Klubbens stadgar

Stadgar för Amatörfotografklubben i Helsingfors rf

Godkända av årsmötet 27.5.2021

Fastställda av Patent och registerstyrelsen 14.12.2021

§ 1
Föreningens namn är Amatörfotografklubben i Helsingfors rf och dess
hemort är Helsingfors.
§ 2
Föreningens ändamål är att befrämja intresset för fotografi. I detta
syfte arrangerar föreningen möten, exkursioner, tävlingar,
utställningar och kurser, ställer fotografisk utrustning till
medlemmarnas förfogande samt bedriver publikationsverksamhet.
Föreningen kan ta emot gåvor och testamenterad egendom.
§ 3
Föreningens språk är svenska.
§ 4
Föreningens medlemmar är ordinarie medlemmar eller hedersmedlemmar.
§ 5
Var och en som är intresserad av fotografi kan söka medlemskap i
föreningen. Nya medlemmar antas av styrelsen. Medlem är skyldig att
betala medlemsavgift i enlighet med beslut som fattas av
föreningsmötet och direktiv av styrelsen. Styrelsen kan även besluta
om övriga avgifter för specifika tjänster och evenemang. Till
föreningens hedersmedlem kan föreningsmöte på förslag av styrelsen
kalla person som förtjänstfullt verkat för föreningens syften, varit
synnerligen aktiv och gjort en stor insats för föreningens bästa.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
§ 6
Föreningens verksamhet leds och dess angelägenheter handhas av
styrelsen. Denna består av ordförande och fem övriga medlemmar.
Ordförande samt medlemmarna väljs av föreningsmötet för tre
verksamhetsår åt gången så att det årligen väljs två
styrelsemedlemmar.
Skulle styrelsemedlem avgå under sin mandatperiod, skall på
föreningsmöte en ersättande medlem väljas till den resterande
perioden.
Styrelsen utser årligen inom sig viceordförande, sekreterare och
skattmästare. Styrelsen utser dessutom tävlingssekreterare och
laboratoriemästare. Styrelsen tillträder vid föreningsmötet och
mandatperioden gäller tills ny styrelse utsetts.
§ 7
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller, vid
förhinder för denne, av viceordförande och är beslutför då minst tre
medlemmar, bland dem ordförande eller viceordförande, är närvarande.
§ 8
Förhandlingar vid styrelsens möten leds av ordföranden och vid
förhinder för denne av viceordföranden. Sekreteraren för protokoll
vid styrelsens möten och uppgör förslag till verksamhetsberättelse.
Skattmästaren förvaltar och redovisar föreningens penningmedel,
ansvarar för inkasseringar och utbetalningar, uppgör förslag till

föreningens bokslut och budget samt handhar medlemsregistret.
Tävlingssekreteraren handhar föreningens tävlings- och
utställningsverksamhet. Laboratoriemästaren förvaltar föreningens
laboratorium samt redovisar för laboratoriekassan och laboratoriets
inventarier.
§ 9
Styrelsen skall utse en arkivarie för föreningen, vars uppgift är
att omsorgsfullt förvalta föreningens fotografiska arkiv samt
dokument, litteratur och annan egendom som anförtrotts arkivarien.
Arkivarien skall årligen avge rapport över sin förvaltning till
styrelsen. Styrelsen kan även utse medhjälpare till arkivarien.
Dessutom kan styrelsen efter behov utse andra funktionärer för
bestämda uppgifter som handhas i enlighet med styrelsens
anvisningar. Funktionär har rätt att på kallelse av styrelsen delta
i dess möten och att yttra sig där.
§ 10
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet som består av
vid mötet närvarande, röstberättigade föreningsmedlemmar.
Röstberättigad medlem är ordinarie medlem samt hedersmedlem med en
röst var. Faller rösterna lika avgör mötesordförandens röst, förutom
vid val, då lotten avgör.
Medlemmarna kallas till föreningsmöte av styrelsen med e-post.
Föreningens medlemmar kan även samlas till extraordinarie
föreningsmöte. Kallelse skall utföras av styrelsen vid behov eller
om minst 10 medlemmar gör anspråk därpå. Kallelse till
föreningsmötet skall skickas senast fjorton dagar före mötet.
§ 11
Det räkenskapsår som inleds 1.5.2021 avslutas den 31.12.2021.
Föreningens räkenskapsår är fr.o.m. 1.1.2022 kalenderåret.
Räkenskaperna avslutas per den 31 december.
§ 12
Föreningsmöte skall hållas före utgången av februari månad.
Följande ärenden skall behandlas på föreningsmötet:
-Styrelsens verksamhetsberättelse, som innefattar förvaltningen av
laboratoriet och arkivet, föredras
-Bokslutet och verksamhetsgranskarens berättelse föredras
-Beslut fattas om fastställande av bokslutet och beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
-Verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret föredras och
fastställs
-Budgeten för den kommande räkenskapsperioden föredras och
fastställs
-Medlemsavgiften för den kommande räkenskapsperioden fastställs.
-Förrättas val av ordförande och styrelsemedlemmar i stället för dem
som är i tur att avgå.
-Förrättas val av en verksamhetsgranskare och en suppleant för den
kommande räkenskapsperioden
-Eventuella övriga ärenden som har nämnts i kallelsen behandlas.
-Vid personval tillämpas öppen omröstning såvida det inte inkommer
ett förslag om sluten omröstning.
I föreningsmöte inklusive omröstningar kan medlem även delta på
distans över dataförbindelse. Sluten omröstning vid personval

anordnas för distansdeltagare medelst e-post då rösträknare med
tystnadsplikt skall bekräfta valresultatet.
§ 13
Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden
tillsammans med en annan styrelsemedlem eller av en person som
styrelsen befullmäktigar till detta.
§ 14
Medlem kan avsluta sitt medlemskap genom att skriftligen meddela
styrelsen eller föreningsmötet om sin önskan. Styrelsen har rätt att
ur föreningen utesluta medlem som inte betalat sin medlemsavgift
enligt de regler som styrelsen uppgjort. Även medlem som genom sitt
beteende inom eller utom föreningen avsevärt försvårat föreningens
verksamhet eller skadat dess rykte kan uteslutas.
§ 15
Beslut om ändringar av dessa stadgar skall fattas vid
föreningsmötet. Beslutet skall omfattas av tre fjärdedelar av de
närvarande medlemmarna.
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra
med minst fjorton dagars mellanrum följande föreningsmöten, varvid
beslutet på båda mötena skall omfattas av tre fjärdedelar av de
närvarande medlemmarna.
§ 16
Om föreningen upplöses, skall dess egendom användas för ändamål som
överensstämmer med föreningens syfte. Det ankommer på de
föreningsmöten som besluter om upplösning att bestämma närmare om
detta. Om de samlingar som föreningen har deponerade hos Finlands
fotografiska museum överlåts i samband med upplösningen, skall
Finlands fotografiska museum ha förköpsrätt till dessa.

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors