Tävlingar

Dessa regler gäller från och med tävlingsåret 2019-2020 tills vidare.

Allmänna tävlingsregler

Tävlingsbilderna får inte tidigare ha segrat, tagit poäng eller fått hedersomnämnande i AFK:s interna tävlingar.

I AFK:s tävlingar deltar bilder, eller bilder som visas digitalt, i svartvitt eller färg.

Alla former av traditionell och digital bildbehandling och framställning är tillåtna. Framställning och efterbehandling som tillför bilden ett avsevärt tekniskt eller konstnärligt värde måste vara egenhändigt gjorda. Själva utskriften får vara kommersiellt gjord.

I vissa tävlingar kan styrelsen med särskilt omnämnande begränsa deltagandet till omanipulerade bilder. En bild anses vara manipulerad, om bildelement har lagts till eller tagits bort eller flyttats, eller om det har gjorts byte av färg i bilden. Konvertering till svartvitt anses dock inte vara manipulering.

Bidragens totala storlek får inte överskrida 40 × 50 cm. Bilderna får inte vara monterade så att bildens vikt ökas avsevärt.

För att eftersträva anonym bedömning får fotografens namn inte synas på bildens framsida. Ifall fotografen inte deltar i det aktuella månadsmötet skall fotografens namn och bildens titel antecknas på baksidan av bilden.

Ifall en bild kan tolkas eller hängas fel, skall fotografen försäkra sig om att den ställs upp i rätt klass och att den hängs rätt.

Inlämning och upphängning av tävlingsbilder ska ske före mötets början.

AFK:s arkiv har rätt att på begäran antingen erhålla eller eventuellt låta göra en arkivbeständig kopia av en tävlande bild. Upphovsrätten kvarstår hos fotografen.

Bilder som placerat sig kan, med fotografens tillstånd, läggas ut på AFK:s Instagramsida.

Månadens bild

En tävling i flera avsnitt under tävlingsåret. Motiven och antalet deltävlingar samt domarna fastställs av styrelsen. Ingen åldersbegränsning på bilderna.

Man tävlar med max 2 bilder per månadsmöte. Bilderna kan vara färg, svartvita eller en av vardera.

Vid bedömningen fästs uppmärksamhet vid tolkning av motivet och vid det tekniska utförandet.

Poängen: vinnaren 4, andra 3, tredje 2. Dessutom kan domaren ge hedersomnämnanden värda 1 poäng. Publikens favorit väljs med sluten omröstning före, men offentliggörs efter domarens bedömning. Publikens favorit får 1 poäng. Om flera bilder i publikomröstningen får lika många vinnande röster får de 1 poäng var.

För att en deltävling skall räknas med i Månadens bild krävs att minst 6 bilder ställs upp.

Inga parallellexponeringar får delta. Man får heller inte delta med samma bild i färg och svartvitt.

Vid tävlingsårets slut sammanräknas poängen och den som fått flest poäng erhåller titeln ’Totalsegrare i Månadens bild’, en inteckning i vandringspriset ”Månadens bild” och presenterar sig och sitt fotograferande vid ett lämpligt månadsmöte. Ifall två eller flera fotografer har lika många poäng vid tävlingsårets slut, avgörs tävlingen till förmån för den fotograf som tagit flest förstaplaceringar. Ifall även förstaplaceringarna står jämt, jämförs antalet andraplaceringar osv.

Vårutfärdstävlingen

Bilder som tagits under vårutfärden deltar. Man får delta med högst 3 bilder. Domaren utser det bästa bidraget vars fotograf får sitt namn ingraverat i vårutfärdspokalen. Domaren kan dessutom utdela hedersomnämnanden. Ett bidrag kan bestå av en eller flera bilder, men bidragets totala storlek får inte överskrida 40 x 50 cm.

I övrigt gäller de allmänna tävlingsreglerna.

Höstutflyktstävlingen

Bilder som tagits under höstutflykten deltar. Man får delta med högst 3 bilder. Domaren utser det bästa bidraget vars fotograf får sitt namn ingraverat i vandringspriset ”Utflykten”. Domaren kan dessutom utdela hedersomnämnanden. Ett bidrag kan bestå av en eller flera bilder, men dess totala storlek får inte överskrida 40 x 50 cm.

I övrigt gäller de allmänna tävlingsreglerna.

Tävlingen ”Qvinnan”

Man tävlar med max 2 bilder per deltagare valfritt i färg eller svartvitt. Domaren utser den bästa bilden, vars fotograf får sitt namn ingraverat i pokalen ”Qvinnan”. Domaren kan dessutom utdela hedersomnämnanden. Ingen åldersbegränsning på bilderna.

Traditionstävlingen

I traditionstävlingen tävlar påsiktsbilder tagna med traditionell analog teknik. Bilderna kan vara egenhändigt framställda traditionella mörkrumskopior, butikskopior av filmnegativ eller diapositiv, bilder i ädelförfaranden, eller digitalt utskrivna bilder från filmnegativ eller diapositiv. Vid digital bildbehandling får man inte lägga till eller ta bort bildelement. All form av mörkrumsmanipulation är tillåten. Varje fotograf får ställa upp med högst 3 bilder. Ingen åldersbegränsning gäller för bilderna.

Övriga tävlingar

Förutom nämnda återkommande tävlingar kan styrelsen besluta om andra tävlingsformer. Om inte annat nämns gäller de allmänna tävlingsreglerna.

Tävlingen Alla tiders bild utfaller under år 2023.

 

 

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors