Protokoll 1940-1949


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. samkväm och möte torsdagen den 18 april 1940 kl. 19 å Hotel Torni. Närvarande voro 20 personer. Ordföranden W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Ordföranden redogjorde för de synpunkter som föranledde styrelsen att sammankalla detta möte samt bad de närvarande yttra sig om, huru klubbens verksamhet under nuvarande svåra tider bäst skulle fortsättas samt huruvida i vår ännu ett möte, ev. med en mindre tävling, skulle hållas.
Härvid påpekades från fotohandlarhåll, att lagren av förstoringspapper f.n. äro så obetydliga, att affärerna behöva praktiskt taget allt för eget behov. Av denna orsak torde väl tävlingar vara avsevärt försvårade.
Herr Tschernochvostoff föreslog, att ett möte i alla fall skulle hållas. Emedan klubbens verksamhet under kriget legat helt nere, borde de flesta amatörer väl ha åtminstone något papper på lager. Man kunde ju arrangera en mindre tävling, som icke ställer så stora anspråk på deltagarena som Utmanar- och Mästerskapstävlingarna, vilka själfallet skulle uppskjutas tills normalare förhållanden inträda. Förslaget understöddes och avhållandet av ett majmöte beslöts sålunda.

§ 2 Tidpunkten för nästa möte fastställdes till förra hälften av maj.

§ 3 På förlag av herr Soldan beslöts att vid majmötet arrangera en tävlan mellan kontaktkopior eller små förstoringar, bildstorlek högst 14×14 cm, vilka skulle visas med globoskop: Bedömningen skulle ske genom omröstning bland de närvarande. Antalet bilder per deltagare begränsades till 2. Vidare beslöts, att bilderna fritt kunna användas vid senare tävlingar.

§ 4 Som ett extra programnummer föreslog herr Soldan att man skulle be ing. Wasz visa sin färgfilm över Hangö. Övriga programnummer bestämmas av styrelsen.

§ 5 Herr Jakobsson visade därpå en serie trevliga diapositiv från klubbens utfärd till Aulanko senaste sommar samt ett antal färgdiapositiv från en segelfärd.

§ 6 I samband med mötet har arrangerats en mindre utställning av bilder, som med anledning av klubbens 50-årsjubileum donerats till densamma. Herr Tschernochvostoff redogjorde i korthet för de bilder, som deltagit i s.k. utskärningstävlingar och uttalade en förhoppning, att denna tävlingsform ånyo skulle upptagas inom klubben.

§ 7 Som slutnummer på programmet följde en supétävlan, ur vilken herr Jakobsson utgick som segrare.

§ 8 Mötet avslutades med en supé, i vilken 11 personer, bland dem för ovanlighetens skull 3 damer, deltogo.

In fidem:
G. Groundstroem W. Jakobsson


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. möte den 14 maj 1940 kl. 19 å Handelsgillet. Närvarande voro 28 personer. Ordföranden W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Till först upptogs till behandling frågan om en ev. försäljning av klubben tillhörande gammal litteratur. Ordföranden påpekade, att klubben för ett antal år sedan förfogade över ett rätt stort och fullständigt fotografiskt bibliotek, men att största delen därav skänkts till Tekniska Högskolan. Bland det som blev kvar finnas flere stora planschverk (bl.a. Heinrich Kühns ”Konstphotographie”).
Meningarna om försäljningen av den gamla litteraturen voro mycket delade. Några ansågo att ett värdefullt bibliotek ej borde skingras för alla världens vindar, medan andra åter ansågo att många verk skulle göra bättre tjänst hos enstaka amatörer som äro särskilt intresserade av vissa saker. Nu ligga de på någon hylla till ingen nytta.
Beslöts, att styrelsen till hösten skall föreberda frågan på nytt och framkomma med ett lämpligt förslag om huru man bäst skall förfara med de gamla böckerna. En gallring borde företagas bland dem, så att sådan litteratur om vilken man kan anta att den icke har något allmänt intresse skulle uttagas för försäljning.

§ 2 Emedan herr Grünberg icke hade kunnat infinna sig på mötet, redogjorde sekreteraren i korthet för huru Grünberg hade tänkt anordna sina fotokurser.

§ 3 Upptogs sedan frågan om en eventuell vårutfärd. Då styrelsen föreslog, att utfärden skulle ställas till Högholmen, understöddes förslaget enhälligt. Styrelsen fick i uppdrag att ta reda på, huruvida Högholmen och djuren skola vara att anses såsom militärt mål och följaktligen icke få fotograferas. I händelse av att inga restriktioner föreligga bestämma styrelsen närmare tidpunkten för utfärden.

§ 4 Ing. Jakobsson hade utställt ett par dussin bilder, huvudsakligen av nyare extraktion. Han redogjorde i korthet för vad de föreställde samt sade sin mening om dem, huru de enligt hans åsikt kunde anses lyckade eller mindre lyckade. Därpå framträdde herr Tschernochvostoff och kritiserade bildsamlingen, varvid det visade sig, att hans åsikter om bildernas kvalitet i många fall var rakt motsatta ing. Jakobssons.

§ 5 Till kontaktbildstävlingen inlämnades sammanlagt 17 bilder, vilka visades två gånger med globoskop. Sedan var och en i enlighet med reglerna bedömt bilderna sammanräknades poängsummorna, varvid resultatet blev följande:
I pris ”Vår No 1” 188 poäng
II pris ”Pan” 177 poäng
III pris ”Vintersol” 168 poäng
Pristagarena voro i ovannämnd ordning ing. Väinö Österberg, fröken K. Blanquette samt ing. W. Jakobsson.
Prisen bestodo i promesskort (à 100 mk, 75 mk och 50 mk) i någon fotografisk affär.

§ 6 Som slutnummer visades en av ing. Wasz senaste sommar tagen färgfilm över badlivet i Hangö. Den trevliga och aktuella filmen fann tyvärr på orådet att jämt och ständigt brista i skarvarna, antagligen emedan den föregående dag blivit klippt och hopsatt.

§ 7 Mötet avslutades med en supé, i vilken 7 personer deltogo.

In fidem:
G. Groundstroem
Justerat: W. Jakobsson


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie möte tisdagen den 24 september 1940 kl. 19.30 å Handelsgillet. Närvarande voro 27 medlemmar samt 3 utomstående. Ordförande W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Ordföranden redogjorde för det av styrelsen föreslagna tävlingsprogrammet, vilket godkändes. I samband härmed diskuterades även anordnandet av andra tävlingar, speciellt med tanke på nybörjare. Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta regler för en ”Nybörjarklass” och en ”Fortbildningsklass”. Vidare beslöts att under klubbåret anordna åtminstone en färgbildstävling.

§ 2 Såsom ny medlem anmäldes och antogs herr Kaj Lindgren.

§ 3 Följde så andra tävlingen i ”Mästerskapstävlan”. Endast tre kollektioner hade denna gång inlämnats. Efter det att kritiken upplästs och poängtalen adderats brötos namnsedlarna, varvid det visade sig, att deltagarena voro de tre främsta från föregående tävling. Ordningsföljden var i övrigt följande:
”Hundliv” 69 poäng Tenhovaara
”Plasmat” 65 3/4 poäng Wasenius
”Seglarminnen” 56 1/4 poäng Tschernochvostoff
Efter tvänne tävlingar är ställningen följande:
Tenhovaara 149 3/4 poäng
Wasenius 144 3/4 poäng
Tschernochvostoff 125 ½ poäng
Efter tävlingen diskuterades reglerna som allmänt ansågos såsom mycket stränga, emedan en deltagare, som av någon orsak varit förhindrad att deltaga i blott en enda tävling, förlorat alla chanser att komma sig till ett pris. Den nu pågående omgången bör naturligtvis fortsättas enl. gällande regler, men det beslöts, att frågan om en revision av dem skulle upptas till behandling med dir. Nybom förrän nästa omgång påbörjas.

[ motton: ”Hundliv” (Jag själv, Vit pappa, svarta döttrar, Vem där?), ”Plasmat” (Koncentration, Förtvivlan, Juli dag), ”Seglarminnen” (En stilla kväll, Midsommarnatt, På kryss). ]

§ 4 Härpå följde en förevisning av både tidigare visade och nya färgbilder, som tagits av Jakobsson, Malmelin, Tschernochvostoff och Borg.

§ 5 Såsom avslutning på programmet avhölls en supétävlan, som vanns av fröken Ebba Norrmén. I den efterföljande supén deltogo 14 personer.

In fidem:
G. Groundstroem Justerat: W. Jakobsson


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. årsmöte onsdagen den 23 oktober 1940 kl. 19 på Handelsgillet i Helsingfors. Ordförande var ing. W. Jakobsson, sekreterare ing. G. Groundstroem. Närvarande voro 90 personer under prisutdelningen och kritiken samt 47 personer under själva klubbmötet, bland dem ett par icke-medlemmar.

§ 1 De till klubbens årstävling inlämnade bilderna voro upphängda till allmänt beskådande i Handelsgillets stora sal. Sedan bilderna beskådats en stund tog ing. Jakobsson till orda och hälsade de närvarande välkomna, varpå prisutdelningen företogs. Prisen bestodo av silverskålar samt ett halft dussin förgyllda mockaskedar, de sistnämnda avsedda för den enda damen bland pristagarena. Dessutom fick varje pristagare ett exemplar av klubbens jubileumsbok, vilken också tilldelades dem som erhållit hedersomnämnande. Pristagarna voro:
II pris dir. Gustav Frentz ”13”
II pris ark. Nils Vickberg ”lumière”
III pris herr Sigvard Skog ”Sport”
III pris fil.mag. Tyra Winkvist ”Strövtåg i hembygden”
III pris konsul Peter Starkjohann ”a. 36”
Hedersomnämnande:
herr B.K. Radvany ”Rbk. 8414”
herr Gillis G.H. Huss ”Gehå II”
fru Rita Cedercreutz ”Pan”
Efter prisutdelningen kritiserade herr M. Malmelin de till tävlingen inlämnade bilderna.

[ en bild som tillhör serien ”lumière” är publicerad i Hufvudstadsbladet 25.10.1940 ]

§ 2 Till mötet hade anmälts följande nya medlemmar: Fröken Greta Bruun, kapten Bror S. Hjelt, herr Gillis G.H. Huss, herr Karl-Erik Wahlström. Samtliga invaldes enhälligt.

§ 3 Härpå upplästes årsberättelsen, revisionsberättelsen och kassatablån, vilka alla godkändes utan anmärkningar eller ändringsförslag.

§ 4 Styrelsen beviljade enhälligt ansvarsfrihet för det förgångna året.

§ 5 De i tur att avgå varande medlemmarna av styrelsen, herrar I. Wasenius, M. Malmelin och O. Nyblin återvaldes enhälligt för följande två-årsperiod.

§ 6 Årsavgiften fastställdes efter en kortare diskussion till 50:- mk.

§ 7 Till revisorer återvaldes herrar A. Deinert och Kurt Nordfors samt till revisorssuppleanter herrar H. Herrman och B.W. Rothe.

§ 8 Härpå följde andra omgången i ”Utmanartävlan 1939-40”. Som segrare utgick denna gång G.A. Deinert med sin bild ”Flickor på det hala”, vilken erhöll 26 poäng. Andra pris erhöll Åke Sjöman med bilden ”Gaturensning” och 24 poäng samt tredje pris herr B. Ridderstad för bilden ”Lat”, vilken erhöll 23 poäng. Enligt det i tävligsreglerna förutsatta poängberäkningssättet är ställningen efter två tävlingar följande:
Åke Sjöman 24 poäng
G.A. Deinert 23,25 poäng
B. Ridderstad 23 poäng

§ 9 Till klubben ”brevlåda” hade inlämnats 3 frågor, av vilka en var av sådan art, att ingen ansåg sig kompetent att på rak arm besvara den. Av denna orsak uppsköts besvarandet av alla frågor till följande möte.

§ 10 Mötet avslutades med en supé, i vilken rekordantalet 17 personer deltogo.

In fidem:
G Groundstroem Justerat: W. Jakobsson


Redogörelse för Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. femtioandra verksamhetsår, 1939-1940.

Då klubben gick att påbörja sitt 52 verksamhetsår, skedde det vid en tidpunkt, då allmän mobilisering pågick i landet. Till följd härav måste även det till den 18 oktober utlysta årsmötet framskjutas. Då det politiska läget något senare såg ut att tillsvidare stabiliseras till ett slags ”på ställe marsch”, avhölls mötet i vanlig ordning på Handelsgillet. Strax därefter bröt kriget ut, vilket självfallet åstadkom ett fullständigt avbrott i klubbens verksamhet. Men redan en knapp månad efter fredsslutet beslöt styrelsen att så fort som möjligt återuppta densamma. Ett möte sammankallades till den 18 april å Hotel Torni, då någon annan lämplig lokal icke denna gång stod tillbuds. Till mötet infunno sig 20 personer, vilket var nästan mera än styrelsen vågat hoppas på. På detta möte beslöts även enhälligt att såvitt möjligt fortsätta verksamheten normalt, vilket i detta fall betydde, att även ett majmöte skulle hållas. Detta försiggick åter på klubbens samlingsställe sedan flere år tillbaka, på Handelsgillet.
Den 2 juni anordnades en fotoutfärd till Högholmen. I utfärden, som gynnades av vackert väder, deltogo 12 personer. Man kunde åter konstatera, att djurfotografering är allt annat än lätt, ej ens då djuren, såsom i detta fall, icke kunna avlägsna sig alltför långt från kameran. Djurens konung, av vars avporträttering man hade väntat sig rätt mycket, visade sig denna söndagsmorgon förvånansvärt likgiltig för att posera inför det uppbåd av fotografer, som gjorde Hans Majästet den äran.
Efter den sedvanliga sommarvilan, då klubbens verksamhet ju av naturliga skäl är inställd, kunde arbetet normalt åter upptagas i september.
På vårsidan såg det ett tag ut, som om amatörerna, och alla andra fotografer med förresten, utom andra svårigheter skulle begåvas med ännu en sådan. Förstoringspapper och negativmaterial voro delvis redan betänkligt på upphällningen,och på landsbygden jobbades det friskt med isynnerhet filmer, som såldes till ockerpris. Nu är situationen dock räddad såtillvida, att var och en kan erhålla praktiskt taget allt det fotomaterial han behöver, ehuru till förhöjda priser. För klubbens medlemmar kan det då vara en tröst att veta, att de äro berättigade till 10 % rabatt på sina inköp av förbrukningsmaterial i de affärer, som tillhöra Fotohandlarföreningen. Även om den för de flesta försämrade ekonomin tvingar var och en till större sparsamhet med både negativ- och positivmaterial, har just denna omständighet det goda med sig, att man måste tänka sig för litet, innan man tar en bild, vilket ju måste komma kvaliteten till godo på kvantitetens bekostnad. Men därhän sträva vi ju, att göra så goda bilder som möjligt och icke så många bilder som möjligt.
Medlemsantalet var den 1.10.1939 218, av vilka 10 voro hedersmedlemmar. Under året tillkommo 8 nya medlemmar, men samtidigt har medlemsantalet minskat med 17, så att det teoretiska medlemsantalet den 1.10.1940 utgjorde 209. I verkligheten måste man emellertid ännu räkna med en minskning på kanske ett par tiotal personer, vilka av en eller annan orsak icke önska vara medlemmar i fortsättningen.
Styrelsen bestod av ing. W. Jakobsson, ordförande, herr G. Tschernochvostoff, viceordförande, ing. G. Groundstroem, sekreterare, herr O. Nyblin, skattmästare, herr M. Malmelin, materialförvaltare samt herr I. Wasenius, styrelsemedlem. I tur att avgå äro herrar O. Nyblin, M. Malmelin och I. Wasenius.
Revisorer ha varit prok. G.A. Deinert och red. K. Nordfors med herr H. Herrman och vicehäradshövding B.W. Rothe som suppleanter.
Biblioteket och utlåningen ha hafts om hand av herr G. Grünberg, på vars kontor på firman Foto-Työ, Glogatan 8, biblioteksskåpet befinner sig. Skåpet innehåller även klubbens arkivmaterial.
Medlemsavgiften fastställdes vid årsmötet i november till 75:- mk.
Kassaställningen framagår ur skattmästarens tablå.
Över inventarierna har materialförvaltaren uppgjort en särskild förteckning, vilken bifogas.
Under det gångna året sammanträdde klubben sammanlagt 4 gånger, näml. 26.11. (årsmötet), 18.4., 14.5 och 24.9. Mötena försiggingo, med undantag för aprilmötet, på Handelsgillet.Mötesfrekvensen har av naturlig skäl varit mindre än föregående år, men ändå hållit sig vid omkring 30 personer i medeltal. Styrelsen har dessutom sammanträtt fem gånger.
Tävlingar:
Årstävlan 1939 omfattade 33 kollektioner à 3 bilder. Nedgången från föregående års 118 kollektioner bör väl i främsta rummet tillskrivas det i tävlingsreglerna föreskrivna deltagaravgiften om 10:- mk. I gengäld var kvaliteten dock genomgående högre. 2 st första, 3 andra och 3 tredje pris utdelades. Dessutom erhöllo 5 kollektioner hedersomnämnanden. Utställningen besöktes av ett åttiotal personer. I Hufvudstadsbladet för den 27 November ingick ett illustrerat referat över tävlingen.
Mästerskapstävlingen, vid vilken tävlas om det av dir. Nybom donerade priset, arrangerades första gången vid årsmötet i november, varvid åtta personer deltogo med sammanlagt 24 bilder. Den andra tävlingen i första omgången försiggick vid septembermötet 1940, men denna gång deltogo blott tre personer, dvs. de tre främsta från första tävlingen.
Utmanartävlingen 1939-1940, som påbörjades vid septembermötet 1939, har under året legat helt nere, men skall fortsättas programenligt med ingången av det nya klubbåret.
Några övningstävlingar ha icke förekommit. För att emellertid ge alla tillfälle att vara med i en tävling, arrangerades vid majmötet en kontaktbildstävling, i vilken 17 bilder deltogo. Bilderna visades med globoskåp och bedömdes av de närvarande.
Vid april- och septembermötet anordnades dessutom en supétävling.
Utställningar:
Vid aprilmötet utställdes ett antal bilder av äldre datum, som med anledning av klubbens 50-årsjubileum donerats till densamma, samt dessutom några bilder, som deltagit i en s.k. utskärningstävlan, en mycket intressant tävlingsform i synnerhet för förstoringshajar. Utställningen refererades av Tschernochvostoff, som ansåg, att denna tävlingsform absolut borde återupplivas.
Vid majmötet utställde ing. Jakobsson en kollektion om ett tjugotal bilder, huvudsakligen av nyare extraktion. Utställaren refererade och kritiserade själv sina bilder.
Förevisningar.
Vid aprilmötet visade ing. Jakobsson en serie diapositiv från Aulanko-utfärden i juni 1939. Vid följande möte fingo klubbmedlemmarna se en av herrar Wasz och Soldan tagen färgfilm över badlivet i Hangö. Även en förevisning av färgdiapositiv, både nya och tidigare sedda, förekom en gång, vid septembermötet.
På grund av de särskilda förhållandena kunde egentlig utåtriktad verksamhet icke förekomma. Suomen Kameraseurojen Liittos tävling och utställning ägde icke rum i år. Däremot var det meningen, att SKL skulle arrangera en utställning med försäljning av amatörernas bilder senare i höst, varvid intäkterna skulle gå till försvaret. Av utställningen i dess ursprungligen påtänkta form blev dock intet, ty kriget kom emellan. En enskild person torde visserligen på eget båvåg ha arrangerat en utställning med de insända bilderna, men hela saken torde ännu vid detta laget fortfarande vara ouppklarad. Frågan om fotografisk undervisning, vilken diskuterats ett flertal gånger, fick senaste vår en åtminstone tillfällig lösning genom att herr Grünberg åtog sig att mot en viss kursavgift hålla några kortare kurser i fotografering, framkallning och förstoring. Flere av klubbens medlemmar utnyttjade även tillfället, och resultaten skola väl också snart visa sig.
Sist, men icke sämst, bör ännu omnämnas, att den af Schulténska förtjänstmedaljen på årsmötet tilldelades herr G. Tschernochvostoff såsom tack och som erkänsla för det stora och fruktbringande arbete han i vårt land nedlagt på att väcka intresse för fotografering och för hans aldrig svikande intresse för klubbens bästa.
Vi leva i en stor tid, utan tvivel den största i människosläktets historia. Men som var och en vet, står tiden aldrig stilla. Det gäller därför att fånga ögonblicket, att skaffa dokument från det som sker, för att efter oss kommande generationer skola kunna göra sig en föreställning om vår tid. Till ”dokumentsamlare” äro fotograferna mera predestrinerade än kanske överhuvudtaget några andra, ty bilder ge i alla fall en helt annan uppfattning om saker och ting än blott det skrivna ordet. Vi sluta därför med en uppmaning till klubbens medlemmar att se sig omkring och mera än hittills fästa uppmärksamheten vid det som sker, så att våra barn och barnbarn, när de bläddrar i våra bilder, skola sucka ”Jaja, det var ändå något i den gamla goda tiden”.
Helsigfors, i oktober 1940.
Å styrelsens vägnar
G. Groundstroem
Sekreterare


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. styrelsemöte den 29 oktober 1940 kl. 19 på Fazers restaurang. Närvarande voro: W. Jakobsson, G. Tschernochvostoff, G. Groundstroem, M. Malmelin och O. Nyblin.

§ 1 Enl. §5 i klubbens stadgar gällde det att fördela mandaten inom styrelsen. Beslöts, att de olika posterna skulle skötas av samma personer som hittills: Ordföranden, ing. W. Jakobsson, viceordf. G. Tschernochvostoff, sekr. ing. G. Groundstroem, kassaförvaltare O. Nyblin, materialförvaltare M. Malmelin och styrelsemedlem utan portfölj Ilmari Wasenius.

§ 2 Frågan om klubbens mästerskapsmärke upptogs först till behandling. Sedan man kommit till enighet om märkets ungefärliga storlek, fick Malmelin i uppdrag att rita förslag till detsamma.

§ 3 Sekreteraren meddelade, att avlidne ing. Helge Montells mor hade erbjudit sig att skänka sin sons prisbilder från årstävlan 1938 till klubben, genom förmedling av fr. Blanquette. Styrelsen beslöt att med tacksamhet emottaga erbjudandet.

§ 4 Programmet för nästa klubbmöte fastställdes som följer: Sluttävling i Mästerskapstävlingens första omgång samt Aulankotävlingen, till vilken reglerna skola utarbetas förrän mötescirkuläret utsändes. Jakobsson lovade visa ett antal äldre bilder (gummitryck och koltryck). Utom de sedvanliga meddelanden från styrelsen, i vilka även skulle ingå ett omarbetat förslag till regler för Mästerskapstävlingens följande omgångar, skall även ”Brevlådan” ingå i programmet.

§ 5 Kassaförvaltaren fick styrelsens välsignelse till sitt förslag att anskaffa en gummistämpel med påskrift ”1940-41” för stämpling på medlemskorten.

§ 6 På förslag av sekreteraren beslöts, att den redan tidigare påtänkta anslagstavlan för köp och försäljning nu skall förverkligas på så sätt, att den utsättes på väggen vid mötestillfällena, varpå den som har något att sälja eller önskar köpa något kan fästa en annons om saken på tavlan.

§ 7 Efter en kort diskussion fattades ett principbeslut att anskaffa en egen projektionsskärm samt eventuellt en projektionsapparat åt klubben.

§ 8 Till slut diskuterades frågan om att anskaffa ett eget mörkrum med förstoringsapparat och annan nödig attiralj för klubben. Styrelsen konstaterade, att klubben väl borde orka med detta enbart med tillhjälp av medlemsavgifterna, utan att behöva anlita fonderade medel. Förutsättningen är dock, att en lämplig lokal kan åstadkommas, självfallet till måttlig hyra.
Beslöts, att ifall mörkrummet kommer till stånd, skall en viss avgift för rätten att begagna det uppbäras. I främsta rummet skall rummet stå till klubbmedlemmarnas disposition, men i mån av möjligheter skall det kunna uthyras även till utomstående.
För att utröna, vilka möjligheter som i detta nu föreligga, fick sekreteraren i uppdrag att annonsera efter lämplig lokal.

§ 9 Sekreteraren meddelade, att han i ett äldre nummer av ”Photofreund” hade funnit en artikel, som kunde användas som svar på den vid senaste möte inlämnade frågan om objektiv med frontlinsinställning.

In fidem:
G. Groundstroem Justerat: W. Jakobsson


Protokoll över Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte onsdagen den 20 november 1940 kl. 19 på Handelsgillet. Närvarande voro 33 medlemmar. Ordföranden W. Jakobsson, sekr. G. Groundstroem.

§ 1 Såsom ny medlem invaldes konsul Peter Starckjohann.

§ 2 Ordföranden meddelade, att klubbens medlemmar av sekreteraren kunna köpa klubbens jubileumspublikation för 10:- mk stycket. Vidare meddelade ordföranden, att en anslagstavla för korta meddelanden om köp och försäljning kommer att upphängas vid varje möte. Medlemmarna ha nu tillfälle att genom korta skriftliga meddelanden giva tillkänna, om de ha något att sälja eller om de önska köpa något.

§ 3 Tschernochvostoff redogjorde för de synpunkter, som föranlett honom att upptaga frågan om en revision av tävlingsreglerna för Mästerskapstävlan. Han ansåg tävlingen vara alltför arbetsdryg, och genom det stora antalet bilder kan icke heller genomsnittskvaliteten vara lika hög som med ett mindre bildantal. För att göra tävlingen mindre betungande och för att få flere deltagare med hade han uppgjort två alternativa förslag. a) Årligen arrangeras endast en tävling, med tre bilder per tävlande, b) tre tävlingar årligen, men med endast en bild per deltagare.
En rätt lång diskussion utspann sig, varvid även andra förslag gjordes. Emedan någon enighet i den ena eller andra riktningen icke uppnåddes, beslöts överlåta frågans avgörande på styrelsen.

§ 4 Ordföranden meddelade, att styrelsen i princip hade beslutat sig för inköp av en projektionsapparat och en projektionsskärm. Apparaten skulle kunna utlånas åt medlemmarna. Soldan föreslog, att ett antal apparater skulle hämtas upp till ett möte för att man lättare skulle kunna utvälja en lämplig sådan. Förslaget godkändes.

§ 5 Till utmanartävlingen i december anmälde sig Groundstroem, Grünberg, Karlsson, Ebba Norrmén, Lars Norrmén och Soldan. Tidigare hade dr Brotherus anmält sig till alla omgångar.

§ 6 För att icke få tvänne likartade tävlingar efter varandra beslöts, att Högholmstävlingen skulle uppskjutas till januari.

§ 7 Härpå följde tredje tävlingen i ”Mästerskapstävlingen”. Tre kollektioner hade inlämnats. Sedan kritiken upplästs, summerades poängen, varvid det visade sig följande:
”Metol” 66 poäng Ilmari Wasenius
”Kvinnor” 57 poäng A. J. Tenhovaara
”Varia” 56 poäng G. Tschernochvostoff
De slutliga poängsummorna för dessa tre deltagare voro följande:
Ilmari Wasenius 210 3/4 poäng
A.J. Tenhovaara 206 3/4 poäng
G. Tschernochvostoff 181 ½ poäng
Nyboms skål hade sålunda i första omgången vunnits av Ilmari Wasenius, som därmed även gjorde sig förtjänt av mästerskapsmärket i silver.

[motton: ”Metol”/Ilmari Wasenius (Novembermorgon, Höst, Berit), ”Kvinnor”/Tenhovaara
(Flirt, Fröken L, Fru T.), ”Varia”/Tschernochvostoff (Afton, Tata, Sydväst).

§ 8
Jakobsson hade till mötet hämtat ett antal gummitryck och pigmenttryck,
som voro upphängda på väggarna. Klubbens medlemmar fingo nu en liten lektion
i hur man förr gjorde sådana bilder, vilka med all skäl kunna betecknas
som ”evighetsbilder”, emedan bilden i dem icke utgöres av silversalter
utan av rena färger.

§ 9
Härefter var man mogen för att beskåda det till ”Aulankotävlingen” inlämnade
bilderna. Till A-gruppen, fria motiv, hede inlämnats 7 bilder och till
B-gruppen, porträtt eller grupper av deltagare, 9 bilder, sammanlagt således
16 bilder. Tschernochvostoff redogjorde för bedömningen samt meddelade,
att prisnämnden kommit överens om utdelning av följande pris:
Klass A:
I pris ”Avfärden” M. Malmelin
II pris ”Torninteriör” M. Malmelin
III pris ”Första försöken” M. Malmelin

Klass B:
I pris ”Ordnade anletsdrag” M. Malmelin
II pris ”Kucku, se hit!” G. Groundstroem
III pris ”Min vän” W. Jakobsson
IV pris ”Kråkperspektiv” M. Malmelin
IV pris ”Även så kunna goda bilder tagas” G. Groundstroem
Vidare kunde konstateras att endast dessa tre hade deltagit i tävlingen.

§ 10
De vid föregående mötestillfälle inlämnade frågorna besvarades. En avskrift
av svaret på den kvistigaste frågan bifogades detta protokoll.
Mötet avslutades med en supé, i vilken 14 personer deltogo.

In fidem: G. Groundstroem Justerat: W. Jakobsson


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie
månadsmöte onsdagen den 18 december 1940 kl. 19 på Handelsgillet. Närvarande
voro 32 medlemmar. Ordförande W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1
Att börja med företogs en omkastning i programmet sålunda, att detsamma
inleddes med ”Bilder ur klubbens arkiv”. Malmelin hade sammanställt ett
antal färgbilder från tidigare år (alla tagna på Lumière plåtar). Färgkvaliteten
visade sig till klubbmedlemmarnas överraskning mycket god, fullt ut jämförbar
med det bästa som åstadkommits på de modärna färgfilmerna.

§ 2
Följdes så övningstävlingarnas fortbildningsklass, som kritiserades av
Jakobsson. Till tävlingen hade inlämnats 12 bilder, vilka alla voro av
god kvalitet. Pris erhöllo följande bilder:
I pris ”Fästningsvalvet” O. Lille
II pris ”Reservfänrik” B. Ridderstad
III pris ”Sandstranden” Ebba Norrmén
IV pris ”Giger” B. Ridderstad

§ 3
Härpå kritiserade Tschernochvostoff Nybörjarklassens bilder, till antalet
– st. Härvid tilldelades
I pris ”November” Bror S. Hjelt
II pris ”I barnkammaren” Ola Dyhr
III pris ”Liten solvarg” Ola Dyhr

§ 4
Såsom nya medlemmar hade anmälts direktör Eugen Ulves, herr Jarl Nyblin
samt fröken Rakel Frejborg, vilka enhälligt invaldes.

§ 5
Härpå meddelade Tschernochvostoff, att han beslutat donera en vandringspokal
till klubben. Avsikten med priset är att försöka väcka större intresse
för landskapsfotografering, vilket även framgår av reglerna samt vandringsprisets
namn ”Landskapspokalen”. Meddelandet mottogs med största tacksamhet.

§ 6
Till ”Utmanartävlingen” hade inlämnats 9 bilder. Kvaliteten var denna
gång rätt hög och mycket jämn. Sedan kritiken upplästes och poängtalen
summerats öppnades mottokuverten; de tre bästa bilderna voro:
I pris 25,95 poäng ”Sommarminne” G.A. Deinert
II pris 25,3 poäng ”Dimman lättar” S. Brotherus
III pris 25,2 poäng ”Smiling” C. Grünberg

§ 7
Till fjärde omgången i Utmanartävlan anmälde sig, förutom pristagarena:
Th .Borg, G. Groundstroem, E. Karlsson, Ebba Norrmén, L. Norrmén, B. Ridderstad.

§ 8
Nyblin förevisade några framkallningsdosor samt demonstrerade filmframkallning
med dem. Dessutom demonstrerade han en framkallningsdosa, som man inte
bör använda. Efter den intressanta demonstrationen följde flere inlägg,
där klubbmedlemmar meddelade sina erfarenheter med olika fabrikat samt
visade sina egna system vid användandet av dosorna.

§ 9
Till sist visades ett antal projektions- och förstoringsapparater. Man
beslöt sig för att inköpa en projektionsapparat för bilder upp till 6×6
cm. Vad förstoringsapparaterna beträffar kunde något beslut icke fattas.
Det visade sig nämligen, att dessa apparater i allmänhet äro för stora
för att medlemmarna skulle kunna börja transportera dem hem till sig,
såsom den ursprungliga meningen var. Anskaffningen av en förstoringsapparat
torde därför bli beroende av klubbens möjligheter att inreda åt sig ett
eget mörkrum.

§ 10
På grund av den långt framskridna tiden avslutades mötet utan avätande
av den sedvanliga kvällsvarden.

In fidem: G. Groundstroem Justerat: W. Jakobsson


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte
onsdagen den 22 januari 1941 kl. 19 på Handelsgillet. Närvarande voro
30 personer. Ordförande W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1
Ordföranden meddelade, att till klubbens bibliotek hade inköpts flere
nya böcker och uppmanade medlemmarna att flitigt begagna sig av biblioteket.

§ 2
Ordf. meddelade att tredje omgången i den mellan Kameraseura och Kamerasissit
pågående Helsinki-tävlingen skulle avgöras följande dag, och enligt tävlingsreglerna
skulle domarena utses bland sådana av Amatörfotografklubbens medlemmar,
som icke voro medlemmar i någondera av de tävlande föreningarna.
Efter en kortare diskussion valdes till domare G. Groundstroem, L. Norrmén
och C. Grünberg.

§ 3
Härpå kritiserade Tschernochvostoff de till övningstävlingarnas Nybörjarklass
inlämnade bilderna. Endast 3 bilder hade inlämnats, men alla ansågos vara
förtjänta av pris. Sedan prisen tilldelats och mottokuverten brutits,
befanns det, att:
I pris Ola Dyhr ”Gitta”
II pris Ola Dyhr ”Modellering”
III pris Bror S. Hjelt ”Fiskgumman”

§ 4
Därpå refererade Malmelin Högholmstävlingen. Endast 8 bilder hade inlämnats,
4 i vardera klassen. I klass A ansågo prisdomarena att något första pris
icke kunde komma ifråga, men däremot voro tvänne bilder lika goda och
erhöllo II pris. Vidare utdelades i denna klass ett tredje pris. I Klass
B utdelades ett första och ett andra pris. Prisfördelningen var följande:

Klass A:
II pris E. Karlsson ”Lunch”
II pris Olof Lille ”Den gamla rövaren”
III pris Sylvia Talling ”På vakt”

Klass B:
I pris Ebba Norrmén ”Homo Sapiens”
II pris Karin Blanquette ”Focus”
Därmed hade sålunda klubbens damer hedrat sig på ett iögonfallande sätt
och lämnat herrarna långt bakom sig vad bildkvalitet beträffar.

§ 5
I samband med Högholmstävlingen meddelade ordföranden, att prisen tyvärr
kunna utdelas först vid nästa möte, emedan de icke blevo färdiga i tid.

§ 6
Följde så den första tävlingen om Tschernochvostoffs ”Landskapspokal”.
Till tävlingen hade inlämnats 5 bilder. Donatorn kritiserade själv bilderna
och framhöll, att kvaliteten icke riktigt motsvarade hans förväntningar,
men ansåg ändå en bild vara såpass god, att den förtjänade att erhålla
priset. Den segrande bilden ”Decembersol” befanns vara gjord av M. Malmelin.

Såsom prisdomare hade fungerat, förutom donatorn, bröderna Arvi och Paavo
Hanste.

§ 7
Till sist avgjordes tävlingen i Fortbildningsklassen. Till denna tävling
hade inlämnats sex bilder. Bilderna bedömdes och kritiserades av K. Sjöblom,
som till en början påpekade, att de i denna tävling deltagande bilderna
voro av högre kvalitet än alla andra som visats under kvällens lopp. Alla
bilder voro på ett eller annat sätt så förtjänstfulla, att de voro förtjänta
av pris. Prisförteckningen, efter det att mottokuverten öppnats, var följande:

I pris ”Oktober” Karin Blanquette
II pris ”Noux Boulevarden” Ebba Norrmén
III pris ”Sommarminne” Ebba Norrmén
III pris ”I kyrkan” Sigvard Skog
III pris ”Västerut” Börje Ridderstad
IV pris ”Kurre, kurre, kurre” Börje Ridderstad

§ 8
Till brevlådan hade inlämnats en fråga, huru det kommer sig, att icke
alla framkallningspapper från en och samma firma äro härdade. Frågan föranleddes
av att en fotograf konstaterat att vissa papperssorter klibbat fast i
torkmaskinen. Även andra hade haft tråkigheter med samma papperssort (blåsor
i skiktet). Emedan ingen av de närvarande var i stånd att ge ett uttömmande
svar på frågan ställdes besvarandet av den på framtiden.

In fidem: G. Groundstroem Justerat: W. Jakobsson


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. styrelsemöte
onsdagen den 5 februari 1941 kl. 12 på Nyblins Magasin. Närvarande voro:
G. Tschernochvostoff, viceordf., G. Groundstroem, M. Malmelin, O. Nyblin,
I. Wasenius.

§ 1
Till först upptogs till diskussion frågan om Landskapspokalen. Vid senaste
styrelsemöte beslöts, att man skulle tävla om pokalen ännu två gånger
denna säsong, men såväl donatorn som andra styrelsemedlemmar hade nu kommit
till insikt om, att ett sådant forcerat tävlande icke var ägnat att driva
upp bildkvaliteten, vilket var ett av huvudsyftena med tävlingen. Beslöts
därför, att Landskapspokalen tas upp blott efter därom fattat styrelsebeslut,
således utan att på förhand fastställa några terminer.

§ 2
Beslöts att prisen för Högholmstävlingen denna gång skola utgöras av lämpliga
föremål.

§ 3
Sekreteraren meddelade, att till klubbens bibliotek inköpts Setäläs nya
bok ”Valokuvaus” samt prenumererats på tidskriften ”Die Galerie” och ”Nordisk
Tidskrift för Fotografi”. Vid den därpå uppkomna diskussionen beslöts
att även prenumerera på den svenska tidskriften ”Foto”.

§ 4
Följde så diskussion om utlåningen av klubbens projektionsapparat. Malmelin
ansåg, att en kväll i sänder är en för kort tid i allmänhet. Föreslog,
att den som lånar apparaten skall få behålla den tre kvällar i sträck
för den överenskomna ”slitageavgiften”. Den som önskar låna apparaten
bör själv avhämta och återställa den. Lämpligaste förvaringsstället ansågs
Nyblins Magasin vara. På förslag av Nyblin beslöts, att även firman Nyblin
får låna ut apparaten till utomstående, skolor, föreningar o.s.v., men
endast om förevisare medföljer och förutsatt, att ingen klubbmedlem just
för tillfället önskar låna den. Avgiften är naturligtvis i detta fall
högre. Nyblin fick i uppdrag att utarbeta regler för utlåningen. Beslöts
att projektionsduken icke utlånas.

§ 5
Till domare i Fortbildningsklassens tävling i februari utsågs Nyblin.

§ 6
Sekreteraren meddelade, att Handelsgillets stora sal reserverats för klubbens
februarimöte den 19.2. Programmet fastställdes…

In fidem: G. Groundstroem


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte
onsdagen den 19 februari 1941 kl. 19 på Handelsgillet. Närvarande voro
33 personer. Ordförande W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1
Såsom nya medlemmar hade anmälts herrar Paul Junker och Rolf Qvickström.
Bägge invaldes enhälligt.

§ 2
Ordföranden meddelade, att Turun Kamerat den 22/2 firade sitt 10-årsjubileum
och till detta hade inbjudit en representant för klubben. Styrelsen hade
härtill utsett viceordföranden, G. Tschernochvostoff. Mötet godkände denna
åtgärd.

§ 3
Härpå utdelades de vid föregående mötestillfället bortglömda prisen för
Högholmstävlingen. Herrarna erhöllo en sockerdosa var och damerna erhöllo
skedar av olika beskaffenhet.

§ 4
Härefter var man mogen att åhöra Tschernochvostoffs kritik över de till
Nybörjarklassen inlämnade bilderna, 5 till antalet. Dessa erhöll:
II pris ”Stugan” Bror S. Hjelt
II pris ”Pipor” Bror S. Hjelt
II pris ”Lakryssjan vittjas” Ola Dyhr
III pris ”7 år” Ola Dyhr

§ 5
Fortbildningsklassen bedömdes av Nyblin. Fyra bilder hade inlämnats.
I pris ”Skuggspel” Ebba Norrmén
III pris ”Fontän i kvällsbelysning” Sigvard Skog

§ 6
Till Utmanartävlans fjärde omgång hade denna gång alla anmälda inlämnat
bilder, sammanlagt 9 stycken. Sedan kritiken upplästs och poängtalen adderats
befanns följande:
I pris 27,5 poäng ”Vinternatt” C. Grünberg
II pris 25,75 poäng ”Skuggspel” G.A. Deinert
III pris 25,5 poäng ”Sömmerska” G. Groundstroem

§ 7
Till följande tävling i april anmälde sig, förutom vinnarena och Sven
Brotherus, Th. Borg, E. Karlsson, Ebba Norrmén, Lars Norrmén, B. Ridderstad
och Åke Sjöman.

§ 8
Härpå höll Deinert ett med intresse åhört föredrag om, huru man genom
att använda en vanlig elektrisk exponeringsmätare avsevärt kan förenkla
och påskynda det normala förstoringsarbetet. Arbetssättet grundar sig
på mätning av det genom förstoringsobjektivet fallande ljuset och avbländning,
så att konstanta exponeringstider erhålles.

§ 9
Såsom slutnummer följde överräckandet av klubbens nya Mästerskapsmärke
åt Wasenius, som blygt rodnande emottog det ur ordförandens utsträckta
hand.

§ 10
Mötet avslutades med en supé på Royal, i vilken 6 personer deltogo.

In fidem: G. Groundstroem Justerat: W. Jakobsson

PS. Efter det att Wasenius erhållit sitt märke, avhölls en supétävlan,
ur vilken B. Ridderstad utgick som segrare med en barnbild.


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte
onsdagen den 26 mars 1941 kl. 19 på Handelsgillet. Närvarande voro 33
personer. Ordförande var W. Jakobsson, protokollet fördes av undertecknad
G. Groundstroem.

§ 1
Ordföranden meddelade, att Tschernochvostoff som skulle kritisera de till
övningstävlingarnas Nybörjarklass inlämnade bilderna, samma dag var tvungen
att resa bort, varför tävlingen måste uppskjutas till aprilmöte. Vidare
fingo klubbens medlemmar veta att skattmästaren fr.o.m. nu skulle börja
indriva medlemsavgifterna.

§ 2
På grund av att Mästerskapstävlingens bilder ännu icke anlänt från den
tredje prisdomaren, företogs en omställning i programmet sålunda, att
övningstävlingarnas Fortbildningsklass avgjordes. Domare var M. Malmelin,
som även kritiserade bilderna. Endast tre bilder hade inlämnats, med de
voro alla såpass förtjänstfulla, att de erhöllo pris:
I pris ”Järnhäst” Thorvald Borg
III pris ”Skvaller” Ebba Norrmén
III pris ” – ” Ebba Norrmén

§ 3
Härpå följde färgbildstävlingen. Bilderna visades efter varandra och kritiserades
härvid av herr Sjöblom. Prisbilderna visades sist. Prisjuryn hade givit
fem pris samt ett hedersomnämnande för särskilt perfekt färgåtergivning.
Sedan mottokuverten öppnats konstaterades att prisen utfallit på följande
sätt:
I pris ”Vår” Åke Sjöman
II pris ”Vinter” Othmar Nyblin
II pris ”Höst vid stranden” Lars Norrmén
III pris ”Solskensflicka” V. Österberg
IV pris ”Oktobersolen sjunker” Kurt Nordfors
Hedersomnämnande fick motto ”Fyffes”, Helge Åkerberg. [ på grund av enastående
färgåtergivning.]

Emedan prisbedömningen företogs så sent som måndagen före, hade prisen icke kunnats få färdiga, utan uppsköts utdelningen av dem till nästa möte.

§ 4 Sedan bilderna till Mästerskapstävlingens första tävling i andra omgången hade kommit, övergick man till denna tävling. Sammanlagt hade 4 kollektioner om 3 bilder var inkommit. Kritiken upplästes och poängtalen annoterades, varpå resultatet förkunnades:
I pris ”Pan” 76, 5 poäng O. Nyblin
II pris ”Metol” 67,5 poäng I. Wasenius
III pris ”Vintermotiv” 63,5 poäng G. Tschernochvostoff
IV pris ”Mästerskapstävlan” 62,5 poäng A.J. Tenhovaara

[ motton: ”Pan” (Vinter, Borgå domkyrka, Porträtt), ”Mästerskapstävlan” (Bön, Skiss, Silhuett), ”Vintermotiv” (A, B, C), ”Metol” (A, B, C) ]

§ 5 Efter det resultatet avkunnats meddelade Tenhovaara, att en av hans bilder, ”Andakt”, som i denna tävlan icke kommit bland de bästa, på tvänne internationella utställningar hade erhållit guldmedalj. Herr Malmelin fann sig därvid föranlåten att påpeka, att tidigare publicerade eller prisbelönta bilder enligt tävlingsreglerna icke få tävla i Mästerskapstävlan.

§ 6 Emedan inga frågor inlämnats till brevlådan, avslutades mötet sålunda med en supé, i vilken 7 personer deltogo.

Im fidem: G. Groundstroem Justerat: W. Jakobsson


[ Kameraseuran 20-vuotisnäyttely maaliskuussa 1941, Kumlinin taidesalongissa, Annankatu 12. Näyttelyssä on edustettuna koko 20-vuotistaipaleen kuvasato sekä omina erillisinä ryhminään v. 1941 vuosikilpailun ja Pietisen Kuvakätkön 1. eräkilpailun kuvat. Näyttely pidetään avoinna sunnuntaista 23 p:stä lähtien 10 päivän ajan pyhäpäivisin klo 11 – 16 ja arkisin klo 12 – 17.

– AFK-fotografers bilder i utställningen:

Miliam Malmelin
90. Efter solnedgången
91. Vila
92. Avfärden
93. Motljus
94. Aamupuhde
221. Portal

Othmar Nyblin
99. Syksy satamassa
100. Pilvien tytär
101. Vid stranden
102. Under duschen
103. Merellä
104. Luostarin portti
105. Marina
106. Lek med elden

Georg Tschernochvostoff
168. Det blåser upp
169. Tyyntä
170. Syyssumua
171. Gammal kvarn
172. Japonica
173. Andante
174. Sävyharjoitelma
175. Hymyn varjo
176. Kylpy
177. Myrsky tulossa
178. Hongan unelma
179. Talvi-ilta
180. Avaruudessa
181. Syystunnelma
182. Muotokuva
183. Raunio
184. Dekorativ vinteretyd
185. Joutsen

Ilmari Wasenius
203. Syksy
204. Seppä
205. Mot ljuset
206. Joutsenet
207. Yyteri
208. Berit
209. Sumua
222. ”18 pvä huhtikuuta”

Fred Runeberg
226. Karjalaisperhe ]


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. månadsmöte onsdagen den 23 april 1941 kl. 19 på Handelsgillet. Närvarande voro 26 personer. Ordföranden var W. Jakobsson, sekreteraren undertecknad G. Groundstroem.

§ 1 Såsom ny medlem hade anmälts herr Max Hagman, adr. Lutherg. 14, vilken invaldes enhälligt.

§ 2 Förrän man övergick till övningstävlingarna, konstaterades genom förfrågningar, att till det förra tävlingstillfället icke hade inlämnats några bilder i Nybörjarklassen, varför den ”uppskjutna” tävlingen sålunda bortföll.

§ 3 Emedan ”Nybörjarklassens” domare, Tschernochvostoff, denna dag firade sin namnsdag (bjudande kaffe och konjak åt dem som tilläventyrs besökte honom), kritiserades bilderna, två till antalet, av Jakobsson, på grundvalen av den kortfattade skriftliga kritik som bemälde Tschernochvostoff hade överstyrt till mötet.
II pris ”Motsol” Greta Bruhn
IV pris ”Spår” Greta Bruhn

§ 4 Härpå följde ”Fortbildnigsklassen”. Domaren, Nyblin, var förhindrad att infinna sig, men hade skriftligen avgivit sin kritik, som upplästes av Jakobsson.
II pris ”Grannens bastu” Ebba Norrmén
II pris ”Arkitektur” Karin Blanquette
III pris ”Rimfrost” Rabbe Schauman

§ 5 Sedan övningstävlingarna undanstökats, utdelades prisen för Färgbildstävlingen.

§ 6 Följde så femte och sista omgången i ”Utmanartävlan 1939-41”. Av de anmälda hade en uteblivit, varför sålunda 9 bilder återstodo för slutspurten. Av kritiken att döma var kvaliteten denna gång icke så hög som senast. Sedan kritiken upplästs och poängtalen summerats befanns följande:
I pris 24 poäng ”Nyfikna vänner” G.A. Deinert
II pris 23 poäng ”Skogen vaknar” C. Grünberg
III pris 22 poäng ”Vinterbild” Åke Sjöman
Sedan alla mottokuvert brutits och poängsummorna införts i tävlingsprotokollet, uträknades poängmedeltalet, såsom reglerna föreskriva.
C. Grünberg 25,23 poäng I pris
G.A. Deinert 24,44 poäng II pris
Åke Sjöman 21,98 poäng III pris
Lars Norrmén 21,88 poäng
G. Groundstroem 21,86 poäng
Sven Brotherus 19,81 poäng
Börje Ridderstad 19,81 poäng
Ebba Norrmén 17,1 poäng
De övriga tävlanden hade icke deltagit minst tre gånger, vilket var villkoret för att komma med i den slutliga poängberäkningen.

§ 7 Härpå visade Jakobsson ett antal diapositiv från en resa till England och Medelhavshamnar, som han hade företagit i sin gröna ungdom såsom praktikant. Bland bilderna voro flere, som visade huru de nu så berömda ”dockorna” se ut och varpå det beror att de äro så känsliga för flygbombardemang.

§ 8 Till brevlådan hade icke inlämnats någon fråga, men Sjöman undrade, vad en av domarena hade menat, då han sade att bilderna bör vara torra då de tas ur pressen. Frågan gav upphov till en ganska lång diskussion om uppklistring av bilder, Grünberg, Deinert, Jakobsson o. andra redogjorde härvid för sina resp. klistringsmetoder. Bl.a. ett annat likadant papper läggas över bilden (med skiktsidan mot bilden), annars blir bilden ofelbart fläckigt glansig. Vidare påpekade Deinert, att retusch försvinner om man sprutar zaponlack över bilden, vilken bör vara uppklistrad före denna procedur. Jakobsson kunde av erfarenhet meddela, att när man klistrat upp bilder med snickarlim, böra de vara torra, men använder man stärkelseklister, skola bilderna vara våta.

§ 9 Mötet avslutades med en supé på Royal, i vilken personer deltogo.

In fidem: G. Groundstroem Justerat: W. Jakobsson


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte onsdagen den 28 maj 1941 kl. 19 på Handelsgillet. Närvarande voro 22 medlemmar Ordförande var G. Tschernochvostoff, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Ordföranden meddelade, att Kameraseura har planer på att nästa höst anordna en årstävlan i stil med AFK:s motsvarande tävlan. Det hade även varit fråga om att ev. kombinera dessa tvänne tävlingar, men Tschernochvostoff hade på mötet, där frågan behandlades, framhållit, att AFK:s tävlan redan har gammal tradition och dessutom skulle dessa bägge tävlingar i alla fall i huvudsak beröra alldeles olika kretsar. Man beslöt därför lämna den påtänkta kombinationen ur räkningen. Vidaren kunde ordföranden meddela, att Kameraseura har gått i författning om att utgiva en fototidskrift.

§ 2 Följde så klubbens vårtävlan. Till densamma hade inlämnats sammanlagt 9 bilder. De kritiserades av Tschernochvostoff, varvid han framhöll, att en av bilderna gjorde intryck av bromoljetryck. Härpå meddelade han, vilka bilder som erhållit pris. Dessa voro:
I pris ”3” fröken Uhlenius
II pris ”Derby” C. Grünberg
III pris ”Här vila inga ledsamheter” G.A. Deinert
Härefter meddelade Deinert att hans bild verkligen var ett bromoljetryck. På en fråga beträffande andra pristagares bilder, meddelade Grünberg, att den var tagen med Contax med teleobjektiv på 2 m avstånd.

§ 3 Ordföranden föreslog, att sådana engångstävlingar även skulle arrangeras i framtiden Förslaget godkändes enhälligt i sådan form, att dessa tävlingar kunna inkastas då och då, vid lämpliga tillfällen.
I detta sammanhang påminde Tschernochvostoff om de i klubbens ägo befintliga ”Putte”-pokalerna, vilka en gång inköptes till billigt pris på en pantgodsauktion. Grünberg föreslog, att dessa pokaler skulle utdelas i s.k. ”Putte”-tävlingar, vilka borde vara någotslags motivtävlingar. Mötet godkände förslaget, och det beslöts sålunda, att pokalerna skulle reserveras för engångstävlingar, i vilka motivet i huvudsak borde vara humoristiskt.

§ 4 Härpå diskuterades arrangerandet av en vårutfärd. Mötet ansåg att en sådan borde fås till stånd. Av flere projekt stannade mötet vid Munksnäs-Granö-Lövö-förslaget. Såsom datum fastställdes söndagen den 8 juni. Klockslaget skall fastställas av styrelsen.

§ 5 Nyblin förevisade en 8 mm film, ”Tre flickor och en hund på utfärd”.

§ 6 Till sist följde en allmän diskussion om aktuella och mindre aktuella fotografiska spörsmål. Bl.a. bad en klubbmedlem om svar på frågan, varför exponeringstiden skall förlängas vid tagning av motljusbilder.

§ 7 Mötet avslutades med en supé på Royal, i vilen hela 15 personer deltogo.

In fidem: G. Groundstroem Justerat: G. Tschernochvostoff


4.6.1941

Till Amatörfotografklubbens i Helsingfors medlemmar.

AFK anordnar söndagen den 8 juni en fotografisk utfärd till Munksnäs. Samlingen sker kl. 10 vid ingångsporten till Fiskartorpsrestaurangen (bredvid tennisplanen). I händelse av regn vid huvudingången på havssidan.
Till Fiskartorpet kommer man bekvämast med spårvagn från Skillnaden, därifrån vagnarna gå var 12:te minut (sålunda t.ex. kl. 9.00, 9.12, 9.24, 9.36, 9.48 osv.)
Från samlingsstället företas en promenad till Granö och Lövö, där motiv finnas i överflöd. Härefter återtåg till Fiskartorpet, där gemensam måltid intages (intet tvång naturligtvis). Efter måltiden antingen ny motivjakt eller avfärd till staden; närmare beslut fattas på utfärden.
Glöm icke att medtaga kamera och negativmaterial. Gör helst allting i ordning redan föregående kväll, annars kan någonting bli bortglömt i morgonbrådskan. Medtag även nödiga matkort.
Styrelsen.


9.1.1942

Till Amatörfotografklubbens medlemmar.

På grund av kriget har klubbens verksamhet helt och hållet legat nere, vilket ju är naturligt, emedan ett flertal av de mest aktiva medlemmarna icke skulle ha varit i tillfälle att deltaga i klubbens arbete.
Men fastän någon regelrätt verksamhet åtminstone inte ännu kan komma ifråga, ha många härvarande klubbmedlemmar uttalat en önskan att sammankomma för att gemensamt kunna ventilera fotografiska spörsmål. För att tillmötesgå dessa önskningsmål och emedan just för närvarande en del medlemmar, som legat ute vid fronterna, äro permitterade, har styrelsen beslutat arrangera en sammankomst tisdagen den 13 januari kl. 19.30 på Handelsgillet, Kaserngatan 23.
Denna sammankomst bör icke uppfattas som ett egentligt möte, utan mera som ett kamratligt samkväm. Något program har ej heller fastställts, men de som ha bilder, vilka de gärna önska få kritiserade eller vilka ha aktuellt intresse, uppmanas medtaga dem, oberoende av om det är fråga om förstoringar eller kontaktkopior.
Efter sammankomsten gemensam supé för dem som så önska, antingen på Handelsgillet eller någon annan restaurang, varom överenskommelse träffas på sammankomsten.
Sekreteraren.


17.2.1942

Till Amatörfotografklubbens medlemmar.

Den 13 januari 1942 sammankommo Amatörfotografklubbens medlemmar å Handelsgillet, varvid frågor om klubbens verksamhet under våren behandlades. Såsom allmän åsikt uttalades att klubbens styrelse skulle kvarstå till nästa årsmöte i oktober 1942. Årsavgiften Fmk 50:- önskade de närvarande att medlemmarna skulle inbetala. Tävlingarna om utmanarpokalen och i mästerskapsklassen uppskjutas tillsvidare. Under vårterminen sammankallas medlemmarna till tvenne möten, det första i mars, det andra i maj månad. Vid marsmötet anordnas s.k. krigstidstävling med fritt motiv. Varje bild tävlar skilt för sig och fästes intet avseende vid bildstorleken. Bilderna böra vara monterade. Dessutom anordnas vanlig supétävling, varom meddelande senare kommer att utsändas.
Vid mötet, som bevistades av ett tjugotal medlemmar, förevisades flere bildserier av vilka K.V. Lindqvists stereoskopbilder å glasplåtar speciellt må omnämnas. Efter det ing. W. Jakobsson förevisat en serie färgfotografier avåts en supé, i vilken 15 medlemmar deltogo. Att intresset för klubbens verksamhet fortfarande är livligt, kan med tillfredsställelse konstateras.
Styrelsen.


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. månadsmöte torsdagen den 26 mars 1942 kl. 19 på Handelsgillet. Närvarande voro 24 personer. Ordförande B. Ridderstad, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Emedan varken ordföranden eller viceordföranden hade kunnat infinna sig, valdes till mötets ordförande B. Ridderstad.

§ 2 Såsom ny medlem invaldes enhälligt fröken Maria af Enehjelm.

§ 3 Följde så Krigstidstävlingen, till vilken hade inlämnats 9 bilder. Ingen av prisjuryns medlemmar hade kunnat infinna sig, varför en kortfattad kritik föredrogs av sekretararen med ledning av de uppgifter han erhållit från prisjuryn. Prisfördelningen var följande:
I pris ”Vinternatt” Sven Brotherus
II pris ”Marin” Rabbe Schauman
III pris ”Höstmorgon” Åke Sjöman
IV pris ”Dagsmeja” Rabbe Schauman
IV pris ”Reflex” Sven Brotherus

§ 4 Härpå visade Th. Borg ett antal färgbilder från Hangöfronten, med både fredliga och mindre fredliga motiv. Efter denna intressanta förevisning fingo klubbens medlemmar ännu se prov på några andra medlemmars färgfotografering: Herrar Sjöman och Schauman visade även ett antal bilder, dock endast med fredliga motiv, den senare isynnerhet Lapplandsbilder.

§ 5 Emedan ingen hade några särskilda frågor att göra beträffande fotografiska spörsmål, övergick man till sista numret på programmet, supétävlingen, som samlade blott 6 bilder. Som segrarinna utgick fröken Karin Blanquette med en barnbild.

§ 6 Mötet avslutades utan supé.

In fidem: G. Groundstroem Justerat: Börje Ridderstad


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. månadsmöte onsdagen den 20 maj 1942 kl. 19 på Handelsgillet. Närvarande voro 23 personer. Ordförande W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Ordföranden uttalade först sin glädje över att så många av klubbens medlemmar hade infunnit sig. Detta visade, att intresset för fotograferingen icke hade slappnat, kriget till trots.
Härpå invaldes enhälligt i klubben följande nya medlemmar: Fröken Maire Schalin och ing. Gösta Schwindt.

§ 2 Såsom andra nummer på programmet stod engångstävlingen ”Min bästa bild”. Ordföranden redogjorde först för uträkningen av tävlingsresultatet: Poängsumman för varje bild divideras med antalet bedömare. De rena poängsummorna som sålunda kunde ej komma ifråga, emedan vissa bilder, vilkas ägare ej infunnit sig, i så fall skulle komma att bedömas av alla de närvarande och sålunda komma sig till alltför hög poäng.
Härpå bedömdes de i tävlingen deltagande bilderna, 17 till antalet, av de närvarande. Resultatet, vilket i förbigående sagt uträknades av herrar Sandell och Karlsson, ackompanjerade av ing. Renholm, gav följande resultat:
I pris 8,9 poäng en hamnbild av O. Nyblin;
II pris 8,89 poäng G. Tschernochvostoff, för en tidigare prisbelönad bild, föreställande ett vinterlandskap med en björk i förgrunden;
III pris 8,15 poäng fröken K. Blanquette för en höstbild från Skatudden.
Nyblin blev sålunda ägare till den första ”Rulle”-pokalen (obs. icke ”Putte”-pokalen), som denna gång uppställdes som första pris.

§ 3 Medan uträkningen pågick, redogjorde Tschernochvostoff för de tävlingsprinciper, som följas av Tampereen Kameraseura. De avvika från våra bl.a. därigenom, att bilder, som gjorts av affärer (naturligtvis av amatörens negativ) godkännas i deras tävlingar. I anslutning till denna redogörelse utställdes 14 st. av nämnda förenings bästa bilder. De gjorde ett synnerligen trevligt intryck genom att alla voro uppklistrade på kartong av samma storlek. – Tampereen Kameraseura har även för vana att taga en kopia av varje god bild, som deltagit i deras tävlingar, och införliva dessa med föreningens arkiv.

§ 4 Härpå förevisades en del av de bilder, som hade deltagit i Kameraseuras färgbildstävling någon vecka tidigare. Härvid kunde konstateras, att de på senare tid framkallade Agfa-färgfilmerna genomgående hade en varmare ton än de tidigare. Den överdrivna blåaktiga och grönaktiga tonen var i de flesta fall försvunnen.
Även ordföranden hade en rulle färgfilm med sig, som han visade för de alltid intresserade klubbmedlemmarna.

§ 5 Med anledning av tammerforsbilderna uppstod en diskussion om ett förenhetligande av kartongformaten. Denna standardisering förordades av Tschernochvostoff på det varmaste. Frågan gällde sedan, vilket format och vilken yta man borde gå in för, isynnerhet om även Amatörfotografklubben skulle följa Tampereen Kameraseuras exempel och skaffa sig ett arkiv av medlemmarnas bästa bilder. Något svar på frågorna gav diskussionen icke, men styrelsen fick i uppdrag att förbereda saken och komma med förslag. – Det kartongformat som i allmänhet använts på internationella utställningar och tävlingar är 40×50 cm, eller egentligen 16×20″. Tampereen Kameraseuras bilder voro monterade på formatet 375×500 mm.
Frågan om arrangerandet av en sommarutfärd diskuterades även, men beslöts, att styrelsen skulle ta sig en funderare på denna sak också. Ifall en utfärd anses lämplig, skall cirkulär om saken utsändas.

§ 6 Mötet avslutades med en supé hos Fazer, i vilken 6 personer deltogo.

In fidem: G. Groundstroem Justerat: W. Jakobsson


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. styrelsemöte den 29 oktober 1942 kl. 12 i Nyblins Magasin, Centralg. 3. Närvarande voro blott G. Tschernochvostoff och G. Groundstroem.

§ 1 Mötet hade sammankallats för att diskutera programmet för klubbens årsmöte. Nyblin och Jakobsson blevo tyvärr i sista stund förhindrade att närvara, Nyblin på grund av fotohandlarnas extraordinarie möte och Jakobsson emedan han skulle ge ett utlåtande om orsakerna till att en hissmotvikt under luftbombardemanget föregående kväll hade fallit ned.

§ 2 Groundstroem meddela, att han tack vare K. Lindqvists bemödanden fått löfte om att få hyra Handelsgillets stora sal, dock mot väsentligt förhöjd hyra, 200:- mk till gillet och 200:- mk till restauratrisen för uteblivet superande, sammanlagt alltså 400:- mk per kväll. Det föreföll ju rätt kraftigt tilltaget, men åtminstonen denna gång kunde man ju arrangera mötet på Handelsgillet. Huru man skulle förfara senare fick framtiden utvisa. På grund av de eviga ukaserna och avsiktliga småaktigheterna från bråkstaken Alkoholiliikes sida är man tvungen att tömma salen redan kl. 22.30.

§ 3 Enligt stadgarna skall årsmötet hållas i oktober, men krigstiden måste betraktas som force majeur och det beslöts därför att hålla mötet den andra veckan i november. Sekreteraren hade f.ö. icke haft tid att arrangera mötet tidigare. Mötesdagen skulle bestämmas slutgiltigt först efter överenskommelse med Handelsgillet.

§ 4 Beträffande mötets program beslöts att denna gång på grund av ärendenas mångfald blott en enda tävling skulle hållas, näml. supétävlingen. I stället för supé skulle t.ex. en eller ett par filmrullar uppställas som pris, dock först efter det mäktig Nyblins samtycke inhämtats. Vidare ansåg Tscherno att den nuvarande styrelsen borde göra upp förslag till ny styrelse, så att även andra klubbmedlemmar skulle få dra sitt strå till stacken.
Årsavgiften borde även enligt Tschernos åsikt höjas förslagsvis till 100 mk, isynnerhet då penningvärdet fallit och emedan en hel del medlemmar torde ha avgått. De verkligt intresserade skulle väl knappast anse denna summa för stor.
För övrigt fastställdes programmet som följer:
1. Styrelsens meddelanden.
2. På årsmötet ankommande ärendens behandling (obs. revisionen) inkl. fastställandet av årsavgiften.
3. Frågan om kartongformaten, speciellt med tanke på att supébilderna borde monteras (hur går det med namnteckningen på baksidan i så fall?)
4. Diskussion ang. klubbens veksamhet under begynnande säsong (tävlingar, föredrag, förevisningar?)
5. Ev. utställning av bilder.
6. Supétävlan.

In fidem: G. Groundstroem Justeras: G. Tschernochvostoff


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. årsmöte onsdagen den 11 november 1942 kl. 19 på Handelsgillet i Helsingfors. Närvarande voro 29 medlemmar. Ordförande W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och framhöll, att på grund av de exeptionella tiderna hade årsmötet framflyttats från den i stadgarna föreskrivna månaden oktober till november. Vidare påpekade han, att av samma orsaker intet årsmöte hade avhållits 1941. Den verksamhetsperiod, som nu skulle behandlas omfattade sålunda två år. På en fråga om någon hade något att anmärka mot detta arrangemang gav ett allmänt mummel till svar, att styrelsens åtgärd godkändes.

§ 2 Till nya medlemmar hade anmälts ing. K.L. Nyman och herr R.G. Nordfors, vilka enhälligt invaldes.

§ 3 Härpå upplästes årsberättelsen för de två verksamhetsåren, vilken godkändes utan anmärkningar. Skattmästaren uppläste sin tablå över boksluten samt revisionsberättelserna. Dessa föranledde ingen diskussion, varpå styrelsen enhälligt beviljades ansvarsfrihet.

§ 4 Tschernochvostoff förfrågade sig hos sekreteraren, huruvida ännu några exemplar av klubbens jubileumsbok funnos kvar. Den tillfrågade kunde lugna Tscherno med upplysningen, att allt ännu flere hundra sådana funnos i lager och enligt ett för länge sedan fattat beslut säljas åt klubbens medlemmar till ett pris av 10:- mk stycket.
På grund av denna upplysning uttalade några klubbmedlemmar en önskan, att ett antal exemplar alltid skulle upphämtas till klubbmötena så att den som önskade genast kunde få köpa dem.

§ 5 Följde så styrelsens förslag till verksamhetsprogram, för vilket ordföranden redogjorde. Till följd av svårigheter av allehanda slag, brist på negativ- och positivmaterial, aktiva medlemmars absence osv. hade styrelsen ansett lämpligast att icke uppgöra något fast program som borde följas under säsongen. I stället skulle mötesprogrammen och tävlingarna fastställas från fall till fall, helst och så långt sig göra låter redan på föregående möte. Förslaget godkändes utan diskussion.

§ 6 Under den härpå följande diskussionen om årsavgiften framhöll Jakobsson, att medlemstalet nedgått och att av dem som inte utträtt ur klubben icke på långt när alla hade betalt sina årsavgifter. Ett underskott hade blivit följden härav. Föreslog höjning av årsavgiften till 100:- mk, vilket inte kunde anses högt, då man tänker på huru penningvärdet sjunkit. Ridderstad frågade i detta sammanhang, om alla utestående medlemsavgifter indrivas, så att ingen s.a.s. kan ”hoppa över” något år. Skattmästaren bekräftade, att avgifterna indrivas. Ordförandens förslag vann enhälligt understöd. Det beslöts sålunda, att årsavgiften blir 100:- mk.

§ 7 Följde så val av nya styrelsemedlemmar. Emedan varje styrelsemedlem enligt stadgarna sitter 2 år, voro sålunda alla nu förpliktade att avgå. Ordföranden bad de närvarande föreslå styrelseledamöter. En förnyelse av styrelsen vore välkommen också av den orsaken, att de nu sittande redan varit rätt länge och även andra borde få dra sitt strå till stacken. Efter kortare diskussion uttalade mötet en önskan, att den nuvarande styrelsen skulle kvarstå. I stället för Malmelin och Wasenius, vilka f.n. i allmänhet icke kunna deltaga i klubbens arbete, invaldes på förslag av Jakobsson B.W. Rothe och B. Ridderstad.
Det bör uttryckligen framhållas, att nyvalet i ingen händelse betyder ett misstroendevotum mot de avgående styrelseledamöterna, utan har sin grund enbart däri, att det ofta visat sig svårt att få ihop beslutfört antal styrelsemedlemmar, vilka ju böra vara minst fyra. Beträffande avgångsplikten beslöts att Jakobsson, Tschernochvostoff och Groundstroem skola avgå om ett år samt Nyblin, Rothe och Ridderstad efter två år.

§ 8 Till revisorer återvaldes A. Deinert och Kurt Nordfors samt till revisorssuppleanter H. Herrman och E. Karlsson.

§ 9 Kartongfrågan upptogs därpå till diskussion. Ordföranden redogjorde för frågans hittillsvarande utveckling samt nämnde att sekreteraren skrivit ett brev i saken till tyska amatörfotografförbundet och även erhållit svar på sitt brev. I Tyskland har man sedan några år blott kartongformatet 50×50 cm på utställningar.
Tschernochvostoff undrade hur en liten bild tar sig ut på ett sådant format. Man har ju ansett t.ex. bildformatet 27.5×35 cm vara för litet för kartongformatet 40×50 cm. Hos oss är ju det vanligaste formatet omkring 24×30 cm. Ett så stort format som 50×50 erbjuder dessutom svårigheter vid sändning per post. Erbjöd sig att vid följande möte redogöra för kartongens estetiska uppgift.
Jakobsson ansåg 50×50 vara rätt lyckat. Då bilderna måste vara av en viss storlek för att göra sig gällande på detta format, kunde resp. amatörer inrikta sig på att göra färre men större bilder. För att få ett riktigt begrepp om det föreslagna formatet 50×50 beslöts efter ytterligare diskussion, att ge i uppdrag åt Nyblin att till nästa möte montera ett antal bilder i olika format på kartongstorleken 50×50 cm.
I samband med kartongfrågan framlade Jakobsson ett förslag angående registrering, mappbevaring och utlåning av bilder.

§ 10 Diskussionen om klubbens framtida verksamhet avklubbades, då förutom det som tidigare beslöts (de § 5) intet program på längre sikt kunde fastställas.

§ 11 Ridderstad ställde ut 14 egna bilder och berättade litet om dem. Tschernochvostoff kritiserade därpå desamma.

§ 12 Följde så kvällens enda tävling, supétävlingen, vilken hade samlat rekordantalet 30 (trettio) bilder. Segraren blev Helge Åkerberg. I stället för supé utgjordes priset denna gång av en filmrulle.

§ 13 Medan uträkningen av tävlingsresultatet pågick, visade Jakobsson och K.L. Nyman färgbilder.

In fidem: G. Groundstroem Justerat: W. Jakobsson


Redogörelse för Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. femtiotredje och femtiofjärde verksamhetsår (1940-1941 och 1941-1942).

Verksamhetsåret 1940-1941 inleddes i oktober med det sedvanliga årsmötet, i anslutning till vilket hade arrangerats en allmän årstävlan för amatörer. Verksamheten kunde sedan fortgå ostört under hela säsongen med ett klubbmöte i månaden. Under klubbens sommarvila utbröt ju kriget på nytt, och av denna orsak höllos inga möten under hösten 1941. Men i januari 1942 återupptogs emellertid verksamheten, om också i begränsat omfång. Den 13 januari hölls på Handelsgillet, där f.ö. klubbmötena även hade försiggått, en sammankomst, varvid frågor angående klubbens verksamhet diskuterades. De närvarande, ett tjugotal personer, voro enhälligt överens om att klubbens verksamhet trots alla svårigheter borde upprätthållas. Vid denna sammankomst beslöts även att ännu under samma vårsäsong hålla tvänne klubbmöten. Samtidigt uttalades önskemålet att styrelsen skulle kvarstå till nästa årsmöte.
Vad själva formerna för klubbens verksamhet vidkommer, ha inga särskilda förändringar skett. Huvudnumren ha i allmänhet utgjorts av tävlingar, vilka sålunda förekommit på varje möte, vanligen tvänne tävlingar och en gång t.o.m. tre. För tävlingarna, förevisningarna och föredragen redogöres längre fram.
För att få till stånd diskussioner om fotografiska spörsmål infördes en s.k. brevlåda, till vilken var och en kunde inlämna skriftliga och anonyma frågor, vilka upplästes på mötena och besvarades av dem som voro i stånd därtill. Tyvärr utnyttjades detta tillfälle till att få svar på oklara saker rätt litet, men en hel del värdefulla upplysningar och råd kunde klubbmedlemmarna ändå inhämta på detta sätt.
Bland frågor, som varit aktuella under berättelseåret må främst nämnas planerna på anskaffning av ett eget mörkrum för klubbens medlemmar. Saken diskuterades på flere styrelsemöten och i princip var styrelsen även enig om nyttan av ett sådant rum, men det hela hängde upp sig på svårigheten att erhålla lämplig lokal för ändamålet. Saken måste sålunda lämnas vilande tills vidare.
En annan fråga som flera gånger diskuterades gällde anskaffningen av en förstorings- och en projektionsapparat, vilka det var meningen att klubbens medlemmar skulle kunna hyra för en eller ett par kvällar i sänder. Då frågan om förstoringsapparaten hängde samman med mörkrumsproblemet, fick köpet av den anstå, medan däremot en projektionsapparat jämte skärm inköptes. Förrän köpet avgjordes, hade klubbens medlemmar vid ett möte tillfälle att se flere olika modeller av projektionsapparater, vilka demonstrerades av Nyblin.
Vid majmötet 1942 uppdök frågan om förenhetligande av kartongformaten. Diskussionen uppstod på grund av att vid samma möte utställdes ett antal bilder från Tampereen Kameraseura, vilka alla voro monterade på kartonger av samma storlek och därigenom förlänade hela kollektionen en prägel av lugn. Åsikterna voro icke delade ifråga om det lämpliga uti en sådan standardisering, men däremot visade det sig synnerligen svårt att fastslå något visst format för ändamålet. Styrelsen fick därför i uppdrag att vidare bereda frågan.
Utom den svartvita fotograferingen har även färgfotograferingen haft många flitiga utövare, vilka vid flere tillfällen visat vad de åstadkommit. Tyvärr ha svårigheterna att erhålla material även härvid gjort sig gällande. Dessutom dröjer det länge, vanligen flere månader, innan de exponerade filmerna återsändas från resp. framkallningsanstalter i utlandet. Men det är ju saker som ha sin övergång.
Klubben har numera även erhållit ett eget märke, som ritades av M. Malmelin och föreställer en objektivring med bokstäverna AFK över objektivöppningen. Samma märke skall det inpassas i en silver- eller guldring. Tillsvidare har blott en medlem erhållit mästerskapsmärket i silver, näml. I. Wasenius.
Ett av amatörernas stora bekymmer f.n. gäller bristen på fotografiskt material. Ännu under år 1940 och början av 1941 kunde både negativ- och positivmaterial erhållas någotsånär, ehuru vissa papperssorter försvunno, men småningom har det blivit rätt dåligt beställt även i det hänseendet. Det gäller således att handskas sparsamt med det lilla som ännu finnes att tillgå. Klubbens medlemmar ha även lagt märke till, att allt material blivit hårdare, vilket väl i främsta rummet beror på att resp. tillverkare spara på silversalterna. Men detta sakförhållande behöver icke vara så farligt som det ser ut vid första ögonkastet. Ty varför hava vi annars både mjukt och hårt arbetande framkallningslösningar om icke för att vid behov använda oss av dem? Amatörerna ha nu verkligen ett tillfälle att se vad de under årens lopp ha lärt sig angående framkallning både av negativmaterial och av papper. För negativ har ju mjukframkallning på sätt och vis redan sedan en längre tid varit praxis; nu gäller det att på papper tillämpa samma principer.
Tidigare brukade fotoklubbarnas medlemmar erhålla en viss rabatt på sina inköp i de affärer, som tillhöra Fotohandlarföreningen. En av krigets följder är även den, att denna rabatt numera avskaffats.
I februari 1941 fyllde Turun Kamerat 10 år och inbjöd Amatörfotografklubbens representanter till sitt jubileumsmöte. Emedan vår viceordförande Tschernochvostoff samma dag med anledning av andra ärenden skulle uppehålla sig i Åbo, fick han i uppdrag att representera Amatörfotografklubben vid mötet ifråga.
Samma år i mars fyllde Kameraseura 20 år och celebrerade tillfället med en fest i Laulumiehets lokal. Som officiell representant för Amatörfotografklubben deltog sekreteraren i festen, men dessutom närvoro flere av klubbens övriga medlemmar.
Tävlingar.
Till årstävlingen 1940 hade inlämnats 61 kollektioner, men emedan 6 kollektioner av olika orsaker måste kasseras, återstodo för bedömning 55 kollektioner. Något första pris ansåg sig prisnämnden icke kunna utdela, men i stället utdelades 2 andra pris, tre III pris och dessutom tre hedersomnämnanden. Omkring 90 personer besökte utställningen.
I Mästerskapstävlingen, som gäller det av dir. Nybom donerade priset, avslutades första omgången vid novembermötet 1940. I den sista tävlingen deltogo tre personer, dvs. desamma som deltagit i andra tävlingen. Som slutlig segrare i denna omgång utgick Ilmari Wasenius.
Andra omgången i tävlingen påbörjades även i mars 1941, men då tävlingen är rätt krävande, kommo inga andra tävlingar till stånd under samma säsong. Meningen var att fortsätta med friska krafter följande höst, men kriget kom emellan och tävlingen skall enligt styrelsens förslag uppskjutas tills kriget är slut. – I andra omgången startade fyra tävlande, men då det visade sig, att en av de tävlande hade medtagit en bild, som tidigare blivit premierad, blev hela serien diskvalificerad. Beslutet om diskvalificering bekräftades vid ett styrelsemöte, som hölls något senare.
Utmanartävlingen 1939-1940, som påbörjades vid septembermötet 1939, återupptogs på årsmötet 1940 och avslutades vid aprilmötet 1941. Sammanlagt deltogo 14 personer i tävlingen, men endast 9 fullföljde den såtillvida, att de deltogo minst tre gånger. Blott tre personer deltogo varje gång. Tävlingsreglerna visade sig denna gång vara rätt lyckade, ehuru anmärkningar naturligtvis även kunde riktas mot dem.
Övningstävlingarna upptogs även på programmet i december 1940 och fortgingo sedan till april 1941. Sammanlagt höllos sålunda 5 tävlingar. I Nybörjarklassen deltogo allt som allt blott tre personer, men i Fortbildningsklassen voro deltagarna sju.
Vid klubbens decembermöte 1940 meddelade Tschernochvostoff, att han beslutat donera ett nytt vandringspris till klubben, den s.k. ”Landskapspokalen”. Om detta pris tävlades första gången i januari 1941. Till tävlingen, ur vilken M. Malmelin utgick som segrare, hade inlämnats 5 bilder.
Då kriget försvårade avhållandet av de ordinarie tävlingarna, anordnades några engångstävlingar. Den första av dessa anordnades vid majmötet 1941, benämnd helt rätt och slätt Vårtävlan 1941, den andra vid marsmötet 1942, benämnd Krigstidstävlingen samt den tredje vid majmötet 1942, benämnd ”Min bästa bild”. I den sistnämnda fingo tidigare premierade och publicerade bilder deltaga.
Vidare ha tvänne utfärdstävlingar hållits, ”Aulankotävlingen” i november 1940 med bilder som tagits vid klubbens utfärd till Aulanko samt ”Högholmstävlingen” i januari 1941 med motiv från Högholmen. I den förstnämnda deltogo blott tre personer men med sammanlagt 16 bilder, i den senare 6 personer med 8 bilder.
Även en färgbildstävling hölls i mars 1941. Till tävlingen hade inlämnats 30 bilder och kvaliteten var i allmänhet rätt hög. Ett första, två andra, ett tredje och ett fjärde pris utdelades. En bild fick hedersomnämnande för särskild god färgåtergivning.
Under de förflutna tvänne åren har klubben företagit blott en utfärd, till Munksnäs-Granö i början av juni 1941. Tyvärr var vädret denna dag molnigt och blåsigt.
I den mellan Kameraseura och Kamerasissit försiggående ”Helsinki”-tävlingen ha några av klubbens medlemmar fungerat som prisdomare.
Förevisningar, utställningar och föredrag.
Vid klubbens decembermöte 1940 förevisade och demonstrerade Nyblin ett antal olika framkallningsdosor, både användbara och sådana som man bör akta sig för. Vid novembermötet visade Jakobsson ett antal gummitryck och koltryck, och vid majmötet 1942 fingo klubbens medlemmar se både en kollektion färgbilder, som deltagit i Kameraseuras färgbildstävling samma månad och en kollektion bilder från Tampereen Kameraseura. Dessutom ha flere av klubbens övriga medlemmar vid olika tillfällen visat av dem tagna färgbilder, av vilka särskilt må nämnas Th. Borgs bilder från Hangöavsnittet, tagna sommaren 1942.
G.A. Deinert höll vid februarimötet 1941 ett mycket intressant föredrag om huru man genom att använda elektrisk exponeringsmätare avsevärt kan påskynda och förenkla det normala förstoringsarbetet.
Emedan klubben äger en hel mängd gamla diapositiv, företog sig materialförvaltaren Malmelin att sortera dem och dela upp dem i sådana som äro värda att sparas och sådana som saklöst kunna kastas bort. De förra sammanställde han till lämpliga serier, vilka det var meningen att förevisa på klubbmötena. En sådan förevisning kom också till stånd i december 1940. Bland diapositiven funnos många färgplåtar, vilkas färgkvalitet fullt ut motsvarade det bästa som kan åstadkommas med modärnt material. Det kan ännu omnämnas, att dessa färgbilder voro gjorda på Lumière-plåtar.
Medlemsantalet var den 1.11.1942 197, av vilka 9 voro hedersmedlemmar. Sedan det senaste årsmötet har alltså det teoretiska medlemsantalet nedgått med 12.
Under de gångna året har klubben sammanträtt 11 gånger: Styrelsen har dessutom sammanträtt 10 gånger.
Styrelsemedlemmar voro: ing. W. Jakobsson, ordf., herr G. Tschernochvostoff, viceordförande, ing. G. Groundstroem, sekreterare, dir. O. Nyblin, skattmästare, herr M. Malmelin, materialförvaltare, herr I. Wasenius, styrelsemedlem.
Denna gång är hela styrelsen förpliktad att avgå.
Revisorer ha varit G.A. Deinert och Kurt Nordfors samt revisorssuppleanter H. Herrmann och B.W. Rothe.
Biblioteket och utlåningen ha handhafts av herr G. Grünberg på Foto-Työ, Glogatan 8, där även klubbens arkivmaterial befinner sig. Emedan herr Grünberg erhållit kommendering till försvarsmaktens arabeten har biblioteket av naturlig skäl hållits stängt under det sistlidna året.
Medlemsavgiften fastställdes på årsmötet 1940 till 50:- mk och har även för det följande året bibehållits vid samma belopp.
Kassaställningen framgår ur skattmästarens tablå.
Inventarieförteckningen har undergått blott den förändringen, att en vandringspokal tillkommit (Tschernos Landskapspokal) och en av de kända ”Rulle”-pokalerna har givits såsom pris.
Mötesfrekvensen har hållit sig vid 22-34 personer, vilket ju är rätt bra med tanke på de besvärliga tiderna
Trots mångahanda svårigheter ha klubbmedlemmarna ändå icke förlorat intresset för fotografering och detta ger vissa garantier för att verksamheten, när freden en gång kommer, skall fortsätta med en livaktighet som kanske aldrig förr.
Helsingfors, i november 1942.
Å Styrelsens vägnar:
G. Groundstroem
sekreterare


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. möte onsdagen den 9 december 1942 kl. 19 på Handelsgillet i Helsingfors. Närvarande voro 40 personer. Ordförande W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Som första nummer på programmet stod intagandet av en ny medlem, löjtnant Sven-Erik Fagerholm.

§ 2 Tävlingen i ”Fortbildningsklassen” hade samlat summa en (1) bild med mottot ”Dis”. Bilden kritiserades av Othmar Nyblin som, ehuru någon egentlig tävlan på grund av frånvaron av konkurrens ej förekom, dock ansåg bilden så pass förtjänstfull, att den var värd ett II pris. Sedan mottokuvertet öppnats befanns det att bilden till upphovsman hade Helge Åkerberg.

§ 3 I ”Mimik”-tävlingen deltogo fyra bilder. Prisjuryn som bestod av herrar Jakobsson, Tschernochvostoff och Nyblin, hade bedömt bilderna så, att var och en oberoende av de andra tilldelade bilderna poäng enligt skalan 1-10, där 10 var högsta poängtal. Vid hopsummering av poängtalen blev resultatet följande:
motto ”Levande” 25 poäng
”Blyg” 22 poäng
”Nya dockor” 19 poäng
”Titt ut” 18 poäng
”Levande” hade alltså vunnit tävlingen och den som pris uppställda ”Rulle”-pokalen. Mottokuvertet avslöjade den lyckliga vinnaren C. Grünberg.

§ 4 I anslutningen till ”Mimik”-tävlingen redogjorde Jakobsson för prisjuryns syn på densamma. Bilderna motsvarade inte vad man hade tänkt sig, ehuru det var svårt att säga, hurudana de borde ha varit. Emedan man såg, att de som gjort bilderna verkligen hade ansträngt sig att åstadkomma resultat, ville prisjuryn i varje fall inte refusera dem. En nackdel var givetvis även den omständigheten, att endast barnbilder förekommo. Mimiken blev ju därigenom visserligen omedveten, men egentligen icke alls skiljande sig från det man i allmänhet ser i en vanlig porträttävlan.
Efter en diskussion i frågan beslöts att tävlingen skulle göras om enligt samma regler, men med en uttalad önskan att ej blott barnbilder skulle förekomma.

§ 5 Den på föregående möte påbörjade behandlingen av frågan om kartongformatens standardisering fortsattes. Tschernochvostoff höll ett intressant föredrag om kartongens uppgift och de proportioner mellan bild och kartong som äro estetiskt tilltalande samt belyste detsamma med talrika bildexempel.
I enlighet med det på föregående möte fattade beslut hade Nyblin låtit montera bilder av olika storlek på kartongen av format 50×50 cm och ställde ut dem till allmänt beskådande. Av de utställda bilderna var det endast några få som gjorde sig på denna kvadratiska kartong, vilket även erkändes av dem som tidigare hållit på detta format. Ett internationellt rätt mycket använt bildformat 30×40 cm t.ex. verkade omöjligt i vertikal led.
Efter en diskussion, som icke bragte frågan närmare sin lösning sammanfattade Tschernochvostoff all på mötet uttryckt visdom sålunda, att man borde sträva till ett format som är mindre än 50×50 cm, enligt hans åsikt helst 40×50 eller ännu något mindre. På utställningar kunde man tillåta variationer i kartongbredden men borde innehålla en bestämd kartonghöjd. Påpekade, att frågan ursprungligen kom upp i samband med förslaget att montera supébilderna. Emedan något avgörande beträffande kartongformaten icke uppnåtts, föreslog Tschernochvostoff att supébilderna tillsvidare skulle monteras på 40×50 cm kartong, då man ju alltid senare kan skära bort det som är överflödigt.
Något beslut i saken fattades icke, utan överlämnades saken till styrelsens avgörande. Jakobsson föreslog till sist, att hela standardiseringsfrågan skulle föredragas för fotoklubbarnas förbund och de olika klubbarna. Förslaget vann understöd och godkändes.

§ 6 Som avslutnings- och paradnummer förevisade Eckert och Nyblin stereoprojektionsbilder. Apparaturen var från Zeiss-Ikon och hela effekten baserade sig på polariserat ljus. För att kunna betrakta härligheten hade tio par polarisationsbrillor upphämtats till mötet. Eckert redogjorde för principerna och demonstrerade tillsatsapparaterna.
Emedan det var första gången klubbens medlemmar åtminstonen i samlad trupp, voro i tillfälle att se denna fototeknikens vinning, hade ett särskilt stort antal medlemmar infunnit sig.

In fidem: G. Groundstroem W. Jakobsson


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. månadsmöte onsdagen den 3 februari [1943] kl. 19 på Handelsgillet. Närvarande voro 38 medlemmar och tre gäster. Ordförande W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Till inträde i klubben anmäldes ingenjör Bertel Holmström, som enhälligt invaldes.
Ordföranden lämnade härpå meddelandet, att firman Nyblin har skänkt Paul Wolffs ”Meine Erfahrungen – farbig” till klubbens bibliotek samt dessutom donerat tre silverpjäser till en tävling inom klubben. För att såvitt möjligt göra tävlingen sådan, att både hajar och mindre försigkomna skulle ha lika möjligheter att vinna, hade Nyblin föreslagit att tävlingen skulle få formen av en handikappstävling. Ett exemplar på huru poängberäkningen i ett sådant fall sker hade utarbetats av styrelsen och distribuerats i hektograferade exemplar till de närvarande.

§ 2 Som andra nummer på programmet följde en tävling i Fortbildningsklassen. Till densamma hade inlämnats tre bilder, vilka kritiserades av B. Ridderstad. De befunnos alla såpass förtjänstfulla, att de alla erhöllo pris, vilka utföllo på följande motton och personer:
I pris ”Lilla mor” Maria af Enehjelm
II pris ”Kolonna” Helge Åkerberg
III pris ”Morgondimma” Helge Åkerberg

§ 3 Följde så Mimiktävlingen. Ordföranden meddelade, att styrelsen beslutat arrangera en bedömning av mimikbilderna bland de närvarande. Den som inlämnat bilden som erhåller de flesta publikrösterna, skulle erhålla en presentcheck på 50:- mark. Omröstningsresultatet blev, att mottot ”Skräck” fick de flesta rösterna, eller 14. Bilden var tagen av C. Grünberg. Den bild som enligt prisjuryns beslut erhöll I pris, mottot ”Väckelsepredikant”, erhöll blott 3 röster. Mottokuvertet innehöll namnet B. Ridderstad.

§ 4 Tschernochvostoff anhöll om ordet för att meddela, att Suomen Kameraseurojen Liittos styrelse samma dag beslutat anordna en årstävlan i Tammerfors. Framhöll, att varje klubb är berättigad att inlämna 40 bilder, varvid från samma person högst 5 bilder få deltaga. Uppmanade klubbens medlemmar att upprätthålla klubbens traditioner såsom landets äldsta klubb genom ett flitigt deltagande. Årstävlingen skulle försiggå i april, men närmare detaljer skulle senare erhållas av styrelsen.

§ 5 Tschernochvostoff ställde ut en kollektion av sina bilder, från de första tävlingsbilderna till de senaste årens resultat och gav samtidigt en exposé över sitt skapande samt vad som föresvävat honom vid tagningen av de utställda bilderna.

§ 6 Det av styrelsen utarbetade förslaget till tävlingsregler för handikapptävlingen diskuterades. Som vanligt var diskussionen även nu rätt lam. Beträffande själva tävlingen föreslog Tschernochvostoff att blott en bild per person och gång skulle tillåtas. Förslaget vann mötets gillande, likaså förslaget, att motivet skulle vara fritt.

§ 7 Sjöman föreslog, att styrelsen på varje möte såvitt möjligt skulle meddela, vilka tävlingar som komma upp på följande möte. Förberedelsetiden skulle på detta sätt bli längre. Förslaget godkändes.
På tal om Mästerskapstävlan beslöts, att styrelsen skall fatta beslut om huruvida Mästerskapstävlingen skall fortsättas nu eller uppskjutas till en senare tidpunkt.

§ 8 Som slutnummer följde en färgbildsförevisning, där medlemmarna visade medhavda färgbilder.

In fidem: G. Groundstroem Justerat: W. Jakobsson


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte onsdagen den 17 mars 1943 kl. 19 på Handelsgillet. Närvarande voro 42 personer. Ordförande W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Som första nummer på programmet stod intagning av tre nya medlemmar, vilka vid mötestillfället plötsligt förökade sig, så att slutligen fem stycken skulle inväljas. Emedan ingen opponerade sig, ansågos de invalda med acklamation, näml. följande: Herr Alexander Adlivankin, C.J. Tallberg, Ole Lindroos, M. Orloff, fru Sylvia Peters.
Ordföranden påpekade, att andra tävlingen i Mästerskapstävlingens andra omgång går av stapeln vid klubbens aprilmöte. Följande tävling skall äga rum nästa höst.
Uppmanade sedan klubbens medlemmar att lämna in bilder till Suomen Kameraseurojen Liittos årstävlan i april.
Handikappstävlingen om de av Nyblin donerade silverpjäserna skall påbörjas nästa höst och kommer att omfatta fem tävlingar, från vilka man kan vara borta blott en gång, ifall man räknar på att komma med i prisfördelningen.
Därpå fingo klubbens medlemmar sig meddelat den hugesamma nyheten, att direktör Åberg från firman Fotoma donerat ett pris till klubben. Huvudavsikten med detta pris är att försöka få med även de medlemmar, som icke tidigare vågat deltaga eller vilka icke äro i tillfälle att själva förstora. Det skulle sålunda vara tillåtet att låta utföra förstoringarna hos någon fotografisk firma.
Kameraseuras vänliga inbjudan till klubbens medlemmar att infinna sig till mötet den 23 mars borde beaktas.

§ 2 Följde så kritik över de till tävlingen i Fortbildningsklassen inlämnade bilderna, fem till antalet. Domaren var denna gång Ridderstad. Prisen utföllo sålunda:
I pris ”Kattungarnas mjölkranson” Maria af Enehjelm
II pris ”Sommarbild” Karin Blanquette
III pris ”Aftonmål” Helge Åberg

§ 3 Emedan kvällens föredragshållare insjuknat, måste föredraget uppskjutas till aprilmötet.

§ 4 Följde förevisning av de i färgbildstävlingen deltagande bilderna, varvid Jakobsson samtidigt redogjorde för domarkollegiets åsikter. Sedan bilderna visats brötos mottokuverten, varvid det helt överraskande framgick, att bilderna
I pris ”Agfa-Color 3” O. Nyblin
I pris ”I åmynningen” Rolf Grandell
II pris ”-30” Rolf Grandell
III pris ”Vågskvalp” Rolf Grandell
Hedersomn. ”Agfa-Color 1”

[Fem deltagare hade inlämnat 15 bilder till tävlingen.]

§ 5 Som slutnummer fingo klubbmedlemmarna se tre färgfilmer, som tagits av Harald Nybom. Priset togs av en film över en strumaoperation. Det myckna röda tycktes ta litet på medlemmarna, ty sedan filmen körts slut kände sig flera av dem en aning knäsvaga och bleka. Blekheten försvann dock efter en film som visade laxfiske i ett av våra strömdrag.

In fidem: G. Groundstroem Justerat: W. Jakobsson


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte tisdagen den 27 april 1943 kl. 19 på Handelsgillet. Närvarande voro 41 personer. Ordföranden var W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Som nya medlemmar intogos herr Clas Orre och fröken Inez Grünberg.

§ 2 Malmelin fick härpå det ärofulla uppdraget att redogöra för SKL:s tävlan och förhandlingar i Tammerfors den 17 april, ävensom för Tampereen Kameraseuras 10-årsjubileumsfest samm dag. Tschernochvostoff kom med kompletterande meddelanden. Han påpekade att prisnämnden i Tammerfors företog sig att uppdela I bildklassen i tvänne avdelningar, näml. landskap och arkitektur. Uppdelningen gällde givetvis blott bedömningen, för att underlätta densamma. Vidare hade alla ateljémässiga porträtt t.ex. bedömts mycket strängt och kommo relativt lågt på listan. Därför kommo t.ex. Pietinens bilder icke så högt som man hade kunnat vänta.

§ 3 Jakobsson och Tschernochvostoff diskuterade Mästerskapstävlingens regler, vilka Tscherno skulle önska att man i samråd med donatorn måtte kunna ändra då tredje omgången inledes. Efter replik från Ridderstad avskrevs diskussionen för denna gång.

§ 4 Upptogs till diskussion frågan om klubbens verksamhet. Grünberg ansåg, att det måste finnas någon orsak, varför medlemmarna så litet deltaga i arbetet. Det gäller att komma underfund med dessa orsaker. Föreslog utdelning av frågeformulär vid lämpligt tillfälle. Frågeformulären understöddes.
Deinert ansåg att kriget bar skulden till att klubben liksom litet slöat till. Fotoarbetet stöter nu på mångahanda svårigheter, medlemmarna äro mera ansträngda än tidigare, materialen ha stigit i pris och så råder det dessutom brist på material. Då man framhåller Kameraseura som exempel på en motsatt utveckling ansåg Deinert att livaktigheten där berodde på att så många yrkesfotografer deltogo. Härtill genmälde Tschernochvostoff att vår klubb är nästan dubbelt större än Kameraseura, där åtminstone 50 % av de i tävlingarna deltagande varit amatörer.

§ 5 Följde så uppläsning av kritiken i Mästerskapstävlan. Poängen fördelades så, att kollektionen:
”Litet av varje” 71 poäng Tschernochvostoff
”Primarflex” 79½ poäng Nyblin

[ motton: ”Litet av varje” (På långfärd, I solen, Vignette), ”Primarflex” (A, B, C). ]

§ 6 Till övningstävlingen i Fortbildningsklassen hade inlämnats 8 bilder, av vilka två tyvärr hade deltagarens namn på baksidan och följaktligen ej kunna komma ifråga vid pristilldelningen, ehuru de nog kritiserades. Prisen fördelades på följande sätt:
I pris ”Liten Eva” Karin Blanquette
II pris ”Min dotter” Rob. G. Nordfors
III pris ”Mor och dotter” Maria af Enehjelm
IV pris ”Trä-enigt” H. Åkerberg
Bilderna hade bedömts av M. Malmelin, som även kritiserade dem.

§ 7 Följde så Herrmanns uppskjutna föredrag om ”Färgfilmens byggnad och funktion”. Klubbmedlemmarna fingo sig till livs hela teorin med både subtraktiva och additiva färgsammansättningar. Det visade sig, att hela färgproblemet är bra mycket mera invecklat än de flesta tänkt sig.

§ 8 Som slutnummer visade K. Nordfors ett antal mycket intressanta färgbilder från fronter och etapper. Bl.a. fick klubben se Isakskyrkans kupol i Leningrad, som var tagen genom en kikare, annat att förtiga.

In fidem: G. Groundstroem Justerat: W. Jakobsson


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. styrelsemöte onsdagen den 5 maj 1943 kl. 19.30 på Fazers restaurang. Närvarande voro: G. Tschernochvostoff, ordr., G. Groundstroem, sekr., O. Nyblin, B. Ridderstad och B.W. Rothe.

§ 1 Emedan Rothe icke hade kunnat infinna sig på föregående klubbmöte för att där få sig saken till livs, redogjorde Tschernochvostoff för förhandlingarna i Tammerfors samt för i vilken mån de av föregående styrelsemöte uppställda önskemålen hade kunnat förverkligas.

§ 2 Beslöts att i nästa cirkulär till medlemmarna intaga en kort redogörelse över resultaten i Liittos Tammerforstävlan. Detta under förutsättning att det är möjligt att sända ut cirkulär på något sätt (kuvertbristen!).

§ 3 Tscherno upptog frågan om anställandet av en klubbmästare. I motiveringen påvisade han de utmärkta ”resultat” man i Tammerfors erhållit genom en sådan. Förslaget fann styrelsen synnerligen beaktansvärt och beslöt i princip att en klubbmästare skulle utses. Personfrågan tarvar dock ett nogrannt studium, varför några förslag till besättandet av posten ej framlades.

§ 4 Sekreteraren fick i uppdrag att utarbeta reglerna för handikapptävlingen i samråd med ordföranden Jakobsson.

§ 5 Rothe upptog härefter till diskussion frågan om inval av medlemmar. Ansåg att det gått alltför legärt till hittills. I synnerhet är det olämpligt att personer som skola inväljas infinna sig på ifrågavarande möte. Då det redan skett att klubben en gång intog en som det senare visade sig något suspekt individ (politiskt sett) borde man i fortsättningen vara försiktigare.
Frågan granskades allsidigt och beslöts, att anmärkningar i fortsättningen skola behandlas av styrelsen förrän de framläggas mötet. Vidare beslöts införa skriftliga ansökningar om medlemskap, för vilket ändamål särskilda blanketter skola tryckas.

§ 6 Härpå diskuterades frågan om möjligheterna för klubben att inköpa ett lager förstoringspapper så länge sådana ännu finnes att tillgå. Styrelsen var enig om de lämpliga i en dylik åtgärd. Beslöts att lagret skulle omfatta omkring 1000 blad, 24×30 och 18×24 cm, samt gradationerna normalt och hårt. Beträffande ytorna skulle den huvudsakligen bestå av Filigran, men även andra ytor, för såvitt sådana kunna erhållas, komma ifråga. Pappret skall förvaras hos Grünberg, som samtidigt skulle erhålla det ärorika uppdraget att utportionera detsamma i små poster åt behövande klubbmedlemmar – men först sedan det börjat ta slut i butikerna. Då inköpet nu sker i större partier, erhålles 15 % rabatt, men pappret skall säljas till minutpris, varvid Grünberg får räkna sig 5 % och klubben 10 % tillgodo. Nyblin sade sig vara mycket glad om klubben i denna angelägenhet skulle vända sig även till andra fotohandlanden, så att icke blott Nyblins lager krymper på kuppen. Någon reklam för lagret skall i ingen händelse igångsättas nu, men sedan det börjat bli verkligt svårt att erhålla någonting skall en viskningskampanj ifrågasättas.
På förslag av Nyblin beslöts även inköpa 50 rullor 6×9 film, näml. ISS, emedan denna sort ej mera tillverkas. Av kinofilm torde det finnas så mycket, att hamstring ej lönar sig. Hela inköpet torde gå på ungefär 5000:- mark.

§ 7 Som nya medlemmar anmäldes herr Åke Andersson, anställd vid firman Telko, rekommenderad av Tschernochvostoff, samt direktör H. von Tobiesen, rekommenderad av Nyblin. Övriga styrelsemedlemmar hade intet att invända emot nämnda herrar.

§ 8 Fastställdes programmet för följande möte. Datum fastslogs till onsdagen den 19 maj. I övrigt följande program: Meddelanden från styrelsen (inval av nya medlemmar, ev. vårutfärd, Tschernos meddelande om Tammerforsförslaget om gemensam utflykt till Aulanko) mästerskapstävlan, tredje tävlingen i andra omgången, övningstävlan (fortbildningsklass), supétävlan. Därtill eventuellt smalfilmsförevisning. Vidare under någon lucka i programmet, utdelning av frågeformulär, vilket enl. ett av Grünberg uppställt förslag skall innehålla följande frågor:
Deltar Ni i tävlingar?
Om ej, varför?
Har Ni tidigare deltagit i klubbens tävlingar?
Om Ni upphört att deltaga, av vilken orsak?
Skulle Ni deltaga, ifall fotografiska affärer skulle få utföra Edra förstoringar?
Vilken kamera arbetar Ni med?
Vilka önskemål har Ni betr. klubbens framtida verksamhet (mera tävlingar, föredrag osv.)?
Vad intresserar Ni er mest för inom fotograferingen (filmning, färgfotografering, vetenskaplig fotografering, själva ”klottandet” med olika framkallningsblandningar, själva förstoringsarbetet osv. osv.)?
Frågorna skola besvaras anonymt. För att eventuellt i en framtid kunna återupprepa denna rundfråga, skall formuläret göras i ett tillräckligt antal exemplar.

§ 9 Mötet avslutades vidpass kl. 23 efter avätandet av en supé, vars huvudrätt utgjordes av tjäder.

In fidem: G. Groundstroem Justerat: G. Tschernochvostoff


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. månadsmöte onsdagen den 19 maj [1943] kl. 19 på Handelsgillet. Närvarande voro 35 personer. Ordföranden W. Jakobsson, sekreterare B. Ridderstad.

§ 1 Till nya medlemmar invaldes herrar Åke Andersson (anställd hos Oy Telko Ab) samt direktör H. von Tobiesen.

§ 2 Beslöts anställa en klubbmästare. Till posten utsågs enhälligt ing. G. Schwindt.

§ 3 Förslaget till tävlingsregler för Fotomas pokaltävlan upplästes. Efter en kortare diskussion beslöts föreslå några kompletteringar till dem. Sålunda borde tävlingsbilderna vara nya, dvs. icke prisbelönade. Även poängberäkningen borde kompletteras, så att förfarandet är klart, ifall två eller flere tävlande uppnå samma poängtal. Vidare beslöts, att tävlingen borde påbörjas nästa höst, om möjligt redan på första mötet.

§ 4 Frågeformuläret, om vilket beslut fattades på föregående möte, utdelades till de närvarande.

§ 5 Tschernochvostoff kritiserade de till Fortbildningsklassen inlämnade fem bilderna. Två andra, två fjärde och ett tredje pris utdelades. Pristagarena voro:
Ett II och ett IV pris gingo till Ole Lindroos,
ett II och ett IV pris till Alex. Adlivankin samt
ett III pris till C.J. Tallberg.

§ 6 I den härpå följande Mästerskapstävlingen erhöll, sedan kritiken upplästs, kollektionen
”3” 57,5 poäng Nyblin
”Never mind” 64 poäng Tschernochvostoff
Andra omgången av Mästerskapstävlingen var sålunda avslutad.

[ motton: ”3” (Det gamla trädet, Skuggspel, Vanda), ”Never mind” (Idyll före 1939, Fjättrad, Återspeglingar). ]

§ 7 Nyblin visade Isbergs torgfilm ( i färger).

§ 8 Dir. Nybom föreslog, att klubben skulle anordna en självporträttävling, där det karaktäristiska skulle vara avgörande vid bedömningen. Meddelade, att han donerat 1500:- mk till pris och överlämnade utarbetandet av reglerna helt åt hållet åt klubben. Donationen mottogs med tacksamhet.

§ 9 I supétävlingen, vilken avslutade dagens program och säsongen, deltogo 29 bilder. Segrare blev fröken Karin Blanquette med ett porträtt.

§ 10 Klubbmästaren hade en god start genom att i all hast arrangera en supé på Handelsgillet, i vilken ett ovanligt stort antal klubbmedlemmar deltogo. Vid supén upplästes även svaren på de i frågeformuläret ingående frågorna.

In fidem: Börje Ridderstad Justerat: W. Jakobsson


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. månadsmöte onsdagen den 22 september 1943 kl. 19 på Handelsgillet. Närvarande voro 37 personer. Ordf. W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Ordföranden talade några ord med anledning av att mötet var det första för säsongen och meddelade härvid, att klubben reserverat förstoringspapper för sina medlemmar, så att tävlingsprogrammet skall kunna genomföras. Det kan nämligen hända att pappret mer eller mindre tar slut i affärerna. Tävlingsprogrammet för den begynnande säsongen hade redan utarbetats av styrelsen och framlades nu för mötet, ehuru detta enligt stadgarna skall ske först vid årsmötet.

§ 2 Såsom nya medlemmar i klubben invaldes herrar Kurt Weckström, Lars Anders Wegelius och Rolf Schwindt.

§ 3 Härpå följde första omgången i Handikappstävlingen, till vilken hade inlämnats 12 bilder. Domarkollegiet bestod av Jakobsson, Nybom och Tschernochvostoff. Kritiken sköttes av Malmelin. Resultatet var följande:
Motto Tävlande Poäng Handikapp
Målargesäll Anna-Lisa Höckert 23 –
Bergrundan Karin Blanquette 22 1
Johanna smörjer kråset Maria af Enehjelm 21,5 1,5
Skuggspel Åke Sjöman 20,5 2,5
Operatio C. Grünberg 20 3
Aprilregn Gösta Schwindt 20 3
Motljus Othmar Nyblin 19,5 3,5
Agneta Ebba Granberg 19 4
Melankoli Thorvald Borg 17 6
Ras 13 Rolf Schwindt 12 11
Sommarnatt Helge Åkerberg 11,5 11,5
Sömntuta E. Karlsson 11 12

En bild hade av okänd anledning ej kommit med i tävlingen, ehuru den inlämnats i behörig tid. Jakobsson påpekade, att reglerna ej äro alldeles fullständiga. Placeringen bestämmes av platssiffrorna. Endast ifall två eller flere tävlande ha samma resultat ifråga om platssiffrorna beaktas poängtalen.

§ 4 Till övningstävlans Nybörjarklass hade inlämnats blott 2 bilder, vilka erhöllo I resp. III pris. Mottokuvertet innehöll namnet T. Karlstedt.
I Fortbildningsklassen deltogo 6 bilder, av vilka fem ansågos värda ett pris. De bedömdes av C. Grünberg, som gav en synnerligen instruktiv kritik. Resultaten:
I pris ”I vinterpäls” H. Åkerberg
II pris ”Fånge” Rolf Schwindt
II pris ”Skymning” Gösta Schwindt
III pris ”Porslin” Ole Lindroos
IV pris ”Reklamljus” Helge Åkerberg

§ 5 Dir. Nybom visade ett på papper överfört Agfa-Color porträtt, föreställande prof. G. von Wendt. Porträttet var mycket lyckat och visade vad man med nuvarande hjälpmedel kan åstadkomma i den vägen. Tillsvidare äro dock dylika porträtt rätt dyra.

§ 6 Följde en övning i porträttagning, där flere klubbmedlemmar agerade offer och belystes både fram och bak.

§ 7 Några nya medlemskandidater anmäldes: Herr Åke Johansson, kontorist Gunnar Bergholm, fröken Marita Sumelius.

§ 8 Som avslutning avåts supé på Handelsgillet med över 20 deltagare.

In fidem: G. Groundstroem Justerat: W.Jakobsson


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. årsmöte onsdagen den 20 oktober 1943 kl. 19 på Handelsgillet. Närvarande voro 56 personer. Ordförande W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Ordföranden talade några ord med anledning av att klubbens mångåriga medlem Ilmari Wasenius någon vecka tidigare plötsligt avled av hjärtslag. Klubben hedrade hans minne genom uppstigning och en stunds tystnad.

§ 2 Härpå meddelade ordföranden, att styrelsen beslutat utdela den Schulténska medaljen, som hållit på att helt råka i glömska. Till först överräcktes ett exemplar av densamma till Tschernochvostoff, som år 1939 fick löfte om en sådan, men sedan aldrig sett skymten av den. Därpå överräcktes ett exemplar till Othmar Nyblin, som ansågs ha gjort sig mest förtjänst av den under det gångna året.

§ 3 Till nya medlemmar invaldes ing. Gunnar Holmqvist, herrar Åke Johanson och Gunnar Bergholm samt fröken Marita Sumelius.

§ 4 Ordföranden meddelde, att styrelsen beslutat vid mötestillfällena uppsätta en anslagstavla för medlemmarnas köp och försäljning av fotografiska artiklar.

§ 5 Behandlades de i stadgarna § 10 förutsatta ärendena.
Årsberättelsen upplästes och godkändes utan ändringar. Skattmästarens redovisning och revisionsberättelsen upplästes och godkändes.
Styrelsen erhöll decharge, som beviljades enhälligt. Verksamhetsprogrammet hade redan på föregående möte förelagts klubben ifråga om tävlingsprogrammet. Styrelsens förslag, att de övriga programnumren skulle fastställas av styrelsen från fall till fall godkändes likasom tävlingsprogrammet. Medlemsavgiften fastslogs till 100:- mk per person och år. I tur att avgå ur styrelsen voro Jakobsson, Tschernochvostoff och Groundstroem. Ehuru de bägge sistnämnda önskade att icke bli återvalda och även föreslogo efterföljare, blevo de likväl efter omröstning omvalda. Till revisorer utsågos H. Herrmann och H. Åkerberg, till suppleant E. Karlsson och S. Sandell.

§ 6 Till klubbmästare för den kommande säsongen utsågos Gösta Schwindt.

§ 7 Till Mästerskapstävlingen hade inlämnats fyra serier. Sedan kritiken upplästes förkunnades resultatet:
”Soft” 70.5 poäng O. Nyblin
”Vinter” 67 poäng G. Tschernochvostoff
”Carelia” 61 poäng M. Malmelin
”Sven” 42 poäng W. Jakobsson

[ motton: ”Soft” (Skutor i hamn, Tvätt, Sommar), ”Vinter” (Tallar, Skymning, Isbildning), ”Carelia” (Zina, Kissa katolla, Kavalkad), ”Sven” (Vintersol, Kväll, På 3000m). ]

§ 8 Följande nummer i programmet utgjordes av tävlingen om Fotomas pokal. Domarna voro R. Åkerberg, G. Tschernochvostoff och M. Malmelin. Bilderna kritiserades av Åkerberg. Resultatet var följande:
I pris ”Undran” 27 poäng Anna-Lisa Höckert
II pris ”Venus” 23 poäng Th. Borg
III pris ”77” 19 poäng Åke Sjöman
Sammanlagt hade 7 bilder inlämnats.

§ 9 Till självporträttävlingen hade inlämnats 13 bilder, av vilka dock en måste refuseras emedan den ej var monterad. Flere av bilderna voro av myckt hög klass. Bedömningen utfördes av närvarande enl. samma regler som gälla för supétävlingarna.
Segrare Rolf Schwindt 90 poäng
II plats C. Grünberg 65 poäng
III plats Åke Sjöman 46 poäng

§ 10 Av de i porträttagningen på septembermötet deltagande hade blott två vågat taga sina bilder med. De fyra inlämnade bilderna kritiserades av Grünberg som överräckte det av honom utlovade tröstepriset till segraren, H. Åkerberg.

§ 11 Årsmötet avslutade med en supé på Handelsgillet, i vilken 35 personer deltogo. Vid supén visade Jakobsson stereofärgbilder som han tagit med sin Leica och demonstrerade därvid den vid bildtagningen använda tillsatsskenan.

In fidem: G. Groundstroem Justerat: W. Jakobsson


Redogörelse för Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. femtiofemte verksamhetsår (1942-1943).

Till följd av det pågående kriget har klubbens verksamhet ju icke kunnat försiggå lika ostört och regelbundet som under fredsåren. Såsom en följd av de nuvarande förhållandena hölls klubbens årsmöte hösten 1942 icke i oktober, såsom reglerna förutsätta, utan först i november. Oktobermötet bortföll helt och hållet, likaså januarimötet, men alla övriga månadsmöten kunde hållas.
Själva klubbverksamheten har icke undgått några förändringar. Tävlingarna ha utgjort programmens huvudnummer, och för övrigt ha mötestillfällena utfyllts med förevisningar, föredrag och diskussioner. Av klubbens pokaltävlingar, vilka ju voro blott 2 till antalet, har endast Mästerskapstävlingen varit upptagen i tävlingsprogrammet. Andra omgången i densamma slutfördes vid majmötet. Med undantag av Övningstävlingen ha alla tävlingar varit av tillfällig natur och som sådana blott engångstävlingar. Även en färgbildstävling hölls i mars månad.
I april föranstaltade Suomen Kameraseurojen Liitto en hela landet omfattande tävling i Tammerfors, där Tampereen Kameraseura, som fyllde 10 år, stod för arrangemangen. AFK deltog även i tävlingen med fullt antal bilder och klarade sig bättre än mången hade vågat hoppas på. Sålunda erövrade klubben I pris i grupp I, landskap och arkitektur, med sammanlagt 204,5 poäng. I de övriga grupperna voro klubbens insatser dock betydligt svagare. Det gäller nu för klubbens medlemmar att anstränga sig till nästa tävling av detta slag, ty i den pokal som nu erövrades, Suomen Kuvalehtis pokal, ha hittills tre klubbar tvänne inteckningar var. Med tre inteckningar erhålles pokalen för alltid.
I tammerforstävlingen erhöllo klubbens medlemmar även individuella pris. Tschernochvostoff fick för sin bild ”Mistral” högsta möjliga poängtal, 30, och första pris. I samma grupp, landskapsgruppen, erhöll C. Grünberg ett andra pris med 27 poäng. Dessutom fingo fem klubbmedlemmar sammanlagt 6 hedersdiplom.
I Tammerfors representerades klubben av tre medlemmar, Tschernochvostoff, Groundstroem och Malmelin vid SKL:s möte, samt av de bägge sistnämnda vid Tampereen Kameraseuras ”fataklang” på kvällen. Festen var mycket lyckad och tammerforsarna visade sig vara mästare i att trolla fram massor av god mat och dryckjom. För att ytterligare bevisa sin välvilja inbjödo värdarna AFK:s representanter att följande dag, som för mången verkligen var ”dagen efter”, deltaga i en gemensam frukost på restaurang Rosendahl.
För att saken ej må bli bortglömd bör nämnas, att utställningen av bilderna försiggick i Tammerfors stadsbiblioteks utställningssal, där ljusförhållandena voro rätt fördelaktiga. I tävlingen deltogo sammanlagt 7 klubbar med 156 bilder. 14 bilder måste kasseras, emedan de ej helt fyllde tävlingsföreskrifterna.
I samband med utställningen hölls även SKL:s årsmöte. AFK:s representation i förbundet blev bättre än tidigare, i det att en representant invaldes till ordinarie styrelseledamot och en till suppleant. Ordinarie blev Tschernochvostoff och suppleant Malmelin.
Under berättelseåret har SKL:s styrelse även börjat utge en fototidskrift och fick på årsmötet tillstånd att fortsätta med utgivningen av densamma, ehuru många ansågo tidpunkten mycket illa vald. Den nuvarande tiden utgör ett svårt hinder för tidskriften att bli en verkligt förstklassig tidskrift, vilket den borde vara då den skall vara ett organ för förbundet. I varje fall beslöt man vänta och se.
I Tammerfors fingo klubbens representanter ett handgripligt bevis för till vilken välsignelse en klubbmästare kan vara för den lekamliga välfärden. Vid klubbens majmöte beslöt man därför anställa en klubbmästare, till vilken utsågs ing. Gösta Schwindt, som härigenom får sitt namn infört i hävderna.
För att få reda på, vilka orsakerna till den något flaua verksamheten inom klubben, särskilt med tanke på deltagandet i tävlingarna, kan bero på, utdelades vid majmötet ett frågeformulär, som visserligen icke ifylldes av alla de närvarande. Men vissa riktlinjer kunde man ändå få genom svaren, dvs. ungefär hälften ville ha mera tävlingar och den andra hälften färre sådana, några önskade mera föredrag, andra färre! Anmärkningsvärt få tyckte sig ha någon nytta av att fotoaffärer skulle få ombesörja förstoringsarbetet ifråga om tävlingsbilder. Detta visar, att andan ändå är den rätta, ty i längden kan man inte ha samma glädje av fotograferingen om främmande utföra största delen av arbetet. Om ock det tekniska utförandet icke alltid blir lika prima då man själv gör hela arbetet från början till slut, så är man i stället desto stoltare över sina mer eller mindre lyckade mästerverk i medvetandet om att man verkligen själv lyckats skapa något.
Materialfrågan har under årets lopp blivit allt mer aktuell, ty det ena efter det andra tar slut i affärerna. För att åtminstone icke bli utan papper träffade styrelsen åtgärder som skulle garantera åtminstone en viss tillgång på dylikt för den händelse det skulle ta helt slut i butikerna. Klubbens tävlingsprogram under den kommande säsongen torde därför vara säkerställt ifråga om papper.
Sedan sommaren har ju allt utefotograferande åtminstone i Södra Finland nästan helt och hållet omöjliggjorts genom nya bestämmelser som i maj sågo dagens ljus. Det gäller därför att mer än hittills koncentrera sig på tagning av innebilder, såvida man inte önskar ta alltför stora risker och lita på sin goda tur.
Till slut bör omnämnas, att klubben den 30 juni företog en utfärd till Fiskartorpet. Emedan fotograferingsförbudet då redan på sätt och vis existerade, ehuru alla närmare detaljer ännu saknades, inskränkte sig fotograferandet till gruppfotografering, medan huvuddelen av utfärdstiden ägnades åt den mera prosaiska, men ack så viktiga intagningen av föda.
Tävlingar
Den enda av klubbens pokaltävlingar som varit upptagen på tävlingsprogrammet är såsom redan nämndes Mästerskapstävlingen, i vilken tävlas om det av dir. Nybom donerade priset. Tävlingen ställer ytterst stora krav på de tävlande, vilket väl även är förklaringen till att så få deltaga i densamma. Den under föregående säsongen påbörjade andra omgången slutfördes vid april- och majmötena med blott tvänne deltagare. Segrare blev denna gång Othmar Nyblin med 213,5 poäng mot Tschernochvostoffs 198,5 poäng.
I Fortbildningsklassen ha tävlingarna fortgått regelbundet. Sammanlagt höllos 6 tävlingar i denna klass. Deltagarnas antal var 7.
Vid december- och februarimötet arrangerades den s.k. ”Mimik”-tävlan, där priset utgjordes av en ”Rulle”-pokal. Till den förra tävlingen inlämnades blott 4 bilder men till den senare 12 stycken.
Även en färgbildstävling hölls, i mars. I densamma deltogo 5 personer med sammanlagt 15 bilder. Segrare blevo Rolf Grandell, som fick ett första, ett andra och ett tredje pris, samt Othmar Nyblin som tog ett första pris.
Vid septembermötet påbörjades Handikapptävlingen, som hade samlat hela 12 deltagare, en lovande början.
Vid tvänne möte, i november och i maj, försiggick dessutom en supétävlan, i vilken deltogo 30 resp. 29 bilder, vilket måste anses vara ovanligt mycket.
Förevisningar av färgfilm och färgbilder ha även förekommit på mötena. Särskilt bör nämnas en av H. Nybom tagen operationsfilm, som gjorde flere av medlemmarna något svag i knävecken, samt färgstereobilder, vilka visades vid decembermötet. Vidare visades åter en gång Isbergs kända torgfilm i färger.
Föredragsverksamheten har varit obefintlig, i det blott ett enda föredrag hölls, näml. av H. Herrmann om färgfilmens uppbyggnad och funktion.
Verksamheten har f.ö. omfattat några utställningar av medlemmarnas bilder, varvid utställarena själva berättat om huru bilderna kommmit till och vad de vid bildtagningen strävat till, en längre diskussion om kartongformatens standardisering med ett kåseri av Tschernochvostoff om kartongens estetiska uppgift samt en praktisk demonstration av huru det hela skulle ta sig ut i verkligheten. Vid septembermötet arrangerades dessutom ett tillfälle för klubbmedlemmarna att öva sig i porträttagning.
Medlemsantalet var den 30.9.1943 208 och har alltså sedan senaste årsmötet ökats med 11.
Klubbmötenas antal var 7 och vid dem närvaro sammanlagt 262 personer. Per möte blir det något mer än 37 personer. Styrelsen har dessutom sammanträtt 9 gånger.
Styrelsemedlemmar ha varit ing. W. Jakobsson, ordf., herr G. Tschernochvostoff, viceordf., ing. G. Groundstroem, sekreterare, dir. O. Nyblin, skattmästare, viceh.h. B.W. Rothe, styrelsemedlem, herr B. Ridderstad, styrelsemedlem.
Revisorer ha varit A. Deinert och Kurt Nordfors samt revisorssuppleanter H. Herrmann och E. Karlsson.
Biblioteket och utlåningen ha liksom tidigare handhafts av herr C. Grünberg.
Medlemsavgiften fastställdes på årsmötet till 100:- mark.
Kassaställningen framgår ur kassaförvaltarens tablå.
Inventarieförteckningen har undergått den förändringen, att tvänne ”Rulle”-pokaler givits som pris.
Helsingfors, i oktober 1943
Å Styrelsens vägnar:
G. Groundstroem
sekreterare


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors månadsmöte onsdagen den 17 november 1943 kl. 19 i Handelsgillet. Närvarande 44 medlemmar. Ordförande W. Jakobsson, sekreterare B. Ridderstad.

§ 1 Styrelsens meddelanden.
Ordföranden meddelade att ett gemensamt möte med damer med Kameraseura var påtänkt att hållas den 1.12. 1943 i M.M.:s lokal vid Mannerheimvägen och bad att medlemmarna skulle uttala sig i frågan så att mötet skulle kunna fastställa om det från medlemmarnas sida fanns intresse för saken.
I frågan uttalade sig för deltagande i samkvämet Tschernochvostoff och Schwindt och fingo dessa understöd av mötet. På förslaget av sekreteraren företogos en provanmälan och visade det sig att över 50 % av mötesdeltagarna eller ca 25 medlemmar voro intresserade. Mötet beslöt att klubben skulle deltaga i samkvämet och skulle närmare uppgifter som cirkulär tillställas medlemmarna.
Ordföranden anmälde att följande personer anmälts som nya medlemmar till klubben:
C.G. Rosenqvist och Ole Gahmberg, och invaldes dessa av mötet med acklamation.

§ 2 Till övningstävlingarna i nybörjar- och fortbildningsklassen hade till den förstnämnda inlämnats 6 bilder, av vilka en god bild refuserades på grund av att den överskred det fastställda maximiformatet 12×12 cm och till den senare 3 bilder. Domare och referant M. Malmelin.
Resultat i ”Nybörjarklassen”
”Håkan” Tauno Karlstedt III pris 2 poäng
”Mammas röst” Gunnar Bergholm III pris 2 poäng
”Strandidyll” Marita Sumelius III pris 2 poäng
C. Grünberg erbjöd sig att av intresse för saken gratis göra två förstoringar av de av Marita Sumelius till denna tävling inlämnade två bilderna då han antog att negativen voro sådana att av dem skulle kunna göras vackrare bilder.
Resultat i ”Fortbildningsklassen”
”Hennes nåd” R.G. Nordfors I pris 8 poäng
”Förfall” R. Schwindt I pris 8 poäng
”Toppresultat” H. Åkerberg III pris 2 poäng

§ 3 Fotograf F. Runeberg höll ett intressant, lärorikt och humoristiskt föredrag om porträttfotografering, vilket livligt senterades av mötet och vilket i huvudsak gick ut på hur man bör och icke bör behandla sina offer.
I den diskussion som uppstod efter föredraget yttrade sig C. Grünberg, som berättade om sina lyckade och mindre lyckade försök i porträttfotografering.
M. Malmelin berättade om sitt knep att genom att först taga några bilder av sina offer utan film i kameran göra dem så att säga ”skottsäkra” och naturliga och först därefter taga några bilder med film i kameran, vilka bilder sedan vanligen bliva naturliga och lyckade. Fotograferingen utan film i kameran sker givetvis utan att offret är medvetet därom .

§ 4 ”Handikapptävlingen”
Ordföranden uppläste de digra och utförliga domarprotokollen och vid öppnandet av mottokuverten visade det sig att 2:dra omgången 3 bästa bilder gjorts av:
M. Malmelin ”Byn” sammanlagt 27,5 poäng
S. Brotherus ”Vårluft” 25,5 poäng
K. Blanquette ”Rolf” 24,9 poäng
Med beaktande av handikappet från föregående tävling fördelade sig prisen dock som följer:
I pris H. Åkerberg ”Disig vinterdag” 31 p.

II pris M. Malmelin ”Byn” 27,5 p.
III pris K. Blanquette ”Rolf” 25,9 p.
I tävlingen deltogo denna gång 16 bilder och framgår de övriga resultaten av specialprotokollet.

[ motton: ”Renfärd”, ”Disig vinterdag”, ”Byn”, ”Stämning”, ”Rolf”, ”Glasskål”, ”Lyktan”, ”Mars-sol”, ”Arkitekten”, ”Vårluft”, ”Bröder”, ”Första resans pojke”, ”Grinar i solen”, ”Höns”, ”Vredgad fågel”, ”Slipar knivar, slipar sax”. ]

§ 5 C. Grünberg höll ett uppskattat föredrag med praktiska demonstrationer om stilleben fotografering.

§ 6 Som avslutning på mötet åts supé på Handelsgillet med över 25 deltagare. Vid supén talade G. Tschernochvostoff om konst i allmänhet och kritiserade de i supérummet upphängda konstverken med en fotografs ögon, och väckte hans kritik avsedd munterhet.

In fidem: Börje Ridderstad Justerat: W. Jakobsson


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte onsdagen den 15 december 1943. Ordföranden Jakobsson, sekreterare Ridderstad. Närvarande 45 medlemmar.

§ 1 Invaldes följande nya medlemmar: Fru Greta v. Tobiesen, Ingrid Lindroos, Rhea Nordfors, herr Frederik Wasastjerna.

§ 2 I tävlingen om Fotomas pokal hade bilderna bedömts av herrar Peronius, Laxström och Malmelin. Tävlingsresultatet refererades av Malmelin och fördelade sig prisen som följer:
I pris ”Motljus” fröken E. Uhlenius 3 poäng
II pris ”Bronsmannen” Maire Schalin 2 poäng
III pris ”Terttu” Åke Sjöman 1 poäng
I tävlingen deltogo 10 bilder.

§ 3 Landskapstävlingen hade bedömts av herrar Lönnqvist, Jakobsson och Tschernochvostoff. Priset vanns av Malmelin med 28 poäng. De två följande bilderna uppnådde resp. 25,5 och 25 poäng.

[motto: ”Vintervägen” – Malmelin]

§ 4 Färgbildstävlingen hade bedömts av herrar Ingberg, Tschernochvostoff och Nyblin. Isberg refererade resultatet som blev följande:
I pris ”Colorit” H. Herrmann
II pris ”Contax, Vinter” Hj. Eckert
III pris ”Motljusstämning 14” H. v. Tobiesen
IV pris ”Solfärg, Rönnberg i snö” R. Grandell
V pris ”Blomma” M. Malmelin
VI pris ”Naturfärg” H. Åkerberg
I tävlingen deltogo 35 bilder.

§ 5 M. Malmelin refererade förfarandet ”Färgbilder på papper”.

§ 6 Avåts gemensam supé, i vilken 16 medlemmar deltogo.

In fidem: Börje Ridderstad


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte onsdagen den 19 januari 1944 kl. 19 på Hotel Helsinki. Ordföranden var ing. W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem. Närvarande voro 37 personer.

§ 1 Jakobsson redogjorde för orsakerna till att klubben varit tvungen att byta lokal. Emedan belysningsförhållandena i denna lokal voro rätt ogynnsamma, skulle klubbens styrelse till nästa möte försöka erhålla någon lämpligare.

§ 2 På programmet följde så Mästerskapstävlan. Efter uppläsning av den skriftliga kritiken bröts mottokuverten, varvid det visade sig, att
O. Nyblin erhållit sammanlagt 74 poäng
M. Malmelin 73,5 poäng
G. Tschernochvostoff 63,5 poäng
W. Jakobsson 51,5 poäng

[motton: ”Clas”/Jakobsson (Afton, Gammal gränd, Klostergården), Primarflex”/Nyblin
(När molnen sig skockas, Porträtt i grått, Vintervägen), ”Serie”/Malmelin
(Motljus, Tallar, Trappan), ”Trilogia”/Tschernochvostoff (Harry, Lågvatten,
Regndigra skyar). ]

§ 3 I handikapptävlingen, till vilken sammanlagt 15 bilder hade inlämnats, voro resultaten följande:
M. Malmelin 27 poäng
C. Grünberg 24 poäng
K. Blanquette 23,4 poäng
C.J. Tallberg 23,3 poäng
Åke Sjöman 22,9 poäng
A. Deinert 22 poäng
Sven Brotherus 21,9 poäng
Othmar Nyblin 20 poäng
Harald Nybom 19,3 poäng
Anna-Lisa Höckert 18,8 poäng
Ebba Granberg 17,1 poäng
Edvin Karlsson 17 poäng
Th. Borg 15,9 poäng
Helge Åkerberg 15 poäng
Maria af Enehjelm 14,5 poäng

[ motton: A.L. Höckert – ”Arbetsandakt”, C. Grünberg – ”Björkallé”, Åke Sjöman – ”Efter regn”, Harald Nybom – ”Fiende i sikte”, K. Blanquette – ”Five o´clock tea”, C.J. Tallberg – ”Glad”, M. Malmelin – ”Grinden”, Sven Brotherus – ”Hemkomsten”, Ebba Granberg – ”Karl Olof”, M. af Enehjelm – ”Kvällstämning”, Th. Borg – ”Oljigt vatten”, O. Nyblin – ”Seglats”, A. Deinert – ”St Nicolaus”, Edv. Karlsson – ”Studie”, H. Åkerberg – ”Vagnslastning”, ”Österbotten” – okänd deltagare. ]

§ 4 Jakobsson visade en projektionsbildserie över en gletschervandring.

§ 5 Till slut avåts gemensam supé.

In fidem: G. Groundstroem


5.2. 1944

Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f. sammankallas härmed till ordinarie månadsmöte, som håller onsdagen den 16 februari kl. 19 på Restaurang Mikado, Mannerheimvägen 6.
Program:
1) Styrelsens meddelanden.
2) Övningstävlingar. Bilderna med påskrift ”Nybörjarklass” resp. ”Fortbildningsklass” på omslaget bör jämte slutna mottokuvert inlämnas till Nyblins Magasin senast måndagen den 14 februari.
3) Tävling om Fotomas pokal. Inlämningsdag senast 14 februari. Inlämningsställe: Oy Fotoma Ab, Alexandersg. 17.
4) Tävling om Landskapspokalen. Sista inlämningsdag 14 februari. Inlämningsställe Nyblins.
5) Föredrag om framkallning. (ing. Wasz)
6) Supé.
Styrelsen.


Meddelanden. Såsom på senaste möte meddelades, har den nybildade Åbo Fotoklubb tillskrivit AFK och föreslagit utbyte av färgbilder till påseende. Styrelsen har beslutat sammanställa en kollektion om ca. 50 bilder i och för utbyte och uppmanar därför medlemmarna att till februarimötet medtaga färgbilder. Bland dessa utväljer styrelsen dem som skola sändas till Åbo.
Handikappen till nästa handikappstävling i mars äro följande: …
Den till mars utlysta vårtävlingen har styrelsen beslutat omvandla till en vårutställning. Närmare om saken på mötet.

(Mötet inhiberat. 10-timmars alarm!)


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. styrelsemöte torsdagen den 7 september 1944 på restaurang Fazer. Närvarande voro styrelsemedlemmarna W. Jakobsson, G. Groundstroem, G. Tschernochvostoff, O. Nyblin och B.W. Rothe. Dessutom närvoro C. Grünberg och G. Schwindt.

§ 1 Efter allmän diskussion beslöts att trots det labila politiska läget försöka upptaga verksamheten efter det långa avbrottet. Man kunde i varje fall ej göra annant än vänta och se.

§ 2 Beslöts hålla höstens första möte den 20 september på rest. Mikado.

§ 3 Programmet för klubbmötet faststäldes som följer: Tävlan om Fotomas pokal samt Handikappstävlan. I cirkuläret skall intagas ett förkortat utdrag ur reglerna för vardera tävlingen, för den händelse klubbmedlemmarna skulle ha glömt dem. Vidare skall i mötescirkuläret intas en uppställning över vars och ens ställning i Handikapptävlingen samt uppgift om hur många gånger var och en tävlat.

§ 4 Till domare i tävlingen om Fotomas pokal utsågos herrar Åberg, Grünberg, Jakobsson. I Handikapptävlingen: Tschernochvostoff, Lönnqvist, Nyblin.

In fidem: G. Groundstroem


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. månadsmöte onsdagen den 20 september 1944 kl. 19 i restaurang Mikado. Närvarande voro 19 personer. Ordförande W. Jakobsson, sekr. G. Groundstroem.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet med ett anförande, i vilket han uppmanade klubbens medlemmar att trots den dystra framtiden försöka deltaga i klubbens arbete i så stor utsträckning som möjligt. Samtidigt meddelade ordföranden, att en av klubbens mest intresserade medlemmar, Åke Sjöman, senaste vår stupade.

§ 2 Som ny medlem intogs herr Bengt Peder, Gamlakarleby.

§ 3 Följde så Fotomas pokaltävling. Resultatet blev:
I pris fröken E. Uhlenius
II pris herr H. Sundström
III pris herr B. Lampen

§ 4 I Handikappstävlingen deltogo denna gång blott 8 bilder. Resultatet:
M. Malmelin 28,5 poäng
C. Grünberg 26,25 poäng
C.J. Tallberg 23,75 poäng
Karin Blanquette 23,5 poäng
Maria af Enehjelm 22,75 poäng
Gösta Schwindt 21,5 poäng
Sven Brotherus 21,25 poäng
A. Deinert 20,5 poäng

[ Mottona: ”Memento Mori”, ”Studio”, ”Sommarlandskap”, ”Marskväll”, ”Disigt”, ”Glitter över viken”, ”Sommardag”, ”Nattsköterskan” ]

§ 5 Ordföranden påminde medlemmarna om Åbo Fotoklubbs erbjudande att sända färgbilder i utbyte mot liknande bilder från oss. Beslöts tillskriva klubben ifråga och meddela, att vi fortfarande äro intresserade av samarbete och att novembermötet skulle passa oss utmärkt ifråga om förevisning av färgbilder.

§ 6 Mötet avslutades med gemensam supé.

In fidem: G. Groundstroem


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. årsmöte måndagen den 23 oktober 1944 kl. 19 på rest. Mikado. Närvarande voro 31 personer. Ordförande W. Jakobsson, sekr. G. Groundstroem.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet och eftersom inga särskilda meddelanden från styrelsen funnos, föreslog han att den på mötet enligt stadgarna ankommande delen av programmet skulle undanstökas till först.

§ 2 Årsberättelsen upplästes och godkändes med tilläggen, att de under redogörelseåret stupade medlemmarnas samt de avgångspliktiga styrelsemedlemmarnas namn skulle antecknas.

§ 3 Kassaställningen upplästes, varpå styrelsen enhälligt beviljades decharge.

§ 4 Medlemsavgiften för det begynnande verksamhetsåret fastställdes till 100:- mark.

§ 5 Avgångspliktiga styrelsemedlemmar voro denna gång Nyblin, Rothe och Ridderstad. Nyblin och Rothe återvaldes enhälligt. I stället för Ridderstad, som flyttat till annan ort och av denna orsak ej kunde deltaga i styrelsens arbete, invaldes M. Malmelin.

§ 6 Till revisorer utsågos herrar H. Åkerberg och Edvin Karlsson, samt till suppleanter H. Herrmann och S. Sandell.

§ 7 Till materialförvaltare och bibliotekarie utsågos C. Grünberg och till klubbmästare G. Schwindt.

§ 8 Schulténska medaljen gavs åt M. Malmelin (teoretiskt). I verkligheten hade sekreteraren glömt att utlösa medaljen från den guldsmedsaffär, där den befann sig för att graveras. Han lovade bot och bättring samt förband sig att tillställa pristagaren medaljen så fort som möjligt. I samband med detta påpekade Tschernochvostoff, att i år jämt 50 år förflutit sedan medaljen instiftades.

§ 9 Mästerskapstävlingens tredje tävling avgjordes därpå. Sedan kritiken upplästs och poängtalen summerats, konstaterades följande:
M. Malmelin 208 poäng
O. Nyblin 206,5 poäng
G. Tschernochvostoff 198,5 poäng
W. Jakobsson 154,5 poäng

[ fyra deltagare, 12 bilder: ”1944”/Malmelin (Vinter, Vår, Höst), ”3 årstider”/O. Nyblin (Vintermorgon, Höstsol, Insjölandskap) ”I brist på bättre” (Det förlorade paradiset, Leende, Dekoration), ”Nybörjare” (Skuggspel, Medeltiden idyll, Min väninna). ]

§ 10 Följde så klubbens Fotorevytävling, som hade samlat 12 bildserier á 3 bilder var, sammanlagt alltså 36 bilder. Kritiken levererades av Pietinen, som även berättade om bedömningssättet. Man kunde konstatera, att egentligen tre kvalitetsgrupper kunde urskiljas. Till den högsta gruppen räknades 5 serier, vilka alla voro mycket jämna, därpå en enda serie, som även var rätt bra men icke kunde jämföras med de fem första samt därpå de övriga serierna. De fem prisen fördelade sig som följer:
I pris M. Malmelin ”Serie” 110 poäng
II pris O. Nyblin ”3” 105 poäng
III pris C. Grünberg ”Iris” 103 poäng
IV pris G. Tschernochvostoff ”Gamla lagrar” 102 poäng
V pris A. Tenhovaara ”Porträttstudie” 101 poäng

[ i tävlingen deltog serierna (bildmotto): ”Årstiderna”, ”Ett och annat” (Andakt, Hål i ryssjan, Grace), ”Sonnar”, ”Tre grace”, ”Porträttstudie”, ”3”/O.Nyblin (Under duschen, Södra hamnen, Höst), ”Bröd”, ”Gamla lagrar”/Tschernochvostoff (Gammal kvarn, Det blåser upp, I vinterskogen), ”Serie”, ”Ur barnkammaren”, ”ABC”, ”Iris”/Grünberg (Vinternatt, Smiling, Metsän satu). ]

§ 11 Som avslutning följde en supé, i vilken 25 medlemmar deltogo. Vid supén ändrade R. Roos dispositionerna för den pokal som han vid sommarmötet (i maj) lovade donera till klubben. På förslag av Pietinen beslöts att ändra mottot till ”Arbete”.

Vid protokollet: G. Groundstroem


Redogörelse för Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. femtiosjätte verksamhetsår (1943-1944).

Ej heller under det femtiosjätte verksamhetsåret kom den efterlängtade freden. Liksom under de tidigare krigsåren blev klubbens verksamhet även nu avbruten, denna gång som en följd av de i februari 1944 inträffade storbombardemangen av Helsingfors. De flesta klubbmedlemmarna klarade sig dock relativt bra och kommo undan med splittrade fönsterrutor och smärre skador på möbler och husgeråd.
Verksamhetsåret inleddes med ordinarie septembermötet, där verksamhetsprogrammet fastställdes. Därpå kunde de övriga månadsmötena hållas i vanlig ordning ända till januari, men det redan utlysta februarimötet inhiberades, vilket var tur för klubbens medlemmar, ty i annat fall hade de fått sitta hela natten i bombskydd, till på köpet i en främmande källare. Sedan var klubbens verksamhet inställd hela våren, men i september 1944 satte klubbens energiske ordförande åter liv i arbetet. Ehuru vapenstilleståndet nyss ingåtts med Ryssland och sinnena till följd därav voro betryckta hade ett tjugotal personer hörsammat kallelsen.
Klubbverksamheten var såsom tidigare huvudsakligen inriktad på tävlingar, vartill kommit förevisningar, föredrag och diskussioner. Av de ordinarie tävlingarna ha Mästerskapstävlingen, den på septembermötet 1943 påbörjade spännande Handikapptävlingen samt den nya tävlingen om Fotomas pokal varit upptagna på programmet. Övningstävlingarna ha inskränkt sig till ett enda tävlingstillfälle. Dessutom har Tschernochvostoffs Landskapspokal en gång varit på tävlingsprogrammet, en färgbilds- en en supétävling ha hållits samt en självporträttävling om ett av dir. Nybom uppställt pris. Den sistnämnda tävlingen väckte mycket stort intresse och flere av bilderna voro av mycket hög klass.
Ett av Kameraseura väckt förslag om att stadens alla fotoklubbar en gång i terminen skulle samlas till en gemensam sits föll i god jordmån inom klubben. Ett sådant tillfälle kom även till stånd den 1.12.1943, då Kameraseura stod för värdskapet. Meningen var, att en liknande sammankomst skulle försiggå på våren med Amatörfotografklubben som arrangör, men av den vackra drömmen vart intet.
Då verksamheten under hela vårsäsongen var inställd, sammankallades klubbens medlemmar till en gemensam supé på restaurang Mikado den 25 maj för att de skulle bli i tillfälle att diskutera fotografiska spörsmål och för övrigt ha en trevlig kväll. Sammankomsten var också väl besökt.
Den Schulténska medaljen, som senast utdelades vid årsmötet i november 1939, beslöt styrelsen åter rädda ur glömskans natt. På årsmötet i oktober överräcktes medaljen till Othmar Nyblin, som erkänsla och tack för hans mångåriga arbete och aldrig svikande intresse för klubben.
Av klubbens medlem R. Roos har klubben fått emottaga en pokal, om vilken skall tävlas under mottot ”Invasion, fritt uppfattad”.
Emedan det ena efter det andra av fotoartiklar börjat ta slut i affärerna upphängdes i möteslokalen vid mötena en anslagstavla, där var och en kunde annonsera om såväl köp som försäljning av fotografiska tillbehör. Då tavlan användes rätt litet, måste man dra den slutsatsen att klubbmedlemmarna i allmänhet voro försedda med det nödvändigaste men ej heller hade något överflödigt att avstå.
Då detta skrives, ter sig framtiden för vårt land och folk mera oviss än kanske någonsin tidigare. Den beklämmande känslan av fullkomlig maktlöshet kan lätt leda till slö likgiltighet för allting. I det pågående världskriget, så fullt av de mest överraskande omkastningar, kan något slut ännu ej skönjas. Och i snabb takt tömmas de ännu förefintliga lagren av fotografiskt material, utan att det finns några möjligheter att fylla på dem. Såväl det ena som det andra är ägnat att för mången amatörfotograf göra det omöjligt att vidare syssla med sin fluga. Men så länge vi blott ha någon möjlighet därtill böra vi försöka omhulda vårt speciella intresse. Det hjälper oss att hålla modet uppe.
Tävlingar.
Tredje omgången i Mästerskapstävlingen påbörjades i samband med årsmötet. Under säsongen medhunnos tvänne tävlingar. På grund av de stora krav tävlingen ställer på de tävlande är deltagarantalet lågt, nämligen blott fyra.
Handikapptävlingen har även pågått med ett rätt stort antal deltagare. Under verksamhetsåret ha tre tävlingar anordnats, så att blott den femte och sista tävlingen återstår.

I Fotomas pokaltävling hunno tre tävlingar arrangeras, i vilka sju personer deltogo.
Av övningstävlingarna medhunnos blott en i fortbildningsklassen och två i nybörjarklassen. Antalet deltagare var 4 resp. 3.
Vid decembermötet tävlades även om Tschernochvostoffs Landskapspokal. I denna tävling deltogo 14 bilder, vilket måste anses vara mycket för klubbens förhållanden. Priset vanns av bilden ”Vintervägen”, vars upphovsman visade sig vara M. Malmelin, som sålunda fick sin andra inteckning i pokalen.
Den redan nämnda självporträttävlingen hade samlat 13 bilder. Tävlingen försiggick på oktobermötet.
På decembermötet gick så årets enda färgbildstävling av stapeln. Kvaliteten var denna gång kanske ej lika hög som tidigare. Sammanlagt 35 bilder hade inlämnats.
Likaså hölls blott en supétävling, om man undantar den supétävlingen som hölls i samband med det gemensamma fotoklubbssamkvämet den 1 december och ur vilken M. Malmelin utgick som segrare.
Förevisningar. Vid supén efter årsmötet visade Jakobsson stereofärgbilder som han tagit med Leica, samt vid sommarsamkvämet en projektionsbildserie från ”Den gyllene staden”, Prag. På januarimötet fingo klubbmedlemmarna dessutom se en serie ”Gletschervandring”.
Föredrag. På novembermötet höll Fred Runeberg ett föredrag om porträttfotografering, i vilken han särskilt uppehöll sig vid problemet huru fotografen skall behandla sitt offer. Samtidigt fingo klubbens medlemmar även veta, att landets bästa fotograf var fotografen på Helsingforspolisens kriminalavdelning, ty han behövde aldrig säga ”litet gladare min, om jag får be!” till sina offer!
På decembermötet redogjorde M. Malmelin för färgbilden på papper.
Medlemstalet är i detta nu mycket vanskligt att ange, men under redogörelsåret ha 9 personer tillkommit och åtminstone 5 avgått, så att det teoretiska medlemsantalet är 212. I verkligheten torde detta tal dock vara för högt.
Klubben har hållit sammanlagt 5 månadsmöten med summa 238 deltagare, vilket gör i det närmaste 40 personer per möte.
Styrelsen har dessutom sammanträtt 6 gånger.
Klubben sammanträdde ända till slutet av år 1943 på Handelsgillet, men därefter kunde gillet ej mera hyra ut sina lokaliteter, emedan alkoholbolaget blandat sig i saken av orsaker, som antagligen för alltid skola förbli förbogade för en vanlig dödligs enkla förstånd. Januarimötet försiggick därför i Hotel Helsinkis festvåning, som nog var trivsam men tyvärr i övrigt något olämplig för klubbens ändamål. I sitt sökande efter lämplig samlingslokal har klubben tillsvidare stannat för restaurang Mikados festvåning, som åtminstone har fördelen av god belysning.
Styrelsemedlemmar ha varit ing. W. Jakobsson, ordf., G. Tschernochvostoff, viceordf., G. Groundstroem, sekreterare, B. Ridderstad, sekreterare under en kortare period, O. Nyblin, skattmästare, B.W. Rothe, styrelsemedlem.
Materialförvaltare har varit C. Grünberg, som samtidigt haft hand om klubbens bibliotek.
Till revisorer utsågos på årsmötet H. Herrmann och H. Åkerberg samt till revisorssuppleanter E. Karlsson och S. Sandell.
Medlemsavgiften har utgjort 100:- mk.
Kassaställningen framgår ur skattmästarens tablå.
Inventarieförteckningen har ej undergått några förändringar.
Helsingfors, i oktober 1944.
Å Styrelsens vägnar
G. Groundstroem
sekreterare

Tillägg. Enligt årsmötets beslut skall följande tillägg göras:
De i tur avgående styrelsemedlemmarna äro B. Ridderstad, O. Nyblin och B.W. Rothe.
Av klubbens medlemmar ha Nils Helander och Åke Sjöman stupat.


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. månadsmöte onsdagen den 22 november 1944 kl. 19 i rest. Mikados festvåning. Närvarande voro 44 personer. Ordförande W. Jakobsson, sekr. G. Groundstroem.

§ 1 Följande nya medlemmar invaldes: Björn Wasastjerna, Ragnar Smeds, B.E. Jansson.

§ 2 Emedan handikapptävlingen avgjordes vid detta tillfälle, upptogs till diskussion frågan om en eventuell upprepning av densamma. Några medlemmar ansågo en utmanartävlan vara mera på sin plats, emedan den vore mera ägnad att driva upp bildkvaliteten, men efter en längre diskussion beslöt klubben utlysa en ny utmanartävlan, eftersom den hade visat sig ha förmågan att samla ett ovanligt stort antal deltagare. Likaså beslöts, att den skall omfatta fem tävlingar och att alla som tänka vara med, böra deltaga första gången, men kunna eventuellt vara borta en senare omgång.

§ 3 Sista omgången i Handikapptävlingen hade samlat 11 deltagare. Efter uträkningen, som visade sig vara mera komplicerad än man hade kunnat vänta sig, blevo slutresultaten följande:
I pris M. Malmelin 138,13 poäng
II pris C. Grünberg 133 poäng
III pris K. Blanquette 130,5 poäng
Poängsummorna för de övriga deltagarna framgår ur särskilt protokoll.

[ motton: ”Gengas”, ”Höstdimma”, ”Lotta”, ”Morgon i skogen”, ”På jakt efter fienden”, ”Rök på stranden”, ”Sensommar”, ”Usch så vått”, ”Storskogen”, ”Vintern 1934” ]

§ 4 Nybörjarklassens 4 bilder kritiserades av Grünberg, som fördelade prisen som följer:
II pris ”Övergiven” Åke Johansson
II pris ”Meditation” Åke Johansson
III pris ”Porträttförsök” Åke Johansson
IV pris ”Den gamla båtbryggan” Tauno Karlstedt

§ 5 Till Fortbildningsklassens tävling hade inlämnats 3 bilder, som bedömdes av L.A. Isberg.
I pris ”Blommor” C.J. Tallberg
II pris ”Blommor” Frederik Wasastjerna

§ 6 Beslöts, att i cirkulären skall anges utom närmaste mötesdag även mötesdagen för följande månad, ifall det blott är möjligt, samt inlämningsdagen för tävlingsbilderna.

§ 7 Mötet avslutades med supé, i vilken 28 personer deltogo.

Vid protokollet: G. Groundstroem


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte onsdagen den 11 december 1944 kl. 19 i rest Mikados festvåning. Närvarande voro 40 personer. Ordförande Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Till nya medlemmar invaldes dir. Uno Weckström, herr Andreas Donner, mag. Santeri Levas samt fröken Anita Jansson.

§ 2 Ordföranden meddelade, att dir. Isberg utlyst en tävlan, som på sätt och vis skulle träda i stället för nybörjar- och fortbildningsklassernas tävlingar, och som benämnes ”Isbergs motiv- och kompositionstävlan”. Till tävlingen hade dir. Isberg donerat ett pris, bestående av Helmer Bäckströms ”Fotografisk Handbok” och dessutom lovat hålla ett föredrag om komposition. Tävlingsreglerna upplästes varpå donatorn avtackades.

§ 3 Emedan föredragshållaren ing. Wasz hade insjuknat, bortföll sålunda föredraget, likaså hade filmförevisaren fått förhinder.

§ 4 Till nybörjarklassen hade inlämnats två bilder, som kritiserades av Grünberg. De till fortbildningsklassen inlämnade tre bilderna kritiserades av Tschernochvostoff.

§ 5 De från Åbo Fotoklubb erhållna färgbilderna visades. Man kunde konstatera, att ehuru färgerna voro vällyckade, tycktes Åboamatörerna åtminstone än så länge icke lägga någon större vikt vid kompositionen.

§ 6 Mötet avslutades med supé.

Vid protokollet: G. Groundstroem


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte onsdagen den 10 januari 1945 i rest. Mikados festvåning. Närvarande voro 42 personer. Ordf. W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Till nya medlemmar invaldes stud. Per-Olof Löfgren, herr Clas Ekbom.

§ 2 Till övningstävlingarnas nybörjarklass hade inlämnats 2 bilder, som kritiserades av Grünberg. Prisen fördelades som följer:
I pris ”Kurre” Lars-Anders Wegelius
II pris ”I laboratoriet” Lars-Anders Wegelius

Fortbildningsklassens 4 bilder bedömdes och kritiserades av Jakobsson. Resultatet:
I pris ”På stranden” B. Lampen
II pris ”Kor på stranden” Frederik Wasastjerna
III pris ”Skidhopp” Rolf Hohenthal

§ 3 L.A. Isberg höll ett föredrag, som beledsagades av ljusbilder, med mottot ”Bildmotiv och komposition”. Föredraget anslutar sig till Isbergs tävlan.

§ 4 Ny handikapptävlan hade samlat 21 deltagare. Kritiken upplästes och poängtalen summerades. Resultatet finnes i särskilt tävlingsprotokoll.

[ ”Blomster” Edvin Karlsson 25 poäng
”Motljus” Å. Johansson 24 poäng
”Våris” L.A. Wegelius 24 poäng
”Näckrosor” R. Schauman 22 poäng
”Vetgirig” J.A. Hannén 22 poäng
”Skördetid” C. Grünberg 22 poäng
”Veteax” C.J. Tallberg 22 poäng
”Criticus” H. Åkerberg 21 poäng
”Vintersol” M. Orloff 20 poäng
”Gatans barn” W. Jakobsson 20 poäng
”Förberedelse” K. Blanquette 19 poäng
”Industri” R. Hohenthal 19 poäng
”6 år” H. Sundström 19 poäng
”Morgonljus I” G. Schwindt 18 poäng
”Minne från Karelen” A. Deinert 17 poäng
”Vilostund” A.L. Höckert 17 poäng
”Lohengrin och svanen” S. Brotherus 16 poäng
”Sensommarkväll” Bror Hjelt 16 poäng
”Tofsen” M. af Enehjelm 15 poäng
”Stockrännan” S.E. Fagerholm 14 poäng
”Akterkastell” Ole Lindroos 13 poäng ]

§ 5 Som sista nummer på programmet visades en skidfilm av R. Hohenthal: ”Cortinasta Garmisch-Partenkircheniin”.

Vid protokollet: G. Groundstroem


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte onsdagen den 7 februari 1945 kl. 19 på Mikado, festvåningen. Närvarande voro 44 personer. Ordförande W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Intogs enhälligt Per-Olof Jansson, Tround Hedström och Irma Ekholm.

§ 2 Ordföranden meddelade klubben om, att Tampereen Kameraseura bett AFK bedöma de till Tamp. K:seuras årstävling inlämnade bilderna, vilket hedrande uppdrag klubben åtagit sig.

§ 3 På mötet voro till publicums beskådande upphängda de bilder, som inom Kameraseura tävla om den av AFK skänkta pokalen.

§ 4 Följde så tävlingen om Isbergs pris med mottot Stilleben. Till tävlingen hade inlämnats 7 bilder, men en av dem hade råkat på avvägar utan deltagarens förskyllan, varför Isberg meddelade, att denna bild skulle tas med vid uträkningen av de slutliga resultaten. Härpå kritiserade Isberg bilderna samt visade därjämte instruktiva teckningar ur vilka framgick, hurudan kompositionen bör vara för att bilderna skola vara väl balanserade. – Resultatet:
I Åke Johansson ”Reflexer” 23,5 poäng
II Rabbe Schauman ”Skuggor” 23 poäng
III Gösta Schwindt ”Broderi” 21 poäng
IV B. Lampén ”North State” 20 poäng
V Bror Hjelt ”The för två” 18 poäng
VI Lars Anders Wegelius ”Orrefors” 14 poäng
Emedan I-pristagaren själv ägde Bäckströms bok, beslöts överlåta den åt II eller III pristagaren.

§ 5 I Roos´ tävling hade inlämnats 7 bilder. Tävlingen refererades av donatorn. Resultaten:
I pris ”Bärplockerska” H. Sundström 26 poäng
II pris ”Stortvätt” 23 poäng
III pris ”I tvättstugan” 21 poäng

§ 6 Ing. Wasz höll ett med ljusbilder beledsagat föredrag ”Om den fotografiska svärtningskurvan”.

§ 7 Mötet avslutades med supé.

Vid protokollet: G. Groundstroem


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte onsdagen den 7 mars 1945 kl. 19 i rest. Mikados festvåning. Närvarande voro 45 medlemmar. Ordf. W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Som nya medlemmar invaldes enhälligt dr Carl-Erik Johansson och herr Torsten Berg, där senare hemmahörande i Tavastehus.

§ 2 Ordföranden upptog till diskussion frågan om Mästerskapstävlan. På ett styrelsemöte (22.1.1945) hade frågan varit uppe, varvid beslöts att tävlingen skulle ställas på framtiden, enär de personer som kunde tänkas deltaga i allmänhet hade förklarat att de ej voro i tillfälle att deltaga till följd av brist på goda bilder.
Vid diskussionen visade det sig, att tvänne principiellt från varandra avvikande meningar rådde: enligt den ena borde en utlyst tävling hållas oberoende av vilka som kunde tänkas deltaga, ty Mästerskapstävlingen var ej till blott för ett fåtal utan för alla klubbmedlemmar. Vid den eventuella bildkvaliteten borde ej på förhand fästas någon vikt. Det vore domarenas sak att sedan vid tävlingen avgöra, huruvida bilderna voro av tillräckligt hög kvalitet för denna tävling. Enligt några medlemmars åsikt kunde titeln Mästare utedelas åt segraren i en tävlingsserie oberoende av kvaliteten hos de tävlande bilderna, ty den bästa serien representerar i varje fall högsta möjliga kvalitet under året.
Enligt den andra meningen vore idén med denna tävling den att endast verkligt högklassiga bilder skulle deltaga. Om bildkvaliteten i genomsnitt är relativt låg, är det oriktigt att tilldela segraren i en tävlingsserie titeln Mästare, nämligen principiellt sett. Mästerskapstiteln och mästerskapsmärket böra även motsvaras av en ej blott relativt, utan även absolut taget rätt hög bildkvalitet.
Den förra åskådningen lägger sålunda huvudvikten vid själva tävlingen, den senare vid bildkvaliteten. Ehuru några saker, som kunna verka hämmande på framställningen av goda bilder drogos fram, bl.a. pappersbristen, beslöt mötet efter omröstning, att Mästerskapstävlingen skall hållas, varvid första tävlingen i den nya omgången skall gå av stapeln på majmötet innevarande år.

§ 3 Följde så andra omgången i Handikapptävlingen. Tävlingsledaren Malmelin påpekade först, att bland de inlämnade bilderna fanns en som vid ett tidigare tillfälle erhållit Hedersomnämnande. Hemställde till mötets avgörande, huruvida ett hedersomnämnande kunde anses vara pris. Saken var såtillvida av betydelse, att enligt tävlingsreglerna prisbelönta bilder voro uteslutna. Efter en kortare diskussion beslöt mötet med 24 röster mot 16 godkänna den ifrågavarande bilden. Hedersomnämnande anses således hädanefter ej som pris.
Tävlingsprotokollen upplästes av Malmelin. Sammanlagt deltogo denna gång 15 bilder. Betr. resultaten se särskilt protokoll.

§ 4 Jakobsson redogjorde för Isbergs tävling. Upplästes även kritiken för den bild, som förra gången genom ett förbiseende hade blivit bortlämnad. Emedan denna bild fick sammanlagt 25 poäng, hade vunnit första tävlingen. Bilden var tagen av A.L. Höckert. I tävlingen deltog 6 bilder. Resultaten i särskilt protokoll.

§ 5 Tredje omgången i Landskapstävlingen hade samlat 7 deltagande bilder. Tschernochvostoff redogjorde för bedömningen. Bilden ”Augustikväll”, som erhöll 28 domarpoäng, tilldelades priset. Mottokuveret innehöll det relativt kända namnet M. Malmelin, som härmed fick sin tredje och sista inteckning i pokalen. Tävlingen var härmed avgjord och pokalen övergick i Malmelins ägo.

§ 6 Som slutnummer avåts gemensam kvällsvard med ett par tiotal deltagare.

Vid protokollet: G. Groundstroem


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. onsdagen den 18 april 1945 kl. 19 i rest. Mikados festvåning. Närvarande voro 41 personer. Ordförande W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Som ny medlem invaldes enhälligt dr. Alfred Bundul.

§ 2 Ordföranden meddelade, att till Liittos tävlan hade inlämnats sammanlagt 33 bilder från 8 deltagare. Till klubbens representanter i Åbo utsågos Malmelin och Nyblin. Ordf. meddelade, att en klubbmedlem föreslagit arrangerandet av en fotografisk frågetävlan vid något klubbmöte. Förslaget understöddes och styrelsen fick i uppdrag att uppgöra frågorna. Vidare meddelades, att bokhandlare Stenberg från Vaseniuska Bokhandeln söker efter goda bilder från Helsingfors, både äldre och nyare, för att användas i ett bokverk om H:fors.

§ 3 Till Isbergs tävling hade inlämnats 7 bilder. Tävlingen refererades av Deinert, som även meddelade resultaten:
”Solglimtar” A.L. Höckert 27 poäng
”Disig morgon” G. Schwindt 27 poäng
”Herrö” B. Lampen 19,5 poäng
”Islossning” Lars-Anders Wegelius 19,5 poäng
”Uhtuanjoki” P.O. Jansson 19,5 poäng
”Vårsol” Rabbe Schauman 17,5 poäng
Segrare i hela tävlingen blev A.L. Höckert med 77 poäng, tvåa G. Schwindt med 73 poäng och trea B. Lampen med 62 poäng.
Isberg meddelade, att fr. Höckert hade meddelat honom, att hon skänker sitt första pris, Bäckströms ”Fotografiska handbok” till klubbens bibliotek.

§ 4 Färgbildstävlingen refererades av Malmelin. I tävlingen deltogo 13 serier (13 personer) med sammanlagt 32 bilder. Domare voro Malmelin och Jakobsson. Prisen fördelade sig sålunda:
I pris ”Högsommar” Per Olof Jansson
II pris ”Höstmorgon” Rabbe Schauman
III pris ”Midvinter” Per Olof Jansson
IV pris ”Vid stranden” Rabbe Schauman

§ 5 Emedan ingen film inlämnats till smalfilmstävlingen visades i stället en film om Guldpokalseglingarna år nittonhundrakallt om våren.

§ 6 Kvällen avslutades med intagning av föda.

Vid protokollet: G. Groundstroem


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. månadsmöte måndagen den 22 maj 1945 kl. 19 i rest. Mikados festvåning, lilla salen. Närvarande voro 35 personer. Ordförande W. Jakobsson, sekr. G. Groundstroem.

§ 1 Följande personer intogs som medlemmar: Lars Magnus Alfthan, Clas Fredrik Bruun, fru Hohenthal, Norrback, Liljeberg.

§ 2 Tschernochvostoff berättade om SKL:s tävlan i Åbo och framlade samtidigt det föreslagna nya bedömningssättet. Klubben kunde ej förena sig om det, varför det beslöts att klubben skulle insända ett nytt förslag till bedömning.

§ 3 Beslöts att anta Liittos erbjudande att arrangera tävlingen nästa vår.

§ 4 Frågan om en sommarutfärd diskuterades och beslöts att en sådan skulle arrangeras i början av juni, ev. till Fiskartorpet.

§ 5 Till Mästerskapstävlingen hade ej inlämnats en enda serie. Med detta nedslående faktum för ögonen beslöts, att klubben skulle föreslå nya regler för Mästerskapspokalens donator Nybom. Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta reglerna.

§ 6 I Handikapptävlingen deltogo 9 bilder. Högsta antalet domarpoäng erhöll C.J. Tallberg, 25,5, därpå följde A. Deinert med 25 poäng och Sundström med 24,5. De övriga deltagarnas poängtal framgå ur sammanställningstablån.

[ motto: ”Porträtt” (C.J. Tallberg), ”Lyktan i St. Johns gränd” (A. Deinert), ”Första snön” (Sundström). ]

§ 7 Prisen i Isbergs tävlan överlämnades till resp. segrare.

§ 8 Följde så en frågetävlan. Bland de närvarande uttogos ett antal, som fördelade på tvänne lika stora grupper fingo besvara sammanlagt 24 fotografiska frågor, som sammanställts av styrelsens medlemmar. Tävlingen väckte stort intresse, emedan medlemmarna genom den fingo flere rent praktiska frågor besvarade. Beslöts vid tillfälle uppta denna tävlingsform på nytt.

§ 9 Mötet avslutades med supé.

Vid protokollet: G. Groundstroem


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. månadsmöte torsdagen den 27 september 1945 kl. 19 på Café Colombia. Närvarande voro 34 personer. Ordförande W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Ordföranden meddelade, att klubben denna gång varit tvungen att samlas på detta ställe, enär ordinära lokalen råkade vara upptagen varje kväll samma månad. Vid diskussion om lämpliga samlingslokaler föreslogs även Nylands Nations matsal.

§ 2 Ordf. berättade om klubbens sommarutfärd och redogjorde för sitt samtal med den svenska fotografen Sundgren som var med på utfärden. Man enades om att försöka få till stånd utbyte av bilder, varpå bilderna skulle kritiseras med utgående ur de olika synpunkter som f.n. anläggas på fotografering i resp. Sverige och Finland.

§ 3 Som ny medlem intogos dr. Edvin Lindström.

§ 4 Fotomas tävling hade samlat blott 2 bilder. I pris togs av fr. E. Uhlenius, II pris av fr. Anna-Lisa Höckert.

§ 5 Handikapptävlingen hade samlat 9 bilder. De högsta poängtalen nåddes av R. Schauman och H. Sundström (vardera 23 poäng) samt K. Blanquette (22,5 poäng). Övriga resultat i särskilt protokoll.

§ 6 Jakobsson visade sin bildserie över en färd till Medelhavet i början av seklet och kåserade på sitt trevliga sätt om upplevelserna under färden.

§ 7 Avslut skedde med supé på Fazer, dit avtåg skedde i gåsmarsch.

Vid protokollet: G. Groundstroem


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors årsmöte onsdagen den 24 oktober 1945 kl. 19 i rest. Mikados festvåning. Närvarande voro 41 personer. Ordförande W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Konstaterades, att mötet sammankallats i laglig ordning.

§ 2 Årsberättelsen upplästes och godkändes utan anmärkningar.

§ 3 Kassaställningen upplästes, varpå enhälligt beviljades ansvarsfrihet åt styrelsen.

§ 4 Ordföranden meddelade, att på grund av materialbristen hade styrelsen ej uppgjort något tävlingsprogram för säsongen. Vidare kunde han meddela, att en del fotomaterial ännu finnes hos Grünberg för klubbmedlemmarnas behov.

§ 5 Dir. Isberg efterlyste mera föredrag och upplysning, främst med tanke på de nyinträdande medlemmarna, varemot tävlingarna gärna kunde minska något. Föreslog bildandet av sektioner eller programråd, som kunde sammanträda något oftare. Förslaget om föredrag understöddes av Jakobsson, som alltid hade plädrat för sådana, men icke teoretiska, utan enkla och praktiska.

§ 6 Beslöts höja årsavgiften till 200:- mk. Förhöjningen motiverades delvis även med att SKL:s tävlan nästa vår skall arrangeras av AFK.

§ 7 Följde val av styrelsemedlemmar i stället för de avgångspliktiga Jakobsson, Tschernochvostoff och Groundstroem. Flere klubbmedlemmar ansågo, att förändringarna i klubbens styrelse skulle bli alltför stora, ifall alla tre samtidigt skulle avgå. Speciellt önskade man kvarhålla Jakobsson som ordförande.
Efter protester gick Jakobsson slutligen in på att kvarstå, men på villkor att vice-ordföranden skulle sköta klubben under vintermånaderna, då Jakobsson var upptagen av sin skridskoklubb. Mötet gick in härpå.
I stället för de bägge övriga invaldes dir. L.A. Isberg och teknolog B.E. Jansson, den senare med tanke på sekreterarposten, vilken han redan vid samtal med Groundstroem lovat överta ifall av inval i styrelsen.

§ 8 Till revisorer utsågos herrar H. Herrmann och S. Sandell, till suppleanter herrar E. Karlsson och H. Åkerberg.

§ 9 Till Fotomas tävling hade inlämnats blott en bild, som sålunda tävlade med sig själv. I varje fall var bilden av så hög kvalitet att den väl förtjänade sitt första pris. – Mottokuvertet upptog namnet E. Uhlenius. – Bilden kritiserades av Malmelin, som ansåg den vara perfekt ifråga om komposition, men att vissa valörer gärna hade kunnat vara annorlunda, vilket ytterligare hade förhöjt bildens värde.

§ 10 Schulténska medaljen överlämnades åt avgående sekreteraren G. Groundstroem.

§ 11 Följde sedan hösttävlingen ”Min bästa bild”. Prisnämnden bestod av Jakobsson, Tschernochvostoff och Malmelin. Bedömningen skedde 20/10-45 på firman Nyblins. Till först fingo de närvarande bedöma bilderna enl. reglerna för supétävlingarna, varvid priset gick till bilden ”Höstdimma”, som var tagen av Sven Brotherus. Prisnämndens bedömning gav följande resultat:
I pris ”Våris” Lars Anders Wegelius 27,8 poäng
II pris ”Nyfikna vänner” A. Deinert 25,5 poäng
III pris ”Kärret” Per Olof Jansson 25,5 poäng
”Höstdimma” kom enligt prisdomarprotokollet på femte plats. I tävlingen deltogo sammanlagt 17 bilder.

§ 12 Jakobsson visade projektionsbilder från klubbens sommarutfärd.

§ 13 Mötet avslutades med supé, som avåts på Fazers restaurang.

Vid protokollet: G. Groundstroem


Redogörelse för Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. femtiosjunde verksamhetsår (1944-1945).

Det tilländalupna klubbåret var såtillvida märkligt, att klubbverksamheten för första gången på fem år kunde fortgå regelbundet, utan de ständigt återkommande avbrotten, som under kriget voro oundvikliga. Men ehuru världskriget är slut och handelskriget därmed åter har börjat, kan någon lättnad ifråga om materialtillgången ej skönjas. Tvärtom ha fotoamatörerna fått ställa in sig på svältkost. När en förbättring i detta avseende skall ske är omöjligt att profetera. Att verksamheten trots materialknappheten, eller rättare sagt, materialfrånvaron, har kunnat upprätthållas och att t.o.m. bilder av högsta klass sett dagens ljus beror på att de flesta levat på sina lager av papper och film. Men när dessa ta slut är situationen mer än dyster, ty våra importmöjligheter för allt som ej är absolut livsviktigt äro som känt rätt minimala. Trots svårigheterna gäller det att upprätthålla klubbens verksamhet så långt det går.
Den huvudsakliga verksamheten var såsom även tidigare inriktad på tävlingar, för vilka i det följande skall redogöras i korthet.
Tredje omgången i Mästerskapstävlingen avslutades vid årsmötet. Som segrare utgick denna gång M. Malmelin med 208 poäng, därpå följde Othmar Nyblin med 206,5 poäng; G. Tschernochvostoff med 198,5 och W. Jakobsson med 154,5 poäng.
Fjärde omgången i Mästerskapstävlingen skulle påbörjas på majmötet, men då ej en enda serie hade inlämnats, måste detta tas som ett tecken på att tävlingen i dessa materialbristens tider anses vara alltför krävande.
Handikapptävlingen avslutades vid novembermötet. Emedan denna tävlingsform ger vinstchanser åt praktiskt taget vem som helst kunde handikapptävlingen glädja sig åt ett ovanligt högt deltagarantal. Vid det nämnda mötet beslöts även att starta en ny dylik tävlan, vilken även påbörjades i januari. Under redogörelseåret medhunnos fyra tävlingar av sammanlagt fem.
I tävlingen om Fotomas pokal medhunnos två tävlingar, varför ännu tre tävlingar återstå.
Övningstävlingar arrangerades två gånger, varefter de på sätt och vis ersattes med en tävling benämnd ”Isberg motiv- och kompositionstävlan”. Denna tävling försiggick i tre omgångar med motiven ”Stilleben”, ”Porträtt” och ”Landskap” och prisen utgjordes av Helmer Bäckströms tjocka ”Fotografisk handbok” jämte en, resp. en halv årgång av tidskriften Foto, vilka donerades åt klubben av direktör L.A. Isberg.
Bildkvaliteten vid denna tävling var dock avsevärt högre än vad man kunnat vänta sig i övningstävlingarna.
Tävlingen om den av R. Roos donerade pokalen försiggick i februari. Motivet hette ”Arbete” och sju deltagare hade var och en på sitt sätt försökt illustrera detta begrepp.
Tävlingen om Tschernochvostoffs Landskapspokal avgjordes vid marsmötet. Av de sju deltagarna avgick M. Malmelin med segern och hemförde i dubbel bemärkelse pokalen med denna tredje inteckning.
Vid aprilmötet hölls klubbårets enda färgbildstävlan, i vilken tretton personer med sammanlagt 32 bilder deltogo.
I stället för den allmänna tävlingen som förr i världen brukade arrangeras på årsmötet hölls detta år en s.k. Fotorevytävlan för klubbens medlemmar. I denna deltogo 12 klubbmedlemmar med sammanlagt 36 bilder.
Suomen Kameraseurojen Liittos årstävlan försiggick i Åbo i slutet av april. AFK deltog i den med sammanlagt 33 bilder, vilka fördelade sig på 8 deltagare. Ehuru klubben enligt egen åsikt hade sänt in en kollektion bilder, bland vilka funnos många av allra högsta klass, lyckades den ej erhålla någon god placering. Suomen Kuvalehtis pokal gick slutligen till Kameraseura. Till en del torde orsakerna härtill ligga i bedömningssättet.
I samband med denna tävlan hade Turun Kamerat arrangerat en färgbildstävling i vilken tre klubbmedlemmar med 11 bilder deltogo. Även denna tävling var lindrigt sagt mindre framgångsrik för klubben, ty endast ett hedersomnämnande kunde hemföras från den.
Vid SKL:s möte representerades AFK av M. Malmelin och G. Tschernochvostoff.
Till slut må nämnas, att på majmötet arrangerades en frågetävling, genom vilken klubbmedlemmarna fingo sitt vetande berikat.
För att stimulera intresset för smalfilmning utlystes en smalfilmstävling, men tyvärr inlämnades ej en enda film till tävlingen.
Förevisningar.
I stället för den uteblivna smalfilmstävlingen förevisades på aprilmötet en film om Guldpokalseglingarna. Vid januarimötet fick klubben se R. Hohentahls skidfilm som var upptagen i alperna, i Cortina och Garmisch-Partenkirchen. Filmen kritiserades efter förevisningen av L.A. Isberg. Meningen var att vid varje möte framföra en smalfilm med kritik, men kanske beroende på att amatörfilmer äro rätt tunnsådda, inkommo inga vidare filmer.
Från Åbo Fotoklubb erhöll AFK en kollektion om 50 färgbilder, vilka visades på decembermötet. En motsvarande kollektion färgbilder från AFK sändes senare till Åbo.
De i SKL:s tävling deltagande bilderna voro klubbens medlemmar i tillfälle att bese den 17 maj i samband med Kameraseuras möte.
Bland förevisningarna skall vidare nämnas den sista under det gångna klubbåret: Jakobssons medelhavsfärd från seklets början, vilken visades på septembermötet.
Schulténska medaljen gavs på årsmötet åt M. Malmelin såsom erkänsla för hans stora intresse för klubben.
Föredragsverksamheten. Under året ha tvänne föredrag hållits. Vid januarimötet talade L.A. Isberg om ”Bildmotiv och komposition” och vid februarimötet höll ing. J.G. Wasz ett föredrag om den fotografiska svärtningskurvan.
Den 12 juni arrangerades en utfärd till Fiskartorpet. Ett ovanligt stort antal medlemmar deltogo i utfärden, som gynnades av vackert väder. I utfärden deltogo även en rikssvensk fotograf som av en tillfällighet befann sig i staden vid nämnda tidpunkt.
Klubben har sammanträtt till månadsmöte 9 gånger. I dessa möten ha sammanlagt 356 personer deltagit. Dessutom har styrelsen sammanträtt 9 gånger.
Sammanträden ha försiggått i restaurang Mikados festvåning med undantag av septembermötet, som måste hållas på Café Colombia.
Styrelsemedlemmar ha varit: ing. W. Jakobsson, ordf., G. Tschernochvostoff, viceordf., G. Groundstroem, sekr., O. Nyblin, skattmästare, M. Malmelin och B.W. Rothe, styrelsemedlem. Malmelin har dessutom handhaft sysslan som ”tävlingskommissarie”.
Materialförvaltare har varit C. Grünberg, som samtidigt haft hand om klubbens bibliotek.
Till revisorer utsågos på årsmötet H. Åkerberg och E. Karlsson samt till revisorssuppleanter H. Herrmann och S. Sandell.
Medlemsavgiften har varit 100:- mk.
Kassaställningen framgår ur skattmästarens tablå.
Inventarieförteckningen har ej undergått några förändringar.
Avgångspliktiga styrelsemedlemmar äro W. Jakobsson, G. Tschernochvostoff och G. Groundstroem.
Helsingfors, i oktober 1945
Å Styrelsens vägnar
G. Groundstroem
sekreterare

Tillägg: I början av mars hade en prisnämnd, bestående av herrar A. Deinert, C. Grünberg, G. Lönnqvist, M. Malmelin, O. Nyblin och G. Tschernochvostoff äran att bedöma de till Tampereen Kameraseuras årstävlan inlämnade 58 bilderna. Vid föreningens möte den 19 mars var M. Malmelin närvarande och redogjorde därvid för domarkollegietes syn på tävlingen.
Klubbens medlemsantal var den 30 september 1945 196, enligt skattmästarens förteckning inlupna årsavgifter.


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte onsdagen den 21 nov. 1945 kl. 19.00 i restaurang Mikados festvåning. Närvarande voro ca. 45 medlemmar. W. Jakobsson ordf., B.E. Jansson sekr.

§ 1 Ordföranden tilldelade den avgående sekreteraren ing. G. Groundstroem för förtjänstfullt arbete inom klubben Hugo af Schulténs medalj.

§ 2 Till nya medlemmar i klubben invaldes enhälligt: fröken Märta Fager, herrar Yngve Lindqvist, Jarl Malmström, Borgå.

§ 3 På grund av det digra programmet på mötet, samt emedan så få (6 st) bilder inlämnats till Utfärdstävlan, föreslog ordföranden att nämnda programpunkt eventuellt skulle upptagas först på decembermötet, men att de närvarande genom omröstning skulle få avgöra saken. Vid röstningen framgick att, med 16 röster mot 15, Utfärdstävlan skulle avgöras vid detta möte.
Bedömningen av tävlan skedde av de på mötet närvarande medlemmarna genom röstning enligt reglerna för supétävlingarna. Beträffande resultaten se särskilt protokoll.

§ 4 Följde så sista omgången av Handikapptävlan. Denna gång hade inlämnats tio (10) bilder. Domarprotokollen upplästes av ordföranden. Beträffande poängfördelningen i denna omgång samt slutresultatet av den nu avgjorda Handikapptävlingen se särskilt protokoll.

§ 5 Färgbildstävlan hade åter samlat många deltagare och flera goda bilder. Först förevisades alla i tävlingen deltagande bilder och sedan ytterligare de segrande bilderna. Första pris erövrade Rolf Hohenthal med sin bild ”Koppar”. Övriga placeringar se tävlingsprotokollet.

§ 6 Kvällens referat hölls av M. Malmelin över ämnet ”Framkallning av film”. Av det i populär stil hållna föredraget fick åhörarna en god lärdom om framkallarens sammansättning och verkan och till slut framkallades ett par tidigare exponerade filmer.

§ 7 Mötet avslutades med gemensam supé, vari deltog ca. 15 personer.

Vid protokollet: B.E. Jansson


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte måndagen den 17 dec. 1945 kl. 19.00 i restaurang Mikados festvåning. Närvarande voro ca. 50 medlemmar. W. Jakobsson ordf., B.E. Jansson sekr.

§ 1 Ordföranden tilldelade herr M. Malmelin ett från Foto i Stockholm anlänt diplom som Malmelin erhållit för sjätte plats i Mästartävlan, samt meddelade att Malmelin även erhållit Fotohandlarnas Riskförbunds hederspris, en Orrefors-vas samt Fotos hederspris, en bok.

§ 2 Ordföranden gjorde en förhandsanmälan om den tävlan i fotografisk porträttkonst som fotograf C. Grünberg kommer att utlysa på nästa möte.

§ 3 Följde så Övningstävlan. Ordföranden presenterade bilderna och lämnade en kortare kritik över varje bild. Rolf Hohenthal erövrade I pris för sin bild ”Skepparn”. Angående de övriga pristagare se tävlingsprotokollet.

§ 4 Sedan följde tävlingen om Fotomas pokal, sjunde omgången. Ordföranden presenterade den enda bild som inlämnats och av domarna tilldelats I pris. Då mottokuvertet bröts framgick att bilden fotograferats av frk. E. Uhlenius.

§ 5 Ordföranden meddelade att initiativtagarna till tävlingen om Fotomas pokal beslutat att avbryta tävlingen, som egentligen skulle avgöras efter åtta tävlingar, då det efter de sju tävlingarna som hållits, framgår vem som kommer att vinna tävlingen och segrarens placering ej kunna hotas huru den åttonde tävlingen än må utfalla.
Frk. E. Uhlenius hade den högsta poängsumman och utgick som segrare i tävlingen och erhåller pokalen.

§ 6 Följde så Smalfilmstävlan. Ing. Roos refererade de filmer som under kvällens lopp komma att visas. Han framhöll även de svårigheter i materialväg som smalfilmerna haft att kämpa med de senaste åren. Till tävlingen hade inlämnats två svartvita och två färgfilmer. Beträffande resultaten se tävlingsprotokollet.

§ 7 Sedan följde Supétävlan, som vanns av herr Rabbe Schauman som fick 71 poäng för sin bild.

§ 8 Under kvällens lopp hölls ett gratislotteri där åtta vackra bilder lottades mellan de närvarande 14 damerna. Dessutom utdelades även små julklappar som medlemmarna hämtat till mötet.

Vid protokollet: B.E. Jansson


Protokollet över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte måndagen den 21 jan. 1946 kl. 19.00 i restaurang Mikados festvåning. Närvarande voro 41 medlemmar. L.A. Isberg ordf., G. Groundstroem sekr.

§ 1 Mötet inleddes med den nya handikapptävlingen kallad ”Handikapptävlan 1946”. Sammanlagt 14 bilder hade inlämnats till denna första omgång. Angående tävlingens resultat se särskilt protokoll.

§ 2 Dir. Åberg överräckte Fotomas pokal till segrarinnan, fröken Eja Uhlenius. Tävlingen om nämnda pokal hade varit synnerligen segsliten och till slut icke förmått samla så många deltagare, så att klubben beslöt, med donatorns medgivande, avbryta tävlingen efter de sju omgångar som tills vidare hållits.

§ 3 Dir. L.A. Isberg höll ett föredrag över ämnet: ”Det psykologiska uttrycket i det fotografiska porträttet” illustrerat med bildexempel, tagna både ur målarkonstens och fotografins historia. Avtackades av dir. Nybom. En kortare diskussion utspann sig, i vilken C. Grünberg och G. Schwindt yttrade sig.

§ 4 Till ny medlem i klubben invaldes enhälligt: Herr Jarl-Olof Carlander.

§ 5 Sedan förevisades en färgfilm ”Stadens parker”, fotograferad av L.A. Isberg.

§ 6 Mötet avslutades med supé i vilken ett tiotal personer deltogo. Efter supén ”utvädrades” deltagarna, i ordets egentliga bemärkelse, ur lokalen.

Vid protokollet: G. Groundstroem


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte Måndagen den 18 febr. 1946 kl. 19.00 i restaurang Mikados festvåning. Närvarande voro ca. 40 medlemmar. W. Jakobsson ordf., B.E. Jansson sekr.

§ 1 Ordföranden meddelade att Kameraseura önskade att klubben skulle representeras på deras utställning. Förutom 4 eller 5 representanter skulle klubben sända 15 -20 bilder för att utställas. Dessutom meddelades att en internationell utställning skulle hållas i Oslo och en i Madrid senare under våren. Samtidigt meddelades att en revytävlan skulle hållas inom klubben i en nära framtid samt att ”Isbergs tävling” skulle hållas på marsmötet.

§ 2 Följde så andra omgången av ”Handikapptävlan 1946”. Denna gång tävlade 12 bilder. Angående placeringen se särskilt protokoll.

§ 3 Nästa punkt i programmet var första omgången av ”Grünbergs idétävling”. Tävlingen hade samlat endast 6 deltagare, som i varsin bild försökt fånga ett visst psykologiskt uttryck. Tävlingsresultatet återfinnes på särskilt protokoll.

§ 4 Som sista nummer på programmet var färgbildsförevisningen. Flera av medlemmarna hade hämtat många bilder och under förevisningen gick det mycket muntert till, så att alla var av den åsikten att detta snart igen borde upprepas.

§ 5 Mötet avslutades med gemensam supé, vari deltog ett tiotal personer.

Vid protokollet: B.E. Jansson.


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte måndagen den 18 mars 1946 kl. 19.00 i restaurang Mikados festvåning. Närvarande voro 27 medlemmar. W. Jakobsson ordf., B.E. Jansson sekr.

§ 1 Ordföranden meddelade att klubben varit representerad på Kameraseuras 25-års jubileum genom följande medlemmar: W. Jakobsson, O. Nyblin, M. Malmelin och A. Deinert. På Kameraseuras festbankett på restaurang Fennia överlämnades en av Amatörfotografklubben skänkt pokal, som Kameraseura fritt skall få disponera som pris för någon av sina tävlingar. Påpekades även att Amatörfotografklubben varit dåligt representerade på Kameraseuras bildutställning i restaurang Stockmann.

§ 2 Följde sedan tredje omgången av ”Handikapptävlan 1946”. Denna gång hade 11 deltagare ställt upp. Angående placeringarna se särskilt protokoll.

§ 3 Följande punkt i programmet var ett föredrag jämte demonstration över ämnet: ”Framställning av diapositiv”. Klubbens diapositivspecialist ing. W. Jakobsson berättade och visade huru han brukar göra sina diapositiv. Framställningen följdes med stort intresse och utlöste diskussion i ämnet.

§ 4 Sedan följde ”Isbergs idétävlan”. Deltagandet i denna tävlan var ganska stort. Sammanlagt hade inkommit 8 serier om 3 bilder var. Dock var bildkvaliteten lägre än initiativtagaren hade väntat sig, varför domarna hade beslutit att något I pris inte skulle ges. Angående tävlingens resultat se särskilt protokoll.

§ 5 Som sista punkt på programmet var en frågesporttävlan. Bland mötesdeltagarna utsågs genom lottning två 5-mannalag. Det gick ganska livligt till och frågorna föranledde t.o.m. längre svar och inlägg bl.a. av dir. Nybom.

§ 6 Mötet avslutades med en gemensam supé.

Vid protokollet: B.E. Jansson


[ AFK-fotografer som deltog i Kameraseuras 25-års utställning i mars 1946:

A. Deinert: Uteliaat ystävämme
M. Malmelin: Talven harmautta
G. Tschernochvostoff: Hongan unelma, Vanha talo
L. Isberg: Diva
W. Jakobsson: Vanha kaupunki, Maisema
O. Nyblin: Satamassa, Nostokurki
R. Roos: Lasipuhaltajia. ]


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte måndagen den 22 april 1946 kl. 19.00 på Bögelunds fotografiska magasin. Närvarande voro 25 medlemmar. W. Jakobsson ordf., B.E. Jansson sekr.

§ 1 Till ny medlem i klubben valdes enhälligt dir. Toivo Hyvärinen.

§ 2 Kvällens första tävlan var fjärde omgången av ”Handikapptävlan 1946” som hade samlat 9 deltagare. Angående placeringarna se särskilt protokoll.

§ 3 Följde sedan ”Revytävlan”. Sammanlagt 33 bilder hade inlämnats. En förteckning över dessa bilder, jämte domarpoäng och kritik, återfinnas på skilt protokoll. Här må blott nämnas pristagarena, som alla voro damer:
I pris 25 p. Maria af Enehjelm ”Sorg”
II pris 24 p. Karin Blanquette ”Oktober”
III pris 23 p. Eja Uhlenius ”Lyx”

§ 4 Diskuterades frågan om att sända möteskallelserna till Helsingfors-borna en vecka tidigare än vad som hittills skett, samt till landsortsborna ännu tidigare. Beslöts att styrelsemötet framdeles skall hållas så tidigt som möjligt för att möteskallelserna säkert skall hinna sändas ut i tid.

§ 5 Dir. Nyboms föredrag med bilddemonstration blev på grund av lokalens olämplighet uppskjutet till majmötet. I stället lät dir. Nybom några bromoljetryck av bl.a. Schohin cirkulera bland medlemmarna. Prok. A. Deinert höll sedan ett kåserande föredrag över bromoljetryckets framställningsteknik.

§ 6 Följde sedan en förevisning och kritik av färgbilder, som medlemmar hämtat till mötet.

§ 7 Efter mötet samlades en del medlemmar på restaurang Fazer, där supé intogs.

Vid protokollet: B.E. Jansson


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie styrelsemöte fredagen den 3 maj 1946 kl. 19.00 på restaurang Fazer. Närvarande voro: W. Jakobsson ordf., B.E. Jansson sekr., M. Malmelin och B.W. Rothe.

§ 1 Fastställdes datum för klubbens majmöte till onsdagen den 22 maj kl. 19.00. Mötet skall denna gång hållas på Handelsgillet och i kallelsen påpekas att mötet börjar precis på utsatt klockslag.

§ 2 Programmet för mötet fastställdes till följande:
– ”Handikaptävlan 1946”, femte (sista) omgången. (Till domare utsågs: Jakobsson, Grünberg och Malmelin).
– Förevisning av skioptikonbilder. Ing. W. Jakobsson visar gamla bilder från klubbens tidiga år och berättar om klubbens verksamhet då.
– Förevisning av porträtt. Denna programpunkt, som inte kunde hållas på aprilmötet, tages i stället upp på majmötet. Det är dir. Nybom som i form av föredrag med bilduppvisning talar om sin tidigare verksamhet som porträttfotograf.

§ 3 Beslöts att på försök utsända möteskallelsen, först en gång till alla medlemmar så tidigt som möjligt, samt dessutom ännu en gång till i Helsingfors bosatta medlemmar ungefär en vecka före mötet.

§ 4 I enlighet med resultatet av diskussionen på aprilmötet, angående klubbens traditionella vårutfärd, beslöts förlägga utfärden även detta år till Fiskartorpet med omgivningar. Fastställdes datum för utfärden till onsdagen den 5 juni. Medlemmarna skall samlas vid Fiskartorpets restaurang nämnda dag kl. 18, oberoende av om solen skiner eller det regnar. Efter kamerajakt i terrängen skall en enkel middag ätas på restaurangen.

Vid protokollet:
B.E. Jansson


Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f. sammankallas härmed till årsmöte onsdagen den 23 oktober 1946 kl. 19.00. Mötet hålles på Handelsgillet i övre salen, Kaserngatan 23.
Program:
1. Styrelsens meddelanden.
2. På årsmötet ankommande ärenden. (Årsberättelsen, revisionsberättelsen, val av styrelsemedlemmar i stället för dem som äro i tur att avgå, val av revisorer, beviljandet av ansvarsfrihet, fastställandet av årsavgiften.)
3. Färgbildstävlan. Varje deltagare får tävla med högst tre (3) bilder, som bedömas enskilt. Varje bild bör vara försedd med eget motto. Slutet mottokuvert bör bifogas. Diapositiven skall vara monterade mellan glas av standardstorleken 5×5 cm. Bilderna böra inlämnas till Nyblins Magasin senast lördagen den 19 okt. kl. 15.
4. Bildförevisning. Ing. W. Jakobsson visar bilder från och kåserar om de olympiska tävlingarna i Garmisch-Partenkirchen år 1936.
5. Gemensam supé.
Styrelsen.


[ — Årsmötesprotokollen och årsberättelsen för 1945-1946 saknas — ]


Är Fotografi konst?
Föredrag på Amatörfotografklubbens möte 17.11.1946 av Tove Jansson.

För åtskilliga år sedan kom en målare till mig, darrande av indignation. Viftande med en utländsk tidning förklarade han att ”nu håller man utställningar av kolorerade fotografier också! Profanerar konstens boning!”
Jag var naturligtvis upprörd och man talade en stund om Vårt Hem, hötorgmålare och amatörer. Man vände tummarna nedåt och skildes med en viss tillfredsställelse över att så grundligt ha nedklubbat denna barnsliga hobby som omgav sig med otillbörliga pretentioner.
Döm om min olust, när mina egna bröder började översvämma huset med K 29-or, Nitraphotlampor och silverskärmar, draperade gardinerna på golvet och hängde mattorna för fönstren och på allt sätt betedde sig färgfotografiskt.
Men så småningom greps jag av en motvillig nyfikenhet. Det var inte alltid vykortsfagra solnedgångar, söta flickor i röd jumper och gröna blomsterängar mot knallblå himmel!
Där fanns fint avvägda, mjuka landskap, medvetna kompositioner och ljus- och färgproblem, som var lösta med en verklig konstnärlighet. Ibland stannade man för ett fotografi i knapp och behärskad färgskala, där varje ton ändå var ren och intensiv. Där fanns ingenting av amatör! Detta visade framåt mot någonting, som verkligen var konst.
Det var intressant att iakttaga hur fotografen arbetat med många av målarens problem, med komplementfärger, diagonal- och pyramidalkompositioner, dominanter, huvudtemats variationer, gyllene snittet, samt varma och kalla färger.
Men färgfotografering är utan tvivel en avskild konstart – den har ingenting att göra med vare sig måleri eller illustration. Den skall beundras och kritiseras som sådan, då framstår den renast och vackrast.
Svartvit fotograferingen är en erkänd konstart. Steget vidare, mot färger, underlättar ingalunda fotografens arbete.
Jag undrar ibland hur antikens kolorerade skulpturer såg ut i fint nymålat skick. Kanske mycket vackra! Men säkert var det bekymmersamt för den stackars skulptören att balansera färgläggning mellan naturalism och stilisering.
Jag föreställer mig fotografens vånda när ett fint motiv fördärvas av grannes röda plank, som naturligtvis inte får flyttas.
En målare kan gladeligen ignorera det i naturen, som inte stämmer med hans preceptioner – framhäva det väsentliga, mjuka upp det oväsentliga. Men fotografen kan bara flytta sig själv till olika synvinklar och möjligen arrangera några kvistar eller mindre staffage. Och hans kamera är så fruktansvärt ärlig.
Ibland förefaller en färgfotografi onyanserad, brutal – man opponerar sig, himlen är inte så där otäckt blågrön – jag är visst inte så där rödbrun i ansiktet.
Men kanske man är det! Kanske det bara är vårt ögas bristfälliga uppfattningsförmåga, som skapar dessa tusen schatteringar, slöjor, reflexer, som i ett gott konstverk kommer oss att utbrista: Detta är verkligt, det är rätt!
Jag tror inte alls det är rätt. Det är oriktigt, men vackert.
Och det är här fotografen skapar. Han måste ersätta kamerans korrekta, men onyanserade öga med sitt eget. Han måste söka sig fram till de motiv, de färgkombinationer, som kan narra hans alltför ärliga kamera lite grand. Han får inte kasta samman en strålande palett, hur vacker flickan eller solnedgången än är, utan också utnyttja det grå, det dimmiga, den trubbiga, döda färgen, för att kanske låta en enda färgflamma framträda renare. Jag tänker mig att han kan ha hjälp av den mulna himlen, regnet – rörelsen.
Ja, varför inte rörelsen? Kan inte den mjukt suddiga linjen, det halvt anade, hjälpa honom?
Färgfotografen frambringar visserligen sin bild på en bråkdels sekund, men det är kanske under långa brydsamma timmar han härförinnan skapar den. Jag tror att oerhörda möjligheter ligga framför denna konstart som ännu är så ny och ofta så feluppfattad och missbrukad.
Måleriet är inte ett avbildande av naturen, det är en förlängning, en fortsättning av naturen.
Färgfotografering får inte heller vare ett blott avbildande av ett vackert stycke natur. Den måste syfta vidare, allvarligare. Den får inte bara behagligt, lättfattligt återupprepa ett omtyckt motiv för åskådarens lata öga.
Den skall återge det – men också något därutöver!
Fotografen skall vara ett filter som kvarhåller det väsentliga, kvintessen, karaktären, meningen.
Det räcker inte med ”den vackra äng” det måste vara fotografens eget sätt att se ”denna vackra äng”. Hans upplevelse, hans omformning, hans signatur.
Och så kommer det att bli. Bland de bilder vi skall få se finns många som uppnått den nivån. Inför färgfotograferingens bästa resultat har man lust att säga: inte bara: ”så vackert det är!” utan ”är det verkligen så vackert”.
För det såg vi aldrig förrän fotografen-konstnären skapade och skänkte oss sin upplevelse.


[ — Protokollet för november-mötet 1946 saknas — ]


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte onsdagen den 18 december 1946 kl. 19 på Handelsgillet. Närvarande voro 39 medlemmar. Ordförande W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Emedan mötet kombinerats med en julfest, satte man sig genast ned vid ett långt, dukat och vackert dekorerat bord. En av klubbens damer sammansatt kommitté stod för arrangemangen och hade t.o.m. lyckats stöpa riktigt prima julljus, som under hela kvällen bestodo klubbmedlemmarna på upplysning.

§ 2 Till klubbmedlemmarnas beskådande hade en hel del bilder upphängts.

§ 3 Förrän man började intaga föda, avgjordes kvällens enda tävling, Mästerskapstävlingens första tävling i fjärde omgången. Den gick nu av stapeln på basen av de förändrade reglerna. I tävlingen deltogo sju personer med sammanlagt tjugoen bilder. Resultaten framgår ur tävlingsprotokollet.

§ 4 Efter tävlingen avåts kvällsvarden under hög stämning, som ytterligare under ett av klubben arrangerat lotteri, där högsta vinsten utgjordes av en flaska likör. Dessutom utdelades små julklappar, som klubbmedlemmarna haft med sig. Kvällen slutade sent och för några medlemmars vidkommande blev det eftersits hos Foto Roos, vars snälla flickor kokade värmande drycker och bjöd på smörgås.

Vid protokollet: G. Groundstroem


[ — Protokollen för januari- och februari-möten 1947 saknas — ]


Protokoll över Amatörklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte lördagen den 22 mars 1947 kl. 19.00 på Handelsgillet. Närvarande voro 22 medlemmar. W. Jakobsson ordf., B.E. Jansson sekr.

§ 1 Till ny medlem i klubben valdes enhälligt Mr. Denis E. Frean.

§ 2 Ordföranden refererade en skrivelse från Kameraseura, vari presenterades ett förslag om grundande av en finskspråkig facktidskrift för fotografi. Skrivelsen innehöll även en förfrågan om förslaget var understött från Amatörfotografklubbens sida. Efter diskussion bland mötesdeltagarna beslöts svara på skrivelsen att troligen 25 klubbmedlemmar kommer att prenumerera på nämnda tidskrift.

§ 3 Ordföranden uppläste därefter en skrivelse från Helsingfors Samfundet, som behandlade insamlandet av bildmaterial till samfundets bildverk om Helsingfors. Beslöts att klubben skall hjälpa till genom att uppmana sina medlemmar att taga fotografier från staden. För att öka intresset beslöts att inom klubben hålles tävlingar för bilder tagna i Helsingfors. Tävlingsreglerna skall vara sådana, att man får fram sådana bilder som samfundet önskar sig. Beslöts hålla en första tävlan i maj och en andra på hösten och ytterligare senare efter behov.

§ 4 Kvällens bildtävlan var fjärde omgången av ”Handikapptävlan”. Den hade samlat inalles 6 deltagare. Angående placeringarna se särskilt protokoll.

§ 5 Till smalfilmstävlingen hade inlämnats 2 filmer, en svartvit och en i färg. Tävlingen blev dock denna gång inte avgjord då Nyblins projektor var utlånad och den som stod till buds krånglade, så att domarna inte vågade köra den andra filmen. Därför beslöt man låta tävlingen stå över till nästa gång.

§ 6 En kollektion om 25 bilder från Danmark var utställd. Ordföranden presenterade då danska bilderna och lämnade kritiken.

§ 7 Mötet avslutades med att ordföranden, ing. W. Jakobsson, höll en av sina trevliga reseskildringar. Denna gång var det ett bildband med motiv från en resa till Valamo.

Vid protokollet: B.E. Jansson


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. månadsmöte onsdagen den 23 april 1947 på Handelsgillet. Närvarande voro 32 medlemmar. Ordförande W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Ordföranden meddelade, att klubben erhållit ett brev från Suomen Kameraseurojen Liitto angående årsmötet och Liittos bildtävling i samband med detta. Styrelsen ansåg, att det nu var för sent att arrangera en hela landet omfattande tävling och föreslog, att den skulle uppskjutas till hösten. Däremot skulle klubben stå för arrangemangen angående Liittos årsmöte, för vilket datum hade fastställts till den 18/5 1947. För mötet hade erhållits Finnish-British Societys lokal. Styrelsens åtgärder godkändes.

§ 2 Till representanter för klubben utsågos ordföranden, ing. Jakobsson och t.f. sekreteraren M. Malmelin. Klubbens medlemmar uppmanades att deltaga i mötet. Anmälningarna kunna ske till Malmelin, som frambefordrar dem till magister Setälä.

§ 3 Styrelsen föreslog, att Liittos tävling skulle kombineras med klubbens årsmöte. Detta motsades dock av några medlemmar, som ansågo att klubbens traditioner, t.ex. den allmänna årstävlingen på årsmötet, icke borde få lida avbräck genom Liittos tävling. Beslöts, att Liittos tävling arrangeras skilt för sig och att datum för densamma bestämmes av Liitto.

§ 4 Följde så Mästerskapstävlingen, andra omgången. Sju deltagare med sammanlagt 21 bilder. Omgångens bästa serie ”Hon, han och krukan” var gjord av fr. E. Uhlenius, som erhöll 64 poäng för den. Tävlingen vanns av M. Malmelin, som hade sammanlagt 139,9 poäng, medan fr. Uhlenius kom på andra plats med 129,3 poäng. Tvänne deltagare hade bortfallit, men två nya tillkommit, ehuru de icke kunde ha någon chans till pris. Malmelin erhöll Mästerskapspokalen för andra gången och korades till Mästare för detta år.

§ 5 Härpå vidtog färgbildstävlingen. Domarkollegiet utgjordes av endast damer, som med heder skiljde sig från uppdraget. Kritiken levererades av fröken Uhlenius. Segrare blev Denis Frean, som erhöll det enda första priset. Ett andra pris var fingo F. Wasastjerna och R. Roos samt ett tredje pris var O. Nyblin och Denis Frean.

§ 6 Till smalfilmstävlingen hade inlämnats två filmer, den ena i färg och den andra svartvit. Prisdomarna konstaterade, att färgfilmen icke hade någon handling, utan endast en hel rad fristående scener. Den svartvita däremot hade handling och tillerkändes priset. Pristagare var B.W. Rothe med filmen ”En sommardag”. Färgfilmen var tagen av R. Grandell.

§ 7 Mötet avslutades med supé, i vilken 10 personer deltogo.

Vid protokollet: G. Groundstroem


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte onsdagen den 21 maj 1947 kl. 19 i Finnish-British Societys lokal, Sandvikskajen 13. Närvarande voro 21 personer. Ordförande W. Jakobsson, vid protokollet G. Groundstroem.

§ 1 Ordföranden meddelade, att lokalbytet kommit till stånd, emedan Handelsgillets lokaliteter voro så svåra att få. Det fanns även utsikter till att klubben fortsättningsvis kan få förfoga över denna lokal.

§ 2 Härefter redogjorde ordföranden för Suomen Kameraseurojen Liittos möte, som försiggick i samma lokal den 18 maj i klubbens regi. Över ett tjugotal personer, bland dem flere landsortsbor, voro närvarande. För programmet stodo Malmelin, som visade en hel del färgbilder med kritik, samt Jakobsson, som berättade om en gletschervandring. Till ordförande i Liitto valdes Santeri Levas, till övriga ordinarie ledamöter i styrelsen M. Malmelin och A. Hanste och till suppleanter Sarvela (Tammerfors) och O. Pietinen. Revisorer blevo Paltio och Ingervo (ordinarie) samt Tschernochvostoff och Molander (suppleanter). Till sekreterare (utanför styrelsen) valdes J. Koivumäki.
Det beslöts, att AFK icke skall arrangera någon allmän tävling och utställning nästa höst, emedan Tampereen Kameraseura våren 1948 med anledning av ett jubileum önskar anordna en större utställning, med vilken Liittos tävling några månader tidigare annars skulle konkurrera. Då AFK fyller 60 år 1949, passar det bättre att klubben våren 1949 arragerar Liittos tävling.
Emedan Liittos finanser äro dåliga, kan förbundet icke avlöna någon att sköta dess angelägenheter. Det beslöts därför, att de till förbundet anslutna klubbarna skulle betala 10 % av sina inkomster av medlemsavgifterna till förbundet.

§ 3 Ordföranden uppläste en skrivelse från Philips Glöilanpfabrieken till dess härvarande representant, i vilken meddelades, att Philips kommer att utge en fototidskrift, som skall utkomma med 6 nummer i året.

§ 4 Diskuterades frågan om vårutfärd. Föreslagna mål voro Borgå, Munksnäs och Djurgården. Efter omröstning stannade man för alternativet Borgå, men till följd av transportsvårigheterna skulle styrelsen ännu undersöka saken och i sista hand avgöra frågan.

§ 5 Handikapptävlingen 1946-47 avgjordes. Endast fem deltagare hade orkat vara med i sista omgången. Tävlingen vanns av C.J. Tallberg. Herr Norrback och fröken Uhlenius hade samma poängtal, varför enligt reglerna en omtävling om andra plats mellan dem skall företas vid septembermötet nästa höst.

§ 6 I Helsingforstävlingen hade inlämnats 10 bilder. Bilderna kritiserades av Jakobsson. Resultatet:
I pris R. Roos
II pris Karin Blanquette
III pris R. Roos

§ 7 Diapositivtävlingen hade samlat 9 bilder, vilka dock voro av tämligen låg kvalitet. Tvänne pris utdelades:
I pris fröken Maire Schalin
II pris R. Roos

§ 8 I den efter mötet följande supén deltogo 17 personer. Under supén visade Jakobsson en bildserie från Reval, för att medlemmarna skulle se, huru ljusa och tunna diapositivbilder egentligen böra vara för att göra sig.

Vid protokollet: G Groundstroem


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. månadsmöte onsdagen den 24 september [1947] kl. 19.00 uti Finsk-Engelska föreningens lokal Sandvikskajen 13. Närvarande 23 medlemmar.

§ 1 Mötet öppnades av ordföranden ingenjör W. Jakobsson, och utsågs till mötets sekreterare stud. Wasastjerna.

§ 2 Ordföranden meddelade att i klubbens vårutfärd som företogs till Borgå deltog 5 medlemmar. Från Vasa Fotoklubb hade anlänt ett brev vari anhölls om att klubben skulle sända en kollektion utställningsbilder till mötet i november. Frågan överlämnades åt styrelsen, som egde insamla bilder. Uppdraget borde lämnas åt en person för att få saken ordnad. Från Vasa skola bilderna sändas till Jakobstad. Samtidigt hade Vasa Fotoklubb anhållit om att klubben skulle åtaga sig bedömma de bilder som inlämnas den 31 oktober och beslöt mötet bifalla önskemålet.

§ 3 Herr Grünberg meddelade att magister Grotenfelt utlovat ett referat om en automatisk belysningskopplare vid förstoringsarbetet. (Elektroniken i fotografin.) Mötet emottog tacksamt erbjudandet och bestämde tiden till novembermötet.

§ 4 Följande nya medlemmar invaldes enhälligt: herr Esko Silvento, fru Synnöve Saubert-v. Hausen, kontorschef Väinö Henriksson och herr Ernfrid Heikkilä.

§ 5 Frågan om anordnande av en allmän fotografisk tävling för landets amatörfotografer upptogs till behandling och ansåg mötet att styrelsen bör gå i författning om att arrangera tävlingen i samband med ordinarie årsmötet i oktober. Förbundet och de övriga klubbarna inbjudas.

§ 6 Ordföranden meddelade att dir. O. Nyblin blivit förhindrad att närvara vid mötet. Dir. Nyblin hade avsett demonstrera den nya franska Leica-apparaten, som uppvisar många förbättringar. Ordföranden beskrev apparaten och meddelade dessutom att firman Gevaert utsänt en ny framkallare som förefaller vara synnerligen bra.

§ 7 Ingeniör Jakobsson förevisade en serie projektionsbilder från en resa till Örebro.

§ 8 Referatet om huru tävlingsbilder åstadkommas, relaterades av ing. W. Jakobsson och utspann sig en livlig diskussion, som på ett ingående sätt klargjorde frågan.

§ 9 Herr Brotherus förevisade färgfotografier enligt Agfas förfarande, utförda på ett celluloidliknande underlag. Bilderna utföras i Stockholm.

§ 10 Till supétävlingen hade inlämnats 4 bilder, som bedömdes av mötesdeltagarena. Priset, gratis supé, tillföll herr Norrback från Jakobstad.

§ 11 Mötet avslutades med gemensam supé i vilken 15 medlemmar deltogo.

In fidem: Wasastjerna


Protokoll över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. årsmöte fredagen den 7 november 1947 kl. 19 i Finsk-Engelska föreningens lokal i Helsingfors, Sandvikskajen 13. Närvarande voro 38 personer. Ordförande var W. Jakobsson, sekreterare G. Groundstroem.

§ 1 Kl. 19.30 slog ordföranden klubban i bordet och förklarade mötet öppnat. Därpå höll han ett litet andragande med anledning av de i lokalen upphängda bilderna, 84 st., som deltogo i klubbens årstävlan, som nu arrangerades för första gången sedan år 1940. Ordf. konstaterade, att kvaliteten var jämförelsevis hög. Samtidigt påpekade han, att de av yrkesfotograferna insända bildserierna, som hade kommit upp i prisklass, hade refuserats av prisjuryn skilt för sig.

§ 2 Efter att ha uppläst namnen på pristagarena, av vilka ingen var närvarande, höll en medlem av prisjuryn, M. Malmelin, ett andragande, där han framhöll de olika bildernas fel och förtjänster.

§ 3 Härpå förevisades tvänne 16 mm ljudfilmer, vilka ställts till förfogande av British Council. Med ljudet var det till en början si och så, beroende på trasslig apparatur. Den ena filmen visade hur Londonpolisen arbetar och i den andra visades engelskt patrullbåtsbygge av trä.

§ 4 Nu följde det egentliga mötesprogrammet. Meddelades, att SKL till klubben hade sänt sex kuponger, av vilka var och en berättigade innehavaren att hos Neittamo inköpa 20 blad Gevaert förstoringspapper i format 30×40 cm till 800 mk. Hugade spekulanter anmälde sig genast.

§ 5 Intogos följande nya medlemmar: med. lic. Sven Wahlström och Olof Nordman.

§ 6 Årsberättelsen samt tablån över inkomster och utgifter jämte revisorsberättelsen upplästes och godkändes utan kommentarer.

§ 7 Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.

§ 8 Årsavgiften fastställdes enligt styrelsens förslag till 300:- mk.

§ 9 Angående programmet för klubbens verksamhet beslöts, att det fastställes från fall till fall av styrelsen.

§ 10 Valdes nya styrelsemedlemmar i stället för de avgångspliktiga Jakobsson, Jansson och Isberg. Till nya medlemmar i styrelsen utsågos herrar C. Grünberg, R. Roos och Bengt Peder.

§ 11 Till klubbmästare utsågos herr Claes Orre, och till klubbmästarinna, en funktion som infördes på mötet, fröken Anna-Lisa Höckert.

§ 12 Till revisorer utsågos G. Groundstroem och S. Sandell samt till suppleanter för dessa Harald Nybom och H. Herrmann.

§ 13 Såväl styrelsen som herr Grünberg föreslogo, att sekreteraren skulle avlönas. Efter ett påpekande av Malmelin, att man trots arvodet inte kan börja ställa några särskilda fordringar på sekreteraren eller andra ev. avlönade funktionärer, beslöts efter en kortare diskussion, att styrelsen får efter eget förgottfinnande förfoga över 12.000:- mk till arvoden åt funktionärer inom klubben.

§ 14 Omtävlingen mellan fröken Uhlenius och Rolf Grandell om andra och tredje priset i utmanartävlingen utföll till den förres förmån. Vardera hade inlämnat en bild, men fr. Uhlenius bild var bättre, varför hon fick andra och Grandell tredje priset.

§ 15 Mötet avslutades med en gemensam supé.

Vid protokollet: G. Groundstroem


Redogörelse för Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. femtionionde verksamhetsår (1946-1947).

Under det tilländalupna verksamhetsåret har klubben kunnat upprätthålla sin verksamhet i normal utsträckning. En viss avmattning i densamma kan dock märkas, främst med tanke på bildkvalitén. Men detta är en omständighet, som kommer till synes även i andra fotoklubbars verksamhet och som säkerligen till stor del beror på materialbrist och penningknapphet.
Materialtillgången har i viss mån blivit bättre, men fortfarande är det så, att när det finns någorlunda tillräckligt av en vara tar en annan slut, och så vidare i en oändlig kretsgång. Lyckligtvis har vårt land begåvats med en fabrik för tillverkning av fotografiskt papper, vilket ju är ägnat att åtminstone i viss mån avhjälpa åtminstone den bristen. Kanske kan det höja klubbmedlemmarnas självkänsla att veta, att en av fabrikens grundare är gammal medlem i klubben.
Bland saker som kunna intressera klubbmedlemmarna må nämnas, att Philipsfabrikerna i Eindhoven i Holland ha för avsikt att utge en fototidskrift.
Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte försiggick den 18 maj i Helsingfors i klubbens regi. Någon årstävling var icke arrangerad denna gång, men i stället visade M. Malmelin en hel del förträffliga färgbilder, både från äldre tider och nyare, och W. Jakobsson visade en serie diapositiv från en gletschvandring och kåserade om den.
Den 15 juni hade klubben arrangerat en fotoutfärd till Borgå, men trots löftet om en frestande mellanlandning hos en klubbmedlem på hennes sommarvilla i närheten av Borgå med morgonkaffe som dragplåster, deltogo i utfärden blott fem personer.
Den av af Schultén instiftade medaljen överräcktes på årsmötet till C. Grünberg såsom erkänsla för hans intresse och arbete för klubben.
Klubbens möten ha försiggått på Handelsgillet med undantag av februarimötet, som hölls i British Councils lokal, samt maj- och septembermötena, som höllos i Finsk-Engelska föreningens lokal vid Sandvikskajen 13. Lokalbytet blev nödvändigt emedan Handelsgillet icke mera var villigt att hyra ut något rum åt klubben. Orsakerna äro icke fullt klarlagda.
Klubbens egentliga verksamhet har som förut gått ut på tävlingar, föredrag och praktiska demonstrationer, för vilket i det följande redogöres i korthet.
Tävlingsverksamheten.
Mästerskapstävlingen försiggick enligt något ändrade regler, som förutsätta att varje omgång omfattar tvänne tävlingar med tre bilder per deltagare. Tävlingarna försiggingo på mötena i december och april. I den första tävlingen deltogo 7 personer och i den andra lika många, ehuru av de ursprungliga deltagarena tvänne hade bortfallit, i vilken de ju vid sådant förhållande icke hade några som helst chanser. Som segrare utgick M. Malmelin, som sålunda fick mästerskapsmärket och sin andra inteckning i pokalen.
Handikapptävlingen 1946-1947 påbörjades vid septembermötet och slutfördes med femte tävlingen vid majmötet. Denna tävlingsform har visat sig ha förmågan att locka med sig ett rätt stort antal tävlande, denna gång sammanlagt 11 stycken. Emedan uträkningen av resultatet visade, att två tävlande hade uppnått precis samma poängtal, måste en omtävling mellan dessa om andra och tredje priset äga rum.
Färgbildstävlingar arrangerades tre gånger, vid klubbens möten i oktober, januari och april. Bildkvaliteten var dock ej så hög som tidigare, vilket man kan förstå, då något nytt knappast blivit gjort under de senaste fyra-fem åren.
Även tvänne diapositivtävlingar med svartvita bilder förekommo, men bildkvaliteten var också här ganska låg, med några få undantag. Det är i varje fall en gren av fotograferingskonsten som borde odlas mer än hittills.
Grünbergs idétävlan avgjordes vid novembermötet. I tävlingen deltogo sju personer. Prisets donator utlyste därpå ytterligare en tävlan, benämnd ”Folkets röst”-tävlan om den bästa bilden bland dessa, pristagarens bild undantagen. Denna tävling, där priset utdelades efter klubbmedlemmarnas bedömning, försiggick i februari.
En försökstävlan med Helsingfors-bilder försiggick på majmötet. Avsikten med tävlingen var att få fram goda bilder med Helsingforsmotiv, som skulle användas i den av Helsingfors-Samfundet planerade boken om Helsingfors. Resultatet var i stort sett en besvikelse, ehuru några goda bilder funnos med. Sammanlagt deltogo tio bilder i tävlingen.
En smalfilmstävlan försiggick vid aprilmötet. Endast tvänne filmer av B.W. Rothe och R. Grandell hade inlämnats. Priset togs av Rothes film, som visserligen tidigare visats. Den numera redan berömda scenen, där utfärdsdeltagarna-skådespelarna med andakt svepa i sig Alkos centilitrar, gjorde även denna gång ett djupt och bestående intryck på åskådarna.
Föredrag, demonstrationer och utställningar.
Bland föredragen må först nämnas fröken Tove Janssons i kåserande form hållna om färgfotografering, sedd ur en målares synpunkt. Till kåseriet anslöt sig en bildkritik av klubbmedlemmarnas färgbilder.
På januarimötet demonstrerade ing. Jakobsson praktiskt hur man gör diapositivbilder och på septembermötet berättade han hur man gör tävlingsbilder. Vid samma tillfälle beskrevs även en ny fransk småbildskamera, en Leica-kopia.
Färgfotografier som utförts enligt Agfas förfarande demonstrerades på septembermötet av Dr. Sven Brotherus.
På februarimötet var klubben i tillfälle att se några engelska filmer, som ställts till förfogande av British Council.
Vid fyra olika tillfällen har dessutom ing. Jakobsson kåserat om sina resor och visat diapositivbilder från dem.
På marsmötet hade klubben arrangerat en utställning av 25 danska bilder och vid decembermötet förekom en s.k. bildrevy, som bestod av klubbmedlemmarnas bästa bilder.
Styrelsemedlemmar ha varit: ing. W. Jakobsson, ordförande, v.häradsh. B.W. Rothe, viceordförande, dir. O. Nyblin, skattmästare, teknolog B.E. Jansson, sekreterare, herr M. Malmelin, tävlings”kommissarie”, dir. L.A. Isberg, styrelsemedlem. I tur att avgå äro denna gång herrar Jakobsson, Jansson och Isberg.
Materialförvaltare och bibliotekarie har varit C. Grünberg.
Klubbmästare har varit ing. Gösta Schwindt.
Revisorer ha varit H. Herrmann, S. Sandell, E. Karlsson och H. Åkerberg.
Medlemsavgiften fastställdes på årsmötet till 200:- mk.
Kassaställningen framgår ur skattmästarens tablå. I detta sammanhang kan det vara skäl att påpeka, att enligt på SKL:s möte i maj fattat beslut skall 10 % av klubbens medlemsavgifter gå till förbundet för att avlöna en sekreterare.
Inventarieförteckningen har ej undergått förändringar.
Klubbens medlemsantal var den 30 september 174. Sju medlemmar ha tillkommit under redogörelseåret, men ett flertal har avgått.
På uppdrag av styrelsen uppgjord i oktober 1947
G. Groundstroem
sekreterare


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte den 26 januari 1948 kl. 19.00 å Handelsgillet i Helsingfors. Närvarande voro 31 personer. Ordförande M. Malmelin, sekreterare B. Peder.

§ 1 Ordförande redogjorde för den nya styrelsens sammansättning och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Lokalfrågan har blivit ordnad till klubbens fulla belåtenhet genom att Handelsgillet vänligen upplåtit lokal.

§ 3 Upplästes brev från Vasa Fotoklubb, vari dess ordförande, dr. Brotherus tackade för den kollektion som AFK sänt.

§ 4 Ordföranden redogjorde för Suomen Kameraseurojen Liittos årstävlan, som hålles i Tammerfors den 19-20 mars.

§ 5 Dir. O. Nyblin berättade om erfarenheter och kamerapriser från en resa i Belgien och Schweitz och demonstrerade Weston ljusmätaren.

§ 6 Ordföranden uppläste inbjudan till en internationell utställning i Leeds, England, anordnad av Yorkshire Evening News och åt intresserade utdelades prospekt.

§ 7 Ing. Roos höll ett förtjänstfullt föredrag om sina erfarenheter och syn på fotografering och främst bildkritik och refererade uttalanden gjorda i den utländska fotopressen.

§ 8 Ordföranden tackade för de båda andragandena och visade sedan en serie bilder från en finsk förenings tidigare årstävlan.

§ 9 Ordföranden förfrågade sig å styrelsens vägnar om intresset för praktiska kurser i laboratoriearbete. Beslöts att styrelsen skulle behandla frågan och gå i författning om anordnande av sådana.

§ 10 Mötet avslutades kl. 21.00

In fidem:
B.U. Peder


Kåseri om kritik vid Amatörfotografklubbens möte 26.1.1948 av R. Roos.

Uppmuntrad av uttalanden i utländska facktidskrifter och senast i Fotografisk Årsbok 1947, i vars tävling jag dessutom hade nöjet och äran att inhösta några pris med bilder, som delvis icke funnit nåd inför våra domares kritiska blickar, dristar jag mig därför ett kåseri om kritik, som jag skrev för ett antal år sedan.
På klubbens möten hava vi i otaliga tävlingar sett en brokig flora av bildalster passera revy. Där har synts fullträffar och undermålig vara, medelmåttor och ängsligt krystade försök att fria till prisjuryn, men det har också givits vackra bevis på hämningsfri, obändig skaparlust.
Otvivelaktigt har var och en gjort sitt bästa enligt resurser, förmåga och uppfattning, men synbarligen, ja veterligen har mången tyvärr dagtingat med sin personliga smak och övertygelse i akt och mening att stämma vissa principbundna domare till mildhet och välvilja.
Huru då kritiken förhållit sig till de fotografiska alstren? – Ja, här kan vi genast konstatera, att det finns olika slags kritik. – Dessa äro: självkritiken, juryns kritik och publikens kritik. Dissektionen av alla de problemställningar, som här uppträda, skulle emellertid utmynna i en diger psykoanalytisk avhandling, kanhända betitlad ”Vad är sanning?”, varför jag helt flyktigt, i mån av förmåga skall beröra dessa för alla såväl tävlande som domare så ytterst viktiga och ständigt aktuella spörsmål.
Grunden för all kritik av fotografier är väl den personliga inställningen till fotografin som avbildnings- och utrycksmedel parad med en lämplig dosis fototekniska principer och estetiska lagar.
Den första kritik fotografen stöter på är självkritiken om han har någon. Det gäller att komponera både sakligt, skönt och fantasifullt. Han får icke stirra sig blind på någon oväsentlighet, kanske rent av störande detalj. Han får lov att offra ett och annat kanske för honom personligen kärt parti av motivet, m.a.o. sentimentala ingredienser i hemmets vykortsalbum för att åstadkomma en enkel, linjeskön och välbalanserad bild.
Detta är dock icke alltid så lätt. Litet var har väl fått lida bildkomponistens födslovånda och själskamp och mången har väl nödgas lägga en god bild åt sidan, för att han icke kunnat besluta sig huru den skall skäras, huru den skall stämmas och tonas. – I många fall vore saken dock enklare löst, om det endast komme an på den personliga smaken, på självkritiken. – Men ack, nu kommer irritationsmomentet. – Kritiken, vad säger kritiken! Skaparglädjens sol går i moln, segerfanfarerna strypas till smärtans kvida: vad säger kritiken! – Jag vill ju ta pris med min bild, och det är kritiken som avgör den saken. Huru skall jag gå genom skärselden!
Ja, det blir kanhända att börja om från början, att vingklippa fantasins flykt, att skära bilden enligt en för tillfället modern metod, att tillämpa gängse, ofta kusligt behärskade och trista principer och som resultatet kanske slutligen få en grå fläck på en vit kartong.
Prisjuryns arbete må för all del icke underskattas. Det är ansvarsfullt och krävande, ofta fattigare på glädjeämnen än på bekymmer. Det fordrar ett rikt mått av självövervinnelse och objektivitet, för att dess resultat skall fylla sin uppgift att leda tävlingsdeltagarna, speciellt de mindre försiggkomna på rätt väg genom tävlingsteknikens labyrint mot målet: god bildkonst. Inför en nedslående bildkollektion lika väl som inför mästerverken skall prisdomaren med bibehållet sinneslugn sakligt och rättvist ställa sin diagnos och giva sin kritik.
Det är alldeles på tok, att mången rättskaffens medborgare, så snart han placerats i prisnämnden, synes avlida som person och konstnär och dirigeras av ett komplex, – prisnämndskomplexet? Vad han själv som skapande, tävlande fotograf måhanda ansett som uttryck för glädjande, fruktbar skapardrift, som monumental, vågad komposition stämplas med ens som okunnigt, traditionsbrott, anarki, som skall kvävas med anlitande av allehanda andefattiga dogmer och slätstrukna principer.
Nej, hör nu kära prisjuryn, kära vi alla som en vacker dag kan hamna i prisjuryn, inte skall vi göra oss till. Låt oss spränga tävlingsdogmatikens förkalkade skal, låt oss bryta oss ut ur de ängsligt bevakade principernas kätta och stämma upp en hymn till den fria tanken, känslan, skaparlusten.
Se på modern arkitektur, reklam, måleri, dikt ja t.o.m. teknik. Vilken symfoni av unga, starka uppslag, som bryta sig fram! Vilken lyftande frigörelse i form, färg och ord från det konservativa, dammiga! Säg, varför skall då den fotografiska konsten hos oss klubbas ned till ett trivialt elände? Var står den lagen skriven, som stryper de friska andedragen, som tvingar oss att utföra våra bilder enligt ”hädvunna” dogmer, enligt några halsstarriga kritikers recept. Allra hälst som man redan länge utomlands sprot djärva signaler till fotografins föryngring och sett storslagna resultat därav.
Låt oss skapa djärvt, låt oss stämma och skära djärvt och osentimentalt. Icke skall varje bild vara en milt nynnande nocturne. Det behövs explosioner också och hårt skrällande hammarslag.
Låt oss fritt ge lopp åt vår egen smak och fantasi utan att dock av pur förstörelselusta riva ned allt motiverat traditionellt. Må vi klargöra för oss, att vårt fotograferande och kritiserande sist och slutligen icke endast är ett självändamål. Vi hava ansvar för fotografikonstens utveckling och framsteg. Vi skola höja, föryngra och berika den, men det göra vi aldrig genom att fjättra den vid lod och kedjor.
Till sist vill jag nämna några ord om publikens kritik. Den utövas ju vid utställningar och speciella poängtävlingar. Utan föregående varning, helt spontant står man där som medlem av prisjuryn, men lyckligtvis anonym. Man nödgas inte motivera och försvara sin ståndpukt, – man får knäckt och hämningsfritt rösta enligt sin egen smak. Man varken har eller behöver mycket tid därtill. Man ser och känner varmt, kanske något ytligt, slarvigt, men en dylik kritik hinner åtminstone ej bli snustorrt pedagogisk och förbenad. Stundom har det hänt, att denna ”folkets röst” gått stick i stäv mot prisjuryns allvarsmättade resolution.
Om jag sedan till sist skulle försöka göra en resumé av allt detta pratet om kritiken och kritiken av kritiken, så kunde den se ut ungefär såhär:
Du, som gör tävlingsbilder, Du skall icke sätta Ditt ljus under ena skäppo, det är: Du skall icke hava så stark aptit på en pokal eller ett diplom, att Du stryper Dig själv för att eventuellt få applåder av en kanhända konservativ prisjury, men Du skall också ha mod att ta stryk efter förtjänst utan att tappa sugen.
Du åter som hör till prisjuryn, – må Dig beskäras ett sakligt korrekt omdöme, fördomsfritt sinne, varmt hjärta och en rättvis faders tuktande ris.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f. ordinarie möte den 16.2. 1948 å Handelsgillets lokal kl. 19.15. Ordförande M. Malmelin. Vid protokollet B.U. Peder. Närvarande 25 medlemmar.

§ 1 Ordföranden gav i några varma minnesord en bild av klubbens bortgångna hedersmedlem överingeniören Eric Adolf Nummelins gärning i AFK, varefter de närvarande hedrade hans minne genom en tyst minut.

§ 2 Sekreteraren redogjorde för styrelsens åtgärder (se styrelsens protokoll för den 9.2.1948).

§ 3 Mötet godkände reglerna för ”Juniortävlan”.

§ 4 Borgåtävlan avgjordes. Intet I pris utdelades men däremot två andra pris på följande sätt:
a) personbilder: II pris frk. Anna-Lisa Höckert
b) övriga bilder: II pris frk. Karin Blanquette
Ordföranden överräckte prisen och gratulerade pristagarna.

§ 5 Mästerskapstävlan avgjordes och blev ställningen följande:
I pris M. Malmelin ”februari -48” 80,5 p.
II pris R. Roos ”februari -48” 70,5 p.
III pris H. Norrback ”Pan” 69,5 p.
IV pris W. Jakobsson ”Sigfrid” 59 p.
V pris R. Grandell ”Klot Johan” 58,5 p.
VI pris P.O. Jansson ”En julidag” 54,5 p.
VII pris S. Brotherus ”anno -48” 52,5 p.

§ 6 Därefter hölls en förtjänstfull demonstration av Magister Grotenfelt om elektronröret.

§ 7 Juniortävlan avgjordes och tilldelades mottot ”Sommarbete” I pris. Bakom mottot dolde sig frk. Märta Fager.

§ 8 Mötet beslöt att till SKL:s årsmöte den 19-20 mars i Tammerfors sända ordföranden och sekreteraren.

§ 9 Mötets officiella del avslutades kl. 21.50.

In fidem:
B.U. Peder


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. månadsmöte den 15 mars 1948 kl. 19.15 å Handelsgillet i Helsingfors. Ordförande R. Roos, vid protokollet B.U Peder. Närvarande 26 medlemmar.

§ 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna samt redogjorde för styrelsens omorganisation.

§ 2 Sekreteraren uppläste protokollen från föregående möten.

§ 3 Inval av styrelsemedlem för avg. M. Malmelin. Invaldes ing. G. Groundstroem.

§ 4 Mötet beslöt tilldela Dir. O. Nyblin fullmakt att organisera laboratoriekurser.

§ 5 Beslöts att referat med bild skulle ingå i Hufvudstadsbladet.

§ 6 Juniortävlan avgjordes på sedvanligt sätt och tilldelades I priset mottot ”Canoa II” herr Ernfrid Heikkilä.

§ 7 Månadens bild avgjordes likaså och vanns densamma av mottot ”9×12” Dir. O. Nyblin.

§ 8 Förevisades film ”På sillfångst i Ishavsvatten”, tagen av ing. R. Roos, som även mycket förtjänstfullt tjänstgjorde som speaker.

§ 9 Officiella delen av mötet avslutades kl. 21.20.

In fidem:
B.U. Peder


[ ur Klubbens cirkulär 22.3. 1948.

Laboratoriekurserna vidtagas måndagen den 5 april kl. 19.00 å Nyblins Magasin, Centralg. 3. De som förhandsanmält sig böra ofördröjligen anmäla sig till Dir. O. Nyblin. Ytterligare anmälningar mottagas ännu. Begagna Dig av tillfället att under sakkunnig ledning få lära Dig något fotonytt och att ha trevligt i det gemensamma intressets tecken. I övrigt hänvisas till föregående cirkulär.
Vid marsmötet konstaterade ordf. vid supen att det inte finns någon ”fotografisk snapsvisa”, som kunde ena ett fotografiskt bordssällskap. Riktigheten i detta påstående konstaterades och kommenterades av de närvarande och som resultatet av detta, ber nu styrelsen att få utlysa en pristävlan om den bästa fotografiska snapsvisan, som är nära ansluten till allt som har med ”foto” att göra, t.ex. genom användande av fotografiska termer eller på annat lämpligt sätt som skribenten finner för gott. Tävlingsbidragen, anonyma eller signerade efter vars och ens önskan insändas till Nyblins magasin, Centralg. 3, märkta ”AFK majmöte”, på kuvertet 30.4.48. ]


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie möte den 12 april 1948 å Handelsgillet. Ordförande ing. G. Groundstroem, sekreterare B.U. Peder. Närvarande 36 medlemmar.

§ 1 På grund av laga förfall för ordföranden och viceordföranden ledde ing. Groundstroem förhandlingarna förklarande mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Upplästes föregående protokoll och redogjordes för styrelsens åtgärder sedan senast.

§ 3 De vid Tampereen Kameraseuras jubileum i Tammerfors samt Suomen Kameraseurojen Liittos årstävlan prisbelönade bilderna utställdes och en kort kritik gavs av sekreteraren.

§ 4 Månadens bild: I pris Per Olov Jansson.

§ 5 Juniortävlan: I pris Gottfrid Sirén.

§ 6 Förevisades färgbilder tagna av Schohin från gångna tider jämte några moderna färgbilder från Amerika. Bilderna Schohin kommenterades på ett ypperligt sätt av ing. W. Jakobsson.

§ 7 Mötets officiella del avslutades kl. 21.45.

In fidem: B.U. Peder


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie möte den 10 maj 1948 på Handelsgillet. Ordförande R. Roos, sekreterare B. Peder. Närvarande 28 medlemmar.

§ 1 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Dir. G. Lönnqvist höll ett vackert tal till minnet av den avlidne hedersmedlemmen övering. E.A. Nummelin och berättade om sina personliga minnen och hågkomster om honom och förevisade bilder ur hans fotografiska kollektion.

§ 3 Ordföranden erinrade om den bortgångne hedersmedlemmens insats i klubbens arbete och riktade sig speciellt övering. E. Nummelins på mötet närvarande anhöriga.

§ 4 Styrelsen meddelanden: Inval av nya medlemmar: Fru Eva Hohenthal, tand.tekn. Jarl Mattsson, Herrar Fredrik Hackman och Bertel Gripenberg.
Utfärdsarrangemangen anförtroddes åt värdinnan.
På grund av Liittos senaste cirkulär uppstod diskussion:
a) Standardisering av kartongformat: för i princip 7 röster, emot 10 röster.
Som slutkläm enades om att klubben tillsvidare avstår från det förutom i det fall att inom andras tävlingar sådan speciellt föreskrives.
b) Eget arbete. Klubben omfattar förslaget med eget arbete vid tävlingsbilder, ifall man kan förutsätta att material och apparatur i tillräcklig mängd och till överkomligt pris står amatörerna till buds. Därför bör avgörandet tillsvidare uppskjutas i väntan på bättre tider.
c) Format vid beställn. uppdrages åt Nyblin. 24×36, 6×9, 9×12.

§ 5 Ordföranden uppmanade medlemmarna att insända bilder till publikationer och kollektioner omnämnda i klubbens senaste cirkulär.


[ Utdrag ur Cirkuläret daterad 4.5.1948:

Klubbens vårutfärd till Ing. R. Roos sommarställe i Sibbo skärgård försiggår söndagen den 23 maj. Beräknad avfärd ca. 09.00. Hemkomst ca 18.30. Mat och kaffe arrangeras av klubben mot en ringa avgift, men på grund av flaskbrist anhålles att deltagarna måtte medtaga dryck av de olika slag de önska. Anmälan på majmötet eller senast den 19.5. per tel. 33311.
”Photography Yearbook 1949” har via SKL anhållit om goda bilder. Motiv och format fritt, men omonterade. Ingen skild avgift eller anmälningsblankett erfordras, utan bilderna få direkt insändas till: ”Photography Yearbook”, 20 Tudor Street, London E.C.4 så att de äro framme senast 31.5.1948. Styrelsen uppmanar klubbmedlemmarna att insända bilder till denna förnämliga publikation samt att tillse att landets och föreningens (Amatörfotografklubben) namn antecknas. (Texta!)
De skandinaviska kameraförbunden ha för avsikt att sända en vandringskollektion till Australien och Nya Zeeland, varifrån anhållits om en sådan. På Finlands del komme 25 bilder. Motiv och format fritt men omonterade. Bilderna insändas till ”Finska Fotoma”, Alexandersgatan 17, före den 21 augusti 1948. Det slutliga urvalet och monteringen ombesörjes av SKL. Observeras bör att kollektionen beräknas vara borta över 2 år. Från Australien och Nya Zeeland kommer en motsvarande kollektion att sändas till Skandinavien och den kommer att cirkulera bland Finlands fotoklubbar ½ år. ]

§ 6 ”Tips för sommarens bildskörd”. Ett intressant och givande kåseri hållet av ordföranden som slutade med mottot: Tag motivet när du ser det.

§ 7 Månadens bild: I pris R. Roos.

§ 8 Juniortävlan uppsköts på grund av att ej alla deltagande bilder kommit mötet tillhanda.

§ 9 Mötets officiella del avslutades kl. 21,45.

In fidem:
B.U. Peder


Protokoll fört vid Amatörfotografklubben i Helsingfors ordinarie möte den 20 september 1948 kl. 19.00. Ordförande R. Roos, sekreterare B. Peder. Närvarande 32 medlemmar.

§ 1 Styrelsens meddelanden enligt senaste styrelsemöte.

§ 2 Julmötet beslöts att hållas ca. 9.12.1948.

§ 3 Styrelsen erhöll fullmakt att enligt förgåttfinnande inkalla medlemmar till den kommitté som skall tillsättas för jubileet och SKL:s årstävlan.

§ 4 Medlemmarna uppmanades insända bilder till Fotografiska föreningens Jubileumsutställning i Stockholm den 4-17 november.

§ 5 Diskussion om klubbens verksamhet. Medlemmarna äro nöjda med nuvarande grundformer. Framställdes förslag om införande av bildkritik utom tävlan.

§ 6 Juniortävlan maj: I pris ”Morgondis” Jarl Mattsson.

§ 7 Juniortävlan i september: I pris ”Michael Agricolas kyrka” Gottfrid Sirén.

§ 8 Månadens Bild: I pris ”Höstdimma” Othmar Nyblin.

§ 9 Mötets officiella del avslutades kl. 21.15.

In fidem:
B.U. Peder


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. årsmöte den 25 oktober 1948 kl. 19.00 å Handelsgillet. Ordförande R. Roos, sekreterare B.U. Peder. Närvarande 38 medlemmar.

§ 1 Mötet öppnades av ordföranden som hälsade de närvarande välkomna och konstaterade att mötet var stadgeenligt sammankallat.

§ 2 ”Årstävlans” resultat delgavs och bildkritik gavs av Dir. G. Lönnqvist.
I pris ”5063” Ragnar Unger, Åbo
II pris ”Höstmorgon” Rabbe Schauman, Helsingfors
III pris ”Cumulus” dr. Sven Brotherus, Vasa
Hedersomnämnanden:
”Vid stranden” H.J. Karhunen, Helsingfors
”Sand och sten” Stud. Fredrik Hackman, H:fors

§ 3 ”Månadens Bild”, I pris. R. Roos
Bildkritik av ing. W. Jakobsson.

§ 4 ”Juniortävlan” Slutomgång, ”Morgondis”, Jarl Mattsson.

§ 5 Årsmötets förhandlingar inleddes med uppläsande av årsberättelsen och kassaställningen.

§ 6 Den avgående styrelsen beviljades decharge.

§ 7 Medlemsavgiften fastställdes till mk 350:-

§ 8 De i tur avgående styrelsemedlemmarna, Nyblin, Rothe, Groundstroem återvaldes, varför alltså styrelsen fick samma sammansättning som tidigare.

§ 9 Revisorer blevo H. Nybom och S. Sandell med H. Herrmann och K. Renholm som suppleanter.

§ 10 Schulténska medaljen överräcktes av vicehäradshövding Rothe till ordf. R. Roos för hans mångåriga intresse och insats i klubbens arbete.

§ 11 ”Huru skall min tävlingsbild vara beskaffad”, dialog av herrar Roos & Peder.

§ 12 Följande medlemmar invaldes: Hovr. ausk. ryttmästaren Erik Winckelmann, Dir. Per Erik Janson, Dipl.ing. Rudolf Lessing, Fru Beat-Sofi Grotenfelt, Stud. Stig Segercrantz, Dir. fil.mag. Gustav Lindfors, Herr Ole T. Beckman.

§ 13 Mötets officiella del avslutades kl. 21.45.

In fidem:
B.U. Peder


Redogörelse för Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. sextionde verksamhetsår (1947-1948).

Under det tilländalupna verksamhetsåret har klubben upprätthållit sin verksamhet under sedvanliga former och har t.o.m. en ökad livaktighet från medlemmarnas sida försports. Klubbverksamheten har såsom hittills varit inriktad på tävlingar, föredrag, filmförevisningar, instruktioner och diskussioner. Under verksamhetsåret har hållits 8 ordinarie månadsmöten i vilka sammanlagt 241 medlemmar deltagit, alltså, ungefär 30 medlemmar per möte.
Styrelsen har sammanträtt 7 gånger.
Klubben deltog både såsom förening och även individuellt i SKL:s årstävlan i Tammerfors med sammanlagt 37 bilder och med beaktande av detta ringa antal placerade sig klubben rätt så bra, och både priser och hedersomnämnande hemfördes av dess medlemmar. SKL:s årstävlan arrangerades av Tampereen Kameraseura, vilken också visade sig vara framgångsrikaste föreningen i tävlingen.
Vid SKL:s årsmöte vid samma tillfälle representerades klubben av sin ordförande Ing. R. Roos och sekreterare, stud. B. Peder.
Årstävlan för Finlands amatörfotografer avgjordes på oktobermötet.
I pris Herr Tauno Häkli, S:t Michel
II pris Dr. Anders Munsterhjelm, Helsingfors
III pris Dr. Sven Brotherus, Vasa
Bildkollektionerna var av ung. samma kvalitet som under tidigare år, men antalet deltagare mindre.
Mästerskapstävlan 5 omgången, 1 ronden avgjordes på februarimötet. I pristagare blev R. Roos.
Månadens Bild en ny tävling efter rikssvensk förebild hölls första gången under marsmötet och har genom att vara stadigvarande tävling på de ordinarie möten blivit mycket uppskattad. Därtill har även bidragit den omständigheten att klubbmedlemmarna själva få vara domare, röstningsförfarande med slutna sedlar och med det använda poängsystemet har utslagena oftast varit rättvisa.
Juniortävlan är även den en ny ordinarie tävlan och avsedd för nybörjare och något mera avancerade medlemmar. Bedömningen sker offentligt på mötena av 3 styrelsemedlemmar och den därvid uppstående diskussionen har visat sig vara mycket intressant och lärorik för åhörarna.
Utfärdstävlan från Borgå-utfärden avgjordes på februarimötet och 2 st. II pris utdelades: åt frk. Anna-Lisa Höckert och Karin Blanquette.
Laboratoriekurser i framkallning och förstoring, har hållits i klubbens regi på Nyblins Laboratorium, som välvilligt ställts till förfogande. Kursledare har varit laboratoriechefen Herr Währn och deltagarantalet har hållits sig omkring 10.
Föredrag har hållits på februarimötet av mag. Grotenfelt om elektronrörets användning i förstoringsarbetet. Föredraget åtföljdes av demonstration och diskussion.
Minnesutställning ur framlidne hedersmedlemmen Övering. E. Nummelins fotografiska produktion hölls på majmötet och refererades av Dir. G. Lönnqvist.
Vårutfärden, vilken hör till klubbens gamla traditioner, försiggick söndagen den 23 maj till ordföranden Ing. R. Roos sommarställe i Sibbo skärgård. Utfärden var på alla sätt mycket lyckad, vilket redan deltagarantalet 18 medlemmar, utvisade.
”Blick på Pressen” har förekommit vid de ordinarie månadsmötena och har bestått av korta referat om nyheter på det fotografiska området. Källor har varit kända utländska fototidskrifter. Referaten har visat sig fylla ett behov, emedan alla medlemmar icke har tid att följa med fackpressen.
Styrelsemedlemmar ha varit: Ing. R. Roos, ordförande, v.häradsh. B.V. Rothe, vice.ordf., dir. O. Nyblin, skattmästare, stud. B.U. Peder, sekreterare, fotograf C. Grünberg, bibliotekarie, dipl. ing. G. Groundstroem, medlem.
Intill 18 februari 1948 sköttes ordförandeposten av dr. M. Malmelin och övertogs efter hans avgång av ing. R. Roos. Vid marsmötet invaldes dipl. ing. G. Groundstroem i styrelsen. I tur att avgå ur styrelsen äro herrar B.W. Rothe, O. Nyblin, G. Groundstroem.
Materialförvaltare och bibliotekarie har varit C. Grünberg.
Revisorer har varit: G. Groundstroem, S. Sandell och suppleanter H. Nybom och H. Herrmann.
Klubbvärdinna har varit Frk. Anna-Lisa Höckert.
Klubbmästare har varit Herr C. Orre.
Medlemsavgiften fastställdes på årsmötet till mk 300:-
Kassaställningen framgår ur skattmästarens tablå.
Inventarieförteckningen har ej undgått några förändringar.
Klubbens medlemsantal var den 30 september 182.
Helsingfors i oktober 1948.
B.U. Peder
sekr.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte den 15 november 1948. Ordförande R. Roos, sekreterare B. Peder, protokoll justerare frk. Uhlenius. Närvarande voro 26 personer.

§ 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Till protokolljusterare valde Frk. Uhlenius.

§ 3 Sekreteraren uppläste protokollet från föregående möte och styrelsemöte.

§ 4 Ordföranden redogjorde för styrelsens åtgärder och programförslag.

§ 5 Förslag om filmförevisning av USA och ryska filmer under år 1949.

§ 6 Månadens Bild fortsättes under våren, men förändrades så, att
a) den samtidigt är en motivtävlan
b) även 2 och 3 pris utdelas i form av diplom.

§ 7 Beslöts att under kvällens lopp bland deltagarna utlysa förslag till motton.

§ 8 Beslöts att ”Utmanartävlan” skulle upptas i något förändrad form till vilken tävlan tävlingskommisarie mag. Grotenfelt erhöll i uppdrag att utarbeta regler.

§ 9 ”Mästerskapstävlan” skall bibehållas och äger rum på våren. För framtiden skall denna dock modifieras till en enda omgång i året förslagsvis. För ändring av stadgarna äger styrelsen att hänvända sig till donator dir. A. Nybom.

§ 10 Beslöts att under våren skall olika grupper av klubben stå för arrangerandet av klubbens möten.

§ 11 ”Månadens Bild” avgjordes. I pris ”Utblick” Hr. R. Roos.

§ 12 I ”Juniortävlan” erhöll I pris ”Interiör” Hr. Gottfrid Sirén.

§ 13 Ing Berg höll ett mycket intressant föredrag med bilder från en nyligen företagen resa i Tyskland och redogjorde för den optiska och kameraindustrien främst Zeiss Ikons öden under det senaste kriget och efter detsamma.

§ 14 Förevisades en ”Kodachrome” smalfilm tagen av hr. Hans Norrback. Färgerna var ställvis ypperliga. Avsikten hade varit att visa en amerikansk 16 mm färgfilm från Grand Canyon, men denna kunde ej visas på grund av att Handelsgillets personal uppgivit växelström i stället för likström i lokalen.

§ 15 Ord. R. Roos redogjorde för den nya svenska kameran Victor Hasselblatts 6×6 spegelreflex.

§ 16 Mötets officiella del avslutades kl. 21.45.

In fidem:
B.U. Peder


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte den 8 december 1948 kl. 19.00 å Hotel Klaus Kurki. Ordförande R. Roos, sekreterare B.U. Peder. Närvarande 40 medlemmar.

§ 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna till lillajulfesten.

§ 2 Till protokolljusterare valdes Ing. Lille.

§ 3 Månadens Bild december 1948: I pris R. Roos.

§ 4 Juniortävlan december 1948: I pris ”1 mars -48” Frk. Märtha Fager.

§ 5 Utfärdstävlan: I pris Per Olov Jansson.
II pris Lars Jansson

§ 6 Årets Bild: I pris (aprilbilden) Per Olov Jansson
II pris ”Höstdimma” Dir. O. Nyblin
III pris ”Utblick” R. Roos [”Landskap”]

§ 7 Juniortävlan: höstens slutomgång: I pris Gottfrid Siren. [ ”Interiör”]

§ 8 Förevisning av den amerikanska bildkollektionen. Referent: sekreteraren.

§ 9 Snapsvistävlan vanns av R. Roos.

§ 10 Mötets officiella del avslutades kl. 20.20.

In fidem:
B.U. Peder


[ utdrag ur cirkuläret 11.12.1948:

Julfesten artade sig enligt vittnesbörd av en grånad veteran till något ”noch nicht dagewesenes” i klubbens historia. Förtjänsten därav tillfaller oförbehållsamt klubbens damer, som med outtröttlig energi och initiativrikedom ordnat såväl borden med dekorering och placering samt underhållande program i form av trevliga och träffande små dikter om en och var, och roliga visor samt slutligen ett inbringande lotteri.
Som fotografiska inslag i programmet förevisade Dir. O. Nyblin en såväl fotografiskt som filmatiskt välgjord och underhållande smalfilm om klubbens vårutfärd samt en Kodachrome färgfilm från en utfärd i skärgården. ][ Tillfällighetsvers uppläst vid AFK:s julfest 8.12. 1948, författade av Eja Uhlenius:

Skridskokung Jakobsson med isprinsessa
vem har väl icke hört talas om dessa
Vi hälsa dem hjärtligt välkomna i kväll
Kom ofta igen så är ni så snäll

Ingeniör R. Roos fest-tåget leder
och detta gör han med all heder
Dock icke som Harald Roos med vissel och ånga
men järn uti elden, det har han nog många

Direktör Nyblin så givmild i hågen
vägde icke gåvan han gav uppå vågen
färgfilm bl.a. ……ack, ack…….
Heder och tack

Direktör Lönnqvist
satt klubben på grön kvist
med gåvorna många
Må det väl honom gånga

Direktör A. Nybom vid denna fest
hälsas med glädje som välkommen gäst
Vi tacka för gåvor som klubben har fått
och önska direktören allt framtida gott

Nybom junior hälsas åter
nu A.F.K. icke längre gråter
Vi hjärtligt tacka för allt gott
som vi till lotteriet fått

Direktör Åberg
så fin och så sober
Han gåvor har givit
Donator han blivit

Ingeniör Berg har genom herr Herman
han blev oss en kär man
oss skänkt en massa spolar
vi i hans gunst oss solar

Maire Schalin
hon styr om så fint
att allting vi fått
och i lås har det gått

Fru Grotenfelt Beat-Sofi
ack om hon ändå var fri
suckar säkert mången man
lycklig den som henne vann

Herr Orre vi känner som klubbmaster
alla
Det sägs att i körer
hans röst brukar
skalla

Margaret Talling hon flyger och flänger
omkring sig båd´franska och engelska slänger
hon spelar piano så rutorna skallra
Nu inte vi mera ur skolan skall skvallra

P.O. Jansson i kväll också är här
men, när vårsolen lyser till skogen det bär
Med kamera och negativ han är själva fliten
Han bör nog plockas bland foto-eliten

Herr Åkerberg är alltid tyst
vi ha inte minsta knyst
att om honom säga
måste överväga

Ingeniör Dyhr en byggare stor
med kamera-hobbyt
på fritid
han gnor

Enehjelm hon dyster vankar
var har hon väl sina tankar
månne de hos Brage är
eller är hon bara kär?

Märta Fager Vaerland dyrkar
hon på havresoppa yrkar

Vi tror att herr Mattsson
har satt som sitt mål
att ta alla tävlingspokalerna ….skål….

Ingeniör Wasz han sade dass
gåvor vi åt klubben giva
så den må förmögen bliva

Herr Jansson har också en bror
som i skogen med kameran gnor

Fröken Jansson söt och snäll
hon är också här i kväll

Ingeniör Carlander
av Mariefors
han är så hjärtegod
han gav till klubbens lotteri
tillräckligt varor för en bod

Herr Peder vars sed är
att lysa och blänka
Han klubben mång´dyrbar timme
fått skänka

Herr Grünberg bland damer
glättigt ses festa
Han alltid har älskat och
ärat sin nästa

Ingeniör Groundstroem
så stilig och chic
med glimten i ögat
på pojkstreck är kvick

Fröken Höckert
skådespelat
med sin ”gärning”
botat, helat

Magister Grotenfelt
har oss i klämma ställt
Hur vi grubbla, hur vi tänka
se vi bara stjärnor blänka

Häradshövding Rothe är
nog en nöt att knäcka
Ännu ej den man är född
som kan honom knäcka

Ingeniör Lille
det rimmar på snille
men, också på dille
Må han ta´ som han vill e´

Ing. Lilles fru hon heter Gerd
och hon är all hyllning värd
för hon har så trevligt sätt
och så är hon ju så nätt

Ingeniör Malmberg han spelar violin
På detta instrument lär han vara väldigt fin
Vi ha inte hört honom spela något alls
men, det sägs att han med tårna har spelt Sibelius vals

Fröken Blanquette
så snäll och så rar
vill alltid ställa det
bäst för envar

Herr Sandell tyst och snäll
borde få en karamell
Men, han humor fått som gåva
det är något vill jag lova

Dr. Saubert von Hausen
mången nigger gett på mausen
där hon plockat orcideer
bland malajernas trofeer

Hugo Sundström är ej här
fast det var ett sånt besvär
förrän vi fick fatt
uti denna skatt

Ingeniör Schwindt
Det slog ändå slint
vi honom ringde opp
och han nicka med sin knopp
sen sa´ han o. kors….
och for till Tammerfors

Nu och då på klubbens möten
ses fil.mag. Juslin
Tag från skolan hela stöten
skriv i klubben in

I vår krets vi se i kväll
mången gutt och pige snäll
Hoppas vi få se er ständigt
Medlemskorten skrivs behändigt

Harald Nyboms söta unga fru
vi se här första gången i detta nu
men, vi ha hennes porträtt
i många fotoböcker sett. ]


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie möte den 10 januari 1949 å Handelsgillet i Helsingfors. Ordförande R. Roos, sekreterare B. Peder. Närvarande 44 medlemmar.

§ 1 Ordföranden hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Ordföranden efterlyste kritik, negativ och positiv, önskemål och initiativ från medlemmarnas sida både med avseende å klubbens verksamhet och det förestående jubileet.

§ 3 Till protokolljusterare valdes ing. H. Malmberg.

§ 4 Sekreteraren uppläste protokollet från decembermötet, vilket godkändes.

§ 5 Mästerskapstävlan femte omgången 2:dra ronden avgjordes. Poängställningen:
”10.1.1949” R. Roos 67 p.
”Vitsjö” Rolf Grandell 65 p.
”Nytt år” Eja Uhlenius 60 p.
”K Y” Sven Brotherus 59,5 p.
”Hebe” Hans Norrback 58 p.
Femte omgången vanns alltså av R. Roos, som därmed fick sin andra inteckning i pokalen.

§ 6 Månadens Bild [motiv Barn]:
I pris E. Silvanto 48 p.
II pris O. Nyblin 35 p.
III pris Maria af Enehjelm 26 p.

§ 7 Ordföranden redogjorde för styrelsens åtgärder med avseende å jubileet och erhöll desamma godkännande av mötet.

§ 8 Dr. Sven Brotherus höll ett trevligt föredrag beledsagt av skioptikonbilder från en resa i Jämtland. Ordföranden tackade för detsamma och uppmanade medlemmarna att på nyss visat sätt göra sina resor fotografiskt intressanta och delgiva dem andra.

§ 9 Som motiv för Månadens Bild februari blev efter omröstning ”Detalj”.

§ 10 Mötets officiella del avslutades kl. 22.00.

In fidem:
B.U. Peder


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie möte den 7 februari 1949 å Handelsgillet i Helsingfors. Närvarande voro: ordföranden R. Roos, sekr., J. Mattsson samt 45 medlemmar.

§ 1 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Till protokolljusterare valdes ing. H. Malmberg.

§ 3 Som ny medlem invaldes fröken Eva Roos.

§ 4 Sekreteraren uppläste protokollet från januarimötet, vilket godkändes.

§ 5 Mötet beslöt att om en av klubbmedlemmarna under året två (2) gånger utgår som segrare i tävlan om Månadens Bild, har han rätt att även i fortsättningen deltaga i densamma. Skulle han emellertid ånyo erhålla högsta poängtal för en tävlingsbild, erhåller han inte första pris utan belönas med hedersdiplom.

§ 6 J. Mattson föreslog en bildreportage-tävling. Saken uppsköts tillsvidare.

§ 7 Ordföranden uppläste en brevväxling emellan R. Grandell och R. Roos i anledning av prisbedömningen i senaste mästerskapstävling. Detta utlöste en livlig diskussion, speciellt ang. prisdomarnas anonymitet. Kopia av nämnda korrespondens bifogas till detta protokoll. Mötet beslöt att prisdomarna böra giva kritik för varje tävlingsbild samt poäng från 0 – 10. Tävlingsreglerna böra kompletteras i detta avseende.

§ 8 Mötet godkände skattmästarens förslag att tillsvidare utdela diplom i stället för pokaler.

§ 9 Resultat för Månadens Bild motiv ”Detalj”, 10 bilder:
I pris P.O. Jansson 67 p. ”Hattdekoration”
II pris E. Silvanto 33 p. ”Manicyrist”
III pris Lars Jansson 25 p. ”Skaka inte”

§ 10 Ing. O. Berg höll ett intressant föredrag med ljusbilder om T-optik.

§ 11 Ett gott uppslag var P.O. Janssons ”Tekniska kvart”, varvid han behandlade för- och nackdelar hos olika negativformat.

§ 12 Motiv för Månadens Bild för mars blev ”Mat och dryck”.

§ 13 Mötets officiella del avslutades kl. 22.15

§ 14 Vid den animerade supén närvoro 18 medlemmar.

In fidem:
J. Mattsson


Föredraget vid mötet 7.2.49.

Jakobstad, den 20 januari 1949.

Broder Roos.
Har den äran att gratulera till framgången i AFK:s mästartävling. Vi tycks ju ha varit nära varandra i poäng. ……
Sedan en annan sak, som intresserar mig särskilt. Varför måste prisdomarnas namn hemlighållas, kan man inte åtminstone efter tävlingen få reda på vilka bedömt bilderna? Hur arbetar prisdomarna? Varje prisdomare har 10 poäng till förfogande, ger den första domaren endast poäng för motivet, den andra för kompositionen och den tredje för tekniken eller skall varje prisdomare taga motiv, komposition och teknik i betraktande? Är intresserad att få närmare förklaring varför en domare gav 0 poäng för min bild med skäggiga gubbhuvudet. Vem var prisdomaren och kan jag få personlig kontakt med honom för att få höra hans ytterst intressanta åsikt om bilden? Skulle inte en mer ingående kritik eller uttömmande för och emot av resp. bilder i mästartävlingen vara på sin plats. Och så borde ju också fördelarna kunna framhållas och inte alltid bara nackdelarna. Jag har tänkt mig att prisbedömning av bilder skulle indelas i tre huvuddelar, att man har till förfogande 4 poäng för motivet, som ju bör betraktas som den viktigaste faktorn, 3 poäng för komposition och slutligen 3 poäng för teknik = 10 poäng.
Vore tacksam om mina frågor kunde diskuteras i styrelsen och om Peder hade vänligheten med det snaraste sända ett skriftligt svar.
Med hälsning till Eder alla
Rolf Grandell


H:fors 2.2.49

Broder i Kameran, Grandell.
Å egna och Amatörklubbens vägnar ber jag få tacka för Ditt brev, – så kort men dock så innehållsrikt. Det uttrycker förvåning, bekymmer och besvikelse över ett ovanligt domslut, och där finns spörsmål att dryfta av en vaken och livaktig klubb. – De toner känner jag igen; de ha ljudit mången gång inom mig själv under gångna år.
Därför tar jag mig friheten föredraga såväl Ditt brev som mitt svar på klubbens februarimöte. Icke minst som liknande funderingar, vad jag hört, pyra även på andra håll. Och slutligen för att skingra den event. ”mystiken” kring denna omgång av mästerskapstävlingen, där jag blev vinnare.
Hänvisande till ett senare avsnitt av detta brev låter jag fortfarande anonymitetens slöja omgärda prisdomarna. En sak vill jag dock genast hava sagd. Jag engagerade tre prisdomare. Av dem anmälde en senare förhinder och föreslog en annan person. – Då jag, trots ivriga bemödanden, icke fick kontakt med denne, vände jag mig till en person, som jag känner som grafiker, målare och amatörfotograf, alltså vad jag kan förstå en kvalificerad person. – Det var han som saknade intresse för Din gubbe och gav mig 10 poäng,
– tyvärr. Tror Du att det var av tacksamhet för besväret jag åsamkade honom! – Eller tror Du att jag har en så sjuklig hunger efter pris, att jag utövat påtryckning på domarna!
Nej, det vet jag att Du icke tror. Det är ju också trevligast från domarnas synpunkt. Han visste säkert lika litet eller mycket som de andra domarna, att Du och jag deltogo i tävlingen. Vem garanterar förresten att utslaget blivit ett annat om prisnämnden haft en annan sammansättning.
Men, som Du vet, är det vanligen bara en som får första priset i en tävling, och det är den, som nått högsta poängsiffran. Prisdomarna äro blott människor av kött och blod, men de måste följa vissa grundbegrepp och synpunkter vid sitt bedömande. Dock händer det understundom att någon – följande sin personliga smak och impuls bryter sig genom tävlingsdogmatikens förkalkade skal och giver chockerande domslut.
Är det detta Du reagerar emot? Har Du friat till prisjuryn i den förhoppningen, att den resignerat och självuppgivet skall följa alla någon gång i världen hopdammade tävlingsbildrecept? Ja, är det så, då förstår jag besvikelsen. Men – för att citera mig själv i ett yttrande för ett år tillbaka – ”inte skall varje bild vara en milt nynnande nocturne, – det behövs smattrande fanfarer också, och hårt skrällande hammarskag”, – såväl i bild som i kritik.
Och kanske en liten atomsprängning nu och då utlöser kedjereaktioner med nya kraftkomponenter såväl inåt som utåt. Sålunda blir det till synes negativa kanske ändå till slut en positiv tillgång.
M.a.o., le ej så avlångt för en besk kritik. Inte behöver domaren säga något positivt alls om en bild, som han redan har klandrat i något avseende. Man hemfaller tyvärr så lätt i kritiken åt sånt där förbaskat kompromissande och famlande i mångordig välvillighet om en svag bild, som kanske slutligen inhöstar en femma eller sexa. – Men tappa inte sugen! I dag mig, i morgon Dig!
Av Dina synpunkter på bedömningsmetoden framgår, att Du icke tagit del av programmet för denna tävling, i vars 7:de moment står: ”…. varje prisdomare bedömer bilderna skilt för sig, utan att konferera med de båda andra, samt tilldelar varje bild poäng från 1 till 10 …..”. Dessa regler uppgjordes för länge sedan av dåvarande styrelsen i samråd med pokaldonatorn. Jag känner icke till, om Ditt förslag till bedömningsmetod kommit till användning i vår klubb, men jag vet att den används här och där. Detta må vi hänskjuta till klubbens och event. prisdonatorers – icke endast styrelsens – benägna minne och åtanke. Att jag personligen aldrig varit vän av krångliga tävlingsregler faller väl utanför denna diskussion. För övrigt tror jag det är ganska irriterande för en prisdomare att inskränka sig till att bedöma bilder endast i ett visst avseende. Månne inte hans känsla för de andra synpunkterna i viss mån påverkar hans domslut.
Varför domarna äro anonyma!? – Ja, säg det! Inte finns det, vad jag vet, någon lag på det. Jag har också observerat detta under många års tid, men icke funnit skäl att reagera då jag själv på ofattbara grunder blivit refuserad.
Det tycks helt enkelt ha blivit kutym. – Och kanske komma vi motiveringen nära, om vi fråga: Varför äro då de tävlande anonyma? Jo, sannolikt för att icke prisdomarna skola störas av några personliga synpunkter och medvetet eller omedvetet bedöma partiskt. Likaså kan man tänka sig att domaren mera hämningsfritt utför sitt arbete, om han döljs bakom sin anonymitet, och att han förskonas från besvikelsens förbittrande angrepp. T.o.m. i månadens bild -tävlingen är ju prisnämnden på sätt och vis anonym.
Slutligen må Du icke ondgöra Dig över följande lilla tankeexperiment. Det kan tänkas att prisdomarna – anonyma eller kända – inför en fascinerande bild, t.ex. en aktstudie, jämförd med t.ex. en gammal trädstam i strandvattnet förutom event. andra reaktioner gripes av en så oemotståndlig nyfikenhet och lust att avslöja den anonyma insändaren av en dylik vågad bild till vår ärevördiga ålderdomspryda och kyska klubb, att de i rena upphetsningen giva sin poäng något i överkant.
För övrigt gav ingen noll poäng åt Din gubbe. Det var bara en, som avhöll sig från omröstningen, och i brist på prejudikat ansågs det betyda noll poäng. När Du kommer hit skall Du förresten ta en titt på tävlingsprotokollet. Jag har på känn att där finns en hel del positivt om Dina bilder.
I Sverige tycks man i stor utsträckning fordra namnsignering av tävlingsbilderna. Sålunda hade undert. – en i Sverige fullständigt okänd fotograf – äran och nöjet att i Fotografisk årsboks tävling 1947 tillskansa sig icke mindre än 8 av de 20 priserna samt ett hedersomnämnande, trots att bilderna voro försedda med mitt namn och adress.
Som slutomdöme citerar jag ånyo mitt yttrande för ett år tillbaka. ”Prisjuryns arbete är ansvarsfyllt och krävande, fattigt på glädjeämnen och rikt på bekymmer. Det fordrar ett rikt mått av självövervinnelse och objektivitet, för att dess resultat skall fylla sin uppgift att leda tävlingsdeltagarna, speciellt de mindre försigkomna på rätt väg genom tävlingsteknikens labyrint mot målet: god bildkonst. Inför en nedslående bildkollektion lika väl som inför mästerverken skall prisdomaren med bibehållet sinneslugn sakligt och rättvist ställa sin diagnos. Men den skall dock även kunna bryta sig ut ur de ängsligt bevakade principernas kätta och giva sin eloge åt den fria tanken, känslan, skaparlusten.”
Detta blev betydligt längre än avsett var, men varje fågel sjunger efter sin näbb, och jag tror det ännu är mycket bristfälligt. I varje fall bör Du ta det som ett försök att analysera ett problem, som står oss alla nära, och har Du riktigt god vilja, så kanske Du ändå finner något, som kan accepteras.
Med hjärtliga hälsningar och hopp om många angenäma duster!
R. Roos


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie möte den 7 mars 1949 å Handelsgillet i Helsingfors. Ordförande: R. Roos, sekr. J. Mattsson. Närvarande 36 medlemmar.

§ 1 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Till protokolljusterare valdes ing. H. Malmberg.

§ 3 I anledning av AFK:s 60-års jubileum föreslogs att klubben skulle låta prägla en hedersplakett. Styrelsen fick i uppdrag att närmare behandla frågan.

§ 4 Till tävlingen om Månadens bild, motiv ”Mat och dryck”, hade inlämnats endast en bild, vilken tilldelades diplom. Fotografen var herr E. Silvanto och bildens motto ”Marmelad”.

§ 5 Ordföranden betonade vikten av att klubben deltager med goda bilder i SKL:s årstävling.

§ 6 Motiv för Månadens bild för Maj blev ”Vår”.

§ 7 Doktor S. Saubert – von Hausen höll ett intressant och medryckande föredrag om sina upplevelser på Sumatra.

§ 8 P.O. Janssons tekniska kvart behandlade negativfel. Föredraget åskådliggjordes med ljusbilder av defekta negativ.

§ 9 Ett roligt nummer på programmet var gissningstävlingen om ungdomsporträtt. Priserna var chokladkakor, donerade av dir. Alfred Nybom.

§ 10 Mötet beslöts att till hedersordförande kalla klubbens fd. mångåriga ordförande ing. W. Jakobsson.

§ 11 Mötet beslöt att till hedersmedlemmar kalla klubbens ordförande R. Roos, dir. Othmar Nyblin, ing. Gunnar Groundstroem och fotograf Constantin Grünberg. Närmare motivering bifogas detta protokoll.

§ 12 Mötets officiella del avslutades kl. 21.45

§ 13 Vid supén närvoro 14 medlemmar.

Vid protokollet
J. Mattsson


Amatörfotografklubben 60 år. Retrospektiv utställning 2-5.4. 1949.

Ni vet att vår tid är ”bildmedveten”. Bilden har en stor uppgift i vårt samhälle, som uppfostrare, förtröstelsemedel, i vetenskapens och teknikens tjänst lika väl som i kulturens.
Bilden i tiden.
Avbildningsmedlen, apparater och material hava under senaste tider utvecklats i hög grad. Kameraobjektivet har nått en ännu större fullkomning, filmemulsionerna likaså, stroboskopet och andra uppfinningar har öppnat nya verksamhetsområden för kameran.
Denna vår finns på våra fotoaffärers hyllor både nya kameror, film och annat fotomaterial som lyst med sin frånvaro närmare 10 års tid. Men vårt land har blivit efter i utvecklingen på fotografins område – nu måste vi taga igen vad som förlorats. Detta gäller inte endast fotograferna och intresserade amatörer utan hela samhället. Bilden, och framförallt den fotografiska, spelar en allt större roll för varje dag som går – men den har svårt att komma till sin rätt därför att det ännu är alltför få som brytt sig om att utveckla sin förmåga att se, att tolka en bild. Det är alltför få som förstår att en bild kan berätta mer nyanserat än ord, kan överföra ett budskap med en styrka som ordet aldrig kan ge i lika koncentrerad form.
Utställningen.
Bilderna på denna utställning ävensom bilderna från Suomen Kameraseurojen Liittos årstävling hoppas arrangörerna skall göra sitt till för att visa vad den fotografiska bilden kan innehålla, vart den strävar och med vilka medel den arbetar.
60-års jubiléet.
Amatörfotografklubben grundades år 1889 som den första föreningen i sitt slag i Finland och börjar nu sitt sjunde decennium under omständigheter, som tyder på ett uppsving efter krigsårens och efterkrigsårens svårigheter.
En jubileumsskrift är under tryckning men har tyvärr på grund av typografstrejken försenats.
Vi ber om ursäkt för att vi måste vända oss till den ärade publiken på detta anspråkslösa sätt.
Jubileumsskriften riktar sig lika mycket till den fotointresserade allmänheten som till klubbens medlemmar, och för att alla som så önskar skall kunna erhålla exemplar av den, bifogar vi nedanstående beställningskupong.
Jubileumsskriften har följande innehåll:
– En kort historik över de 10 senaste åren ges av red. Kurt Nordfors.
– Två av klubbens märkesmän, Daniel Nyblin och W. Schohin, presenteras av Per Olov Jansson.
– Klubbens ordförande R. Roos ger en ”Kritik av Kritiken”.
– Konstnärinnan Tove Jansson framför målarens synpunkter på färgfoto.
– Fotonytt och ett fotokåseri.
– Annonser.
Vi uppmanar de utställningsbesökare, som själva fotograferar eller är intresserade av bildkonst överhuvudtaget, men ännu inte är medlemmar av någon fotoklubb, att taga kontakt med vår klubbs sekreterare, J.H. Mattsson, tel. 481000. Bliv medlem i någon av Suomen Kameraseurojen Liittos klubbar.


[ Festtal vid AFK:s 60-årsfest å Hotel Kämp 2.4. 1949 av ordf. R. Roos

Livet liknas ofta vid en resa. – Livets resa börjar vid födelsen och fortgår sedan under många skiften, öden och äventyr, framgångar och motgångar, fröjder och sorger.
Men detta gäller icke endast individens liv. Det finns även kollektiva liv med sin livsresa, och i motsats till individen nödgas vi icke tänka oss ett slut på den resan.
En förening t.ex. som slutit upp om en intressegemenskap, en idé, kan leva huru länge som hälst, om den icke är typiskt temporär eller aktuell för vissa tidsförhållanden, om den syftar längre än att tillfredsställa ett tillfälligt behov.
Föreningens livsresa sker måhända längs en lång berg- och dalsbana med alla dess påfrestningar och betagande utsikter, dess livstråd är kanske mången gång i fara att brista, ålderns krämpor ansätta den och slutet synes nära. Men, så ljuder plötsligt en ny fanfar, en ny melodi på det gamla temat; idén lever upp igen, blommar och skjuter nya skott. Livet går vidare.
Egentligen bör väl en förening eller klubb liknas vid en familj. Modern, hon är idén, intressegemenskapen. Klubbens organisation, samlingstanken får väl bära fadersnamnet och alla medlemmarna äro de ostyriga barnen.
Moderskapet – grundidén – är ständigt detsamma, om och frisyren förändras med åren. M.a.o. själva grundidén går som den röda tråden genom mängden av nya uppslag och tillämpningar.
Faderskapet däremot är något flyktigare. Det gives perioder av kraft och vitalitet, men också stillare, tynande skeden. Men när klubbens styrelse föryngrad framträder efter valen, tar modern emot sin nya tribut av faderskap med jämnmod parad med nyfiken förväntan och stundom händer det, att hon ännu i sin ålders sena höst blomstrar upp och ler och kelar som en ung flicka, när hon eldats av hängivna tillbedjare.
Barnen, det är vi alla, klubbens medlemmar. Med oss är det ett fasligt bestyr som med ungar i allmänhet. Vi skall läras och ledas och tuktas och berömmas, för att det skall bli något utav oss. Och frodigast bliva förstås de, som supa de djupaste klunkarna av modersmjölken, av idén, intresset, vetandet.
Och när de en dag vuxit ur barnskorna, fostra de kanske tillsammans med sin gamla mor nya små amatörer med kameror i händerna och motivet i blicken. Och sen gå de ut i vida världen med öppna ögon och känsligt sinne för allt underbart och spännande, som kan upplevas med t.ex. en vitnad stam i strandvattnet, en rimmig kvist i mars eller kvällsmolnets fantastiska spel i vikens blanka dyning.
Vår klubb, Amatörfotografklubben i Helsingfors, som på initiativet av redaktören, friherre Hugo af Schultén grundades den 23 februari 1889, och således nyss fyllt sextio år, har – om någon – rest längs en berg- och dalbana. Gamla protokoll och skrifter vittna om intressets, familjelivets fluktuationer. Än har klubblivet varit uppe på entusiasmens höjder, än har det präglats av djupaste svårmod.
Jag minns den tid, – det är i år tjugo år sedan – jag som ganska obevandrad i fotografins labyrint gjorde min entré i vår ärevördiga klubb. Då var det i medeltal sex äldre herrar som samlades till möte tre gånger om året här på Kämp för att drömma om sina vackra minnen från svunna sällare dar, då klubben och de själva var unga och för att diskutera frågan om klubbens upplösning.
Därav blev dock intet, och sedan dess har klubben bara vuxit. Unga, ivriga män och kvinnor ha med sprudlande vitalitet fylkat sig kring det gemsamma intresset, fotografin som avbildnings- och uttrycksmedel, fotografin som självständig konstart.
Varför skall vi då förtvivla, om dagens jäktande gärning och ålderns smygande kalk stämma ned våra strängars ackord! Låt ungdomen komma fram! En dag tar den ändå makten av föräldrarna. Så låt oss då fostra den till kraft och insikt att värdigt överta arvet, att förvalta och förkovra det.
Men må vi även städse med aktning och vördnad minnas dem, som under gångna 60 år burit klubbens fana högt, som oförtrutet odlat och adlat kamerakonsten i vårt land, och dem som efter fullbordad resa lämnat vår krets för att aldrig vända åter. Låt oss ägna deras minne en tyst minut.
Mitt herrskap, jag ber att till slut få citera AFK:s 50-årspublikation, där Kurt Nordfors fängslande historik utmynnar i följande strålande eloge till kameran: ”Kameran av i dag icke blott fångar det dagliga livets minnesbilder, den skärper samtidigt i sin tekniska fullkomning människans förutsättningar att rycka livet och tillvaron närmare, att fixera tidens febrila pulsslag i arbetssalar och på idrottsplatser, att avslöja de små tingens hittills svårupptäckta skönhetsvärden, att skärpa blicken för rytm och harmoni i naturen, att slå upp portarna för maskinkulturens stålblanka estetik.”
Låt oss förena oss i en välgångsskål för Amatörfotografklubben, för dess forntid, nutid och framtid. ]


[ En hälsning till 60-års jubilaren AFK skriven av redaktör Fjalar Nylander och uppläst av Rolf Grandell i spegelsalen på Hotell Kämp 2.4. 1949

Från tusenskönors Jakobstad
med vinterfrusen Esplanad
och rika skaldeminnen,
en liten grupp rätt god och glad
med oss en hälsning sänt åstad
att fröjda Edra sinnen.

Av våra sista protokoll
vi sett att från att varit noll
ett sextiotal vi blivit
som strömmat till från skilda håll,
och döva för allt världens groll
uti vår klubb har blivit.

Passlurande på smått och stort,
vi går på jakt, som Ni har gjort
långt förrän vi var födda.
Ej går vi framåt alltför fort
men gläds ändå om några ”kort”
har lyckats, därtill nödda.

Ni har förmågan, vi blott tur,
om solsken eller regn och skur
vi lyckas riktigt fånga.
Dock är vårt sinne stämt i dur
i takt med våra mörkrumsur
i mörka kamrar trånga.

En sak vårt arbete gör lätt,
vi har en stad helt snygg och nätt
och vackra vyer vida
runt gammal Österbottnisk slätt
där morgonsolen synes rätt
ur kvällens töcken glida.

Vi tror oss ha en uppgift där,
att för vår slätt och våra skär
i bilder propagera.
På samma våglängd möts vi här,
den tanken är oss därför kär,
att Eder salutera.

Med blommor borde här vi stått
och tackat Er för allt vi fått
oss utav Er serverat.
Dock tror vi ändå Ni förstått,
att Ni i tacksam jordmån stått,
när oss Ni inspirerat. ]


[ Ur AFK:s 60-års publikation:

Amatörfotografklubben 1939-1949.

Det var på ett glansfullt sätt Amatörfotografklubben 1939 passerade halvsekelsgränsen. Jubiléet fick former, som gjorde att det sträckte sig långt utom klubbens ram, samtidigt blev det främsta evenemanget hittills för fotokonsten i Finland och antagligen hade kraftigt stimulerat intresset för amatörfotografi, om inte krigets slagskugga redan samma år lagt sig över landet.
Sin största betydelse fick jubiléet genom den internationella fotoutställning, som Amatörfotografklubben utlyst för att celebrera 50-årsdagen. Intresset för den visade sig glädjande stort, från praktiskt taget alla delar av världen strömmade paket med bildkollektioner till Helsingfors. Fotografer långt borta i Japan och Kina önskade medverka, då Finlands äldsta sammanslutning av amatörfotografer jubilerade. Klubben ställdes inför ett krävande organisatoriskt arbete med materialets sovring då 1200 bilder från 22 olika länder hade sänts in. Då tävlingsjuryn slutfört sitt värv återstod 371 bilder tagna av 175 olika kameramän. Utställningen, som anordnades på Kumlins konsthandel och besöktes av 1600 personer, bjöd på en imponerande hög konstnärlig och fototeknisk nivå och gav ett levande tvärsnitt av samtida fotokonst. Bland utställarna märktes så prominenta namn som Léonard Misonne, Belgien och Max Thorek, USA.
I förening med den internationella utställningen anordnade Amatörfotografklubben en egen retrospektiv utställning, omfattande verk från Daniel Nyblins 1895 tagna berömda självporträtt till den senaste fotografgenerationens prisbilder. I samband med jubileet publicerade klubben en festskrift ”Femtio år amatörfotografi”, vilken jämnsides med egna öden gav en presentation av fotografikonstens allmänna utveckling.
50-årsjubileet firades den 5 mars 1939 med festbankett på Societetshuset under talrikt deltagande av egna medlemmar och inbjudna utomstående hedersgäster. I samband med jubileet kallade klubben till hedersmedlemmar följande personer: dr Reinhold Hausen, assessor Harry Hintze, direktör Alfred Nybom, ingeniör Walter Jakobsson, direktör Fritz Englund, dr Bernhard Åström, överingeniör Eric Nummelin, dr G.A. Wetterstrand, herr Bruno Tallgren och direktör Gunnar Lönnqvist. Flere donationer gjordes till klubben och bidrog till att kännbart stärka dess ekonomi.
Den löftesrika livaktighet, med vilken klubben passerade 50-årsstrecket, lamslog likväl av den världspolitiska utvecklingen under hösten 1939. Mobiliseringsförberedelserna i oktober hindrade klubben att efter sommarsemestern fortsätta sin verksamhet. För att bidraga till försvarsansträngningarna tog några fotografer iniativ till en utställning ”Camera Pro Patria”, avsedd att hållas i Ateneum och samla medel för försvaret genom försäljning av de utställda bilderna. Samma dag utställningens öppnande skulle försiggå föll de första bomberna över Helsingfors, utställningen skingrades och planer på att sända liknande exposition till Skandinavien måste skrinläggas.
En månad efter vinterkrigets slut kunde Amatörfotografklubben våren 1940 återupptaga sin verksamhet. Det visade sig emellertid att storkrigets verkningar började drabba även amatörfotograferna. En allt mera kännbar brist på fotomaterial gjorde sig påmint och filmrullar och kameror blev en eftersökt vara på svarta börsen. Det avspeglade sig tydligt vid klubbens årstävlan, då endast 33 kollektioner deltog mot 118 år 1939. Tack vare den förståelse fotoaffärerna alltid visat amatörfotografins utövare kunde dessa dock nödtorftigt förse sig med material.
Sommaren 1941 drabbades fotografikonstens vänner av nya svårigheter, då kriget åter utbröt. En betydande del av klubbens medlemmar mobiliserades och flere av dem ställde sina kunskaper i försvarets tjänst. Inom ramen för arméns informationsverksamhet erhöll bildreportage en viktig plats. Flere klubbmedlemmar tjänstgjorde som frontfotografer. Under krigsåren gav klubbens medlemmar Nils Helander och Åke Sjöman sina liv för fosterlandet.
Då fronten 1942 stabiliserat sig försökte Amatörfotografklubben på nytt upptaga sin verksamhet. Ett tjugotal medlemmar samlades i januari till möte. Kontakt skapades med andra klubbar och betecknade för pånyttfödelsen var att ett möte livligt diskuterade ett av klubben i Tammerfors väckt förslag om standardisering av kartongformaten. Fotoamatörernas arbete försvårades emellertid av att tillgången på material försämrades inte bara kvantitativt utan även till sin kvalitet. Förstoringsarbetet blev mödosamt genom att pappret visade ökad hårdhet, beroende på sparsamhet med silversalter. Trots materialbristen ökades klubbens livaktighet under följande år. I april anordnade SKL åter i Tammerfors en rikstävlan, där Amatörfotografklubben erövrade I pris i klassen landskap och arkitektur. Det svåraste hindret för amatörfotografin blev en skärpning av censurbestämmelserna under 1943. Utefotografering förbjöds i alla kustområden, vilket tvingade särskilt amatörfotograferna i Helsingfors att ägna sig enbart åt innebilder.
1944 medförde kriget att Amatörfotografklubben måste nedlägga all verksamhet ända till september. I februari hade ett månadsmöte utlysts, men det inställdes lyckligtvis – i annat fall hade AFK tvingats att en hel natt sammanträda i bombkällare. Med vapenstillståndet togs arbetet upp på nytt. Betecknande för materialsituationen var att klubben beslöt införa en fotobörs. På en anslagstavla kunde medlemmarna annonsera vilka förnödenheter de önskade köpa eller byta. Trots allt höll klubben 13 tävlingar och försökte följa med fototekniska nyheter.
Efter fem års sporadisk verksamhet kunde Amatörfotografklubben 1945 tänka på att börja arbeta regelbundet. Gamla och nya medlemmar började rusta upp sina laboratorier och ur gömmor plocka fram sparad materiel. En svår stötesten har likväl varit den trångboddhet, som kriget fört med sig. Många medlemmar, offer för underhyresgästeländet, tvingas alltjämt då klubben passerar den sextionde milstolpen i sin historia att avstå från att utöva sin favorithobby.
Då klubben 1949 åter jubilerar kan en långsam men stegvis förbättring på fotomarknaden spåras. Negativmaterial och papper från utlandet importeras i begränsad omfattning och till och med enstaka kvalitetskameror har funnits till salu. Under krigsåren fick inhemsk företagsamhet visa att den förmår göra en insats även på foto-området. Den svåra bristen på förstoringspapper lindrades genom att en inhemsk fabrik för sådan tillverkning – med en av klubbens medlemmar bland iniativtagarna – startades och småningom arbetade sig upp till aktningsvärd standard. Även förstoringsapparater och andra tillbehör med inhemsk firmamärke har uppträtt på marknaden.
Den 60-åriga Amatörfotografklubben visar på sin jubileumsdag inga tecken på ålderskrämpor. Intresset för fotografi befinner sig i stigande inte enbart inom dess krets. Fotografin har under och efter kriget vunnit uppskattning som aldrig tidigare. Inom de flesta vetenskapsgrenarna såsom medicin, kemi, fysik samt undervisningsväsen, turism, pedagogi och kriminalistik spelar fotografin en allt betydelsefullare roll. Samtidigt har även fotografins konstnärliga målsättning och dokumentariska roll som bevarare av dagshändelser arbetat sig in i det allmänna medvetandet som en omistlig kulturfaktor.
Inom klubben har nya generationer ryckt fram i tävlan med äldre kameramän. Diskussionerna har varit livliga, nya tävlingsformer har införts, laboratoriekurser anordnats. Kontakt med utlandet har återknutits, kollektioner därifrån åter kunnat presenteras på klubbens möten. Vad som utomlands rör sig på kamerafronten har medlemmarna kunnat följa genom de uppskattade programinslagen ”Blick på fotopressen”. Det stegrade intresset för fotografi avspeglar sig även i att sedan 50-årsjubileet nya svenska amatörfotografsammanslutningar grundats i Åbo, Wasa, Jakobstad, Karis och på Åland.
År 1947 lämnade klubbens hedersmedlem, Walter Jakobsson ordförandeklubban efter att ha handhavt den i elva år med outtröttligt och initiativkraftigt intresse för kamerakonsten. Sedan 1948 fungerar fotograf R. Roos, tidigare ordförande 1934-36, som ledare för den jubilerande klubben, senioren bland Finlands amatörfotografsammanslutningar.
Kurt Nordfors ]


[ Ur AFK:s 60-års publikation:

W. Schohin amatörfotograf i färg och olja.

En gång när seklet var ungt gick tre amatörfotografer från Helsingfors ut i omgivningarna på söndagsjakt med kamera. Två av dem fördjupade sig i motivbegränsningar och skuggspel och märkte inte att den tredje kom långt före dem på skogsvägen. De återvände i sinom tid ur sina fotofantasier och skyndade efter. De kom till en stuga vid vägen.
Rök steg ur skorstenen och därinne hade den tredje gjort sig hemmastadd. Mjölk, bröd och annat gott var framsatt på bordet. Man lät sig väl smaka, så skyndade man åter ur för att taga eftermiddagssolen till vara. Men så stannade en och tog sig för pannan. Har du betalat, frågade han den tredje. – Nej, stugan är min.
Stugans ägare var W. Schohin, affärsman. Affärerna sköttes till största delen av hans bror, själv tog han som den stillsamma och tillbakadragna man han var livet med ro och hann därför tränga in i sin hobbys möjligheter och problem på ett sätt som få av våra dagars amatörer. En lång rad små mästerverk, vanligen 18×24, i bromolje – eller något annat ädeltryck visar en man som suveränt behärskade den svåra tekniken förutom att han hade konstnärens öga för motivet.
Den tiden var tydligen inte kontroversen fotokonst upptäckt (ska vi säga uppfunnen) ännu. Det hände till och med att målare och fotografer ställde ut tillsammans. Så hängde ett år målaren Topelius och fotografen Schohin på samma vägg, och flere av fotografens bilder kunde uppvisa såld-lappar redan före vernissagen. ”Ja de va då de”, kunde man säga.
År 1907 blev Schohin intresserad av Lumières autochromplåtar. I olikhet med de flesta andra av våra amatörer gav han inte upp försöken trots svårigheterna; – 2 sek. exponering i starkt solljus och en besvärlig omvändningsframkallning.
För en tid sedan anordnades en färgbildvisning på ett av vår klubbs möten. Vi fick se Schohins stilleben och landskap i autochrom och därefter som kontrast ett bildsvep från Grand Canyon och Yellowstone park anno 1947 – ”all in gorgeous, sparkling color!”
Jag vill lova att det var en kontrast! De amerikanska bilderna hårda, bjärta, – autochrombilderna mjuka med en färgåtergivning som smeker ögat i stället för att reta det. Orsakerna till denna slående olikhet kan vi inte diskutera här. Tiderna förändras, och vi och våra bilder med dem.
För att nå så häpnadsväckande god resultat i färg som han gjorde måste Schohin bokföra alla omständigheter som kunde inverka på resultatet av exponeringen (ljusmätare fanns inte, och latituden för färgfilm var lika liten då som nu), och minst lika noga kontrollera de olika momenten i framkallningen. I detta var han empiriker, vetenskapsman.
Samma metod förde honom till glänsande resultat också när det gällde motivval och komposition. En vinter kunde han för beundrande fotovänner visa en serie ypperliga närbilder av skog och snö, och det var många som undrade om man verkligen kunde hitta sådana motiv nära Helsingfors. Och Schohin förklarade att det kunde man nog, – på en avstjälpningsplats i en skogsdunge i utkanten av staden. Denna anspråkslöshet i motivvalet är det bästa beviset på hans konstnärliga kraft. Han sökte skönheten och han fann den, tycks det, var han än sökte den.
Per Olov Jansson ]


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie möte den 12.4.1949. Ordförande B.W. Rothe och sekreterare J. Mattson. Närvarande 24 medlemmar.

§ 1 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till Janssons tekniska kafferep och förklarade mötet öppnat, varefter man bänkade sig vid ordf. Roos födelsedagsbord.

§ 2 P.O. Jansson presenterade den belgiska bildkollektionen och gav samtidigt goda råd för sommarens fotograferingar.

§ 3 Till nya medlemmar invaldes ing. Philip Hilswn och ekon. stud. Guy Stenbäck.

§ 4 Ordföranden tackade alla dem som handhaft arrangementen av jubileumsutställningen och -festen.

§ 5 Ordföranden uppmanade klubbmedlemmarna att inkomma med tävlingsförslag beträffande de till klubben donerade pokalerna.

§ 6 Mötet avslutades kl. 22.30

In fidem:
J. Mattsson


Protokoll fört vid Amatörfotografklubben i Helsingfors ordinarie möte den 9 maj 1949 å Handelsgillet. Ordförande B.W. Rothe, sekreterare J. Mattsson. Närvarande 30 medlemmar.

§ 1 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Till protokolljusterare valdes ing. H. Malmberg.

§ 3 Till tävlingen om Månadens bild [motto ”Vår”] hade inlämnats 7 bilder. Resultat:
I pris fröken Eja Uhlenius
II pris fröken Eugenie von Stahl
III pris herr P.O. Jansson

§ 4 Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta förslag till tävlingsstadgar för de till klubben donerade pokalerna.

§ 5 Tekniska stunden hölls av P.O. Jansson över ämnet ”Bildregi”.

§ 6 Arrangemangen för klubbens vårutfärd den 29 maj anförtroddes fröken Anna-Lisa Höckert, som även välvilligt lovade ställa sin sportstuga Trollebo i Karleby till klubbens förfogande.

§ 7 Mötets officiella del avslutades kl. 21.15.

§ 8 Vid supén närvoro 15 medlemmar.

Vid protokollet:
J. Mattsson


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 15 september 1949 å Handelsgillet i Helsingfors. Ordförande R. Roos och sekreterare J. Mattsson. Närvarande 34 medlemmar.

§ 1 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och särskilt klubbens amerikanska gäst fru Eva Konikoff.
Vidare uttryckte ordföranden sin förhoppning om att alla haft en givande fotografisk sommar.

§ 2 Till protokolljusterare valdes fotograf Trond Hedström.

§ 3 Till nya medlemmar antogs följande: Herrar Per Jacobson, Erik Lindgren, Bror-Erik Winter och Dr. C.J. Sjöblom.

§ 4 Styrelsens förslag till utbyte av bildkollektioner med Dansk Foto-Union godkändes.

§ 5 Höstens tävlingsprogram diskuterades och data för de olika tävlingarna fastslogs.
Oktober: Ing. Nummelins minnestävling ”Segel och hav”. Utfärdstävlingen 1949. Månadens bild.
November: Årstävlan. Mästerskapstävlan. Månadens bild.
December: Årets bild. Månadens bild.

§ 6 Till tävlingen om Måndens bild motto ”Sommar” hade inlämnats 5 bilder. Resultat:
I pris R. Roos 58 p.
II pris P.O. Jansson 46 p.
III pris J. Mattson 20 p.

§ 7 Motiv för Månadens bild för oktobermötet blev ”Hamnvy”.

§ 8 Klubbens gäst fru Eva Konikoff berättade om fotografering i Amerika och visade en egen bildkollektion.
De intressanta bilderna som i någon mån skilde sig från finländsk uppfattning av konstnärlig fotografering, väckte livlig diskussion.

§ 9 Ordföranden berättade om en ny kopieringsmetod, samt kritiserade en rikssvensk prisbelönad bild.

§ 10 Mötets officiella del avslutades kl. 21.35.

§ 11 Vid supén deltogo 14 medlemmar.

In fidem:
J. Mattsson


Protokoll fört vid AFK:s årsmöte 10 oktober 1949 å Handelsgillet i Helsingfors. Ordförande R. Roos, sekr. J. Mattsson. 14 medlemmar närvarande.

§ 1 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och konstaterade att mötet var stadgeenligt sammankallat.

§ 2 Förhandlingarna inleddes med uppläsandet av årsberättelsen och kassaställningen jämte materialförvaltarens och bibliotekariens redogörelse. Emot ovannämnda fanns ingenting att anmärka.

§ 3 Den avgående styrelsen beviljades decharge.

§ 4 De i tur avgående styrelsemedlemmarna voro R. Roos, C. Grünberg och B. Peder. B. Peder önskade inte bli återvald. I hans ställe invaldes P.O. Jansson. Styrelsen fick alltså följande sammansättning: R. Roos, B.W. Rothe, O. Nyblin, G. Groundstroem, C. Grünberg, P.O. Jansson.

§ 5 Revisorer blevo H. Nybom och S. Sandell. Suppleanter K. Renholm och H. Herrman.

§ 6 Medlemsavgiften förblev mk 350:-

§ 7 Klubben skall på försök arbeta med två sekreterare. P.O. Jansson som huvudsekreterare och J. Mattsson som hans biträde.

§ 8 Klubbens verksamhetsprogram diskuterades och bland kommande tävlingar kan nämnas:
Kameraseuras pokal, Stadsbilder. Tamp. Kameraseuras pokal, Industribilder. (Sannolikt dessa motiv), AFK – Fotografiska f. i Stockholm – Roos pokal (Stadgar finns).

§ 9 En smalfilmskommitté tillsattes med B.W. Rothe som ordförande.

§ 10 Ing. Hemming åtog sig att uppgöra riktlinjen för ett utbildningsprogram.

§ 11 Styrelsen fick i uppdrag att uppgöra förslag till indelning av klubbmedlemmar i olika tävlingsklasser. Detta med tanke på att även nybörjare skulle ha placeringsmöjligheter i tävlingen.

§ 12 Dir. H. Nybom föreslog att man till klubbens möten skulle få inlämna bilder för kritik. Förslaget ansågs allmänt vara gott.

§ 13 Fru Regi Nybom lovade lära retuschteknik för dem som så önskade.

§ 14 Föreslogs att klubben skulle av fotohandlarna anhålla om rabatt för klubbmedlemmarna vid inköp av fotomaterial.

§ 15 I tävlingen om Månadens Bild, motto Hamn, deltogo 5 bilder:
I pris R. Roos 63 p.
II pris R. Grandell 54 p.
III pris C. Johansson 50 p.

§ 16 Till utfärdstävlingen ”Den roligaste [utfärds]bilden” hade inlämnats 7 bilder.
I pris B.W. Rothe
II pris J. Mattsson

§ 17 Till ny medlem invaldes dr. Boris Lindqvist.

§ 18 Dir. Nybom meddelade att han till klubben donerar 10.000:-. Ordföranden tackade donatorn.

§ 19 Per telefon meddelades att Fotoma Oy donerar en pokal. Motiv för tävlingen ”Interiören”. Tävlingsregler uppgöres av Fotoma Oy.

§ 20 Motiv för Månadens Bild för november blev ”På gatan”.

§ 21 Mötets officiella del avslutades kl. 21.40

§ 22 I supén deltogo 14 medlemmar.

In fidem:
J. Mattsson


Redogörelse för Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. sextionde verksamhetsår (1948-49).

Under det tilländalupna verksamhetsåret har klubben upprätthållit sin verksamhet under sedvanliga former. Tillgången på foto-material av alla slag har blivit märkbart bättre, men trots detta har inte någon större livaktighet än tidigare kunnat iakttagas på tävlingsfronten. Det tycks som alltför få medlemmar låtit sina bilder finna vägen till klubbmötena. Sålunda var deltagarantalet för tävlingen Månadens bild i medeltal c. 6.
Styrelsemedlemmar och funktionärer. Styrelsemedlemmar har varit: ordf. R. Roos, vice. ordf. B.W. Rothe, sekr. B. Peder och som vikarie för honom J. Mattsson. Skattmästare O. Nyblin, materialförvaltare och bibliotekarie C. Grünberg, klubbens representant i SKL:s styrelse G. Groundstroem. Av dessa äro i tur att avgå Grünberg, Peder och Roos.
Klubbvärdinna: frk. Anna-Lisa Höckert.
Klubbmästare: P.O. Jansson.
Revisorer: H. Nybom, S. Sandell, suppleanter H. Herrmann, K. Renholm.
Medlemsavgiften fastställdes på årsmötet till mk 350:-
Kassaställningen framgår ur skattmästarens tablå.
Julfesten. Kombinerat decembermöte och julfest hölls den 8 december på Klaus Kurki. För de lyckade arrangemangen svarade klubbens damer. Efter de sedvanliga tävlingarna samt presenterandet av en amerikansk bildkollektion bänkade sig medlemmarna vid det vackert dekorerade bordet. Bland programnumren kan nämnas ordförandens julbetraktelse, två kortfilmer av Nyblin samt julklappsutdelning av klubbens julbock hr. S. Sundell. Snapsvisetävlingen hade samlat flere deltagare, av vilka ordföranden utgick som segrare. Festen avslutades med lotteri av fotomaterial.
60-årsjubileet. Man kan säga att en stor del av året gått i 60-årsjubileets tecken. Högtidsdagen firades den 2 april i samband med SKL:s årsmöte och årstävlan, vilken detta år gick i vår klubbs regi. Efter öppnandet av en utställning på Galeri Hörhammer, där årstävlans bästa bilder samt en retrospektiv kollektion från vår klubb förevisades och prisutdelningen skedde, samlades klubbmedlemmarna och representanter för SKL och de övriga kameraklubbarna i landet till festbankett på hotel Kämp. Efter cocktails på stående fot kallade ceremonimästaren till supén, vilken inledden en synnerligen angenäm och lyckad samvaro. Efter festtalet som hölls av klubbens ordförande R. Roos, framförde de övriga klubbarnas representanter sina lyckönskningar. Pokaler för framtida tävlingar överräcktes av … Till hedersmedlemmar kallades ordföranden dir. R. Roos, fotograf C. Grünberg, ing. G. Groundstroem och dir. O. Nyblin. Kvällen avslutades med dans och lotteri. I samband med jubileet drevs propaganda för amatörfotografering genom tidningsnotiser och ett uppträdande i radion den 31 mars, varvid Peter Snagg intervjuade några klubbmedlemmar.
Jubileumspublikationen innehållande en kort historik över de senaste 10 åren samt andra historiska och kåserande artiklar, blev till följd av tryckeristrejken inte färdig till jubileet, men utdelades senare per post och vid mötena.
60-årsjubileet och SKL:s årstävling åsamkade klubben stora utgifter och mycket arbete. Utan det generösa stöd i form av donationer, såväl kontanta belopp som lotterivinster samt annonser i 60-årspublikationen, som klubbens vänner och gynnare gåvo, hade situationen säkert blivit prekär. Ett hjärtligt tack önskar klubben uttala till dem alla. Likaså till alla de medlemmar – ingen nämnd men ingen glömd – som i olika funktioner med osparad möda och uppoffring gav jubileet gestalt. Hjärtligt tack.
En särskild förteckning av donatorer bifogas denna årsberättelse.
Tekniska stunden. Ett gott uppslag har varit den vid varje möte återkommande s.k. tekniska stunden, avsedd att uppfriska medlemmarnas tekniska kunskaper genom diskussioner och korta referat. Tekniska stunden har huvudsakligen dirigerats av P.O. Jansson.
Föredrag. 15.11.1948 Ing. O. Berg: En resa i Tyskland., 10.1.1949 Dr. Sven Brotherus: En resa i Jämtland, med ljusbilder., 7.2.1949 Ing. O. Berg: T-optik., 7.3.1949 Dr. Synnöve Saubert von Hausen: Upplevelser på Sumatra., 15.9.1949 Fru Eva Konikoff: Amerikansk fotografi av idag.
Utländska bildkollektioner. 8.12.1948 Amerikansk bildkollektion, presenterad av B. Peder., 12.4.1949 Belgisk bildkollektion, presenterad av P.O. Jansson.
Filmer. Dir. O. Nyblin: Film från vårutfärden 1948, Dir. O. Nyblin: färgfilm, På svampplockning., Hans Norrback: färgfilm.
Tävlingar. Årstävlan: I pris Ragnar Ungern, Åbo, II pris utdelades ej, III pris Rabbe Schauman, S. Brotherus.
Juniortävlans sluttävlan: I pris J. Mattsson.
Utfärdstävlan 1948: I pris P.O. Jansson, II pris Lars Jansson.
Årets bild: I pris P.O. Jansson, II pris O. Nyblin, III pris R. Roos.
Juniortävlan: höstens slutomg.: I pris Gottfrid Sirén.
Mästerskapstävlan, 5 omgången, 2 ronder: I pris R. Roos, 67 p., II pris R. Grandell, 65 p., III pris Eja Uhlenius, 60 p., IV pris S. Brotherus, 59,5 p., V pris Hans Norrback, 58 p.
SKL:s årstävlan: Grupp I (landskap). Diplom: O. Nyblin. Klubben 3dje i poäng. Grupp II (porträtt). Klubben 5te. Grupp III (övriga personbilder): Diplom Eja Uhlenius. Klubben 4de. Grupp IVa (stilleben): I pris. P.O. Jansson: Hattdekoration. Diplom. R. Roos, Eja Uhlenius, Klubben 2dra. Grupp IVb (övriga bilder): Diplom. P.O. Jansson, R. Roos. Klubben 2dra. Grupp IVa och IVb som en grupp: AFK 2dra pris. Allmänna tävlingen klubbarna emellan: III pris AFK. Årets mästare: Aarre Toivonen, Tampereen Kameraseura, AFK:s placeringar: VI P.O. Janssson, VII R. Roos, XII Eja Uhlenius.
Det s.k. ”Tekniska kafferepet”. Kallelsen till aprilmötet innefattade bl.a. den mystiska programpunkten ”Janssons tekniska kafferep”. Detta befanns vara kamuflage för firandet av ordföranden R. Roos födelsedag. Det läckert dukade kaffebordet var en glädjande överraskning för de medlemmar som hörsammat kallelsen.
Vårutfärden. Klubbens vårutfärd gick av stapeln den 29 maj. Under förmiddagens lopp samlades 24 medlemmar per buss, bil, motorcykel och båt till Tallbo i Karleby på inbjudan av klubbvärdinnan frk. Anna-Lisa Höckert. Vädret kunde ha varit vackrare, men stämningen var den bästa och mat och dryck fick ersätta sol och ”knäppande”. Det var en nöjd och väl undfägnad skara som på kvällen återvände till staden.
Schulténska medaljen, som årligen vid årsmötet utdelats till personer vilka förtjänstfullt deltagit i klubbens verksamhet, tillerkändes vid årsmötet 1948 R. Roos.


Berättelse över AFK:s bibliotekets verksamhet under år 1948-1949.

1) Biblioteket har varit tillgängligt för AFK´s medlemmar alla måndagar fr. 5-6 på Glogatan 8 i firman Foto-Työ.
2) Inalles besöktes biblioteket av 67 medlemmar.
3) Även 1948-49 är biblioteket prenumererat på följande tidskrifter: Foto fr. Sverige, Camera fr. Schweitz, Nordisk Tidskrift för Fotografi, Stockholm.
4) Inga böcker eller andra tidskrifter anskaffades, utom Fotogr. Förening i Stockholm som gåva ”Min bästa bild”.
Helsingfors den 10 oktober 1949


Protokoll fört vid AFK:s möte den 9 november 1949 på Handelsgillet i Helsingfors. Ordf. R. Roos, Sekr. P.O. Jansson. Närvarande ca. 45 medlemmar.

§ 1 Smalfilmssektionen samlades under B.W. Rothes ordförandeskap kl. 18.30 för att diskutera sin verksamhet. Senare uppmanade sektionen alla klubbmedlemmar som äro smalfilmare att till Nyblins affär skriftligen meddela vilket filmformat och vilken utrustning de begagna.

§ 2 Klubbens ordförande hälsade de närvarande, framför allt deltagarna i årstävlan välkomna.

§ 3 Fröken Uhlenius rekapitulerade prisdomarnas åsikt om kollektionerna i årstävlan och delgav resultaten, varefter prisutdelning skedde.
I pris Fredrik Hackman ”Gråväder över fjällen”
II pris Sven Brotherus ”Aqua”
II pris Carl Johan Tallberg ”Triotar 7,5 cm”
III pris Carl-Erik Johansson ”Hans Anders”
III pris Erik A. Heino ”Ocean”
Hedersomnämnande:
Ernfrid Heikkilä ”Gamma”
Tauno Karlstedt ”Sommar”
Anita Paavilainen ”Rapsodi i svart och vitt”
Hjördis Heino ”Raija”
Kai-Edwin Holmlund ”Pictorial aspect”
I tävlingen deltog 19 kollektioner och 3 bilder, vilka samtliga utställdes.

§ 4 Till tävlingen ”Segel och hav” hade inlämnats 14 bilder. Prisdomarenas kritik upplästes av sekreteraren. Tre pris utdelades.
I pris Sven Brotherus 28 p.
II pris Nils-Erik Hongell 26 p.
III pris R. Roos 25,5 p.
Första pristagaren redogjorde för hur han genom inkopiering av ett moln förbättrat kompositionen i sin bild.

§ 5 Månadens bild, Motto ”På gatan” hade samlat 6 bilder.
I pris Eva Roos 71 p.
II pris O. Nyblin 58 p.
III pris R. Roos 22 p.

§ 6 I första ronden i Mästartävlans sjätte omgång deltog 8 kollektioner. De närvarande följde med spänt intresse uppläsandet av domarnas protokoll. I många fall skiljde sig domarnas åsikter om bilderna i anmärkningsvärd grad från varandra, men kritiken var intressant och välmotiverad. Alla tre domare satt samma serie i första rummet.
I pris Eja Uhlenius 78,5 p.
II pris O. Nyblin 72 p.
III pris R. Roos 70,5 p.
IV pris R. Grandell 59,5 p.
V pris P.O. Jansson 56,5 p.
VI pris Maire Schalin 52,5 p.
VII pris Hans Norrback 49 p.
VIII pris Sven Brotherus 48,5 p.

§ 7 Sedan resultatet i Mästartävlan kungjorts uppläste ordföranden valda bitar om ”kritik” ur Tidskrift för Nordisk Fotografi. Sekretariatet fick ett tack för hängningen av de över 100 bilderna i de 4 tävlingarna. Den fisknätsskärm som med framgång användes var dock främst resultatet av ordförandens tekniska fantasi.

§ 8 Datum för julfesten fastslogs efter röstning till den 7 december.

§ 9 Medlemmarna uppmanades att inlämna förslag till motiv för ing. F. Hemmings kurser nästa år.

§ 10 Ordförande uppmanade medlemmarna att göra sitt bästa för att få tag på en lokal lämplig som laboratorium.

§ 11 Ett förslag om extraordinarie möte för diskussion om brännande frågor vann understöd.
Amatörfrågan diskuterades. Resumé av framförda åsikter:
a) Konstaterades att 7 av 8 deltagare i Mästartävlan denna gång var yrkesmän. Bilder som yrkesmannen gjort ”aus Liebe zur Kunst” borde i allmänhet få deltaga. Skall en indelning ske, bör det inte vara amatör-yrkesmän, utan olika klasser oberoende av amatörskap. Dessutom dock tävlingar endast för amatörer.
b) Yrkesmän och avancerade amatörer på samma ståndpunkt.
c) Amatörer svårt handikappade genom brist på möjligheter till laboratoriearbete.
d) Några amatörtävlingar, några nybörjartävlingar, resten allmänna.
e) Status quo bäst. Vart skulle våra amatörer komma om de inte hade yrkesmännen som konkurrenter. Nybörjarklass, men inga andra klasser.
f) Då amatörfrågan diskuterades för 50 år sedan gav Daniel Nyblin följande definition på yrkesfotografi: ”den som förtjänar på bild eller är anställd i en firma som förtjänar på bilder”. Får amatören någon enstaka bild antagen av en tidning gör detta honom dock ej till yrkesman. (Denna åsikt vann understöd).
g) Anställda i foto-affärer behöver icke automatiskt anses som yrkesmän.
h) Skall vi ha amatörtävlingar så väntar fortfarande frågan som vem som är amatör på sitt svar.

§ 12 Mötet avslutades här, då tiden var långt framskriden. Under supén beslöts att motivet för Månadens Bild, december, blir ”Höstbild”.

§ 13 Vid genomläsning av årsmötets protokoll framgick att ett utelämnande gjorts. Protokollet godkändes, med tillägg av att Schulténska medaljen tilldelats vicehäradshövdingen B.W. Rothe, för visat intresse för klubbens bästa.


Protokoll fört vid AFK:s möte onsdagen den 23 november 1949 kl. 19.00 på Handelsgillet.

§ 1 Vid mötet var 29 personer närvarande.

§ 2 I ordförande, R. Roos frånvaro ledde G. Groundstroem förhandlingarna.

§ 3 Styrelsen framlade kostnadsförslag för ett diplom, vilket skulle kunna ersätta pokaler i vissa tävlingar. En lång diskussion följde och utmynnade i följande slutkläm levererad av Nils K. Michelsson från Karis: Mötet beslöt att vid mindre tävlingar inom klubben inga skärskilda pris utdelas, utan ”baklappar” ersätta dessa. Vid större tävlingar kan pris utdelas. Styrelsen erhåller i uppdrag att utarbeta en poängtabell, enligt vilken tävlande i klubbens mindre tävlingar belönas för högsta sammanlagda poäng vid säsongens slut. (OBS. Juniortävlingen lösning på denna punkt. Styrelsen erhåller vidare i uppdrag att bestämma vad som skall räknas som vad.)
Klämmen godkändes utan omröstning.
Vid omröstning beslöts enhälligt att diplom icke skall införas. Slutliga avgörandet hänsköts dock till nästa ordinarie möte.
Under diskussionen framkom följande huvudsynpunkter:
Mot: Diplomen kan ej hängas runt väggarna, de glöms bort i låda. Konkret pris bättre. Dessutom finns baklappar, varför diplom äro onödiga. Kostnaden alltför stor och dessutom onödig.
För: Diplomen i stället för 2:a och 3:dje pris, vilket innebär besparing. FOTO i Sverige och Liitto här utdela även diplom. Diplomen kunna infogas i mappar. Baklapparna är en ren rutinsak och då de medföljer bilden behövs dessutom ett diplom som kan förvaras även då bilden skickas bort, eller går förlorad. För stor kontrast mellan 1:sta pristagarens pokal och de övrigas baklappar. Därför diplom åt övriga pristagare.
Diskussion om pris eller ej:
För: Den mänskliga fåfängan. Kostnaden kan minskas genom utdelande av skedar, plaketter i standardtförande eller andra prisbilliga föremål. Konkreta pris mer önskvärda än lappar eller diplom. Riktigt att ersättning ges för den tävlandes arbete och förmåga.
Mot: Konkreta pris nödvändiga endast i viktigare tävlingar eller i sista omgången av tävlingar som delats upp i flere omgångar, samt även då endast åt 1:a pristagaren. Det ekonomiska skall vara avgörande, ty klubben behöver pengar och åter pengar. – t.ex. för ett kommande laboratorium. Inte rätt att en stor del av medlemsavgifterna skall gå till att bekosta pris åt ett fåtal tävlingshabitueér. Det är väl ändå inte priset man vill visa, utan bilden. Kan vi inte anse oss så fullvuxna att medvetandet om att vi erhållit pris räcker – + baklappen. Skedar tråkiga då modellen ofta varierar. Plaketter har man ej lust att samla på hög. Även om billiga pris anskaffas blir graveringen dyr.

§ 4 Frågan om tävlingsavgift diskuterades.
För: Ekonomien måste tryggas så att klubben kan väl betjäna sina medlemmar. En avgift på 25-100:- är obetydlig jämförd med de övriga utgifterna deltagarena i tävlingar frivilligt ådrar sig. Vi måste tänka på vårt framtida laboratorium, till vilket stora summor behövas. Årsavgiften är låg och utgifterna redan nu stora.
Mot: Tävlandet i sig självt tillräckligt dyrt. Vi sparar dessutom då vi nu beslutat inskränka pokalutdelningen. Intresset svalnar om avgift uppbäres för klubbens interna tävlingar. (Avgift snarare borde uppbäras av dem som icke tävla).
En opionsröstning visade att 17 personer var för och 11 emot avgifter.
Fråga hänsköts till styrelsen för beredning.

§ 5 Bilderna från SKL:s årstävlan visades, kritiserades och diskuterades. Roos gav personlig, kort och uppskattad kritik av några av de intressantare bilderna.

§ 6 Närvarande vid mötet var två Karis-bor, herrar Mickelsson och Ridderstad, vilka med iver deltogo i diskussionen och till kritik uppvisade en serie djurbilder från sin egen förening.

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors

© AFK 1889-2020

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors