Protokoll 1920-1939

Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors sammanträde å Hotel Kämp den 13 januari 1920 kl. ½ 8 på e.m. Närvarande voro herrar Englund, Johansson, Leibowitsch, Lönnqvist, Piirinen, Rosenberg, Rinne, Schohin, Tengén, Timiriasew och undertecknad Dahlberg, som förde protokollet.

§ 1 Protokollet från Fotografiamatörklubbens sammanträde den 2 december 1919 upplästes och justerades.

§ 2 Ordföranden meddelade att styrelsen till nya medlemmar antagit fru N. Schohin och Dr Harald Lindberg.

§ 3 Föredrogs till vidare behandling Herr N. Leibowitsch protest mot Prisjuryns utslag över klubbens senaste årstävlan i Oktober 1919. Protesten var av följande lydelse:
”Till Prisjuryn vid Fotografiamatörklubbens årstäflan i Oktober 1919.
Då den muntliga protest undertecknad avgav med anledning av Prisjuryns utslag i Klubbens årstävlan icke varit tillfylles, anhåller jag härmed att skriftligen få i saken anföra följande: Juryn motiverade sitt utslag med påståendet att de av mig insända bilderna tidigare prisbelönats. Detta är emellertid icke fallet helt enkelt därför att de icke tidigare deltagit i någon tävlan. Beträffande den invändning juryn senare riktade mot det sakförhållande att bilderna varit reproducerade och alltså kända för juryns medlemmar kan jag ej annat än uttrycka min livliga förvåning öfver att juryn icke funnit den enda i detta fall tillbudsstående lösningen, nämlingen inkallandet av ojäviga prisdomare. Med ovanstående anser jag ha motiverat min ståndpunkt i frågan, men är beredd att ytterligare muntligen diskutera saken.
Helsingfors den 1 November 1919.
Nicolai Leibowitsch”
Med anledning därav hade Prisjuryn till novembermötet avlämnat följande preciserad motivering till i frågavarande utslag:

Enligt reglerna, gällande för klubbens årstävlan bör var och en deltagare i tävlan inlämna 3 bilder under anonymitet, vilket förutsätter att de tävlande bilderna ej före tävlan bekantgjorts för allmänheten med tillkännagivande av fotografens namn. Då en av de tre till den nu i frågavarande kollektionen hörande bilderna under fotografens namn förut utställts vid klubbens 25-års jubileumsutställning och två av desamma dessutom, likadeles under fotografens namn, publicerats i tidskriften Veckans Krönika, kan kollektionen i fråga ej motsvara de för årstävlan gällande reglerna och måste enligt juryns mening sålunda falla utom tävlan.
Sedan antecknats att sekreteraren, som fått sig i uppdrag att i protokollet söka tidigare beslut eller andra bestämmelser, vilka vore egnade att förtydliga reglerna i nu ifrågavarande avseende, ej funnit sådana, meddelade ordföranden, att styrelsen efter granskning av reglerna och med stöd av den uppfattning om reglernas innebörd, beträffande anonymiteten, som inom klubben varit rådande under den långa tid, under vilken reglerna följts av densamma, kommit att omfatta Prisjuryns åsikt i saken, men då reglerna möjligen vore i behov av revidering och i viss mån kanske även av förnyelse i enlighet med utvecklingens nuvarande ståndpunkt och med tidsförhållandenas krav i övrigt, hade styrelsen beslutit föreslå tillsättandet av en kommitté, som finge i uppdrag att taga frågan under omprövning och inkomma med förslag i saken.
I den därpå följande diskussionen vidhöll herr Leibowitsch sin åsikt, framhållande även att de till tävlan inlämnade bilderna varit av andra på samma gång tagna negativ och på annat sätt utförda än de förut utställda eller publicerade, vilket även borde framgå vid närmare jämförande av bilderna i fråga. Herr Leibowitsch åsikt i saken omfattades av herr Piirinen, medan andra talare, herr Schohin, Englund, Lönnqvist, m.fl. ansågo de av herr Lönnqvist anförda omständigheterna ej föranleda någon ändring i Prisjuryns utslag, då användningen av olika förfaringssätt vid utförandet av bilderna ej heller av olika negativ, om de äro alldeles lika och avge precis samma bild, ej kan anses tillräckligt för att rubba bildernas identitet i det nu i fråga varande avseendet.
Frågan förklarades med diskussionen avslutad.

§ 4 I enlighet med styrelsens i föregående paragraf omnämnda förslag tillsattes en kommitté av tre personer för att granska klubbens tävlingsregler och för att uppgöra förslag till ändring och förnyelse av desamma i den mån sådant kan anses vara av behovet påkallat. I kommittén invaldes hrr Englund, Leibowitsch och V. Hackman, Herr Leibowitsch fick i uppdrag att sammankalla kommittén.

§ 5 Ordföranden meddelade att klubbens stadgar ej motsvara bestämmelserna i den nya föreningslagen av den 4 januari 1919. Styrelsen hade visserligen till Socialstyrelsen inom föreskriven tid inlämnat ansökan om införandet av klubben i föreningsregistret, men en omändring av stadgarna är dock nödvändig och böra de omändrade stadgarna så snart de på nästkommande årsmöte kunna av klubben stadfästas, till Socialstyrelsen inlämnas jämte ny anhållan om införandet av klubben i föreningsregister.
Med anedning härav hade också styrelsen utarbetat förslag till nya stadgar för klubben och upplästes detta förslag för mötet i och för underkastande av detsamma en principiell diskussion av mötet. Sedan särskilda uttalanden avgivits angående olika i förslaget berörda principfrågor uppdrogs åt styrelsen att förbereda frågan vidare och att delgiva förslaget till medlemmarnas kännedom på sätt, styrelsen finner lämpligt.

§ 6 Till besvarandet av klubben hade inlämnats följande frågor:
1) Får en person försälja sina fotografiska alster /om ock till självkostnads pris/ och betraktas personen ifråga enl. Klubbens regler, dock allt fortsättningsvis som amatör, i händelse han försålt bilder?
2) I händelse så är fallet så vore det av intresse att få veta sedan när ett dylikt medgivande från Klubbens sida beviljats.
3) Hvilka äro de kostnader som få medräknas vid bestämmandet av självkostnadspriset? Få alla följande poster medräknas vid bestämmandet av självkostnaden för en bild: Plåtar, eventuellt film, papper, kemikalier för framställandet av bilden, slitage å apparaten, resbidrag, avlönandet av vikarie i händelse personen är tvungen att anskaffa dylik för den tid han är ute i och för fotografering?
Frågvis.
Uppdrogs åt styrelsen att förbereda frågorna med iakttagande av vad som tidigare beslutats i samma ärenden.

§ 7 Herr Schohin förevisade några bilder, tagan av partiellt försvagade negativ, förklarande tillika tillvägagångssättet vid försvagandet av negativen. I den härav föranledda diskussionen, i vilken hrr Leibowitsch, Englund m.fl. deltogo, framkommo många intressanta och lärorika erfarenheter.

§ 8 Efter mötet avåts gemensam supé nere i matsalen.

In fidem:
Juhani Rinne


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors möte å Hotel Kämp, tisdagen den 3 februari 1920. Närvarande voro Herrar Rinne, Forselles, Tengén, Schohin, Lindberg, Donner, Hollertz, Savonius, Leibowitsch, Lönnqvist, Fältmars, Piirinen, Timiriasew, Wetterstrand, Bröderman, Englund, B. Wasastjerna, N. Wasastjerna, Lundqvist och Nummelin.

§ 1 Protokollet från januarimötet upplästes och justerades. I sammanhang härmed anförde ordföranden flere utdrag ur klubbens protokoll från tidigare år, vari frågan om amatörskap behandlades och ur vilka framgick att klubben redan tidigare ställt sig på den ståndpunkt prisjuryn i sitt bedömande vid senaste årstävlan iakttagit.

§ 2 Ordföranden påminde om skioptikontävlan, till vilken bilderna skulle inlämnas i god tid före nästa möte i Mars. Likaså uppmanades Herrar medlemmar att i allmänhet till klubbens möten medtaga bilder för kritisering.

§ 3 Frågan om den på avvägar komna stereoskopkameran upptogs och meddelade Herr Nummelin att ifrågavarande apparat med säkerhet fanns år 1914, vilket även bekräftades av Herr Leibowitsch. Beslöts att hos Herrar Rosenberg och Larsson efterhöra vad de i saken hade att meddela.

§ 4 Från Herr J. Schildt i Borgå hade till klubben ingått en skrivelse med förfrågan om sättet för framställande av silhuettfotografier och överlämnades åt Herr Lönnqvist att besvara densamma.

§ 5 Den åter aktuell vordna frågan om amatörskap upptogs och refererades av ordföranden på ett synnerligen sakrikt och uttömmande sätt, men lämnades ärendets vidare behandling till ett följande sammanträde.

§ 6 Professor J.E. Rosberg höll ett mycket intressant av skioptikonbilder belyst föredrag om de nord-norska fjordarna och forntida samfärdsmedel å desamma.

§ 7 Dagens motivtävlan (växter i det fria) hade inlämnats 8 bilder, vilka av prisjuryn på följande sätt bedömdes:
”Spirea” 9 points
”Veratrum” 7 points
”Sommar” 6 points
”Astragalus” 6 points
”Sippor” 4 points
”Onoclea” 3 points
”Z” 3 points
motto: ”Tall” utelämnades, emedan juryn ansåg att denna bild icke motsvarade vad i motivbestämmelserna angives.

§ 8 Herr Lönnqvist meddelade att A/B Finska Fotografiska Magasinet från firman Goltz & Breutmann, Dresden, emottagit en skrivelse, vari underrättades att till dem, från Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskunta r.l. ingått begäran om prisuppgifter å deras fotografiska artiklar samt att Fotografiamatörklubben i Helsingfors skulle garanterat bliva kund hos S. Osuusk. Kesk. Osuuskunta.
Med anledning härav uttalade herr Piirinen att då de fotografiska affärerna härstädes på av klubben genom styrelsen tidigare gjord förfrågan icke kunnat bevilja klubben eller dess medlemmar någon förmån vid inköp, så hade han jämte Herr Tengén besökt S. Osuusk., som enligt vad de erfarit ämnade upprätta en avdelning för fotografiska utensilier, men hade de uttryckligen betonat, att de icke uppträdde i klubbens namn och ej heller hade någon fullmakt därtill, vadan den omskrivna garantin ej kunnat av dem givas.
Efter diskussion beslöts att till protokollet anteckna att varken klubben i sin helhet eller dess styrelse befullmäktigat någon att å klubbens vägnar giva något som helst bindande löfte i ifrågavarande avseende.

§ 9 Herr Piirinen väckte frågan om förberedande åtgärder för utgivande av en fotografisk tidskrift i Finland. Efter en livlig diskussion beslöt klubben att emedan kostnaderna för en sådan publikation f.n. skulle bliva enormt höga, överlämna åt styrelsen att hålla frågan i minnet samt vid lämpligt tillfälle framdeles återupptaga densamma.

§ 10 Efter mötet avåts gemensam supé i nedre matsalen.

In fidem
Carl af Forselles


I samband med justeringen av protokollet för den 13 januari 1920 ber jag att, med hänsyn till § 3 i pågående mötets protokoll få antecknat följande:
Vid genomgående av klubbens äldre protokoll efter senaste sammanträde har jag funnit följande av klubben fattade beslut, vilka äro ägnade att förklara klubbens tidigare ståndpunkt i den fråga, som i nämnda paragraf relaterats. Den 11 januari 1910 (§ 8) har nämligen klubben beslutit: 1) att i allmän utställning kunna deltaga bilder, som ej tidigare blivit på samma ort offentligt utställda, således även bilder som deltagit i anonymtävlan eller på klubbens sammanträden kritiserats; 2) att i anonymtävlan kunna deltaga bilder, som ej tidigare blivit på samma ort offentligt utställda eller prisbelönats i tidigare av samma förening anordnad anonymtävlan, således även bilder som deltagit i motivtävlan eller på klubbens sammanträden kritiserats, och 3) att uttrycket ”till alla delar själv förfärdigade bilder” i klubbens tävlingsregler bör förstås sålunda att varje amatör själv bör kartonera sina bilder, men att han dock får taga emot goda råd. Den 9 januari 1912 har vidare beslutits att Bild, som deltagit i anonymtävlan, men ej erhållit pris, kan ånyo deltaga i tävling. Beträffande det sistnämnda beslutet har vid mötet den 3 december 1912 av herr D. Nyblin påyrkats ett upphävande av beslutet, men något avgörande i saken har ej förekommit.
Av ovannämnda beslut framgår det tydligt att, enligt klubbens egna föreskrifter, förut utställda och förut prisbelönta bilder ej få deltaga i klubbens anonyma tävlingar och att anonymitetsprincipen också i övrigt är fullkomligt bevarad vid bestämmandet av rättigheterna till deltagande för bilder i anonyma tävlingar, ty denna motsäges icke av, att bilder som förut deltagit i en anonym tävlan men ej prisbelönats, eller vilka förut vid klubbens möten kritiserats, tillåtits deltaga i tävlingarna.
Prisjuryns ståndpunkt i den nu uppkomna tvistefrågan, som ju också omfattades av styrelsen och majoriteten vid klubbens senaste möte, måste sålunda anses vara fullkomligt i överensstämmelse med klubbens tidigare ställning i frågan.

Juhani Rinne


Protokoll fördt vid den af Fotografiamatörklubben i Helsingfors tillsatta prisjuryns sammanträde den 2 februari 1920. I sammanträdet deltogo Herrar V. Hackman, G.A. Wetterstrand och Björn Wasastjerna.
Till bedömande förelågo 8 bilder, som inlemnats till motivtäflan med motiv ”växter i det fria”. Af dessa bilder ansåg juryn en bild, motto Tall, icke motsvara hvad med motivet angifves, hvarför densamma lemnades utom bedömande. Öfriga bilder tilldelades nämda antal points:
Motto Spiraea 9 points, Veratrum 7 points, Sommar 6 points, Astragalus 6 points, Sippor 4 points, Onoxlea 3 points, Z 3 points.
G.A. Wetterstrand Björn Wasastjerna


Protokoll fört vid Fotografiamatörklubbens möte å Hotel Kämp, tisdagen den 2 mars 1920. Närvarande voro Herrar Rinne, Forselles, Schohin, Tengén, Englund, Hollertz, Faltin, W. Johansson, Timiriasew, Wetterstrand, Leibowitsch, Frentz, Larsson, Piirinen, Tallgren, Fältmars, Maurin, Brotherus, Hackman, B. Wasastjerna, N. Wasastjerna och Nybom.

§ 1 Protokollet från Februarimötet upplästes och justerades.

§ 2 Frågan om amatörskap bordlades till något följande sammanträde. De närvarande påmindes om motivtävlan i April månad (stadsinteriör).

§ 3 Ordföranden meddelade att den Herr Brotherus tilldelade Schulténska medaljen ännu icke kunde utlämnas, emedan stansen till densamma av guldsmed Fagerroos förpackats bland andra saker, som genom upphörande av hans affär blivit magasinerade och att stansen f.n. vore svår att eftersöka.

§ 4 Med anledning av Timiriasews 60 åriga födelsedag hade styrelsen genom Herrar Rinne och Schohin å klubbens vägnar uppvaktat honom, vilket vann klubbens enhetliga gillande.

§ 5 Emedan fortfarande stora svårigheter möta vid anskaffande av lämpligt material för framställande av bromoljetryck hade styrelsen ännu icke kunnat vidtaga åtgärder för tävlan och ej heller för den beslutna kursen i detta förfarande.

§ 6 Förslag väcktes av ordföranden om anordnande av en vinterutfärd och beslöt klubben att företaga en sådan utfärd någon söndag samt överlämnade åt styrelsen att bestämma tid och mål för färden, varom skulle dagen förut genom annons tillkännagivas.

§ 7 Ett med stort intresse åhört föredrag hölls av General L. Munck om en resa till Algeriet och besök i den vid Atlasbergen belägna gamla romerska militärstaden Timgad. Föredraget illustrerades av utomordentligt karaktäristiska skioptikonbilder från denna utgrävda, om hög kultur vittnade stad jämte omgivningar.

§ 8 Till denna månads tävlan ”Skioptikonbilder” hade inlämnats tvenne kollektioner á 6 bilder vardera med motto ”Sommarmoln” och ”Rim”.
Prisjuryn tilldelade mottot Rim andra pris. Bilderna kritiserades av Herr B. Wasastjerna på ett sakrikt och träffande sätt.

§ 9 Professor Mietes arbete ”Künstlerische Landschaftsphotographie” refererades av Herr G.A.Wetterstrand klart och koncist.

§ 10 Efter mötet intogs supé å nedre Kämp.

In fidem
Carl af Forselles


Prisjuryprotokoll
Till Fotografiamatörklubbens skioptikontäflan hafva inlämnats två (2) kollektioner om sex (6) bilder hvarje (format 9×12) försedda med motto: ”Sommarmoln” och ”Rim” samt hvilka enligt program i afseende å motiv hafva ett visst sammanhang med hvarandra och icke hafva varit förut förevisade i klubben (se täflingsregler)
Enligt prisjuryns beslut har kollektionen ”Rim” tilldelats andra priset.
Helsigfors den 2 Mars 1920.
Björn Wasastjerna G.A. Wetterstrand W. Schohin

Protokoll fört vid Fotografiamatörklubbens möte å Hotel Kämp tisdagen den 6 April 1920. Närvarande voro Herrar af Forselles, Schohin, Wetterstrand, Lidberg, Hollertz, Lönnqvist, Timiriasew, Maurin, Piirinen, Faltin, Englund, Larsson, Savonius, Hackman, Rinne och B. Wasastjerna. På grund av ordinarie ordförandens frånvaro leddes förhandlingarna till en början av Herr C. af Forselles.

§ 1 Föregående mötes protokoll upplästes och justerades utan anmärkningar.

§ 2 Till medlem i klubben hade styrelsen invalt korrespondenten herr Guido Kumberg.

§ 3 Klubben beslöt att om gynnsam väderlek inträffar, anordna en utfärd till Borgå den 30 instundande Maj, varvid doktor Rinne lovat biträda som ciceron samt berätta ett och annat om minnesrika platser och byggnader, som delvis komma att få vika för ett modärnt Borgå. I medio av Juni skulle arrangeras en utfärd till Sveaborg.

§ 4 För instundande säsong beslöt klubben, på förslag av styrelsen, anordna följande tävlingar:
1) September Utfärdstävlan (Borgåutfärd)
2) Oktober Årstävlan
3) November Molnstudie (Landskap, däri molnen utgöra huvudsaken)
4) Februari Djurbilder (Naturbilder)
5) Mars Stilleben
6) April Skioptikontävlan

§ 5 Uppdrogs åt herrar Schohin, Timiriasew och Lönnqvist att försöka identifiera klubbens skioptikonbilder. De bilder, som av dem ej kunna fastställas, skulle vid något av klubbens sammanträden visas på Vita duken för att härigenom söka utröna vem som utfört desamma.

§ 6 Herr G. Lönnqvist överlämnade som gåva till klubben ett exemplar av Deutscher Camera Almanach, Band No II.

§ 7 Doktor J. Rinne refererade från förenämnda tyska arbete en artikel av dr. P. Linder om direkt kopiering av vissa föremål, eller fotografering utan kamera. Herr Schohin förevisade några av honom enligt denna metod framställda bilder, vilka genom sitt briljanta utförande väckte stort intresse. Dessutom hade herr Schohin utställt ett par väl utöförda vinterlandskap enligt bromoljeförfarandet.

§ 8 På grund av den långt framskridna tiden beslöts att det föreliggande förslaget till förändring av klubbens stadgar skulle genomgås vid ett extra sammanträde i April och uppmanades medlemmarna att då mangrant infinna sig samt förut noga genomläsa förslaget.

§ 9 Efter mötet intogs gemensam supé å nedre Kämp.

In fidem
Carl af Forselles

Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens extra sammanträde torsdagen den 22 April 1920 kl. ½ 8 e.m. å Hotel Kämp. Närvarande voro Herrar Rinne, af Forselles, Schohin, Wetterstrand, Lindberg, Hollertz, Lönnqvist, Timiriasew, Piirinen, Faltin, W. Johansson, Englund, Savonius, Hackman, Tobiesen, B. Wasastjerna och Kumberg.

§ 1 Styrelsens förslag till förändring av klubbens stadgar genomlästes i sin helhet, varvid vissa omformuleringar vidtogs och skulle nästa läsning ske vid ett kommande sammanträde, varefter stadgarna fastställdes vid årsmötet i oktober.

§ 2 Gemensam supé intogs i nedre matsalen.

In fidem
Carl af Forselles


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte å Hotel Kämp den 4 maj 1920 kl ½ 8 e.m. Närvarande voro herrar Donner, Englund, Faltin, af Forselles, Fältmars, Hollertz, Holmström, Kumberg, Larsson, Lönnqvist, Savonius, Schohin, Wetterstrand och undertecknad.

§ 1 Emedan ord. ordföranden var förhindrad att närvara leddes förhandlingarna af Herr C. af Forselles.
Protokollen från mötet den 6 april 1920 och från mötet den 22 april 1920 upplästes och godkändes utan anmärkningar.

§ 2 Upptogs frågan om annonsen om årstävlan och beslöts att införa densamma i förändrad form i huvudstadens tidningar under maj och september månader.

§ 3 Upplästes en skrivelse från Turistföreningen vari klubbens medlemmar uppmanades att till sagda förenings samlingar insända kopior av bilder, vilka hava allmänt turistintresse. Bemöts att utsända cirkulär till medlemmarna med uppmaning att intressera sig för saken.

§ 4 Dr Wetterstrand överlämnade ett antal cirkulär från Florinska kommissionen med uppmaning att fotografera folktyper i svenska Finland och att med dessa bilder deltaga i en kommande fotografisk utställning av svenska folktyper i Finland. Beslöts att bifoga ett exemplar av cirkuläret till det cirkulär som klubben utsänder till medlemmarna med anledning av i § 3 nämnda skrivelse från Turistföreningen.

§ 5 Upplästes herr Eric Wasströms anhållan om att på grund av bristande tid för mötenas bevistande bliva avförd från klubbens medlemsförteckning, vilken ansökan bifölls.

§ 6 Till motivtävlan hade inlämnats endast en bild med motto S.D. 1799. Dr Wetterstrand uppläste prisjuryns protokoll enligt vilket bilden tilldelats 8 point, och kritiserade densammas utförande.

§ 7 Beslöts att utfärden till Borgå skulle gå av stapeln den 30 maj och uppdrogs åt styrelsen att besluta om färden skulle ske per båt eller bantåg, varom styrelsen i cirkulär skulle delgiva medlemmarna.

§ 8 Herr Lönnqvist meddelade att AB Finska Fotografiska Magasinet å styrelsemöte den 8 april beslutat till klubbens kassa donera ett belopp av Fmk Ettusen (1000) vilket belopp herr Lönnqvist samtidigt överlämnade till ordföranden vid mötet. Donationen emottogs med applåder och uppdrogs åt styrelsen att skriftligen framföra klubbens tack till AB Finska Fotografiska Magasinet för denna donation.

§ 9 Herr Lönnqvist förevisade en mängd välgjorda skioptikonbilder, av vilka en del voro nya för klubben, och belönades med livliga applåder.

§ 10 Efter mötet afåts gemensam supé i nedre matsalen.

In fidem
Erik Dahlberg


Turistföreningens i Finland
Bestyrelse

Utdrag ur protokollet fört vid Turistföreningens Styrelsesammanträde den 22 April 1920.
§ 1. …. ett förslag till samarbete med Amatörfotografklubben för att få till stånd ett representativt album, framställande landskapsvyer, lokala egendomligheter, folkliv och seder, nationaldräkter och dyl. av geografiskt, etnografiskt och rent estetiskt intresse. Förslaget mottogs med sympati. Dr Rinne föreslog, at någon person skulle utses att genomgå medlemmarnas av Amatörfotografiklubben fotografisamligar för att ur dessa utvälja för ändamålet lämpliga bilder…


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens möte å Hotel Kämp tisdagen den 21 September 1920. Närvarande voro Herrar Rinne, af Forselles, Tengén, Piirinen, Nybom, Timiriasew, Schohin, Lindberg, Maurin, Frentz, Wetterstrand, Faltin och Englund.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och justerades.

§ 2 Beslöts att klubbens årsmöte skulle afhållas å Hotel Kämp tisdagen den 19 oktober.

§ 3 Förslaget till nya stadgar genomlästes för 2dra gången. Mot § 8 inlades reservation af herr Piirinen, som ansåg att densamma helt borde uteslutas emedan klubbens protokolls- och förhandlingsspråk som hittills varit svenska kunde förbli utan några bestämmelser i stadgarna. Efter en kortare diskussion härom skreds till omröstning som utföll så, att ifrågavarande paragraf oförändrad skulle bibehållas. Öfriga paragrafer godkändes enhälligt.

§ 4 Herr direktör Alfred Nybom (firma P.J. Bögelund) öfverlämnade en donation å Ettusen finska mark att användas för klubbens löpande utgifter och beslöts att i skrifvelse till donatör framföra klubbens tack för denna välkomna gåfva.

§ 5 Herr Lektor Ernst Lampén höll ett intressant och mycket humoristiskt föredrag om Savolaks och dess folktyper illustreradt genom skioptikonbilder.

§ 6 Meddelades att vårutfärden till Borgå som var planerat att ega rum den 30 sistlidne maj inhiberats på grund af ringa deltagare.

§ 7 Efter mötet intogs gemensam supé i vilken tyvärr endast ett fåtal medlemmar deltogo.

In fidem
Carl af Forselles


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors årsmöte å Hotel Kämp den 19 Oktober 1920 kl. ½ 8 e.m. Närvarande voro Herrar Rinne, af Forselles, Schohin, Lindberg, Hackman, Englund, Wetterstrand, Timiriasew, Tengén, Fältmars, Brotherus, Lönnqvist, Gordie, Nummelin, Johansson, Piirinen, Tobiesen, Rosenberg, Åström, Maurin, Lundqvist, B. Wasastjerna, Hedström, Kumberg, Frentz samt undertecknad Dahlberg, som förde protokollet. Som tillfällig gäst övervars mötet av tyske ingeniören Hager.

§ 1 Ordföranden gav i ett kortare andragande en överblick över klubbens hittillsvarande 32?åriga verksamhet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Protokollet från senaste möte upplästes och godkändes.

§ 3 Ordföranden meddelde att styrelsen till medlemmar i klubben intagit fotograferna, herrar Edv. Boldt-Christmas och Antti Hedström.

§ 4 Förslaget till nya stadgar för klubben genomlästes för tredje och sista gången och godkändes efter diskussion i vissa punkter. Emot § 8 inlade herr Tengén reservation. Herr Piirinen åberopade sin redan vid mötet den 21 september 1920 emot samma § avgiven reservation.

§ 5 Beslöts att klubbens namn hädanefter skulle vara Amatörfotografklubben i Helsingfors.

§ 6 Ordföranden meddelade resultatet av årets tävlingar. I motivtävlan tilldelades herr Schohin I pris och dr. Brotherus II pris i skioptikontävlan.

§ 7 Dr. Wetterstrand uppläste prisjuryns protokoll över årstävlan, till vilken 14 kollektioner inlämnats. Prisbelönta blevo följande kollektioner: ”Det förflutna” I pris, ”Stämning” I pris, ”Anti-screen” II pris, ”Variato delectat” II pris, och ”Heliar” III pris. Vid brytandet av namnsedlarna befanns de med första pris belönade kollektionerna tillhöra herr W. Schohin, de med andra pris belönade herr Fritz Englund, och den med tredje pris belönade kollektionen herr Gerhard Sesemann.

§ 8 Ordföranden överlämnade pris och diplomer åt pristagare i klubbens tävlingar. Pristagarna hyllades av de övriga medlemmarna med välförtjänta applåder.

§ 9 Dr Wetterstrand gav en lyckad kritik av de prisbelönta bilderna.

§ 10 Sekreteraren uppläste årsberättelsen för klubbens verksamhet under året 1919-1920, vilken godkändes.

§ 11 Kassaförvaltaren uppläste redovisningen för senaste räkenskapsåret, som godkändes, samt meddelade att klubbens ekonomiska ställning nu vore bättre än under tidigare år.

§ 12 Framlades av kassaförvaltaren budget för det kommande året, som av mötet godkändes.

§ 13 Beslöts att medlemsavgiften Fmk 20:- skulle bibehållas oförändrad för det kommande året.

§ 14 Beslöts att tillsvidare prenumerera endast å tidskriften ”Photographische Rundschau”. I övrigt överlämnades åt styrelsen att besluta betr. prenumeration av övriga tidskrifter.

§ 15 Ordföranden uppläste ett förslag till program för nästa verksamhetsår, som godkändes.

§ 16 Beträffande bibliotekets eventuella flyttning upptogs åt styrelsen att försöka anskaffa lämplig lokal.

§ 17 Valet av styrelse för det kommande verkställdes för första gången enligt de nya stadgarna. Röster erhöllo: Dr. Lindberg 22, hr Schohin 21, Dr. Wetterstrand 20, Dr. Rinne 17, hr Englund 17, hr B. Wasastjerna 15, hr af Forselles 12, hr Nummelin 8, Dr. Hackman 7, hr Lönnqvist 5, hr Frentz 2, hr Tengén 2, Dr. Brotherus 1 och överste Timiriasew 1. Sedan hrr Rinne och af Forselles bestämt avsagt sig återval, blevo sålunda följande herrar invalda i den nya styrelsen, nämligen: Dr. Lindberg, hr Schohin, Dr. Wetterstrand, hr Englund, Protokollsekreteraren B. Wasastjerna och ingeniör Nummelin.

§ 18 Till revisor för det kommande året valdes hrr af Forselles och Lönnqvist med hrr Rosenberg och Hackman som suppleanter.

§ 19 Att justera protokollet vid årsmötet utsågos guvernör Gordie och Dr. Hackman.

§ 20 I prisjuryn för det kommande året invaldes hrr Wetterstrand, B. Wasastjerna, och Rosenberg, med hr Schohin som suppleant.

§ 21 Efter avslutande av förhandlingarna tackade Dr. Wetterstrand å klubbens vägnar den avgående styrelsen, riktade sig främst till Dr. Rinne genom vars utträde ur styrelsen klubben förorsakas en kännbar förlust. Dr. Rinne besvarade å styrelsens vägnar andragandet och frambar styrelsens tack till klubbens övriga medlemmar.

§ 22 Därefter intogs gemensam supé i stora matsalen, vari för ovanlighetens skull över tjugo medlemmar deltogo.

In fidem
Erik Dahlberg

Protokollet justerat: Victor Hackman


M.H!
Fotografiamatörklubben i Helsingfors avsluter i dag sitt 32 verksamhetsår. Det är ju redan en anmärkningsvärd tidsperiod klubben har bakom sig, och resultaten av dess arbete äro ej heller utan betydelse, om också det ej är så lätt att i detalj uppräkna dem, allra minst vid detta tillfälle. I den årsberättelse, som här senare kommer att uppläsas, genomgås en del av dem. Såsom en exponent av dessa kunna också de bästa resultaten av dagens årstävlan framhållas, vilka bättre än många ord visa, vilken hög grad av konstnärlig uppfattning i fotografin inom klubben redan utvunnits. Ock ytterligare kan det anföras en glädjande omständighet, som tydligare än förut under senaste år framträtt. Jag avser de många och välkomna bidrag till förstärkandet, som erhållits av våra fotografiska firmor och deras föreståndare, ty de utgöra ett talande bevis på det erkännande, klubben erhållit från fack manna håll, en omständighet som av klubben bör ihågkommas och högt respekteras. Då det i dag antagligen gäller för oss att taga farväl av klubben med dess nuvarande namn och konstitution, sådan denna formulerats av stadgarna, kunna vi göra den gamla Fotografiamatörklubben ett erkännande av att med framgång hava strävat till fotografins upphöjande på en högre konstnärlig nivå, och att den kraftigt bidragit till att utbilda och förfina smaken på det fotografiska området samt att utveckla fordringarna på detsamma mot allt högre och ädlare mål. Och redan med detta allmänna resultatet lämnar den ett värdefullt arv åt sin efterkommare, den Amatörfotografklubb, som i dag skall bildas och på vilken det ankommer att med större resurser än vad den gamla Fotografiklubben vid sin start för 32 år sedan hade, och med en mera preciserad konsistens föra saken vidare. Jag ber altså öppna detta årsmöte, som bl.a. har att fatta beslut om en så viktig omändring i grunderna för klubben vidare verksamhet, med att uttala den förhoppning att klubben efter denna här åsyftade epok komme att gå en ljus framtid till mötes.


Konstfotografin, som utgör Fotografiamatörklubbens arbetsfält, står utom språkintresse och bör enligt min mening sålunda ej av klubben göras till föremål för stridigheter av språkpolitisk art. Då detta utan tvivel sker om i klubbens stadgar intages en bestämmelse om att protokolls- och förhandlingsspråket enbart är svenska, i synnerhet då de båda inhemska språken härintills varit tillåtna emedan stadgarna från början varit på båda språken. Mot pluralitetens beslut att det oaktat införa i stadgarna en sådan bestämmelse, som i § 8 i stadgarna innefattar, ber jag att få i protokollet intaga min reservation.
Helsingfors den 19 oktober 1920.
Aarne Tengén


Protokoll fört vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors Styrelses sammanträde den 13 oktober 1920, kl. 7 e.m. hos herr af Forselles. Närvarande voro ordföranden Dr Rinne och medlemmarna af Forselles, Schohin och Tengén.

§ 1 Sedan det antecknats i protokollet att herr Schohin ej deltog i behandlingen av i denna paragraf omnämnda ärendet, verkställdes uppbrytandet av mottona vid årets motiv och skioptikontävlan. Härvid framgick att prisjuryns utslag vid de särskilda fävlingarna utfallit på följande sätt:

Motivtävlan den 4 november 1919, med motiv ”Sommarlandskap utan vatten”
W. Schohin (”Amatör”) 8 poäng
G. Lönnqvist (”Bromolje”) 8 poäng
W. Schohin (”?”) 7 poäng
G. Lönnqvist (”Sommarlandskap”) 3 poäng
S. Brotherus (”Åskmoln”) 2 poäng
S. Brotherus (”Björkar”) 2 poäng

Motivtävlingen den 3 februari 1920, motiv ”Växter i det fria”
W. Schohin (”Spirea) 9 poäng
H. Lindberg (”Veratrum”) 7 poäng
G. Lönnqvist (”Sommar”) 6 poäng
H. Lindberg (”Astragalus”) 6 poäng
G. Lönnqvist (”Sippor”) 4 poäng
H. Lindberg (”Onoclea”) 3 poäng
W. Schohin (”Z”) 3 poäng

Motivtävlan den 5 maj 1920. Motiv ”Stadsinteriör”
Fritz Englund (”A.D:1799”) 8 poäng

Det sammanräknade poängtalet blir sålunda:
Herr W. Schohin 33 poäng
G. Lönnqvist 21 poäng
H. Lindberg 16 poäng
F. Englund 8 poäng
S. Brotherus 4 poäng

Enligt klubbens beslut av den 7 maj 1912 (§ 5) bör dock endast en av varje tävlandes bilder, den som juryn ansett vara bäst, i fråga komma vid poängfördelningen, varvid hela antalet bilder, som under tävlingens gång av tävlanderna inlämnats tages i betraktande och avgör priset endast i sådant fall att lika antal poäng vid tävlingens slut erhållits av tvänne personer. Då denna regel tillämpas i förevarande fall erhålles följande poängfördelning:
Herr W. Schohin 17 poäng
G. Lönnqvist 14 poäng
F. Englund 8 poäng
H. Lindberg 7 poäng
S. Brotherus 2 poäng

Priset vid motivtävlingarna måste sålunda tillerkännas Herr W. Schohin med 17 poäng. Vid skioptikontävlan den 2 mars 1920 har ett II pris tillerkänts mottot ”Rim”, som vid öppnandet av inseglet befanns tillhöra Dr Sven Brotherus.

§ 2 Upplästes och godkännes det av ordföranden upprätta förslaget till årsberättelsen.

§ 3 Godkändes följande program till klubbens verksamhet under följande klubbår:
1) Mötesdagarna och lokal för möten bibehålles tillsvidare oförändrade.
2) Förutom de tävlingar, vilka av klubben tidigare fasthållits, och vilka äro: motivtävlingarna i november (motto: molnstudie), februari (motiv: djurbilder efter natur), och i mars (motiv: stilleben) samt skioptikontävlan i april, tävlingar av på utfärder upptagna motiv av lämpliga tillfällen anordnas.
3) I fall materialier till bromoljeförfarande under nästa år erhåller, anordnas en kurs i detta förfaringssätt och därefter en tävlan med bromoljebilder.
4) Vid kommande verksamhet fästes särskild uppmärksamhet vid de erfarenheter och uppfinningar, som i olika länder under krigstiden gjorts på det fotografiska och speciellt på det konstfotografiska området och bekantgöras dessa i mån av möjlighet för klubbens medlemmar.
5) Lättnader vid anskaffning av fotografiska materialier och attiralier, särskilt för konstfotografins behov, ombesörjes för klubbens medlemmar.
6) Möjlighet till erhållandet av kännedom av metoder vid stjärnfotograferingen ombesörjer för klubbens medlemmar.
7) Anordningarvidtagas för anskaffandet av möjlighet för klubbens medlemmar till atelier besök i och för praktiska rön.
Åtgärder vidtagas för bibliotekets ordnande.

§ 4 Fastställdes programmet för årsmötet.

§ 5 Utfärdades tacksägelsebrev åt firman A.B. Finska Fotografiska Magasinet och Herrar Alf. Nybom samt Anton Podworsky av vilka klubben erhållit penningsdonationer.

In fidem
Juhani Rinne


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens Styrelses sammanträde den 15 o 16 oktober 1920 föregående dag kl. 8,10 på e.m. hos herr af Forselles, den senare dag kl. 9 på f.m. i Nyblins Magasin. Närvarande voro ordföranden, herr af Forselles, herr Tengén och den 15 även herr Schohin.

§ 1 Protokoll från Styrelsens sammanträde den 13 oktober upplästes till justering.

§ 2 Upptogs till behandling prisjuryns protokoll över årstävlan, varav det framgick att prisjuryn vid tävlan utdelat tvänne I pris åt mottona ”Det förflutna” och ”Stämning”, tvänne II pris åt motton ”Anti screen” och ”Varato delectat” samt ett III pris åt mottot ”Heliar”. Då motton ej voro tillhands uppsköts mötet till lördagen den 16 dennes kl. 9 på f.m. å Nyblins Magasin.

In fidem
Juhani Rinne


Vid det ajournerade mötet närvoro alla ovannämnda förutom herr Schohin.
Vid uppbrytandet av de prisbelönta motton befanns att motton ”Det förflutna” och ”Stämning” tillhöra herr Wladimir Schohin, ”Anti screen” herr Fritz Englund och ”Heliar” herr Gerhard Sesemann. Däremot kunde för märket ”Variatio delectat” inget insegel återfinnas. Sålunda har av prisjuryn tillerkänts Herr Wladimir Schohin tvänne I pris, Herr Englund och märket Variatio delectat ett andra pris vardera samt herr Gerhard Sesemann ett III pris.
Beslöts att utskriva diplom åt de prisbelönta.

In fidem
Juhani Rinne


Årsberättelse för Fotografiamatörklubbens i Helsingfors 32 verksamhetsår 1919-1920.

Fotografiamatörklubbens verksamhet har under det nu tilländalupna klubbåret i stort sett gått efter de riktlinjer, som under de tidigare åren utstakas. Dock har i densamma verldskrigets efterdyningar ännu i hög grad gjort sig kännbara. Framförallt har bristen på särskilda, för den konstnärliga fotografin nödvändiga materialier, även som den ofta nog mindre tillfredsställande kvaliteten på materialier, vilka stått till förfogande, inverkat på resultaten av ansträngningarna. Men även har de av kriget skapade omständigheterna på det samhälleliga och ekonomiska livets områden ej varit egnade att liva och befordra intresset för ett så speciellt och ideelt mål, som det konstfotografiska. Skyddskårsväsendet och många andra dylika intressen göra för närvarande alltför stora anspråk på en medborgares tid och prestations möjligheter, vilka dessutom mer än förut måste riktas på rena levnads- och utkomstfrågor för att det bleve mycket över för de gamla specialintressen. Det är sålunda ett liv i stillhet, en verksamhet med mera inåtvänd prägel, som karaktiserar det senaste klubbåret i likhet med vad fallet varit redan med flere föregående år.
Av de frågor som under det gångna året varit föremål för behandling i klubben, förtjäna de, rörande klubbens inre organisation och de löpande utgifterna, främst att nämnas. Då den 4 januari 1919 emenerade nya föreningslagen ställer större krav på stadgarnas precision och detaljbestämmelser än vad förut fordrats, har det varit nödigt att omarbeta klubbens gamla och även i övrigt föråldrade stadgar i överensstämmelse med fordringarna i den nämnda föreningslagen. Ett förslag till ändring av stadgarna har av styrelsen utarbetats och har detta på flere klubbmöten behandlats och omformulerats samt slutligen godkänts av detta årsmöte. De viktigaste förändringarna som sålunda åstadkommits, bestå uti förstärkandet av styrelsen med ytterligare en medlem, förstärkandet av klubbens ekonomi genom införande av ständiga medlemmar, vilka en gång för alla inbetalar 300:- mark, samt framförallt i ordnandet av hela organisationen mera ändamålsenligt, än vad tidigare varit fallet. Det är att hoppas att klubben i stöd av sina nya stadgar har större utvecklingsmöjligheter än härintills, och att den med ledning av dem kan säkrare och med större framgång sträva till uppfyllandet av sin ideella uppgift.
Även klubbens tävlingsregler ha visat sig behöva en viss granskning. De missuppfattningar, vilka gjorde sig gällande beträffande prisjuryns utslag vid senaste årstävlan, gåvo anledning till klargörandet av klubbens tidigare ställning i fråga om vilka bilder kunna deltag och bliva prisbelönade i klubbens anonyma tävlingar. Härvid har det utrönts, att klubbens åsigt i frågan varit den, att förut utställda och förut prisbelönata bilder ej ha rättighet till deltagandet i sådana tävlingar, varemot denna rättighet tilldelats bilder, vilka förut deltagit i anonym tävlan men ej prisbelönats, och bilder vilka tidigare kritiserats vid klubbmöten. (Jmf. protok. 11/1 1910 och 9/1 1912). Då emellertid ändringar i de gällande tävlingsreglerna kunna måhända vara av behovet påkallade har en kommité bestående av herrar Leibowitsch, Englund och Hackman, tillsatts för att med hänsyn därtill granska reglerna och uppgöra förslag till möjligen nödig befunnen omformulering av desamma.
En större fråga, som under senaste klubbåret också varit under debatt, är frågan om amatörskapet och om en amatörfotografs rättigheter till avyttring av sina fotografiska alster utan att falla utom amatörbegreppets område. Frågan vars upptagande till diskussion föranleddes av till klubbens besvarande ställda frågor, förbereddes av ordföranden och framgick av hans framställning, att frågan sedan klubbens andra verksamhetsår varit ofta under behandling och resulterat i växlande definitioner av amatörskapet. Såsom nu gällande bestämmelse i detta avseende kan dock följande definition betraktas: Såsom amatör betraktas den person, som av intresse, för nöjets skull eller av konstnärliga och av vetenskapliga skäl sysslar med fotografi utan att därav göra sig en förvärvskälla. Härav framgår, att en amatör är berättigad att till själfkostnadspris avyttra sina fotografiska alster, att till stöd för denna rättighet kunna anföras besluten av den 7 april 1896. (§ 13), den 5 april 1911 (§ 5) och i vissa delar även av den 1 november 1911. Till självkostnaderna kunna åter räknas fotografens direkta penningeutgifter för plåtar (film), papper och kemikalier samt resekostnader och ersättning för apparat eller andra attiralier i sådant fall att dessa i utförandet av uppdraget skadats och att iståndsättandet av desamma varit förenat med penningutgifter för amatören. Däremot kan ej till själfkostnader inberäknas ersättning för använd tid eller avlönade vikarie, då omsättning av tiden till pengar eller penningens motsvarighet faller inom fackets område. Det är även att märka, att allsorts fackmässig fotografisk verksamhet bör anses vara för amatören främmande.
De flesta av klubbmöten ha under året haft att bjuda på föredrag med växlande ämnen, vilka dock beroende på förhållandena i flesta fall varit valda bland gamla minnen och erfarenheter. Dr Harald Lindberg höll vid decembermöte ett föredrag om fossila växter i Finland illustrerande sitt andragande med utmärkt väl utförda skioptikonbilder, vilka tydligen angåvo fotografins maktpåliggande andel i den växtpaleontologiska forskningens tjänst. Vid februarimötet skildrade åter prof. Rosberg de norska fjordarnas beskaffenhet samt samfärdsmedlen och livet i dessa svårtillgängliga trakter, förtydligande sin framställning med en hel hop vackra skioptikonbilder. Fotografin i turismens tjänst blev åter framhärdad genom de med talrika skioptikonbilder illustrerade föredragen av general L. Munck vid marsmöte om en färd till Algeriet och ett besök i en gammal romersk ruinstad Timgad, vid Atlasbergen, och av lektor Ernst Lampén vid septembermöte om Savolax, dess härliga naturscenerier och kulturoaser. Mera i fack gående ämnen ha behandlats av Herr Schohin vid decembermöte, då förfaringssättet vid förfärdigandet av bromoljebilder förevisades, samt vid januarimöte, då tillvägagångssättet vid partiellt försvagande av negativ utgjorde ämnet för föredraget, som även det illustrerades med talrika bilder.
Nyutkommen facklitteratur har refererats av fr G.A. Wetterstrand och av dr J. Rinne. Den förstnämnda redogjorde för prof. Mietes arabete om ”Kunstlerische Landschaftsphotographie” och den senare dr. P. Liedners artikel om kopiering av föremål direkt å papper eller ”fotografering utan kamera”, i Deutscher Kamera Almanach B. 11. I sammanhang med det sistnämnda referatet förevisade herr Schohin mycket vällyckade bilder av växter, spetsar m.m., av honom utförda efter det av Liedner beskrivna förfaringssättet.
Skioptikonbilder ha vid klubbmöten förevisats även av herr Maurin vid novembermöte, då en betydande kollektion av vackra naturbilder från Jämtland, åtföljda av nödiga förklaringar, föreställdes klubben, och av herr G. Lönnqvist vid decembermöte med motiv från Fölisön, upptagna på klubbens höstutfärd till denna ort, samt vid majmötet, då en hel hop vackra bilder, delvis nya för klubben förevisades.
Bildkritik har under senaste år ej förekommit med anledning därav att bilder till kritisering av medlemmarna, oaktat de därom påmints, ej upphämtats. Däremot ha några, särskilt i tekniskt avseende intressanta vinterlandskap i bromoljeförfarandet av herr Schohin utställts vid klubbens aprilmöte.
Under årets lopp har klubben anordnat 6 särskilda tävlingar, nämligen 3 motivtävlingar vid november-, februari- och majmöten, en utfärdstävlan i november, en skioptikontävlan i mars samt en årstävlan vid detta årsmöte. Till motivtävlingarna ha inlämnats: i november, med motiv ”Sommarlandskap utan vatten”, 7, i februari, med motiv ”Växter i det fria”, 8, av vilka dock en (med motto Tall) ansågs med hänsyn till val av motiv falla utom tävlan, samt i maj, med motiv ”Stadsinteriör” blott en enda bild. Priset vid dessa tävlingar ha vunnits av herr W. Schohin med 17 poäng.
Till skioptikontävlan ha inlämnats endast tvänne kollektioner av 6 bilder var, och har ett II pris härvid tilldelats dr Sven Brotherus. Till utfärdstävlan med motiv från Sveaborg ha av tvenne deltagare 3 bilder inlämnats och har priset därvid tillerkänts herr G.W. Fältmars. Till årstävlan ha 14 kollektioner inlämnats och har prisfördelningen därvid utfallit sålunda att herr W. Schohin tilldelats tvänne I pris, herrar Fritz Englund och — ett II pris vardera samt herr Gerhard Sesemann ett III pris.
Till septembermötet hade klubben dessutom utlyst en utfärdstävlan med bilder från Borgå, men med anledning därav att utfärden ej blev av, förföll också tävlan. Även en interurban tävlan hade av Fotografiamatörklubben i Wasa redan under föregående år utlysts med motiven ”barnporträtt” och ”hantverkare i arbete” och med en, till den 31 december 1919, bestämd inlämningstid, men har från vår klubbs sida ingen deltagare däri anmält sig. På grund av svårigheterna vid anskaffning av materialier har en tidigare besluten tävlan med bilder i bromoljetryck, likalitet som en ävenledes besluten kurs i detta förfaringssätt ej heller kunnat av klubben anordnas.
Till nästkommande säsong har följande tävlingsordning stadfästs: motivtävlingar i november (molnstudie), februari (djurbilder efter natur) och i mars (stilleben) samt skioptikon tävlan i april.
Under sistförflutna år ha följande utfärder av klubben anordnats, nämligen en höstutfärd den 16 november till Fölisön och en vinterutfärd den 28 mars till Dickursby. Beklagligt nog ha dessa utfärder med mycket ringa intresse av klubbens medlemmar omfattats i ty att endast sex medlemmar i den första, och 5 i den andra utfärden infunnit sig såsom deltagare. Samma var förhållandet även med vårutfärden, som den 30 maj enligt klubbens beslut skulle anordnas till Borgå. Då endast sex medlemmar också denna gång hörsammat kallelsen, ansågo de på färden utrustade förmånligare att inhibera resan, synnerligast då Borgå båten denna gång syntes vara talrikare än vanligt besatt och resan på grund av trängsel tycktes bliva mindre angenämen.
Under årets lopp har klubben sammanträtt 10 gånger, och ha möten besökts i medeltal av 16,8 medlemmar mot 16,3 i föregående år och 18,3 året därförut. Det högsta antalet närvarande 24 uppnåddes vid detta årsmöte, det lägsta 11 vid januari möte.
Såsom nya medlemmar ha under året inskrivits:
Ahonius, Rainer, jägerlöjtnant, Kuopio
Boldt-Christmas, fotograf, Helsingfors
Hedström, Artur, fotograf, Helsingfors
Kumberg, Guido, korrespondent, Helsingfors
Lindberg, Harald, Doktor, Helsingfors
Schohin, N., Fru, Helsingfors
Då två medlemmar avgått, har medlemsantalet ökats med 4 och utgör nu vid årsmötet 75.
Under året ha tvänne av klubbens medlemmar av jubileumsanledning av klubben behörigen uppvaktats.
Förutom ovan antydda ärenden ha vid klubbmöten behandlats på iniativ av Turistföreningen frågan om klubbens medverkan i åstadkommandet av ett Finland-album och på iniativ av den s.k. Florinska kommissionen fotografering av folktyper i etnografiskt avseende. Även har frågan om utgivandet av en fotografisk tidskrift uppväkts och livligt debatterats, men på grund av de onormala prisförhålladena på tryckningsområdet uppskjutits till bättre tider. I mötesprogram har återupptagits den gamla nummern ”frågor till besvarande” och har denna av ett par personer anlitats. De till besvarande ställda frågorna ha gällt amatörskap på det fotografiska området samt silhuettfotografering.
För komplettering av klubbens porträttgalleri har silhuettfotografering vid några möten verkställts.
Begräffande klubbens inventarier har verställandet av en ny inventering beslutits. Därvid ha också ansträngningar gjorts för tillrättaskaffandet av klubbens länge saknade stereoskopkamera, dock utan att häri ännu ha lyckats. För identifiering av klubbens skioptikonplåtar har en kommitté tillsatts, och skulle plåtar, vilka sålunda ej kunna igenkännas, framdeles för klubben i och för igenkännande förevisas. I övrigt ha inventariebeståndet föreblivit oförändrat.
Till klubbens bibliotek har herr G. Lönnqvist skänkt elfte bandet av Deutscher Camera Almanach och herr E. Piirinen det av honom utgivna arbetet: Valokuvausopas aloittelijoille. 7 volymer ha av klubben under året inköpts, förutom periodiska tidskrifter, av vilka 3 prenumererats. Av dessa ha 2 dock ej ännu utkommit. Biblioteket har sålunda ökats med 9 band och utgör dess antal av band enligt en tidigare anteckning för närvarande 312. En granskning av förteckningen över biblioteket har ej under året kunnat utföras på grund därav, att biblioteket förvaras på hotel Kämps vind, där en inventering av detsamma ej varit möjlig.
Angående klubbens ekonomie må nämnas att de alltjämt stigande portoavgifterna och annonsprisen, anskaffandet av nya diplomblanketter, andra löpande utgifter att förtiga, betänkligt försvagat ekonomien. Med största glädje och tacksamhet må därför nämnas de föräringar som gjorts av A.B. Finska Fotografiska Magasinet f.d. Daniel Nyblin, direktör för P.J. Bögelunds fotografiska magasin, Herr Alfred Nybom och Direktör Anton Podvorsky, vilka var och en till klubben donerat Fmk 1.000:- samt Fotografiska magasinet ”Solio”, som skänkt Fmk 300:-.
Klubbens styrelse har under året utgjorts av herrar J. Rinne, C. af Forselles, W. Schohin, A. Tengén och E. Dahlberg, av vilka herr Rinne fungerat såsom ordförande, herr af Forselles såsom kassaförvaltare, herr Schohin som materialförvaltare, herr Tengén såsom bibliotekarie, samt herr Dahlberg såsom sekreterare.
Helsingfors den 19 oktober 1920.
Fotografiamatörklubbens styrelse.
Juhani Rinne W. Schohin Carl af Forselles Erik Dahlberg Aarne Tengén


Protokoll fördt vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors månadsmöte tisdagen den 9 November 1920. Närvarande 14 medlemmar.

§ 1 Den nyvalda styrelsen meddelade att dess funktioner fördelats på följande sätt: Ordföranden Doktor G.A. Wetterstrand, viceordf. Protokollsekreterar Björn Wasastjerna, Skattmästare Direktör Fritz Englund, Sekreterare prokurist Gunnar Lönnqvist, Bibliotekarie Dr. Harald Lindberg och Materialförvaltare Handlanden W. Schohin.

§ 2 Prisjuryns protokoll rörande motivtävlan (Molnstudie) upplästes, varpå en av medlemmarna i juryn, herr Björn Wasastjerna gav en ingående kritik av de inlämnade bilderna.

§ 3 Fil Dr. Harald Lindberg redogjorde för sitt förfaringssätt vid fotografering av såväl levande som pressade växter, påpekade de många svårigheter man härvid har att övervinna. Föredraget, däri såväl praktiska detaljer som ett stort antal vetenskapligt synnerligen noggranna fotografier demonstrerades, väckte livligt intresse och ledde till en kortare diskussion.

§ 4 Till frågelådan hade inlämnats tvänne förfrågningar:
1) Vilken erfarenhet hava klubbens medlemmar angående snabbheten hos orthochromatiska plåtar? Överrensstämma fabrikanternas uppgifter med verkligheten?
2) Vilket lack och huruledes böra gamla Papier-Mache skålar överdragas?
En rätt livlig diskussion utspann sig i anledning av frågorna.

§ 5 Förevisades ett 50 tal klubben tillhöriga skioptikonplåtar i och för identifiering.

§ 6 Mötet avslöts med gemensam supé vilken intogs i nedre matsalen.

In fidem
Harald Lindberg


Protokoll fördt vid prisjuryns sammanträde måndag den 8 november 1920 i och för bedömande av de bilder inlämnade till Amatörfotografklubbens motivtävling: Molnstudie.

Till granskning förelågo 4 bilder, utav vilka mottot:
6/n.-20 tilldelades 9 points [Fritz Englund]
Stormmoln tilldelades 8 points
Moln tilldelades 8 points
1920 tilldelades 5 points.
Helsingfors den 8 november 1920.
W. Schohin G.A. Wetterstrand


Protokoll fördt vid Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte tisdagen den 7 December 1920 kl. ½ 8 e.m. å Hotel Kämp. Närvarande 12 medlemmar, herrar Wetterstrand, Lindberg, Englund, Schohin, Hackman, Hollertz, Holmström, Fältmars, Savonius, Faltin, Timiriasew, & underteckand Lönnqvist.

§ 1 Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

§ 2 Ordföranden föredrog en skrivelse ävensom tävlingsregler från Wasa Amatörfotografklubb r.f. angående en av sistsagda klubb utlyst tävlan. Enär emellertid § 5 i tävlingsreglerna icke alldeles noggrant specifiserade vilka bilder äro uteslutna från tävlingen ifåga uppdrogs åt sekreteraren att anhålla om närmare uppgift i saken från Wasa Klubben.

§ 3 Ordföranden meddelade att Akademiska Bokhandeln tillsändt klubben en del fotografisk litteratur till påseende.

§ 4 Herr F. Englund höll ett synnerligen intressant föredrag angående Bromoljeförfarandet, samt förevisade en del såväl vanliga Bromsilver som Bromoljebilder och framhöll speciellt huru lätt man kan förbättra och upphjälpa, samt bortretuschera såväl tekniska fel som störande detaljer, vilka finnas å negativen, vid framställandet av positiva bilder genom Bromoljeförfarandet.
Föredragaren hoppades därför att medlemmarna i klubben framdeles skulle visa större intresse för bromoljeförfarandet än härintills varit fallet. Ordföranden uttalade önskan om att föredragaren ytterligare framdeles skulle närmare ingå på förfarandets finesser och fördelar framom andra kopieringsmetoder. Föredragaren herr Englund framhöll dock att det tyvärr icke är möjligt att endast genom beskrivning närmare utlägga förfarandets säregna egenskaper utan fordras härtill praktisk demonstration.

§ 5 Herr G. Lönnqvist refererade en artikel ur tidskriften Die Photographische Industrie, angående ett nytt framkallningssätt, genom vilket såväl plåtar som films kunna framkallas vid vitt ljus. Ytterligare förevisade herr L. ett negativ taget å MIMOSA Fabrikens nya pappersfilm.

§ 6 Förevisades ett 50 tal klubben tillhöriga skioptikonplåtar i och för identifiering.

§ 7 Efter mötet intogs gemensam supé i nedre matsalen.

In fidem
Gunnar Lönnqvist


Protokoll fördt vid Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte Tisdagen den 11 Januari 1921 kl. ½ 8 e.m. å Hotel Kämp.
Närvarande 16 medlemmar, herrar: B. Wasastjerna, W. Schohin, F. Englund, K. Holmström, W. Johansson, G.W. Fältmars, I. Timiriasew, C. Hollertz, N. Wasastjerna, L. Wasastjerna, W. Jakobsson, H. Rosenberg, A. Faltin, O. Larsson, G.A. Wetterstrand, & undertecknad Lönnqvist.
Förhandlingarna leddes av Dr G.A Wetterstrand.

§ 1 Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

§ 2 Herr Dr Wetterstrand refererade synnerligen utförligt Dr J. Rhedens intressanta arbete ”Die richtige Belichtung” och åhördes referatet av de närvarande med stort intresse.

§ 3 Herr B. Wasastjerna förevisade en del films & plåtnegativ vilka efter några års förvaring av okänd anledning blivit totalt förstörda, enligt föredragarens förmenande möjligen angripits av något slags bakterier. En rätt livlig diskussion uppstod beträffande den formodade orsaken till att negativen erhållit de å desamma synliga felen.

§ 4 Herr G. Lönnqvist demonstrerade Dr J. Rhedens Belysningstabell.

§ 5 Till frågelådan hade inlämnats tvänne frågor av följande lydelse:
1) Huru bör man gå tillväga för att få en förstoring med normala kontraster från en flau negtiv?
2) Har en inträdande brunfärgning av framkallningslösningen någon betydelse för resultatet?
Med anledning av förutstående frågor uppstod en livlig diskussion.

§ 6 Skioptikonbilder kunde tyvärr icke förevisas vid mötet, enär klubben genom missförstånd icke var i tillfälle att disponera över sin vanliga lokal.

§ 7 Mötet avslöts med gemensam supé vilken intogs i nedre matsalen.

In fidem
Gunnar Lönnqvist


Protokoll fört vid Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte tisdagen den 1 februari 1921 kl. ½ 8 e.m. å Hotel Kämp.
Närvarande 11 medlemmar, herrar: G.A. Wetterstrand, W. Schohin, A. Faltin, F. Englund, G.W. Fältmars, E. Piirinen, C. Hollertz, H. Lindberg, W. Hackman, I. Timiriasew & undertecknad Lönnqvist.
Förhandlingarna leddes av Dr G.A. Wetterstrand.

§ 1 Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

§ 2 Ordföranden föredrog en skrivelse från Wasa Amatörfotografklubbs sekreterare Herr M. Ingman vari denne framhöll sina privata åsikter beträffande tolkningen av vissa punkter i Wasa Klubbens senaste tävlingsregler.

§ 3 I samband med i § 2 omnämnda fråga önskade herr Englund till protokollet få antecknadt, att vår klubb för en längre tid sedan tillsatt en kommitté i och för uppgörande av förslag till nya gemensamma tävlingsregler för Amatörfotografklubbarna i landet och hade herr N. Leibowitsch av vår klubb anmodats att sammankalla kommitténs medlemmar, enär emellertid herr L. tills dato icke sammankallat kommittén, ansåg herr Englund att saken tills vidare måtte få förfalla.

§ 4 Till februari mötets motivtävlan (Djurbilder) hade tyvärr icke inlämnats några tävlingsbilder, klubben beslöt därför att uppskjuta ifrågavarande tävlan till Mars mötet, vadan alltså, vid detta möte tvänne motivtävlingar skulle försiggå.

§ 5 Herr Dr G.A. Wetterstrand höll ett synnerligen intressant och sakrikt föredrag om Gulskivor och Färgkänsliga plåtar, med anledning av föredraget uppstod en synnerligen livlig diskussion i vilken de flesta närvarande medlemmarna deltogo.

§ 6 Till frågelådan hade inlämnats trenne frågor av följande lydelse:
1) Taga Bromsilver papper och plåtar skada om de betraktas vid vitt ljus förrän de äro utfixade?
2) Månne negativ plåtar och films få större kraft och täthet om de efter det desamma förstärkts med vanligt Sublimat förstärkning framkallas i följande bad: 100g vatten, 1g. metol, & 10g sulfit vatten fri, och i händelse så är fallet, blir negativen ännu tätare om förfarandet upprepas flera gånger?

§ 7 Upptogs så frågan om anordnandet av utfärd, klubben beslöt dock att uppskjuta behandlingen av denna fråga till marsmötet, herr Englund anhöll dock om att styrelsen måtte behålla utfärden i åtanke, samt om möjligt försöka få till stånd en utfärd i och för fotograferande av verkliga midvinterbilder.

§ 8 Mötet avslöts med gemensam supé.

In fidem
Gunnar Lönnqvist


Protokoll fördt vid Amatörfotografklubben i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 1 Mars 1921 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 13 medlemmar: Dr G.A. Wetterstrand, W. Schohin, F. Englund, I. Timiriasew, C. af Forselles, C. Hollertz, O. Larsson, B. Wasastjerna, L. Wasastjerna, S. Brotherus, G.W. Fältmars, A. Faltin & undertecknad Lönnqvist.
Förhandlingarna leddes av Dr G.A. Wetterstrand.

§ 1 Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

§ 2 Herr B. Wasastjerna uppläste prisjuryns protokoll beträffande motivtävlan (Stilleben) och hade de inlämnade bilderna erhållit följande antal point: mottot Quo-vadis 8, märket [en triangel] 7 och märket X.Y.Z. 6 point.

§ 3 En av medlemmarna i prisjuryn, Dr Wetterstrand, gav en ingående kritik över de inlämnade bilderna.

§ 4 Herr B. Wasastjerna höll ett intressant föredrag om avtonade gulskivor och uppstod med anledning av föredraget en livlig diskussion.

§ 5 Herr Fältmars förevisade en del avtonade gulskivor från Lifa fabriken, samt ytterligare några negativ tagna med tillhjälp av ifrågavarande skivor.

§ 6 Till frågelådan hade inlämnats följande fråga:
Huru uppnå bästa resultat vid fotografering av dimma? Vanlig eller ortochromatisk plåt? Lång eller kort exponering?
På förslag av ordföranden beslöt klubben emellertid att uppta behandlingen av föreliggande fråga först vid nästa ordinarie månadsmöte.

§ 7 Upptogs så frågan om utfärd, herr B. Wasastjerna uttalade dock som sin åsikt att det tyvärr icke visat sig i fotografiskt hänseende alltför givande att anordna gemensamma utfärder, utan ansåg herr W. att i händelse amatören verkligen önskar göra en utfärd i och för fotografering av goda bilder han hälst bör gå ensam eller högst tillsammans med en eller ett par intresserade.
Enär emellertid ett flertal medlemmar voro intresserade av att få till stånd en gemensam vinterutfärd, uppdrogs åt styrelsen, att anordna utfärd i medlet av mars och skulle medlemmarna uppmärksamgöras på utfärden genom tidningsannons.

§ 8 Till kritik hade inlämnats en bild och kritiserades densamma av herrar Englund & Schohin.

§ 9 Herr Lönnqvist meddelade att aktionärerna i A/B Finska Fotografiska Magasinet vid sin ordinarie bolagsstämma anslagit en summa av Fmk 2.000:- i och för understödande av klubbens verksamhet och överlämnade herr L. summan ifråga vid mötet åt ordföranden. Klubben anmodade ordföranden att skriftligen framföra klubbens tack.

§ 10 Herr Schohin framställde till medlemmarnas besvarande följande fråga: Huru många bilder 18×24 cm kunna framkallas i 100ccm framkallningslösning? Med anledning av frågan uppstod diskussion.

§ 11 Herr B. Wasastjerna höll ett med stort intresse åhört föredrag om ”Bilder med moln” samt förevisade i samband med föredraget talrika väl utförda skioptikonbilder, ytterligare förevisade herr W. meddels projektionsapparat en del negativ plåtar vilka voro synnerligen täta, samt av dessa negativ väl gjorda lyckade skioptikonbilder och beskrev föredragaren för medlemmarna huru han framställt bilderna av ifrågavarande negativ.

§ 12 Mötet avslöts med gemensam supé vilken intogs i nedre matsalen.

In fidem
Gunnar Lönnqvist


Protokoll fört vid Amatörfotografklubben i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 5 april 1921 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 12 medlemmar:
Herrar G.A. Wetterstrand, B. Wasastjerna, B. Åström, I. Timiriasew, C. Hollertz, S. Brotherus, W. Hackman, Hj. Maurin, W. Schohin, O. Larsson, F. Englund & undertecknad Lönnqvist.
Förhandlingarna leddes av ordinarie ordföranden Dr. Wetterstrand.

§ 1 Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

§ 2 Ordföranden meddelade att styrelsen annonseradt om anordnandet av gemensam utfärd 2dra dag påsk, utfärden hade dock tyvärr på grund av otjänlig väderlek icke kunnat äga rum.

§ 3 Ordföranden framhöll att till dagens skioptikon-tävlan inlämnats tvänne kollektioner om 6 st. bilder var och hade de inlämnade kollektionerna vardera tillerkänts andra pris. Tävlingsbilderna förevisades härefter medels skioptikonapparat och kritiserades desamma utav en av medlemmarna i prisjuryn (herr B. Wasastjerna).

§ 4 Herr G.A. Wetterstrand refererade en artikel ur den engelska tidskriften ”The Amateur Photographer” vari beskrevs ett nytt framkallningssätt genom vilket såväl extra snabba som starkt färgkänsliga plåtar och films kunna framkallas vid relativt starkt ljus. Herr Lönnqvist meddelade i samband med referatet att han redan för någon månad sedan meddelat ett referat ur den tyska tidskriften Die Photographische Industrie vari enahanda förfaringssätt beskrivits.

§ 5 Herr Wetterstrand refererade ytterligare en annan atrikel ur samma engelska tidskrift vari beskrevs ett förfaringssätt genom vilket Bromsilver bilder lätt kunna uppiggas och retuscheras genom påläggandet av färger, vilka återigen lätt kunna bortraderas om så är nödvändigt. Föredragaren förmodade dock att förfarandet icke utan övning kunde utföras å små bilder med fina detaljer utan endast komma ifråga vid upphjälpandet av större bilder med jämna ytor.

§ 6 Upptogs så till besvarande den vid senaste möte inlämnade frågan om fotografering av dimma. Ordföranden framhöll att han tyvärr icke lyckats finna någon egentlig beskrivning över dimmfotografering ehuru han genomgått en hel del facklitteratur och tidskrifter. Herr Lönnqvist förevisade meddels skioptikon apparat några av honom tagna fotografier av dimma, samt meddelade en del upplysningar beträffande exponering, negativmaterial och framkallning av ifrågavarande bilder. Herr Schohin framhöll ytterligare att man synnerligen lätt kan framställa dimmfotografier genom Bromoljetrycket.

§ 7 Herrar Englund och Lönnqvist förevisade en massa fotografier, tagna såväl utan, som med jämna och avtonade gulskivor samt framhöllo som sin åsikt, att den avtonade gulskivan i speciella fall ger bättre resultat än den jämt färgade skivan och därför mera borde komma till användning. Några av medlemmarna uttalade dock en avvikande mening beträffande den avtonade gulskivans andvändbarhet och uppstod en synnerligen livlig diskussion i ämnet.

§ 8 Herr F. Englund meddelade att han numera lyckats framställa olje-transfer bilder och förevisade herr E. en stor kollektion bilder utförda enligt förutnämnda förfarande å flera olika slag av rå papper. De förevisade bilderna väckte de närvarandes livliga intresse. Till slut uttalade herr Englund att det vore synnerligen glädjande om något flere klubbmedlemmar skulle intressera sig för Bromoljetrycket enär man genom detta kopieringsförfarande kan framställa synnerligen konstnärliga och förnäma bilder.

§ 9 Till förberedande diskussion upptogs härpå frågan om anordnandet av vårutfärd och föreslog herr Englund som mål för utfärden Sveaborg, förslaget vann även understöd av ett flertal medlemmar och anmodades styrelsen att hålla förslaget i åtanke vid anordnandet av utfärden.

§ 10 Efter mötet intogs gemensam supé i nedre matsalen.

In fidem
Gunnar Lönnqvist


Prisjuryprotokoll
Till Amatörfotografklubbens skioptikontäflan har inlämnats två kollektioner om sex bilder hvarje, försedda med motto ”Sommar” (format 9×12) och ”Midvintersol” (format: fem bilder 9×12 och en 8×8). Enligt prisjuryns beslut har hvardera kollektion tilldelats andra priset.
Helsingfors den 5 April 1921.
G.A. Wetterstrand Björn Wasastjerna W. Schohin


Protokoll fört vid Amatörfotografklubben i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 3 maj 1921 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 9 medlemmar:
Herrar G.A. Wetterstrand, F. Englund, W. Schohin, O. Larsson, A. Faltin, Hj. Fagerros, H. Rosenberg, I. Timiriasew och undertecknad Lönnqvist.

§ 1 Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

§ 2 Till fortsatt diskussion upptogs så frågan om anordnandet av vårutfärd och beslöt klubben att om möjligt arrangera utfärd till Sveaborg den 22 maj. Anteckningslista för deltagarena i utfärden skulle framläggas i Nyblins Magasin och bestämdes tisdagen den 17/5 som sista anmälningsdag. I händelse tillstånd icke kunde erhållas i och för fotografering å Sveaborg, beslöt klubben företaga utfärden till Åggelby förutnämnda dag.

§ 3 Dr G.A. Wetterstrand höll ett med stort intresse åhört synnerligen intressant föredrag om ett nytt objektiv beräknadt av Dr Rudolph och tillverkadt av firman Hugo Meyer i Görlitz. Med anledning av föredraget uppstod diskussion.

§ 4 På förslag av styrelsen beslöt klubben anordna följande tävlingar under kommande säsong:
September Utfärdstävlan
Oktober Årstäflan
November Motivtävlan: Sommar
December Motivtävlan: Höstlöv
Januari Motivtävlan: Vinter
April Skioptikontävlan
Maj Motivtävlan: Vårsnö
Klubben beslöt vidare att tävlingarna skulle arrangeras i enlighet med de tidigare fastställda principerna och skulle tävlingsbilderna, med undantag för årstävlan, inlämnas till Nyblins Magasin, senast lördag e.m. före respektive möten. Sista inlämningsdag för bilder vilka skola deltaga i klubbens årstävlan fastställdes till 8 oktober 1921, och skulle jämväl dessa bilder inlämnas under förutnämnda adress. Årsmötet skulle gå av stapeln den 18 i samma månad.

§ 5 Ordföranden meddelade upplysningsvis att följande klubbmedlemmar anmält att de önskade avgå från klubben, nämligen: Herrar Gido Kumberg, N. Leibowitsch, & Ing. H. Weckman.

In fidem
Gunnar Lönnqvist


Protokoll fört vid Amatörfotografklubben i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 27 September 1921 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 11 medlemmar:
Herrar G.A. Wetterstrand, W. Schohin, C. Hollertz, Hj. Maurin, E. Piirinen, I. Timiriasew, W. Donner, H. Rosenberg, G.W. Fältmars, B. Wasastjerna & undertecknad Lönnqvist.
Förhandlingarna leddes av ordföranden Dr. Wetterstrand.

§ 1 Ordföranden meddelade att en av klubbens medlemmar Guvernör I. Gordie avlidit och hedrades minnet av de närvarande medels uppstigning.

§ 2 Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Ordföranden uppmärksamgjorde medlemmarna därpå att klubben ännu icke givit till känna vilka priser som komma att utdelas vid årstävlan och beslöt klubben på grund av de för närvarande gängse höga priser å pokaler att priserna för denna årstävlan skulle utgöras av enbart diplom.

§ 4 Dr. Wetterstrand meddelade ur tidskriften Photographische Rundschau en del uppgifter och nya rön om Bromoljetrycket, betonande särskilt att enligt ifrågavarande tidskrift alla bromsilverpapper kunna göras användbara för bromoljetrycket om också desamma äro för hårt härdade genom att badas i sodabad under 5 min. efter blekning. Med anledning av referatet uppstod en kortare diskussion.

§ 5 Herr W. Schohin förevisade en samling autochrom bilder, bland dessa funnos även en del nya av herr S. under senaste sommar utförda bilder.

§ 6 Å mötet hade utstälts en samling smakfullt utförda bilder å olika slag Gevaert papper och togos bilderna i betraktande av de närvarande.

§ 7 Efter mötet intogs gemensam supé i nedre matsalen.

In fidem
Gunnar Lönnqvist


FOTOGRAFISK PRISTÄVLAN

Amatörfotografklubben i Helsingfors anordnar i Oktober 1921 en tävlan enligt följande program:
a) Tävlan är öppen för alla i Finland bosatta amatörer, varmed förstås personer som av konstnärliga skäl eller för sitt nöjes skull syssla med fotografi utan att därav göra sig en förvärvskälla.
b) Tävlan äger rum endast mellan kollektioner, bestående av 3 bilder. Varje tävlande kan inlämna en eller flere kollektioner. Val av format och utföringssätt i övrigt ankommer på den tävlande själv.
c) Varje kollektion bör förses med motto och åtföljas av ett på samma sätt märkt slutet kuvert, innehållande den tävlandes namn och adress. Om tävlande inlämnar flere kollektioner, bör varje kollektion förses med skillt motto.
d) Prisen utgöras av 1sta, 2dra & 3dje pris samt bestå av diplom. Juryn är berättigad att utdela flere pris av samma valör.
Styrelsen.

Införes i H:bladet den 2/10, 50m/m över två spalter i texten.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors Årsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 18 Oktober 1921 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 16 medlemmar:
Herrar G.A. Wetterstrand, F. Englund, A. Mellenius, W. Schohin, H. Rosenberg, J. Rinne, A. Faltin, E. Nummelin, I. Timiriasew, Hj. Fagerroos, O. Larsson, B. Wasastjerna, E. Piirinen, A. Hedström och undertecknad Lönnqvist.

§ 1 Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

§ 2 Ordföranden uppläste prisjuryns protokoll för årstävlan och framgick därvid att följande personer tillerkänts nedannämnda pris:
Herr W. Schohin 2 första pris (motto Z och Landskap), Herr F. Englund 1 första pris (motto In vino veritas), samt andra pris (motto Transfer) & tredje pris (motto Oktober 1921). Herr G. Sesemann 1 tredje pris (motto Heliar).

§ 3 Sekreteraren uppläste bifogade årsberättelse för klubbåret 1920-1921.

§ 4 Skattmästaren hade uppgjort en tablå över klubbens kassaställning och framgick därav, att klubbens ekonomi något förbättrats under det gångna klubbåret, detta tack vare en donation klubben under året fått emottaga. Härefter upplästes revisorernas berättelse och förordade dessa full ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 5 Styrelsen avträdde härpå och beviljades densamma vid återinträde tacksam decharge av klubben.

§ 6 Härpå upptogs frågan om möteslokal och tid till behandling, och beslöt klubben, att mötena under kommande klubbår skulle hållas så vidt möjligt såsom härintills å Hotel Kämp första tisdagen i månaden.

§ 7 Härefter upptogs till behandling frågan om vilka tidskrifter klubben skulle hålla sig med under det kommande klubbåret och beslöts efter en längre diskussion, att styrelsen skulle få avgöra vilka tidskrifter skulle anskaffas för året, dock önskade flera medlemmar att styrelsen om klubbens kassa blott medgav även skulle prenumerera på någon Engelsk tidskrift.

§ 8 För att om möjligt erhålla nya medlemmar ävensom för att väcka större intresse för klubbens strävanden föreslog styrelsen att klubben under detta klubbår skulle försöka få till stånd en kurs i Bromoljetrycket. Kursen borde enligt styrelsens förmenande helst ske i samband med något möte och skulle även icke medlemmar äga tillträde till mötet ifråga i och för inhämtandet av lärdom i Bromoljetrycksförfarandet.

§ 9 Klubben beslöt vidare på förslag av styrelsen att även under ingående klubbår försöka arrangera utfärder.

§ 10 Härpå upptogs frågan om medlemsavgiften för klubbåret 1921-22 till behandling, och framhöll kassaförvaltaren att medlemsavgifterna egentligen borde höjas enär klubbens ordinarie inkomster tyvärr icke ville räcka till de nuvarande utgifterna. Ett flertal medlemmar motsatte sig emellertid en förhöjning samt framhöllo, att klubben på allt sätt borde försöka få in nya medlemmar och då det lätt kunde tänkas, att en förhöjning av medlemsavgiften skulle avhålla intresserade från att anmäla sig som medlemmar, beslöts att medlemsavgiften skulle förbliva såsom under senaste år Fmk 20:-

§ 11 Flera av de närvarande föreslogo i och för erhållandet av nya medlemmar att klubben om möjligt skulle ge en kurs eller hålla några populära föredrag i fotografi för skolungdom och uppdrogos åt styrelsen att hålla förslaget i åtanke samt om möjligt anordna någon dylik föreställning i och för dragandet av nya medlemmar till klubben.

§ 12 Kassaförvaltaren framlade budget för det kommande klubbåret och godkändes densamma av mötet.

§ 13 Enligt tidigare faställt beslut skulle tre av styrelseledamöterna avgå genom lottning och blevo följande ledamöter sålunda utlottade nämligen: herrar F. Englund, H. Lindberg och G. Lönnqvist.

§ 14 Härpå skreds till val av tre nya ledamöter i styrelsen och blevo följande personer nyvalda herrar O. Larsson, W. Donner & G. Lönnqvist (återvald) vadan alltså styrelsen f.n. består av följande personer Herrar B. Wasastjerna, G.A. Wetterstrand, W. Schohin, O. Larsson, W. Donner & G. Lönnqvist.

§ 15 Till prisdomare för tävlingarna under innevarande år utsågos herrar G.A. Wetterstrand, E. Nummelin & H. Rosenberg samt till suppleant herr L. Wasastjerna.

§ 16 Till revisorer valdes herrar C. af Forselles och H. Rosenberg samt till revisorsuppleanter herrar Hackman & Kamrer A. Mellenius.

§ 17 Efter mötet intogs gemensam supé i nedre matsalen.

In fidem
Gunnar Lönnqvist


Årsberättelse över Amatörfotografklubbens i Helsingfors 33 verksamhetsår 1920-1921.

De trots allt ännu i många hänseenden rådande abnorm förhållandena i vårt land hava uti ej så ringa grad tryckt sin prägel på det sistförflutna klubbåret. Förutom en viss andlig trötthet som fortfarande gör sig gällande, är det dock i lika hög grad svårigheten att erhålla godt och lämpligt material, det höga prisläget och avsaknaden av litteratur som verkar hämmande på klubbens arbetsintensitet.
Under det tilländagångna året har klubben sammanträdt 8 ggr. till möte å Hotel Kämp. Antalet närvarande medlemmar har i medeltal varit 12,2. Totalantalet medlemmar är, sedan under året 5 medlemmar avgått, därav en genom döden, Guvernör Gordie, för närvarande 66, en kännbar minskning som tyvärr ej kompenseras av nytillträdande medlemmar.
I likhet med föregående år hava föredrag hållits å mötena, i November av H. Lindberg om ett praktiskt förfarande vid fotografering av levande och pressade växter, i December av F. Englund om Bromoljetrycket, i Februari av G.A. Wetterstrand om Gulskivor och Färgkänsliga plåtar, i Mars av B. Wasastjerna om avtonade gulskivor samt i Maj av G.A. Wetterstrand om en ny objektivtyp ”Plasmat”.
Under klubbåret har referat givits av herrar Wetterstrand och G. Lönnqvist, inalles 4 ggr. Skioptikonbilder hava vid ett par möten förevisats, ävenså hava klubbens samtliga plåtar identifierats och försetts med fotografens namn. Demonstrationer av apparater m.m. har under året givits av herrar F. Englund, W. Schohin och G. Lönnqvist.
Uti de tre Motivtävlingar klubben anordnat har priset eröfrats av herr F. Englund, enär herr E. för sina bilder tillerkänts sammanlagt 9 points, närmast följande i denna tävlan var herr Schohin med 8 point. Till den allmänna Årstävlan hade inlämnats 23 kollektioner och tillerkändes I pris herrar W. Schohin ( 2 första pris) och F. Englund, II pris F.Englund och III pris Herr G. Sesemann samt Herr F. Englund. I skioptikontävlan tilldelades herr S. Brotherus ett 2dra pris.
Den planerade vinterutfärden har på grund av olämpligt väder ej ägt rum, likaså blev vårutfärden på grund av bristande intresse inhiberad.
Klubben har under året haft den livliga tillfredsställelsen att av Finska Fotografiska Magasinet bliva ihågkommen med en donation av Fmk 2,000:-
Efter långt sökande har det slutligen lyckats materialförvaltaren att anträffa den sedan flera år försvunna, klubben tillhöriga Stereoskop-kameran, varigenom inventariet numera är fullständigt.
Till biblioteket har under året inköpts 7 volymer nämligen:
David Photographisches Praktikum
Schmidt Der Photogr. Hilfsbuch. Das Photogr. mit Blitzlicht.
Mayer Die Spiegel Reflex Kamera.
Hamberreiser Verbesserung Negative.
Rheden Die richtige Belichtung.
Utlåningen av litteratur har varit livligare än under de senast föregående åren.
Klubbens styrelse har under året bestått av herrar G.A. Wetterstrand, B. Wasastjerna, F. Englund, G. Lönnqvist, W. Schohin & H. Lindberg, av vilka G.A. Wetterstrand fungerat s.s. ordförande, B. Wasastjerna ss. viceordförande, F. Englund ss kassaförvaltare, G. Lönnqvist ss sekreterare, W. Schohin ss materialförvaltare & H. Lindberg ss bibliotekarie.
Helsingfors den 18 Oktober 1921.
Amatörfotografklubbens styrelse.


Protokoll fördt vid prisjuryns sammanträde lördagen den 15 oktober 1921 vid bedömandet av till den av Amatörfotografklubben anordnade Årstävlan inlämnade bilder.

§ 1 Till tävlan hade inlämnats 23 kollektioner omfattande 3 bilder var.

§ 2 Bilderna med motton: Oldboy 80; Utställningsinteriör; J.E.; Födelsedagsblommor; Februari; De tusen sjöars land; Selfmade; Didi; Våren 1921 & Ronix Special 8 delvis alls ej uppsatt på kartong samt för övrigt av intet konstnärligt värde.

§ 3 Utav de återstående med motton Z; Landskap; Markus; Oktober 1921; Transfer; Sommarsol; In vino veritas; Varia; Dynar; Heliar; Dag: Tessar; Dagmar tillerkändes Z, Landskap och In vino veritas I pris, Transfer II pris, Oktober 1921, samt Heliar III priset.

G.A. Wetterstrand Björn Wasastjerna Harald Rosenberg


Protokoll fördt vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 1 November 1921 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 13 medlemmar:
Herrar B. & l. Wasastjerna, Wetterstrand, Donner, Timiriasew, Nummelin, Lönnqvist, Schohin, Rosenberg, Englund, Rinne och undertecknad Larsson. Som gäst närvar dessutom Ing. Lindström från Jämsänkoski.

§ 1 Meddelades att funktionerna i den nya styrelsen fördelats på följande sätt: Ordförande Björn Wasastjerna, Viceordförande G.A. Wetterstrand, Skattmästare Gunnar Lönnqvist, Sekreterare Olof Larsson, Bibliotekarie V. Donner och Materialförvaltare W. Schohin.

§ 2 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 3 Ordföranden meddelade, att Socialstyrelsen icke godkändt klubbens nya stadgar samt tillika i handlingarna, hvilka återremitterats, angifvit de punkter som borde förtydligas. Ordf. hade förberedelsevis uppgjort förslag till dessa nya punkter i stadgarna. Efter en kortare diskussion uppdrogs åt styrelsen att till nästa möte slutligen redigera ifrågavarande punkter och uppläsa desamma.

§ 4 Prisjuryns protokoll rörande motivtäflan ”Sommar” upplästes af Dr. Wetterstrand. Bilderna kritiserades af Ing. Nummelin och Dr. Wetterstrand. Poäng hade tilldelats åt Utsikt 7, Sjöfågel 5, Motsols 4 och Sommardag 2.

§ 5 Ordföranden utdelade pokalerna åt prisdeltagarena i årstäflan 1920, nämligen tvänne I pris åt Herr W. Schohin och tvänne II pris åt Herr Fritz Englund. Åt pristagarena i årstäflan 1921 utdelsdes klubbens diplom och erhöll Herr W. Schohin ett I pris, Herr Fritz Englund ett I, ett II och ett III pris samt Herr G. Sesemann ett III pris. Dessutom erhöll Herr Fritz Englund diplom för ett I pris i motivtäflingarna och Dr S. Brotherus för ett II pris i skioptikontäflingarna.

§ 6 För bildkritik hade Ing. V. Donner upphämtat ett antal bilder.

§ 7 Efter möte intogs gemensam supé.

In fidem
Olof Larsson


Protokoll, fördt vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 6 December 1921 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 16 medlemmar:
Björn Wasastjerna, Lars Wasastjerna, Wetterstrand, Englund, Schohin, Faltin, Lönnqvist, Piirinen, Rinne, Hollertz, Lindelöf, Donner, Timiriasew, Hackman, Lindberg samt undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Till nya medlemmar invaldes affärsmannen Gösta Saurén, ingeniörerna Albin Lindström från Jämsänkoski och G. Sesemann från Tienhaara.

§ 3 Ordföranden uppläste det slutliga förslaget till omändringar af §§ 3, 4 och 14 i klubbens nya stadgar och erhöllo dessa §§ följande lydelse:
§ 3. Berättigad att söka inträde i klubben är hvarje för den fotografiska konsten intresserad och för klubbens uppgift i öfrigt nitälskande person. Medlem inväljes på förslag af styrelsen vid ordinarie klubbmöte medels enkel röstpluralitet.
Medlem kan ur klubben uteslutas, ifall han förklarats förlustig medborgarligt förtroende, vägrat erlägga årsafgift eller i handling eljest visat sig motarbeta klubbens sträfvanden. Då förslag framställts om uteslutning af medlem, skall efter det styrelsen blifvit i saken hörd, frågan afgöras af klubben vid två af dess på hvarandra följande möten, hvarvid för vinnande af giltigt beslut fordras att förslaget om uteslutningen godkännes af minst 2/3 af de i beslutet deltagande rösterna.
Förslaget till inval af hedersmedlem bör hos styrelsen skriftligen motiveras.
§ 4. Klubbens räkenskaper afslutas per den 30 september….
§ 14. Beslutet om … eventuella upplösning. I händelse af klubbens upplösning skall dess egendom användas till något med klubbens syfte öfverensstämmande ändamål och ankommer det på allmänt möte att härom närmare bestämma.

§ 4 Upplästes prisjuryns protokoll för dagens motivtäflan ”Höstlöf”. Mottot ”Hösten är kommen” hade tilldelats 7 poäng, ”Kaisa” 4 p., ”Grå väder” 2 p. Bilderna kritiserades af Dr. Wetterstrand.

§ 5 Klubben beslöt inköpa till biblioteket Technik der Lichtbildnerei von Heinrich Kühn.

§ 6 Herr Piirinen förfrågade sig huru långt kommittén, som skulle revidera täflingsreglerna, hade hunnit med sitt arbete, hvartill Herr Lönnqvist meddelade, att Herr Leibowitsch, som skulle sammankalla kommittén, afgått från klubben och Herr Englund afsagt sig medlemskapet i densamma. Efte en kortare diskussion i saken beslöt klubben att frågan för denna gång får förfalla.

§ 7 Af Herr W. Schohin förevisades medels projektionsapparat ett antal såväl nya som gamla autochrombilder. De nya bilderna voro tagna vid artificiellt ljus.

§ 8 Efte mötet intogs gemensam supé.

In fidem
Olof Larsson


Protokoll, fördt vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 17 Januari 1922 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 10 medlemmar:
Björn Wasastjerna, Donner, Schohin, Faltin, Lönnqvist, Hackman, Wetterstrand, Timiriasew, Rinne samt underteckand Larsson.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Antecknades i protokollet att Dr Otto Westphal anmält om sitt utträde från klubben på grund af bristande tid.

§ 3 Dr Wetterstrand föredrag om uppklistring af bilder uppsköts till följande möte emedan alltför få medlemmar infunnit sig till dagens sammanträde.

§ 4 Herr Gunnar Lönnqvist skänkte till klubbens bibliotek 12te bandet af Deutscher Kamera Almanach.

§ 5 Dr Wetterstrand meddelade, att han hade läst i den Engelska tidskriften en artikel om framkallning af underexponerade negativ och frågade med anledning af detta om någon af de närvarande kände till någon speciell framkallning för ifrågavarande negativ. Artikelförfattaren hade icke kunnat uppvisa någon skildt lämplig framkallning. Efter en kortare diskussion framgick det äfven att ingen af de närvarande kände till någon speciell framkallning för underexponerade negativ. Hvar och en använde sin vanliga framkallning äfven för underexponerade negativ, dock med olika tillsatser af framkallningskemikalier.

§ 6 Herr W. Schohin hade i och för bildkritik upphämtat 3 st. vinterbilder, tagna från Botaniska Trädgården och kritiserades desamma af alla närvarande.

§ 7 Herr Lönnqvist förevisade en nyanländ kamera, lämplig för tropiska länder (Fabrik Contessa Nettel).

§ 8 Klubben beslöt prenumerera på den Engelska tidskriften Amateur Photographer för första halfåret 1922.

In fidem
Olof Larsson


Protokoll, fördt vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 7 Februari 1922 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 12 medlemmar: B. Wasastjerna, Hollertz, Donner, Saurén, Faltin, Fältmars, Lönnqvist, Schohin, Wetterstrand, Rosenberg, N. Wasastjerna samt undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Dr Wetterstrand berättade om olika sätt att uppklistra bilder. Själf hade han kommit till ganska goda resultat genom att som klister använda schellack.

§ 3 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem
Olof Larsson


Protokoll, fördt vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 7 Mars 1922 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 15 medlemmar:
B. Wasastjerna, Maurin, Hollertz, Englund, Schohin, Hackman, Faltin, Donner, Rosenberg, Timiriasew, Andersen, Lidelöf, N. Wasastjerna, Johansson samt undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Herr Rosenberg uppläste prisjuryns protokoll för dagens motivtäflan ”Vinter”. 5 bilder hade inlämnats och kritiserades desamma af Herr Rosenbeg. Mottot ”Motsols” hade tilldelats 8 poäng, ”Frost o. dimma” 7 p., ”Rim” 6 p., ”Skogstroll” 5 p., samt ”Rose” 3 p.

§ 3 Ordföranden meddelade, att å föregående möte utom programmet diskuterades frågan om kurs i bromoljetryck och att Herr Schohin lofvat blifva lärare samt att Herr Lönnqvist utlofvat lokal hos Nyblins Magasin. Efter diskussion beslöts att någon kurs i bromoljetryck icke skulle föranstaltas, men uppdrogs åt styrelsen att försöka få till stånd en förevisning af bromoljeförfarandet hällst någon eller några aftnar redan före nästkommande månadsmöte.

§ 4 Ordföranden uppläste ett bref från Fotografiklubben i Tammerfors, däri sagda klubb inbjuder medlemmar i Amatörfotografklubben i Helsingfors att deltaga i en fotografisk täflan, som försiggår i Tammerfors instundande höst i anledning af Fotografiklubbens 25?års jubileum. Beslöts tacka för inbjudan och utdela programmet till klubbmedlemmarna.

§ 5 Frågan om en påtänkt utställning hos ”Strindbergs” uppsköts på den grund, att sagda firma som villkor ställt, att densamma finge sälja utställda bilder och i ersättning få tillgodoräkna sig 20 % af priset å de försålda bilderna.
Emedan försäljning af bilder enligt klubbens regler (kan) möjligen kunde förorsaka förlusten af amatörskapet, beslöts att styrelsen skulle försöka taga reda på huru man i utlandet förfar i dylika fall.

§ 6 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem
Olof Larsson


Protokoll, fördt vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 4 April 1922 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 15 medlemmar:
B. Wasastjerna, Wetterstrand, Donner, Tengén, Rosenberg, Schohin, Timiriasew, Lönnqvist, Piirinen, Lindelöf, Faltin, Hollertz, Rinne, N. Wasastjerna samt undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades med ändring, att ordet ”kan” i sista delen af § 5 ändras till ”möjligen kunde”.

§ 2 Som ny medlem i klubben invaldes Direktör Lars Andersen.

§ 3 Ordföranden meddelade, att förevisningen af bromoljeförfarandet försiggick den 30 Mars hos Finska Fotografiska Magasinet. Förevisningen sköttes af Herrar F. Englund och W. Schohin. Deltagandet var lifligt.

§ 4 Till dagens motivtäflan hade inlämnats ändast en kollektion skioptikonbilder under mottot ”Sommarsol”, hvilken af prisjuryn tilldelats ett II pris. Bilderna förevisades medels projektionsapparat.

§ 5 Ordföranden meddelade, att han å dagens möte ytterligare ville taga till diskussion frågan om amatörskapet, isynnerhet som Dr. Rinne, som tidigare utredt frågan, var närvarande. Dr. Rinne upplyste, att han vid utredningen af frågan kommit till den slutsatsen, att klubbens regler beträffande rättigheten att sälja utställda bilder, varit alltför stränga och ville han samtidigt framhålla att den utredning, som han skriftligen lämnat klubben, ingalunda är hans privata åsikt. Efter diskussion uppdrogs åt styrelsen, att till nästa möte utarbeta färdig redigering af frågan om amatörskapet i en mildrande form.

§ 6 Förevisades ett antal gamla skioptikonbilder från klubbens eget lager.

§ 7 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem
Olof Larsson


Protokoll, fördt vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 2 Maj 1922 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 10 medlemmar:
Donner, Englund, Faltin, Hollertz, Mellenius, Rinne, Rosenberg, Schohin, B. Wasastjerna och undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Frågan om amatörskap föreslogs af ordföranden till uppskjutning emedan alla svar från utlandet ännu icke inkommit och mötet dessutom var fåtaligt besökt.

§ 3 Till dagens motivtäflan ”Vårsnö” hade inlämnats 3 bilder, hvilka af prisjuryn tilldelats ”Sista snö” 8 p., ”Preludium” 7 p. och [en stjärna i en cirkel] 5 p.

§ 4 Åt styrelsen uppdrogs att föranstalta en vårutfärd.

§ 5 Klubben godkände det af styrelsen uppgjorda föreslaget till motiv för instundande klubbår. Motiven blefvo: ”Träd”, ”Strandstenar”, ”Himmel och haf”, ”Blommor i naturen”, ”Manlig porträtt”, ”Kvinnofigur”, samt ”Arbete i det fria”. Hvarje motiv betraktas som skild täflan. Dessutom föranstaltas den sedvanliga årstäflan, täflan om utfärdspokalen samt den s.k. skioptikontäflan. Åt styrelsen uppdrogs att bestämma ordningsföljden för de olika täflingarna.

§ 6 Herr B. Wasastjerna refererade den negativa processen enligt Heinrich Kühn.

§ 7 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem
Olof Larsson


[ September-månads protokoll saknas ]


Protokoll, fördt vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 3 Oktober 1922 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 12 medlemmar:
B. Wasastjerna, Donner, Hollertz, Faltin, Wetterstrand, Rosenberg och undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Meddelades att Fotografiklubben i Tammerfors inbjudit tvänne representanter från Amatörfotografklubben i Helsingfors till Tammerforsklubbens jubileumsutställning den 23/9-1922 och att å styrelsens vägnar tacksägelsebref afsändts till Tammerfors.

§ 3 Till täflan om utfärdspokalen hade inlämnats ändast tvänne kollektioner, den ena utan motto. Prisjuryn hade beslutit att icke utdela något pris.

§ 4 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem
Olof Larsson


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors årsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 24 Oktober 1922 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 12 medlemmar: B. Wasastjerna, Wetterstrand, V. Donner, Englund, Johansson, Timiriasew, och undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Årsberättelsen upplästes.

§ 3 Skattmästarens berättelse upplästes.

§ 4 Revisorernas berättelse upplästes och styrelsen beviljades decharge.

§ 5 Beslöts att fortsättningsvis hålla mötena å Hotel Kämp första tisdagen i varje månad förutom September och Oktober ungefär i medlet af månaden. Under sommarmånaderna Juni – Augusti inga möten.

§ 6 Beslöts att prenumera på den Engelska tidskriften Amateur Photographer för tiden 1/7 1922 – 1/7 1923 samt Photographisches Rundschau för år 1923.

§ 7 Uttalades som önskningsmån att styrelsen vid lämpliga tillfällen föranstaltar utfärder.

§ 8 Medlemsafgiften bestämdes till Fmk 25:-

§ 9 I styrelsen återvaldes de i tur avgående Herrar B. Wasastjerna, Wetterstrand och Schohin.

§ 10 Till revisorer återvaldes Herrar Rosenberg och af Forselles samt till suppleanter Herrar Hackman och Mellenius.

§ 11 Till prisjuryn återvaldes Herrar Wetterstrand, Nummelin och Rosenberg samt till suppleant Herr L. Wasastjerna.

§ 12 Herr Lönnqvist meddelade, att A/B Finska Fotografiska Magasinet erbjudit sig att bekosta tryckningen av klubbens stadgar i 300 ex. Erbjudandet emottogs med tacksamhet.

§ 13 Vid öppnandet av namnsedlarna till motivtävlingarna befanns att Herr F. Englund erhållit inalles 27 point. Närmast var Dr. Brotherus med 17 point. I skioptikontävlan erhöll Dr. Brotherus ett II pris.
I samband härmed skänkte Herr Lönnqvist å A/B Finska Fotografiska Magasinets vägnar 5 st. presentkort á Fmk 200:- å varor från sagda affär för att uppmuntra till större deltagande i motivtävlingarna. Ordföranden framförde klubbens tacksägelse till donationerna.

§ 14 Upplästes prisjuryns protokoll över årstävlan. Bilderna kritiserades å prisjuryns vägnar av Dr. Wetterstrand. Till tävlan hade inlämnats 9 kollektioner och hade mottona ”Porträtt” och ”Umdruck” tilldelats vardera ett I pris, mottona ”Heliar” och ”År 1922” vardera ett II pris samt mottona ”Dynar”, ”Idyll” och ”Pelle Jöns” ett III pris.
I pris erhöll Ingenjörerna V. Donner och Albin Lindström,
II pris erhöll V. Donner och G. Sesemann,
III pris erhöll Dr. Brotherus, Forstmästar Torsten Rancken och Herr G. Sesemann. De prisbelönade bilderna skulle under en veckas tid utställas i Nyblins Magasins skådefönster.

§ 15 Till ny medlem invaldes kontorschefen Charles Nyberg från Kymmene bruk.

§ 16 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem
Olof Larsson


Årsberättelse
över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 34 verksamhetsåret 1921 – 1922.

Klubbens verksamhet har under klubbåret i stort sett fortgått på samma sätt som tidigare. Beträffande antalet inlämnade bilder till motivtävlingarna, har en obetydlig ökning konstaterats och hoppas styrelsen, att antalet bilder till dessa tävlingar under instundande arbetsår ytterligare ökas sedan klubben fattat beslut om att varje motivtävlan bedömmes skilt för sig.
Klubben har under det gångna klubbåret sammanträtt å Hotel Kämp inalles 9 gånger och hava mötena besökts i medeltal av 13,2 medlemmar. (Föregående år 12,2).
I klubben har intagits 4 nya medlemmar, näml. Herrar Lars Andersén, Albin Lindström, Gösta Saurén och G. Sesemann. Sedan 5 avgått, av vilka en, Statsrådet Flor. Granholm, genom döden, har medlemsantalet minskats med 1.
Dr Wetterstrand har vid ett möte berättat om olika sätt att uppklistra bilder.
Den negativa processen har rerererats av Protokollsekreteraren Wasastjerna enligt Heicrich Kühn.
Den 30 Mars förevisades bromoljeförfarandet av Herrar F. Engström och W. Schohin hos Finska Fotografiska Magasinet i närvaro av talrika klubbmedlemmar ävensom flera andra intresserade. Skioptikonbilder från klubbens eget lager har förevisats endast en gång. Autochrombilder har förevisats vid ett möte av Herr W. Schohin. Av bilderna voro en del nya, tagna vid artificiellt ljus.
En ny fotografiapparat för tropikerna och en liten kinoapparat hava demonstrerats av Herr Gunnar Lönnqvist.
Framkallningen av underexponerade negativ (ref. Dr. Wetterstrand) har diskuterats vid ett möte samt frågan om amatörskapet å tvänne möten. Den sistnämnda frågan är fortsättningsvis öppen på grund av införskaffandet av uppgifter om amatörskapet i utlandet.
Till bildkritik har vid Novembermötet upphämtats bilder av Ingeniör V. Donner samt vid Decembermötet av Herr W. Schohin.
Förutom den sedvanliga årstävlan, har klubben föranstaltat 4 motivtävlingar, en s.k. skioptikontävlan samt en utfärdstävlan. Resultatet bekantgöres vid årsmötet, förutom i tävlan om utfärdspokalen, däri prisjuryn icke utdelat något pris.
Klubben har föranstaltat en vårutfärd till Träskända gård i Esbo. Antalet deltagare var 8.
Någon ändring har icke förekommit i antalet inventarier. Till biblioteket har under klubbåret inköpts ”Technik der Lichtbildnerei von Heinrich Kühn”. Herr G. Lönnqvist har till biblioteket donerat 12:te bandet av Deutscher Kamera Almanach samt Agfa Photo Handbuch. Antalet utlåningar 7. Klubben har prenumererat på den engelska tidskriften Amateur Photographer för första halvåret 1922 samt Photographisches Rundschau för hela året.
Klubbens stadgar blevo godkända av Socialstyrelsen den 11 Mars 1922 och har till klubbens namn fogats r.f.
Klubbens kassaställning framgår ur bilagda av skattmästaren uppgjorda tablå. Inkomsterna stiga till Fmk 1.714:96 och utgifterna till Fmk 1.588:80. Behållningen vid årsmötet inklusive depositionen, insättningarna å kapitalräkning samt kontanterna i kassan utgör Fmk 7.314:36.
Klubbens styrelse har under klubbåret bestått av Herrar Björn Wasastjerna, G.A. Wetterstrand, W. Schohin, V. Donner, Gunnar Lönnqvist och Olof Larsson av vilka Herr Wasastjerna fungerat som ordförande, Wetterstrand som viceordförande, Schohin som materialförvaltare, Donner som bibliotekarie, Lönnqvist som skattmästare och Larsson som sekreterare.
Helsingfors den 24 Oktober 1922.


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 7 November 1922 kl ½ 8 e.m. Närvarande 17 medlemmar: B. och N. Wasastjerna, Wetterstrand, Englund, Schohin, Donner, Faltin, Hollertz, Timiriasew, Maurin, Rinne, Andersén, Hedström, Rosenberg, af Forselles, Johansson, och undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Meddelade, att Styrelsens funktionerar i samma sammansättning, som under föregående klubbår.

§ 3 Åt pristagarena vid årstävlan och föregående års motivtävlingar utdelades diplomen.

§ 4 Förslag till inkomst- och utgiftsstat för klubbåret 1922/23 upplästes för att bifogas handlingarna.

§ 5 Beslöts att räntorna på Schulténska donationen hädanefter skulle bokföras å samma konto som själva depositionen.

§ 6 Frågan om intagning av skolelever till klubbmedlemmar godkännes efter en kortare diskussion och invaldes i anledning härav skoleleverna Volmar Laurila och Gösta Nyman till nya medlemmar.

§ 7 Herr G. Lönnqvist förevisade en ny projektionsapparat ”Globoskop”.

§ 8 Dr Wetterstrand refererade bildkritik ur American Photography.

§ 9 Till dagens motivtävlan ”Blommor i naturen” hade inlämnats endast en bild under mottot ”Jasmin”. Då bilden enligt juryns åsikt ej fyller det fastställda motivet hade prisjuryn icke tilldelat bilden några points.

§ 10 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem
Olof Larsson


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 6 Februari 1923 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 15 medlemmar: Wetterstrand, Hackman, Lönnqvist, Rosenberg, Nummelin, Nybom, Carlsson, Hollertz, Englund, Piirinen, Schohin, Laurila, B. Wasastjerna, af Forselles och undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Till dagens motivtävlan ”Manligt porträtt” hade icke inlämnats några bilder. Däremot kvarstodo från Januarimötet under mottot ”Himmel och hav” tvänne bilder med motton ”Stritta” och ”Solglimt” av vilka den föregående av prisjuryn icke ansetts fylla motivet. Det senare hade tilldelats 5 points.

§ 3 Ingeniör V. Donner berättade om några rön, som han gjort vid förfärdigandet av bromoljebilder (umdruck) samt förevisade dessutom ett antal bilder. Föredraget efterföljdes av en kortare diskussion.

§ 4 Herr G. Lönnqvist förevisade tvänne filmer å en liten Krupp-Ernemann apparat kallat Kinox.

§ 5 Herr G. Lönnqvist förevisade medels projektionsapparat ett antal nya mycket vackra skioptikonbilder.

§ 6 Å Nyblins Magasins vägnar överlämnade Herr G. Lönnqvist till klubben 13 bandet av Deutscher Camera Almanach samt Photograms of the Year 1922.

§ 7 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem
Olof Larsson


Protokoll, fördt vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 6 mars 1923 kl ½ 8 e.m. Närvarande 9 medlemmar: Wetterstrand, Englund, Schohin, Lindberg, Laurila, Nyman, Maurin, Fältmars och undertecknad Wasastjerna.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Till dagens motivtäflan, motiv ”Strandstenar”, hade icke inlemnats några bilder.

§ 3 Herr Schohin förevisade några bilder, utförda med Carbro förfarande samt beskref detsamma.

§ 4 Härå förevisade Herr Lindberg några bilder från svenska Finland afsedda för utställningen i Göteborg instundande sommar.

In fidem
Björn Wasastjerna


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 8 Maj 1923 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 8 medlemmar: B. Wasastjerna, Wetterstrand, Englund, Rosenberg, Lönnqvist, Holmström, Faltin och undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Till dagens motivtävlan, motiv ”Träd” hade inlämnats endast en bild under mottot ”Skördetid”, vilken av prisjuryn tilldelats 5 points. Bilden kritiserades av Dr. Wetterstrand.

§ 3 Beslöts att föranstalta en vårutfärd till Sveaborg den 27 Maj samt uppdrogs åt styrelsen att sköta om erhållandet av tillstånd samt annonsering.

§ 4 Bestämdes motiven för motivtävlingarna under instundande klubbår och blevo de följande:
Vid September -mötet tävlan om utfärdspokalen,
Oktober, årstävlan
November, motivtävlan med motiv ”Gatubild”
December, motivtävlan med motiv ”Strandstenar”
Februari, motivtävlan med motiv ”Kvinnofigur”
Mars, motivtävlan med motiv ”Spegling i vatten”
April, motivtävlan med motiv ”Arbete i det fria”
samt den sk. Skioptikontävlan,
Maj, motivtävlan med motivet ”Vinterbild”.

§ 5 Herr G. Lönnqvist förevisade ett objektiv ”Tele-Tesssar”.

In fidem
Olof Larsson


Protokoll, fördt vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors årsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 23 Oktober 1923 kl. ½ 8 e.m. Närvarande härvid 13 medlemmar: Wetterstrand, Lönnqvist, Schohin, Timiriasew, Lars Wasastjerna, Faltin, Saurén, Hedström, Rosenberg, Nybom, Brotherus, Lindberg och undertecknad Wasastjerna.

§ 1 Protokollet för den 8 Maj justerades.

§ 2 Härå lemnades ordet åt Herr Wetterstrand, som yttrade: (se bilaga)

§ 3 Ordföranden anmälde, att styrelsen till ny medlem i klubben antagit Herr Sven Fazer.

§ 4 Årsberättelsen upplästes.

§ 5 Sedan skattmästarens berättelse samt revisorernas berättelse upplästs, beslöt klubben bevilja styrelsen decharge för förvaltningen af klubbens angelägenheter under det gångna året.

§ 6 Skattmästarens förslag till budget för kommande år upplästes och godkändes.

§ 7 Medlemsafgiften bestämdes till 25 mark.

§ 8 Vid diskussion om hvad som borde åtgöras för att pigga upp intresset för den konstnärliga amatörfotografin framkastades härvid förslag om att göra en kort sammanställning om klubbens verksamhet försedd med bilder, tagna af dess medlemmar och låta utdela densamma genom de fotografiska handelsfirmorna bland dessas kunder. Därjämte påpekades möjligheten af att vända sig till de högsta klasserna i stadens svenskspråkiga skolor med någon uppsats i deras tidning, genom skioptikonförevisning, föredrag m.m. Klubben beslöt öfverlämna åt styrelsen att närmare undersöka och pröfva de väckta förslagen samt skrida till deraf möjligen påkallade åtgärder.

§ 9 Vid val af medlemmar i styrelsen för i tur afgående Herrar Larsson, Lönnqvist och Donner meddelade ordföranden att Herr Donner anmält sig på grund af bortflyttning från orten icke kunna mottaga återval. Härå återvaldes Herrar Larsson och Lönnqvist samt invaldes som ny medlem Herr Saurén.

§ 10 Till revisorer återvaldes Herrar Rosenberg och af Forselles samt till suppleanter Herrar Hackman och Mellenius.

§ 11 Till medlemmar i prisjuryn återvaldes Herrar Wetterstrand, Nummelin och Rosenberg samt till suppleant Herr L. Wasastjerna.

§ 12 Beslöts att fortsättningsvis hålla mötena å Hotel Kämp första tisdagen i månaden utom under september och oktober, då mötena skulle hållas i medlet. Under sommarmånaderna inga möten.

§ 13 Öfverlämnades åt styrelsen att ombestyra prenumeration af fotografiska tidskrifter då de nu löpande prenumerationerna utgingo.

§ 14 Antecknades att inga bilder inkommit till utfärdstäflan.

§ 15 Till Klubbens årstäflan hade inlämnats 24 kollektioner, uppfyllande reglerna för täflingen. Enligt prisjuryns protokoll hade de med motto ”Ica”, ”Foto” och ”Fält” märkta kollektionerna tilldelats I pris, kollektionerna ”Stämning”, ”Porträtt”, ”Landskap” och ”Fågel” II pris samt ”Heliar”, ”Dynar” och ”Sångare” III pris. Vid brytandet af namnsedlarna befunnos sålunda hafva tillfallit Dr Brotherus ett I pris, Herr G. Saurén två I pris, fyra II pris och ett II pris, samt Herr G. Sesemann två III pris. De prisbelönade bilderna skulle utställas i Finska Fotografiska Magasinets skådefönster.

§ 16 Herr Lönnqvist demonstrerade ett diagram, kalladt ”Skärpa eller oskärpa” för bestämmande af djupskärpans utsträckning vid olika inställningsafstånd samt en apparat för öfverföring af bromoljebilder.

In fidem
Björn Wasastjerna


Årsberättelse över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 35 verksamhetsår 1922/23.

Klubbens verksamhet har under klubbåret fortgått på samma sätt som under tidigare år, dock med ett ringa antal deltagare å möten. Den ökning i antalet inlämnade tävlingsbilder, som kunde konstateras under föregående klubbår, har trots ändring av sättet att bedöma varje motivtävlan skilt för sig, icke haft den verkan man allmänt hoppades på, nämligen ett ännu större antal tävlingsbilder, utan har bildantalet betydligt minskats.
Klubben har under det gångna klubbåret sammanträtt å Hotel Kämp inalles 5 gånger. Ett möte måste inhiberas, då endast styrelsen och 1 landsortsmedlem infunnit sig till detsamma. Mötena hava besökts i medeltal av 12,2 medlemmar. (Föregående år 13,2)
I klubben har intagits tre nya medlemmar, näml. Kontorschefen Charles Nyberg samt skoleleverna Volmer Laurila och Gösta Nyman. Under klubbåret har tvänne medlemmar avlidit näml. klubbens enda hedersmedlem Fotografen Daniel Nyblin, samt Överste von Tobiesen. Dessutom har två medlemmar avgått och utgör medlemsantalet nu 61.
Dr Wetterstrand har vid ett möte refererat bildkritik ur Americhan Photography.
Herr Schohin har förevisat några bilder utförda enligt ”Carbro” förfarandet samt tillika beskrivit detsamma.
Herr H. Lindberg har förevisat några bilder från svenska Finland, avsedda för utställningen i Göteborg 1923. Herr G. Lönnqvist har förevisat tvänne filmer med en liten Krupp-Ernemann apparat, kallad Kinox samt dessutom vid ett annat möte några nya mycket vackra skioptikonbilder. Ävenså har herr Lönnqvist upphämtat till ett möte ett nytt objektiv ”Tele-Tessar” samt en ny projektions-apparat ”Globoscop” meddels vilken han demonstrerat ett antal bilder.
Ing. Donner har berättat om några rön, som han gjort vid förfärdigandet av Bromoljebilder (Umdruck) samt dessutom förevisat ett antal bilder, utförda i Bromoljetryck. Några vidlyftigare diskussioner ha icke förekommit med undantag av Ing. Donners föredrag, som gav anledning till en sådan emellan dem, som försökt sig på bromoljetryck. Förutom den sedvanliga årstävlan, har klubben föranstaltat sju motivtävlingar, en tävlan om utfärdspokalen samt en s.k. skioptikon-tävlan. Resultatet bekantgöres vid årsmötet. Klubben föranstaltade den 27/5 1923 en vårutfärd till Sveaborg. Antalet deltagare var 4. I antalet inventarier har under klubbåret icke förekommit någon ändring.
Herr G. Lönnqvist har till biblioteket donerat 13de bandet av Deutscher-Camera Almanack samt Photograms of the Year 1922. Klubben har prenumererat på den Engelska tidskriften Amateur Photographer samt Photographische Rundschau.
Klubbens styrelsen har under klubbåret bestått av herrar Björn Wasastjerna, G.A. Wetterstrand, W. Schohin, W. Donner, G. Lönnqvist, och Olof Larsson, av vilka herr Wasastjerna fungerat som ordförande, Wetterstrand viceordförande, Schohin som materialförvaltare, Donner som bibliotekarie, Lönnqvist som skattmästare och Larsson som sekreterare.
Helsingfors den 16 Oktober 1923.
G. A. Wetterstrand Olof Larsson


Protokoll fördt vid Prisjuryns sammanträde den 21 oktober [1923] i och för bedömande av till s.k. årstävlingen inlämnade bilder.

§ 1 De tävlande kollektionernas antal var 25.

§ 2 På grund av att tävlingsreglerna i ett fall ej följts (anonym tävlan) återstod till prisbedömande 24 kollektioner.

§ 3 Mottona var följande:
Inga, Andr., Dagen glömmer natten lång att gå till vila där, Veka, Markus, Nix 1923, Perorto, Stämning, Ica, Landskap, Sångare, Fält, Tessar, Dynar, Vind, Liv, Kilpailukuvat, Foto, Vila, Barn, Porträtt, Hav, Heliar.

§ 4 Prisjuryn beslöt tilldela I Pris åt mottot:
Ica Brotherus
Foto Saurén
Fält Saurén
II Pris:
Stämning Saurén
Porträtt Saurén
Landskap Saurén
Fågel Saurén
III Pris:
Heliar Sesemann
Dynar Sesemann
Sångare Saurén

Helsingfors den 21 okt. 1923
G.A. Wetterstrand Lars Wasastjerna H. Rosenberg


I Juli d.å. förlorade Amatörfotografklubben genom Daniel Nyblins frånfälle en av sina tidigare värksammaste medlemmar och drivande krafter. Till börden norrmann, och inflyttad i vårt land vid unga år, vann han dock här snart tack vare sin sällsynta arbetsförmåga, sin begåvning och sitt intresse för den fotografiska konsten samt ej minst genom sin tilldragande, vänfasta karaktär, ett nytt hemland. Då det faller utom ramen för minnesorden i afton att ingående behandla hans livsgärning, inskränker jag mig till att beröra den viktiga roll han spelat i vår förenings värksamhet och utveckling.
Sitt intresse för amatörfotografin visade Nyblin redan tidigt i det han år 1889 deltog i stiftandet av Fotografiamatörklubben i Helsingfors. Med åren, som sedermera förgingo, tycktes hans intresse för klubben blott växa och utan fara för överdrift kan man säga att den blev ett hans skötebarn. Varken tid, arbete eller materiella uppoffringar sparades då det gällde att befrämja klubbens värksamhet och dess syften. Med aldrig svikande beredvillighet ställde han mot ringa eller ingen ersättning lokal och laboratorium till föreningens förfogande, stod i spetsen för demonstration av och övningskurser i nya fotografiska kopieringsmetoder. Av icke mindre vikt och intresse voro de synnerligen talrika, delvis orginalmeddelanden Nyblin på klubbmötena framförde på sitt karaktäristiska sätt ofta förenad med en hälsosam kritik av mer eller mindre omöjliga ”nyheter”. Då vår förening år 1903 startade ”Fotografiskt Allehanda” var Nyblin självskriven medarbetare och publicerade där flitigt rön ur sin rika erfarenhet. Sedan tidskriften av omständigheternas tvång upphört, sökte han genom utgivandet av ”Nyblins Magasin” fylla den uppkomna luckan. Det råder väl ej heller något tvivel om att sagda publikation, vilken välvilligt ställde sina spalter till klubbens och dess medlemmars disposition, väl fyllde måttet under sin fyraårig livstid.
Med öppen blick för det konstnärliga momentet såsom det viktigaste utgjorde Nyblin en av de drivande krafterna vid de tvenne offentliga utställningar, vari klubben deltagit. Med grämelse såg han huru de senare åren inom amatörernas led en betänklig ytlighet och förflackning i den fotografiska uppfattningen gjorde sig gällande och sökte såväl i ord som skrift motarbeta dessa s.k. ”knäppare”, vilka enligt hans åsikt förorsakat den konstnärliga fotografin obotlig skada.
Ett oblidt öde bröt, mänskligt sedt, alltför tidigt den livskraftiges hälsa och de senaste 4 åren har klubben till sin sorg sett hans plats stå tom, saknat hans sakrika inlägg vid förhandlingarna och den trofaste, glade kamraten vid samkvämen. Såsom ett tecken på sin erkänsla valde föreningen för ett antal år sedan Daniel Nyblin till sin förste hedersledamot och skall hans namn för all framtid stå inristad i dess historia.
23 okt. 1923
G.A. Wetterstrand


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. Ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 13 Nov. 1923 kl. ½ 8 e.m.

§ 1 Antecknades som närvarande: G.A. Wetterstrand, W. Donner, W. Schohin, C. Hollertz, A. Hedström, V. Laurila, G. Nyman & G. Lönnqvist.

§ 2 Som ordförande fungerade Dr G.A. Wetterstrand och uppdrogs åt undertecknad Lönnqvist att föra protokollet.

§ 3 Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

§ 4 Ordföranden meddelade att den nyvalda styrelsen fördelat de olika mandaten på följande sätt:
Ordförande: G.A. Wetterstrand, Viceordförande: B. Wasastjerna, Sekreterare: Olof Larsson, Materialförvaltare: W. Schohin, Bibliotekarie: G. Saurén, Skattmästare: G. Lönnqvist.

§ 5 Ordföranden meddelade, det styrelsen till ny medlem antagit Ing. Amundsen.

§ 6 En av medlemmarna i prisjuryn meddelade det inga bilder inlämnats till den utlysta motivtävlingen (Gatubild).

§ 7 Härefter upptogs frågan om skolungdoms intresse för klubbens strävanden till förberedande behandling och beslöts uppskjuta det slutliga avgörandet i denna angelägenhet till något av de följande mötena.

§ 8 Sist förevisade G. Lönnqvist en samling skioptikonbilder.

In fidem
Gunnar Lönnqvist


Protokoll, fördt vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 8 Januari 1924 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 8 medlemmar: Wetterstrand, Lindström, Saurén, Schohin, Rosenberg, Lönnqvist, B. Wasastjerna och undertecknad Larsson samt såsom gäst Fil. mag. Hallenberg från Viborg.

§ 1 Novembermötets protokoll justerades.

§ 2 Till motivtävlan ”Strandstenar” hade inlämnats 5 bilder och tilldelades dessa av prisjuryn följande points:
”Erratiskt block” 8, ”Stenar” 6, ”Badstranden” 3, ”Morgon” 3 och ”Middag” 3 points. Bilderna kritiserades härefter av Dr Wetterstrand.

§ 3 Till diskussion förelåg frågan om ”Plåt eller film”. Sedan Herr Saurén berättat, att man i England i stor utsträckning börjat använda films till och med vid porträttfotografering samt tillika förevisade tvänne av honom själv provade films, uppstod en intressant diskussion varvid dock alla talare voro ense om, att plåten är bättre än filmen. Den enda fördel filmen har framom plåten, är den, att densamma å resor och exkursioner är lätt att medföra.

§ 4 Ordföranden utdelade diplomen från årstävlan åt vid mötet närvarande pristagare.

§ 5 Å A/B Finska Fotografiska Magasinets vägnar skänkte herr Lönnqvist till Klubbens bibliotek 1 ex. av Photograms of the Year 1923. Ordföranden tackade för gåvan.

§ 6 Herr B. Wasastjerna gav en ingående kritik över bilderna i föregående paragraf nämnda boken.

§ 7 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem
Olof Larsson


Protokoll fördt vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 4 Mars 1924 kl. ½ 8 e.m. Närvarande härvid 13 medlemmar: Lönnqvist, Schohin, B. och L. Wasastjerna, Faltin, Hedström, Maurin, Åström, Wetterstrand, Johansson, Lindberg, Saurén och undertecknad Larsson.

§ 1 Januarimötets protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden meddelade, att styrelsen till nya medlemmar invalt Fil. mag. H. Hallenberg från Viborg och Direktör A. Svensson från Helsingfors.

§ 3 Upplästes prisjuryns protokoll över tvänne motivtävlingar. I tävlan om motivet ”Spegling i vattnet” hade inlämnats 1 bild, vilken tilldelades 6 points [motto: Morgon, Brotherus]. I den andra tävlan om ”Kvinnofigur” hade inlämnats 3 bilder av vilka mottot ”Jag” tilldelats 9 [W.Schohin], ”1924” 8 och ”Ett genomskjutet hjärta” ingen point. Bilderna kritiserades av Dr Wetterstrand.

§ 4 En representant från Agfa-fabriken i Berlin förevisade några färgplåtar av nämnda firmas fabrikat.

§ 5 Herr Saurén förevisade medels projektionsapparat ett antal skioptikonbilder (fågelbilder). Även Herr Åström visade efter föregående några månskensbilder.

§ 6 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem
Olof Larsson


Protokoll fördt vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 6 Maj 1924 kl. ½ 8 e.m. Närvarande härvid 9 medlemmar: Wetterstrand, Lindström, Schohin, Laurila, Lönnqvist, Faltin, B. Wasastjerna, Hackman och undertecknad Larsson.

§ 1 Mars-mötets protokoll justerades.

§ 2 Beslöts, att en vårutfärd skulle arrangeras och uppdrogs åt styrelsen att sköta om de närmare detaljerna.

§ 3 Bestämdes följande tävlingar och motiv för klubbåret 1924/1925
vid September-mötet tävlan om utfärdspokalen, Oktober Årstävlan, December a) Stilleben, b) ”Kor”, Februari a) ”Förgrundsmotiv”, b) ”Lekande barn”, Maj a) ”Solbelyst skogsinteriör”, b) ”Mansporträtt”.

§ 4 Herr G. Lönnqvist förevisade några negativ, som han framkallat vid gult ljus.

In fidem
Olof Larsson


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors årsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 21 Oktober 1924, kl. ½ 8 e.m. Närvarande 9 medlemmar: Wetterstrand, Schohin, B. Wasastjerna, Lindström, Hedström, Svensson, Lönnqvist, B. Wasastjerna och undertecknad Larsson.

§ 1 Majmötets protokoll justerades.

§ 2 Årsberättelsen upplästes och justerades.

§ 3 Ordföranden uppläste prisjuryns protokoll över årstävlan till vilden inlämnats 14 kollektioner om 3 bilder. Mottot ”Porträtt i sol” tillerkändes II pris, mottot ”Orto” II pris, mottot ”Gubben” III pris och mottot ”Dynar” III pris. Pristagarna blevo:
II pris ”Porträtt i sol” Ing Albin Lindström
II pris ”Orto” Dr Sven Brotherus
III pris ”Gubben” Hr Richard Mehdorn
III pris ”Dynar” Hr G. Sesemann

§ 4 Upplästes skattmästarens berättelse.

§ 5 Upplästes revisorernas berättelse, varpå styrelsen beviljades decharge.

§ 6 Beslöts att arbetsprogrammet skulle bliva detsamma som hittills.

§ 7 Årsavgiften bestämdes till Fmk 25:-

§ 8 Till nya medlemmar i styrelsen i stället för de avgående Dr Wetterstrand och Protokollsekreterar B. Wasastjerna valdes Ingeniörerna Albin Lindström och Eric Nummelin. Herr W. Schohin återvaldes.

§ 9 Till revisorer återvaldes Herrar Harald Rosenberg och Carl af Forselles samt till revisorssuppleanter Dr V. Hackman och Kamrer A. Mellenius.

§ 10 Till prisjuryn återvaldes Herrar Wetterstrand, Rosenberg och Nummelin med L. Wasastjerna som suppleant.

§ 11 Beslöts att hålla mötena fortsättningsvis å Hotel Kämp samt mötesdagarna som förut.

§ 12 Vid brytandet av namnsedlarna till motivtävlingarna befanns Herr W. Schohin ha erhållit högsta antalet points i tvänne tävlingar och Dr Brotherus i den 3dje. Således erhöll Herr Schohin två av Nyblins Magasins presentkort á 200 mk. fotografiska varor samt Dr. Brotherus 1 presentkort.

§ 13 Den av skattmästaren uppgjorda tablån till klubbens inkomst- och utgiftsstat för klubbåret 1924/1925 godkändes.

§ 14 Uttalades som önskan att styrelsen prenumererar på Nordisk Tidskrift för Fotografi och att styrelsen ger förslag på andra tidskrifter, som skulle prenumereras.

§ 15 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem:
Olof Larsson


Årsberättelse över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 36 verksamhetsår 1923/1924.

Klubbens verksamhet har under det gångna klubbåret fortgått enligt samma program som tidigare, men däremot har intresset för klubbens arbete från medlemmarnas sida blivit allt mindre och mindre.
Klubben har under det nyssnämnda klubbåret sammanträdt å Hotel Kämp inalles 5 gånger. Mötena hava besökts i medeltal av 10,2 medlemmar (föregående år 12,2).
I klubben har intagits 4 nya medlemmar, näml. Herr Sven Fazer, Ing. Amundsen, F.M. H. Hallenberg och Direktör A. Svensson. Sedan 3 medlemmar avgått (Dahlberg, Fagerroos och Lindelöf) utgör antalet medlemmar i klubben för tillfället 62.
Skioptikonbilder ha medels projektionsapparat förevisats av herrar Lönnqvist, Saurén och Åström.
En demonstrand från Agfa-fabriken har demonstrerat sagda firmas färgplåtar.
Herr B Wasastjerna har givit bildkritik av Photgrams of the Year 1923. Officiellt har diskuterats endast frågan om ”plåt eller film” (vid januarimötet).
Förutom den sedvanliga årstävlan, har klubben föranstaltat 6 motivtävlingar samt en s.k. skioptikontävlan. I tävlan med mottot ”Strandstenar” deltogo 5, i ”Kvinnofigur” 3 samt i ”Spegling i vatten” 1 bild; i de övriga inga deltagare. Resultatet bekantgöres vid årsmötet.
Till den planerade vårutfärden hade infunnit sig endast ordföranden.
I klubbens inventarier har ingen förändring ägt rum.
Herr G. Lönnqvist har till biblioteket donerat 1 ex. av Photograms of the Year 1923. Klubben har prenumererat på den Engelska tidskriften Amateur Photographer samt Photographische Rundschau.
Klubbens kassaställning framgår ur bilagda av skattmästaren upprättade tablå.
Klubbens styrelse har under klubbåret bestått av herrar G. Wetterstrand, B. Wasastjerna, W. Schohin, G. Lönnqvist, G. Saurén och O. Larsson, av vilka Wetterstrand fungerat som ordföranden, Wasastjerna som viceordförande, Schohin som materialförvaltare, Saurén som bibliotekarie, Lönnqvist som skattmästare och Larsson som sekreterare.
Helsingfors den 21 oktober 1924.


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 2 December 1924 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 16 medlemmar: Nummelin, Wetterstrand, Rosenberg, Lönnqvist, Mellenius, Schohin, Lindberg, Lindström, Hollertz, Jakobsson, Faltin, Åström, Timiriasew, Häggström, Johansson och undertecknad Larsson samt som gäst Herr Zetterström.

§ 1 Årsmötets protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden meddelade, att styrelsen konstituerat sig sålunda, att ordförandeposten övertagits av Herr Nummelin, viceordf. av Herr Lindström, sekreterare Herr Larsson, skattmästare Herr Lönnqvist, bibliotekarie Herr Saurén och materialförvaltare Herr Schohin.

§ 3 Dr Wetterstrand uppläste prisjuryns protokoll över motivtävlingarna ”Stilleben” och ”Kor”. Till den förra hade inlämnats 2 bilder av vilka mottot [en triangel] tilldelats 7 points och mottot ”Laborator” 8 points. Till den senare åter hade inlämnats en bild under mottot ”N.N.” och hade denna bild tilldelats 8 points.

§ 4 Dr Åström föreslog, att nästa vårutfärd skulle företagas till Fagervik gård. Förslaget vann understöd.

§ 5 Dr Lindberg höll ett med intresse åhört föredrag om en vetenskaplig expedition sistförliden sommar till Tunisien. Föredraget belystes med ca. 50 st. intressanta skioptikonbilder omfattande såväl folklivsbilder som växtlighet, arkitektur m.m.

§ 6 Kinoförevisningen påbörjades men måste avbrytas på grund av maskinskada och kommer att fortsättas vid följande möte.

§ 7 Herr Lönnqvist hade för bildkritik förfärdigat tvänne bilder med samma motiv, den ena oskarp. Bilderna kritiserades av ingeniörerna Lindström och Jakobsson. För bildkritik förevisades dessutom av Herr Schohin en bild föreställande ett får.

§ 8 Herr Lönnqvist förevisade trenne bilder från firman Jos-Pe i naturliga färger å papper.

§ 9 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem:
Olof Larsson


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 3 Februari 1925 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 15 medlemmar: Nummelin, Lindström, Wetterstrand, Schohin, Maurin, Lönnqvist, Rosenberg, Brotherus, Faltin, B. Wasastjerna, Donner, Timiriasew, Jakobsson, Saurén och undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades och godkändes med en mindre ändring.

§ 2 Dr Wetterstrand uppläste prisjuryns protokoll över motivtävlingarna ”Förgrundsmotiv” och ”Lekande barn”. Till den förra hade inlämnats två bilder av vilka mottot ”Bräken” av juryn icke ansågs fylla fordringarna; mottot ”Idyll” tilldelades 8 points. Till den senare motivtävlan hade inlämnats en bild under mottot ”Sommar 1924”, vilken tilldelades 9 points.

§ 3 Ingeniör Lindström meddelade, att till honom sänts 10 ex. av en broschyr med inbjudan till en internationell fotografisk utställning i Bandoeng å Java den 20 – 27 Juni 1925. Broschyren utdelades till intresserade.

§ 4 Ingenjör Lindström refererade ingående bildkritik över ”Photograms of the Year 1924”.

§ 5 Ordföranden meddelade, att styrelsen till nya medlemmar invalt Fil. mag. Filip G. Jansson och Herr Richard Mehdorn.

§ 6 Ordföranden utdelade diplomen från senaste årstävlan.

§ 7 Herr G. Lönnqvist meddelade, att firman Finska Fotografiska Magasinet till klubben donerat 1 ex. av Photograms of the Year 1924. Ordföranden tackade för gåvan.

§ 8 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem:
Olof Larsson


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 5 maj 1925 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 9 medlemmar: Wetterstrand, Nummelin, Schohin, Holmström, Lönnqvist, Johansson, Hackman, Faltin och undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Dr Wetterstrand uppläste prisjuryns protokoll över dagens motivtävling ”Mansporträtt”. Endast en bild under mottot ”Iris” hade inlämnats och tilldelades av juryn 9 points. Härefter kritiserades bilden både av Dr Wetterstrand och av Övering. Nummelin.

§ 3 Beslöts att vårutfärden skulle företagas den 21 Maj med ångslup till Botby samt retur via Brändö.

§ 4 Efter diskussion enades om följande tävlingar under instundande klubbår:
September: Tävlan om utfärdspokalen
Oktober: Årstävlan, varom skilt program utges
December: Motivtävlan, a) ”Blomster”, b) ”Till sjöss”
Februari: Motivtävlan, a) ”Fiske”, b) ”Porträtt”
April: Skioptikontävlan
April eller Maj: Motivtävlan: a) ”Djurbild”, b) ”Rumsinteriör”

§ 5 Åt styrelsen uppdrogs att utreda frågan om ny mötetslokal, eventuellt i Svenska gården.

§ 6 Herr Lönnqvist demonstrerade ett antal nya kameratyper.

§ 7 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem:
Olof Larsson


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors årsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 3 November 1925 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 10 medlemmar: Wetterstrand, Nummelin, Nybom, Schohin, Rosenberg, Jansson, Bortherus, af Forselles, Lindberg och undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötesprotokoll justerades.

§ 2 Dr Wetterstrand uppläste prisjuryns protokoll över årstävlan till vilken hade inlämnats inalles 13 kollektioner om 3 bilder. Mottona ”Tessar” och ”Träd” hade vardera tilldelats I pris, mottona ”Erno” och ”Dynar” vardera II pris samt mottot ”Silhouettes” III pris. Pristagare blevo:
I pris Tessar Herr G. Sesemann
I pris Träd Dr. Sven Brotherus
II pris Erno Frk. Ruth Olander
II pris Dynar Herr G. Sesemann
III pris Silhouettes Ing. Jarl Stigell
Bilderna kritiserades av Dr Wetterstrand.

§ 3 I motivtävlingarna hade W. Schohin erhållit de flesta points i alla fyra tävlingar.

§ 4 Årsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 5 Upplästes skattmästarens berättelse.

§ 6 Härefter upplästes revisorernas berättelse, varpå styrelsen beviljades decharge.

§ 7 Beslöts att klubbens arbetsprogram skulle bli detsamma som hittills.

§ 8 Förutom Nordisk Tidskrift för Fotografi och Photographische Rundschau beslöts att styrelsen även skulle prenumerera på Photo Freund.

§ 9 Beslöts att mötena skulle hållas som hittills, men beträffande möteslokal beslöts att styrelsen ytterligare skulle försöka höra sig för om lämplig möteslokal å annat håll.

§ 10 Medlemsavgiften bibehölls vid 25 mark och i samband härmed godkändes den av skattmästaren uppgjorda inkomst- och utgiftsstaten.

§ 11 De i tur avgående styrelsemedlemmarna Lönnqvist, Saurén och Larsson, återvaldes.

§ 12 Till revisorer återvaldes Herrar af Forselles och Rosenberg samt till revisorssuppleanter likaså Dr. Hackman och Kamrer Mellenius.

§ 13 Till prisjuryn återvaldes Dr. Wetterstrand, Överingeniör Nummelin och Fotograf Rosenberg samt till suppleanter Vicehäradshöfding L. Wasastjerna och Dr. Hackman.

§ 14 Från Oslo Kamera Klub hade till Herr W. Schohin anlänt ett brev vari meddelas att sagda klubb omkring den 15 Maj 1926 kommer att arrangera en internationell fotografisk utställning (Bilaga No 1). Åt undertecknad uppdrogs att besvara brevet och att meddela vilka fotografiska klubbar för närvarande existera i Finland samt att anhålla om tävlingsprogram (Bilaga No 2).

§ 15 Ordföranden framställde frågan huruvida klubben icke skulle försöka få till stånd samarbete med andra inhemska fotografiska klubbar ungefär i samma stil som de tidigare s.k. interurbana tävlingarna och meddelade tillika att frågan förberedelsevis redan diskuterats privatim emellan honom och ordföranden i den finska klubben i Helsingfors. Vid den därpåföljande diskussionen framgick, att ingen i princip hade någonting emot ett fotografiskt samarbete ehuru tidigare de sk. interurbana tävlingarna snart upphörde i brist på deltagare.

§ 16 Herr Nybom demonstrerade några av fotografen Iffland gjorda bilder.

§ 17 Härefter höll Herr Nybom ett andragande om äganderätten till bilder och ansåg att denna rätt borde genom lag skyddas.

§ 18 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem:
Olof Larsson


Årsberättelse över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 37 verksamhetsår 1924/1925.

Klubbens verksamhet har under det gångna klubbåret fortgått enligt samma program som tidigare med undantag av att mötenas antal minskat. Något speciellt nytt har icke heller förekommit. De närmare detaljerna framgå ur följande:
Klubben har under det nyssnämnda klubbåret sammanträtt å Hotel Kämp inalles 4 gånger. Mötena hava besökts i medeltal av 12,2 medlemmar (föregående år 10,2). I klubben har intagits endast två nya medlemmar nämligen Fil. mag. Filip C. Jansson och Herr Richard Mehdorn (föreg. år fyra). Sedan bokföraren Arno Lagus avgått (föreg. år två) utgör antalet medlemmar i klubben för tillfället 63.
Vid Decembermötet (§ 5) höll Dr. Harald Lindberg ett med intresse åhört föredrag om en vetenskaplig expedition sommaren 1924 till Tunisien. Föredraget belystes med ca 50 st. intressanta skioptikonbilder omfattande såväl folklivsbilder som växtlighet, arkitektur m.m. Några andra föredrag ha icke förekommit. Vid samma Decembermöte gav Herr G. Lönnqvist en förevisning med en liten kinoapparat.
Bildkritik har förekommit å såväl December- som Majmötet.
Officiellt ha några fotografiska frågor icke diskuterats, men ha diskussioner dock någon gång förekommit mera privatim vid supén.
Förutom den sedvanliga årstävlan, har klubben föranstaltat 5 motivtävlingar. I tävlan under mottot ”Stilleben” deltogo 2, i ”Kor” 1, i ”Förgrundsmotiv” 2, i ”Lekande barn” 1 samt i ”Mansporträtt” 1 bild. Resultatet bekantgöres vid årsmötet.
Vårutfärden var annonserad tvänne gånger men måste båda gångerna inhiberas på grund av olämplig väderlek.
I klubbens inventarier har ingen förändring ägt rum.
Finska Fotografiska Magasinet har till biblioteket donerat ett ex. av Photograms of the Year 1924. Klubben har prenumererat på Nordisk Tidskrift för Fotografi samt Photographische Rundschau.
Klubbens kassaställning frmagår ur bilagda av skattmästaren upprättade tablå samt utvisar i inkomster Fmk 2.747:50 och i utgifter Fmk 1.041:87. Utgående saldo Fmk 8.618:05.
Klubbens styrelse har under klubbåret bestått av herrar E. Nummelin, A. Lindström, O. Larsson, G. Lönnqvist, G. Saurén och W. Schohin, av vilka Nummelin fungerat som ordförande, Lindström som viceordförande, Larsson som sekreterare, Lönnqvist som skattmästare, Saurén som bibliotekarie och Schohin som materialförvaltare.
Helsingfors den 31 Oktober 1925.


Protokoll fördt vid Prisjuryns sammanträde den 2 november 1925.

§ 1 Förelåg till bedömande bilder inlämnade till Amatörfotografklubbens s.k. allmänna årstävlan.

§ 2 Inlämnade voro inalles 13 kollektioner omfattande 3 bilder var under motton:
Första snön, Utile dulci, Silhouettes, Smått folk, Sommar Höst Vinter, Träd, Eté, Sommarmoln, Åska, Dynar, Tessar, Erno, Snösmältningstid.

§ 3 Prisjuryn beslöt tilldela mottot
Tessar I pris
Träd I pris
Erno II pris
Dynar II pris
Silhouette III pris

Helsingfors den 2 november 1925.
G.A. Wetterstrand H. Rosenberg E. Nummelin


Oslo Kamera Klub Oslo den 18 oktbr. 1925

Herr grosserer W. Schohin, Helsingfors.

Jeg tar mig herved den frihet at meddele Dem at Oslo Kamera Klub agter at arrangere en international fotografisk utstilling i Oslo fra ca. 15 mai 1926. Vi haaber at kunne samle en fyldig og repræsentativ skandinavisk avdelning, og da jeg ikke kjender til om der findes nogen fotografisk amatörklub i Finland, var jeg Dem forbunden for oplysning herom.
Jag er herved saa fri at indby Dem specielt til at delta i denne utstillning. Indbydelsesformularerne vil bli utsendt omkring nytaar, og indleveringsfristen vil bli 15 april 1926. Dersom der ikke findes nogen kamera-klub i Finland vilde det være mig kjært om De kunde opgi mig endel andre fotografiske utövare i Finland, og dersom en eller anden av de finske utövare vilde være brydd med at sætte sig i spidsen for indsamling av en kollektion repræsentative billeder til vor utstilling, vilde jeg sætte stor pris paa dette. Paa forhaand takkende for Deres velvillige assistance, tegner jeg
ærebödigst Asbj. Mortensen
Stortingsstenograf Asbj. Mortensen
Herm. Fossgt. 19, Oslo


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors extra möte å Hotel Kämp, den 18 December 1925 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 8 medlemmar: Lindberg, Lindström, Nummelin, Lönnqvist, Faltin, B. Wasastjerna, Schohin och undertecknad Larsson.

§ 1 Klubben beslöt godkänna förslaget till en fotografisk tävlan emellan Helsingin Amatööri Valokuvaajat och Amatörfotografklubben i Helsingfors. Förslaget till regler i skild bilaga. Ett gemensamt möte skulle hållas den 2 Mars 1926. Till prisdomare utsågos från klubbens sida Herrar B. Wasastjerna och H. Rosenberg.

§ 2 Upplästes en skrivelse från Oslo Kamera Klub angående en internationell fotografisk utställning i Oslo i Maj 1926. Åt sekreteraren uppdrogos, att meddela Oslo Kamera Klub, att klubben ämnar deltaga i utställningen.

In fidem:
Olof Larsson


Amatörfotografklubben i Helsingfors.
Helsingfors, den 18 december 1925.

Till Helsingin Amatööri-Valokuvaajat. Helsingfors.

Vid idag hållet extra möte har Amatörfotografklubben i Helsingfors behandlat Eder ärade förenings förslag till regler för en fotografitävlan mellan respektive föreningar och antogs förslaget i oförändrad form samt utsågos till medlemmar i prisjuryn Protokollsekreteraren Björn Wasastjerna och Fotografen Harald Rosenberg.
Enär vår klubbs ordinarie möte försiggår den 2 mars 1926, hava vi härmed äran föreslå, att tävlingsresultatet kungöres vid nämnda möte, till vilket medlemmarna i Eder förening äro välkomna, och be vi att senare få lämna uppgifter om möteslokalen.
Högaktingsfullt E. Nummelin Olof Larsson


Förslag till regler
för en fotografitävlan emellan föreningarna ”Amatörfotografklubben i Helsingfors” och ”Helsingin Amatööri-Valokuvaajat”.
Berättigad att deltaga i tävlingen är envar av medlemmarna i förenämnda föreningar. Varje deltagare äger rätt att insända endast en bildserie, som skall bestå av tre olika bilder. Sammanförandet av bilder till serie är oberoende av motiv eller kopieringssätt. Bilderna böra vara monterade eller försedda med marginal motsvarande monteringen. Bilderna inom samma serie skola förses med gemensamt motto. Meddelande om deltagarens namn och adress jämte vilken förening han tillhör bör i slutet kuvert bifogas bildserien samt förses med samma motto som denna. Tidigare publicerade eller prisbelönt bild kan icke deltaga i tävlingen.
Tävlingsresultatet avgöres av en prisnämnd, som sammanställes sålunda, att vardera föreningen utser tvänne ledamöter och dessa gemensamt en femte till ordförande. Prisnämnden har att iakttaga följande bestämmelser:
Bildserierna ordnas enligt prisnämndens bedömande i sådan ordningsföljd, att de främsta platserna intagas av de förnämsta serierna och de sista av de svagaste. Varje bildserie erhåller sedan ett poängtal, de främre serierna ett högre och de följande serierna ett lägre tal, dock med en begränsning, att högre poängtal än antalet serier inalles utgör icke användes. Den av prisnämnden som svagast ansedda serien erhåller poängtalet 1. Likvärdiga serier kunna erhålla samma poängtal.
Sedan ordnandet verkställts och varje serie erhållit sitt poängtal, öppnar prisnämnden namnsedlarna för varje serie samt sammanför serierna i tvänne grupper, föreningsgrupper, på grund därav, vilkendera förening deltagaren uppgivit sig tillhöra.
Resultatet av tävlingen uträknas härefter sålunda, att av vardera föreningsgruppen avskiljes lika många främsta serier som serier förekomma i den mindre gruppen. Den förening, inom vars grupp det sammanlagda poängtalet för de avskilda serierna är högre, utlyses som den segrande. Skulle dock framgå, att den ena av föreningarna vore representerad endast genom en bildserie, men den andra föreningen av flera, må prisnämnden avgöra, huruvida den förening, som är representerad endast med en serie, med skäl kan betraktas som segrande part, fastän dess serie på grund av poängtalet stode framom motsvarande serier från den andra föreningen.
Vid tävlingen utgöres priset av ett av Helsingin Amatöörivalokuvaajat instiftat vandringspris, vilket förvärvas av den förening, som vunnit tävlingen tvänne gånger. Årligen föranstaltas en tävling, vilken anordnas av den förening, som på grund av föregående tävling innehar vandringspriset. Bildserierna till första tävlingen böra senast den 27 februari 1926 vara inlämnade till Nyblins Magasin.


Oslo Kamera Klub Oslo den 23 novbr. 1925

Amatörfotografklubben i Helsingfors,
Herr kontorchef Olof Larsson,
Helsingfors, Tologatan 14 A 3

Jeg har mottat Deres elskværdige skrivelse av 6 ds., hvorfor takkes forbindtligst. Programmet fro vor utstillning foreligger endnu ikke trykt men skal bli sendt til de opgivne adresser ved förste leilighet. Der har været endel forberedende arbeider, der har sinket tryckningen noget, bl.a. har vi ventet paa svar fra Hendes Majestæt Dronning Maud. Dette er netop indlöpet, og Hendes Majestæt har lovet at stille sig som utstillingens beskytterinde.
Forat vore finske venner snarest kan fatte beslutning om deltagelse eller icke, meddeles har i korte træk programmet for utstillingen:
1. Formaalet er det vanlige, fremme at billedmæssig fotografi (pictorial photography)
2. Utstillingen arrangeras som international. Der er utsendt inbydelser ikke blot til Europa men ogsaa andre verdensdeler. Den er væsentlig beregnet paa amatörer, men der er adgang ogsaa for fagfotografer.
3. Indsendte billeder behandles med al mulig omhu og forsikres av os under utstillingstiden.
4. Saaframt billederne önskes solgt, maa prisen opgis. Der beregnes 15 pct. av eventuelle salg.
5. Av deltagende skandinaver beregnes en avgift av n.kr. 3:- pr. deltager, hvilken avgift beregnes at dække returportoen. Til gjengjæld arrangeres utstillingen for Skandinavien som en konkurrenceutstilling. Der utedeles medaljer, 2 i guld, 4 i sölv och 5 i bronze, samt diplomer.
Jag hadde tænkt at foreslaa, at de tre finske klubber samarbeider og sender sine billeder i een kollektion, der forhaandscensureres av klubberne selv för avsendelsen fra Finland. For at lette klubberne arbeidet hermed oversender jeg en kopi av nærværende skrivelse til de övrige klubber under de av Dem nævnte adresser:
Herr doktor Sven Brotherus, Tammerfors,
Herr Direktör A. Uusikylä, Helsingfors
sammen med vor indbydelse til deltagelse. Dersom den finske kollektion sendes i en sending som av mig nævnt, vil dette naturligtvis spare os en masse arbeide, og jeg vilde da foreslaa for min komite, at vi for Deres sending stryker den foran under punkt 5 nævnte avgift av n.kr. 3:- pr. deltager.
Vi har under vort arbeide mött stor velvilje paa alle hold, og der er lovet stor deltagelse, især fra England, idet vor klub er tilsluttet Royal Photographic Society, London. Vi maa derfor allerede nu ökonomisere med pladsen. Til Deres veiledning meddeles, at vi formentlig vil kunne reservere Finland fra 30 til 45 billeder, som jeg overlater til de tre klubber at fordele sig indbyrdes efter eget bedste skjön. Tallet er naturligtvis ikke avgjörende men kan varieres noget op eller ned. Jag nævner det her nærmast som en veiledning.
Saasnart de finske klubber har bestemt sig, skal jeg være taknemmelig for at höre fra Dem. Av hensyn til de omfattende forberedelser vid det være av betydning, at Deres svar foreligger i alle fald i löpet av en maaneds tid.
Jeg takker paa forhaand for Deres elskværdighet og tegner
ærbödigst Asbjörn Mortensen


[ ur Hufvudstadsbladet Lördagen 16.1. 1926

I Salong Strindberg utställa…
… I utställningen deltar även hr Schohin med fotografier i bromoljetryckvyer från Helsingfors. Detta förfarande, som herr Schohin använder sig av, ger möjligheter att bearbeta plåten i många avseenden. Onödiga detaljer kunna uteslutas, valörer pointeras, vissa partier framhållas o.s.v. Att det erfordras både omdöme och skicklighet för att förvandla en rent mekanisk bild till en personligt uppfattad, är klart. Det förefaller, som hade herr Schohin, sedan han för ett par år sedan utställde sina bromoljetryck, vunnit mycket i färdighet och uppfattning av vad kompositionen kräver. De äro verkligen mycket vackra dessa bilder, från vilka fotografins besvärande och oroande detaljrikedom bortrensats. ]


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubben i Helsingfors ordinarie möte å Hotel Kämp, tisdagen den 9 februari 1926 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 7 medlemmar.

§ 1 Protokollen från årsmötet samt extra mötet den 18 nov. 1925 justerades.

§ 2 Ordföranden meddelade, att styrelsen till nya medlemmar invalt Stationsinspektor Albert Pettersson, Köklaks, Kamrer H. Hanemann, Helsingfors och Fotograf H. Iffland, Helsingfors.

§ 3 Enär beslutför prisjury ej fåtts till stånd, uppsköts bedömandet av motivtävlingen ( en kollektion) till ett följande möte.

§ 4 Ordföranden meddelade, att en skrivelse anlänt från Estn. Foto-Klubb med inbjudan att deltaga i en internationell fotografisk utställning i Reval 2 – 16 maj 1926. Beslöts att ett cirkulär i frågan omedelbart skulle av styrelsen utsändas och frågan yttermera vid nästa möte i mars diskuteras.

§ 5 Dr. H. Lindberg höll ett intresseväckande föredrag om Sicilien belyst av talrika skioptikonbilder.

In fidem:
G.A. Wetterstrand


Helsingin Amatööri-Valokuvaajat
Helsingissä helmikuun 20 p:nä 1926

Amatörfotografklubben i Helsingfors, Helsinki.

Saamme täten ilmoittaa, että yhdistystemme välisen valokuvauskilpailun arvostelulautakuntaan on Helsingin Amatööri-Valokuvaajien puolesta valittu johtaja E. Piirinen ja maisteri Edv. Richter.

Kunnioittaen A. Uusikylä Arvi Hanstén


Protokoll, fört vid den prisnämnds sammanträde, som av föreningarna Amatörfotografklubben i Helsingfors och Helsingin Amatöörivalokuvaajat tillsatts att fälla utslag i en
mellan ovannämnda föreningar anordnad fotografitävlan. Vid sammanträdet representerades Amatörfotografklubben av Herrar B. Wasastjerna och H. Rosenberg medan Amatöörivalokuvaajat företräddes av Herrar E. Piirinen och E. Richter. Undertecknad förde protokoll och fungerade därjämte som ordförande.

§ 1 Till tävlingen hade inom utsatt tid inkommit 8 fotografiserier, vilka alla bifogats ett deras motto motsvarande kuvert innehållande den tävlandes namn.

§ 2 Efter det bildserierna upphängts och preliminärt granskats, skreds till ett detaljerat bedömande av varje bild för sig, vilket resulterade i att respektive serier vid värdesättningen erhöllo följande poäng:
Natur 6,5 poäng
Pax 6,2 poäng
FE 5,9 poäng [mottot: F och E skrivna på varandra]
48G 5,5 poäng
1926 5,2 poäng
Ica 4,4 poäng
Studio 2,3 poäng
Mixed 2,1 poäng

§ 3 Skreds till öppnandet av de med ovannämnda motton försedda kuverten, varvid framgick, att följande personer deltagit i tävlan:
Natur Herr Gösta Saurén, Amatörfotografklubben
Pax Herr Oiva Kallio, Amatöörivalokuvaajat
FE Herr Fritz Englund, Amatörfotografklubben
48G Herr Eric Nummelin, Amatörfotografklubben
1926 Herr Lassi Mykkänen, Amatöörivalokuvaajat
Ica Herr Brotherus, Amatörfotografklubben
Studio Herr Aarne Pietinen, Amatöörivalokuvaajat
Mixed Herr A. Uusikylä, Amatöörivalokuvaajat

§ 4 I tävlingen hade alltså deltagit fyra representanter för båda föreningarna. Medlemmarnas i Amatörfotografklubben sammanlagda poängtal steg till 22,3 poäng medan Amatöörivalokuvaajat kommo upp till sammanlagt 15,8 poäng. Amatörfotografklubben hade segrat i tävlan.

Helsingfors den 28 Februari 1926.
Eero Snellman
Protokollet justerat:
E. Piirinen Harald Rosenberg Björn Wasastjerna


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 2 mars 1926 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 12 medlemmar: Faltin, Holmström, Larsson, Lönnqvist, Maurin, Nummelin, Nybom, Petterson, Rosenberg, Schohin, Sundlöf och B. Wasastjerna ävensom såsom gäster 9 medlemmar av Helsingin Amatöörivalokuvaajat samt docenten i fotografi vid Stockholms Universitet Dr. A. Odencrantz.

§ 1 Mötet hade sammankallats på grund av en tävlan emellan Helsingin Amatöörivalokuvaajat och Amatörfotografklubben i Helsingfors till vilken tävlan den finska klubben stiftat ett vandringspris.

§ 2 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna varefter herr W. Schohin medels projektionsapparat förevisade en del av sina autochrombilder.

§ 3 Sedan ordföranden för prisjuryn, artisten Eero Snellman anlänt, uppläste han prisjuryns protokoll, varaf ett svenskt exemplar medföljer och framgick därav att från bägge föreningarna deltagit 4 personer och att Amatörfotografklubben i Helsingfors på ett år vunnit vandringspriset med 22,3 poäng mot 15,8. De sex första pristagarena erhöllo dessutom var och en en pokal. Artisten Snellman kritiserade härefter de olika bilderna speciellt ur konstnärlig synpunkt.

§ 4 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem:
Olof Larsson


[ ur Suomen Kuvalehti No 13/14 1926

Taidevalokuvauksen harrastajat kilpasilla.
Helsingin Amatöörivalokuvaajat ovat perustaneet kiertopalkinnon, josta kilpailevat sanottu yhdistys ja Amatörfotografklubben i Helsingfors. Kiertopalkinto, jona on kuvanveistäjä Gunnar Finnen piirustusten mukaan valmistettu kaunis tinatarjotin siihen kuuluvine pikareineen, joutui siitä äskettäin ensi kertaa kilpailtaessa viimemainitulle yhdistykselle… ]


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 4 maj 1926 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 8 medlemmar: Faltin, Larsson, Lönnqvist, Maurin, Nummelin, Schohin, Timiriasew och Wetterstrand.

§ 1 Protokollen för februari- och marsmöten justerades.

§ 2 Med anledning av att klubben vid tävlan med Helsingin Amatöörivalokuvaajat för denna gång vunnit vandringspriset på ett år, tackade ordföranden deltagarena för visat intresse och uppmanade även sådana medlemmar, som denna gång icke deltogo, att i god tid bereda sig för nästa tävlan för att hävda klubbens gamla, goda anseende.

§ 3 Dr Wetterstrand uppläste prisjuryns protokoll för motivtävlan från februarimötet, motiv Blomster. Till tävlan hade inlämnats en bild och tilldelades denna 5 poäng.

§ 4 På förslag av styrelsen bestämdes tävlingarna och motiven vid desamma under instundande klubbår till följande:
Vid septembermötet: motivtävlan med motiven a) Marinbild, b) Väderleksstämning
Vid oktobermötet: årstävlan, varom skilt cirkulär utgives
Vid decembermötet: motivtävlan med motiven a) Arkitektur, b) Hamnbild
Vid februarimötet: tävlan om vandringspriset mellan Helsingin Amatöörivalokuvaajat och Amatörfotografklubben i Helsigfors.
Vid aprilmötet: motivtävlan med motiven a) Porträtt, b) Stilleben.

§ 5 Beslöts att någon vårutfärd icke skulle företagas på grund av den försenade våren.

§ 6 Ordföranden föreslog anordnandet av en internationell fotografisk utställning i vilken den finska klubben i Helsingfors möjligen skulle fås som medarrangör. Ävenså kunde kanske fackfotografernas förbund fås med.
Åt styrelsen uppdrogs att till septembermötet inkomma med ett positivt förslag genom att vända sig till fackfotograferna och Helsingin Amatöörivalokuvaajat.

§ 7 Herr G. Lönnqvist skänkte å Nyblins Magasins vägnar till klubbens bibliotek Luci ed Ombre. Ordföranden tackade för gåvan.

§ 8 Härefter visade herr Lönnqvist medels projektionsapparat ett antal skioptikonbilder från Kaukasien. Dessa jämte en samling olika skioptikonbilder, tagna av överste I. Timiriasew hade den sistnämnda skänkt till klubbens samlingar.

In fidem:
Olof Larsson


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors årsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 26 oktober 1926 kl. 8 e.m. Närvarande 7 medlemmar: Faltin, Johansson, Larsson, Lönnqvist, Nummelin, Schohin och Wetterstrand.

§ 1 Protokollet från Maj-mötet justerades.

§ 2 Ordföranden uppmanade ytterligare till rikligt deltagande i tävlan om vandringspriset i Februari.

§ 3 Till årstävlan hade inlämnats 3 kollektioner. Mottot ”Ortho” (3 bilder) av Dr Brotherus erhöll ett II pris, mottot ”Sommarmoln” (3 bilder) också av Dr Brotherus erhöll ett II pris samt mottot ”Kamerabärare” (4 bilder) av Forstmästare Torsten Raneken från Bjärnå ett III pris.

§ 4 Årsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 5 Skattmästarens kassatablå upplästes och godkändes.

§ 6 Revisorernas berättelse upplästes och styrelsen beviljades decharge.

§ 7 Ordföranden meddelade, att styrelsen för sin del icke kunnat hitta på något nytt för klubbens verksamhet under följande klubbår, utan skulle arbetet fortgå på samma sätt som hittills.
Dr Wetterstrand ansåg, att man borde åter börja med att annonsera om möten i tidningarna och härigenom möjligen fästa intresserades uppmärksamhet vid klubbens arbete. Ävenså kunde man tänka på att bjuda utomstående till våra möten. Allas Krönika och eventuellt Suomen Kuvalehti borde intresseras för fotografier av amatörer i form av bildkritik och åtog sig Herr Johansson att höra sig för hos tidningens utgivare.

§ 8 Beslöts prenumerera på samma tidskrifter som hittills, näml. ”Nordisk Tidskrift för Fotografi”, ”Photographische Rundschau” och ”Photo Freund”.

§ 9 Beslöts att tillsvidare hålla mötena å Hotel Kämp och å samma dag som hittills.

§ 10 Medlemsavgiften fastställdes till Fmk 25:-

§ 11 Herrar Lindström, Nummelin och Schohin voro i tur att avgå ur styrelsen. I stället för Herr Lindström, som avsagt sig återval, invaldes Dr Wetterstrand samt Herrar Nummelin och Schohin återvaldes.

§ 12 Revisorerna, Herrar af Forselles och Rosenberg samt deras suppleanter, Herrar Hackman och Mellenius, återvaldes.

§ 13 I prisjuryn valdes i st. för Öveningeniör Nummelin, som avsagt sig återval, Herr A. Nybom. De övriga medlemmarna, Dr Wetterstrand och Herr Rosenberg samt suppleanterna vicehäradshöfding L. Wasastjerna och Dr V. Hackman, återvaldes.

§ 14 I motivtävlingarna hade Dr Brotherus under klubbåret erhållit 5 points.

§ 15 Finska Fotografiska Magasinet skänkte genom Herr Lönnqvist till klubben ett album innehållande ett antal silhuettfotografier av klubbmedlemmar samt dessutom tidskriften ”Valokuvaus”. Ordföranden tackade för gåvan.

§ 16 Till diskussion upptogs även frågan om gamla årgångar av fotografisk litteratur i klubbens bibliotek, emedan brist på utrymme försvårar uppbevaringen av desamma. Något definitivt beslut fattades icke, utan uppsköts frågan tillsvidare.

§ 17 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem:
Olof Larsson


Årsberättelse över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 38 verksamhetsår 1925/1926.

Klubbens verksamhet har under det gångna klubbåret fortgått enligt samma program som tidigare, dock med ett minskat antal möten. Som nyhet kan annoteras en gemensam tävlan emellan Helsingin Amatööri-Valokuvaajat och vår klubb.
Klubben har under det gångna klubbåret sammanträtt å Hotel Kämp inalles 5 gånger (föreg. år 4). Mötena hava besökts i medeltal av 9 medlemmar (föreg. 12,2). I klubben har intagits 3 nya medlemmar (föreg. 2), nämligen: Stins Albert Petterson, Köklaks, Kamrer H. Hanemann, Helsingfors och Fotograf H. Iffland, Helsingfors. Sedan Herrar Fältmars, Garoff och Tengén avgått (föreg. 1) utgör antalet medlemmar i klubben för tillfället 63.
Vid februarimötet (§ 5) höll Dr Lindberg ett intresseväckande föredrag om Sicilien belyst av talrika skioptikonbilder. Förutom de nyss nämnda skioptikonbilderna, har Herr W. Schohin vid marsmötet förevisat en del av sina utmärkta autochrombilder samt Herr G. Lönnqvist vid majmötet ett antal skioptikonbilder från Kaukasien, vilka bilder av Överste I. Timiriasew skänktes till klubbens samlingar.
Bildkritik har förekommit endast å årsmötet i samband med en demonstration av bilder (Herr A. Nybom). Förutom den sedvanliga årstävlan, har klubben föranstaltat motivtävlingar men har endast en deltagare insänt en bild till tävlan om motivet ”Blomster” och har den tävlande härvid erhållit 5 points. Resultatet bekantgöres vid årsmötet. I januari försiggick dessutom en tävlan emellan Amatörfotografklubben i Helsingfors och Helsingin Amatööri-Valokuvaajat om ett vandringspris, som stiftats av den sistnämnda klubben. Vår klubb utgick denna gång som segrare med 22,3 points medan den finska klubben kom upp till sammanlagt 15,8 points.
Vid majmötet beslöts att någon vårutfärd icke skulle företagas på grund av den försenade våren.
Finska Fotografiska Magasinet har till biblioteket donerat 1 ex av Luci ed Ombre. Klubben har prenumererat på Nordisk Tidskrift för Fotografi, Photographische Rundschau och Photo Freund.
Klubbens kassaställning framgår ur bilagda av skattmästaren uppgjorda tablå samt utvisar i inkomster Fmk 2.259:10 och i utgifter Fmk 1.862:84. Utgående saldo Fmk 8.414:32. Klubbens styrelse har under det gångna klubbåret bestått av Herrar E. Nummelin, A. Lindström, O. Larsson, G. Lönnqvist, G. Saurén och W. Schohin, av vilka Nummelin fungerat som ordförande, Lindström som viceordförande, Larsson som sekreterare, Lönnqvist som skattmästare, Saurén som bibliotekarie och Schohin som materialförvaltare.
Helsingfors den 23 oktober 1926.


Amatörfotografklubben i Helsingfors
Helsingfors den 26 oktober 1926.

Sedan inom vår klubb fråga väkts om anordnandet av en internationell fotografisk utställning i Finland under 1927 eller 1928, få vi härmed å klubbens vägnar vända oss till Eder med förfrågan om Ni äro intresserad för saken och i så fall ville utse representanter i och för närmare utredning i saken samt därom anmäla till vår klubb under adress Finska Fotografiska Magasinet, Alexandersgatan N:o 38, Helsingfors.
E. Nummelin Olof Larsson


Valokuvaamo Peltonen Fotografiatelier
Helsinki 25.11. 1926

Amatörfotografklubben i Helsingfors.
Arv. kirjeenne 26/10-26 saaneena sekä sen sisälläni oikein ymmärtäneenä on Suomen Valokuvaajain Liiton johtokunta kokouksessaan t.k. 3 päivänä valinnut puolestaan asian tarkemmin kanssanne keskustelemaan Neiti Tyyne Savian sekä allekirjoittaneen.
S.V.L.:n johtokunnan käskystä
Lauri Peltonen


Helsingin Amatööri-Valokuvaajat
Helsingissä joulukuun 22:n p:nä 1926.

Amatörfotografklubben i Helsingfors.
Arvoisan kirjelmänne 26/X-26 johdosta saamme ilmoittaa, että yhdistyksemme on valinnut joht. Aarne Pietisen ja joht. T. Hyvärisen yhdistyksen puolesta neuvottelemaan kansainvälisen valokuvausnäyttelyn järjestämisestä Suomeen.
Helsingin Amatööri-Valokuvaajat
… [oläslig underskrift] Arvi Hanste


Nordisk Tidskrift för Fotografi, och
Fotografi För Alla. Stockholm, den 2 dec. 1926.

Herr Överingeniör Eric Nummelin
På uppdrag av styrelsen för Fotografiska Föreningen i Stockholm tager jag mig härmed friheten fråga huruvida Ni tror att intresse skulle förefinnas för att Eder förening, Amatörfotografklubben, antage Fotografiska Föreningens publikationer: Nordisk Tidskrift för Fotografi och Fotografi för Alla till sitt organ. Vi hade tänkt att ett samarbete mellan de båda föreningarna därigenom skulle kunna etableras.
Vi skulle under sådana omständigheter vara villiga att lämna Eder förening båda tidskrifterna tillsammans till ett pris av fem kronor per år och exemplar. Detta naturligtvis under förutsättning att tidskrifterna officiellt antoges till Amatörklubbens organ och att de utgå till samtliga klubbens medlemmar.
Naturligtvis skulle klubbmeddelanden m.m. intagas i samma utsträckning som för Fotografiska Föreningen.
Nordisk Tidskrift för Fotografi utkommer med 6 häften och Fotografi för Alla med 12 häften per år. Provhäften avgå samtidigt med detta.
Emotseende Edert svar har jag äran teckna Högaktningsfullt
John Hertzberg


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors möte å Hotel Kämp, torsdagen den 24 Februari 1927 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 7 medlemmar: Wetterstrand, Schohin, Hollertz, Maurin, Lönnqvist, Piirinen och Larsson. Dessutom närvoro 6 medlemmar från Helsingin Amatööri-Valokuvaajat samt Prof. Armas Lindgren.

§ 1 Mötet hade sammankallats i och för delgivande av resultatet i tävlan om vandringspriset emellan Helsingin Amatööri-Valokuvaajat och Amatörfotografklubben i Helsingfors. Samtliga bilder, inalles 8 kollektioner, av vilka 5 från den finska klubben och 3 från vår klubb, voro upphängda samt demonstrerades och kritiserades av Prof. Lindgren i egenskap av ordförande i prisjuryn. Resultatet var följande:
Motto Points Klubb Insändare
Cumulus 6,8 H.A.V. Oiva Kallio
Flores 6,5 H.A.V. A. Uusikylä
x2 6,3 A.F.K. Schohin
Winter 5,6 A.F.K. Lindström
St Olaus 5,3 H.A.V. Pietinen
Sierra 3,6 H.A.V. L.E. Mykkänen
Moln 3,2 A.F.K. Brotherus
Argenta 2,3 H.A.V. Soldan

Den finska klubben hade således denna gång erhållit 18,6 mot vår klubbs 15,1 points och således erhållit vandringspriset på ett år.

§ 2 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem:
Olof Larsson


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors årsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 18 oktober 1927 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 8 medlemmar: Donner, Faltin, af Forselles, Lönnqvist, Nummelin, Schohin, Wetterstrand och undertecknad Larsson.

§ 1 Ordföranden uppläste några minnesord över avlidne mångårige medlemmen, generalmajor I. Timiriasew. Klubben hedrade T:s minne genom uppstigning. Dessutom meddelade ordföranden att en krans nedlagts å general Timiriasews graf från amatörklubben.

§ 2 Protokollen från årsmötet och februarimötet justerades.

§ 3 Till årstävlan hade inlämnats 3 kollektioner om 3 bilder var. Mottot ”Mikaelum” hade tilldelats ett I pris, ”Rinnande vatten” ett II pris och mottot ”Dynar” ett III pris. Vid öppnandet av namnsedlarna befanns mottot
Mikaelum vara Frk. Ruth Olander från Helsingfors
Rinnande vatten Dr. Sven Brotherus från Tammerfors
Dynar Herr Gerhard Sesemann från Tienhaara
Bilderna kritiserades av Dr Wetterstrand och överingeniör Nummelin.

§ 4 Årsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 5 Skattmästarens kassatablå upplästes och godkändes.

§ 6 Revisorernas berättelse upplästes och styrelsen beviljades decharge.

§ 7 Beslöts hålla 4 möten under det nya klubbåret samt annonsera om desamma i Hufvudstadsbladet.

§ 8 Beslöts prenumerera på Nordisk Tidskrift för Fotografi, Photographische Rundschau och Photo Freund.

§ 9 Beslöts att styrelsen ytterligare skulle höra sig för om ny lokal till ex. i Svenska Gillet. Mötena skulle hållas på tisdagar såvida lokalfrågan icke sätter hinder i vägen.

§ 10 Medlemsafgiften fastställdes till Fmk 25:-

§ 11 I tur att afgå ur styrelsen voro Herrar Saurén, Lönnqvist och Larsson, vilka alla återvaldes.

§ 12 Revisorerna, Herrar af Forselles och Rosenberg samt deras suppleanter Herrar V. Hackman och A. Mellenius återvaldes.

§ 13 Till prisjuryn valdes Herrar Wetterstrand, af Forselles och Rosenberg samt till deras suppleanter Herr L. Wasastjerna.

§ 14 Beslöts att bilderna från årstävlan denna gång icke skulle utställas.

In fidem:
Olof Larsson


Minnesord.

För helt kort tid sedan förlorade Amatörfotografklubben en av sina äldsta och mest intresserade medlemmar. Vännen Timiriasews bortgång kom dock icke alldeles oväntat, sedan en tid visste vi att hans hälsa var bruten och märkte vi att han blev en alltmera sällsynt gäst på våra möten. – Hans namn kommer dock alltid att vara inristat i klubbens historia. Det ligger säkerligen ingen överdrift då man säger att få av dess medlemmar visat ett så livligt intresse för klubben och den fotografiska konstens utövande. Knappt någonsin saknades han på våra möten, alltid var han bland deltagarena i de fotografiska tävlingarna och sällan saknades hans namn bland pristagarena. Artistiskt begåvad såsom han var står hans insats i vår klubbs verksamhet främst att söka i det konstnärliga momentets framhävande och befrämjande. – Men även i annat hänseende äro vi honom tack skyldiga; vi skola städse med saknad minnas den gladlynte, vänsälle kamraten, som med sin egenartade, spirituella berättareförmåga och lustiga infall ofta upplivade våra samkväm. Frid över hans minne!

G.A. Wetterstrand


Årsberättelse över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 39 verksamhetsår 1926/1927.
Klubbens verksamhet, som borde fortgått enligt samma program som tidigare, har under året varit lamare än tidigare. Inga bilder ha inlämnats till motivtävlingarna och till den gemensamma tävlan med Helsingin Amatöörivalokuvaajat hade inlämnats endast 3 kollektioner.
Klubben har under det gångna klubbåret sammanträtt å Hotel Kämp 2 gånger (föreg. år 5). Mötena besökts i medeltal av 7 medlemmar (föreg. 9). Några nya medlemmar ha icke intagits i klubben och då 1 avgått (Herr Nyberg från Kymmene bruk) samt 1 avlidit (I. Timiriasew) utgör medlemsantalet nu 58.
Finska Fotografiska Magasinet har till biblioteket donerat 1 ex av Valokuvaus. Klubben har prenumererat på Nordisk Tidskrift för Fotografi, Photographische Rundschau och Photo Freund.
Klubbens kassaställning framgår ur bilagda av skattmästaren upprättade tablå samt utvisar i inkomster Fmk 2.033:27 och utgifter Fmk 1.200:85. Utgående saldo Fmk 9.846:74.
Klubbens styrelse har under det gångna klubbåret bestått av Herrar Wetterstrand, Nummelin, Larsson, Lönnqvist, Saurén och Schohin av vilka Wetterstrand fungerat som ordförande, Nummelin som viceordförande, Larsson som sekreterare, Lönnqvist som skattmästare, Schohin som bibliotekarie och Saurén som materialförvaltare.
Helsingfors den 18 oktober 1927.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors möte å Hotel Kämp, tisdagen den 13 December 1927 kl. ½ 8 e.m. Närvarande 10 medlemmar: Hollertz, Lindberg, Savonius, Wetterstrand, Larsson, Hackman, Lönnqvist, Leibowitsch, Nummelin, Schohin.

§ 1 Protokollet från årsmötet upplästes och justerades.

§ 2 Herr Schohin berättade om sina rön att förbättra icke fullt goda bromsilverbilder enligt en metod beskriven av Hovfotografen John Hertzberg i Nordisk Tidskrift för Fotografi. Några bilder förevisades.

§ 3 Dr Wetterstrand refererade Das Deutsche Lichtbild 1927.

§ 4 Hollertz talade för att stanna å Kämp. Lindberg, Nummelin emot Kämp för ungdomens skull. Wetterstrand, Lindberg, Leibowitsch skola höra sig för om ny lokal.

§ 5 Ordf. uppmanade till livligt deltagande i tävlan med Helsingin Amatööri-Valokuvaajat.

§ 6 Nästa möte i Februari.

§ 7 Å A/B Finska Fotografiska Magasinets vägnar skänkte Herr Lönnqvist till klubben Das Deutsche Lichtbild 1927 och Photograms of the Year 1927. Ordföranden tackade för gåvan.

§ 8 Herr Lönnqvist förevisade ett antal färgplåtar från Agfa.


[ — Protokoll över tävlingen mellan Helsingin Amatööri-Valokuvaajat och Amatörfotografklubben saknas — ]


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors årsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 16 oktober 1928 kl. 19.30 Närvarande 9 medlemmar: Faltin, Hollertz, Johansson, Lönnqvist, Nummelin, Nybom, Schohin, Wetterstrand och underskriven Larsson.

§ 1 Protokollet från årsmötet 18/10 1927 upplästes och godkändes.

§ 2 Årsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 3 Ordföranden nämnde några vackra ord om den genom döden avgångna medlemmens, protokollsekreteraren Björn Wasastjernas inlägg i klubbens arbete samt meddelade tillika, att å klubbens vägnar nedlagts en krans vid Björn Wasastjernas grift. Klubben hedrade Herr W.:s minne genom uppstigning.

§ 4 Skattmästarens kassatablå upplästes och godkändes.

§ 5 Revisorerna hade icke hunnit avgiva skriftlig revisionsberättelse, men i kassaboken hade de antecknat att de granskat och godkänt räkenskaperna. Styrelsen beviljades härefter decharge.

§ 6 Härefter upptogs till diskussion frågan om klubbens verksamhet under det kommande klubbåret. Ordföranden nämnde först om de många olika nöjen som nuförtiden stå såväl ungdomen och de äldre till förfogande, såsom till ex. kino, radio, jazz m.m. och alla dessa verka åtminstone delvis störande på amatörfotografikonsten. Trots allt detta beslöts, speciellt med tillmötesgående från Herrarna Nyboms och Lönnqvists sida att fortsätta med verksamheten såsom förut genom anskaffning och förevisning av propagandafilmer belysande fotografikonsen, föredrag av några skickliga fotografer om olika rön vid fotografering, framkallning, kopiering o.s.v. Dessutom beslöts att redan i december i år hålla ett möte och till detta möte skulle även utlysas klubbens vanliga årstävlan.

§ 7 Beslöts prenumerera på Nordisk Tidskrift för Fotografi och Photo Freund.

§ 8 Till ny medlem valdes ingeniör Jarl Kuusinen från Haga.

§ 9 Medlemsavgiften fastställdes till Fmk 25:-

§ 10 I tur att avgå ur styrelsen voro Herrar Wetterstrand, Schohin och Nummelin, vilka alla återvaldes.

§ 11 Revisorerna Herrar af Forselles och Rosenberg samt suppleanterna Herrar V. Hackman och A. Mellenius återvaldes.

§ 12 Till prisjuryn valdes Herrar Wetterstrand, af Forselles och Rosenberg samt till deras suppleant Herr L. Wasastjerna.

§ 13 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem:
Olof Larsson


Årsberättelse över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 40 verksamhetsår 1927/1928.

Klubbens verksamhet, som borde hava fortgått enligt program som tidigare, har under det gångna klubbåret legat nere helt och hållet i det att klubben ej sammanträtt emellan årsmöten en ända gång förutom för att taga del av tävlan med Helsingin Amatöörivalokuvaajat i vilken vår klubb denna gång utgick som segrare.
Några nya medlemmar ha icke intagits i klubben och då protokollsekreteraren Björn Wasastjerna avgått genom döden, utgör medlemsantalet nu 57.
Klubben har prenumererat på Nordisk Tidskrift för Fotografi, Photographische Rundschau och Photo Freund.
Klubbens kassaställning framgår ur bilagda av skattmästaren upprättade tablå samt utvisar i inkomster Fmk 3.703:25 och i utgifter Fmk 2.045:60. Utgående saldo Fmk 9.078:40.
Klubbens styrelse har under det gångna klubbåret bestått av Herrar Wetterstrand, Nummelin, Larsson, Lönnqvist, Saurén och Schohin av vilka Wetterstrand fungerat som ordförande, Nummelin som viceordförande, Larsson som sekreterare, Lönnqvist som skattmästare, Saurén som bibliotekarie och Schohin som materialförvaltare.
Helsingfors den 16 oktober 1928.


Protokoll fört vid Prisjuryns sammanträde tisd. den 4 dec. 1928 i och för bedömande av till årstävlan inlämnade bilder.

§ 1 Förelåg till bedömande 8 kollektioner:
1. Pilträ
2. Solnedg. -Kyrkog… och Sommarkväll.
3. Strandparti, Söndagsfiske, Uppland
4. No 15
5. Plåtman
6. Fotostuderande
7. Natt
8. Från min sommarresa

§ 2 Prisjuryn beslöt tilldela mottot:
No 15 I priset
Fotostuderande II priset
Plåtman III priset

Helsingfors den 4 dec. 1928
G.A. Wetterstrand Alfred Nybom


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. möte å Hotel Kämp, tisdagen den 4 december 1928 kl. 19.30. Närvarande 7 medlemmar: Lönnqvist, Nyblin, Schohin, Wetterstrand, Nybom, Kuusinen och undertecknad Larsson samt som gäst ingeniör Petterson.

§ 1 Årsmötets protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden meddelade att styrelsen konstituerat sig sålunda, att som ordförande kommer att fungera överingeniör E. Nummelin, som viceordförande Dr G.A. Wetterstrand, som sekreterare Herr Olof Larsson, som skattmästare Herr Gunnar Lönnqvist, som bibliotekarie Herr Saurén samt som materialförvaltare Herr W. Schohin.

§ 3 Till årstävlan hade inlämnats 8 kollektioner om 3 bilder var. Mottot:
Amatörfotografi No 15 erhöll I pris. (Frk. Ulla Hausen, Brändö)
Fotostuderande erhöll II pris. (Forstmästar T. Rancken, Perniö st.)
Plåtman erhöll III pris. – ” –
Bilderna kritiserades av Herr A. Nybom.
I samband med bildkritiken nämnde ordföranden några ord om amatörfotografernas sätt att taga bilder och välja motiv. Det vore skäl att om dessa saker hålla ett föredrag med demonstration. Herr Nybom föreslog samma sak om uttagning av bilder från negativ.

§ 4 Herr G. Lönnqvist berättade om den 2dra internationella fotografiska utställningen i Stockholm. Från Finland hade insänts av 4 utställare inalles 21 bilder av vilka 8 bilder utställts. Dessutom förevisade Herr Lönnqvist ett 70-tal skioptikonbilder av bilder från 1sta och 2dra internationella fotografiska utställningarna i Stockholm.

§ 5 Herr G. Lönnqvist skänkte till klubbens bibliotek 1 ex av Das Deutsche Lichtbild 1928/29. Ordföranden tackade för gåvan.

§ 6 Tävlan emellan Helsingin Amatööri-Valokuvaajat och Amatörfotografklubben i Helsingfors om vandringspriset utsattes till den 12 instundande februari. Bilderna till denna tävlan skola inlämnas till Nyblins Magasin senast den 2 februari 1929. Till prisdomare utsågos Herrar N. Wasastjerna och H. Rosenberg med Herr A. Nybom som suppleant.

§ 7 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem:
Olof Larsson


Den 10 Februari 1929 i Helsingfors uppgjort prisnämnds-sammanträdes protokoll vid fotografitävlan emellan Amatörfotografklubben i Helsingfors, här nedan kallad A.F.K. och Helsingin Amatööri-Valokuvaajat, här nedan kallad H.A.V.
Närvarande voro alla medlemmarna. Gemensamt vald ordförande Prof. A. Lindgren, Arkit. N. Wasastjerna och Fotogr. H. Rosenberg, representerade klubben A.F.K. och Mag. E. Richter och Dir. T. Hyvärinen, representerade klubben H.A.V.

§ 1 Under ordförandens ledning uppackades, numrerades och uppställdes bildserierna till granskning. Till tävlan hade inlemnats inalles 8 bildserier, innehållande 3 bilder var, och under motton som följer:
1. Pang
2. Havah
3. La pluie
4. Tallinn
5. Broil
6. Motto +
7. Motto xxx
8. Tessar

§ 2 Bilderna, de goda och de mindre goda, diskuterades av prisnämnden först gemensamt. Under diskussionen gjorde den åsikt sig allmänt gällande, att serierna voro mycket jämna samt att nivån var högre än tidigare.

§ 3 Efter att hava genomgått bilderna gemensamt, företog prisnämnden en detaljerad värdesättning av desamma på så sätt, att varje prisdomare gav sina poäng åt varje bild, med poäng 1 – 10. Härefter uträknades bildpoängen till medeltal för varje bildserie, och befanns då att serierna fingo följande medelpoängtal:
1. Pang 8,93
2. La pluie 8,39
3. Tallinn 7,73
4. Broil 7,53
5. Motto xxx 7,39
6. Motto + 6,73
7. Tessar 6,59
8. Havah 5,66

§ 4 Då emellertid prisreglerna förutsätta, att högsta poängtal för serie kan endast bli samma tal, som de deltagande seriernas antal utvisar, och lägsta poängen för serie bör bli 1; reduserades ovanstående poäng till följande s.k. platssiffror för varje serie:
1. Pang 5
2. La pluie 4
3. Tallinn 3
4. Broil 3
5. Motto xxx 2
6. Motto + 2
7. Tessar 2
8. Havah 1

§ 5 Sedan denna värdering slutförts, öppnades namnsedlarna och befunnos de resp. serierna tillhöra följande tävlande, representerande angivna klubb:
1. Pang Dir. A. Pietinen H.A.V.
2. La pluie Arkt. O. Kallio H.A.V.
3. Tallinn Ing. E. Nummelin A.F.K.
4. Broil Dir. A. Uusikylä H.A.K.
5. Motto xxx Mag. A. Hansten H.A.K.
6. Motto + Arkt. P. Hansten H.A.K.
7. Tessar W. Schohin A.F.K.
8. Havah R. Roos A.F.K.

Då deltagarantalet från klubben A.F.K. voro tre, uttogs, enligt tävlingsstadgarna samma antal från klubben H.A.V. och tillföllo poängen förty:
H.A.V. 12 poäng
A.F.K. 6 poäng
Vandringspriset vanns således till ett år framåt av Helsingin Amatööri Valokuvaajat, som i nästa år är den som arrangerar denna tävlan.
In fidem:
Armas Lindgren T. Hyvärinen


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. möte å Hotel Kämp, tisdagen den 12 februari 1929 kl. 19.30. Närvarande 6 medlemmar: Faltin, Nummelin, Roos, Schohin, Wetterstrand och undertecknad Larsson samt som gäster 11 medlemmar från Helsingin Amatöörivalokuvaajat.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Till ny medlem hade styrelsen invalt Ingeniör Rafael Roos (adr. Boulevarden No 4).

§ 3 Upplästes protokollet, som uppgjorts av den prisjury, som haft till uppgift att bedöma de bildkollektioner, vilka deltagit i tävlan om vandringspriset emellan Helsingin Amatöörivalokuvaajat och Amatörfotografklubben i Helsingfors. Ett svenskt ex. av redannämnda protokoll medföljer.
Till tävlan hade från den finska klubben inlämnats 5 kollektioner och från vår klubb 3. Helsingin Amatöörivalokuvaajat erhöll 12 poäng och Amatörfotografklubben i Helsingfors 6 poäng. Vandringspriset vanns således på ett år framåt av den finska klubben, vilken således i nästa år arrangerar denna tävlan.

§ 4 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem:
Olof Larsson


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors årsmöte den 29 okt. 1929. Närvarande 9 medlemmar.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Till nya medlemmar invaldes Herr Tor Blomberg och Ing. T.M. Ljungberg.

§ 3 Årsberättelsen från föregående arbetsår upplästes.

§ 4 Skattmästarens berättelse och revisorernas utlåtande ävensom budgetförslaget för nästa år upplästes.

§ 5 Styrelsen och skattmästaren beviljades tacksam decharge.

§ 6 Upptogs till diskussion frågan om eventuell upplösning av klubben. Samtliga talare beklagade det ringa intresse som år efter år kommit klubben till del, en omständighet som kunde motivera frågan om en upplösning. Mötet ansåg dock frågan ännu för tidigt väckt och beslöts att genom annonsering och smånotiser i tidningspressen samt genom införande av bilder i illustrerade tidskrifter söka intressera allmänheten. Speciellt borde studenter och konvertmedlemmar härvid ihågkommas.

§ 7 Beslöts att för året prenumerera på Photo-Freund.

§ 8 Såsom mötes lokal bestämdes Tekniska Föreningens lokal.

§ 9 Klubben beslöt anordna till mars månad en fotografisk tävlan avsedd för nybörjare (icke förut pristagare).

§ 10 Medlemsavgiften bestämdes till Fmk 25:-

§ 11 Av de 3 avgående styrelsemedlemmar återvaldes Herr Gunnar Lönnqvist och till Nya Hrr Bruno Tallgren och Ing. R. Roos. Revisorerna Hrr af Forselles och Rosenberg ävensom suppleanterna Hackman och Mellenius återvaldes.

§ 12 Prisjuryn bestående av Hrr Wetterstrand, Rosenberg och Forselles ävensom suppleanten L. Wasastjerna återvaldes.

§ 13 Beslöts att erbjuda en del av klubbens bibliotek såsom donation till Tekniska Högskolan.

§ 14 Ordföranden meddelade att till klubben ankommit en kollektion innehållande 5 bilder, troligen avsedd för den s.k. årstävlan. Då en sådan ej varit utlyst beslöts att återsända kollektionen.

§ 15 Herr Bruno Tallgren förevisade ett 70 tal vällyckade skioptikonbilder från en resa i södra och mellersta Europa åtföljd av ett intressant förklarande föredrag.

In fidem:
G.A. Wetterstrand


Årsberättelse över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 41:sta verksamhetsår 1928/1929.

Klubbens verksamhet under det gångna året har varit mycket stilla. Dock har klubben sammanträtt 3 gånger i st. för 1 gång under det föregående året. De 3 mötena ha i medeltal besökts av 7 personer (föreg. år 9).
Under året har 2 nya medlemmar invalts i klubben och då 5 medlemmar avgått, utgör medlemsantalet nu 54.
Klubben ha prenumererat på Photo-Freund.
Klubbens kassaställning framgår ur bilagda, av skattmästaren upprättade tablå samt utvisar i inkomster Fmk 2.944:- och i utgifter Fmk 3.015:60. Utgående saldo Fmk 11.021:55 varav Fmk 9.822:80 å kapitalräkning, Schulténska depositionen Fmk 500:- samt kontant Fmk 698:75.
Klubbens styrelse har under det gångna klubbåret bestått av Herrar Nummelin, Wetterstrand, Larsson, Lönnqvist, Saurén och Schohin av vilka Nummelin fungerat som ordförande, Wetterstrand som viceordförande, Larsson som skattmästare, Saurén som bibliotekarie och Schohin som materialförvaltare.
Helsingfors den 29 oktober 1929.


[ — Protokollet för januari-mötet 1930 saknas — ]


Protokoll fört vid Amatörfotografklubben i Helsingfors ordinarie möte den 27.2. 1930. Närvarande 17 medlemmar.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Ing. Nummelin meddelade att Helsingfors Konsthall föreslagit anordnandet av en fotografiutställning i april under samarbete med de tre inhemska fotografiklubbarna, vilket förslag klubben beslöt omfatta, och utsågs R. Roos till klubbens representant i juryn.

§ 3 I samband med utställningen hade prof. Carolus Lindberg föreslagit anordnande av en tävlan om Helsingfors bilder. Klubben beslöt omfatta förslaget.

§ 4 Beslöt inbjuda de skandinaviska länderna och Estland att med hela kollektioner deltaga i utställningen.

§ 5 Beslöts anordna en tävlan till mötet den 29.4. Maximi antal bilder per deltagare bestämmes till 5 st. I pris skulle utdelas 3 st. presentkort samt klubbens diplom och hedersomnämnanden.

§ 6 På mötet förevisades autochrom-skioptikonbilder av herr Schohin och dr. Brotherus samt Leica-skioptikonbilder av ing. Jakobsson, vilka samtliga med tacksamhet apploderades.

§ 7 Å mötet hade av Nyblins Magasin anordnats en utställning av Leica kameror jämte tillbehör. Vidare förevisade herr R. Roos Liminograf-plattan ”Sueda” jämte med den utförda negativ och positiv kopior.

In fidem
R. Roos
sekr.


Amatörfotografklubben i Helsingfors
Helsingfors den 19 februari 1930

Ärade Studentnation.
Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f. inbjuder härmed för fotografikonsten intresserade medlemmar av Eder ärade nation till ett samkväm å Tekniska Föreningens lokal i Svenska Gården torsdagen den 27 dennes kl. 19. Vid tillfället kommer bl.a. ingeniör Walter Jakobsson att förevisa Leica-skioptikonbilder och herr Schohin autochrom-skioptikonbilder (direkt fotografi i naturliga färger).
För varje amatörfotograf är det otvivelaktigt av stor betydelse att bevista dylika av Amatörfotografklubben anordnade möten och samkväm, då därvid under diskussioner, bildkritik och föredrag många för såväl nybörjare som avancerade amatörfotografer värdefulla lärdomar kunna inhämtas, vilka i sin mån kunna bidraga till höjande av den tekniska och konstnärliga nivån hos amatörfotografernas prestationer.
Vid detta tillfälle vore det, med tanke på den stundande fotografisäsongen, särdeles lämpligt för dem, som icke uppnått fullt tillfredsställande resultat, att medtaga sin kamera och några negativ (films eller plåtar) i och för utlåtande av mera erfarna medlemmar av klubben.
I det vi uttrycka vår förhoppning om att denna inbjudan skall bringas till nationsmedlemmarnas kännedom, och att anslutningen till samkvämet skall bliva stor, teckna vi med utmärkt högaktning
Amatörfotografklubben i Helsingfors
Bruno Tallgren R. Roos— Protokollet över mötet tillsammans med Kameraseura den 28.3.1930 saknas —


Amatörfotografklubben i Helsingfors
Helsingfors den 10 mars 1930.

Köbenhavns Fotografiska Amatörklub, Köbenhavn
Fotografiska Föreningen, Stockholm
Oslo Kamera Klub, Oslo

Undertecknad tager sig härmed friheten meddela Eder att Helsingfors Konsthall under samarbete med tre fotografiska föreningar härstädes anordnar en fotografisk utställning under tiden 5-23 april 1930. Beklagligtvis har frågan väckts så sent, att en internationell utställning i vidsträckt bemärkelse denna vår är utesluten. Då vi emellertid äro angelägna om att få även ett utländskt inslag i utställningen, vore oss kärt om Eder ärade klubb ville ställa sig i spetsen för hopbringandet av en kollektion representativa bilder till vår utställning och får jag meddela, att vi för Eder reserverat plats för ca. 30 st.
Då i samband med utställningen icke anordnas någon tävling, står det resp. deltagare fritt att sända även bilder som tidigare utställts, prisbelönats eller publicerats. Bilderna böra inträffa här senast den 1 april.
Närmare uppgifter angående utställningen lämnas i det inbjudnings- och anmälningscirkulär som vi om ett par dagar tillsända Eder.
Tacksamt emotseende Edert v. svar före den 25 mars, uttrycka vi vår förhoppning att Eder ärade Klubb trots den begränsade tiden skall åtaga sig besväret med nämnda kollektion och teckna
Med utmärkt högaktning
Amatörfotografklubben i Helsingfors


Fotografiska Föreningen Stockholm 17.3. 1930

Amatörfotografklubben i Helsingfors

Fotografiska Föreningen har tacksamt mottagit Eder skrivelse av den 10 dennes. På grund av den knappa tid, som står oss till buds, kunna vi givetvis ej ordna någon större sändning. Vi hava emellertid sökt få till stånd en bildkollektion av mindre mått. Denna kommer att insamlas av Hovfotografen F. Flodin och översändas snarast. Han har sålunda på styrelsens anmodan åtagit sig att sätta sig i förbindelse med våra främsta kameramän. Vi hava även meddelat vår förening härom vid sammanträdet den 12 dennes. Vi tillönska Eder all framgång och säda Eder våra kollegiala hälsningar.
Fotografiska Föreningen
Helmer Bäckström
Fil. Dr. Sekreterare


Oslo, 19de Mars 1930
Amatörfotografklubben i Helsingfors, Helsingfors

Jeg har mottat Deres skrivelse av 10 ds. og blev samme fremlagt i klubbens mote igaar. Det blev vedtat at inotekomme Deres anmodning og skal jeg gjore mit bedste for at skaffe tilveie ca 30 billeder fra klubbens medlemmer, skjondt tiden er noget knap.
Jeg tor dog venligst bede Dem dra omsorg for at billederne blir returneret saasnart som mulig efter utstillingen, idet endel av billederne ganska sikkert ogsaa skal delta i den internationale utstilling, der skal avholdes i Trondhjem i juni iaar, i forbindelse med byens jubileums utstilling.
Ærebordigst
Oslo Kamera Klub


Kobenhavn, 23 Marts 1930
Hr. Fotograf R. Roos!

Undertegnede har som fungerende formand for ”Danske Pictorialister”, en nydannet forening, der varetager ”Kobenhavns fotografiske Amatorklubs” og de storre Provinsklubbers billedmæssige interesser, faaet overgivet Deres ærede brev af 10 Marts og har nu fornojelsen at meddele at der Tirsdag den 25 Marta vil blive afsendt en samling billeder harfra. I aftes havde vi 16, men endnu 2 medlemmer har lovet billeder, saa der vil nok blive ca. 25. Desuden er der ved vort mode sidste Torsdag uddelt anmeldelsesformularer til saadanne medlemmer som maatte onske dem, saa det er muligt, der ogsaa kommer direkte fra enkelte medlemmer. De billeder, vi sender Dem samlet bedes efter udstillingen returneret til Danske Pictorialisters mappeforvalter, Hr. Chr. Hammergaard, Fengersvej 4, Valby-Kobenhavn mot efterkrav. Deres brev kom mig i hænde Fredag d. 14de og da vort ugent lige mode er Torsdag aften, kunde jeg ikke komme i forbindelse med eventuelle deltagere for Den 2ode om aftenen, derfor har jeg ikke kunnet svare for.
Desværre er omstændighederne i ojeblikket saa ugunstige som vel muligt for at fremskaffe en repræsentativ samling billeder her fra landet. I lobet af det sidste aar er vi traadt i forbindelse med et stort antal udenlandske klubber. Vi sender hver af vore korrespondenter en mappe af vore bedste billeder og beder dem kriticere hvert enkelt; til gengæld modtager vi fra dem en mappe af deres bedste ting, som vi saa udstiller i vore klublokaler ca. 14 dage, hvorpaa der ved et mode holdes kritik og diskusion over dem, de gaar derpaa rundt til provinsklubberne og sendes saa tilbage med et referat af vor kritik. Vi har fundet dette system overordentligt nyttigt og gavnligt for vore medlemmer, men De vil forstaa at vi paa den maade har en stor del af vore bedste billeder bundet. For ojeblikket har vi en mapp i Wien, een i Stuttgart, een i New York, een i England og en samling paa udstilling i Buenos Ayres; desuden skal vi om nogle dage sende een til Chicago Camera Club, der har sendt os en samling der – ved siden af dem vi fik fra ”Royal Photographic Society of Great Britain” og ”Scottish Society for Photographic Art” repræsentere det bedste vi har set. Desuden agter flere af os at deltage i den amerikanske internationale konkurrence, som vi har faaet opfordring til at sende billeder til og holder deres bedste ting tilaage til det formaal. Den samling, Hr. Hammergaard paa Tirsdag vil sende til Dem er det bedste, vi for ojeblikket kan skaffe og i betragtning af ovenfor anforte omstændigheder vil De nok tilgive os, hvis den skulde være under forventning; vore bedste navne er ganske vist repræsenterede, men desværre ikke med deres bedste ting. De kan naturligvis frit udskyde hvad De ikke finder egnet til udstilling. Iovrigt skulde det glæde os meget om vi ved denne lejlighed kunde komme i nærmere forbindelse med finske fotografer. Hvis De nu efter udstillingen kunde sende os en samling paa 15 – 20 af Deres billeder, vilde det være os en stor fornojelse at se dem. De vilde da blive i Kobenhavns fotografiske Amatorklub i ca. 14 dage og ved et mode blive kriticeret af et dertil egnet medlem og gjort til genstand for diskussion. Vi vilde saa gerne sende dem til provinsklubberne og derpaa blive returneret senest 3 maanader efter at vi har modtaget dem. Hvis et onske derom udtales vil de blive ledsaget af et referat af hvad der er bleven sagt om dem.
Med hojagtelse for Danske Pictorialister
H.B.J. Cramer


Oslo, 26de Mars 1930
Amatörfotografklubben i Helsingfors

Under henvisning til min skrivelse av 19de ds. tillater jeg mig herved at meddele, at jeg idag sender en kollektion billeder som pakkepost og haaber jeg den naar tidsnok frem. Jeg vil være Dem taknemlig om De godhetsfuldt vil soge for at billederne blir returneret i samme emballage (mellem papplater) saa kartongerne ikke tar skade under forsendelsen. Jeg tar mig samtidigt den frihet at foresporge om Deres ærede klub ved en senere anledning, f. eks. til hosten, kunde være tilboilig til at sende os en kollektion billeder til ophængning paa et av vore moter. Jeg tror en saadan utveksling av billeder vil virke ansporende paa vore resp. medlemmer og skulde det glæde mig meget om forslaget kunde realiseres. Jag imoteser gjerne Deres ærede meddeleser og tegner med hoiagtelse Oslo Kamera Klub


Fortegnelse over billeder sendt til Fotografutställningen i Helsingfors Konsthall.
1. A. Moksnes Januar, Elveskum, Snestormen kommer, Vinter.
2. Oscar Larssen Fred, Novemberdag, Kong Raknes Haug
3. Torfinn Michaelsen Ruth, The Captain, Aage Remfeldt, Höst, Bjerk, Setsedal Norge, Lannskap
4. Bjarne Aarhus Söster, Liten pike, Vårsol, Rosen, Figurer i solskin, Avispiken
5. Rolf Mortensen Höst i parken, Loggia-Sjömansskolen, Kongensgates gjennembrudd, Fra Östre Gravlund, Ved Botsfængslet, Fra Akerhus
6. Otto S. Rund Vinternat, Höstregn
7. B. Chr. Aas Vinter, Akershus, Landkjending, I Slaatten, Veien til?, Vinter i Norge
8. Ansgar N. Möller Mormor, Höstsol, Vaarkvell, Solskin paa sne

ialt 38 billeder.


Oslo, 26 Mars 1930
Amatörfotografklubben i Helsingfors

Refererende til min tidligere skrivelse av idag får jeg i siste öieblikk tilsendt fölgende fem bilder fra herr Asbjörn Mortensen, nemlig: Båtbygger, Sommarlandskap, Felthusgaten, Kanoner, Le cimetiére, som jeg likeledes oversender Dem, idet jeg gjerne vil ha disse med, da herr Mortensen er en av våre mest fremtredende medlemmer.
Jeg er fullt opmerksom på at det antall bilder De har reserveret oss plass for hermed blir overskredet endel, men jeg overlater da til den ærede jury å foreta et utvalg som den finner passende.
Ærebödigst
Oslo Kamera Klub


[ ur Hufvudstadsbladet, Söndag 6.4.1930

Den av Helsingfors konsthall med understöd av Suomen Valokuvaajain keskus, Amatörfotografklubben i Helsingfors samt Kameramiehet anordnade fotografiutställningen i Konsthallen öppnades på lördagen. Utställningen är den största i sitt slag i vårt land, och antalet utländska utställare är rätt stort. De skandinaviska länderna, Estland och Tyskland äro representerade. Utställningen omfattar c. 450 nummer – vad som återstod av de 700 insända bilderna, sedan ca. 250 refuserats. Den kommer att hållas öppen åtminstone ett par veckor. ]


[ ur Hufvudstadsbladet, Torsdag 10.4.1930

Fotografiutställningen.
På grund av talrika framställningar från publikens sida öppenhålles den nordiska fotografiutställningen i Konsthallen utom de vanliga tiderna – vardagar kl. 11-5 och söndagar kl. 12-4 – även alla vardagar kl. 7-9 e.m. Expositionen har varit synnerligen livligt besökt. För skolelever och föreningar, vilka gruppvis besöka utställningen är inträdesavgiften endast 1 mk per deltagare. ]


[ ur Valokuvaus, Nr 4, 1930

Taidehallin valokuvausnäyttely.

Taidehallissa avattiin kuluvana huhtikuun 5 p:nä valokuvanäyttely. Tämä on toinen kerta, kun meillä on järjestetty yleisempi valokuvanäyttely, sillä kuten muistettanee, järjesti Kameraseura v:n 1928 alussa näyttelyn Ateneumiin, käsittäen se Kameraseuran ja Eesti Foto-Klubin jäsenten kuvia. Nyt avatun näyttelyn on järjestänyt Taidehallin johto, mutta on siinä myötävaikuttamassa Kameraseura, Amatörfotografklubben i H:fors ja Suomen Valokuvaajain Liitto. Kuvien lukumäärä tässä näyttelyssä on paljon suurempi kuin edellämainitussa, minkä lisäksi on merkille pantava, että siinä kotimaisten kuvien ohella on edustettuna virolaisia, ruotsalaisia, norjalaisia ja tanskalaisia kuvia, vieläpä jokunen saksalainenkin. Kaiken kaikkiaan on näyttelyssä puolen viidettäsataa kuvaa, siis varsin suuri kokoelma.
Näyttely käsittää veistokuvasalia lukuunottamatta, kaikki Taidehallin näyttelyhuoneet. On todella ilahduttava asia, että Taidehalli on ottanut suojiinsa ja järjestääkseen tällaisen näyttelyn, ja erikoisella kiitoksella on mainittava näyttelytoimikunnan, nim. tohtori Bertel Hintzen, valokuvaajien Tyyne Savian, Aarne Pietisen ja R. Roosin työ näyttelyn järjestelyssä, joka on sangen onnistunut ja kaunis. Suuri kuvamäärä, joka käytettävissä olevalle seinäpinnalle on jo liiankin suuri, on saatu sovitetuksi sopusointuisesti ja kauniisti, ilman häiritsevää kokoonahdetun vaikutusta. Näyttelysalien keskustoihin on sijoitettu valokuvausliikkeiden näyttelykaappeja, kirjallisuus- ja albumipöytiä, jotka tekevät sangen hauskan vaikutuksen.
Näyttelyn 86 osanottajasta on kotimaasta 40, Eestistä 7, Ruotsista 13, Norjasta 9, Tanskasta 13 ja Saksasta 4. Näyttelyn yli 450 kuvaa taasen jakaantuvat eri maita kohden seuraavasti: Suomi 233, Eesti 30, Ruotsi 103, Norja 43, Tanska 34 ja Saksa 9 kuvaa. Kun ottaa huomioon, että tarjotuista kotimaisista kuvista on tilan puutteen takia karsittu heikompia pois varsin runsas joukko, on ilolla pantava merkille innokas osanotto, vaikka valmistautumisaika olikin kovin lyhyt.
Luomme seuraavassa lyhyen yleiskatsauksen eri maiden kokoelmiin ja mainitsemme niistä samalla edustavimmat osanottajat. Kun näyttelyn kuvaluku on verrattain suuri, on yhden ja kahden kerran katsomisella sangen vaikeata vielä löytää niistä parhaimpia, mutta olemme kuitenkin poimineet niistä esimerkiksi sellaisia, jotka ensi tarkastelussa vaikuttavat voimakkaammin katsojaan. Tällä tavalla saattaa kyllä helposti sivuuttaa montakin hyvää kuvaa, sillä useinhan kuva antaa tuntea arvonsa vasta pitemmän tarkastelun jälkeen, kun taasen monet ensi silmäyksellä katsojaan voimakkaammin vaikuttavat kuvat eivät kestäkään perusteellisempaa tarkastelua.
Ruotsin kokoelma, joka on melko suurikin, on näyttelyn voimakkain, ja eri henkilöiden sarjat tekevät varsin ehjän ja yhtenäisen vaikutuksen. Ensimäiseksi mieheksi heidän joukossaan haluaisimme asettaa H. Lönnqvistin. Hänen 18 kuvaansa muodostaa sekä teknillisesti että taiteellisesti loistavan sarjan, jossa ilmenee voimakas personallinen leima. Katsomme esim. kuvia ”Sun and Lines” (no 199) ja ”The Church Flight” (193), joissa kauniilla viivasommittelulla ja voimakkailla, mutta samalla hillityillä sävyillä on luotu täysipainoista työtä. Samaa laatua on asetelmakuva ”Fajanssia” (197). Yhtä kiintoista katseltavaa ovat muotokuvat, joista erikseen mainitsemme ilmehikkäät poikakuvat (183 ja 191). Erikoisen ja hauskan vaikutuksen tekee japanilaisaiheinen ”The Boat” (187). Ferd. Flodin on myöskin mestari alallaan. Kuvien teknillisesti loistava suoritus ja niistä ilmenevä hienostunut maku ovat ne ominaisuudet, jotka silmiinpistävästi antavat leiman hänen sarjalleen. Joissakin kuvissa esiintyy lievähkö atelierimainen asettelu ja käsittely. Tyypillisenä ja kauniina esimerkkinä hänen kuvistaan mainitsemme no:n 101 ”Kesätuuli”. Herkästi ja tunnelmallisesti on käsitelty myös ”Viivaharjoitelmia” (99). Erikoisen kiintoisa on Erik Walldowin 9-kuvainen teollisuuskuva-sarja, joka kokonaan kuvaa teräksen valmistusta. Se on teknillisesti onnistunut ja myös kaunis kokoelma. Esim. Bessemerteräksen puhallusta esittävä kuva (407) on sommittelultaan yksinkertainen, mutta tekee mahtavan ja suuremmoisen vaikutuksen. Helmer Bäckströmiltä on vain neljä kuvaa, teknillisesti hyviä ja – sikäli kuin muistamme ruotsalaisissa valokuvauslehdissä julkaistuista hänen kuviensa jäljennöksistä – sangen tyypillisiä hänen tuotannolleen, jossa vaihtelevat herkät tunnelmalliset maisemat ja eloisat tuokiokuvat. Sitten mainitsemme B. Menkowin karakteristiset muotokuvat (esim. 57, 59 ja 63) ja Nilssonin lapsikuvat. Luonteenomaisia henkilökuvia on myös Stig Hartmanilta, jonka kokoelmassa on lisäksi erikoinen ja mielenkiintoinen sommitelma (132). Edv. Welinderin pieni sarja on puhdasta työtä, jossa ilmenee hienostunut maku. Erikoisesti pistää silmään kaunis koirakuva (420) ja muotokuva (421). Hienoa työtä on myös Arne Wahlbergin kuvat, joista mainitsemme aiheensa puolesta erikoisen ”Kostalasi” (397). Tunnelmakuvia, herkän taiteellisesti käsiteltyjä on Gösta Hübinettellä (esim. 133 ja 134), samoinkuin Ture Snellmanilla, jonka useista kuvista erikoisesti kiinnostaa ”Stone cottage” (357) kauniilla, rauhallisella sommittelullaan.
Ulkomaista asettaisimme toiselle sijalle Eestin, vaikka sen kokoelma onkin verrattain pieni. Tämä kokoelma on sama, joka vuoden vaihteessa osallistui Eesti Foto-Klubin ja Kameraseuran väliseen kilpailuun, suoriutuen siiän ensimmäisenä. Lehtemme helmikuun numerossa olemmekin jo tarkemmin selostaneet tämän kokoelman ja samalla julkaisseet siitä parhaimpia kuvia, joten tässä yhteydessä emme siihen enää lähemmin puutu.
Kolmantena on Norjan kokoelma, joka myös on pienehkö, ei edes puoltakaan ruotsalaisesta. Se ei myöskään ole yhtä ehjän kiinteä kuin ruotsalainen, vaan huomaa siinä jyrkemmän portaan huippukykyjen ja seuraavien miesten välillä. Ensimmäisenä norjalaisista esiintyy Asbjörn Mortensenin kokoelma, tosin vain viisi kuvaa, mutta ehjimpänä, yhtenäistä personallista leimaa kantavana. Ne ovat teknillisesti ja myös sommitelmallisesti hyviä; mainitsemme erikseen ”Venerakentaja” (213), ”Tykkejä” (216) ja ”Le cimetiére” (217). A. Moksnesilla on myös pieni kokoelma, mutta sommittelunsa puolesta kiinnostaa siitä katsojaa erikoisesti kuva ”Virran pyörteitä” (212) ja mainitsemisen ansaitsee myös ”Lumimyrsky tulee” (210). Rolf Mortensenilla on myös kaunis kokoelma, mutta ei vaikuta niin ehjältä ja voimakkaalta kuin Asbjörn Mortensenin kuvat. Erikoisesti pistää niistä silmään kaunis, syksyaiheinen kuva (218) ja ”Akershusin linnasta” (223). Norjalaisista mainitsemme vielä Bjarne Aarhusin, jonka parhain kuva on ”Kevätaurinkoa” (3). Sen kaunis valaistus tuo esille kevään tunnun, ja sitä korostaa erinomaisesti pikkupoikain salamyhkäinen askartelu, joka heissä aina keväisin herää polttolasien ja muiden ”sesonkitavarain” tullessa käytäntöön. Norjalaisessa kokoelmassa on eri henkilöiden kuvasarjojen ja vieläpä saman kuvasarjankin eri kuvien välillä toisinaan varsin huomattavakin ero, kun sen sijaan tanskalainen kokoelma on laadultaan tasaisempi. Mutta siitä huolimatta tahtoisimme asettaa norjalaisen edelle, sillä tanskalaisilla on kovin niukasti huippusaavutuksia, jotka heti voimakkaasti herättäisivät katsojan huomiota. Heidän samoinkuin suuressa määrässä myös norjalaisten kuvista puuttuu se aatteiden monipuolisuus ja rikkaus, joka esim. ruotsalaisen kokoelman tekee niin mielenkiintoiseksi. Mainitsemme tanskalaisesta kokoelmasta pari kuvaa, jotka tällaisessa yleiskatsauksellisessa tarkastelussa ovat parhaiten jääneet mieleen. Sellainen on esim. Aage Anderssenin kaunis ”Syystunnelma” (23), jossa auringon valo ja ilmaperspektiivi on bromiöljykäsittelyn avulla saatu erittäin kauniisti esille. Julius Möllerin ”Själlantilainen maatila”-kuva (244) vaikutus perustuu samalla tavalla enemmän valaistuksen herättään tunnelmaan kuin muihin tekijöihin. Erikoisen herkkä tekotapa on H.B.J. Cramerilla kuvissaan. Mainitsemme niistä no:n 86 ”Myrskyn runtelema” ja no:n 89 ”Hämärää”, jolle tämä tekotapa on antanut aiheille soveltuvan alakuloisuuden tunnelman.
Näyttelyn hajanaisimmaksi kokoelmaksi jää kuitenkin meidän omamme. Siihen tietenkin vaikuttaa se, että osanottajia on enemmän kuin muilla, mutta myöskin, että samankin henkilön kokoelma on useamman vuoden aikana valmistettua. Kun kysymys näyttelyn järjestämisestä heräsi, oli valmistautumisaika siihen varsin lyhyt, joten erikoisesti näyttelyä varten valmistettiin sangen vähäinen määrä kuvia. Näyttely on siten suureksi osaksi koottu jo valmiista tai ainakin puolivalmiista materialista. Tämän lisäksi vaikuttaa asiaan osaltaan sekin seikka, että näyttelyssä on töitä varsin nuoriltakin harrastajilta, jotka luonnollisesti eivät vielä voi kohota kehittyneempien tasolle, mutta kuitenkin osoittavat kiitosta ansaitsevaa yritystä ja innostusta. Kun tämän kirjoittaja on jo aikaisemmin useampaankin kertaan saanut tutustua suureen osaan nyt näytteillä olevaan suomalaista kuvakokoelmaa, tekee se vertailun muiden maiden kokoelmiin kovin vaikeaksi, sillä viimeksimainittujen uutuuden viehätys merkitsee paljon. Lieneekin sen vuoksi parasta siitä luopua ja jättää se näyttelyssä kävijöiden itsensä arvosteltavaksi. Ohimennen voimme kuitenkin mainita, että näyttelyn avajaisissa jotkut asiantuntijat, jotka eivät aikaisemmin ole tutustuneet meikäläiseen kokoelmaan, antoivat tässä suhteessa varsin suopean ja lohduttavan lausunnon.
Meikäläisistä kuvista, joista useat jo aikaisemmin ovat jäljennöksinä tai arvosteluissa esiintyneet lehdessämme, tyydymme vain lyhyesti tekemään muutamia huomautuksia. H. Aholta on sarjassaan useita erittäin hauskoja ja mielenkiintoisia kuvia (esim. n:ot 13, 14, 16, 20 ja 21), joista tässä numerossamme on julkaistu ”Partiolaisia” toiseen kirjoitukseen liittyvänä. Atelier Rembrandt (A. Hedström) esittää joukon karakteristisia muotokuvia, samoin Tyyne Savia (esim. 332) ja Atelier Universal (P.L. Schier). Emmi Heldt´iltä on pieni, mutta kaunis ryhmä, joista erikoisesti mainitsemme kuvan ”Das Modell” (127). Gunnar Lönnqvistiltä on runsas ryhmä, joukossa muutamia erikoisen hyviä (169) ja A. Uusikylän ryhmän voimme mainita kokonaisuudessaan n:ot (386-390) ja samalla viitata hänen tässä numerossa julkaistuihin kuviinsa. Aarne Pietiseltä on runsas kokoelma, joista suurin osa on jo aikaisemmin tunnettua ja tunnustettua; uusista mainitsemme aiheeltaan yksinkertaisen, mutta voimakkaan ”Ankkuriketjut”. Apollon (valok. H. Iffland) kuvat muodostavat kauniin kokoelman, jossa eduskuntatalon pienoismallista otetut kuvat (426-431) loistavan suorituksensa puolesta kiinnittävät voimakkaasti katsojan huomiota. Mutta huomattava on myös sommittelunsa puolesta kaunis ”Sommitteluharjoitelma” (433). Edelleen luettelemme R. Roosin (320 ja 322), Mykkäsen (227-9), Nummelinin (275), Mäkisen (240), Schohinin (347), Soldanin 367 on julkaistu tässä numerossa, mutta vielä parempi on ”Puhelinlankoja”, Kallion (82-5), Setälän (364-6), Neittamon (253) ja Tainion (371) kuvasarjat, joissa kaikissa on paljonkin kiinnostavaa ja katsomisen arvoista, mutta joita emme tilanpuutteen vuoksi voi pitemmälti selostaa.
Tämän yleiskatsauksen näyttelyn kuviin on luonnollisesti rajoituttava vain ylimalkaiseen kuvien esittelyyn, sillä mahdotontahan on ruveta niitä yksityiskohtaisemmin selostamaan, kun emme samalla voi julkaista itse kuvia. Jokaisessa kuvaryhmässä löytää aina kiinnostavaa ja katsomisen arvoista ja sen vuoksi kehotammekin kaikkia valokuvauksen harrastajia käymään tässä näyttelyssä. Niiden maaseutulaisten, jotka pääsiäispyhiksi saapuvat Helsinkiin, on syytä silloin pitää muistissaan, että näyttely on avoinna huhtikuun 23 p:nään asti.
A.H. ]


[ ur Valokuvaus Nr 4, 1930

Kameraseuran ja Amatörfotografklubbenin kilpailukuvia.

Toisessa paikassa lehteämme kerrotaan Kamera-Seuran ja Amatörfotografklubbenin vuosikilpailun tuloksesta, joka päätti kilpailun sarjan Helsingin Amatööri-Valokuvaajien aikoinaan lahjoittamasta kilvestä ja saattoi sen vihdoin kunnialla kotiin. Tässä yhteydessä on meidän esiteltävä tämän kilpailun kuvia, joista näytteeksi olemme valinneet alempana mainitut. Huomattava on, että valinnassa on myös täytynyt ottaa lukuun mahdollisuus saada kuva painoteknillisesti tyydyttävällä tavalla jäljennetyksi; täyttä oikeutta jäljennöksemme eivät kuitenkaan voi kaikille kuville tehdä, ne täytyy nähdä alkuperäisinä.
Yksityisistä kilpailijoista tuli ensimmäiselle sijalle loistavalla tavalla A. Uusikylä, jonka kuvasarjan kaikki kuvat olivat aiheeltaan ja käsittelytavaltaan erikoisia ja toisistaan poikkeavia, mutta osoittivat samalla yhtenäisenä piirteenä tekijän voimakasta luomiskykyä ja hienosti hallittua kuvanäkemystä. Kansikuvana oleva, akvileaa kuvaava ”Akordi” on todella nimeään vastaava: hienosti valossa soinnutettu kukka kuva-alan painopisteessä edessä ylhäällä toistuu heikompana sävysointuna vasemmalla lähempänä laitaa. Kukan haarautuva, kohottava varsi antaa tälle sävysoinnutelmalle hienon, hillityn nousun, jota joku vähän voimakkaampi valosointu säestää. Tätä kuvaa on lähinnä pidettävä tekijän näkemyksen luomana ja sellaisena se on musikaalisen herkästi läpitunnettu, mutta voi olla, että tekijän näkemykselle on aihe itse ollut määräävä, osoittanut sen käsittelytavan. Kaikista parhaimmissa kuvissa lieneekin kuvan syntyminen selitettävä näin, kuten tunnettu englantilainen valokuvaaja Herbert Lambert sanoo. Uusikylän toinen kuva, ”Päivän kilo”, on, kuten edellinenkin, loistavan erikoinen. Tässä on käsittelytapa voimakkaampi ja rohkeampi: etualaa leikkaavat veneen vinosti kulkevat laitaviivat voimakkaina, toistuvina, mutta köyden kierukka, lasi lusikoineen ja kannen vaaleat sävyt miedontavat niitä ja antavat kaikessa vähäpätöisyydessään etualalle sisältöä. Kun niitä vastaavat kilokohdat kuvan yläosassa ikäänkuin keinuvat pienten aaltojen kaareutuvilla viivoilla, niin tämä viivasommittelultaan japanilaisen omituinen kuva saa toistuvista, samansuuntaisista viivoistaan huolimatta merkillisen yhtenäisyyden ja tasapainon. Aihe on niin yksinkertainen, että lasissa olevan lusikankin poikkiviiva on tehokkaasti tukemassa sommitelmaa.
H. Ahon ”Partiolaisia” on uudenaikaisiin kuviin kuuluva ja sellaisena erittäin kaunis. Kuvan sommitelma tehoo viivoillaan ja eriasteisilla sävypinnoillaan, joita ikäänkuin yhdistää katukiveyksen pieni viivaverkko. Raitiovaunujen vinosti kulkevaa suoraa jonoa vastaa partiolaisten kaartuva rivistö, joka hajanaisempana toistuu katsojain rintamassa; sävypintoja jakavat vielä kiskojen viivat ja rivistöjä pitävät kuvassa tasapainossa yksinäishenkilöt kerrassaan mainiolla tavalla. Sommitelma on mestarillinen, kuten Uusikylän kuvissakin.
Tulemme sitten Vilho Setälän kuvaan ”Nude” (alaston). Siinä pistää ensinnä ehkä silmään sen yllättävä erikoisus kuvata henkilöä uudelta, epätavalliselta kuvakulmalta. Ja kun kysymyksessä on henkilö, tuntuu tämä menettelytapa aluksi kovin luonnottomalta, mutta sitten alkaa kuva voittaa. Niin poikkeuksellisen oudosti kuin tämä nuori tyttö onkin kuvattu, niin kuvan hieno viivakauneus ja tehoisa valovarjokäsittely antaa sille sellaisen elon ja ominaisluonnon, että ei voi olla antamatta tunnustusta tekijän todella korkealla tasolla olevalle sommittelutaidolle. Aihe, kylpyammeen laidalla istuva tyttö, osittain silloin unhoittuu ja joutuu tarkastelemaan, miten kauniisti selkäviiva kaareutuu, useasti katketen, aina polveen saakka ja kuinka hartiaviiva haarautuu kolmiomaisesti käsivarteen ja rinnalle. Tämän kuvan viivojenviennissä on tutkimista ja oppimista, ja samaa on sanottava sävykäsittelystä. Tekijä on melkeinpä väkisellä osoittanut n.s. uuden suunnan oikeutuksen ja saavuttanut itse kauniin voiton.
L. Mykkäsen ”Rantatunnelma” on vanhaa hyvää kaikista parhaimmillaan. Aihe on ollut ehkäpä liiankin kaunis, mutta se on myös käsitelty Mykkäsen vanhaan, hyvään tyyliin. Oiva Kallion ”Rantatyrskyjä” sisältää aitoa merenrantakohinaa, aaltojen nousua ja laskua rantakivillä ja auringon heijastelua märillä kallioilla. Nämä molemmat kuvat eivät vedä puoleensa millään erikoisuudella, mutta niistä henkii hieno tunnelma: hiljaisen valokuvaajan hartaus luonnossa.
Aarne Pietisen ”Annansilmä” on teknillisesti hyvä ja sommitelmallisestikin taidolla käsitelty, mutta se ei mielestämme ole kuitenkaan tekijälleen edustava. – Björn Soldanin fordi-kuva on sitä uutta asiallisuutta. Sommitelma on teknillisesti täysin viimeistelty, mutta sen teho on sittenkin sama kuin fordin. Tältä kuvalta puuttuu nähdäksemme taiteellista kuvavaikutusta vähän liian paljon, mutta Soldanilla oli kilpailussa toinen ”uusi” kuva, jossa aiheena oli puhelinlankapylväs, ja se oli koko hyvä.
Nämäkin harvat julkaisemamme kuvat osoittavat, että maamme valokuvauspyrkimyksiä elävöittää parhaillaan uusi suunta. Se on antanut monelle uudet otteet aiheisiin ja itse kunkin kuvanäkemys, tai valmeus vastaanottamaan vaikutelmia aiheista, on senjohdosta rikastunut. Nimenomaan se on onnellista, että Kamera-Seura on saanut uusia innokkaita jäseniä ja uutta tuulta kehityksensä kulun suuntaajaksi. Valokuvauksessakin tulee olla suunnan vaihtelua, sillä silloin olennaisin ja parhain pääsee oikeaan arvoonsa, kun sitä välillä lasketaan ja sitten taas nostetaan.
M.J.P. ]


[ ur Svenska Pressen, Måndag 7.5.1930

ABISS-gruppens fotografiutställning hos Strindbergs.

ABISS-gruppen består av ett antal herrar, som verkligen rent tekniskt äro i nivå med det högsta fotograferingskonsten kan åstadkomma: Heikki Aho, Hanns Brückner, Heinrich Iffland (Apollo), Vilho Setälä och Björn Soldan. De ha hos Strindbergs en frisk och djärv utställning, vilken fördelaktigt skiljer sig från den i det stora hela konventionella fotografiutställningen som för en tid sedan pågick i Konsthallen. ABISS-gruppen hatar alla ”vackra” bilder i banal fotografisk bemärkelse, den tar fullständigt avstånd från de föråldrade åsikter, enligt vilka fotografering strävade efter likadana effekter som målarkonsten. Här få vi se ett antal duktiga moderna fotografer, som kastat sig in på vidlyftiga experiment och nu äro i tillfälle att visa resultatet av ett ihärdigt arbete och ett stort kunnande. Det anstår inte en lekman att allför mycket orda om sådana tekniska saker som exponering av olika slag (varav här finns exempel), månskensbilder, bilder med endast svart och vitt, bilder som helt och hållet gjorts i gråa toner, diffusa bilder och klara bilder, orginella ljusinställningar o.s.v. Vi kunna endast se och beundra och uttrycka vår personliga mening om den effekt dessa bilder ha på oss.
Den moderna fotografen har dragit ut för att upptäcka världen ånyo. Han visar oss skönheten i skenbart vardagliga och prosaiska ting. Hans hjälpmedel härvidlag bestå av utstuderade belysningar, en orginell och effektfull kamerainställning, som visar oss saker och ting ur en alldeles ny och häpnadsväckande synvinkel, samt dessutom en massa andra tekniska finter, som man knappast har en aning om när man står framför den färdiga bilden. Bilder av föremål i rörelse äro i synnerhet mycket svåra att få – fotograferna berätta att de ofta knäppa ett femtiotal bilder av samma sak, och de äro överlyckliga om en enda bild av dessa femtio verkligen blivit utomordentlig. För denna enda fullkomligt tadefria bilds skull, som är syntesen av all deras möda, kassera de gladeligen de fyrtiofem ganska goda eller mindre goda eller misslyckade bilderna. De arbeta i detta fall oftast med en liten, skarp kamera och göra sedan förstoringar varmed de ofta uppnå häpnadsväckande fina effekter.
Av ABISS-gruppens utställare har Björn Soldan, som i Konsthallen väckte uppmärksamhet med en briljant gjord Ford-bild, några finska landskap med telefonstolpar och telefontrådar, vilkas moderna konturfasthet gör sig särskilt bra mot mjuka sommarmoln och lövträdens grenar. Fåniga människor bruka ofta klaga över att telefonnätet och de ideliga stolparna förstöra vårt landskaps skönhet. – Björn Soldan visar oss att de tvärtom förläna landskapet en fasthet och stadga som det eljest saknar. – Björn Soldan och Heikki Aho ha under en följd av år samarbetat i filmfotografins tjänst, och ha inom detta fack ernått toppunkten av vad som kan presteras i detta land – det bevisas av deras skogsfilmer och Lapplandsfilm. I utställningen se vi även några intressanta fotografier som tillkommit i samband med filmningsarbetet.
Heikki Aho utställer ett antal ytterst intressanta bilder, bland vilka man särskilt fäster sig vid ”Good Year” – en stor brandmur med en målad reklambild och på sidan tvenne kulissliknande husfasader med delvis upplysta fönster. Stadens fulaste och minst representativa sida framträder plötsligt i ett magiskt skimmer, vi frapperas av skönheten i dessa enkla väggar med den annars så prosaiska Good Year-annonsen. Ahos hamnbild är också alldeles ypperlig – det är harmoniska linjer, rena och hela ytor, raffinerade belysningseffekter. De vackra båtarna ligga i ett trollskt nattligt ljus. Fotografen har kunnat förläna det hela en bestickande atmosfär och en stämning av overklighet. Hans småflicksbilder äro också remarkabla, här ha de blixtsnabba utrycksnyanserna i ett barnansikte fångats på ett mästerligt sätt. – Gatan lever och vibrerar i Ahos bilder, trottoaren som sådan har fått en sällsam charm – liksom hos Soldan den lantliga, delvis isbetäckta vägen, som är fotograferad i närbild rätt uppifrån. Till Ahos trottoarer hör de fötter, trippande barnfötter på de solbelysta gatstenarna. Han har också fångat rörelsen i kadetternas paradmarsch – de äro fotograferade bakifrån och effekten är utomordentlig.
Hanns Brückner ansluter sig nära till tyskarnas ”neue Sacklichkeit”. Han visar oss skönheten och rytmen i några vardagliga småföremål, vilkas expressiva eller estetiska egenskaper vårt öga annars ignorerar: en grupp tändstickor, nubbar, garnnystan, pennor och gilette-bett och glasögon på ett skrivbord, en grammofon, ett ur, en grankott. Dessa bilder äro verkligen intressanta.
Heinrich Iffland har under en följd av år drivit vår porträttfotografering upp till en rent mästerlig nivå. Hos Strindbergs utställer han emellertid också annat än porträtt: en väldigt fin dubbelexponerad bild av Matti Warén på Kansallisteatteris scen, ett fantastiskt sagolandskap bestående av isblommor på en mörk fönsterruta, en remarkabel bild av en flicka som med spjuveraktiga ögon blickar mot oss mellan sitt oordnade hår. Ingen förstår sig bättre än Iffland på den moderna arkitekturens stränga linjespel och kubistiska skuggbilder.
Vilho Setälä har också han några fina bilder, tagna rakt uppifrån, bl.a. en med stationsperrongen, tåg och glänsande skenor. Eller små människor och långa skuggor på järnvägstorget, båda bilderna tagna från stationens torn. Hans kompositioner med en naken ung flicka äro verkligen utsökta.
Denna utställning har skatter för samlare och liebhaber – utrikes samlar man konstnärliga fotografier som tavlor, frimärken, bokrariteter o.s.v., varför inte även hos oss?
H. ]


[ ur Valokuvaus Nr 5, 1930

Valokuvaajaryhmä ABISS.

Valokuvausharrastuksemme ovat tähän saakka olleet niin pieniä, ettei mitään varsinaista ryhmämuodostusta ole voinut eikä ehtinyt syntyä. Mutta t.k. 3 p:nä astui eräs sellainen esiin avaten täällä Helsingissä Strindbergin taidesalongissa oman näyttelynsä. Emme tiedä aivan varmaan onko tämä ryhmä syntynyt luonnonmukaisesti vai onko ehkä sattumalta esiinpulpahtanut näyttelyajatus antanut sille määrätyn muodon, mutta se on varmaa, että nimien Aho, Brückner, Iffland, Setälä ja Soldan alkukirjaimista on syntynyt abiss ja näiden nimien omaajat ovat panneet pystyyn ”separaattinäyttelyn”, joten ryhmä on olemassa. Kieltämättä siinä on myös keskinäistä yhteenvetoa paljonkin, vaikka ei sitä itse näyttely niin kovin suuresti osoitakaan. Valokuvausmies sinne menee tietenkin ennakkoluuloisesti odottaen tarjottavan abissin aabeeseetä, mutta siinä ainakin pettyy, sillä näyttelyssä on enemmän kunkin tekijän itsensä toistamista, ”bissaamista”, kylläkin kaikella kunnialla.
Heikki Aho, meidän filmitoivomme joskaan ei tähtemme, on ilahduttavalla tavalla tehnyt myös hyviä ”still”-kuvia. Niinpä ”Film”, kaksi suurennettua kinokuvaa juoksevista hevosista, on todella hyvä. Ja samaa on sanottava herkästi havaitusta ja kuvatusta ”Pikku tytöstä”. ”Sateenvarjo” ja ”Katu” ovat myös erinomaisia kuvia.
Hans Brückner on meille ollut melkein outo valokuvaajana, joten hänen laatunsa on meille uutta. Se on myös aivan uutta sisällöltään, niin asiallista kuin se onkin. Hänen otteensa on hyvä ja varma, sanoisiko hillitty, kuten taiteilijalle sopiikin. ”Nupeja” ja ”Työkaluni” ovat pienessä erikoisuudessaan varsin puhuvia kuvia ja hyviä.
Heinrich Ifflandilta me odotimme uudempaa suuntaa, mutta – saimme erinomaisen sarjan vanhaa vähän sekoitettuna uudella. Tätä viimemainittua oli esim. ”Liittopankki” – mainio – ja vanhaa, joskin niin hyvää, ettei sitä voi sanoa toistetuksi, ”Toini”, joka on ihastuttava, ”Naurun fysionomiaa”, ”Jääkukkia”, ”110 vuotta”, ”Neekeri”, ”Väinö Aaltonen” j.n.e. Ifflandin kuvat ovat aina erinomaisen kiintoisia ja tässäkin näyttelyssä ne vetävät puoleensa enimmän.
Vilho Setälän kuvista me olimme nähneet useita ennen, joten ne eivät uutuudellaan voittaneet. Mutta hänen viimeiset luomuksensa, joista ”Nude” on paras, ovat erikoisia ja omaa suuntaa osoittavia, vaikka kuvavaikutusta tällä kertaa häiritsisi liikanainen suurentaminen.
Björn Soldanin kuvasarja sisältää etupäässä maisemia – ainakin ne jäivät mieleemme – rauhallisesti ja hartaasti kuvattuina. Abissin viimeinen kirjain on edustettuna varsin kauniisti, vaatimattomasti mutta tehokkaasti. Kuvista mainitsemme ”Poroja jäällä”, ”Kevät” ja ”Tyrolissa”.
Emme oikeastaan tästä näyttelystä löytäneet tuon ryhmän syntymämerkkiä ja ehkä sitä ei olekaan. Yhtenäisyys on nähtävästi löydettävissä vilkkaasta valokuvauksellista vaelluksesta yleensä ja omaperäisistä pyrkimyksistä erikoisesti, vaikka näyttely kokonaisuudessaan ei aivan omaperäinen ollutkaan. Useimmilla miehillä on siellä kuvia, joiden kaltaisia olimme heiltä tottuneet näkemään, ja siten me tunnemme nämä miehet paremmin kuin ryhmän. Jos ”Abiss” alkaa elää ja kuvata yhtä vilkkaasti kuin sen jäsenet, toivomme, ettei ryhmä kavenna jäsentensä toimintasäteen heilahdusalaa ja vie heitä aivan omaan suuntaansa. Mutta muutoin me iloitsemme kovin ryhmän edeskäymisestä ja, uskomme mukaan, sen vastaisistakin edesottamisista. Oli hauska mennä ennakkoluuloisesti tähän ensimmäiseen ”ottamiseen” ja löytää itsensä lopulta koko lujalta maaperältä, lattialta kellarikerroksessa, ja kuvat aivan pään tasalla.
Onnittelemme ryhmän näyttelyn johdosta.
Kameristi. ]


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie möte å Tekniska Föreningens lokal den 29.4.1930. Närvarande 12 medlemmar.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Föreslogs att prof. Carolus Lindbergs tävlan om Helsingfors-bilder skulle anordnas ännu under vårens eller försommarens lopp tillsammans med Kamera-seura.

§ 3 Refererades ett från Dansk Pictorialister anländt brev angående utbyte av fotografiserier. Förslaget vann enhälligt understöd och föreningen beslöt att på hösten sända en serie såväl till Oslo som Köpenhamn. Herr Lönnqvist meddelade, att Nyblins Magasin åtager sig försändelsen.

§ 4 Till tävlan hade av förekommen anledning inga bilder inkommit.

§ 5 Frågan om en internationell utställning upptogs till behandling. Meddelades att inkomsten från utställningen å Konsthallen belöpt sig till
Fmk 12,000:- för entre-biljetter
3-4,000:- för utställningsavgifter
500:- för sålda kataloger
och utgifterna exklusive hyra (vanligen ca. 30,000:- för två veckor)
1,500:- för annonser
1,000:- för trycksaker
1,000:- för övertidslöner och belysning.
Föreningen ansåg att man borde grundligt utreda räntabiliteten av en internationell utställning. Förlust ansågs oundviklig. Föreslogs garantiteckning samt att någon skola eller annan välbelägen lokal borde uppbringas till utställningslokal. Att bereda frågan utsågs dir. Nybom och fotogr. Roos.

§ 6 Beslöts anordna en tävlan till årsmötet den 21 oktober. Tävlingsregler skulle utdelas till samtliga fotografiska magasin, och annonser och cirkulär skulle utsändas i maj, under sommaren och i september.

§ 7 Vid mötet höll fotograf H. Iffland ett med stort intresse åhört föredrag om soft-objektiv och andra medel för ernående av särskilda effekter vid fotografering och kopiering.

In fidem:
R. Roos


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors möte å Tekn. För. lokal den 21.10.1930. Närvarande 11 medlemmar.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Ordföranden herr B. Tallgren gratulerades å Klubbens vägnar till hans nyss fyllda fotografiska halvsekel.

§ 3 Årsmötet beslöts avhållas tisdagen den 18 nov. i stället för den 21 okt. såsom tidigare avsett var.

§ 4 Sista inlämningsdagen för bilder till årstävlingen fastställdes till den 15.11. Om tävlingen skulle annonseras i Hufvudstadsbladet, Svenska Pressen, Uusi Suomi och Helsingin Sanomat. Dir. Nybom meddelade att Fotografihandlarföreningen troligen komme att bekosta annonserna. Tre pris i form av Klubbens diplom samt silverpjäser skulle utdelas.

§ 5 Beslöts utsända cirkulär om hopbringande av bildkollektioner i och för utbyte med Danske Pictorialister och Oslo Kameraklub. Bilderna skulle i den mån de hunnit inkomma, granskas vid årsmötet eller senare av styrelsen.

§ 6 Klubben beslöt erbjuda sitt bibliotek, vilket en längre tid förvarats i speditionsfirmans Elmgrens träskjul å Busholmen, åt Tekniska Högskolans bibliotek, varvid så vitt möjligt Tekn. Högsk. borde erlägga den resterande hyran utgörande c. 1.500:- fmk. Dir. Nybom erbjöd sig att genom prof. Wuolle framföra anbudet till Tekn. Högskolan.

§ 7 Kvällens andliga spis bestod av ordf. herr B. Tallgrens alltid med stort nöje sedda och åhörda skioptikonföredrag med bilder från hans årliga kamerajakter på kontinentens motiv.

§ 8 Mötet avslutades som vanligt nyktert och anständigt kl. 11-tiden på kvällen, varefter alla gingo hem i dimman.

In fidem
sekr.


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors årsmöte den 18.11.1930 å Tekn. för. lokal. Närvarande 12 medlemmar samt utställningspublik.

§ 1 Mötet öppnades av Ordf. som lämnade ordet åt dr. Wetterstrand, vilken refererade resultatet av Klubbens årstävling. I tävlingen, som uppvisade ett rekordartat deltagande (c. 70 bildserier) fördelades prisen som följer:
I pris Natur och Kultur Åke Wasastjerna
Licht und Schattwn Ludvig Taht junior
II pris A2-b2=c2 Erik Blomberg
Sonja Walter Jakobsson
Signatur A R. Roos
III pris Motto Q Erik Blomberg
Do X Rolf Grandell
Zoo Ludvig Taht junior
Black and White R. Roos
Motiv Walter Jakobsson

§ 2 Ordf. B. Tallgren förevisade skioptikonbilder från sina resor på kontinenten. Härefter avlägsnade sig utställningspubliken och det egentliga årsmötet tog vid.

§ 3 Protokollet från föregående möte upplästes och justerades.

§ 4 Årsberättelsen och skattmästarens redovisning upplästes, varefter styrelsen beviljades decharge.

§ 5 Skattmästaren föreslog medlemsavgiftens höjande till 50 fmk. Efter uttalanden för och emot godkändes ett förslag att Klubben skulle redigera en uppsatsserie i Allas Krönika och därför uppbära honorar, likaså för publicerade tävlingsbilder. Medlemsavgiften bibehölls vid 25 fmk.

§ 6 Vid förrättningen av styrelseval, återvaldes av de i tur avgående Nummelin, Wetterstrand och Schohin de två förstnämnda, varemot i stället för Schohin som på grund av sjuklighet önskade avgå, invaldes banktjänstemannen herr Walter Salenius. Revisorer och suppleanter återvaldes. Till prisjuryn invaldes i stället för herr af Forselles, herrar Nummelin och Nybom.

§ 7 Beslöts utställa tävlingsbilder hos Nyblins och Bögelunds.

§ 8 Dir. Lönnqvist överlämnade som donation från Nyblins Magsin Das Deutsche Lichtbild.

§ 9 Beslöts att klubben skulle utlysa en motivtävlan med priser i form av promesskort å varor skänkta av Nyblins.


Årsberättelse över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 42dra verksamhetsår 1929-1930.

Under det gångna året har klubben sammanträtt 6 gånger (31.1., 27.2., 28.3. tills. med Kameraseura, 29.4., 21.10., 18.11. årsmöte), föregående år 3 gånger. Mötena ha besökts av i medeltal 12 personer, föregående år 7. Som möteslokal har använts Tekniska Föreningens lokal i Svenska Gården.
Till föreningen har anslutit sig 7 nya medlemmar, och utgör hela medlemsantalet nu 61.
Klubbens bibliotek har överlåtits åt Tekniska Högskolans bibliotek. Klubben har såsom tidigare år prenumererat på tidskriften Photofreund.
Klubbens kassaställning framgår ur bilagda, av skattmästaren upprättade tablå, samt visar i inkomster Fmk 2.131:50 och i utgifter Fmk 1.456:30. Utgående saldo Fmk 11.295:25, varav Fmk 11.192:80 å kapitalräkning, Schulténska depositionen Fmk 500:- samt kontant Fmk 102:45.
Klubbens styrelse har bestått av herrar B. Tallgren, ordf., G.A. Wetterstrand, v.ordf., R. Roos, sekr., G. Lönnqvist, skattmästare, E. Nummelin, materialförvaltare, W. Schohin, bibliotekarie.
I tur att avgå äro av dessa herrar Wetterstrand, Nummelin och Schohin. Revisorer ha varit herrar Rosenberg och af Forselles samt suppleanterna Hackman och Mellenius. Prisjuryn har bestått av herrar Wetterstrand, Rosenberg och af Forselles samt suppleanten N. Wasastjerna.
Om klubbens livsyttringar för övrigt må nämnas, att klubben åter senaste vinter tävlade med Kameraseura om ett vandringspris. Då båda klubbarna tidigare vunnit priset två gånger, hade man väntat ett talrikare och mer omsorgsfullt förberett deltagande även från den svenska klubbens sida. Nu artade sig emellertid ”livsyttringarna” till veritabla ”dödsryckningar” i det att klubben deltog med 3 serier och tillskansade sig 26 point mot Kameraseuras 10 serier och 53 point. Kameraseura vann således priset definitivt.
Till årsmötet hade Klubben utlyst en fotografitävlan, öppen för alla i Finland bosatta amatörfotografer. Bland det fotografiska årets märkligare händelser kan vidare nämnas den nordiska fotografiutställningen i Helsingfors konsthall den 5 – 23 april 1930, omfattande bilder från Finland, Sverige, Norge, Danmark och Estland, till ett antal av 444 efter det c. 200 bilder på grund av utrymmesbrist måste uteslutas. Alltså en glädjande livligt deltagande, vilket, jämte det utställda materialets i stort sett rätt så höga kvalitet garanterar en påtänkt internationell utställnings succes vis a vis mängd och kvalitet. En annan fråga fråga är sedan huruvida en dylik utställning kan göras ekonomiskt bärande. Redan nämnda utställning, som åstadkommits med minsta möjliga direkta utgifter, visade ett betydande deficit i form av minskade hyresinkomster för arrangören Konsthallen, vilket dock till icke så ringa del torde bero på Konsthallens avsides läge och höga hyror. För en eventuell internationell utställning borde därför uppbringas en billigare och mera centralt belägen lokal, jämte garantiteckning för ett event. underskott. Att bereda denna fråga har Amatörfotografklubben uppdragit åt två av sina medlemmar. Man får hoppas att en gynnsam lösning skall kunna påfinnas, så att en dylik för våra förhållanden remarkabel och för vår inhemsk fotografikonst sporrande utställning skall fås till stånd.
Slutligen må nämnas, att klubben beslutit acceptera ett förslag om utbyte av bildkollektioner med Danske Pictorialister och Oslo Kameraklub. Bilderna komma att utställas i resp. klubbars lokaler någon tid, varefter de returneras jämte kritik.
18.11. 30


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors å Tekniska fören. lokal den 12.2. 1931. Närvarande 12 personer.

§ 1 Ordf. yttrade några minnesord över den avlidne vännen och klubbmedlemmen kriminalfotograf Harald Rosenberg.

§ 2 Protokollet upplästes och justerades.

§ 3 Beslöts utlysa en porträttävlan till september om en i klubbens ägo befintlig pokal.

§ 4 Dir. Lönnqvist demonstrerade fotografiska nyheter.

§ 5 Sekr. Roos förevisade färgplåtar av eget och herr Schohins fabrikat.

§ 6 Mötet avslutades med en animerad samvaro kring kaffet med dopp.

In fidem


Amatörfotografklubben i Helsingfors
Helsingfors den 19.2. 1931
Kameraseura, Helsingfors

Redan senaste vår upptogs till behandling på ett av Amatörfotografklubbens i Helsingfors möten den gamla frågan om en internationell fotografiutställning i Helsingfors. Saken skärskådades från olika sidor, och man kom till det resultatet, att en dylik utställning vore i högsta grad önskvärd. – Den vore ägnad att öka intresset och aktningen för fotografisk konst hos oss samtidigt som den i sin mån skulle bidraga till att i utlandet bekantgöra vårt lands strävanden och resultat inom ett gebit av andlig odling. – Alltså beslöt klubben hålla frågan på dagordningen under obestämd tid.
Men som alla tidigare gånger, då frågan varit uppe, konstaterades åter, att utställningen sannolikt komme att gå med förlust, varför ett av de viktigaste uppdragen under förberedelserna för utställningen vore att påfinna en lösning av det ekonomiska problemet. A.F.K. tillsatte även en kommitte best. av två personer (dir. Nybom och fotograf Roos) att bereda frågan.
Då emellertid nu vissa förslag framställts, vilka vår lilla klubb knappast allena med framgång kan förfäkta, och då dylik utställnings anordnande i varje fall fordrar ett kraftigare maskineri, vända vi oss härmed till Broder-föreningen Kameraseura med ett förslag om samarbete i detta avseende. Landsortsklubbarna samt Ammattivalokuvaajain Liitto torde väl icke heller ställa sig främmande till tanken om en utställnings anordnande.
Inom vår krets har förslagits garantiteckning, gemensamma fester (event. en fotgraferarnas maskerad; förslaget icke understött) samt slutligen att man – kanhända lämpligast med Kameraseura som initiativtagare – skulle anhålla om understöd av penninglotteriets för konststrävanden i vårt land anslagna vinstmedel.
Utan att här ingå på närmare detaljer, önska vi uttrycka vår förhoppning, att Kameraseura skall beakta vårt förslag, och att vi under gott samarbete förr eller senare skola nå målet för våra strävanden. – Emotseende Edra v. meddelanden, teckna vi
med utmärkt högaktning
Bruno Tallgren R. Roos


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors möten den 14.4. 1931 i Tekniska Föreningens lokal. Närvarande 11 medlemmar.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Tävlingsregler för klubbens porträttävlan till septembermötet och årstävlan till årsmötet uppgjordes.

§ 3 Beslöts anordna en utfärd med motivtävlan den 10 maj.

§ 4 Dir. Nybom höll ett instruktivt föredrag om porträttfotografi, varjämte han lovade ställa en 9×12 kamera med Perscheid-objektiv till klubbens amatörmedlemmars förfogande för porträttävlan.

§ 5 Efter mötets officiella del inmundigades kaffe med dopp.

R. Roos


15.5.1931
S.H.T.
Kamera-Seuralla om kunnia tarjota seuranne jäsenille tilaisuus osallistua järjestämäänsä 10-vuotisjuhlakokoukseen, joka pidetään Taidehallissa, maanantaina t.k. 18 päivänä klo 20.
Ohjelmasta mainittakoon m.m. kevätkilpailun tulosten julistaminen, palkintojen jako, kuvien näyttely, illalliskilpailu y.m. Osanotosta pyydämme hyväntaht. ilmoittamaan viimeistään maanantaina klo 13 mennessä puh. 30 250 tai postitse Eino Mäkiselle os. Aho, Soldan & Co. Pohj. Esplanaadinkatu 37.
Juhlatoimikunta.

Arkipuku. Illallinen 25:-, 50:- valinnan mukaan. Käynti Ainonkadun puolelta.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie möte d. 22.9.1931 kl. 19.30 i Tekniska Föreningens lokal. Närvarande 12 medlemmar.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Ordf. uppläste ett brev från firman Nissen angående Leica-demonstration. Beslöts ställa klubbens medlemsförteckning till firman Nissens förfogande i och för utfärdande av inbjudningskort.

§ 3 Anmäldes 2 nya medlemmar, hr. F. Runeberg och ing. Ludvig Taht jun.

§ 4 Resultatet av porträtt-tävlan meddelades. Till tävlingen hade inlämnats 6 bildserier omfattande 14 bilder. Porträttpokalen vanns av hr Fritz Englund. Prisjuryns kritik framfördes av dir. Nybom.

§ 5 Förslag väcktes att under nästa verksamhetsår anordna månatliga möten med föredrag, demonstrationer, smärre tävlingar samt att försöka intressera skolornas konvent och den studerande ungdomen för klubbens verksamhet. Styrelsen anmödades bereda dessa frågor till årsmötet.

§ 6 En längre diskussion om diverse fotografiska spörsmål utspann sig.

§ 7 Ordf. Tallgren visade i ett skioptikon-föredrag sin senaste bildskörd från hans irrfärder till fjärran kuster och pittoreska städer.

R. Roos


Protokoll, fört vid Prisnämnden för Amatörklubbens Pristävlan 22.9. 1931.

6 kollektioner inlämnade:
1) ”Visages”, 3 bilder 2) ”50 år”, 1 bild 3) ”3-30-80”, 3 bilder 4) ”Tre”, 3 bilder
5) ”A L E”, 1 bild 6) ”Porträtt”, 3 bilder.

Pokalen tilldelades mottot Tre, ung dam med cigarett, och vid konvolutets brytande befanns bilden tagen av herr Fritz Englund.


Christian Nissen
inneh. Gunnar Vaenerberg 2.9.1931

Nyblins Magasin, Härstädes, Centralgatan 3

Härmed hava vi nöjet närsluta avskriften på ett, den 27/8 daterat, brev från firman Ernst Leitz, Wetzlar, varav framgår, att firman genom sin representant har för avsikt att omkring den 22.10. låta hålla ett föredrag här i staden om Leica-kamerans prestationer. Med anledning härav be vi Eder hava godheten sätta Er i förbindelse med de, enligt Eder åsikt för detta föredrag ifrågakommande sammanslutningar, samt dessutom förelägga för oss eventuella önskningar, vilka Ni i detta avseende möjligen kunde hava.
Med tacksamhet emotseende Edra ben. förslag hava vi äran teckna
högaktningsfullt
pp. …
bilaga: 1 brev i avskrift


Avskrift.
Ernst Leitz, Optische Werke, G.m.b.H. Wetzlar

Wetzlar, den 27.8.1931
Firma. Chr. Nissen,
Helsingfors, Finnland.

Abt.: Photo/Bau/H.

Wir beabsichtigen im September und Oktober in Skandinavien Vorträge über unsere Leica-Kamera abzuhalten und könnte anschliessend an diese Reise auf der Rückfahrt (ungefähr am 22.10.) ein solcher Leica – Vortrag in Helsingfors stattfinden. Den genauen Termin würde Ihnen unser Herr Baumann, der die Vorträge hält, von Stockholm aus, wo er sich zu dieser Zeit befindet, noch angeben.
Zu Ihrer Orientierung möchten wir Ihnen mitteilen, dass diese Vorträge keine reinen Reklamevorträge sind, sondern anhand eines reichhaltigen Diapositivmaterials bekommt der Amateur ein umfassendes Bild von der Leistungsfähigkeit der modernen KleinKameras. Unsere Leica stellt ja vor allen Dingen nicht nur einen neuen Kameratyp, sondern durch besondere Hilfsgeräte und Ergänzungsapparate ein neues Verfahren dar. Während des Vortrages werden u.a. ausgezeichnete Hochgebirgsaufnahmen, Porträts, Tieraufnahmen, Flugzeugaufnahmen, mikrophotogr. Aufnahmen, Reproduktionsaufnahmen u.s.w. vorgeführt. Wir möchten ausdrücklich technisch und künstlerisch absolut einwandfrei ist. Wir nehmen an, dass der Vortrag in deutscher Sprache abgehalten werden kann. Bei einer evtl. Diskussion könnte ja einer Ihrer Herren als Dolmetscher fungieren. Als Reklame für diese Vorträge kommen Plakate, Eintrittskarten und Zeitungsannoncen in Frage, deren Text natürlich in finnischer Sprache gedruckt werden könnte. Die Kosten für die Reklame gehen zu Lasten der Fa. Leitz. Alles Nähere betreffs der Reklame würde Herr Baumann Ihnen von Stockholm aus, wo er sich zu dieser Zeit aufhatlten wird, mitteilen, was auch bereits zu Anfang des Schreibens erwähnt wurde. Wir haben diese Vorträge unseres Herrn Baumann mit grösstem Beifall in den verschiedensten Ländern abgehalten. Teilweise mussten sie sogar wiederholt werden. Sie könnten zu dem Vortrage vor allem Ihre Stamkunden, dann aber auch Schlulen, Amateurphotographen-Vereine u.s.w. einladen. Es müsste zu diesem Zwecke ein geeignetes Lokal gemietet werden, dessen Grösse wir Ihnen überlassen, da Sie von dort aus besser beurteilen können, wie solche Vorträge in Helsingfors besucht werden.
Wir sehen Ihrer Stellungsnahme zu diesem Vorschlage baldigst entgegen, und empfehlen uns inzvischen
hochachtungsvoll !
Ernst Leitz G.m.b.H.
in Handl. Vollm.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors årsmöte den 27.10.1931 i Tekniska Föreningens lokal. Närvarande 18 medlemmar och 22 utomstående.

§ 1 Ordföranden hälsade publiken välkommen.

§ 2 Ing. E. Nummelin framförde prisjuryns kritik av tävlingsbilderna. Summa 71 serier.
1 I Pris, 2 II Pris, 5 III Pris.
Lux I pris Birger Lundsten, Åbo Slottsg. 37 B
Saturn I pris Ludvig Taht jr, H:fors Skillnadsg. 5
Heliar II pris Ludvig Taht jr
Flores II pris Rolf Grandell
Tuka III pris V.A. Wahlström, Turku, Erikink. 17
Tessar III pris J. Hart, H:fors, 4 linjen
Toukokuu III pris Atte Hyrkkö, Viipuri, Kannaksenk. 30
XYZ III pris Fred Runeberg, H:fors, Bergsmang. 4
Ödemark III pris Bernhard Åström, Masaby
Rim III pris Fritz Englund
[sned fyrkant i en
fyrkant] III pris Fritz Englund

Slutliga avgörandet uppskjöts på grund av fackfotografers deltagande mot tävlingsprogrammets bestämmelse. Senare på kvällen fattade prisjuryn nytt beslut varigenom I:sta priset motto Lux uteslöts och i st. för III:dje priset motto Tuka och Tessar skulle pris tillfalla motto Rim och

[sned fyrkant i en fyrkant]

båda voro herr Friz Englunds.

§ 3 Förevisades en film över betongvägsbygge av R. Roos.

§ 4 Sedan publiken gått upplästes protokollet från föregående möte.

§ 5 Årsberättelsen upplästes, skattmästare, revisorer.

§ 6 Styrelsen beviljades decharge.

Upplästes styrelsens förslag till verksamhetsprogram för 1931-32 och godkändes.

§ 7 Medlemsavgiften föreslogs till 50 och understöddes. Föreslogs 25 för skolungdom och stud. 50 för medlemmar med ordinarie inkomst. Godkändes.
Nummelin föreslog att klubben såsom i gamla tider skulle anordna lotterier och auktioner på donerade bilder. Hänskjöts till styrelsen.

§ 8 Val av styrelse … invaldes v. häradshövding T. Blomberg och herr Rolf Grandell samt återvaldes herr Roos.

§ 9 Revisorer af Forselles, Mellenius, suppleanter Nybom och Hackman.

§ 10 Prisjury. Föreslogs juryn sammansättning som tidigare, 3+1 suppleant. Lönnqvist, Nybom, Roos. + suppleant Jakobsson. Till extra jurymedlem för december motivtävlan valdes Tallgren.

§ 11 Styrelsen föreslog som motiv för december mötet ”Landskap” , januarimötet ”Interiör”.

§ 12 Föreslogs ändring av klubbens namn till Kameraklubben. Då frågan icke var beredd av styrelsen föranledde förslaget ingen åtgärd.

§ 13 Bibliotekarien föreslog inköp av en fotografisk journal som upphämtats till påseende. Mötet motsatte sig på grund av ekonomiska svårigheter.

§ 14 Styrelsen anmälde tre nya medlemmar nämligen herrar G. Tschernochvostoff, C. Grünberg och Othmar Nyblin.

R. Roos


Årsberättelse över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 43:dje verksamhetsår 1930-1931.

Under det gångna året har klubben sammanträtt 4 gånger (12.2., 14.4., 22.9., 27.10. årsmöte), föregående år 6 gånger. Mötena hava besökts av i medeltal 13 personer föreg. år 12. Som möteslokal har använts Tekniska Föreningens lokal i Svenska Gården.
Till föreningen har anslutit sig 8 nya medlemmar och då 10 har avgått utgör medlemsantalet nu 59.
Klubben har såsom tidigare år prenumererat på tidskriften Photofreund.
Klubbens kassaställning framgår ur bilagda, av skattmästaren upprättade tablå. Medlemsavgiften har varit Fmk 25:-
Klubbens styrelse har bestått av herrar B. Tallgren, ordf., G.A. Wetterstrand, v. ordf., R. Roos, sekr., G. Lönnqvist, skattmästare, E. Nummelin, materialförvaltare, V. Salenius, bibliotekarie. I tur att avgå äro av dessa herrar Tallgren, Lönnqvist och Roos. Revisorer har varit herrar Rosenberg och af Forselles med herrar Hackman och Mellenius som suppleanter. Prisjuryn har bestått av herrar Wetterstrand, Nummelin och Nybom samt suppleanten N. Wasastjerna.
Under året har en av klubbens mest intresserade medlemmar kriminalfotograf Harald Rosenberg lämnat vår krets. Efter ett långt och svårt lidande avled han den … januari d.å. Hans gediga kunskaper i fotografiska ting, hans livfulla deltagande i klubbens verksamhet, bl.a. som mångårig medlem i prisjuryn, och hans vänsälla väsen hava gjort att hans plats vid klubbordet som och i hans ämbete blir svår att fylla.
Om klubbens verksamhet för övrigt kan man säga att inga märkligare händelser tilldragit sig med undantag av årstävlan 1930, vilken i anseende till de inlämnade bildseriernas antal (70 st) torde utgöra rekord i klubbens historia. Som pris utdelades 2 st I, 3 st II och 5 st III pris bestående av smärre silverfat jämte klubbens diplom. De inlämnade bildernas kvalitet var mycket varierande i det att en stor del bestod av rena s.k. minnesbilder utan egentligt värde som bildskapelser för en tävlan. Endast ett fåtal serier röjde strävan mot mästarskapet. Detta förhållande visar ju mer än tydligt huru mycket som ännu återstår att göra för Amatörklubbarna och andra som ha med den fotografiska uppfostran att göra. Klubbens porträttävlan om ”Kodakpokalen” samlade endast 6 bildserier om sammanlagt 14 bilder. Vidare kan nämnas, att klubben redigerat en uppsatsserie i tidskriften Allas Krönika och därför uppburit Fmk 600:- i honorar.
Klubben har i maj senaste vår gjort ett försök att anordna en utfärd med motivtävlan. Deltagandet i utfärden var icke kvantitativt men väl kvalitativt imponerande, i det att klubbens ordförande, Tallgren och skattmästare, Lönnqvist jämte dr. Åström, samlade sig på Studenthusplatsen och rykte ut mot okända öden. Några goda bilder torde de, sin vana trogna ha hemfört från djungeln, men huruvida de tävlat, det förmäler icke ryktet.
Då nu föreningen avslutar sitt 43:dje verksamhetsår får man hoppas att den fattar ett allvarligt beslut att förbättra sitt leverne såtillvida att den ställer upp för sig ett mera krävande och givande verksamhetsprogram än under det eller de senaste decennierna samt att dess ärade medlemmar måtte visa ett mera uppoffrande intresse och möjligast mangrant bevista dess möten.
Helsingfors, den 27.10.1931


Protokoll, fört vid Amatörfotografklubbens månadsmöte den 15.12.1931 å Tekniska Föreningens lokal. Närvarande 13 medlemmar.
Program: Meddelanden från styrelsen. Motivtävlan. Motiv: Landskap. Dir. Lönnqvist föredrag om fel å negativ.

§ 1 Protokollet från föreg. möte upplästes och justerades.

§ 2 Styrelsen meddelade att den fördelat funktionerna sinsemellan sålunda: Ordf. v.häradsh. Tor Blomberg, v. ordf. övering. Eric Nummelin, sekr. fotogr. R. Roos, skattmästare banktj. W. Salenius, bibliotekarie och materialförvaltare herr Rolf Grandell, minister utan portfölj dr. G. Wetterstrand.

§ 3 Styrelsen anmälde som nya medlemmar fotografen Jarl Haglund och lagerförvaltaren Birger Lundell.

§ 4 Anordnades en poängbedömning av de till motivtävlingen inlämnade 8 bilderna. Resultatet överensstämde vis a vis en bild med prisjuryns åsikt. Herrar Tschernochvostoff och B. Åström vart sitt pris utgörande promsskort a fmk 50:- från fotografiska magasinet Solio.

§ 5 Dir. G. Lönnqvist höll ett rikhaltigt och lärorikt skioptikonföredrag om fel å negativ.

§ 6 Stud. Erik Blomberg visade några fotogram och andra moderniska bilder.

sekr.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens möte tisdagen den 19 jan. 1932.
16 medlemmar närvarade.

§ 1 Protokollet justerat.

§ 2 Utdelning av prisen för årstävlingen.

§ 3 Motivtävlingen ”Interiör” uppsköts till nästa möte den 2.2. enär den stund ett alltför ringa antal bilder inlämnats.

§ 4 Frågan om auktion av till klubben ev. donerade bilder blev inte av då bilder icke donerats.

§ 5 R. Grandell: ”Erfarenheter ur positivprocessen”.

§ 6 Skioptikonbilder från Petsamo el. Kanarieöarna torkade in till följd av föredragshållarens sjukdom.

§ 7 Mötet avslutades kl. 22.30


Viipurissa tammikuun 11 p:nä 1932
4:jäs kysely samasta asiasta

Herra Insinööri R. Roos, Helsinki.
Kun syksyllä osallistuin Helsingfors Amatörfotografklubin valokuvauskilpailuun m.m. sarjalla jonka merkki oli: ”Toukokuu”, sain sillä III palkinnon, mutta en ole saanut luvattua palkinota. Kutsussahan oli: ”jaetaan kolme palkintoa (hopeaesinettä) ja seuran kunniakirjoja, palkintolautakunta on oikeutettu lisäämään palkintojen lukumäärää” jne. Ainoa mitä monista tiedusteluistani huolimatta olen H.A. klubilta saanut tietoja kilpailun tuloksista y.m. on se, että kun kyseessä ollut palkittu sarja (3 kuvaa) minulle postipakettina palautettiin, oli Käärepaperiin! kirjoitettu sanat: III palkinto, sekin nähtävästi kirjoitettu Nyblinin myymälässä, joka kuvat muistaakseni palautti. Olen kysynyt heiltä, samoin H.A:n johtokunnan puheenjohtajalta ja samoin jo kerran ennen (Solion välityksellä) Teiltä palkintoani kohtaloa, kaikissa tapauksissa on täysin vaiettu. Olisi luullut, että klubinne ilman pyyntöjä lähettää myös palkinnot niiden saajille, mutta nyt alan epeillä että sitä ei saa lopulta pyytämälläkään.
Kaiken kohtuuden nimessä tulen vaatimaan sen.

Kunnioittavasti
Atte Raf. Hyrkkö (johtaja), Os. Viipuri, Kannaksenk. 30


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie möte tisdagen den 2 febr. 1932. Närvarande voro 12 medlemmar, varförutom klubben hade nöjet att se några damer och herrar såsom gäster.

§ 1 Ordföranden meddelade att sekreteraren herr R. Roos till följd av sjukdom var förhindrad att närvara och anmodade undertecknad W. Salenius att föra protokollet.

§ 2 Ordföranden delgav mötet styrelsens förslag till program för de kommande möten. Meddelandet godtogs av mötet utan diskussion.

§ 3 Månadstävlingen ”Interiör”, som på grund av ringa deltagande uppskjutits till detta möte, hade ej heller denna gång samlat flera kollektioner än en, varför tävlingen ytterligare uppsköts till följande möte.

§ 4 Såsom motiv för tävlingen vid ordinarie mötet i mars fastställdes ”Stilleben”.

§ 5 Beslöts tillåta inlämnande – även anonymt – av frågor för besvarande å mötena. Dylika frågor böra inlämnas till Nyblins Magasin eller ock vid mötestillfället. I samband härmed gjorde ordföranden mötet ånyo uppmärksamt på ett tidigare mötes beslut att även negativ och bilder kunna inlämnas för kritik.

§ 6 Då dagens motivtävlan av i § 3 nämnda orsak icke kunnat bli föremål för bedömning, återvaldes den för tävlingen av mötet valda adjungerande ledamoten i prisjuryn att funktionera vid nästa månadstävling.

§ 7 Ordföranden framkastade förslag om enkel supé efter mötets förhandlingar därest tillräckligt intresse förfanns. Förslaget gav ej upphov till diskussion och ingen anmälde sig, varför frågan avklubbades.

§ 8 På uppmaning av ordföranden hade dr Wetterstrand och ing. Nummelin vänligheten att utöva lärorik kritik av till mötet inlämnade bilder. Bildmaterialet omfattade bl.a. några bilder av god verkan, vilket jämväl framhölls av kritiken. Nämnvärd diskussion gav kritiken icke upphov till, varför den enligt mötets åsikt torde träffat rätt.

§ 9 Dr Åström höll härefter ett med bildförevisning beledsagat föredrag om en resa till Petsamo. Föredraget, som gav mycket av intresse och i flere avseende var synnerligen lärorikt, mottogs med nöje av ett tacksamt auditorium.

§ 10 Mötet avslutades kl. 22.30

Enligt uppdrag
W. Salenius


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie möte tisdagen den 1 mars 1932. Närvarande voro 15 medlemmar.

§ 1 Ordföranden meddelade att sekreteraren herr R. Roos till följd av bristande tid överlämnat sekreterarbefattningen till underteckand R. Grandell.

§ 2 Ordföranden delgav mötet styrelsens förslag om tävlan för nästa möte ”vintermotiv”, vilket godtogs av mötet utan diskussion.

§ 3 Meddelades att fotografen B. Soldan skulle hålla föredrag över ämne som han själv ägde bestämma.

§ 4 Till den uppskjutna månadstävlingen ”Interiör” och dagens tävling ”Stilleben” hade inlämnats sammanlagt 8 bilder, till den förra 5 och till den senare 3. Priset, ett presentkort på Fmk 50:- från Fotografiska Magasinet Solio, befanns tillfalla undertecknad i bägge tävlingarna. Prisjuryns bedömning stämde i det senare fallet överens med de närvarandes, men i det förra voro åsikterna delade.

§ 5 Dr Harald Lindberg höll härefter ett med skioptikonbilder beledsagat föredrag om en resa till Spanien och Sicilien som med största intresse åhördes av auditoriet. Föredraget var lärorikt och gav en god inblick i den Syd-Europeiska naturen och dess växtlighet.

§ 6 Följde härpå uppgifter av de medtävlande över de utställda bilderna.

§ 7 Underteckand demonstrerade i korthet förstoringar enligt olika metoder.

§ 8 Mötet avslöts kl. 22.30.

Enligt uppdrag:
Rolf Grandell


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors möte tisdagen den 5/4 1932. Närvarande voro 18 medlemmar.

§ 1 Protokollet justerades.

§ 2 Ing. Nummelin utsågs till adjungerad medlem av juryn.

§ 3 Beslöts att antaga såsom motiv för majmånad ”Nubben” fritt tolkat.

§ 4 Föreslogs en utfärd till Rönnskär den 22 maj om ej senare annorlunda bestämmes.

§ 5 Ing. Nummelin utlovade ett föredrag om ”moderna fotografi” till den 3/5, opponent herr Eric Blomberg.

§ 6 Beslöts anordna 3/5 den årliga porträttävlingen.

§ 7 Vintermotivtävlingens pris tillföllo herrar Tschernochvostoff och Åström.

§ 8 De närvarande medlemmarnas bedömning av de utställda bilderna.

§ 9 Föredrag av fotografen herr B. Soldan över det panchromatiska negativmaterialet, ledsagat av en mängd utmärkta skioptikonbilder.

§ 10 Mötet avslutades med en enkel smörgås och wisky till minne av förbudslagens fall.

§ 11 Mötet upplöstes kl. 0,30.

Enligt uppdrag:
Rolf Grandell


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors möte tisdagen den 3 maj 1932. 18 medlemmar voro närvarande.

§ 1 Protokollet justerades.

§ 2 Ark Wasastjerna utsågs till adjungerad medlem av prisjuryn.

§ 3 Beslöts om utfärd till Rönnskär den 22/5 kl. 10 f.m. Utomstående välkomna. Närmare annons i Hbl den 20/5.

§ 4 I tävlan om motivet ”Nubben” erövrades priset av dr. B. Åström.

§ 5 Porträttpokalen erövrades för ett år framåt av ing. E. Nummelin.

§ 6 Föredrag av ing. E. Nummelin om ”Modern Fotografi”. Opponent Herr Erik Blomberg.

§ 7 Mötet avslutades kl. 22.30.

Enligt uppdrag:
Rolf Grandell


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens möte tisdagen den 19 september 1932.
15 medlemmar närvarande.

§ 1 Protokollet av den 3/5 godkändes.

§ 2 Herr Roos föreslog ändring av stadgarna samt klubbens namn.
1) Ändring av namnet
2) Klubben utser ordf. o. viceordf.
3) Den nya styrelsen föreslår verksamhetsprogram
4) Bibliotekarie och materialförvaltare befattningarna sammanslås
5) Ev. ändring av styrelsen till 5 medlemmar

§ 3 Föreslogs att fackfotograferna skulle erbjudas större tillfälle att få deltaga i klubbens tävlingar. Ansågs att stadgeändring härvidlag icke vore nödig. All den …motivtävlingarna stå öppna för klubbens samtliga medlemmar.

§ 4 Dir Tallgren föredrog om en resa i Holland och Belgien.

§ 5 Dir Lönnqvist demonstration av fotonyheter.

§ 6 Ing. Taht några rön om ekonomisering vid fotografering.

§ 7 Mötet avslutades kl. 22,30.

Enligt uppdrag:
Rolf Grandell


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens årsmöte den 25.10.1932. 15 medlemmar närvarande.

§ 1 Ordf. önskade de närvarande välkomna.

§ 2 Prisjuryns protokoll upplästes.

§ 3 Dir. Nybom kritik av de utställda bilderna.
I pris ”-gg-” Åke Wasastjerna, H:fors
I pris ”Croqui” Ragnar Unger, artist, Åbo
II pris ”Strandråg” Dr. B. Åström, Masaby
II pris ”Vasslandskap” G. Tschernochvostoff, H: fors

III pris ”E.J.” Ragnar Unger, Åbo
III pris ”Parken” Fru Vivian Soldan
III pris ”Skugga på snö” Dr B. Åström

§ 4 Dir. B. Tallgren skioptikonbilder med föredrag från Holland och Belgien.

§ 5 Föredrogs ett brev från Karjalan Kameraseura ang. bildandet av ett fotografiskt centralförbund. Beslöts besvara skrivelsen att vi ställa oss avvaktande.

§ 6 Ang. stadgeändring och ändring av naman avklubbades.

§ 7 Årsberättelsen upplästes.

§ 8 Skattmästarens redovisning och revisorernas berättelse.

§ 9 Decharge beviljades.

§ 10 Styrelsens program: 8 möten som föregående år med motivtävlingar samt årstävling.

§ 11 Medlemsavgiften 25:- för skolungdom och stud. 50:- för alla övriga.

§ 12 Styrelsen: Tallgren ordf. Salenius, Nummelin, nyvalda Roos bör kvarstå (klubbens önskan) Blomberg, Grandell, samt suppleant Lönnqvist.

§ 13 Revisorer: Herr Fritz Englund, Tschernochvostoff
Suppleanter: Herrar Gustavsson och Wetterstrand

§ 14 Prisjuryn: Herrar Nummelin, Wetterstrand och Roos.
Suppleanter: Maurin och Lönnqvist.

§ 15 Till nästa möte sjömotiv. Styrelsen skall utarbeta förslag till motiv samt bestämma mötesdagarna.

§ 16 Till adjungerad medlem av prisjuryn utsågs dir. Tallgren för nästa motivtävling.

§ 17 Beslöts att publicera de prisbelönade bilderna.

§ 18 Mötet avslutades kl. 23.

In fidem:
Rolf Grandell


Årsberättelse över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 44:de verksamhetsår 1931-1932.

Under det gångna året har klubben sammanträtt 8 gånger (15.12.-31, 19.1.-32, 2.2., 1.3., 5.4., 3.5., 19.9., 25.10. årsmötet), föregående år 4 gånger. Mötena ha besökts av i medeltal 15 personer, föregående år 13. Som möteslokal har använts Tekniska Föreningens lokal i Svenska Gården.
Till föreningen har anslutit sig 4 nya medlemmar och då 8 har avgått utgör medlemsantalet nu 55.
Klubben har såsom tidigare prenumererat på Photofreund.
Klubbens kassaställning framgår ur bilagda, av skattmästaren upprättade tablå. Medlemsavgiften har varit 25: – Fmk för skolungdom och stud. samt 50:- för alla de övriga.
Klubbens styrelse har bestått av herrar: v. häradsh. Tor Blomberg ordf., övering. Eric Nummelin, v. ordf., fotograf R. Roos, sekr., banktjm. W. Salenius, skattmästare, dr. G. Wetterstrand, minister utan portfölj, samt herr R. Grandell, bibliotekarie, materialförvaltare och t.f. sekr.
I tur att avgå äro Herrar Mellenius och af Forselles samt såsom suppleanter Herrar Hackman och Nybom.
Prisjuryn har bestått av Herrar Lönnqvist, Roos och Nybom samt som suppleant Hr Jakobsson.
I antalet inventarier har icke någon förändring förekommit.
Biblioteket består av tidskrifterna Photofreund 1931 och 1932, Agfa Photoblätter 1932, Der Satrap, Dansk Fotografisk Tidskrift samt Das Deutsche Lichtbild 1931.
Om klubbens verksamhet för övrigt kan man säga att klubben visat sig en hel del livskraftigare än de närmast föregående åren. Sålunda kunna vi blicka tillbaka på årstävlan, till vilken inlämnats 71 st. bildkollektioner detta torde utgöra rekord i klubbens historia. Som pris utdelades 1 st. I, 2 st. II samt 5 st. III pris, bestående av smärre silverfat samt klubbens diplom. De inlämnade bildernas kvalitet var god.
Däremot var klubbens porträttävlan om ”Kodak pokalen” relativt svag. Likaledes kan man säga om de vid varje möte förekommande motivtävlingarna, vilka mången gång samlat endast ett par bilder. Av motiven må nämnas: Landskap, Interiör, Stilleben, Vintermotiv, Snapsen fritt tolkad samt bilder från utfärden till Rönnskär, vilken tävling torkade in, trots de kvalitativt väl utrustade utfärdsdeltagarna.
Då nu Klubben avslutar sitt 44:de verksamhetsår får man hoppas att varje dess medlem, uppoffrande sin dyrbara tid, vill föra dess ära fram och bygga på den grund, som det vaknande intresset för fotografin skapat och måtte vi mangrant bevista de möten, som samla oss kring vårt gemensamma hobby.
Helsingfors, den 25 oktober 1932
Rolf Grandell


Karjalan Kameraseura r.y. Wiipuri

Amatörfotografklubben, Helsinki.

Kutsu, Suomen Kameraseurojen Keskusliiton perustavaan kokoukseen.

Useiden muiden seurojen kehoituksesta on meillä täten kunnia kutsua kaikkia maassamme toimivia valokuvauksen harrastajain seuroja, kerhoja ja yhdistyksiä lähettämään edustajiaan yhteisen keskusliiton perustavaan kokoukseen. Kokous pidetään Lahden Seurahuoneella tulevan marraskuun 12 pnä kllo. 19. Kokouksessa käsitellään ja päätetään liiton säännöistä, kilpailusäännöistä ja toimintasuunnitelmista, sekä oman äänenkannattajalehden aikaansaamisesta y.m. esilletulevista ja eri seurojen edustajien esittämistä asioista. Sitäpaitsi järjestänee Lahden Kamera-Kerho kokouksen yhteyteen muutakin ohjelmaa. Kokousta jatketaan tarpeen vaatiessa seuraavana päivänä.
Yhdellä kunkin seuran edustajista tulee olla valtakirja, josta käy selville että edustaja on oikeutettu päättämään seuransa puolesta.
Asian käytännöllisten järjestelyjen takia pyydetään kaikkia seuroja hyvänt. ilmoittamaan kirjeellä lokakuun kuluessa allekirjoittaneelle seuralle montako osanottajaa seurasta saapuu k.o. kokoukseen.
Kun maassamme toimii jo ainakin 9 valokuvauksen harrastajain seuraa, on jonkinlainen yhteistoiminta näiden kesken pidettävä aivan välttämättömänä. Asia onkin ollut jo pidemmän ajan useissa seuroissa pohdinnan alaisena, joten on toivottavaa että kaikki seurat tulevat olemaan edustettuina perustettavassa kokouksessa jossa ratkaistaan tärkeät ja kauaskantoiset asiat. Keskeisen asemansa takia on Lahti valittu kokouksen paikaksi.

Viipurissa syyskuun 30 pnä 1932,
Kunnioittavasti Karjalan Kameraseura


Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f.
Helsingfors den 26 oktober 1932
Karjalan Kameraseura, Viborg.

Edert brev av den 30 sistvikna september, innehållande inbjudan till att deltaga i ett möte, som sammankallats till den 12 instundande november å Societetshuset i Lahtis för att överlägga om grundande av ett centralförbund för de föreningar och sammanslutningar i landet, vilka intressera sig för fotografering och om publikation av en special tidskrift m.m. har förelagts Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f. å dess årsmöte den 25 innevarande oktober. Därvid beslöt föreningen, efter det diskussion ägt rum, meddela, att densamma ej har möjlighet genom representant deltaga i det ifrågavarande mötet, men att densamma med intresse avvaktar sakens utgång och i sinom tid emotser meddelande om de beslut, som fattats ävensom om de åtgärder, som vidtagits.
Å Amatörfotografklbbens i Helsingfors r.f. vägnar
Tor Blomberg Rolf Grandell


Helsingfors Amatörfotografklubben

Kilpailukutsu
Lahden Seurahuoneella 12.11. 1932 pidettävän Suomen Valokuvausseurojen Keskusliiton perustavan kokouksen yhteyteen olemme – etupäässä sunnuntaipäivän 13.11.1932 ohjelmaa silmälläpitäen – Karjalan Kameraseuran suosiollisella myötävaikutuksella päättäneet järjestää yleisen valokuvakilpailun, johon tarkoitukseen olemme hankkineet vaatimattoman pokaalin.
Kilpailuun saa kukin seura osallistua rajattomalla määrällä kuvia, ja saavat kuvat olla ennen julkaistuja ja palkittuja. Lähemmät kilpailusäännöt, joiden suhteen haluaisimme kuulla toistenkin mielipidettä, lähemmin paikalla.
Tällä tiedonannolla pyydämme kunnioittavasti Teitä lähettämään edustajenne matkassa arv. seuranne edustavia kuvia kilpailuun.
Lahdessa 15.10.1932
Kunnioittavammin
Lahden Kamerakerhon psta

J.K. Kuvien tulee olla pohjakkeelle liimattuja, nimettyjä, mutta ilman ottajan nimeä.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens möte den 24 januari 1933. 16 medlemmar närvarande.

§ 1 Ing. Nummelin öppnade mötet med några ord till handlanden W. Schohin, som nyligen utnämnts till klubbens hedersledamot och överräkte till honom ett diplom. (Vilket godkändes av klubben.)

§ 2 Handlanden W. Schohin tackade klubben för hedersbevisningen.

§ 3 Fotografiska Magasinet Bögelund förevisade en Kodak-color färgfilm, vilket åsågs av ett antal intresserade utomstående och klubbens medlemmar.

§ 4 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 5 Ing. Nummelin föredrog styrelsens sammansättning, som följer: Ordf. E. Nummelin, v.ordf. Th. Blomberg, sekr. Grandell, skattmästare G. Lönnqvist, bibliotekarie Salenius, materialförvaltare R. Roos.

§ 6 Herr Tschernochvostoff förslog allm. omröstning av de utställda bilderna vilket godkändes.

§ 7 Enligt omröstningen erhöll Aqua 5 de flesta rösterna, vilket överstämde med prisjuryns åsikt. [månadens motiv: Sjömotiv]

§ 8 Dr. Wetterstrand höll kritik över de utställda bilderna.

§ 9 Vid öppnandet av namnsedeln befanns att fotograf Roos erövrat priset.

§ 10 Motiven för månadsmötena bestämdes i enlighet med cirkuläret.

[Februari – Interiör detaljer, Mars – Slagskuggor, April – Skuggor på snön, Maj – Gatu- eller torgliv]

§ 11 Herr Tschernochvostoffs tävlingsförslag upplästes.

§ 12 Härpå följde diskussion om tävlings reglerna, vilket resulterade i att styrelsen närmare skulle utarbeta förslaget. Dock enades man om att ett negativ skulle överlämnas åt dem som önskade deltaga i tävlingen.

§ 13 Följande medlemmar anmälde sig: Herrar Roos, Taht, Tschernochvostoff, Åström, Salenius, Grandell, G. Lindberg och Haglund.

§ 14 Uttalades en önskan om att handlanden Schohin skulle utställa sina bilder vid nästa möte vilket herr Schohin även biföll.

§ 15 Mötet avslutades med en enkel smörgås kl. 24.00

In fidem:
R. Grandell

Nya medlemmar: Herr Birger Johansson, Bergmansg. 11 D, Herr Erik Dahlberg, Annegatan 1.


Helsingfors, den 2 november 1932
Till Styrelsen för Amatörfotografklubben.

Med tanke på att bidraga till klubbmötenas program får jag härmed överräcka till Styrelsens prövning ett förslag till en ”Framkallnings och Förstoringstävlan”. Förslaget avser egentligen en kombinerad tävlan i såväl framkallning av praktiskt taget samma slags negativ, som urvalet av utskärningen, varom det diskuterats på årsmötet. Utskärningstävlingen, föreslagen av ordföranden, borde onekeligen vara mycket intressant, dock kan en sådan knappast realiseras utan en serie likadana negativ, varför jag även föreslår att kombinera densamma med en framkallningstävlan, uppslaget till vilken jag erhållit från en person i Kameraseura.
De av mig utställda reglerna äro endast ett förslag och kunna naturligtvis ändras på ett lämpligare sätt. Det vore möjligen skäl att diskutera detta förslag och fastställa definitiva regler på nästa klubbmöte. …borde föreningen bestämma ett pris, t.ex. en bok el. dyl., och vad negativmaterialet beträffar, så hoppas jag att kanske någon fotografisk firma för ändamålet donerar ett eller ett par dussin plåtar eller packfilmer.
För övrigt är jag beredd att på nästa möte, om styrelsen det önskar, referera hela förslaget.
Högaktningsfullt
G. Tschernochvostoff


Förslagt till Framkallnings- och Förstoringstävlan.

1) Varje medlem som önskar deltaga i tävlingen, bör anmäla sig vid mötet.
2) Mötet giver i uppdrag åt en rutinerad fotograf att fotografera ett detaljrikt motiv (landskap, gatubild, hamnbild el.dyl.) på så många plåtar eller filmer, som det finnes deltagande, plus en.
3) Bildserierna bör tagas från stativ, med samma kamera och negativmaterial tätt efter varandra, med samma bländare, exponeringstid (moment) och för övrigt under lika förhållanden, så mycket det låter sig göras. Motivet och tiden skola väljas sålunda, att inga större förändringar i belysningen eller betydande förskjutningar av bildföremålen kunna inträda under fotograferingen av hela serien. Mötet bestämmer formatet och godkänner ett föreslaget negativmaterial.
4) Den fotograferande, som icke deltager i själva tävlingen, framkallar ett av negativen och gör en kontrollkopia (kontakt), vilka i ett förseglat kuvert, jämte de övriga exponerade plåtarna (eller filmerna) var och en förpackade i ljustäta kuvert, överlämnas av honom till styrelsen (eller sekreteraren) i god tid före nästa möte.
5) Styrelsen (eller sekreteraren) fördelar (eventuellt per post) de exponerade plåtarna (eller filmerna) omedelbart bland deltagarena, så att dessa hava minst två veckor tid på sig för att utföra bilderna. Deltagarena erhålla inga uppgifter om det tagna motivet eller om de förhållanden under vilka det tagits (med undantag av negativmaterialets märke) och få ej heller se kontrollnegativet eller kontrollkopian.
6) De tävlande skola framkalla negativet på bästa möjliga sätt samt göra därav en förstoring. Var och en får välja i och för förstoring den del av totalbilden eller sådan utskärning, som enligt hans åsikt har den bästa bildverkan. Varje tävlande deltager med endast en bild, vilken skall vara ordentligt monterad.
7) Bilden, negativet samt ett slutet kuvert med den tävlandes namn, alla försedda med gemensam motto, skola av de tävlande inlämnas vid närmaste möte till sekreteraren (eller prisjuryn).
8) Prisjuryn, förstärkt med den person, som har tagit bilderna, granskar och bedömer de inlämnade negativen och bilderna vid mötet, varvid kontrollnegativet och kopian tjäna till eventuell jämförelse.
9) Bedömningen sker skilt med avseende å:
a) negativets framkallning
b) bildens tekniska utförande
c) valet av utskärningen, och
d) bildens övriga egenskaper med avseende å konstnärlig verkan (såsom t.ex. bildens valörer och ton, mjukhetsgraden, monteringen o.s.v.)
För var och en av dessa fyra punkter tilldelas varje tävlande ett poängtal från 1 – 10, sålunda att bättre prestationer erhålla högre poäng, alltefter prisjuryns åsikt. Härvid bedömas negativen först skilt för sig, utan hänsyn till förstoringen. Den, som har uppnått högsta poängsumman för samtliga fyra punkter, vinner tävlingen.
10) Prisjuryn redogör för resultatet under uppgift om de uppnådda enskilda poängtalen för varje prestation. Bilderna utställas vid mötet och negativen cirkulera till mötesdeltagarenas påseende.
11) Vinnaren erhåller ett på förhand bestämt pris stiftat av föreningen. Likaså bekostas negativmaterialet och dess distribuering till de tävlande av föreningen (vilken dock är obehindrad att överrenskomma med någon enskild person eller firma om en eventuell donation för ändamålet).


Protokoll fört vid A.F.K:s möte den 9 mars 1933. 10 medlemmar närvarande.

§ 1 Protokollet justerades.

§ 2 Beslöts att utskärningstävlan av negativet ”Vedskutor i norra hamnen” skulle gå av stapeln vid nästa möte.

§ 3 Ing. Herr Ingmar Jaatinen anmäldes såsom ny medlem.

§ 4 Febr. tävl. ”Interiör detaljer” vanns av herr R. Roos.

§ 5 Föredrag av finkorn framkallning av herr R. Roos.

§ 6 Föredrogs en skrivelse från Kamera Liitto.

§ 7 Förevisning av äldre diapositiv.

§ 8 Mötet avslutades kl. 10.30.

In fidem:
Rolf Grandell


Protokoll fört vid A.F.K:s möte den 9 maj 1933. 11 medlemmar närvarande.

§ 1 Protokollet justerades.

§ 2 Tävlan ”Skugga på snö” erövrades av mottot F, fotografen R. Roos. 6 medlemmar tävlande.
Tävlan ”Gatu & torgliv”, En bild inlämnades men ansågs ej vara värd pris.
Till ”Porträtt-tävlan” inlämnades 10 bilder. Priset tilldelades bilden ”Au Revoir”, av herr G. Tschernochvostoff.
I utskärningstävlan, inlämnades 5 bilder. Motto ”Segel”, R. Roos tillerkändes priset.

§ 3 Beslöts att klubben skulle föranstalta en vårutfärd till Hertonäs kaffestuga.

§ 4 Ing. Jakobsson förevisade skioptikonbilder från vinterolympiaden.

§ 5 Mötet avslutades kl. 10.30.

In fidem:
Rolf Grandell


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens möte den 10 Oktober 1933 å rest. Kairo [Elisabetsgatan 14]. 8 medlemmar närvarade.

§ 1 Protokollet justerades.

§ 2 Mötet beslöt att hos Tekniska Föreningen anhålla om att de skulle sända in till Alko en skrivelse med vädjan om rätt att hyra sin lokal åt oss.

§ 3 Beslöts att uppskjuta årstävlan till november (detta år).

§ 4 I samband med årstävlan skulle avhållas en klubbtävlan enl. följande principer:
1. Öppen för klubbens samtliga medlemmar
2. Varje bild bedömmes skilt för sig
3. Och kan icke samtidigt deltaga i årstävlan
4. Bildens framställningssätt fritt
5. Prisdomarna avgöra prisens antal
6. Om vidare bestämmelser äger styrelsen rätt att avgöra

§ 5 Prisen vid årstävlan och klubbtävlan skulle utgöras av tennföremål. (Från Suomi-Tina, Sjötullsg. 13 Obs. löfte om 40% rabatt)

§ 6 Beslöts anskaffa diplometiketter enl. bifogat förslag.
Före årstävlan. Obs.

§ 7 Antalet pris i årstävlan bestämmes av prisjuryn.

§ 8 Tvänne annonser i Hbl, cirkulär, samt meddelande till medlemmarna. ang. årstävlan.

§ 9 Mötet avslutades klockan 10,30.

In fidem:
Rolf Grandell


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors årsmöte den 21 november 1933 kl. 19.30 å Hotel Boston [Georgsgatan 1 C]. 11 medlemmar och 2 utomstående voro närvarande vid tävlingsresultatens avkunnande, endast 8 medlemmar vid mötets officiella del.

§ 1 Ordf. ing. E. Nummelin öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Det konstaterades att mötet varit lagligt sammankallat. Undertecknad ombads att föra protokollet i stället för sekreteraren R. Grandell, som flyttat till annan ort.

§ 2 Till detta möte anordnades tvenne tävlingar: den sedvanliga årstävlan för amatörer (även utomstående), ävensom en klubbtävlan för samtliga medlemmar, oberoende av om de äro amatörer eller yrkesmän. Ordföranden uppläste prisnämndens protokoll av den 19 november, varefter Dr. Wetterstrand underkastade de inlämnade bilderna en ingående kritik. Härefter utdelades prisen, bestående av tennpjäser, såsom följer:
A. Årstävlan för amatörer:
I pris till herr G. Tschernochvostoff, för serien ”Excelsior”
I pris – ” – ”Från skog och äng”
II pris herr Loikka ”Mosca”
II pris Dr. B. Åström ”I havsbandet”
II pris Dr. S. von Numers ”30810”
III pris herr P. Gustafsson ”Skärgårdsfolket”
B. Klubbtävlan:
I pris till herr G. Tschernochvostoff, för bilden ”Ex libris”
I pris F. Runeberg ”Superpan”
II pris G. Tschernochvostoff ”Vattenytan”
III pris Othmar Nyblin ”Klosterporten”

§ 3 Protokollet fört vid klubbens möte den 10 okt. 1933 upplästes och justerades. I samband härmed redogjorde ordföranden för Styrelsens bemödanden att anskaffa en lämpligare möteslokal, vilka bemödanden t.v. dock icke lett till önskat resultat. Alkoholiliike har avböjt Tekniska Föreningens i Finland anhållan om tillstånd att uthyra en möteslokal till klubben.

§ 4 Ordföranden redogjorde för klubbens verksamhet under året, varvid det konstaterades att medlemsantalet beklagligt nog nedgått. Deltagandet i tävlingarna har dock varit rätt livligt.

§ 5 Skattmästarens redovisning, behörigen granskad och godkänd av revisorerna, upplästes och godkändes.

§ 6 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 7 Beträffande programmet för klubbens verksamhet under det nya året uppstod en livlig diskussion.
Dr. Åström framhöll att klubbens möten på senare tider varit föga ägnade att väcka intresset hos nya medlemmar; han föreslog att mötenas program skulle vidtaga åtgärder i och för klubbens bekantgörande i skolorna, samt genom de fotografiska firmorna bland den stora allmänheten; dessutom föreslog han att anordna undervisning i fotografiska arbeten, förstoringsteknik m.m. genom firmorna.
Dir. Lönnqvist påpekade att firmorna även tidigare förklarat sig vara villiga att medverka såväl till klubbens bekantgörande bland allmänheten, som i fråga om undervisningen; de nödiga initiativen måste dock utgå från klubben.
Undertecknad påminde om herr Grandells förlslag till diverse nya tävlingar, av vilka den om ”Veteranpokalen” för de gamla medlemmarna med det snaraste borde realiseras; han konstaterade att en stor del bidrag till årstävlan inlämnats av utomstående i form av små kontaktkopior, vilka i allmänhet hava svårt att konkurrera med förstoringarna – Klubben bör därför med det snaraste anordna en allmän tävlan för dylika vanliga amatörbilder; han framhöll vidare att klubbens medel tillåta en vidsträcktare propaganda ävensom anskaffandet av pris; dessutom påminde han om önskvärdheten att realisera det tidigare förslaget om utställningar av de enskilda medlemmarnas produktion vid mötestillfällen.
Efter ytterligare inlägg av de flesta närvarande beslöt mötet på förslag av herr W. Salenius att Styrelsen bör allvarligt begrunda det nuvarande läget samt vidtaga alla nödiga åtgärder för att realisera de väckta iniativen och få mera liv i klubbens verksamhet.

§ 8 Medlemsavgiften för året 1933/34 fastställdes till Fmk 50:- och för skolungdom till Fmk 25:-

§ 9 Vid styrelsevalet fastställdes att styrelsemedlemmarna E. Nummelin, G. Lönnqvist och W. Salenius enl. § 5 i stadgarna böra kvarstå i styrelsen för det nya året; härjämte återvaldes till Styrelsen ing. R. Roos samt invaldes såsom nya medlemmar i densamma ing. W. Jakobsson och herr G. Tschernochvostoff och såsom suppleanter herr F. Runeberg och Dr. G.A. Wetterstrand.

§ 10 Till revisorerna valdes Dir. F. Englund och vicehäradshövding T. Blomberg, samt till suppleanter herr H. Maurin.

§ 11 Klubbens ordinarie prisnämnd, bestående av herrar E. Nummelin, G.A. Wetterstrand och R. Roos jämte suppleanterna H. Maurin och G. Lönnqvist återvaldes. Fastställdes prisnämndens skyldighet att i och för nya prisdomares utbildning komplettera sig vid de olika tävlingarna med en utomstående ojävig klubbmedlem; detta gäller dock icke årstävlan.

§ 12 Beslöts om publicering av de prisbelönade bilderna om möjligt i Helsingfors Journalen och Allas Krönika; herrarna Åström och Lönnqvist åtogo sig att ombestyra denna sak. Härjämte överläts det åt herr Lönnqvist att låta utställa bilderna i fotografiska firmornas fönster.

§ 13 Frågan om motivtävlingarna hänsköts till Styrelsen.

§ 14 Såsom nya medlemmar anmäldes fröken Ulla Hausen, Brändö, och herr A.J. Bonsdorff, Helsingfors.

Enligt uppdrag:
G. Tschernochvostoff


Årsberättelse över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 45-te verksamhetsår 1932-1933.

Sammanträden. Under det gångna året har klubben sammanträtt 5 gånger (25.10.32 årsmötet, 24.1.33, 9.3., 9.5. och 10.10.), föregående år 8 gånger. Mötena hava besökts av i medeltal 12 personer, föregående år 15. Årsmötet, januarimötet och marsmötet försiggingo i Tekniska Föreningens lokal, majmötet å rest. Fregatten, samt oktobermötet å rest. Kairo.
Medlemmar. Under året hava till klubben anslutit sig 3 nya medlemmar och då 4 hava avgått, utgör medlemsantalet nu 54. Några få av dessa hava dock icke betalt sina medlemsavgifter och ej heller eljest låtit höra av sig, varför det verkliga medlemsantalet bör vara något lägre (ca. 50).
Vid mötet den 24 januari 1933 kallades herr W. Schohin till hedersledamot i klubben. Under året har klubben drabbats av en kännbar förlust genom ing. Ragnar Nyblins frånfälle.
Kassaställningen. Klubbens kassaställning framgår ur bilagda, av skattmästaren upprättade tablå. Medlemsavgiften har varit Fmk 50:-, för skolungdomen Fmk 25:–
Styrelse. Klubbens styrelse har bestått av: ing. E. Nummelin, ordförande, v.h. T. Blomberg, vice-ordf., herr R. Grandell, sekreterare, dir. G. Lönnqvist, skattmästare, herr W. Salenius, bibliotekarie, ing. R. Roos, materialförvaltare. I tur att avgå äro herrar T. Blomberg, R. Grandell och R. Roos.
Revisorer. Revisorer hava varit dir. F. Englund och herr G. Tschernochvostoff, samt suppleanter herr P. Gustafsson och dr G.A. Wetterstrand.
Prisnämnden. Prisnämnden har bestått av dr. G.A. Wetterstrand, ing. E. Nummelin och ing. R. Roos; suppleanter hava varit herrar H. Maurin och G. Lönnqvist.
Prenumeration. Klubben prenumererade under året på ”Der Photofreund” och erhöll dessutom ”Dansk Fotografisk Tidskrift” gratis.
Biblioteket. Detta består av tidskrifterna ”Der Photofreund” 1931-33, ”Agfa Photoblätter” 1932, ”Der Satrap”, ”Dansk Fotografisk Tidskrift”, samt ”Das Deutsche Lichtbild” 1931.
Inventarier. Någon förändring i klubbens inventarier har ej inträtt.
Tävlingar. Följande tävlingar förekommo under året:
Årstävlan 1932 med 35 inlämnade (30 godkända) bildkollektioner, vid vilket 7 pris i form av små silverfat utdelades (2 I, 2 II och 3 III pris). Bildkvaliteten har varit god.
4 motivtävlingar: ”Sjömotiv”, ”Interiördetaljer”, ”Skuggor på snön” och ”Gatu- eller torgliv”, med delvis rätt livligt deltagande, utom i den sistnämnda.
1 utskärningstävlan enligt ett givet negativ (”Vedskutor i Norra hamnen”), med 5 inlämnade bilder.
Porträttävlan om ”Kodak” pokalen, med 10 tävlande bilder.
Föredrag och förevisningar. Av dessa förekommo under året:
1) Skioptikonbilder från en resa i Belgien och Holland, av B. Tallgren.
2) Förevisning av Kodacolor färgfilm arrangerad av fotogr. magasinet P.J. Bögelund.
3) Föredrag om finkornsframkallning av ing. R. Roos.
4) Skioptikonbilder från Vinterolympiaden i Lake Placid av ing. W. Jakobsson.
Den planerade utställningen av herr W. Schohins bilder förverkligades tyvärr ej. Det är att hoppas, att densamma kan arrangeras under det nya året.
Vårutfärden till Hertonäs, som skulle äga rum den 25 maj, förföll, då endast en deltagare anmält sig.
Om klubbens verksamhet för övrigt bör det sägas att intresset för densamma betydligt minskats sedan det föregående året. Mötena voro fåtaliga och dåligt besökta, medan medlemsantalet samtidigt minskats. Efter den rekordartade anslutningen till årstävlan 1931 samt en rätt livlig verksamhet under det därpå följande klubbåret har detta varit en stor besvikelse. Orsaken är väl främst att söka i den allmänna depressionen, som berövat både medlemmarna och styrelsen en stor del av deras fria tid och i allmänhet förtagit arbetslusten, samt i det fördyrade fotografiska materialet, till följd varav mången anser sig icke hava råd till fotografering i mera omfattande skala.
Även den hittills ej tillfredställande lösta lokalfrågan har oförmånligt inverkat på klubbens verksamhet. Den bekväma och trivsamma möteslokalen hos Tekniska Föreningen måste på grund av alkohollagens bestämmelser övergivas och har klubben sedan dess varit tvungen att sammanträda i föga lämpliga restaurangrum.
Trots dessa svårigheter hava dock tävlingarna inom klubben rönt i allmänhet minst lika livligt intresse som förut. Två nya tävlingar hava införts: en utskärningstävlan och en stor hösttävlan för klubbens samtliga medlemmar.
Allt tyder emellertid på att det allmänna intresset för fotograferingskonsten är i stigande, varför vi få hoppas att även vår klubb kommer att gå en ljusare framtid tillmötes. För detta ändamål är det dock nödvändigt att icke enbart klubbens styrelse uppbjuder alla sina krafter för att åter uppliva verksamheten inom klubben, utan att även varje enskild medlem i klubben ådagalägger sitt intresse för vårt ädla nöje genom regelbundna mötesbesök, livligt deltagande i tävlingarna samt värvning av nya intresserade medlemmar.
Helsingfors, den 21 november 1933.
E. Nummelin G. Tschernochvostoff


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 12 december 1933 kl. 19.30 å F. Runebergs atelier. Närvarande 10 medlemmar: E. Nummelin, F. Runeberg, W. Jakobsson, H. Maurin, frk. U. Hausen, O. Nyblin, B. Åström, G.A. Wetterstrand, B. Johansson och G. Tschernochvostoff samt 2 gäster. Ordf. ing. E. Nummelin.

§ 1 Protokollet för årsmötet den 21 november justerades.

§ 2 Ordf. redogjorde för styrelsens sammansättning som följer: E. Nummelin, ordförande, W. Jakobsson, vice-ordförande, G. Tschernochvostoff, sekreterare, G. Lönnqvist, skattmästare, W. Salenius, bibliotekarie, R. Roos, materialförvaltare.

§ 3 Beslöts att anordna tävlan om ”Veteranpokalen”. Styrelsen erhöll i uppdrag att utarbeta reglerna enligt följande direktiv: som veteraner anses medlemmar med ca. 20-årig medlemskap i klubben, tävlingen försiggår tre ggr. ( i januari, februari och mars), varje tävlande deltager varje gång med endast en bild, priset tilldelas den som slutligen uppnår bästa poängtalet i omröstningen, tävligen skall vara så anonym som möjligt.

§ 4 Beslöts att utlysa en ”Utskärningstävlan” enl. tidigare program. Styrelsen anskaffar i god tid ett lämpligt negativ. Tävlingen avgöres å februari mötet.

§ 5 Beslöts anordna följande motivtävlingar:
till Januarimötet: ”Julmotiv”
marsmötet ”Vintermotiv”
aprilmötet ”Skulpturverk i stadens parker och å allmänna platser”
majmötet ”Motljusbild”

§ 6 Beslöts att arrangera en tävlan om projektionsbilder till februarimötet. Styrelsen utarbetar reglerna enl. följande direktiv: tävlingen gäller serier om 3 stycken, formatet är fritt, men högst 9×12 cm.
Vid januarimötet skall hållas ett föredrag av en i framställning av projektionsbilder kompetent person för att giva tekniska anvisningar åt nybörjare i denna gren.

§ 7 Beslöts att anordna en stor allmän klubbvårtävlan i maj på enahanda grunder som den, vilken utlysts till det senaste årsmötet. Om möjligt skulle dessa tävlingar även i framtiden försiggå två gånger om året: en hösttävlan och en vårtävlan.

§ 8 Återupptogs frågan om möteslokalen. Herr F. Runebergs erbjudande att ställa sin atelier till förfogande emottogs med tacksamhet. Styrelsen erhöll dock i uppdrag att förnya sina bemödanden att anskaffa en lämplig större lokal, då det är att antaga att mötena bliva talrikare besökta i framtiden. Såsom möjligheter omnämndes Handelsgillet, Konservatoriet, Arbetets vänner och Gymnastikklubben.

§ 9 Fröken Hausen förelade för bildkritik ett intressant omtryck av en silverbild på etsningspapper. Mötet uttalade önskan att få se mera av dylika bilder i framtiden.

§ 10 Herr Tschernochvostoff förevisade stereoskopiska bilder tagna med vanlig kamera med ett objektiv samt redogjorde för sina experiment å området.

§ 11 Herr O. Nyblin förevisade klubbens gamla projektionsbilder tagna bl.a. av Schohin, Lönnqvist, Jakobsson m.fl.

§ 12 Såsom nya medlemmar anmäldes: herr Sigurd von Numers, juris doktor, Helsingfors och herr Karl V. Lindqvist, kassör, Helsingfors.

Enligt uppdrag
G. Tschernochvostoff


Ärade Klubbmedlem!
Amatörfotografklubbens i Helsingfors Styrelse inbjuder Eder härmed att deltaga i den tävlan om ”Veteranpokalen” – en vacker tennskål – enligt följande regler:
1) Tävlingen är avsedd för medlemmar som sedan 1914 tillhört klubben.
2) Bilderna få vara nya eller gamla (även tidigare prisbelönta). Motivet och utföringssättet äro fria (pigment-, gummi-, bromoljetryck etc. äro önskvärda). Bilderna böra vara monterade och få även vara inramade.
3) Tävlingen försiggår i tre omgångar, vid månadsmötena i januari, februari och mars 1934. Varje tävlande deltager med endast en bild varje gång.
4) Bilderna inlämnas direkt i mötets början eller ock till Nyblins magasin, Centralgatan 3, senast mötesdagen. Varje bild förses med motto och ett mottokuvert bifogas.
5) Tävlingen avgöres genom omröstning bland klubbmedlemmarna å mötet. De tävlande deltaga ej i omröstningen. Pokalen tillfaller den som under de tre tävlingarna uppnått den bästa placeringen.
Styrelsen.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 23 januari 1934 kl. 19.30 å Handelsgillet. Närvarande 10 medlemmar: W. Jakobsson, F. Runeberg, K.V. Lindqvist, G. Lönnqvist, B. Åström, W. Johansson, G.A. Wetterstrand, fröken U. Hausen, O. Nyblin och G. Tschernochvostoff. Ordförande ing. W. Jakobsson.

§ 1 Protokollet från mötet den 12 dec. 1933 justerades.

§ 2 Mötet uttalade sin tillfredsställelse över den nya möteslokalen i rum Nr 4 hos Handlesgillet samt förhoppningen om att klubben får behålla densamma även i framtiden. Åt sekreteraren uppdrogs att söka reservera rummet för följande tisdagar, då månadsmötena skola äga rum: 13. februari, 6 mars, 3 april och 8 maj. (Herr Lindqvist har redan gjort detta)

§ 3 Refererades trenne brev: från Fotofacts, New York och Internationaler Photoaustausch Heinz Soennecken, Duisburg-Meiderich angående köp resp. utbyte av fotografier. Klubben fann icke anledningen föreligga till någon åtgärd, men står det de enskilda medlemmarna fritt att på eget ansvar sätta sig i förbindelse med firmorna ifråga.

§ 4 Till tävlingen om ”Veteranpokalen” (1sta omgången) inlämnades 5 bilder, vilka efter verkställd omröstning bland 6 i tävlan icke deltagande medlemmar erhöllo följande placering:
1) Gunnar Lönnqvist för bilden ”Vinternatt” 11 poäng plats 1
2) Eric Nummelin ”Efter regnet” 17 poäng plats 2
3) W. Jakobsson ”Kväll” 19 poäng plats 3
4) G.A. Wetterstrand ”Höst” 20 poäng plats 4
5) B. Åström ”Pigment” 23 poäng plats 5

Tävlingsresultatet voro såtillvida mycket jämna, att bilderna ”Vinternatt”, ”Efter regnet” och ”Kväll” placerades som första av två röster vardera.

§ 5 Till tävlingen ”Julmotiv” inlämnades endast en kollektion om 3 bilder, varav en icke ansågs fylla villkoret med avseende å motivet. En av de båda andra, mottot ”Julen 34”, erhöll priset och befanns vara inlämnad av herr O. Nyblin.

§ 6 Ing. Jakobsson höll ett föredrag om framställning av projektionsdiapositiv, varefter följde en diskussion om i handeln förekommande olika slags material.

§ 7 Med avseende å den förestående tävlingen för projektionsbilder uttalades såsom önskningsmål att de till tävlingen inlämnade diapositiven efter densamma skulle tillfalla klubben; samt att även tidigare i form av förstoringar premierade bilder finge deltaga i tävlingen.

§ 8 Såsom extra nummer förevisade ing. Jakobsson en intressant serie Leica-projektionsbilder från ett besök i Prag.

G. Tschernochvostoff


Fotofacts
News Photo Service
December 12, 1933
Amator Fotograf Klubben

Dear, Sir:
We are indebted for your address to the American Consul at Helsingfors, who suggests that you may care to cooperate with us.
We wish to buy, for use in various American publications, interesting photographs of Finland. We will pay for each photograph accepted, the price depending on the news value of the picture, with a minimum of $2 (Two Dollars) for each photograph.
The enclosed instruction sheet will give you fuller information at to what is required, and we trust you will bring it to the notice of your members.
Although our instruction sheet is quite explicit, we wish to emphasize the need for ACTION photographs, in which scenary is merely a background to UNPOSED LIFE IN ACTION. Such subjects as: Busy street scenes, Interesting buildings, new and old, Postmen, policemen, soldiers etc. on duty, Scenes on Finnish-Russian frontier, Scenes showing working of Finnish liquor control system, Trains, Trainferries etc.
We can take unlimited quantities of photographs of the right kind, and we trust to hear from you that you will cooperate with ur. We believe you will find the financial returns to your members will worth while.
Yours very truly
Fotofacts
By H.K. Higbee


[ Nekrolog publicerad i Hufvudstadsbladet Söndagen 28.1. 1934

I går på morgonen avled härstädes handlanden Wladimir Schohin i en ålder av 72 år. Herr Schohin var en av vårt lands förnämsta amatörfotografer. Få amatörfotografer har så hängivet och med så stort intresse verkat på fotograferingens område som han. Under många år har herr Schohin deltagit i fotografiutställningar såväl i hem- som i utlandet. Hans konstnärliga arbeten har därvid städse tilldelats de högsta utmärkelserna. I hemlandet har hr. Schohin flerfaldiga gånger haft separatutställningar i Salon Strindberg, vilka vunnit allmänhetens intresse och erkännande. Även inom fotograferingen i naturliga färger har hr. Schohin skapat sig ett namn genom de utmärkta resultat han nått. Herr Schohin var en av Amatörfotografklubbens äldsta medlemmar och han har deltagit i dess verksamhet med synnerligt stort intresse.
Även inom härvarande grekisk-katolsk församling var han högt uppskattad för sin sympatiska och nobla karaktär. Intill sin död har hr. Schohin under en lång tid av år varit medlem i församlingsrådet, i församlingens skoldirektion samt fungerat som viceordförande och styrelsemedlem i kuratoriet vid grekisk-katolska församlingen i Helsingfors r.f.
Herr Schohin var en av stiftarna i Ryska Köpmannagillet i Helsingfors r.f. samt under en följd av år dess styrelsemedlem och bibliotekarie. I nämnda egenskap har han, tack vare sitt vakna intresse för litteraturen, varit upphovsmannen till Köpmannagillets välkända och flitigt anlitade bibliotek.
Genom herr Schohins frånfälle har Helsingfors grekisk-katolska församling förlorat en vaken, intelligent och intresserad medlem som nu efterlämnar ett stort tomrum. ]


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 13 februari 1934 kl. 19.30 å Handelsgillet. Närvarande 10 medlemmar: fröknarna A. Grönlund och U. Hausen, herrarna K.V. Lindqvist, H. Maurin, G. Lönnqvist, G.A. Wetterstrand, B. Åström, A. Nybom, G. Tschernochvostoff och E. Nummelin. Ordförande E. Nummelin.

§ 1 Den avlidne hedersledamoten herr W. Schohins minne hedrades med ett tal av ordföranden och uppstigning av de närvarande.

§ 2 Protokollet för mötet den 23 jan. 1934 justerades.

§ 3 Till tävlingen om ”Veteranpokalen” (2dra omgången) inlämnades denna gång 6 bilder, varför det beslöts att den som tidigare, i 1sta omgången, icke deltagit, skulle för densamma erhålla den högsta poängsiffran +1. Efter verkställd omröstning bland 5 i tävlingen icke deltagande medlemmar erhöllo de tävlande följande placering:
E. Nummelin för bilden ”Undervisning” (7 poäng) 1sta platsen
G.A. Wetterstrand ”Första snön” (14 poäng) 2dra
G. Lönnqvist ”Höststämning” (17 poäng) 3dje
B. Åström ”Bromolja” (20 poäng) 4de
A. Nybom ”Fiskare” (21 poäng) 5te
W. Jakobsson ”Landstrasse” (26 poäng) 6te

Bilden ”Undervisning” erhöll 3 första röster och bilden ”Höststämning” 2 första röster; dock bedömdes den sistnämnda ojämt, medan bilden ”Första snön” vann andra platsen på jämnare placering.
Efter denna tävlan blev ställningen såsom följer:
E. Nummelin 2 + 1 = 3 poäng
G. Lönnqvist 1 + 3 = 4
G.A. Wetterstrand 4 + 2 = 6
B. Åström 5 + 4 = 9
W. Jakobsson 3 + 6 = 9
A. Nybom 6 + 5 = 11

§ 4 I utskärningstävlingen tilldelades priset G. Tschernochvostoff för bilden ”Mot ljuset”. Såsom andra ansåg prisjuryn bilden ”Rimfrost” och såsom tredje bilden ”Skuggor”.
Av 5 personer som anmält sig, deltogo endast 3 i tävlingen. Det oaktat fann man densamma vara synnerligen intressant, isynnerhet då utskärningarna varit alla olika. Med hjälp av en förstorad totalkopia påvisade prisjuryn även ytterligare utskärningsmöjligheter och det beslöts att be deltagarena att avstå bilderna till klubbens arkiv för att senare användas i undervisningssyfte. Samtidigt beslöts att arrangera en ytterligare utskärningstävlan vid aprilmötet.

§ 5 Härefter förevisades de till tävlingen inlämnade projektionsbilderna. Det bilagda protokollet för prisjuryns sammanträde den 12 febr. förelästes och de prisbelönade bilderna projicerades ännu en gång med kritik. Mottokuverten öppnades och prisen tilldelades såsom följer:
I pris herr O. Nyblin för serien ”Tessar”
I pris herr O. Nyblin ”Sommar”
II pris herr G. Tschernochvostoff ”Skärgårdsmotiv”
III pris herr O. Nyblin ”Vinter”
III pris herr O. Nyblin ”Color I”
Mötet uttalade önskningsmålet att dylika tävlingar måtte arrangeras även i framtiden. Det beslöts att be prisvinnarena att avstå sina bilder till klubbens samling.

§ 6 Herr G. Lönnqvist rapporterade att herr W. Schohins änka önskar sälja sin mans färgplåtsbilder uppgående till ca. 70 st. Det beslöts att be herr Lönnqvist att taga reda på priset, varefter saken skulle upptagas till diskussion på följande mötet.

§ 7 Som ny medlem anmäldes fröken Astrid Grönlund, Helsingfors.

G. Tschernochvostoff
sekreterare


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 6 mars 1934 kl. 19.30 å Handelsgillet. Närvarande 12 medlemmar: fröken A. Grönlund, fröken U. Hausen, herrarna F. Runeberg, O. Nyblin, K.V. Lindqvist, G. Lönnqvist, W. Jakobsson, B. Åström, F. Englund, A. Nybom, E. Nummelin och G. Tschernochvostoff. Ordförande E. Nummelin.

§ 1 Protokollet för mötet den 13 febr. 1934 justerades.

§ 2 Till tävlingen om ”Veteranpokalen” (3dje och sista omgången) inlämnades denna gång 5 bilder. Efter omröstning bland 7 i tävlingen icke deltagande medlemmar erhöllo de tävlande följande placering:
W. Jakobsson för bilden ”Eldare” 16 poäng platssiffra 1
G. Lönnqvist ”Nattbild” 16 1
E. Nummelin ”Månsken” 17 2
B. Åström ”Fiskmåsar” 23 3
A. Nybom ”Sommarlandskap” 33 4
G.A. Wetterstrand deltog ej och erhöll platssiffran 5.

Det sammanlagda resultatet för alla tre tävlingar blev sålunda:
G. Lönnqvist 1 + 3 + 1 = 5 p.
E. Nummelin 2 + 1 + 2 = 5 p.
W. Jakobsson 3 + 6 + 1 = 10 p.
G.A. Wetterstrand 4 + 2 + 5 = 11 p.
B. Åström 5 + 4 + 3 = 12 p.
A. Nybom 6 + 5 + 4 = 15 p.
Veteranpokalen erövrades således gemensamt av herrarna G. Lönnqvist och E. Nummelin vilka beslöt att åter donera densamma till klubben i och för utlysandet av en ny tävlan till hösten, för vilken de själva skola utarbeta reglerna.

§ 3 Till motivtävlingen ”Vinterbild” inlämnades 16 bilder, vilka underkastades en ingående kritik av herr A. Nybom.
Priset erövrades av herr G. Tschernochvostoff för bilden ”Snö”.

§ 4 Mötet beslöt att motivtävlingarna hädanefter skulle gälla en vandringspokal, som klubben har i sin besittning. Den som erövrar denna pokal två gånger, erhåller den för alltid.

§ 5 Ordföranden meddelade att herrarna F. Runeberg och G. Tschernochvostoff till klubben donerat en tennskål, som under namnet ”Porträttskålen” skulle utgöra ett vandringspris för porträttävlingar, öppna för alla medlemmar, yrkesfotografer och amatörer.
De bifogade tävlingsreglerna togos ad notam.

§ 6 Härefter följde förevisning av den avlidne herr W. Schohins färgplåts projektionsbilder, som erbjudits klubben till inköp till ett pris av Fmk 750:-.
Bilderna befunnos vara mycket vackra och intressanta, och då kollektionen, uppgående till ca. 100 bilder måste anses vara enastående, beslöt klubben att inköpa densamma till sitt arkiv till det ovannämnda priset.

§ 7 Mötet avslutades programenligt med en kamratlig korv- och öl-supé.

Helsingfors, den 6 mars 1934.
G. Tschernochvostoff
sekreterare


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 3 april 1934 kl. 19.30 å Finska Fotografiska Magasinet f.d. Nyblins kontor. Närvarande 8 medlemmar: fröken A. Grönlund, herrar W. Jakobsson, O. Nyblin, R. Roos, F. Runeberg, E. Nummelin och G. Tschernochvostoff.

§ 1 Protokollet för mötet den 6 mars 1934 justerades.

§ 2 Upplästes ett brev av den 29 mars från Handelsgillet, enligt vilket avtalet om möteslokalen uppsäges. Till följd härav kunde ej heller detta möte hållas på Handelsgillet, utan måste klubben åter söka sig en annan lokal. Styrelsen erhöll i uppdrag att försöka lösa denna fråga, varvid man bl.a. enades om att Kleineh´s Hotell vore lämpligt.

§ 3 Till tävlingen om ”Porträttskålen” voro 11 bilder inlämnade. Priset vanns denna gång av F. Runeberg, motto ”Heil Hitler”, för ett porträtt av August Ramsay.

§ 4 Till motivtävlingen ”Helsingfors Stads skulpturverk i det fria” inlämnades 4 bilder. Vandringspokalen vanns av O. Nyblin för en detaljbild av de ”Skeppsbrutna”.

§ 5 Det beslöts att namngraveringen å Porträttskålen och Motivtävlingspokalen skulle ombestyras och bekostas av vinnarena.

§ 6 Till utskärningstävlan enligt landskapsnegativ inlämnades endast 1 bild av O. Nyblin, vilken även vann priset.

§ 7 Härefter förevisade ing. W. Jakobsson en intressant serie av Leica-skioptikonbilder från skridskotävlingarna i Oslo.

Helsingfors, den 3 april 1934
G. Tschernochvostoff
sekreterare


Handelsgillet i Helsingfors
Helsingfors den 29 mars 1934
Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f.

Emedan det visat sig vara i det närmaste oöverstigligt att införa Eder värda förenings medlemmar till Handelsgillet på sätt Gillets stadgar och O/Y Alkohooliliike A/B:s utskänkningsbestämmelser föreskriva, har Gillets styrelse i dag sett sig tvungen att härmed uppsäga det mellan Eder och Gillet ingångna avtalet av den 10 januari 1934 angående disposition av Gillets lokaliteter.

Å styrelsens för Handelsgillet i Helsingfors vägnar:
Väinö …


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 8 maj 1934 kl. 19.30 å Kleineh´s Hotel. Närvarande 8 medlemmar: herrar R. Roos, K.V. Lindqvist, B. Åström, O. Nyblin, F. Runeberg, G.A. Wetterstrand, E. Nummelin och G. Tschernochvostoff.

§ 1 Protokollet för mötet den 3 april 1934 justerades.

§ 2 Med anledning av att Dr. G.A. Wetterstrand nyligen fyllt 60 år riktade ordföranden ing. E. Nummelin till honom å klubbens vägnar några ord, önskade honom lycka och uttalade hoppet om en fortsatt framgångsrik verksamhet för klubbens bästa.

§ 3 Till vårtävlan inlämnades inalles 19 bilder och vunnos prisen som följer:
I priset för bilden ”Björkstammar” O. Nyblin
I priset ”Nicotiana” G. Tschernochvostoff
II priset ”Isochrom” F. Runeberg
II priset ”Spännande lektyr” G. Tschernochvostoff
III priset ”Solros” O. Nyblin

§ 4 Till tävlan om porträttpokalen voro endast 4 bilder inlämnade. Pokalen vanns av G. Tschernovhvostoff, för bilden ”M.17”, för andra gången och övergick sålunda i hans ägo.

§ 5 Till motivtävlan ”Motljusbild” voro 7 bilder inlämnade. Motivtävlingspokalen vanns denna gång av G. Tschernochvostoff för bilden ”Vintersol”.

§ 6 Då det under de senaste åren visat sig att klubbens medlemmar icke intresserat sig för en vårutfärd, beslöts att icke arrangera en dylik denna gång.

§ 7 Följande tävlingsprogram fastställdes för höstterminen:
Septembermötet: Motivtävlan: ”Fritt växande blommor”. (ev. tävlan om E. Nummelins och G. Lönnqvists ”Veteranpokal”).
Oktobermötet (årsmötet): Stor årstävlan för amatörer (även utomstående) i kollektioner om 3 bilder. Hösttävlan för klubbens samtliga medlemmar (för enstaka bilder).
November: Tävlan om ”Porträttskålen”. Motivtävlan: ”Regnvädersbild”.
December: Motivtävlan: ”Stadsbild i nattbelysning”. Utskärningstävlan.
Tidpunkten för tävlingen om ”Veteranpokalen” fastställen definitivt senare, sedan pokalens innehavare herrarna Nummelin och Lönnqvist utarbetat reglerna för densamma. Samtidigt beslöts att åter arrangera en projektionsbildtävlan, dock först under vårterminen. Utom tävlingarna skola mötesprogrammen även upptaga föredrag, förevisningar m.m. enligt styrelsens prövning.

§ 8 Undertecknad föreslog att i framtiden anordna individuella utställningar av de enskilda medlemmarnas produktion jämte belysande föredrag eller kritik av någon härtill utsedd person. Förslaget väckte både intresse och opposition, varför det beslöts att uppskjuta frågans behandling till årsmötet i oktober. Sådan utställning kan dock även dessförinnan anordnas, om hågade utställare och referenter anmäla sig.

§ 9 Mötet avslutades och medlemmarna skildes för sommaren kl. 22.30.

Helsingfors, den 8 maj 1934.
G. Tschernochvostoff
sekr.


Protokoll för vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 11 september 1934 kl. 19.30 å Foto-Roos atelier. Närvarande 8 medlemmar: E. Nummelin, K.V. Holmström, B. Åström, G. Lindberg, K.V. Lindqvist, R. Roos, T. Blomberg och G. Tschernochvostoff.

§ 1 Protokollet för mötet den 8 maj 1934 justerades.

§ 2 Till tävlan om ”Veteranpokalen” inlämnades endast en kollektion om två bilder. Ehuru tävlingen varit avsedd att avgöras på detta möte, ansåg mötet att någon tävlan under dessa omständigheter ej förelåg och måste sålunda uppskjutas. Det beslöts att årsmötet måtte avgöra ”Veteranpokalens” öde.

§ 3 Till motivtävlingen: ”Fritt växande blommor” inlämnades 10 bilder, dock av endast två tävlande. Prisjuryn, bestående av E. Nummelin, R. Roos och B. Åström såsom adjungerad medlem, fann bildernas kvalitet i anseende till den gångna vackra sommaren rätt slätstruken, och då anslutningen varit så ringa och tävlingen dessutom gäller en vandringpokal, föreslog mötet att priset icke denna gång utdelas. Mötet förenade sig om detta beslut och ansåg att motivet under denna säsong icke kan upprepas.

§ 4 Herr G. Tschernochvostoff utställde ett 30-tal av sina bilder och redogjorde för sina strävanden som bildfotograf, varefter herr E. Nummelin lämnade en kritisk överblick av utställningen.

Helsingfors, den 11 september 1934.
G. Tschernochvostoff
sekreterare


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors årsmöte tisdagen den 30 oktober 1934 i atelier Foto-Roos, V. Henriksg. 18 A, kl. 19.30. Närvarande: K.V. Lindqvist, G. Lönnqvist, G. Lindberg, W. Åström, O. Nyblin, O. Nyblin, B. Tallgren, F. Runeberg, W. Jakobsson, G.A. Wetterstrand, G. Tschernochvostoff, R. Roos, A. Nybom, T. Blomberg – alltså 13 medlemmar, samt dessutom 9 utomstående gäster under mötets programdel.

§ 1 I årstävlan för amatörer deltogo 16 bildkollektioner av 24 inlämnade, i enlighet med prisnämndens bifogade protokoll av den 27 okt. Prisen fördelades sålunda:
II priset – herr R. Grandell för serien ”Ungdom”
III priset – – ” – ”Blommor & blader”
Något I pris ansåg sig prisnämnden icke kunna tilldela.

§ 2 Till höstklubbtävlan inlämnades 14 bilder och tillföllo prisen såsom följer:

I priset – herr G. Tschernochvostoff för bilden ”Skärgårdsmotiv”
II priset – herr F. Runeberg ”Rolleiflex”
III priset – herr A.J. Bonsdorff ”Sommar och höst”
i enlighet med prisnämndens bifogade protokoll.

[ Dessutom mottona: ”Efter regnet”, ”Mulet”, ”Dimma”, ”Medvind”, ”Fiskare”, ”Tessar”, ”Vila”, ”Ilford Hypersensitive” ]

§ 3 Dr. G.A. Wetterstrand redogjorde för prisnämndens beslut och kritiserade de utställda bilderna. Ing. W. Jakobsson, vilken fungerade som ordförande vid mötet, rekommenderade åt de tävlande att i framtiden taga bilderna mera mot ljus för att därigenom åstadkomma bättre plastik samt anmodade de utomstående att ansluta sig till klubben.

§ 4 Protokollet för mötet den 11 september justerades.

§ 5 Sekreteraren uppläste den bifogade årsberättelsen för 1933/34, vilken godkändes.

§ 6 Skattmästaren redogjorde för klubbens finansiella ställning och förelade den av revisorerna godkända bokföringen.

§ 7 Härefter beviljade mötet ansvarsfrihet åt Styrelsen för det gångna året.

§ 8 I stället för de avgående styrelsemedlemmarna E. Nummelin, G. Lönnqvist och W. Salenius invaldes till styrelsen: herr O. Nyblin, F. Runeberg och K.V. Lindqvist.

§ 9 Till revisorer valdes direktör F. Englund och viceh. T. Blomberg, samt till revisorssuppleanter dr. G.A. Wetterstrand och herr B. Tallgren.

§ 10 Till prisnämnden invaldes, ing. W. Jakobsson, ing. E. Nummelin och ing. R. Roos, med dir. G. Lönnqvist och herr G. Tschernochvostoff som suppleanter.

§ 11 Årsavgiften fastställdes som förut till Fmk 50:- och Fmk 25:- för skolungdomar.

§ 12 Den avlidne herr Felix Jonassons minne hedrades genom uppstigning.

§ 13 Beträffande ”Veteranpokalen” beslöts att betrakta den ursprungliga tävlingen som avgörande, varför ingen ny tävlan arrangeras. Beslöts att anskaffa en likadan pokal till samt att överlämna var sin pokal åt de båda ursprungliga vinnarena, herrarna E. Nummelin och G. Lönnqvist.

§ 14 Frågan om gestaltandet av klubbens verksamhet hänsköts till styrelsen, varvid mötet dock enades om följande direktiv:
a) enligt herr G. Lönnqvists förslag bör ett plakat utarbetas, som skall upphängas i de fotografiska affärerna;
b) styrelsen bör annonsera om mötena, samt försöka införa små notiser i Hufvudstadsbladet;
c) klubben bör ej införa några nya tävlingar tillsvidare, varemot föredrag och förevisningar samt utställningar av bilder böra utökas;
d) utskärningstävlingen skall tillsvidare behållas;
e) dir. Lönnqvists förslag att anskaffa propagandafilmer till förevisning samt de stora fotografiska fabrikernas tidskrifter till klubbens bibliotek accepterades tacksamt;
f) lokalfrågan överlämnades till styrelsen, dock uttalade mötet sin tillfredsställelse med den nuvarande möteslokalen hor Foto-Roos.

§ 15 Herr B. Tallgren förevisade en intressant serie lyckade diapositivbilder från sin senaste resa i Tyskland.

Helsingfors, den 31 oktober 1934.
G. Tschernochvostoff
sekr.


Årsberättelse över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 46-te verksamhetsår 1933-1934.

Sammanträden. Under det gångna året har klubben sammanträtt 8 gånger (21.11. – årsmötet, 12.12.33, 23.1., 13.2., 6.3., 3.4., 8.5. och 11.9.34) – föregående år 5 gånger. Däremot har frekvensen gått avsevärt ned, i det mötena besökts av i medeltal endast 9½ medlemmar, föregående år 12 och året förut 15. Under året sakande klubben en stadigvarande möteslokal och hava mötena försiggått på 6 olika ställen, dels under improviserade förhållanden, vilket torde hava menligt inverkat på mötesdeltagandet.
Medlemmar. Under året hava till klubben anslutit sig 5 nya medlemmar, men då 14 hava avgått (till största dele genom att icke hava betalt sina årsavgifter och överhuvudtaget icke hava låtit höra av sig), utgör medlemsantalet numera endast 45.
Under året drabbades klubben av en tung förlust genom sin hedersmedlems, herr W. Schohins frånfälle.
Kassaställningen. Klubbens kassaställning framgår ur av klubbens skattmästare upprättade tablå. Medlemsavgiften har varit samma som förut, d.v.s. Fmk 50:- och för skolungdom Fmk 25:-.
Styrelse. Klubbens styrelse bestod av: ing. E. Nummelin, ordförande, ing. W. Jakobsson, vice-ordförande, herr G. Tschernochvostoff, sekreterare, dir. G. Lönnqvist, skattmästare, herr W. Salenius, bibliotekarie, ing. R. Roos, materialförvaltare.
I tur att avgå äro herrarna Nummelin, Lönnqvist och Salenius.
Revisorer. Revisorer hava varit dir. F. Englund och viceh. T. Blomberg, med herr H. Maurin som suppleant.
Prisnämnden. Prisnämnden bestod av dr. G.A. Wetterstrand, ing. E. Nummelin och ing. R. Roos, med dir. G. Lönnqvist och herr H. Maurin som suppleanter.
Prenumeration. Klubben prenumererade under året på ”Der Photofreund” och erhöll dessutom ”Dansk Fotografisk Tidskrift” gratis.
Biblioteket. Detta bestod av tidskrifterna ”Der Photofreund” 1931-34, ”Agfa Photoblätter” 1932, ”Der Satrap”, ”Dansk Fotografisk Tidskrift” samt ”Das Deutsche Lichtbild” 1931.
Inventarier. Klubbens inventarier hava ökats med en värdefull kollektion av den avlidne herr W. Schohins färgplåtsbilder. För övrigt äro inventarierna oförändrade.
Tävlingar. Följande tävlingar förekommo under året:
Årstävlan 1933 med 42 inlämnade (varav 5 kasserade) bildkollektioner, vid vilken 6 pris: 2 I:sta, 3 II:dra och 1 III:dje i form av tennföremål utdelades. Ehuru antalet inlämnade kollektioner jämfört med det föregående året något ökats, kunde man icke säga detsamma om bildernas kvalitet och hade en avsevärd del av de inlämnade bidragen utgjorts av vanliga knäppbilder i form av kontaktkopior.
Höstklubbtävlan med 18 inlämnade bilder, av vilka fyra erhöllo pris i form av tennföremål: 2 I:sta, 1 II:dra och 1 III:dje.
Vårklubbtävlan med 19 inlämnade bilder, av vilka fem erhöllo pris i form av tennbägare: 2 I:sta, 2 II:dra och 1 III:dje. Med hänsyn till att dessa sistnämnda tävlingar äro nya, måste deltagandet i desamma betecknas såsom rätt livligt och hoppingivande.
Porträttävlan om den s.k. Kodak-porträttpokalen för amatörer ägde rum för sista gången, i det pokalen definitivt erövrades av G. Tschernochvostoff; deltagandet har dock denna gång varit synnerligen lamt. I stället infördes under året en ny tävlan om Porträttskålen, öppen både för amatörer och yrkesfotografer, och försiggick densamma första gången i april, varvid 11 bilder voro inlämnade och skålen tillföll herr F. Runeberg.
5 motivtävlingar förekommo: ”Julmotiv” (3 inlämnade bilder), ”Vinterbild” (16), ”Helsingfors stads skulpturer i det fria” (4), ”Motljusbild” (7), ”Fritt växande blommor” (10), varvid den sistnämnda dock förblev oavgjord. Priset för motivtävlingarna utgöres numera av en vandringspokal.
Tävlan om Veteranpokalen föreblev såtillvida oavgjord att pokalen vanns av två medlemmar, ing. E. Nummelin och dir G. Lönnqvist, som bägge uppnådde samma poängtal; 6 gamla medlemmar deltogo i denna tävlan. Vinnarena donerade pokalen tillbaka till klubben för en ny tävlan, vilken dock icke kunde äga rum, i det endast en tävlande sände in bilder.
Tävlan för diapositivbilder för projektion ägde rum i februari, med 13 kollektioner inlämnade och 5 pris utdelade ( 2 I:sta, 1 II:dra och 2 III:dje).
2 utskärningstävlingar efter givet negativ förekommo: en i februari med 3 bilder och en i april med 1 bild inlämnad.
Föredrag och förevisningar. Av dessa förekommo under året:
1) Stereoskopiska bilder tagna med vanlig kamera med ett objektiv av G. Tschernochvostoff.
2) Förevisning av klubbens gamla projektionsbilder.
3) Föredrag om framställning av projektionsdiapositiv av W. Jakobsson.
4) Tvenne förevisningar av Leica-projektionsbilder av W. Jakobsson, från hans resor.
5) Förevisning av W. Schohins färgplåtsprojektionsbilder, som inköpts till klubben.
6) En bildutställning jämte referat av G. Tschernochvostoff.

Såsom härav framgår, har klubbens verksamhetsprogram under året varit rätt omfattande och rikhaltigt, i synnerhet vad tävlingarna beträffar. Det borde hava varait intressant och givit medlemmarna tillfälle till aktivt deltagande i klubbens arbete och till förkovran i fotograferings konst. Klubbmötena hava försiggått regelbundet och kallelserna till desamma hava utsänts i god tid. Det oaktat måste styrelsen till sin besvikelse konstatera, att största delen av klubbens medlemmar icke visat något aktivt intresse för dess arbete. Endast ett fåtal besökte mötena mer eller mindre regelbundet, medan de flesta hållit sig borta. Även anslutningen till tävlingarna var delvis endast ringa. Detta är så mycket mera oförklarigt, som intresset för fotografin eljest överallt är i stigande, varför verksamheten inom klubben, som tvivelsutan torde fylla ett behov, snarare borde år för år bliva livligare. Styrelsen hoppas dock, att alla klubbmedlemmar i framtiden understöda densamma i dess arbete genom att livligt och intresserat deltagande i mötena och tävlingarna, ty utan ett dylikt moraliskt understöd från medlemmarnas sida måste styrelsens bemödanden att bringa liv i klubben förbli fruktlösa.
Helsingfors, den 30 oktober 1934.
G. Tschernochvostoff
sekr.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 20 november 1934 kl. 19.30 å Atelier Foto-Roos. Närvarande 9 medlemmar: A. Nybom, F. Runeberg, A.J. Bonsdorff, W. Jakobsson, R. Roos, B. Åström, G. Tschernochvostoff, J. Haglund och K.V. Lindqvist, samt dessutom 6 gäster.

§ 1 Vid mötet anordnades en utställning av F. Runebergs reklamfotografier. Herr Salomaa från Finlands Annonscentral höll ett föredrag om den fotografiska bilden i reklamens tjänst, varefter utövade kritik över de utställda bilderna. Utställningen och föredraget väckte ett synbart intresse bland de närvarande och föranledde ett livligt meningsutbyte.

§ 2 Protokollet för årsmötet den 30 oktober 1934 justerades.

§ 3 Ordföranden ing. R. Roos redogjorde för funktionsfördelningen inom styrelsen såsom följer: ing. R. Roos – ordförande, ing. W. Jakobsson – vice-ordförande, herr G. Tschernochvostoff – sekreterare, herr O. Nyblin – skattmästare och materialförvaltare, herr F. Runeberg – bibliotekarie, herr K.V. Lindqvist – utan portfölj.

§ 4 Ordföranden riktade å klubbens vägnar några hyllningsord till ing. W. Jakobsson med anledning av hans nyligen timade 50-årsdag.

§ 5 Dir A. Nybom föreslog att ing. Jakobsson skulle förevisa sina bilder, vilket förslag understöddes av undertecknad och ordföranden, varvid önskemålet uttalades att ing. Jakobsson skulle arrangera en utställning av sina bilder.

§ 6 För nästa mötets program föreslog ordföranden anordnandet av praktiska övningar i porträttfotografering vid konstljus, varvid ateliern Foto-Roos står till förfogande med sina resurser. Dessa övningar jämte framkallning och förstoring skulle utfylla programmet, så att inga nya programnummer skulle behövas. Förslaget accepterades tacksamt.

§ 7 Till motivtävlan ”Regnvädersbild” inlämnades 8 bilder. Prisjuryn, bestående av R. Roos och W. Jakobsson jämte A. Nybom som adjungerande medlem, tilldelade vandringspriset herr O. Nyblin för bilden ”Regn”. Pokalen övergick sålunda definitivt i herr O. Nyblins ägo.

§ 8 Till tävlan om ”Porträttskålen” voro 10 bilder inlämnade. Prisjuryn hade svårt att avgöra, vilken av de 3 bästa bilderna skulle erhålla priset, då de trots sin olika karaktär voro av lika god kvalitet. Prisjuryn beslöt slutligen att priset skulle tilldelas bilden ”Nitratljus”, vars upphovsman befanns vara herr F. Runeberg. Porträttskålen erövrades sålunda av herr Runeberg för andra gången.
Därjämte beslöts att öppna mottokuverten för de båda andra bilderna: ”Än se´n då?” och ”Refined”, vars upphovsman befanns vara G. Tschernochvostoff.

Helsingfors, den 21 november 1934.
G. Tschernochvostoff
sekreterare


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 11 december 1934 kl. 19.30 å Atelier Foto-Roos, V. Henriksgatan 18 A. Närvarande 12 medlemmar: fröken Hausen, herrarna F. Runeberg, K.V. Lindqvist, M. Malmelin, W. Jakobsson, O. Nyblin, J. Haglund, C. Grünberg, G. Lindberg, R. Roos, J.G. Wasz och undertecknad.

§ 1 Protokollet för mötet den 20 november justerades.

§ 2 Följande verksamhetsprogram fastställdes för vårterminen 1935:
januari:
1) motivtävlan ”Gruppbild” (av minst 3 personer).
2) förevisning av utvalda diapositiv ur klubbens samling, såsom förberedelse till tävlan i februari.
3) utställning av ing. W. Jakobssons gamla och nya bilder.
februari:
1) diapositivtävlan ( i kollektioner om 3 bilder, format 8½ x 8½ eller 9×12)
2) praktiska övningar i fotografering.
mars:
1) motivtävlan: ”Innomhusbild med ljuskällan inom bildfältet”.
2) utställning, föredrag eller fotografering.
april:
1) tävlan om ”Porträttskålen”
2) utställning, föredrag eller fotografering.
maj:
1) vårtävlan
2) utställning, föredrag eller fotografering.
3) diskussion om höstprogrammet.
Ordföranden ing. Roos gjorde några förslag till föredrag och förevisningar. Mötet överlämnade åt styrelsen att närmare utarbeta och realisera programmet.

§ 3 Till utskärningstävlingen voro 3 bilder inlämnade: priset vanns av F. Runeberg. Prisjuryn bestod av herrarna W. Jakobsson, R. Roos och G. Tschernochvostoff. Beslöts att införliva bilderna med klubbens arkiv.

§ 4 Till motivtävlingen ”Stadsbild i nattbelysning” inlämnades 5 bilder: herr O. Nyblin erhöll den nya vandringspokalen för första gången. Prisjuryn samma som ovan.
Det beslöts att reglerna skola ändras såtillvida, att pokalen måste vinnas 3 gånger för att erövras av någon definitivt.

§ 5 Härefter föranstaltades porträttfotografering vid nitratljus, varvid 6 st plåtnegativ exponerades och framkallades. Det beslöts att uppskjuta kopieringen till ett senare möte. Dessutom togos flere porträtt och situationsbilder med Contax.

§ 6 Såsom nya medlemmar anmäldes herrarna C. Grünberg, M. Malmelin och J.G. Wasz, vilka invaldes samt hälsades välkomna.

§ 7 Mötet avslutades med en kamratlig samvaro med öl och korv.

Helsingfors, d. 12.12.1934
G. Tschernochvostoff
sekreterare


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 8 januari 1935 kl. 19.30 å atelier Foto-Roos, V. Henriksgatan 18 A. Närvarande 8 medlemmar: F. Runeberg, G. Lönnqvist, B. Åström, M. Malmelin, W. Jakobsson, G. Lindberg, R. Roos och undertecknad.

§ 1 Protokollet för mötet den 11 december justerades.

§ 2 Beslöts att inköpa till klubbens bibliotek boken ”Nordisk Fotografi”, samt att prenumerera på ”Der Photofreund” för 1935. Dir. Lönnqvist hoppades kunna anskaffa ”Kodak Magazine”, ”Agfa-Photoblätter”, Zeiss-Ikon ”Phototechnik” och Voigtländer ”Der Satrap”. Bibliotekarien anmodades att hämta nästa gång till mötet en del intressantare saker ur klubbens bibliotek.

§ 3 Överenskoms att dir. G. Lönnqvist arrangerar en utställning av sina bilder i mars och Dr. B. Åström i april.

§ 4 Till detta möte arrangerade ing. W. Jakobsson en utställning av bilder ur sin fotografiska produktion, dels gamla kol- och gummitryck, dels moderna Leica-bilder. Utställningen var mycket intressant och utställarens referat, isynnerhet då han berättade om det gamla arbetssättet, väckte ävenledes stort intresse.

§ 5 Till motivtävlingen ”Gruppbild” inlämnades 3 bilder. Prisjuryn, bestående av R. Roos, W. Jakobsson och G. Lönnqvist, tillerkände priset herr O. Nyblin, för bilden ”Grupp”.

§ 6 På grund av att Dr. Wetterstrand varit förhindrad förevisade G. Tschernochvostoff ett 30-tal projektionsbilder ur klubbens kollektion, varvid medlemmarna diskuterade de projicerade bilderna angående diapositivtävlingen.

Helsingfors, den 10 jan. 1935
G. Tschernochvostoff
sekr.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 12 februari 1935 kl. 19.30 å atelier Foto-Roos, V. Henriksgatan 18 A. Närvarande 8 medlemmar: Hj. Hårdh, F. Runeberg, O. Nyblin, M. Malmelin, G. Lindberg, C. Grünberg, K.V. Lindqvist och undertecknad.

§ 1 På grund av ordförandens och viceordförandens frånvaro fördes ordet av herr K.V. Lindqvist. Protokollet för mötet den 8 januari upplästes och justerades.

§ 2 Konstaterades att till projektionsbildtävlan 7 serier enfärgade och 5 serier färgplåtsdiapositiv voro inlämnade, varje serie bestående av 3 st. bilder, vilka alla förevisades medels projektion. Prisjuryn bostod denna gång, enl. uppgift, endast av två medlemmar ing. W. Jakobsson och dir. G. Lönnqvist, vilka ansågo sig böra kassera färgplåtarna, ävensom funno den största delen av de enfärgade diapositiven för mörkt kopierade, varför endast ett IIdra pris tilldelades mottot: ”Landskap”. Ehuru prisjuryn sålunda icke varit fulltalig och ingen av dess medlemmar infunnit sig till mötet, beslöts det dock att godkänna dess utslag. Mottokuvertet öppnades och det befanns att priset vunnits av herr O. Nyblin.

§ 3 Härefter föranstaltades praktiska övningar i porträttfotografering, varvid 3 st. porträtt togos och framkallades. Därjämte togos flere Contax-bilder av herr O. Nyblin och Leica-bilder av herr M. Malmelin.

§ 4 Som nya medlemmar anmäldes herrarna Hj. Hårdh och G. Dahlström.

Helsingfors, den 14 febr. 1935
G. Tschernochvostoff
Sekr.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 12 mars 1935 kl. 19.30 å Atelier Foto-Roos. Närvarande 7 medlemmar: R. Roos (ordf.), G. Lönnqvist, F. Runeberg, G. Lindberg, M. Malmelin, O. Nyblin och G. Tschernochvostoff.

§ 1 Protokollet för mötet den 12 februari upplästes och justerades.

§ 2 Ordföranden läste upp ett brev från Suomen Kameraseurojen Liitto´s styrelse, f.n. i Åbo, med inbjudan till förbundets årsmöte i Åbo den 23 mars 1935. Dessutom anlände även en inbjudan att deltaga i förbundets stora årstävlan. Det beslöts principiellt att klubben icke hade några skäl att isolera sig och att densamma borde ansluta sig till Suomen Kameraseurojen Liitto. Styrelsen erhöll i uppdrag att bereda denna fråga.

§ 3 Med anledning av att Dr. Wolter från Zeiss-Ikon inom kort kommer att hålla ett föredrag om Contax-kameran för offentligheten, anmodades Dir. Lönnqvist att komma i kontakt med honom för att genom plakat och eventuellt genom projektionsbilder och ett omnämnande under föredraget uppmärksamgöra publiken på önskvärdheten och nyttan av en anslutning till de lokala fotografiska klubbarna.

§ 4 Till motivtävlingen ”Inomhusbild med ljuskällan inom bildfältet” voro 5 st. bilder inlämnade. Ing. Roos och Dir. Lönnqvist bildade prisjuryn och den förre redogjorde för beslutet. Priset tillföll denna gång bilden ”Den lysande vasen”, vars upphovsman befanns vara G. Tschernochvostoff.

§ 5 Till detta möte anordnade Dir. G. Lönnqvist en rikhaltig och utomordentligt vacker utställning av sina bilder, dels bromolje- och pigmenttryck från äldre tider, dels nya direkt förstorade bilder, däribland på det nya Gevaluxe-pappret. De närvarande åhörde med intresse Dir. Lönnqvists förklaringar till bilderna.

Helsingfors, den 12 mars 1935
G. Tschernochvostoff
Sekr.


Herra V.A. Wahlström
Suomen Kameraseurojen Liiton Sihteeri
os. Foto-Turku
Helsinki, 16 p. maaliskuuta 1935

Kiittäen ystävällisestä kutsustanne SKSLiiton vuosikokoukseen sekä kilpailuun, saamme ilmoittaa että Amatörfotografklubben i Helsingfors mielelään liittyy Suomen Kameraseurojen Liittoon ja tulee lähettämään edustajansa valokuvaajan herra F. Runebergin vuosikokoukseen sekä myös osallistumaan vuosikilpailuun.

Kunnioittaen
Amatörfotografklubben i Helsingfors


[ Hufvudstadsbladet 5.4.1935

Iffland utställer i Tyskland.

Fotografen Heinrich Iffland har nyligen anordnat en utställning i sin hemstad Königsberg. Hans fotografier ha i tysk press blivit föremål för berömmande uttalanden som ge vid handen, att den kände helsingforsfotografen betraktas som en fackman av kontinentala mått. Ur finländsk synpunkt har utställningen ett ytterligare intresse genom att kollektionen till stor del består av landskapsbilder från Finland, sådana man känner dem från de talrika Ifflandreproduktionerna i Otavas bildverk ”Finlandia” och ”Valamo”.
”Varje blad är ett slutet helt” skriver Königsberger Allgemeine Zeitungs kritiker. ”Verkan utgår alltid från själva föremålet” heter det i fortsättningen. ”Det finns inga roliga kamerabilder, inget effektsökeri. Därför äro alla överflödiga bisaker bortlämnade. Och därför tala dessa bilder så starkt att man kan återkalla dem i minnet, blad för blad. Iffland nöjer sig inte med snapshots: man inser, att han fastställer bilden i alla enskildheter innan han fotograferar.” – Preussische Zeitung skriver: ”Förtrogen med alla fotografins tekniska enskildheter lyckas han lika förträffligt i att återge landskapets tyngd i all dess egenart som i att fatta naturens alla skiftningar. Ett stort antal porträtt visa människan i växlande gestaltning. Ofta uppnår han med enkla medel de yppersta verkningar; så har han t.ex. för en underbar akstudie använt ett enda ljus som belysningskälla.”
Utställningen har väckt intresse också på andra orter i Tyskland och man förbereder nu dess förflyttning till Berlin och ytterligare ett par städer i riket. ]


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 9 april 1935 kl. 19.30 å atelier Foto-Roos. Närvarande 11 medlemmar: R. Fogelholm, F. Runeberg, O. Nyblin, K.V. Lindqvist, Hj. Hårdh, G. Lindberg, W. Jakobsson, G. Lönnqvist, M. Malmelin, B. Åström och G. Tschernochvostoff, dessutom en gäst. Ing. W. Jakobsson förde ordet.

§ 1 Protokollet för mötet den 12 mars upplästes och justerades.

§ 2 De av Styrelsen med stöd av det principiella beslutet på klubbens möte den 12 mars vidtagna åtgärderna, nämligen klubbens anslutning till Suomen Kameraseurojen Liitto samt deltagande i nämnda förbunds årsmöte och pristävlan i Åbo den 23 mars, godkändes.

§ 3 Sekreteraren redogjorde för de i samband med Dr. Wolters från Zeiss-Ikon föredrag vidtagna propaganda-åtgärderna i enlighet med klubbmötets beslut av den 12 mars.

§ 4 Herr F. Runeberg, som av Styrelsen fått i uppdrag, att representera klubben vid SKL´s årsmöte i Åbo, redogjorde för sina intryck därifrån och läste upp protokollet över prisfördelningen. Från Amatörfotografklubbens sida deltogo denna gång på grund av den tillbuds stående korta tiden endast 2 medlemmar, med 5 bilder varje. Till följd härav kunde klubben icke uppnå tillräckligt poängtal för en placering i tävlingen mellan klubbarna, däremot hade klubbens medlemmar god framgång i den individuella tävlingen. Denna var uppdelad i tre klasser: I kl. landskap och arkitektur, II kl. porträtt och personbilder, III kl. andra motiv. Såsom av bilagda prisförteckning framgår, vunno:
herr F. Runeberg II priset i I kl.
– ” – I II kl.
– ” – I III kl.
herr O. Nyblin IV I kl.
Vad själva årsmötet beträffar, meddelade herr Runeberg, att en ny styrelse valts, vilken skulle hava säte permanent i Helsingfors. Årsmötena, utställningarna och pristävlingarna skola anordnas turvis i olika städer och för 1938, då Amatörfotografklubben firar sitt 50?års jubileum, inbjöd herr Runeberg de övriga klubbarna till Helsingfors, vilket godkändes av klubben.

§ 5 Till tävlan om ”Porträttskålen” voro 5 bilder inlämnade. Priset vanns av herr F. Runeberg för 3dje gången, varför skålen övergick definitivt i hans ägo.

§ 6 Dir. G. Lönnqvist berättade intressanta nyheter från den fotografiska marknaden.

§ 7 Dr. B. Åström hämtade till mötet ett stort antal äldre och nyare bilder, från stora pigmenttryck till Leica-förstoringar, vilka bildade en vacker utställning. Dr. Åström berättade om sina strävanden, erfarenheter och svårigheter såsom amatörfotograf, vilket föredrag åhördes med stort intresse.

Helsingfors, den 11 april 1935.
G. Tschernochvostoff
Sekreterare


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte torsdagen den 16 maj 1935 kl. 19.30 å Handelsgillet. Närvarande 8 medlemmar: W. Jakobsson, Johansson, K.V. Lindqvist, O. Nyblin, M. Malmelin, F. Runeberg, R. Roos och G. Tschernochvostoff. Ing. R. Roos förde ordet.

§ 1 Protokollet för mötet den 9 april upplästes och justerades.

§ 2 Till klubbens vårtävlan voro 8 bilder inlämnade, vilka utställdes. Enligt prisjuryns bilagda protokoll av den 15 maj tillföllo prisen sålunda:
II pris – för bilden ”Skugga” – O. Nyblin
II pris – för bilden ”Ingalill” – F. Runeberg
Undertecknad redogjorde för prisjuryns beslut och kritiserade de utställda bilderna.

§ 3 Herr O. Nyblin demonstrerade 3 st. 16 mm reklamfilmer, godhetsfullt lånade av Zeiss-Ikons agentur, över ”Super-Ikonta” och ”Contax” kamerorna, ävensom en av honom själv tagen film ur familjelivet. Filmerna väckte allmät intresse och beundran, och föranledde livlig diskussion i skilda medlemsgrupper angående de olika kameratyperna. Härefter förevisade herr O. Nyblin över ett tiotal olika moderna kameror från en billig lådkamera av bakelit till de moderna ”Contax”, ”Leica” och ”Rolleiflex”-modellerna.

§ 4 De till supé-tävlan inlämnade bilderna, 13 till antalet, utställdes och granskades ingående av de närvarande. Efter verkställd omröstning tillföll priset – med 8 röster – herr O. Nyblin för en bild föreställande en gaslykta med en man som tänder den. Bilden övergick till klubbens arkiv.

§ 5 Vid den därpå arrangerade supén, i vilken samtliga närvarande deltogo, diskuterades klubbens verksamhetsprogram för hösten, varvid detsamma fastställdes såsom följer:
a) september-mötet inhiberas
b) oktober (årsmötet):
1) årstävlan för amatörer (huvudsakligen utomstående) enl. nytt program med vissa lättnader (t.ex. att bilderna även få vara utförda med hjälp av fotografiska affärer) ? denna tävlans syfte är att intressera publiken för klubben och att tillföra klubben nya medlemmar;
2) hösttävlan för klubbens medlemmar (både amatörer och yrkesmän);
3) föredrag med bilder – med tanke på eventuella gäster;
4) sedvanliga mötesförhandlingar
c) november-mötet:
1) första tävlan om den nya vandringspokalen
2) motivtävlan om den gamla pokalen
3) föredrag
4) diskussion om en eventuell internationell eller nordisk utställning i Helsingfors, t.ex. vid klubbens 50-års jubileum 1938.
d) december-mötet:
1) andra tävlan om vandringspokalen
2) utställning
3) föredrag

§ 6 På styrelsens förslag beslöts att klubben skulle stifta en ny vandringspokal av silver, med en tävlan på varje möte. Vinnaren skulle vid varje möte utmanas av andra och pokalen skulle slutligen vinnas av den, som får de flesta inteckningarna av inalles t.ex. 14 tävlingar. Var och en får endast lämna in en bild, försvararen får dock utom den obligatoriska gamla bilden även inlämna en ny. Ändamålet med denna tävlan är att befrämja medlemmarnas strävanden att höja kvaliteten av sina bilder. Beslöts att dessa tävlingar skulle börja i november och styrelsen erhöll i uppdrag att utarbeta reglerna.

§ 7 Beslöts att motivtävlingarna skulle inhiberas för framtiden, så snart den nuvarande pokalen definitivt vunnits av någon.

§ 8 Handelsgillets lämplighet såsom möteslokal konstaterades med tillfredsställelse – man beslöt att även i framtiden, om möjligt, anlita samma lokal för månadsmöten, sålänge om dessa icke annonseras. För årsmötet, däremot, till vilket även allmänheten bör inbjudas genom annonsering, bör en annan lokal sökas och erhöll styrelsen i uppdrag att ordna denna fråga.

§ 9 Ordföranden meddelade att genom franska legationen ingick en inbjudan från La Rochelle att deltaga i en utställning och tävlan därstädes i juli d.å. med motivet ”Havet och bergen”. Medlemmarna uppmanades att deltaga i densamma om de så önska. Undertecknad framhöll härvidlag att klubbens medlemmar även borde underrättas om andra utställningar och tävlingar som tid efter annan arrangeras i utlandet, för att bereda dem tillfälle att deltaga i desamma.

§ 10 Ordföranden inledde en diskussion om anordnandet av en stor internationell eller nordisk fotografiutställning i Helsingfors i en snar framtid. Föreslogs att en dylik utställning skulle arrangeras vid klubbens 50-års jubileum, eventuellt i samband med Suomen Kameraseurojen Liitto´s utställning. Beslöts att sekreteraren skulle bereda frågan preliminärt till mötet i november, då densamma ytterligare skall diskuteras.

§ 11 Sekreteraren meddelade att från klubben ”Danske Kamera-Pictorialister” i Köpenhamn inkommit ett förslag om utbyte av mappar med fotografier. Sekreteraren erhöll i uppdrag att korrespondera med nämnda klubb, så att en mapp skulle kunna erhållas och utställas under december-mötet. Samtidigt skulle styrelsen draga försorg om, att en mapp om 25 bilder ur klubbmedlemmarnas produktion skulle i tid sammanställas och tillsändas den danska klubben.

§ 12 Underteckand påminde om att styrelsen även har för avsikt att oberoende av mötet arrangera övningskvällar på ett fotografiskt laboratorium. Herr O. Nyblin meddelade att inga hinder mötte anordnandet av dylika övningskvällar å Nyblins magasins laboratorium.

§ 13 Återupptogs frågan om lämpligaste medel att göra propaganda för klubben bland allmänheten och att tillföra nya medlemmar till klubben. Föreslogs att införa notiser om klubben i tidningarna, främst i Hufvudstadsbladet. Konstaterades att de i fotografiska affärer utställda plakaterna tillsvidare icke gjort någon direkt verkan. Föreslogs anordnande av rådgivningstimmar för allmänheten å fotografiska affärer med dejourerande experter från affärerna och från klubben. Herr Lindqvist föreslog att klubben skulle låta trycka en populär broschyr med bilder, för att utdelas i fotografiska affärer åt intresserade.

§ 14 I samband med denna diskussion beslöts att låta publicera de i vårtävlan premierade bilderna i ”Helsingfors Journalen”. Herr F. Runeberg erhöll i uppdrag att tala med tidskriftens redaktion, och undertecknad att skriva en liten artikel om klubben till bilderna.

Helsingfors, den 17 maj 1935.
G. Tschernochvostoff
Sekreterare


Arvi Hanste
Helsinki
Temppelikatu 19 as. 43 Helsingissä 17.VI. 1935

Helsingfors Amatörfotografklubben, Helsinki, Valo Solio Oy

Tukholmalainen kustannusliike Wahlström & Widstrand tulee tänäkin vuonna julkaisemaan pohjoismaista valokuvausta esittelevän teoksen ”Nordisk Fotografi” ja on sen johdosta pyytänyt allekirjoittanutta toimittamaan suomalaisille valokuvaajille kutsukirjeet osaaottamaan kuvillaan teoksen julkaisemiseen. Olen sen johdosta eri lähetyksenä lähettänyt Teille joitakin kappaleita tätä kutsukirjettä ja toivon, että arv. seuranne lähettää ne sellaisille jäsenilleen, joita kiinnostaa kuvien lähettäminen tähän teokseen. Kutsukirjeiden vähäisen lukumäärän vuoksi ei niitä ole voitu lähettää seuroille niin paljon, että niitä riittäisi kaikille jäsenille. Olisi sen vuoksi erittäin hyvä, jos seuranne voisi jäsenille menevissä kiertokirjeissä mainita myöskin tästä osanottokutsusta, jotta se siten tulisi kaikkien jäsenten tietoon. Samalla olisi huomautettava, että kuvia olisi koetettava lähettää runsaasti, jotta olisi valinnan varaa ja maamme osuus teoksessa saataisiin vimevuotista suuremmaksi. Kuvat voi jokainen itse lähettää kustantajalle, mutta voi seura myös toimittaa ne yhteislähetyksenä. Viittaan muuten kutsukirjeeseen kuvien lähettämisaikaan y.m. seikkojen nähden.
Toivoen, että asia kiinnostaa seuraanne ja että keskuudestanne ilmaantuu runsaasti hyvien kuvien lähettäjiä, merkitsen
Kunnioituksella
Arvi Hanste


Amatörfotografklubben i Helsingfors

hade nyligen en lyckad säsongavslutning med tävlingar, filmuppvisning och kamratlig supé. Vi visa här ett par prisbelönade bilder från klubbens vårtävlan.
Det förtjänar kanske att omnämnas att denna klubb är den äldsta sammanslutningen av amatörfotografer i vårt land – efter endast tre år kan den blicka tillbaka på en 50-årig verksamhet. Det vore kanske skäl för alla amatörer, speciellt nybörjare, som önska förkovra sig i den numera så moderna fotografiska konsten, att ansluta sig till denna enda svenskspråkiga fotografiklubb i landet. Från oktober till maj har klubben sina möten varje månad. Vid dessa anordnas trevliga tävlingar, intressanta föredrag, förevisningar m.m. Man har där tillfälle att lära sig ett och annat – framför allt att utöva fotograferingen som en säregen och uttrycksfull konstart och icke enbart ”knäppa”. Till hösten arrangerar klubben en stor tävlan för den fotograferande allmänheten, så det är bäst att använda sommaren för att taga vackra bilder.

(Notis till Helsingfors Journalen inl. 21/5, 35. gn. Runeberg)


Dansk Kamera-Pictorialister
Skindergade 32
Kobenhvan, den 25 April 1935

Herr Direktor Lonnqvist,
Adr. Finska Fotografiska Magasin

Herved tillader vi os at skrive til Herr Direktoren, ide vi refererer til Herr Birger Jacobsen, der han meddelt os Deres Adresse, for at bede Dem være af den Elskværdighed at foranledige en Billedutveksling mellem ”Helsingfors amatorfotografiske Forening” og vor Sammenslutning ”Danske Kamera-Pictorialister”. – Vor Forening bestaar af Danmarks bedste Amatorer og Fagfotografer, og vi kan tilbyde Billedmapper paa 20-25 Billeder.
Vi vilde gerne lære Finlands fotografiske Standard at kende, og Billederne vil straks blive tilbagesendt til Foreningen efter endt Studium.
I Haab om et gunstigt Svar tegner vi
med Hojagtelse
pr. Danske Kamera-Pictorialister


Sekreterare:
G. Tschernochvostoff
Idrottsgatan 22 A 10
Helsingfors (Finland) 22. september

Danske Kamera-Pictorialister
Kobenhavn
Skindergade 32

Genom direktör G. Lönnqvist hava vi på sin tid emottagit Eder v. skrivelse av den 25 april angående utbyte av mappar med fotografier. Vår klubbsäsong avslutades dock i medlet av maj, varför frågan blev uppskjuten till hösten.
Vår klubb är mycket intresserad av ifrågavarande mapputbyte och undertecknad erhöll i uppdrag att korrespondera med Eder om saken. Ehuru vår klubb är gammal (snart 50 år), sakna dock de nuvarande funktionärerna erfarenhet angående den tekniska sidan av ett sådant mapputbyte, varför vi vore tacksamma, om Ni skulle kunna meddela oss, huru Ni hade tänkt Eder att arrangera saken. Å vår sida hade vi tänkt oss att hava en utställning av Edra bilder på vårt möte i december, emedan programmet för oktober och november redan är utfyllt. Vi hoppas därför att Ni äro villiga att tillsända oss en mapp av Edra medlemmars bilder i god tid före december.
Samtidigt vore vi tacksamma, om Ni ville meddela oss, huru en mapp bör sammanställas och ordnas, så att även vi i god tid skulle kunna samla in bilder från våra medlemmar för att tillsädas Eder.
Med utmärkt högaktning
G. Tschernochvostoff
Sekreterare i
Amatörfotografklubben i Helsingfors


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors årsmöte tisdagen den 15 oktober 1935 å Hotel Torni. Vid mötets officiella del närvoro 18 personer: W. Jakobsson, A. Nybom, K.V. Lindqvist, B. Åström, F. Runeberg, B. Tallgren, T. Blomberg, W. Johansson, R. Malmström, R. Schauman, M. Malmelin, S. Johansson, Karsson, G. Lönnqvist, F. Englund, H. Wagner, O. Nyblin och G. Tschernochvostoff.

§ 1 Till den vid årsmötet anordnade utställningen av tävligsbilder infunno sig ca. 50 personer, vilka hälsades välkomna av klubbens viceordförande ing. W. Jakobsson, vilken även redogjorde för prisnämndens beslut, lämnade kritik över bilderna samt utdelade prisen.

§ 2 Till årstävlan voro 114 bildkollektioner à 3 bilder, sammanlagt alltså 342 bilder godkända och utställda. Följande pris i form av tennföremål utdelades:
I priset Gunnar Ericsson för kollektionen ”Serie 1935”
I priset Åke Wasastjerna ”Flora”
II priset Åke Roschier-Holmberg ”Varia”
II priset Fritz Englund ”Probatum”
III priset C.O. Cronstedt ”Focus”
III priset C.O. Cronstedt ”CTX”
III priset Berndt J. Schauman ”På skidor”
III priset Rabbe Sahauman ”Fart”
III priset frk. Karin Blanquette ”Adagio”

§ 3 I klubbens interna hösttävlan deltogo 6 bilder och tillföllo prisen sålunda:
I priset herr O. Nyblin för bilden ”Studie”
II priset F. Englund ”f:18”
III priset O. Nyblin ”En sommardag”
Prisen bestodo ävenledes av tennföremål.

§ 4 Härefter förevisade herr B. Tallgren en serie intressanta projektionsbilder från sina utlandsresor. Denna förevisning bevistades av ca. 40 personer.

§ 5 Årsmötets förhandlingar inleddes med uppläsningen av protokollet för det senaste ordinarie månadsmötet den 16 maj 1935, vilket justerades.

§ 6 Sekreteraren uppläste den bifogade årsberättelsen för 1934/35, vilken godkändes.

§ 7 Skattmästarens redogörelse för klubbens finansiella ställning och revisorernas rapport upplästes.

§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna klubbåret 1934/35.

§ 9 Angående verksamhetsprogrammet beslöts att fullfölja det å mötet den 16 maj fastställda programmet för höstterminen 1935. Programmet för vårterminen 1936 bör fastställas på decembermötet.

§ 10 De avgående styrelsemedlemmarna R. Roos, W. Jakobsson och G. Tschernochvostoff återvaldes.

§ 11 De tidigare revisorerna F. Englund och T. Blomberg jämte deras suppleanter G.A. Wetterstrand och B. Tallgren återvaldes.

§ 12 Till klubbens ordinarie prisnämnd valdes ing. R. Roos, ing. E. Nummelin, fotograf F. Runeberg och herr G. Tschernochvostoff, jämte dr. B. Åström och dir. G. Lönnqvist som suppleanter.

§ 13 Årsavgiften fastställdes som förut till Fmk 50:-, för skolungdomar Fmk 25:-

§ 14 Beslöts att såsom tidigare prenumerera ”Der Photo-Freund” för 1936. Dir. G. Lönnqvist lovade att försöka utverka gratisleverans av de fotografiska fabrikernas tidskrifter även under år 1936 ävensom att ställa firmans rika tidskriftskollektion till de enskilda medlemmarnas och till mötenas disposition genom utlåning.

§ 15 Såsom motiv för den till november utsatta motivtävlingen fastställdes ”Djurbilder”.

§ 16 Stadgarna för klubbens nya silverpokal godkändes enligt bilagda förslag, varvid dock den i punkt 6 omnämnda plikten höjdes till Fmk 25: – och punkt 11 kompletterades med en bestämmelse enligt vilken även utomstående experter få utses som prisdomare. Styrelsen erhöll i uppdrag att anskaffa en lämplig silverpokal för ändamålet till ett pris av 400-500 mark, eventuellt högre, om styrelsen finner det nödvändigt. Tävlingarna påbörjades i november och uppmanades medlemmarna att inkomma med förslag till ett lämpligt namn för pokalen vid nästa möte.
Följande personer anmälde sig såsom deltagare i novembertävlingen: Runeberg, Wagner, O. Nyblin, R. Schauman, Jakobsson, S. Johansson, Nybom, Malmelin, Malmström och Tschernochvostoff. Till prisdomare för novembertävlingen valdes dir. Englund, dir. G. Lönnqvist och dr. Åström.

§ 17 Beslöts att fortsätta med de i maj påbörjade supétävlingarna, vid vilket priset, bestående av gratissupé till ett värde av högst Fmk 50:- tilldelas genom de samtliga närvarandes omröstning. Bilderna få vara monterade eller omonterade. Den premierade bilden förses med upphovsmannens namn, tävlingens datum jämte eventuella uppgifter om bilden och tillfaller klubbens arkiv, för att senare utnyttjas vid utställningar, mapputbyte m.m.

§ 18 Sekreteraren meddelade att en kollektion om 22 st. fotografiska bilder inkommit från ”Danske Kamera-Pictorialister” i Köpenhamn, vilken kommer att utställas vid ett följande möte, och ordföranden ing. Jakobsson uppmanade medlemmarna att till följande möte inlämna bilder för urval, för att sammanställas till en liknande kollektion, vilken skulle tillsändas den danske klubben i utbyte.
Sekreteraren framhöll att flere dylika mappar borde sammanställas för att cirkulera i andra klubbar, både utomlands och i hemlandet, och att man på detta sätt kunde i utbyte erhålla värdefullt material för demonstration i klubben.

§ 19 Styrelsen meddelade att föjande nya medlemmar anmälde sig till klubben: herr S. Johansson, v. häradshövding Å. Roschier-Holmberg, ing. Hj. Renholm, fotogr. Jarl Nyblin, fil.mag. Lindfors, herr E. Karlsson, ing. R. Malmström, v.häradshövding A. Stenroos, herr Carl Estlander, herr Heinrich Wagner, ark. Åke Wasastjerna, ark. Gunnar Eriksson, och herr Rabbe Schauman, vilka enhälligt invaldes och hälsades välkomna till klubben.

§ 20 Mötet avslutades med en supé i Hotel Tornis restaurant, vid vilken 12 personer närvaro.

Helsingfors, den 16 okt. 1935
G. Tschernochvostoff
sekreterare


Årsberättelse över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 47-de verksamhetsår 1934-1935.

Sammanträden. Under det gångna året har klubben sammanträtt 8 gånger (30/10 -årsmötet, 20/11, 11/12.34, 8/1, 12/2, 12/3, 9/4 och 16/5.35), alltså lika med året förut. Även frekvensen har bibehållits, i det mötena besökts av i medeltal 9½ personer. Samtliga möten, utom det sista, försiggingo i atelier Foto-Roos, vilken tack vare ing. Roos´ tillmötesgående hade ställts till klubbens förfogande för ändamålet.
Medlemmar. Under året hava till klubben anslutit 6 nya medlemmar, men då 5 hava avgått (till största delen genom att icke hava betalt sina årsavgifter och överhuvudtaget icke hava låtit höra av sig), utgör medlemstalet numera 46.
Under året drabbades klubben av en förlust genom fotografen herr F. Jonassons frånfälle.
Kassaställningen. Denna framgår ur en av klubbens skattmästare upprättad tablå. Medlemsavgiften har varit samma som förut, nämligen Fmk 50:- (för skolungdomen Fmk 25:-).
Styrelsen. Klubbens styrelse bestod av: ing. R. Roos, ordförande, ing. W. Jakobsson, vice-ordförande, herr G. Tschernochvostoff, sekreterare, herr O. Nyblin, skattmästare och materialförvaltare, herr F. Runeberg, bibliotekarie, och herr K.V. Lindqvist, utan portfölj.
I tur att avgå äro herrarna Roos, Jakobsson och Tschernochvostoff.
Revisorer. Revisorer hava varit dir. F. Englund och viceh. T. Blomberg, med. dr. G.A. Wetterstrand och herr B. Tallgren som suppleanter.
Prisnämnden. Prisnämnden bestod av ing. W. Jakobsson, ing. E. Nummelin och ing. R. Roos, med dir. G. Lönnqvist och herr G. Tschernochvostoff som suppleanter.
Prenumeration. Klubben prenumererade under året på ”Der Photofreund” och erhöll dessutom ”Dansk Fotografisk Tidskrift”, ävensom några av de fotografiska fabrikernas tidskrifter gratis.
Bibliotek och inventarier. Inga förändringar.
Tävlingar. Följande tävlingar förekommo under året:
Årstävlan 1934 med 24 inlämnade (varav 8 kasserade) bildkollektioner, vid vilken endast tvenne pris i form av tennföremål utdelades: 1 II:dra och 1 III:dje. Såsom redan härav framgår var kvaliteten icke särskilt hög.
Höstklubbtävlan med 14 inlämnade bilder, varvid 1 st. I:sta, 1 st II:dra och 1 st. III:dje pris utdelades, ävenledes i form av tennföremål.
Vårklubbtävlan med 8 inlämnade bilder, varvid endast 2 st. II:dra pris i form av tennföremål utdelades. Dessa båda tävlingar äro avsedda att giva en bild av klubbmedlemmarnas prestationer under året, varför man får beklaga, att de icke rönt större anslutning. Man får dock hoppas att dessa tävlingars betydelse så småningom kommer att inses av medlemmarna och att deltagandet blir livligare.
Tävlan om porträttskålen ägde rum i november med 10 och i april med 5 inlämnade bilder och vanns båda gångerna av herr F. Runeberg. Då han sålunda vann denna tävlan 3 gånger övergick porträttskålen definitivt i hans ägo.
4 motivtävlingar förekommo: ”Regnvädersbild” (8 inlämnade bilder), ”Stadsbild i nattbelysning” (5), ”Gruppbild” (3) och ”Inomhusbild med ljuskällan inom bildfältet” (5). Under året erövrades den gamla motivtävlingspokalen av herr O. Nyblin definitivt, medan den nya ännu kvarstår.
Utskärningstävlan förekom endast en gång, varvid endast tre bilder deltogo.
Diapositivtävlan ägde rum i februari, varvid 7 serier enfärgade och 5 serier färgplåts-diapositiv voro inlämnade, av vilka de sistnämnda kasserades. Tävlingen kan anses hava misslyckats, i det endast 1 st. II:dra pris tilldelades.
Vad tävlingarna i allmänhet beträffar, måste konstateras, att endast ett fåtal medlemmar deltogo i dem, varför desamma icke varit särskilt intressanta. Måhända berodde detta på, att tävlingarna voro för många samt att en del av dem voro bundna till ett visst motiv. Styrelsen föreslår därför att tävlingsprogrammet för nästa år göres mera koncentrerat, fritt och tillgängligt för alla.
Utställningar. Under året arrangerades 4 inviduella utställningar jämte referat av följande medlemmar: F. Runeberg (reklamfotografier), W. Jakobsson, G. Lönnqvist och B. Åström. Dylika utställningar av enskilda medlemmars produktion visade sig vara mycket intressanta och givande, varför desamma böra arrangeras även i framtiden.
Föredrag och förevisningar. Av dessa förekommo under året följande:
1) Herr B. Tallgren förevisade diapositivbilder från en utlandsresa.
2) Herr Salomaa från Finlands Annonscentral höll i samband med F. Runebergs utställning ett föredrag om ”Den fotografiska bilden i reklamens tjänst”.
3) Herr O. Nyblin förevisade reklamfilmer om ”Super-Ikonta” och ”Contax” samt demonstrerade kameranyheter;
Dessutom förevisades diverse diapositiv ur klubbens arkiv.
Samarbete med andra klubbar. På grund av marsmötets principiella beslut, sedermera bekräftat av aprilmötet, anslöt sig klubben den 16 mars 1935 till Suomen Kameraseurojen Liitto, ett hela Finland omfattande förbund av kameraklubbar, samt även deltog såväl i förbundets årsmöte den 23 mars i Åbo, som i den vid årsmötet föranstaltade stora tävlingen, och detta med framgång. Ehuru endast tvenne av klubbens medlemmar representerade densamma vid förbundets tävlan, erövrade de sammanlagt 2 st. I:sta, 1 st. II:dra och 1 st. IV:de pris. Vid förbundets årsmöte representerades klubben av herr F. Runeberg. – I framtiden kunna sålunda klubbens samtliga medlemmar deltaga i förbundets årstävlingar, ävensom i andra tävlingar mellan klubbarna, vilket torde vara av största intresse och nytta för alla.
Såsom av denna årsberättelse framgår, kan klubben blicka tillbaka på ett år av rätt intensiv verksamhet. Visserligen steg deltagandet i mötena och i tävlingarna blott till mycket anspråkslösa siffror. Styrelse hoppas dock att dess bemödanden att gestalta klubbens verksamhetsprogram intressantare för dess medlemmar förr eller senare komma att bära frukt och att kanske redan det kommande året skall uppvisa en växande livaktighet inom klubben.
Helsingfors, den 30 september 1935
G. Tschernochvostoff
Sekr.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 12 november 1935 å Handelsgillet. Närvarande voro 17 personer: W. Jakobsson, B. Åström, H. Wagner, F. Englund, R. Malmström, T. Blomberg, G. Dahl, K.V. Lindqvist, S. Johansson, H. Roschier-Holmberg, A. Stenroos, Å. Wasastjerna, R. Schauman, M. Malmelin, G. Lönnqvist, F. Runeberg och G. Tschernochvostoff. Ordet fördes av ing. W. Jakobsson.

§ 1 Mötet inleddes med undertecknads referat över de utställda danska bilderna, av vilka 22 st ingått från Danske Kamera-Pictorialister i Köpenhamn. Beslöts att i en skrivelse tacka den danska klubben för den intressanta och trevliga kollektionen samt att förse bilderna med en etikett, av vilken det framgår att de varit utställda i klubben. Vidare beslöts att ännu en gång uppmana medlemmarna att inlämna bilder till urval för att skickas till Danmark i utbyte att låta klubbens ordinarie prisnämnd träffa valet. Före avsändandet till Danmark skola bilderna utställas i klubben vid nästa möte.

§ 2 Protokollet för årsmötet den 15 oktober upplästes och justerades.

§ 3 Beträffande klubbens nya silverpokal beslöts efter omröstning att kalla den till ”Utmanarpokalen”. Såsom av bilagda prisdomareprotokoll framgår, voro till den första tävlingen endast 8 bilder inlämnade, ehuru 11 personer hade anmält sig. Den första tävlingen vanns av G. Tschernochvostoff med bilden ”Japansk studie”, vilken sålunda deltager i nästa tävlan såsom pokalens försvarare. Följande personer anmälde sig såsom utmanare till nästa tävlan, vilken skall försiggå i december: F. Runeberg, W. Jakobsson, S. Johansson, O. Nyblin, C. Estlander, R. Roos, K. Wagner och R. Schauman.
Till prisdomare valdes denna gång: dir. G. Lönnqvist, fotograf H. Iffland och dr. G.A. Wetterstrand. Samtidigt beslöts, att vid förfall för en eller två av domarna, de eller den återstående själva äga utse andra i stället för den eller de felande.

[ Dessutom mottona: ”Åskväder”, ”Höst”, ”Motljus”, ”Porträtt”, ”Vinterbild i Hesperiaparken” ]

§ 4 Till motivtävlingen ”Djurbilder” hade 7 bilder inlämnats. Prisjuryn, bestående av G. Lönnqvist, W. Jakobsson och G. Tschernochvostoff tilldelade priset bilden ”Marina”, vars upphovsman befanns vara herr O. Nyblin. Då denne sålunda vunnit pokalen 3 gånger, övergick densamma definitivt i hans ägo. Efter en diskussion beslöts att oavsett tidigare beslut fortsätta med motivtävlingarna och för ändamålet anskaffa ett nytt pris. Nästa tävlan skall försiggå under decembermötet och valdes ”Regnvädersbild” såsom motiv.

§ 5 På grund av ing. R. Roos´ sjukdom beslöts att uppskjuta diskussionen om en eventuell internationell eller nordisk utställning, till vilken han tagit initiativ, till nästa möte.

§ 6 Till supétävlan voro 14 bilder inlämnade. Efter omröstning tillföll priset ing. R. Malmström för en bild föreställande lövsångarungar.

§ 7 Såsom nya medlemmar anmäldes och valdes herr Alfons Währn och provisor G.E. Dahl.

§ 8 Mötet avslutades med en supé på Handelsgillet, i vilken 12 personer deltogo.

Helsingfors, den 13 nov. 1935
G. Tschernochvostoff
Sekr.


Herr H. Sell
Sekreterare för Danske Kamera-Pictorialister
Blegdamsvej 126 A
Kobenhavn
Helsingfors, den 16 november 1935

På uppdrag av Amatörfotografklubben i Helsingfors får jag härmed uttala vår tacksamhet för de oss tillsända 22 st. bilderna och får meddela, att dessa varit utställda under klubbens möte den 12 november, varvid de väckte stort intresse. Vi hålla nu på att samla ihop en mapp från vår klubb, men medlemmarna önska först själva se de utvalda bilderna på nästa möte den 10 december, varefter de komma att tillsändas Eder.
Vad Eder mapp beträffar, har jag i enlighet med Eder önskan överlämnat den till en annan klubb, nämligen den finskspråkiga ”Kameraseura”, ävenlides här, och komma bilderna att förevisas där i slutet på denna eller i början på nästa månad. Tvivelsutan kommer även Kameraseura att tillsända Eder sedan bilder av sina medlemmars produktion i utbyte.
Sedan jag senare erhållit bilderna tillbaka från Kameraseura, kommer jag att återsända dem till Eder.
Högaktningsfullt


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 10 december 1935 å Handelsgillet. Närvarande 13 personer: G. Lönnqvist, H. Wagner, K.V. Lindqvist, F. Runeberg, E. Karlsson, S. Johansson, Å. Wasastjerna, R. Malmström, O. Nyblin, R. Schauman, M. Malmelin, G. Tschernochvostoff och W. Jakobsson, vilken sistnämnde förde ordet.

§ 1 Protokollet för mötet den 12 november upplästes och justerades.

§ 2 Till motivtävlan ”Regnvädersbild” voro 2 st. bilder inlämnade. Den nya pokalen vanns för första gången av herr R. Schauman för bilden ”Plåttak”. I prisjuryn deltogo G. Lönnqvist, F. Runeberg och G. Tschernochvostoff, vilken sistnämnda redogjorde för utslaget.

§ 3 Till motiv för nästa tävlan valdes motivet ”Vid brasan”.

§ 4 Dir. G. Lönnqvist förevisade en kollektion om ca. 10 st. gamla bromoljebilder gjorda av den avlidne herr Schohin och berättade om bromoljeförfarandet.

§ 5 Vid diskussionen om klubbens verksamhetsprogram beslöts att inhibera januarimötet och arrangera möten i februari, mars, april och maj, med följande program:
februari: tävlan om Utmanarpokalen, motivtävlan (”Vid brasan”), supétävlan och föredrag. (Dir. G. Lönnqvist åtog sig att tala med herr H. Iffland om att denne skulle hålla ett föredrag om olika publicerade bilder med hjälp av en episkopapparat).
mars: tävlan om Utmanarpokalen, motivtävlan, supétävlan, utställning av herr O. Nyblins bilder och förevisning av ing. W. Jakobssons diapositiv från vinterolympiaden i Garmisch-Partenkirchen.
april: tävlan om Utmanarpokalen, motivtävlan, supétävlan, förevisning av någon film (om möjligt den nya Kodachrome-färgfilmen), eventuellt även en utställning.
maj: stor vårtävlan med fria motiv och flere pris, supétävlan, föredrag eller utställning och diskussion om verksamhetsprogrammet till hösten.
Dessutom beslöts att utfylla de enskilda mötens program med bildkritik, i den formen, att medlemmarna skulle inlämna lämpliga bilder och någon expert skulle åtaga sig att kritisera dem för att utröna deras eventuella brister.
Oberoende av mötena beslöts att arrangera övnings- och demonstrations kvällar, för vilket ändamål dir. G. Lönnqvist inbjöd medlemmarna till Nyblins magasins laboratorium. Den första övningskvällen skall gälla förstoringstekniken och försiggå tisdagen den 21 januari. Såsom ämnen för ytterligare övningskvällar föreslogs: tillverkning av projektionsdiapositiv, stereoskopbilder, siluettbilder ävensom montering.

§ 6 Dir. G. Lönnqvist lät cirkulera bland medlemmarna ett album med fotografiska siluettporträtt av gamla klubbmedlemmar ävensom ett antal egna bilder.

§ 7 Till tävlingen om ”Utmanarpokalen” voro denna gång 5 nya bilder inlämnade (ehuru 8 utmanare hade anmält sig), varjämte den försvarande bilden kvarstod från senaste tävlan. Av de nya bilderna befanns bilden ”Två ljuskällor” vara bäst, dock beslöt prisjuryn att tilldela priset den gamla bilden ”Japansk studie” av G. Tschernochvostoff. Vinnaren utmanades av följande 9 personer: H. Wagner, S. Johansson, Å. Wasastjerna, R. Malmström, F. Runeberg, O. Nyblin, R. Schaumann, M. Malmelin och C. Estlander.
Såsom prisdomare till nästa tävlan, vilken skall äga rum i februari, valdes herr H. Iffland, ing. Nummelin och herr Mäkinen från Kameraseura såsom utomstående.

[ Dessutom mottona: ”Skutor”, ”Profil”, ”Primadonna”, ”Leica” ]

§ 8 Prisjuryn, bestående av herrarna Lönnqvist, Runeberg och Tschernochvostoff utställde en kollektion av 25 bilder avsedda att skickas till Danmark. Dessutom sammanställdes en liknande kollektion, avsedd att cirkulera bland klubbarna i hemlandet.

§ 9 Till supétävlingen inlämnades denna gång 6 st. bilder. Efter omröstning tillföll priset herr K.V. Lindqvist för en bild föreställande en kattfamilj.

§ 10 Mötet avslutades med en supé, i vilken 9 personer deltogo.

Helsingfors, den 11 dec. 1935
G. Tschernochvostoff


8.1.1936
Förteckning över fotografiska bilder ur klubbmedlemmarnas produktion, avsända till påseende till Danske Kamera-Pictorialister, Köpenhamn.

1 Rolf Grandell, Dalsbruk ”AHB”
2 – ” – ”Koivu” (Björk)
3 Åke Wasastjerna, Helsingfors ”Flora”
4 – ” – – ” –
5 W. Jakobsson, Helsingfors ”A”
6 – ” – ”Gatubild”
7 B. Åström, Masaby ”Skugga på snö”
8 – ” – ”Solen bak molnen…”
9 – ” – ”Mot ljus”
10 Rabbe Schauman, Helsingfors ”Pallastunturi”
11 – ” – – ” –
12 Othmar Nyblin, Helsingfors ”Nattbild”
13 – ” – ”Chat Noir”
14 – ” – Detaljbild från ”De Skeppsbrutna”
15 – ” – ”Studie”
16 G. Tschernochvostoff, Helsingfors ”Ung björk”
17 – ” – ”Stiltje”
18 – ” – ”Krokig tall”
19 Gunnar Lönnqvist, Helsingfors ”Vinternattbild”
20 – ” – ”Dimma”
21 – ” – ”Sjölandskap”
22 Fred Runeberg, Helsingfors ”Mot ljuset”
23 – ” – ”Porträtt av en konstnär”
24 – ” – ”Mammons orgel”


Protokoll över av Amatörfotografklubben i Helsingfors föranstaltad demonstrations och övningskväll torsdagen den 23 januari 1936 i Nyblins magasins laboratorium. Deltogo: 16 medlemmar och 2 gäster, nämligen G. Lönnqvist, O. Nyblin, G. Tschernochvostoff, F. Runeberg, K.V. Lindqvist, Karlsson, Roschier-Holmberg, Renholm, Dahlström, Holmström, A. Währn, frk. U. Hausen, Stenroos, M. Malmelin, R. Schaumann, Å. Wasastjerna, Åström jr. och Nyblin.

§ 1 Bildades två grupper, av vilka den ena under ledning av dir. G. Lönnqvist sysselsatte sig med förstoring från större negativ medels en stor horisontal förstorings apparat, medan den andra, under ledning av herr O. Nyblin förstorade medels en vertikal förstorings apparat från smånegativ.

§ 2 Herr O. Nyblin förevisade härefter bruntoning av bromsilverkopior enligt svavelmetoden.

§ 3 Herr Tschernochvostoff demonstrerade förstärkningen och försvagningen av bromsilverbilder medels blekning med kaliumbikormat och saltsyra samt återframkallning med pyrokatekin.

Helsingfors, den 25 jan. 1936
G. Tschernochvostoff
Sekreterare


Amatörfotografklubben i Helsingfors
Tammerfors den 29/1 1936

Med anledning av Eder bildkollektion, som förevisades vid Tampereen Kameraseuras möte den 20/1 1936 få vi frambära vårt tack. Ett dylikt utbyte av bildmaterial finna vi vara synnerligen lyckat och kommer säkert att höja nivån inom de särskilda klubbarna. Eder kollektion var väl hopsammansatt genom sin mångsidighet och de vackra förstoringarna röjde verkligt konstnärliga anlag och tekniskt väl utförande.
Om någon månad torde vår mapp vara färdig och skola vi sända den till Eder till något lämpligt möte. Ifall standarden skulle visa sig på något så nära samma nivå vore det i framtiden intressant att arrangera en tävlan mellan föreningarna om t.ex. 10 bilder. Vi ha dock förbundets årstävlan att arrangera i mars och vi hoppas att Amatörfotografklubben skall deltaga i denna liksom under tidigare år.
Vi ha tagit oss friheten på ing. E. Winbergs begäran utställa Eder kollektion på Rotary klubbens möte i Tammerfors senaste lördag, då ing. Winberg höll ett andragande om amatörfotografering.
Vi ha anskaffat en blankett, som vi klistra på baksidan av de foton som hos oss utställas, enligt utländskt mönster. Vi tro att en dylik åtgärd mera skall sporra intresse för att sända foton till påseende, tillika som det är reklam för den egna föreningen.
I avvaktan vart vi skola sända Edra bilder och i hopp om ett fortsatt samarbete, skriva vi Högaktningsfullt
Tampereen Kameraseura r.y.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 4 februari 1936 å Handelsgillet. Närvarande 15 personer: R. Roos (ordförande), K.V. Lindkvist, E. Karlsson, R. Schauman, S. Johansson, R. Malmström, Å. Wasastjerna, Hj. Renholm, B. Åström, Åström jr., H. Iffland, O. Nyblin, M. Malmelin, F. Runeberg och G. Tschernochvostoff.

§ 1 Protokollen för mötet den 10 december och övningskvällen den 23 januari upplästes och justerades.

§ 2 Sekreteraren föredrog korrespondensen med Danske Kamera-Pictorialister i Köpenhamn. Beslöts att icke ännu återsända den första danska mappen, utan försöka få den först förevisad hos andra klubbar i landet. Den skall dock, om möjligt, återsändas innan den för tullrestitution stipulerade tiden utlöper. Den av danskarna föreslagna andra mappen emottages gärna, dock först efter det alla formaliteter beträffande tullrestitutionen äro klarlagda.

§ 3 Sekreteraren meddelade, att den för de inhemska klubbarna avsedda mappen varit förevisad i Tammerfors och uppläste ett brev från Tampereen Kameraseura r.y. av den 29/1. Beslöts att låta mappen gå vidare enl. överenskommelse med andra i landet, samt att anhålla om kritik, ävensom om deras mappar i utbyte.

§ 4 Beslöts att till klubbens bibliotek inköpa boken ”Hunderterlei Fotokniffe”.

§ 5 Beslöts att beställa etiketter avsedda att klistras på de bilder, vilka deltagit i klubbens utställningar.

§ 6 Till den 3:dje tävlingen om ”Utmanarpokalen” voro denna gång 6 nya bilder inlämnade (anmälningarna voro 9), varjämte den försvarande bilden kvarstod. Prisjuryn tilldelade priset även denna gång den försvarande bilden ”Japansk studie” av G. Tschernochvostoff. Vinnaren utmanades av följande 8 personer: R. Roos, F. Runeberg, H. Iffland, O. Nyblin, M. Malmelin, E. Karlsson, R. Schauman och R. Malmström.
Till prisdomare i nästa tävlan, vilken skall försiggå i mars, valdes: Dr. B. Åström, herr K.V. Lindqvist och ark. Oiva Kallio från Kameraseura såsom utomstående.
Herr Iffland, som redogjorde för prisjuryns beslut, påpekade att under prisbedömningen frågan uppstod, huruvida antalet gånger, vilka den försvarande bilden får deltaga, skall begränsas. Denna fråga upptogs till diskussion, varvid några röster avgåvos för en dylik begränsning. G. Tschernochvostoff framhöll, att han vid utarbetandet av pokalstadgarna med avsikt utelämnat en dylik begränsning, emedan syftet med pokalen var att höja bildkvaliteten, men att han icke hade något emot att pokalreglerna kompletteras sålunda, att en och samma bild icke får vinna mer än t.ex. 3 gånger, såsom även varit fallet i Kameraseuras pytty-tävlan. Dr. Åström ansåg, att reglerna icke få ändras under en pågående tävlan. Sedan dessa synpunkter ytterligare understötts, och det framhållits att, då för varje gång minst tvänne domare äro nya, dessa kunna påverka utslaget i en annan riktning, beslöts att för den pågående tävlingen icke företaga någon begränsning av förslagen art. Skulle avsaknaden av en dylik visa sig oändamålsenlig, kan detta observeras vid utarbetandet av reglerna till en följande tävlan om en ny pokal.

§ 7 Till motivtävlingen ”Vid brasan” voro 4 st. bilder inlämnade. Prisjuryn, bestående av R. Roos, F. Runeberg och G. Tschernochvostoff beslöt efter en längre diskussion tilldela priset bilden med mottot ”2236”, vars upphovsman befanns vara herr E. Karlsson. Herr F. Runeberg redogjorde för utslaget.
Beslöts att till nästa motivtävlan, som skall äga rum i mars, välja ”Materialåtergivning med bildverkan” ävensom till därpå följande tävlan ”Rörelse” såsom motiv.

§ 8 Herr H. Iffland höll ett mycket intressant föredrag och lämnade kritik över bilder publicerade i ”Das Deutsche Lichtbild” 1936. Enligt hans åsikt innehöll boken endast två verkligen utmärkta bilder och ett tiotal rätt goda, medan resten kunde betraktas som mer eller mindre underhaltiga. En stor del voro rena reportagebilder, varjämte boken innehöll förvånansvärt många djurbilder, vilka möjligen hade naturvetenskapligt eller dokumentariskt intresse, men saknade konstnärligt värde. Talaren framhöll att det var förvånansvärt, huru litet fotograferna i boken utnyttjat sina kamerors ultraljusstarka objektiv, i det de flesta bilderna voro tagna med avsevärd avbländning.
Föredraget åhördes med stort intresse och de närvarande accepterade med tacksamhet herr Ifflands förslag att en annan gång hålla ett föredrag om Person-förfarandet. Beslöts att föredraget skulle hållas vid aprilmötet.

§ 9 Till supétävlingen voro 11 st. bilder inlämnade. Efter omröstning, i vilken 13 medlemmar deltogo, tillföll priset herr O. Nyblin för en bild föreställande en liten flicka vid julgranen. Bilden övergick till klubbens arkiv.

§ 10 Som ny medlem anmäldes herr B. Biese, H:fors.

§ 11 Mötet avslutades med en supé, i vilken 13 personer deltogo.

Helsingfors, den 5 februari 1936.
G. Tschernochvostoff
Sekreterare


Helsingissä, helmikuun 6 p:nä 1936.
Kosk. vakokuvamappien vaihtoa.

Danske Kamera-Pictorialister nimiseltä seuralta Köpenhaminassa olemme joku aika sitten saaneet 22 valokuvaa käsittävän kokoelman näytettäväksi, sillä ehdolla että mekin puolestamme lähetämme heille samanlaisen kokoelman kuvia. Tanskalaiset ystävämme pyytävät että lähettäisimme heidän kokoelmansa muillekin kameraseuroille maassamme, toivomuksella että k.o. seurat myös lähettäisivät heille kuvia. Kokoelma oli jo näyttelyssä täkäläisessä Kameraseurassa ja tahdomme nyt kysyä, haluaisitteko Te myöskin saada sen. Myönteisessä tapauksessa lähetämme Teille sen niin pian kuin mahdollista, maksaen postikulut, ehdolla että Te näyttelyn jälkeen lähetätte sen edelleen omalla kustannuksellanne jollekin toiselle kameraseuralle, myöhemmin antamamme määräyksen mukaan. Huomautamme samalla, että tanskalaisesta kokoelmasta olemme maksaneet tullia noin Smk 100:-, jonka toivomme saavamme takaisin kokoelmaa palautettaessa Tanskaan viimeistään huhtikuun alussa. Jos kuitenkin emme onnistuisi saamaan tullia takaisin, tiedustelemme, suostutteko maksamaan osan siitä. Jos esim. 4-5 kameraseuraa ottavat kokoelman vastaan, on jokaisen osuus noin 20-25 markkaa.
Ilmoitamme vielä, että olemme lähettäneet Tanskaan oman kokoelmamme ja toivomme, että Tekin voitte lähettää heille suoraan noin 15-25 kuvaa käsittävän kokoelman Teidän jäsentenne tuotannosta.
Sitäpaitsi olemme myös laatineet toisen mapin jäsentemme kuvia, lähetettäväksi kotimaisten kameraseurojen kesken, ja tahtoisimme tietää, kiinnostaako Teitä saada se näyttelyynne, ehdolla että Te omalla kustannuksellanne lähettäisitte sen edelleen ja että mekin saisimme Teiltä kuvia klubinäyttelyä varten.
Odotamme siis mielenkiinnolla arv. vastaustanne seuraaviin kysymyksiin:
1) Haluatteko saada tanskalaisen kokoelman nähtäväksi helmi/maaliskuun aikana yllämainituilla ehdoilla, ja milloin (suunnilleen) sekä kenelle se on lähetettävä?
2) Suostutteko maksamaan siitä tullia n. 20-25 mk., jossa tapauksessa mapin kiertämisaikaa voi pidentää (jos nim. riittävästi osaanottajia löytyy)?
3) Haluatteko saada oman kokoelmamme nähtäväksi ja milloin?

Kunnioittaen
Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f.
Sihteeri


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 3 mars 1936 å Handelsgillet. Närvarande: 18 medlemmar och 2 gäster: W. Jakobsson, som förde ordet, K.V. Lindqvist, T. Blomberg, Hj. Renholm, E. Karlsson, R. Malmström, mag. Lindfors, Å. Wasastjerna, B. Åström, H. Iffland, H. Wagner, R. Schauman, D. Dromberg, M. Malmelin, F. Runeberg, O. Nyblin, G. Tschernochvostoff, samt E. Mäkinen och Urbano.

§ 1 Protokollet för mötet den 4 februari 1936 upplästes och justerades.

§ 2 Sekreteraren meddelade att mapputbyte arrangerats med Sortavalan Kameraseura, Karjalan Kameraseura (vilken eventuellt vidarebefordrar bilderna till Enso och Kexholm) och med Lahden Kamerakerho, vilka även gått in på att deltaga i tullkostnaderna för den danska mappen.

§ 3 Enligt Tampereen Kameraseuras brev av den 2 mars 1936 beslöts att acceptera deras förslag om insändandet av 20 st. bilder från en motivtävling. Likaledes beslöts att utlåna åt Tampereen Kameraseura till påseende den Schohinska kollektionen av färgplåtsbilder. Sekreteraren ålades att ombesörja en eventuell försäkring av bilderna resp. att vidtaga andra åtgärder till undvikande av en skada eller förlust.

§ 4 Sekreteraren redogjorde för Suomen Kameraseurojen Liittos inbjudan till förbundets årsmöte och årstävlan i Tammerfors den 11 april, ävensom för tävlingsreglerna. Beslöts att överlämna åt styrelsen att utse en representant, vilken på klubbens bekostnad skulle resa till årsmötet i Tammerfors.
I samband med förbundets årstävlan beslöts att omedelbart utsända till medlemmarna en preliminär kallelse till aprilmötet jämte uppmaning att deltaga i förbundets årstävlan ävensom en avskrift av reglerna. En utförligare kallelse till klubbens aprilmöte skall tillsändas medlemmarna skilt kort före mötet.

§ 5 Herr E. Mäkinen från Kameraseura föreställdes och hälsades välkommen. Då arkitekt O. Kallio, som ävenledes inbjudits till mötet, var förhindrad att komma, beslöts att inbjuda honom att vara klubbens gäst vid nästa möte.

§ 7 Tvenne nya medlemmar invaldes: herr Peronius och ing. D. Dromberg.

§ 8 Till den 4:de tävlingen om ”Utmanarpokalen” voro 5 st. nya bilder inlämnade, därjämte den försvarande bilden. Enligt prisjuryns bilagda protokoll tillföll priset denna gång en ny bild med mottot ”A Young Lady”, vars upphovsman dock befanns vara pokalförsvararen G. Tschernochvostoff. Det konstaterades sålunda att av 8 st. anmälda utmanare endast 4 deltagit.
Följande utmanare anmälde sig till den följande tävlingen i april: M. Malmelin, F. Runeberg, W. Jakobsson, O. Nyblin, E. Karlsson, H. Wagner, H. Iffland och Hj. Renholm, alltså 8 personer. Till domare utsågos: herrar F. Englund, G. Lönnqvist och T. Tainio från Kameraseura.

§ 9 Till motivtävlingen ”Materialåtergivning med bildverkan” voro endast 2 st. bilder inlämnade. Prisjuryn bestående av dr. B. Åström, herr F. Runeberg och G. Tschernochvostoff ansåg att ehuru bilderna båda voro mycket vackra, de dock icke uppfyllde de för motivet uppställda fordringarna. Efter en längre diskussion beslöts att vid nästa möte i april åter anordna en tävlan med samma motiv, formulerat såsom ”Materialåtergivning”, i det man härmed avser materialet, gjort av människohand.

§ 10 Ett 40-tal bilder ur herr O. Nyblins produktion voro utställda i klubblokalen. Herr G. Tschernochvostoff höll ett litet föredrag om herr Nyblins produktion, sedd från en konstkritisk synpunkt.

§ 11 Ing. W. Jakobsson förevisade två serier intressanta Leicaskioptikonbilder från Davos och Garmisch-Partenkirchen.

§ 12 Till supétävlan voro 9 st. bilder inlämnade. 16 personer deltogo i omröstningen. Högsta poängtalet (=29) uppnåddes av en vacker vinterbild av herr F. Runeberg, vilken sålunda vann supépriset.

§ 13 I supén deltogo 15 personer.

§ 14 Sekreteraren uppmärksamgjorde medlemmarna på från Bryssel och Wien inkomna inbjudningar att deltaga i fotografiska utställningar.

Helsingfors, den 4 mars 1936.
G. Tschernochvostoff
Sekreterare


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 7 april 1936 å Handelsgillet. Närvarande 19 medlemmar: W. Jakobsson, som förde ordet, K.V. Lindqvist, F. Runeberg, W. Johansson, C. Grünberg, fröken N. Gauffin, R. Schauman, E. Karlsson, G. Lönnqvist, H. Iffland, D. Dromberg, S. Johansson, M. Malmelin, Å. Wasastjerna, Hj. Renholm, R. Malmström, H. Wagner, J.G. Wasz och G. Tschernochvostoff.

§ 1 Protokollet för mötet den 3 mars upplästes och justerades.

§ 2 Sekreteraren meddelade att under tiden även Kuopion Museoseurojen Valokuvauskerho i Kuopio anslutit sig till mapputbytet, åtminstone vad den danska mappen gäller.

§ 3 Sekreteraren meddelade att 9 klubbmedlemmar insänt inalles 35 st. bilder till förbundstävlingen i Tammerfors.
I enlighet med tidigare gjort förslag, uttalade sekreteraren sin beredskap att resa till förbundets möte i Tammerfors, varpå han valdes att representera klubben där.

§ 4 Sekreteraren meddelade, att boken ”Nordisk Fotografi 1935” (och möjligen även ”Nordisk Fotografi 1934”) kan medels beställning erhållas genom Förbundets styrelse till ett nedsatt pris av Fmk 50:-. Samtidigt utdelade han förlagets cirkulär och uppmanade medlemmarna att insända bilder till publikation i ”Nordisk Fotografi 1936”. Beslöts att för klubbens bibliotek anskaffa 1 ex. av ”Nordisk Fotografi 1935”.

§ 5 Tre nya medlemmar invaldes: fröken N. Gauffin, fru T. Lindroos och ing. B.C. de Chapelle.

§ 6 Beslöts att majmötet skulle äga rum i enlighet med det tidigare uppgjorda programmet, alltså med en vårtävlan med fria motiv, ett föredrag (av herr Iffland om Person-förfarandet) och en utställning (av bilder från Danmark), men utan pokal- eller motivtävlingar. Samtidigt erhöll sekreteraren i uppdrag, att till maj-mötet försöka arrangera en utställning av de bilder, vilka från klubbens (och eventuellt även från Kameraseuras) sida deltagit i Förbundets årstävlan i Tammerfors, om icke hela förbundsutställningen kan arrangeras i Helsingfors efter årsmötet.
Samtidigt beslöts, att detta år även ett möte skall äga rum i september, vid vilket en pokal- och en motivtävlan jämte annat program skola arrangeras.

§ 7 Till den 5:te tävlingen om ”Utmanarpokalen”, till vilken 8 utmaningar hade anmälts, voro 5 st. nya bilder inlämnade, varjämte den försvarande bilden kvarstod. Enligt prisjuryns bilagda protokoll tillföll priset denna gång en ny bild med mottot ”Sorg”, vars upphovsman befanns vara herr F. Runeberg.
Följande 6 personer anmälde sig tillsvidare såsom utmanare till den följande tävlingen, som skall äga rum i september: H. Iffland, G. Lönnqvist, W. Jakobsson, Å. Wasastjerna, E. Karlsson och G. Tschernochvostoff. I enlighet med pokalstadgarna kunna dock ytterligare anmälningar göras under majmötet, sekreteraren erhöll dock i uppdrag att taga reda på, huruvida dir. A. Uusikylä från Kameraseura vore villig att fungera såsom en av dem.

[ Dessutom mottona: ”Hjortar”, ”Eva”, ”Klostersmeden”, ”Clown”

… § 2 Efter det bilderna granskats ingående och prisdomarena tyvärr konstaterat, att några av de insändna bilderna icke egentligen hörde hemma i en tävlan som denna vari uti första momentet av tävlingsreglerna föreskrives, ”att tävlingens ändamål är att uppnå högsta möjliga bildkvalitet” så enades majoriteten inom prisjuryn att tilldela bilden ”Sorg” priset för denna gång. ]

§ 8 Till motivtävlingen ”Materialåtergivning” voro 3 st. bilder inlämnade. Pokalen vanns denna gång av herr C. Grünberg för bilden ”Siden”. Prisjuryn bestod av dir. G. Lönnqvist, ing. W. Jakobsson och herr K.V. Lindqvist.

§ 9 En kollektion om 19 st. nattbilder, insänd av Tampereen Kameraseura i Tammerfors och utgörande resultatet av en motivtävlan, utställdes och underkastades kritik av herr H. Iffland. Kollektionen var mycket intressant och väckte även uppseende genom Tammerforsfotografernas talrika deltagande i dylika motivtävlingar.

§ 10 Till supétävlingen inlämnades denna gång endast 4 st. bilder. Priset vanns av herr F. Runeberg för en bild föreställande vårlandskap. Bilden övergick till klubbens arkiv.
15 personer deltogo i omröstningen.

§ 11 Ing. W. Jakobsson förevisade en intressant serie av Leica-diapositiv från skolåkningen i Garmisch-Partenkrichen under vinterolympiaden.

§ 12 Möet avslutades med en supé på Handelsgillet, i vilken 9 personer deltogo.

Helsingfors, den 8 april 1936.
G. Tschernochvostoff
Sekreterare


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfos ordinarie månadsmöte tisdagen den 12 maj 1936 å Handelsgillet. Närvarande 18 personer: W. Jakobsson (ordförande), C. Grünberg, E. Karlsson, H. Lunelund, K.V. Lindqvist, R. Schauman, F. Runeberg, Å. Wasastjerna, R. Malmström, S. Johansson, G. Lindberg, Hj. Renholm, B. Åström, M. Malmelin och G. Tschernochvostoff.

§ 1 Protokollet för mötet den 7 april upplästes och justerades.

§ 2 Sekreteraren meddelade att herr Iffland tyvärr varit förhindrad att infinna sig och hålla ett föredrag om Person-förfarandet, och att detta föredrag kommer att äga rum i september.

§ 3 Fyra nya medlemmar anmäldes och invaldes: herrarna G. Grönqvist, B. Lindqvist, Kreutz-Hansen och prof. H. Lunelund.

§ 4 Till den 6:te tävlingen om ”Utmanarpokalen” (i september) anmälde sig ytterligare 3 utmanare: O. Nyblin, M. Malmelin och Hj. Renholm.
Till prisdomare valdes: dir. A. Uusikylä, fotograf Helander och dir. B. Åström.

§ 5 Till klubbens vårtävlan voro endast 3 st. bilder inlämnade. Prisjuryn, bestående av R. Roos, F. Runeberg och G. Tschernochvostoff, tilldelade endast ett III pris bilden ”Skuggspel”, vars upphovsman befanns vara ing. W. Jakobsson.
Under supén diskuterades frågan om, huruvida både höst- och vårtävlingarna böra slopas, då intresset för dem varit ringa. Den allmänna åsikten var, att klubben har för många tävlingar och att det är svårt för medlemmarna att uppbringa tillräckligt många goda bilder för dem alla. Det torde vara tillräckligt med pokal- och motivtävlingarna under säsongens lopp, dessutom kunna ju medlemmarna lämna in sina bilder till Förbundets årstävlan.

§ 6 Undertecknad redogjorde för Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte, utställning och tävlan, vilka han besökte i Tammerfors den 11 april i egenskap av klubbens representant. Detaljerna härom finnas i bilagda berättelse.
Samtidigt var anordnad en utställning av 40 st. bilder från Kameraseura i Helsingfors och 35 st. från Amatörfotografklubben, vilka bilder deltagit i Tammerfors utställningen och tävlingen. De i Tammerfors erövrade priserna utdelades.

§ 7 Till supétävlingen voro 11 st. bilder inlämnade. I omröstningen deltogo 14 personer. Priset tillföll G. Tschernochvostoff för en bild föreställande ett björklandskap i dimma. Bilden tillföll klubbens arkiv.

§ 8 Med anledning av att Suomen Kameraseurojen Liitto för sina årstävlingar frångick bestämmelsen om eget arbete, diskuterades frågan om klubbens ståndpunkt i detta avseende. Beslöts att för klubbens årstävlan, avsedd för allmänheten, ävensom för Förbundets tävlingar tillåta klubbens medlemmar att anlita fotografiska affärer för bildernas framkallning och kopiering. För de övriga tävlingarna inom klubben böra dock de tävlande göra sina bilder själva, såsom tidigare.

§ 9 Herr R. Roos väckte frågan om en stor internationell utställning 1938 med anledning av klubbens 50-års jubileum. Enligt förberedande samtal med Ab Finlands Mässa är det icke uteslutet att en sådan utställning kunde arrangeras i samband med en fotografisk mässa i Mässhallen, förutsatt att även den fotografiska industrin i utlandet, fotohandlandena, yrkesfotograferna och de övriga klubbarna i landet äro intresserade. Sekreteraren erhöll i uppdrag att taga reda på huruvida S.K.S. Liitto resp. de övriga klubbarna i landet äro principiellt villiga att deltaga i en sådan utställning, varefter frågan skall beredas i klubbens styrelse och en kommitté utses för att inleda underhandlingarna med Ab Finlands Mässa.

§ 10 Sekreteraren föreslog att enligt Tampereen Kameraseuras exempel ett album skulle inrättas, i vilket mindre kopior av i klubben prisbelönade bilder skulle inklistras. Beslöts att giva i uppdrag åt sekreteraren att realisera detta förslag.

§ 11 Mötet avslutades med en supé, i vilken 11 personer deltogo.

Helsingfors, den 13 maj 1936.
G. Tschernochvostoff
Sekr.

Anm. Till klubbens arkiv överlämnades 4 st. fotografier från förbundsutställningen jämte 1 st. fotografi av de av klubben erövrade prisen.


Protokoll över prisbedömningen av bilder, inlämnade till Amatörfotografklubbens i Helsingfors vårtävlan 1936. Prisjuryn bestod av fotograferna R. Roos och F. Runeberg jämte herr G. Tschernochvostoff.

§ 1 Till tävlingen voro endast 3 st. bilder inlämnade, med motton: ”Skuggspel”, ”Ensam” och ”1 maj”.

§ 2 Prisdomarena bedömde bilderna såsom följer:
”Skuggspel”:
Runeberg: tekniskt bra bild, materialåtergivning och valörerna goda. Skuggorna i övre kanten störa, bilden borde hava tagits mera uppifrån. Monteringen, d.v.s. kartongens färg och storlek misslyckad.
Roos: bilden har sina förtjänster, inga direkta fel, men icke tillräckligt intressant.
Tschernochvostoff: motsolsbelysningen utföll rätt bra, men snön borde ha ännu mera briljans; huvudfelet ligger i kompositionen – bilden innehåller för mycket likvärdiga element och saknar enhetlighet. Busken till vänster verkar överflödig, men om man skär bort den, blir bilden symmetrisk och enformig.
”Ensam”:
Roos: synbarligen för litet negativ, pinat til förstoring.
Runeberg: ingen briljans, inga spetsdagrar. Dålig teknik: negativet icke rent, bilden oskarp och mörk i mitten.
Tschernochvostoff: Motivet vackert, linjekomposition bra, men bilden förlorar mycket genom brist på gradation: figuren och horisonten lika mörka, allt det övriga enformigt grått – ingen motljuseffekt. Felet torde ligga i felaktig framkallning. Ett kraftigare papper och mera kopieringstid på kortsidorna skulle möjligen ha hjälpt något.
”1 maj”:
Roos: det vore möjligen idé med bilden, om den vore rätt utskuren; dålig positivteknik.
Runeberg: Huvudmotivet skall icke placeras i mitten. Kopian grådaskig.
Tschernochvostoff: En delutskärning med skulpturen som det huvudsakliga innehållet skulle kunnat försvaras – nu verkar bilden utan innehåll. Gradationen svag: figuren kritig, allt det övriga grått.

§ 3 Prisjuryn beslöt enhälligt att tilldela endast ett tredje pris för bilden med mottot ”Skuggspel”.

Helsingfors, den 11 maj 1936.
G. Tschernochvostoff


Berättelse över Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte, utställning och årstävlan i Tammerfors den 11/4 1936.

Årsmötet:
Detta ägde rum kl. 20.30 i Tekniska Föreningens lokal i Hotel Tammer, efter ett ljusbildföredrag av V. Setälä om olika filmers färgkänslighet. I mötet deltogo:
Styrelsen, bestående av ordföranden A. Pietinen, sekreterare V. Setälä, skattmästare A. Hanste, jämte representanterna för Turun Kamerat, Åbo – W. Wahlström,
för Tampereen Kameraseura – ark. B. Strömmer,
för Karjalan Kameraseura, Wiborg – herr Saarvuo,
för Kuopion Museoseurojen Valokuvauskerho, Kuopio – herr Korhonen,
för Kameraseura, Helsingfors – ark. P. Hanste,
för Amatörfotografklubben i Helsingfors – G. Tschernochvostoff.
dessutom andra personer från Tampereen Kameraseura, utan rösträtt.
Den gamla styrelsen, bestående av A. Pietinen, V. Setälä, A. Hanste jämte suppleanterna G. Lönnqvist och F. Runeberg, återvaldes.
Som årsavgift bestämdes Fmk 25:- per röst enligt stadgarna (för A.F.K.´s 4 röster alltså Fmk 100:-).
Stadgarna och årstävlingsreglerna genomgingos och förtydligades, föreblevo dock i huvudsak samma. Endast i tävlingsreglerna företogs den väsentliga ändringen, att bestämmelsen om att bilderna böra vara av ens eget arbete bortlämnades. Diskussionen härom försiggick under supén, vilken var en del av mötet; ordföranden A. Pietinen och sekreteraren V. Setälä motsatte sig denna ändring och undertecknad röstade emot den. De andra klubbarnas officiella representanter voro dock alla för bortlämnandet av bestämmelsen om eget arbete.
Styrelsen meddelade om att underhandlingarna äro i gång angående en fotografisk tidskrift i stil med den gamla ”Valokuvaus”, varpå det beslöts att antaga tidskriften till förbundets officiella organ.
Nästa årsmötet skall äga rum i Kuopio under mars/april 1937. Till årsmötet 1938 inbjöd undertecknad till Helsingfors, med anledning av A.F.K.´s 50-års jubileum.

Utställningen
var anordnad i Konstmuseet och mycket bra arrangerad. Utställda voro: 263 bilder av 72 deltagare från 10 klubbar, nämligen:
Kameraseura, Helsingfors 40 bilder
Käkisalmen Kameraseura, Kexholm 8 bilder
Lahden Kamerakerho, Lahtis 15 bilder
Turun Kamerat, Åbo 29 bilder
Tampereen Kameraseura, T:fors 50 bilder
Porin Kamerankäyttäjät, B:borg 11 bilder
Karjalan Kameraseura, Wiborg 30 bilder
Sortavalan Kameraseura, Sordavala 26 bilder
Kuopion Museoseurojen Valokuvauskerho, Kuopio 19 bilder
Amatörfotografklubben i Helsingfors 35 bilder

Bilderna voro upphängda i 5 ljusa rum och grupperade enligt klubbar och inom varje klubb enligt klasser (”grupper”). Poängtalen voro uppgivna för varje bild och dessutom sammanlagda poängtal för varje klubb inom varje klass. Tammerforsarna hade missförstått tävlingsreglerna och inlämnat 50 st. bilder i stället för maximum 40 st., vilket dock icke inverkade på tävlingsresultatet. I det hela gjorde utställningen ett mycket gott intryck och betecknades av många såsom varande av rätt hög klass.

Årstävlingen:
Prisjuryn bestod av arkitekt Kaalamo, artist G. Engberg och red. af Hällström och utförde sitt arbete mycket omsorgsfullt. Den hade icke mindre än 6 sammanträden. Anonymiteten av bilderna var så väl bevarad, att prisdomarna icke ens visste, från vilken klubb de enstaka bilderna kommo.
Utställningen öppnades kl. 6 den 11 april, varvid ark. Kaalamo redogjorde för tävlingen och kritiserade en stor del bilder. Enligt tävlingsreglerna avgjordes tävlingen mellan klubbarna sålunda, att inom varje klass 20 av de bästa bilderna sammanställdes och poängtalen uträknades för varje klubb. Alla dessa bilder erhöllo minst 21 poäng och högre. De bilder, vilka erhållit mindre poängtal än 21, kommo alltså icke med i beräkningen. Poängtalen för varje klubb och klass blevo sålunda såsom följer:

I tävlingen mellan klubbarna tillföllo prisen alltså sålunda:
Klass I (landskap och arkitektur): Kameraseura, Helsingfors (Silverpokal), (som 2dra kom Turun Kamerat, som 3dje Sortavala och som 4de AFK).
Klass II (porträtt och personer): Amatörfotografklubben (tavla), (2dra Wiborg, 3dje Tammerfors, 4de Åbo).
Klass III (diverse motiv): Turun Kamerat, Åbo (silverpokal), (2dra AFK, 3dje Kameraseura, 4de Tammerfors).


Individuell tävlan:
I varje klass tilldelades 5 pris, vilka tillföllo sålunda:
Klass I:
1. Tainio, Kameraseura (Kamera)
2. Ungern, Turun Kamerat (Pokal)
3. Schultz, Viborg (D. Deutsche Lichtbild)
4. Flodin, Kameraseura (Tennpjäs)
5. Tschernochvostoff, AFK (Skål)

Klass II:
1. Poutanen, Viborg (Kamera)
2. Tschernochvostoff, AFK (Pokal)
3. Gunnari, Kameraseura (D. Deutsche Lichtbild)
4. Mäkinen, Tammerfors (Tennpokal)
5. Sora, Åbo (Tennpokal)

Klass III:
1. Jokinen, Viborg (Kamera)
2. Österman, Tammerfors (Byst av Alexis Kivi)
3. Grandell, AFK (Das Deutsche Lichtbild)
4. Wasastjerna, AFK (Tennskål)
5. Nyblin, AFK (Tennvas)

I klubbar, där ingen har erhållit något pris (alltså i Lahtis, Kuopio, Björneborg, Sortavala och Kexholm) utdelades ett tröstepris för den bästa av klubbarnas bilder.

Amatörfotografklubben har all anledning att vara nöjd med sitt deltagande i Förbundets årstävlan:
1) Klubben vann vandringspriset i II klassen och blev en god tvåa i III klassen.
2) Klubbens medlemmar erhöllo största antalet individuella pris: 5. (Kameraseura 3, Viborg 3, Åbo 2, Tammerfors 2).
3) Klubben uppnådde största sammanlagda poängsumma.
4) Klubbens poängmedeltal per insänd bild blev det nästhögsta (9,1) efter Turun Kamerat (10,7).

Helsingfors, den 15 april 1936.
G. Tschernochvostoff


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 15 september 1936. Närvarande 19 personer: W. Jakobsson (ordf.), B. Åström, K.V. Lindqvist, A. Nybom, G. Lönnqvist, C. Grünberg, G.E. Dah., Hj. Renholm, Å. Wasastjerna, Å. Stenius, S. Johansson, H. Lunelund, O. Nyblin, J. Kirchner, T. Tainio (gäst), I. Helander (gäst), E. Karlsson, A. Währn, G. Tschernochvostoff.

§ 1 Protokollet för mötet den 12 maj upplästes och justerades.

§ 2 Såsom nya medlemmar i klubben invaldes följande 9 personer: herrar Å. Stenius, T. Karlstedt, K. Noschis, Elis Karlson, I. Kelander, I. Wasenius, O. De Prest, J. Kirchner och O. Hjelt.

§ 3 Sekreteraren meddelade att ett album för kopior av i klubben prisbelönade bilder är anskaffat. Beslöts att gruppera bilderna i albumet enligt de olika vandringspokalerna.

§ 4 Diskuterades frågan om den stora utställningen i samband med klubbens jubileum. Man ansåg att företaget skulle överstiga våra krafter, isynnerhet om en utställning skulle arrangeras i Mässhallen. Sekreteraren meddelade att ur hans samtal med medlemmar i SKL´s styrelse framgått, att klubben kan räkna med understöd och samarbete från de övriga klubbarnas i landet, ävensom från Förbundets sida. Den allmänna åsikten var att en utställning väl kunde arrangeras, dock i en mindre lokal, såsom t.ex. Konsthallen. Diskuterades frågan, huruvida utställningen skall kombineras med en internationell tävlan, varvid föreslogs att parallelt även en tävlan på basis av en omröstning bland publiken skulle arrangeras. Beslöts att uppskjuta diskussionen till nästa möte, i hopp om att även få höra ing. Roos´ synpunkter.

§ 5 Sekreteraren meddelade att en ny mapp om 23 st. bilder anlänt från Danske Kamera-Pictorialister i Köpenhamn, samt att den första danska mappen, ävensom klubbens egen mapp, vilka cirkulerat bland finska klubbar i landet, numera returnerats. Beslöts att klubbens egen mapp skulle sändas till Danmark i utbyte.

§ 6 Herr C. Grünberg framhöll att en vanlig amatör för det mesta icke äger någon förstoringsapparat, varför han föreslog att klubben skulle anskaffa en dylik, passande för negativ från Leica till 9×12, samt uthyra den till medlemmarna för en skälig avgift per dag. Förslaget understöddes av flere. Dir. Lönnqvist framhöll dock, att klubben redan äger 2 st. projektionsapparater, vilka eventuellt skulle kunna ändras till förstoringsapparater, samt även torde äga en förstoringsapparat, liggande hos den avlidne kamrer Mellenius´ änka. Beslöts att styrelsen skulle undersöka och förbereda saken.

§ 7 Ordföranden föreslog att en tävlan för juniorer skulle införas, varvid som pris skulle utdelas små silverplaketter med motsvarande gravering. Föreslogs att till juniorer skulle räknas de, vilka icke ännu erhållit något I pris. Styrelsen erhöll i uppdrag att förbereda frågan, ävensom att utarbeta reglerna.

§ 8 Till tävlingen (6:te) om ”Utmanarpokalen” voro denna gång 5 st. nya bilder jämte den försvarande bilden ”Sorg” inlämnade. Av 9 utmanare hava alltså fyra uteblivit.
Dr. Åström redogjorde för prisdomarenas beslut, enligt vilket pokalen denna gång erövrades av en ny bild, mottot ”Dimma”. Vinnaren befanns vara dir. G. Lönnqvist. Till nästa tävlan, vilken skulle äga rum i november, utmanades vinnaren tillsvidare av följande 6 personer: W. Jakobsson, O. Nyblin, E. Karlsson, I. Kelander, J. Kirchner och G. Tschernochvostoff. Beslöts att ytterligare utmanare få anmäla sig under oktobermötet (årsmötet). Ävenledes beslöts att utse prisdomarna till nästa tävling på oktobermötet.

§ 9 Till tävlan om motivet ”Rörelse” voro 6 st. bilder inlämnade, vilka samtliga uppfyllde motivfordringarna. Prisjuryn bestående av dir. G. Lönnqvist, herr K.V. Lindqvist och prof. H. Lunelund, tilldelade priset bilden med mottot ”Livsglädje”, vars upphovsman befanns vara herr C. Grünberg, vilken sålunda vunnit motivpokalen för andra gången.

§ 10 Förutom den tidigare omnämnda nya kollektionen danska bilder utställdes vid mötet även en kollektion av nya orginella bilder utförda av herr Erik Blomberg. Sekreteraren presenterade kollektionen för medlemmarna.

§ 11 Till supétävlingen inkommo denna gång endast två bilder, varför tävlingen inhiberades. Samtidigt beslöts att i framtiden minst 4 st. bilder måste vara inlämnade för att supétävlingen skulle äga rum. Dessutom beslöts att endast omonterade bilder få deltaga i supétävlingarna i framtiden.

§ 12 Till nästa motivtävlan valdes motivet ”Höst” och till därpå följande motivet ”Rök”.

§ 13 Dir. G.Lönnqvist demonstrerade en 16 mm färgfilm enligt ”Kodachrome”-systemet, vars vackra färgåtergivning väckte allmänt intresse och beundran.

§ 14 Mötet avslutades med supén, i vilken 11 personer deltogo.

Helsingfors, den 16 sept. 1936.
G. Tschernochvostoff
Sekreterare


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors årsmöte onsdagen den 21 oktober 1936 å Handelsgillet. Vid mötets officiella del närvoro 15 personer: F. Runeberg, R. Malmström, Å. Wasastjerna, E. Karlsson, G. Lönnqvist, R. Schauman, L.E. Carpelan (gäst), Hj. Renholm, Th. Borg, Å. Stenius, B. Åström, H. Lunelund, K.V. Lindqvist, W. Jakobsson (ordf.) och G. Tschernochvostoff.

§ 1 Till den vid mötet anordnade utställningen av tävlingsbilder infunno sig ett hundratal personer, vilka hälsades välkomna av klubbens viceordförande ing. W. Jakobsson.

§ 2 Herr G. Tschernochvostoff redogjorde för prisjuryns beslut i klubbens årstävlan och lämnade en kritik över bilderna. Till årstävlan 1936 voro 104 bildkollektioner à 3 bilder, sammanlagt alltså 312 bilder godkända och utställda. Enligt prisjuryns bilagda protokoll och efter det namnsedlarna öppnats, tillföllo prisen såsom följer:
I priset Marjatta von Weöres för kollektionen ”Marika”
II priset R. Grandell ”Globus”
II priset C. Grünberg ”Skördetid”
II priset – ” – ”På havet”
III priset – ” – ”Vårvinter”
III priset H. Cederhvarf ”Vin”
III priset – ” – ” – ”
III priset Fröken M. Juslin ”På resa”
III priset – ” – ”Barnstudie”
III priset Å. Roschier-Holmberg ”William”
III priset Å. Ullner ”Ro och kaffe-ro”
III priset K.A. Wrede ”Marina”

Dessutom erhöllo följande personer ett hedersomnämnande:
herr Berndt J. Schauman för kollektionen ”Ljusreflexer”
Göran Petterson ”Bidan”
H. Cederhvarf ”Anastigma”
frk. Ellen Österberg ”Turist”
herr Gunnar Eriksson ”Kukaslompolo”
Marius af Schultén ”Saga”
Beslöts att de prisbelönade bilderna om möjligt skulle utställas och publiceras. Hufvudstadsbladets fotograf fotograferade om några av de prisbelönade bilderna.

§ 3 Härefter förevisades en serie om ca. 50 st. färgbilder, varav en del ur herr W. Schohins och resten ur herrarna O. Nyblins och G. Tschernochvostoffs produktion.

§ 4 Årsmötets förhandlingar inleddes med uppläsningen av protokollet för klubbens ordinarie månadsmöte den 15 sept. 1936, vilket justerades.

§ 5 Såsom nya medlemmar i klubben invaldes följande 14 personer: herrar Th. Borg, Adolf Goldbeck-Löwe, U. Dunckel, Hemming Jusélius, Carl Estlander, N. Weckström, fröken Margit Juslin, herr Å. Ullner, fröken Annalisa Höckert, herr Göran Petterson, herr Kurt Nordfors, fröken Maja Willhelms, herr Ingmar Hjelt och herr B. Westerlund.

§ 6 Sekreteraren uppläste den bifogade årsberättelsen 1935/36, vilken godkändes.

§ 7 Skattmästarens redogörelse för klubbens finansiella ställning och revisorernas rapport upplästes.

§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna klubbåret 1935/36.

§ 9 Beträffande verksamhetsprogrammet beslöts att följa de tidigare utstakade riktlinjerna för höstterminen, ävensom att fastställa programmet för vårterminen å decembermötet.

§ 10 Medlemsavgiften för året 1936/37 fastställdes till Fmk 50:- för alla medlemmar. Härigenom bortföll den tidigare nedsänkta avgiften för skolungdomen.

§ 11 De i tur att avgå varande styrelsemedlemmarna O. Nyblin, F. Runeberg och K.V. Lindqvist återvaldes. I stället för den avgående ing. Roos invaldes till styrelsen prof. H. Lunelund. Mötet uttalade önskemålet att styrelsen skulle välja till ordförande ing. W. Jakobsson, till vice-ordförande prof. H. Lunelund samt i övrigt bibehålla den tidigare funktionsfördelningen.

§ 12 Till revisorer valdes dr. G.A. Wetterstrand och herr B. Tallgren och till revisorssuppleanter dir. F. Englund och vhvd. T. Blomberg.

§ 13 Till klubbens ordinarie prisnämnd valdes Dr. B. Åström, dir. G. Lönnqvist, fotogr. H. Iffland, forogr. F. Runeberg, ark. Å. Wasastjerna och herr G. Tschernochvostoff.

§ 14 Beträffande de planerade juniortävlingarna beslöts att uppskjuta fastställandet av tävlingsprogrammet till nästa novembermötet.

§ 15 Till den i november utsatta 7:de tävling om ”Utmanarpokalen” anmälde sig ytterligare herr F. Runeberg, varigenom det definitiva antalet utmanare stigit till 7.
Såsom prisdomare i denna tävling utsågos herr B Soldan, Å. Wasastjerna och K.V. Lindqvist.

§ 16 Sekreteraren meddelade att firman Finska Fotografiska Magasinet f.d. Daniel Nyblin åtagit sig att ställa i ordning ett skilt mörkrum med förstoringsapparat och andra tillbehör för att mot en viss avgift per kväll ställa det till klubbmedlemmarnas och andra amatörers förfogande. Den tillsvidare påtänkta avgiften om Fmk 25:- per kväll inkl. standardframkallare och fixerbad ansågs icke vara betungande, om nämligen även 2 personer skulle få arbeta gemensamt för samma avgift. Mötet uttalade sin tillfredsställelse över dessa planer, vilka på ett synnerligen lyckat sätt förverkliga det initiativ, vilket tagits på klubbens septembermöte i avsikt att bereda amatörerna tillfälle att själva förstora sina bilder.

§ 17 Mötet avslutades med en supé i Handelsgillets restaurant, i vilken 12 personer deltogo.

Helsingfors, den 23 oktober 1936.
G. Tschernochvostoff
Sekreterare


Årsberättelse över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 48-de verksamhetsår 1935-1936.

Sammanträden. Under det gångna året har klubben sammaträtt 8 gånger (15/10-årsmöte, 12/11, 10/12, 4/2, 3/3, 7/4, 12/5 och 15/9 -36). Årsmötet var anordnat på Hotel Torni, medan de ordinarie månadsmötena försiggingo på Handelsgillet, som visat sig vara en mycket trevlig och ändamålsenlig möteslokal. Frekvensen på mötena har under det gångna året stigit avsevärt: mötena besöktes av i medeltal 17½ personer (mot endast 9½ under de föregående två åren). Dessutom anordnades en demonstrations och övningskväll den 29/1 -36 på Nyblins laboratorium, som besökts av 18 personer: ämnet var förstoringsteknik, toning, förstärkning och försvagning.
Medlemmar. Under året hava till klubben anslutit sig 26 nya medlemmar, men då 5 hava avgått, utgjorde medlemsantalet den 30/9-36 – 67. Till det nya klubbåret hava dock anslutit sig ytterligare 15 personer, sålunda börjar året med 82 medlemmar.
Kassaställningen framgår ur en av klubbens skattmästare upprättad tablå. Medlemsavgiften har varit samma som förut, nämligen Fmk 50:- (för skolungdom Fmk 25:-).
Styrelsen. Klubbens styrelse bestod av: ing. R. Roos, ordförande, ing. W. Jakobsson, vice-ordförande, herr G. Tschernochvostoff, sekreterare, herr O. Nyblin, skattmästare och materialförvaltare, herr F. Runeberg, bibliotekarie, och herr K.V. Lindqvist, utan portfölj. I tur att avgå äro herrar Nyblin, Runeberg och Lindqvist. Dessutom har på egen begäran avgått ing. Roos, varför klubben nu måste välja fyra styrelsemedlemmar.
Revisorerna hava varit dir. F. Englund och viceh. T. Blomberg, med dr. G.A. Wetterstrand och herr B. Tallgren som suppleanter.
Prisnämnden bestod av ing. R. Roos, ing. E. Nummelin och fotogr. F. Runeberg, och herr G. Tschernochvostoff, med dir. G. Lönnqvist och dr. B. Åström som suppleanter.
Bibliotek och inventarier. Under året inköptes ”Nordisk Fotografi 1935” ävensom Croy, ”Hunderterlei Fotokniffe” och ”Gebrauchsfotografie”, eljest inga förändringar.
Tävlingar. Följande tävlingar förekommo under året:
Årstävlan 1935 med 114 deltagande kollektioner à 3 bilder: 2 st. I:sta, 2 st. II:dra och 5 st. III:dre pris i form av tennföremål utdelades. För denna tävlan infördes för första gången den lättnaden, att framkallningen och kopieringen även fingo utföras av firmor. Den stora anslutningen torde även hava berott på denna lättnad i tävlingsvillkoren. Kvaliteten var ävenledes bättre än förut, ehuru icke så hög som några år tidigare.
Höstklubbtävlan med 6 inlämnade bilder, varvid 1 st. I:sta, 1 st. II:dra och 1 st. III:dje pris utdelades. Då intresset för dessa två tävlingar visat sig vara ringa, beslöts å majmötet att inhibera dessa för framtiden.
5 motivtävlingar förekommo: ”Djurbilder”, under vilken den andra motivpokalen definitivt erövrades av herr O. Nyblin, samt ”Regnvädersbild”, ”Vid brasan”, ”Materialåtergivning” och ”Rörelse”, vilka gällt en tredje motivpokal – tävlingen om denna pågår ännu och har intresset för dessa motivtävlingar åter varit i stigande.
Utmanarpokalen. Om denna nya pokal tävlades under året 6 gånger: i november, december, februari, mars, april och september. Tävlingarna väckte stort intresse bland medlemmarna, ehuru anslutningen till följd av höga anspråk på bildkvaliteten icke var särskilt stor.
Supétävlingar. Under året infördes en för klubben ny form av tävlingar, vid vilka resultatet avgöres medels omröstning och priset består av gratis supé. Dessa tävlingar förekommo 6 gånger: i november (14 inlämnade bilder), december (6), februari (11), mars (9), april (4) och maj (11). 6 st. bilder tillföllo således klubbens arkiv, för att senare utnyttjas såsom utställningsmaterial.
Några andra tävlingar inom klubben förekommo icke.
Utställningar. Av dylika förekommo: i november en utställning av bilder från Danmark, i december en kollektion bromoljebilder utförda av herr G. Lönnqvist enligt herr Schohins negativ [= fel, se protokollet], samt ett stort antal bilder avsedda att skickas på turné till Danmark och till finska landsortsklubbar, i mars en utställning av herr O. Nyblins bilder, i april en kollektion av nattbilder från Tammerfors, i maj Kameraseuras och Amatörfotografklubbens bilder från förbundsutställningen i Tammerfors, i september en ny kollektion bilder från Danmark, ävensom en bildserie ur herr E. Blombergs produktion.
Föredrag och förevisningar. Frånsett referat i samband med utställningar och tävlingar förekommo under året följande föredrag:
1) Herr B. Tallgren förevisade på årsmötet sina diapositiv från en utlandsresa,
2) ing. W. Jakobsson förevisade tvenne gånger Leica-diapositiv från Garmisch-Partenkirchen och andra vintersportorter,
3) herr H. Iffland höll ett kritiskt föredrag över bilder publicerade i ”Das Deutsche Lichtbild” 1936,
4) dir. G. Lönnqvist demonstrerade ”Kodachrome”-färgkinofilmen och gav upplysningar om densamma.
Föredragsprogrammet har således icke varit särskilt omfattande, men styrelsen hoppas, att flere föredragshållare anmäler sig i framtiden. Denna gren av verksamhet inom klubben borde tvivelsutan kunna utvidgas.
Samarbete med andra sammanslutningar. Såsom medlem i Suomen Kameraseurojen Liitto deltog klubben i detta förbunds årsmöte, utställning och årstävlan den 11 april 1936 i Tammerfors. Såsom klubbens representant fungerade sekreteraren G. Tschernochvostoff. I förbundets årstävlan deltogo denna gång 9 av klubbens medlemmar med sammanlagt 35 st. bilder, och detta med synnerligen god framgång. Klubben erövrade ett vandringspris i porträttklassen och dess kollektion uppnådde det högsta sammanlagda poängtalet bland alla klubbar i landet. Klubbens medlemmar erhöllo även det största antalet individuella pris per klubb, nämligen 5 st.: 1 st. III, 1 st. IV och 2 st. V. Förbundets nästa årsmöte m. liknande årstävlan kommer att äga rum våren 1937 i Kuopio. Styrelsen hoppas att klubbens medlemmar med ännu större aktivitet komma att deltaga i denna tävlan, för att ytterligare hävda klubbens ställning inom förbundet. I detta sammanhang erinras om, att klubben nyligen beslutit att inhibera sin egen vårtävlan, varför medlemmarna numera kunna inrikta hela sin energi på att på ett värdigt sätt representera klubben i förbundstävlingen.
Förutom relationerna med SKL har klubben även kommit i direkt kontakt med olika klubbar i landet tack vare mapputbytet. Den ena av klubbens bildkollektioner har nämligen under året cirkulerat på följande orter: Tammerfors, Wiborg, Sordavala, Kexholm, Lahtis och Kuopio. Från föreningarna å dessa orter har klubben alltså att emotse motsvarande utställningsmaterial i utbyte.
Klubbens andra bildkollektioner cirkulerar f.n. i Danmark, därifrån klubben redan haft tvenne kollektioner på sina utställningar. Dylikt utbyte av bildkollektioner torde vara rätt givande och hoppas styrelsen ännu mera kunna utveckla detsamma.

Styrelsen kan med tillfredsställelse konstatera, att klubbens verksamhet under det gångna året gestalterat sig mycket livligare än under de senaste åren. Sålunda har medlemsantalet och frekvensen på mötena ökats betydligt, och synes intresset för den fotografiska bildkonsten vara i stigande. Styrelsen hoppas, att ett fortsatt arbete enligt samma riktlinjer kommer att medföra en ytterligare ökning av intresset och livaktigheten inom klubben. Vissa brister i klubbens verksamhet kunna väl lätt avhjälpas, om blott flere äro villiga att medverka.

Helsingfors, den 2 oktober 1936.
Å Styrelsens vägnar:
G. Tschernochvostoff
Sekreterare


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte tisdagen den 17 november 1936 å Handelsgillet. Närvarande 25 personer: W. Jakobsson (ordf.), B. Soldan, K.V. Lindqvist, Hj. Renholm, C. Grünberg, E. Karlsson, Å. Ullner, B. Westerlund, G. Grönqvist, B.W. Rothe, K. Nordfors, Å. Wasastjerna, O. Nyblin, H. Lunelund, frk. M. Juslin, R. Malmström, C. Estlander (fr. Viala), Kreutz-Hansen, M. Malmelin, J. Kirchner, R. Schauman, I. Helander och G. Tschernochvostoff, ävensom 2 gäster.

§ 1 Protokollet för årsmötet den 21 oktober 1936 uppläste och justerades.

§ 2 Såsom nya medlemmar invaldes: vicehäradshövding B.W. Rothe, dir. A. Neittamo och herr B. Soldan.

§ 3 Till den 7:de tävlingen om ”Utmanarpokalen” voro denna gång 7 nya bilder inlämnade, varjämte den vid den föregående tävlingen premierade bilden ”Dimma” kvarstod som försvarare. Tävlingen vanns av herr F. Runeberg med bilden ”X.Y.Z.”. Konstaterades, att samtliga utmanare denna gång deltogo i tävlingen.
Till nästa tävlan, som skall äga rum i december, utmanades vinnaren av följande 9 personer: J. Kirchner, R. Grandell, G. Tschernochvostoff, O. Nyblin, Å. Wasastjerna, R. Malmström, E. Karlsson, G. Grönqvist och B. Soldan.
Till prisdomare utsågos: H. Iffland, G. Lönnqvist och M. Malmelin.

§ 4 Diskuterades programmet för junior-tävlingarna. Beslöts att definitivt fastställa programmet enligt bifogat, efter diskussionen ändrat förslag.

§ 5 Till motivtävlingen ”Höst” voro denna gång 3 st. bilder inlämnade. Prisjuryn bestående av Å. Wasastjerna, B. Soldan och H. Lunelund tilldelade priset bilden med mottot ”Autumn” vars upphovsman befanns vara herr J. Kirchner.

§ 6 Under mötet arrangerades en utställning av en kollektion om 26 st. bilder från Sortavalan Kameraseura r.y., Sordavala. Sekreteraren presenterade kollektionen, vilken ansågs vara av hög klass. Enligt Sortavalan Kameraseuras önskan verkställdes en bedömning av bilderna medels omröstning, i vilken 21 personer deltogo. Omröstningen skedde enligt poängsystemet 3, 2, 1 för de tre bästa bilderna enligt varje röstandes åsikt.
Sekreteraren anmodade medlemmarna att inkomma med bilder, av vilka en ny kollektion skulle bildas för att sändas i utbyta till ovannämnda och andra klubbar, samt ställde i utsikt ytterligare en, och mera representativ kollektion från Sortavalan Kameraseura senare på våren.

§ 7 Herr C. Estlander förevisade fotografier gjorda på tyg, dels i form av pärmar till album.

§ 8 Sekreteraren hämtade första gången till mötet klubbens nya album med i detsamma inklistrade kopior av i klubben prisbelönade bilder.

§ 9 I supétävlingen deltogo 9 st. bilder. I omröstningen deltogo 20 personer och tillföll priset herr J. Kirchner, för en bild föreställande en bekant utländsk kameraman i arbetet. Bilden införlivades med klubbens arkiv.

§ 10 Mötet avslutades med en supé, i vilken 11 personer deltogo.

Helsingfors, den 18.11. 1936
G. Tschernochvostoff


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte tisdagen den 8 december 1936 å Handelsgillet. Närvarande 23 personer: W. Jakobsson (ordf.), B. Soldan, O. Nyblin, G. Lönnqvist, I. Wasenius, C. Grünberg, M. Malmelin, K. Lindqvist, Å. Ullner, R. Malmström, E. Karlsson, Å. Roschier-Holmberg, K. Nordfors, J. Kirchner, B. Westerlund, Kreutz-Hansen, S. Johansson, G. Grönqvist, R. Roos, D. Dromberg, H. Iffland, B.W. Rothe och G. Tschernochvostoff.

§ 1 Protokollet för mötet den 17 november upplästes och justerades.

§ 2 Beslöts att sammanställa en kollektion av bilder för att skickas till Danmark. I kallelsen till januari-mötet skola medlemmarna anmodas att för detta ändamål insända sina bilder i och för urval. Tillika beslöts att anskaffa en fanerlåda för att skydda bilderna under transporten.

§ 3 Såsom nya medlemmar invaldes ing. G. Groundstroem och herr H. Herrman (från Agfa-Foto).

§ 4 Förelades av herr J. Kirchner gjorda utkast till prisetiketter, vars form godkändes. Styrelsen erhöll i uppdrag att utarbeta detaljerna och eventuellt beställa dylika etiketter.

§ 5 Till åttonde tävlingen om ”Utmanarpokalen” voro 9 st. nya bilder (från samtliga anmälda) inlämnade, varjämte den tidigare bilden ”X.Y.Z.” försvarade pokalen. Enligt prisjuryns bilagda protokoll vanns tävlingen av bilden ”North Sea”, vars upphovsman befanns vara herr J. Kirchner. Bilderna kritiserades av herr G. Lönnqvist.
Till följande tävlan – i januari – hava följande 9 personer utmanat segraren: R. Grandell, G. Tschernochvostoff, B. Soldan, C. Grünberg, G. Grönqvist, O. Nyblin, E. Karlsson, R. Malmström och F. Runeberg. Till domare utsågos: G. Lönnqvist, W. Jakobsson och R. Roos.

[ Dessutom tävlade mottona: ”Afton”, ”Aftonstund”, ”G III”, ”Gör om det efter femton år”, ”Kontrast”, ”Skymning”, ”Sommar”, ”Vin” ]

§ 6 Till motivtävlingen ”Rök” inlämnades 6 st. bilder. Prisjuryn bestående av G. Lönnqvist, B. Soldan och O. Nyblin tilldelade priset bilden ”Vattnet dröjer”, vars upphovsman befanns vara herr C. Grünberg. Då pokalen sålunda erövrats av honom 3 gånger, övergick den definitivt i hans ägo.
Bilderna kritiserades av herr G. Lönnqvist.

§ 7 Till den första juniortävlingen voro 11 st. bilder inlämnade. Enligt prisjuryns bilagda protokoll och efter det mottokuverten öppnats tillföllo prisen såsom följer:
I pris motto ”Leica” herr Kreutz-Hansen, 5 poäng
III pris ”Contax” herr I. Wasenius, 2 p.
III pris ”Sommarminne” herr I. Wasenius, 2 p. , totalt 4 poäng
Bilderna kritiserades av herr H. Iffland, medan herr M. Malmelin redogjorde för utslaget.

[ Dessutom mottona: ”Gubben”, ”Morgonpromenad”, ”Måltid”, ”o”, ”Siesta”, ”Snösmältning”, ”Åskslag”, ”1:1,5”

Vid bedömningen konstaterades att bilden med motto ”Leica” var de övriga klart överlägsen och tilldömdes densamma I pris, eller 5 poäng. Något II:dra pris kunde icke utdelas, utan ansåg sig prisnämnden bland de övriga bilderna kunna utdela endast tvänne III:dje pris, eller 2 poäng och tillföllo dessa motto ”Sommarminne” och motto ”Contax”.]

§ 8 Efter någon diskussion beslöts i princip att upptaga amatörkinofilm på klubbens verksamhetprogram. Beslöts att styrelsen vid sitt nästa sammanträde, eventuellt med bistånd av en eller tvenne kinofilmamatörer, skulle uppgöra ett första program för denna gren av verksamhet inom klubben.

§ 9 Beslöts att även i framtiden fortsätta med motivtävlingar, för vilket ändamål styrelse skall anskaffa ett nytt vandringspris. Såsom motiv fastställdes tillsvidare: för februari ”En till i ett nattbelyst skådefönster” och för april ”Heminteriör (utan människor)”.

§ 10 Följande program fastställdes för vårterminen 1937:
januari:
1) Utmanarpokalen, 2) juniortävlan, 3) filmförevisning, 4) föredrag eller utställning och 5) supétävling.
februari:
1) Utmanarpokalen, 2) juniortävlan, 3) motivtävlan, 4) föredrag eller utställnig och 5) supétävlan.
mars:
1) Utmanarpokalen, 2) juniortävlan, 3) föredrag, 4) utställning och 5) supétävlan.
april:
1) Utmanarpokalen, 2) juniortävlan, 3) motivtävlan, 4) föredrag eller utställning och 5) supétävling.
maj:
1) Utställning av bilder från SKL´s årstävlan, 2) referat om SKL´s årsmöte i Kuopio, 3) juniortävlan, 4) juniortävlingarnas årsresultat och eventuell revidering av stadgarna, 5) filmförevisning el. tävlan och 6) verksamhetsprogram för hösten.

§ 11 Sekreteraren uppmärksamgjorde medlemmarna på att under mars/april månad bilder till SKL´s årstävlan böra inlämnas och att klubbens medlemmar borde ordentligt förbereda sig till denna tävlan, för att hävda klubbens ställning i landet.

§ 12 Herr Kreutz-Hansen uppmärksamgjorde på nödvändigheten att upptaga i verksamhetsprogrammet även undervisning för undvikande av de oftast förekommande felen. Herr Roos framhöll att firman Nyblin äger en kollektion av diapositiv utvisande olika fel vid exponeringen, framkallningen etc. Beslöts att herr Lönnqvist eller herr Nyblin skulle hålla ett föredrag om fotografiska fel, illustrerat med dessa diapositiv.

§ 13 Ing. Jakobsson förslog att i programmet även måtte upptagas en utfärd på våren, nu då klubbens medlemsantal ökats och intresset är stort. Beslöts att diskutera denna fråga senare på våren, när tidpunkten kommer.

§ 14 Herr R. Roos återupptog frågan om en eventuell stor världsutställning i samband med klubbens 50-års jubileum. Beslöts att denna fråga skall diskuteras vid nästa möte, såvida initiativtagaren är tillstädes.

§ 15 Mötet avslutades med en supé å Handelsgillet.

Helsingfors, den 14 december 1936.
G. Tschernochvostoff


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte tisdagen den 19 januari 1937 å Handelsgillet. Närvarande 44 personer: W. Jakobsson (ordf.), C. Grünberg, H. Lunelund, A. Goldbeck-Löwe, T. Carlander, B. Westerlund, Å. Ullner, Rotström (gäst), I. Wasenius, Å. Wasastjerna, Kreutz-Hansen, fru och herr Dr. W. Huender (gäster), J. Kirchner, F. Runeberg, G. Tschernochvostoff, v. Wendt, E. Karlsson, frk. M. Juslin, R. Malmström, G. Lönnqvist, frk. N. Gauffin, M. Malmelin, K.V. Lindqvist, E. Bargum, B. Soldan, E. Blomberg, G. Grönqvist, K. Nordfors, Th. Borg, Å. Roschier-Holmberg, B. Åström, Hj. Renholm, G. Lindberg, A. Nybom, A. Peronius, Herrman jämte 5 andra.

§ 1 Protokollet för mötet den 8 december 1936 upplästes och justerades.

§ 2 Följande 7 nya medlemmar invaldes: ing. T. Carlander, herr H. Cederhvarf, mag. E. Bargum, stud. M. Cederkreutz, stud. G. v. Wendt, herr B. Ridderstad och herr E. Blomberg.

§ 3 Till tävlan om ”Utmanarpokalen” (9:de) voro 7 nya jämte den försvarande bilden = 8 st. inlämnade. Prisjuryn bestod av G. Lönnqvist, W. Jakobsson och A. Nybom, den senare i stället för R. Roos, som var förhindrad. Herr A. Nybom redogjorde för utslaget: tävlingen vanns denna gång av en ny bild, med mottot ”Dusk”, vars upphovsman befanns vara pokalens försvarare herr J. Kirchner. Det konstaterades sålunda, att av 9 utmanare endast 6 inlämnat bilder till tävlingen.
Till nästa tävlan (i februari) anmälde sig följande 8 utmanare: Runeberg, Tschernochvostoff, Nyblin, Karlsson, Jakobsson, Malmelin, E. Blomberg och Soldan.
Till domare utsågos: A. Nybom, B. Åström och I. Helander.

§ 4 Herr G. Lönnqvist förevisade ett stort antal negativ och diapositiv föreställande olika fotografiska fel och höll ett föredrag om dessa. Föredraget var av stort intresse, isynnerhet för juniorerna.

§ 5 Till den andra juniortävlingen voro 6 st. bilder inlämnade. Prisjuryn bestod av G. Lönnqvist, G. Tschernochvostoff och F. Runeberg, vilken senare redogjorde för beslutet och kritiserade bilderna. Enligt det bilagda tävlingsprotokollet tillföllo prisen sålunda:
I pris motto ”Höstsol” herr Kreutz-Hansen = 5 poäng
II pris ”Skymning” herr I. Wasenius = 2 poäng
Det konstaterades att poängställningen efter den andra tävlingen var som följer:
Kreutzer-Hansen 10 p.
I. Wasenius 6 p.
Herr Kreutz-Hansen har sålunda överskridit junior-stadiet och utträtt ur tävlingen.

§ 6 Härefter höll herr B. Soldan ett inledande föredrag om amatörfilmen, i vilket han berörde amatörfilmningens utveckling, drog paralleller mellan normal- och smalfilm och skisserade de möjligheter, på vilka amatörkinofotograferingen bjuder. Föredraget åhördes med mycket stort intresse av de talrika mötesdeltagarena, bland vilka även många kinoamatörer befunno sig.

§ 7 Herr A. Goldbeck-Löwe, vilken förklarade sig vara nybörjare på kinofotograferingens område, förevisade härefter en intressant och delvis mycket lyckad 16 mm film från sin seglats till och besöket i Kiel under segelolympiaden 1936.
Därpå förevisade generalkonsul Dr. W. Huender med fru två längre serier film, den ena om Amsterdam och dess omgivningar, innehållande vackra färgbilder från blomsterodlingarna, och den andra från prinsessan Julianas vigsel, ävenledes delvis i färger. En större del av den förstnämnda filmen har varit tagen av herrskapet Huender själva. Dessa filmer voro ävenledes 16 mm´s smalfilmer och visade sig vara utomordentligt väl gjorda och komponerade, varförutom de även väckte stort intresse genom sin aktualitet. Herrskapet Huender lovade att, om klubben så önskar, även i framtiden förevisa sina filmer, av vilka de hava ett stort förråd, både 16 och 8 mm.

§ 8 Till supétävlingen voro 14 st. bilder inlämnade. I omröstningen deltogo 29 personer. Priset tillföll denna gång G. Tschernochvostoff för en bild föreställande ett strandparti i Tallins omgivningar. Bilden tillföll klubbens arkiv.

§ 9 Mötet, vilket var rekordartat i fråga om deltagarantalet, avslutades med en supé i vilken 16 personer deltogo.

Helsingfors, den 20.1.1937.
G. Tschernochvostoff


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte tisdagen den 16 februari 1937 å Handelsgillet. Närvarande 28 personer, därav: H. Lunelund (ordf.), J. Kirchner, M. Malmelin, B.W. Rothe, O. Nyblin, B. Westerlund, Å. Wasastjerna, G. v. Wendt, Å. Ullner, K. Nordfors, E. Karlsson, G.A. Wetterstrand, A. Nybom, I. Helander, I. Wasenius, Kreutz-Hansen, C. Grünberg, G. Tschernochvostoff, E. Bargum, mag. Lindfors, B. Ridderstad och frk. M. Juslin.

§ 1 Protokollet för mötet den 19 januari 1937 upplästes och justerades.

§ 2 Som ny medlem invaldes herr E.J. Fabritius, Hyvinge.

§ 3 Till den 10:de tävlingen om Utmanarpokalen voro 5 nya jämte den försvarande bilden = 6 st. inlämnade. Prisjuryn bestod av A. Nybom, I. Helander och G.A. Wetterstrand, den senare i stället för B. Åström, som var sjuk. Dr. Wetterstrand kritiserade bilderna och redogjorde för utslaget. Tävlingen vanns denna gång av herr O. Nyblin för bilden med mottot ”Storm”.
Då försvararen även hade inlämnat en ny bild, konstaterades det att av 8 utmanare endast 4 inlämnat bilder.
Till följande tävling (i mars) anmälde sig följande 10 utmanare: R. Grandell, J. Kirchner, G. Tschernochvostoff, Å. Wasastjerna, E. Karsson, I. Wasenius, M. Malmelin, F. Runeberg, Å. Ullner och H. Cederhvarf.
Till prisdomare utsågos: dr. G.A. Wetterstrand, dir. F. Englund och mag. Arvi Hanste från Kameraseura.

§ 4 Till den tredje juniortävlingen voro 5 st. bilder inlämnade. Prisjuryn bestod av F. Runeberg, G. Tschernochvostoff och O. Nyblin, vilken senare kritiserade bilderna och redogjorde för utslaget. Resultatet blev:
II pris motto ”23°C” herr I. Wasenius = 3 poäng
Hedersomnämnande (utan motto) herr B. Westerlund
Det konstaterades att herr I. Wasenius numera uppnått sammanlagt 9 poäng och sålunda utträtt ur juniorklassen.

§ 5 Till den första tävlingen om den nya ”Motivpokalen 1937” inlämnades endast 2 st. bilder. Prisjuryn, bestående av mag. M. Juslin, ark. Å. Wasastjerna och herr G. Tschernochvostoff (vilken senare lämnade kritik) ansåg enhälligt att bilden ”H.O.K.” var bäst och fullt förtjänt av priset. Pristagaren befanns vara herr I. Wasenius.

§ 6 Herr G. Tschernochvostoff höll ett föredrag över ”Konstfotografi och grafisk konst”, illustrerat med ca. 25 st. grafiska och fotografiska bilder, projicerade medels epidiaskop.

§ 7 Häradshövding B. W. Rothe förevisade en mycket trevligt upptagen och monterad 9,5 mm film från familjens sommarutflykter i skärgården. Filmen kritiserades ingående av herr B. Soldan.

§ 8 Till supétävlingen voro 14 st. bilder inlämnade. I omröstningen deltogo 20 personer. Priset tillföll herr O. Nyblin för en bild föreställande en isbjörn i bur. Bilden överlämnades till klubbens samling.

§ 9 Mötet avslutades med en supé i vilken 8 personer deltogo.

Helsingfors, den 17 februari 1937.
G. Tschernochvostoff
Sekreterare


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte tisdagen den 16 mars 1937 å Handelsgillet. Närvarande 27 personer därav: W. Jakobsson (ordf.), I. Wasenius, K. Nordfors, frk. N. Gauffin, G. Lönnqvist, H. Herrmann, B.W. Rothe, Å. Stenius, O. Nyblin, M. Malmelin, Th. Borg, R. Schauman, H. Cederhvarf, Kreutz-Hausen, C. Grünberg, J. Kirchner, Hj. Renholm, Å. Ullner, E. Karlsson, F. Runeberg, A. Hanste (gäst), G. Tschernochvostoff, B. Soldan, B. Ridderstad, G. v.Wendt, K.V. Lindqvist.

§ 1 Protokollet för mötet den 16 februari justerades.

§ 2 Såsom nya medlemmar invaldes herrarna Th. Berg, O. Wallin och S. Sandell.

§ 3 Till den 11:te tävlingen om ”Utmanarpokalen” voro 7 st. nya bilder inlämnade tillsammans med den försvarande alltså 8 st. Konstaterades att försvararen ävenledes inlämnat en ny bild, sålunda att av tio utmanare endast 6 deltogo i tävlingen. Prisjuryn bestod av dir. F. Englund, mag. A. Hanste (från Kameraseura) och dir. G. Lönnqvist i stället för dr G.A. Wetterstrand, som var förhindrad. Mag. A. Hanste lämnade en utförlig och intressant kritik över bilderna och redogjorde för utslaget.
Priset tillföll denna gång herr I. Wasenius för bilden med mottot ”Dimma”.
Till följande tävlan (i april) anmälde sig följande 8 utmanare: R. Grandell, J. Kirchner, G. Tschernochvostoff, O. Nyblin, E. Karlsson, H. Cederhvarf, F. Runeberg och G. Lönnqvist. Till prisdomare utsågos: E. Nummelin, F. Englund och mag. V. Setälä från Kameraseura.

§ 4 Till den fjärde juniortävlingen voro endast 2 st. bilder inlämnade. Prisjuryn bestod av F. Runeberg, O. Nyblin och G. Tschernochvostoff, vilken senare kritiserade bilderna och redogjorde för utslaget. Prisjuryn beslöt att för bilden ”Päijänne” tilldela ett tredje pris. Pristagaren befanns vara herr B. Ridderstad, vilken sålunda erhöll 2 poäng.

§ 5 Sekreteraren uppmanade medlemmarna att insända bilder till ”Modern Photography” enligt det senaste cirkuläret.

§ 6 Sekreteraren meddelde att Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte och årstävlan komma att äga rum i Kuopio i maj månad, antagligen till pingsten, och uppmanade medlemmarna att förbereda bilder till tävlingen.

§ 7 På förslag av styrelsen valdes en kommitté, bestående av herrarna B.W. Rothe, B. Soldan och O. Nyblin för att förbereda och uppgöra en plan för klubbens verksamhet på kinofilmningens område. Herr O. Nyblin skall sammankalla kommittén.

§ 8 Till supétävlan inlämnades 10 st. bilder och i omröstningen deltogo 18 personer. Priset vanns av herr O. Nyblin, för en bild föreställande en liten flicka på en bro.

§ 9 Herr B. Soldan höll ett mycket intressant och upplysande föredrag om ”Användningen av färgkänsligt negativmaterial”. Föredraget illustrerades med talrika och väl sammanställda projektionsbilder.

Helsingfors, den 17 mars 1937.
G. Tschernochvostoff
Sekr.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte måndagen den 26 april 1937 å Handelsgillet. Närvarande 27 personer: W. Jakobsson (ordf.), K.V. Lindqvist, M. Malmelin, Th. Borg, Å. Wasastjerna, Hj. Renholm, O. Nyblin, B.W. Rothe, H. Herrmann, E. Bargum, A. Goldbeck-Löwe, Edv. W. Rooth, frk. M. Juslin, O.O. Kreutz-Hansen, R. Malmström, R. Schauman, I. Wasenius, J. Kirchner, B. Ridderstad, E. Knape, C.G. Sjöblom, F. Runeberg, A. Nybom, G. Tschernochvostoff, G. Lönnqvist, G. Groundstroem och V. Setälä (som gäst).

§ 1 Protokollet för mötet den 16 mars justerades.

§ 2 Såsom nya medlemmar invaldes: herr L. Lerche, stud. Olav Nyblin, herr Ernst Knape, stud. Torsten Borg, dir. E. Oksanen, herr Edw. W. Rooth och herr C.G. Sjöblom.

§ 3 Såsom klubbens representant vid Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte i Kuopio valdes sekreteraren G. Tschernochvostoff. Beslöts att resan skall bekostas av klubben.

§ 4 Till den 12:te tävlingen om ”Utmanarpokalen” voro 7 st. nya jämte den försvarande bilden (=8) inlämnade. Då även försvararen inlämnat en ny bild, konstaterades att av 8 utmanare endast 6 inlämnat bilder.
Prisjuryn bestod av ing. W. Jakobsson och ark. Å. Wasastjerna ( i stället för ing. E. Nummelin och dir. F. Englund, vilka voro förhindrade) ävensom mag. V. Setälä från Kameraseura. Den sistnämnde kritiserade bilderna och redogjorde för utslaget.
Priset tillföll den försvarande bilden ”Dimma” av I. Wasenius, efter det en annan bild
– den enda som befanns vara bättre – måste uteslutas på grund av § 3 i tävlingsreglerna, emedan den varit tidigare premierad på annat håll.
Konstaterades att pokalen hittills vunnits av följande personer:
G. Tschernochvostoff 4 gånger
F. Runeberg 2 gånger
J. Kirchner 2 gånger
I. Wasenius 2 gånger
G. Lönnqvist 1 gång
Othmar Nyblin 1 gång

Beslöts därför att avhålla nästa tävlan vid klubbens majmöte, för att se om pokalens öde kan avgöras ännu under denna säson. Till denna nästa tävlan utmanades vinnaren av följande 5 personer: J. Kirchner, G. Tschernochvostoff, F. Runeberg, O.O. Kreutz-Hansen och Othmar Nyblin.
Såsom prisdomare valdes herrarna G. Lönnqvist, A. Nybom och T. Hyvärinen från Kameraseura.

§ 5 Till juniortävlingen voro denna gång 3 st. bilder inlämnade. Prisjuryn bestod av O. Nyblin, G. Tschernochvostoff och F. Runeberg, vilken sistnämnde redogjorde för resultatet. Detta utföll sålunda:
herr B. Ridderstad för bilden ”Smycken” – III pris (2 p.)
herr B. Westerlund för bilden ”20.30” – hedersomnämnande
Herr Ridderstad har sålunda hittills erhållit 4 poäng.

§ 6 Till motivtävlingen: ”Heminteriör (utan människor)” inlämnades 4 st. bilder. Prisjuryn bestod av dir. G. Lönnqvist, fot. F. Runeberg och ark. Å. Wasastjerna, vilken sistnämnde redogjorde för beslutet. Priset vanns denna gång åter av herr I. Wasenius för bilden ”F:8”.
Beslöts att följande motivtävlan skulle äga rum i september. På förslag av dir. A. Nybom valdes till motivet: ”Sommarfiske”. Samtidigt tillkännagav dir. Nybom att firman Bögelund för denna tävlan donerar ett I pris om Fmk 300:-, ett II pris om Fmk 200:- och ett III pris om Fmk 100:- i varor från firmans affär. Beslöts att första priset tillfaller den som vinner pokalen och det andra och tredje priset de nästbästa bilderna.

§ 7 Herr G. Tschernochvostoff höll ett föredrag om ”Den fotografiska gråskalan”, illustrerat med projektionsbilder medels epidiaskop.

§ 8 Behandlades frågan om en vårutfärd. Beslöts att styrelsen skulle sammanträda före maj-mötet och till detta möte komma med ett preciserat förslag.

§ 9 I kino-kommittén invaldes ytterligare herrarna A. Goldbeck-Löwe och E.W. Rooth. Herr Nyblin erhöll i uppdrag att sammankalla den. Kommittén skall utarbeta ett verksamhetsprogram samt regler för en kinotävlan, som skulle äga rum nästa höst.

§ 10 Sekreteraren uppmanade ännu en gång medlemmarna att insända bilder till Kuopio-tävlingen.

§ 11 Mötet avslutades med en supé, i vilken 12 personer deltogo.

Helsingfors, den 27 april 1937.
G. Tschernochvostoff
Sekr.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte fredagen den 21 maj 1937 å Handelsgillet. Närvarande 25 personer, däribland: W. Jakobsson (ordf.), K.V. Lindqvist, H. Lunelund, A. Nybom, H. Pilström, Å. Wasastjerna, M. Malmelin, O. Hjelt, Å. Ullner, E. Karlsson, E. Bargum, I. Wasenius, O. Kreutz-Hansen, B. Ridderstad, G. Groundstroem, Othmar Nyblin, B.W. Rothe, J. Kirchner, G. Tschernochvostoff, H. Herrman, E. Knape och T. Hyvärinen.

§ 1 Protokollet för mötet den 26 april upplästes och justerades.

§ 2 Såsom nya medlemmar invaldes herrarna U. Pihlström och B. Strandell.

§ 3 Styrelsen föreslog en utfärd per buss och bil till Borgå den 30 maj eller den 6 juni, med träffpunkt invid Borgå-bro mellan kl. 12-½1, varefter medlemmarna skulle företaga fotografiska exkursioner och sedan träffas igen för gemensam middag. Efter omröstning segrade med 13 röster mot 1 förslaget om att utfärden skulle arrangeras den 6 juni. Fotograferingen skulle avse tre tävlingar, vilka sedan skulle avgöras på hösten: 1) motiv från domkyrkan, 2) motiv från Borgå eller dess omgivningar och 3) gruppbilder av deltagare eller bilder av enstaka fotografer under arbete. Styrelsen erhöll i uppdrag att utarbeta ett tävlingsprogram, vilket i god tid skulle utsändas till medlemmarna i cirkulär.

§ 4 Till ”Utmanarpokal”-tävlingen voro denna gång 5 nya bilder inlämnade, inalles deltogo i tävlingen alltså 6 st. bilder. Då även försvararen inlämnade en ny bild, konstaterades att av 5 utmanare endast 4 inlämnat bilder.
Prisjuryn, bestående av herr A. Nybom, herr T. Hyvärinen (från Kameraseura) och prof. H. Lunelund (i stället för dir. Lönnqvist, som var förhindrad), tilldelade priset försvarsbilden med motto ”Dimma” av I. Wasenius, vilken bild således för tredje gången vunnit pokalen. Efter den 13:de tävlingen är ställningen elltså följande:
G. Tschernochvostoff 4 inteckningar
I. Wasenius 3 inteckningar
F. Runeberg 2 inteckningar
J. Kirchner 2 inteckningar
O. Nyblin 1 inteckning
G. Lönnqvist 1 inteckning

Beslöts att den följande tävlingen skulle avhållas i september. Försvararen utmanades av 3 personer: G. Tschernochvostoff, J. Kirchner och O. Kreutz-Hansen. Till prisdomare valdes med avsikt personer, vilka ännu ej varit i tillfälle att se försvarsbilden, näml.: ing. Nummelin, dr. Wetterstrand och fotograf Iffland.

§ 5 Till den sjätte ”Juniortävlingen” voro inga bilder inlämnade.
Resultatet av de hittills anordnade juniortävlingarna visade sig vara som följer:

Konstaterades att intresset för juniortävlingarna på sista tiden minskats och att dessa tävlingar ej haft den åsyftade verkan: att stimulera tävlingsintresset även bland sådana medlemmar, som icke ännu känna sig mogna att deltaga i de mera krävande tävlingarna. Beslöts därför att i framtiden arrangera dylika tävlingar enligt nya riktlinjer.
Efter det herr Kreutz-Hansen uppläst ett nytt förslag till juniortävlingar (bilaga A), ing. Jakobsson föreslagit att begränsa dessa till kontaktkopior, vhvd. Rothe rekommenderat att stryka bestämmelsen om eget arbete, herr Lindqvist återupptagit sitt gamla förslag om, att endast de vilka erhållit ett I:sta pris icke fingo deltaga i juniortävlingarna, och herr G. Tschernochvostoff föreslagit att begränsa formatet till 9×12 men tillåta förstoringar, enades man om att klubben i framtiden borde arrangera tvenne slags serietävlingar: 1) för nybörjare med begränsat format och tillåtelsen att låta utföra arbetet i affärerna och 2) för juniorer med eget arbete och utan formatbegränsning, dock så att en junior icke skulle vara tvungen att utträda ur juniorklassen, förrän han faktiskt uppnått en viss mognad i fotograferingskonsten.
Styrelsen erhöll i uppdrag att till september mötet inkomma med konkreta förslag till regler för dessa båda tävlingar.

§ 6 Häradshövding B.W. Rothe redogjorde för kinokommitténs beslut att arrangera en smalfilmstävlan till hösten (november eller december) och uppläste de av kommittén härför utarbetade reglerna, vilka även antogos av mötet (bilaga B). Styrelsen erhöll i uppdrag att utsända reglerna medels cirkulär till medlemmarna eventuellt efter att hava företagit nödiga små tekniska ändringar.

§ 7 Sekreteraren meddelade att Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte i Kuopio den 16 maj 1937 beslutit i princip att de anslutna föreningarnas medlemmar icke skulle deltaga i sådana av utomstående arrangerade tävlingar, där arrangörerna förbehålla sig rätt att mot en ringa avgift inlösa även icke prisbelönade bilder jämte ensamreproduktionsrätt, samt att Förbundets styrelse erhållit i uppdrag att närmare utarbeta bestämmelserna härom. Beslöts att godkänna Suomen Kameraseurojen Liittos åtgärd och att meddela dess styrelse härom.

§ 8 Sekreteraren redogjorde för SKL´s årsmöte ävensom för utställningen och årstävlingens resultat (se bilaga C), varefter de där erövrade prisen utdelades. Vid mötet utställdes Kameraseuras och Amatörfotografklubbens kollektioner från utställningen.

§ 9 Verksamhetsprogrammet för höstterminen utarbetades såsom följer:
september:
1) motivtävlingen ”Sommarfiske”, 2) 14:de tävlingen om ”Utmanarpokalen”, 3) beslut om tilläggspris och utställning, 4) beslut om en ny liknande tävlan, 5) föredrag 6) supétävlan, 7) beslut om juniortävlingar.
oktober:
1) årsmötet, 2) årsutställning och årstävlan för amatörer, 3) förevisning.
november:
1) ev. omtävling om ”Utmanarpokalen”, 2) Borgå-tävlingen, 3) ev. juniortävlingar, 4) utställning, 5) supétävlan.
december:
1) kinofilmtävlingen, 2) ny motivtävling, 3) event. ny ”Utmanarpokal-” eller liknande tävlan, 4) föredrag, 5) verksamhetsprogrammet för vårterminen, 6) supétävlan, 7) ev. juniortävlingar.

§ 10 Mötet avslutades med en supé i vilken 8 personer deltogo.

Helsingfors, den 25 maj 1937.
G. Tschernochvostoff
Sekr.

Justerat: W. Jakobsson


Herr O. Kreutz-Hansens förslag till juniortävlingarna.

Jag tror de flesta av oss äro eniga om, att juniortävlingarna har sin stora betydning. Utan en speciell klass för juniorer kan ju en relativt nybörjare få hålla på att tävla i flera år före ansträngningarna krönas med framgång i form av ett pris. För en som är värkligen biten av den fotografiska bacillen gör ju detta intet, men att göra sitt bästa i längre tid utan närsomhällst framgång kan döda intresset hos en nybörjare.
Det har emellertid visat sig, att med de nuvarande stadgarna för juniortävlingarna lyckas vi icke få juniorerna med oss till den grad som vi önska och tror jag icke jag tar fel när jag söker felet eller orsaken till detta i att fordringarna äro för stränga; åtminstone i juniorernas ögon, och det är de vi få rätta oss efter, ifall vi anse att juniortävlingarna skall fortsätta.
Jag skulle gärna komma med ett förslag, som någon möjligen anse något väl kraftigt, men är jag rädd för att endast ett kraftigt medel kan återställa juniorernas tävlingslust. Mitt förslag är i korthet som följer:
Definition av junior kvarstår oförändrat som tidigare, dock får junior tävla i och vinna pris i klubbens supétävlingar utan att han uppflyttas i seniorklassen.
Till senior räknas junior som erhållit inalles 25 poäng. 1:sta pris i juniortävlan belönas (eller bestraffas om man så vill) med 8 poäng; 3:dje pris med 2 och 4:de pris med 1 poäng. Vinner en junior supétävlan får han 5 poäng.
Fordringarna för ett 1:sta pris böra bibehållas oförändrade, medan 3:dje och 4:de pris utdelas mycket mer frikostigt än vad hittills varit fallet. 2:dra pris utdelas endast sällan och då för bilder som prisdomarna endast har mycket litet att anmärka mot, men som de dock ej anse vara värda 8 poäng eller 1:sta pris. För ett 2:dra pris gives 5 poäng. Dessutom erhålla junior som tävla i klubbens hösttävlan och erhålla 3:dje pris 15 poäng varemot ett 1:sta eller 2:dra pris i hösttävlan belönas med uppflyttning till seniorklass.
Någon anse möjligen, att det tar för lång tid enl. ovanstående för en junior att komma upp i seniorklass, men det behöver ej vara fallet. En junior som anse sig mogen för seniorklass behöver endast tävla i seniorklassen, gärna samtidigt som han också har bilder i juniortävlingen. Vinner han då något pris i seniorklassen, åker han upp, om ej beror det sannolikt på att han ännu icke är tillräckligt långt kommen, och ingen skada är skedd.
För att få en så lika bedömning som möjligt av de olika juniortävlingarnas bilder, vore det önskvärt att samma person eller personer alltid vore domare och kritiker för juniorbilder. Jag skulle vilja föreslå, att vi lastar även denna börda på vår förman och sekreterare, vilka således skulle stå som klubbens fasta eller stående junior-prisnämnd.
Jag har tyvärr icke givit mig tid till att utforma detta förslag som det borde ha varit, men jag tror att förslaget, eventuellt med diverse smärre ändringar, vill lyckas i sin avsikt, som kortast kan inbefattas i orden: ”Minst 5 deltagare i varje juniortävlan”.


Förslag till stadgar för Amatörfotografklubbens i Helsingfors smalfilmstävling sommaren 1937.

§ 1 . I tävlingen, som är öppen enbart för klubbmedlemmar, få deltaga smalfilmer upptagna på formatet 8 mm, 9½ mm eller 16 mm och är envar berättigad att deltaga med en eller flere filmer. Användes färgfilm tages vid bedömningen av filmen färgkvalitet och färgverkan icke med i beräkningen. Deltaga mer än 3 helt på färgfilm upptagna filmer i tävlingen, tävla dessa i en särksild klass varvid avseende fästes även vid färgkvalitet.

§ 2 . Filmens motiv: ”En sommmardag”.

§ 3 . Tävlande 16 och 9½ mm film bör vara minst 40 meter och högst 60 meter lång, 8 mm filmen 20 till 30 meter. Utöver filmens längd får filmen vara försedd med texter till en längd av högst 20 % av filmens totala längd utan texter.
Filmerna bedömas av en av tre personer bestående och av klubben tillsatt prisnämnd.
Bedömningen sker på följande sätt:
För fotograferingen gives högst 10 punkter, för klippning och montage desslikes högst 10 punkter samt för filmens helhetsintryck högst 20 punkter. Hänsyn bör tagas till filmens format och det material filmen upptagits med. Den film som kommit sig till största antal punkter erhåller I:sta priset. Beroende av antalet deltagande filmer utdelas flere pris.

§ 4 . Filmer som deltaga i tävlingen böra vara inlämnade senast den 1 november 1937 i Nyblins Magasin. Film får åtföljas av korta meddelanden rörande materialet m.m. dylikt som tävlare önskar upplysningsvis meddela prisnämnden, men måste åtföljas av uppgift om bildhastigheten. (antalet bilder i sek.) Film bör vara försedd med motto samt åtföljas av slutet mottokuvert innehållande tävlarens namn.


Berättelse över Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte, utställning och årstävlan i Kuopio den 16.5. 1937.

Årsmötet:
Detta ägde rum kl. 1900 i Museet. I mötet deltogo:
mag. V. Setälä som representant för Liittos Styrelse,
herr Jokinen Karjalan Kameraseura, Wiborg
herr Kiviranta Turun Kamerat, Åbo
herr V.O. Kanninen Tampereen Kameraseura, T:fors
herr Nurmi Tampereen Kameraserua, T:fors
herr G. Tschernochvostoff Amatörfotografklubben, H:fors
herr ark. P. Hanste Kameraseura, H:fors
herr lektor Nederström K.M. Valokuvauskerho, Kuopio
herr ark. E. Pakkala K.M. Vakokuvaurkerho, Kuopio

De olika klubbarnas medlemsantal per 31.12.1936 visade sig vara:
Karjalan Kameraseura 64
Turun Kamerat 20
Tampereen Kameraseura 92
Amatörfotografklubben 93
Kameraseura 73
Kuopion M. Valokuvauskerho 26

Till styrelse återvaldes A. Pietinen, V. Setälä, A. Hanste och såsom suppleanterna valdes Othmar Nyblin och G. Tschernochvostoff.
Som årsavgift bestämdes Fmk 50:- per röst enligt stadgarna. (För A.F.K.´s vidkommande torde avgiften för 1937 utgöra Fmk 250:-, motsvarande 5 röster).
Beslöts att årsmötet 1938 skulle utarbeta ett förslag, enl. vilket de till Liitto anslutna klubbarnas medlemmar icke skulle deltaga i av utomstående arrangerade tävlingar, om tävlingsvillkoren icke uppfyllde vissa minimifordringar med avseende å inlösningspris för icke prisbelönade bilder. Beslöts att de enskilda klubbarna under maj månad skulle inkomma till styrelsen med sina beslut i denna fråga.
Föredrogs en skrivelse från Tampereen Kameraseura r.f., i vilken föreslås grundandet av ett fotografiskt museum i Tammerfors. Förslaget remitterades till styrelsen.
Utställningen var anordnad i Stadshusets festsal. I denna deltogo från:
Amatörfotografklubben 35 bilder
Kameraseura 27 bilder
Turun Kamerat 20 bilder
Lahden Kamerakerho 6 bilder
Karjalan Kameraseura 35 bilder
Kuopion M. Valokuvauskerho 24 bilder
Tampereen Kameraseura 40 bilder
sammanlagt 187 bilder

Bilderna voro upphängda på ställningar, varje klubb skild, men utan någon bestämd ordning inom varje klubbs utställning. Varje bild var försedd med nummer, emedan avsikten var att även bland publiken skulle verkställas en omröstning, för att utdela ett extra pris för den bästa bilden enl. publikens smak.

Årstävlan:
Kuopioborna ville nödvändigt hava en prisdomare från Helsingfors, varför prisnämnden skulle bestå av fotogr. A. Pietinen (med mag. V. Setälä som suppleant) från Helsingfors, och ark. A. Ekomaa och Sirkka Hyvärinen (med red. J. Hämäläinen och dir. P. Ahva som suppleanter) från Kuopio. Då Pietinen var förhindrad att komma och Setälä anlände först på söndagen den 16.5., uppsköts prisbedömningen till dess. Den slutliga prisjuryn, bestående av Setälä, Ekomaa och Hyvärinen, med P. Ahva som sekreterare, påbörjade sitt arbete kl. 10 och arbetade i ett sträck till kl. 19.
Prisbedömningen skedde alltså med färdigt upphängda bilder, vilket torde ha försvårat prisdomarnas arbete. Poängtalen hängdes ut först kl. 17 och voro icke sammanräknade förrän kort före mötets början, varför underteckand icke varit i tillfälle att få alla klubbars poängtal för de olika grupperna.
I den individuella tävlingen utdelades 5 pris i varje grupp samt dessutom ett antal hedersomnämnanden såsom följer:
I grupp: Landskap och arkitekturer.
1. K.A. Ritokangas (Kuopion M.V.), ”Maaliskuun aamu” 29 p.
2. B. Strömmer (Tammerfors), ”Jäätyvä ranta” 29 p.
3. P. Jänis (Kuopio), ”Tehtaan keuhkot” 29 p.
4. Otso Pietinen (Kameraseura), ”Ranta” 29 p.
5. P. Ukkonen (Wiborg), ”Öinen satama” 28 p.
Hedersom. P. Jänis (Kuopio), ”Kaivattu säde” 28 p.
– ” – A. Keinänen (Kuopio), ”Tonttujen riihi” 27 p.
– ” – A. Keinänen (Kuopio), ”Kinos” 27 p.
– ” – P. Nederström (Kuopio), ”Vanha kirkko” 27 p.

II grupp: Porträtt och personbilder.
1. Aarne Pietinen (Kameraseura), ”Coctail for two” 27 p.
2. G. Tschernochvostoff (A.F.K.) ”Tone study” 26 p.
3. M. Poutavaara (Wiborg) ”Muotokuva” 26 p.
4. I. Wasenius (A.F.K.) ”Kerttu” 24 p.
5. E. Blomberg (A.F.K.) ”Madonna” 24 p.
Hedersom. G. Tschernochvostoff (A.F.K.) ”Mary Lou” 25 p.

III grupp: Övriga bilder.
1. V.O. Kanninen (Tammerfors) ”Passissa” 30 p.
2. Y. Paltio (Kameraseura) ”Lepohetki” 29 p.
3. J. Kirchner (A.F.K.) ”Snow” 29 p.
4. Nancy Pietinen (Kameraseura) ”Rypäleitä” 28 p.
5. P. Jänis (Kuopio) ”Ystävykset” 27 p.
Hedersom. M. Mäkelä (Lahti) ”Puhde” 27 p.
– ” – R. Grandell (A.F.K.) ”Nymphaea alba” 27 p.
– ” – G. Tschernochvostoff (A.F.K.) ”Lokki” 27 p.
– ” – Nancy Pietinen (Kameraseura) ”Orkidea” 27 p.
– ” – P. Nederström (Kuopio) ”Cypripedium” 27 p.
V.O. Kanninens bild ”Passissa” var den enda som erhöll fulla 30 p. och därmed även A. Pietinens extra pris för den bästa bilden i utställningen.
Av denna uppställning framgår det, att kvaliteten i I och III gruppen ansågs av prisjuryn vara högre än i II gruppen. De högsta poäntalen voro: i I gr. 29, i II gr. 27 och i III gr. 30.

I klubbtävlingen vunnos vandringsprisen som följer:
I gr. Kuopion M. Valokuvauskerho 192 p. (enl. tidigare uppg. 218 ?)
(A.F.K. hade endast 50 p.)
II gr. Amatörfotografklubben 188 p.
III gr. Amatörfotografklubben 185 p.
Vår klubb har sålunda för andra gången vunnit tävlan, som utgör priset i II gruppen, och för första gången silverpokalen i III gruppen.
I I gr. voro vi däremot rätt svaga, i det ingen av våra medlemmar i denna erhållit något pris eller hedersomnämnande. Det vore därför kanska skäl för våra medlemmar att mera ägna sig åt landskaps- och arkitekturfotografering.

Amatörfotografklubbens medlemmar erhöllo följande poängtal för sina bilder:
Namn Bild Grupp Poäng Pris
E. Bargum Tvärhopp III 25
– ” – (”Sport”) Frisk bris III 21
E. Blomberg Madonna II 24 V
– ” – (”Primarflex”) – II 15
– ” – – II 23
– ” – Nefretete III 17
R. Grandell Nymphaea albaIII 27 H.O.
– ” – (”Artona”) L´eglise I 17
E. Karlsson Arbetare III 21
– ” – (”X.Y.Z.”) Kväll I 20
– ” – Vinter III 25
J. Kirchner Dusk I 25
– ” – (”Exakta”) Young Life III 23
– ” – Snow III 29 III
– ” – Young SwansIII 24
– ” – Workmate III 21
O. Kreutz-Hansen Höstsol I 25
O. Nyblin Kaktus III 23
– ” – (”Panchro”) Sisarukset II 21
– ” – Talvinen myrskyIII 24
– ” – Taiteilija II 21
– ” – Pilvien tytär III 26
F. Runeberg Tauno II 20
– ” – (”Näpsä”) ABC III 24
Å. Wasastjerna (”G”) Étude III 25
I. Wasenius Pakkassumu I 24
– ” – (”Contax”) Kevätyön jää I 20
– ” – Hämärä III 26
– ” – Talviyön näyteikkuna III 21
– ” – Kerttu II 24 IV
G. Tschernochvostoff Nightfall I 21
– ” – (”Rollei”) Sumu I 27
– ” – Tone study II 26 II
– ” – Mary Lou II 25 H.O.
– ” – Lokki III 27 H.O.

Återigen kunna vi konstatera, att Amatörfotografklubben med framgång deltagit i Förbundets tävlan:
1) Klubben vann vandringsprisen i två grupper av tre (hävdade sin ställning i II gr., och avancerade från andra till första platsen i III gr.)
2) Klubbens medlemmar erhöllo största antalet individuella utmärkelser: 4 pris och 3 hedersomnämnanden (Kameraseura 4 + 1, Kuopio 3 + 5, Wiborg 2 + 0,
Tammerfors 2 + 0, Lahti 0 + 1)
3) Ehuru officiell poängsumma icke meddelats för alla klubbar, torde A.F.K. åter ha erhållit största sammanlagda poängtalet: 423 (Kameraseura torde ha erhållit 80 + 116 + 110 = 306, Kuopio hade 192 i I gr., men relativt litet i de andra grupperna).

Vad årstävlingen i övrigt beträffar, kunna vi ännu konstatera, att Kuopioborna faktiskt briljerade genom sina landskapsbilder. Kameraseura i Helsingfors uppnådde ungefär lika goda resultat som i fjol, Wiborg kanske något sämre, Turun Kamerat föll däremot kraftigt tillbaka. Det förvånade att Sortavalan Kameraseura, som hade mycket goda resultat 1936, i synnerhet i I gruppen, denna gång icke alls deltagit.


Tampereella 8/5 -37
Amatörfotografklubben i Helsingfors

Saanen tässä ennakolta lähettää erään ehdotuksen, jonka Tampereen Kameraseura r.y. on päättänyt esittää Suomen Kameraseurojen Liiton vuosikokouksessa Kuopiossa, voidaksenne suos. siihen valmistavasti tutustua, samalla toivoen saavamme puoleltanne sitä tukea, joka johtaisi tämän ehdotuksemme myönteiseen ratkaisuun.
”Tampereen Kameraseura r.y. jättää Suomen Kameraseurojen Liiton vuosikokoukseen harkittavaksi ehdotuksen, että Liiton toimesta ryhdyttäisiin keräämään valokuvauksen s.o. ammatti- ja amatöörivalokuvauksen vaiheita esittelevää museo- ja arkistoaineistoa. Tampereen Kameraseura r.y.:n mielestä olisi kerättävä esim. valokuvauskoneita, suurennuskoneita, linssejä, levyjä, diapositiiveja, kemikaalioita, pimeähuoneen tarvikkeita, edelleen kirjallisuutta, sanomalehtileikkeitä, kirjeitä ja lisäksi kaikenlaista entenkin vanhempien ammatti- ja amatöörivalokuvaajien elämää ja toimintaa sekä heidän työmenetelmiään valaisevaa kirjallista ja suullista tietoaineistoa. Myöskin olisi kerättävä valokuvia, etenkin sellaisia, jotka ovat valokuvauksen historian ja valokuvaustekniikan kannalta mielenkiintoisia.
Tampereen Kameraseura r.y. ehdottaa edelleen, että jokainen Kameraseura omassa piirissään keräisi tällaista aineistoa ja että kertyneet kokoelmat talletettaisiin Tampereelle perustettavaan, koko maata käsittävään teknilliseen museoon. Viimeksimainitun ehdotuksen perusteluiksi Tampereen Kameraseura r.y. pyytää huomauttamaan, että Tampereella nyt jo on olemassa teknilliseen museoon tarkoitettuja kokoelmia, että Tampereen teknillinen museo tulee toimimaan suuren historiallisen museon, nimittäin Hämeen Museon välittömässä yhteydessä ja että Hämeen Museossa jo on olemassa arvokasta valokuvaushistoriallista aineistoa.”

Kunnioittaen
Teuvo Mäkinen
Tamp. Kameraseuran
sihteeri


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte måndagen den 20 september 1937 å Handelsgillet. Närvarande 33 personer, däribland: W. Jakobsson (ordf.), A. Nybom, B.W. Rothe, F. Runeberg, I. Wasenius, Othmar Nyblin, E. Karlsson, S. Sandell, T. Carlander, A. Goldbeck-Löwe, K. Nordfors, O. Kreutz-Hansen, B. Ridderstad, K.V. Lindqvist, Å. Wasastjerna, de Prest, fröken M. Willhelms, J. Kirchner, M. Malmelin, G. Tschernochvostoff, T. Blomberg, Hj. Renholm, fröken M. Juslin, B. Soldan, Å. Ullner, L.R. Higgs, J. Kaberzettel m.fl.

§ 1 Beslöts att icke uppläsa det senaste protokollet över mötet den 21 maj utan att anförtro justeringen åt ordföranden. Beslöts att förfara på samma sätt även i framtiden.

§ 2 Följande nya medlemmar invaldes:
O. Hoyer, R. Stede, S.E. Gahmberg, G.A. Gahmberg, G. Medvedjeff, B. Peltonen, R. Hohenthal, Bertel Krogius, H. Åkerberg, B. Labart, H. Nybom, L.R. Higgs, sammanlagt 12 personer.

§ 3 Ordföranden uttalade klubbens tack till herr F. Runeberg för hans väl utförda fotografier på Paris-utställningen, vilka på ett värdigt sätt representerat Finland.

§ 4 Klubbens nya propaganda broschyr förevisades och utdelades bland de närvarande.

§ 5 Sekreteraren berättade i korthet att Borgå-utfärden den 6.6. genomfördes programenligt på ett lyckat sätt och att 10 personer deltogo. Tävlingarna skola äga rum i november. Sekreteraren rekommenderade att i framtiden även anordna vinterutflykter.

§ 6 I fråga om klubbens förestående 50-års jubileum meddelade sekreteraren på grund av närmare arkivstudier följande:
Den 23.2. 1889 ägde ett första förberedande möte av intresserade rum:
den 23.2.1889 konstituerades Fotografi-Amatör-klubben, utarbetades stadgarna och valdes en bestyrelse;
den 11.4.1889 utfärdades Senatens resolution med stadfästandet av stadgarna;
den 30.10.1889 ägde det första årsmötet rum, varmed det första (ofullständiga) verksamhetsåret avslutades.
Ehuru klubben sålunda i och med 1.10.1937 inträder i sitt 50:de verksamhetesår, ansåg sekreteraren, att klubbens 50-års jubileum rätteligen borde firas först på vårvintern 1939, antingen den 23,2., 6.3. eller 11.4. Efter det ordföranden understött sekreterarens förslag, beslöts enhälligt att klubben enligt sitt tidigare löfte anordnar Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte, utställning och tävlan på våren 1938 oberoende av jubileet, vilket firas skilt år 1939. Styrelsen äge senare att avgöra på vilken dag och under vilka former jubileet skall celebreras, varvid önskemålet dock uttalades, att i samband med jubileet en större fotografisk utställning måtte anordnas.

§ 7 Med anledning av ett från Danske Kamera-Pictorialister ingånget brev av den 7.9.1937 angående mapputbyte, uppdrogs åt styrelsen att vidtaga nödiga åtgärder enligt egen prövning.

§ 8 Till motivtävlingen ”Sommarfiske” voro 5 st. bilder inlämnade. Prisjuryn bestod av dir. A. Nybom, ark. Å. Wasastjerna och fotogr. F. Runeberg. Prisen tillföllo sålunda:
I pris jämte ”Motivpokalen”: motto ”Fiskhåven” (M. Malmelin)
II pris mottot ”Sommarfiske 1937” (O.O. Kreutz-Hansen)
III pris mottot ”Löjnätet” (M. Malmelin)
Mötet konstaterade att intresset för motivtävlingarna fortsättningsvis är blott ringa. Herr Runeberg föreslog att helt slopa dessa tävlingar eller att ha så vidsträckta motiv som möjligt. Då motivpokalens öde icke ännu avgjorts beslöts att t.v. fortsätta med motivtävlingarna. Till nästa tävling, vilken skall äga rum i december, valdes motivet ”Landskap”.

§ 9 Till den 14:de tävlingen om den gamla ”Utmanarpokalen” inlämnades försvararsbilden och 4 st. nya bilder, således från alla utmanare och en till från försvararen. Prisjuryn bestod av G.A. Wetterstrand, H. Iffland och F. Englund, den senare vald av de förra i stället för E. Nummelin, vilken varit bortrest. Enligt bilagda protokoll tillföll priset även denna gång försvararsbilden under mottot ”Dimma” av I. Wasenius.
Efter denna sista ordinarie tävling är ställningen följande:
I. Wasenius 4 inteckningar
G. Tschernochvostoff 4 inteckningar
F. Runeberg 2 inteckningar
J. Kirchner 2 inteckningar
G. Lönnqvist 1 inteckning
O. Nyblin 1 inteckning

Då tävlingen förblev oavgjord, skall enligt reglerna en omtävling arrangeras mellan I. Wasenius och G. Tschernochvostoff, till vilken bägge skola inlämna en ny bild var. Beslöts att anordna denna tävlan i november och valdes som prisdomare H. Iffland, G. Lönnqvist och B. Soldan.
Frågan om eventuell utställning av tävlingens samtliga prisbilder och eventuella extra eller minnespris hänsköts till styrelsen.

§ 10 Till den första tävlingen om det nya utmanarpriset, som utgöres av ett vackert silverfat, voro 6 st. bilder med motton ”Julidag”, ”Pine”, ”Ripples”, ”I solskenet”, ”Gammal kvarn” och ”Sommar” inlämnade. Som prisdomare fungerade G. Lönnqvist, B. Soldan och H. Iffland, vars utlåtande öppnades vid mötet. Såsom av dessa framgår, tilldelades de olika bilderna följande poängtal:
”Julidag” 4 + 3 + 6 = 13
”Pine” 9 + 8 + 8 = 25
”Ripples” 6 + 6 + 7 = 19
”I solskenet” 6 + 7 + 7 = 20
”Gammal kvarn” 9 + 8 + 8 = 25
”Sommar” 7 + 6 + 9 = 22

Då sålunda både ”Pine” och ”Gammal kvarn” erhöllo 25 p., verkställdes dem emellan enligt tävlingsreglerna en omröstning medels slutna sedlar bland de närvarande medlemmarna. ”Gammal kvarn” erhöll 24 röster mot ”Pine”s 3 röster, och utgick sålunda med segern. Bildens upphovsman befanns vara G. Tschernochvostoff, vilken alltså skall försvara priset i nästa tävling i oktober.
Till denna hava anmält sig följande 9 utmanare: F. Runeberg, I. Wasenius, M. Malmelin, Å. Wasastjerna, W. Jakobsson, O. Kreutz-Hansen, Othmar Nyblin, J. Kirchner och L.R. Higgs.

§ 11 Till de första övningstävligarna voro inlämnade: i nybörjarklassen 5 st. bilder och i fortbildningsklassen 5 st. bilder. Prisen tillföllo sålunda:
Nybörjarklassen: (prisdomare G. Tschernochvostoff)
”Pastorale” (K. Nordfors) I pr. = 8 p. (Fmk 24:-)
”Plask” (K. Nordfors) II pr. = 4 p. (Fmk 12:-)
Fortbildningsklassen: (prisdomare W. Jakobsson)

”Atrium” (T. Carlander) I pr. = 8 p. (Fmk 40:-)
”Lejonpar i buren” (T. Carlander) II pr. = 4 p. (Fmk 20:-)
”Campo Santo” (T. Carlander) III pr. = 2 p. (Fmk 10:-)
”Katakomber” (T. Carlander) IV pr. = 1 p. (Fmk 5:-)

§ 12 Mötet avslutades med en supé i vilken 8 personer deltogo.

Helsingfors, den 23 september 1937
G. Tschernochvostoff
Sekr.
W. Jakobsson


Utmanartävlan 1937/38. 1 tävlingen 20.9.37

”Julidag”
– 4 poäng.
– ”Bilden är helt ordinär, utan något konstnärligt eller annat värde och även det tekniska utförandet är medlegod kvalite.” 3 poäng.
– ”Motivvalet relativt ointressant. De vita molnen lysa inte och äro ej tillräckligt genomdetaljerade. Kopian är för ljus, den saknar grönskans must och molnens vita charm som kontrast däremot. Bilden hade även vunnit på att beskäras ansenligt.” 6 poäng.

”Pine”
– ”Bra komponerad. Litet för hård kopierad.” 9 poäng.
– ”En rätt så vackert utförd bild, dock verkar flickan något uppställd och väntar på att ”knäppningen” skall utföras, högra sidan i bildfältet kunde kopierats en aning ljusare.” 8 poäng.
– ”Verkar på något vis uppställd. Brist på ”tontrennung” gör sig gällande i bildens högra, nedre partier. Bilden är på något vis orolig i valör och saknar dymedels koncentration.” 8 poäng.

”Ripples”
– 6 poäng.
– ”Intressant bild -motljus- rätt väl utförd. Man saknar dock i motivet någonting som kunde hänföra bilden till konstnärligt uppfattad.” 6 poäng.
– ”För hårda kontraster hos själva motivet vars fond bildar ett motiv för sig självt och vilken fond är underexponerad. Måhända hade en mjukare framkallningsteknik och bättre skärpa hos objektivet givit det strukturellt och i linje intressanta vågspelet mera detaljcharm.” 7 poäng.

”I solskenet”
– 6 poäng.
– ”En rätt väl uppfattad bild och även tekniskt väl utförd dock saknas i bilden verklig solstämning med högljusa dagrar och verkar därför något flat.” 7 poäng.
– ”Ansiktet väl modulerat. Intrycket av bilden försvagas av: 1. Det vita seglet s om leder uppmärksamheten ut ur motivet. 2. Skärpan i teckningen av badkappan på bildens högra sida.” 7 poäng.

”Gammal kvarn”
– ”Tekniskt kunnande av hög klass. Stor säkerhet i komposition.” 9 poäng.
– ”En intressant bild och vackert återgiven såväl i stämning som ton. Det tekniska utförandet I:a.” 8 poäng.
– ”Förnämnt utförd kopia. Gravyrverkan. Omgivande tonrand något tung antagligen något för bred. Tack vare denna tonrand verkar även förgrunden väl mörk. Bilden tagen i solsken men verkar gråväder.” 8 poäng.

”Sommar”
– ”För tung.” 7 poäng.
– ”Motivet, en liten flicka plockande blomma en solig dag, verkar totalt för mörk och dyster, ehuru av skuggorna framgå, att solsken varit för handen då bilden fotograferats så har tyvärr fotografen genom felsyn- och behandling fråntagit bilden hela den vackra ljusa solskensstämningen.” 6 poäng.
– ”Hel, sluten, vacker i valör. Okonstlad pose. ”Tontrennung” överallt, dock förefaller den vita klädningen (ehuru väl genombearbetad i valör) att i någon mån dominera bilden.” 9 poäng.


[ En illustrerad broschyr från 1937 för att utdelas bland allmänheten.:

BLIV MEDLEM I AMATÖRFOTOGRAFKLUBBEN

VAD ÄR AMATÖRFOTOGRAFKLUBBEN?
Den är Finlands äldsta sammanslutning av amatörfotografer. Den grundades för 50 år sedan och har till uppgift att väcka intresse för den fotografiska konsten och verka för dess spridning. Klubben är svenskspråkig, men samarbetar även med de finskspråkiga fotografiska klubbarna i landet. Var och en, som är intresserad av fotografin i någon av dess former, kan bli medlem i klubben. Vänd Eder till någon av styrelsemedlemmarna på föregående sida.

VARFÖR ÄR NI INTE MEDLEM I AMATÖRFOTOGRAFKLUBBEN?
Det är ju i Edert eget intresse – för en ringa årsavgift (senast har den varit 50 mk) har Ni genom klubben ovärderlig nytta, mycket nöje och även ekonomiska fördelar: som klubbmedlem får Ni 10% rabatt på alla Edra inköp och beställningar i samtliga större fotoaffärer. Ni kan anmäla Eder även genom en fotoaffär – gör det när Ni nästa gång köper film eller beställer bilder.

MEDLEMSKAPET I AMATÖRFOTOGRAFKLUBBEN SKÄNKER EDER BLOTT FÖRDELAR.

KAN NI ÄNNU INTE FOTOGRAFERA?
Kom till Amatörfotografklubben – där sammanträffar Ni med folk, som kan lära Er någonting. Ni får höra föredrag, deltaga i praktiska övningar och se hur andra arbeta. Speciella övningstävlingar, även för nybörjare, lära Er snart att se fotografiskt och att taga bättre bilder.

HAR NI ENDAST EN BILLIG KAMERA?
Detta är ej något skäl för att icke tillhöra en fotografisk förening. Tvärtom! Med varje kamera kan man ta vackra bilder, blott man kan konsten! Denna består i begränsningen, i motivvalet, i behärskningen av materialet och tekniken. Allt detta och mera därtill lär Ni Er i Amatörfotografklubben.

NI BEHÖVER AMATÖRFOTOGRAFKLUBBEN!

AMATÖRFOTOGRAFKLUBBEN TJÄNAR ALLA
– den anspråklösaste nybörjare lika mycket som den erfarne mästaren i den fotografiska konsten. Bland dess medlemmar finner Ni sådana som blott knäppa för nöjets skull och andra som arbeta intensivt och utöva fotografin som konst. Ni finner specialister i olika grenar av fotografin och även rena yrkesmän, såsom press-, reklam-, porträttfotografer m.m. – ty enligt gammal tradition är klubben öppen för alla, som utöva den fotografiska konsten med kärlek och intresse. Tänk, vilka möjligheter till förkovran i den av Er speciellt omhuldade fotografiska grenen som öppnas för Er genom ungänget med specialister!

ÄVEN OM NI ÄR SKICKLIG FOTOGRAF,
eller redan är på god väg att bli det, finner Ni nytta och nöje i Amatörfotografklubben. Ni kan deltaga i olika tävlingar om värdefulla vandringspris, förevisa Edra bilder och jämföra dem med andras, diskutera kameror och fotografiska processer. Ibland förevisas nya kameratyper och hållas teoretiska och praktiska föredrag från fotograferingens olika områden. Tidskrifter och böcker äro utlagda på varje möte och kunna utlånas. Ofta anordnas utställningar av bilder från andra klubbar, även utländska. På våren deltager Amatörfotografklubben i en hela Finland omfattande utställning och tävlan mellan klubbar, anslutna till Suomen Kameraseurojen Liitto.

I AMATÖRFOTOGRAFKLUBBEN ÄRO ALLA KAMERATYPER OCH RIKTNINGAR FÖRETRÄDDA.

Fotografikonstens mästare i hela världen äro eniga därom, att det är i de fotografiska föreningarna, genom umgänget med andra intresserade fotografer, som man uppnår största möjliga fullkomlighet.

Om Ni är intresserad av fotografin som konst, om Ni vill skapa bilder med bestående konstvärde, bilder man beundrar och talar om – kom till Amatörfotografklubben och Ni får snart se, huru Eder horisont vidgas, huru Ni får nya idéer och impulser, huru Eder individualitet utvidgar sig. Samtidigt växer även Eder tekniska färdighet.

NI ERFAR SANN SKAPARGLÄDJE GENOM ARBETET I AMATÖRFOTOGRAFKLUBBEN.

HURU ARBETAR AMATÖRFOTOGRAFKLUBBEN?
Klubben sammanträder till möten en gång i månaden – från september till maj. Däremellan anordnas övningar i laboratorier och ateliéer, ställda till förfogande av firmor och fotografer. Klubbåret börjar i oktober med årsmötet. Vid detta arrangeras en stor utställning av bilder inlämnade till klubbens årstävlan för amatörer i hela landet. Vid de ordinarie mötena anordnas regelbundna övningstävlingar för nybörjare och längre komna, motivtävlingar, utmanartävlingar, supétävlingar m.m. Dessutom förekomma utställningar, referat, bildkritik, föredrag, demonstrationer o.s.v. På våren arrangeras en utflykt till någon vacker trakt. Mera än planerat i den mån klubbens medlemsantal och medel växa. De amatörer, vilka icke ha eget mörkrum, kunna mot en ringa avgift arbeta om kvällarna i ett särskilt för ändamålet av en fotofirma inrättat LABORATORIUM.

ÄR NI FILMARE?
Amatörfotografklubben tillgodoser även deras intresse, vilka syssla med amatörfilmning på smalfilm (16, 9,5 och 8 mm). För dessa arrangeras ävenledes tävlingar och föredrag, varjämte filmförevisningar utgöra ett underhållande inslag i mötesprogrammen.

I vilket fall som helst:
är Ni nyböjare eller skicklig fotograf – söndagsknäppare eller allvarlig amatör – konstfotograf eller amatörfilmare

NI ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL AMATÖRFOTOGRAFKLUBBEN.

Anmäl Eder till någon av adresserna på första sidan! ]


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors årsmöte onsdagen den 27 oktober 1937 å Handelsgillet. Utställningen besöktes av ca. 130 personer, vid mötet närvarade 36 medlemmar, däribland: W. Jakobsson (ordf.), G. Tschernochvostoff (sekr.), F. Runeberg, R. Roos, J. Kirchner, K.V. Lindqvist, T. Borg, O. Kreutz-Hansen, Å. Wasastjerna, O. Nyblin, H. Lunelund, M. Malmelin, Å. Ullner, B. Ridderstad, J.G. Wasz, R.L. Higgs, R. Stede, I. Wasenius, M. Juslin, C. Grünberg, B.W. Rothe, K. Nordfors, E. Karlsson, R. Malmström, S. Sandell, G. Groundstroem, fru Bruun, frk. R. Kristjohan, G. Haberzettel, S.E. Gahmberg, G.A. Gahmberg, Å. Tollet, m.m.

§ 1 Den vid mötet anordnade utställningen av tävlingsbilder bevistades av en talrik allmänhet, vilken hälsades välkommen av ordföranden ing. W. Jakobsson. Härpå lämnade ing. Jakobsson en ingående kritik av de utställda bilderna.

§ 2 I årstävlan deltogo denna gång 107 kollektioner à 3 bilder. Ordföranden utdelade priserna, bestående av nysilverföremål, vilka tillföllo sålunda:
I pris motto ”Vinter” herr Jan S. Fjaestad
I pris ”1937” fröken Margit Juslin
II pris ”Nyanser” herr Nils G. Bruun
II pris ”Senvinter” herr Åke Ullner
II pris ”Sommar” herr O. Kreutz-Hansen
II pris ”Leica Summer” herr S.E. Gahmberg
III pris ”Marraskuussa” herr Heimo Karhunen
III pris ”Italia” herr K. Nordfors
III pris ”Första tävlingen” herr Sulo Kirkkala
III pris ”Vinter” herr Lars Norrmén
III pris ”Morgon, dag, kväll” herr Karl Luther

Hedersomnämnande erhöllo:
”2:dra försöket 1937” frk Gunhild Lindqvist
”Shadow” herr Torwald Borg
”Söndag i hamnen” herr E. Karlsson
”Jord, som mig fostrat har” herr M. v. Timroth
”Vinter” herr R. Hohenthal
”Varia” fru D. Lunelund
”Cumulus” herr Å. Roschier-Holmberg
”Rolle 37” herr H.W. Bärlund
”Sommarfiske” herr Å. Ullner
”Höstbelysning 2,8 f” herr Åke Tollet
”Natt över fjällgård” frök. Margit Juslin
Beslöts att de prisbelönade bilderna skulle om möjligt utställas och publiceras, ävensom kopior av dem tagas för klubbens album.

§ 3 Följande 30 nya medlemmar anmäldes och invlades enhälligt:
Fru M. Kreutz-Hansen, fru L. Tötterman, herr Ö. Vainio, fru Bruun, fru N. Tschernochvostoff, fröken R. Kristjohan, herr Frans Fri, Lars Norrmén, Alvar Lautso, frk. Karin Blanquette, herr W. Puschmann, H.W. Bärlund, Åke Tollet, A. Scradeanu, Paul Måge, B. Wolontis, V. Parviainen, G. Haberzettel, fru D. Lunelund, herr A. Lampi, R. Hurub, Olav Luther, C. Seidenschnur, O. Watanen, B. Westermarck, T. af Hällström, P. Gundersen, fru Jakobsson, fru Nyblin, herr G. Kulvik.

§ 4 Sekreteraren uppläste den bifogade årsberättelsen 1936/37, vilken godkändes.

§ 5 Skattmästarens redogörelse för klubbens finansiella ställning och revisorernas rapport upplästes.

§ 6 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna klubbåret 1936/37.

§ 7 Beträffande verksamhetsprogrammet beslöts att följa de tidigare utstakade riktlinjerna för höstterminen, ävensom att fastställa programmet för vårterminen vid decembermötet.

§ 8 Medlemsavgiften fastställdes till Fmk 50:- per år för alla medlemmar, såsom tidigare.

§ 9 De i tur att avgå varande styrelsemedlemmarna W. Jakobsson, H. Lunelund och G. Tschernochvostoff återvaldes. Herr K.V. Lindqvist, vilken är i turen att avgå först nästa år, önskade avgå nu. På hans förslag invaldes i hans ställe herr J. Kirchner.

§ 10 På förslag av sekreteraren utsågs herr M. Malmelin såsom biträdande sekreterare.

§ 11 Till revisorer valdes herrarna F. Englund och T. Blomberg, samt till revisorssuppleanter herrarna G.A. Wetterstrand och B. Tallgren.

§ 12 Beslöts att icke välja någon ordinarie prisnämnd, utan utse prisdomare varje gång vid behov och i enlighet med de olika tävlingsreglerna.

§ 13 Beträffande verksamhetsprogrammet i övrigt uttalades önskningsmålet att undervisning i form av praktiska föredrag och övningar måtte arrangeras. Styrelsen erhöll i uppdrag att vidtaga eventuellt möjliga åtgärder i denna riktning.

§ 14 Beslöts vid novembermötet arrangera en utställning av samtliga under den senaste utmanarpokaltävlingen 1935/37 premierade bilder.

§ 15 Till den andra tävlingen om det nya utmanarpriset 1937/38 voro 8 st. nya bilder inlämnade (därav 1 av försvararen), varjämte den försvarande bilden kvarstod. Av 9 utmanare deltogo således 7. Enligt bilagda 3 st. prisdomareutlåtanden, vilka upplästes, erhöll försvarsbilden ”Gammal kvarn” av G. Tschernochvostoff sammanlagt 27 poäng, som var den högsta poängsumman, varför denne erhöll en andra inteckning i priset. Pristagaren utmanades av följande 14 personer: J. Kirchner, I. Wasenius, W. Jakobsson, O. Kreutz-Hansen, M. Malmelin, R.L. Higgs, F. Runeberg, Othmar Nyblin, Å. Ullner, E. Karlsson, R. Malmström, S. Sandell, S.E. Gahmberg och fru Bruun.

§ 16 Mötet avslutades med en supé på Handelsgillet, i vilken 10 personer deltogo.

Helsingfors, den 28 okt. 1937
G. Tschernochvostoff
Sekreterare
Justerat: W. Jakobsson


Protokoll för prisjuryns sammanträde måndagen den 25 oktober 1937 i syfte att granska och bedöma de till Amatörfotografklubbens i Helsingfors Årstävlan 1937 inlämnade bilderna. Prisjuryn bestod av herrarna W. Jakobsson, F. Runeberg, Å. Wasastjerna och G. Tschernochvostoff.
§ 1. 107 kollektioner à 3 bilder varje antogs till tävlingen.
§ 2. 2 st. första, 4 st. andra och 5 st. tredje pris jämte 11 st. hedersomnämnanden tilldelades de i ovannämnda förteckning omnämnda kollektionerna.
§ 3. Härpå öppnades mottokuverten och uppgjordes en förteckning av pristagarna såsom ovan, varvid konstaterades, att bland dessa, enligt prisjuryns vetskap, inga yrkesfotografer förefunnos.

Helsingfors, den 26 oktober 1937.
G. Tschernochvostoff


Utmanartävlan 1937/38. 2 tävlingen 27.10.37

”Gammal kvarn”
– 9 poäng.
– 9 poäng.
– ”En bra bild, väl avvägda dagrar och skuggor. Något mera av förgrunden hade kanske varit till fördel, enär kvarnens stora massa värkar svävande och giver uppfattningen att kameran väl mycket riktats uppåt.” 9 poäng.

”Motto C”
– 8 poäng.
– ”Tekniskt väl utförd, vackert monterad, rätt skuren.” 8 poäng.
– ”En ordinär bild utan nämvärt intresse. Den ljusa trekanten i bildens vänstra nedre del leder blicken ut ur bilden, varjämte den U formiga husväggen är väl mycket dominerande.” 4 poäng.

”Månskensklippan”
– ”Motivet tråkigt. Konpositionen kan vara som mönster hur man icke skall göra det.” 4 poäng.
– ”Varken natt eller dag. Himlen för ljus för att verka månskenshimmel.” 3 poäng.
– ”Kameran har här fångat en god stämningsbild. Den väl ljust hållna himlen över hela bilden, samt byggnadens och ångarens åt åskådaren vända sidor, vilka ju borde ligga i skugga, framträda väl ljusa och förtaga månskenseffekten vilken här tydligen eftersträvats. Den stora trädstammen fördärvar det goda intryck man först får av bilden, så ock de suddiga lövpartien.” 6 poäng.

”Portrait”
– 7 poäng.
– ”En väl utförd bild (dock saknar man måhända mera detaljer i ögonen). Tål ses på nära håll.” 8 poäng.
– ”En bra porträtt, dock utan vidare konstnärlighet. Par centimeters beskärning från bildens vänstra sida vore till fördel. Ögonen sakna liv.” 5 poäng.

”Landskap”
– ”Valörerna på himmelen och ängen för jämna och odifferencerade.” – 5 poäng.
– ”För hård i skuggpartierna. Hade vunnit på att monteras med tonsand.” 5 poäng.
– ”Bilden utan intresse, då huvudpartiet utgöres av den stora svarta lövmassan och trädstammen, vilka mest fånga blicken. Det oskarpa mellanplanet förbättrar ej heller intrycket.” 4 poäng.

”Hobby”
– ”Tyvärr splittrad i kompositionen, tekniskt mycket högstående.” 8 poäng.
– ”För mycket av det goda på en bild. Var är huvudmotivet? Fondens yta för stor och svart. (Kanske ett billigare papper gett mera detaljer) Bilden verkar alltför mönstergillt arrangerad.” 6 poäng.
– ”För mycket uppkonstruerad, varjämte bilden fördärvats genom de många ljusa fläckarna på modellens dräkt, blommorna och vasen, vilka sistnämnda förövrigt göra intryck av att sväva i luften. Något ljus i bakgrunden hade varit till fördel, varjämte ett mindre antal färgtuber skulle gjort bilden lugnare. Nu verkar den synnerligen orolig.” 6 poäng.

”Höst”
– 6 poäng.
– ”Vackert monterad, rätt skuren, fina valörer, tekniskt bra, konstnärligt ointressant, -ko vete varför?” 7 poäng.
– ”Den höga förgrunden för mycket dominerande och de saxlika vita linjerna väl mycket markerande. Stämningen eljest god.” 5 poäng.

”Lakeside”
– ”För hård.” 6 poäng.
– ”Negativet antagligen för hårt för starkt förstoring.” 5 poäng.
– ”En väl kopierad bild. De många tvärlinjerna fördärva dock helhetsintrycket, varjämte förgrunden är väl knapp, med hänsyn till den höga palmen.” 5 poäng.

”Reflexer”
– 7 poäng.
– ”Reflexerna utlösa inga reflektioner hos kritikern.” 6 poäng.
– ”En bra stämningsbild fördärvad genom den stora alltför skarpt lysande vita fläcken, vilken oemotståndligt drager blicken till sig, till skada för helhetsintrycket.” 5 poäng. [den tredje domaren är Fritz Englund]

Som ett slutintryck ville jag framhålla att flertalet tävlande haft svårt att bland sina bilder utvälja, för en tävlan av här ifrågavarande art, tilltalande motiv.
Helsingfors den 26 oktober 1937. Fritz Englund.


Årsberättelse över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 49:de verksamhetsår 1936- 1937.

Sammanträden. Under det gångna året har klubben sammanträtt 9 gånger (21/10.36 -årsmötet, 17/11, 8/12, 19/1.37, 16/2, 16/3, 26/4, 21/5 och 20/9), alla gånger i Handelsgillet (även årsmötet – i stora salen). Frekvensen på mötena har åter stigit avsevärt -mötena besöktes i medeltal av 27½ personer (mot 17½ året förut och endast 9½ tidigare). Dessutom anordnades den 6/6.37 en utfärd till Borgå, i vilken 10 personer deltogo.
Antalet medlemmar per 30/9.36 utgjorde 67; då under klubbåret 52 nya medlemmar inträtt och 4 avgått, utgör medlemsantalet per 30/9.37: 115 personer.
Kassaställningen framgår ur skattmästarens tablå.
Medlemsavgiften har under klubbåret varit Fmk 50:- per år för alla medlemmar.
Styrelsen bestod av ing. W. Jakobsson, ordförande, prof. H. Lunelund, vice-ordf., herr G. Tschernochvostoff, sekr., herr Othmar Nyblin, skattmästare och materialförvaltare, fotogr. F. Runeberg, bibliotekarie, herr K.V. Lindqvist, utan portfölj. I tur att avgå äro: W. Jakobsson, G. Tschernochvostoff och H. Lunelund (vilken senare invalts senaste år i stället för R. Roos, som skulle hava varit i turen att avgå i år).
Revisorerna hava varit: dr. G.A. Wetterstrand och herr B. Tallgren, samt revisorssuppleanter dir. F. Englund och vhvd. T. Blomberg.
Den ordinära prisnämnden bestod av dr. B. Åström, dir. G. Lönnqvist, fotogr. H. Iffland, fotogr. R. Runeberg, arkit. Å. Wasastjerna och herr G. Tschernochvostoff. För de olika tävlingarna hava dock valts även andra prisdomare i enlighet med tävlingsreglerna.
Bibliotek och inventarier: inga förändringar.
Följande tävlingar förekommo under året:
Årstävlan 1936 med 104 deltagande kollektioner à 3 bilder. 1 st. I:sta, 3 st. II:dra och 8 st. III:de pris i form av tennföremål utdelades, dessutom 6 st. hedersomnämnanden. Bildkvaliteten var rätt så god. Utställningen av samtliga inlämnade bilder var anordnad i Handelsgillets stora sal och besöktes av ett hundratal utomstående. Ett illustrerat referat över utställningen och pristävlingen ingick dagen därpå i Hufvudstadsbladet.
Tävlingen om Utmanarpokalen fortsattes och förekom 8 gånger under året. Efter de föreskrivna 14 tävlingarna uppnåddes största antalet inteckningar, nämligen 4, av I. Wasenius och G. Tschernochvostoff, varför i enlighet med reglerna en omtävlan dem emellan måste äga rum under det nya året. Tävlingen har varit mycket intressant och spännande, även för utomstående, och torde den hava bidragit till utvecklingen av en bättre bildkvalitet inom klubben, varför tävlingar av detta slag torde kunna anses vara fullt på sin plats.
En ny utmanartävlan, med något förändrade regler, främst med avseende å prisbedömningen, började i september 1937 och skall densamma fortgå ända till maj 1938. Föremålet för tävlingen är ett vackert och dyrbart silverfat.
Av motivtävlingar förekommo 5 st.: ”Höst” i november (med 3 tävlande bilder), ”Rök” i december (6 bilder), varvid herr C. Grünberg erövrade tennpokalen definitivt, ”En titt i nattbelyst skådefönster” i februari (2 bilder), ”Heminteriör (utan människor)” i april (4 bilder) och ”Sommarfiske” i september (5 bilder); de tre senaste tävlingarna gällde en ny silverpokal, vars öde dock icke ännu avgjorts, idet herr I. Wasenius har 2 inteckningar och herr M. Malmelin 1 inteckning i densamma. Såsom av siffrorna framgår, har deltagandet i motivtävlingarna varit mycket lamt, varför dylika tävlingar knappast försvarar sin plats. Det beslöts dock t.v. att fortsätta med dessa tävlingar tills pokalen erövrats av någon.
Supétävlingar förekommo under året 4 gånger: i november (med 9 tävlande bilder), januari (14 bilder), februari (14 bilder) och mars (10 bilder). Ytterligare fyra st. goda bilder införlivades härigenom med klubbens arkiv. Klubben äger således hittills 10 st. av dessa bilder. Intresset för denna tävlingsform synes vara rätt livligt, varför dessa tävlingar borde bibehållas även i framtiden.
Andra tävlingar förekommo inom klubben icke.
F.o.m. det förflutna klubbåret anskaffades för klubben ett album, i vilken kopior av alla inom klubben prisbelönade bilder skulle inklistras. Ett vackert minne över klubbens tävlingar bevaras härigenom för framtiden, varför alla pristagare uppmanas att regelbundet inlämna mindre kopior av sina prisbilder för detta ändamål.
Utställningar. Oberoende av tävlingar arrangerades dylika två gånger: i november (Sortavalan Kameraseuras mapp i utbyte mot klubbens, med 26 st. bilder, kritiserades av G. Tschernochvostoff och bedömda medels omröstning) och i maj (Kameraseuras -27 st. och Amatörfotografklubbens -35 st. bilder från förbundsutställningen i Kuopio, presenterade av G. Tschernochvostoff).
Föredrag. Frånsett filmförevisningar och referat i samband med utställningar och tävlingar förekommo under året följande föredrag och förevisningar:
1) vid årsmötet i oktober: färgbilder av Schohin, Nyblin och Tschernochvostoff
2) i januari: ”Fotografiska fel” av G. Lönnqvist, med diapositiv.
3) i februari: ”Konstfotografi och fotografisk konst” av G. Tschernochvostoff, med ljusbilder.
4) i mars: ”Användning av färgkänsligt negativmaterial med och utan ljusfilter” av B. Soldan, med ljusbilder.
5) i april: ”Den fotografiska gråskalan” av G. Tschernochvostoff, med ljusbilder.
Såsom härav framgår var föredragsprogrammet betydligt rikhaltigare än under de föregående åren.
Filmning. I december 1936 upptogs amatörkinofilmning på klubbens verksamhets program. I januari 1937 höll herr B. Soldan ett inledande föredrag om amatörfilmning; herr A. Goldbeck-Löwe förevisade en av honom upptagen 16 mm film från sin segling till Kiel-olympiaden; generalkonsuln Dr. W. Huender med maka förevisade tvenne längre 16 mm filmer från Holland, varav en del i färger. I februari förevisade herr B.W. Rothe en vackert sammanställd och titelförsedd 9,5 mm film av egen upptagning, vilken sedan kritiserades av herr B. Soldan. I mars bildades en filmkommitté, bestående av herrarna B.W. Rothe, B. Soldan och O. Nyblin i syfte att organisera, i samråd med klubbens styrelse, amatörfilmverksamheten inom klubben; i april kompletterades av deras arbete utlystes sedan en filmtävlan till den 1 november 1937.
Utfärd. En lyckad utfärd arrangerades söndagen den 6 juni 1937 till Borgå. I utfärden deltogo 10 klubbmedlemmar, vilka flitigt fotograferade. De under utfärden tagna bilderna komma att deltaga i 3 olika tävlingar i november.
Mörkrum. För de amatörer, vilka icke hava egen förstoringsapparat, iordningställdes under året av Nyblins Magasin ett särskilt mörkrum i firmans laboratorium. Mörkrummet står till klubbmedlemmarnas förfogande om kvällarna, mot en avgift av Fmk 25:- per kväll, inkl. ström, standardframkallare och fixerbad.
Broschyr. Såsom ett resultat av överläggningarna under vårutfärden till Borgå utkom i september en av klubben utgiven propagandabroschyr i syfte att värva nya medlemmar. Broschyrens utseende och form utarbetades av herr J. Kirchner, vilken även förde underhandlingarna med tryckeriet och annonsörerna, medan texten redigerades av G. Tschernochvostoff, under styrelsens överinseende.
Sammarbete med andra sammanslutningar. Den 16 maj 1937 deltog klubben i Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte, utställningen och årstävlan. Vid årsmötet representerades klubben genom sekreteraren G. Tschernochvostoff. I tävlingen deltogo 11 av klubbens medlemmar med sammanlagt 35 bilder, och det åter med god framgång. Klubben erövrade för andra gången vandringspriset i grupp II (porträtt och personbilder) och för första gången vandringspriset i grupp III (diverse bilder). I grupp I (landskap och arkitekturbilder) synes klubben hava varit svagare än andra sammanslutningar. Klubbens medlemmar erövrade 4 st. inviduella pris: 1 st. II, 1 st. III, 1 st. IV och 1 st. V, dessutom erhöllo de 3 st. hedersomnämnanden.
Förbundets nästa årsmöte med utställning och tävlan arrangeras på våren 1938 av vår klubb i Helsingfors. Vi måste därför se till att både arrangemangen och våra tävlingsbilder äro förstklassiga.
Direkta relationer med andra klubbar har icke utbyggts vidare. I utbyte mot vår bildmapp, som cirkulerade i landet 1935/36, erhöllo vi en dylik från Sortavalan Kameraseura. Några andra hava tillsvidare icke inkommit. Ej heller har klubben under året utsänt nya bildmappar.

Styrelsen kan alltså åter med tillfredsställelse konstatera att klubben under året gått ytterligare framåt. Antalet medlemmar och mötesdeltagare har ökats ytterligare och torde utvecklingen även i den närmaste framtiden gå i samma riktning. Nya tävlingsdeltagare hava uppträtt och har även bildkvaliteten tvivelsutan höjts. Med goda förhoppningar kunna vi därför inträda i det nya verksamhetsåret, vilket, väl att märka, är det femtionde sedan klubbens grundande.
Helsingfors, den 15 oktober 1937
Å Styrelsen vägnar:
G. Tschernochvostoff
Sekreterere


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte onsdagen den 17 november 1937 å Handelsgillet. Närvarande 51 medlemmar, bl.a. W. Jakobsson (ordf.), G. Tschernochvostoff (sekr.) med fru, M. Malmelin, J. Kirchner, L.R Higgs, K. Nordfors, O. Kreutz-Hansen med fru, Å. Stenius, Å. Ullner, R. Malmström, E. Karlsson, J.G. Wasz, I. Wasenius, S. Sandell, C. Seidenschnur, B.W. Rothe, K.V. Lindqvist, B. Soldan, H. Lunelund med fru, R.Schauman, Å. Wasastjerna, F. Runeberg, B. Ridderstad, B. Wolontis, G.A. och S.E. Gahmberg, fröknarna M. Jusélius, K. Blanquette och R. Kristjohan, K. Luther, G. Haberzettel, G. Groundstroem m.m., ävensom 5 gäster (V. Setälä, J.S. Fjaestad m.fl.).

§ 1 Ordföranden meddelade att styrelsen vid sitt möte den 27.10 konstituerade sig såsom följer: W. Jakobsson, ordförande, H. Lunelund, vice-ordförande, G. Tschernochvostoff, sekreterare, O. Nyblin, skattmästare, J. Kirchner, bibliotekarie, F. Runeberg, utan portfölj, varjämte herr M. Malmelin börjat fungera som biträdande sekreterare.

§ 2 Följande nya medlemmar anmäldes och invaldes:
fru L. Wasenius, fröken S. Denidow, herr Karl Luther, K.E. Holmström, Ewert Lindén, Lars Nygren, fröken M. Berger, inalles 7 nya medlemmar.

§ 3 Till den avgörande omtävlingen om den gamla ”Utmanarpokalen” mellan I. Wasenius och G. Tschernochvostoff voro 2 st bilder inlämnade, under motton ”Rimfrost” och ”Bränningar”. Prisjuryn bestod av fotograferna H. Iffland, R. Roos och G. Lindberg. Herr M. Malmelin, som varit närvarande vid prisbedömningen i egenskap av sekreterare, redogjorde utförligt för prisdomarnas kritik och uppläste protokollet, vilket bifogas. Enligt detta segrade bilden ”Bränningar”, vars upphovsman bafanns vara G. Tschernochvostoff, vilken således erövarade pokalen.

§ 48 st. bilder, premierade sedan november 1935 under hela tävlingen om ”Utmanarpokalen”, voro utställda. Sekreteraren redogjorde för tävlingens förlopp sedan dess början: under de 14 ordinarie tävlingarna voro inalles 85 st. olika bilder inlämnade och utställda, varav 9 st. blevo premierade, tillhörande 6 olika deltagare; 21 prisdomare hava anlitats, varav 14 från klubben och 7 från Kameraseura.

§ 5 Till den tredje omgången i den nya ”Utmanartävlingen 1937-38” voro utom försvarsbilden 12 st. nya bilder inlämnade (därav 1 av försvararen). Av 14 utmanare hava således deltagit. Enligt bilagda 3 st. prisdomarprotokoll, vilka upplästes, erhöll bilden ”Julidag” den högsta poängsumman (25). Bildens upphovsman bafanns vara G. Tschernochvostoff, vilken sålunda erhöll en tredje inteckning i priset.
Pristagaren utmanades av följande 9 personer: W. Jakobsson, M. Malmelin, J. Kirchner, L.R. Higgs, I. Wasenius, O. Nyblin, O. Kreutz-Hansen, F. Runeberg och E. Karlsson.

[ Dessutom deltagit mottona: ”Gammal kvarn”, ”Ferrum”, ”Hö-äng”, ”Kaisa”, ”Motljus”, ”O.R.L.”, ”Sol och skugga”, ”Stiltje”, ”Way of all milk”, ”Vinternatt”, ”Panchro”, ”Skuggor”. ]

§ 6 I övningstävlingarnas nybörjarklass deltogo endast 2 bilder. Herr C. Seidenschnur erhöll 2:dra priset (4 p.) för bilden ”Sunbeams”.
I fortbildningsklassen (prisdomare F. Runeberg) tävlade endast 3 bilder. Herr G. Groundstroem erhöll ett 1:sta pris (8 p.) för bilden ”Februari” och ett 3:dje pris (2 p.) för bilden ”Kaktuslandet”, sammanlagt alltså 10 poäng.

§ 7 Borgå-tävlingen (mellan bilder tagna under utfärden till Borgå den 6 juni 1937) omfattades med livligt intresse och blev en stor succé. 37 st. bilder voro inlämnade av 7 deltagare (i utfärden deltogo 10 personer). Prisjuryn bestod av ing. J.G. Wasz, fotogr. J. Helander och fotogr. F. Runeberg, vilken senare kritiserade bilderna och redogjorde för beslutet. Prisen, bestående av nysilverfat tillföllo sålunda:
grupp a) fritt motiv från Borgå
I pris G. Tschernochvostoff för bilden ”Totalvy”
II pris K.V. Lindqvist ”Saltbodar”
III pris W. Jakobsson –
grupp b) motiv från Domkyrkan
I pris G. Tschernochvostoff för bilden ”Soligt motiv”
II pris K.V. Lindqvist –
III pris J. Kirchner ”Village Church”
grupp c) grupper eller porträtt av deltagare
I pris G. Tschernochvostoff för bilden ”Torreadoren”
II pris J. Kirchner ”Mr J.”
III pris M. Malmelin ”Korseld”
Tvenne bilder donerades av resp. fotografer till klubben, ett intressant utfört montage av grupper och porträtt av deltagare av M. Malmelin och en grupp av deltagare av J. Kirchner.
På grund av det lyckade resultatet beslöts att anordna dylika utfärder med tävlingar ännu i framtiden. Den första utfärden, med tanke på vintermotiv, planeras till mars månad.

§ 8 Herr K.V. Lindqvist föreslog att anordna bildkritik på mötena, oberoende av tävlingar. Bilderna (fritt utförande, monterade eller omonterade) böra vara inlämnade någon dag före mötet, helst anonymt, och skola på mötet kritiseras av en av styrelsen utsedd person. Förslaget antogs och överlämnades till styrelsen för att utföras.

§ 9 Förevisades medels projektion talrika färgbilder enligt följande system: Agfa-Color, Dufay-Color, Agfa-Color neu och Kodachrome, den senare i form av 16 mm film. Herrar G. Tschernochvostoff och V. Setälä lämnade förklaringar.

§ 10 Dessutom förevisade ing. W. Jakobsson en intressant och rolig serie Leica-diapositiv från Borgå-utfärden.

§ 11 Mötet avslutades med en supé, i vilken 11 personer deltogo.

Helsingfors, den 20 nov. 1937
G. Tschernochvostoff
Sekreterare
W. Jakobsson


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte onsdagen den 15 december 1937 å Handelsgillet. Närvarande 49 medlemmar. Ordföranden prof. H. Lunelund, sekreterare G. Tschernochvostoff.

§ 18 nya medlemmar anmäldes och invaldes enhälligt: fru G. Groundstroem, herr Göran Nordfors, Göran Nyman, H. Lucander, A. Deinert, fru och herr von Blücher, herr M.P. Verhey.

§ 2 I övningstävlingarnas nybörjarklass deltogo 6 st. bilder. Prisen tillföllo sålunda:
B. Wolontis ”Nybörjare 15/12.37” II pris (= 4 p.)
Margit Berger ”Blauer Himmel” III pris (= 2 p.)
Elis Karlsson ”Ung och gammal” III pris (= 2p.)
Prisdomare var G. Tschernochvostoff såsom tidigare.
I fortbildningsklassen tävlade 12 st. bilder, varvid prisen tillföllo sålunda:
T. Carlander ”Murar fr. gamla Nürnberg”I pris (= 8 p.)
E. Lindén ”Lektyr” II pris (= 4 p.)
Lars Norrmén ”Månsken” III pris (= 4 p.)
T. Carlander ”Tetuan i spanska Marokko” III pris (= 2 p.)
Prisdomare var dr. G.A. Wetterstrand.

§ 3 Till tävlingen om ”Motivpokalen” över motivet ”Landskap” voro denna gång 13 st. bilder inlämnade. Prisjuryn bestod av ing. W. Jakobsson, fotogr. F. Runeberg och sekr. G. Tschernochvostoff. Pokalen tillföll denna gång herr E. Karlsson för bilden med mottot ”Landskap i maj”.

§ 4 Till den fjärde omgången i ”Utmanartävlingen 1937-38” voro utom försvarsbilden 7 st. nya bilder inlämnade av utmanarna. Av 9 utmanare hava sålunda 2 uteblivit. Enligt bilagda 3 st. prisdomareprotokoll, vilka upplästes, erhöll försvarsbilden ”Julidag” den högsta poängsumman 27. Herr G. Tschernochvostoff erhöll sålunda en fjärde inteckning och försvarar priset vidare. Prisjuryn bestod, lika som senaste gång, av H. Iffland, B. Soldan och R. Roos.
Pristagaren utmanades av följande 10 personer: M. Malmelin, J. Kirchner, F. Runeberg, O. Nyblin, L.R. Higgs, C. Grünberg och W. Jakobsson.

[ Dessutom deltagit mottona: ”Borgå”, ”Handelskonferens”, ”Lichtspiel”, ”Portrait”, ”Övergivet ödemarkstorp”, ”2½”, ”5,8” ]

§ 5 Till filmtävlingen över motivet ”En sommardag” i enlighet med bifogade tävlingsregler voro 3 st. filmer inlämnade före den 1 november, därav 1 st. 9,5 mm och 2 st. 16 mm, samtliga utan färgbilder. Prisnämnden bestod av ing. W. Jakobsson, herr B. Soldan och herr O. Nyblin, vilka sammanträdde 2 gånger.
I enlighet med tävlingsreglerna gav varje prisdomare åt varje film poäng för fotografering, klippning och montage, samt för helhetsintrycket, som följer:
1) ”Sommardag i skärgården” (9,5 mm):
fotografering: 7 + 6 + 7 = 20
klippning och montage: 7 + 7 + 8 = 22
helhetsintrycket: 15 + 10 + 15 = 40
summa = 82
2) ”Skyddskårsmanövern” (16 mm):
fotografering 6 + 5 + 6 = 17
klippning och montering 6 + 6 + 6 = 18
helhetsintrycket 7 + 12 + 12 = 31
summa = 66
3) Brandkårsfesten” (16 mm):
fotografering 7 + 5 + 7 = 19
klippning och montage 6 + 5 + 7 = 18
helhetsintryck 7 + 10 + 10 = 27
summa = 64
Prisnämnden beslöt enhälligt att ge första priset åt den förstnämnda filmen, samt att icke utdela några andra pris. Pristagaren befanns vara vicehäradshövding B.W. Rothe. Alla tre filmerna förevisades först utan kritik och sedan en gång till med kritik av herr B. Soldan. Deltagarnas närmare förklaringar till filmerna bifogas.

§ 6 Därpå följde bildkritik, i och för vilka 28 st. bilder voro inlämnade. Kritiken gavs av herr M. Malmelin.

§ 7 Mötet avslutades med en supé i vilken 7 personer deltogo.

Helsingfors, den 16 dec. 1937.
G. Tschernochvostoff
Sekr.
W. Jakobsson


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte torsdagen den 27 januari 1938 å Handelsgillet (stora salen). Närvarande 47 medlemmar. Ordföranden ing. W. Jakobsson, sekr. G. Tschernochvostoff.

§ 1 Följande 6 nya medlemmar anmäldes och invaldes enhälligt:
Herr W. Pehrmann jun., Dr. F. Thelen, fil.mag. Åke Renvall, herr Bo Gylphe, Göran Olofsson, Arthur Haunén.

§ 2 Från styrelsens sida meddelades att klubbens bibliotek kompletterats med nya böcker och tidskrifter samt att bibliotekarien utarbetat utlåningsregler. Dessa godkändes i huvudsak och komma att fastställas definitivt av styrelsen.

§ 3 Styrelsens förslag att arrangera en vinterutfärd till Westend accepterades, tidpunkten fastställdes dock till den 6 mars, eller i fall av otjänlig väderlek till den 13 mars.

§ 4 I samband härmed beslöts att nästa motivtävling med motivet ”Vinterbild” skall äga rum i april.

§ 5 Medlemmarna underrättades om att Finlands Mässa rekommenderat tagning av vinterbilder vilka skulle kunna utnyttjas för New York utställningen 1939 samt att Ab Nordiska Papperskompaniet önskade förvärva vinterbilder.

§ 6 Förslaget om ett andra pris i den pågående ”Utmanartävlingen” ävensom de av styrelsen härför utarbetade regler accepterades (se protokollet för styrelsemötet den 13.1.38).

§ 7 Till den femte omgången i ”Utmanartävlingen” voro denna gång 9 nya bilder inlämnade. Då försvararen icke inlämnat någon ny bild, har sålunda endast 1 av de 10 utmanarna uteblivit. Enligt bilagda 3 st. prisdomare-protokoll, vilka upplästes, erhöll försvarsbilden ”Julidag” åter den högsta poängsumman, 28. Försvararen, G. Tschernochvostoff, erhöll sålunda en femte inteckning och erövrade härmed priset definitivt. Enligt reglerna skall dock tävlingen fortsättas, varvid det andra priset avgöres. Den näst högsta poängsumman, 23, uppnåddes av 3 bilder: ”Efter badet”, ”Skeppare” och ”XYZ”. I omröstningen vann bilden ”Efter badet” med 17 röster (”XYZ” 15, ”Skeppare” 9). Bildens upphovsman, herr I. Wasenius erhöll sålunda en första inteckning i det andra priset. Prisjuryn bestod denna gång av H. Iffland, B. Soldan och Å. Wasastjerna, den senare som suppleant.
Följande 13 personer anmälde sig som utmanare: F. Runeberg, J. Kirchner, O. Nyblin, I. Wasenius, M. Malmelin, L.R. Higgs, C. Grünberg, A. Deinert, G. Groundstroem, W. Jakobsson, B. Ridderstad, E, Karlsson och frk. R. Kristjohan.

[ Dessutom deltagit mottona: ”Fjälldröm”, ”Indian tös”, ”Kusk-Johans stuga”, ”Midnatt”, ”Puddle”, ”Skuggor” ]

§ 8 I övningstävlingarnas nybörjarklass deltogo 11 st. bilder. Bilderna förevisades av prisdomaren G. Tschernochvostoff medels epidiaskop, med åtföljande kritik. Prisen tillföllo sålunda:
T. af Hällström ”Jungfrun?” I pris (= 8 p.)
C. Seidenschnur ”Cyklamen” II pris (= 4 p.)
C. Seidenschnur ”Spiraltrappa” III pris (= 4 p.)
T. af Hällström ”Sol & Snö” III pris (= 2 p.)
A. Deinert ”Skalbaggen” III pris (= 2 p.)
A. Deinert ”Prästkragar” IV pris (= 1 p.)

I fortbildningsklassen tävlade 16 st. bilder. Prisdomaren B. Tallgren lämnade kritik och tilldelade prisen såsom följer:
Frk. R. Kristjohan ”Pärlor” I pris (= 8 p.)
Karl Luther ”Vårsol” II pris (= 4 p.)
A. Deinert ”I rågåkern” II pris (= 4 p.)
A. Deinert ”Torggumma II” III pris (= 2 p.)
A. Deinert ”Torggumma I” IV pris (= 1 p.)
A. Deinert ”En underlig spegel” IV pris (= 1 p.)
Herr A. Deinert flyttas från nybörjare- till fortbildningsklassen.

§ 9 Härefter förevisade herr O. Nyblin en oklippt 16 mm film från en resa till Hogland och lovade att förevisa den någon gång senare klippt och försedd med text.

§ 10 Till kritiken inlämnades ett 20-tal bilder, av vilka de mindre förevisades medels epidiaskop. Kritiken sköttes av herr F. Runeberg.

§ 11 I supétävlingen deltogo 9 bilder av rätt hög klass. Priset vanns av ing. G. Groundstroem för en vacker hundbild.

§ 12 Mötet avslutades med en supé i vilken 8 medlemmar deltogo.

Helsingfors, den 28 jan. 1938
G. Tschernochvostoff
Sekreterare
W. Jakobsson


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte måndagen den 21 februari 1938 i Konservatoriets lilla sal. Närvarande 37 medlemmar. Ordföranden herr B. Tallgren, sekr. G. Tschernochvostoff.

§ 1 Då klubbens ordförande och vice-ordförande voro förhindrade att närvara, valdes herr B. Tallgren att presidera vid mötet.

§ 2 Sekreteraren meddelade att tvenne övningskvällar skola anordnas den 1 mars (porträttfotografering) och den 8 mars (förstoring), och bad medlemmarna att anmäla sig till dessa.

§ 3 Sekreteraren meddelade vidare att Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte kommer att arrangeras av Amatörfotografklubben i Helsingfors söndagen den 24 april 1938 å Hotel Helsinki, tillika med årsutställningen och årstävlingen.

§ 4 I den 6:te tävlingen om ”Utmanarpriset” deltogo 10 st. nya + den försvarande bilden. Enligt bilagda 3 st. prisdomareutlåtanden erhöll försvarsbilden ”Julidag” av G. Tschernochvostoff åter den högsta poängsumman (27) och vinnaren således en 6:te inteckning i huvudpriset. Nästhögsta poängsumman erhöll bilden ”Ja… nej…” av I. Wasenius (24), vilken således erhöll en 2:dra inteckning i andra priset. Prisjuryn bestod av H. Iffland, B. Soldan och Å. Wasastjerna, den senare som suppleant.
Följande 10 personer anmälde sig som utmanare till den följande tävlingen: J. Kirchner, L.R. Higgs, Fr. Thelén, I. Wasenius, E. Karlsson, K. Nordfors, O. Nyblin, G. Groundstroem, M. Malmelin och frk. R. Kristjohan.

[ Dessutom deltagit mottona: ”Bruten is”, ”Dimmig eftermiddag”, ”K”, ”Lugn vilar sjön”, ”Mah jong”, ”Mot ljus”, ”W.A.K.”, ”13”, ”Olika åsikter”, ”En uppkäftig unge”, ”Skuggor och dagrar” ]

§ 5 I övningstävlingarnas nybörjarklass deltogo 3 st. bilder. Prisdomaren G. Tschernochvostoff kritiserade bilderna och tilldelade
Herr E. Karlsson, motto ”K” ett IV pris (= 1 p.)

I fortbildningsklassen deltogo 8 bilder. Prisdomaren var även här G. Tschernochvostoff, som tilldelade prisen såsom följer:
G. Groundstroem ”Fiskeriexperter” II pris (= 4 p.)
K. Nordfors ”Efter snöfallet” II pris (= 4 p.)
K. Nordfors ”Glömda harven” III pris (= 2 p.)
A. Deinert ”Strandidyll” IV pris (= 1 p.)

§ 6 Härefter förevisade herr B. Tallgren en intressant serie diapositiv från en resa i Italienska Tyrolen.

§ 7 Till supétävlingen inlämnades 9 st. bilder. I omröstningen deltogo 29 personer. Priset vanns av herr I. Wasenius för ett vinterlandskap med en fotograf som staffage. Bilden tillföll klubbens arkiv.

§ 8 Härefter höll herr G. Tschernochvostoff ett föredrag om ”Tonseparering enligt olika metoder”, illustrerat med bilder medels epidiaskop, därvid berörande Persons & Al… förfaranden, förstoring på ett i framkallaren fuktat papper ävensom den s.k. gradationsformatorn.

§ 9 I den redan anordnade supén deltogo 10 personer.

Helsingfors, den 22 febr. 1938
G. Tschernochvostoff
Sekreterare
W. Jakobsson


Redogörelse för av Amatörfotografklubben i Helsingfors arrangerade övningskvällar och vinterutfärd.

Den 1.3. arrangerades i Runebergs atelier en övningskväll för porträttfotografering, varvid 14 personer deltogo. Fotograferingen utfördes med amatörkameror, med 1 Nitraphotlampa, reflexskärm och spegel. Ledare voro F. Runeberg och G. Tschernochvostoff.
Den 6.3. (söndag) arrangerades en vinterutfärd till Westend, i vilken 12 personer deltogo. Vädret var grått och belysningen ogynnsam, varför fotograferingen av vinterbilder icke blev lyckad. Vid kaffet i Westends café togos dock flere bilder.
Den 8.3. anordnades i Nyblins laboratorium en övningskväll för förstoring, varvid ca. 15 personer deltogo. Förstoringarna gjordes huvudsakligen från de negativ, vilka voro tagna under den föregående övningskvällen den 1.3. Arbetet försiggick i 2 grupper, under herrarna O. Nyblins och F. Runebergs ledning.
G. Tschernochvostoff
Sekr.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte måndagen den 14 mars 1938 å Handelsgillet. Närvarande 45 personer. Ordföranden ing. W. Jakobsson, sekr. G. Tschernochvostoff.

§ 1 Följande 7 nya medlemmar anmäldes och invaldes i klubben:
Herr Ola Dyhr, K.E. Eriksson, R. Österman, C.E. Winqvist, ing. Väinö Österberg, O. Lille, dr. P.H. Fabritius.

§ 2 Sekreteraren meddelade att ett brev ingått från dr. Helmer Bäckström, ordf. i Fotografiska Föreningen i Stockholm, i vilken frågan om föreningens jubileum ävensom mapputbytet berördes. Beslöts att godkänna förslaget om mapputbyte och anhålla om en mapp till april, varvid klubben dock skickar sin mapp först till hösten.

§ 3 Sekreteraren meddelade att firman Franke & Heidecke på firman Nyblins uppmaning beslutit regelbundet tillsända klubben sin tidskrift, för vilket tackades.

§ 4 I ”Utmanartävlingen” deltogo denna gång 11 bilder (inkl. försvarsbilden) – ingen av utmanarna hade uteblivit.
Enl. bilagda 3 st. prisdomareprotokoll erhöll försvarsbilden ”Julidag” av G. Tschernochvostoff åter den högsta poängsumman (27), vilket betyder en 7:de inteckning i huvudpriset. Nästhögsta poängsumman uppnåddes av bilden ”Frusna spår” av I. Wasenius (25), vilken sålunda erhöll en 3:de inteckning i andra priset.
Prisjuryn bestod av H. Iffland, H. Aho (suppleant för B. Soldan) och dr. G.A. Wetterstrand (suppleant för G. Lönnqvist).
Följande 15 personer anmälde sig som utmanare till den följande tävlingen i april: Fr. Thelen, I. Wasenius, M. Malmelin, O. Nyblin, B. Ridderstad, E. Karlsson, K. Nordfors, R. Österman, O. Kreutz-Hansen, frk. R. Kristjohan, L.R. Higgs, J. Kirchner, G. Groundstroem, W. Jakobsson och Å. Ullner.

[ Dessutom deltagit mottona: ”Indian bostad”, ”Juli kväll”, ”Kissi”, ”Min stackare”, ”Pan”, ”Pyhäjärvi”, ”Solnedgång”, ”Tulpaner”, ”Vinterlandskap” ]

§ 5 Härpå förevisade herr M. Malmelin en av honom själv byggd förstoringsapparat för Leica-bilder, ävensom av honom uppfunnen mörkrumsbelysning. Förklaringarna följdes med stort intresse.

§ 6 Herr O. Nyblin förevisade en av tyska amatörer tagen och av Agfa utgiven film över kanotfärder i Lappland. Filmen frapperade genom sin höga tekniska kvalitet, vartill även en högklassig projektion (Paillard) och en fin pärlduk bidrogo.

§ 7 Herr G. Tschernochvostoff förevisade medels epidiaskop och kritiserade ett antal för kritik inlämnade bilder.

§ 8 På grund av att endast en bild anmäldes, inhiberades supé-tävlingen.

§ 9 Sekreteraren uppmanade medlemmarna att deltaga i Suomen Kameraseurojen Liittos årstävlan och redogjorde utförligt för reglerna.

§ 10 I supén deltogo 10 personer.

Helsingfors, den 17 mars 1938.
G. Tschernochvostoff
Sekr.
W. Jakobsson


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte torsdagen den 21 april 1938 å Handelsgillet. Närvarande 35 personer. Ordförande W. Jakobsson, sekr. G. Tschernochvostoff.

§ 1 Följande 4 nya medlemmar anmäldes och invaldes i klubben:
frk. E. Uhlenius, arkitekt Robert Tikkanen, ingeniör Väinö Donner, dr. P.Hj. Tallberg.

§ 2 Den mångårige medlemmen, avlidne prof. Anders Donners minne hedrades genom uppstigning.

§ 3 Till klubbens representanter vid Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte den 24 april valdes ordföranden ing. W. Jakobsson och sekreteraren G. Tschernochvostoff.

§ 4 På ordförandens anmodan anmälde sig flere personer såsom frivillig hjälp vid den av klubben arrangerad SKL-utställningen på söndagen.

§ 5 I ”Utmanartävlingen” deltogo denna gång 12 nya + 1 försvarare. Då försvararen icke inlämnat någon ny bild, hade alltså 3 utmanare uteblivit från tävlingen.
Enl. bilagda 3 st. prisdomareprotokoll tillföll priset även denna gång försvarsbilden ”Julidag” med 27 poäng, varför upphovsmannen G. Tschernochvostoff erhöll sin 8:de inteckning. Nästhögsta poängsumman = 24 uppnåddes av 2 bilder: ”Vid lampan” och ”Vinterkväll”. I omröstningen vann ”Vid lampan” med 16 röster mot 12. Bildens upphovsman befanns vara herr O. Nyblin, vilken sålunda erhållit sin första inteckning i andra priset. Prisjuryn bestod av H. Iffland, B. Soldan och G.A. Wetterstrand (i stället för G. Lönnqvist).
Följande 6 personer anmälde sig som utmanare till den sista tävlingen i maj: I. Wasenius, J. Kirchner, O. Nyblin, O. Kreutz-Hansen, E. Karlsson och G. Groundstroem.

[ Dessutom deltagit mottona: ”Adriatisk vind”, ”Efter regn”, ”Grytan”, ”Inlands vår”, ”Ljus och skugga”, ”Mormor”, ”Sensommar”, ”Skämt”; ”Sommarkväll”, ”Sveaborg” ]

§ 6 I övningstävlingarnas nybörjarklass deltog endast en bild. Sekr. G. Tschernochvostoff kritiserade och tilldelade
herr Thorvald Borg, för bilden ”Kallbadare” IV p. (= 1 p.)

I fortbildningsklassen deltogo 11 bilder. Prisdomaren W. Jakobsson kritiserade och tilldelade:
fröken R. Kristjohan ”Våren” I p. (= 8 p.)
herr K. Nordfors ”Hem till natten” II p. (= 4 p.)
Torvald Borg ”Ljusknippe” II p. (= 4 p.)
A. Deinert ”Rågåker i aftonsol” III p. (= 2 p.)
A. Deinert ”Aller Anfang ist s…er” III p. (= 2 p.)

Härpå avkunnades totalresultatet av övningstävlingarna under den första säsongen 1937/38:
Nybörjarklassen:
K. Nordfors sammanlagt 12 p. = Fmk 36:-
C. Seidenschnur 12 p. = Fmk 36:-
T. af Hällström 10 p. = Fmk 30:-
Av de övriga deltagarna har ingen uppnått de som minimum uppställda 8 p.
Då herr K. Nordfors erhållit ett III pris i årstävlingen och herrarna A. Deinert och T. Borg var sitt II pris i fortbildningsklassen, hava de övergått till den sistnämnda.
Fortbildningsklassen:
T. Carlander 25 p. = Fmk 125:-
G. Groundstroem 14 p. = Fmk 70:-
frk. R. Kristjohan 16 p. = Fmk 80:-
A. Deinert 13 p. = Fmk 65:-
K. Nordfors 10 p. = Fmk 50:-
De övriga deltagarna hava icke uppnått minimipoängen 8 p. Då herr T. Carlander överskridit maximigränsen 24 p., tävlar han nästa säsong i en högre klass.
Pristagarna erhålla fotografiska varor till ovannämnda belopp från Nyblins magasin, vilken firma välvilligt ställt promesskort till förfogande.
Beslöts att då dessa övningstävlingar kunna anses vara lyckade, fortsätta med dem enligt samma program under nästa säsong.

§ 7 I motivtävlingen ”Vinterbild” deltogo 10 st. bilder. Prisjuryn bestående av G. Lönnqvist, W. Jakobsson och O. Nyblin beslöt enhälligt att tilldela priset bilden … av I. Wasenius. Då herr I. Wasenius erhållit vandringspokalen för 3:dje gången, erövrade han den för alltid.

§ 8 Herr G. Lönnqvist förevisade en intressant serie av diapositiv från frihetskriget 1918, gjorda efter foton av honom själv, Rosenberg och I. Wasenius.

§ 9 Ing. W. Jakobsson förevisade Leica-färgbilder gjorda enl. Agfacolor-neu metoden och tagna av honom själv. Föredragaren meddelade samtidigt om sina erfarenheter i fråga om olika exponeringstider, enl. ”Sixtus”-exponeringsmätare. Dessutom förevisades bilder av G. Lönnqvist (enl. Kodachrome-förfarandet), O. Nyblin och T. Borg (Agfacolor-neu). Färgbilderna väckte stort intresse bland mötesdeltagarna.

§ 10 Kritiken av porträttbilderna tagna under övningskvällarna den 1 och 8 mars uppsköts till maj-mötet.

§ 11 I supén deltogo 5 personer.

Helsingfors, den 22 april 1938.
G. Tschernochvostoff
Sekreterare
W. Jakobsson


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte torsdagen den 19 maj 1938 å Handelsgillet. Närvarande 30 personer. Ordförande W. Jakobsson, sekr. G. Tschernochvostoff.

§ 1 Följande 4 nya medlemmar anmäldes och invaldes i klubben:
redaktör Håkan Trollet, fotograf Hugo Sundström, herr A. Peters, Ralph Vogt.

§ 2 I den 9:de och sista ”Utmanartävlingen” deltogo denna gång jämte försvarsbilden 5 st. nya bilder. Då försvararen icke inlämnat någon ny bild, hade alltså 1 utmanare uteblivit. Enligt bilagda 3 st. prisdomareprotokoll vann även denna gång försvarsbilden ”Julidag” av G. Tschernochvostoff med 26 poäng varigenom den sistnämnde erhöll sin 9:de inteckning. Nästhögsta poängsumman = 24 uppnåddes av bilden ”18 april” av I. Wasenius, vilken sålunda erhållit sin 4:de inteckning i det andra priset och vunnit detsamma definitivt.
Prisjuryn bestod av H. Iffland, B. Soldan och G.A. Wetterstrand.

[ Dessutom deltagit mottona: ”Motsols”, ”Rinnande vatten”, ”Ålandsskutor”, ”Aprilafton”]

§ 3 Sekreteraren redogjorde för hela tävlingens förlopp, varvid pristagarebilderna (2 första och 5 andra) voro utställda, och betonade att tävlingen till följd av reglernas egenart blivit enformig. Ordföranden opponerade sig häremot och uttalade som sin åsikt att tävlingen varit mycket lyckad och att bildernas kvalitet varit hög.
Beslöts efter en längre diskussion att utlysa en ny ”Utmanartävlan” för säsongen 1938/39 bestående ävenledes av 9 omgångar, men enligt följande nya principer:
1) 3 pris skulle utdelas (1 första, 1 andra och 1 tredje) efter det tävlingen avslutats för de bilder, vilka erhållit de högsta poängen.
2) Prisen tillfalla slutligen dem vilka vid tävlingens slut uppnå de högsta sammanlagda poängsummorna, varvid allas poäng medräknas.
3) Alla, även försvarare deltaga varje gång med en bild, vilken bör vara ny.
4) Anmälningsskyldigheten på föregående mötet bibehålles, ävenledes plikten om Fmk 25:- för de uteblivande.
5) Vid lika poäng efter sluttävlingen avgör omröstningen mellan de senast inlämnade bilderna.
6) Prisbedömningen sker som hittills av tre domare, varje skilt, dock väljer styrelsen på förhand en prisnämnd om 8-10 personer, ur vilkas krets tävlingssekreteraren sedan varje gång utser 3.

§ 4 Beslöts att under hösten utlysa en ny smalfilmstävlan enligt av kinokommittén utarbetade regler, över motivet ”Semester”.

§ 5 Beslöts att under säsongen utlysa en tävlan för färgbilder, icke enbart för formatet 24×36 mm (enl. Kodachrome och Agfa-Color neu), utan även för andra format och förfaranden, såsom Agfa-Color, Dufay-Color etc. Styrelsen erhöll i uppdrag att utarbeta reglerna.

§ 6 Herr M. Malmelin höll därefter kritik över de porträttbilder, vilka gjorts under klubbens övningskväll den 1 och 8 mars.

§ 7 Sekreteraren redogjorde i korthet för Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte, utställning och årstävlan den 24 april i Hotel Helsinki och förevisade de av klubben erövrade tvnne prisen. Framhölls att klubben till SKL´s följande möte våren 1939 måste donera ett nytt vandringspris för II gruppen i stället för det erövrade.

§ 8 Vid mötet utställdes 13 st. bilder från Danske Kamera-Pictorialister, Köpenhamn.

§ 9 Beslöts att klubbens 50-års jubileum bör firas den 6 mars 1939, emedan klubben konstituerades den 6 mars 1889.
Sekreteraren framhöll att styrelsen i framtiden på grund av klubbens tillväxt och i fall en större utställning skall arrangeras i samband med klubbens jubileum behöver flere arbetskrafter och föreslog att förstärka styrelsen nu genast provisoriskt samt å årsmötet ändra stadgarna och öka antalet styrelsemedlemmar.
Efter en längre diskussion beslöts att ge styrelsen vidsträckta fullmakter att avgöra frågan om en jubileumsutställning, välja åt sig ett oinskränkt antal nödiga medarbetare och inkomma med av behov påkallade förslag på årsmötet.

§ 10 Beslöts att på grund av ringa intresse och framskriden årstid icke arrangera någon vårutfärd. I stället föreslogs att möjligen arrangera en utfärd i september.

§ 11 Mötet avslutades med en supé i vilken 11 personer, varav 4 damer, deltogo.

Helsingfors, den 20 maj 1938
G. Tschernochvostoff
Sekreterare
W. Jakobsson


Berättelse över Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte, utställning och årstävlan i Helsingfors den 24.4.1938, arrangerad av Amatörfotografklubben i Helsingfors.

Årsmötet:
Detta ägde rum kl. 18.00 i ett av Hotel Helsinkis festrum. I mötet deltogo:
A. Pietinen, ordförande i SKL´s styrelse
V. Setälä, sekreterare
A. Hanste, skattmästare
G. Grönqvist, T. Mäkinen, representanter för Tampereen K.S. (m. 4 röster)
Kiviranta, Mattson, representanter för Turun Kamerat (m. 3 röster)
E. Pakkala, representant för Kuopion M. Valokuvauskerho (m. 2 röster)
U.P. Kokko, P. Hanste, representanter för Kameraseura (m. 4 röster)
W. Jakobsson, G. Tschernochvostoff, repr. för Amatörfotografklubben (m. 5 röster)
M. Poutavaara, Talvenheimo, repr. för Karjalan Kameraseura (m. 3 röster)
De övriga till SKL anslutna föreningarna: Sortavalan K.S., Mikkelin K.S., Pohjois-Karjalan K.S. (Joensuu), Porin Kamerankäyttäjät, Lahden Kamerakerho, Käkisalmen K.S. voro icke representerade vid mötet. De representerade föreningarna visade sig hava följande medlemstal per 31.12.1937:
Tampereen K.S. 92
Turun Kamerat 28
Kuopion M. Valokuvausk. 25
Kameraseura 81
Amatörfotografklubben 165
Karjalan Kameraseura 47
Att justera årsmötets protokoll valdes U.P. Kokko och G. Tschernochvostoff.
Förslaget att även styrelsens medlemmar såsom sådana skulle hava rösträtt vid årsmötet avböjdes.
Årsberättelsen och kassarapporterna upplästes, varpå ansvarsfrihet beviljades.
Medlemsavgiften fastställdes till Fmk 50:- per rösträtt såsom tidigare.
Till revisorer valdes P. Ingervo och V. Suikko, till suppleanter I. Wasenius och U.P. Kokko.
Styrelsen bestående av A. Pietinen, V. Setälä och A. Hanste, ävensom suppleanterna Othmar Nyblin och G. Tschernochvostoff, återvaldes.
Beslöts att Liitto skulle vederbörigen inregistreras och styrelsen erhöll fullmakt att företaga de härav påkallade ändringarna i stadgarna.
Frågan om en propagandabroschyr hänsköts till styrelsen.
G. Tschernochvostoff refererade i korthet frågan om mapputbyte. Detta ansågs önskvärt och frågan hänsköts till styrelsen i och för realiserande.
A. Hanste refererade frågan om ett förbud mot deltagande i sådana offentliga tävlingar, i vilka arrangörerna förbehöll sig rätt att mot en nominell ersättning inlösa inlämnade bilder. Resolutionsförslaget remitterades till styrelsen i och för slutligt redigerande och event. offentliggörande eller bekantgörande till vederbörande.
Frågan om årsmötet 1939 hänsköts till styrelsens avgörande under beaktande av Amatörfotografklubbens 50-års jubileum och fotografins 100-års jubileum, varvid även önskmålet om arrangerandet av ”fotografiska dagar” uttalades.

Utställningen:
var anordnad i Hotel Helsinkis festvåning. Bilderna voro upphängda på speciella ställningar beställda av Amatörfotografklubben. Kl. 9 på morgonen söndagen den 24 samlades ett antal medlemmar av klubben i utställningslokalen och kl. 11.00 var allt gjort och utställningen kunde öppnas. I ett kort andragande överlämnade klubbens ordförande ing. W. Jakobsson utställningen till Liittos styrelse, vars ordförande herr A. Pietinen förklarade den öppnad, redogjorde i korthet för Liittos strävanden och överlämnade ordet åt dir. T. Hyvärinen, medlem i prisnämnden. Denne redogjorde för prisnämndens arbete och, åtföljd av en tät skara åhörare, vandrade från ställning till ställning samt underkastade bilderna en utförlig kritik. Utställningen hölls öppen till kl. 17.00 och besöktes, trots otillräcklig reklam och vackert väder, av över 150 betalande gäster.
Årstävlingens resultat framgår ur det bilagda prisnämndsprotokollet. Prisnämnden bestod med avsikt av en yrkesfotograf (H. Iffland), en amatörfotograf (T. Hyvärinen) och en utomstående konstnär (A. Danning).
I den individuella tävlingen skördade A.F.K.´s medlemmar följande pris:
G. Tschernochvostoff: I pris i I gr. och hedersomnämnande; Hedersomnämnande i II gr.;
I. Wasenius: II pris i II gr. och hedersomnämnande, V pris i I gr.
M. Malmelin: V pris i I gr.
K. Nordfors: I pris i II gr.
Othmar Nyblin: V pris i II gr.
J. Kirchner: III pris i IIIa gr.
G. Groundstroem: II pris i IIIb gr.
Det officiella prisprotokollet kan ännu kompletteras med de högsta sammanlagda poängtalen för varje deltagare. De högsta poängtalen uppnåddes av:
I. Wasenius, A.F.K. 115 p.
P. Jänis, Warkaus (Kuopio) 110 p.
G. Tschernochvostoff, A.F.K. 109 p.
fru M. von Weöres, Kameraseura 106 p.
Othmar Nyblin, A.F.K. 104 p.
V. Wahlström, Åbo 100 p.
J. Kirchner, A.F.K. 98 p.
A. Hanste, Kameraseura 94 p.
P. Hanste, Kameraseura 94 p.
B.J. Schauman, Åbo 93 p.
Denna poänglista är icke officiell, men nästa gång har man för avsikt att uppställa speciella pris för högsta poängtal. Detta torde befordra både produktiviteten och kvaliteten av bilderna, då varje enskild medlem torde sträva till att inlämna ett fullt
antal av 5 goda bilder.
I klubbtävlingen vann A.F.K. denna gång det länge efterlängtade priset i I gruppen (landskap och arkitektur) – Suomen Kuvalehtis pokal.
Även priset i III gruppen (porträtt- och personbilder) tillföll klubben – för 3dje gången. Priset – en tavla av U. Eskola – erövrades alltså av klubben för alltid.
Det senaste året i Kuopio erövrade priset i III gruppen (övriga bilder) förlorade klubben däremot till Kameraseura i Helsingfors, vilken ävenledes vann det för alltid. Kameraseura donerade därför till Liitto ett nytt vandringspris – en orginell och vacker ordförandeklubba – för III gruppen.
Även Amatörfotografklubben måste nu donera ett pris för den II gruppen.

Amatörfotografklubben har alltså alla orsaker att vara nöjd med sitt deltagande i SKL´s årstävlan 1938: 8 individuella och 2 klubbpris jämte en överlägsen poängskörd hävdade för ett år framåt klubbens ledande ställning i landets fotografivärld.

SKL´s årsmöte avslutades med en supé i Hotel Helsinkis festvåning i vilken 31 personer deltogo, däribland styrelsemedlemmarna, klubbrepresentanterna, prisdomarna och även flere damer. Vid supén höllos flere tal, utdelades pris, samt togos ytterligare i skärskådande ett 50-tal av de bästa bilderna från utställningen, vilka upphängda på sina ställningar bildade en vacker bakgrund till festligheten.
G. Tschernochvostoff
Sekreterare


(Lyhennys pöytäkirjasta)
Suomen Kameraseurojen Liiton Vuosikilpailu 1938.

Kilpailuun osallistuivat seuraavat kameraseurat:
Karjalan Kameraseura, Viipuri 19 kuvalla
Mikkelin Kameraseura, Mikkeli 24
Kuopion Museoseurojen Valokuvauskerho, Kuopio 34
Tampereen Kameraseura, Tampere 22
Turun Kamerat, Turku 26
Kameraseura, Helsinki 21
Amatörfotografklubben, Helsinki 40
Yhteensä 186 kuvaa
Kilpailun ja näyttelyn järjesti tänä vuonna viimeksi mainittu seura, Suomen Kameraseurojen Liiton vuosikokouksen yhteydessä.
Palkintolautakuntaan kuuluivat: johtaja T. Hyvärinen, valokuvaaja H. Iffland ja taiteilija A. Danning.
Seuraavat henkilöt ovat saaneet palkintoja henkilökohtaisessa kilpailussa:

I ryhmä (maisema- ja arkkitehtuurikuvat):
I palkinto G. Tschernochvostoff, Helsinki ”Nouseva tuuli”
II palkinto B.J. Schauman, Turku ”Viadukt”
III palkinto Bertel Strömmer, Tampere ”Elokuun aamu”
IV palkinto Rouva M. v. Weöres, Helsinki ”Rantamaisema Lapinjärvellä”
V palkinto Ilmari Wasenius, Helsinki ”Jäätyneet jäljet”
V palkinto M. Malmelin, Helsinki ”Motljus”
Kunniamain. G. Tschernochvostoff, Helsinki ”Vanha mylly”
” Paavo Hanste, Helsinki ”Panssari”
” Urho Palsanen, Kuopio ”Syksyistä sumua”
” V. Wahlström, Turku ”Aamu”

II ryhmä (muoto- ja henkilökuvat):
I palkinto K. Nordfors, Helsinki ”Kissi”
II palkinto I. Wasenius, Helsinki ”Marianne”
III palkinto P. Jänis, Warkaus ”Pirtin hämärässä”
IV palkinto rouva M. v. Weöres, Helsinki ”Päivänkakkaroita”
V palkinto Othmar Nyblin, Helsinki ”Kesäkukkia”
Kunniamain. I. Wasenius, Helsinki ”Kyllä… ei…”
” G. Tschernochvostoff, Helsinki ”Etyydi”

Ryhmä IIIa (sekalaisia aiheita):
I palkinto J.E. Tuomi, Tampere ”Avoveteen”
II palkinto P. Jänis, Warkaus ”Teollisuuden symbooli”
III palkinto J. Kirchner, Helsinki ”Puddle”
IV palkinto V. Wahlström, Turku ”Riki”
V palkinto B. Lundsten, Turku ”Krystall”

Ryhmä IIIb (tilannekuvia):
I palkinto E. Mäkinen, Helsinki ”Päivätyön päätyttyä”
II palkinto G. Groundstroem, Helsinki ”Kaktuslandet”
Kunniamain. E. Mäkinen, Helsinki ”Kaski”
” E. Mäkinen, Helsinki ”Tuli”
” Kustaa Kaslin, Mikkeli ”Ongella”

Sitäpaitsi saivat:
T. Hyvärisen erikoispalkinnon mielenkiintoisesta tutkielmasta (II ryhmässä) hra. M. Poutavaara, Viipuri, kuvasta ”Tupakkatauko”.
Amatörfotografklubben´in erikoispalkinnon mielenkiintoisesta aiheesta (ryhmässä IIIa): J.E. Tuomi, Tampere, kuvasta ”Avoveteen”.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte fredagen den 23 september 1938 i Handelsgillet. Närvarande 37 personer. Ordförande ing. W. Jakobsson, sekreterare G. Tschernochvostoff, tävlingssekreterare M. Malmelin.

§ 1 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet såsom det första under en för klubben betydelsefull säsong, under vilken klubbens 50-års jubileum infaller.

§ 2 Följande nya medlemmar invaldes:
herr F.O. Källroos, ing. C.G. Gallen, agr. A. Spoof, herr A.L. Isberg, herr Thesleff, mag. H. Köhring, ing. Nils Svensson, herr H. Roström, fru M. Goebel, herr D. Palmberg, herr E. Raitinen, herr H.W. Urander, sammanlagt 12 personer.

§ 3 Ordföranden redogjorde för styrelsens beslut fattade på grund av de fullmakter styrelsen erhållit på maj-mötet i frågan om anordnandet av jubileumsutställningen i mars 1939. Meddelades att styrelsen planerar utställningen att hållas öppen under tiden 5-19 mars 1939 i Konstindustrimuseet i Stockmannska huset samt att styrelsen för genomförandet av allt arbete i samband med denna och jubileumsfirandet i övrigt har för avsikt att välja en 9-manna kommitté (jubileumskommitté), bestående av 3 sektioner (utställningskommitté, propagandakommitté och finanskommitté). Styrelsens åtgärder och planer godkändes och styrelsen erhöll i uppdrag att även vidare handla självständigt i denna angelägenhet.

§ 4 Till prisjury för klubbens sedvanliga årstävlan valdes W. Jakobsson, J. Kirchner och B.W. Rothe.

§ 5 Beslöts att arrangera en fotografisk utflykt till Fölisön och Fiskartorpet. Styrelsen erhöll i uppdrag att verkställa beslutet.

§ 6 Ordföranden meddelade att fiman Nyblins magasin (AB Finska Fotografiska Magasinet) donerade 3 stycken silverpokaler såsom pris till ”Utmanartävlingen”. Klubbens tacksamhet bekräftades med livliga applåder. Ordföranden meddelade vidare att styrelsen valt följande 9 personer såsom prisdomare i Utmanartävlingen under klubbåret 1938/39:
H. Iffland, A. Danning, T. Hyvärinen, B. Soldan, H. Aho, B. Tallgren, V. Setälä, E. Mäkinen, A. Hanste.
Till tävlingssekreterare utsågs herr M. Malmelin, vilken äger att varje gång utvälja tre av dessa prisdomare för varje enskild tävling. Beslöts att icke bekantgöra, vilka prisdomare som deltagit vid en enskild tävlings bedömning.
Till den första tävlingen voro endast 7 st. bilder inlämnade. Prisdomarens utlåtande upplästes och poängtalen annoterades, varpå det följande resultatet avkunnades:
I pris (25 p.) I. Wasenius ”Sommarmorgon”
II pris (23 p.) O. Nyblin ”Sommar”
III pris (22 p.) R. Roos ”Österbotten”
Poängställningen efter den första tävlingen blev:
I. Wasenius 25
O. Nyblin 23
R. Roos 22
G. Tschernochvostoff 20
A. Deinert 19
J. Kirchner 19
M. Malmelin 15
Förutom försvararena I. Wasenius, O. Nyblin och R. Roos, anmäldes till den förjande tävlingen (i oktober) följande 14 personer: L.R. Higgs, G. Groundstroem, O. Kreutz-Hansen, A. Deinert, G. Tschernochvostoff, C.G. Sjöblom, J. Kirchner, C. Grünberg, M. Malmelin, frk. E. Ulenius, W. Jakobsson, T. Borg, E. Karlsson och H. Herrmann. Inalles 17 personer bör sålunda deltaga i nästa tävlan.

[ Dessutom deltagit mottona: ”Juli”, ”Månne det var kallt”, ”Soligt” ]

§ 7 Herrarna W. Jakobsson, C.G. Sjöblom, O. Nyblin och G. Tschernochvostoff förevisade sina färgbilder medels en projektionsapparat samt berättade om sina erfarenheter vid färgfotografering.

§ 8 I supétävlingen deltogo 4 st. bilder. Priset tillföll herr I. Wasenius för en komisk porträtt, vilket införlivades med klubbens samlingar.

§ 9 I supén deltogo 8 personer.

Helsingfors, den 25 sept. 1938.
G. Tschernochvostoff
Sekreterare
W. Jakobsson


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors Styrelses och Jubileumskommitténs gemensamma möte onsdagen den 5 oktober 1938 i Handelsgillet. Närvarande: W. Jakobsson (ordf.), K. Nordfors, A. Nybom, O. Kreutz-Hansen, J. Kirchner, A. Goldbeck-Löwe, B.W. Rothe, M. Malmelin, O. Nyblin, H. Lunelund och G. Tschernochvostoff.

§ 1 . Ordföranden meddelade att styrelsen med stöd av klubbens beslut å mötet den 23 september beslutit kalla följande 9 personer till Jubileumskommittén … vilka samtliga godkände kallelsen.

§ 2 . Beslöts att Jubileumskommittén självständigt, dock med styrelsens stöd i den mån det är av behovet påkallat, skulle genomföra allt organisationsarbete i samband med firandet av Klubbens 50-års jubileum, anordnandet av en jubileumsutställning, igångsättandet av nödig propaganda och anskaffandet av nödiga medel. För detta ändamål indelades jubileumskommittén i 3 subkommittér med 3 man i varje, varav en sekreterare, såsom följer:
Utställningskommittén: W. Jakobsson, M. Malmelin, O. Kreutz-Hansen (sekr.)
Propagandakommittén: A. Deinert, J. Kirchner, K. Nordfors (sekr.)
Finanskommittén: A. Nybom, A. Goldbeck-Löwe, B.W. Rothe (sekr.)

§ 3 . Beslöts att klubbens sekreterare G. Tschernochvostoff även skall fungera såsom sekreterare vid jubileumskommitténs gemensamma möten ävensom att korrespondensen skulle koncentreras hos honom.

§ 4 . Uppdrogs vissa riktlinjer för kommittéernas arbete enligt följande:

Utställningskommittén: Ordföranden meddelade att Konstindustrimuseets lokal i Stockmannska huset (Centralgatan 2) beställts för tiden 5-19 mars 1939, med hänsyn till att klubbens jubileum infaller den 6 mars. Beräknades att ca. 500 bilder kunna utställas, varav ca. 200 utländska, ca. 200 inhemska och ca. 100 historiska. Beslöts att utställningen skulle erhålla en internationell karaktär. Herr Kreutz-Hansen åtog sig att ur litteraturen utplocka namnen på önskvärda utländska utställare, varjämte man med avseende å de nordiska länderna och Estland beslöt att vända sig till dessas centrala amatörförbund, för att erhålla nödiga bilder. För övrigt ansåg man att någon tävlan knappast kan arrangeras i samband med utställningen, åtminstone vad den utländska delen beträffar. Beslöts att icke göra någon åtskillnad mellan yrkesfotografer och amatörer. Beslöts att en katalog över utställningen skulle tryckas.

Propagandakommittén: Red. K. Nordfors åtog sig uppdraget att författa en historik över klubben, vilken historik skulle ingå i en festskrift eller årsbok, som bör publiceras till jubileet. För övrigt beslöts att propagandakommittén själv skulle utarbeta ett förslag till nödiga åtgärder. Uttalades önskemålet att utländska fotofabriker skulle anmodas att arrangera sina eventuella föredrag under tiden för klubbens jubileumsutställning.

Finanskommittén: Denna erhöll i uppdrag att utarbeta förslag till åtgärder i syfte att anskaffa nödiga medel för realiserandet av klubbens planer. Föreslogs att höja klubbens medlemsavgift till Fmk 75:- per år samt för jubileumsåret med ytterligare Fmk 25:- till Fmk 100:-. Herr Goldbeck-Löwe föreslog i detta sammanhang att klubben varje år skulle utge en väl tryckt årsbok, innehållande fotografiska artiklar och andra uppgifter, ett antal bildreproduktioner samt annonser, vilka skulle kunna betala tryckningen: detta skulle väl försvara en högre årsavgift. Beslöts att finanskommittén tillsammans med propagandakommittén skulle undersöka möjligheterna samt anställa nödiga kalkyler. För jubileumsåret kunde även klubbens historik ingå i årsboken. Föreslogs vidare att införa ett medlemsmärke att bäras på rockuppslaget, vilket möjligen även skulle kunna bilda en inkomstkälla.

§ 5 . Beslöts att jubileet skulle firas med en fest på jubileumsdagen, den 6 mars 1939. Formerna för denna fest samt frågan om eventuella andra evenemang lämnades till senare. Uttalades önskemålet att arrangera föredrag, färgbild- och smalfilmprojektion, varvid dock konstaterades att dessa icke kunna arrangeras i utställningslokalen.

§ 6 . Beslöts att subkommittéerna skulle förbereda sina frågor och att jubileumskommittén jämte styrelsen skulle sammanträda till ett nytt gemensamt möte torsdagen den 20 oktober kl. 19 på Handelsgillet.

Helsingfors, den 6 oktober 1938.
G. Tschernochvostoff
Sekreterare


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. Årsmöte onsdagen den 26 oktober 1938 å Handelsgillet. Utställningen besöktes av ca. 170 personer, vid det egentliga mötet voro närvarande 60 medlemmar. Ordförande W. Jakobsson, sekreterare G. Tschernochvostoff.

§ 1 Den talrika allmänhet, som infunnit sig för att taga del av årstävlingens resultat och för att bese de utställda tävlingsbilderna, hälsades välkommen av klubbens ordförande ing. W. Jakobsson, vilken härpå lämnade en kortfattad kritik av en del bilder.

§ 2 Till årstävlan 1938 voro inlämnade 128 kollektioner omfattande inalles 384 bilder. Av dessa blevo dock 10 kollektioner, vilka icke motsvarade tävlingsvillkoren, kasserade. I tävlingen deltogo således 118 kollektioner á 3 bilder. Prisjuryn bestod av ing. W. Jakobsson, vhvd. B.W. Rothe och herr J. Kirchner.
Prisen, bestående av konstnärliga tennföremål, tillföllo sålunda:

I pris ”Och det var sommar då” Heimo Karhunen
I pris ”Amri” Christel Kamprad
I pris ”Oktobersöndag” Fredrik Bogdanoff
II pris ”Nuages” Nils Erik Wickberg
II pris ”Hamnen” Helge Montell
II pris ”Trio” Åke Wasastjerna
III pris ”Höstsol” Fredrik Bogdanoff
III pris ”Kisse” Werner West
III pris ”Skärgårdssommar” fru V. Norrmén

Dessutom tilldelades hedersomnämnanden för följande kollektioner:
”Objektiv 158,374” G. Forsman
”Umbra” Kurt Nordfors
”Eroica” Sven Brotherus
”A.B.C.” frk. Erike Moltke
”Venezia” Erich Taht
”Opus 609” Åke Tollet
Närmare data framgår ur prisjuryns protokoll.

§ 3 Dr. Sven Brotherus från Wasa höll ett föredrag om en resa i Norge och Jämtland och förevisade en serie om ca. 70 skioptikonbilder.

§ 4 Herr A.L. Isberg förevisade en vacker 16 mm färgfilm från stadens parker och höll ett kort föredrag om färgfotografering. Filmförevisningen blev en succé och somliga, särskilt vackra scener utlöste spontana applåder från publikens sida.

§ 5 För att bereda även de intresserade bland publiken ett tillfälle att bivista en intern klubbtävling, övergick man härpå till Utmanartävlingen. Till den andra omgången i denna voro 14 st. bilder inlämnade. Då antalet utmanare och försvarare varit sammanlagt 17, befanns att 3 bilder uteblivit.
Prisdomarnas utlåtanden upplästes och poängtalen annoterades, varpå följande resultat avkunnades:
I pris (28 p.) I. Wasenius ”I dimma”
II pris (25 p.) G. Tschernochvostoff ”Duto”
III pris (24 p.) M. Malmelin ”Vila”

Poängställningen efter den andra tävlingen blev:
I. Wasenius 53
G. Tschernochvostoff 45
M. Malmelin 39
R. Roos 35
O. Nyblin 35
J. Kirchner 35
A. Deinert 33
C. Grünberg 20
Th. Borg 20
E. Karlsson 18
G. Groundstroem 14
L.R. Higgs 13
E. Uhlenius 12
W. Jakobsson 9
Förutom försvararna I. Wasenius, G. Tschernochvostoff och M. Malmelin, anmäldes följande 11 personer till den tredje tävlingen i november: …

[ Dessutom deltagit mottona: ”Tristesse”, ”Vårvinter”, ”Ödestimmen”, ”Anvers”, ”Autumn”, ”Dyster”, ”Fiske”, ”Framåt”, ”Inför det avgörande steget”, ”Krist”, ”Mot högre rymder” ]

§ 6 Följande nya medlemmar till ett antal av 14 invaldes i klubben:
fröken Ebba Norrmén, herr Bamford, dir. Armand Liljefors, herr H. Oelsner, Hj. Eckert, dipl.ing. Hans Rosenberg, dr. S. Helsingius, herr C.H. Sothman, ing. M.R. Pitkänen, dir. Åberg, ing. Helge Montell, fröken Karin Hildén, herr Georg Lindfors, Fredrik Bogdanoff.

§ 7 Sekreteraren uppläste årsberättelsen för det 50:de verksamhetsåret 1937-38, vilken godkändes.

§ 8 Skattmästaren redogjorde för klubbens finansiella ställning och uppläste revisorernas berättelse.

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna klubbåret 1937-38.

§ 10 Beträffande verksamhetsprogrammet beslöts att följa de tidigare utstakade riktlinjerna, ävensom att i övrigt överlämna åt styrelsen att utarbeta och fastställa programmet.

§ 11 Då den hittillsvarande medlemsavgiften befunnits vara för låg, beslöts att höja densamma till Fmk 75:- samt att öka densamma med anledning av de i samband med klubbens jubileum stegrade kostnaderna med ytterligare Fmk 25:- speciellt för detta år, eller sammanlagt Fmk 100:-.

§ 12 I tur att avgå från styrelsen voro herrarna O. Nyblin, J. Kirchner och F. Runeberg. Herr O. Nyblin återvaldes och herrarna I. Wasenius och M. Malmelin invaldes enhälligt.

§ 13 Till revisorer valdes enhälligt herr G.A. Deinert och red. K. Nordfors, och till revisorssuppleanter herr H. Herrmann och vicehäradshövding B.W. Rothe.

§ 14 Beslöts att anförtro åt herr C. Grünberg skötseln av klubbens bibliotek och anordnandet av utlåningen å hans kontor Foto-Työ, Glogatan 8. Styrelsen äger att överenskomma med herr C. Grünberg om detaljerna ävensom att avgöra frågan om eventuella nyanskaffningar.

§ 15 Årsmötet avslutades med en supé, i vilken 12 personer deltogo.

Helsingfors, den 28 oktober 1938.
G. Tschernochvostoff
Sekreterare
Justerat: W. Jakobsson


Årsberättelse över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 50:de verksamhetsår
1937-38.

Antalet medlemmar per 1/10 1937 utgjorde 115; då under klubbåret 83 nya medlemmar inträtt och 17 medlemmar avgått, utgör medlemsantalet per 30/9 1938 181 personer. Inga ständiga medlemmar eller hedersmedlemmar finnas för närvarande.
Kassaställningen framgår ur skattmästarens tablå.
Medlemsavgiften har under klubbåret varit Fmk 50:- per år för alla medlemmar.
Styrelsen bestod av ing. W. Jakobsson ordf., prof. H. Lunelund vice-ordf., G. Tschernochvostoff, sekr., Othmar Nyblin, skattmästare och materialförvaltare, J. Kirchner, bibliotekarie, fotograf F. Runeberg, utan portfölj. I tur att avgå äro: O. Nyblin, F. Runeberg och J. Kirchner (vilken sistnämnde invalts senaste år i stället för herr K.V. Lindqvist, som skulle hava varit i turen att avgå i år).
Revisorer hava varit: dir. F. Englund och vhvd. T. Blomberg, samt revisorssuppleanter dr. G.A. Wetterstrand och herr B. Tallgren.
Prisnämnd. Någon ständig ordinarie prisnämnd existerade under året icke, utan valdes prisdomare varje gång skilt enligt tävlingsreglerna.
Biblioteket. En del böcker och tidskrifter anskaffades vid klubbårets början, en förteckning över till låns stående böcker och tidskrifter ävensom utlåningsregler utarbetades och en regelbunden lånegörelse anordnades.
Inventarier. Ingen förändring.
Funktionärer: Herr M. Malmelin fungerade såsom biträdande sekreterare.
Sammanträden. Under det gångna året har klubben sammanträtt till möten 9 gånger (27/10 1937 -årsmöte, 17/11, 15/12, 27/1 1938, 21/2, 14/3, 21/4, 19/5 och 23/9), varav 8 ggr. i Handelsgillet och 1 gg. i Konservatoriets lilla sal. Frekvensen på mötena har åter stigit och uppnått i medeltal den rekordartade siffran av 41 medlem (mot 27½ året förut och 17½ ytterligare ett år tidigare). Dessutom förekommo under året: den 6/3 1938 en vinterutfärd till Westend med 12 deltagare, den 1/3 1938 en övningskväll i porträttfotografering i atelier Runeberg med 14 deltagare och den 8/3 1938 en övningskväll i förstoring på Nyblins laboratorium med 15 deltagare.
Tävlingar:
Årstävlan 1937 samlade 107 kollektioner á 3 st. bilder i varje. 2 st. första, 4 st. andra och 5 st. tredje pris i form av nysilverföremål, ävensom 11 st. hedersomnämnanden utdelades. Bildkvaliteten var rätt hög och utställningen, som anordnats i Handelsgillets stora sal och besökts av ca. 130 personer var lyckad. Ett illustrerat referat över utställningen och tävlingen utkom dagen därpå i Hufvudstadsbladet.
Utmanartävlingarna: Den gamla tävlingen om ”Utmanarpokalen”, vilken påbörjades i november 1935, avgjordes slutligen i november 1937 genom en omtävlan mellan I. Wasenius och G. Tschernochvostoff och vanns av den senare. Utmanartävlingen 1937/38 enligt förändrade regler förekom regelbundet på varje möte f.o.m. september 1937 t.o.m. maj 1938 och vanns av G. Tschernochvostoff. Den ansågs dock vara enformig, varför f.o.m. den 5:te tävlingen infördes ett andra pris, vilket vanns av I. Wasenius. Sistlidne september påbörjades slutligen den nya ”Utmanartävlingen 1938/39” med tre pris, vilken skall fortgå under denna säsong och avslutas i maj 1939.
Borgå-tävlingen mellan bilderna tagna under utfärden till Borgå den 6/6 1937 arrangerades i november 1937 och blev en stor succé, i det icke mindre än 37 bilder deltogo i densamma. Tävlingen var anordnad i tre motivklasser och i varje klass tilldelades 1 st. första, 1 st. andra samt 1 st. tredje pris.
Motivtävlingar. Av dessa förekommo endast 2 st.: ”Landskap” i december (13 st. bilder) och ”Vinterbild” i april (10 st. bilder). Den sistnämnda var avsedd att tillgodogöra resultaten under vinterutfärden till Westend i mars, dock har väderleken då varit olämplig för en intressantare fotografering. Motivpokalen tillföll definitivt herr I. Wasenius.
Övningstävlingar: dessa infördes f.o.m. september 1937 för att tillgodose de mindre erfarna fotografernas intressen och förekommo inalles 6 gånger (i september, november, december, januari, februari och april). De voro indelade i tvenne klasser: nybörjareklass och fortbildningsklass. Prisen bestod i promesskort, donerade av Nyblins magasin.
Filmtävlan. En smalfilmstävlan arrangerades i december. Till denna voro en 9,5 mm och två 16 mm filmer inlämnade. Det är att hoppas att anslutningen till denna tävlan blir större i år.
Supé-tävlingar. Av dessa förekommo endast tre: i januari (9 bilder), februari ( 9 bilder) och september (4 bilder). Tre bilder införlivades sålunda med klubbens samling.
Bildkritik. En dylik, oberoende av tävlingarna, förekom fyra gånger: i december, januari, mars och maj. Kritiken utövades av M. Malmelin, F. Runeberg och G. Tschernochvostoff.
Utställningar. Frånsätt tävlingarna, förekom endast en utställning under året: i maj, då 13 st. bilder från Danske Kamera-pictorialister utställdes.
Föredrag och förevisningar. Frånsett filmförevisningar och referat i samband med utställningar och tävlingar förekommo under året:
1) i november: färgbildförevisning av V. Setälä med förklaring, Leica-diapositiv av W. Jakobsson från Borgå-utfärden.
2) i februari: diapositiv av B. Tallgren från en resa i Tyrolen, föredrag av G. Tschernochvostoff: ”Tonseparering enligt olika metoder”.
3) i mars: förevisning av en självgjord förstoringsapparat av M. Malmelin.
4) i april: diapositiv från frihetskriget av G. Lönnqvist, färgbilder av W. Jakobsson o.a. med förklaringar.
5) i september: färgbilder av W. Jakobsson, C.G. Sjöblom, O. Nyblin och G. Tschernochvostoff, med förklaringar.
Såsom härav framgår, dominerade bildförevisningarna medels projektion, medan egentliga föredrag voro sparsammare företrädda än året förut.
Filmning. Frånsett filmtävlingen i december, förekommo under året endast tvenne filmförevisningar:
1) i januari: O. Nyblins film från Hogland (16 mm).
2) i mars: en Agfa-film från en kanotresa i Lappland (16 mm). Flere filmförevisningar borde upptagas på klubbens program under det kommande året, för att giva mera material åt våra filmentusiaster.
Samarbete med andra sammanslutningar: Den 24 april 1938 deltog klubben i Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte, utställning och årstävlan, vilka voro arrangerade av vår klubb i Hotel Helsinkis festsal. Vid Liittos årsmöte representerades klubben officiellt av ordföranden W. Jakobsson och sekreteraren G. Tschernochvostoff. I tävlingen deltogo 12 av klubbens medlemmar med sammanlagt 40 bilder och det åter med stor framgång. Klubben erövrade äntligen för första gången vandringspriset i grupp I (landskap och arkitektur), vilken hittills ansetts vara svagast i vår klubb, och dessutom för tredje gången och därmed definitivt vandringspriset i grupp II (porträtt och personbilder). Vår klubb förlorade visserligen det en gång tidigare vunna priset i grupp III definitivt till Kameraseura, var dock även i denna grupp en god tvåa i poäng. Överhuvudtaget har klubben ytterligare hävdat sin ledande ställning på dessa årstävlingar. Klubbens medlemmar erövrade även ett rekordartat antal individuella pris: 2 st. I:sta, 2 st. II:dra, 1 st. III:dje och 3 st. V:te, sammanlagt alltså 8 pris och dessutom 3 hedersomnämnanden. Styrelsen anser att det finns alla skäl för klubben att fortsätta med sitt deltagande i SKL och att ytterligare utveckla samarbetet med de andra sammanslutningarna i landet.
Direkta relationer med andra klubbar hava däremot icke utbyggts vidare. Speciellt låg mapputbytet helt nere. Vi hava visserligen erhållit 2 st. mappar från Danmark, men icke skickat något i utbyte, vilket med det snaraste borde göras. Även från Sverige har mapputbyte föreslagits och av oss accepterats. Dessutom äro flere klubbar i landet skyldiga oss bildkollektioner i utbyte mot vår gamla mapp. Med tanke på de stundande jubileumsutställningarna i Sverige och hos oss under nästa vinter är det dock kanske bäst att uppskjuta forceringen av mapputbyte till ett senare datum, isynnerhet då även SKL umgås med planer att organisera ett hela landet omfattande mapputbyte.

Då klubben nu avslutat sitt femtionde verksamhetsår, kan styrelsen med tillfredsställelse konstatera, att detsamma i alla avseenden varit rekordartat och att klubben synes utveckla sig i rätt riktning. Dock återstår ännu mycket att göra för att klubbens verksamhet och betydelse faktiskt skulle motsvara behovet och det intresse för fotografering vilket synes förefinns bland den stora allmänheten. Först och främst måste vi se till att medlemsantalet ökas och att klubbens finansiella ställning förbättras. Först då kunna vi med tillförsikt invänta den dag – den 6 mars 1939 – då klubbens 50-års jubileum skall firas.

Helsingfors, den 23 oktober 1938.
Å Styrelsens vägnar:
G. Tschernochvostoff
Sekreterare


[ Urklipp ur Hufvudstadsbladet 27.10. 1938:

Amatörfotografernas hösttävlan.
Amatörfotografklubben har haft sin sedvanliga hösttävlan för landets amatörfotografer, och prisutdelningen ägde rum i går på Handelsgillet. Klubbens medlemmar voro i talrik mängd närvarande vid tillfället, och i salen där man sammanträdde hade tävlingsbilderna upphängts till beskådande så långt väggytorna räckte.
Klubbens ordförande, ingeniör W. Jakobsson, som också varit med i prisnämnden, meddelade oss i korta drag principerna för tävlingen. Bilderna tävla kollektionsvis, sade han. Varje deltagare lämnar in tre bilder. Varje större eller mindre serier gillas. Vid bedömningen värdesättes varje enskild bild i poäng från 0 till 10, och summan av deras poängtal blir gällande för serien. Finns i den en mycket svag bild, drar den alltså starkt ned vinstchanserna, även om någon av de tre bilderna är särskilt bra. Vid den här tävlingen ha inlämnats 128 bildserier eller, i bilder räknat, 384 stycken fotos. Genomsnittsnivån hos dessa tävlingsbilder har i år varit betydligt högre än någonsin förut och detsamma gäller deltagarnas antal.
Vid en rond bland de upphängda bilderna konstaterade man först och främst, att man i fråga om flertalet av dem säkert inte hade gissat att de voro verk av amatörer, om man inte hade vetat det förut. Deras motiv voro mycket växlande. Bland de dominerande iakttog man t.ex. Helsingforsvyer, olika slags stilleben och glimtar från den nyss upplevda sommaren.
De utdelade prisen voro av tre grader med tre pristagare inom varje. Den av första pristagarna, som kommit upp till det högsta poängtalet, hade särskilt hedrat sig med en bild som gav något av sommardoften i en ängsglänta – strån och blommor, frodigt vajande omkring ett stycke gärdesgård, det hela som i fyllig skugga under ljusa skyar. Det hade också lyckats honom att effektfullt fånga härligheten av en rikt blommande furktträdkvist. Till dessa anslöt sig en interiör från en mangelbod eller något dylikt, där prisnämnden hade funnit ljuset alltför skarpt men motiv och uppfattning nog säregna att ändå förskaffa den ett ganska högt poängtal.
En annan av de av tre i första prisklassen hade t.ex. åstadkommit en dekorativ bild av Uspenski-katedralen i snö och ett konturfast och orginellt taget flickporträtt. Nummer tre i samma prisklass utmärkte sig särskilt genom en vacker höstbild Oktobersöndag, med lysande lövmassor mot en dunklare fond.
Bland andrapristagarna hade en excellerat i hamnbilder med bra belysningsbalans över ångbåtsskrov och vatten. En annan väckte vårt intresse genom en utmärkt bild från Helsingfors station i väta och närbild av en groda kravlande sig upp ur vattnet – ett motiv som krävt en hel del både tålamod och anpassning av sin förevigare.
Innan han skred till prisens utdelning, höll ingeniör Jakobsson ett kort anförande, där han i huvudsak antydde de synpunkter, som varit ledande för prisnämnden. Han fäste därvid också uppmärksamheten vid en bild, som enligt nämndens åsikt var den finaste vid hela tävlingen, men som inte hade kunnat prisbelönas, på grund av att den inte inskickats på gilltigt sätt. Det var ett stilleben med några gamla böcker och en ljusstake och en mjuk, konstnärlig helhetston.
Efter prisutdelningen förevisade en av klubbens medlemmar diapositivbilder, upptagna av honom under en resa i Sverige och Norge. Därefter förevisades en färgfilm av förbluffande god kvalitet och behandlade ämnet Parker i Helsingfors. Den mottogs med starkt bifall.
Amatörfotografklubben är vår äldsta sammanslutning inom denna bransch och kan instundande mars fira sitt femtioårsjubileum. Den kommer att begå det med en stor internationell fotografiutställning.
Prislistan från klubbens hösttävling ser ut som följer … ]


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte onsdagen den 23 november 1938 å Handelsgillet. Närvarande 51 personer. Ordförande ing. W. Jakobsson, sekr. G. Tschernochvostoff.

§ 1 Ordföranden meddelade att direktör A. Nybom till klubben donerat en ståtlig och vacker silvervas såsom vandringspris och överlåtit åt klubben att bestämma tävlingsvillkoren för densamma. Ordföranden uttalade klubbens tacksamhet till donatorn och mötet bekräftade det med livliga applåder. Ordföranden föreslog från styrelsens sida att silverpjäsen skulle användas såsom pris för en ny ”utmanartävlan” nästa år, eventuellt enligt förändrade regler. Red. K. Nordfors föreslog att vasen skulle utgöra en ”grand prix” och tilldelas varje år den, som erhåller mest poäng under årets tävlingar. Sekreteraren redogjorde för en ”grand prix” tävlan, vilken årligen arrangeras i Kameraseura. Herr G.A. Deinert understödde herr Nordfors förslag och föreslog att styrelsen skulle utarbeta ett förlag till en ”grand prix” tävlan och inkomma med detta efter nyåret. Förslaget accepterades och styrelsen erhöll uppdraget.

§ 2 Följande 6 nya medlemmar invaldes: fröken Betty Dimond-Hampf, Gunvor Svensson, Maria Krüger, herr Nils Helander, Alf Danning, dir. Erik Lönnberg.

§ 3 Sekreteraren meddelade att de båda finskspråkiga föreningarna Kameraseura och Kamerasissit bett Amatörfotografklubben vara prisdomare i en tävlan mellan dessa. Till detta ändamål bör klubben välja 3 neutrala prisdomare jämte en eller två suppleanter. Beslöts att acceptera uppdraget och överlåta åt styrelsen att välja prisdomarna, varvid dock ing. W. Jakobsson och red. K. Nordfors föreslogos som dylika. Konstaterades att prisdomarna icke få vara Kameraseuras eller Kamerasissits medlemmar.

§ 4 Till den tredje omgången i ”Utmanartävlingen” voro 12 st. bilder inlämnade. Då antalet utmanare och försvarare varit sammanlagt 14, befanns att 2 bilder uteblivit. Prisdomarnas utlåtande upplästes och poängtalen annoterades, varpå följande resultat avkunnades:
I pris (28 p.) Othmar Nyblin ”Höst”
II pris (26 p.) M. Malmelin ”Efter solnedgången”
III pris (26 p.) G. Tschernochvostoff ”Mistral”
Tävlingen mellan de två sistnämnda avgjordes före mottokuvertens brytande medels omröstning, varvid rösterna utföllo 22 mot 16.
Poängställningen efter tredje tävlingen blev: I. Wasenius 76, G. Tschernochvostoff 71, M. Malmelin 65, O. Nyblin 63, …

[ Mottona som deltagit: ”Valamo”, ”Skär”, ”Nattblomma”, ”November”, ”Nubb”, ”Nymphea alba”, ”Skeppare”, ”Come back”, ”Efter solnedgången”, ”Höst”, ”Karin”, ”Mistral” ]

§ 5 Resultaten i övningstävlingarna blevo:

a) Nybörjarklassen: 12 inlämnade bilder. Prisdomare M. Malmelin. Prisen tillföllo sålunda:
II pris H. Oelsner ”Vorfrühling” 4 p.
III pris Curt Seidenschnur ”Stänk och flikar” 2 p.
III pris Gunvor Svensson ”Serenad” 2 p.
III pris Gunvor Svensson ”Gammal lada” 2 p.
IV pris Ebba Norrmén ”Åländsk stämning” 1 p.

b) Fortbildningsklassen: 7 inlämnade bilder. Prisdomare A. Nybom.
II pris Rabbe Schauman ”Oktober” 4 p.
II pris Lars Norrmén ”Båtmålning” 4 p.
III pris A. Deinert ”London bridge i dimma” 2 p.
IV pris Lars Norrmén ”Från Skansen” 1 p.
IV pris Lars Norrmén ”Finlands flagga” 1 p.

§ 6 Till ”Färgbildstävlingen” voro 46 kollektioner á 3 bilder inlämnade. Prisdomarna voro konstnärerna Eric Wasström och Alf Danning och herr A.L. Isberg, vilken sistnämnda lämnade kort kritik över bilderna medan tävlingssekreteraren M. Malmelin projicerade bilderna. Samtliga tävlingsbilder ävensom 10 st. utom tävlan projicerades, vilket tog rätt lång tid i anspråk.
Prisen tillföllo sålunda:
I pris 9×12 cm, raster ”Avus” G. Tschernochvostoff
II pris 24×36 mm, substr. ”Höstprakt” G. Tschernochvostoff
III pris ” ”Flora och Pomona” Helge Åkerberg
IV pris ” ”Y” Othmar Nyblin
V pris ” ”Näckrosor” B. Westermarck
VI pris ” ”Sommarporträtt” G. Tschernochvostoff
Närmare detaljer framgår ur prisjuryns bilagda protokoll.

§ 7 Härpå höll herr S. Johansson ett med vackra diapositiv illustrerat föredrag över ”Fotografering med minatyrkamera”, under vilket han på ett vältaligt sätt sökt påvisa 24×36 mm filmkamerornas stora förtjänster.

§ 8 Mötet avslutades med en supé, i vilken 15 personer deltogo.

Helsingfors, den 24 november 1938.
G. Tschernochvostoff
Sekreterare.
Justerat: W. Jakobsson


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte onsdagen den 14 december 1938 å Handelsgillet. Närvarande 44 personer. Ordförande ing. W. Jakobsson, sekreterare G. Tschernochvostoff.

§ 1 Följande nya medlemmar anmäldes och invaldes: ing. Hj. Mehring, herr George Johnson, stud. Sigvard Skog.

§ 2 Ordföranden meddelade om att förberedelserna till den internationella utställningen i mars 1939 fortskrida och att inbjudningarna komma att utsändas i dagarna. Samtidigt meddelades att ett arrangemang träffats med Tilgmanns tryckeri, enligt vilken det sistnämnda på egen risk utger en festpublikation till klubbens jubileum samt överlåter gratis till klubben ett tillräckligt antal exemplar för att utdelas bland medlemmarna. Publikationen kommer huvudsakligen att innehålla klubbens historik, vilken skrives av red. K. Nordfors, samt 24 st. reproduktioner av medlemmarnas och utländska utställarnas bilder i konsttryck.
Beslöts att styrelsen skulle ombesörja valet av bilderna. För detta ändamål böra medlemmarna inlämna sina bilder till Nyblins magasin före julen.

§ 3 Ordföranden meddelade att Suomen Valokuvaajain Liitto r.y. har för avsikt att utgiva en bok om Fotografiens historia i Finland, för vilket ändamål nämnda förbund startat ett s.k. Kamera-lotteri. Lotterna á 10 mk stycket kunna erhållas i fotografiska affärer.

§ 4 Till den fjärde ”Utmanartävlingen” voro 10 st. bilder inlämnade. Då antalet försvarare och utmanare varit 13, befanns att 3 bilder uteblivit.
Prisdomarnas utlåtanden upplästes och poängtalen annoterades. Resultatet blev:
I pris (30 p.) M. Malmelin ”Portal”
II pris (25 p.) G. Tschernochvostoff ”Landskapsetyd”
III pris (24 p.) Othmar Nyblin ”Storm”
Poängställningen efter fjärde tävlingen blev: I. Wasenius 99, G. Tschernochvostoff 96, M. Malmelin 95, Othmar Nyblin 87, …

[ Dessutom deltagit mottona: ”På besök hos John Blund”, ”Sommar”, ”Vinter”, ”Engineer”, ”Jord”, ”Morgondimma” ]

§ 5 Resultaten i övningstävlingarna blevo:

a) Nybörjarklassen: 13 inlämnade bilder. Prisdomare M. Malmelin.
I pris P.H. Fabritius ”Sommarminne” 8 p.
I pris Betty Dimond-Hampf ”Isen e´ borta” 8 p.
II pris Betty Dimond-Hampf ”Ålandskap” 4 p.
II pris Gunvor Svensson ”Gegenlicht” 4 p.
III pris Ebba Norrmén ”Efter ovädret” 2 p.
III pris H. Rosenberg ”Höstspegel” 2 p.
III pris Sigvard Skog ”Studium” 2 p.
IV pris Alfons Währn ”Amatör 13” 1 p.

b) Fortbildningsklassen: 4 inlämnade bilder. Prisdomare G. Tschernochvostoff.
II pris Lars Norrmén ”Högsommar” 4 p.
IV pris Lars Norrmén ”Segelflygläraren” 1 p.

§ 6 Medan projektionsapparaterna för filmtävlingen iordningställdes anhöll red. K. Nordfors om ordet och bad medlemmarna att hjälpa honom vid insamlandet av materialet till historiken utöver det som finnes i klubbens protokoll, i form av muntliga meddelanden, hågkomster, intressanta dokument m.m.

§ 7 Vidare påpekade red. K. Nordfors att klubbens protokoll ge vid handen att tidigare separatutställningar av enskilda klubbmedlemmars bilder brukade arrangeras. Dylika separatutställningar vore önskvärda även nu. Efter det förslaget understöddes av sekreteraren, beslöts att överlämna saken till styrelsen i och för förverkligande.

§ 8 Härpå förevisades de till filmtävlingen inlämnade två filmerna, först utan kommentarer och sedan andra gången med kritik av herr B. Soldan. Såsom av bilagda prisdomareprotokoll framgår, voro endast två filmer inlämnade. Tävlingen gällde motivet ”Semester”.
Priset tillföll filmen ”Hallå, Savolax kallar” (16 mm) med mottot ”Bixi-film”. Upphovsmannen befanns vara Dr. S. Helsingius, Somero.

§ 9 Som sista programnummer förevisades en kollektion av 11 st. bilder tillsända från Danske Kamera-Pictorialister, Köpenhamn. Utställningen beledsagades med ett kort referat av G. Tschernochvostoff.

§ 10 Mötet avslutades med en supé, i vilken 10 personer deltogo.

Helsingfors, den 15 december 1938.
Sekreteraren


Helsingfors den 26.11. 1938

Amatörfotografklubben. Helsingfors.

Härmed anmäles semesterfilmen ”Hallå, Savolax kallar” till deltagande i den av Amatörfotografklubben i Helsingfors anordnade smalfilmtävlingen 1938.
Angående filmen önska vi upplysningsvis meddela följande:
1) Bildscenernas sammanlagda längd utgör 68 m 40 cm.
2) Texternas sammanlagda längd utgör 12 m 60 cm.
3) Filmen är upptagen delvis Agfa Pan. 16 mm., Gevaert Pan. o. Gevaert Super 16 mm samt färgbilderna delvis på Agfa Color Neu och Kodachrom. Till texterna har använts uteslutande Gevaert Positiv film.
4) Samtliga bildscener och texter äro filmade med 16-bilders hastighet utom kartta scenerna där 1-bilds hastighet kommit till användning.
5) Samtliga scener äro absolut skarpt inställda. Om det oaktat vid projektionen av filmen vid övergång från svart-vit scen till färgscen eller mellan två färgscener oskarphet skulle uppträda, tycks detta bero på att emulsionsskiktet hos färgfilm (speciellt Kodachrom) är litet tjockare än hos övrig film och alltså fordrar en obetydlig vridning av projektorobjektivet.
Högaktninsfullt
”Bixi-film”


Protokoll, fört vid bedömningen av smalfilmstävlan för mötet den 14/12 1938. Samtliga utsedda domare, herrar W. Jakobsson, A. Isberg och B. Soldan, voro närvarade.

§ 1 . Inom utsatt tid hade tvenne (2) filmer inlmnats: en 16 mm med motto ”Bixi-film” och en 9½ mm med motto ”Puck”, vardera försedda med föreskrivna uppgifter om filmlängden m.m., samt mottokuveret.

§ 2 . Fastställdes att vardera filmerna voro berättigade deltaga i tävlingen.

§ 3 . Filmerna förevisades och bedömdes i enlighet med föreskrivna regler.

§ 4 . Vid sammanräknandet av poängsiffrorna erhöllo:
”Bixi-film” ”Puck”
för fotograferingen 7+8+7=22 p. 7+7+5=19 p.
för klippn. & montage 7+7+8=22 p. 4+7+5=16 p.
för helhetsintrycket 10+16+15=41 p. 7+13+10=30 p.
summa 85 p. 65 p.
Segraren blevo sålunda motto ”Bixi-film”.

§ 5 . Hr. B. Soldan åtog sig välvilligt vid mötestillfället referera bedömningen, samt giva en kortfattad kritik av filmerna.

Helsingfors, den 7 december 1938.
In fidem


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte fredagen den 27 januari 1939 å Handelsgillet. Närvarande 38 personer. Ordförande prof. H. Lunelund (v.o.), sekreterare G. Tschernochvostoff.

§ 1 Följande nya medlemmar anmäldes av styrelsen och blevo invalda:
löjtn. R.F. Skoroupo, dir. W.F. Hackman, dir. Ilmonen, herr Åke Sjöman, Pehr Andersin.

§ 2 Ordföranden redogjorde i korthet för jubileumskommitténs beslut angående utställningen och festen den 5 mars, samt uppmanade medlemmarna vilka ämna deltaga i utställningen att påskynda inlämningen av bilderna.

§ 3 Meddelades att herrarna I. Wasenius och G. Tschernochvostoff till Utmanartävlingen donerat ett extra pris, att tilldelas den (utom de tre ordinarie pristagarna), som under de återstående 5 tävlingarna uppnår den högsta genomsnittliga poängsiffran, sålunda att hans slutliga poängsumma för dessa 5 tävlingar divideras med antalet gånger han tävlat.

§ 4 Till den femte ”Utmanartävlingen” voro 11 bilder inlämnade. Då antalet försvarare och utmanare varit 14, befanns att 3 bilder uteblivit.
Prisdomarnas utlåtanden upplästes och poängtalen annoterades, varvid det konstaterades att det högsta poängtalet (23) uppnåtts av tre bilder. Efter en omröstning i enlighet med reglerna erhöll bilden ”Sotare” 54 röster, ”Morgongryning” 49 röster och ”Lek med elden” 35 röster. Resultatet blev:
I pris I. Wasenius ”Sotare”
II pris M. Malmelin ”Morgongryningen”
III pris Othmar Nyblin ”Lek med elden”
Poängställningen efter fem tävlingar blev: I. Wasenius 122, M. Malmelin 118, G. Tschernochvostoff 118, Othmar Nyblin 110, …

[ Dessutom deltagit motton: ”Rökridå”, ”Pyrop”, ”Nocturne”, ”Oktoberdag”, ”Åbo”, ”1000”, ”Vår”, ”O.S.” ]

§ 5 Resultatet i övningstävlingarna blevo:

a) Nybörjarklassen: 9 inlämnade bilder. Prisdomare M. Malmelin.
II pris fröken Maria Krüger ”Futurum” 4 p.
II pris ing. H. Rosenberg ”Nattmotiv” 4 p.
III pris fröken Ebba Norrmén ”Senhöst” 2 p.
III pris herr C.H. Sothman ”Trotsigt hav” 2 p.
III pris fröken Maria Krüger ”M.K.I” 2 p.
IV pris ” ”M.K.II” 1 p.

b) Fortbildningsklassen: 10 inlämnade bilder. Domare B. Soldan.
I pris Lars Norrmén ”Jämijärvi” 8 p.
II pris ” ”Blåsippor” 4 p.
II pris ” ”Segelflygmoln” 4 p.
III pris ” ”Familjeutfärd” 2 p.
III pris Rabbe Schauman ”Rimfrost” 2 p.
IV pris ” ”Skuggspel” 2 p.
IV pris Lars Norrmén ”I dimman” 1 p.
IV pris P.H. Fabritius ”Törst” 1 p.
IV pris ” ”Vintermorgon” 1 p.
IV pris Åke Sjöman ”Vinter 1939” 1 p.

§ 6 Härefter höll G. Tschernochvostoff ett föredrag: ”100 år fotografi” samt berättade om sina intryck från jubileumsutställningen i Stockholm. Föredraget illustrerades med episkopisk projektion.

§ 7 Mötet avslutades med supé, i vilken 8 personer deltogo.

Helsingfors, den 29 januari 1939.
G. Tschernochvostoff
Sekreterere


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. Styrelsemöte den 8 februari 1939 å restaurant König. Närvarande: W. Jakobsson (ordförande), I. Wasenius, M. Malmelin och G. Tschernochvostoff.

§ 1 Sekreteraren förelade ett till Styrelsen inkommet skriftligt motiverat förslag om inval av 10 hedersmedlemmar med anledning av Klubbens stundande 50-års jubileum. Förslaget ansågs vara väl motiverat, varför beslöts att förelägga frågan i och för ett beslut på Klubbens ordinarie månadsmöte den 17 februari.

§ 2 Då Klubbens jubileumsutställning den 5-19 mars icke är förenad med någon tävlan, beslöts att vid tillsättandet av juryn för val av bilder till utställningen fästa avseendet icke enbart vid bildernas bästa möjliga kvalitet, utan även vid nödvändigheten att giva utställningen en representativ karaktär. Ansågs därför att de aktiva fotograferna ur styrelsen vore bäst egnade för detta arbete och beslöts att till ifrågavarande jury utnämna: I. Wasenius, M. Malmelin, G. Tschernochvostoff, eventuellt föreläggande detta beslut för klubbmötets eller jubileumskommitténs stadfästande.

§ 3 Behandlades diverse smärre praktiska detaljfrågor i samband med utställningen m.m.

Helsingfors, den 9 februari 1939.
G. Tschernochvostoff
Sekreterare


Helsingfors, den 10 februari 1939.

Till Styrelsen för Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f.

Undertecknade, medlemmar i Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f., föreslå härmed att följande personer måtte kallas till Hedersmedlemmar i Klubben, med anledning av Klubbens stundande 50-års jubileum:
1) Dr. R. Hausen, som varit Klubbens stiftare och utarbetat dess första stadgar.
2) Tullförvaltare Harry Hintze, som varit klubbmedlem redan år 1889, ordförande 1895-97 och tilldelats Schulténska medaljen år 1897.
3) Direktör Alfred Nybom, klubbens äldsta nuvarande medlem (invald redan år 1896).
4) Ingeniör Walter Jakobsson, klubbens näst äldsta nuvarande medlem (invald år 1902), upprepade gånger styrelsemedlem, innehavare av Schulténska medaljen för år 1905, en av dem som mest arbetat för klubbens bästa, ordförande sedan 1936.
5) Direktör Fritz Englund, invald år 1903, upprepade gånger styrelsemedlem och ordförande, innehavare av Schulténska pris för 1907.
6) Dr. Bernhard Åström, invald år 1907, en av de mest aktiva och trogna medlemmarna i klubben.
7) Överingeniör Eric Nummelin, invald år 1908, upprepade gånger styrelsemedlem och ordförande, innehavare av Schulténs pris för 1911, innehavare av Veteranpokalen.
8) Herr Bruno Tallgren, invald år 1908, upprepade gånger styrelsemedlem och ordförande, innehavare av Schultéska pris för 1913.
9) Dr. G.A. Wetterstrand, invald år 1908, upprepade gånger styrelsemedlem och ordförande.
10) Direktör Gunnar Lönnqvist, invald år 1912, upprepade gånger styrelsemedlem, innehavare av Schulténs pris för 1916, en som fortsatte med Daniel Nyblins traditioner att med råd och dåd bistå klubben och dess medlemmar, innehavare av Veteranpokalen.

Detta förslag förutsätter att de nyvalda hedersmedlemmarna befrias av sina medlemsavgifter, men fortsätta med sitt arbete inom klubben, bibehållande alla en klubbmedlems rättigheter, särskilt valbarhet till styrelsen.
G. Tschernochvostoff Harald Lunelund


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte fredagen den 17 februari 1939 å Handelsgillet. Närvarande 45 personer. Ordförande prof. H. Lunelund (v.o.), sekreterare G. Tschernochvostoff.

§ 1 Såsom ny medlem anmäldes och invaldes enhälligt: herr Ray von Frenkell, skolelev.

§ 2 Styrelsen förelade ett till densamma inkommit motiverat förslag till val av hedersmedlemmar, varpå följande personer blevo enhälligt kallade till Amatörfotografens i Helsingfors r.f. Hedersmedlemmar, i anseende till deras utomordentliga förtjänster:
Dr. Reinh. Hausen,
Tullförvaltare Harry Hintze,
Ingeniör Walter Jakobsson,
Direktör Fritz Englund,
Dr. Bernhard Åström,
Överingeniör Eric Nummelin,
Dr. G.A. Wetterstrand,
Herr Bruno Tallgren,
Direktör Gunnar Lönnqvist.
Samtidigt uttalades förhoppningen, att de nyvalda hedersmedlemmarna skulle fortsätta med sitt arbete för klubbens bästa. Beslöts att hedersmedlemmarna bibehålla sin valbarhet till styrelsen och fastslogs att de äro befriade av medlemsavgifterna.

§ 3 Sekreteraren meddelade att till klubbens jubileumsutställning bl.a. anlänt 6 st. utomordentligt vackra bilder från herr Edward Alenius, F.R.P.S., Basking Ridge, N.J., U.S.A., en av Amerikas kända fotografer, som för ca. 15 år sedan varit medlem i Amatörfotografklubben. Bilderna voro utställda vid mötet och väckte allmän beundran.

§ 4 Sekreteraren förelade ett sedan någon tid i styrelsen väckt förslag om bildandet av speciella grupper inom klubben, vilka skulle tillgodose medlemmarnas särintressen, såsom filmning, minatyrkamerafotografering m.m. Efter en längre diskussion, under vilken herrarna Isberg, Malmelin och sekreteraren uppträdde för bildandet av grupper eller sektioner, herrarna Deiner och Soldan uttalade sig emot detta och även herrarna Ridderstad och Kreutz-Hansen gjorde sina inlägg, beslöts det att välja en 5-manna kommitté, bestående av 4 personer utom styrelsen och en styrelsemedlem, för att bereda frågan och komma med sitt betänkande till nästa klubbmöte. Följande personer blevo valda: herr A. Isberg (som sammankallare), vhvd. B.W. Rothe, herr B. Soldan, Th. Borg, Othmar Nyblin (styrelsemedlem).

§ 5 Till den sjätte ”Utmanartävlingen” voro 7 bilder inlämnade. Då antalet försvarare och utmanare varit 11, befanns att 4 bilder uteblivit.
Prisdomarnas utlåtande uppläste och poängtalen annoterades, varpå följande resultat avkunnades:
I pris (27 p.) Othmar Nyblin ”Under duschen”
II pris (26 p.) I. Wasenius ”Vinter”
III pris (23 p.) G.A. Deinert ”Bakom kupéfönstret”
Poängställningen efter sex tävlingar blev: I. Wasenius 148, G. Tschernochvostoff 140, Othmar Nyblin 137, M. Malmelin 118, …

[ Dessutom deltagit motton: ”Klockstapeln”, ”Natascha”, ”Vinternatt”, ”Östersjön” ]

§ 6 Resultatet i övningstävlingarna blevo:

a) Nybörjarklassen: (13 inlämnade bilder, prisdomare M. Malmelin)
I pris H. Rosenberg ”Moln” 8 p.
II pris frk. Ebba Norrmén ”Norra Hamnen” 4 p.
II pris Alfons Währn ”Höbärgning” 4 p.
III pris ” ”Finlands flagga” 2 P.
III pris frk Gunvor Svensson ”Skogsglänta” 2 p.
III pris P. Andersin ”Klein-Venedig” 2 p.

b) Fortbildningsklassen: (15 bilder, domare G. Tschernochvostoff)
II pris Lars Norrmén ”Stämning” 4 p.
II pris ” ”Efter islossningen” 4 p.
II pris P. Andersin ”Vintersöndag” 4 p.
III pris Åke Sjöman ”Efter regn” 2 p.
III pris Lars Norrmén ”Andunge” 2 p.
IV pris ” ”Återfrysning” 1 p.
IV pris ” ”Isberg” 1 p.

§ 7 Sekreteraren redogjorde för styrelsens beslut att celebrera klubbens 50-års jubileum bl.a. med en bankett söndagen den 5 mars i Societetshusets festvåning och anmodade medlemmarna att teckna på bankettlistan.

§ 8 Utställde en kollektion om 30 bilder av herr M. Poutvaara från Tienhaara. Sekreteraren lämnade ett kort referat över utställningen. Dessutom utställdes såsom en kuriositet en från Italien till jubileumsutställningen insänd bild, föreställande Järnvägstorget i Helsingfors för flera år sedan.

§ 9 Mötet avslutades med en supé, i vilken 8 personer deltogo, bl.a. ing. H. Aho från Kameraseura såsom gäst.

Helsingfors, den 17 februari 1939.
G. Tschernochvostoff
Sekreterare


[ en 11.2.1939 i Helsingfors postad oifylld anmälningsblankett till klubbens fotografiutställning med följande kommentarer:

AFK:n ei pitäisi ollenkaa ihmetellä sitä ettei suomessa kiinnostuta toimeenpanemaanne näyttelyyn. Meitä suomalaisi ihmetyttäisi eniten että joukossamme saattaisi olla niinkin raukkamaisia yksilöitä jotka alistuvat häväistäväksenne sillä tämän lappusen takasivu todistaa kyllin selvästi moraalittoman kieliasenteenne. Tietysti Teillä on valta ja oikeus sisäisenä kielenänne käyttää vaikka ryssää mutta ulospäin, maailmaan kääntyessään jokainen kunnon kansalainen kunnioittaa maataan eikä häpäise sitä vieraitten silmissä. Että kutsukirjeessänne ulkomaille on käytetty ruotsin kieltä ensisijalla joudutte heidän silmissään naurunalaisiksi (ruotsi voi olla poikkeus) ja että saksan ja englannin kielisiin uitatte ruotsinkieliset paikannimet osoitteisiin ym.
Ruotsalaisten ja muiden suomisyöjäin ainainen tapa on kielipolitiikallaan tehdä jokainen asia suomalaisille vastenmieliseksi.
Heimon ääni. ]


[ tidningsurklipp ur Hufvudstadsbladet 6.3. 1939:

Tjugo länder med på fotoutställningen.

Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f., landets äldsta sammanslutning inom sitt gebit och som just har fullbordat sitt första halvsekel, öppnade i går en internationell fotografiutställning i Kumlins konstsalong, Annegatan 12. Också utställningen är i sitt slag den första i vårt land, ty visserligen har här också tidigare förekommit fotografiutställningar, inte minst just med den nämnda klubben såsom arrangör, men det utländska deltagandet i dem har inskränkt sig till ett antal bilder från Skandinavien. Amatörfotografklubbens jubileumsutställning räknar deltagare från de flesta europeiska länder och från några utomeuropeiska dessutom.
Inalles 20 länder, vårt eget inberäknat, äro representerade på utställningen, som omfattar 373 nummer. De utomeuropeiska av dessa länder äro U.S.A., Kina, Japan och Egypten.
Expositionen öppandes med ett kort anförande av Amatörfotografklubbens ordförande Walter Jakobsson. Tillfället bevistades av cirka 160 personer, bland dem en god del inbjudna. Bland de sistnämnda befann sig en av klubbens stiftare, fil.dr. Reinhold Hausen, en gång med i trion som utarbetade de första stadgarna för denna sammanslutning, där han nu är hedersmedlem. Fastän nittio år gammal hade dr Hausen utan tvekan hörsammat invitationen.
De utställda fotografierna fylla tre rum. De första domineras av dem som ha haft den längsta vägen hit. Där hänga t.ex. bilderna från Japan, vackra arbeten, men inte särskilt utpräglat japanska utan tvärtom ganska internationella till sin art. De härstamma alla från en och samma herre, Masami Nakai, Tokio.
Betydligt mera typisk för sitt ursprungsland är samlingen från Kina. Där ses bilder av en säregen, varm mjukhet, för vilkas framställning man använt pappersnegativ – en mycket levande bröstbild av ett lejon t.ex. Mycket kinesiskt verkar här bl.a. ett utsökt diskret foto vattenspegel, med en fin vassbukett på ett håll i det pärlgrå, samt likaså ett klipplandskap med sinnrikt framhävda konturer. Och något av Österns mystik i allmänhet slår emot oss från en bild med ett mänskligt ansikte som skymtar ur ett svall av vågor. Bilden har uppkallats med den bekanta engelska sentensen ”Time and tide wait for no man”.
U.S.A. representeras av en kollektion som omfattar halvannan vägg och hör till utställningens intressantaste. Bland dem som här ställa ut märkes te.x. doktor Max Thorek, överläkare vid ett stort sjukhus i Chicago. Han håller på principen att en fotograf med självaktning inte bör nöja sig blott med att avbilda, han bör också inlägga något personligt i sin bild. Därför betjänar dr Thorek, liksom kineserna av pappersnegativförfarande
– där finns liksom mera utrymme för det individuella skapandet. Bland hans fotos lägger man kanske främst märke till ett par djurbilder: ett promenerande gåspar och en mycket vacker bild med hästar.
W.W. White, Newark, Ohio, har bl.a. roat sig med att vid fotografering av en levande kvinnogestalt få fram en torso, bara en torso – huvudet skymmes av skugga och det nedre likaså. Man kunde tro bilden tagen efter en skulptur. En annan av amerikanarena, Don Loving, har experimenterat med s.k. solarisationsförfarande och därmed fått fram ett par originella och rätt eleganta studier. Poängen med denna teknik är att konturerna liksom stiger upp, där två olika belysta ytor gränsa till varann. Resultat: något som mycket liknar en modern teckning, men i själva verket är fotografi.
Hanna Forman, mycket känd och uppskattad, särskilt i England, medverkar med några knäpp av nakna flickgestalter, skimrande som pärlan i sitt skal, där de ha förevigats i några av Arizonas canyons. Herr Edward Alenius, företrädd av några goda bilder, har sänt hit dem med ett uttryck för sin speciella glädje att få medverka vid Amatörfotografklubbens jubileumsutställning. Han har nämligen för 15 år sen själv varit medlem av klubben. Nu är han det i stället i någon amerikansk fotografklubb, där han, av flere tecken att döma, åtnjuter mycken uppskattning.
Till utställningens större kollektioner hör också den från Ungern – mycket vacker, levande, ja färgrik i sin ensartade kolorit. Vilka förtjusande valörer, vilken humor, vilken fantasi – i den täcka bilden av en ung flicka vid ett fönster, i de roliga graciösa kattbilderna, i de symboliskt utarbetade motiven Kain och Abel samt Duell, där Abel och duellens anledning blicka ur skyn i form av respektive ett mansansikte och en kvinna. De ungerska bilderna äro för det mesta utförda på glansigt papper – vilket kanske inte är så förnämligt som det matta, men i stället klarare och bättre återger valörerna. Glansigt papper ser förresten ut att föredras av fotograferna i sydöstra Europa överhuvud, som har ännu många vackra bilder här på utställningen.
Estland har sänt in en liten kollektion, som mycket aktningsvärt representerar detta unga land, Holland en, där man ser ett par kyrkomotiv stämningsfullt utarbetade i gummitryck, ett förfarande, vars resultat påminna om etsningar.
Små äro också bildgrupperna från Belgien och Frankrike, Schweitz och Rumänien. I den belgiska finnes en serie av en utmärkt fotograf, Léonard Misonne, vars lösen är: ”Man skall fotografera belysningen inte motivet”. Principen återspeglas fördelaktigt av t.ex. Etude de pavés, en bild där han har avlockat ett stycke höstlig farväg allt vad där kan finns av nyanser.
Från Schweitz finnas här bara en enda serie, men en mycket vacker i äldre genreton. Liten men god är också den rumänska serien – där man särskilt observerar en bild med titeln Dans: ett förträffligt alster av fotomontage. Genom detta knep, ett fotografiskt puzzle, har bildens upphovsman klart och artistiskt lyckats fånga själva rörligheten vid ett dansgille.
I Tjeckoslovakiens avgjort tilltalande bildgrupp fäster man sig särskilt vid några trevliga barnporträtt.
Jugoslavien representeras av en rätt omfångsrik avdelning, vars bilder för det mesta ha ett påfallande drag av konstnärlighet. Till de intressantaset hör Wintermärchen, ett av snödimmor beslöjat strandlandskap med en vitlysande kyrka. För att skapa sagostämningen har fotografen knäppt landskapets spegelbild i vattnet och vänt upp och ned på den.
Av de stora länderna England, Tyskland och Italien tar det sistnämnda här första priset. Det har en stor grupp bilder med många vackra enskildheter. Jag vill bara nämna en: Silfidi, där sylfiderna bestå av de graciöst förlängda skuggorna av några mänskliga gestalter – som man inte ser på bilden. Tre resultat av bromoljeförfarande ser ut precis som etsningar. Mycket brittiskt är ett foto, vars upphovsman är en person i Leicester. Det heter In good company, och det visar oss en ensam herre på en bänk i ett storslaget höglandslandskap med skimrande toppar och avgrunder, bara en enda människa, sällsamt liten i det vida skötet av en underbar natur: det goda sällskapet.
Av de skandinaviska länderna är Sverige rikast företrätt. I den vackra kollektionen från detta vårt grannland fästa vi oss särskilt vid två ypperliga bilder, utförda av Per Forsell i Ljusne. Forsell är en vanlig sågverksarbetare som under de senaste åren har utbildat sig till en verklig mästerfotograf. Han har här ett ytterst karaktärsfullt mansfoto, Åldermannen och ett utmärkt konterfej av en tupp med en lång mask i näbben. Särskilt gärna stannar man också framför Agnes Hanssons klarögda baby, Dunungen, som tittar fram ur filtar likt en blomknopp ur sitt hölje.
Danmarks lilla bildgrupp präglas av ett ambitiöst och kunnigt arbete men visar just inga särskilt nämnvärda poänger. I detta sistnämnda är Norge avgjort starkare. I dess grupp finns t.ex. det intressanta porträtt av målaren Isak Kaarby och så flere verkningsfulla glimtar i norsk natur, bl.a. en skidlöparbild: Med vinden, där man tydligt ser hur snön fräser upp.
Och så komma vi då slutligen till bilderna från vårt eget land. De äro uppdelade i en grupp finländskt i allmänhet och i en som representerar den jubilerande klubben. I den förra lägger man bl.a. märke till några vackra bilder, åstadkomna inom fotografdynastin Pietinen. Aarne Pietinen har en förträfflig bastubild med våtblänkande kroppar, Otso Pietinen den stämningsfulla Lapin rauha – någon som ror mot ett svart landbälte mellan spegelvatten och ljus himmel, och blänk av vattnet, som droppar från årorna… Till de bilder, som man stannar vid, hör också Oiva Kallios med den ena raka tallstammen mot en fond av rena, klara ytor, Berndt J. Schaumans Viadukt med sitt roliga, moderna perspektiv och Aarne Uusikyläs konstnärliga iseffekt med Jääsonaatti.
I den rikhaltiga gruppen av Amatörfotografklubbens egna arbeten fästa vi oss först vid några äldre saker, fotos utförda av hedersmedlemmarna Fritz Englund och Eric Nummelin. Vidare finns där en serie bilder av den ypperliga yrkesfotografen Iffland, bland dem ett karakteristiskt porträtt av Ville Vallgren och den vackra Handstudie, med bara ett par händer och en bok i dem. Klubbens hedersmedlem Gunnar Lönnqvist, fortsättare av de Daniel Nyblinska traditionerna, tilldrar sig ens uppmärksamhet genom en skickligt tagen bild av ett par blänkande vågor i dimma. Dess andra sekreterare, den uppgående stjärnan M. Malmelin, har bidragit med ett par stämningsfotos. I G. Tschernochvostoffs serie dominerar Furans sång, där centrum är en vacker, fyllig talltopp och ett ljust moln bakom den. Othmar Nyblin har skickligt fångat vattenstrålarna i Under duschen och B. Åström, Sjundeå, ett fönsters klart lysande rutmönster sett inifrån rummet.
E.Å. ]


[ de inhemska bilderna på AFK:s 50-års jubileumsutställning: ]

Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f.

Fritz Englund
1. Porträtt
2. I hamn
3. Vinterlandskap i rimfrost
Rolf Grandell
4. En nordisk björk
5. Kristallvas
6. Nymphea alba
Heinrich Iffland
7. Prof. Ville Vallgren
8. Prof. L. Klages
9. Handstudie
10. Vidvinkelhimmel
Lennart Isberg
11. ”Diva”
J. Kirchner
12. Snow
13. Dusk
Gunnar Lönnqvist
14. Reflexer
15. Sista snön
16. Dimma
M. Malmelin
17. Portal
18. Morgongryning
Kurt Nordfors
19. ”Kissi”
Lars Norrmén
20. Båtmålning
Eric Nummelin
21. I hamnen
22. Efter regnet
23. Månsken
24. Undervisning
Othmar Nyblin
25. Under duschen
26. Höst i hamnen
27. Prästkragar
28. ”Marina”
Harald Nybom
29. Hangö sand
30. Såta vänner
R. Roos
31. Bild N:o 1
32. Bild N:o 2
Gösta Saurén
33. Damporträtt
34. Barnporträtt
G. Tschernochvostoff
35. Furans sång
36. Söderns barn
37. En blyg tös
Åke Wasastjerna
38. Fantaisie
39. Stilleben
40. Solbad
Ilmari Wasenius
41. Hobby
42. Marianne
43. Mot okänt mål
44. I dimman
B. Åström
45. Mot ljuset
46. Skidspår


(Andra bilder från Finland)

Emmi Fock, Turku-Åbo
47. Torso
48. Studie
49. Flicka med vas
50. Brons
Olavi Gunnari, Helsinki
51. Min hustru
52. Solarisationsstudie
Arvi Hanste, Helsinki
53. Kuka tulee?
54. Lumpeita
55. Patriarkka
Paavo Hanste, Helsinki
56. Panssari
57. Pihakuva
58. Pahviseinä
Tauno Häkli, Mikkeli
59. Mies
Paavo Ingervo, Helsinki
60. Kalkkunoita Zagrebissa
61. Leikkipuhetta
Viljo Juutinen, Oulu
62. Juhani
Veikko Järvinen, Lahti
63. Nuori tyttö
Oiva Kallio, Helsinki
64. Jäitten lähtö
65. Jäitä rannalla
66. Auringonsäde hangella
67. Valoa ja varjoa
Eero Laaksovirta, Helsinki
68. Elina ikkunalla
Lauri Laaksovirta, Helsinki
69. Kesäinen iltapäivä
Birger Lundsten, Åbo
70. Vinternatt
71. Hamnbild
P. Nederström, Kuopio
72. Vanha kirkko
Ester Oulasvirta, Mikkeli
73. Varjojen valtakunta
Aarne Pietinen, Helsinki
74. Tammikuun hämyä
75. Saunassa
76. Ryyppäisköhän vielä?
77. Huivin solmu
Nancy Pietinen, Helsinki
78. Janoava poro
79. Suomalainen tyttö
Otso Pietinen, Helsinki
80. Lapin myrskyä
81. Lapin rauhaa
Viljo Pietinen, Helsinki
82. Viipurinlinna
83. Äyläjärveläinen kyntäjä
84. Ukkonen yllättää
Matti Poutvaara, Tienhaara
85. Tupakkatauko
86. Ahdistuksessa
87. Äitiä ikävä
88. Katumus
Berndt J. Schauman, Åbo
89. Kors
90. Viadukt
Vilho Setälä, Helsinki
91. Päivänsäde
92. Railo
Ragnar Ungern, Åbo
93. Badstuga
94. Japanskt
Aarne Uusikylä, Helsinki
95. Jääsonaatti
96. Saaronin lilja
97. Kolmisointu
98. Leikkiä
V.A. Wahlström, Turku
99. Näkemiin isä
100. Riki
Marjatta Weöres, Helsinki
101. Huntutyttö
102. Eteläistä kauneutta
103. Sombrero


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte onsdagen den 29 mars 1939 å Handelsgillet. Närvarande 45 personer. Ordf. prof. H. Lunelund (v.o.), sekreterare G. Tschernochvostoff.

§ 1 Följande tre nya medlemmar anmäldes och invaldes enhälligt: redaktör Lars Nyberg, herr Andrej Dragan, löjtnant Schileiko.

§ 2 Sekreteraren redogjorde i korthet för jubileumsfesten och omnämnde att ett antal bilder (förstoringar) från denna fest donerats till klubben av dir. A. Nybom. Ordföranden uttalade klubbens tack för denna och alla de andra donationer, vilka kommit klubben till del med anledning av dess jubileum, näml.:
– en ordförandeklubba av masubjörk med silverbeslag, donerad av styrelsen för Suomen Kameraseurojen Liitto,
– en bronsmedalj, donerad av hedersmedlemmen Harry Hintze, år 1892 vunnen av honom såsom pris på den första internationella fotografi-utställningen i Paris,
– 25 st. statens premieobligationer á Fmk 200:- = Fmk 5000:- donerade av hedersmedlemmen G. Lönnqvist,
– en check å Fmk 5000:- av firman Finska Fotografiska Magasinet f.d. Daniel Nyblin,
– Red. K. Nordfors överräckte dessutom i herr Harry Hintzes namn 5 st. fotografier, avsedda för klubbens bildarkiv, vilka fotografier voro reproducerade i klubbens jubileumspublikation.

§ 3 Sekreteraren uppmanade medlemmarna att talrikt deltaga i Suomen Kameraseurojen Liittos årstävlan den 15 april.

§ 4 Sekreteraren rekommenderade medlemmarna att deltaga i utländska utställningar och omnämnde att en inbjudan förelåg till en internationell utställning i München 29.7.-20.8.1939.

§ 5 Vid mötet voro 6 st. bilder av den svenske fotografen Ian de Meyere och 6 st. bilder av den schweitziske fotografen Stefan Jasienski utställda, och presenterade av sekreteraren.

§ 6 I fråga om bildandet av specialsektioner inom klubben beslöts efter ett meningsutbyte att verkställa en omröstning om huruvida ett principbeslut i denna fråga nu redan kunde fattas eller icke. 21 röster avgåvos för ett beslut och 3 emot.
Härpå verkställdes en omröstning i själva frågan om bildandet av specialsektioner eller grupper inom klubben efter behov, varvid 25 röster avgåvos för sektionsbildande och inga emot.
I därpå följande omröstningen om, huruvida en smalfilmssektion skulle bildas eller icke, avgåvos 20 röster för och inga emot. Beslöts därför att bilda en smalfilmsektion inom klubben och överlämna åt styrelsen att i samråd med smalfilmexperterna vidtaga de nödiga åtgärderna.
Angående eventuella ytterligare sektioner beslöts att överlämna åt styrelsen att inkomma med förslag därom ifall behovet det påkallar.

§ 7 Till den sjunde ”Utmanartävlingen” voro denna gång 8 bilder inlämnade. Då antalet försvarare varit 11, befanns att 3 bilder uteblivit.
Prisdomarnas utlåtanden upplästes och poängtalen annoterades, varpå följande resultat avkunnades:
I pris (23 p.) G. Tschernochvostoff ”Ut i dimman”
II pris (22 p.) E. Karlsson ”Moln”
III pris (19 p.) Othmar Nyblin ”Tvätterska”
Poängställningen efter sju tävlingar blev:
I. Wasenius 166
G. Tschernochvostoff 163
Othmar Nyblin 156
G.A. Deinert 134

[ Dessutom deltagit mottona: ”En tattarunge”/Deinert, ”Om våren”/Wasenius, ”Knåpgöra”, ”Porträtt”/Jakobsson, ”12. april 1938” ]

§ 8 Herr S. Johansson förevisade härpå en smalfilm från Zeiss-Ikon verken, demonstrerande framställningen av Contax-kameror.

§ 9 Herr G. Tschernochvostoff utställde därpå ca. 20 bilder ur sin produktion, berättande om sina erfarenheter och redogjorde för de enskilda bildernas tillkomst.

§ 10 Till vid mötet anordnade supétävlingen blevo 11 bilder inlämnade. Efter omröstning bland klubbmedlemmarna tillföll supépriset red. K. Nordfors för en bild föreställande en grupp hamnarbetare på stranden (motljusbild).

§ 11 Mötet avslutades med en supé, i vilken 7 personer deltogo.

Helsingfors, den 3 april 1939.
G. Tschernochvostoff
Sekreterare


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte onsdagen den 26 april 1939 å Handelsgillet. Närvarande 38 personer. Ordförande W. Jakobsson, sekr. G. Tschernochvostoff.

§ 1 Följande tre nya medlemmar anmäldes och invaldes enhälligt:
herr Edward Alenius, Basking Ridge, USA, direktör Odert Heikkilä och ingeniör Hjalmar Krogius.

§ 2 Sekreteraren berättade att herr Edward Alenius, F.R.P.S., som nu åter anslutit sig till klubben, kommer att vara ledare för en fotografisk exkursion som i augusti och september av en amerikansk turistbyrå arrangeras till Europa, och kommer sedan att besöka Finland. Styrelsen hoppas att kunna arrangera ett möte och inbjuda herr Alenius att hålla ett föredrag.

§ 3 Sekreteraren rapporterade om Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte, utställning och årstävlan enl. bilagda berättelse och framhöll nödvändigheten att i framtiden söka utbilda flere tävlingsfotografer inom klubben. Han föreslog att i stället för övningstävlingar nästa år arrangera fotografiska kurser inom klubben.

§ 4 Till den 8:de utmanartävlingen (som denna gång var utan föregående anmälan) voro 8 st. bilder inlämnade. Prisdomarnas utlåtanden upplästes och poängtalet annoterades, varpå följande resultat avkunnades:
I pris (28 p.) G. Tschernochvostoff ”Mot kvällen”
II pris (23 p.) fröken E. Uhlenius ”Orkidéer”
III pris (23 p.) G.A. Deinert ”På utsiktsberget”
Placeringen av de bägge sistnämnda bilderna, som av prisdomarna erhållit lika poäng, avgjordes i enlighet med reglerna genom omröstning, varvid för bilden ”Orkidéer” avgåvos 24 röster och för bilden ”På utsiktsberget” 10 röster.
Poängställningen efter åtta tävlingar blev:
G. Tschernochvostoff 191
I. Wasenius 184
Othmar Nyblin 178
G.A. Deinert 157
M. Malmelin 118

[ Dessutom deltagit mottona: ”Prutschikoff”/Groundstroem, ”Vår”/Ridderstad, ”Gubben kommer”/Nyblin, ”I juni”/Wasenius, ”Profil”/Karlsson ]

§ 5 Resultatet i övningstävlingarnas 5:te omgång blevo:

a) Nybörjarklassen: (23 inlämnade bilder) prisdomare M. Malmelin.
I pris fröken G. Svensson ”Strömmen” 8 p.
II pris ” ”Trött” 4 p.
II pris herr P. Andersin ”Vårvinter” 4 p.
III pris fröken B. Dimond-Hampf ”Mask” 2 p.
III pris fröken Ebba Norrmén ”Vår i luften” 2 p.
III pris ing. H. Rosenberg ”Mot fjällets topp” 2 p.
IV pris ” ”Rast på fjällsluttningen” 1 p.
IV pris fröken Ebba Norrmén ”Marssol” 1 p.

b) Fortbildningsklassen: (21 bilder) prisdomare G. Tschernochvostoff
I pris R. Schauman ”Pallas” 8 p.
I pris Lars Norrmén ”Is-svampar” 8 p.
I pris B. Ridderstad ”Flit är vårt nöje” 8 p.
II pris Åke Sjöman ”Skuggspel” 4 p.
III pris ” ”Vinterdag” 2 p.
III pris S. Skoog ”Bandy” 2 p.
III pris B. Ridderstad ”Teddy” 2 p.
IV pris Lars Norrmén ”Istunga” 1 p.

§ 6 Totalresultatet i övningstävlingarna under säsongen 1938/39 blevo:
a) Nybörjarklassen:
fröken Gunvor Svensson 22 p. presentscheck Fmk 66:-
ing. H. Rosenberg 17 p. ” Fmk 51:-
fröken B. Dimond-Hampf 14 p. ” Fmk 42:-
fröken Ebba Norrmén 12 p. ” Fmk 36:-
P.H. Fabritius 8 p. ” Fmk 24:-

b) Fortbildningsklassen:
Lars Norrmén 51 p. Presentscheck Fmk 255:-
Rabbe Schauman 16 p. ” Fmk 80:-
B. Ridderstad 10 p. ” Fmk 50:-
Åke Sjöman 9 p. ” Fmk 45:-

Presenterna gälla såsom betalning för fotografiska varor från Nyblins och Bögelunds magasin.
Konstaterades att Lars Norrmén utgått från fortbildningsklassen, sedan han överskridit maximipoängen 24. Herr P. Andersin har utgått från nybörjarklassen sedan han i fortbildningsklassen vunnit ett II pris.
Något beslut angående fortsättningen av övningstävlingarna under nästa säsong fattades icke. Sekreteraren föreslog att i stället för dessa tävlingar införa fotografiska kurser med avlönade lärare, ev. i form av en särskild nybörjarsektion. Frågan överlämnades till styrelsen i och för avgörande.

§ 7 Sekreteraren uppmanade medlemmarna att inkomma till styrelsen med förslag (helst skriftliga) till gestaltandet av klubbens verksamhet i framtiden och främst under nästa säsong.

§ 8 Herr C.V. Lindqvist föreslog att under pingsten (28/29 maj) eller till midsommar arrangera en fotografisk utfärd till Reval. Förslaget överlämnades till styrelsens avgörande.

§ 9 I supén deltogo 8 personer.

Helsingfors, den 28 april 1939.
G. Tschernochvostoff
Sekr.


Berättelse över Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte, utställning och årstävlan i Helsingfors den 15 april 1939, arrangerad av Kameraseura.

SKL´s årsmöte ägde rum lördagen den 15 april i ett av Hotell Tornis festrum från kl. 19 till kl. 21. I mötet deltogo:
A. Pietinen, ordförande i SKL´s styrelse
V. Setälä, sekreterare i – ” –
A. Hanste, skattmästare i – ” –
U.P. Kokko, representanter för Kameraseura
V. Koivumäki
W. Jakobsson, representanter för Amatörfotografklubben
G. Tschernochvostoff
I.A. Hallakorpi, representant för Kamerasissit
M. Poutvaara, representanter för Karjalan Kameraseura
Talvenheimo
T. Mäkinen, representanter för Tampereen Kameraseura
Lumme
De vid årsmötet representerade föreningarna visade sig hava följande antal röster beroende på antalet medlemmar per 31.12.1938:
Amatörfotografklubben 200 medl. = 5 röster
Kameraseura 113 medl. = 5 röster
Tampereen Kameraseura 92 medl. = 4 röster
Karjalan Kameraseura 58 medl. = 4 röster
Kamerasissit 48 medl. = 3 röster

I och för inregistrering av Liitto beslöts på styrelsens förslag att betrakta detta möte såsom konstituerande, varpå de närvarande till teckning berättigade medlemmarna i styrelsen för de tre föreningarna i huvudstaden undertecknade den för ändamålet avsedda inlagen.
Tampereen Kameraseuras förslag till stadgeändring, enligt vilken styrelsen skulle bestå av 6 medlemmar (varav 3 från landsorten) jämte 2 suppleanter, avböjdes.
Styrelsen erhöll i uppdrag att bestämma platsen för SKL´s nästa årsmöte under beaktande av Karjalan Kameraseuras önskan att detta skulle ske i Wiborg.
Utställningen var anordnad i Ateneum skolrum, ingång från Centralgatan. Bilderna voro upphängda på ställningar, hyrda från Amatörfotografklubben. Av de sammanlagt insända 279 bilderna blevo tillföljd av rumsbrist endast 172 st. utställda, varvid såsom lägsta poäng i enlighet med reglerna bestämdes 7.
Utställningen öppnades lördagen den 15 april kl. 17 med korta anföranden av Kameraseuras ordförande U.P. Kokko och Liittos ordförande A. Pietinen. Någon bildkritik förekom icke, då prisdomaren T. Hyvärinen var förhindrad att närvara.
Utställningen hölls öppen för allmänheten söndagen den 16 april från kl. 10 till kl. 20. Inträdes-avgiften var Fmk 5:-.

I den individuella tävlingen erhöll Amatörfotografklubbens medlemmar följande pris:
M. Malmelin I pris i I gruppen jämte Pietinens extrapris för utställningens bästa bild.
O. Nyblin II pris i I gruppen
O. Nyblin IV pris i II gruppen
H. Iffland II pris i II gruppen
De högst individuella poängsummorna uppnåddes av följande personer:
A. Pietinen, Kameraseura 114 p.
fru M. Weöres, Kameraseura 102 p.
P. Jänis, Kuopio 97+ p.
G. Tschernochvostoff, AFK 97 p.
Othmar Nyblin, AFK 95½ p.
I. Wasenius, Kameraseura 93 p.
I klubbtävlingen erhöll Amatörfotografklubben denna gång endast ett pris i gruppen IIIb (diverse bilder) – en tennskål, donerad av S.V.O. – alla de övriga priserna gingo till Kameraseura, även den av Amatörfotografklubben donerade vackra silverpokalen för II gruppen (porträtt- och personbilder). I de olika grupperna hade Amatörfotografklubben uppnått följande poäng:
I gr. 119 (Kameraseura 210)
II gr. 93½ (Kameraseura 148)
IIIa gr. 10 (” 127)
IIIb gr. 104 (” 101)
Såsom härav framgår var klubbens seger i gruppen IIIb mycket knapp, men Kameraseuras seger i de övriga grupperna överlägsen, ehuru klubben kom till andra placeringen i grupperna I och II. I gruppen IIIa däremot (situationsbilder) var klubben tyvärr den sista bland 10 deltagande föreningar. I denna grupp saknade klubben faktiskt något avsevärt bildmaterial.
Vi måste alltså anteckna att klubbens bildstandard för den pågående säsongen gått avsevärt tillbaka mot fjolåret (4 ordinarie individuella pris mot 8 året förut, 1 klubbpris mot 2 förut). En ljuspunkt är att klubbens medlem M. Malmelin erhållit priset för hela tävlingens bästa bild (”Portal” – 28 p.)
Det mindre tillfredsställande resultatet kan möjligen förklaras genom att klubbens arbete på senaste tiden varit mera riktat utåt, samt att det nyligen firade 50-års jubileet med dess stora utställning till en stor del tagit de mera aktiva medlemmarnas krafter och intresse i anspråk. Härav följer att klubben numera främst måste sörja för en intensivare utbildning av sina medlemmar på konstfotografins område.


[ AFK-fotografers bilder i SKL-utställningen 1939: ]

Grupp I
I pris Mistral G. Tschernochvostoff
III pris Talviyö C. Grünberg
Diplom Kevättuuli G. Tschernochvostoff
Diplom Varjojen leikki A. Deinert

Grupp II
Diplom Smiling C. Grünberg
Diplom Ujo G. Tschernochvostoff
Diplom Mommo E. Karlsson

Grupp IIIa
Diplom Pronssia A. Deinert


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte onsdagen den 24 maj 1939 å Handelsgillet. Närvarande 28 personer. Ordförande W. Jakobsson, sekr. G. Tschernochvostoff.

§ 1 Följande tvenne nya medlemmar anmäldes och invaldes enhälligt:
fröken Sylvia Talling, ingeniör Olavi Lybeck.

§ 2 Efter diskussion beslöts att söndagen den 4 juni företaga en utfärd till Karlberg. Under utfärden tagna bilder skola deltaga i en tävlan under höstsäsongen, i 3 klasser: 1) fritt motiv från utfärden, 2) grupper eller porträtt av deltagare och 3) färgbilder. Styrelsen skall utarbeta detaljerna och skicka ut ett cirkulär till medlemmarna.

§ 3 Sekreteraren förelade följande verksamhetsplan för säsongen 1939/40:
september: utmanartävlan och ev. grand-prix tävlan
oktober: årstävlan (för allmänheten) och om möjligt filmtävlan
november: utmanartävlan
december: färgbildstävlan och ev. avslutningstävlan för höstkursen
januari: utmanartävlan
februari: grand-prix tävlan (andra)
mars: utmanartävlan
april: färgbildstävlan
maj: utmanartävlan och ev. avslutningstävlan för vårkursen.
Dessutom skulle programmet upptaga föredrag, bildförevisningar och utställningar. Vad tävlingarna beträffar, föreslog sekreteraren att övningstävlingarna skulle slopas och att i stället kurser skulle arrangeras. Som avslutning kunde för varje termin en tävlan bland kursdeltagarena tänkas, alltså i december och i maj. En tävlan motsvarande de hittillsvarande utmanartävlingen skulle bibehållas men hållas blott 5 gånger, varvid icke poängsumman utan genomsnittspoängen skulle vara avgörande, med minst tre gångers deltagande. I denna tävlan skulle de vilka tidigare vunnit utmanartävlingen vara förbjudna att deltaga. För dessa skulle den s.k. grand-prix tävlan arrangeras, lämpligen två gånger om året, i serier om 3 bilder. Utarbetningen av programmet överlämnades härpå åt styrelsen.

§ 4 Sekreteraren uppmanade medlemmarna att deltaga i internationella utställningar, nämligen en tysk i München (inlämningstiden 1.7.) och en jugoslavisk i Zagreb (inl. 20.8.), till vilka anmälningsblanketter finnas.

§ 5 Samtidigt meddelade sekreteraren att de till SKL´s årstävlan inlämnade bilderna kunna av ägarena avhämtas från de fotografiska magasinen f.o.m. lördagen den 27 maj.

§ 6 Till den nionde och sista ”Utmanartävlingen” voro denna gång 7 bilder inlämnade. Då antalet försvarare och utmanare varit 9, befanns att 2 deltagare uteblivit.
Sedan prisdomarnas utlåtanden upplästs och poängtalen noterats, konstaterades att bilderna ”Dekorativ vinteretyd” och ”Simstranden rensas” hade samma högsta poäng 23. I därpå verkställd omröstning vann bilden ”Dekorativ vinteretyd” med 14 röster mot 8. Resultatet blev sålunda:
I pris (23 p.) G. Tschernochvostoff ”Dekorativ vinteretyd”
II pris (23 p.) G.A. Deinert ”Simstranden rensas”
III pris (21 p.) Othmar Nyblin ”Vårstädning”
Slutpoängen efter alla 9 tävlingarna blev:
G. Tschernochvostoff 214 p. och I priset
Othmar Nyblin 199 p. och II priset

I. Wasenius 184 p. och III priset
G.A. Deinert 180 p.
G. Groundstroem 129 p.
M. Malmelin 118 p. (och extrapriset)
I tävlingen om extrapriset för den högsta genomsnittspoängen under de 5 senaste tävlingarna blev resultatet följande:
G. Tschernochvostoff 23,6 (beaktas ej)
M. Malmelin 23 (erhåller priset)
O. Nyblin 22,4 (beaktas ej)
G.A. Deinert 21,8 (andra plats)
I. Wasenius 21,25 (beaktas ej)

[ Dessutom deltagit mottona: ”Arabisk vattenkruka”, ”12 april 1938″/Åström, ”I hamnen”, ”En gubbelin” ]

§ 7 Ing. Jakobsson förevisade härpå ett antal diapositiv från klubbens stora utställning i Ateneum 1907 och berättade om utställningsbilderna. Därefter följde en liknande förevisning av G. Tschernochvostoff från klubbens jubileumsutställning i mars 1939. Dessa bilder voro reproduktioner i form av Leica-diapositiv gjorda av mag. V. Setälä. Förevisning åtföljdes av bildkritik.

§ 8 I den härpå anordnade supén deltogo 11 personer.

Helsingfors, den 27 maj 1939.
G. Tschernochvostoff
Sekr.


Till Styrelsen för Amatörfotografklubben i Helsingfors.

När kritiken över ”Utmanartävlingens” bilder har upplästs på klubbmötena, har det ofta förefallit som om domarena skulle ha utgått från vitt skilda ståndpunkter vid bedömningen. Vad undertecknad särskilt tycker sig märka är, att mången domare kanske alltför ensidigt fäster sig vid någon särskild egenskap hos bilden, utan att i tillbörlig grad uppmärksamma andra, kanske lika viktiga faktorer. Smaksak, kan man säga. Visserligen är det fråga om en smaksak, men för att i mån av möjlighet utmönstra tillfälligheter, borde varje domare på något sätt tvingas att beakta såvitt möjligt alla faktorer, som ”göra” en bild. Med det system, som tillämpats i den nu avslutade tävlingen, är detta dock omöjligt. Jag föreslår därför, att vid framtida tävlingar, isynnerhet vid de viktigare tävlingarna, någotslags analyserande poängberäkningssystem kommer till användning. Med detta menar jag, att de faktorer som äro bestämmande för bilden, på något sätt borde preciseras och därpå tilldelas en poängskala, som är vidare eller inskränktare, beroende på vilken vikt resp. faktorer tillmätas. Man kan ju invända, att det i alla fall sist och slutligen blir fråga om smaksaker vid bedömningen. Det är naturligtvis alldeles riktigt, men genom detta system blir domaren tvungen att befatta sig med alla faktorer och kan icke hugga alltför mycket i sten, något som är obehagligt både för domaren och den stackars amatören.
Här vill jag passa på att inskjuta, att det som jag nu föreslår, i ingen händelse är min egen uppfinning. Jag har någongång i tidernas morgon läst om någonting dylikt i en utländsk tidskrift, men kan tyvärr i skrivande stund ej påminna mig i vilken.
En invändning kommer väl ganska säkert att uppresas mot ett sådant system. Det kan kanske i första hand synas komplicerat och mången domare viftar väl redan i andanom med kalla handen. Men för min del är jag övertygad om, att det tvärtom skulle betydligt underlätta bedömningen. Man vet redan från början, i vilken ända man skall hugga i, vilka egenskaper som skola granskas. Vid en vanlig bedömning finnes ju alltid den svårigheten, att man inte riktigt vet, huru man skall få tag på början, och alla veta väl hur svårt det är att jämföra t.ex. ett porträtt och ett landskap.
Vad sedan den praktiska utformningen av det förslagna poängberäkningssystemet vidkommer, tänker jag enligt gammal praxis lassa allting på Styrelsen.

Helsingfors, i maj 1939.
G. Groundstroem


Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f.
30.5.1939

Utfärden till Aulanko den 4.6.1939.
Amatörfotografklubben anordnar söndagen den 4 juni 1939 en utfärd till Aulanko (Karlberg). Resan företages med snälltåget, som avgår kl. 8.25 på morgonen till Tavastehus. Därifrån är det endast några minuters bussfärd till Karlbergs nya hotell, där frukost intages. Efter en fotografisk exkursion i naturparken itages en gemensam middag å hotellet. Återfärden sker antagligen med tåget kl. 17.28 från Tavastehus, om icke annan överenskommelse träffas under utfärden. Järnvägens billiga söndagsbiljetter á 39 mk tur och retur i 3 kl. torde vara gällande.
Bilder tagna under utfärden deltaga i följande trenne tävlingar, vilka avgöras vid klubbens ordinarie möten under höstterminen (närmare härom meddelas senare):
1) Fritt motiv taget under utfärden (på resa, i parken, i hotellet m.m.)
2) Grupper eller porträtt av deltagare i utfärden, enligt fritt val. I denna tävlan kunna deltaga såväl enskilda bilder som bildkollektioner.
3) Färgbilder.
Utfärden äger rum oberoende av vädret (även i regn kunna goda bilder tagas).
Styrelsen.

(”Deltagit 13 personer. Vädret delvis mulet, ibl. regn och t.o.m. hagel.”)


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. styrelsemöte fredagen den 29 september 1939 å Handelsgillet. Närvarande: I. Wasenius, O. Nyblin och G. Tschernochvostoff.

§ 1 Antogs preliminärt följande program för klubbens möten under klubbsäsongen 1939/40:
september utmanartävlan – utställning
oktober mästerskapstävlan årstävlan kritik
november utmanartävlan Aulanko-tävlan filmförevisning
december mästerskapstävlan filmtävlan föredrag
januari utmanartävlan färgbildstävlan utställning
februari mästerskapstävlan – föredrag
mars utmanartävlan – utställning
april – färgbildstävlan utställning (SKL)
maj utmanartävlan elevtävlan färgbilder

§ 2 Sekreterarens förslag till mästerskapstävlingar omarbetades och antogs för att föreläggas för klubbmötet samma dag.

§ 3 Såsom prisdomare för den första mästerskapstävlingen utsågos: mag. Arvi Hanste, dir. Toivo Hyvärinen och ing. Heikki Aho.

§ 4 Såsom medlemmar i prisnämnden för utmanartävlingen valdes: I. Wasenius, O. Nyblin, G. Tschernochvostoff, A. Nybom, W. Jakobsson, G.A. Wetterstrand, F. Englund och H. Iffland. Till tävlingssekreterare valdes M. Malmelin.

§ 5 Beslöts att hålla årsmötet onsdagen den 18 oktober, med den 14 oktober (lördag) såsom bildinlämningsdag både för års- och mästerskapstävlingen. Beslöts att icke ha något förevisningsprogramnummer under årsmötets allmänna del.

Helsingfors, den 29 september 1939
G. Tschernochvostoff
Sekr.


Protokoll förd vid Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f. ordinarie månadsmöte fredagen den 29 september 1939 å Handelsgillet. Närvarande 33 personer. Ordförande W. Jakobsson, sekr. G. Tschernochvostoff.

§ 1 Följande 7 nya medlemmar anmäldes och invaldes enhälligt:
fröken Gunvor Wasz, C.G.-revisor Börje Forsström, fotograf A.J. Tenhovaara, ingeniörer Ragnar Krogius, T.M. Ljungberg, Ralph Seege, fröken Maj Lönnholm.

§ 2 Till den första omgången i den nya ”Utmanartävlingen 1939-40” voro 5 bilder inlämnade. Sedan prisdomarnas utlåtanden upplästes och poängtalen noterats, blevo följande resultat tillkännagivna:
I pris ”New York” Lars Norrmén
II pris ”Vattnet lockar” P. Andersin
III pris ”Jag tror det har slutat regna” G.A. Deinert
Följande poängtal hava uppnåtts av de tävlande:
Lars Norrmén 25
P. Andersin 23,5
G.A. Deinert 20,5
frk. Ebba Norrmén 19
Sven Brotherus 19
Förutom de 3 försvararena anmälde sig följande 7 personer såsom utmanare till den andra tävlingen i november …

§ 3 Styrelsens förslag till regler för en ”Mästerskapstävlan” om det av dir. A. Nybom donerade priset godkändes efter någon diskussion i den form styrelsen uppgjort.

§ 4 Herr I. Wasenius utställde vid mötet ett 20-tal av sina förstoringar, från de första bilderna vilka deltagit i juniortävlingarna till sina senaste mästerverk. Herr G. Tschernochvostoff höll ett kritiskt referat över utställningen, varefter herr Wasenius besvarade diverse frågor om de enstaka bilderna.

§ 5 Till diskussion upptogs frågan om anordnandet av fotografisk undervisning. Sekreteraren skissade i grova drag den påtänkta planen: att arrangera parallellt systematiska föreläsningar för en större grupp och praktiska övningar för flere mindre grupper, varvid de praktiska övningarna huvudsakligen skulle gälla förstoringstekniken och senare eventuellt även bildtagningen.

§ 6 Beslöts att i årstävlingen införa en deltagaravgift mk 10:- per serie.

§ 7 Mötet avslutades med en supé i vilken 10 personer deltogo.

Helsingfors den 30 september 1939.
G. Tschernochvostoff
Sekr.


Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f.
Helsingfors, den 21/XI.1939.

Ärade Klubbmedlem,
Suomen Kameraseurojen Liitto r.y. – de fotografiska föreningarnas förbund i Finland – i vilken även Amatörfotografklubben ingår som medlem, har beslutat att bidraga till insamlingen av medel för landets försvar genom att arrangera i Helsingfors (och möjligen även i andra städer genom de lokala föreningarnas försorg) en fotografi-utställning under namnet ”CAMERA pro PATRIA”.
Avsikten är att sälja bilderna och att överlämna hela bruttoinkomsten från utställningen till försvarsministeriet.
Många av våra klubbmedlemmar hava säkert lämpliga vackra bilder, vilka kunna säljas till allmänheten och vilka de kunna avstå för ändamålet.
Bilderna böra vara av god kvalitet, ordentligt monterade och försedda med autorns signatur (strax under själva bilden till höger) jämte bildens titel (på kartongens baksida). Insändaren får själv föreslå lämpliga pris för sina bilder, dock förbehåller sig förbundets styrelse rätt att definitivt fastställa försäljningsprisen för att uppnå en viss enhetlighet i prisnivån.
Bilderna böra insändas till SKL´s sekreterare magister Vilho Setälä, N. Järnvägsgatan 19 C, Helsingfors, snarast möjligt (senast måndagen den 27 november). De som önska, kunna även medtaga sina bilder till klubbens årsmöte söndagen den 26 november, i vilket fall klubbens sekreterare åtager sig att vidarebefordra dem. Dessutom bedes varje utställare att bidraga med en avgift om minst 10 mk till täckandet av utställningskostnaderna – större donationer emottages med tacksamhet.

Högaktningsfullt
Amatörfotografklubben
i Helsingfors r.f.
Styrelsen


Protokoll fört vid Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f. årsmöte söndagen den 26 november 1939 kl. 19 å Handelsgillet. Närvarande voro ca. 80 personer, av vilka dock de som icke voro medlemmar avlägsnade sig efter årstävlingens prisutdelning. Ordförande ing. W. Jakobsson, sekreterere G. Tschernochvostoff.

§ 1 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och övergick därefter till en kritik av de till årstävlingen inlämnade bilderna samt framlade i detta sammanhang de synpunkter som prisnämnden anlagt vid bedömningen.

§ 2 Härpå företogs prisutdelningen. Priserna voro följande:
I pris ”Vårvinter i fjällen” kamr. R. Lampén
I pris ”Den första snön” dr. Sven Brotherus
II pris ”Where the fishers go” prof. E.H. Kranck
II pris ”Imra” herr Chr. Kamprad
II pris ”Kyrkomotiv” herr Sigvard Skog
III pris ”Människor i fjällsol” herr Rolf Hohenthal
III pris ”Barnet” dr. Sven Brotherus
III pris ”Vatten” herr A.J. Bonsdorff
Hedersomnämnanden utan pris erhöllo herrarna P. Andersin [”På Atlant och Östersjön”], W. West [”Mercurius”], B. Lampén [”Kelohonka”] och A. Öhrnberg [”Tre musketörer”] samt fröken Anna-Lisa Höckert [”Sol”].

§ 3 Såsom nya medlemmar hade anmälts herrar Henrik Eklund, Chr. Kamprad, Holger Wentzel, B. Lampén, A. Öhrnberg, Gottfr. Sirén samt fru E. Tenhovaara. Samtliga invaldes enhälligt.

§ 4 Härpå vidtogs med behandlingen av de på årsmötet ankommande ärendena. Till först konstaterades, att mötet sammankallats i den ordning stadgarna förutsätter.
Årsberättelsen och skattmästarens tablå samt revisionsberättelsen upplästes och godkändes, varpå styrelsen beviljades ansvarsfrihet. På förslag av herr Lönnqvist beslöts att komplettera årsberättelsen med att omnämna de donationer klubben med anledning av 50-årsjubileet fick emottaga.

§ 5 Årsavgiften fastställdes till 75 mk.

§ 6 I tur att avgå ur styrelsen voro denna gång herrar H. Lunelund, W. Jakobsson och G. Tschernochvostoff. Emedan prof. Lunelund på det bestämdaste undanbad sig återval, utsågs i stället för honom till ny styrelsemedlem herr G. Groundstroem. Herrar Jakobsson och Tschernochvostoff återvaldes enhälligt.

§ 7 Till revisorer återvaldes herrar G.A. Deinert, K. Nordfors samt revisorsuppleant Herrmann och B.W. Rothe.

§ 8 På förslag av herr Lönnqvist beslöts enhälligt att klubbens sekreterare Tschernochvostoff skulle tilldelas den Schulténska medaljen såsom tack och erkänsla för det stora arbetet han utfört klubben och landets amatörfotografi till fromma, i all synnerhet under det gångna verksamhetsåret.

§ 9 Härpå diskuterades bildandet av en filmsektion inom klubben. För en mera ingående dryftning av frågan fick styrelsen i uppdrag att sammankalla smalfilmare till särskilt möte.

§ 10 Sekreteraren uppmärksamgjorde medlemmarna på utställningen ”Camera pro patria” till förmån för försvaret och uppmanade dem att i mån av möjlighet deltaga i densamma.

§ 11 Till andra omgången i ”Utmanartävlingen”, vilken är avsedd att försiggå i december, anmälde sig, förutom de tidigare den 29/9 anmälda, herrar …

§ 12 Till slut följde första omgången i ”Mästerskapstävlingen”. Till densamma hade inlämnats 8 kollektioner om 3 bilder. Sedan kritiken upplästs och poängsummorna adderats konstaterades följande:
”Skuggor” A.J. Tenhovaara 80 3/4 poäng
”S-X” I. Wasenius 79 poäng
”En vintersvit” G. Tschernochvostoff 69 1/4 poäng
”Henrietta” Betty Dimond-Hampf 53 ½ poäng
”Super Baldina” Pehr Andersin 52 ½ poäng
”All round” Lars Norrmén 52 poäng
”San Remo” Ebba Norrmén 47 3/4 poäng
”Inge” W. Jakobsson 43 1/4 poäng

[ motton: ”Skuggor” (Grimas, Tankar, Andakt). ”S-X” (Höstmorgon, Svanevit, Mot ljuset), ”En vintersvit” (I köldens rike, Skymning, Snart kommer våren igen), ”Henrietta” (Maskansikte, Undran, I tankarna), ”Super Baldina” (I Trollskogen, På Atlanten, Sommarmorgon), ”All round” (På soliga Östersjön, Flugan, I nattens mörker), ”San Remo” (Chittá Vecchia, Chianti, Sparris), ”Inge” (Morgonstund har guld i mun, Aulanko, Fölisön). ]

§ 13 Mötet avslutades med en supé, i vilken 12 personer deltogo.

In fidem:
G. Tschernochvostoff
Justerat: W. Jakobsson


Årsberättelse över Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 51:sta verksamhetsår
1938-39.

Medlemmar. Antalet medlemmar per 1/10 1938 utgjorde 181; då under året 45 nya medlemmar inträtt occh 8 medlemmar avgått, utgör medlemsantalet per 30/9 1939 218 personer, av vilka 10 personer äro hedersmedlemmar, de övriga årsmedlemmar (några ständiga medlemmar funnos icke).
Kassaställningen framgår ur skattmästarens tablå.
Medlemsavgiften. Med anledning av Klubbens 50-års jubileum, vilket inföll under året, har medlemsavgiften varit mk 100:- per år.
Styrelsen bestod av: ing. W. Jakobsson, ordförande, prof. H. Lunelund, vice-ordförande, herr G. Tschernochvostoff, sekreterare, herr Othmar Nyblin, skattmästare, herr Miliam Malmelin, materialförvaltare, herr I. Wasenius, utan portfölj. I tur att avgå äro: W. Jakobsson, H. Lunelund och G. Tschernochvostoff.
Revisorer hava varit: prok. G.A. Deinert och red. K. Nordfors, med herr H. Herrmann och vhvd. B.W. Rothe som suppleanter.
Prisnämnden. Någon ständig ordinarie prisnämnd excisterar icke, utan valdes prisdomare varje gång skilt enligt tävlingsreglerna.
Biblioteket har varit anförtrott åt herr C. Grünberg, vilken under hela året regelbundet skött om utlåningen. Biblioteksskåpet, innehållande även arkivmaterialet, befinner sig på herr C. Grünbergs kontor, Foto-Työ, Glogatan 8 (6 vån).
Inventarier. Någon inventarieförteckning fanns hittills icke. De gamla inventarierna bestodo huvudsakligen av ett biblioteksskåp, en gammal projektionsapparat, en stereoskopapparat, stora diapositivkollektioner, ett gammalt utfärdspris (pokal), en tavla, vilken Klubben erövrat såsom vandringspris i SKL:s årstävlingar m.m. Till detta komma ytterligare 7 st. stora (3 meters) och 2 st. mindre (2 meters) utställningsskärmar, en bronsmedalj donerad av hedersmedlemmen Harry Hintze, en silverskål donerad såsom pris av hedersmedlemmen Alfred Nybom, en ordförande-klubba donerad till jubileet av SKL:s styrelse, samt stansen till Schulténska medaljen, vilken stans i många år varit förlorad, men nyligen upphittats av ordföranden. En inventarieförteckning borde med det snaraste upprättas.
Sammanträden. Under det gångna året har klubben sammanträtt till möten 9 gånger: 26/10 1938 (årsmöte), 23/11, 14/12, 27/1 1939, 17/2, 29/3, 26/4, 24/5 och 29/9, alla gångerna i Handelsgillets stora sal. Frekvensen på möten har åter uppnått ett rekord av i medeltal 42,5 medlem per möte (mot 41 året förut och 27,5 ytterligare ett år tidigare). Dessutom anordnades den 4.6. 1939 en fotografisk utfärd till Aulanko, i vilken 13 personer deltogo.
Styrelsen sammanträdde 13 gånger, därav 7 gånger tillsammans med Jubileumskommittén.
Tävlingar:
Årstävlan 1938 omfattade 118 kollektioner á 3 bilder. 3 st. första, 3 st. andra och 3 st. tredje pris i form av konstnärliga tennföremål jämte 6 st. hedersomnämnanden utdelades. Utställningen var lyckad, i det ca. 170 personer besökte densamma. Ett illustrerat referat därom publicerades den 27.10. 1938 i Hufvudstadsbladet.
Utmanartävlingen 1938-39 vilken påbörjades i september 1938 och fortgick regelbundet vid varje möte t.o.m. maj 1939, alltså 9 gånger, gällde tre pris, av vilka det I:sta vanns av G. Tschernochvostoff, det II:dra av Othmar Nyblin och det III:dje av Ilmari Wasenius. Dessutom vann M. Malmelin ett extra pris för det högsta poängmedeltalet.
Utmanartävlingen 1939-40 påbörjades i september 1939 och skall anordnas inalles 5 gånger.
Övningstävlingar. Dessa försiggingo enligt samma program som året förut och voro indelade i en nybörjar- och en fortbildningsklass. Dessa tävlingar förekommo 5 ggr. under säsongen, sista gången i april, då prisen i form av presentcheckar utdelades.
Färgbildstävlan. En dylik anordnades i november och uppvisade stor anslutning: 46 kollektioner á 3 bilder voro inlämnade, varav 41 i format 5×5 cm, 3 kollektioner 8½x8½ cm och 2 kollektioner 9×12 cm. 2 st. första, 2 st. andra och 2 st. tredje pris, bestående av färgbildsmaterial, utdelades.
Filmtävlan. En smalfilmstävlan arrangerades under decembermötet. Endast två filmer deltogo, därav en 16 mm och en 9½ mm, varför endast ett pris tilldelades.
Supétävlan ägde rum 1 gg. i september, med 11 bilder.
Utställningar. Frånsett tävlingarna, förekommo under året följande talrika separatutställningar under mötena:
december 11 bilder av ”Danske Kamera-Pictorialister”
februari 6 Edw. Alenius, U.S.A.
februari 30 M. Poutavaara, Wiborg
mars 6 Ian de Meyere, Stockholm
mars 6 Stefan Jasienski, Schweitz
mars 20 G. Tschernochvostoff, Helsingfors
september 20 I. Wasenius, Helsingfors
Samtliga utställningar refererades av G. Tschernochvostoff.
Föredrag och förevisningar. Frånsett dylika i samband med tävlingar förekommo under året:
i oktober diapositivförevisning av Dr. Brotherus från en resa i Norge och Jämtland,
filmförevisning i färg av A.L. Isberg från stadens parker.
i november föredrag med diapositiv, av S. Johansson, ”Fotografering med minatyrkamera”
i januari föredrag med projektion, av G. Tschernochvostoff, ”100 år fotografi” (intryck från Stockholmsutställningen).
i mars filmförevisning av S. Johansson: ”Framställning av Contax-Kameran”.
i maj diapositivförevisning av W. Jakobsson från den stora utställningen i Ateneum 1907.
diapositivförevisning av G. Tschernochvostoff från den nyligen anordnade jubileumsutställningen 1939.
Såsom härav framgår, voro de egentliga föredragen rätt sparsamt företrädda, däremot dominerade projektionsförevisningarna.
Filmsektion. Vid mötet den 17 februari väcktes ett föredrag om bildandet av specialgrupper eller sektioner inom klubben, för att bereda tillfälle åt medlemmarna med vissa specialintressen att mera intensivt arbeta för dessa. Vid mötet den 29 mars beslöts att tillsvidare bilda en smalfilmssektion, varvid åt Styrelsen överlämnades att i samråd med de intresserade smalfilmsexperterna vidtaga de nödiga åtgärderna. Trots det onekeligen förefintliga intresset hos flere smalfilmare, hava dessa dock icke ännu visat något initiativ för bildandet av sektionen ifråga. Då ingen ännu, oaktat Styrelsens påminnelser, anmält sig till sektionen och ej heller någon av smalfilmarna åtagit sig organisationsarbetet, har Styrelsen icke ansett sig böra på egen hand forcera bildandet av filmsektionen, varför hela frågan tillsvidare fått vila.
Undervisning. Frågan om fotografisk undervisning dryftades vid flere tillfällen, speciellt vid septembermötet, då det beslöts att överlämna frågan åt Styrelsens avgörande. Till följd av de senaste tilldragelserna har Styrelsen dock icke ännu haft möjlighet att bereda frågan.
Jubileet. Amatörfotografklubbens 50-års jubileum, vilket inföll den 6 mars 1939, firades genom en stor internationell fotografiutställning, genom en bankett och genom utgivning av en festskrift.
Jubileumsutställningen öppnades söndagen den 5 mars och fortgick till onsdagen den 15 mars i Kumlins Konstsalong, Annegatan 12, sedan man i sista minuten blivit förhindrad att arrangera den i Konstindustrimuseet. Omkring 1200 bilder från olika länder anlände till utställningen. Utställningsjuryn, bestående av I. Wasenius, M. Malmelin och G. Tschernochvostoff, utvalde härav 371 bilder för att utställas. 175 fotografier, tillhörande 22 olika länder voro representerade på utställningen. Utställningen blev sålunda den första i sitt slag i Finland och de utställda bilderna voro av en hög internationell klass. Flere av världens mest kända och framstående fotografer i ett flertal av huvudstadens tidningar. Utställningen besöktes av sammanlagt ca. 1600 personer, varvid inträdesavgiften var 5 mk. Det praktiska arbetet i samband med utställningen utfördes huvudsakligen av M. Malmelin och W. Jakobsson, medan korrespondensen och emottagningen av bilderna ombesörjdes av G. Tschernochvostoff. Ett tillfälligt rum för förvaring och sortering av bilderna hyrdes för tre månader vid Åbovägen, där flere frivilliga krafter ibland hjälpte till vid arbetet.
Jubileumsbanketten ägde rum söndagen den 5 mars i Societetshusets festvåning. 56 personer deltogo, däribland även representanter för olika fotografiska föreningar i huvudstagen och på landsorten, SKL:s styrelse m.m., med damer. Vid banketten presiderade Klubbens ordförande ing. W. Jakobsson. Vice-ordföranden prof. H. Lunelund tillkännagav att Klubben vid sitt möten den 17 februari 1939 kallat följande personer till Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. Hedersmedlemmar:
Dr. Reinhold Hausen, Assessor Harry Hintze, Direktör Alfred Nybom, Ingeniör Walter Jakobsson, Direktör Fritz Englund, Dr. Bernhard Åström, Överingeniör Eric Nummelin, Dr. G.A. Wetterstrand, Herr Bruno Tallgren, Direktör Gunnar Lönnqvist.
Flere hälsningstal höllos och många telegram upplästes. Flere värdefulla gåvor överräcktes till Klubben. Festen avslutades med kamratlig samvaro och dans och var utomordentligt lyckad.
Jubileumspublikationen. Som ett bestående minne utgavs till jubileet en vacker festskrift, vilken tillsändes varje medlem gratis. Boken innehåller en historik över Klubben, skriven av red. K. Nordfors, talrika helsidesreproduktioner av medlemmarnas och utländska utställares bilder, medlemsförteckning m.m. Boken sammanställes och redigerades av herr M. Malmelin. Den ekonomiska sidan löstes genom herr G.A. Deinerts förtjänstfulla ingripande. Boken utgavs av Ab Tillgmann Oy på egen risk, någon förlust torde därvid icke hava uppstått. – Upprepade gånger har önskemålet uttalats, att då Klubben icke torde hava någon möjlighet att utgiva en egen tidskrift, åtminstone en årsbok, innehållande bildreproduktioner, medlemsförteckning och en rad fotografiska artiklar borde utkomma varje år och torde de ekonomiska hindren icke vara så svåra att övervinna. Styrelsen rekommenderar detta förslag till Klubbens övervägande.
Styrelsen anser sig kunna konstatera att Klubbens 50-års jubileum icke enbart celebrerats på ett i allo värdigt sätt, utan även varit upphov till ett avsevärt stärkande av Klubbens finaser. Vid organisationsarbetet i samband med jubileet medverkade främst den s.k. jubileumskommittén, bestående av följande 9 personer: ing. W. Jakobsson, herr M. Malmelin, herr O. Kreütz-Hansen, herr G.A. Deinert, herr J. Kirchner, red. K. Nordfors, dir. A. Nybom, dir. A. Goldbeck-Löwe, vhvd B.W. Rothe.
Sammarbete med andra sammanslutningar.
Redan i samband med firandet av klubbens jubileum och vid anordnandet av jubileumsutställningen kunde ett gott samarbete med de övriga fotografiska klubbarna i landet och främst i huvudstaden åter konstateras. Att Amatörfotografklubben åtnjuter ett synnerligen gott anseende även utom sina egna kretsar bevisas bl.a. av det faktum, att prisdomarna i en ännu pågående tävlan mellan de härvarande Kameraseura r.y. och Kamerasissit r.y. uttryckligen böra väljas bland Amatörfotografklubbens medlemmar.
Även detta år deltog Klubben i Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte, årstävlan och utställning, vilka denna gång arrangerades av Kameraseura r.y., den 15 april 1939. Vid årsmötet, vilket ägde rum i Hotel Torni, representerades Klubben av ordföranden W. Jakobsson och sekreteraren G. Tschernochvostoff. I tävlingen deltogo 9 av Klubbens medlemmar med sammanlagt 40 bilder. Denna gång hade vår klubb dock icke samma framgång som förut och ställdes i skuggan av Kameraseura. Endast med en helt obetydlig poängövervikt vann klubben vandringspriset i grupp IIIb (diverse bilder). I grupp I (landskap och arkitektur) och grupp II (porträtt och personbilder) kunde Klubben ännu försvara andra platsen, däremot blevo vi sist bland 10 deltagande föreningar i grupp IIIa (situationsbilder). Denna motivgrupp bör alltså speciellt ägnas uppmärksamhet från vår sida. I den individuella tävlingen uppnådde vi dock ett rätt gott resultat, i det Klubbens medlemmar erövrade 1 st. I:sta, 2 st. II:dra och 1 st. IV:de pris, jämte 1 st. extra pris för utställningens bästa bild (M. Malmelin, ”Portal”).
Någon annan utåt riktad verksamhet förekom detta år knappast, frånsett några enstaka medlemmars deltagande i utländska utställningar, främst i utställningen ”Det nya ögat” hos Liljevalchs i Stockholm i januari, där 4 medlemmar utställde. Deltagandet i utländska utställningar är dock en gren av verksamhet, vilken speciellt borde odlas inom vår förening.
Likaså låg mapputbytet fullständigt nere, vilket är att beklaga, då det ju giver oss en massa material för intressanta utställningar och nyttig bildkritik, ägnad att höja vår egen standard.
Det nu avslutade 51:sta verksamhetsåret – jubileumsåret – har varit särskilt arbetsdrygt för Styrelsen och dess medarbetare. Vi kunna även konstatera att vi hava kommit ett långt stycke framåt mot det första av oss uppställda målet: ökning av medlemsantalet och förbättring av klubbens finanser. Styrelsen hade hoppats, att, sedan detta lyckats, kunna ägna sina krafter åt en effektivare gestaltning av Klubbens verksamhet, för att realisera de länge närda planerna på fotografisk undervisning, för att arbeta för spridningen av fotografisk kunskap och för höjningen av bildkvaliteten och för att utbygga vårt samarbete med andra inhemska och utländska fotografer. Emellertid hava förhållandena i världen gestaltat sig ytterst ofördelaktigt även för vårt arbete och då vår Klubb nu inträder i sitt 52:dra verksamhetsår, ter sig framtiden allt annat än ljus.
Dock vore det felaktigt att ”kasta yxan i sjön”, d.v.s. att tappa modet och att förlora intresset för fotograferingskonsten. Amatörfotografklubbens ändamål ”att väcka intresse för fotograferingskonsten och att verka för dess spridning” är en ädel kulturuppgift, och det fotografiska arbetets betydelse, både som yrke och rekreation, förringas ej genom att omständigheterna vid dess utövande hava blivit mindre gynnsamma. Och i sysselsättningen med vårt speciella hobby finner vi kanske just den vital för våra nerver, vilken vi så väl behöver i dessa påfrestande tider. Låtom oss därför fortsätta med vår verksamhet och försöka fullfölja det av oss tidigare utstakade programmet i den mån detta överhuvudtaget är möjligt.
Helsingfors, den 17 oktober 1939
Å Styrelsens vägnar:
G. Tschernochvostoff
Sekreterare


[ Camera Pro Patria 1939

Härmed hava vi äran inbjuda Eder att närvara vid öppnandet av vår konstfotografiska utställning till förmån för landets försvar, lördagen den 2 december 1939 kl. 15 i stora salen på Ateneum.

Fotografiska Förbundet Suomen Kameraseurojen Liitto r.y.
Aarne Pietinen Vilho Setälä Arvi Hanste G. Tschernochvostoff Othmar Nyblin

För 2 personer ]

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors

© AFK 1889-2020

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors