Protokoll 1950-1959


[ utdrag ur Cirkuläret No. 1 den 4.1.1950

Klubbens decembermöte och lilla-julfest hölls den 7.12. på hotell Klaus Kurki.
Tävlingar:
Månadens bild. ”Höstbild”.
I pris C.J. Tallberg
II pris Sven Brotherus
III pris Nils-Erik Hongell
Årets Bild utkorades bland vinnarbilderna från Månadens Bild-tävlingarna under året:
I pris R. Roos 37 p.
II pris C.J. Tallberg 35 p.
III pris P.O. Jansson 20 p.
År 1950 ersättes denna tävlingsform av en juniortävling för dem som icke tidigare vunnit pris i någon tävling.

Julfesten organiserades nu liksom förra julen av damerna med klubbvärdinnan Anna-Lisa Höckert i spetsen. Den inleddes med julglögg, till vilken sekreteraren P.O. Jansson på vers hälsade alla välkomna. Därefter bedömdes på stående fot Månadens Bild-tävlingen, samt omedelbart härefter Årets Bild, vardera på 10 min. Sedan kunde deltagarena bänka sig vid det lockande middagsbordet. Programmet för denna jul hade inskränkts till förmån för samvaron, som också var livlig och glad så länge kvällen varade. En mycket uppskattad programpunkt var kupletter, författade av frk. Eja Uhlenius och framförda av ing G. Schwindt med ing. G. Groundstroem vid pianot.
Ordföranden R. Roos höll den traditionsenliga julbetraktelsen, vilken bifogas in extenso. Vår hedersordförande, ing. W. Jakobsson, gav en eloge åt klubben och speciellt åt domarna för julfestarrangemangen. Under middagen utdelades även pokaler till vinnaren i Årets Bild samt alla vinnare i Månadens Bild 1949.
Julklappsutdelningen förrättades av herr Orre med bistånd av ett par tomtar, som bar den rågade julklappskorgen. Sedan ett 20-tal fotografiska vitsar ur amerikanska fototidskrifter projicerats på väggen till stort nöje för åskådarna, började så småningom sällskapet upplösas och man önskade vardera God Jul. Närvarande var 38 personer och ett flertal kameror, av vilka åtminstone 4 syntes vara i bruk nu och då under kvällens lopp. Ett varsel om större aktivitet inom vår klubb? ]


Julbetraktelse vid Amatörfotografklubbens julfest 7.12.1949 av R. Roos.

Ett år har gått sedan vi sist träffades i denna lokal, ett år som i vår klubbs hävder kommer att minnas som 60-års jubileumsåret, ett år under vilket klubben i många avseenden visat stegrat livstempo, och bland annat handhaft arrangemangen för vårt förbunds, SKL:s årsmöte och -tävling.
När vi blickar tillbaka på det gångna året, må vi icke förneka oss tillfredsställelsen över resultaten av vårt intresse och arbete, men vi må dock icke i självförnöjd blindhet överskatta vår insats för amatörfotografins befrämjande och utvecklande.
Vi kan fråga oss: har vi presterat något anmärkningsvärt utöver jubileums- och tävlingsprogrammet?
Jag tror icke svaret kan bli särdeles fylligt positivt. Men vi har dock rätt att skylla på de för en liten klubb ansträngda åliggandena för nyssnämnda tilldragelser. Vad borde vi då ha uträttat för stort och remakabelt? Har vi resurser och förmåga till något ytterligare? Ja, dessa frågor är vi mitt inne i vår klubbs avsikt och ändamål.
I dagens Sverige t.ex. står striden het om fotografins målsättning. Där brytes lansar för gammalt och nytt. Där samlas fotografins banerförare från när och fjärran till diskussion hela natten igenom om de brännande frågorna, och facktidskrifternas spalter flöda av gammal visdom och ungt trots. Där flyter en ständigt stigande ström av kvalitetsbilder till små och stora tävlingar, till utställningar och tidskrifter, och det ser närmast ut, som om alla stode otåligt i kö för att komma åt att giva sin personliga tribut på sätt eller annat för den gemensamma saken.
Men sällan är det fråga om några verkligt genialiska storverk, några banbrytande nyheter. Det är massan av små vardagsdetaljer, uppriktiga personliga insatser för det gemensamma intresset, som adderar sig till något stort. Man får åtminstone så här utifrån sett den uppfattningen att både klubbstyrelser och tidskriftsredaktioner har fullt upp med att gallra, sovra och saxa snarare än att agitera och tigga. Hur har det varit hos oss?
Vi har så lätt att skylla på den allmänna välmågan i Sverige, som inte haft några krig och karelare, dålig valuta, material- och apparatbrist samt lekamlig och andlig undernäring. Visst är det sant att vi haft och har det svårt, visst lär vår anhållan om rabatt t.v. ha blivit backad av fotohandlarna. Men skall vi nu för allan framtid rida på våra krig och allsköns elände och motigheter. Månne några procents rabatt på materialet sist och slutligen spelar någon roll alls för den, som faktiskt vill fotografera. Skall vi slingra oss med alla möjliga kverulanser för att vi inte har kurage att göra vårt fotograferande till det stimulerande hobby det är och kan vara, om vi tar vara på möjligheterna och frejdigt tar upp kampen med vem som helst, när som helst och var som helst. Sitter vi inte väl mycket och trycker och glömmer vad vi kan och döljer vad vi inte vet och kan.
Min avsikt är ingalunda att svartmåla vare sig nuet eller framtiden, att undervärdera de insatser, som faktiskt gjorts, utan endast att rikta strålkastaren mot de punkter i blickfältet som tarva retusch. Att vi redan se många unga skott spira fram ur det gamla trädet, är väl allombekant och värt all erkänsla.
Jag nämnde här nyss fotograferings målsättning och ändamål. Vad strävar vi för? Vad är slutmålet? Till detta kan man svara: Vi har intet definitivt slutmål. Vi är i det lyckliga läget, att vårt hobby inte en vacker dag tar slut som sista kapitlet i en bok. Vi för ingen hopplös kamp för något ouppnåeligt. Fotografin tar aldrig slut. Fotografitekniken är oerhört rik på möjligheter och stadd i ständig utveckling. Att odla den är som att läsa en spännande roman, där sista kapitlet aldrig blir skrivet. Mot denna bakgrund bör man se uttrycket: ”Den som fotograferar, har mera av livet.” Och kommer vi ifrån vårt personliga, aktiva utövande av fotografin, så kan vi njuta av att med vårt teoretiska intresse och erfarenhetskapital stöda dem som stå i eldlinjen.
Vi har tillsvidare ingen direkt kamp mellan gammalt och nytt, och vi får hoppas att vår tid och kraft alltid måtte kunna ägnas konstruktiva, skapande uppgifter. Måtte vi vaksamt akta oss för att stelna i någon standardform, för att bli fångade i de ängsligt bevakade, trångbröstade principernas kätta likaväl som att i hållningslös desperation kasta oss ut i ”det nyas”, modernismens virvlar, där tyvärr allt för ofta förnimmes en bismak av effektsökeri och orginalitetsjakt.
Under de senaste åren har vi överallt sett parollen: ”kom alltid ihåg, spara elektricitet”. Skall vår klubb med sin förpliktande ålder och värdighet hävda sig i ädel tävlan och lämna sitt bidrag till amatörfotografins framsteg, bör vi följa parollen: ”kom alltid ihåg, spara aldrig film”. Spara inte heller ord, när det behövs ljud i skällan. Det finns fantastiskt mycket att prata om fotografi.
Till slut vill jag upprepa slutfrasen ur citatet från Nordisk Tidskrift i Julbetraktelsen senaste år: ”må det år, som snart skall gå in, få till motto för de fotografiska föreningarnas och klubbarnas del: samarbete av alla för alla.”


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. månadsmöte 11.1.1950 å Handelsgillet i Helsingfors. Ordförande R. Roos. Sekreterare J. Mattsson. Närvarande 30 medlemmar.

§ 1 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och konstaterade i ett anförande att det gångna året varit ett ”uppryckningens” år kanske främst tack vare de med 60-årsjubileet förknippade tävlingarna och festarrangemangen. Ordföranden uttalade sin förhoppning om att verksamheten även detta år skulle vara livlig och att medlemmarna redan nu skola förbereda sig för kommande tävlingar.

§ 2 Till nya medlemmar invaldes fotograf Petra Tiirikkala, herrar Bertel Johansson och Matts Roos.

§ 3 Juniortävlingens resultat:
I pris S. Wahlström
II pris Ralf von Frenckell
I tävlingen deltog tre bilder.

§ 4 Tävlingsreglerna för Fotomas ”Interiörtävling” godkändes. Reglerna för tävlingen AFK – Fotografiska föreningen i Stockholm godkändes även, men maximiformatet för bilderna ändrades till 30×40 cm. Vidare beslöts att varje tävlingsbild skall åtföljas av tvenne mindre kopior.

§ 5 Klubben beslöt att vid februari månads möte hålla en ”Månadens Bild”-tävling med motivet ”Vintersport”.

§ 6 Efter diskussion och omröstning beslöts att icke införa tävlingsavgifter.

§ 7 Ordföranden uppmanade ånyo klubbmedlemmarna att till klubbens arkiv inlämna bilder tagna vid utfärder, klubbmöten och andra sammankomster.

§ 8 Ing. Hemming redogjorde för det planerade utbildningsprogrammet. Saken diskuterades och man var av den åsikten att utom föreläsningar även exkursioner under sakkunnig ledning skulle företagas.

§ 9 En trevlig överraskning blev ing. W. Jakobssons förevisning av tre diapositivserier. En motorbåtsfärd runt Porkala området, Världsutställningen i Paris samt St. Eriksmässan i Stockholm.

§ 10 Mötets officiella del avslutades kl. 21.55.

§ 11 Vid supén deltogo 9 medlemmar.


Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f. Protokoll fört vid mötet den 8 februari 1950 kl. 19.00 på Handelsgillet.

§ 1 I ordförandens R. Roos frånvaro öppnade viceordföranden B.W. Rothe mötet. Sekreterare var P.O. Jansson. Närvarande vid mötets öppnande kl. 19.15 var 16 medlemmar. En timme senare var antalet 30.

§ 2 Senaste mötes protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Två nya medlemmar antogos: Fru Gunnel Ekbom, Byggm. P.O. Morelius

§ 4 Till Månadens Bild, motiv ”Vintersport” hade inlämnats 2 bilder.
I pris ”Söderut” B. Lampén 48 p.
II pris ”Hårnål i tvärlut” P.O. Jansson 37 p.

§ 5 Mästerskapstävlingens sjätte omgång avgjordes. Dagens tävlingsrond omfattade 4 mycket jämna kollektioner. O. Nyblin hade högsta poängen, men tack vare sitt försprång från senaste tävling kunde Eja Uhlenius hålla undan och få inteckning i pokalen med 1,25 poängs försprång.
Dagens tävling:
O. Nyblin ”Plasmat” 75,5 p.
R. Roos ”Triangel” 71 p.
E. Uhlenius ”Februari” 70,25 p.
P.O. Jansson ”Ypsilon” 70 p.
Dessutom anordnades en publikomröstning enligt samma grunder som Månadens Bild. Självfallet hade denna bedömning ingen inverkan på resultatet. Allmänhetens åsikt var:
R. Roos 46 p.
O. Nyblin 44 p.
P.O. Jansson 31 p.
E. Uhlenius 29 p.
Då poängen från båda tävlingsronderna (november 1949 och februari 1950) sammanräknades erhölls följande slutresultat:
Mästare:
Eja Uhlenius 148,75 p.
O. Nyblin 147,5 p.
R. Roos 141,5 p.
P.O. Jansson 126,5 p.
4 deltagare avbröt efter första omgången.

§ 6 Ing. F. Hemming höll det inledande föredraget i klubbens fotokurs. Ämnet var fotografiens historia. På ett synnerligen medryckande sätt fick åhörarna en inblick i hålkamerans historia, objektivens och negativmaterialens apparater. De närvarande kunde konstatera att klubben i ing. Hemming fått en föredragshållare av första rangen. 17 anmälningar till kursen mottogs under mötet.

§ 7 Efter diskussion om utomstående skulle tillåtas deltaga i kursen konstaterades att denna då blir alltför ohanterlig. På tillfrågan om kursens avgift svarade ing. Hemming att den ännu ej kan preciceras, men kommer ej att överstiga några hundra mark. Nästa kurstillfälle anordnades efter 1-2 veckor och de därpåföljande med ca. 1 veckas mellanrum.

§ 8 Mötet avslutades ca. 22.00. Ett dussin medlemmar deltogo i supén.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie marsmöte den 9.3.1950 å Handelsgillet. Närvaro 31 medlemmar.

§ 1 Ordförande R. Roos förklarade mötet öppnat kl. 19.27.

§ 2 Ordföranden uppmanade de närvarande att bedöma de 18 bilder som inlämnats till supétävlan.

§ 3 Senaste mötes protokoll upplästes och godkändes.

§ 4 Ordförande meddelade att klubbens sekreterare, P.O. Jansson tillsänt styrelsen ett brev, där han anhåller om befrielse från sina uppdrag i klubben. Då styrelsen bifallit P.O. Janssons anhållan och styrelseplatsen därigenom blivit vakant, har styrelsen vidtalat P. Hildén att handha sekreterarens ålägganden intill nästa årsmöte. Mötet godkände styrelsens åtgärder i denna fråga.

§ 5 Följande fyra nya medlemmar invaldes: Dip.ekon. Lars-Göran Willman, fröken M.L. Lindqvist, herrar Curt Gerlin och Carl-Johan Bremer.

§ 6 Ordföranden meddelade att en representant borde utses till SKL:s årsmöte och tävling den 25 mars i Lahtis. Då inga frivilliga anmälde sig, åtog sig ordförande R. Roos med mötets godkännande uppdraget.

§ 7 Ett brev från The Bristol International Exhibition of Photography 1950 upplästes. Ordföranden uppmanade klubbens medlemmar att ställa någon bild till disposition, och anmärkte att en viss ovilja hittills kunnat märkas mot att sända bilder utomlands. Enligt ordförandens åsikt förelåg ej alltför stora skäl till oro i detta fall.

§ 8 Ett brev från Sven Brotherus upplästes. Hr Brotherus sade sig ha varit i kontakt med den engelska publikationen ”Photography Year Book 1951” och uppmanade AFK:s medlemmar att sända sina bilder för publicering i nämnda årsbok.

§ 9 Dir. Nyblin anmälde, att en norrman den 2 april håller ett föredrag i Forsthuset benämnt ”Norges blomsterdalar”. Föredraget åtföljs av ljusbilder i färg. Biljetter á 100 mk erhållas i Nyblins Magasin.

§ 10 Ordföranden meddelade att styrelsen beslutat mottaga annonser för publicering i klubbens cirkulär i mån av utrymme. Det gäller närmast annonser av typen ”Önskas köpa”, ”Önskas byta” och ”Till salu”. Priset kommer att fastslås senare.

§ 11 Ordföranden meddelade att tävlingen om Fotomas pokal kommer att avgöras på aprilmötet.

§ 12 Beslöts att hädanefter hålla Juniortävlan varje månad, varjämte motivtävlingen Månadens bild skall återkomma varannan månad.

§ 13 Sedan mötesdeltagarna efter moget övervägande gett sina röster i supétävlingen, uträknades resultatet, varvid det befanns att ing. Groundstroem segrat med 25 poäng. Ing. Groundstroem belade även II plats med 21,5 poäng.

§ 14 Herrar Hemming och Sirén, som utsetts till prisdomare för juniortävlingen, uppläste resultaten för dagens omgång. Sedan mottokuverten öppnats befanns prisen fördela sig som följer:
I pris Jarl-Olof Carlander ”Sommarkväll” 5,5 p.
II pris Carl-Johan Bremer ”Vinter i vila” 5 p.
III pris H. Malmberg ”Alpsjö” 5 p.
Prisdomarna kritiserade därefter bilderna, som genomgående var av hög kvalitet. Sammanlagt 15 bilder hade inlämnats.

§ 15 O. Nyblin förevisade en smalfilm, inspelad av Paillard-fabriken, som hette ”For Perfect Pictures”. Filmen behandlade smalfilmandets konst och var mycket intressant. Ivriga da capo -rop föranledde dir. Nyblin att, om än något motvilligt, förevisa ytterligare en film, Sol och Sommar, som han själv senaste sommar tagit. Filmen väckte stor förtjusning och ordföranden tackade efter förevisningen dir. Nyblin för underhållningen.

§ 16 Mötets officiella del avslutades kl. 21.35. I supén deltog 15 personer. Ing. Groundstroem tänkte, lojal som alltid, vid sin beställning på klubbens ekonomi, trots att han av sina bordskamrater uppmanades att låta alla hämningar fara.

Vid protokollet:
Philip Hildén


Protokoll fört vid AFK:s aprilmöte den 12.4.1950 på Klaus Kurki.

§ 1 Mötet öppnades klockan 19.43. Närvarande 35 medlemmar.

§ 2 Ordföranden Roos påtog en bister min och frågade de närvarande herrarna vem som knyckte hans galoscher på kursen den 11 april. Då ingen skyldig anmälde sig resignerade sig Roos och ställde som ultimatum att han kommer att inköpa ett par nya galoscher.

§ 3 Marsmötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 4 Nya medlemmar: Ing. E. Ikäheimonen, herr H. Gerlin.

§ 5 På B.W. Rothes förslag utsågs damkommitté med uppgift att ordna årets vårutfärd. Kommittén fick följande sammansättning: Frk. Höckert, ordförande, frk. Talling, frk. Lille, frk. Uhlenius, frk. Fager.
Kommittén uppmanades inkomma med konkreta planer och förslag till majmötet.

§ 6 Till tävlingen om Fotomas pokal hade inlämnats endast fyra bilder, varför tävlingen uppskjutes till majmötet.

§ 7 Juniortävlan avgjordes med frk. Uhlenius och hr Schauman som prisdomare. Fem bilder hade inlämnats. Materialet var enligt prisdomarna ej förstklassigt. Resultat:
I pris Matts Roos ”Porticus Horatii”
II pris C.J. Bremer ”Strandvrak”
III pris J.O. Carlander ”I tankarna”

§ 8 Till månadens bild hade inlämnats 9 goda bilder. Resultat:
I pris Max Hagman ”Mickel” 44 p.
II pris Petra Tiirikkala ”Min vän” 38 p.
III pris J.O. Carlander ”Molly” 32 p.

§ 9 Ordföranden berättade om sina intryck från SKL:s årsmöte och årstävlan i Lahtis. Glädjande var att klubben erövrade porträttpokalen genom Petra Tiirikkalas I och II pris i gruppen.

§ 10 SKL:s sekreterare herr Koivumäki berättade om de segrande bilderna vid årstävlan. Herr Koivumäkis intressanta presentation av bilderna belönades med en applåd varefter ordförande tackade honom.

§ 11 En schweitzisk bildkollektion hade utställts vid mötet. Kollektionen blev ej föremål för kritik utan mötesdeltagarna betraktade i mindre grupper bilderna, av vilka en del voro av hög klass medan andra på grund av den egendomliga tekniken belv föremål för åtskilliga axelryckningar.

§ 12 Mötets officiella del avslutades kl. 21.15.
18 medlemmar deltogo i supén.

Vid protokollet:
Philip Hildén


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. månadsmöte, onsdagen den 10 maj 1950, å Handelsgillet. Som ordförande funktionerade B.W. Rothe. Vid protokollet P. Hildén.

§ 1 Mötet öppnades kl. 19.18. Närvarande 24 medlemmar.

§ 2 Protokollet från senaste möte upplästes och godkändes.

§ 3 Utfärdskommittén redogjorde för sin verksamhet. Klubben har inbjudits till major Hjelts sommarställe i Gumbo den 4 juni. Det beslöts antaga inbjudan.

§ 4 Som motiv för september tävlan valdes ”Ögonblicket”.

§ 5 Utom den vanliga tävlan beslöts att även hålla en tävlan om bilder tagna vid vårutfärden under motiv ”Utfärdsbilden 1950”.

§ 6 Juniortävlan avgjordes.
I pris J.O. Carlander ”Maj”
II pris C.J. Bremer ”Bakom lidret”
III pris P. Hildén ”Flottmanöver”

§ 7 Fotomas pokal. Vicehäradshövding Rothe riktade allvarliga förebråelser mot klubbens medlemmar för det lama intresse som visats. Det beslöts, att tävlingen skulle uppskjutas till september mötet.

§ 8 Fröcken Höckert berättade om en utomlands resa hon företagit. Det i pigg och livlig ton hållna anförandet väckte allmänt bifall.

§ 9 Mötets officiella del avslutades klockan 21.00 varefter supén avåts under traditionella former.

Vid protokollet:
Philip Hildén


Nu får vi fara ut och färda.
Vårutfärden, som alla rättrogna AFK:are se fram mot med högt spända förhoppningar går av stapeln söndagen den 4 juni. Major Hjelt har välvilligt ställt sin villa i Gumbostrand till förfogande (han visste inte vad han gjorde) och en damkommitté under allas vår klubbvärdinna, frk. Höckerts erfarna ledning svarar för att deltagarnas hungerkänslor ej skola göra sig påminda.
Under ovanstående förutsättningar är det att vänta att deltagarantalet blir enormt och klubben hoppas att Gumbostrandsbussens plattform vid avfärden skall se ut ungefär så här: (Medlemmarnas kameror syns ej på bilden, men deras antal är minst lika stort).
Av bilden framgår största delen av utfärdens tekniska arrangemang, nämligen avfärd den 4 juni 1950 kl. 8.30 från Järnvägstorget, Gumbostrandsbussen, plattform 8 vid Mikaelsgatan.
Ytterligare kan framhållas, att anmälningar mottages av frk. E. Uhlenius, Foto Roos, Mikaelsgatan 15, tel. 33311 till och med den 30 maj 1950. Meddela vid anmälningen om Ni önskar bussplats.
För dem, som önskar företa färden med egen farkost eller fordon meddelas, att resans mål är Helenelund, som befinner sig på Norrkullalandets nordligaste udde, sjökort No. 18, lat. N60°14´42´´ och long. O25°20´20´´. Närmare anvisningar ger Hildén, tel. 33400 eller 70101. Landkrabbor åka till Gumbostrandbussens ändpunkt, där de torde inträffa senast kl. 9,15.
Som vanligt blir det igen en tävling om de bilder som tagits under färden. Tävlingen heter ”Utfärdsbilden 1950” och avgöres på septembermötet, varom närmare meddelas när den trötta sekreteraren återkommit från grönbetet.
Vi ses på Järnvägstorget!
Styrelsen.


Protokoll från AFK:s vårutfärd till Helenelund den 4 juni 1950. Sanninghalten garanteras delvis.

§ 1 I utfärden deltog 24 medlemmar, vilka med motorfartyg av olika form och storlek, på olika sätt framdrivna cyklar (bl.a. brödgas), kanoter, apostlahästar, bussar, m.m. fortplantade sig till major Hjelts magnifika sommarchateau vid stranden av Finska Viken.

§ 1 a
Den med brödgas framdrivna cykeln väckte hos klubbens tekniskt bildade medlemmar ett stort intresse, som förorsakades av att man här tydligen hade att göra med en elegant lösning av problemet reaktionsdrift för cyklar.

§ 2 Klubbmedlemmarna hälsades vid ankomsten till Helenelund välkomna av värden vid ett glas varefter ordföranden talade och tackade å klubbens vägnar vid ett annat glas. Efter åtta glas serverades kaffe med smörgåsar och bullar.

§ 3 En del av klubbens damer drog sig nu tillbaka till köket och ägnade sig åt framställandet av en måltid för undvikande av hungersnöd bland medlemmarna.

§ 4 Måltiden serverades kl. 14.00 enligt följande meny:
Hors d´oevres
Filet de Sandre, sauce morilles
Pommes de terre en robe de chambre
Salad d´ecrevisses a la ströminge
Compote a la rabarbre
Vins:
Vin finnois rustique
Pilsnere de Munich

§ 5 Under måltiden beslöt några av klubbens medlemmar, medvetna om en viss medlems blygsamma sinneslag och förhungrade utseende, att diskret i dennes ficka inrätta följande extra måltid för kommande behov: 1 cigarettstump, 8 korkar, en brödskiva, en rädis och ett snapsglas.

§ 6 Vid bordet fördes en animerad diskussion, bl.a. behandlande avlägsnandet av grand ur nästans ögon. Härvid omtalades en afrikansk metod för avlägsnande av ökensand ur ögonen medels en medhjälpares tunga. Ordföranden fann sig föranlåten att föreslå följande slutkläm: ”Om berget faller i okularet, avlägsna det med en tunga”.

§ 7 Ordföranden tackade efter måltiden i ett hjärtevärmande tal värden för hans gästfrihet samt förklarade att klubben fattat ett enhälligt beslut om att använda stället som sitt sommarhem. Som ersättning härför utnämnes Helenelunds ägare, som för närvarande är major till översteamatör.

§ 8 Klubbmedlemmarna ägnade efter måltiden en del av sin tid till att putsa skogen runt sitt nya sommarhem, medan damerna sysslade i och omkring köket.

§ 9 Beträffande verkningarna av värdens ypperliga vin finnois rustique kan följande anföras:
a) En av klubbmedlemmarna ramalde med stol och allt ned från verandan.
b) En av de närvarande damerna klagade över nedsatt känslighet i fingertopparna på grund av fylla. Damen i fråga fattade nämligen vid diskningen tag i ett glödande fat.
c) En av herrarna försvann i damsällskap bakom vedlidret men återvände ensam och rätt slokörad.

§ 10 Att klubbens skattmästare i ett obevakat ögonblick lämnade platsen i en snabbgående motorbåt, dymedelst smitande från betalningen, vittnar enbart fördelaktigt om hans ekonomiska sinne. Klubben föreslå enhälligt skattmästarens återval.

§ 11 Klubbens amatördomare anmälde vid kaffet kl. 17.00, att han fått kontrakt med villaägaren för utnyttjande av den luxuösa och amorösa bastun under resten av sommarens söndagar. Han ämnar därstädes mottaga klubbens damer enligt mottot: Den som kommer först till kvarnen…..

§ 12 Värden hade bakat den läckraste bulle och sandkakor för vilka talanger det beslöts att han utom utnämning till amatöröverste skulle få ett utfärdsfoto av varje medlem.

§ 13 Ett dramatiskt inslag i den lyckliga tillvaron på Helenelund utgjorde hemfärden, då fartyget, som skulle återbörda oss till fastlandet i rykande storm strandade på en öde kust. Därvid fick klubben bevittna den gripande scenen då ordföranden, ringaktande sitt eget liv, som sista man kvarstannade på vraket sedan de övriga räddats i den tillskyndande infödingskanoten.

§ 14 Till sist kan meddelas att klubben, som gått in för att ägna all omsorg åt kulinaristiska, metafysiska, psykologiska och antropologiska samt eskatologiska spörsmål numera inom sin krets visat symptom på ett gryende intresse för fotografi.

Styrelsen.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie septembermöte den 13 september 1950 å Handelsgillet.

§ 1 Mötet öppnades kl. 19.40. Närvoro 33 medlemmar. Som ordförande fungerade ing. R. Roos.

§ 2 Ordföranden höll ett kort anförande till öppnandet av höstsäsongen.

§ 3 Motivtävlan, ”Ögonblicket”, till vilken inlämnats endast fyra bilder, avgjordes. Som segrare utgick R. Roos med bilden ”Kampen för brödbiten”.

§ 4 Som nya medlemmar invaldes herrar Juri Laursson och Michel Lindfors.

§ 5 Lokalfrågan diskuterades. Ordföranden meddelade att ett rum om 3×4 meter finnes tillgängligt i STS hus vid Bangatan. Rummet skulle delas med Kameraseura och hyran bleve för AFK:s vidkommande ca. 2.500:-. Skattmästarens åsikt i frågan kunde på grund av hans frånvaro icke inhämtas, men klubben beslöt under diskussionen enhälligt att backa rummet. Roos vädjade härefter till klubben, speciellt till husägande och husdisponerande medlemmar i lokalfrågan.

§ 6 Verksamheten för hösten diskuterades. Följande konkreta förslag kunde spåras under den ytterst lama diskussionen.
Grünberg: Förslagsverksamhet för medlemmar för att få stoff till program.
Roos: underströk betydelsen av att delta i tävlingar.
Hildén: S.k. frågesport under mötena. Frågor av tekniskt och annan art inlämnas skriftligen till mötet, varefter frågan diskuteras av medlemmarna.
Grotenfelt erbjöd sig att hålla ett fördrag om vissa undersökningar av kameraobjektiv. Erbjudandet mottogs med tacksamhet av klubben.

§ 7 Ordföranden R. Roos berättade om sin resa till Sverige senaste sommar. Av speciellt intresse var ing. Roos berättelse om den hemlighetsfulla Hasselbladkameran, vilken många hört talas om men ingen sett. Ordföranden hade vänt sig till Hasselblads butik med en fråga om kameran ifråga kunde få ses, samtidigt presenterande sig. Butikspersonalen hade på ett ytterst kort sätt hänvisat ing. Roos till Hasselblads kontor där han dock efter att ha blivit hänvisad från den ena personen till den andra nödgas konstatera att man ej hade någon Hasselbladkamera tillgänglig. Ordf. fann detta ytterst märkvärdigt och ansåg sig tvungen att draga slutsatsen att a) antingen någon Hasselbladkamera aldrig tillverkats eller b) man av en eller annan anledning vägrade att visa detta mästerverk för en enkel amatörfotograf från Finland. Anförandet väckte stor munterhet hos medlemmarna och det beslöts att översända ett utdrag av mötesprotokollet till tidskriften FOTO.

§ 8 Ordf. Roos föreslog att en tävling inom närmaste framtid borde ordnas med mottot ”Modernt” eller dylikt, detta för att få fram vad han kallade den nya tidens fotografi (och få skälla ned den).

§ 9 Mötet avslutades kl. 20.30 och 18 medlemmar gladde sig därefter åt en supé.

Vid protokollet
P. Hildén


Protokoll fört vid AFK:s oktobermöte den 25.10.1950 å Handelsgillet.

§ 1 Viceordförande Rothe öppnade förhandlingarna kl. 19.21 med att hälsa de närvarande medlemmarna och deltagarna i årstävlan välkomna.

§ 2 Ing. Groundstroem kritiserade de 25 bildkollektionerna i årstävlan. I sitt inledande anförande sammanfattade ing. Groundstroem det mål AFK ville nå genom denna tävling, nämligen att ge även utom klubben stående fotografer tillfälle till att jämföra sina bilder och därigenom höja sin standard.

§ 3 Prisutdelningen förättades av häradsh. Rothe. Se tävlingsprotokollet. Viceordf. tackade därefter deltagarna, prisdomarna och ing Groundstroem för deras intresse och ansträngningar och uppmanade sedan därtill hågade att anmäla sig som medlemmar i klubben.

§ 4 Man övergick till årsmötesförhandlingarna, varom se särskilt protokoll.

§ 5 Hr Grünberg riktade några ord till deltagarna i årstävlan, speciellt avsedda för nybörjarna. Hr. Grünberg framhöll betydelsen av ”saftiga” negativ till åtskillnad från alltför genomskinliga sådana, vilka äro svåra att förstora väl. Vidare hoppades hr Grünberg att deltagarna skulle taga lärdom av den kritik som riktats mot bilderna och ej tappa modet.

§ 6 Fotomas interiörtävling. Viceordf. Rothe läste upp tävlingsreglerna och anmodade de närvarande att bedöma bilderna. Resultatet framgår av bifogade protokoll. Prisutdelningen förrättades därefter av häradsh. Rothe.

§ 7 Ordet fritt.
Lille: Vore det inte skäl att upptaga en tävlingsform 24×36 mm för amatörer? Lille ansåg att småbildsfotograferna ej kunna hävda sig i tävling med större negativformat. Förslaget gav upphov till en diskussion, som utvisade att klubbens medlemmar ej understöda detsamma.
Schauman: Begränsa pappersformatet i vissa tävlingar, t.ex. 9×12. Enligt herr Schauman kunde de mindre bilderna ej bedömas samtidigt som sådana av större format, och många amatörer drar sig för att deltaga i tävlingar med mindre bilder. Herr Grünberg understödde förslaget, som han ansåg skulle leda till ett livligare deltagande. Herr Schwindt ansåg det ej nödvändigt att begränsa annat än deltagarnas skicklighet och ansåg att reglerna ej borde tillåta ”gamla hajar” att deltaga i tävlingar sådana som årstävlan. Hr. Schwindts inlägg gav upphov till en längre diskussion om vem som får deltaga i tävlingar, men som vanligt lyckades mötet ej ena sig på denna punkt.

§ 8 Dir. Nybom ansåg det ligga i fotohandlarnas intresse att deltaga i annonskostnaderna för allmänna tävlingar. Han riktade sig till dir. Åberg med en förfrågan om huruvida denne var villig att understöda honom, varvid dir. Åberg medgav resonemangets riktighet. Viceordf. Rothe bad dir. Nybom ha saken i åtanke till nästa årstävlan.

§ 9 Mötet avslutades kl. 21.30, varefter ca 15 medlemmar deltogo i supén.

Vid protokollet
Philip Hildén


Årsberättelse för AFK:s 61 verksamhetsår 1949-1950.

Klubben har under året bedrivit sin verksamhet enligt tidigare former. Mötena har varit rätt livligt besökta, men en viss avmattning har kunnat märkas i tävlingsverksamheten, i det att antalet inlämnade bilder visat sjunkande tendens. Medlemsantalet har hållit sig i stort sett konstant vid ca. 200.
Styrelsen har haft följande sammansättning: R. Roos, ordförande, B.W. Rothe, viceordf., O. Nyblin, skattmästare, C. Grünberg, materialförvaltare och bibliotekarie, G. Groundstroem, klubbens repr. i SKL:s styrelse, P.O. Jansson, sekreterare. Som tf. sekreterare har sedan mars 1950 P. Hilden fungerat.
I tur att avgå äro herrar Rothe, Nyblin och Groundstroem.
Revisorer äro herrar H. Nybom samt S. Sandell, suppleanter K. Renholm och H. Herrman.
Som klubbvärdinna har fröken Anna-Lisa Höckert fungerat.
Medlemsavgiften har varit mk. 350:-.
Vid årsmötet tilldelades B.W. Rothe den Schulténska medaljen.
Tävlingar:
Som regelbundet återkommande tävlingar har växelvis förekommit ”Månadens bild” samt ”Juniortävlan”, den senare med delvis förnyade regler.
Årstävlan, som avgjordes den 9.11.1949, vanns av F. Hackman med bilden ”Gråväder över fjällen”.
Ing. Nummelins minnestävling den 9.11.1949 vanns av Sven Brotherus.
Mästerskapstävlan, sjätte omgången: Mästare fröken Eja Uhlenius.
Årets bild 1949, som avgjordes vid julfesten syftade till att utkora den bästa av de bilder som vunnit titeln Månadens Bild. Segrare i tävlingen blev R. Roos.
SKL:s årstävlan i Lahtis hade samlat flera deltagare från AFK. Klubben erövrade genom Petra Tiirikkalas insats Porträttpokalen för 1949.
Internationella fotoutställningen i Bristol, England: Klubben inbjöds att deltaga i denna utställning med 6 bilder, vilka insändes av Petra Tiirikkala, Eja Uhlenius och R. Roos. Några pris utdelades icke vid utställningen i fråga.
Utländska bildkollektioner. En schweitzisk bildkollektion utställdes på klubbens aprilmöte. Vid samma tillfälle utställdes även de i SKL:s årstävlan prisbelönta bilderna och en av prisdomarna, hr. Koivumäki, redogjorde för prisnämndens kritik.
Kursverksamheten var under våren livlig, då den av ing. Hemming arrangerade fotokursen avhölls. Kursen, vars mål var att bibringa kursdeltagarna kunskaper i behandling av kameran, motivet, negativet och förstoringen, var besökt av ca 15 medlemmar. Ett stort antal diapositiv förevisades. Kursledaren, ing. Hemming är värd tack för sitt energiska och uppoffrande arbete.
Julfesten gick av stapeln på traditionellt sätt i början av december på restaurang Klaus Kurki. Under loppet av supén förättade hr Orre med hjälp av ett par tomtar julklappsutdelningen, och ing. Roos delade ut pris för deltagarna i Månadens bild. Medlemmarna fotograferade ivrigt varandra i olika ställningar och sällskap.
Vårutfärden företogs den 4 juni till ing. Hjelts villa Helenelund. Ett stort antal medlemmar hade infunnit sig per olika fortskaffningsmedel och damkommitteen under frk. Höckerts ordförandeskap stod för den lekamliga välfärden. Utfärdsdeltagarna hade sig alla sätt och anträdde efter diverse äventyr, vilka finnas upptecknade i det vid tillfället förda protokollet, hemfärden fyllda av tacksamhet mot värden och arrangörerna.
Höstutfärden 24.9.1950.

Sekreterare: Philip Hildén


Protokoll över prisbedömningen i Amatörfotografklubbens i Helsingfors årstävlan 1950 för amatörer.
Tid: 21.10.1950 kl. 14.
Plats: Foto Roos, Helsingfors Mikaelsgatan 15
Domare: W. Jakobsson, G. Groundstroem, E. Silvento
Sekreterare: Eja Uhlenius

§ 1 . Konstaterades, att till tävlingen hade inlämnats sammanlagt 25 serier om 3 bilder var.
§ 2. Konstaterades, att alla serier uppfyllde bestämmelserna i tävlingsreglerna.
§ 3. Bildserierna granskades först av domarena gemensamt och indelades på basen därav i tre grupper, en grupp med ev. prisbilder, en mellangrupp samt en grupp utan chanser till pris.
§ 4. De bägge första grupperna, som omfattade 10 serier, granskades därefter ytterligare sålunda, att domarena, utan att konferera med varandra, bedöma varje bild skilt för sig och tilldelade bilderna poäng från 1 till 10. Härefter hopräknades poängtalen för varje bild samt slutligen poängtalen för varje serie.
§ 5. På basen av resultaten beslöts utdela fyra pris och tre hedersomnämnanden.
§ 6. Mottokuverten öppnades, varvid konstaterades, att följande personer erhållit pris och hedersomnämnande:
”Tre årstider” B. Lampén 82,5 p. I pris
”YBX” Sven Brotherus 72,5 p. II pris
”Town” E. Heino 71 p. III pris
”The twin eye” N.E. Helenius 68 p. IV pris
”Gees” G. Schwindt 64 p. Hedersomn.
”Till fjälls” Rabbe Schauman 63,5 p. Hedersomn.
”25.10.50” K.G. Roos 60 p. Hedersomn.
”Lappland 1950” K.G. Roos 57 p.
”Sommarmorgon” K.G. Roos 56,5 p.
”Snapshot” K.G. Roos 56,5 p.

Vid protokollet: Eja Uhlenius


Protokoll fört vid AFK:s novembermöte den 15.11.1950 på Handelsgillet.

§ 1 Viceordförande Rothe öppnade mötet kl. 19.30.

§ 2 Domare till Juniortävlingen valdes. Domarna E. Uhlenius och P.O. Jansson, avträdde för att bedöma de fyra inlämnade bilderna.

§ 3 ”Utfärdsbilden 1950” bedömdes av de närvarande. Efter det att resultatet beräknats och kontrollerats, konstaterades att frk. Märta Fager utgått som segrare med 30 poäng med bilden ”Vi tre”.

§ 4 Hr Åkerberg förevisade diapositiv från vårutfärden. Bilderna väckte stor munterhet och ledgades av öppenhjärtliga kommentarer.

§ 5 Resultatet av juniortävlingen kungjordes. Det konstaterades att alla tre prisen vunnits av K.G. Roos, under följande motton: ”I hamnen”, ”Export”, ”Timlön”.
[ Tävlingen hade bedömts av frk. Eja Uhlenius och hr. P.O. Jansson. ]

§ 6 Följande nya medlemmar invaldes: Ing. N. Lönnqvist, Hr. K.G. Roos, Fru Lisbeth Andersson.

§ 7 P.O. Jansson kritiserade utfärdsbilderna.

§ 8 Mötet avslutades kl. 20.32. 40 medlemmar närvaro.

Vid protokollet:
P. Hildén


Mästerskapstävlingen 1950-51, I. omgången 29.11.1950.

Domarröster:
I pris, 75,75 p. R. Roos: ”Trio” (Ljusfall, Kvällsljus, Koncentration)
II pris, 70 p. O. Nyblin: ”Rollei” (Leif, Lek i aftonsolen, Esbo kyrka)
III pris, 68,75 p. S. Brotherus: ”Orcus” (Gudrun, Trolltindene, Cypripedium)
IV pris, 68 p. Eja Uhlenius: ”J.O.” (Höst, Doktorn är bekymrad, Fjättrat ljus)
V pris, 65 p. P.O. Jansson: ”5,5×5,5” (Skäret, Ett hus står tomt, ”Sommarkrumelur”)
VI pris, 64,5 p. R. Grandell: ”R.O.P.” (Morgondimma, En ros, Josef)
VII pris, 62,75 p. S. Wahlström: ”Försöka duger” (Det är svårt att vissla, Vår i havsbandet, 1700-tals källare)
VIII pris, 62,5 p. C.J. Bremer: ”T.M.F.” (Vinter i vila, Cigarettens bödel, När molnen sig skocka)

Mötets röster:
I pris ”Trio” 33 p.
II pris ”J.O.” 31 p.
III pris ”5,5×5,5” 21 p.
IV pris ”Rollei” 12 p.
V pris ”Försöka duger” 11 p.
VI pris ”T.M.F” 5 p.
VII pris ”Orcus” 4 p.
VIII pris ”R.O.P.” 3p.


[ Ur AFK:s cirkulär Nr. 12/50:

Julfesten höstsäsongens höjdpunkt, startar den 9 december kl. 19.15 på Hämäläisten Talo, Kampgatan 4-6. Kvällen har alla förutsättningar att bli en minnesvärd sådan, då en rad eminenta förmågor svara för det tillsvidare hemliga programmet samt vänligt bemötande, stora friheter och ett minimum av fördomar utlovats av lokalinnehavaren. Prisutdelning kommer att förrättas för Månadens bild- och Juniortävlingarna varjämte ”Årets bild” utses och prisbelönas. Vi be om en mängd anmälningar så snart som möjligt per telefon 33 311.]


Till medlemmarna i Amatörfotografklubbens styrelse.

Å AFK:s senaste styrelsemöte den 2.1.1951 beslöts bl.a. i enlighet med majoritetens önskan mot mig allena, att de prisföremål, som AFK fick emottaga av Kameraseura och Tamp. Kameraseura vid sitt 60-årsjubileum 1949, skola disponeras för interna ändamål inom AFK .
Att undert. – AFK:s ordförande – för de nämnda klubbarnas representanter redan vid jubileumsfesten föreslog och senare upprepat, att priserna skulle användas för tävlingar mellan AFK och nämnda klubbar, kan givetvis anses vara oövertänkt, men det var en spontan yttring av den förhoppning jag närde om att AFK äntligen skulle tvingas att bryta isen, väckas ur sin försoffning och inleda förbindelser och tävlingskamp ”med vem som helst, närs som helst och var som helst”, som jag yttrade i en ”julbetraktelse” i december 1949.
Ingen av vare sig styrelsens eller AFK:s medlemmar kan ha varit i ovetskap om det förslag jag gjorde. Saken har många gånger dryftats på såväl styrelsens – som klubbmöten och någon avvikande åsikt har icke, vad jag minns, framförts.
I mångt och mycket har dock styrelsen, jag personligen och klubben som helhet handlat rätt fritt utan mötesbeslut. Men nu med ens, nästan två år efter nämnda prisdonationer, när det gällde att definitivt besluta om tävlingsform och -regler, blev jag ställd mot väggen för egenmäktigt förfarande utan klubbens officiella beslut. Jag fick order att ”krypa till Canossa” inför AFK:s styrelse och de nämnda föreningarna och återkalla de förslag och löften jag givit. Allt detta innebär en allvarlig prestigeförlust icke endast för mig som AFK:s ordförande utan även för klubben såväl inåt som utåt ligger i öppen dag.
Men inte nog därmed. Vår klubb har med detta beslut tagit till flykten inför ett par krävande tävlingar. Den har därmed framburit ett nytt offer på det ”inkompetenskultens” altare, kring vilket en stillsam skara redan länge skockat sig i ängslig väntan på ett under. Undrens tid är visserligen icke förbi, men ingalunda åstadkoms de med blekt paragrafrytteri. Det skall nog vyer, djärvhet och beslutsamhet till för att slita sig ur ”de ängsligt bevakande, trångbröstade principernas kätta”, för att citera ännu ett yttrande av mig.
Redan i mitt ”programtal”, då jag av omständigheternas tvång, för klubbens skull och mycket emot min egen önskan emottog ordförandeuppdraget, framhöll jag att jag intet kan uträtta utan alla medlemmars stöd och aktivt medverkan. Den sympati och erkänsla som då strömmade mot mig, lovade gott för framtiden och styrkte mig i mina föresatser.
Sedan dess har jag levat i den föreställningen, att jag helhjärtat och utan knussel med tid, besvär och andra uppoffringar gått in för att hålla ihop medlemmarnas intressen och söka få klubben till den kunskapens källa, som skulle stimulera till stor och stark handling. Med glädje och tacksamhet skall jag ock alltid minnas de yttringar av erkänsla och uppskattning, som kommit mig till del, då jag någon gång haft framgång i mina strävanden.
Med beklagande såväl å egna som klubbens vägnar nödgas jag nu konstatera, att det jag sökt bygga upp slagits isär och att jag ställts allena, vingklippt och tillstukad. Detta må icke, som stundom hänt, kallas pessimism. Jag har sannolikt varit för mycket impulsiv optimist och nödgas vid en realistisk analys erkänna att jag misslyckats.
För att avlägsna ännu ett bekymmer för klubben, ber jag att få återkalla den prisdonation jag gjorde vid 60-årsfesten. Den därmed förknippade, planerade tävlingen mellan AFK och Fotografiska Föreningen i Stockholm har aldrig väckt någon entusiasm, men däremot har jag upprepade gånger hört uttalas farhågor för AFK:s insats och framgång i tävlingen. Jag har anledning förmoda att man endast av hänsyn för donatorn avstått från att tacka nej till donationen.
För mitt lynne faller det sig svårt att rent paragrafmässigt sköta ordförandesysslan. Därför ställer jag gärna min plats i styrelsen till förfogande.
Jag vill inte mera tvinga klubben till det den inte önskar. Jag orkar inte spela pådrivaren för dem, som själva vet, vad som skall göras. Jag vill inte se klubben dådlöst tyna bort i ett diffust ”stilleben” medan jag enligt stadgarnas § 7 ”leder förhandlingarna vid såväl klubbmöten som styrelsens sammanträden”.
Helsingfors den 5.1.1951
R. Roos


Protokoll fört vid AFK:s januarimöte den 15.1.1951 på Handelsgillet. 44 medlemmar närvaro.

§ 1 Roos öppnade mötet med att önska de närvarande en god fortsättning. Han övergick till styrelsens programförslag och inbjöd till kritik. Någon sådan av det högljudda slaget hördes inte av.

§ 2 Den nya tävlingsformen för månadens bild diskuterades:
Nyblin: Röster borde ges i proportion till antalet deltagande bilder, ex. för var 3:e bild.
Höckert: Fel bedömningsmetod, en jury borde väljas.
Grünberg: Understöder frk. Höckert.
Omröstning: Enhälligt för styrelsens förslag.

§ 3 Lille bad att få donera en pokal till en tävling för rena amatörer, vilken med tacksamhet mottogs. Det beslöts att hålla tävlingen på februarimötet och i stället uppskjuta färgbildstävlingen till marsmötet, emedan tävlingen AKF/FFS inhiberats.

§ 4 Månadens bild avgjordes, varefter P.O. Jansson kritiserade bilderna.

[ Ur AFK:s cirkulär 2/51
Månadens bild i ny regi tycktes väcka intresse då hela 19 bilder hade inlämnats, varav 7 i juniorklassen. Priset vanns av Senior: P.O. Jansson, motto ”Bubbellek”, Junior: R. Vogt, motto ”Varför allt detta bråk?”

[motiv Barnbild]

. Bilderna kritiserades med van hand och stämma av P.O. Jansson, som även fick till stånd en liten diskussion. Reglerna för tävlingen diskuterades och en hel del nya förslag framlades. Vid den slutliga omröstningen höll dock en överlägsen majoritet på de ursprungliga reglerna, till vilka dock fogades det på annat ställe nämnda tillägget. ]

§ 5 Kameraseuras fat, donerat till AFK:s 60-års jubileum, förevisades och användningen av detsamma diskuterades. Frågan lämnades på Lilles förslag vilande tills vidare.

§ 6 Skattmästaren fick i uppdrag att inköpa en pokal till Kameraseuras 30-års jubileum.

§ 7 Överblivna vinster från julfestens lotterier överlämnades till skattmästaren.

§ 8 Ett brev från Barnvårdsföreningen upplästes och överlämnades till sekreteraren för vidare åtgärder.

§ 9 Roos yttrade sig om julfestarrangemangen. Hans förslag, som väckte rätt mycket mummel, men inga direkta motsägelser, gick i korthet ut på:
1) Inga lotterier, program, dans.
2) En maträtt, ingen supé.
3) Bordsplaceringen alltid kritisk, någon lösning borde finnas.
4) Ett ordinarie möte före festen.

§ 10 Grünberg frågade skattmästaren om medlemsmärken finnas. Nyblin: kommer till våren. Roos: Apropå märken: Vi ha varken mäster- eller hedersmedlemsmärken.

§ 11 Groundstroem anmärkte beträffande deltagarna i månadens bild att åtminstone 3 ej följt reglerna (bl.a. pristagaren) angående bildformatet, 55 cm höjd. Anmärkningen föranledde ingen åtgärd, men man beslöt uppmana deltagarna i tävlingen att i framtiden för sitt eget och klubbens bästa skulle observera måttet. I detta sammanhang beslöts att till reglerna skulle fogas en bestämmelse om att tidigare prisbelönta bilder ej skulle få deltaga.

§ 12 Mötet avslutades kl. 21.35, varefter R. Roos visade en film från Harjavalta kraftverksbygge.

§ 13 Vid supén närvoro 22 personer.

Vid protokollet:
P. Hildén


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte tisdagen den 13 februari 1951 kl. 19 på Handelsgillet. Ordförande B.W. Rothe, sekreterare G. Groundstroem. Närvarande 30 personer.

§ 1 Ordföranden meddelade, att ing. R. Roos anmält att han på grund av olika skäl önskade avgå som ordförande. Sedan alla övertalningsförsök visat sig vara fruktlösa, ansåg sig styrelsen böra böja sig för de av Roos framlagda skälen och beviljade honom den önskade befrielsen från ordförandeskapet.

§ 2 Härpå meddelade ordf. Rothe, att styrelsen utsatt honom till ordinarie ordförande samt G. Groundstroem till viceordförande intill verksamhetsårets slut.

§ 3 Protokollet från föregående klubbmöte upplästes och godkändes med tillägget, att sekreteraren erhöll i uppdrag att forska i gamla papper efter mästarmärkets utseende, varpå klubben skulle gå i författning om att anskaffa dylika märken.

§ 4 Som nya medlemmar intogos fröken M. Schröder, herr Kurt Olof Malmberg, stud. Tobiesen.

§ 5 Tävlingen om månadens bild hade samlat fyra deltagare i juniorklassen och två i seniorklassen. Resultat:
Seniorklass – segrare ”Gustavsons hörna”, 231 poäng, medelpoäng 8,56, R. Roos.
Juniorklass – segrare K.G. Roos med bilden ”Skymningstimme”, 204,5 poäng, medelpoäng 7,57.

§ 6 Tävlingen om Lilles pokal hade samlat 7 deltagare. Bilderna hade bedömts av två domare. Groundstroem redogjorde för bedömningen, varpå resultaten upplästes:
”November” 18 poäng B. Lampén
”Båt i dis” 17 poäng K.G. Roos
”Oktober” 15 poäng A. Munsterhjelm
”Hav möter land” 14,5 poäng Sven Brotherus
”Topo” 14 poäng Fredrik Hackman
”Kallvik” 11 poäng Curt Gerlin
”Vid brunnen” 7 poäng O. Lille

§ 7 C. Grünberg talade om interiörfotografering och beskrev sin metod.

§ 8 Mötet avslutades med supé, i vilken 17 personer deltogo.

Vid protokollet:
G. Groundstroem

P.S. § 9 Dr. Sven Brotherus utlovade till majmötet ett föredrag om ”En resa i Norge” (med projektionsbilder), vilket med tacksamhet annordnades.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f. marsmöte tisdagen den 13 mars 1951 kl. 19.00 på Handelsgillet. 31 medlemmar närvaro.

§ 1 Mötet öppnades kl. 19.25.

§ 2 Ordf. Rothe tackade den avgående ordf. R. Roos för hans insats till förmån för klubben. R. Roos svarade med ett kort anförande och hoppades att klubben framgångsrikt skulle fortsätta sin verksamhet.

§ 2 Ordf. utlyste val om ny styrelseledamot. Då fröken Eja Uhlenius var det enda understödda förslaget, valdes hon till ledamot i styrelsen för den tid som återstår av Roos tid som ledamot, dvs. till årsmötet 1951.

§ 3 Lilles tävling, 2 omgången avgjordes. Bilderna, 6 till antalet, kritiserades av frk. Uhlenius. Resultaten återfinnes i bilaga.

§ 4 Färgbildstävlingen avgjordes. 16 serier om sammanlagt 40 bilder hade inlämnats, härav många av mycket hög klass. Formatet var begränsat till 50×50 mm diapositiv. Se för övrigt resultatlista (bilaga).

[ Tävlingsprotokoll, Färgbildstävling 12.3. 51.

I pris ”Vårstädning” O. Nyblin
II pris ”Clou no 18” B. Lampén
II pris ”16 juli no 2” N.E. Hongell
III pris ”Tricolor” R. Roos
III pris ”16 juli no 3” N.E. Hongell
Hedersomn. ”Dragare i vila” H. Åkerberg
Hedersomn. ”16 juli no 1” N.E. Hongell ]

§ 6 Tävlingen Månadens bild, motiv ”Vinter i H:fors”, avgjordes. Sju bilder hade inlämnats i seniorklass, två i juniorklassen.
Seniorklassen vanns av P.O. Jansson med bilden ”Staden vaknar”, med juniorklassens segrare blev K.G. Roos med bilden ”Idyll i Centrum”.

§ 7 Andra omgången av Fotomas interiörtävling var avsedd att hållas vid detta möte, men då endast en bild inlämnats måste tävlingen uppskjutas. Ordf. Rothe siktade skarpa förebråelser mot klubbens medlemmar för allas slöhet.

§ 8 Ett lotteri anordnades på överblivna vinster från julfesten. 50 lotter á 50 mk såldes med lätthet bland klubbens medlemmar. Vid dragningen visade det sig som vanligt, att lejonparten av vinsterna gick till yrkesfotograferna och fotohandlarna. Efter lotteriet förrättades auktion på en av dir. Nyblin donerad färgfilmsspole, som såldes för mk 1050:-

§ 9 Sedan den officiella delen av mötet avslutades, ca. kl. 21.30 samlades 14 medlemmar vid supén, som avverkades i den kamratliga samvarons tecken.

Vid protokollet:
P. Hildén


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie aprilmöte onsdagen den 18 april 1951 på Handelsgillet. 38 medlemmar närvoro.

§ 1 Förhandlingarna öppnades kl. 19.25 av B.W. Rothe, som uppläste några meddelanden från styrelsen. Bl.a. meddelades att bedömningsgrunderna för månadens bild enligt styrelsens beslut ändrats sålunda, att varje medlem äger att på sin röstsedel anteckna endast ordningsföljden för de enligt hans mening bästa tre bilderna i vardera klassen, varemot poäng ej mera antecknas för de skilda bilderna. Efter slutförd omröstning hopräknas resultaten enligt grunden 3 poäng för I plats, 2 poäng för II plats samt 1 poäng för III plats. De sammanräknade poängen ge därefter placeringen.

§ 2 Man övergick till bedömandet av de inlämnade bilderna i månadens bild-tävlingen,

[motiv Demanten på marssnön]

varefter ing. Jakobsson, klubbens hedersordförande, kritiserade bilderna. Efter slutförd hopräkning av röstsedlarna konstaterades att prisen vunnits av
Seniorklass Frk. Eja Uhlenius ”Vårfantasi”
Junorklass K.G. Roos ”Morgonsol”

§ 3 Ordföranden meddelade, att vid den nyligen anordnade SKL:s årstävling porträttpokalen för andra omgången i följd vunnits av AFK genom Petra Tiirikkalas insats.

§ 4 Domarprotokollet för tävlingen om Tampereen Kamerakerhos pokal, motiv Arbete, upplästes och mottokuverten bröts, varvid det befanns att tävlingen denna gång vunnits av hr. C.J. Bremer med bilden ”Fältherre”, som erhöll 24,5 poäng.

§ 5 Mästerskapstävlingens resultat kungjordes. Förrän mottokuverten bröts kritiserade C. Grünberg, som var en av domarna, de inlämnade bilderna. Kritiken var nedgörande och Grünberg konstaterade, att bilderna såsom Mästerskapsbilder betraktade var en skymf mot klubben. Kritiken väckte en viss opposition och bl.a. anförde R. Roos och Jakobsson försvar för bilderna. Deras inlägg bemöttes av Grünberg och A. Nybom. Tävlingens resultat framgår av bifogade lista.

I plats – R. Roos, ”18451” (Uppåt, Spotlight, Utblick)
II plats – P.O. Jansson, ”Gammalt och nytt” (Koreografi, Kärr, En kvinnas skal)
III plats – S. Brotherus, ”Flex” (Tulpan i vas, Brunnen vid kyrkan, Gråväder)

§ 6 Ordföranden uppläste ytterligare några meddelanden beträffande majmötet.

§ 7 Ordföranden föreslog på styrelsens vägnar att vårutfärden skulle arrangeras den 3 juni Förslaget vann understöd och det beslöts på ordförandens anhållan att ge styrelsen fullmakter att vidtaga nödiga åtgärder.

§ 8 Mötet avslutades kl. 21.00, varefter 18 medlemmar samlade sig vid supén.

Vid protokollet:
P. Hildén


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie majmöte den 16.5.1951 på Handelsgillet.

§ 1 Mötet öppnades kl. 18.55. 24 medlemmar närvaro.

§ 2 Protokollet för senaste möte upplästes och godkännes.

§ 3 Följande nya medlemmar invaldes: Frk. M. Lindeman, Hr. P.O. Malmberg.

§ 4 Månadens Bild -tävlingen avgjordes [motiv 1sta maj]. Endast en bild hade inlämnats i vardera klassen, varför mottokuverten utan vidare ceremonier brötos och det konstaterades att bilderna inlämnats av:
Seniorklass C.J. Bremer ”TF”
Juniorklass K.G. Roos ”Ljushuvud”

§ 5 Lilles amatörtävling avgjordes i och med 3 ronder. Denna sista rond hade samlat endast två deltagare, och ronden vanns av K.G. Roos. Slutresultaten uträknades och det befanns att K.G. Roos vunnit pokalen för alltid.

§ 6 Man övergick till omröstningen för avgörandet av Fotomas interiörtävling. De av mötesdeltagarna avgivna poängen hopräknades enligt tävlingsreglerna med domarnas poängtal, och resultaten fördelade sig enligt bifogade lista. Frk. E. Roos erhöll pokalen för alltid.

§ 7 Vårutfärden diskuterades. Frk. Höckert, värdinna på Trollebo, framlade programmet. Avfärden fastställdes till kl. 9.00 och hemfärden skulle ske med en buss kl. 17.30. Frk. Höckert berättade vidare om de allmänna arrangemangen för utfärden, som lovar att bli en succé. Till exekutiv kommitté utsågs fröknarna Talling, Höckert och Uhlenius samt hr. Hildén som manligt stöd. Kommittén gavs fullmakter att rekvirera tillskottsarbetskraft, s.k. slavarbetare, i den mån det behöves.

§ 8 Medan man väntade på att kvällens kåsör skulle börja, inkom hr Schwindt med ett förslag till tävling om ett enda motiv, förslagsvis Havis Amanda. Hr Schwindt ställde en pokal i utsikt och styrelsen lovade utarbeta regler.

§ 9 Doktor Sven Brotherus kåserade om en resa i Norge med ljusbilder.

§ 10 De i filmtävlingen deltagande smalfilmerna, 2 st., förevisades. O. Nyblin vann tävlingen med en film om vårutfärden 1950.

§ 11 En ny filmtävlan för nästa år kungjordes. Motivet beslöts fritt och tidpunkten novembermötet.

§ 12 En italiensk bildkollektion förevisades, varefter mötesdeltagarna övergick till sup(er)andet. Häri deltogo 18 medlemmar.

Vid protokollet:
P. Hildén


[ Utdrag ur protokollet för AFK:s styrelsemöte den 5.9. 1951. ]


§ 7.
Sekreteraren uppläste ett PM från P.O. Jansson angående bedömningen av fototävlingar. Styrelsen beslöt att uppta saken till behandling sedan det konstaterats att hr. Janssons synpunkter i många fall voro värda att taga i beaktande. PM bifogas detta protokoll.


Om bedömning av fototävlingar. Några praktiska förslag.

Inledning. Foton kan bedömas på två sätt: objektivt och subjektivt. Konstverk bedömas övervägande subjektivt, och de flesta moderna konstnärer vill att deras verk skall bedömas så. Ett konstverk står över teknik, rutin och komposition och kan endast förnedras genom försök till dissekrerande, objektiv kritik.
Trots allt arbete på fullkomning av tävlingsregler och bedömning kommer tävlarenas missnöje med resultaten att kvarstå. Detta ligger i sakens natur. De absolut bästa bilderna och de vilka av någon anledning starkt engagerar domarens känslor bedöms intuitivt subjektivt, medan den stora massan intetsägande men tekniskt acceptabla bilder medvetet bedömas så objektivt som möjligt, d.v.s. enligt tydligt påvisbara fel och förtjänster, såsom skärpa, gradation och komposition. Denna brist på konsekvens eller brist på balans mellan objektiva och subjektiva synpunkter gör bedömningen otillförlitlig och logiskt ohållbar inför en intelligent kritik. Sådana fall ser man framför allt på utställningen av Liittos årstävlan varje år och i andra sammanhang där det stora antalet bilder gör en ingående jämförelse mellan dem omöjlig och försvårar domarenas arbete. Utställningsbesökaren, som inte försöker värdesätta bilderna, utan endast jämföra dem med varandra kommer till ett helt annat resultat än domaren, som sökt ge en exakt värdering i poäng av varje bild. Besökarens uppskattning av bilden är subjektiv och jämförande, domarens försöker vara objektiv och värderande.
Skall subjektivitet och objektivitet blandas, vilket oftast sker, bör det ske enligt vissa regler. Liknande regler för bedömningen kan ännu lättare uppställas om man går in för en helt objektiv bedömning. Eftersom en sådan endast gynnar dussinbilderna och yrkesfotografernas rutinarbete, håller jag personligen på ett starkt inslag av subjektivitet. Då det emellertid ser ut som om endast få av våra tillgängliga domarkrafter av de tävlande tillmätes verklig auktoritet när det gäller subjektiva omdömen, föreslår jag som en första praktiska åtgärd en lösning som radikalt avlägsnar detta missförhållande:
Jag föreslår en tävling, i vilken var och en av deltagarena själv poängbedömer alla inlämnade bilder. Vid prisförrättningen offentliggöres en lista med de tävlandes namn och de poäng var och en av dem givit. Är de tävlandens antal litet ..3-4.. kan man tänka sig skriftlig kritik som i mästerskapstävlan. Då kan också bilderna tagas hem av de tävlande i tur och ordning för grundlig granskning. Är de tävlandes antal större måste tydligen bedömningen ske gemensamt, antingen öppet eller genom sluten röstning som i Månadens Bild -tävlingen, dock så att var och en skriver sitt namn på röstsedeln.
Förslagsvis prövas denna tävlingsform i början på tävlingar utan prisföremål och utan stora pretentioner, då det kan vara svårt att förutsäga hur experimentet utfaller. Det fordrar en hel del av de tävlande. Bl.a. är det orätt mot medtävlarna att avsiktligt undervärdera sina egna bilder, varvid de andras bedömning kommer att vara skenbart övervärderade. Avsiktlig övervärdering kommer säkert inte att förekomma då bedömningen inte är anonym.
Beträffande våra vanliga tävlingar är den största orsaken till konflikten att tävlingsdeltagarna själva enligt gammal sed inte ges tillfälle att förklara sina bilder. Domarens poängvärdering är och måste vara oantastlig, men oftast analyserar han dessutom bilden ur teknisk och konstnärlig synpunkt, och då ställs tävlingsdeltagarens självbehärskning ofta på svåra prov. Ett arbete som kan ha kostat honom en hel del i pengar, tid och skaparvilja vantolkas och kanske förlöjligas, och han har ingen möjlighet att förklara sig.
Jag vill därför föreslå, att de tävlande, sedan tävlingsresultatet kungjorts och bilderna ännu hänger på väggen, av ordföranden tillfrågas om de har något av allmänt intresse att tillägga då det gäller deras egna bilder. Naturligtvis är all polemik förbjuden. Domarens beslut står fast. Men om fotografens intentioner missförstås eller tekniska detaljer fått en felaktig tolkning så ligger det väl i hela klubbens intresse att fotografen kommer med en förklaring. Allt för många domartabbar har jag under årens lopp sett mottagas med klubbens generade tystnad. De tävlande tappar lusten, klubben går bakåt, och med undantag för enstaka klart lysande ljus bland klubbens yngsta finns det inte fler aktiva tävlare än man kan räkna på ena handens fingrar. De mest hårdhudade håller ut, men det är inte sagt att de är de bästa fotograferna. Vart har klubbens gamla storheter tagit vägen. Och var dröjer återväxten om man undantar dynastin Roos. Och var är felet.
Vi behöver ett friare umgänge när det gäller våra tävlingar. Domare och tävlande måste få komma till tals med varandra så att de besvärade tystnaderna, baktalandet och periodiska utbrott eller skandaler kan skaffas ur världen.
Vårt system med poängbedömning, har, som finnen säger, varken huvud eller svans. Detta har påvisats förut vid skilda tillfällen, och jag vill nu upprepa det: Vad hindrar en domare i t.ex. mästerskapstävlan, där varje domare dömer skilt för sig, att i överensstämmelse med reglerna verkligen ge bilderna en skala 1-10 poäng så, att den sämsta bilden får ett poäng och den bästa tio. Vad är resultatet. Jo, de två andra domarnas försiktigare bedömning med skalan t.ex. 6-9 p. blir utan någon som helst betydelse i jämförelse med den kraftigare skalan 1-10. En domare kan på detta sätt medvetet eller omedvetet genom användning av en vidare skala än normalt förvanska hela bedömningen. Detta är inga lösa spekulationer; det har hänt upprepade gånger och kommer att hända många gånger till om inte systemet ändras. Avsikten med att ha 3 eller flere domare är att ge större allmängiltighet åt bedömningen än om den utföres av en person. Men reglerna är meningslösa om de inte samtidigt garanterar att alla domares bedömningar är likvärdiga.
Jag föreslår därför att klubben vid uppgörande av framtida tävlingsregler tar under övervägande användandet av skalan 1-10 så, att domaren ger den bästa bilden 10 p. och den sämsta 1 p.
Fördelarna är två:
1) Olika domares bedömningar blir likvärdiga, och garanti skapas för att inte en obalanserad eller osolidarisk domare med reglernas fulla stöd gör sina med-domares arbete meningslöst och hela tävlingen till ett narrspel.
2) Faran av självöverskattning och orakelfasoner hos domarna minskas avsevärt om de endast jämför de inlämnade bilderna med varandra i stället för att ge en absolut värdesättning av dem.
Ingen i vår klubb torde ha rätt att officiellt fastställa att nivån i vår mästerskapstävlan detta år är så och så många poäng lägre än den var för tre år sedan. Ett sådant påstående, utan jämförelsematerial framför ögonen, är absurdt. Det är inte meningen att tävlingsreglerna skall locka domarna att avge absurda påståenden. De är inga övermänniskor, och reglerna skall inte ge dem tillfälle att påtaga sig övermänskliga uppgifter.
Men också om vi börjar anlita en enhetlig skala ha vi ett stort osäkerhetsmoment kvar, nämligen olika grund för poängsättning hos olika domare. En värderar tekniken högre än det konstnärliga, en annan kompositionen högre än bildinnehållet, och tvärtom. Att samma bild av tre domare kan värderas med t.ex. poängen 3,6 och 9 är därför inte ägnat att förvåna. Det största missförhållandet är emellertid inte att poängen för samma bild varierar på ett för de tävlande ytterst förbryllande sätt, utan att domarens bedömningsgrunder kan variera från bild till bild, så att en bild bedöms nästan helt subjektivt, medan en annan värderas enligt helt formella, objektiva regler. Man kan utläsa detta ur protokollen. ”En strålande bild -10 p.” är ett subjektivt omdöme av enklaste slag, som fäster sig i mitt minne från en tävling. En annan bild kan samma domare kritisera utan att beröra något annat än skärpa, komposition och gradation. Man frågar sig vilket värde en sådan vacklande bedömning har ur tävlingssynpunkt, och vilken verkan den har på de allt annat än avundsvärda domarena och tävlandet överhuvudtaget. Låt oss åtminstone göra ett försök att lätta domarenas börda:
Jag föreslår diskussion av uppdelning av de sedvanliga 10 p. som grund för diskussion lämnar jag följande utkast:
Formell komposition 3 p.
Fotografisk teknik 3 p.
Bildinnehåll 4 p.
Jag är fullt medveten om svagheten i en mekanisk lösning av ett problem som är allt annat än mekanisk till sin natur, men metoden har prövats i andra länder, och jag tycker vi också borde ge den en chans. Vi kan ju börja med en tävling och se hur det går, t.ex. rekommendera metoden för användning vid nästa omgång i mästerskapstävlan. Tabellen skulle självfallet inte kunna hindra en domare att ge precis samma poäng som han annars skulle ha gett, den skulle endast vara till hjälp vid en ärlig strävan efter konsekvens i bedömningen. Om en domares personliga åsikt är att 3 p. är för litet för tekniken, måste han få höja de poängen, alltså ändra tabellen efter sin smak. Konsekvensen är huvudsaken. Om en gång bilderna skall analyseras och värderas måste det ske systematiskt. En uppdelning av poängen är av stort värde för de tävlande och klubbmedlemmarna ur lärosynpunkt och ger bedömningen en vederhäftighet som den nu i allmänhet saknar.
Det är gott och väl att förbättra tävlingsreglerna och sanera bildbedömningen. Reformerna har ett tvivelaktigt värde om vi inte kontrollerar att klart och entydigt formulerade skriftliga regler också tolkas efter bokstaven. Tävlingsdeltagare riskerar diskvalifikation om de inte bokstavligen följer tävlingsreglerna. Men reglerna gäller i lika hög grad domarna. Om vi tillåter dem att nonchalera klart formulerade regler så öppnar vi vägen för likgiltighet och godtycke i bedömningen. Reglerna är bland annat till för att deltagarena skall veta enligt vilka grunder deras bilder kommer att bedömas, och som en av de flitigaste tävlingsdeltagarena måste jag i rent självförsvar föreslå, att säkra garantier skapas för att i framtiden domarena följer tävlingsreglerna.
Regelbrottet vid senaste mästerskapsomgång är jag beredd att godta för egen del och i detta speciella fall. Om jag inte själv hade varit en av deltagarena kan jag försäkra att min protest hade varit åtskilligt skarpare. Det har inträffat ett i mitt tycke betydligt mera skandalöst regelbrott från en domares sida i en tidigare mästerskapsomgång, och resultatet var, (fortfarande i mitt tycke), en prestigeförlust för hela domarskrået.
Sådana fall kan inte undvikas på annat sätt än att tävlingsprotokollen innan resultatet kungöres underställs granskning av en betrodd person -t.ex. ordföranden eller sekreteraren – som konstaterar att bedömningen skett enligt reglerna. Om så inte är fallet skickas protokollen tillbaka till domarena för korrigering. När sedan protokollen öppnas vid mötet får det inte finns fel i dem lika litet som det på väggen får hänga kolorerade bilder, reproduktioner eller bilder i glas och ram.
Om någon till äventyrs missförstår mina förslag och tror att jag vill komma domarena till livs skall jag med några ord understryka min verkliga avsikt:
Jag har med intresse studerat problemet med fototävlingar och bildbedömning alltsedan jag blev medlem i klubben. Jag har märkt att samma fel vidlåder både domare och tävlande – naturligt nog eftersom båda tillhör samma grupp av aktiva medlemmar. Felet är bristande hängivenhet för uppgiften. Slarv och slattrighet är lika stora på båda hållen. Skall någon klandras för att den inte tar sin hobby på allvar, så är det naturligtvis domaren, för han påtar sig ett ansvar och avger ett officiellt utlåtande. Tävlaren har endast sig själv att svara för, sin egen ära att försvara. Det vore lätt för mig att skarpt och ingående kritisera några av våra mest anlitade domares arbete. Men vad skulle det tjäna till. De deltar också i tävlingar som jag själv, och ibland är jag domare och kan då själv utsättas för samma kritik från deras sida. Jag understryker att vi inte genom personbyten kan vänta oss bättre domare än dem vi har. Om domsluten är svaga återspeglar de endast en svag standard hos klubben i genomsnitt. Det enda riktiga är att angripa de bristfälliga regler som försvårar domarnas arbete, att införa mera system och logik och framför allt en större frispråkighet. Det är detta jag velat göra med mina förslag. De är inte definitiva utan jag underställer dem härmed klubbens och framför allt styrelsens granskning och hoppas att de åtminstone som tankeställare kan ha en viss effekt, klubben och våra tävlingar till fromma.
Per Olov Jansson
14.5.1951


Protokoll fört vid AFK:s septembermöte den 26.9. 1951 kl. 19.00 på Handelsgillet.

§ 1 Mötet öppnades kl. 19.25. 42 medlemmar voro närvarande.

§ 2 Protokollet för majmötet upplästes och godkännes.

§ 3 Följande nya medlemmar invaldes: Gunnar Buttenhoff, kapten i.a., Erik Wahlberg, dipl. ekon.

§ 4 Månadens Bild: 5 bilder hade inlämnats i senior- och 1 bild i juniorklassen. Motiv: Naket, ej barn. Två av bilderna förorsakade en anmärkning av ordföranden, då de ej fyllde det motiv styrelsen avsett. Då tävlingsreglerna dock ej föreskrivit motiven närmare, godkändes bilderna. Resultatet blev följande:
Seniorklass P.O. Jansson ”Vågen spelar över hällen”
Juniorklass Björn Wasastjerna ”Fia”

§ 5 Utfärdsbilden 1951: 10 bilder hade inlämnats, av vilka några väckte stor munterhet. Den enligt mötets mening bästa bilden hette ”Vidvinkel” och var tagen av J. Mattsson.

§ 6 Fotograf Grünberg höll ett föredrag om Sportfotografi. Föredraget hälsades med livligt bifall och ordf. avtackade föredragshållaren.

§ 7 Ordet förklarades fritt. P.O. Jansson anhöll om att vid ett senare möte få hålla ett föredrag om korrektion av färgbilder. Ordföranden sade sig med intresse se fram mot föredraget, som säkerligen skulle komma att vara till stor nytta för klubbens färgfotografer.

§ 8 Ordföranden berättade om den ytterst lyckade utfärden till Sveaborg, som 7 av klubbens medlemmar företagit senaste söndag. Trots att meddelande om utfärden ingått i cirkulär m.m. visade det sig att klubbmedlemmarna skattade söndagssömnen högre än en angenäm samvaro på Sveaborg. En tävling om bästa Sveaborgsbilden utlystes, varvid uttryckligen påpekades, att endast bilder tagna under denna utfärd få deltaga.

§ 9 18 klubbmedlemmar samlade sig kring supébordet, där nya kameratyper förevisades och alla på sitt sätt bidrogo till underhållningen.

Vid protokollet
P. Hildén


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens oktobermöte den 24 oktober 1951 å Handelsgillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet med ett kort anförande rörande den allmänna amatörtävlingen kl. 19.25. 43 personer voro närvarande, inberäknat deltagarna i tävlingen, vilka alla ej voro klubbmedlemmar.

§ 2 Fotograf Grünberg kritiserade de 12 serier som inlämnats till amatörtävlingen. Före själva kritiken kåserade hr Grünberg kort om allmänna synpunkter, närmast med tanke på nybörjare. Sedan hr Grünberg slutfört sitt värv, bröt ordföranden mottokuverten, varvid det befanns att prisen fördelat sig på följande sätt:
I pris Max Hagman ”March Brown”
II pris Enfrid Heikkilä ”Ulrika”
III pris A. Näsman ”Lantlig Idyll”
III pris K.G. Roos ”Optimist”
Hedersomnämnanden:
Ebba Peränen ”Ecco”
Maire Roos ”Lek”

§ 3 Man övergick till bedömningen av månadens bild med motivet ”Motsol”. Sedan omröstningen på vanligt sätt slutförts och resultaten uträknats, öppnades segrarnas mottokuvert, som innehöll följande namn:
Seniorklass Maire Roos ”Skepparn”
Juniorklass K.G. Roos ”Solglas”

§ 4 Följande nya medlemmar invaldes: Åke I Färm, fru Hjördis Nybom.

§ 5 Ing. Hjelt bad ”ägaren till bild nr 2” om uppgift om huru bilden kommit till. Ägaren till bilden gav sig välvilligt tillkänna i P.O. Janssons bekanta gestalt, som vant haspade ur sig en koncis men uttömmande förklaring. Därtill uppmanad av ordföranden kritiserade därefter Jansson de övriga bilderna i Månadens Bild tävlingen.

§ 6 Vicehäradsh. Åke Roschier-Holmberg har enligt bifogade brev anmält sitt utträde ur klubben, vilket mötet utan diskussion godkände.

§ 7 Man övergick därefter till årsmötesförhandlingarna, varom se skilt protokoll.

Sekreterere
Philip Hildén


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. årsmöte den 24.10. 1951 å Handelsgillet.

§ 1 Årsmötet konstaterades vara lagenligt sammankallat inom stadgeenlig tid.

§ 2 Till protokollsekreterare valdes Bror Hjelt och Helge Åkerberg.

§ 3 Årsberättelsen med bifogade skattmästarens berättelse och revisionsberättelse upplästes och godkändes med förbehåll att i årsberättelsen skulle inrymmas uppgifter om vinnarna vid SKL:s årstävlan.

§ 4 Den avgående styrelsen beviljades tacksam decharge.

§ 5 Programmet för inkommande år diskuterades. Hr Roos ansåg, att klubbens medlemmar blivit, svältfödda på andlig spis, varmed han avsåg föredrag, bild- och filmförevisningar, m.m.

§ 6 Styrelsen framlade förslag om höjande av årsavgiften till mk 500:-. En diskussion följde, varunder det visade sig att årsmötet höll på en större förhöjning, nämligen till mk 600:-. Sedan omröstning företagits fastslogs årsavgiften till mk 600:-.

§ 7 I samband med diskussionen om årsavgiften meddelade dir. A. Nybom, att han donerar mk 10.000:- till klubben för att underlätta dess verksamhet. Meddelandet applåderades av årsmötet, varefter ordföranden tackade donatorn för den välkomna gåvan.

§ 8 Val av styrelsemedlemmar i stället för de i tur att avgå varande Grünberg, Hildén och Uhlenius förrättades. Grünberg och Uhlenius omvaldes, medan i stället för Hildén, som undanbad sig omval, hr. Fredrik Hackman invaldes i styrelsen. Till revisorer valdes herrar H. Nybom samt S. Sandell, med K. Renholm och H. Herrman som suppleanter.

§ 9 I anslutning till den diskussion som uppstod genom Hildéns ovilja att ånyo väljas in i styrelsen, föreslog ing. Roos att stadgarna måtte ändras sålunda, att årsmötet skulle välja ordförande samt att sekreteraren skulle avlönas. Hr. Roos lovade inkomma med ett skriftligt förslag till nästa årsmöte.

§ 10 Den Schulténska medaljen utdelades åt ing. P. Hildén, som under de gångna två åren tjänstgjort som sekreterare.

§ 11 Sedan härmed förhandlingarna vidpass kl. 22.00 avslutades, samlade sig 14 medlemmar omkring supébordet, där de kvarstannade tills lokalen stängdes.


Årsberättelse för AFK:s 62 verksamhetsår 1950 – 1951.

Klubben har under verksamhetsåret på ett livaktigt sätt fortsatt sin tillvaro såsom under tidigare år. Ordinarie möten ha under säsongen hållits en gång i månaden och klubbmedlemmarna ha livligt besökt dessa. Medlemsantalet är 182. Speciellt livligt har, såsom av det följande framgår, tävlingsverksamheten varit, dock för det mesta i form av interna tävlingar. En del föredrag, kåserier och filmförevisningar ha även hållits.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: R. Roos, ordförande till januari 1951, B.W. Rothe, viceordförande till januari 1951, därefter ordförande, G. Groundstroem, ordinarie ledamot till januari 1951, därefter viceordförande, P. Hildén, sekreterare, C. Grünberg, bibliotekarie, E. Uhlenius, ledamot från februari 1951.
I tur att avgå äro Grünberg, Hildén och Uhlenius. Den sistnämnda blev invald i stället för Roos för den tid som återstod för honom i styrelsen. De ovannämnda förändringarna i styrelsens sammansättning ha förorsakats av att R. Roos, som under många år på ett förtjänstfullt och uppoffrande sätt skött posten som klubbens ordförande, i januari 1951 avgick från styrelsen.
Revisorer äro herrar K. Renholm och H. Herrman, med H. Nybom och S. Sandell som suppleanter.
Årsavgiften har varit mk 450:-
Som klubbvärdinna har fröken Anna-Lisa Höckert fungerat. Hon har vid skilda tillfällen assisterats av klubbens övriga kvinliga medlemmar, vilka alla bidragit till att klubbens utfärder m.m. blivit succéer.
Tävlingar:
”Månadens Bild” tävlingen har regelbundet anordnats med någorlunda jämt deltagarantal. Tävlingen har sedan januari 1951 försiggått med något ändrade regler samt varit indelad i en senior- och en juniorklass. Som vanligt avslutades tävlingen på decembermötet med ”Årets bild”.
Årstävlan 1950, den allmänna tävlingen för Finlands amatörfotografer, hade denna gång samlat 25 deltagare. Segrare i tävlingen blev B. Lampén med serien ”Tre årstider”.
”Fotomas interiörtävling” gällde en av Finska Fotoma Ab donerad pokal för rena amatörer. Motivet var bestämt till interiörbilder och tävlingen var uppdelad i två ronder hösten 1950 och våren 1951. Deltagandet var lamt och tävlingen måste upprepade gånger uppskjutas på grund av att inga deltagare anmält sig. Segrare i tävlingen blev frk. Eva Roos.
Mästerskapstävlingen, som detta år som vanligt anordnades i två ronder, vanns av R. Roos. De dåliga resultaten vid andra ronden föranledde en diskussion om lämpligheten av de användna tävlingsreglerna samt domarnas uppgifter och befogenheter.
”Lilles amatörtävlan” var liksom Fotomatävlingen avsedd för amatörer. Den gällde en av O. Lille donerad pokal och var uppdelad i tre omgångar, vilka alla avgjordes under vårsäsongen. Motivvalet var fritt. Segrare i tävlingen blev K.G. Roos.
En färgbildstävling anordnades vid marsmötet och hade samlat ett oväntat stort antal goda bilder. Som segrare utgick O. Nyblin med bilden ”Vårstädning”. Bildernas jämna kvalitet framgår av att domarna utdelade två II pris, två III pris samt två hedersomnämnanden.
”Arbete”, motivtävling om den av Tampereen Kameraseura donerade pokalen, avgjordes på aprilmötet. C.J. Bremer vann tävlingen detta år med bilden ”Fältherre”. Pokalen gavs AFK till dess 60-årsjubileum och det avses att låta tävlingen försiggå en gång i året så att pokalen blir evigt vandrande.
SKL:s årstävling anordnades detta år i Helsingfors, där Kameraseura stod för värdskapet. AFK fick porträttpokalen för andra gången i följd, varjämte flera goda individuella resultat noterades. Resultaten framgår ur bilaga.
Vid majmötet anordnades en smalfilmstävling, till vilken två goda filmer inlämnats. O. Nyblin vann tävlingen med en film om vårutfärden 1950.
Den traditionella vårutfärdstävlingen, som avgjordes på septembermötet, vanns detta år av J. Mattsson med en bild, ”Vidvinkel”, som väckte stor munterhet hos alla utom möjligen motivet.
Förutom dessa tävlingar ha några av klubbens medlemmar anlitats för bedömande av en tävling, ordnad av Svenska Ungdomsklubben i Helsingfors.
Övriga program vid de ordinarie mötena:
Vid novembermötet förevisade hr Åkerberg en serie diapositiv från vårutfärden 1950. Bilderna åsågos med intresse och försågs med träffande och öppenhjärtliga kommentarer av mötesdeltagarna.
Vid januarimötet fick medlemmarna se en film om Harjavalta kraftverksbygge, förvisad av R. Roos.
I anslutning till Fotomas interiörtävling kåserade C. Grünberg vid februarimötet om interiörfotografering.
En italiensk bildkollektion förevisades vid marsmötet.
Vid majmötet kåserade Sven Brotherus om en resa i Norge. I anslutning till kåseriet förevisades endel diapositiv.
C. Grünberg höll vid septembermötet ett föredrag om sportfotografi. Han återgav därvid exakt endel synpunkter på ämnet som framhållits vid en nyligen avslutad kurs och berättade om sina egna metoder.
Fester och utfärder:
Julfesten anordnades detta år på Hämäläisten Talo. Programmet var som vanligt rikhaltigt och omfattande bl.a. förevisning av diapositiv, sång av stjärngossar, ett lotteri, till vilket klubbens fotohandlande medlemmar välvilligt donerat vinster, fotografering av medlemmarna i olika ställningar, supé och dans. Må ett tack riktas till alla dem som deltogo i arbetet för att få festen att löpa som den skulle!
Vårutfärden företogs denna gång med buss och andra fortskaffningsmedel till frk. Höckerts stuga Trollebo. Vädret var rätt bra, och de till ett tjugotal uppgående deltagarna gjorde heder åt de anrättningar, som en outtröttlig värdinna med hjälp av andra kvinnliga händer dukade fram. Det vittnar gott om frk. Höckerts förmåga i trädgårdsskötsel att endast två år efter den senaste skövlingen (vårutfärden 1949) så mycket grönt och så vackra blommor åter syntes i rabatten.
En höstutfärd till Sveaborg hade märkvärdigt nog samlat endast sju deltagare. Vädret var det bästa och deltagarna tillbringade några timmar under livligt fotograferande på de anrika vallarna.

Helsingfors den 11.10. 1951
Philip Hildén
Sekreterare


Bilaga till Årsberättelsen 1951.
Följande individuella resultat noterades av klubbens medlemmar vid SKL:s årstävlan 1951:
Grupp I R. Roos III pris ”Ljusfallet”
Grupp II Maire Roos III pris ”Mr. X”
Petra Tiirikkala III pris ”En liten flirt”
Grupp III P.O. Jansson I pris ”Sattuman sommittelu”
B. Lampén II pris ”Sommar”
Grupp IV Eja Uhlenius II pris ”Fallande löv”
Eja Uhlenius Hedersomn. ”Köldknäpp”


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens novembermöte den 21 november 1951 å Handelsgillet.

§ 1 Viceordföranden öppnade mötet kl. 19.25 närvarande var 27 personer.

§ 2 Månadens bild med mottot Arkitektur hade samlat 3 bilder i seniorklassen och blott en i juniorklassen.
Seniorklass Eja Uhlenius . ”Detalj”
Junorklass K.G. Roos ”Hus”

§ 3 Därefter höll P.O. Jansson ett föredrag om korrektion av färgdiapositiv samt visade ett antal såväl korrigerade som oförbättrade.

§ 4 I Mästerskapstävlan deltogo 5 personer. Segrare i 8 omgångens första rond blev Eja Uhlenius motto ”Sommarpoesi” med 74 p. Andra blev R. Roos [”November 51”] med 67 p., medan Carl Johan Bremer [”PF”] belade tredje plats med 61,5 p.

[ ”Sommarpoesi” (Lugn vilar sjön, Ja, nej, ja…, Jag sitter källa), ”November 51” (Varvet i vila, I väntan på vagnen, Relief), ”PF” (Förtöjning, Stadig väntan, Siluett), ”X24” (Solglitter, Nanette, Dålig sikt), ”Orange” (Marion, Isotar, Ribe). ]

§ 5 Ing. Jakobsson förevisade en kollektion goda färgbilder med floristiskt motiv.

§ 6

Åbo Fotoklubb har meddelat att de tänker insända förslag till en tävling mellan Åbo och AFK.

§ 7 Man beslöt avnjuta julskinkan den 11 dec.

§ 8 Ekon. stud. Erik Lindström invaldes som ny medlem.
§ 9 Mötet avslutades kl. 21.40 varefter 11 personer stannade kvar till stängningsdags.


Protokoll fört efter julfesten den 11.12. 1951 kl. 18.30 å Klaus Kurki.

Julfesten år 1951 blev en trevlig, kamratlig fest tack vare damkommitténs inspirerade arbete. Sedan en cocktail hade druckits och rösterna för Årets bild hade avgivits bänkade sig de 28 deltagarna kring julbordet. Ordföranden höll ett kort välkomsttal där han tackade alla som under året och i synnerhet före julfesten hade arbetat för klubben och dess medlemmar. E. Uhlenius jämte kör uppträdde med Home made kupletter, därpå utd. julklappar. Efter middagen delgavs resultatet av Årets bild, vinnare i seniorklassen blev P.O. Jansson med bilden ”Bubbellek” med 38 poäng, R. Vogt segrade i juniorklassen med ett barnporträtt vars titel lydde ”Varför allt detta bråk”. R. Vogt uppflyttades nu till seniorklass. Följde sedan en uppaketeringstävlan organiserad av klubbens hedersordförande ing. Jakobsson. Tävlingen blev oerhört häftig. Ögonvittnena glömmer sent den annars så försynte dir. Nyblin i vild oordning viftande med kniv och gaffel.
Senare på kvällen uppfördes Mordet i spiraltrappan vilket de närvarande skulle kritisera samt belägga med titel. De inlämnade kritikerna upplästes varefter en jury utdelade 2 pris. Klubbens sekreterare knyckte illojalt det första, mag. Grotenfelt det andra.
Klockan 23.30 utkastades församlingen ett minne rikare, en julmiddag och några groggar tyngre.
F. Hackman


Protokoll fört vid AFK:s januarimöte den 23.1. 1952 kl.19.00 å Handelsgillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet klockan 19.15 näravarande var 28 medlemmar.

§ 2 Mötet diskuterade utskärningstävlan och beslöt att styrelsen skulle planera samt utforma närmare bestämmelser.

§ 3 Som vatten på en kvarn haglade förslag till månadens bild tävlingen över den tacksamma styrelsen. Förslagen återkommer som motton efter fri tvätt och strykning (se bilaga).

§ 4 I månadens bildtävlingen motto ”Stilleben” deltogo endast 2 bilder, båda i seniorklass. B. Lampén segrade med 59 p. med bilden ”Nunna”.

§ 5 Sekreteraren fick i uppdrag att till nästa färgbildstävlan ge direktiv för märkandet av bilderna.

§ 6 Festmästare Max Hagman föreslog att en utställning med hederliga, vackra trettiotalsbilder skulle föranstaltas på det att de yngre skulle få se den omtalade fotografiska nedgången.

§ 7 Färgbildstävlingen hade samlat 25 bilder vilka visades och kritiserades. Sedan mottokuverten brutits konstaterades att bilden ”Strandlök” som hade vunnit första pris var tagen av R. Roos, som även knep det tredje priset med bilden ”Sedum”. Dir. Nyblin vann andra pris med bilden ”Charesse”. Herr Åkerberg erhöll hedersomnämnande för sina bilder ”Strandpromenad” och ”Detaljstudie”. M. Roos bild ”Grand Canyon” erhöll samma utmärkelse.

§ 8 Mötet avslutades kl. 21.30 varefter 11 personer stannade på supé.

§ 9 Ca. 8 personer inlämnade förslag till olika kurser, förslagen vidare bifodras till styrelsen.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie februarimöte den 20.2. 1952 å Handelsgillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20 närvarande var 37 personer.

§ 2 Månadens bild, motto ”Porträtt”, hade samlat 7 bilder alla i seniorklassen. R. Roos segrade med bilden ”70 år”, med 59 p.

§ 3 Till filmtävlingen hade inlämnats endast en film vilken av juryn tilldelades ett tredje pris. Filmen hade tagits av ing. Nils-Erik Hongell.

§ 4 Fotograf Grünberg höll andra delen av sitt föredrag om sportfotografering, föredraget belystes med ett antal sportbilder representerande de flesta sportgrenar.

§ 5 Därpå höll fotograf P.O. Jansson sin tekniska kvart, denna gång jämfördes s.k. Stillbilder av olika format.

§ 6 Titeln för Månadens bild i Mars fastställdes till Blommor.

§ 7 Forstmästare Hagman föreslog att styrelsen skulle undersöka möjligheterna att för klubbens räkning införskaffa den svenska tidskriften ”Foto”s bildband hand efter som dessa utkommer.

§ 8 Ing. Hildén påminde om U.S. Education Office filmers existens och framställde att dessa skulle tagas i större användning.

§ 9 Mötets officiella del avslutades ca. kl. 22.

§ 10 På supé stannade 9 personer.

§ 11 Följande nya medlemmar intogos: herrar Hollander Jarl och Birger, Vecke Sten, samt fru Helena Hagman.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte den 19 mars 1952 kl. 19.00 å Handelsgillet.

§ 1 Ordföranden började förhandlingarna kl. 19.30, närvarande var 30 personer.

§ 2 Fotograf Jansson berättade mera om fotograferandet av s.k. Stillbilder, samt om uppkomsten av, bakgrunden till samt innehållet i filmen Svaret.

§ 3 Månadens bild hade denna gång titel Blomma. Endast 2 bilder hade inlämnats båda i seniorklassen. Bilden ”Efter regnet” segrade med 46 p. fotograf var M. Hagman.

§ 4 Under Janssons tekniska kvart lärde vi hur man skall taga blixtljusbilder utan att de ser ut att vara tagna vid blixtljus. Några bilder visades i vilka typiska barn var avtecknade tydligen indirekt blixtbelysta.

§ 5 En kollektion ”Gamla” bilder utställdes. Bilderna var tagna av Tschernochvostoff. Emedan ingen ung frivilligt vågade inleda kritiken tvångsinkallades M. Hagman som på ett förtjänstfullt sätt utdelade ris och ros. En allmännare diskussion kom igång i vilken fotograf Roos samt ingeniörerna Jakobsson, Groundstroem och Hildén deltog.

§ 6 Ing. Groundstroem bad att få införa M. Hagman i protokollet såsom varande en lämplig domare.

§ 7 Mötets officiella del avslutades ca. kl. 21.30.

§ 8 Vid supén närvar 10 personer.

§ 9 Nya medlemmar stud. Stig Olof Laurent och farm. elev Ragnar Göran Gustavsson.


[ Artikel ur Kameralehti Nr 1, 1952:

G. Tschernochvostoff: Miten teen kilpailukuvani.

Ymmärrän että Kameralehden toimitus on ryhtynyt julkaisemaan sarjan eri tekijöiden artikkeleita kilpailukuvien valmistustavoista. Koska viime vuosina en ole ottanut osaa kilpailuihin enkä liioin tehnyt näyttelykuvia voin ainoastaan sanoa, miten minä tein kuvat ennen, jo aika monta vuotta sitten. Voi olla, että jo tästä syystä kokemukseni eivät ole erikoisen mielenkiintoisia lukijalle. Kun sitäpaitsi edustan valokuvausmaailmassamme Opposition oppositiota eli n.k. ”vanhaa hapatusta”, pelkään etten voi sanoa mitään uutta niille tyytymättömille, jotka eivät hyväksy perinteellisiä kauneusarvoja, vaan aina vaativat jotakin ”raflaavaa”, sensatiomaista. Koetan kuitenkin lyhyesti kertoa, miten ja millä keinoin olen aina yrittänyt ilmaista kuvissani omia esteettisiä ihanteitani.
Aiheen valinnassa olen aina koettanut olla vapaa ja tästä syystä m.m. välttänyt aihekilpailuja. Olen kuitenkin usein sidottu niihin aiheisiin, jotka ovat olemassa ainoastaan mielikuvituksessani ja silloin joko etsin niiden vastikkeita luonnosta, jos kyseessä on maisema, tai sommittelen ne itse, kun pyrin määrättyyn asetelmaan tai muotokuvaan. Tämä merkitsee pitkää ja sitkeää työtä. Nimellä ”Avaruudessa” tunnettu lokkikuvani syntyi esim. siten, että sen suunnitelma (joskin varsin yksinkertainen) oli ollut päässäni jo etukäteen. Keväällä, kun sää oli suotuisa kävin parin kolmen viikon aikana säännöllisesti aamiaistunnilla satamassa ja näppäilin yksinäisiä lokkeja, kunnes sain sopivan negatiivin. Lähes sata negatiivia meni pilalle, yksi ainoa vain vastasi tarkoitustani. Pienemmällä kustannuksella selvisin eräästä metsäaiheesta. Olin usein haaveillut sellaisesta metsäkuvasta, jossa ainoastaan pari kohtaa olisivat jossakin satumaisessa valaistuksessa ja ympäristö siimeksessä. Etsin ja löysinkin eräänä keväänä sopivan paikan, jossa oli nuoria vastapuhkeavia pihlajapensaita. Mutta valaistus ei sopinut. Laskin tarkasti, että seuraavana iltapäivänä määrättynä hetkenä, valaistuksen piti olla oikea. Lähdin sinne uudestaan hyvissä ajoin, asetin kameran, odotin sopivaa hetkeä ja sainkin haluamani kuvan. Tämä jo ehkä viittaa siihen, ettei minulla ole paljon sattumanvaraisia tuokiokuvia, vaikka olen joskus ottanut kuvia myös sattuneista aiheista, joita en ollut etukäteen ajatellutkaan. Mutta näissäkin tapauksissa otin kuvat harkiten ja kokeillen, saadakseni alitajunnassa ehkä jo etukäteen olemassa olleen sommittelun. Tästä käy selville, että melkein aina käytän jalustaa ja himmeälasia, jos se vain on mahdollista. Haluan nähdä kuvan kaikkine viiva-, massa- ja sävysuhteineen ennenkuin otan sen, ja käytän tästä syystä joko ”Bergheil”-paljekameraa 6½x9 sm (Heliar 1:3.5, 10.5 sm ja Tele-Dynar 1:6.3, 20 sm), tai Rolleicordia, josta pidän melkein enemmän kuin Rolleiflexistä, syystä, että se on yksinkertaisempi ja koska olen siihen tottunut.
Negatiivikäsittelystä en voi sanoa muuta, kuin että aina yritän saada hyvin pehmeitä, sävyrikkaita negatiiveja, joskin usein hyvin ohuita. Valotan siis runsaasti (jopa 4-8 kertaa enemmän kuin olisi riittävää) ja kehitän verrattain vähän. En välitä paljon ”kauniista” negatiivista, pääasia on minulle, että siinä ovat mukana kaikki ne sävyt, joita minä myöhemmin mahdollisesti tulen tarvitsemaan suurennustyössäni. Vaikka en ole puristi siinä mielessä, että valokuvan aina pitää olla ”valokuvauksellista tyyliä”, näen valokuvauksessa sen edun (verrattuna muihin graafillisiin menetelmiin), että se antaa mahdollisuuksia erittäin hienoihin sävy-ylimenoihin, joita on syytä hallita ja käyttää tarkan harkinnan mukaan. Käytän siis hopearikkaita, verrattain hitaita filmejä ja levyjä, etupäässä pankormaattisia ja kehitän ne hitaasti heikolla hienoraekehitteellä.
Positiivikäsittely ja nimenomaan suurennustyö on minusta tärkein vaihe kuvan luomistyössä. Jos negatiivissa on riittäviä aineksia, voi siitä aina saada hyvän kuvan eri menetelmiä käyttäen. Mutta samalla se on myös vaikea työ, joka ei ainoastaan vaadi tietoisuutta siitä mihin tuloksiin täytyy pyrkiä ja millä keinoin ne saavutetaan, vaan myös valokuvaustekniikan hallitsemista. Ja tämä on amatöörille yleensä surkea juttu. Olen havainnut, että jos lykkään kaikki suurennustyöt talveksi, vasta kevääksi vähitellen opin hallitsemaan positiivitekniikkaa, ja että se taas helposti unohtuu jos kesällä sattuu olemaan tauko. Meillä on amatööripiireissä teknillinen taito yleensä sangen heikko, enkä itsekään ole mikään poikkeus. Erittäinkin sävyasteikon hallitseminen on vaikeata, jonka tähden mielelläni luin Eero Raviniemen artikkelin (”Kriisin oireitako?”, Kameralehti N:o 8, 1951). Olen varma, että se ahdas, harmaasävy, joka meillä on niin levinnyt, on tullut muodiksi tai ”suunnaksi” vain pakosta, koska niin monelta puuttuu taito hallita sävyjä.
Käyttämäni negatiivityyppi johtaa jo itsestään näihin tummiin, ahdassävyisiin kuviin. Minulla on tästä syystä pakko käyttää n.k. kovaa paperia. Annan myös etusijan kloro-bromidi-paperille. Koska nämä taas ovat hitaita, käytän suurennuskojeessa usein Nitraphot S-lamppua, joka on kytketty vastuksen kautta verkkoon. Kehitys tapahtuu metoli-hydrokinooni-kehitteellä. Ajan säästämiseksi käytän varastoliuosjärjestelmää: Pullo I sisältää metolia ja sulfiittia, II hydrokinonia ja sulfiittia ja III soodaa. Kombinoimalla nämä liuokset, lisäten vettä ja kaliumbromidia, onnistuu joskus saamaan sopivan kehitteen eri papereita varten. Kiinnitys tapahtuu tavallisessa happamassa kiinnitteessä. Tätäkin varten on minulla hyvin säilyvä 50 % natriumtiosulfaattivarastoliuos. Hyvissä ajoin ennen käyttöä lisään siihen vettä ja sopivan määrän kaliummetabisulfiitin kiteitä. Huuhtelu tapahtuu aina juoksevassa vedessä ja hyvin perusteellisesti.
Luonnollisesti suurennustyö tapahtuu iltaisin (oikeastaan öisinkin). Seuraava aamu saattaa olla täynnä pettymyksiä, erittäinkin jos käytän himmeätä paperia, josta pidän eniten. Kuvat ovat tummia, harmaita ja valottomia. Mutta työ ei ole vielä valmis. Vasta nyt alkaa kuvien, t.s. niiden sävyjen käsittely. Tätä varten tulee kyseeseen tavallisesti bikromaattivalkaisu ja uudelleenkehittäminen, josta jo ennen olen kirjoittanut (Kameralehti N:o 2, 1951, sivu 9). Tämä on oikeastaan hyvin miellyttävä työ, koska se tapahtuu täydessä valossa ja ilman mitään kiirettä. Sillä voidaan vaikuttaa sävyihin melko tehokkaasti. Harvoin käytän Farmerin heikennettä, koska se on kuville hyvin vaarallinen. Lukuunottamatta valkoisten ja mustien pilkkujen poistamista en tavallisesti suorita mitään manuaalista korjailua, en kuitenkaan periaatteesta, vaan vastaavan taidon puutteesta. Pidän kaikkea manuaalistakin korjailua sallittuna, kun se vain on tarkoituksenmukainen, eikä häiritse kuvassa. N.s. ”jaloja” menetelmiä, (bromiöljy, pigmentit j.n.e.) en ole koskaan oppinut, puuttuvan ajan ja opetuksen takia. ]


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte den 16 april 1952 kl. 19.00 å Handelsgillet.

§ 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat kl. 19.30 närvarande var 37 personer.

§ 2 Juryn för tävlingen om pokalen Arbetet delgav sina kval samt synpunkter om de deltagande 3 bilderna. När mottokuverten hade brutits konstaterades att E. Uhlenius hade segrat.

§ 3 Mottot för månadens bild var denna gång Perspektiv. I seniorklass hade inlämnats 3 bilder, R. Roos vann med bilden ”Olympia”, O. Lille vann juniorklassen.

§ 4 Janssons tekniska kvart bestod denna gång av problem vid färgfotografering, bl.a. ögats uppfattande av solljuset, talaren visade hur inga färgbilder har orätt färg, det är åskådarens öga som ej uppskattar färgen rätt.

§ 5 I Mästerskapstävlingens 8 omgång deltog 3 serier. Omgången vanns av E. Uhlenius med 140,75 p., därpå följde R. Roos med 137,5 p. och Bremer belade 3 plats med 116,5 p.

[ Motton: ”April, april”/E. Uhlenius (Köldknäpp, Spegling, Risbränning), ”AB”/R. Roos (Vinterblomma, Frid i hamnen, Januarisol), ”Anticomar”/C. Bremer (Kompositör, Salutorget, Vid kajen) ]

§ 6 Till ett senare möte lovade dir. Persson att berätta om ett självkonstruerat teleobjektiv.

§ 7 Dr. Lindqvist demonstrerade en apparat för bestämning av linser vid fotografering, samt redogjorde för olika uppfattningar av perspektiv.

§ 8 Mötet diskuterade Utfärden. Förslaget var följande mål: Stockholm, Leppälampi och Solvalla. Tidpunkten fastställdes till den 8 juni, styrelsen fick i uppdrag att utse ett lämpligt mål.

§ 9 Mötet avslutades kl. 22, 14 personer stannade på supé.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte den 14 maj 1952 å Handelsgillet.

§ 1 Viceordförande öppnade mötet kl. 19.30, närvarande var 18 personer.

§ 2 Emedan ordföranden skulle anlända senare uppsköts förhandlingarna, programmet inleddes med Utskärningstävlingen, vilken kritiserades av fotograf Grünberg. Segrare blev frk. M. Fager.

§ 3 Månadens bild, motto ”Naturen vaknar” vanns av denna gång, i seniorklass av P.O. Jansson, i juniorklass av M. Talling med 30 resp. 34 poäng.

§ 4 Fotograf Grünberg refererade SKL:s årsmöte samt berättade om tävlingen. Årsmötet hade diskuterat:
a) Kartongstorleken, varvid det beslöts att klubbarna på nytt skulle tillskrivas.
b) Mästartiteln, mästartiteln erövrar varje år den person som med minst 3 bilder erhåller högsta poängtal.
c) Beslöts att diapositiv skulle göras av Liittos årstävlans bättre bilder.

§ 5 Fotograf Grünberg föreslog att klubben skulle hyra ett laboratorium för praktiska kurser, t.ex. en gång i veckan, samt att klubben skulle köpa eller bygga en förstoringsapparat.

§ 6 Ing. Jakobsson visade bilder från och berättade om en resa till Prag.

§ 7 Ordföranden redogjorde för utfärden den 8.6. till Borgå.

§ 8 R. Schauman meddelade att Solvalla gärna tager emot klubben vid dess höstutfärd.

§ 9 Nya medlemmar: Studerandena Pipping och Rydgren.

§ 10 Den officiella delen av mötet avslutades kl. 21.05 varefter 8 personer stannade på supé.


Kallelse till Utfärd.
AFK:s sedvanliga vårutfärd försiggår söndagen den 8 juni till Borgå.
Avresa med Borgåbuss kl. 9.15 från Busstationen. Samling på Borgå torg kl. 10.30, detta för dem som komma med egna fortskaffningsmedel. Sedan beställes frukostmiddag å Grand, vilken avätes senare. Därpå beger sig alla ut i staden för att skjuta skott på skott. (Rikligt med motiv finns.) Tänk på vårutfärdstävlingen!
Återfärden sker enligt egen önskan. Bussbiljetter för återfärden kan beställas vid ankomsten till Borgå. Bindande anmälningar mottages av E. Uhlenius, Foto Roos, tel. 33311, helst mellan kl. 18-19. Välkomna.
Styrelsen.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie septembermöte den 24 september 1952.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.30, närvarande var 26 personer.

§ 2 Enär bibliotekarien icke längre kan bevara klubbens bibliotek upptogs frågan till diskussion, styrelsen fick i uppdrag att finna ett lämpligt uppbevaringsställe.

§ 3 Ordföranden meddelade att klubben har erhållit ett brev från en engelsk amatörfotograf vilken vill inleda närmare bekantskap med någon likasinnad.

§ 4 Direktör Nybom meddelade i anslutning till diskussionen angående årstävlingen att fotohandlarna är villiga att hjälpa till såväl med reklam som priser. Erbjudandet mottogs tacksamt.

§ 5 Tävlingen kommer att fortfarande utlysas enbart i de svenskspråkiga tidningarna samt meddelas till de övriga fotoklubbarna.

§ 6 Månadens bild, motto: ”Fiskafänge fritt tolkat” hade samlat endast en bild och denna i seniorklass, bilden var tagen av frk. M. Fager.

§ 7 Janssons tekniska kvart uteblev emedan Jansson var bortrest.

§ 8 Mötet fick i stället lyssna till dir. Nybom jr.:s redogörelse för Agfas negativ-positiv förfarandet.

§ 9 Följande nya medlemmar invaldes: fru Gun von Schantz, ing. Gustav von Schantz, samt redaktör Erik Dahlberg.

§ 10 Mötet avslutades kl. ca. 21 varefter 14 personer supérade.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. årsmöte den 29 oktober 1952 å Handelsgillet.

§ 1 I närvaro av 44 medlemmar förklarade ordföranden mötet öppnat, och konstaterade dess lagenliga sammankallning.

§ 2 Till protokolljusterare valdes ingenjörerna Schwindt och Lille.

§ 3 Årsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 4 Bibliotekariens rapport upplästes utan invändningar.

§ 5 Revisionsberättelsen och bokslutsbilansen upplästes samt godkändes.

§ 6 Under dir. Nyboms ordförandeskap beviljande styrelsen decharge.

§ 7 Verksamheten för det kommande året diskuterades. Mötet efterlyste studiecirklar för mindre avancerade medlemmar samt poängterade ånyo betydelsen av praktiska kurser.

§ 8 Till behandling upptogs medlemsavgiften. Styrelsen föreslog en höjning av avgiften med mk. 100:-, vilket understöddes. Ing. Lille föreslog att avgiften skulle bibehållas, vilket understöddes. Forstmästare Hagman föreslog att då klubbens ekonomi var dålig utgifterna skulle minskas men avgiften bibehållas.
Vid omröstning segrade styrelsens förslag för en höjning med 18 röster mot 16 för bibehållande.

§ 9 Val av styrelsemedlemmar för den kommande två-års perioden förrättades. I tur att avgå voro herrar Rothe, Groundstroem och Nyblin. Ordförande Rothe meddelade än en gång att han ej önskade bli återvald. Vice ordföranden Groundstroem hade oåterkalleligt beslutat lämna styrelsen.
Sedan ordföranden hade bett mötet inkomma med förslag föreslog dir. Nybom att Nyblin skulle återväljas, samt att som nya medlemmar skulle väljas herrar Jansson och Hagman. Förslaget understöddes. R. Roos betonade att man vid val av styrelsemedlemmar borde taga i beaktande att någon av de föreslagna skulle vara lämpad för ordförandeposten, då enligt stadgarna funktionerna fördelas inom styrelsen. Han förordade varmt inval av yngre krafter till styrelsen. Dir. Nyboms förslag godkändes.
Revisorerna samt revisorssuppleanterna återvaldes.

§ 10 Sedan årsmötesförhandlingarna hade slutförts tackade dir. Nybom de avgående styrelseledamöterna, samt de två unga nyvalda vilka nu villigt ställde sina krafter till klubbens förfogande. Därefter övergick man till det ordinarie oktobermötet, varöver ett skilt protokoll uppgjorts.


Årsberättelse för AFK:s 63 verksamhetsår 1951 – 1952.

Under det gångna året har klubben fortsatt sin verksamhet i normal utsträckning. Ordinarie möten har avhållits å Handelsgillet en gång i månaden, nämligen den 21 november, den 23 januari, den 20 februari, den 19 mars, den 16 april, den 14 maj, den 24 september samt i dag den 29 oktober.
Medlemsantalet har ökat från 182 till 204 personer. Däremot har tävlingsivern i någon mån dämpats. Under mötena har föredrag och kåserier hållits.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Rådman Rothe, ordförande, Ing. Groundstroem, viceordföranden samt AFK:s representant vid Suomen Kameraseurojen Liittos styrelse, Dir. Nyblin, skattmästare, fotograf Grünberg, bibliotekarie, fröken Uhlenius, kvinnlig ledamot, samt herr Hackman, sekreterare. I tur att avgå äro herrar Rothe, Groundstroem och Nyblin.
Revisorer har varit herrar H. Nybom samt S. Sandell med K. Renholm och H. Herrman som suppleanter.
Årsavgiften höjdes vid förra årsmötet från mk 450:- till 600:-.
Som klubbvärdinna har fungerat fröken Anna-Lisa Höckert
Tävlingar:
Månadens bild tävlingen, uppdelad i två klasser, en junior och en seniorklass har regelbundet återkommit. De segrande bilderna kämpade vid decembermötet om titeln Årets bild. P.O. Jansson vann seniorklassen, R. Vogt juniorklassen.
Till årstävlan 1951 hade inlämnats endast 12 serier. Fotograf Grünberg kritiserade bilderna och utnämnde Max Hagman till segrare.
Färgbildstävlingen vanns av R. Roos, 25 bilder deltog.
Vid februarimötet avgjordes filmtävlingen. Endast en film konkurrerade om priset, den var tagen av ing. Nils Erik Hongell.
Pokalen Arbetet gick detta år till fröken Uhlenius.
Vid Majmötet avgjordes Utskärningstävlingen vilken vanns av fröken M. Fager.
Mästerskapstävlingens 8 omgång var även detta år uppdelad i tvenne ronder. Som omgångens segrare utgick fröken Uhlenius som nu har två inteckningar i pokalen.
Vid Suomen Kameraseurojen Liittos årstävling noterades för klubbens del följande resultat: P.O. Jansson I pris samt R. Roos III pris bägge i grupp I.
Den under året instiftade poängtävlingen om Havis Amanda pokalen är ännu ej avgjord.
Övriga program:
Ing. Jakobsson förevisade vid november mötet en kollektion färgbilder samt vid majmötet diapositivbilder från Prag.
Vid februarimötet fortsatte fotograf Grünberg sitt föredrag om sportfotografering.
Vid marsmötet utställdes en kollektion bilder tagna av Tschernochvostoff.
Under det gångna året har P.O. Jansson talat sammanlagt en timme 15 minuter, behandlande de mest olika problem. Klubbens styrelse riktar ett tack till fotograf Jansson för hans pedagogiska verksamhet.
Klubbens julfest firades den 11 december på Klaus Kurki. Där utdelades priser, där uppträdde julbocken samt uppfördes skådespel.
Av vårutfärden blev platt intet emedan ingen var reslysten.
Den Schulténska medaljen utdelades vid novembermötet 1951 åt klubbens forne sekreterare Philip Hildén.
Under året har klubbbens äldsta medlem assessor Harry Hintze avlidit.
H:fors den 29 okt. 1952


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens oktobermöte den 29 oktober [1952] å Handelsgillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.30, närvarande var 104 personer. Han konstaterade att om även tävlingsivern under året i någon mån hade minskats, detta inte inverkade på Årstävlingen, mot 12 deltagande kollektioner hade detta år inlämnats 59.

§ 2 Forstmästare Hagman kritiserade därpå bilderna. När detta var gjort bröt ordföranden mottokuverten varvid konstaterades att:
I pris R. Kivalo ”Pan”
II pris fru Ebba Peränen ”Ecco”
II pris herr H.J. Karhunen ”Människor vid vattnet”
III pris prof. Enfrid Heikkilä ”Aloha”
III pris herr K.G. Roos ”Regn och blåst”
III pris herr Rolf Karell ”Walker”
Hedersomnämnanden:
herr Lasse Wager ”L W”
dr. Sven Brotherus ”Pix”
herr Ove Fredriksson ”Katten”
och extra pris:
fru Gunvor von Schantz ”Triangel”
tekn. N-H. Aschan ”Rese-Minnen”
herr Gottfrid Sirén ”Collection Crux”
Sedan resultatet delgivits avtågade alla icke-medlemmar, kvar blev 44 personer.

§ 3 Som ny medlem anmäldes K. Björklund vilken invaldes.

§ 4 Märkesfrågan diskuterades. Vid valet mellan att bibehålla det gamla märket eller ev. låta tillverka en ny, mindre stans beslöt sig mötet för det första alternativet. De personer vilka önska ett märke torde anmäla sig till sekreteraren på det att den nya styrelsen kan fastställa upplagans storlek.

§ 5 Ordföranden meddelade att en gästbok skall införskaffas i vilken närvarande intecknar sina namn.

§ 6 R. Roos gav som ”evästys” åt den nya styrelsen att protokollföra alla vinnande tävlingsbilder, till vilken ordf. kunde meddela att så redan skett.

§ 7 Därpå begynte Janssons tekniska kvart. Han behandlade belysningstekniken, berättade om elektronblixtaggregat och framförde till slut en hälsning från Åbo Fotoklubb som han hade gästat samt refererade en tävling i vars bedömning han deltog.

§ 8 Månadens bild, motto Sport vanns av dr Sven Brotherus med bilden ”Slalomtävling”. 2 bilder deltog, bägge i seniorklassen.

§ 9 Mötet avslutades ca. kl. 22.15 varefter 31 personer stannade på supé vilken fortsatte till stängningsdags.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte den 26.11. 1952 kl. 19.00 å Handelsgillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.30 närvarande var 43 personer.

§ 2 Följande nya medlemmar invaldes: fil.dr. Lars von Haartman, abit. Horst Wilcke, prakt. H. Brink, farm.kand. Kaj af Björkesten, radist Jan Syrjänen och Kristian Runeberg.

§ 3 Ordföranden redogjorde för Studiecirkelns första möte, varvid kameror av olika slag hade demonstrerats. Cirkelns verksamhet beskrevs.

§ 4 Havis Amanda pokalen avgjordes. De 7 bilderna kritiserades av R. Roos. Bilden ”A-A Amanda” segrade, den var tagen av E. Uhlenius.

§ 5 Herr S. Sandell meddelade att firman Bögelund inrättar ett mörkrum för amatörer vilket blir färdigt under januari månad. Därefter överlämnade han en pokal, 28 cm hög, föreställande en s.m.s. naken jugendbrud upptagen i fotografering. Pokalen bär inskriptionen Fotografiamatörklubbens i Helsingfors vandringspris.

§ 6 Prisdomarberättelserna från Mästerskapstävlingens 9 omgångs första rond upplästes. 5 kollektioner deltog. Sedan poängen hade sammanräknats konstaterades att:
Serien ”1152” vann med 70 p., den var fotograferad av R. Roos
Serien ”Eau” erhöll 64,5 p., E. Uhlenius
Serien ”Speed” erhöll 58 p., C-J. Bremer
Serien ”Femåring” erhöll 56,5 p., P.O. Jansson
Serien ”Collection Crux” samlade 35 p., Gottfrid Sirén.

[ Mästerskapstävlan 26.11. 1952
”Collection Crux”/Sirén (Mr. Diabolus ler, Markernas vilda lo, Bakgårdslyrik), ”Eau”/Uhlenius (I väntan på sjå, Idyll, Efter regnet), ”1152”/Roos (Härs och tvärs, Egen härd, Överfall), ”Speed”/Bremer (Skärskåda, Bredbent, Tankfull), ”Femårig”/Jansson (Lövälvan, Inge, Överdåd) ]

§ 7 Ingen Månadens bild deltog.

§ 8 Mötet kallade klubbens förra ordförande rådman B.W. Rothe till hedersmedlem.

§ 9 Ordföranden meddelade att julfesten firas den 10.12. å restaurang Klaus Kurki.

§ 10 Mötets officiella del avslutades kl. 21.30, 26 personer stannade på supé.


Amatörfotografklubben
Bedömningsblankett för prisjury. Mästerskapstävlan 26.11.1952

Collection Crux
”Mr Diabolus ler”
– Väl belyst och komponerad bild, den bästa i serien. 6 p.
– Alltför platt och tråkig belysning. Ett motiv som detta skulle fordra kraftigare kontrast. Och egentligen är det skulptören som gjort bilden, inte fotografen. 4 p.
-En så hög herre hade bort få en mot sin rang svarande högre placering i bildfältet, i nordöstra i stället för i sydvästra hörnet. Nu förefaller han att alltför hastigt sjunka ner till sitt hemvist i underjorden. Bilden alldeles flack, saknar djup. Mr Diabolus hade bort belysas från sidan för att med fördel framstå plastiskt. 2 p.

”Markernas vilda lo”
– Kompositionen har en viss charm, men huvudmotivet är på ett mera dåligt fotohumör, kunde vara katt eller vad som helst. 4 p.
– Huvudmotivet försvinner helt och hållet i bakgrundens virrvarr. Ointressant bild. 4 p.
– Huvudmotivet, lon, är nästan omöjlig att upptäcka i det virrvarr som bildas av burens ståltrådsnät och trädgrenarna. Det enda riktiga hade varit att låta lon utfylla större delen av bilden – förutsatt, att negativet tålt en dylik uppförstoring förstås. Men även i ett sådant fall hade bilden saknat komposition. 1 p.

”Bakgårdslyrik”
– Är det ej för tidigt att sikta på mästerskap, fast man håller nog rätta kursen? Fotografen har fotoblicken för intressanta motiv. Tekniskt är bilden dock svag, oskarp i vänstra hörnet och dåligt prickad. 5 p.
– Intressant motljusmotiv, som lockat tusenden av hela världens fotografer. Och man har sett så många fina studier av just liknande denna, men mycket bättre. Söndrig, ingen komposition. 6 p.
– Om dessa hjulbenta kaliser helst hade fladdrat för vinden men nu sloka de där, molokna över sin brist på charm! Varför kunde inte fotografen ta hela raden mera ”längs med” till exempel? Det hade redan blivit en helt annan bild. 3 p.

Eau
”I väntan på sjå”
– Även dennna är en rätt god bild, tycker dock att det kunde verka lugnare om den övre delen av bilden, ångbåten, tullpaviljongen och hela båtraden skulle skäras bort vid vattenlinjen ca 7.5 cm uppifrån, möjligtvis även den vita båten åt höger i vertikal riktning med 8 cm från höger. Men det är en smak sak, tekniskt äro alla bilder klanderfria. 8 p.
– Ett bra motiv. Tekniken dock något bristfällig. Förgrundens figurer, som borde bilda huvudmotivet, försvinna i skuggorna, samtidigt som bakgrunden framhäves alltför mycket. 7 p.
– En välgjord bild, som förlorar poäng blott därför, att motivet förekommit i en oändlig mängd variationer. För att kunna kliva uppåt på värdeskalan hade bilden bort uppvisa någon sjusärdeles poäng. Som sådan ger den intryck av lugn och ro – en egenskap som ej heller är att förakta. 8 p.

”Idyll”
– Välbalanserad serie med motljus-effekter. Skuggpartierna ej för mörka, den genomskinliga skogen uppåt vänster ligger ej som tyngd på bilder, det ljusa vattenpartiet nere åt höger piggar upp den monotona vattenytan och för blicken in i bilden. Skulle önska mera skärpa på de solbelysta bladen i övre högra hörnet. 9 p.
– Lyriken i bilden förstörs av mörka och tunga tonvärden. Söndrig, utan komposition. Ingen idyll alls. 5 p.
– Sommar, sol, värme och grumligt vatten – mein Liebchen, was willst du noch mehr – tja, kanske en kall pilsner. Skogen, vassen och strandväxterna tjäna blott till att ge en lämplig inramning åt huvudmotivet, näckrosbladen i förgrunden. Ta bort dem – och bilden f.ö. är överflödig. Men huvudmotivet hade bort framstå med större klarhet och skärpa. 7 p.

”Efter regnet”
– Vågat och vunnet. Det enda störande för mitt öga är det avskurna räcket i övre kanten av bilden, skulle önska det fritt med litet himmel ovanför. Järnvägstorget och stationsbyggnaden med den rätt valda oskärpan ger det nödiga perspektivet. Vattendropparna tala för sig själva. 8 p.
– Idén är bra med järnstaketet, som sammanbinder ett i sig självt osammanhängande motiv. Men skall staketet vara så väldigt dominerande och själva motivet så hopplöst oskarpt? 6 p.
– Bildidén bra – men stängerna tyvärr alldeles för hårda. Vätan kommer inte till synes på ett övertygande sätt. Man vet, att det är fråga om vattendroppar, men frågan är, om det hade varit så självklart om icke den dimmiga väderleken och mottot hade gett den rätta idéassociationen. Stängerna förefalla kanske att sväva något för fritt i luften i bildens vänstra kant. -Upptill hade cirka 1 cm bort skäras bort för att undvika den irriterande vita kanten. 6,5 p.

1152
”Härs och tvärs”
– Rolig men dock orolig på något sätt. 7 p.
– Liv och rytm. En intressant och tämligen bra gjord bild. 7,5 p.
– Egentligen en charmfull bild, som man gärna ser på – icke minst för det flödande solljusets skull. Det är liv och rörelse på arbetsplatsen – men ack så splittrat. Betraktaren löper hela tiden risken att ramla ned från någon av de talrika kanterna och måste därför med blicken krampaktigt haka sig fast vid de tvenne mot varandra vända skuggorna nogot ovanom mitten – en i längden rätt tröttande sysselsättning. 7,5 p.

”Egen härd”
– Välkomponerad, fräch bild, kanske litet mera teckning i ansiktet skulle göra bilden intressantare. 7,5 p.
– Något överfiltrerad bild. Kompositionen bra. Med bättre teknik skulle bilden säkert vinna ännu högre poängtal. Nu verkar den något smutsig och grå, trots belysningen. 8 p.
– Trots en viss koncentration verkar bilden något orolig. Himmeln mycket vacker, men trots att det fanns ljus tillräckligt har både mannen och hammaren och träverket blivit alldeles för mörka och odifferentierade. Det är skada på en så fin bild. Kanske kunde en ny kopia ge den briljans som nu saknas. 7 p.

”Överfall”
– Trevlig, välkomponerad och effektfull nattbild som gör sig utmärkt på längre avstånd, men på närmare håll äro de dubbla konturerna på de flesta personerna störande, dessutom skulle halva personen i nedre delen av bilden kunna vara borta. 8 p.
– Den bästa bilden i tävlingen, kraftig och imponerande. Oskärpa i personerna verkar ej alltför störande. 8,5 p.
– En monumental bild – välkomponerad, balanserad, koncentrerad. Rörelseoskärpan hos personerna i förgrunden stör lyckligtvis icke nämnvärt. Figuren i nedre kanten hade gärna kunnat retuscherats bort. Figuren på andra sidan om vattenrännan väl funnen – den ger en mycket bättre uppfattning om dammens dimensioner än man annars skulle haft. 9 p.

Speed
”Skärskåda”
– Intressant bild med psykologisk insats, tyvärr äro händerna tack vare den skarpa belysningen för dominerande, isynnerhet är damens högra hand oskarp. Det skulle räcka att med andra handen hålla glasögona så skulle även hennes ansikte komma bättre till sin rätta. 8 p.
– Tekniska fel förstöra en annars ganska bra karaktärstudie. Ändå en bra sympatisk bild. 7 p.
– Ett uttrycksfullt ansikte intresserar alltid, även om bildidén inte är ny. Belysningen lyckad såtillvida att den gör bilden nästan stereoskopisk. Händerna har tyvärr fått det mesta ljuset – det hade bort komma ansiktet till del. Dessutom lider bilden i hög grad av pankromatisk blekhet. Huden, isynnerhet på händerna, ger ett kusligt intryck av vaxkabinett. 9 p.

”Bredbent”
– Tekniskt väl utförd bild. Vad kompositionen beträffar så verkar lyftkranen på den övre delen av bilden litet för tryckande på den smidiga nedre delen, huru skulle det vara att klippa 6.5 cm från övre kanten vilket skulle föra blicken mera till huvudmotivet av bilden. 7,5 p.
– Turist-snapshot för resealbumet. Utan några konstnärliga värden. 4 p.
– Sakligt, nyktert, torrt. Snyggt arbete, men hela bilden är lika stelbent som kranen. Dokumentärbild. 6 p.

”Tankfull”
– Här är personens högra hand betydligt bättre. Men den vänstra täcker för mycket ansiktet och är för ljus till den för övrigt harmoniska tonen. 7,5 p.
– Här har tekniken lämnat fotografen i knipa. Resultatet har blivit en grå, tråkig och ointressant bild. 5 p.
– Här har belysningen varit för ensidig. En del av huvudet försvinner i tomma intet. Förresten stöder man knappast huvudet på detta sätt – högra handens ställning tyder hellre på huvudvärk. Huden på händerna ser ut som vax eller porslin. 4 p.

Femåring
”Lövälvan”
– Ungen funderar väl över vilken hudsjukdom den har. Mycket arbete men resultatet svagt för denna gång. 6 p.
– Hm! Här får vi göra bekantskap med experiment à la De Unga. Men egentligen borde sådana experiment stanna i fotografens innersta bordslåda, ty de är skräp till största delen, De Unga får säga vad som helst. Om ett par år är de litet äldre och skäms över alster som denna makabra och perversa bild. 3 p.
– En utomstående har svårt att fatta, om det rör sig om en symbolisk bild eller blott och bart om en komposition. Hur som helst, bilden är ett övertygande bevis på fotografens förmåga att kombinera tvänne negativ och på hans kunnande i allmänhet. I längden förmår bilden dock ej intressera en icke initierad. Tack vare bladmönstret verka flickans, förlåt, älvans armar smutsiga. Måhända hade en behandling med blodlutsalt här varit på sin plats. 6 p.

”Inge”
– Inga porträtt gör sig när äro överdimensionerade. Som skåpbild är den imponerande, blott en ljus blick på de mörka ögonen kunde ge dem litet mera liv. 8 p.
– Icke så illa. Flickan har bra miner. Det lustiga är, att hon trots sin synbarligen ringa ålder verkar på ett odefinierbart sätt mycket, mycket gammal! Men var det nödvändigt att bortvignettera armarna? 7p.
– En rar modell, som på ett utomordentligt sätt uppfyllt fotografens intentioner. -Ögonen sakna de reflexer, som göra dem levande – i ett porträtt måste detta anses vara ett fel. Ungens högra arm verkar olyksaligt förkrympt – man tror att det är armbågen i stället för ärmlinningen man ser. Beror på att ärmen är för mycket urblekt. Hudens valörer utmärkt väl återgivna – de sakna helt den pankromatiska blekhet, som ofta förstör eljest goda porträtt. 9 p.

”Överdåd”
– …
– En lyckad snapshot, men ej heller något vidare. Tekniken bra. 5 p.
– Att fotografera vatten i rörelse synes höra till det svåraste en fotograf kan företa sig. ”Magaplasket” här har ju gett en hel del strittor, men absolut övertygande äro de ej återgivna. Annars är ögonblicket väl valt, med den glänsande stussen nätt och jämt över vattentytan – också det en prestation. 5,5 p.


Protokoll fört efter Julfesten d. 10.12. 1952 å Klaus Kurki.
Sedan festpubliken hade samlats serverades julglögg och rösterna för Årets bild gavs. Man bänkade sig kring julbordet och sjöng de kända julsångerna Helan och Halvan. Därpå ställde sig ordföranden upprätt och höll julbetraktelsen. Han exponerade därvid en del av de förändringar vilka klubbens nuvarande skräckregim kommer att införa., bl.a. beskrev han de nya ytterst komplicerade reglerna för Månadens bild tävlingen. Medlemmarna åto härefter lydigt upp den goda Julmaten. Under middagen exponerades flera blixtlampor, men fotograferna, vilka endast är amatörer glömde i feststämningen bort såväl avstånds som bländarinställningen. En mängd pokaler utdelades åt olika segrare. Årets bild vanns i seniorklass av P.O. Jansson, i juniorklass av frk. M. Talling. Julbocken kom, sågs, och utdelade julpriser åt alla. När avec´n och kaffet hade serverats uppträdde kvällens solist mr. Weston. Han var nog så intressant men uppträdet drog ut på tiden varför han avbröts och återsändes till Amerikanska legationen. Dir. Nyblin visade därpå en ypperlig tjeckisk trickfilm med prinsessa, tomtar, troll, ljud och färg. Under allt detta florerade fri samvaro vilken fortsattes till belysningen på vaktmästarens försorg strejkade. Julaftonen d. 10.12 var slut och första juldagen grydde.


Protokoll fört vid januarimötet d. 28.1. 1953 kl. 19.00 å Handelsgillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.30, närvarande var 41 personer. Ordföranden redogjorde för de nya reglerna för Månadens bild tävlingen vilka styrelsen har utarbetat. Efter diskussion beträffande olika sätt att poängbedöma bilderna enades man om följande: Varje tävlingsdeltagare lämnar in en monterad bild i senior eller juniorklass. Mötesbesökarna poängbelägger alla de inlämnade bilderna med poäng från 0-10. Den bild som erhållit högsta poäng i båda klasserna går vidare i tävlingen om Årets bild, men samtliga bilders poäng tages tillvara och adderas månad för månad. Vid julfesten utdelas förutom priserna för årets bild även två pris åt de personer som ha erhållit det högsta poängvärdet under tävlingsåret. Denna titel har ej officiellt fastställts. Varje månad meddelas endast namnet på vinnarna.

§ 2 Därefter skisserade ordföranden upp det trängande behov av funktionärer som styrelsen hade erfarit och planerade tillfredställa genom att tillsätta en tävlings och en programgrupp. Tävlingskommittén fick följande sammansättning: frk. M. Fager samt herrar Roos junior och Wilcke. Programgruppens sammansättning skulle fastställas av styrelsen med frk. Talling som stomme.

§ 3 Viceordföranden Hagman redogjorde för studiecirkelns andra möte, samt meddelade att den obligatoriska tävlingen vid nästa möte gällde reklambilder, vidare skulle deltagarna få råd i diapositivframställningen.

§ 4 I frånvaro av domarna för Färgbildstävlingen redogjorde sekreterare för de synpunkter som hade framkommit vid bedömningen, de deltagande bildernas antal var 47. Följande personer erhöllo följande pris:
I pris P.O. Jansson
II pris K.G. Roos
II pris R. Roos
III pris R. Roos
samt herrar Nyblin, Schuman och Wilcke hedersomnämnande.

§ 5 Enär tiden nu var långt liden uppskjöts lotteriet av fotomaterial till nästa möte.

§ 6 Månadens bild (Table-Top) vanns av P.O. Jansson i seniorklassen med 7.47 poäng och frk. Lohman och herr Wilcke i juniorklass med 6.64 p.

§ 7 Mötets officiella del avslutades kl. 22.15 varefter 21 personer supérade till stängningsdags.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte d. 26.2. 1953 å Handelsgillet.

§ 1 Viceordföranden öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 23 personer.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Fotograf Roos upptog till diskussion § 7 i de nya stadgarna för Månadens bild. Han ifrågasatte nyttan av att räkna den sammanlagda poängen och ansåg att det bäst skulle ha varit att utdela ”intressepriset” på basis av medelpoängen. Rådman Rothe föreslog att poängen av den sämsta och eventuellt även den nästsämsta bilden skulle frånräknas, vid en eventuell revidering av reglerna. I år tävlar klubben enligt de nya oreviderade reglerna.

§ 4 Viceordföranden redogjorde för Liittos angelägenheter. Angående förslaget om medlemsavgiftsförhöjningen till mk 100 refererade Roos bakgrunden för Liittos verksamhet. Han föreslog att ett brev skulle avsändas till Liitto med en förhoppning om intensifierad verksamhet. Man beslöt att AFK:s representant i Tammerfors skulle handla i enlighet med majoritetens beslut. Beträffande förslaget om avskaffande av sk. Standardkartong beslöt klubben att understöda detsamma.

§ 5 Viceordföranden meddelade att Fotoma har donerat en pokal för amatörer. Mottot är porträtt. Vidare meddelade han att Bögelunds mörkrum fungerar, vilket skulle delges medlemmarna i följande cirkulär.

§ 6 Studiecirkelns februarimöte beskrevs. Tävlingen hade vunnits av frk. M. Fager. Den obligatoriska tävlingen för Mars lyder: Nattstämning.

§ 7 Kvällens föredragshållare, fotograf Roos berättade om och beskrev sin elektronblixt vars styrka han jämförde med Imatras wattkapacitet. Han övergick sedan till praktisk demonstration och bländade de närvarande.

§ 8 Till Månadens Bild, motto Grodperspektiv hade inlämnats 3 bilder, alla i seniorklass. Segrare blev F. Hackman med 5,21 p.

§ 9 Kl. ca. 21.30 avslutades mötet varefter 6 personer stannade på supé.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie möte den 26 mars 1953 å Handelsgillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.30, närvarande var 24 personer.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Ordföranden redogjorde för de förslag till mål för vårutfärden som förelåg. Styrelsen föreslår Solvalla, invid Noux Långträsk. Mötet kom ej med annat förslag och det beslöts att såvida intet annat frestande förslag skulle dyka upp vårutfärden kommer att arrangeras till Solvalla.

§ 4 Ordföranden berättade om Wienutställningen till vilken AFK har inbjudits. Utställningen öppenhålles från d. 30 maj till 28 juni 1953 i Wien, bilderna skall vara där senast d. 10 maj. Varje medlem av AFK får inlämna 2 st. bilder, omonterade, minsta bildsida 29 cm, största 40 cm., bilder skall inlämnas senast den 25 april. Ifall maximiantalet, 8 bilder överskrides, gallras materialet av styrelsen. Bilderna utställes i tvenne klasser 1 Pictorial photographs och 2 Pressbilder.

§ 5 Mötet beslöt att AFK vid Kameraseurojen Liittos årsmöte skall representeras av klubbens ordförande. Med anledning av att Tampereen Kameraseura samtidigt jubilerar skall ordföranden medtaga en pokal.

§ 6 Föreslogs att biblioteket skall flyttas till Bögelunds mörkrum. Till diskussion upptogs frågan om bibliotekets förflyttande till annan plats. Hedersmedlemmen Rothe nämnde att biblioteket eventuellt kunde förflyttas till Handelsgillet. Möjligheterna skall undersökas.

§ 7 Ordföranden öppnade en diskussion angående betydelsen av en ev. årlig Internationell Fotosalong i Helsingfors. Det beslöts att styrelsen skulle kontakta Kameraseura, enär en Salong troligen skulle bli en övermäktig uppgift för en klubb.

§ 8 Ordföranden berättade om Studiecirkelns senaste möte i Bögelunds mörkrum. Tävlingen ”Nattstämning” vanns av Ralf Frenckell.

§ 9 Därefter upplästes domarberättelserna från Mästerskapstävlingens 9 ronds andra omgång. Sedan berättelserna hade upplästs och poängerna adderats konstaterade ordföranden att omgången hade vunnits av R. Roos med 70,5 p. med Jansson på andra plats 68,5, tredje blev Bremer 62 p. och Uhlenius placerade sig som fjärde 57,5. Sedan resultaten från de två omgångarna hade sammanräknats konstaterade man att R. Roos hade segrat med 140,5 p. Jansson andra 125 p. Uhlenius trea 122 p. Bremer fyra 120 p. och Sirén femma med 35 p. Emedan R. Roos tidigare har vunnit Mästerskapspokalen tvenne gånger är pokalens öde definitivt avgjord.

[ ”Mars-53″/Roos (Dimma, Afton, Interiör), ”Nödrop”/Jansson (Flickan och sjömannen, Moune, Lek), ”X”/Bremer (Snöyra, Valle, Isklys), ”Kung Bores sista suck”/Uhlenius (Kråkspark, Solig Marsdag, Nattgammal is). ]

§ 10 Fotograf Grünberg presenterade därpå Linhof Technica vilket livligt uppskattades av mötet. Assisterad av dir. Eckert visades även Linhof 6×9.

§ 11 I Månadens Bild, vars motto var Nonfigurativt, deltog 5 bilder i seniorklass och 2 i juniorklass. R. Roos segrade i seniorklassen med 6,38 p. H. Wilcke vann juniorklassen med 5,92 p.

§ 12 Det länge efterlängtade lotteriet gick av stapeln. De flesta mötesdeltagarna vann ingenting.

§ 13 Mötets officiella del avslutades kl. 22.00


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte onsdagen d. 29 april 1953 å Handelsgillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.34, närvarande var 25 personer.

§ 2 De löpande ärendena var denna gång många och långa.
a) Som ny medlem intogs stud. Nils Backlund.
b) Ordföranden redogjorde för Liittos möte och tävling. I tävlingen erhöll klubben intet pris men R. Roos, K.G. Roos, C.J. Bremer och P.O. Jansson erhöllo hedersomnämnande. I tävlingen mellen de olika klubbarna placerade sig AFK som tredje efter Kameraseura och Åbo Fotoklubb. AFK:s förslag beträffande en ev. årlig fotosalong förföll emedan Finland nästa år erhåller FIAP utställningen. Till AFK:s representant i Liittos styrelse invaldes P.O. Jansson. Nästa Liittos tävling kommer troligen att anordnas i Åbo.
c) Beträffande frågan om ett lokalbyte har ordf. forskat i saken och föreslog Svenska Gillet, avgiften beräknades bli 200:- per person. Mötet beslöt att majmötet avhålles å Svenska Gillet.
d) Biblioteksfrågan är löst. Efter segslitna förhandlingar kunde ordföranden meddela att skåpet flyttas till Helsingfors stads Ungdomsnämnd, Unionsg. 27 IV våningen. Vaktmästaren öppnar skåpet. Efter diskussion beslöt man bibehålla bibliotekssysslan emedan annars faran för bokstöld kunde föreligga. Groundstroem frågade om Ungdomsnämnden även har plats för gamla fotografier samt AFK:s publikationer. Denna fråga hade ej diskuterats med nämnden. Ing. Jakobsson (föreslog) att medlemmarna i Ungdomsnämndens Fotoklubb skulle erhålla ett exemplar av AFK:s samlade skrifter gratis. Förslaget vann understöd. Rothe föreslog att en förteckning borde utgöras över allt som finns i biblioteket. I samband härmed föreslog Jakobsson att böckerna borde förses med klubbens stämpel och att lånetiden borde instämplas i volymerna.
e) Ordföranden meddelade att en fulltalig kollektion omfattande fyra press och fyra pictorial pictures hade avsänts till Wienutställningen.
f) Angående vårexkursionen beslöt mötet att denna skulle inriktas på Solvalla och anordnas den 31 maj eller före pingst.

§ 3 I tävlingen Arbete för 1953 deltog endast en bild. Materialet kritiserades av F. Hackman, segrare blev R. Roos med bilden ”Glasblåsare” som alltså vann pokalen för detta år.

§ 4 I månadens bild, motto Skugga deltog 3 seniorklass och 4 juniorklassbilder. I seniorklass vanns tävlingen av F. Hackman, med 7.33 p., i juniorklass erhöllo O. Lille samt L. von Haartman bägge I p. med 6.00 p.

§ 5 Man övergick därefter till att beskåda bilderna i Riksfototävlingen 1952. Kritiken av — upplästes.

§ 6 I det psykologiska ögonblicket, när matematiskt uppradade hästar visades inträdde servitriserna i salen med supén därmed demonstrerande att klubbens medlemmar icke äga Handlingsfrihet å Handelsgillet. Supén uppåts lydigt av 19 medlemmar.

§ 7 Visningen av Riksfototävlingen fortsatte och övergick till allt friare diskussion fram till stängningsdags.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 28 maj 1953 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.27, närvarande var 36 personer.
Som första program behandlades styrelsen meddelanden.
a) Ordföranden redogjorde för den vid SKL:s årsmöte avgjorda kartongfrågan. Där hade bestämts att den s.k. Standardkartongen avskaffas, bilderna bör dock förses med en stödkartong vars maximimått är 50×50 cm eller som minst utsträcker sig 2 cm utanför bildkanterna.
b) Därefter behandlades styrelsens förslag för nya regler för Mästerskapstävlingen. Förslaget gick ut på att: Tävlingen blir en engångstävling som avgöres vid en i stadgarna bestämd månad. Bilderna får ej tidigare ha deltagit i tävlingar eller varit publicerade. Tävlingen bedömes av 5 domare av vilka den snällaste och styggaste domarrösterna ej medräknas. Styrelsen föreslog att antalet bilder ej borde minska således skulle deltagarna inlämna varje gång 6 st. bilder.
Roos meddelade att de gamla stadgarna var plågsamma och tröttande. Han påpekade att märken enligt stadgarna skall utdelas åt omgångsvinnarena. Vidare ansåg han bildantalet i det nya förslaget väl högt och föreslog 4 eller 5. Efter omröstning konstaterades att 17 personer ansåg 5 bilder, 14 personer 6 bilder, samt 3 personer 4 bilder tillräckliga för Mästerskapstävlan. Ett förslag inkom att en skild klass endast för Amatörer skulle inskjutas, Mästerskapstävlingen skulle därigenom uppdelas i tvenne klasser.
Även priset diskuterades, styrelsen föreslog att ett vandringspris skulle uppställas samt att märken skulle utdelas åt omgångsvinnarna. Efter diskussion återremitterades frågan om de nya stadgarna för Mästerskapstävlingen till styrelsen för förnyad bearbetning.
c) På ordförandens förslag beslöts att en kollektbytta skulle tillhandahållas vid mötena.

§ 2 Tävlingen om den av Fotoma donerade Porträttpokalen hade samlat 4 bilder i första omgången. Materialet kritiserades av fotograf Grünberg. Segrare blev signatur ”High Key”, stud. Horst Wilcke med 21 p.

§ 3 Fotograf Trond Hedström, A.R.P.S. berättade därefter om Royal Photographic Society, om dess titlar och verksamhet samt visade de av honom inlämnade bilderna. Societyn grundades 1853, fotografisk undervisning ges i Kings College, klubben mötte i början 1 gång per månad, i början av 1900 talet 1 gång i veckan samt 1913 bildades egna underavdelningar för specialområden med egna möten. Den första tävlingen hölls 1854 vilka ha upprepats årligen utom år 1886. Klubben har 666 medlemmar av dem är 29 % bosatta utanför England, 5 finska. Eget hus med utsikt över Hyde Park, museum ett bibliotek dit 600 fotografiska tidskrifter anländer.
A.R.P.S. = Associated member of Royal Photographic Society. Är stiftad 1936. Av dessa fordras högt fotografiskt kunnande speciellt i tekniskt avseende.
F.R.P.S. = Fellow of osv. ställer de högsta konstnärliga och tekniska krav på vinnarna. Till tävlingen inlämnar man 12 bilder vilka bedömas av 9 personer, av vilka minst 6 bör understöda kollektionen för att fotografen skall erhålla den åstundande titeln. 1950 sökte 98 fotografer titeln A.R.P.S., 20 godkändes, samma år sökte 23 F.R.P.S., 1 godkändes.

§ 4 I månadens bild, mottot var Det lövas, deltog 4 bilder i senior- och 2 i juniorklass, i seniorklass vann P.O. Jansson med 7.70 p. i juniorklass stud. Backlund med 6.55 p.

§ 5 Som sista programpunkt visade dir. Nyblin filmerna från AFK:s utfärder 1948 och 1950 samt en red. Dahlberg upptagen terrierfilm.

§ 6 På grund av den utomordentliga lokalen och damkommittens förplägna stannade så gott som samtliga medlemmar kvar i trevlig samvaro.


[ Ur Cirkuläret 5/53.

Med anledning av den instundande Vårutfärden har följande kommuniké utgivits:
Kvasifotografo-unione in Helsinski depart å grosso picknick primulaveris vontra Helioklister in ultimo siesta-dia von Maio, avec privativo gebrüllåk de buso. Pewaso comporto schmierganz. Initmo & acidental informes distribui Donna M. Talling et mr. Sekretär Tutto Com.
vilket översatt till rikets andra språk torde betyda:
AFK avreser på stor vårutfärd den yttersta söndagen av Maj, 31.5. i privat (förhyrd) buss till Solvalla. Var vänlig medtag smörgåsar. Närmare och riktigare upplysningar utdelar frk. M. Talling, tel. 23072 kl. 9-16 samt 228514 hem och F. Hackman, tel. 444583. Anmäl senast d. 27.5.
Bussen beräkans avgå under morgonen ca. kl. 10, varför deltagarna hinna s.m.s. grunda före avfärden. Å Solvalla erhålles kaffe, varför deltagarna uppmanas medföra tilltugg. I höst tävlar vi om den bästa utfärdsbilden.
Ungdomen visa din slagkraft, fyll förhyrd buss! ]


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 24 september 1953 å Svenska Gården.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 34 personer.

§ 2 Ordföranden yttrade några ord till minnet av klubbens avlidne klubbvärdinna frk. Anna-Lisa Höckert.

§ 3 I styrelsens meddelanden behandlades först den förhöjda hyran för Svenska Gillet, hyran hade höjts till 3000:-, vilket medlemmarna ansåg sig böra betala.
b) Därpå redogjordes för de närmaste månadernas program. I Oktober avgöres andra omgången av Porträttpokalen, oktobermötet är årsmöte. I November arrangeras Årstävlingen vilken i år ändras sålunda att tidigare segrare ej mera få deltaga. I December firas som vanligt julfesten.
c) Resultatet från Wienutställningen delgavs. Av de till utställningen sända bilderna hade AFK fått fyra bilder hängda mot 5 från Kameraseura vilken hade inlämnat mycket flere bilder.
d) Ordföranden meddelade att han, Roos, och Bremer har sänt 12 bilder till en tävlan i Bath, England.
e) Resultatet av den vid Majmötet föranstaltade Gallup-undersökningen beträffande medlemmars önskemål meddelades. Det framgick att man allmänt ville få en motivlös tävling enbart för amatörer.

§ 4 Utfärdstävlingen hade samlat 8 st. bilder. Tävlingen bedömdes av Filip Hildén och sekreteraren. Philip Hildén kritiserade offentligt bilderna och utnämnde till segrarinna frk. Märta Fager.

§ 5 I Månadens Bild, vars motto denna gång var ”Bad” deltog 4 bilder i seniorklass, segrare blev P.O. Jansson med 7.64 p. och i juniorklass 3 bilder vilken vanns av red. Erik Dahlberg 6.85 p.

§ 6 Jansson berättade därefter om tecknad film och beskrev hur envar medlem snabbt och utan besvär kunde framställa en dylik.

§ 7 Mötets officiella del avslutades kl. 21.05, varefter man stannade kvar.


Protokoll fört vid AFK:s årsmöte den 22 oktober 1953 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.38, närvarande var 37 personer.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat.

§ 4 Till protokolljusterare valdes Olof Lille och C. J. Bremer.

§ 5 Årsberättelsen föredrogs och godkändes.

§ 6 Revisionsberättelsen godkändes även trots att skattmästaren hade avvikit till Sverige. Det påpekades att revisorerna ev. borde granska verksamheten och konstatera att mötesbesluten ha utförts.

§ 7 Sedan ordföranden hade föreslagit att dir. Nybom skulle väljas till ordförande för att besluta om ansvarsfrihet åt styrelsen beviljades den genast.

§ 8 Till behandling upptogs frågan om klubbens verksamhet för det kommande året. Styrelsen fick i uppdrag att leda verksamheten efter gamla riktlinjer.

§ 9 Därpå förrättades val av 3 styrelsemedlemmar. I tur att avgå var frk. Uhlenius samt herrar Grünberg och Hackman, samtliga återvaldes.

§ 10 Till revisorer valdes herrar H. Nybom och S. Sandell med K. Renholm och H. Herrman som suppleanter.

§ 11 Styrelsen framlade sina förslag till nya tävlingsregler. Först genomgicks Mästerskapstävlingen. Reglerna justerades i § 6: Domarna skall konferera och få besluta om Mästerskap ev. ej skall utdelas.
Tävlingen bör utlysas minst en månad före den avgöres. Innan bildantalet fastställdes skedde omröstning. För 5 bilder avgavs 17 röster, för 4 bilder 13 röster. Bilderna bör vara gjorda av den tävlande själv. Med dessa ändringar godkändes reglerna och mötet beslöt att avhålla tävlingen för första gången januari 1954.
Till reglerna för Amatörtävlingen gjordes följande ändringar: Tävlingen avgöres vid februrarimötet och utlyses minst en månad tidigare. Beträffande bildformatet enades man om en kortaste bildkant på 17 cm. Vid bedömningen ger varje domare poäng från 1-10 åt alla bilder. Tävlingen avgöres första gången i februari 1954.

§ 12 Förslaget till stadgeändring kunde ej behandlas emedan ärendet ej var upptaget i kallelsen.

§ 13 Årsmötesförhandlingarna avslutades kl. 21.00.


[ Ur Årsberättelsen för 1952-1953, början saknas. ]

Tävlingar:
Månadens Bild tävlingen har under året reviderats sålunda att varje deltagande bild erhåller poäng från 1-10 samt vidare att ett pris kommer att utdelas åt den person som erhåller högsta sammanlagda poäng. Tävlingen har liksom förr varit uppdelad i tvenne klasser. Vid decembermötet korades Årets Bild. I seniorklass vann P.O. Jansson, i juniorklass frk. M. Talling som uppflyttades till seniorklass. Till Årstävlingen hade inlämnats 59 kollektioner mot 12 föregående år. Tävlingen bedömdes av frk. Uhlenius samt herrar Groundstroem och Hagman vilken sistnämnda kritiserade bilderna vid oktobermötet. Segrare blev R. Kivalo, andra pris erhöll fru Ebba Peränne och herr Karhunen, 3 pris tilldelades prok. E. Heikkilä, K.G. Roos, samt R. Karell, dessutom utdelades 4 hedersomnämnanden och 2 extra pris för enskilda bilder.
Vid Novembermötet avgjordes Havis Amanda pokalen. R. Roos kritiserade bilderna. Segrare blev frk. Eja Uhlenius. Utfärdstävlingen för år 1953 vanns av frk. Märta Fager. Till färgbildstävlingen hade inlämnats 47 bilder vilka bedömdes av fröken Eja Uhlenius, fru Claire Aho samt ing. G. Groundstroem. Tävlingen vanns av P.O. Jansson med K.G. Roos på andra och R. Roos på tredje och fjärde plats, herrar Nyblin, Schauman och Wilcke erhöllo hedersomnämnanden.
Pokalen ”Arbetet” vanns för året av R. Roos.
Mästerskapstävlingen tilldrog sig detta år speciellt intresse genom att frk. Eja Uhlenius samt herrar Roos och Nyblin hade två inteckningar i pokalen. Sen 9 ronden var även nu uppdelad på tvenne omgångar. Efter första omgången ledde R. Roos rätt kraftigt och erövrade, trots hurtigt motstånd pokalen för alltid.
Till Suomen Kameraseurojen Liittos årstävling insände AFK en fulltalig ståtlig kollektion. Emellertid erhöll klubben intet pris, R. Roos, K.G. Roos, C.J. Bremer och P.O. Jansson fick hedersomnämnanden, och klubben belade en hedersam tredje placering efter Kameraseura och Åbo Fotoklubb. Nå vi under det kommande året utkräva en förintande hämnd.
Till den 6 internationella utställningen i Wien sände klubben en kollektion på 8 bilder. Frk. Eja Uhlenius samt herrar R. Roos och P.O. Jansson fick bilder upphängda.
Till Bath, England har även sänts en bildkollektion men resultatet är ännu ej känt.
Under året har firman Finska Fotoma donerat en pokal avsedd för porträtt, denna tävling som går i 3 omgångar är ännu ej avgjord.
Då Mästerskapstävlingen städse har tilldragit stort intresse såväl från deltagarenas som från de övriga medlemmarnas sida har styrelsen utarbetat nya stadgar för en motsvarande tävling.
Vid Majmötet föranstaltades en Gallupundersökning beträffande medlemmarnas önskemål och då denna tydligt utvisade att en tävling med fritt motiv avsedd endast för amatörer var önskvärd har styrelsen ävenså uppgjort regler för en dylik.
Under året firade Foto-Roos 25-års jubileum och öppnade i samband därmed å Galleri Hörhammer en fotoutställning i vilken deltog förutom jubilaren R. Roos även frk. Eja Uhlenius, K.G. Roos, och C.J. Bremer samt P.O. Jansson.
Den 17 september öppnade fotograf Trond Hedström, A.R.P.S. en separatutställning i Stockmanns varuhus.
Övriga program:
R. Roos berättade vid Februarimötet om elektronblixtaggregat och bländade de närvarande.
Vid Marsmötet presenterade fotograf Grünberg Linhof Technica.
Vid Aprilmötet beskådades bilderna från den Svenska Riksfototävlingen från år 1952.
Fotograf Trond Hedström beskrev vid Majmötet Royal Photographic Society, dess verksamhet och tävlingar. Vid samma möte visade dir. Nyblin filmer från klubbens utfärder.
Ordföranden beskrev vid Septembermötet framställningen av tecknad film och poängterade den enkla metoden.
Julfesten firades den 10 december på Klaus Kurki. Det blev en strålande fest med pokalutdelning, filmföreställning och högljudd stämning. Damkommittén hade gjort ett verkligt gott arbete vilket bidrog till att första juldagen den 11 december blev något tung.
Torsdagen den 4 juni avreste en stor illuster skara medlemmar till Solvalla på vårutfärd. Som ciceron fungerade utomordentligt herr Rabbe Schauman. Efter en allmän överblick följde kaffe i institutet varefter allting noga beskådades. Av misstag inträngde klubben även i pianist Cyril Scalkiewitz privata bostad.
Under året har en studiecirkel startats. Möte har avhållits en gång i månaden antingen å rest. Alkola eller ute i naturen. Vid mötena har föredrag eller demonstrationer hållits samt tävlingar föranstaltats. Studiecirkeln har ekonomiskt varit helt fristående från klubben förutom att sammankallandet har skett i klubbens ordinarie cirkulär.
Firman Bögelund öppnade under januarimånad ett mörkrum för amatörer vilket hälsas med största tillfredsställelse, i synnerhet som mången amatör icke nu har plats eller råd att inrätta ett eget mörkrum.
Stor hjälp har i synnerhet sekreteraren haft av den tävlingskommitté som under året har tillsatts. Till kommittén hör frk. Märta Fager samt herrar H. Wilcke och K.G. Roos.
Verksamheten inom klubben har således måhända blivit livligare, detta gäller även intresset för våra interna tävlingar medan ännu samma personer representerar klubben vid internationella utställningar. Styrelsen hoppas att det nya verksamhetsåret skall präglas av gott kamratskap och av nya impulsgivande idéer Amatörfotografklubben till fromma.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 22 oktober 1953 å Svenska Gillet.

§ 1 Porträttpokalens II omgång avgjordes, till tävlingen hade inlämnats 6 bilder. Omgången vanns av Horst Wilcke med 25 poäng. Bilderna hade bedömts av Grünberg, Heikkilä och Uhlenius som även kritiserade bilderna.

§ 2 Till månadsbildtävlingen i seniorklass hade inlämnats 4 bilder, klassen vanns av F. Hackman med 6.70 p., i juniorklassen deltog 3 bilder, N. Backlund vann med 6.40 p.

§ 3 Mötets officiella del avslutades kl. 21.50 varefter kaffe och/eller te serverades.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie möte torsdagen den 26 november 1953 å Konstnärsgillets lokal i Konsthallen.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.40, dessförinnan hade röstningslappar utdelats åt de 147 närvarande.

§ 2 Mötesbesökarna ådömedes att bedöma de i Årstävlingen deltagande 54 kollektionerna och utse de 6 bästa.

§ 3 Därefter kritiserades bilderna av fotograf Jansson. Tvenne I:sta pris utdelades nämligen åt herrar L. von Haartman (”Chance”) och K.G. Roos (”Halleluja”), II p. erhöll herr M. Hellsten (”Cherio”) och fruar Eva Packalen (”Hic Est”) samt Valborg Sundwall (”Moln”) och herr B. Lillkvist (”Maibe”) fingo III p. Hedersomnämnande utdelades åt frk. Margareta Talling (”Hafelekar”) och herrar O. Piipponen (”Stämning i naturen”), P. Virtanen (”A-G-A”), A. Hongell (”Humant”) och G. Sirén (”Natura et cultura”). Hedersomnämnande för enskild bild erhöllo herrar N. Aschan (”Nasch”), G. Törnwall (”Retina”), H. Björkman (”Närbild”) och B. Carpelan (”Vår vid vatten”).

§ 4 Därefter förevisade herr Wasenius en färgfilm om skidning i fjäll, innefattande bl.a. bivakering.

§ 5 Klubbens medlemmar unnades därefter en kaffepaus.

§ 6 I Månadens bild, mottot Rusk deltog i juniorklass 3 bilder, klassen vanns av N. Backlund, samt i seniorklass två. P.O. Jansson vann seniorklassen.

§ 7 Mötet avslutades kl. 22.50.


[ Ur cirkuläret 1/54.

Julfesten firades under stort glam på Klaus Kurki, den 6 december. Hedersmedlemmarna och Mästarna dekorerades med märken. Julbetraktelsen hölls av ordföranden och sekreteraren. Priset för Årets bild tillföll i juniorklass Nils Backlund, i seniorklass F. Hackmann, vilka även erhöllo poängprisen. Dir. Nyblin förevisade en fin sommarfärgfilm. ]


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie möte torsdagen den 28 januari 1954 kl. 19.00 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.36, närvarande var 37 personer.

§ 2 Sedan klubben med en tyst minut hedrat minnet av dr. Sven Brotherus meddelade styrelsen att resultatet från utställningen i Bath var något magert, endast R. Roos alster hade hängts på väggen.
Kameralehti har till klubben sänt cirkulär med en anmodan om prenumeration. Medlemmarna uppmanas anlita grupprenumeration varvid rabatt beviljas. Sekreteraren fick i uppdrag att mottaga prenumeranter från AFK.

§ 3 Mästerskapstävlingen, vilken för första gången arrangerades enligt de nya reglerna avgjordes. Tävlingen hade bedömts av Matti Pitkänen, Eero Troberg och Claire Aho. Protokollen upplästes och poängen sammanräknades varefter viceordföranden konstaterade att segrare och Mästare för år 1954 var P.O. Jansson som erhöll 188½ p., på andra plats med 123½ p. kom K.G. Roos medan C.J. Bremer blev 3 med 66½ p.

§ 4 Till förberedande diskussion upptogs ett förslag till stadgeändring. Förslaget upplästes och efter en 45 minuters diskussion var man fullständigt färdig för bordläggning.

§ 5 Medlemmarna unnades härpå en kaffepaus.

§ 6 Ing. Groundstroem redogjorde för de standardiseringssystem som finns för utmärkande av färgdiapositiv. Sedan man något så när hade enats om ett system tillsattes en kommitté bestående av herrar Groundstroem och Hagman med uppgift att genomdriva systemet i resten av världen.

§ 7 I månadens bild, mottot var Passagerare deltog 4 i seniorklass och 8 i junior. Märta Fager vann seniorklassen med 6.25 p. I juniorklass segrade Viking Nyström med 6.30 p.

§ 8 Ordförande visade därefter färgbilder fotograferade av medlemmar i Åbo Fotoklubb och Turun Kamerat. Bilderna bedömdes hårt av publiken.

§ 9 Mötet avslutades ca. kl. 22.30.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie möte torsdagen den 18 februari 1954 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.38, närvarande var 42 personer.

§ 2 I styrelsens meddelanden behandlades först biblioteksproblemet, den 1 mars kommer biblioteket att utbäras från Foto-Työ, en vädjan om hjälp utsändes.
Ett brev riktat till februarimötet skrivet av R. Roos upplästes. Standardiseringskommittén föredrog sitt betänkande. Ordföranden redogjorde för Liittos tävling och dess regler.

§ 3 Amatörtävlingen för år 1954 avgjordes. Till tävlingen hade inlämnats 32 bilder i 8 kollektioner. Som domare hade fungerat fru Hilja Raviniemi, samt herrar Fred Runeberg och C.J. Bremer. Tävlingen vanns av F. Hackman tätt följd av Horst Wilcke med Max Hagman på 3 plats.

[ ”Kollektion 77” (Vad hände sen, Vågskum, Höst, Vi tre), ”F.D. Roslund” (Inlevelse, Nätverk, Mönster, Ringar i snö), ”Blå” (Beslag på kyrkodörr, Hjul och skugga, Ros i snö, Fjolårsgräns), ”Kollektion 268″/Max Hagman (Romantisk hörna, Biskopens fönster, Försök till komposition, Natt vid slussen), ”Sense Appeal”/Fredrik Hackman (Jamare, Sten Död, Make up, By-arkitektur), ”Komposition”/Horst Wilcke (Katten, Kanalen, Karusellen, Strået), ”S V” (Valvet, Seglet, Lampan, Propellern), ”Galler” (Galler, Brons, Bro, Dun).

Sedan materialet sålunda hade genomgåtts utan blodförlust var domarna färdiga att placera kollektionerna i rangserie. Man konstaterade att de verkliga toppbilderna hade saknats. För- och nackdelar vägdes på ett icke skrivbart sätt och man enades om att kollektionerna Galler, Komposition, 268, och Make up samt SV deltog i slutstriden. Serien Galler befanns vara för torftig för SV vilken hade några uppenbarligt svaga bilder. Den ypperliga bilden av slussen förde serien 268 före Galler. Konkurransen hade nu hårdnat till bristningsgränsen. Både serien Make up och Komposition hade kattbilder, Raviniemis älskningsmotiv, båda var goda på sitt sätt, båda hade en experimentellt betonad bild, båda hade ett fint landskap, Kanalen och Stendöd, det senare kanske något bättre, karusellen var råddig men byarkitekturen tråkig. Efter onödig debatt bildade Raviniemi och Bremer parti samt fastställde att kollektionen Make up hade vunnit med hårsmån tätt följd av serien Komposition varpå följde 268, som fjärde placerades Galler enligt Runeberg för lågt samt som 5 kollektionen SV. ]

§ 4 Mag. Bengt Grotenfelt presenterade därpå småbildskameran Alpa-Reflex samt en del tillbehör.

§ 5 Mötet bänkades därpå kring tebordet, medan uträkningen av Månadens bild tävlingen pågick.

§ 6 I Månadens bild vars motto var Yrväder deltog i seniorklass 2 bilder. Klassen vanns av M. Fager med 4.47 p. I juniorklass deltog 3 bilder. V. Nyström vann med 8.00 p.

§ 7 Mötet avslutades ca. 22.00


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie möte torsdagen den 18 mars 1954 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 48 medlemmar.

§ 2 Enär sekreteraren var frånvarande kallades byggmästare Morelius att föra protokollet.

§ 3 Som första punkt i Styrelsens meddelanden behandlades biblioteksfrågan. Mag. Sirén har omhändertagit biblioteket i sin kontorslokal, Högbergsgatan 41. Medlemmarna uppmanades uppskjuta utlåningar tills bibliotekstider ha fastställts.
En bön från Västra Nylands fotoklubb om bilder till en utställning framfördes.
Medlemmarna påmindes om rabattprenumeration av Kameralehti.

§ 4 Månadens bildtävling, vars motto var: Rök, avgjordes. I seniorklass deltog en bild tagen av fröken Märta Fager, bilden bedömdes med 5.11 p. I juniorklass deltog 5 bilder, klassen vanns av herr V. Nyström med 6.55 p.

§ 5 Färgtävlingens bilder visades. Tävlingen hade bedömts av fröken Uhlenius samt herrar Harald Nybom och P.O. Jansson. De 2 sistnämnda kritiserade även bilderna. 1 p. erhöll kamrer B. Lampén, 2 p. herrar Henrik Björkman och Rabbe Schauman medan fru Claire Aho och Henrik Björkman erhöllo 3 p. Hedersomnämnande utdelades åt Magnus Alftan, Rabbe Schauman, Henrik Björkman, Anders Hongell, Max Hagman och Horst Wilcke.
I klass B, pappersbilder utdelades inga pris.

§ 6 Dr. Åström från Karis visade en serie utomordentliga färgbilder från en resa i Spanien.

§ 7 Herr Törnwall från Ab Stewesta visade en intressant tysk färgfilm om firmorna Bayer och Agfa.

§ 8 En kollektion rikssvenska bilder visades.

§ 9 Mötet avslutades ca. kl. 22.15.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 22 april 1954 kl. 19.00 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.30, närvarande var 34 personer.

§ 2 Bland Styrelsens meddelanden ingick en rapport från Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte och tävling. Mötet mottog med fattning budskapet om klubbens upprepade nederlag.
Mötet konstaterade att ing. Lilles hedersomnämnande i färgbildstävlingen hade utelämnats ur föregående mötesprotokoll.

§ 3 Vårutfärden upptogs till behandling. Sekreteraren föreslog att hämnd skulle krävas av Åbo Fotoklubb genom personligt mässbesök. Ing. Jakobsson ansåg orten väl långt avlägsen och föreslog Sveaborg. Viceordföranden Hagman ansåg att tanken om en gemensam utfärd med andra klubbar var god men föreslog Ekenäs såsom varande närmare, och möjligheterna då funnes att få med Västnylands Fotoklubb. Fröken Blanquette föreslog Hiidenvesi som dels är rätt nära dels mycket naturskönt.
Emedan mötet icke kunde enas om ett förslag avgjordes frågan medelst röstning. De flesta rösterna samlade förslaget Ekenäs, på andra plats kom Sveaborg, 3 Hiidenvesi och sist Åbo. Styrelsen fick i uppdrag att kontakta Åbo Fotoklubb och Västnylands Fotoklubb samt utfärda nödiga ukaser. Utfärdsdatum fastställdes preliminärt till torsdagen den 27 maj.

§ 4 Fotograf Jansson berättade därefter om sin konstnärliga utveckling och bevisade med medhavda bilder att en dylik verkligen har skett. Forstmästare Hagman kritiserade med bravur bilderna.

§ 5 Sekreteraren berättade om Anders Feinigers böcker och visade en del av de ingångna bilderna.

§ 6 Medan månadens bild, vars motto var Tö, bedömdes, serverades teet.

§ 7 I seniorklassen av Månadens bild deltog 3 bilder. Klassen vanns av Nils Backlund med 6.42 p. I juniorklass deltog 4 bilder, A. Hongell vann med 6.15 p.

§ 8 Till sist framförde sekerteraren domarnas synpunkter på bilderna i sista omgången av Fotomas porträttpokal. Omgången vanns av Horst Wilcke som även erhöll pokalen för alltid.

§ 9 Mötet avslutades ca. kl. 22.30


[ Ukas No 6/54

Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f. reser torsdagen den 27 maj (Flygaredagen) på Vårutfärd till Ekenäs, ”hamnstad i södra Finland vid en vik av Finska viken”. Denna gång utvecklas utfärden till en grandios Fototräff, emedan Västra Nylands Fotoklubb befinner sig på platsen dit även Åbo Fotoklubb anländer. Det gäller därför för våra medlemmar att medtaga alla sedvanliga attribut: kamera, film, stativ, makar, makor, barn och husdjur (dock ogärna fåglar och gullfiskar). Låt oss intensivt föröka oss på det att vi mannagrant ställer upp.
Beträffande resan må följande krigsplan avslöjas:
Operation Bataclang sätter sig i rörelse redan onsdag eftermiddag och övernattar i Ekenäs. En första skärmytsling med medlemmarna från de övriga klubbarna sker onsdag kväll i kaversionens tecken. Resan är närmast avsedd för de pratsugna, de resefebrila, de synnerligen foto-intresserade, dvs. för oss alla.
För att inkvartering kan planeras och medlemmarna i operation Bataclang i görligaste mån deponeras i privata bilar uppmanas de som vill komma med redan onsdag eftermiddag att anmäla sig till sekreteraren, tel. 444 583 eller fröken Talling tel. 23 072 så fort som möjligt.
Operation Manana avreser torsdag morgon. Följande lägenheter stå till buds: Hangöbussen avgår kl. 06.30 och är framme kl. 09.30. Ekenäsbussen avgår kl. 07.30 men är framme först kl. 11.00. Ekenäsbussens reserutt beskrives av initierade såsom häftigt uppkastande och ytterst kväljande.
Tåg avgår kl. 07.05, då är man framme kl. 10.32. Vi uppmanar operation Mananas deltagare att använda Hangöbussen eller ta tåget. Funktionär möter vid lägenheterna. Deltagarna i operation Manana skaffe sig egna biljetter och är ej anmälningsskyldiga. Vistelsen i Ekenäs är ännu ej helt planlagd men kommer att omfatta även fotografering.
I höst arrangeras klubbtävlingar med utfärdsmotiv.
Styrelsen. ]


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 28 maj 1954 kl. 19.00 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.30, närvarande var 30 personer.

§ 2 Protokollet från det föregående mötet upplästes och godkändes.

§ 3 Styrelsens meddelanden behandlades. Mag. Sirén meddelade att biblioteket öppehålles varje torsdag kl. 4-5 eller vid tvingande behov efter telefonkontakt, tel. 66388, adressen är Högbersgatan 41. Ordföranden redogjorde för de ändringsplaner beträffande Liittos tävlingsregler vilka dess styrelse har uppgjort. Sekreteraren redogjorde för utfärdsplanerna.

§ 4 Pokalen Arbetet för 1954 avgjordes, endast en bild deltog. Ordföranden delgav juryns syn på bilden, vilken var fotograferad av Anders Hongell.

§ 5 I tävlingen Månadens bild, vars motto var Lunchrast deltog i seniorklass 3 och i juniorklass 4 bilder. Seniorklassen vanns av F. Hackman med 7.73 p. och juniorklassen av Anders Hongell med 7.42 p.

§ 6 Förslag till titlar för Månadens bild annoterades tacksamt.

§ 7 Fotograf Fred Runeberg berättade om färgfotografering såväl här som i Italien samt visade bilder.

§ 8 Allmänt gaudium med te och prat pågick till ca. kl. 23.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 30 september [1954] å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden framförde följande meddelanden från styrelsen:
a) Biblioteket finns på Tele-Film, Högbersgatan 41 och öppenhålles torsdagar 4-5.
b) AFK:s Årstävling kommer att arrangeras i Konsthallen, onsdag den 15 december, tävlingen är kollektionstävling, 3 bilder per kollektion, i tvenne klasser, svartvitt och färg.
c) SKL kommer att arrangera en internationell fotoutställning i Helsingfors i vår.
d) Slutligen uppmanade ordföranden alla klubbmedlemmar att inkomma med förslag för den kommande verksamheten.

§ 4 Titeln för Månadens bild var Premiär. Endast en seniorbild deltog, den vann med 5.50 p. och var tagen av Märta Fager, i juniorklass deltog 3 bilder, Anders Hongell vann med 5.80 p. Enär en bild var ett montage varvid intet negativ hade kommit till användning utspann sig en diskussion om det tillåtna och förbjudna inom fotokonsten vilken utmynnade i att styrelsen fick i uppdrag att i en formulering utstaka råmärken för fotoskapandet.

§ 5 Färgbilder tagna av medlemmarna visades och kommenterades.

§ 6 Medlemmarna samlade sig kring samovaren och pratade till bortåt kl. 23.00


Protokoll fört vid AFK:s årsmöte den 21 oktober 1954 kl. 18 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat kl. 18.15, närvarande var 28 personer.

§ 2 Ordföranden konstaterade att mötet var stadgeenligt sammankallat.

§ 3 Till protokolljusterare valdes herrar Bror Hjelt och Rabbe Schauman.

§ 4 Årsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 5 Revisionsberättelsen föredrogos.

§ 6 Byggmästare Morelius påpekade att 189 medlemmar är inskrivna i AFK men enligt revisionsberättelsen har endast 121 erlagt medlemsavgift. Orsaken beror delvis, vilket ordföranden påpekade, på att medlemmarna är invaggade i tron att verksamhetsåret utlöper först i december.

§ 7 Under herr Hongells ordförandeskap erhöll styrelsen ansvarsfrihet.

§ 8 Årsavgiften diskuterades. Styrelsen föreslog en höjning av avgiften till 900:-, ing. Hongell ville ta det försiktigare och föreslog 800:- vilket vann understöd. Vid röstning konstaterades dock att 16 personer stödde styrelsens förslag medan 12 medlemmar understödde Hongells förslag.

§ 9 Förrättades val av medlemmar till styrelsen. I tur att avgå var herrar Jansson, Nyblin och Hagman, vilka samtliga återvaldes.

§ 10 Till ordinarie revisor valdes H.J. Rönnholm och H. Herrman med H. Nybom och S. Sandell som suppleanter.

§ 11 Mötet diskuterade den kommande verksamheten. Medlemmarna ville höra flere kritiker bedöma ett givet antal bilder oberoende av varandra. Mag. Grotenfelt föreslog att en del av mötestiden skulle disponeras för meddelanden och recensioner av olika slag.
Ing. Hongell hoppades att bibliotekarien samtidigt kunde anmäla nyare till biblioteket anskaffad litteratur.
Beslöts att kvarten skulle kallas Fotonytt.
”Trick” föreslogs som titel för Månadens bild.
Herr Ridderstad från Ekenäs föreslog flere utmaningstävlingar mellan olika klubbar.

§ 12 Mötet avslutades ca. kl. 18.50


Årsberättelsen för AFK:s 65 verksamhetsår 1953-1954.

Under det gångna året har klubben fortsatt sin verksamhet i normal utsträckning. Ordinarie möten har hållits en gång i månaden, nämligen den 26 november, 28 januari, 18 februari, 18 mars, 22 april, 28 maj, 30 september och idag 21 oktober. Julfesten firades den 6 december. Mötesplatsen har varit Svenska Gillet.
Medlemsantalet är nu vid verksamhetsårets slut 189 personer mot 181 vid föregående årsmöte.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Fotograf P.O. Jansson, ordförande, Forstmästare M. Hagman, viceordförande, Dir. O. Nyblin, skattmästare, Fotograf C. Grünberg, bibliotekarie, Fröken Eja Uhlenius, herr F. Hackman, sekreterare. I tur att avgå äro herrar Jansson, Nyblin och Hagman.
Som revisorer har fungerat herrar H. Nybom och S. Sandell med Hj. Renholm och H. Herrman som suppleanter.
Som klubbvärdinnor har verkat fröknar Talling & Talling och Fager.
Årsavgiften har varit 700:-
Tävlingar:
Månadens bild har sedan reglerna förra året ändrades samlat något flere bilder. Vid decembermötet korades Årets bild, i seniorklassen vanns pokalen av sekreteraren, i juniorklassen av N. Backlund vilka även erhöllo intressepokalerna.
Till årstävlingen hade inlämnats 57 kollektioner. Bilderna bedömdes av frk. Eja Uhlenius samt herrar Jansson och R. Roos, 2 förstapris utdelades, de tilldelades L. v. Haartman och K.G. Roos.
Färgbildstävlingen samlade 37 bilder vilka bedömdes av fröken Uhlenius samt herrar H. Nybom och Jansson. B. Lampén vann tävlingen.
Pokalen arbetet vanns av Anders Hongell.
Den av firman Fotoma uppställda porträttpokalen för Amatörer, vilken arrangerades i trenne omgångar vanns slutligen av Horst Wilcke.
Utfärdspokalen har, när detta skrives ej ännu utdelats, men tävlingen är bedömd av herrar Jaskari och Rouste.
Mästerskapstävlingen arrangerades i år för första gången enligt de nya reglerna. 3 kollektioner hade inlämnats och bedömts av herrar Pitkänen, Troberg och fru Claire Aho. Tävlingen vanns av fotograf Jansson.
Sedan styrelsens förslag för en ny Amatörtävling hade godkänts arrangerades den i februari. 8 kollektioner deltog, fru Raviniemi och herrar Runeberg samt Bremer bedömde. Tävlingen vanns av F. Hackman.
Till Liittos årstävling insändes återigen en vacker kollektion. Tyvärr upprepades nederlaget från förra året i det att AFK placerades som fjärde klubb. Endast ordföranden erhöll pris.
Övriga program:
Under året har herrar Groundstroem och Hagman utarbetat ett system för utmärkning av färgdias. Förslaget har inlämnats till Liitto. Vid februarimötet förevisade magister Grotenfelt Alpasystemkameran.
Vid marsmötet visade dr. Åström färgbilder från en Spanienresa samt herr Törnwall en film om firmorna Bayer och Agfa.
Vid aprilmötet visade ordföranden egna bilder från olika utvecklingsskeden, sekreteraren refererade Feiningers böcker.
Vid majmötet visade fotograf Runeberg bilder från Italien.
Under året har biblioteket förflyttats från Foto-työ vid Mikaelsgatan till Tele-film, Högbergsgatan 41.
Som AFK:s representant vid Liittos styrelse har fungerat P.O. Jansson. Klubbens inflytande i Liitto har ökats genom att vår sekreterare F. Hackman utsetts till Liittos tävlingssekreterare.
Ett nytt förslag till regler för Liittos årstävling har utarbetats och framlägges i dag.
Årets höjdpunkt nåddes då klubben avreste till Ekenäs på utfärd. Åbo Fotoklubb och Västnylands Fotoklubb deltog. Arrangemangen gjorda av Västnylands Fotoklubb var ypperliga. Styrelsen riktar ett varmt tack till västnylänningar. Studiecirkeln har sammanträtt varje månad med ett par undantag, men har samlat endast några deltagare.
Helsingfors den 21 oktober 1954


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie klubbmöte torsdagen den 21 oktober 1954 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.30 närvarande var 52 personer och hälsade gästerna från Åbo Fotoklubb och Västnylands Fotoklubb välkomna.

§ 2 I styrelsens meddelanden redogjorde ordföranden för Suomen Kameraseurojen Liittos nya tävlingsregelförslag. Efter en kort diskussion intog mötet styrelsens positiva ståndpunkt till förslaget.

§ 3 I Månadens bild vars motto var Väntan, deltog 9 juniorer och 3 seniorer. M. Fager segrade i seniorklass med 5.83 p., K. Ekbom vann juniorklass med 7.73 p. Bilderna kritiserades av Åbo Fotoklubbs ordförande Schaumann.

§ 4 Man övergick därefter till utfärdsbilderna. Tävlingen hade bedömts av Jorma Rouste och P.K. Jaskari, båda medlemmar i Kameraseura. Bildkritiken upplästes. När mottokuverten bröts konstaterades att:
fru Chrisse Hjelt, vann tävlingen med ”Barkens Udde”
herr Runar Bäckström, Väst-Nyland ”Hamnen”
herr Nils Fritzen, Åbo Fotoklubb ”Inföding”
herr K. Björklund, Väst-Nyland ”Ramsnatur”
herr Nils Fritzen, Åbo ”Reportaget”
Utfärdens Bästa Bild vanns av F. Hackman.
I Färgbildstävlingen segrade P.O. Jansson.

§ 6 Härefter följde prat och teservering, och

§ 7 därefter en film från Utfärden.

§ 8 Den inledde den fria samvaron, mötet avslutades c. kl. 23.00


[ Ur Cirkuläret No 9/54


Studiecirkeln fotograferar innomhus, samling kl. 18.00 precis i bio Rex nedre aula fredagen den 19 nov. Bilderna från nattexkursionen medtages. ]


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie möte torsdagen den 25 november 1954 kl. 19.00 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.30 närvarande var 44 medlemmar.

§ 2 I styrelsens meddelanden ingick:
a) en inbjudan till P.S.A.:s Rochester tävling.
b) Meddelandet att Liittos årstävling 1955 arrangeras enligt de gamla reglerna.
c) En uppmaning att använda biblioteket och att prenumerera på Kameralehti.
d) Mottogs en inbjudan från Västnylands Fotoklubb att närvara vid deras möte söndagen den 29 november samt en från Philip Hildén att gästa Strömsland.

§ 3 Datum för julfesten fastställdes till onsdagen den 8 på Klaus Kurki.

§ 4 Fröken Margareta Talling visade bilder från och berättade om en resa till Sydeuropa.

§ 5 Ordföranden refererade Foto-Nytts tillblivelse och undrade om någon hade tekniska problem.

§ 6 Teet avnjöts.

§ 7 I Månadens bild tävlingen vars titel var Mönster, deltog 5 seniorer och 5 juniorer. Jarl Mattsson segrade i Seniorklass med 6.75 p., V. Nyström vann juniorklassen med 8.25 p.

§ 8 Bilder från Fiap utställningen 1952, Rifo tävlingen 1953 och Liitto 1953 visades och diskuterades.

§ 9 Mötet avslutades kl. 23.20


[ Ur klubbens Cirkulär No 10/54

Vi träffas för att önska varandra God Jul onsdagen den 8.12. kl. 19 på Klaus Kurki. Bindande supéanmälningar mottas av Margareta Talling senast måndagen den 6.12. Glöm inte den namnlösa julklappen. Välkommen!

Onsdagen den 15.12. kl. 19 i Konsthallen går AFK:s Årstävlan av stapeln. Tävlingen som förra året samlade ca. 200 bilder, omfattar nu även färgbilder, vilka alla visas med projektor. Möt upp till vårt Storevenemang. Välkommen! ]


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 27 januari 1955 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.30 närvarande var 46 medlemmar.

§ 2 Protokollet från novembermötet upplästes och godkändes.

§ 3 Som ett meddelande från styrelsen refererade ordföranden de åtgärder som ha vidtagits med anledning av den internationella fotoutställningen i Helsingfors i vår.

§ 4 Resultatet från 1955 års Mästertävlan kungjordes. Tävlingen hade bedömts av herrar Bernt Schauman och Per-Johan Lundsten från Åbo Fotoklubb, samt P. Jaskari från Kameraseura.
Sedan kritiken hade upplästs och poängen adderats konstaterades att fotograf Bremer hade vunnit tävlingen med 107 poäng. K.G. Roos belade andra plats med 96, fröken Eja Uhlenius tredje med 88, Jansson fjärde med 63 och Anders Hongell femte med 59 poäng.

§ 5 Mästare C.J. Bremer erhöll pokalen.

§ 6 I Foto-Nytt demonstrerade ing. Lönnqvist det nya Retinasystemet som endast hade funnits en dag i Finland.
Max Hagman anmälde och kritiserade därefter Fotografisk Årsbok som han efter några anmärkningar beträffande artiklarna fann för gott att erkänna, ja, t.o.m. rekommendera.

§ 7 Mag. Sirén höll ett intressant föredrag om olikheterna mellan filmens och stillbildernas väsen.

§ 8 Det var tid för té.

§ 9 I Månadens bild vars motto var Jul deltog 4 bilder i seniorklass och 5 i juniorklass. Fotograf Mattsson vann seniorklassen med 6.37 poäng, fru Ebba Frankenhaeuser juniorklassen med 7.44 poäng.

§ 10 Mötet slutade klockan 22.50.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 24 februari 1955 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.25

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Styrelsens meddelanden innehöll
a) en uppmaning att inbetala medlemsavgifterna och att uppvisa medlemskort vid inköp i fotoaffärerna.
b) ett påpekande att då herrar Koivumäki, Sarvela, Schalin kommer att fungera som domare rosenlundska bilder ev. får företräde i prislistan.
c) ett meddelande beträffande Liittos möte och utställning som avhålles i Åbo den 16 april. De medlemmar som tänker sig dit uppmandes att anmäla sig.

§ 4 Resultatet från Amatörtävlingen 1955 kungjordes och kritiken upplästes. Som domare hade herrar Groundstroem, Bremer och K.G. Roos fungerat.
Tävlingen vanns av fru Valborg Sundwall (”Strå”) med 78 p. före Bert Carpelan (”Telelek”) 72 p., Christina Berguf 65 p., Anders Hongell 64 p. och fru Ebba Frankenhaeuser (”Ypsilon”) 55 p.

§ 5 I Månadens bild, vars motto var Handel och vandel deltog i seniorklass 2 bilder, klassen vanns av Märta Fager med 6.15 p. I junioklass deltog 7 bilder som första placerade sig Valborg Sundwall och Ebba Frankenhaeuser bägge med 5.96 p.

§ 6 Herr Stig Wasenius berättade om och visade bilder från en färd i Saariselkäs ödemarker.

§ 7 Följde té.

§ 8 Fotograf Bremer meddelade per Telefon att han tyvärr ej hann till sitt annonserade föredrag.

§ 9 Tillfällige sekreteraren Bert Carpelan avlägsnade sig.

§ 10 Mötet avslutades ca. kl. 22.00


Protokoll fört vid bedömning av Amatörtävlingen 1955.

Tävlingen har bedömts av herrar G. Groundstroem, K.G. Roos och C.J. Bremer.

Sedan domarna hade samlats konstaterades att fem kollektioner, dvs. 2 färre än 1954, hade inlämnats, varefter de höga uttryckte sin missbelåtenhet med poängbedömning, idéer är svårare att belägga med poäng än teknik och beskärning, en teknisk bild har därför lättare att placera sig.

Serien: ”Ypsilon” är mycket varierande, en synnerligen ren teknik i tre bilder en bild saknar totalt tekniska förtjänster. Två bilder bygger på idéer medan 2 äro rätt konvertionella.
”Dropplek” är seriens svagaste bild. Det skall ju vara en stämningsbild men alla valörer saknas, kompositionen haltar betänkligt. 5 poäng.
”Jungman” är likaså en Rosenlundare, men bilden har goda valörer, skärpan är tillräcklig, bilden förmår återge stämningen. Kompositionen är trivial med blickfånget placerat mitt i bilden. 14 poäng.
”Matematiskt” har rätt god skärpa och rikligt vald ton, bilden bygger på en idé, men tanken har ej mognat, här finns ingredienserna till en fin bild men fotografen har ej planerat bilden. Roos: Beskär ca. 6 cm från vänster. 12 poäng.
”Akvarell” har en mycket tilltalande tonskala. Tekniskt sett är kopian förstklassig. Beskärningen i det närmaste riktig vilket visar att motivet är välutnyttjat. Bilden hör till tävlingens bättre. 24 poäng.

Serien ”Nu” återspeglar en tekniskt ointresserad fotograf, en fotograf som bygger upp sina på tankeverksamhet mer än på hantverksskicklighet.
”Naivistiskt perspektiv” saknar en samlande blickpunkt. Genom den haltande kompositionen gör bilden ett oroligt intryck. Bilden rymmer motiv för ett dussin bilder. Intrycket störs än mer av den matta valhänta kopian. 6 poäng.
”Mormors hatt” är konventionellt men riktigt beskuren, eventuellt skulle några cm. till i nedre kanten ha gett bilden flere poäng. Modellen litet halvsur, minen överensstämmer ej med bildens mjuka stil. Bilden dras ner av fel pappersval. Ett hårdare papper skulle ha ökat briljansen, och flere detaljer skulle ha framträtt. 15 poäng.
”Dissonans” bygger på en idé som dock har förfuskats. Skärpan är obetydlig. Bilden delas i tvänne hälfter. Ett tredje ansikte anas i svärtan, är det huvudmotivet? I så fall borde nunan ha framträtt tydligare, då skulle måhända även bildtiteln ha besannats. 16 poäng.
”Cinemascope” visar väsentligheter mellan film och stillbilder. Beskärningen är bra och tekniken sådan man kan vänta sig i en dylik situation. Bilden är kort sagt ypperlig, en frän realistisk skildring av ett pusskalas. 28 poäng.
Denna serie var omsorgsfullt monterad.

Serien ”Reflekta II” dras ner av det dåliga förstoringsarbetet, dessuom ger slarvigt monteringsarbete ett intryck av bristande allvar. Se på hundarna, de springer just bort från kartongen.
”Hästnässund”, en stämningsfull glansbild, skutan farligt mitt i bilden, men skärpan är god, positivtekniken passabel. Bremer: Huvudmotivet finns på det högra brohuvudet, Roos: Huvudmotivet kom aldrig med. 13 poäng.
”Mina vänner” är enligt allas åsikt inte fotograferade av Nyblin. Hundarnas ställning och uttryck är väl fångad, den främre hundens nedre käke sammanflyter tyvärr med rygglinjen av den bakom stående. Vilken betydelse har den svarta fläcken i över hörnet, är det hundarnas blickpunkt, i alla fall är det domarnas, liksom även den grå randen vid vänstra kant. 14 poäng.
”Sandskuta” är en rätt fin modern stämningsbild. Bildens ton, den revade segelduken talar om hårt väder. Roos: Beskärningen god. Skutan sammanfaller med landet bakom. Groundstroem: Bort med den vita fläcken i högra nedre hörnet. Skärpan förvånansvärt god. 19 poäng.
”Stiltje” har en god komposition, båtaktern vid höger kant stör. Hur bilden än betraktas fastnar alltid blicken vid huvudmotivet draken L 22. Roos: Besättningen är tyvärr ytterst medveten om skottet. Bremer: Menar du kamera eller startskottet. Lightningen vid focken stör en aning. Kamerapositionen är väl vald. Skärpan god, kopian kunde vara bättre. 19 poäng.

Serien ”Telelek” är planerad, fotografen hittar motiv och förmår även förverkliga sina idéer. Denna serie är väl tävlingens mest personliga.
”Stickspår” Groundstroem, Bremer: Gräslig teknik. Roos: Tekniken passar bra till detta motiv. Bilden bygger på upprepandet av de åt höger avtagande spåren, men nu är skärpedjupet för litet, endast ett par spår. De ljusa fläckarna stör helhetsintrycket. 13 poäng.
”Planering” Bilden verkar black och urvattnad, skuggspelet på murytorna kunde ha varit kraftigare. Pojkarna står finurligt i tomma intet vid murens slut. Beskärningen till vänster är dock för snäv. Bremer: Detta är en situationsbild, men var finns situationen, pojkarna har inte ens miner. 13 poäng.
”CO2 + H2O = H2CO3” är en raffinerad bild bakom vilken man spårar såväl planering och eftertanke som experimentlusta. Tekniskt sett skulle bilden ha varit god om fotografen kunde ha låtit bli att använda blyertspennan. Beskärningen utstuderad. Den tudelade bakgrunden, båglinjen i övre delen av bilden, diagonalen tack vare de olika vätskenivåerna ger ett grafiskt intryck. Groundstroem: Är detta fotografi. Bremer: En grafiker skulle inte ha kunnat åstadkomma kolsyrebubblorna. Roos: Äntligen en personlig bild. 19 poäng.
”Hades” Det är redan bra att upptäcka fotografiska kvaliteter hos en kotte, associationen kottfjäll-dödskallar ännu bättre men den har väl dykt upp senare, efter tagningen. Tekniken god, bilden har skärpa, detaljrikedom och briljans. 27 poäng.

Serien ”Strå”.
”Nattlig utflykt” Bremer: Var är idéen. Groundstroem: Ser du inte dockorna promenera omkring i stan. Roos: Nattstämningen saknas, det ända som tyder på kväll är den tända lampan, men den kunde ha tagits bort, den bara stör. Dylika bilder kräver för att slå en fin teknik. Bakgrunden tål ej en kritisk granskning, speglingen av lampor i det grå himmelpartiet stöter ögat. 15 poäng.
”Smide” Här har smeden hjälpt fotografen, men kompositionen är passabel, kontrasterna goda, stoffåtergivning finns, skärpan si och så. 18 poäng.
”Strå” Domarna bildar partier Groundstroem, Bremer emot, Roos för. Var finns detaljerna, var är skärpan, när är naturen så här valörfattig, hur har fotografen använt sig kamerans möjligheter, frågade de fientliga. Den personliga uppfattningen är grunden för allt skapande om fotografen så vill pressar han ner tonomfånget till ett minimum om han anser att strån tolkas bäst utan detaljåtergivning kan han försöka. Man enades dock om att bilden saknar egentlig komposition. 16 poäng.
”Skogens lykta” En fin, lyhörd suggestiv tolkning av ett skeende i ett växtliv. Bilden har stämning men äger samtidigt fotografiska egenskaper, skärpa, detaljrikedom, kompositionen är god, blickfånget bra placerat i fältet. Bremer: Synd att förstoringen är gjord på gult papper, på vitt papper skulle lyktan ha lyst bättre. 29 poäng.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens ordinarie månadsmöte torsdagen den 24 mars 1955 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20 närvarande var 33 personer.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Styrelsens meddelanden innehöll följande:
a) Klubben avsände till SKL:s årstävling 44 bilder.
b) Förbundets förhandlingsprogram refererades.
c) Till AFK:s representant utsågs klubbens ordförande.

§ 3 Klubbens hedersmedlem, dir. Bruno Tallgrens minne hedrades med en tyst minut.

§ 4 Utfärden diskuterades och snart framfördes tvenne förslag, det ena innebar att en 3?klubbs utfärd, liknande förra årets skulle av AFK arrangeras, medan det andra gick ut på att en intern utfärd skulle göras. Efter röstning segrade det senare förslaget med 17 röster mot 13.

§ 5 Ordföranden meddelade att i färgbildstävlingen vilken arrangeras i maj endast bilder monterade 5+5 och 7+7 får deltaga.

§ 6 Fotograf Bremer berättade om pressfotografens arbetsförhållanden här och i Sverige och om sina egna erfarenheter som pressad yrkesfotograf. Typiska bilder illustrerade synpunkterna.

§ 7 Pokalen Arbetet, vunnen 1954 utdelades åt Anders Hongell.

§ 8 I Månadens bild, vars motto var Reflexion, deltog i seniorklass 3 bilder, klassen vanns av Bert Carpelan med 6.63 p. och i juniorklass 6 bilder, klassen vanns av fru Valborg Sundwall med 6.68 p.

§ 9 Efter tedrickning gick allt folket så småningom hem.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 28 april 1955 kl. 19.00 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 36 personer.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Styrelsen meddelade att AFK i Liittos tävling hade erhållit tvenne hedersomnämnanden, fru Frankenhaeuser i IV och fotograf Bremer i III gruppen. Samtidigt refererade ordföranden Liittos årsmöte och tävling.
Sekreteraren redogjorde för den internationella utställningens organisation och bedömning.

§ 4 Till tävlingen Arbetet hade inlämnats 6 bilder, vilka kritiserades av forstmästare Hagman. I p. erhöll Anders Hongell, II p. Christina Berguf och III p. fru Valborg Sundwall.

§ 5 Diskussionen om Dokumentärbilder inleddes, kaverandet fortfor in på…

§ 6 Té pimplandet.

§ 7 Månadens bilds motto var: Dokumentärt, 2 bilder deltog i seniorklass, Bert Carpelan vann med 6.38 p.
I juniorklass deltog 8 bilder, fru Frankenhaeuser vann med 6.30 p.

§ 8 Mötet avslutades ca. kl. 22.30.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens ordinarie möte, torsdagen den 26 maj 1955 kl. 19 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20 närvarande var 37 personer.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Som meddelanden från Styrelsen diskuterades frågan om möteslokal. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheterna för Lönnbeckska samskolan, ev. kunde utfordringsmöten avhållas å restaurant.
Möjligheterna för en intern utfärd till Kullo diskuterades. Sveaborg var föreslaget då plötsligt fru Ebba Frankenhaeuser föreslog Kullo gård, förslaget antogs med nöje.
Sekreteraren meddelade att SKL erbjöd en diaserie från den internationella utställningen, vilken beslöts inköpas. Styrelsemedlemmen Grünberg meddelade att han ännu hade tidningar.

§ 4 Hedersmedlemmen Rothe föreslog att en protest måtte riktas till SKL med anledning av åsidosättandet av svenska språket vid Liittos utställningar.

§ 5 Färgbildtävlingen för år 1955 avgjordes. Tävlingen hade bedömts av Åbo Fotoklubb, herrar B.J. Schauman, Nils Fritzen, P.J. Lundsten. I tävlingen deltog 36 bilder i den Bildmässiga och 26 bilder i den dokumentära klassen.
Klass Pictorial vanns av P.O. Jansson med … på andra och Anders Hongell på tredje plats. Dokumentärbilderna vanns av … och andra pris fick B. Schauman med P.O. Jansson på tredje plats.

§ 6 Té.

§ 7 I Månadens bild vars motto var Dagen efter deltog i seniorklass 2 bilder och i juniorklass 6 bilder. Seniorklassen vanns av B. Carpelan med 6.44 p. och juniorklassen av Valborg Sundwall med 6.20 p.

§ 8 Mötet avslutades ca. kl. 23.00


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 22 september 1955 å Lönnbeckska samskolan.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.25 med Gong-Gong, närvarande var 37 medlemmar.

§ 2 I Styrelsens meddelanden upplästes protestskrivelsen till SKL. Skrivelsen godkändes och mötet beslöt att densamma skall översättas till finska.
Fröken Fager skulle redogöra för Åboutfärden varvid konstaterades att herr Nyman redan vid Majmötet livfullt hade delgivit samma sak. Fröken Fager stoppades trankilt. I stället redogjorde ordföranden för första gången för Kulloutfärden.

§ 3 En Amerikansk Bildkollektion visades. Kollektionen var förvisso biggest beträffande bildformat, men en del av bilderna härstammade från restlagret.

§ 4 Té och Hetta, månadens bild rann ihop, 2 koppar serverades, 3 bilder deltog i seniorklass och 8 i juniorklass. B. Carpelan vann den förra med 4.96 p. och P.O. Morelius juniorklassen med 5.92 p.

§ 5 Mötet avslutades kl. 21.45.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens årsmöte, torsdagen den 27 oktober 1955 å Lönnbeckska samskolan.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 18.55, närvarande var 34 medlemmar.

§ 2 Mötet konstaterades vara stadge-enligt sammankallat.

§ 3 Till protokolljusterare valdes herrar Lille och Malmberg.

§ 4 Års- och revisionsberättelserna upplästes och godkändes.

§ 5 Under herr Nymans ordförandeskap beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

§ 6 Den kommande verksamheten diskuterades men lämnades åt styrelsen. Mötet konstaterade att Årstävlingen för Finlands Amatörer knappast på grund av höstens många tävlingar och då årstävlingen under de senaste åren har gått med förlust, skulle arrangeras. Herr Lille föreslog dock att en allmän färgbildstävling skulle avhållas.

§ 7 Mötet beslöt bibehålla årsavgiften vid 900:-

§ 8 Dir. Alfred Nybom meddelade att han donerar 10.000 fmk till klubben.

§ 9 Val av styrelsemedlemmar förrättades. I tur att avgå var frk. Uhlenius och herrar Grünberg och Hackman. Frk. Uhlenius och herr Hackman undanbad sig återval, ordföranden fotograf Jansson meddelade att han ämnar lämna sin plats i styrelsen. I stället för sekreteraren valdes herr Bert Carpelan. Frk. Talling och fru Frankenhaeuser, fru Eriksen och fröken Fager föreslogos i stället för fröken Uhlenius. Fru Frankenhaeuser undanbad sig val. Vid röstning erhöll fröken Talling 21 röster, fröken Fager 11 och fru Eriksen 4. Fröken Talling invaldes alltså i styrelsen.
I stället för herr Jansson föreslogos herrar Schauman, Hongell och Backlin samt Nyman av vilka de tre förstnämnda icke åtogo sig varför herr Nyman valdes.

§ 10 Till revisorer valdes herrar H. Nybom och S. Sandell som ordinarie och Hj. Renholm och H. Herrman som suppleanter.

§ 11 Årsmötesförhandlingarna avslutades kl. 19.45.


Årsberättelse för Amatörfotografklubbens i Helsingfors 66 verksamhetsår 1954-1955.

Under det gångna året har verksamheten inom vår klubb fortlöpt i de hävdvunna banorna, medan densamma utåt har intensifierats och berikats.
Ordinarie möten har hållits en gång i månaden, nämligen den 25 november, julfest den 8 december, 27 januari, februari och mars, 28 april, 26 maj, 22 september och idag den 27 oktober. Mötesplatsen har varit Svenska Gillet men från hösten flyttade klubben till Lönnbeckska samskolan. Julfesten firades på hotel Klaus Kurki.
Medlemsantalet har under året nedgått från 189 personer till 173, delvis beroende på den ofrånkomliga förhöjningen av medlemsavgiften som utgör 900:-
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande, Fotograf Per Olof Jansson, Viceordförande, forstmästare Max Hagman, Skattmästare dir. Othmar Nyblin, övriga medlemmar fröken Eja Uhlenius, fotograf Constantin Grünberg och sekreterare herr Fredrik Hackman.
I tur att avgå äro fröken Uhlenius och herrar Grünberg och Hackman. Revisorer har varit herrar H.J. Renholm och H. Herrman som ordinarie och H. Nybom och S. Sandell som suppleanter.
Fröknarna Talling och Talling och Fager har på ett utomordentligt sätt skött klubbvärdinnornas otacksamma uppgift.
Klubbens verksamhet sönderfaller naturligt i trenne delar: Tävlingarna, de övriga mötesprogrammen samt utfärder. Jämsides med de ordinarie mötena har studiecirkeln sporadiskt sammankommit.
Tävlingar:
Suomen Kameraseurojen Liittos årstävling, vilken denna gång arrangerades i Åbo av Turun Kamerat bedömdes av Vilho Koivumäki, dir. Wahlström, red. Rouste, konstnär Kivijärvi och arkitekt Sarvela. I tävlingen rönte klubbens fulltaliga kollektion hårt motstånd, klubbtävlingen vanns av Kameraseura, AFK belade femte plats. Fru Frankenhaeuser erhöll ett hedersomnämnande i IV gruppen och fotograf Bremer i III. Klubbens Mästertävlan hade samlat 5 kollektioner och bedömdes av herrar Schauman och Lundsten från Åbo och Jaskari från Helsingfors. Tävlingen vanns av fotograf Bremer.
Amatörtävlingen bedömdes av herrar Groundstroem, Bremer och K.G. Roos. 5 medlemmar deltog, tävlingen vanns av fru Valborg Sundwall.
Färgbildstävlingen var detta år indelad i klasserna: Bildmässiga och Dokumentära bilder. Tävlingen bedömdes av Åbo Fotoklubb genom herrar Schauman, P.J. Lundsten och Fritzen. 36 bilder deltog i klass I vilken vanns av vår ordförande, klass II vanns av Anders Hongell. 26 bilder hade inlämnats.
Den av Fotoma donerade Porträttpokalen vanns som väntat av herr Horst Wilcke.
Pokalen Arbetet vanns av herr Anders Hongell.
Utfärdspokalen finnes hos sekreteraren.
Tävlingarna för Månadens Bild har liksom tidigare arrangerats vid varje ordinarie möte, i tvenne klasser. Deltagandet har i juniorklassen varit livligare än förut, ”juniorer är bättre” har yttrats flere gånger och emedan seniorklassbildernas antal i medeltal är 2, bör en övergång till en klass övervägas. Årets Bild vanns i år i seniorklassen av fotograf Mattsson och i juniorklass av herr Viking Nyström som även tillsammans med fröken Fager tog poängprisen
Då klubbens Årstävling, öppen för alla Finlands amatörer under de senaste åren samlat över 200 bilder anordnades denna tävling även nu i samband med ett extra möte. Bilderna utställdes i Konsthallen onsdagen den 15 december. Tävlingen hade bedömts av herrar Jansson, Hagman och Hackman. 276 svartvita och 98 färgbilder deltog.
De svartvita bildernas klass vanns av Bert Carpelan och John Hongelin, färgbilderna av fru Valborg Sundwall.
Styrelsen har beslutat uppställa ett vandringspris med motivet Kvinnan.
Årets höjdpunkt nåddes den … då Ista Helsinki Exhibition of Photographic Art öppnades. Utställningen hade arrangerats av Suomen Kameraseurojen Liitto, från AFK:s sida deltog herrar Jansson, Carpelan och Hackman i organiserandet. Tyvärr missbrukades det svenska språket vid denna utställning vilket föranledde en protest från klubben.
Klubbens Hedersmedlem direktör Alfred Nybom hade inbjudits som hedersgäst och utställde 4 bilder. Per Olof Jansson lyckades även få en bild hängd.
Utfärder:
Den 19 maj avreste några av våra medlemmar till Åbo, somliga redan kvällen före, på utfärd. Västnylands fotoklubb och Pargas fotoklubb deltogo även. Utfärden fick en rätt jäktig karaktär tack vare de många motiven. Vid en utfärd till Karis den 9 oktober kungjordes resultaten från Åbo utfärden. Bert Carpelan erhöll ett första pris och herr Robin Hackman vann färgbilderna. En intern utfärd arrangerades av och till fru Ebba Frankenhaeuser, Kullo gård. Det bildmässiga resultatet från denna utfärd har ännu ej framlagts.
I detta sammanhang bör nämnas att Amatörfotografklubben kommande vår står som värd för den gemensamma exkursionen.
Övriga program:
Vid Novembermötet visade frk. Margareta Talling bilder från en resa till sydeuropa, vid januarimötet demonstrerade dir. Lönnqvist det nya Retinasystemet och mag. Sirén talade om olikheter mellan filmens och stillebernas väsen. I februari visade Stig Wasenius bilder från Saariselkä och i mars hörde vi fotograf Bremer berätta om pressfotografens arbete. I april diskuterades den nya bildindelningen, majmötet fylldes at tävlingar och vid septembermötet utställdes en amerikansk kollektion.
Klubbens bibliotek är inhyst i Ab Telefilms lokaliteter.
Amatörfotografklubbens initiativ till nya regler för förbundets tävlan, vilka medförde en ny bildindelning och en förvandling från tävling till utställning har accepterats av landets övriga föreningar. Den första utställningen arrangeras i vår av Kameraseura i Helsingfors. Förbundets cirkulär sändes sedan våren ut på svenska till de svenskspråkiga klubbarna, på vår framställan.
Amatörfotografklubbens verksamhet har nu legat i händerna på samma styrelse i 3 år, och även om medlemmarna kanske ännu ej känner sig helt svältfödda stelnar verksamheten i en fast form. Då konsten att födas på nytt med nya givande egenskaper ligger utanför styrelsens möjligheter hoppas den att dess sammansättning välvilligt måtte förändras. De avgående styrelsemedlemmarna nedlägger sina mandat medvetna om att aktiva krafter finnes som kan länka in klubbens liv i nya banor, tacksamma över det bistånd Amatörfotografklubbens medlemmar städse skänkt dess styrelse.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 27 oktober 1955 å Lönnbeckska samskolan.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.50

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Styrelsens meddelanden: Ny plats för biblioteket behöves.

§ 4 Herr Kaggus Roos berättade om och visade bilder från en filmning av Korpo och Ålands skärgård.

§ 5 Medan Månadens Bilder upphängdes och bedömdes dracks teet.

§ 6 Mottot för Månadens Bild var: Konstruktion. 3 seniorer och 8 juniorer deltogo. Seniorklassen vanns av B. Carpelan med 7.30 p. i juniorklassen segrade fru V. Sundwall med 6.69 p.

§ 7 Klockan var nu så mycket att mötet avbröts och det övriga programmet uppsköts.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie möte, torsdagen den 24 november 1955 å Lönnbeckska samskolan.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.17, och yttrade några ord i anslutning till det nya verksamhetsårets början. Närvarande var 46 medlemmar.

§ 2 Protokollet från oktobermötet upplästes och godkändes.

§ 3 Styrelsens meddelanden. Styrelsens föreslag till inköp en projektor lämnades vilande tills man undersökt möjligheterna att få hyra ett biblioteksrum. Medlemmarna uppmanades försöka hitta på en lösning. Meddelades att Månadens Bild fr.o.m. januari fortfarande går efter de gamla reglerna, dock med det undantaget att klasserna inte mera bedöms skilt för sig. Segrare utses dock såsom tidigare både i senior- och juniorklass. En diskussion om slopandet av tedrickandet för att i stället efter mötena gå på restaurang, utmynnade i ett ”wait and see”.

§ 4 I Månadens Bild, vars motto var ”Von Oben”, deltog 5 bilder i seniorklass, och 6 bilder i juniorklass. Seniorklassen vanns av Fredrik Hackman med 6.48 p. och i juniorklass av fru Ebba Frankenhaeuser med 7.03 p.

§ 5 Fredrik Hackman dissekrerade följande nykomna svenska fotoböcker: K.G. Kristofferssons Hon, kameran och jag, Lennart Nilssons Reportage, Hans Hammarskjölds Objektivt sett och Fotografisk Årsbok 1956.

§ 6 Ordföranden utlyste en fototävling vari det gäller att fotografera en och samma trädgrupp under vinter, vår, sommar och höst.

§ 7 Ing. Lille uttryckte sitt missnöje över att julfesten kommer att firas på Klaus Kurki.

§ 8 Bilderna från Åboutfärden utställdes, och fick på grund av uteblivet domarprotokoll tala för sig själva. Visningen av färgbilderna måste uppskjutas eftersom man inte lyckades uppleta någon väggkontakt i möteslokalen.

§ 9 Mötet avslutades c. kl. 21.50, varefter 15 medlemmar fortsatte till en lyckad sits på HOK:s restaurang.


Protokoll skriven dagen efter AFK:s julfest den 8 dec. 1955 på Klaus Kurki.

§§ 1-10
Cirka 40 medlemmar hade anlänt för att fira den traditionella Julfesten som började kl. 19.00 med en olidligt lång väntan på glögg resp. cocktail. För att förkorta denna väntan avgav man sina röster för Årets Bild, vilken som den senare visade sig vanns i Seniorklass av Fredrik Hackman och i Juniorklass av fru Ebba Frenkenhaeuser, som även knep Intressepokalen. I Seniorklass togs däremot nämnda pjäs av sekreteraren.
Medan de övriga medlemmarna avnjöt sin glögg försvann dir. Nyblin och ing. Groundstroem till ett angränsande rum för att påbörja valet av den bästa utfärdsbilden. De blev dock mycket snart störda av en hop hungriga AFK:are som stormade in för att ta supébordet i besättning.
Under denna förrättning (d.v.s. ätandet av supén) hölls flere tal och utbringades det skålar för Sibelius m.fl. högstående motiv. Efter skinkan utdelade ordföranden pris och pokaler till höger (Ebba Frankenhaeuser och Fredrik Hackman) och till vänster (Valborg Sundwall) samt rakt fram (sekreteraren). På grund av herrar Wilckes och Hongells uteblivande från festen kunde deras välförtjänta pokaler tyvärr inte utdelas. P.O. Jansson med vidhängande Linhof uppenbarade sig senare och fick då sitt färgpris. Under smattrande applåder uppflyttades juniorerna Ebba Frankenhaeuser, Valborg Sundwall och Anders Hongell till Seniorklass.
Stinn av den goda julmaten åsåg man sedan ing. Jakobssons vackra färgfilm som återupplivade minnet av den gångna sommarens fröjder. Stämningen stördes kanske delvis av ett obestämt antal servitriser som envisades med att springa omkring som små Lucior i mörkret med var sitt ljus i handen för att ta upp betalning för supén.
Direktör Nybom och Nyblin hade donerat fina vinster till ett lotteri. Lotterna gick åt som film i solsken och alla utom Fredrik Hackman torde ha vunnit någonting.
Efter mycket grubbel kom ing. Groundstroem och dir. Nyblin överens om att en av sekreterarens bilder från Kullo var värd att belönas med Utfärdspokalen.
Personer som under kvällens lopp avlägsnade sig från supérummet återkom ofta med ett underligt uttryck i ansiktet. De hade då troligen varit och besett den tyska bildkollektionen som anlänt för att förgylla vår julfest. I synnerhet yngre medlemmar fördömde denna (alltså kollektionen) i hårda ordalag.
Så småningom avtroppade julfestfirarna i god ordning. Kvar blev endast ett utvalt sällskap, men när servitriserna började kasta blickar och demonstrativt stapla upp stolar på borden, fann även detta sällskap för gott att bege sig hemåt. En ny dag hade då grytt, klockan visade 01.15.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie möte, torsdagen den 26 januari 1956 å Lönnbeckska samskolan.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.16, närvarande var 39 personer.

§ 2 Protokollen från novembermötet och Julfesten upplästes och godkändes.

§ 3 Medlemmarna tillfrågades om lokal för biblioteket, ingen kunde dock hitta på någon lösning.

§ 4 Ordföranden förklarade närmare sin årstidstävling: det gäller att fotografera samma stycke natur under de fyra årstiderna. Pris kommer att utdelas dels för de bästa bilder av varje årstid, dels för den bästa kollektionen.

§ 5 Diskuterades huru man skulle förfara med Isbergs av dir. Nybom återdonerade pokal. Beslöts att fråga donatorn.

§ 6 Mötet befriade sekreteraren från medlemsavgift.

§ 7 Diskuterades frågan om möteslokal. Beslöts hålla februarimötet i Lönnbeckska samskolan och marsmötet i form av en klubbafton i rest. Gamla Roberts kabinett och därefter ett möte med fotografiska övningar i Svenska Gillet.

§ 8 Beslöts inköpa tidskriften Foto:s tre bildband av resp. Svante Lundgren, Hans Hammarskjöld och Rolf Winqvist. Ordföranden lovade ombestyra köpet.

§ 9 Fredrik Hackman redogjorde för de nya reglerna för SKL:s årsutställning. Beslöts duplicera dessa för vidarebefordran till medlemmarna. Hr Hackman utsågs till tävlingsfunktionär.

§ 10 Medlemmarna uppmärksamgjordes på fotohandlarnas beslut att slopa rabatten utom vid massbeställningar. Man insåg dock genast att detta inte skulle gå att genomföra i praktiken.

§ 11 Mästerskapstävlingen 1956 avgjordes. Tävlingen hade samlat sju kollektioner, flere tyvärr dock av rätt låg kvalitet. Tävlingen hade bedömts av fotograferna P.K. Jaskari och Matti Pitkänen samt dir. O. Nyblin. De två förstnämndas beska kritiker upplästes varefter ordföranden framförde en del av dir. Nyblins synpunkter på bilderna. Tävlingen vanns av P.O. Jansson med 100 poäng, tvåa blev fru Valborg Sundwall med 96 poäng och trea hr Kristian Runeberg med 94 poäng.

[ ”Gevapan 30″/P.O. Jansson (Vemod, Zigenarträff, Stilleben, Tidens ansikte, Kung Bore), ”Motljus”/Valborg Sundwall (Paraply, St. Görans ruin, Svart och vitt, Vinterljus, Flaskor), ”HPS”/Kristian Runeberg (Blickfång, La petit caporal, Genomgång förbjuden, Flickan och näsduken, Uppåt) ]

§ 12 Medan teet dracks bedömdes Månadens Bild, vars motto var Fest. I tävlingen deltog tre seniorbilder och fem juniorbilder. Det nya bedömningssättet ledde till oanade resultat. Först kom tre juniorbilder, främst U. Lassilas med 5.50 poäng, och först på fjärde plats kom den första seniorbilden med 4.30 poäng. Den var tagen av sekreteraren. [Bert Carpelan] På grund av ett ödesdigert misstag blev först en annan seniorbild utpekad som vinnare, men felet rättades sedan till.

§ 13 Per-Olov Jansson demonstrerade en fransk bildkollektion, varefter mötet slutade kl. 21.55.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie möte, torsdagen den 23 februari 1956 å Lönnbeckska samskolan.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.14, närvarande var 38 personer.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Ordföranden föreslog att den s.k. Isbergspokalen skulle uppsättas som pris i en utmanartävling.

§ 4 Biblioteksfrågan dryftades åter. Per-Olov Jansson meddelade att biblioteket nu befinner sig å Telefilms lokaliteter, Fredriksgatan 40, andra våningen, Tenhovaara laboratoorio och kan där nås under kontorstid och under andra tidpunkter enligt överenskommelse per telefon 13336 eller 666388. Sådan är alltså situationen tills vidare.

§ 5 Medlemmarna uppmärksamgjordes på det faktum att de färgbilder som blir hängda på SKL:s utställning inte får delta i klubbens färgbildstävlan i maj. De som trots att de blivit inskickade inte har blivit hängda är däremot fortfarande anonyma, och får alltså deltaga.

§ 6 Amatörtävlingen 1956 avgjordes. I tävlingen, som var bedömd av herrar B.J. Schauman, P.J. Lundsten och Folke Ingman från Åbo Fotoklubb, deltog 11 kollektioner. Då kritikerna upplästs visade det sig att sekreteraren [ Bert Carpelan] hade vunnit tävlingen med 90 poäng. Tvåa blev fru Ebba Frankenhaeuser med 77½ p. och trea Robin Hackman med 75½ p.

[ ”Svart på vitt”/B. Carpelan (På taket, Flärdfritt, Notvarp, Matte), ”Green”/Ebba Frankenhaeuser (Spänd, Felix, Livbåtsövning, Vintervår), ”Forte”/Robin Hackman (Nybygge, Fiskestudier, Anonymt, Anslag) ]

§ 7 Som vanligt sammanföll tedrickningen med Månadens Bild. Mottot var ”Obevakat” och i tävlingen deltog 4 senior- och 5 juniorbilder. Denna gång vann en seniorbild, sekreterarens, [ Bert Carpelan ] med 6.62 p. och på andra plats kom Caj Stålströms juniorbild med 6.19 p.

§ 8 Medlemmarna hade hämtat med sig mycket fina färgbilder, som visades. Glädjande ofta hade man skäl att utbrista i spontana hurrarop och applåder. Det verkade som om vi borde ha stora chanser i Liittos färgbildsutställning.

§ 9 Mötet slutade kl. 21.35.


Protokoll fört vid AFK:s månadsmöte och klubbafton torsdagen den 29 mars 1956 i rest. Gamla Roberts kabinett, Stora Robertsgatan 28.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.25, närvarande var 26 personer.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Beslöts överlämna Isbergs pokal till Studiecirkeln.

§ 4 Tävlingsreglerna för Grünbergs tävling med mottot ”De fyra årstiderna” upplästes och priserna förevisades.

§ 5 Vårutfärden diskuterades. En kommitté bestående av Fredrik och Robin Hackman, U. Lassila och sekreteraren tillsattes för att utarbeta ett betänkande vilket kommer att föreläggas styrelsen.

§ 6 Meddelades att Suomen Kameraseurojen Liittos utställning blivit uppskjuten till den 5 maj kl. 12.00 i Galeri Hörhammer. Samma dag kl. 14.00 öppnades årsmötet, och kl. 19.30 hålles en supé, till vilken anmälan skall ske senast den 25 april. Beslöts låta styrelsen besluta vilken hållning AFK skall intaga till Liittos förslag till inköp av magnetofon för inspelning av program o. dyl. för medlemsklubbarna.

§ 7 Juniorerna vann åter en förkrossande seger över seniorerna i Månadens Bild vars motto var ”Kontrast”. Åtta bilder deltog, och trots att förhållandet juniorbilder-seniorbilder var 4-4, var de två främsta bilderna juniorbilder, och på tredje plats kom den första seniorbilden. Juniorklassen vanns sålunda av Harry Blomberg med 6.54 p. och seniorklassen av Fredrik Hackman med 5.04 p.

§ 8 Prod. chef Malmlund, Avd. chef Herold och reklamchef Ahlgren berättade roligt och lärorikt om hur de idkar sin fotohobby, dvs. hur de leker reportrar. Egna och andras bilder illustrerade föredraget.

§ 9 Ordföranden förklarade den officiella delen av mötet slut kl. 20.35.

§ 10 Aderton personer intog därefter supé, under vilken livliga, tyvärr inte protokollförda, diskussioner fördes.

§ 11 Efter supén avtroppade medlemmarna så småningom, de sista torde ha lämnat restaurangen vid halvett-tiden.


Salut Alte Camerafilures!
Quasiphotographice Union in Helsinski invit Kohort luxpictorialis aboensis et Brigida lolles exponares di vagga cultura, Juntasique heliosensitiva in Nylandensis links et Cnappescnuttes di Par-vapour to presentere in corpore at craniumstadt di respublica democratica si wenn prima vera in statu nascendi est oder siestaday 13 majacuuta A.D. (anno Daguerre) 105.
Sil vos pleaso randes-vous at Plazza Schluss des Autoplebs oder blott und Bar Valio breve Forum Domus uno timmo befor solei in extenso am Zenit est (= at elf clocca).
Memres piccniques futurum becicas supergrosso exhibitione di Camerasocietas en gros Finlandica.
Post panum inmundigatum alla marcia per apostlahippos, in fines formes, aber njet coconaisstabiles, versus circences at Monte Castello illustrissimo. Humoresques, burlesques, hocus focus, danses nacutates etc. etc.
In conectione avec primulapiccnique prepareras varia duelles fortes et games turneres in blaccoblanca et tintocolore.
Å landets andra officiella språk lämnas följande förtydligande närmast avsett för realskolegångna:
Amatörfotografklubben i Helsingfors inbjuder Åbo, Västnylands och Pargas fotoklubbar jämte damer till vårutfärd i Helsingfors den 13 maj, 1956. Träffpunkt är bussändstationen eller Valios bar i Forum, Mannerheimvägen 20, kl. 11. Våra funktionärer möter vid bussarna.
Efter kaffe på Valio vandrar sällskapet omkring i stadens centrum, promenaden avslutas i Galleri Hörhammer, Centralgatan 1 där SKL I Årsutställning beses. En matbit intas å rest. Royal vid pass kl. 12.15. Eftermiddagen föredrives på Borgbackens nöjesfält.
Vi önskar alla hjärtligt välkomna till vårutfärden och hoppas få se alla gamla och nya vänner.
En sits planeras för dem som komma till Helsingfors kvällen före utfärden. Vi anhåller vördsamt om att de som tänker deltaga i sitsen meddelar härom.
Amatörfotografklubben i Helsingfors.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 26 april 1956 kl. 19.00 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.25, närvarande var 39 personer.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Beslöts gå med på SKL:s förslag till inköp av magnetofon.

§ 4 Beslöts gratulera Kameraseura på 35-årsdagen den 5 maj med bildverken Subjektive Fotografie I & II.

§ 5 Erik Nyman presenterade resultatet av tävlingen Arbetet. Tävlingen var bedömd av hr Nyman, P.O. Jansson och Eja Uhlenius och tio bilder deltog. Vinnare blev Caj Stålström följd av sekreteraren [ Bert Carpelan ] och Anders Hongell.

§ 6 Häradshövding E. Siirala kåserade mycket intressant och roligt och framför allt lärorikt om rätt till Fotografisk bild, och besvarade därefter medlemmarnas knepiga frågor.

§ 7 Te.

§ 8 I Månadens Bild, vars motto var Upp och Ned, deltog fyra seniorbilder och fem juniorbilder. Som vanligt vann en juniorbild tagen av Allan Grönvall, med 5.95 p. och i seniorklassen vann Valbort Sundwall med 5.86 p. Gottfrid Sirén kritiserade på begäran bilderna.

§ 9 Mötet slutade c. kl. 22.15.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 24 maj 1956 kl. 19.00 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.25, närvarande var 42 personer.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes.

§ 3 Styrelsens meddelanden:
a) En vandringspokal och ett diplom erhållna vid SKL:s utställning förevisades för medlemmarna och överlämnades därefter åt ordföranden.
b) Diskuterades huruvida onsdagen var bättre mötesdag än torsdagen. Majoriteten höll dock på torsdagen.
c) Medlemmarna uppmärksamgjordes på den polska fotoutställningen å Strindbergs.

§ 4 I Månadens Bild, vars motto var ”Siluett” deltog 4 senior- och 3 juniorbilder. Harry Blomberg (junior) vann med 6.32 p. Seniorklassen vanns av Valborg Sundwall med 5.00 p.

§ 5 Färgbildstävlingen 1956 var bedömd av mag. Eero Raviniemi, Pauli Huovila och Reijo Kivalo från Kameraseura, och i tävlingen deltog 10 kollektioner à tre bilder. Mag. Raviniemi framförde domarnas kritik av bilderna. Resultat: Bästa kollektion, Fredrik Hackman. Bästa dokumentärbild, Valborg Sundwall. Bästa bildmässiga bild, Bert Carpelan. Nästbästa kollektion hade Rabbe Schauman.

§ 6 Teet dracks varefter de som medtagit kameror inveckaldes i fotografiska övningar under Grünbergs ledning. En liten klick särskilt ivriga fotografer stannade kvar ända till kl. 22.30.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 27 september 1956 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 36 personer.

§ 2 Den under sommaren bortgångne fil.mag. Georg Tschernochvostoffs minne hedrades med en tyst minut. Ordföranden yttrade några minnesord över den avlidne.

§ 3 Protokollet från möjmötet upplästes och godkändes.

§ 4 De nya medlemmarna hr Per Wager och hr Klas Nordman antogos.

§ 5 Upplästes ett brev från förlaget Bildkonst som önskade inköpa färgpositiv i och för tillverkning av postkort.

§ 6 Diskuterades AFK:s eventuella årstävling för Finlands amatörfotografer. Beslöts att en sådan skulle arrangeras, och styrelsen fick i uppdrag att utarbeta regler härför.

§ 7 Per-Olof Jansson förevisade sin dykarutrustning och berättade i ord och färgbilder hur han erövrat ett nytt fotografiskt motivområde. Major Hjelt bidrog med kompletterande tekniska upplysningar.

§ 8 Tedrickningen sammaföll med Månadens Bild, vars motto var ”Kvickt”. I tävlingen deltog 5 seniorbilder och endaste en juniorbild. Härav följde att seniorerna triumferade och belade de fyra första platserna vilket torde vara ganska unikt. Seniorklassen vanns av sekreteraren [ Bert Carpelan ] med 5.88 p. och juniorbilden som erhöll 4.94 p. var tagen av Allan Grönvall.

§ 9 Fredrik Hackman bidrog med en lång och intressant utläggning om fotografins utveckling under de senaste tio åren, följande två linjer, den reportagemässiga och den subjektiva. Han påpekade även nödvändigheten av nya bildbedömningsprinciper och föreslog att fototävlingarna skulle slopas till förmån för utställningar.
Åhörarna verkade helt förstummade av de nya idéerna, och någon diskussion kom inte till stånd. Föredraget illustrerades av ett för tillfället sammansatt bildband, vilket donerades till klubbens arkiv.

§ 10 Mötet slutade kl. 22.25.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 25 oktober 1956 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.01, närvarande var 39 personer.

§ 2 Ordföranden meddelade att Årsmötet på grund av force majeure blivit uppskjutet till nästa möte. Ingen protesterade.

§ 3 Meddelades att man ämnade uppvakta dir. Nyblin på hans 50-årsdag med en gåva. De närvarande medlemmarna tecknade sitt namn på en adress.

§ 4 De nya medlemmarna fil.mag. Isa Andrenius och hr Arend Stackelberg antogos.

§ 5 Utseddes en kommitté bestående av herrar F. Hackman, R. Hackman, U. Lassila och sekreteraren för att utarbeta förslag till regler för AFK:s Årstävling. Kommittén fick fullmakt att bestämma definitivt datum och boka lokal, lämpligen under mars-april.

§ 6 P.O. Jansson meddelade att hans nya fina mörkrum i Norra Haga står till medlemmarnas förfogande från kl. 18-23 för ett pris av 100 mk i timmen vari ingår kemikalier. Papper finns till salu med 10 % rabatt. De som är i behov därav kan även få personlig handledning av fotografen Jansson.

§ 7 I Månadens Bild, vars motto var ”Vatten” deltog 4 seniorbilder och inte mindre än 7 juniorbilder. Juniorerna var även kvalitativt bäst, tävlingen vanns av O. Heidemann med 6.39 p. Bästa senior var Ebba Frankenhaeuser med 6.10 p.

§ 8 Eftersom inga utfärdsbilder ännu anlänt från varken Åbo eller Västnylands fotoklubbar bedömdes vid detta möte endast AFK:s bilder i och för utdelandet av Utfärdspokalen. Då Åbo-bilderna anlänt skickas alla bilder till Ekenäs för bedömning. Fotograferna Trond Hedström och P.O. Jansson kritiserade de i deras tycke bästa bilderna varefter det hela slutade med att sekreteraren fick behålla pokalen för ytterligare ett år.

§ 9 Fotografen Hedström berättade om FIAP:s märke som alla AFK:s medlemmar är berättigade att bära och vars uppgift är att tjäna som ett internationellt igenkänningstecken. Märket kostar c. 5 Sw. france. Dessutom finns det ett medlemskort á 1.50 som tjänar som universiellt identitetskort. Kortet är i kraft 3 år.

§ 10 Häradshövding Rothe donerade ett antal böcker till klubbens bibliotek.

§ 11 Teet dracks, varefter visades en intressant film om fotoutställningen ”Family of Man” lånad från American Information Service.

§ 12 AFK:s utfärdsbilder i färg visades utan kommentarer.

§ 13 Rabbe Schauman visade höstligt färggranna bilder från Äkäslompolo i Lappland. Särskilt de kvinnliga medlemmarna var nära att svimma av salighet.

§ 14 Det officiella programmet slutade kl. 21.35 varefter de flesta medlemmar genast avlägsnade sig.


Protokoll fört vid AFK:s årsmöte, torsdagen den 22 november 1956 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 18.55, närvarande var 38 medlemmar.

§ 2 Mötet förklarades vara stadgeenligt sammankallat.

§ 3 Framfördes dir. Nyblins tacksägelser i anledning av uppvaktningen på hans 50-årsdag.

§ 4 Framfördes förslag att medlemmar som tillhört klubben i 20 års tid skulle utnämnas till ständiga medlemmar. Förslaget förkastades efter diskussion då man kom underfund med att detta skulle avsevärt försämra klubbens ekonomiska ställning. Även förslaget om lägre medlemsavgift för klubbens yngre medlemmar förkastades.

§ 5 Till protokolljusterare utsågs herrar F. Hackman och U. Lassila.

§ 6 Årsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 7 Upplästes skattmästarens årsredovisning. I samband härmed beslöts inköpa obligationer för c. 80 % av klubbens kontanta medel förutsatt att dessa kunde avyttras utan s.k. jobbarskatt.

§ 8 Upplästes revisionsberättelsen varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9 Beslöts bibehålla medlemsavgiften oförändrad.

§ 10 Man skred till val av tre styrelsemedlemmar. På förslag uppställdes följande kandidater: Ing. Groundstroem, dir. Nyblin, hr. Nyman, hr. Hagman, fru Frankenhaeuser, hr. Stålström samt hr. F. Hackman. Ing. Groundstroem avsades sig kandidaturen.

§ 11 Till rösträknare utsågos herrar Nordman och Grönholm.

§ 12 Efter rösträkningen visade det sig att hr. F. Hackman blev invald i styrelsen med 32 röster, dir. Nyblin med 27 röster och fru Frankenhaeuser med 22 röster.

§ 13 Till revisorer valdes herrar Hj. Renholm och H. Herrman som ordinarie och H. Nybom och S. Sandell som suppleanter.

§ 14 Den kommande verksamheten diskuterades. Styrelsens förslag till nya regler för tävlingen Månadens Bild upplästes, förklarades och godkändes slutligen enhälligt. Dessa kommer att distribueras till medlemmarna.


Årsberättelse för Amatörfotografklubbens i Helsingfors 67 verksamhetsår 1955-1956.

Under det gångna året har klubben fortsatt sin verksamhet i normal utsträckning. Ordinarie möten har hållits en gång i månaden, nämligen den 24 november, den 26 januari, den 23 februari, den 29 mars, den 26 april, den 24 maj, den 27 september, den 25 oktober och i dag den 22 november. Möteslokal var till en början Lönnbeckska samskolan, men marsmötet hölls i form av en klubbafton i rest. Gamla Roberts kabinett, varefter vi flyttade till Svenska Gillet. Julfesten firades den 8 december å rest. Klaus Kurki.
I januari företogs en utgallring av ett 20-tal medlemmar som inte under två års tid betalt medlemsavgiften, som nu utgör mk 900:- Medlemsantalet är nu 154 personer mot 173 vid föregående verksamhetsårs slut.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande fotograf Constantin Grünberg, viceordförande hr Erik Nyman, skattmästare dir. Othmar Nyblin, övriga ledamöter fröken Margareta Talling, forstmästare Max Hagman, samt stud. Bert Carpelan, sekreterare.
I tur att avgå är dir. Nyblin, forstmästare Hagman och hr Nyman. Revisorer har varit herrar H. Nybom och S. Sandell som ordinarie, och Hj. Renholm och H. Herrman som suppleanter. Klubbvärdinnornas uppgift har skötts av fröknarna Talling, Fager och fru Eriksen.
Klubbens verksamhet har som vanligt riktat sig åt tre håll: Tävlingar, de övriga mötesprogrammen och utfärderna.
Tävlingar:
Tävlingen Månadens Bild har såsom tidigare ordnats vid varje ordinarie månadsmöte. Tävlingen har gått i två klasser, junior- och seniorklass, men den publika bedömningen har skett utan att denna klassindelning tagits i beaktande. Intresset har bibehållits så gott som oförändrat i jämförelse med föregående år, men då flere av de aktivaste juniorerna vid julfesten uppflyttades till seniorklass har tävlingen blivit jämnare både kvantitativt och kvalitativt i vardera klassen. En övergång till endast en klass, vilket tidigare planerades, torde inte mera vara befogad. Däremot har röster höjts för en förändring av bedömningssättet. Årets Bild vanns i seniorklass av Fredrik Hackman och i juniorklass av Ebba Frankenhaeuser som även tog Intressepokalen, vilken i seniorklass gick till Bert Carpelan.
Mästerskapstävlingen 1956 hade samlat sju kollektioner och bedömdes av fotograferna P.K. Jaskari och Matti Pitkänen från Kameraseura samt dir. Othmar Nyblin från AFK. Mästare blev Per-Olov Jansson.
Amatörtävlingen bedömdes av herrar B.J. Schauman, P.J. Lundsten och Folke Ingman från Åbo Fotoklubb. Elva kollektioner deltog i tävlingen som vanns av Bert Carpelan.
Utfärdspokalen utdelades vid julfesten till sekreteraren och vid oktobermötet fick han den för ytterligare ett år.
Tävlingen Arbetet vanns av Caj Stålström.
Pokalen Qvinnans första inteckning avgöres vid novembermötet, dvs. i dag.
Färgbildstävlingen var bedömd av herrar Raviniemi, Huovila och Kivalo från Kameraseura. Tio kollektioner á tre bilder deltog. Resultat: Bästa kollektion Fredrik Hackman, bästa bildmässiga bild Bert Carpelan, bästa dokumentärbild Valborg Sundwall.
Lönen för våra mödor fick vi vid Suomen Kameraseurojen Liittos utställning å Galleri Hörhammer i Helsingfors, som blev en stor triumf för vår klubb. Av 51 inlämnade svart-vita bilder ”hängdes” 25. I färg var dock förhållandet sämre, 32 inlämnade och 8 ”hängda”. I tävlingen klubbarna emellan vann AFK den svartvita bildmässiga gruppen samt vandringspokalen för ”övriga bilder”. Personligt diplom fick Fredrik Hackman, Per-Olov Jansson och Bert Carpelan (svartvitt) och Henrik Björkman (färg).
AFK:s Årstävling för Finlands Amatörfotografer kommer att anordnas i vår såväl svart-vitt som färg.
Utfärder:
Den 13 maj hade vi den stora glädjen och äran att inbjuda Åbo, Pargas och Västnylands fotoklubbar till Vårutfärd i Helsingfors. Under utfärden hemsöktes stadens centrala delar, SKL:s utställning, rest. Royal och Borgbackens nöjesfält. Vädret var vackert och alla förföll att trivas. Kvällen före utfärden hölls en Öl- och korvafton å Svenska Gillet för de gäster som anlänt till staden redan då. Deltagandet var livligt och stämningen hög, men tyvärr ser det ut som om detta skulle ha haft en förödande inverkan på deltagarenas skapande förmåga vid själva utfärden. Tillsvidar har nämligen endast AFK-medlemmarna inlämnat bilder till de mottotävlingar som därvid utlystets. Av tävlingarna har därför endast AFK:s interna Utfärdspokal avgjorts. Västnylänningarna har meddelat att de icke har bilder att skicka, Åbo Fotoklubb påstod sig inte ännu ha hunnit göra kopior. I anledning av denna uppenbara slöhet har sekreteraren personligen framfört sin och klubbens förvåning och förargelse vid ett besök på Åbo Fotoklubbs oktobermöte. Dessa gemensamma vårutfärder är dock en tradition som absolut bör bibehållas.
Övrig program:
Vid novembermötet refererade Fredrik Hackman nyutkommen svensk fotolitteratur och vid julfesten visade ing. Jakobsson en färgfilm varefter en tysk bildkollektion besågs. Vid januarimötet demonstrerade Per-Olov Jansson en fransk bildkollektion, vid februarimötet visade medlemmarna medhavna färgbilder och i mars hörde vi herrar Malmlund, Herold och Ahlgren berätta om hur de leker amatörreportrar. Häradshövding E. Siirala kåserade vid aprilmötet om rätten till fotografisk bild, majmötet fylldes av tävlingar och fotografiska övningar och vid septembermötet förevisade Per-Olov Jansson sin dykarutrustning och berättade i ord och färgbilder om undervattenfotografering varefter Fredrik Hackman analyserade ”det fotografiska”. I stället för de uppskjutna årsmötesförhandlingarna sågs vid okotbermötet en film om utställningen ”Family of Man”.
Studiecirkeln har tyvärr ännu inte helt funnit sin form utan har under året sammanträtt endast sporadiskt i form av utfärder och diskussionsmöten. En fastare organisation skulle kanske vara en lösning. Vid AFK:s marsmöte överlämnades Isbergs pokal åt studiecirkeln. Fredrik Hackman har en inteckning i pokalen.
Biblioteket är fortfarande provisoriskt inhyst i Ab Telefilms lokaliteter.
Helsingfors den 22 november 1956
Bert Carpelan
Sekreterare


Protokoll fört vi AFK:s ordinarie möte, torsdgen den 22 november 1956 å Svenska Gillet.

§ 1 Mötet öppnades kl. 20.24, närvarande var 37 personer.

§ 2 Protokollet från föregående möte uppläses och godkändes.

§ 3 Framlades en lista på vilken medlemmar intresserade av FIAP:s märke och medlemskort fick anteckna sig. Nitton personer antecknade sig.

§ 4 De fyra nya medlemmarna fru Majlis Uddström, hr Karl Johan Grönholm, fotograf Mauri Karanen samt ing. Carl Johan Tallberg antogs.

§ 5 Inkrävdes obetalda Kameralehti-prenumerationsavgifter för år 1955 samt såldes kinofilm till rabatterat pris.

§ 6 I tävlingen om pokalen Qvinnan deltog fem bilder, vilka hade bedömts av hela SKL:s styrelse. Den rätt hårda kritiken framfördes av Fredrik Hackman. Allan Grönvall fick en inteckning i pokalen.

§ 7 Medan teet dracks utställdes och bedömdes Månadens Bild vars motto var ”Höstlandskap”. Tre senior- och sju juniorbilder deltog. Medan rösträkningen skedde prövades det nya bedömningssystemet. Klubbens gäst, agronom K. Waldmaa var i elden tillsammans med frk. Margaretha Talling och hr. Fredrik Hackman. När resultatet av publikomröstningen avslöjades, visade det sig att publiken och dessa tre domare hade varit förbluffande eniga. På första plats kom junioren B.R.A. Stackelberg med 6.87 p. och på tredje plats första senioren Valborg Sundwall med 6.00 p.

§ 8 Agronom K. Waldmaa från Uppsala Leica Club berättade om denna klubb och visade en kollektion bilder tagna av klubbens Leicaägare. Klubbens specialitet, dvs. att koka filmen väckte berättigat uppseende, och det återstår att se vilken inverkan detta kommer att ha inom AFK.

§ 9 Diskuterades de kommande mottona för Månadens Bild. Beslöts att i stort sett följa tidskriften Foto:s motton och därigenom underlätta och stimulera deltagandet i deras tävling. Deltagarblanketter fås av sekreteraren. De kommande AFK-mottona blev: januari Randigt, februari Vinterlek, mars Bollen, april Stilleben och maj Landsvägen.

§ 10 Mötet slutade ca. kl. 22.30


Protokoll över efterkloka anteckningar och kommentarer i anledning av AFK:s julfest, måndagen den 10 december 1956 å rest. Klaus Kurkis kabinett.

§ 1 Festdeltagare som efter kl. 19.00 inträdde i kabinettet möttes där av a) värdinnan frk. Talling, b) ordföranden hr. Hackman c) ett glas glögg, d) åsynen av den första tredjedelen av klubbens nya bildstativ med åhängande fotografier tävlande om priset för Årets Bild, och c) sekreteraren för sista gången utdelande röstningslappar för d:o.

§ 2 När alla förrättningar, förutsatta i § 1 av detta protokoll undanstökats förflyttade sig de till 32 personer uppgående deltagarna i god ordning till det festligt dukade bordet.

§ 3 Därefter intogs dryck och mat i omnämnd ordning, upplästes ankomna telegram och utdelades pris och pokaler till förtjänta personer. Sistnämnda högtidliga akt stördes tyvärr delvis av sekreteraren som i ett sällsamt mellanspel använde sig av högre matematik bl.a. försökte bevisa att juniorerna varit bättre i Månadens Bild än seniorerna, vilket främst bland de sistnämnda utlöste en proteststorm. Vid förnyad genomläsning av protokollet visade det sig mycket riktigt att senioren Valborg Sundwall vunnit intressepokalen med 36.01 p. och junioret Caj Stålström med 35.47 p. Årets Bild vanns i juniorklass av Harry Blomberg, som enl. sekreterarens uträkningar även borde ha vunnit intressepokalen om inte o.s.v. I seniorklass vanns Årets Bild av Ebba Frankenhaeuser som vackert rodnande mottog sitt pris ur ordförandens hand.

§ 4 Till tävlingen ”De fyra årstiderna” hade inlämnats endast två kollektioner, varför domarkollegiet, bestående av fotograf Grünberg, ing. Groundstroem och dir. Nyblin, hade beslutat utdela endast första, och ett andra pris. När kritikerna upplästes konstaterades att prisen vunnits av Harry Blomberg och Allan Grönvall.

§ 6 En till oigenkännlighet utklädd julgubbe uppenbarade sig plötsligt. Uppmuntrad av glada tillrop delade han med sig av sitt tillsynes outtömliga förråd av julklappar. Man frågar sig om firman Nyblin har ensamagentur för Lappland eftersom en så stor del av julklapparna visade sig härstamma från nämnda magasin.

§ 7 Vad som därefter hände är då detta skrives ännu inte fullt klarlagt, men troligen fortsatte festen under samma glada stämning, eventuellt blev stämningen ännu bättre. En deltagare har visserligen ett bestämt minne av att antal serverarskor intrasslade i klubbens nya fina bildstativ, men saken har inte kunnat verifieras. I varje fall finns det inga synliga spår av åverkan på stativet.

§ 8 Som avslutning torde man dock våga påstå att det var en julfest värdig Amatörfotografklubbens stolta traditioner trots att inga fotografiska apparater syntes i aktion och att deltagarenas vokala prestationer inte var särdeles övertygande.

P.S. Märkte någon att § 5 fattades i detta protokoll? Den skulle troligen lyda ungefär så här: Efter uppläsandet av ett meddelan från Fotograf Grünberg, vari han överlämnade de icke utdelade tre stycken småpokaler från tävlingen De fyra årstiderna till klubbens förfogande, gjorde sekreteraren i all stillhet en sammanfattning av årets tävlingsresultat, varefter det högljutt kunde proklameras att herrar Stålström, Grönvall och Blomberg befunnits värdiga att uppflyttas i seniorklass.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie möte, torsdagen den 24 januari 1957 kl. 19.00 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.15, närvarande var 41 personer.

§ 2 Protokollet från novembermötet och julfesten upplästes och godkändes.

§ 3 Styrelsens meddelanden innehöll följande:
a) Ordföranden meddelade att SKL:s utställning i år kommer att hållas i Kotka. Årsmötet och utställningens öppnande sker den 13 april. Till utställningen insända bilder skall vara i Kotka den 9 mars. Man får deltaga med en kollektion om högst fyra bilder i svartvitt och/eller färg. Deltagaravgift 350:- per kollektion. Bilderna uppdelas i bildmässiga och dokumentära bilder, vilka denna gång skall vara monterade å vit kartong. Domare i svart-vitt: P.O. Jansson, Trond Hedström, E. Raviniemi, A. Toivonen, E. Niemelä. I färg de samma minus Jansson och Niemelä och plus F. Hackman och R. Kivalo.
b) Lahtis Kameraklubb inbjöd AFK att delta i deras utställning som hålles den 23-31.3. Bilderna skulle skickas fortast möjligt.
c) Angående FIAP:s märke och medlemskort: anhållan är inlämnad och beviljad men valutakursen är inte ännu fastställd.
d) Tiden för AFK:s årstävling har på grund av lokalsvårigheter ej ännu kunnat fastställats.
e) Meddelades att den ungerska fotografen Josef Seidl skrivit till fotograf Hedström och bett om hjälp. Beslöts uppskjuta alla hjälpåtgärder tills SKL organiserar hjälpverksamheten.
f) De nya medlemmarna frk. Ranghild Ahlqvist och hr. Birger Forsell antogs.

§ 4 I Mästerskapstävlingen 1957 deltog fyra kollektioner. Såsom domare hade fungerat fotograf Trond Hedström mag. E. Raviniemi och hr. P.K. Jaskari, vilkas kritik upplästes. Bert Carpelan blev mästare med 102 p. trots fotograf Hedströms veto. På andra plats kom Allan Grönvall med 92 p. och trea blev P.O. Jansson med 70 p.

[ ”Kvintett”/B. Carpelan (Mitt i prick, Hamnpromenad, Kontrast, Vid bardisken, Porthania), ”0,5”/Allan Grönvall (Ensam, Kolhamn, Reklam, Spetsar, Afton), ”Bottenskrap”/P.O. Jansson (Åskväder, Dyster skog, Komposition, Storm, Vintermönster), ”Jac” (Konstsmide, Sommarfrid, Intervju, Tre år – tre veckor, Manja Gavrilov) ]

§ 5 En mammutbokpresentation inleddes av Fredrik Hackman som talade om Photography Year Book 1957. Sekreteraren fortsatte med Photography Annual 1957 och Color Photography Annual 1956 och avlöstes av Robin Hackman som behandlade Fotografisk Årsbok. Efter teet fortsatte P.O. Jansson med U.S. Camera 1957 varefter ordföranden återkom med Photograms of the year 1957 och Asahi Camera.

§ 6 En verkligt fin tysk bildkollektion utställdes.

§ 7 Månadens Bild, vars motto var ”Randigt”, vanns i seniorklass av Valborg Sundwall och i juniorklass av Gunnar von Wendt.

§ 8 Det sällsynt innehållsrika mötets program tog slut vid 22-tiden.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie möte, torsdagen den 21 februari 1957 kl. 19.00 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.12, närvarande var 44 personer.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Styrelsens meddelanden:
a) Refererades ett brev från fotograf Grünberg vari han avsade sig sitt medlemskap i styrelsen. Beslöt att på marsmötet välja en ny styrelse.
b) Framfördes en inbjudan från Ab Instrumentarium att hålla ett möte i deras lokaliteter. Erbjudandet accepterades med glädje och man beslöt hålla marsmötet där.
c) Nyblins Magasin erbjöd förstoringsapparater till nedsatta priser.
d) Meddelades att AFK:s Årstävling på grund av lokalsvårigheter troligen måste uppskjutas till hösten.
e) SKL:s årsberättelse framlades till medlemmarnas beskådande. Samtidigt meddelades att man i samband med återställningen i Kotka söndagen den 14 april kommer att anordna en exkursion till Karhula glasbruk.
f) Den nya medlemmen forstmästare Thomas Clayhills antogs.

§ 4 Amatörtävlingen 1957 hade bedömts av frk. Eja Uhlenius och fotograferna P.O. Jansson och Caj Bremer. Bedömningsprotokollet upplästes varefter det kunde konstateras att O. Heidemann hade vunnit tävlingen. På andra plats kom Carl Johan Tallberg och på tredje plats Fredrik Hackman. Domarna gav dessutom ett hedersomnämnande åt Arend Stackelberg.

§ 5 Under den tekniska kvart talade Per-Olov Jansson om flygfotografering och visade med fina färgflygfotobilder att hans vida register sträcker sig ända från havsbottnet till ovan molnen.

§ 6 Medan teet dracks bedömdes Månadens Bild, vars motto var Vinterlek, av fru Frankenhaeuser och hr. Heidemann assisterade av sekreteraren. Domarna fann att tävlingen hade vunnits av samma personer som förra månaden, dvs. Valborg Sundwall, senior, och Gunnar von Wendt, junior.

§ 7 Utfärdstävlingen avgjordes äntligen. Tävlingen var bedömd av medlemmar ur Västnylands Fotoklubb, och deras en aning rapsodiska kommentarer till bilderna upplästes. Då inga bilder trots upprepade påtryckningar anlänt från Åbo Fotoklubb, befanns det, icke helt oväntat att AFK dominerade prislistan. Resultat: Borgbacksreportaget Fredrik Hackman, Reklam och Färg Robin Hackman, Passageraren och Skamfläcken Bert Carpelan.

§ 8 Mötet slutade kl. 22.00, varefter ett antal medlemmar kvarblev för att bedöma två tävlingar.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 21 mars 1957 kl. 19.00 å Ab Instrumentariums fotoavdelning.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.30, närvarande var 40 personer.

§ 2 Ekonom Törnwall hälsade medlemmarna välkomna till Ab Instrumentarium.

§ 3 Avlidne Erik Nymans minne hyllades med en tyst minut.

§ 4 Protokollet från februarimötet upplästes och protokollet godkändes med smärre rättelser.

§ 5 Man skred till val av en styrelsemedlem. Föreslogs herrar Rabbe Schauman, Caj Stålström och Allan Grönvall. Hr Stålström avsade sig, och i den öppna röstningen som sedan följde röstade majoriteten på Rabbe Schauman som således blev vald.

§ 6 Rättades ett tryckfel i cirkuläret, inlämningstiden för reportagetävlingen utgår den 23 april kl. 12.00.

§ 7 Meddelades att utfärden till Karhula Glasbruk startar från Kotka den 14 april kl. 11.00. Planerna på privat buss tillsammans med Kameraseura måste avskrivas då inte tillräckligt många var intresserade.

§ 8 Vårutfärden diskuterades. Framfördes en inbjudan från Pargas fotoklubb till en gemensam utfärd i Pargas den 5 maj. Beroende på den långa vägen och då intresset för dessa flerklubbsträffar inte varit särskilt stort, beslöts hålla en egen utfärd. Ett flertal förslag framfördes, men man fastnade i alla fall till slut för Borgå och datumet bestämdes till torsdagen den 30 maj.

§ 9 Ordföranden och sekreteraren valdes till att representera AFK vid SKL:s årsmöte i Kotka.

§ 10 De två nya medlemmarna frk Marita Nyström och hr Jan Wilkman antogs.

§ 11 Resultatet av tävlingen Arbetet framfördes. Tävlingen, till vilken hade inlämnats endast tre bilder, var bedömd av fotograf Kristian Runeberg, ordföranden och sekreteraren, vanns av Arend Stackelberg.

§ 12 Under en teknisk trekvart berättade ekonom Törnwall om projektorer och demonstrerade de i handeln förekommande modellerna.

§ 13 Ab Instrumentarium bjöd på gott kaffe med bulla och kaka.

§ 14 Visades norska bildband och upplästes de medföljande norska kommentarerna.

§ 15 I Månadens Bild vars motto var Bollen uppstod en viss förvirring då det visade sig att den vinnande juniorbilden var en seniorbild som på grund av att den inte var märkt hade hamnat i fel klass. Juniorklassen vanns sålunda i stället av Gunnar von Wendt (tredje gången i följd) men i seniorklassen kunde domarena inte enas, och man beslöt låta allmän handuppsträckning avgöra tävlingen. Caj Stålströms bild vann med en hand.

§ 16 Mötet slutade c. kl. 22.50.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 25 april 1957 kl. 19.00 å Svenska Gillet.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 30 personer.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Styrelsens meddelanden:
a) Meddelades att nästa möte kommer att hållas i Agronomföreningens lokal, Norra Magasinsgatan 6.
b) Styrelsens förslag att hålla ett inofficiellt sommarmöte någon eftermiddag i juli understöddes. Tid och plats meddelas senare.
c) Meddelades att AFK i höst i samråd med Samkonventet kommer att anordna finlandssvenskt skolmästerskap i fotografi.

§ 4 Ordföranden redogjorde för SKL:s årsmöte.

§ 5 Meddelades att AFK:s gratulationsblommor till ing. Jakobsson inte kommit jubileraren tillhanda. Beslöts meddela ing. Jakobsson orsaken härtill och skylla på blomsterhandeln.

§ 6 Ett bildband med de svartvita bilderna från SKL:s årsutställning 1957 visades och kommenterades av Per Olov Jansson.

§ 7 Nämnda programpunkt avbröts av kvällens föredragshållare red. Kai Brunila som anlände och meddelade att han på grund av regeringskris hade litet skyndsamt. Han fick alltså omedelbart sätta igång med sitt livligt uppskattade föredrag om redaktionssekreterarens syn på nyhetsbilden i modern dagspress. Trots krisen gav red. Brunila sig dessutom tid att besvara medlemmarnas samvetsfrågor.

§ 8 Därefter övergick man till Reportagetävlingen som tyvärr endast hade lockat tre deltagare. Tävlingen var bedömd av red. Brunila och fotograf Caj Bremer, och den förstnämnde framförde kritiken och konstaterade att standarden enligt domarens åsikt inte var tillräckligt hög för att motivera ett första pris. På andra plats kom sålunda Allan Grönvall och på tredje plats Valborg Sundwall.

§ 9 Efter tedrickningen fortsattes visningen av SKL:s bildband.

§ 10 I Månadens Bild, vars motto var ”Stilleben” deltog 4 senior- och 3 juniorbilder. Tävlingen vanns av Allan Grönvall i seniorklass och Gunnar von Wendt i juniorklass.

§ 11 Mötet slutade kl. 23.10.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 23 maj 1957 å Agronomernas Förening, Norra Magasinsgatan 6 A.

§ 1 Då de närvarande 31 personerna hade bekantat sig med den nya lokalen öppnade ordföranden mötet kl. 20.25.

§ 2 Aprilmötesprotokollet upplästes och godkändes.

§ 3 Styrelsen hade ingenting att meddela. Ordföranden berörde med några ord Åbo-utställningen Camera -57 dit AFK:s bilder från SKL:s utställning utlånats, samt meddelade att de efterlängtade FIAP-märkena är att vänta inom kort.

§ 4 Till Färgbildstävlingen, som var bedömd av Eja Uhlenius och P.O. Jansson, hade inlämnats nio kollektioner. P.O. Jansson kritiserade bilderna, och resultatet blev att Rabbe Schauman hade den bästa bildmässiga bilden och Valborg Sundwall den bästa dokumentärbilden. Den bästa kollektionen var Fredrik Hackmans.

§ 5 Några av AFK:s färgbilder från SKL:s utställning visades, varefter ordföranden under en teknisk kvart berättade om färgbildsmontering m.m.

§ 6 Efter teet berättade Lars von Haartman om en resa kors och tvärs igenom Nordamerika. Utmärkta färgbilder illustrerade föredraget.

§ 7 Så följde det ena svartvita inslaget på detta färgglada möte, Månadens Bild, vars motto var ”Landsvägen”. Seniorklassen vanns av Valborg Sundwall och juniorklassen av Arend Stackelberg.

§ 8 Mötet slutade kl. 22.25.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie möte, torsdagen den 26 september 1957 å Agronomernas förenings möteslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.19, närvarande var 31 medlemmar.

§ 2 Ordföranden yttrade några minnesord i anledning av att ing. Walter Jakobsson avlidit under sommaren Till ing. Jakobssons minne hölls en tyst minut.

§ 3 Protokollet från majmötet upplästes och godkändes.

§ 4 I styrelsens meddelanden påmindes det om the 2nd Helsinki Exhibition och Liittos 25-års fest, samt framfördes en Utställningsinbjudan från Kajana. Hr Haas i Tyskland meddelade per brev att han önskade utbyta tankar, brev och bilder med någon klubbmedlem.
Framlades Entry Forms för en utställning i Australien samt framfördes tanken på att ersätta Månadens Bild med en Utmanartävling. Ingen ville dock ännu yttra sig i frågan.
Den nya medlemmen Allan Rosenblad antogs.
Påmindes till slut om att AFK nästa år fyller hela 70 år, till vilket jubileum det skulle gälla att i god tid insamla pengar.

§ 5 Konstnären Rolf Sandqvist visade och kommenterade fotografier och andra bilder, och berörde samtidigt likheter och olikheter mellan fotografi och annan bildkonst.

§ 6 Månadens Bild, vars motto var Plask, vanns i seniorklass av Ebba Frankenhaeuser och i juniorklass av Jarl Uddström.

§ 7 Teet dracks, varpå följde visning av medlemmarnas medhavda färgbilder. En glömd förlängningssnodd i förening med en för liten duk medförde tyvärr vissa praktiska problem som inte kunde lösas med mindre än att det uppstod en oerhörd trängsel och de främsta fick sitta på c. en meters avstånd från duken. Medlemmarna fann sig dock i allt utan att knorra hörbart.

§ 8 Mötet slutade kl. 22.20.


Protokoll fört vid AFK:s årsmöte, torsdagen den 24 oktober 1957 å Agronomföreningen.

§ 1 Ordföranden öppnade årsmötet kl.18.55, närvarande var 25 medlemmar.

§ 2 Till protokolljusterare utsågs herrar Lassila och Hildén.

§ 3 Upplästes och kommenterades skattmästarens årsredovisning och revisorernas berättelse, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 4 Beslöt bibehålla medlemsavgiften vid mk. 900:-

§ 5 De i tur att avgå varande styrelsemedlemmarna omvaldes.

§ 6 Diskuterades den kommande verksamheten. Meddelades att AFK i slutet av november kommer att ordna en offentlig färgbildsvisning vars eventuella kontanta behållning skulle användas för inköp av en färgbildsprojektor. Medlemmarna uppmanades inlämna sina färgdiapositiv till Nyblins Magasin. Framfördes styrelsens initiativ till ersättande av Månadens Bild med en Utmanartävling. Reglerna diskuterades.

§ 7 Fotograf Grünberg föreslog att medlemsförteckningen skulle utskickas till medlemmarna. Beslöts låta styrelsen undersöka huruvida det går att ordna utan större ekonomiska uppoffringar.

§ 8 Årsmötet slutade kl. 19.55, varefter påpekades att man glömt att välja revisorer. H. Nybom och S. Sandell valdes till ordinarie och Hj. Renholm och H. Herrman till suppleanter.

Helsingfors den 24 oktober 1957
Bert Carpelan
Sekreterare


Årsberättelse för Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. verksamhetsår 1956-1957.

Klubben har under det gångna året fortsatt sin verksamhet i normal utsträckning. Iniativet har tagits till utvecklande av klubbens verksamhet utåt, ifall intresse finns kommer AFK att i samråd med Samkonventet ordna finlandssvenskt skolmästerskap i fotografi. Vid ordnandet av årsutställningen för Finlands amatörfotografer har bristen på lämplig utställningslokal hittills varit ett svårt krux, men man får hoppas att det ordnar sig. Två av klubbens medlemmar, ordföranden hr Fredrik Hackman samt fotograf P.O. Jansson har under året varit medlemmar i Suomen Kameraseurojen Liittos styrelse, varav bl.a. har följt samarbete med landets övriga fotoklubbar.
Inom klubben har intresset hållit sig ungefär konstant, mötena har i regel besökts av ett fyrtiotal medlemmar, och medlemsantalet har stigit till 162 personer mot 154 vid föregående verksamhetsårs slut. Kvalitativt har man kunnat spåra en förbättring framför allt synes det som om färgfotograferingen gjort avsevärda framsteg. Tyvärr är den aktiva delen av medlemmarna dock fortfarande en försvinnande liten procent av hela medlemsantalet.
Under sommaren avled en av klubbens äldsta hedersmedlemmar, ing. Walter Jakobsson.
Ordinarie möten har hållits en gång i månaden, nämligen den 24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 26 september och i dag den 24 oktober. Julfesten firades den 10 december å rest. Klaus Kurki. Januari- och februarimöten hölls i Svenska Gillet, under marsmötet gästade vi Ab Instrumentarium, aprilmötet hölls åter i Svenska Gillet varefter vi flyttade till Agronomernas Förenings samlingslokal som vi funnit vara helt idealisk.
Klubbens styrelse har under året haft följande sammansättning: Ordförande hr Fredrik Hackman, viceordförande fotograf C. Grünberg, som vid februarimötet avsade sig uppdraget och ersattes av hr Rabbe Schauman, skattmästare Dir. Othmar Nyblin, övriga ledamöter frk. Margaretha Talling och fru Ebba Frankenhaeuser samt hr Bert Carpelan, sekreterare. I tur att avgå är frk. Talling, hr Schauman och hr Carpelan.
Revisorer har varit herrar Hj. Renholm och H. Herrman som ordinarie, och H. Nybom och S. Sandell som suppleanter.
Klubbvärdinnornas uppgift har skötts av fröken Talling, Talling och fru Eriksen.
Den interna verksamheten har som tidigare bestått av tävlingar, övrigt mötesprogram och utfärder.
Tävlingar:
Månadens Bild har såsom tidigare ordnats vid varje ordinarie månadsmöte, men deltagarantalet har varit stadigt i sjunkande Tävlingens ersättande med någonting annat torde därför tas under övervägande. Som alternativ har föreslagits en utmanartävling. Årets Bild vanns i seniorklass av Ebba Frankenhaeuser och i juniorklass av Harry Blomberg. Intressepokalerna vanns av Valborg Sundwall resp. Caj Stålström.
”De fyra årstiderna” vanns av Harry Blomberg. Allan Grönvall fick II pris.
Mästerskapstävlingen 1957 var bedömd av fotograf Hedström, mag. Raviniemi och hr. Jaskari. Mästare blev Bert Carpelan trots fotograf Trond Hedströms veto. Fyra kollektioner deltog i tävlingen.
Amatörtävlingen vanns av O. Heidemann. Domare var frk. Uhlenius, och fotograferna P.O. Jansson och Caj Bremer.
Utfärdspokalens öde för ett år framåt avgöres i dag.
Pokalen Qvinnan befinner sig hos Allan Grönvall som fick den första inteckningen i densamma.
Tävlingen Arbetet vanns av Arend Stackelberg.
Reportagetävlingen var bedömd av specialisterna red. Caj Brunila och fotograf Caj Bremer. Inget första pris utdelades, andra plats fick Allan Grönvalls reportage.
I Färgbildstävlingen som var bedömd av Eja Uhlenius och P.O. Jansson, deltog nio kollektioner. Den bästa bildmässiga bilden var Rabbe Schaumans och den bästa dokumentbilden var Valborg Sundwalls. Fredrik Hackman hade den jämnaste kollektionen.
Vid Suomen Kameraseurojen Liittos årsutställning klarade sig AFK speciellt bra i färg. Av de 20 inlämnade bilder godkändes 13 st. Personligt diplom fick P.O. Jansson och Bert Carpelan. I svartvitt hängdes 16 bilder av 36 inlämnade. Varje deltagande AFK:are fick minst en bild antagen. Bert Carpelan fick diplom.
Vid månadsskiftet september-oktober hade vi nöjet att beskåda 2nd Helsinki Exhibition of Photographic Art. AFK hade ett finger med i arrangerandet, sekreteraren, vice sekreteraren och en domare var från AFK, men bland de utställda bilderna lyste AFK med sin frånvaro. Däremot har AFK-bilder börjat synas på andra internationella utställningar.
Utfärder:
Beroende på det tynande intresset för flerklubbsträffar beslöt man i år hålla en privat utfärd. Torsdagen den 30 maj avreste sålunda ett tiotal medlemmar till Borgå stad. Sevärdheterna avkonterfejades pliktskyldigt och en lunch intogs per Borgåmått. Utfärden avslutades helt spontant med ett besök hos fru Frankenhaeuser på Kullo gård. Eventuellt fotografiskt resultat finnes till beskådande i dag.
Den 14 augusti hölls en liten gräsänklingsträff. Efter en kort promenad skyndade man sig till rest. Klippan där man avnjöt den vackra sensommarskymningen i lugn och ro.
De övriga mötesprogrammen:
Vid novembermötet hade vi besök av agronom K. Waldmaa från Uppsala Leica Club i Sverige. Han berättade om klubben och förvisade en fin kollektion bilder tagna av klubbens Leica-ägare. Julfesten gick helt i traditionell stil och vid januarimötet beskådades en utmärkt tysk bildkollektion samt åhördes en presentation av nyutkomna fotografiska bilderböcker. Vid februari- och marsmötena hölls tekniska kvarter, vid den förra talade Per Olov Jansson om flygfotografering och under den senare demonstrerade ekonom Törnwall de i handeln förekommande projektorerna. Vid samma möte visades dessutom ett norskt bildband med kommentarer. Också vid aprilmötet visades ett bildband, denna gång från SKL:s årsutställning varefter red. Kaj Brunila höll ett uppskattat föredrag om redaktionssekreterarens syn på nyhetsbilden i modern dagspress. I maj såg vi mycket färg. Förutom färgbildstävlingen visades några bilder från SKL:s årsutställning och Lars von Haartman berättade om och visade färgbilder från en resa kors och tvärs genom Nordamerika. Vid september mötet hörde vi konstnären Rolf Sandqvists syn på fotografiska bilder och dessutom visade medlemmarna en del av sommarens färgbildsskörd.
Biblioteket är ett dystert kapitel. På grund av att ingen lämplig lokal har kunnats uppletas är det fortfarande provisoriskt inhyst dels i Ab Telefilms lokaliteter och dels i Nyblins lager.
Studiecirkeln är en annan skamfläck. Från att tidigare ha fört ett sporadiskt kringflackande liv har den under det gångna året fört en helt tynande tillvaro. Även här skulle säkert en egen samlingslokal göra underverk.
Helsingfors den 24 oktober 1957
Bert Carpelan
Sekreterare


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 24 oktober 1957 å Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Mötet började omedelbart efter årsmötet kl. 20.00, närvarande var 28 medlemmar.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes med smärre stilistiska rättelser.

§ 3 Styrelsens meddelanden: Diskuterades AFK:s 70-årsjubileum vilket infaller nästa verksamhetsår. Beslöts koncentrera oss på att i stället fira 75-årsjubileet i största stil och endast fira 70-årsjubileet s.a.s. i familjekretsen.
De nya medlemmarna Greta Still och Urda Lindström antogs.

§ 4 Månadens Bild vanns i seniorklass av Valborg Sundwall och i juniorklass av Arend Stackelberg. Mottot var ”Ungdom”.

§ 5 Teet dracks varefter Per-Olov Jansson presenterade Hans Hammarskiöld i ord och bild.

§ 6 Några färgdiapositiv från början av 1900-talet besågs. På grund av att projektorn inte var konstruerad för så stora format kunde de dock endast ses i starkt beskuret skick. Man kunde i alla fall konstatera att ”nog kunde dom redan då”.

§ 7 Efter detta var man mogen för Utfärdstävlingen i färg, vilken bedömdes av P.O. Jansson och Fredrik Hackman. Nio bilder deltog, och vinnare blev Rabbe Schauman.
Då ingen annan än sekreteraren hade inlämnat svartvita utfärdsbilder, vann han Utfärdspokalen i en hård och jämn kamp med sig själv.

§ 8 Mötet slutade kl. 22.30.


Upprop till medlemmarna i Amatörfotografklubben.

Ärade Medlem.
Det har visat sig att klubben skulle ha en stor nytta av en egen färgbildsprojektor. Då budgeten icke medger ett större inkp, planeras en visning av färgbilder för allmänheten. Samtidigt sprides också vetskapen om Klubbens verksamhet.
Färgbildsvisningen sker tisdagen den 26 november kl. 19 i Finska Handelshögskolan.
För att visningen skall lyckas behöver vi ett fint urval av medlemmarnas diapositiv, format 5×5 och 7×7 cm. Det är klart att motivet ej går att begränsa, bilderna kan vara tagna inne eller ute, dag eller natt, i Finland eller utomlands. De skall ej endast representera en artistisk enhet, vi behöver bilder som förstås och uppskattas av en stor publik.
Styrelsen hoppas att även du, ärade medlem är villig att ställa diapositiv till klubbens disposition. För att visningen skall lyckas måste diapositiven ordnas efter något system. Därför är det viktigt att vi får ett så stort material som möjligt, då det är lättare att åstadkomma ett lagom varierande urval med en röd tråd.
Vi uppmanar alltså våra ärade färgfotograferande medlemmar att:
-antingen komma till Svenska Flickskolan, Arkadiagatan 24 (ingång från Lappogatan) måndagen den 11 november kl. 19 medförande lämpliga diapositiv,
-eller inläman dylika till Nyblins Magasin, helst före den 11 nov.
-eller taga kontakt med Fredrik Hackman, Mecheling. 22 A, tel. 444583.
Diapositiven kommer självfallet att behandlas ytterst varsamt och återställas genast efter visningen.
Styrelsen


[ Ur Cirkulär No 10/57

AFK:s Färgafton besöktes av 125 personer, men på grund av den höga lokalhyran blev den ekonomiska vinsten endast ca. 4000 mk. ]


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 21 november 1957 å Agronomföreningens möteslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.28, närvarande var 40 medlemmar.

§ 2 Protokollet från oktobermötet upplästes och godkändes.

§ 3 Styrelsen vidarebefordrade meddelanden från Suomen Kameraseurojen Liitto samt emottogs prenumerationer av Kameralehti.

§ 4 Tävlingen Qvinnan bedömdes av Ebba Frankenhaeuser samt Fredrik och Robin Hackman. Sju bilder deltog, och Jarl Uddström fick för ett år framåt den ståtliga pokalen i sin ägo. På andra plats kom O. Lille.

§ 5 Margaretha Talling anlände och kunde meddela att Julfesten kommer att firas den 12 december å Klaus Kurki.

§ 6 Sekreteraren förevisade helt objektivt, sitt Hasselbladsystem trots att han hoppades kunna sälja det åt någon av de närvarande för att kunna inköpa den nya modellen. Sedermera har det visat sig att han lyckades. Ärlighet varar längst.

§ 7 Medan teet dracks bedömdes Månadens Bild sista gången. Mottot var Jäkt och som vanligt vanns seniorklassen av Valborg Sundwall. Den nya medlemmen Greta Still hedrade sig synnerligen genom att första gången hon deltog vinna juniorklassen. Henne önskas en god fortsättning.

§ 8 Trots att i cirkuläret utlovats en presentation av S.D. Bellander presenterade Fredrik Hackman i stället Svante Lundgren, då klubben inte befanns ägande något bildband av den förstnämnde.

§ 9 Mötet slutade vid 22.30-tiden.


Protokoll över Julfesten den 12 december 1957 kl. 19 å rest. Klaus Kurkis Kabinett fördes ej, men noteras bör att

endast 18 medlemmar deltog i festligheten,
att en stor del av dem var damer,
att det kanske just därför var en strålande stämning,
att Gunnar von Wendt är en fantastisk talang som bör användas flitigt i framtiden,
att ifall det inte var han som skrivit bruksanvisningen till framkallningsförnyaren Susanna, så finns det två stora humorister i klubben,
att nämnda bruksanvisning torde uppläsas för de icke närvarande klubbmedlemmarna, fast det strängt taget vore rätt åt dem om de inte fick höra den,
att också ordförandens versatila julbetraktelse var rolig,
att man kan göra en hel del med en magnetofon,
att det utdelades en massa pris, av vilka sekreteraren fick bära de flesta, största och tyngsta med sig hem,
att Årets Bild vanns av Allan Grönvall och Gunnar von Wendt,
att Intressepokalerna gick till Valborg Sundwall och Gunnar von Wendt,
att också en av stadens Julgubbar var närvarande,
att rom och cocacola är gott,
att till seniorklass uppflyttades herrarna Heidemann, Stackelberg, Uddström och von Wendt,
att allting tar slut när det är som roligast.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 23 januari 1958 å Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Efter trekvarts ihärdigt arbete med att montera upp klubbens igenrostade bildstativ öppnade ordföranden mötet kl. 19.34. Närvarande var c. 35 medlemmar.

§ 2 De under den gångna månaden avlidna medlemmarna Karin Blanquette och hr Helge Åkerberg minne hyllades med en tyst minut.

§ 3 Styrelsens meddelanden innehöll ett erbjudande till prenumeration av tidskriften Suomen Valokuvaaja med rabatt. Provnummer cirkulerade.

§ 4 Upplästes och godkändes protokollet från novembermötet samt spridda anteckningar från julfesten.

§ 5 Mästerskapstävlingen var bedömd av magistrarna Hilja Raviniemi och Erik Kruskopf samt klubbens ordförande Fredrik Hackman. Då kritikerna upplästes och poängen hopräknats visade det sig att P.O. Jansson för andra gången vunnit tävlingen. Han erhöll 89 p. och på andra plats kom Bert Carpelan med 80 p. och trea blev Clas Nordman med 75½ p. Fyra kollektioner deltog i tävlingen.

[ ”B&W”/P.O. Jansson (Flytta Berg, Sprutlek, Ensamhet, Gammalt och Nytt, Makrolyster), ”Available”/Bert Carpelan (Rökig solarisation, Tony Scott, Duo, Solisten, Bangård), ”Pluto”/Clas Nordman, ”Cord IV” (Diana, Björkar, Stilleben, Moln, On the Bridge). ]

§ 6 Ordföranden, sekreteraren samt Robin Hackman presenterade nya fotografiska årsböcker Presentationen fortsatte med förnyade krafter efter det man piggat upp sig med te och bulla.

§ 7 Första etappen i Utmanartävlingen hade samlat en rekordartad mängd deltagare, allt som allt deltog 13 bilder, och av dem var inte mindre än nio stycken seniorbilder. Utmanare blev i seniorklassen Harry Blomberg och i juniorklass Robin Hackman.

§ 8 Då man närmare beundrat bilderna slutade mötet så småningom vid 22.30-tiden.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 20 februari 1958 i Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.15, närvarande var 40 medlemmar.

§ 2 Styrelsen meddelade om en ungersk fotoutställning hos Stockmanns samt om ett föredragstillfälle arrangerat av Kameraseura. Upplästes Weilin&Göös anhållan om färgdias för väggalmanackor. Meddelades ytterligare att SKL:s årsutställning och årsmöte försiggår i Tammerfors den 12-13 april, medlemmarna uppmanades till flitigt deltagande i utställningen. Reglerna upplästes. Beslöts hålla marsmötet på någon krog.

§ 3 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 4 Amatörtävlingen, i vilken deltog endast tre kollektioner, var bedömd av herrar A. Munsterhjelm, H. Holmström och R. Ridderstad från Västnylands Fotoklubb. Då kritiken upplästs visade det sig att O. Heidemann vunnit tävlingen för andra gången, och han uppflyttades sålunda i enlighet med reglerna till Mästerklass.

§ 5 Kvällens gäst, ing. Hulthin, visade en fin och jämn kollektion färgbilder från en resa genom Europa.

§ 6 I Utmanartävlingen lyckades ingen slå ut Harry Blombergs bild i seniorklass men i juniorklass visade sig Greta Stills händer vara betydligt starkare än Robin Hackmans fötter.

§ 7 Mötet slutade litet över klockan 22.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie möte och klubbafton, torsdagen den 20 mars 1958 å rest. Perhos kabinett.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.17, närvarande var 31 medlemmar.

§ 2 Påmindes om SKL:s Årsutställning och årsmöte. Robin och Fredrik Hackman utsågs att representera AFK vid årsmötet.

§ 3 Vårutfärden diskuterades preliminärt. Som utfärdsmål föreslogs Hagalund, men ingenting definitivt bestämdes.

§ 4 Då endast en medlem inlämnat bidrag till Reportagetävlingen uppsköts denna till nästa möte, och man hoppades på flitigare deltagande.

§ 5 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 6 Ett antal kinematografiska märkvärdigheter visades. Den ålderstigna tekniska utrustningen vållade vissa bekymmer, och tyvärr kunde inte kabinettet mörkläggas helt, vilket kanske i någon mån störde den estetiska njutningen. Men man uppfattade dock i alla fall utan svårighet det lilla man överhuvudtaget begrep.

§ 7 I Utmanartävlingens seniorklass lyckades man med förenade krafter skjuta Harry Blombergs hundar ett par steg längre ned i rangskalan. Ny utmanare blev sålunda Allan Grönvall. I juniorklass rådde dock ingen på Greta Stills bild.

§ 8 Inför hotet att få se ytterligare ett McLarenskt verk flydde de flesta medlemmarna, men några verkliga vänner av filmatiska uttrycksmedel stannade dock kvar och såg t.o.m. om en av filmerna.

§ 9 En handfull svältfödda materialister avslutade mötet med en liten supé.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 24 april 1958 å Agronomernas Förenings samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 24 medlemmar.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Beslöts hålla utfärden söndagen den 18 maj, och som utfärdsmål bestämdes Hagalund.

§ 4 Utdelades ett antal prospekt och broschyrer.

§ 5 Ordföranden redogjorde för Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte och årsutställning. Efter en stormig debatt återvaldes Tornd Hedström till förbundets ordförande, och AFK:s representant i styrelsen blev Robin Hackman, som fick funktionen tävlingssekreterare. Resultatet av utställningen var för AFK:s del rätt nedstämmande. Av 20 inlämnade svartvita bilder godkändes 6, och i färg var förhållandet ännu sämre, av 24 inlämnade godkändes endast 2. Följande medlemmar hade bilder antagna: Svartvitt: Allan Grönvall (2), O. Heidemann (2), Fredrik Hackman (1), och Bert Carpelan (1). Färg: Hackman (1) och Carpelan (1).

§ 6 Kungjordes resultatet av tävlingen Arbetet, som var bedömd av red. Lars Bruun, P.O. Jansson och Fredrik Hackman. Tre bilder hade inlämnats och tävlingen vanns av sekreteraren [ Bert Carpelan ].

§ 7 Sekreteraren förevisade och berättade om fotografiska grammofonskivomslag.

§ 8 Reportagetävlingen hade också den lockat endast tre deltagare, och den var bedömd av ovannämnda domarkollegium. Första pris fick Robin Hackman.

§ 9 Efter teet försiggick månadens utmanartävlingsetapp. I seniorklass är omsättningen av utmanarbilder rätt livlig, denna gång vann Arend Stackelberg. I juniorklass däremot förblev Greta Still fortfarande ohotad.

§ 10 Mötet slutade c. en kvart över 22.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 22 maj 1958 å Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 30 medlemmar.

§ 2 Meddelades att Rädda Barnen r.f. utlyst en fototävlan med mottot ”Barnet”, samt att Helge Åkerbergs kameror med tillbehör finns till salu.

§ 3 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 4 Fredrik Hackman visade och kommenterade ett bildband av Svante Lundgren.

§ 5 Kungjordes resultatet av årets Färgtävling, som var bedömd av medlemmar ur Turun Kamerat. Walter Hackman hade den bästa kollektionen, och priset för bästa bildmässiga bild gick till Rabbe Schauman och för bästa dokumentärbild till Harry Blomberg.

§ 6 P.O. Jansson förevisade flygfotografier i färg, samt gav råd och anvisningar inför sommarens färgfotografering.

§ 7 Efter tedrickningen följde som vanligt Utmanartävlingen, vilken denna gång vanns av Allan Grönvall i seniorklass och för fjärde gången i följd av Greta Still i Juniorklass.
Det kan kanske vara på sin plats med en mellantidsraport. Då tre omgångar av åtta återstår är alltså ställningen följande: Seniorklass, 1. Harry Blomberg och Allan Grönvall, båda på 45 p. 2. Fredrik Hackman, 34 p. och 3. Arendt Stackelberg och Bert Carpelan 33 p. Juniorklass: 1. Greta Still 48 p. 2. Robin Hackman 45 p. och 3. Tomas Clayhills 42 p.

§ 8 Mötet slutade kl. 22.20.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 25 september 1958 å Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.18, närvarande var 31 medlemmar.

§ 2 Påmindes om Rädda Barnen r.f.:s och Suomen Valokuvaajas tävlingar.

§ 3 Meddelades att Suomen Kameraseurojen Liitto önskar goda fotografier för utbyteskollektioner för utlandet.

§ 4 Protokollet från majmötet upplästes och godkändes.

§ 5 Fredrik Hackman berättade under en teknisk kvart om varmframkallning.

§ 6 Medlemmarna visade färgbilder tagna under sommarens semesterresor.

§ 7 Utmanartävlingen vanns denna gång av sekreteraren [ Bert Carpelan ] i seniorklass, och i juniorklassen börjar det bli tjatigt, Greta Still vann igen.

§ 8 Te och wienerbröd.

§ 9 En holländsk bildkollektion omfattande intet mindre än femtio bilder utställdes och betraktades tills det var dags att gå hem vidpass kl. 22.


Protokoll fört vid AFK:s årsmöte, torsdagen den 16.10. 1958 å Agronomföreningens samlingslokal. Närvarande var 24 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 18.55.

§ 2 Till protokolljusterare valdes rådman Rothe och fotograf Grünberg.

§ 3 Sekreteraren uppläste årsberättelsen, vilken godkändes.

§ 4 Då årsredovisningen och revisionsberättelsen på grund av skattmästarens utlandsresa inte kunde framläggas, ajournerades årsmötet kl. 19.10 till novembermötet.


Årsberättelse för Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 69 verksamhetsår 1957-1958.

Klubbens verksamhet har under det gångna året fortgått i normal utsträckning. Ordinarie möten har hållits en gång i månaden, nämligen den 21.11, den 23.1., den 20.2., den 20.3., den 24.4., den 22.5., den 25.9. samt i dag den 16.10. Möteslokal har varit Agronomernas förenings samlingslokal. Julfesten firades under sedvanliga former den 12 december å rest. Klaus Kurkis kabinett, och marsmötet hölls i form av en klubbafton å rest. Perho. De ordinarie mötena har i regel besökts av ett 30-tal medlemmar, en rätt liten procent av det totala medlemsantalet, vilket utgör 162 personer, dvs. samma som föregående år.
På grund av brist på lämplig utställningslokal, samt på grund av att klubben inte ansett sig kunna konkurrera med det stora antal fototävlingar som under året anordnats av tidskrifter, firmor och olika organisationer, så har inte heller detta år anordnats någon tävling eller utställning för Finlands amatörfotografer. Den utåtriktade verksamheten tog i stället formen av en offentlig visning av medlemmarnas färgbilder. Visningen försiggick den 26 november i Finska Handelshögskolan och besöktes av etthundratjugofem personer. Beroende på den höga lokalhyran blev den kontanta behållningen rätt obetydlig, men man får hoppas att propagandavärdet blev desto större.
Klubbens styrelse har haft följande sammansättning: Ordförande Hr. Fredrik Hackman, vice ordförande Hr. Rabbe Schauman, skattmästare Dir. Othmar Nyblin, övriga ledamöter: Frk. Margaretha Talling och fru Ebba Frankenhaeuser samt sekreteraen Bert Carpelan.
I tur att avgå är fru Frankenhaeuser, dir Nyblin och hr Hackman. Revisorer har varit H. Nybom och S. Sandell som ordinarie och Hj. Renholm och H. Herrman som suppleanter.
Klubbvärdinnornas krävande och av de övriga medlemmarna högt uppskattade uppgift har skötts av fröknarna Talling som vid behov biståtts av klubbens övriga damer.
Tävlingarna:
Årets Bild vanns i seniorklass av Allan Grönvall och i juniorklass av Gunnar von Wendt. Intressepokalerna vanns av Valborg Sundwall och Gunnar von Wendt.
Utmanartävlingen ersatte vid årsskiftet Månadens Bild. Tävlingen avgörs vid novembermötet.
Utfärdspokalens öde för ett år framåt avgöres idag.
Mästerskapstävlingen 1958 var bedömd av magistrarna Hilja Raviniemi och Erik Kruskopf samt hr Fredrik Hackman. Fyra kollektioner deltog i tävlingen och Per Olov Jansson blev mästare för tredje gången.
Amatörtävlingen vanns för andra gången av O. Heidemann, som därför uppflyttades i mästarklass.
Pokalen Qvinnan vanns av Jarl Uddström.
Reportagetävlingen vanns av Robin Hackman.
Tävlingen Arbetet. Bert Carpelan fick en inteckning i pokalen.
Färgtävlingen var bedömd av medlemmar ut Turun Kamerat. Walter Hackman hade den bästa kollektionen, och priset för den bästa bildmässiga bilden gick till Rabbe Schauman, och för den bästa dokumentärbilden till Harry Blomberg.
Suomen Kameraseurojen Liittos Årsutställning blev för AFK:s del en dyster upplevelse. Av 20 inlämnade svartvita bilder godkändes 6 och av 24 inlämnade färgbilder godkändes endast 2. Inga diplom kom klubben till del. Allan Grönvall, O. Heidemann, Fredrik Hackman och Bert Carpelan var de antagna bildernas skapare. Man får hoppas på ett bättre resultat nästa år.
I Suomen Kameraseurojen Liittos styrelse (valdes) från AFK Robin Hackman, som blev tävlingssekreterare.
Utfärder:
Klubbens traditionella vårutfärd avlöpte i år söndagen den 18 maj. Trots ösregn hade sju tappra paraply- och kameraförsedda medlemmar tagit sig ut till Tapiolan Torni i Hagalund. Paraplyer är ju som bekant mycket fotonique´a, och under förloppet av en längre promenad försökte man sig t.o.m. på att taga regnbilder i färg. I dag får man beskåda resultatet.
Utfärden avslutades med allmän kaffedrickning och kameratorkning hemma hos O. Heidemann som under hela utfärden fungerat som ciceron. Åtminstone en av deltagarena gick hem med en kamera mer än vad den haft med sig från början.
Mötesprogrammen:
Vid oktobermötet presenterade P.O. Jansson Hans Hammarskiöld i ord och bild varefter några färgdiapositiv från början av 1900-talet besågs. I november förevisade och sålde sekreteraren sitt Hasselbladsystem, modell 1000F, och Ordföranden berättade om och visade ett bildband av den kända svenska natur- och fågelfotografen Svante Lundgren. I januari presenterades som vanligt den nyutkomna fotolitteraturen och vid februarimötet beundrades ing. Hulthins fina färgbilder från en resa genom Europa. Marsmötet var en filmafton varvid ett antal experimentella och andra normalare kortfilmer visades. I april bröts tävlingarnas rad endast av sekreteraren som berättade om hur det känns att göra fotografiska omslag för gramofonskivor, och i maj visade och kommenterade Fredrik Hackman det sista av klubbens svenska bildband vilket var sammanställt av bilder tagna av porträttspecialisten Rolf Winqvist. Vid samma möte visade P.O. Jansson flygfotografier i färg samt gav råd och anvisningar inför sommarens färgfotografering. Resultatet härav fick vi se i september då medlemmarna visade färgbilder tagna under semesterresorna. Ordföranden berättade under en teknisk kvart om experiment med varmframkallning, och till sist betraktades en jätte bildkollektion omfattande inte mindre än femtio holländska fotografier.
Studiecirkeln:
har under året endast sammankommit för att välja bilder till SKL:s årsutställning samt för att sammanställa materialet för den offentliga färgbildsvisningen.
Biblioteksfrågan har inte kommit närmare sin lösning.
Helsingfors den 16 oktober 1958
Bert Carpelan
Sekr.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 16 oktober 1958 å Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade möte kl. 19.10, närvarande var 29 medlemmar.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Upplästes ett cirkulär från Kameralehti angående prenumeration på tidningen, samt ett brev från hr Stackelberg som önskade sälja en Rolleicord V.

§ 4 Ekonom Törnwall berättade om nyheterna på senaste Foto-Kina.

§ 5 I utfärdstävlingen deltog endast en bild i svartvitt, och den ansåg domarena inte vara värd pris. Utfärdspokalen utdelades alltså inte detta år. I färg vann sekreteraren. [ Bert Carpelan ]

§ 6 Då teet druckits förevisades Gunnar von Wendt sin med spänning emotsedda resefilm från Frankrike. Förväntningarna infriades till fullo.

§ 7 Efter en tids bortavaro från toppen återtog Harry Blomberg segrarplatsen i Utmanartävlingens seniorklass. I juniorklass skedde ingen förändring, Greta Still triumferade åter.

§ 8 Den nya medlemmen Dorrit Holm intogs i klubben.

§ 9 Mötet slutade vid 22-tiden.


Protokoll fört vid AFK:s ajournerade årsmöte, torsdagen den 27 november 1958 å Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Vice ordföranden öppnade mötet kl. 19.15, närvarande var 15 medlemmar.

§ 2 Till nya protokolljusterare valdes herrar Heidemann och Relander.

§ 3 Tablån över inkomster och utgifter upplästes.

§ 4 Revisionsberättelsen upplästes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 5 Diskuterades den kommande verksamheten. Beslöts hålla ett offentligt möte för att om möjligt få nya medlemmar.

§ 6 Medlemsavgiften bibehölls vid mk 900:-. Diskuterades indrivningen av medlemsavgifterna. Föreslogs att skattmästaren skulle öppna ett postgirokonto.

§ 7 Den tidigare styrelsen återvaldes. Som extra ordinarie medlem invaldes ing. Allan Grönvall.

§ 8 Revisorerna och deras suppleanter återvaldes.

§ 9
Mötet avslutades kl. 19.45.

Helsingfors den 28 november 1958
In fidem
Bert Carpelan
Sekr.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 27 november 1958 å Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Vice ordföranden öppnade mötet kl. 19.45, närvarande var 21 medlemmar.

§ 2 Meddelade att hr Ragnar Johansons fotoutrustning är till salu med 50 % rabatt å dagens minutpris.

§ 3 Styrelsens meddelanden innehöll en pristagarförteckning över Rädda Barnens fototävling, ingen AFK:medlem fick pris, sekreteraren [ Bert Carpelan ] fick en bild inlöst. Prenumerationslistor över Fotoblätter och Kameralehti framlades. Meddelades att julfesten försiggår den 11 december å Klaus Kurki. Månadstävlingen diskuterades. Beslöts återgå till Månadens Bild, med vissa ändringar av reglerna.

§ 4 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 5 Diskuterades firandet av klubbens 70-årsjubileum i mars-april. En festkommitté bestående av Gunnar von Wendt, Margaretha Talling, Greta Still och Per Olov Jansson tillsattes för att utarbeta detaljerna.

§ 6 Per Olov Jansson berättade om intressanta och roliga kuriositeter ur fotohistorien. Såsom alla tidigare janssonska föredrag uppskattades också detta högt och ljudligt.

§ 7 Efter teet var det dags för kampen om pokalen Qvinnan, vilken O. Heidemann tog för ett år framåt.

§ 8 Så följde Utmanartävlingens sista etapp, som avgjorde vem som skulle få prisen för Årets Bild. Oslagbara Greta Still vann åter juniorklassen och i seniorklass bibehöll Harry Blomberg sin segerposition från föregående månad.

§ 9 Mötet slutade kl. 22.00.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 22 januari 1959 å Agronomernas Förenings samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.15, närvarande var 28 medlemmar.

§ 2 Sekreteraren uppläste protokollet från föregående möte. Protokollet godkändes.

§ 3 Framlades tidskrifter till påseende.

§ 4 Den nya medlemmen Johan von Numers antogs.

§ 5 P.O. Jansson redogjorde på festkommitténs vägnar för kommitténs förslag till firandet av klubbens 70-års jubileum. Förslaget diskuterades och godkändes i princip.

§ 6 Så började en omfattande presentation av nyutkomna fotoböcker. Under kvällens lopp behandlades Fotografisk Årsbok, Fotohandboken, Photography Annual, Photography Year Book och The World is Young.

§ 7 Mästartävlan 1959 var bedömd av Max Hagman, P.K. Jaskari samt Kristian Runeberg. I tävlingen deltog endast tre kollektioner, men resultaten var in i det sista mycket ovisst, då varje domare hade satt var sin av de tre kollektionerna främst. Vid sammanräknandet av poängerna visade det sig att Bert Carpelan kommit främst med 108 p. följd av P.O. Jansson med 96,5 p. och O. Heidemann med 88.5 p. Noteras kan att Carpelan och Jansson nu vardera vunnit tävlingen två gånger, och man vågar väl förmoda att vardera kommer att göra sitt yttersta nästa år då det gäller Stormästerskapet.

[ ”Snaps”/Bert Carpelan (1. En gammal hummer, 2. – 3. Draken, 4. Kälkbacke, 5. Higher than most), ”Tillbaka till naturen”/P.O. Jansson (Full blom, Två skidlöpare, På sidan om spåret, Döden i skogen, Epilobium), ”Stella”/O. Heidemann (Gränd vid kyrkan, Salon Ärtholmen, Vinterstämning, Gubben Noak, Stiltje) ]

§ 8 Månadens Bild hade fritt motiv, men trots detta deltog endast 5 bilder och alla i seniorklass. Har vi flyttat upp alla juniorer? Seniorklassen vanns av sekreteraren. [Bert Carpelan]

§ 9 Kvällens mest vägande program kom till sist: en minnesutställning av fil.mag. George Tschernochvostoffs vackra landskaps- och porträttfotografier. I samband med utställningen donerade fru Tschernochvostoff till klubben en pokal för en utmanartävling i antingen landskaps- eller porträttfotografier. Styrelsen fick i uppdrag att göra upp regler.

§ 10 Mötet slutade strax efter kl. 22.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 19 februari 1959 å Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 24 medlemmar.

§ 2 Protokollet från januarimötet upplästes och godkändes.

§ 3 Robin Hackman och P.O. Jansson valdes att representera klubben vid SKL:s årsmöte i Kuopio.

§ 4 Festkommittén redogjorde för programmet och planerna för AFK:s 70-års jubileum. Anmälningar mottogs.

§ 5 Rabbe Schauman, P.O. Jansson, Robin Hackman och sekreteraren satte i gång med en estraddebatt över ämnet ”Bildbedömning -smaksak eller vetenskap”. Glädjande nog inskränkte sig inte diskussionen enbart till estraden utan flere av de övriga medlemmarna kom med intressanta inlägg i frågan.

§ 6 Amatörtävlingen 1959 var bedömd av Robin Hackman, P.O. Jansson och Bert Carpelan och vanns detta år av nya medlemmen Johan von Numers.

§ 7 Johan von Numers vann även juniorklassen i Månadens Bild. Allan Grönvall vann seniorklassen.

§ 8 Som avslutning på mötet visades en fin italiensk bildkollektion.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 23 april 1959 å Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Mötet öppnades kl. 19.25, närvarande var c. 30 medlemmar.

§ 2 Upplästes och godkändes protokollet från föregående möte.

§ 3 Styrelsen meddelade om att fotoaffärerna åter gått in för att ge 10 % rabatt åt klubbens medlemmar. Upplästes en inbjudan att med en klubbkollektion delta i en utställning kallad Europafoto.

§ 4 Sekreteraren refererade Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte och årsutställning i Kuopio.

§ 5 Beslöts utställa den av Kameraseura donerade pokalen som pris i en tävling med pokalen som motiv.

§ 6 Beslöts hålla majmötet å Handelsgillet. Vårutfärden fastställdes till att äga rum söndagen den 24 maj. Rutt: Östra Hertonäs-Hertonäs kaffestuga-Tammelund och per taxibåt genom Degerö kanal till Norra Hamnen.

§ 7 Dir Alfred Nybom höll ett uppskattat kåseri om fotografering vid sekelskiftet. Åhörarna verkade storligen imponerade av det högklassiga bildmaterialet.

§ 8 Då teet druckits bedömdes Månadens Bild. Sekreteraren vann seniorklassen, i juniorklassen deltog ingen bild. Inget bidrag hade heller inflytit till reportagetävlingen. Tävlingen Arbetet vanns av Curt Gerlin.

§ 9 Till slut visade Anders Hongell en högintressant serie färgbilder tagna under en lungoperation.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 21 maj 1959 å Handelsgillet.

§ 1 Då såväl ordföranden som vice ordföranden var förhindrad att närvara öppnades mötet av sekreteraren kl. 19.25. Närvarande var endast 17 medlemmar.

§ 2 Upplästes och godkändes protokollet från föregående möte.

§ 3 Färgtävlingen var bedömd av fotograferna Claire Aho, Francis Bruun och P.O. Jansson. Domarna kritiserade bilderna och då resultatet kungjordes visade det sig att Robin Hackman hade den bästa kollektionen, Rabbe Schauman den bästa dokumentära, och Bert Carpelan den bästa bildmässiga bilden.

§ 4 Dir. Reijo Kivalo från Kameraseura visade en kollektion experimentella färgbilder och berättade hur det går till att göra gamla färgdias bättre än nya.

§ 5 I Månadens Bild deltog endast en bild men den var dock av såpass god kvalitet att den var väl värd att vinna seniorklassen. Bilden var tagen av Arend Stackelberg.

§ 6 Som avslutningsprogram hade vi glädjen att se och höra en utländsk gäst, fotograf Francis Bruun från Sverige. Tyvärr kom fotograf Bruuns besök så oväntat att något meddelande därom intet hann tillsändas medlemmarna, vilket säkert hade resulterat i att en större skara åhörare slutit upp. Fotograf Bruuns rikt illustrerade föredrag om dagens fotografi var nämligen synnerligen instruktivt och intressant. Francis Bruuns i många avseende oortodoxa synpunkter fick de närvarande att resa borst och invecklas i givande diskussioner.

§ 7 De ivrigaste fortsatte helt informellt diskussionerna vid supébordet då det även gavs tillfälle till s.k. inside information om männen bakom de stora namnen i svensk fotografi.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 24 september 1959 å Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.12, närvarande var 38 medlemmar.

§ 2 Protokollet från majmötet upplästes och godkändes.

§ 3 Framfördes en inbjudan från Åbo Fotoklubb att deltaga i en fototräff i Åbo. Cirka 10 medlemmar var intresserade att delta och som datum beslöts föreslå den 18 oktober.

§ 4 Lars Nordlunds medlemsansökan bifölls.

§ 5 Utfärdstävlingen var bedömd av Fredrik Hackman, Göran Törnwall och Bert Carpelan. O. Heidemann fick sitt namn ingraverat i utfärdspokalen. Efter att ha sett en Lapplandsfilm, sekreterarens förstlingsverk, beskådades och bedömdes utfärdsbilderna. Domarkollegiet kunde inte riktigt enas, men då det visade sig att båda de bästa bilderna var tagna av Margareta Talling, så var saken klar.

§ 6 Stelbent protokollspråk är inte lämpat för att beskriva Fredrik Hackmans berättelse om sin resa genom Indien. Här kan endast konstateras att föredraget var roligt, intressant, instruktivt och fashinerande samt att färgbilderna var av toppklass såväl dokumentärt som bildmässigt. Efter en paus med tedrickning beledsagd av indisk musik fortsatte programmet utan att någon av åhörarnas uppmärksamhet tilläts slappna av ens för ett ögonblick.

§ 7 Till Månadens Bild hade inlämnats endast tre bilder, och vinnare blev Arend Stackelberg i seniorklass och Johan von Numers i juniorklass. Klockan hade hunnit bli 22.40 när mötet var slut.


Protokoll fört vid AFK:s Årsmöte torsdagen den 22 oktober 1959 å Agronomföreningens lokal. Närvarande var 12 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 18.55.

§ 2 Årsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 3 Skattmästarens årsredovisning och revisionsberättelsen upplästes och godkändes varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 4 Diskuterades styrelsens förslag till program för det nya verksamhetsåret.
a) Åtgärder för medlemsrekrytering: Beslöts arrangera färgbildstävling för Finlands amatörfotografer, eventuellt offentligt möte, notiser om möten skall införas i dagspressen, låta trycka reklamkort att via fotohandlarna utdelas åt den fotointresserade allmänheten.
b) Beslöts flytta färgtävlingen till hösten.
c) Beslöts ändra Månadens Bild tävlingen efter mönster från Åbo Fotoklubb.

§ 5 Medlemsavgiften bibehölls vid mk 900:-. Diskuterades införandet av ständigt medlemsskap för medlemmar som tillhört klubben en längre tid. Beslöts återuppta frågan vid nästa årsmöte, till vilket de praktiska förutsättningarna och möjligheterna skall undersökas.

§ 6 Till styrelsen invaldes Othmar Nyblin, Fredrik Hackman, Bert Carpelan, O. Heidemann, Margareta Talling och Allan Grönvall.

§ 7 Revisorerna H. Nybom och S. Sandell samt deras suppleanter Hj. Renholm och H. Herrman återvaldes.

§ 8 Till protokolljusterare valdes Arend Stackelberg och P.O. Jansson.

§ 9 Årsmötet slutade kl. 19.35.


Årsberättelsen för Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 70 verksamhetsår 1958-1959.

Under jubileumsåret har verksamheten fortgått i normal utsträckning. Ordinarie möten har hållits en gång i månaden, nämligen den 27.11., 22.1., 19.2., 23.4., 21.5., 24.9. och i dag den 22.10. Möteslokal har varit Agronomföreningens samlingslokal, utom vid majmötet som hölls på Handelsgillet.
Julfesten firades traditionellt i Klaus Kurkis kabinett, denna gång något post festum den 11 januari.
Klubbens 70-års jubileum firades på Handelsgillet den 20 mars inom den trängre vänkretsen, dvs. i närvaro av representanter för Kameraseura och Suomen Kameraseurojen Liitto. De inbjudna svenskspråkiga klubbarnas representanter var inte i tillfälle att närvara, men klubbarna uppvaktade med telegram och pokaler.
Medlemstalet utgör nu 113 personer, därav 7 hedersmedlemmar, varav mellan 20 och 30 besökt de ordinarie mötena. De tidigare aktiva medlemmarna har till stor del slagit sig till ro, vilket haft en katastrofal inverkan på deltagandet i tävlingarna, beroende på att nyrekrytering nästan helt saknats. Att försöka rekrytera nya aktiva medlemmar är en av de viktigaste uppgifterna för det kommande året. Klubbens fortsatta tillvaro är beroende av och måste präglas av större utåtriktad veksamhet och propaganda.
Klubbens styrelse har haft följande sammansättning: Ordförande hr Rabbe Schauman, vice ordförande hr Fredrik Hackman, skattmästare Othmar Nyblin, sekreterare Bert Carpelan, övriga ledamöter frk. Margatetha Talling och fru Ebba Frankenhaeuser, samt extra ordinarie ledamot ing. Allan Grönvall. Klubbvärdinnornas viktiga uppgift har skötts av fröknarna Margaretha och Saga Talling.
I tur att avgå är hr. Schauman, frk. Talling och hr. Carpelan. Revisorer har varit H. Nybom och S. Sandell som ordinarie och Hj. Renholm och H. Herrman som suppleanter.
Tävlingarna.
Årets Bild och intressepokalerna i Utmanartävlingen vanns både av Harry Blomberg i seniorklass resp. Greta Still i juniorklass.
Månadens Bild ersatte med något förändrade regler Utmanartävlingen vid årsskiftet. Tävlingen avgörs vid julfesten.
Utfärdspokalen som senaste år inte alls utdelades gick i år till O. Heidemann. Margaretha Talling vann färgklassen.
Mästeskapstävlingen 1959 var bedömd av fotograferna P.K. Jaskari och Kristian Runeberg samt forstmästare Max Hagman. Bert Carpelan vann tävlingen för andra gången.
Amatörtävlingen vanns av Johan von Numers.
Pokalen Qvinnan erövrades för ett år framåt av O. Heidemann.
Reportagetävlingen, inga deltagare.
Tävlingen Arbetet. Curt Gerlin fick en inteckning i pokalen.
Färgtävlingen var bedömd av fotograferna Claire Aho, P.O. Jansson och Francis Bruun (Sverige). Robin Hackman hade den bästa kollektionen, Rabbe Schauman den bästa dokumentärbilden och Bert Carpelan den bästa bildmässiga bilden.
Utmanartävlingen om G. Tschernochvostoffs Minnespokal går i tre etapper, varav den första avgöres i dag.
Kameraseuras Pokaltävling avgöres då alla intresserade amatörer avfotograferat pokalen.
Suomen Kameraseurojen Liittos Årsutställning, säsongens generalmönstring, gick för AFK:s del i år betydligt bättre än i fjol. Femtio procent av de insända svartvita bilderna och 25 % av färgbilderna godkändes. Kurt Gerlin, Allan Grönvall, Robin och Walter Hackman samt Bert Carpelan hade bilder med på utställningen.
Utfärder.
Klubbens traditionella vårutfärd företogs söndagen den 24 maj till Hertonäs-trakten. Regn avskräckte tydligen många men den handfull medlemmar som trots allt vågade sig ut fick lön för mödan då solen snart bröt fram igen. Det rätt rika bildmässiga resultatet beskådades vid septembermötet, och pristagarnas namn har redan nämnts.
Åbo Fotoklubb inbjöd AFK att tillsammans med Pargas och Västnylands Fotoklubbar deltaga i en höstutfärd till Åbo den 17-18 oktober. Inbjudan hörsammades tacksamt och alla fyra AFK-deltagarna infann sig i Åbo redan på lördag och fick då vara med om en kamratlig sits med visning av färgbilder från så skilda platser som Spetsbergen, Lappland och Indien.
Mötesprogrammen.
Förutom tävlingarna har mötesprogrammen bestått av föredrag och kåserier, film och bildvisningar. Ett nytt inslag var ett lyckat försök att få till stånd en diskussion i form av en estraddebatt. Den fototekniska delen av programmet har inskränt sig till recension av fotolitteratur.
Vid novembermötet berättade P.O. Jansson om fotohistoriska kuriositeter, och i januari hölls en minnesutställning av dir. G. Tschernochvostoffs fotografier samt presenterades julens fotoböcker. Bildbedömning diskuterades vid februarimötet och dessutom visades en italiensk bildkollektion. I april visade dir. Alfred Nybom sina fotografier samt berättade om fotografering vid sekelskiftet. Anders Hongell visade en serie färgbilder från en lungoperation
Vid majmötet hade klubben besök av en utländsk fotograf, Francis Bruun från Sverige, som berättade om sin syn på dagens fotografi. En annan gäst, dir. Reijo Kivalo från Kameraseura visade sina experimentella färgdiapositiv. I september åhördes Fredrik Hackmans med spänning emotsedda föredrag om sin resa i Indien. Bert Carpelan återförde oss till kallare nejder med en semesterfilm från Lappland, och i dag visar medlemmarna sina semesterbilder och dessutom visas en portugisisk bildkollektion.
Den avgående styrelsen nedlägger härmed sina mendat i förvissning om att det finns andra som är villiga att med nya krafter föra klubbens öden vidare. Som redan berördes i inledningen rekommenderar styrelsen tillförsel av friskt blod. Klubben är en dynamisk organisation som måste utvecklas och gå framåt. Stillastående är detsamma som tillbakagång.
Helsingfors den 22 oktober 1959
Bret Carpelan
Sekr.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 22 oktober 1959 å Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.35, närvarande var 15 medlemmar.

§ 2 Ordföranden redogjorde för höstutfärden till Åbo, vari tyvärr endast fyra AFK-medlemmar deltog. Meddelades att AFK inbjudit de deltagande klubbarna till en fototräff i H:fors i januari, då bl.a. resultatet av de under utfärden utlysta tävlingarna kommer att kungöras.
Styrelsen påminde om 3rd Helsinki Exhibition hos Stockmanns samt meddelade att fotoimportörerna beslutat slopa rabatterna på fotomaterial för att i stället ”hjälpa klubbarna på annat sätt”. Beslöts ta fasta på detta löfte och anhålla om donationer o. dyl.

§ 3 Protokollet från förra mötet upplästes och godkändes.

§ 4 Endast två bildpar hade lämnats in till Utmanartävlingen om G. Tschernochvostoffs minnespokal. Bilderna var bedömda av klubbens styrelse och kritiken framfördes av ordföranden. Johan von Numers kom på första plats och erhöll sålunda 10 p. Tvåa med 9 p. blev Allan Grönvall.
I samband med bedömningen föreslogs att maximiformat 18×24 cm skulle införas i klubbens mindre tävlingar för att inte skrämma nybörjare som inte har möjlighet att göra större förstoringar. Beslöts att paragrafen skulle införas i de nya reglerna för Månadens Bild.

§ 5 Ett trettiotal portugisiska fotografier upphängdes till beskådade.

§ 6 Efter tedrickningen bedömdes Månadens Bild. Tre bilder deltog, alla i seniorklass. Vinnare blev Arend Stackelberg.

§ 7 Ekonom Törnwall, fotograf Jansson och rådman Rothe visade och kommenterade sina semesterfärgdiapositiv, varefter mötet slutade kl. 21.35.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 19 november 1959 å Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.18, närvarande var 24 medlemmar.

§ 2 Årsmötets protokoll upplästes.

§ 3 Protokollet från oktobermötet upplästes och godkändes.

§ 4 De nya medlemmarna Sören Illman och Ewert Linder antogs.

§ 5 Meddelades att prenumerationer på Kameralehti och Suomen Valokuvaaja mottages av sekreteraren.

§ 6 Nyårsfesten diskuterades och styrelsen meddelade om sitt förslag att lördagen den 16 januari vor en lämplig dag för festen, vilket även godkändes. Festlokalen skulle bli Klaus Kurki. Fototräffen med Åbo, Västnylands och Pargas fotoklubbar skulle kombineras med nyårsträffen.

§ 7 Tävlingen om pokalen ”Qvinnan” avgjordes. Endast fyra bilder deltog och vinnare av den ståtliga pokalen för ett år framåt blev Göran Törnwall.

§ 8 Robin Hackman redogjorde om sina erfarenheter bland de högkänsliga filmerna.

§ 9 Månadens Bild hade fritt motiv och vanns i juniorklass av Clas Nordman och såsom bästa senior kom Arend Stackelberg.

§ 10 Efter tedrickningen följde en lång och förgäves väntan på ”Kanarieöarnas undervattensvärld i färg”.

§ 11 Mötet slutade c. kl. 22.

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors

© AFK 1889-2020

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors