Protokoll 1910-1919


Inbjudan till deltagande i 3:dje allmänna, fotografiska utställningen i Finland, hvilken försiggår i Helsingfors hösten 1910 på tid, som senare definitivt fastställes, samt därefter förflyttas till de landsortsstäder, där lokaler kunna erhållas.

Intet är mera egnadt att utveckla industri och konsten än offentliga utställningar. Detta är kändt och erkändt öfver hela verden, hvilket och tydligen framgår af de talrika utställningar af olika slag, hvilka aflösa hvarandra eller ofta samtidigt pågå än här än där i alla kulturländer. Ju högre kulturen hos en nation står, desto oftare förekomma utställningar, desto större är behofvet af att visa den stora allmänheten utvecklingens framåtskridande och dess ståndpunkt för tillfället, ty hvarje utställning ger nya impulser, föder nya idéer och vrider utvecklingens hjul ett hvarf framåt. Vid utställningar är det nämligen icke endast allmänheten, som får sin skådelust tillfredsstäld, som beläras och intresseras, hvarvid dess köplust stegras, och ofta nya behof framkallas, utan äfven de i utställningen deltagande, hvilka utbildas af att jämföra sina alster med andras, hvilka erhålla väckelser för sin utveckling, och som ofta af de utstälda föremålen få helt nya, fruktbringande idéer till sin och sitt yrkes förkofran. Fotografin bildar intet undantag från denna regel.

Amatören behöfver utställningar, icke för de priser och utmärkelser han möjligen kan erhålla, utan för att få ögonen öppnade för huru han bör arbeta, för hvad han bör eftersträfva för att få den största njutning och tillfredsställelse af sitt fotografiska arbete. Yrkesmannen behöfver dessa samma väckelser icke endast för att göra sitt yrkesarbete till en sporrande glädje i det dagliga släpet, utan för honom äro utställningar en ekonomisk häfstång, ett medel att öka kundernas intresse och antal, en ofelbar väg att vinna anseende och härigenom bättre lön för sin möda. Lägges härtill, att såväl yrkesfotografen som amatören vinna i teknisk färdighet och konstnärlig utveckling, så kan ingen frånkänna utställningarna deras stora betydelse för den allmänna bildningens höjande och den enskildes förkofran. Vi våga därför hysa den tillförsikt att denna vår inbjudan till deltagande i den 3:dje allmänna, fotografiska utställningen i Finland 1910 skall finna välvilligt emottagande och mannagrann tillslutning från såväl amatörers som fackfotografers sida, så att denna utställning komme att gifva en sann bild af fotografins nuvarande rätt höga ståndpunkt i landet. Vi hafva så mycket större skäl för denna vår tillförsikt, som utställningen anordnas gemensamt af amatörföreningarna i Helsingfors, Tammerfors, Vasa och Viborg samt af Finska Fotografernas Förbund, ty ”enighet ger styrka” och garanterar framgången af gemensamma bemödanden! En hvar af de nämnda föreningarna har tillsat en särskild utställningskommitté, och bestå dessa kommittéer af följande personer: För Finska Fotografers Förbund: Herrar K.E. Ståhlberg, Jakob Ljungqvist, Joh. Thrsöe, och Otto Penger. Fotografi-amatörklubben i Helsingfors: Herrar W. Schohin, I. Timiriasew och Eric Nummelin. Fotografiamatörklubben i Tammerfors: Herrar Oskar Strandell, Adolf Vedel-Jensen och Arthur Laurent. Fotografiamatörklubben i Viborg: Herrar Julius Michailoff, Anders Weckman och Thorvald Nyblin. Amatörfotograf-klubben i Vasa: Herrar V. Borg, Karl Borlin och N. Leibowitsch. Till utställningskommissarier hafva utsetts: för den vetenskapliga afdelningen samt amatörfotograferna Herr Gustav Frentz, För fackfotograferna herr Jakob Ljungqvist.


Program för utställningen:

Utställningen, som omfattar arbeten af såväl fackfotografer som amatörer och personer, som använda fotografin i sitt arbete utan att vara ”yrkesfotografer” (vetenskapsidkare, teknici etc) indelas i följande afdelningar: I. a. Vetenskapliga och tekniska etc fotografier, b. Fotografisk litteratur. II. a. Fackfotografi omfattande: all slags bilder utförda af fackfotografer. b. Fotografiska tryckalster. III. Amatörfotografi.

I grupp I emottagas bilder från vetenskapliga institut, läroanstalter, föreningar såväl som från enskilda vetenskapsidkare teknici, amatörer och fackfotografer. I denna avdelning behöfva bilderna icke vara utförda av den utställande själf! Grupp II a omfattar arbeten af endast dem, som hafva fotografin till lefvebröd. Till denna grupp räcknas: porträtt, grupper, landskap, interiörer, kol- och gummitryck äfvensom andra slags kopior efter förstorade negativ samt bromsilfverförstoringar efter egna eller främmande orginal m.m. Hvarje förstoring efter främmande orginalbild måste åtföljas av denna. Till grpp III hänföras alla slags fotografiska bilder till alla delar utförda af de utställande amatörerna själfva. (Amatör är endast den, som idkar fotografi för sitt nöjes skull, och hvilken sålunda icke avyttrar sina fotografiska bilder mot vederlag i någon som hälst form, med undantag af utbyte mot andra amatörbilder.) De för bildernas upphängning bestämda väggytorna äro (börjande cirka 80 cm öfver golfvet 1½ meter höga). I grupperna I och III upplåtas obegränsadt utrymme; i grupp I kostnadsfritt, i grupp III à 5 mk per kvadratmeter. I grupp II upplåtes åt samma utställare högst 6 löpande meter à 10 mk. I grupperna II och III beräknas lägsta afgift, som erlägges, såsom för 1 kvadrat- resp. 1 löpande meter äfven om hela detta utrymme ej upptages. Afgiften inbetales vid den definitiva anmälningen. I grupp I utdelas inga priser. I grupp II utdelas efter prisjuryns bestämmande obegränsadt antal prisdiplomer alla af samma valör. För konstnärlig uppfattning och smak samt för tekniskt utförande utdelas i grupp III priser, bestående af jetonger af förgyldt silfver, silfver och bronce jämte diplom samt af diplom utan jetong. Antalet priser bestämmes af juryn. Juryn består af tvänne grupper. Den ena, för bedömandet af fackfotografernas arbeten, väljes af ”Finska Fotografernas Förbund” utställningskommitté, den andra, vald af amatörföreningarnas utställningskommittéer bedömer amatörernas arbeten. De af amatörer och fackfotografer till utställningen inlämnade bilderna underkastas bedömande af den utställningskommitté, till hvilken de äro anmälda, och refuseras de bilder, hvilka kommittén icke kan godkänna. För refuserade bilder återbetalas den erlagda afgiften. De för utställningen bestämda bilderna måste vara inramade. Bilder af större format än 18×24 cm böra hafva skilda ramar, mindre format kunna, om så önskas, monteras flera inom samma ram. Undantag från inramningskyldigheten bilda vetenskapliga och dylika bilder samt fotografiska tryckalster. Bilderna måste insändas väl inpackade till den utställningskommitté, hos hvilken de äro anmälda. Hvarje bildinramning måste på baksidan vara försedd med utställarens namn och adress samt, om flera inramningar äro inpackade i samma låda, med ordningsnummer. Packlådan måste på inre sidan, såväl å bottnen som å locket vara försedd med samma namn och adress samt å lockets inre sida med tydlig förteckning öfver lådans innehåll. Försändelsen adresseras till resp. utställningskommitté och bör adressen vara anbragd på locket, för att öppnandet må kunna ske utan fara för att skada de inneliggande bilderna. Landsortsföreningarnas kommittéer ombesörja de till dem inlämnade utställningsföremålens försändelse till Helsingfors. Försändelserna tillställas utställningsbestyrelsen fraktfritt, samt återsändes af denna efter utställningens slut äfven fraktfritt. Återinpackninger sker omsorgsfullt. För skada ådragen under transporten ansvarar utställningen icke. Brandassurans bekostas af utställningen. Erfordras särskilda utställnings-anordningar (t.ex. för diapositiva bilder), bekostas dessa af utställaren. Hvarje utställare har fritt tillträde till utställningen. För att möjliggöra företagets i gångsättande är det nödvändigt att före januari månads 1910 utgång få reda det ungefärliga antalet utställare och den utställningsyta enhvar tror sig behöfva. Vi anmoda Eder därför att snarast möjligt ifylla närslutna preliminäranmälningsblanket och insända den till någon af följande utställningskommittéer: Fotografiamatörklubben i Helsingfors adress Herr Gustav Frentz, Richards gatan 1, Helsingfors, Fotografiamatörklubben i Tammerfors adress Herr Oskar Strandell Tammerfors, Fotografiamatörklubben i Wiborg adress Herr Thorvald Nyblin Wiborg, Wasa Amatörfotograf Klubb i Wasa adress Herr V. Borg Wasa, Finska Fotografernas Förbund adress Herr Jakob Ljungqvist, V. Kajen 14, Helsingfors.


Denna preliminära anmälan är icke bindande, utan komma blanketter för definitiv anmälan att tillsändas Eder längre fram. I december 1909. För Finska Fotografernas Förbund: Jakob Ljungqvist K.E. Ståhlberg Joh. Thorsöe Otto Penger För Fotografiamatörklubben i Helsingfors: W. Schohin I. Timiriasew Eric Nummelin För Fotografiamatörklubben i Tammerfors: Oskar Strandell Adolf Vedel-Jensen Arthur Laurent För Fotografiamatörklubben i Wiborg: Julius Michailoff Th. Nyblin Anders Weckman För Wasa Amatörfotograf Klubb: V. Borg Karl Borlin N. Leibowitsch


[ Nyblins Magasin Februari 1910:

Sammanträde. Fotografiamatörklubben i Helsingfors sammanträdde till ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 1 februari. Ordföranden meddelade, att styrelsen till ny medlem antagit ingeniör Erik Heinonen. Bibliotekarien påpekade, att i biblioteket finnas dubbletter av fotografiska tidskrifter, och att klubben dessutom hade kvar en hel mängd årgångar av ”Fotografisk Allehanda” (en tidskrift som åren 1903-1905 utgafs av klubben) och föreslog, att dessa skulle skänkas åt de yngre fotografiamatörklubbarna i landet och dubletterna av andra tidskrifter utlottas eller bortauktioneras vid klubbens möten, vilket förslag av klubben godkändes. Inom klubben har nu under ett års tid anordnats månadstävlingar med för varje gång fastställt motiv, och får till varje tävling endast en bild av samma person inlämnas. I februarimotivtävlan (sjöstycke), i vilken deltagit 6 bilder, hade priset av juryn tillerkänts herr Eric Nummelin. Motivet för marstävlan är ”arbetare i yrkesutövning” och motiven för de två följande tävlingarna fastställdes till i april ”Stadsvy” och i maj ”Blommor”. D:r G. Wetterstrand höll ett referat om ”gravyrpigment” och om ”kopparsalter i tonbad”. Vid mötet utlottades som vanligt ett antal av medlemmarna skänkta bilder. Förut voro lotterna avgiftfria, men senaste höst infördes en avgift av 25 penni per lott, och nu brukar utlottningen tillföra klubben en vinst om 10-20 mark vid varje möte. Detta sätt att öka föreningens kassa förtjänar att beaktas även av övriga fotografiklubbar. För att bland utomstående väcka intresse för klubbens strävanden föranstaltas den 18 mars en klubbafton, till vilken intresserade äga tillträde genom klubbmedlemmar. Programmet skulle komma att bestå av: ett fotografiskt föredrag, förevisning av autochrombilder medels projektionsapparat, kinematografiska och skioptikonbilder samt under pauserna musik av en mandolinkvartett ävensom sång. Dessutom arrangeras en utställning av klubbmedlemmarnas bilder. Slutligen företages en utlottning av bilder. Sekr. ]


[ Nyblins Magasin Februari 1910

En fotografisk utfärd föranstaltades söndagen den 13 februari av fotografiamatörklubben i Helsingfors. Avsikten var att giva den karaktären av en undervisning för yngre amatörer. Därför hade till skolornas lektorer skickats cirkulär med anhållan om, att de till elevernas kännedom ville bringa, att klubben föranstaltade en utfärd, vid vilken medlemmarna lovade handleda mindre förfarna amatörer. På den bestämda samlingsplatsen sammankommo 6 klubbmedlemmar och 5 utomstående, av dem – 1 skolelev. Orsaken till att så få deltogo i utfärden torde kanske få sökas dels däri, att himlen var mulen, litet snö föll t.o.m. kort före samlingstiden, dels i att de flesta amatörer tyvärr icke fotografera under vintern, ehuru man då, även i snöväder, kan få lika vackra om icke vackrare bilder än om sommaren. Att därtill så få klubbmedlemmar deltogo, vittnar icke om ett alltför stort intresse inom klubben. De elfva utvalda hyrde en spårvagn till Djurgården, där de under ett par timmars tid strövade omkring på jakt efter motiv. Resultatet får väl ses vid den tävlan som utlysts för deltagarena i utfärden. Efter å Alphyddan intagen förmiddagschokolad förevigades fotograferna själva, varpå man återvände till staden. Hj. ]


[ Nyblins Magasin Mars 1910

Fotografiska Utställningen, som är projekterad att försiggå i Helsingfors på höst sommaren i år, tycks icke just hava vunnit någon synnerlig sympati hos dem, den närmast rör. Eller, vilket säkerligen är mera troligt, trögheten har värkat, att tills dato endast ett fåtal anmälningar till deltagande äro gjorda. Att denna liknöjdhet aldeles lamslår utställningskommittens värksamhet, tycks de, som nog ämna deltaga, men som anse det onöjdigt att anmäla sig förrän i sista minuten, als icke vilja beakta. Vad kan kommitten företaga, om deltagare icke anmäla sig i tid? Rakt ingenting naturligtvis. Ett kunde den dock göra, nämligen bombardera de tröga med uppmaningar, ty så måste sådana saker tagas här i landet. Vid den första utställningen för några år sedan gick det ju också så, att den definitiva anmälningen slutligen måste uppskjutas intill 14 dagar före öppnandet, ty ”man kunde ju icke anmäla sig, förrän man hade bilderna färdiga och viste vad man ville utställa”, sades det. Ja det gick den gången tack vare, att en privat person iklädde sig den ekonomiska risken, och sedan äfven fick fylla utställningssalen med en mängd bilder, som alls icke vore ämnade att utställas. Den andra utställningen hade det på samma sätt, och endast genom de skandinaviska fotografernas deltagande blef denna utställning så pass rikhaltig, att den någorlunda fyllde salen. Nu är saken något annorlunda. Det står ingen privat garanti bakom, utan måste inbjudarena, d.v.s. en del af landets amatörföreningar och Finska Fotografernas Förbund själva löpa risken av ett misslyckande. Det vore därför en hederssak för medlemmarna i dessa föreningar att mangrannt anmäla sig i tid. Likaså borde föreningarnas styrelser likaväl som utställningsbestyrelsen och de lokala kommitterna ivrikt bearbeta amatörer såväl som fackfotografer för att övervinna trögheten, ty utställningens framgång är ju både en hederssak och en ren ekonomisk fråga för dessa föreningar. Till dato torde endast 10 anmälningar från yrkesfotografer föreligga och av dessa endast tre, som tillhöra Finska Fotografernas Förbund! Av amatörer lär också endast halvannat tiotal vara anmälda. En större amatörklubb lär hava anmält 1 – säga en – kvadrat meter för gemensam utställning. Utställningskommissarierna hava – efter vad jag hört – upphyrt Ateneums stora sal, vilken också använts vid de båda tidigare utställningarna. Med vad skall denna fyllas, om, såsom förr hänt, 25 % av de preliminärt anmälda utebliva? Skall icke hela utställnings ideen resultera i en pannkaka, så nog måste saken tagas i alvarligare. D.N. ]


[ Nyblins Magasin April 1910

Fotografisk klubbafton. Fotografiamatörklubben i Helsingfors föranstaltade fredagen den 18 mars en klubbafton med program, vars ändamål var att även bland utomstående försöka väcka intresse för fotografikonsten. Sedan ordföranden, hr E. Nummelin, med några ord, berörande fotografikonstens kulturella uppgift, hälsat de närvarande välkomna, utfördes ett musiknummer av en bland klubbmedlemmar bildad mandolinkvartett, varefter hr Daniel Nyblin höll ett med skioptikonbilder belyst föredrag om konstgrepp inom fotografin, sådana som användas för att åstadkomma förvandlingsscener och trollkonster å kinematografbilder, andeuppenbarelser m.m. Följde så ett musiknummer, varefter förevisning av skioptikonbilder vidtog. Först framträdde på duken bilder från klubbens förgångna dagar, glada utfärdsbilder, erinrande om mången treflig samvaro. Så kom ordningen till konstnärliga skioptikonbilder, utförda efter vid klubbens tävlingar prisbelönade fotografier. Nästa nummer utgjordes av aftonens clou, förevisning medels projektionsapparat av färgfotografier (autochrombilder). Då dessa fotografier i naturliga färger av en stor del närvarande sågos för första gången, väckte de livlig beundran, och hr W. Schohin, den enda i vårt land, som i större utsträckning sysslat med färgfotografi, fick ett berättigat erkännande för sina bilder, vilka såväl vad motiv som trogna färger beträffar voro riktiga konstvärk. Efter en gemensam supé utlottades bland de närvarande en mängd av klubbmedlemmar skänkta fotografier och förevisades levande bilder, som godhetsfullt ställts till klubbens disposition. Vid kaffet fick man se en serie mera lättsmälta bilder, varefter samkvämet fortsattes in på småtimmarna under sång och strängaspel. Klubbaftonen var ganska talrikt besökt av såväl medlemmar som av dem inviterade gäster, hvilka fingo taga i betraktande en för tillfället anordnad utställning av bilder. Hj. ]


[ Nyblins Magasin April 1910

Sammanträde. Fotografiamatörklubben i Helsingfors hade den 5 april ordinarie månadsmöte. Styrelsen hade antagit 5 nya medlemmar. Ordföranden meddelade, att han på inbjudan deltagit i ett av Turistföreningen anordnat möte av sådana sällskap, föreningar och enskilda personer, vilka kunde hava intresse av Finlands deltagande i den internationella turistutställningen i Berlin år 1911. Klubben beslöt att i händelse av ett finskt deltagande ställa sina fotografier och skioptikonbilder till förfogande. Vid föregående mötet hade med anledning av reglerna för Turistföreningens pristävlan framställts ett förslag om, att klubben skulle fastställa generella tävlingsnormer, om vilka övriga fotografiamatörklubbar i landet skulle uppmanas att förena sig, för att därigenom någon ordning i fotografiska tävlingar skulle erhållas. I tävlingar, som ej arrangeras i enlighet med dessa normer skulle klubbmedlemmar icke böra deltaga. Under den fortsatta behandlingen av frågan vid detta möte framhölls, att man borde försöka få till stånd en alla fotografiamatörklubbar representerande centralkommitté, bestående av hrr N. Wasastjerna, G. Wetterstrand, och Fr. Englund, tillsattes med uppgift att arbeta för ett samarbete mellan de olika amatörklubbarna och gemensamma tävlingsregler. I aprilmotivtävlan (stadsvy) hade priset av juryn tilldelats hr. Fritz Englund. Klubben beslöt att den 22 maj företaga sedvanlig vårutfärd till skärgården. Efter förhandlingarna förevisades skioptikonbilder. Sekr. ]


[ Nyblins Magasin Maj 1910

Fotografiamatörklubbens i Helsingfors motivtävlingar. Vid klubbens senaste möte fastställdes motiv för de närmaste tävlingarna på följande sätt: Septembermötet ”Solupp- eller nedgång” Oktobermötet ”Åskväder” Novembermötet ”Storm” Decembermötet ”Månsken” För de därpå följande månadsmöten, dock utan att ännu bestämma vid vilka möten de skilda motiven skola bedömas, bestämdes: Regn, Dimma, Snöväder, och Sommardag. Dessutom anordnas under nästa säsong fyra tävlingar i Porträtt. Tävlingspriserna utgöras av fotografiska artiklar till vist belopp efter pristagarenas eget val. ]


[ Nyblins Magasin Augusti 1910

Amatörskap. Altjämt uppdyker frågan angående gränsen mellan yrkesman och amatör. Isynnerhet i utlandet har amatörerna ådragit sig mycket hat från yrkesmännens sida på grund av den konkurrens många amatörer utöfva, och vilken yrkesmännen anses som illojal. Också här i landet betraktas amatörerna med allt annat än blida ögon från en hel del yrkesfotografers sida, och många klagomål har jag hört över det förfång i yrket, ”amatörerna” åstadkomma. Jag har tröstat dessa fotografer med, att det icke är amatörer de hafva att konkurrera med utan yrkesmän, som visserligen bedrifva sin fotografiska affär i smått, men dock äro yrkesidkare på detta område. Men förbittringen är därför lika stor, ty dessa ”yrkesmän i smått” kalla sig amatörer, och vad värre är, de taga icke betalt för sitt arbete så, som yrkesfotograferna måste göra för att kunna leva. Och detta senare är, det måste äfven jag medgiva, en försyndelse från dessa s.k. amatörers sida, som är egnad att taga brödet ur deras mund, som måste leva av yrket. Den enda riktiga definition av begreppet amatör är den, som kom till användning vid utställningen i Dresden i fjol, och som varit gällande här i landet, sedan amatörfotografin uppstod, nämligen, att endast den är amatör, som arbetar uteslutande för sitt nöje skuld, och som icke gör sig någon som helst inkomst på sitt fotograferande, även om denna täcker endast självkostnaderna. Här måste gränsen gå, ty annars finns ingen gräns. Men är en gräns nödvändig? Är det nödvändigt att dela dem, som fotografera, i yrkesidkare och amatörer? För yrkesfotograferna kan saken, sett från ekonomisk synpunkt, vara tämligen likgiltig, ty yrkesfrihet råder i landet, och den, som vill fotografera mot betalning, han gör det, endera de, som har fotografin till levebröd tycka om det eller ej. Det enda fotograferna kunna göra är att se till, att alla ”kolleger” blir rättvist beskattade liksom de själva. Men se titeln, titeln ”amatör”, det är den, som gör förtret. Oaktat de flesta yrkes fotografer, de må då själva vara huru okunniga i sitt yrke som hälst, betraktar varje amatör som en ”bönhas”, en fuskare och klåpare i yrket, och oaktat den stora allmänhetens uppfattning av ”amatör” tangerar samma begrepp, ty den har alltid till hands den ursäkten för dåliga s.k. amatörbilder ”han är ju bara amatör”, så är ordet ”amatör” i varje fall en hederstitel, och icke bara det, utan en skyddsmantel, som berättigar till överseende, och som värkar, att allmänheten, äfven om den betalar för fotografierna, dock ställer lägre fordringar på dessa s.k. amatörbilder, än den ställer på bilder utförda av en, som kallas yrkesfotograf. Det är detta, samt att dessa s.k. amatörfotografer vanligen hava ett annat ordinarie levebröd, icke hafva några speciella affärsomkostnader för sitt fotograferande, ej beskattas härför, ej hålla dyrbara apparater etc. etc. utan betrakta, vad som inflyter på fotograferingar såsom ren extrainkomst och därför kan sätta sina priser därefter, det är detta, som gör dem till den egentliga yrkesfotografens illojala konkurrenter. Men det stora flertalet amatörer äro icke maskerade yrkesmän. Tvärtom, de allra flesta fotograferar endast för sitt nöje skuld och göra yrkesmännen intet förfång, åtminstone ingen direkt konkurrens. Men är denna gräns mellan amatör och yrkesman önskvärd ens för de värkliga amatörerna? Det kan icke nekas, att gränsen ju lägger ett band även på deras handlingsfrihet. Det är icke alla amatörer, som hafva råd att skänka bort sina bilder i sådana mängder, att efterfrågan skulle fyllas, ty vänner och bekanta ha ofta bottenlösa fickor ifråga om fotografier. Men bortsett från denna slags ”avnämare” så finns så mycket allmännyttigt, så mycket för samhällets utveckling nödvändigt, som nu måste umbära ofta de bästa amatörfotografierna, därför att resp. amatörer icke ha råd till att skänka bort de erforderliga bilderna. Vi ha t.ex. Turistföreningen, vi ha Hembyggdsforskningsföreningar, Geografiska föreningar och skolorna, skolorna icke att förglömma, som behöver undervisnings material, t.ex. i form av skioptikonbilder o.s.v., o.s.v. Det står ju varje amatör fritt att gratis giva sina bilder för sådana allmännyttiga ändamål, men, utom att kostnaden lägger hinder i vägen för detta systems allmänna genomförande, så skulle det dessutom resultera uti, att dessa offentliga och halvoffentliga institutioner skulle kunna överhopas med en massa för dem värdelösa bilder, ty ”man får icke se skänkt häst på tänderna”, säger ett gammalt ordspråk, och de skulle ju icke hava möjlighet att utgallra agnarna från vetet, ty då skulle givaren stötas för huvudet. Annat vore det, om de kunde inköpa för sitt ändamål passande bilder. Hittills har saken praktiserats på det sätt, att amatörerna ha lånat sina negativ åt resp. institution, och denna har låtit utföra nödiga avtryck hos någon yrkesfotograf. Nå, detta sätt är ju nog bra, men det har det emot sig, att endast är genom rena tillfälligheter, som förefintligheten av passande negativ upptäckes. Det vore nog därför vida förmånligare för det allmänna, om gränsen mellan amatör och yrkesman skulle slopas, så att envar hade rättighet att avyttra sina alster utan att därför förlora sina rättigheter att deltaga i utställningar och tävlingar, d.v.s. utan att förlora titeln av amatör. För yrkesfotograferna är frågan av rent ekonomisk natur, men i detta fall hjälper gränsen ingenting. För amatörerna är den ett band på deras handlingsfrihet, som å andra sidan icke medför några fördelar. Om gränsen slopades, skulle konkurrensen mellan de fotografer, som kallas yrkesmän, och de, som älska att kalla sig amatörer, icke bliva större än nu, och de värkliga amatörerna skulle lika litet då som nu göra yrkesmännen något förfång. Jag tillåter mig därför föreslå, att landets fotografiamatörföreningar skola taga frågan under behandling och nedriva skiljoväggen. H:fors i juni 1910. Daniel Nyblin ]


[ Nyblins Magasin Oktober 1910

Herr W. Schohin har tillerkänts silvermedalj å den internationella, fotografiska utställningen i Budapest. ]


[ Nyblins Magasin November 1910

Fotografiamatörklubben i Helsingfors hade årsmöte lördagen den 15:de okt. Till hösttävlan hade inlämnats 8 bildkollektioner och tillerkände prisjuryn andra pris åt herrarna E. Nummelin och O. Behr, tredje pris åt herrar U. Fohlin och G.K. Bergman samt en hedersomnämnande åt studeranden A. Könönen. Priset i motivtävlan (åskväder) tilldelades hr B. Åström. Till denna tävlan hade inlämnats endast en kollektion. Efter det den gamla styrelsen beviljats decharge, valdes till medlemmar i styrelsen för klubbåret 1910-1911 herrar protokollsekreterare Björn Wasastjerna, ryttmästare von Tobiesen, häradshöfding E. Carlsson, studerande Hj. Sundqvist och järnvägstjänstemannen O. Larsson. H.bladet. ]


[ Nyblins Magasin December 1910

Fotografiamatörklubbens i Helsingfors sammanträden. Den 23 sept: Förrän mötesförhandlingarna vidtogo, framhöll ordföranden i några varma minnesord den stora förlust klubben lidit genom Einar Lindholms frånfälle. Lindholm hade under flere år innehaft olika funktioner inom styrelsen och städse visat det varmaste intresse för klubbens strävanden. Klubben beslöt anordna 4 porträtt-tävlingar: i november, januari, mars och maj. Priset vid varje tävlan utgöres av fotogr. varor för 25 mk. donerade av Herr Alfr. Nybom. Till priser i de månatliga motivtävlingarna hede Herr D. Nyblin givit fotogr. varor till ett värde av 160 mk. Till tävlan om klubbens utfärdspokal, i vilken bilder från vårutfärden deltogo, hade 5 kollektioner inkommit. Priset tillerkändes Herr Överste Timiriasew. I september månads motivtävlan ”Solnedgång”, till vilken 3:ne bilder inlämnats, utdelades intet pris, emedan bilderna – enl. juryns åsikt – icke hade någon solnedgångsstämning utan snarare liknade konstgjorda månskenseffekter. I tävlan om klubbens stereoskopkamera, till vilken endast en kollektion inlämnats, utdelades ej häller något pris.

Den 15:de okt., årsmöte: Enligt den av styrelsen uppgjorda berättelsen över klubbens värksamhet under året uppgår medlemsantalet för närvarande till 66. I klubbens bibliotek finnas 278 band. Antalet boklån under året ha varit 98. Klubben har prenumererat på följande tidskrifter: Photographische Mitteilungen och Svensk fotografisk tidskrift samt gratis fått emottaga Dansk fotografisk Tidsskrift och Nyblins Magasin – Nyblinin Tietolipas. Vid klubbens sammanträden hava föredrag hållits om ”Kritik och självkritik”, ”Kamerateknikens utveckling” och ”Askaut[t]ryck”, varjämte från utländska tidskrifter lämnats referat om ”Tyska fotografiklubbars arbetssätt”, ”Fotografering i naturliga färger”, ”Kopparsalter i tonbad”, ”Pigment gravyr” och ”Bernhard Shaws åsikter om den konstnärliga fotografin och dess framtid”. För att bereda utomstående tillfälle till erhållande av en inblick i klubbens arbetssätt och hos dem väcka intresse för klubbens strävanden anordnades i mars en extra klubbafton med fotografiskt program, till vilken utomstående genom medlemmar ägde inträde. En påtänkt undervisningskurs i konstnärligare kopieringsmetoder kom icke till stånd, emedan lämpliga lärare icke kunde erhållas. Vid särskilda möten hava av medlemmar upphämtade bilder underkastats offentlig kritik, och har avsikten härmed varit att utveckla klubbmedlemmarnas kritikförmåga. Skioptikonbilder hava vid flera sammanträden förevisats, specielt kunna framhållas autochrombilder (av Schohin) och bildserier från Tunis och Central-Asien. Liksom förut hava vid mötena utlottats bilder, som för detta ändamål skänkts av klubbmedlemmar, och har för varje lott uppburits 25 penni, vilket för klubben medfört en extra inkomst om cirka 180 mk. Tvänne utfärder hava under året företagits: en vinterutfärd till Djurgården och en vårutfärd till Pörtö. Ett flertal fotografiska tävlingar hava anordnats, vilka av klubbmedlemmarna omfattats med ganska stort intresse. Främst förtjäna de månatliga motivtävlingarna framhållas. Till årstävlan hade 8 bildkollektioner inlämnats. (Klubbens viktigaste företag under året, nämligen försöket att anordna en 3:dje allmänn, fotografisk utställning, vilken emellertid på grund av för fåtaliga anmälningar till deltagare måste tills vidare uppskjutas, tycks icke als vara omnämnt i årsberättelsen. Red. anm.) Vid årsmötet beslöt klubben ytterligare prenumerera en fransk och en engelsk fotografisk tidskrift, och en referatkommitté bestående av herrar G.A. Wetterstrand, E. Nummelin och D. Nyblin tillsattes. Över frågan om amatörskap höll D. Nyblin ett referat slutande med ett förslag om slopande av gränsen mellan amatörer och yrkesman. Efter en livlig diskussion, vid vilken olika åsikter gjorde sig gällande, bordlades frågan till nästa möte. Till klubbens styrelse under instundande år valdes: herrar protokollsekreterare Björn Wasastjerna, ryttmästare v. Tobiesen, häradshövding E. Carlsson, järnvägstjänstemannen O. Larsson och med. stud. Hj. Sundqvist. Till jurymän för det kommande årets tävlingar utsågos herrar W. Schohin, G. Engström och H. Rosenberg. Mötet avslöts med gemensam supé. Sekr.


Den 1:sta Nov: Ordföranden meddelade, att den nya styrelsen inom sig fördelat funktionerna på följande sätt: ordf. B. Wasastjerna, sekr. Hj. Sundqvist, kassör O. Larsson, bibliot. F. v. Tobiesen, materialieförv. E. Carlsson. Vid mötet upptogs till behandling den tidigare bordlagda frågan om gränsen mellan amatör och fackfotograf, varvid även uttalades den åsikten, att denna gräns helt och hållet borde avskaffas, emedan utomlands även amatörer få mottaga penningpris och försälja sina fotografier. I händelse en gräns skulle bibehållas, borde såsom amatör betecknas den, vilken icke såsom yrke bedriver fotografi (vilken har fotografin till främsta eller huvudsakliga levebröd? Red.) Klubben beslöt, att en amatör är berättigad att tävla om och emottaga penningepris och att sälja de exemplar av sina fotografier, som han haft utstälda å tävlingar (och allmänna utställningar? Red.) Enligt prisjuryns protokoll hade till porträtt-tävlingen inlämnats 5 bilder. Priset tillerkändes Herr B. Åström. Till novembermånads motivtävlan, ”Storm”, hade blott en bild inkommit, men ansågs den av juryn icke vara förtjänt av pris. Till motiv för de närmaste tävlingarna bestämdes: för januari ”sommardag”; februari ”regn”; mars ”snöväder” och april ”dimma”. Klubben beslöt att låta uppgöra ritning till en plaquette, vilken framdeles skulle användas såsom pris i klubbens tävlingar. Herr Eric Nummelin lämnade ett humoristiskt referat av en artikel om lösgörandet av glasproppar, som fastnat. Efter mötesförhandlingarna visades autochrom- och skioptikonbilder. ]


Protokoll fördt vid prisnämndens sammanträde måndagen den 3 april 1911.

Till täflan om motivet ”Dimma” hade inlämnats fyra fotografier med resp. motto ”Ozo”, ”Sommaraftonsdimma”, ”Dimma” och ”Mitt i dimman”. Motto: ”Ozo” ett vackert motiv, men återgifven ej med önskvärd tydlighet hufvudfordran för denna täflan. Tonen ej passande för detta motiv. Motto: ”Sommaraftonsdimma”. Samma motivering vis å vis tonen, som om ofvan nämnda. Bilden värkar dock ännu mindre dimma än föregående. Motto: Mitt i dimman. Denna fotografi återgifver med all önskvärd tydlighet ett äkta dimsceneri. Tonen väl vald. Motto: Dimma. Mycket konstnärlig bild, såväl till motiv som behandling. Dimstämningen dock ej fullt så framträdande som i foton med motto ”Mitt i dimman”. Efter slutförd granskning enades juryn om att priset i täflan om motivet ”Dimma” skulle tillfalla innehafvaren till bilden med mottot Mitt i dimman.

Helsingfors den 3 april 1911 G. Engström, Harald Rosenberg, W. Schohin


Fotografiamatörklubben i Helsingfors anordnar lördagen den 29 april 1911 kl. ½8 e.m. å Hotel Kämp en klubbafton, till hvilken äfven utomstående genom medlemmar äga tillträde, och uppmanas herrar medlemmar, att medtaga för fotografin intresserade bekanta och speciellt enligt klubbens beslut sätta sina damer i tillfälle att erhålla en inblick i lifvet inom klubben. – Ingen inträdesafgift. – Obs! Hvardagsdräkt. Obs! Program: 1. Utställning af bilder. 2. Ouverture (Mandolinorkester) 3. Hälsningstal 4. Skioptikonbilder från en resa i Norge (Herr Leibowitsch) 5. Musik af mandolinorkestern. 6. Skioptikonbilder från Tyrolen (Herr B. Wasastjerna). 7. Föredrag (Herr D. Nyblin) 8. Supé (á 3 mk) 9. Autochrombilder (bilder i naturliga färger, Herr W. Schohin) 10. Allmän dans. Obs!!! För åstadkommande af en utställning uppmanas herrar medlemmar att upphämta bilder! Äfven utlottningsbilder mottagas med tacksamhet och böra samtliga bilder upphämtas en timme tidigare. Helsingfors den 22 april 1911 Styrelsen.


Fotografi-Amatörklubben i Helsingfors föranstaltar sedvanlig vårutfärd söndagen den 21 innevarande Maj med ångbåten ”Sandels” till de natursköna Kopplorna i Esbo skärgård. Ångbåten afgår kl. 9,45 f.m. från södra hamnen (Kejsarinnans sten). Hvar och en medtager egen matsäck och tesked. Öl, soda, lemonad samt kaffe avec fås ombord. Medlemmarna påminnas om utfärdspokalen, om hvilken täflas med 3 vid utfärden tagna bilder. Enligt klubbens beslut uppmanas medlemmarna att taga sina damer jämte andra intresserade med. Alltså: Glöm icke utfärden! Obs! I händelse af alldeles omöjlig väderlek, uppskjutes utfärden till samma tid Kristihimmelsfärdstorsdagen den 25 dennes. Helsingfors den 17 Maj 1911. Styrelsen.

P.S. De ärade medlemmar som flytta den 1 juni, bedes härmed uppgifva sin nya adress per omgående till telef. 8354 (träffas säkrast emellan 4-5 e.m.)


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors månadsmöte å Hotell Kämp tisdagen den 26 september 1911. Närvarande voro hrr: Englund, Engström, Faltin, Frentz, Garoff, Hollertz, D. Nyblin, Nummelin, Nybom, Rosenberg, Schohin, Timiriasew, B. Wasastjerna, N. Wasastjerna, Wetterstrand, Åström och undertecknad Peder.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Ordf. meddelade att styrelsen för motivtäflingarna bestämt följande ordning och tider: i november höbärgning i december lekande barn i januari en god dryck i februari höststämning i mars tête-à-tête i april intressant arbete

§ 3 I utfärdstäflan, till hvilken 5 kollektioner inkommit, tilldelades herr Gustaf Frentz priset.

§ 4 Till täflan om klubbens stereoskopkamera hade en kollektion inlämnats af herr E. Nummelin, som äfven tillerkändes pris. Då deltagandet i denna täflan varit mycket ringa beslöt klubben ändra täflingsreglerna sålunda att minimibildantalet sänktes till 3 och täflan försiggår 2 ggr i året hvarjämte kameran tillfaller den som först tre gånger erhållit pris.

§ 5 Ordf. meddelade att från Harbin anländt inbjudan till deltagande i en fotografisk utställning därstädes.

§ 6 Herr D. Nyblin referarade en artikel om hydrozin i framkallningen och herr E. Nummelin talade om färgning af bromsilfverbilder.

§ 7 Vid samkvämet efter supén förevisades skioptikonbilder af hrr W. Jakobsson och I. Timiriasew.

In fidem Hjalmar Peder


Protokoll fördt vid prisnämndens sammanträde den 26/9-1911.

§ 1 Till täflan om Fotografiamatörklubbens utfärdspokal hade inlämnats 6 kollektioner bilder, men kunde en kollektion icke undgå bedömning, då den inlämnats för sent.

§ 2 De öfriga 5 kollektionerna vore försedda med resp. motton ”Sandels” 3 bilder, ”?” 4 bilder, ”Monna Lisa” 3 bilder, ”Majafton” 3 bilder och ”Per aspera” 3 bilder.

§ 3 Vid skedd granskning enades prisnämnden om följande uttalande: ”Majafton”. Bilderna genomgående för mörkt kopierade. Den blå tonen olämplig för dessa fotografier, då de tydligen äro tagna vidt på ljusa dagen. ”Monna Lisa”. De tvenne bilderna i brun ton hårda och ojämna, motiven utan vidare intresse. Vyn tagen från Kasaberget gör ett godt intryck. ”Per aspera”. Dessa stora bilder jämna och väl utförda. Monteringen klanderfri. Den plana hvita himmeln å fotografierna förstör en stor del det i öfrigt goda intrycket. ”Sandels”. Bromsilfverbilder, förefalla att vara kopierade i största hast, utan vidare intresse för denna täflan, tydligen utan att på något sätt framhäfva amatörens ev. möjligheter. ”?”. Ett genomgående godt arbete såväl till kartong o. motivval, ton m.m. Vyn med badstugan synnerligen väl träffad, äfven Kasaberg o … och bilden med de tre samtalande presonerna intressanta.

§ 4 På basen af dessa bedömmanden beslöt prisnämnden tillerkänna priset kollektionen med mottot ”?”.

§ 5 För täflan om klubbens stereoskopkamera hade inlämnats ändast en kollektion.

§ 6 Bilderna visade sig vara rätt goda i stereoskopiskt afseende. Ett par af fotona något ojämna. Monteringen mindre god. Bilden med gatläggarena bäst.

§ 7 Prisnämnden ansåg kollektionen trots flere brister vara värd pris.

Helsingfors 26.9. 1911 Harald Rosenberg, W. Schohin, G. Engström


Tammerfors, den 15 Maj 1911. Till Fotografiamatörklubben i Helsingfors.

Sedan klubben vid sitt senaste den 21 sistföljdne april försiggånget månadsmöte, fattat beslut om att under instundande november månad anordna nästa gemensamma täflan, få vi i anledning häraf inbjuda Eder klubb till deltagande i densamma. Såsom motiv för denna täflan, har faststälts a) ett kafferep och b) vid bäcken. Till prisjuryn har kallats följande personer: Fotografen Arthur Laurent, v. häradshöfding Lars Wasastjerna och Aphotekerskan Werna Borg hvarjemte Arkitekten Birger Federley utsetts till suppleant. Täflingsbilderna böra senast den 28 instundande oktober insändas till Fotografiklubbens i Tammerfors ekonom, Handlanden Alex Engström i Tammerfors. En dylik inbjudan till fotografiamatörklubbarna i Wasa och Kotka, men då oss icke är bekant huruvida äfven andra fotografiklubbar anslutat sig till dessa täflingar, anhålla vi förbindligast att derest så skedt, äfven dessa klubbar blefve genom Eder försorg härom underrättad. Fotografiamatörklubben i Tammerfors. Axel Tammelander E. Öhberg


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors årsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 17 oktober 1911. Närvarande voro herrar: Andersén, Behr, Englund, Engström, Faltin, Frentz, Hollertz, Holmström, Krogius, Lagus, Larsson, Leibowitsch, Mehring, Nummelin, G. Nyblin, Nybom, Rosenberg, Schohin, Spjut, Sundlöf, Tallgren, Tengén, Timiriasew, v. Tobiesen, Uggla, B. Wasastjerna, N. Wasastjerna, Wetterstrand, Åström och undertecknad Peder.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden meddelade att styrelsen till nya medlemmar antagit: prokuristen Axel Krogius, vicehäradshöfding John Uggla, studeranden Raul Winter, stud. Aarne Tengén, stud. Jarl Olof Wegelius, herr Arno Lagus och kemigrafen Carl Andersén.

§ 3 Klubben beslöt kalla direktör Daniel Nyblin till sin första hedersledamot, såsom ett bevis på sin erkänsla och tacksamhet för allt det arbete han nedlagt på fotografikonstens utveckling såväl inom som utom klubben, och skulle denna klubbens anhållan frambäras af en deputation, bestående af tre styrelsemedlemmar.

§ 4 Ordf. meddelade, att hrr Frentz, Nummelin och Peder för att stegra intresset för porträttfotografin önskade till klubben donera en ”porträttpokal”. Klubben mottog med tacksamhet pokalen, som vid mötet förevisades, och godkände stiftarenas förslag till täflingsregler.

§ 5 Schulténska medaljen för året tilldelades i enlighet med revisorenas förslag herr Eric Nummelin.

§ 6 Upplästes prisjuryns för årstäflan protokoll, enligt hvilken 32 enskilda bilder i 7 kollektioner inlämnats till täflan. Bland enskilda bilder tilldelades herr Fritz Englund tvenne Ista pris och herr Eric Nummelin ett Ista pris. Två IIdra pris tillföllo hrr Oscar Behr och Hjalmar Peder. Magister G.R. Bergman och herr E. Nummelin erhöllo hvardera ett IIdra pris. Tvenne IIIdje pris tilldelades herr Gustav Frentz och ett IIIdje pris herr Karl Sundlöf. Dessutom erhöllo hofrättsausk. Volter Röhler samt hrr Englund, Bergman och Peder ”hedersomnämnande”. Priset för den bästa kollektionen tillföll öfverste I. Timiriasew. Extra pris för kollektion tilldelades herrar Oskar Behr, Bernhard Åström, Carl Andersén och Arne Tengén. ”Kopparpokalen” tillföll herr Gustav Frentz för den bästa bilden i årets motivtäflingar.

§ 7 Upplästes styrelsens årsberättelse och skattmästarens redogörelse för klubbens inkomster och utgifter under det förgångna arbetsåret. Sedan revisorerna meddelat att de granskat och godkänt räkenskaperna, beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det tilländalupna året.

§ 8 Klubben beslöt under det kommande året följa i hufvudsak samma program som hittills d.v.s. anordna föredrag, referat, täflingar, utfärder m.m. samt dessutom redan i höst föranstalta en klubbafton, hvars arrangerande öfverlämnades åt en festkommitté, bestående af hrr Jakobsson, Leibowitsch och Tallgren (och Nummelin). Medlemsafgiften fastställdes till 10 mark och styrelsens förslag till budget godkändes. Klubben kommer att samma dagar som hittills sammanträda å Hotel Kämp. För det kommande året beslöts prenumerera på Svensk fotografisk tidskrift, Photo Gazette och Photographische Mitteilungen hvarjämte styrelsen erhöll i uppdrag att prenumerera på åtminstone en tysk tidskrift till. – Herrar Engström och Schohin lofvade till klubben skänka Die Kunst in der Photographie för nästa år eller i händelse den ej mera skulle utkomma, Das Atelier des Photographen.

§ 9 Vid val af ny styrelse erhöllo följande personer nedan uppgifna antalet röster näml:

Herr B. Wasastjerna 20 Herr Hj. Peder 20 Herr W. Jakobsson 14 Herr V. Hackman 14 Herr O. Larsson 13 Herr E. Nummelin 12 Herr F. Englund 9 Herr G.A. Wetterstrand 8 Herr B. Tallgren 8

hvarjämte stänkröster tillföllo ett par medlemmar. Då undertecknad bestämt afsagt sig återval blefvo till styrelsemedlemmar valda hrr Wasastjerna, Jakobsson, Hackman, Larsson och Nummelin. Till prisjury för det kommande året valdes herrar D. Nyblin, G.A. Wetterstrand och W. Schohin. Till revisorer utsågs herrar Fritz Englund och H. Rosenberg. Till medlemmar i referatkommittén valdes herrar D. Nyblin, Wetterstrand och Englund.

§ 10 Vid samkvämet efter supén förevisade herr A. Nybom skioptikonbilder från länder kring Medelhafvet. En utlottning af bilder skänkta af öfverste Timiriasew lämnade en behållning af 20 mk 25 pni.

In fidem Hjalmar Peder


Årsberättelse öfver F.A.K:s i H:fors verksamhet under dess 23dje arbetsår 1910 – 1911 afgifvet vid årsmötet den 17 okt. 1911.

Under det förflutna året hafva i klubben intagits 12 nya medlemmar, 10 afgått och en aflidit, hvarför medlemsantalet nu uppgår till 65. Medlemsantalet vid senaste årsmöte utgjorde 64, däraf 12 nya medlemmar; 6 hade afgått. Klubben har under året sammanträdt till möte 9 ggr å Hotel Kämp. Största antal närvarande medlemmar ha varit 27, minsta antal närvarande 17 och medeltalet vid mötena närvarande medlemmar 22. Motsvarande siffror från föregående år voro 24, 19 och 22. Biblioteket, som flere år fått stå i Nyblins Magasin har på grund af bristande utrymme därstädes, blifvit flyttadt till A.B. Atelier Nyblin där plats för biblioteksskåpet tillsvidare upplåtits. – Volymantalet har från 278 ökats till 281. Antalet boklån uppgår till 45 mot 98 föreg. år. Antalet låntagare har varit 10 mot 15 föreg. år. Klubben har prenumererat på Photographische Mitteilungen, Photo Magazine och Svensk fotogr. tidskrift samt gratis fått emottaga Dansk fotogr. tidskrift. Föredrag hafva under året hållits af herr D. Nyblin om ”solarisation”; af herr E. Nummelin ”om orsakerna till likgiltigheten inom klubben och möjligheterna till dess afhjälpande”; af herr H. Rosenberg om ”den moderna kriminalfotografin”, hvarjämte referat hållits af herr D. Nyblin om ”oljefärgstryck” och ”hydrozin i framkallningen”, af herr E. Nummelin om färgning af bromsilfverbilder och ”lösgörande af glasproppar” samt af herr G.A. Wetterstrand om ”Exponeringstider”. Äfven under det förflutna året har en klubbafton anordnats till hvilken utomstående äfven damer voro inbjudna. Programmet utgjordes af bildutställning, föredrag, förevisning medels projektionsapparat af autochrombilder och bildserier från Tyrolen och Norge, solosång, violinsolo, musik af en mandolinorkester och allmän dans. Klubbaftonen var talrikt besökt såväl af medlemmar som af utomstående. Vid mötena hafva skioptikonbilder förevisats. Behållningen af bildutlottningen stiger till Fmk 109:80. I maj företog klubben en vårutfärd till Kopplorna i Esbo skärgård, hvilken rönte stor anslutning äfven af utomstående inbjudna. Bland viktigare beslut förtjänas nämnas utvidgning av gränserna för amatörskapet i enlighet med hvad förhållandet är i andra länder. Af årets täflingar bör främst framhållas den första på klubbens initiativ anordnade täfling mellan fotoklubbarnas medlemmar hvilken omfattades med ganska stort intresse. Deltagandet i årets 6 naturtävlingar har varit mycket lamt. Största antal bilder 4, 2 ggr hafva inlämnats 3 bilder, 2 ggr 1 bild och till en täfling har icke någon bild inkommit, alltså i medeltal 2 bilder, 3 ggr har juryn kunnat utdela pris. Porträttäflan hafva omfattats med större intresse. Antalet inlämnade bilder har 2 ggr varit 5 en gång 4 och en gång 3 i medeltal 4 bilder och i alla fyra täflingar har priset utdelats. I utfärdstäflan deltogo 5 kollektioner men i täflan om stereokameran blott 1 kollektion. Till klubbens årstäflan blifver inlämnadt 32 enskilda bilder och 7 kollektioner. Prisjuryns utslag aflemnas i kväll. Klubbens kassaställning framgår af här bilfogad af skattmästaren uppgjord tablå, utvisande en behållning om Fmk 608:49. Styrelsen.


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors möte å Hotel Kämp tisdagen den 7 november 1911.

Närvarande voro herrar: Andersén, Englund, Frentz, Garoff, Hollertz, Holmström, Jakobsson, Karlsson, Larsson, Lindberg, Mehring, Mellenius, Nummelin, D. Nyblin, Rosenberg, Schohin, Tallgren, Tengén, Timiriasew, B.Wasastjerna och undertecknad Hackman.

§ 1 Direktören Herr Daniel Nyblin uttryckte för Klubben sin tacksamhet för att han blivit utsedd till dess hedersledamot.

§ 2 Ordföranden meddelade att Klubbens styrelse för årgången 1911/1912 konstituerat sig på följande sätt: Ordföranden protokollsekreteraren B. Wasastjerna Bibliotekarie ingeniören V. Jakobsson Materialförvaltare ingeniören E. Nummelin Skattmästare järnvägstjänstemannen O. Larsson Sekreterare doktor V. Hackman

§ 3 Föregående mötets (årsmötets) protokoll justerades.

§ 4 Upplästes protokollet fördt vid prisjuryns sammanträde den 6 november 1911. Enligt detta hade till oktobermånads porträttävlan inlämnats 7 bilder, vilka fyllde de uppställda fordringarna för att vara porträtt. Priset till stationsinspektorn herr K. Sundlöf. Till motivtäflingen ”Höbärgning” hade inlämnats 4 bilder, som alla fyllde motivets fordringar. Priset tillföll herr Fritz Englund.

§ 5 Ordföranden föreslog att åtgärder borde vidtagas av Klubben i syfte att hopsamla skioptikonbilder till klubbaftonen den 28 november. Efter att herr D. Nyblin understött ordförandens förslag och uttalat sig därhän, att icke Klubbens gamla förråd af skioptikonbilder för ändamålet borde tillgripas, utan nya sådana åstadkommas, beslöt Klubben, att styrelsen i samråd och med hjälp av enskilda medlemmar skulle bemöda sig om att hopbringa nödiga antalet nya skioptikonbilder, särskilt sådana från senaste vårutfärden, till nämda klubbafton.

§ 6 Ordföranden föreslog att hädanefter icke mera, såsom hittills skett, medaljer, utan i stället små pokaler, såsom varande vida mera trevliga och mera användbara, vid årstävlingarna som pris skulle utdelas. Efter att herrar D.Nyblin, Schohin, Tallgren och Englund yttrat sig i frågan så tillvida, att vid årstävlingarna prismedaljer åtminstone för en tid framåt skulle ersättas med pokaler, till värde motsvarande de förra, och att detta Klubbens beslut redan för detta års avslutade tävlan skulle träda i kraft, såvida pristagarena, alla varande medlemmar i Klubben, härtill skulle samtycka.

§ 7 Ordföranden meddelade att översten I. Timiriasew till Klubben donerat en pokal såsom pris för ”stämningsbilder”. Då emelletid översten Timiriasew förebehöll sig att först vid nästa mötet inlämna reglerna för tävlingen, uppsköts ärendet till nästa möte.

§ 8 Herr D. Nyblin lämnade efter referat i fotografiska tidskrifter en översikt över de försök, som hittills blivit gjorda i och för framställning av färgfotografier på papper. Såsom de viktigaste resultaten av dessa försök framhöll referenten dr. Neuhaus´”multikolorpapper”, Schmidt´s i Zürich ”utopapper” och det färgfotografiska pappret, som av Schultz-Henkel framställts. Då emellertid alla dessa resultat ännu icke uppnått önsklig grad av fullkomlighet, ansåg referenten att man ännu borde intaga en avvaktande hållning gentemot dessa försök.

§ 9 Herr D. Nyblin förevisade en av honom konstruerad, på reflexljus baserad, belysningsapparat, avsedd att i kombination med fotografisk kamera användas vid förstoringar.

In fidem Victor Hackman


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors Prisjurys sammanträde den 6te Nov. 1911.

Till Porträttävlan hade inlämnats 7 bilder, hvilka alla fyllde de uppställda fodringarna för att vara porträtt. Motto ”Herr Peder” God porträttlikhet. Ställningen bra och ledig. Belysningen något kantig. Detaljer saknas i ljuspartierna. ”Från tukthuset” Porträttlikheten mindre god, ställningen kutryggig. Bilden grå och entonig. ”Mande” Ställningen är bra, men ser något ansträngd ut. Belysningen bra, men något platt. Utförandet kunde varit bättre, isynnerhet monteringen. ”28” Ett bra porträtt, men värkar tråkigt. Utförandet godt men bilden skulle hava vunnit om fonden varit mindre dominerande. ”A S” God plastisk belysning, men synes mindre passande för denna modell emedan ögonen förefalla alltför ljusa. Också denna bild har för mycket fond. ”Yes” Bilden mycket bra, men står på gränsen mellan genrebild och porträtt. Vi anse den dock uppfylla fordringen för tävlan. Bilden borde tagits på längre håll (se de tjocka knäna) Fonden något för orolig. ”*” Belysningen mycket olämplig emedan ögonen fått för stora glanspunkter. Saknar h.o.h. plastik.

Juryn enades om att tilldela ”Yes” priset.

Till tävling ”Höbärgning” hade inlämnats 4 bilder. Alla fylla motivets fordringar.

”H” Fotografiska utförandet bra, men något mörk i färgen. Bildens värde nedsättes betydligt af att personerna posera. Dessutom äro personerna för mycket spridda. ”Hö” I fotografiskt avseende lika god, men har en behagligare, mera med stämning överrensstämmande ton. Gruppering mycket naturlig, figurerna värka levande, icke uppställda. Monteringen kunde varit omsorgsfullare. ”Hö?” Av de inlämnade bilderna värkar denna minst såsom höbärgning. Hela bilden för mörkt kopierad. ”Högravyr” Fotografiskt sedt ej väl utförd, objektivet varit för litet avbländadt. Figurerna värka i hög grad teateraliskt uppställda.

Juryn tilldelade priset åt ”Hö”.

Helsingfors den 6 november 1911. Daniel Nyblin, G.A. Wetterstrand, W. Schohin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors möte å Hotel Kämp tisdagen den 5 december 1911. Närvarande voro herrar Faltin, Frentz, Hollertz, Larsson, Nummelin, D. Nyblin, Peder, Rosenberg, Schohin, Tallgren, Tengén, Tobiesen, Timiriasew, B. Wasastjerna, Wegelius, Åström och undertecknad Hackman.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden framhöll nödvändigheten av att en prisdomare-suppleant skulle väljas, och sedan herr D. Nyblin understödt förslaget, utsågs herr Bruno Tallgren till prisdomare-suppleant.

§ 3 Upplästes prisjuryns i Tammerfors utlåtande över tävlingen mellan fotografiamatörklubbarna i Tammerfors, Wasa, Kotka och Helsingfors: Till tävlan med motivet ”Kafferep” hade inlämnats tvenne bilder, vilka båda icke ansågs förtjäna pris. Till tävlan med motivet ”Vid bäcken” hade inlämnats 8 bilder; ett II:dra och ett III:dje pris tillerkändes herr I. Timiriasew, och ett II:dra pris herr K. Holmström.

§ 4 Upplästes protokoll från prisjuryns för Fotografiamatörklubbens i Helsingfors motivtävlingar sammanträde den 5 dec. 1911: Till tävlan om priset för motivet ”Lekande barn” hade inlämnats 3nne bilder, som alla fyllde fordringarna. Priset tilldelades herr Hj. Peder. Till porträttävlan med motivet ”Kvinnoporträtt” hade inlämnats 14 bilder, ävenledes alla fyllande fordringarna. Priset tillföll herr K. Sundlöf.

§ 5 Prisutdelning för årstävlan förrättades av ordföranden. I:sta och II:dra prisen utdelades i form av pokaler, III:dje prisen i form av diplomer åt de i §6 av protokollet för den 17 oktober 1911 omnämnda pristagarena.

§ 6 Ordföranden utdelade diplomer för tävlingen mellan klubbarna i Tammerfors, Wasa, Kotka och Helsingfors åt pristagarena från den 2 maj 1911: ett II:dra pris åt herr E. Nummelin och ett III:dje pris åt herr B. Åström. Övriga pris, vilka tillfallit medlemmar i landsortsklubbarna skulle genom styrelsens försorg dem tillsändas.

§ 7 Översten I. Timiriasew inlämnade reglerna för den tävlan med motiv ”naturstämning”, för vilken han donerat en pokal (se §7 i protokollet för den 7 november 1911). Ordföranden tackade å Klubbens vägnar för donationen. Då en i reglerna befintlig bestämmelse, som utesluter ”så kallade månskensbilder” från tävlingen, föranledde herr D.Nyblin att fråga, huruvida värkliga månskensbilder voro tillåtna, meddelade herr Timiriasew, att dessa finge deltaga i tävlingen.

§ 8 Herrar Frentz och Nummelin hemställde, huruvida icke Klubben ville åtaga sig att med Finska fackfotografernas förening vardera till hälften betala det ännu återstående beloppet av den skuld, som uppstått vid förberedelserna till den för hösten 1910 beramade och sedermera inhiberade fotografiutställningen i Helsingfors. Då denna återstående skuldsumma enligt herr Frentz´ meddelande utgjorde omkring 75 eller 80 mark, beslöt Klubben, att betala hälften av resterande summan, dock icke över 40 mark.

§ 9 Ordföranden herr B. Wasastjerna höll referat ur tidskriften Photo-gazette om förstärkning av negativ. I diskussionen, som föranleddes av referatet, deltogo herrar D. Nyblin, Schohin och Nummelin.

§ 10 Vid samkvämet efter supén förevisades skioptikonbilder från vårutfärden, till största delen tagna av herr Nummelin, ävensom särskilda bilder tagna av herr W. Jakobsson.

§ 11 Vid samkvämet beslöts att en särskild fond omedelbart skulle bildas för anskaffande av en ny projektionsapparat. Till fonden inflöto genom insamling bland medlemmarna 20 mark, 61 penni.

In fidem Victor Hackman


Protokoll från prisjuryns för Fotografiamatörklubbens motivtävlingar sammanträdde den 5/12 1911. Till täflan av priset för motivet ”Lekande barn” hade inlämnats 3ne bilder med motto: ”Anonym” ”Lekande barn” och ”Ensignette”. Till tävlan om motivet ”Damporträtt” hade inkommit 14 bilder, märkta: ”E” ”Jag” ”Hemming” ”Bis-Telar” ”Mormor” (I) ”Mary” ”Hella” ”1907” ”Nanna” ”Stora Lisa” ”Lux” ”Carin” ”Mormor” (II) och ”80-åring”. Samtliga inlämnade bilder fyllde fordringarna. Prisdomarena tillerkände utan meningsskiljaktighet mottot ”Ensignette” priset för ”Lekande barn”, och – ävenså samstämnigt – märket ”Mormor” (II) priset för kvinnoporträtt.

Daniel Nyblin, W. Schohin


Tävlingsregler för Överste I. Timiriasews Pokal.

§ 1 Till tävlan om denna pokal äro alla i klubben inskrivna amatörer berättigade. § 2 Tävlan försiggår vid varje möte, och är motivet ”Naturstämning”, t.ex.: Stiltje, storm (på land eller hav) åskväder, höststämning, dimma, snöyra, m.m. (s.k. månskensbilder undantagna). § 3 Vid bedömningen utgör stämningen i bilden huvudsak. § 4 På varje bild bör angivas vilken stämning som avses. § 5 Tävlan sker med enskilda bilder, och är tävlande berättigad inlämna högst 3 bilder, envar försedd med skildt motto samt åtföljd av på samma sätt märkt sluten namnsedel. Bilderna inlämnas till ordföranden, senast lörd. kl 6 före varje månadsmöte. § 6 Pokalen tillfaller med full äganderätt den, som 3 ggr vunnit densamma, och bör den senast vid årsmötet 1912 utdelas. Har ingen då erövrat pokalen 3 ggr, så tillfalla densamma den, som 2 ggr segrat. Vid likstälda fall avgör bildernas kvalitet. Helsingfors i November 1911. I. Timiriasew


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors sammanträde den 9 jan. 1912. Närvarande voro herrar Björn Wasastjerna, O. Larsson, G. Frentz, B. Tallgren, H. Rosenberg, I. Timiriasew, G.Engström, Hollertz, K. Holmström, K. Sundlöf, v. Tobiesen, B. Åstrand, W. Jakobsson, W. Schohin, D. Nyblin, Hj. Peder, A. Nybom, F. Englund, I. Gordie samt undert. E. Nummelin, som på grund av sekreterarens frånvaro förde protokollet.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Herr Nyblin föreslog val av ytterligare en suppleant för prisdomarena utom Herr Tallgren som tidigare utsetts därtill; Efter en kortare diskussion valdes Herr Rosenberg.

§ 3 Meddelade Ordföranden, att den förlust från den inställda utställningen, till vars betäckande å föregående möte anslogs högst 40 mark, uppgår till Fmk 33,86.

§ 4 Meddelade Ordföranden att Dr V. Hackman till fonden för inköp av en ny skioptikonapparat haft godheten donera Fmk 100.-

§ 5 Emedan vid föregående möte ingen kritik avgavs av prisdomarna, anhöll Ordf. å styrelsens vägnar att framdeles kritik måtte avgivas. Härtill svarade Herr Nyblin, att på grund av opposition mot tidigare domar, juryn beslöt vid ifrågavarande tävlingar utelämna kritiken. I salen yttrade sig herrar Nummelin och B. Wasastjerna, vilken sistnämnda i anledning till frågan refererade en artikel ur ”Kamera Kunst” behandlande ”kritik”. I anledning av denna artikel yttrade sig Herr Nyblin, och framhöll fördelarna av anonym tävlan.

§ 6 Ordf. uppläste en av Herr Nyblin sänd skrivelse med förfrågan; ”Bör den, som handlar med fotografiska artiklar, hans biträden & agenter, vilka icke hava porträtt-, landskaps- eller liknande fotografisk värsamhet som levebröd, anses som amatörer eller yrkesmän på det fotografiska området.” Ordföranden, herr Wasastjerna uppläste klubbens definition av amatör, samt framhöll styrelsens åsikt, att fotografiska handlande, deras biträden och agenter ej kunna betraktas som amatörer. Herr Nyblin sade sig framställt frågan på grund av att fotografisk handlande deltagit i en tävling.

§ 7 En av herr Nummelin väkt fråga, huruvida bilder, som deltagit i anonym tävling men ej prisbelönts, kunna deltaga i ny tävlan, diskuterades. Herrar Englund och Wasastjerna yttrade sig i saken. Beslöts fastslå att: ”Bild som deltagit i tävling, men ej erhållit pris, kan ånyo deltaga i tävling”.

§ 8 Herr Nyblin meddelade, att ej heller denna gång någon kritik avgivits, samt uppläste juryns protokoll, enligt vilket priset i tävlan om ”Porträttpokalen” tilldelats mottot Bis-Telar, samt priset i tävlan om ”I. Timiriasews pokal” tillfallit mottot ”Semafor”.

§ 9 Vid bryning av namnsedlarna, befans mottot Bis-Telar tillhöra herr B. Åström, samt ”Semafor” herr E. Nummelin.

§ 10 Herr Nyblin angav en muntlig kritik av bilderna.

§ 11 Herr Rosenberg demonstrerade ett Tele-Peconas objektiv, samt förevisade med detsamma tagna bilder, vilka livligt intresserade de närvarande.

§ 12 Herr Nyblin förevisade svenska tidskriften ”Svenska Fotografen” samt meddelade, att dess redaktion i brev till honom erbjudit bladet i fråga som organ åt klubben, ifall ett antal av minst 25 medlemmar prenumererade på densamma. Frågan föranledde ingen vidare åtgärd.

§ 13 Avslöts mötet med supé, varefter skioptikonbilder förevisades.

Eric Nummelin t.f.


Till de af Fotografiamatörklubben i Helsingfors för mötet den 9de jan. 1912 utlysta motivtävlingarna ”Mansporträtt” och ”En god dryck” hafva inlämnats följande täflingsbilder:

Mansporträtt: 1. ”Liten men hvass” 2. ”Satan” 3. ”Karikatyrhufvud med pekande hand” 4. ”Torsten” 5. ”Bis-Telar” 6. ”Den gamle vedhuggaren” 7. ”Motto Stål”

Priset tilldelades enhälligt mottot ”Bis-Telar”

En god dryck: 1. ”Kaffetåren den bästa är” I 2. ”Kaffetåren den bästa är” II 3. ”I Sommarhettan” 4. ”En god dryck (som är slut)”

Utan meningsskiljaktighet gaf juryn priset åt ”I Sommarhettan”. Helsingfors den 8de jan. 1912. Daniel Nyblin, W. Schohin


1sta täflingen om Öfverste I. Timiriasews pokal för stämningsbilder med angifvet motiv.

Till täflingen hade inkommit 8 bilder med följande motton:

1. ”Sommarafton” 2. ”Mentor” (Dimma!) 3. ”Järnvägsbro” (Morgondimma i hamnen) 4. ”I Timi´s fotspår” (Solskensstämning) 5. ”Stiltje efter solnedgången” 6. ”Stiltje efter regn” 7. ”Semafor” (Skogsväg i regndimma) 8. ”Jul” (Höststämning)

Priset tilldelades märket ”Semafor”. Helsingfors den 9 jan. 1912. Daniel Nyblin, W. Schohin, Bruno Tallgrén


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors möte å Hotel Kämp tisdagen den 6 februari 1912. Närvarande voro herrar Englund, Faltin, Frentz, Gordie, Hollertz, Jakobsson, Krogius, Larsson, Mellenius, Nummelin, Nyblin, Nybom, Peder, Rosenberg, Schohin, Sundman, Tallgren, Tengén, Timiriasew, Uggla, Björn och Nils Wasastjerna, Wegelius, Wetterstrand, Åström samt undert. Hackman.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 I anledning av att under mötet den 9 januari 1912 Klubben preciserat sin definition av begreppet ”amatör”, yrkade herr D. Nyblin på, att Klubbens definition även måtte meddelas övriga amatörklubbar i landet. Efter att herrar Nummelin, Larsson och Englund yttrat sig i frågan, biträdde Klubben herr Nyblins åsikt samt uppdrog åt styrelsen att vidta åtgärder i nämda syftet.

§ 3 Då redaktionen för svenska tidskriften ”Svenska fotografen” ytterligare förfrågat sig, huruvida Klubben vore villig anta tidskriften som sitt organ, uppstod härom diskussion, varvid herrar Peder, Englund, Nyblin och Jakobsson yttrade sig. Klubben beslöt avstyrka redaktionens anhållan, men förenade sig om att prenumerera på ett exemplar av nämda tidskrift.

§ 4 Upplästes Prisjuryns protokoll för dess sammanträde den 5 febr. 1912. Enligt detta hade till tävlingen med motivet ”Kvinnoporträtt” inlämnats 6 bilder. Priset tillerkändes mottot ”Familjebibeln”. Till tävlingen med motivet ”Höststämning” hade inkommit 7 bilder. Priset tillföll mottot ”Senhöst”. I tävlan om ”I. Timiriasews pokal” deltogo 7 bilder. Priset tillföll mottot ”Vintersjöfart”. Protokollet innehöll en ingående kritik över de inlämnade bilderna.

§ 5 Herr D. Nyblin framställde för Klubben förslaget att inom Klubben anordna utställning av de bilder, som hittills deltagit i Klubbens tävlingar, såvida dessa bilder kunde fås ihop. Ändamålet därmed vore att vinna en översikt över de framsteg Klubben med sina bildproduktioner gjort under tidens lopp.

§ 6 Vid brytning av namnsedlarna till de till tävlingarna inkomna bilderna befans mottot ”Familjebibeln” tillhöra herr K.Sundlöf, vilken därmed för tredje gången erhöll priset i porträttävlingen och sålunda blef ägare till den av herrar Frentz, Nummelin och Peder donerade ”porträttpokalen”. Såväl mottot ”Senhöst” som ”Vintersjöfart” befanns tillhöra herr E. Nummelin.

§ 7 Ordföranden framstälde för Klubben frågan om grundande av egen inhemsk fotografisk tidskrift här i Finland. Efter att herrar Nyblin och Wetterstrand yttrat sig i saken, beslöt Klubben ge åt styrelsen i uppdrag att närmare bereda frågan, främst att höra sig för hos övriga amatörklubbar i landet angående deras eventuella deltagande i företaget.

§ 8 Upptogs frågan om klubbarnas i landet ömsesidiga gästande hos varandra. Klubben förenade sig om att i huvudstaden vistande medlemmar av landsortsklubbar alltid vore såsom gäster välkomna på Klubbens möten.

§ 9 Dryftades frågan angående flyttning till ny möteslokal. Klubben antog styrelsens genom ordföranden framstälda förslag att nästa gång avhålla mötet i festvåningen av C.F. Nybergs kafé Alexandersgatan 12.

§ 10 Klubben beslöt inköpa skioptikonapparaten, som vid senaste mötet den 9 jan. hade avprovats.

§ 11 Klubben förenade sig om styrelsens förslag att i den närmaste framtiden på en söndag föranstalta utfärd med damer. Programmet skulle omfatta slädparti från Salutorget till Gammelstad, därifrån vandring till Åggelby, där samkväm å Societetshuset skulle försiggå, varefter återtåget skulle värkställas per järnväg.

§ 12 Herr Nybom förevisade förstoringar utförda på ett nytt gasljuspapper med märket ”Kodura”.

§ 13 Mötet avslöts med supé, varefter skioptikonbilder förevisades till en del föreställande pikanta scener från badlivet i Ostende, tagna av herrar J. Uggla och A. Krogius.

In fidem Victor Hackman


Protokoll fördt vid prisjuryns för Fotografiamatörklubbens i Helsingfors täflingen 1911-12 vid dess sammanträde den 5/2 1912.

Trenne skilda täflingar föreligga till bedömande, nämligen: 2ne motivtäflingar, ”kvinnoporträtt” och ”höststämning” samt 2dra täflingenom Öfverste I. Timiriasews pokal.

Till täflingen ”Kvinnoporträtt” hade inlämnats 6 bilder: 1. ”Karin”(1). Ledig ställning och god (atelier-) belysning. Händernas ställning mindre lyckad (obs! högra handens fingrar). Retuschen, isynnerhet af ögonen, förhastlig, illa utförd som den är. 2. ”Tele-Aufnahme”. Belysningen för kontraststor hvarigenom ansiktets form förstörts. Proportionen mellan huvudets och bildytans storlek ogynnsam hvilket ytterligare höjes af att händerna upptaga en så stor del af densamma. Ställningen något tillgjord. 3. ”85”. Utmärkt modell; skada att ansiktet är absolut för mörkt. Fonden är orolig; den ljusa fläcken i densamma är det ljusaste partiet på hela bilden och tilldragit sig därför främst uppmärksamheten. 4. ”E”. Om denna bild har juryn tidigare uttalat sin åsikt. 5. ”Karin”(2). Belysningen af ansiktet ofördelaktig; fonden orolig, påträngande, framträder såsom hufvudsak. Också vid denna bild har en skadlig retusch användts. 6. ”Vid familjebibeln”. Utmärkt porträtt, god belysning och lugn och dock icke entonig fond. Bilden är tyvärr tagen på för nära håll, hvarigenom perspektivet i synnerhet hvad boken angår, blifvit öfverdrifvit, så att den värkar för stor. Dessutom saknar den stöd och förefaller fritt sväfvande.

Juryn beslöt enhälligt tilldela No 6 ”Vid familjebibeln” priset.


Till ”Höststämning” hade inkommit 7 bilder: 1. ”Senhöst”. En utmärkt höst-vinterstämning. Öfvre delen af himlen är störande ljus, hvarigenom stämningen delvis förlorar. Bilden skulle också vinna på, om stenarna i förgrunden vore något ljusare och mindre detaljlösa. 2. ”Soluppgång i höstdimma”. Såsom bild intresselös. Det är svårt att i densamma få fram ”höststämning”. 3. ”Jag” 4. ”Ozobrom” 5. ”Täflan” Alla dessa bilder hafva samma förtjänster och fel. De äro välvalda som motiv, dock åtaga de föga ”höststämning”. 6. ”Höst”. I tekniskt afseende en mycket god bild; något orolig genom de många i samma plan befintliga trädstammarna. Bilden motsvarar begreppet ”höst”, men, hvad stämningen angår, lämnar denna öfrigt att önska. 7. ”Utom täflan”. Kompositionen mycket bra, men stämningen saknas.

Enhälligt tilldelades priset af mottot ”Senhöst”.


I täflan om Öfverste I. Timiriasews pokal deltogo 7 bilder: 1. ”Sjö” (motiv ”Stiltje”). Visserligen ”stiltje”, men utan stämning, utan intresse. Illa tillskuren och uppklistrad. 2. ”Efter regnet”. Bilden för skarp, för konstrik och för mörk. Dessutom är den förstörd genom kopieringen. Bilden är dock icke utan stämning, hvilken emellertid gjort sig bättre gällande, om bilden varit mindre hård. 3. ”Reflex”, motivet ”Dimma”. Är en fullkomlig motsats till föregående bild. Den är ytterst entonig och saknar relief. Af förgrunden kunde tryggt en del hafva bortlämnats. 4. ”Fram”, motiv ”Morgondimman lättar”. Motsvarar icke namnet, ty det är ej morgondimma som lättar, utan s.k. sjörök. Bilden saknar relief och är ointressant. 5. ”Vintersjöfart”, motiv ”Vinterstämning i hamnen”. God vinterstämning; en i de flesta afseenden förträfflig bild. Den enda anmärkning som med skäl kan göras är, att himlen upptill är något för ljus. 6. ”Alltid”, motiv ”Höststämning”. Bilden är i tekniskt afseende bra; den kan vara tagen höst eller vår, men saknar höststämning. 7. ”Stiltje efter regn”. Juryn har tidigare uttalat sig om denna bild. Priset tilldelades utan meningsskiljaktighet Nr 5 ”Vinterstämning i hamnen”.

Helsingfors den 5e febr. 1912. Daniel Nyblin, G.A. Wetterstrand, W. Schohin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors möte å Nybergs kafé tisdagen den 5 mars 1912. Närvarande voro herrar Englund, Faltin, Frentz, Guseff, Hollertz, Jakobsson, Krieger, Larsson, Ljunggren, Mehring, Nummelin, Nybom, Nyblin, Peder, Rosenberg, Schohin, Timiriasew, B. Wasastjerna, Wegelius, Wetterstrand, Åström och undertecknad Hackman.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden meddelade att herrar A. Nybom och B. Wasastjerna till klubben donerat en pokal avsedd till pris vid porträttävlingar. Pokalen skulle vara en omedelbar efterföljare till den tidigare av herrar Frentz, Nummelin och Peder donerade ”porträttpokalen”, så att februari månadstävling med motivet ”mansporträtt” redan skulle anses gälla den nya pokalen. Reglerna för denna skulle förbliva desamma, vilka gälde för den förra pokalen, dock med den skilnad, att för den nya pokalen ingen tidsbegränsning angående tävlingens avslutande skulle i fråga komma, utan varde tävlingen avslutad och pokalen erövrad, då priset tagits tre gånger av en och samma person. Klubben emottog med tacksamhet pokalen, som förevisades.

§ 3 Upplästes prisjuryns den 4 mars 1912 givna utlåtande om tävlingarna. Till tävlingen med motivet ”mansporträtt” hade inkommit trenne bilder. Priset tillerkändes märket ”XYZ”. Av de till tävlan med motivet ”Têtê à têtê” inlämnade tvenne bilderna ansåg juryn ingendera vara förtjänt ett pris. I tävlan om I. Timiriasews pokal hade deltagit sex bilder. Priset tillerkändes mottot ”Stiltje efter regnet”. Vid brytning av namnsedlarna befans såväl märket ”XYZ” som ”Stiltje efter regn” tillhöra herr E. Nummelin.

§ 4 Från den till aprilmånaden beramade Fotografiska utställningen i St. Petersburg anlände till klubbens medlemmar inbjudan till deltagande.

§ 5 Ordföranden meddelade att firman Lumière-Jongla till klubben insändt ett exemplar av deras ”Agenda”, vilket förevisades.

§ 6 Angående tävlan om klubbens stereoskopkamera föreslog ordföranden lördagen före mötet i maj såsom sista inlämningstermin för nästa tävling. Klubben förenade sig om beslutet.

§ 7 Dr. Wetterstrand refererade ur ”Photographische Rundschau” en avhandling med titeln ”Bildnis und Figur” utgiven i anledning av den i oktober 1911 i Hamburg försiggångna fotografiska utställningen. Avhandlingen behandlade begränsningen av definitionerna för porträtt och figur. I anledning av referatet yttrade sig herr D. Nyblin framhållande nödvändigheten att iakttaga gränserna i definitionen mellan porträtt och genrebild.

§ 8 Mötet avslöts med supé, varefter ordföranden herr B. Wasastjerna förevisade skioptikonbilder efter vyer tagna av honom i Schweitz och Tirolen.

In fidem Victor Hackman


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors prisjurys sammanträde den 4e mars 1912: 3ne täflingskollektioner förelågo till bedömande, nämligen:

I. ”Mansporträtt”, till kritiken inlämnats: 1. ”XYZ”. Utmärkt porträtt. Här måste liksom så mången gång förut göras anmärkning mot den högst oroliga fonden. Ljuspartierna äro för kalla och hårda. 2. ”Farbror B”. Också ett utmärkt porträtt, men bilden är för entonigt grå, och fonden orolig om också i mindre grad än föregående. 3. ”*” Juryn har tidigare uttalat sig om denna bild. Juryn fann bilderna ”XYZ” och ”Farbror B” jämngoda, men beslöt att tilldela ”XYZ” priset, emedan denna har mera plastik och lif.


II. Till täflan om motivet ”Têtê a têtê” hade inlämnats 2ne bilder. Hvardera bilden motsvarade motivet tämligen dåligt. 1. ”Vid brasan”. Då mottot ”Vid brasan” tydligen afser bildmotivet, vill juryn framhålla, att ”brasan” saknas, likaså saknas alla detaljer, så att det icke ens kan ses, hvad personerna syssla med. 2. ”Tidig början” är bättre i fotografiskt afseende, dock är bilden tagen på för nära håll och borde varit kraftigare. Den hade vunnit betydligt i grupperingen, om flickan suttit framför. Juryn ansåg ingendera bilden vara värd pris.


III. Till täflan om Öfverste Timiriasews pokal ”stämningsbild”, hade inlämnats: 1. ”Stiltje efter regn”. Juryn har tidigare uttalat sig om denna bild. 2. ”Dimma”. Den afsedda dimeffekten god, men motivet oroligt. Bilden onödigt grå. 3. ”Stämning”, motiv ”Sommarafton”. Återger ej den afsedda stämningen. Det använda pappret ej lämpligt i detta fall. 4. ”Solo”, motiv ”Före regnet”. Juryn måste uttala samma anmärkningar som vid föregående bild. 5. ”Afton”, motiv ”Sista båten (efter solnedgång)”. Återger snarare åskväderstämning. Bilden är illa kopieradt. 6. ”1912”, motiv ”Solnedgång”. Återger ej solnedgångsstämning. I fotografiskt afseende är bilden dålig. Juryn tillerkände enhälligt mottot ”Stiltje efter regn” priset.

Helsingfors den 4de mars 1912. Daniel Nyblin, G.A. Wetterstrand, W. Schohin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors sammanträde å Nyberghs restaurant tisdagen den 2 April 1912. Närvarande boro herrar F. Englund, G. Engström, G. Frentz, Hollertz, Guseff, I. Gordie, Krieger, O.Larssson, Leibowitsch, D. Nyblin, A. Nybom, E. Nummelin, Hj. Peder, H. Rosenberg, W. Schohin, K. Sundlöf, Strindberg, B. Tallgren, Tengén, I. Timiriasew, Bj. Wasastjerna, Wetterstrand, B. Åström och undertecknad Hackman.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Meddelade Ordföranden att av okänd givare en pokal (No IV) till klubben donerats, jämte att reglerna för tävlingen om denna pokal av donatorn inlämnats. Ordföranden uttalade klubbens tacksamhet för donationen.

§ 3 Meddelade Ordföranden att enligt herr F. Englunds meddelande ytterligare en pokal utlovats till klubben, även denna donerad av personer önskade förbliva okända. Pokalen skulle tillfalla den klubbmedlem, som vid årstäflan i oktober 1912 utställer den i konstnärligt avseende bästa, ute, motsols tagna figurbilder. Bildstorleken skulle vara minst 17×23 cm.

§ 4 Upplästes Prisjuryns utlåtande över tvenne tävlingskollektioner, inlämnade till dess sammanträde den 1 April 1912: Till tävlingen med motivet ”Kvinnoporträtt” hade inkommit fem bilder. Priset tillerkändes enhälligt mottot ”Tele-Peco No 2”. I tävlingen med motivet ”Intressant arbete” deltogo tvenne bilder. Priset tillföll mottot ”Reaktion eller ej”. Vid brytning av namnsedlarna befans mottot ”Tele-Peco No 2” tillhöra E. Nummelin, och mottot ”Reaktion eller ej” herr B. Åström.

§ 5 Herr Daniel Nyblin utlyste en tävling i montering, för vilken han som pris utsatte varor från Finska Fotografiska Magasinet till ett värde av 25 Fmk. Motivet för i denna tävling deltagande bilder skulle få vara vilket som helst. Bilderna böra inlämnas till ett möte, som styrelsen eger bestämma och som bör vara efter årsmötet 1912. Tävlingen bör dock ske för en annan jury än den nuvarande. Klubben hälsade med tacksamhet denna av herr Nyblin godhetsfullt utlysta pristävlan.

§ 6 Ordföranden föreslog att från och med nästa tävlingstillfälle bilder avsedda till tävlan skulle direkte inlämnas i Finska Fotografiska Magasinet, vilket förslag av klubben antogs.

§ 7 Herr D. Nyblin höll ett synnerligen intressant och ingående föredrag, om objektivets ljusstyrka, därvid skärskådande alla de olika faktorer, vilka invärka på denna.

§ 8 Herr E. Nummelin refererade ur Photogr. Mitteilungen 9 häfte 1911 en av Hugo Enforth författad uppsats om skärpa och oskärpa. I anledning av referatet yttrade sig herr D. Nyblin.

§ 9 Efter den gemensamma supén förevisades skioptikonbilder av B. Tallgren.

In fidem Victor Hackman


Regler för pokalen Nr IV. Täflan försiggår vid klubbens möte i November a.c. med fritt val af bildmotiv och äro alla vid tiden för täflingen i klubben inskrifna medlemmar berättigade deltaga. För att täflan skall kunna försiggå bör fem /5/ deltagare vara anmälda. Bilderna bör vara utförda i gummi- pigment eller oljetryck och till storlek minst 12×17 cm och fästes största afseende vid bildernas konstnärliga värde. Bilder hvilka deltagit i klubbens tidigare motivtäflingar få, under sistangivna förutsättningar, i denna täflan deltaga. Hvarje täflande bör inlämna minst 2:ne bilder. Täflan är icke anonym och sker prisbedömandet sålunda att hvarje vid mötet närvarande medlem har en röst. Har vid bedömandet lika röstetal tillfallit flere bilder sker omröstning. Bilderna för täflan inlämnas på tid som vid klubbens senare täflingar varit praxis. Anser Styrelsen November möte olämpligt för täflan, kan annan mötesdag bestämmas.


Till Prisjuryns sammanträde den 1sta april 1912 hade inlämnats 2ne kollektioner motiv:

I. ”Kvinnoproträtt”, 5 bilder under motto: 1. ”E”. Denna bild har förut blifvit bedömd. 2. ”80-åring”. Modellen värkar uppställd; tekniskt mindre god; bilden för mycket oskarp. 3. ”Tele-Peco No 2”. Ett mycket godt porträtt, men tyvärr för hårdt i belysningen. Ställningen osökt och naturlig. Monteringen god. 4. ”Tele-Peco No 1”. Samma bild som föregående, men utförd i anna färgton. 5. ”Vid Psalmboken”. Ett mycket godt och naturligt porträtt, men har störande tekniska fel. Juryn beslöt enhälligt tilldela prisete åt Tele-Peco No 2.

II. ”Intressant Arbete”, 3 bilder med följande motto: 1. ”Farfar vid sitt älskningsarbete”. Ett intressant porträtt; fyller däremot mindre betingelsen intressant arbete. Har ett par störande tekniska fel. 2. ”Reaktion eller ej”. Motsvarar väl det uppstälda motivet. Modellens ställning och uttryck mycket bra. Belysningen äfven bra, men har bilden genom orätt framkallande utfallit för hård. 3. ”I örtagården”. Motsvarar motivet tämligen dåligt. Kvinnans ställning gör kroppen förkrympt. Bildens färg är gräslig, men icke ”gräslik”. Arbetet i tekniskt afseende underhaltigt. Bilden No 2 ”Reaktion eller ej” tilldelades priset enhälligt. Helsingfors den 1sta april 1912. Daniel Nyblin, G.A. Wetterstrand, W. Schohin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors möte å Nybergs restaurant tisdagen den 7 maj 1912. Närvarande voro herrar Anderson, Englund, Faltin, Frentz, Hollertz, Jakobsson, Kriger, Ljunggren, Mellenius, Nummelin, Nybom, D. Nyblin, Peder, Rosenberg, Schohin, Tallgren, Timiriasew, Toppelius, B. Wasastjerna, Wetterstrand, Åström samt underteckand Hackman.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Den på mötet den 2 April 1912 av okända givare genom herr F. Englund utlovade täflingspokalen överlämnades åt klubben, som med tacksamhet emottog den.

§ 3 Klubben antog styrelsens förslag om att gemensam utfärd med gäster, även kvinliga, skulle föranstaltas till Willinge söndagen den 19 maj, eventuelt pingstsöndagen den 26 maj.

§ 4 Ordföranden delgaf att amatörklubben i Kotka icke såsom afsedt varit denna vår utlyst täflan amatörklubbarna i landet emellan, och framförde styrelsens i anledning häraf gjorda förslag att klubben ville uppmana amatörklubben i Kotka utlysa täflan till nästa höst. Detta förslag godkändes af klubben. Då klubben i Helsingfors därefter var i tur att utlysa täflan, beslöt klubben att sådan täflan skulle utlysas till februari-mötet 1913, varvid täflingsmotivena skulle utgöra ”Skogsinteriör” (landskap) och ”På sjön” (genre).

§ 5 Ordföranden meddelade styrelsens förslag till motivtäflingar under nästa vinter och vår. För dessa täflingar faststäldes såsom terminer mötena i november, december, februari, mars, april, maj. Klubben förenade sig om följande motiv, med vilka i tur och ordning skulle täflas: Solig sommarlandskap, Fiske, Oväderstämning, Porträtt, Vinterlandskap, Genrebild med fritt val af motiv. Vidare antog klubben efter diskussion ett af styrelsen föreslaget förändradt sätt uti bedömandet och prisbedömandet av bilderna. Därefter skulle påföljande sätt förfaras: Juryn eger vid bedömandet fastställa vitsord för de tävlande bilderna. Vitsorden utgöras av olika antal poäng, varierande mellan en och fem. Ju bättre bilden anses vara, desto flere poäng erhåller den, varvid den artistiska synpunkten är den i främsta rummet avgörande. Varje täflande eger inlämna en eller flere bilder, dock må endast en af varje täflandes bilder, den som juryn anser vara bäst, i fråga komma vid poängfördelningen. Förut prisbelönta bilder få icke deltaga i täflan. Skulle vid täflingens slut tvenne personer hava lika antal poäng, skall juryn efter hela antalet bilder, som under täflingens gång af de tvenne personerna inlämnats, avgöra, vilkendera priset tillfaller. Täflingen är öppen för klubbens alla medlemmar. Tvenne pris utdelas i form af pokaler.

§ 6 Ordföranden framställde styrelsens förslag till en täflan med skioptikonbilder, om vilket förslag klubben efter diskussion förenade sig. Sålunda beslöts att denna täflan skall vara öppen för klubbens alla medlemmar. Till täflan böra inlämnas bildserier, så många var och en önskar, dock kan pris tillfalla endast en av serierna inlämnade av samma person. Varje serie bör omfatta tolf fullständigt monterade bilder, som föreställa landskap och böra stå i ett visst sammanhang med varandra. Villkor är även att bilderna icke förut förevisats på klubben. Bildernas storlek bör vara högst 9×12 cm. Om icke flere än fem personer (serier) skulle deltaga i täflan, utdelas endast tvenne pris (pokaler), men vid större deltagande trenne pris. Den vanliga prisjuryn eger bedöma bilderna och bör därtill hava 3 á 4 veckors tid. Bilderna skola därför inlämnas till januari-mötet och förevisas på februari-mötet.

§ 7 Upplästes protokollet fördt vid prisjuryns sammanträde den 6 maj 1912: Till täflan om klubbens stereoskopkamera hade inlämnats trenne kollektioner bilder, och till täflan med motivet ”Mansporträtt” fem bilder. Juryn ansåg sig i ingendera täflan kunna utdela något pris.

§ 8 Herr A. Nybom meddelade att en 13×18 kamera hos honom står att utlånas åt klubbens medlemmar för porträttfotograferingar, helst för kortare tid, så att flere personer skulle kunna vara med om förmånen.

§ 9 Ordföranden delgaf att styrelsen till medlemmar i klubben antagit herrar Oscar Krieger och artisten Eric Ehrström.

§ 10 Gemensam supé och därefter skioptikonbilder (Schohin, Timiriasew m.fl.).

In fidem Victor Hackman


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors prisjurys sammanträde den 6e maj 1912.

§ 1 Till täflan om klubbens stereoskopkamera hade inlämnats 3ne kollektioner bilder. Motto ”Stereo”. 3 bilder. Samtliga bilder gråa. Motiven erbjuda ej något särskildt af intresse. ”Calsium”. 3 bilder. Samma anmärkning måste göras som vid föregående. ”S”. 6 bilder. Gör intryck af utplock ur gamla förråder. De korresponderande punkterna i de olika bilderna hafva mycket olika afstånd från hvarandra, varierande mellan 55 och 81 mm. Juryn ansåg sig icke kunna utdela något pris i denna täflan.

§ 2 Till täflan ”mansporträtt” hade inkommit 5 bilder. Motto ”Farbror B”. Tidigare bedömd. ”FWL”. Hvad porträttlikheten angår säkerligen mycket bra, men belysningen är för skärpt tvåsidig, hvarigenom ett störande mörkt parti uppstår mitt i ansiktet. Armbågen saknar stöd. Bilden hård. ”Vacker karl”. Bilden ännu hårdare än föregående. Belysningen absolut förkastlig. Obs! de onaturligt utpräglade dragen i ansiktet. ”Efter fylld plikt”. Ett mycket bra porträtt hvad likhet angår, men synnerligen yrkesfotografmässigt. Belysningen god, förhållandet mellan skuggors och dagrars valörer bra, men taget på för nära håll, så högra handens proportioner äro onaturliga. ”Dagens nyheter”. Taget på för nära håll, så att också å denna bild proportionerna äro onaturliga. I fotografiskt afseende är bilden underhaltig. Juryn beslöt att ej häller i denna täflan utdela något pris. Helsingfors den 6e maj 1912. Daniel Nyblin, G.A. Wetterstrand, W. Schohin


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens möte, tisdagen den 24 september 1912. Närvarande voro herrar B.Wasastjerna, Englund, Timiriasew, Wetterstrand, Larsson, D. Nyblin, Schohin, Faltin, Frentz, Hollertz, Rosenberg, G. Nyblin, Ljunggren, Tengén, Peder, v. Tobiesen, Tallgren, Nybom, samt undertecknad Nummelin, som på grund av sekreterarens frånvaro förde protokollet.

§ 1 Protokollet från föregående möte justerades.

§ 2 Herr Nyblin uppläste prisjuryns protokoll, enligt vilket i tävlingen med motivet ”damporträtt” 3 bilder inkommit, men ansågs ingen av dem värd ett pris. Till tävlan om utfärdspokalen hade 2 kollektioner inlämnats, men då enligt pokalstadgarna minst 3 kollektioner böra deltaga, kunde pokalen detta år ej utdelas.

§ 3 Herr Nyblin höll en sakrik kritik av de inlämnade bilderna.

§ 4 Bilderna från den s.k. interurbana tävlingen i Wasa förevisades och upplästes juryns utlåtande över densamma.

§ 5 Upplästes ett brev från klubben i Wasa med inbjudan att deltaga i sagda klubbs årstävlan.

§ 6 Herr Nyblin höll ett med skioptikonbilder belyst föredrag om Hydrocin-plåtarna, i anledning varav en diskussion utspann sig, varvid Herr B. Wasastjerna refererade en i ”Kamera Kunst” ingående artikel behandlande sagda plåtar.

§ 7 Beslöts att årsmötet skulle hållas den 15 oktober, samt att bilder till årstävlingen senast föregående lördag böra vara inlämnade till Nyblins Magasin.

§ 8 Herrar Tallgren och Timiriasew förevisade skioptikonbilder.

§ 9 Avslutades mötet med sedvanlig gemensam supé.

Eric Nummelin t.f.


Wasa den 17 september 1912. Till Fotografiamatörklubben i Helsingfors.

Wid sitt senaste månadsmöte beslöt klubben att till sitt årsmöte den 2 november utlysa en allmän fotografisk pristäflan enligt medföljande täflingsregler; och hoppas klubben att medlemmana i Eder klubb ville vara af den vänligheten och frekventera vårt årsmöte med fotografiska alster. Täflingsbilderna böra insändas till herr Wallo Borg Rådhusgatan 9, Wasa, före den 25 oktober d.å. Emotseende ett talrikt deltagande tecknar Högaktningsfullt å Wasa Amatörfotografklubbs vägnar Paul Richter sekr.


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors årsmöte å Nybergs Café tisdagen den 15 Oktober 1912. Närvarande voro herrar Aspelin, Englund, Engström, Faltin, Frentz, Garoff, Hollertz, Jakobsson, Krogius, Larsson, Leibowitsch, Lönnqvist, Nummelin, D. Nyblin, G. Nyblin, Nybom, Peder, Rosenberg, Schohin, Spjut, Strindberg, Sundman, B. Wasastjerna, Wetterstrand, Uggla, Åström samt undertecknad Hackman. (28 närv.)

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Delgaf ordföranden att styrelsen till nya medlemmar i klubben antagit herr vicehäradshöfding Lars Wasastjerna och herr Gunnar Lönnqvist.

§ 3 Då olika meningar gjort sig gällande i styrelsen och juryn angående prisbedömandet vid årstäflingarna af bildkollektioner i förhållande till enskilda bilder, ville ordföranden härom väcka diskussion i klubben för att åstadkomma enighet i uppfattningen. Efter att herr D. Nyblin yttrat sig, uppskjöts avgörandet i frågan till näst kommande möte.

§ 4 Upplästes protokollet fördt vid prisjuryns sammanträde den 13 Oktober 1912: I porträttäflingen deltogo fyra bilder. Priset tillerkändes herr Sven Strindberg, för märket ”måtta”. I täflingen ”Figurbild motsols” förelog endast en bild, som icke ansågs förtjäna priset. För täflingen om stereoskopkameran hade ingen anmälts. Till årstäflingen hade inlämnats sju kollektioner med tillsammans 54 bilder, samt trettiotvå enskilda bilder, tillsammans 86. Priset för kollektion tillföll herr F. Englund, med märket ”Herba”. För enskilda bilder eröfrades: I priset af herr O.V. Behr för märket ”Vinter”. II priset af herr B. Åström för märket ”John Eric”. III priset af herr E.Nummelin för märket ”Burgthor” Muntlig kritik över samtliga bilder afgafs af herr D. Nyblin.

§ 5 Till prisjuryn i täflingen klubbarna i landet emellan utsågos herrar D. Nyblin, W. Schohin, G.A. Wetterstrand jämte till suppleant herr Bj. Wasastjerna.

§ 6 Upplästes styrelsens årsberättelse och skattmästarens redogörelse över inkomster och utgifter under det gångna året. Sedan revisorerna meddelat att de granskat och godkänt räkenskaperna, beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det tilländalupna året.

§ 7 Beslöt klubben att Schultenska medaljen för året icke skulle utdelas.

§ 8 Program för det kommande arbetsåret uppställdes i stora drag: Klubben skulle liksom hittills anordna föredrag, referat, täflingar, utfärder m.m. Klubbafton skulle hållas ännu i höst, varvid, om möjligt, en utställning af de hittills prisbelönta bilderna i så fullständigt antal som möjligt skulle anordnas. Önskningsmål yttrades om att klubbaftnar upprepade gånger under året borde tillställas. Medlemsafgiften fastställdes till 10 mark. Möten skulle hållas samma dagar som hittills och fortfarande försiggå å C.F. Nybergs Café. Förslag till budget för det kommande arbetsåret upplästes och godkändes. Af tidskrifter skulle fortsättningsvis prenumereras på Photographische Rundschau und Mitteilungen och Photo-Gazette. Däremot skulle Svensk fotografisk tidskrift utbytas mot ”Svenska fotografien”. Dessutom prenumererar klubben på ”Wiener Photoklubb”, som herrar Engström och Schohin godhetsfullt lofvade bekosta.

§ 9 Till allmänna prisjuryn för det kommande året valdes herrar Bj. Wasastjerna, E. Engström, W. Jakobsson och till suppleant herr F. Englund. Till revisorer utsågos herrar F. Englund och H. Rosenberg. Till medlemmar i referatkommittén återvaldes herrar Nyblin, Wetterstrand och Englund. Vid val af styrelse erhöllo följande personer nedan uppgifna antal röster, nämligen: Herr B. Wasastjerna 20, E. Nummelin 20, W. Jakobsson 14, V. Hackman 14, O. Larsson 11, Hj. Peder 10, B. Tallgren 8, H. Rosenberg 4, F. Englund 3, I. Garoff 3, G. Frentz 3, G.A.Wetterstrand 2.Varjämte stänkröster tillföllo ett par medlemmar. Styrelsen för föregående året, sammansatt af herrar B.Wasastjerna, E. Nummelin, W. Jakobsson, O. Larsson och V. Hackman, blef sålunda återvald.

§ 10 Gemensam soupé intogs, varefter vid fortsatt samkväm skioptikonbilder förevisades.

In fidem Victor Hackman


Årsberättelse över Fotografiamatörklubbens i Helsingfors värksamhet under dess 24:de arbetsår (1911-1912) vid årsmötet den 15 Oktober 1912.

Under det förflutna arbetsåret hava i klubben intagits 5 nya medlemmar, mot 12 under föregående år, samt avgått 4 mot 11 föregående år. Medlemsantalet är sålunda 67 mot 66 vid senaste årsmötet. Inberäknadt detta årsmöte har klubben under det gångna året 9 gånger sammanträdt, och ha i mötena i medeltal deltagit 22 personer. Högsta antalet deltagande har varit 32 och lägsta antalet 17 personer. Intill februari mötet har möteslokalen varit Hotel Kämp, men därefter flyttades på klubbens allmänna önskan dess penater till C.F. Nyberga Café, där mötena sedermera försiggått. Genom möteslokalens förflyttning till Nybergs Café har även åt klubbens bibliotek, som därförinnan varit provisoriskt inrymdt å A.B. Atelier Nyblins lokal, rum beredts i själva möteslokalen, en omständighet som hälsats med tillfredsställelse, emedan därigenom medlemmarna tillfälle erbjudits till bibliotekets omedelbara begagnande vid mötena. – Volymantalet har förblivit detsamma som vid föregående arbetsårets avslutning, nämligen 281. Antalet boklån, som uppgår till endast 23 mot 45 förgående år, har således minskats med ca. 100% under det gångna året. -Följande tidskrifter hava varit prenumererade av klubben: Photographische Rundschau und Mitteilungen, Photo-Gazette och Svensk Fotografisk Tidskrift. Dessutom har klubben gratis fått emottaga Dansk Fotografisk Tidskrift. Klubbens inventarier hava ökats genom inköp av en ny skioptikonapparat. Bland årets för klubben märkligare händelser må i främsta rummet omnämnas att klubben utsåg herr Daniel Nyblin till sin hedersledamot. Klubben ville härmed gifva ett ringa uttryck för den erkänsla och tacksamhet den hyser såväl för herr Nyblins förtjänster om den fotografiska konsten i allmänhet, som äfven särskildt för hans mångåriga outtröttliga värksamhet för klubbens utveckling och förkofran. Herr Nyblin blef härmed klubbens första hedersledamot. För att tillmistegå klubbens behof af sällskapliga nöjen har under hösten 1911 en klubbafton med program å Hotel Kämp tillställts, och under våren 1912 en utfärd till Willinge företagits. Vid båda tillfällen deltogo såsom gäster utom klubben stående personer, bland dem även representanter för det täcka könet. Föredrag hava hållits tvänne af herr D. Nyblin, det ena om ”objektivens ljusstyrka” och det andra om ”hydrocinplåtar”. Referat hava lämnats af herrar D. Nyblin om ”färgfotografiskt papper”, Bj. Wasastjerna om ”förstärkning af negativ”, G.A. Wetterstrand om ”begränsning af definitionerna för porträtt och figur” och E. Nummelin om ”skärpa och oskärpa”. -Apparater och apparattillbehör hava demonstrerats resp. med dem erhållna resultat förevisats af herrar D. Nyblin och H. Rosenberg. Skioptikonbilder hava förevisats efter samtliga klubbens möten under året. Bland dem ådrogo sig bilder från strand- och badlivet i Ostende särskildt intresse och bifall. Intresset för täflingar kan sägas hava varit i uppåtgående under det gångna året, åtminstone vad iniativtagandet därtill vidkommer. Sålunda hava under årets lopp icke färre än fem täflingspokaler donerats till klubben: Redan på senaste årsmötet donerades af herrar G. Frentz, E. Nummelin och H. Peder en pokal för porträttäflan, och efter att denna ganska hastigt eröfrats, på marsmötet en ny sådan för samma ändamål av herrar A. Nybom och B. Wasastjerna. Vidare stiftades en pokal av herr I. Timiriasew för ”stämningsbilder” och av okända givare tvänne pokaler, den ena afsedd till pris för bilder i gummi-, pigment- eller oljetryck, den andra för den i konstnärligt afseende bästa, ute, motsols tagna bilden bland de i dagens årstäflan deltagande bilderna. Till samma berömvärda kategori som dessa om intresse för höjandet af klubbens lifaktighet vittnade pokaldonationer bör även räknas ett av herr D. Nyblin utsatt pris i form av varor från Finska Fotografiska Magasinet till ett värde af 25 Fmk. Detta pris afsedt för en täfling i bildmontering. Utom dessa av donationer framkallade nya täflingar har även på styrelsens initiativ en täflan för skioptikonbilder utlysts. -De redan tidigare utlysta täflingarna hava jämsides med de nya under året pågått. Vad själva deltagande i täflingarna vidkommer, så har porträttäflan rönt den, absolut taget, största anslutningen. Hela antalet bilder har där varit 50, fördelade på 8 tillfällen, alltså i medeltal ca. 6 bilder för gången. Motivtäflan hade att påräkna 23 bilder på 6 gånger, således i medeltal ca. 4. I täflan om Timiriasews pokal deltogo 21 bilder, fördelade på 3 tillfällen, således 7 i medeltalet. I täflan klubbarna i landet emellan deltogo 10 bilder vid ett enda täflingstillfälle, och på samma sätt 10 uti utfärdstäflan. Täflingen om klubbens stereoskopkamera, i vilken 3 kollektioner deltogo, kan så tillvida kallas ett fiasko, som inga pris där kunde utdelas. Anmärkas kan med skäl att anslutningen till täflingarna har varit för litet allmän, utan inskränkt sig till en rätt liten krets af personer. Såsom varande af praktiskt intresse för täflingarnas resp. prisfördelningarnas framtida gestaltering, må här någon af klubben under årets lopp fattade beslut framhållas: Så beslöt klubben att prisen, som tidigare utgovos i form av medaljer, hädanefter, tills annorlunda beslutes, böra utgöras af pokaler. Vidare beslöt klubben att ”bild som deltagit i täfling, men ej erhållit pris, kan ånyo deltaga i täfling”, och preciserade även sin uppfattning av begreppet ”amatör” därhän att ”fotografiska handlande, deras biträden och agenter kunna ej betraktas som amatörer”. Slutligen beslöts att i motivtäflingarna vid prisbedömandet tillämpa poängsystemet. Klubbens finansiella ställning framgår av här bifogade av skattmästaren uppgjorda tablå som utvisar en nettobehållning af Fmk 575:14. Styrelsen.


Wid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors årsmöte i Oktober 1911 utsedda att revidera klubbens räkenskaper för redogörelse året 1911 – 1912, hafva vi, vid i dag fullgjort uppdrag funnit: att kassaboken öfverensstämmer med oss företedda verifikat; att kassa behållningen som uppräknats, var öfverensstämmande med saldot i kassaboken, samt att räkenskaperna handhafts med omsorg. På grund häraf få vi föreslå att åt kassaförvaltaren beviljas tacksamt decharge.

Helsingfors den 14 Oktober 1912. Harald Rosenberg, Fritz Englund


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors möte å C.F. Nybergs Café tisdagen den 5 November 1912. Närvarande voro herrar Englund, Faltin, Frentz, Hollertz, Larsson, Lönnqvist, Nummelin, D. Nyblin, G.Nyblin, Tallgren, B. Wasastjerna, L. Wasastjerna, Wetterstrand, Åström samt undertecknad Hackman.

§ 1 Årsmötets protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden delgaf att styrelsen konstituerat sig med samma rollfördelning som under föregående året, näml.: B. Wasastjerna ordförande E. Nummelin materialförvaltare O. Larsson skattmästare W. Jakobsson bibliotekarie V. Hackman sekreterare

§ 3 Meddelade ordföranden att styrelsen till ny medlem i klubben antagit herr handlanden Martin Kähler.

§ 4 Ordföranden utdelade prisen för årstäflingen: För kollektion: Priset i form af pokal åt herr F. Englund. För enskilda bilder: I priset (pokal) åt herr O.V. Behr II priset (pokal) åt herr B. Åström III priset (pokal) åt herr E. Nummelin

§ 5 Upplästes protokollet över prisjuryns sammanträde den 4 november: Till porträtt-täflingen (kvinnoporträtt) hade inlämnats fem bilder. Juryn ansåg ingen af dem förtjäna pris. Till motivtäflingen (”soligt sommarlandskap”) hade inlämnats en bild, vilken juryn tilldelade en poäng. Till monteringstäflingen hade inlämnats en bild och en kollektion, vilka icke ansågs förtjänta af pris. Monteringstäflingen om det af Herr D. Nyblin utsatta priset skulle förnyas, och fick styrelsen i uppdrag att bestämma tiden för denna. På förslag af herr Hj. Peder beslöt klubben att namnsedlarna till motivtäflingarna skulle brytas först vid slutet af täflingarna.

§ 6 Klubben utsåg på styrelsens förslag till medlemmar i en nöjeskommitté afsedd för arrangerande af klubbaftnar m.m. herrar B. Tallgren, P. Ljunggren och J. Uggla.

§ 7 Dryftades frågan om prisbedömandet af kollektioner och enskilda bilder vid årstäflingarna. Efter diskussion beslöt klubben att inga kollektioner utan endast enskilda bilder hädanefter skulle få täfla vid årstäflingarna.

§ 8 Föreslog herr H. Rosenberg att herr redaktören A. Lilius skulle beredas tillfälle på nästa mötet för klubben förevisa skioptikonbilder från Nord-Amerika. Klubben antog med tacksamhet herr Rosenbergs förslag.

§ 9 Herr D. Nyblin fördelade upprop till en allmän täflan år 1913 med bilder på Gevaert-papper, utlyst af Finska Fotografiska Magasinet.

§ 10 Herr D. Nyblin gaf ett referat ur en engelsk tidskrift om ”fotografering” i naturliga färger på papper”. De därvid framhållna nyaste i England uppnådda resultatena vid framställning af för ovannämnda förfarande egnadt papper sade Herr Nyblin i teorin vara tillfredsställande, frågan vore blott om de även vore det i praktiken. Vidare refererade herr Nyblin i korthet ett i Photo-Gazette af G. Balagny framstäldt nytt sätt för framkallning af plåtar, varigenom åstadkommes en jämnare utarbetning af ljus och skugga i negativet. Sättet lämpar sig särskildt för plåtar tagna emot ljuset, då bildning af ljusgårdar undvikes.

§ 11 Meddelade ordföranden att herr A. Nybom till klubben donerat en pokal, benämd ”Kodakpokalen”. Pokalen är afsedd att, så snart porträttpokalen, tidigare donerad af herrar A. Nybom och B. Wasastjerna, eröfrats, i dess ställe med samma täflingsvilkoren utsättas såsom pris vid porträtt-täflingarna. Pokalen förevisades och mottogs med tacksamhet af klubben.

§ 12 Gemensam soupé intogs, varpå skioptikonbilder förevisades.

In fidem Victor Hackman


År 1912 den 4 november sammanträdde medlemmarna i Fotografiamatörklubbens i Helsingfors prisjury. Närvarande härvid herrar E. Ehrström, W. Jakobsson och Björn Wasastjerna.

Till täflan om porträttpokalen hade inlemnats 5 bilder under följande motton: abc, xyz, Damporträtt, Bref, Angora. Om dessa bilder afgaf juryn följande utlåtanden: abc. Ställningen banal, fotografimin, belysningen ointressant. Verkar medelmåttligt yrkesarbete. xyz. Bilden icke illa, men verkar tråkig och ledsen, emedan belysningen ointressant samt för riklig, så att många små likvärdiga, men inga större kontraster förekomma i lagrarna. Damporträtt. Felteckning genom att bilden tagits på för nära håll. Felmodellering genom att dagrarna särskildt på näsan och i ögonen icke rikligt afvägda. Bref. Ställningen oändamålsenlig och teatralisk. Armarna dominera för mycket. Angora. Hufvudet välbelyst, men för många olika ljusa föremål draga blicken för mycket till sig och förstöra felheten i bilden. På ofvan anförda skäl ansåg juryn ingen af de inlemnade bilderna böra tilldelas pris.

Till Klubbens motivtäflan som denna gång gälde motiv ”solig sommarlandskap” hade inlemnats en bild under motto ”4711”. Juryn ansåg denna bild gifva mycket litet intryck af sommarsol och värme snarare af vinter och tilldelade densamma 1 point.

Till monteringstäflan hade inlämnats en bild under motto ”Monte Ringo” samt en portfölj, märkt med en liten fotografi och innehållande 5 monterade bilder. Men då enligt juryns uppfattning denna täfling afser att åstadkomma en sådan utstyrsel af bilderna, att hvarje bild med hänsyn till dess egenart genom monteringar framträder såväl i afseende å valör, ton och proportioner till sin största möjliga fördel och då de inlemnade bilderna icke alls kunna anses syfta åt samma håll har juryn icke afgifvit något vidare utlåtande i saken.

In fidem Björn Wasastjerna


Fotografisk tävlan i Finland 1913.

Gevaerts stora fotografiska tävling, vid vilken Fmk 25,000 utdelas såsom pris, är nu avslutad. Inlämningstiden utgick den 15:de oktober. Prisutdelningen kan naturligtvis icke genast försiggå, ty det är att förmoda, att många tusen bilder skola granskas av juryn, och sådant tar tid. Emellertid veta vi redan, att endast ett tiotal tävlande från Finland deltaga, vilket enligt vårt förmenande är ett nog magert resultat, ty vi ha tillräckligt många dugliga fackmän och framstående amatörer för att deltagandet kunnat vara mångfalt större. Vad kan vara orsaken till, att så finnar deltaga i den Gevaertska tävlingen? Det är säkerligen icke oförmåga att åstadkomma tävligsdugliga bilder, ty av de små tävlingarna inom amatörklubbarna och av de bilder, våra fackmän leverera, framgär tydligt, att så icke är fallet. Vi förmoda därför, att det är kännedomen om, att den hypermoderna uppfattningen i utlandet av, huru en god fotografisk bild bör se ut, icke överensstämmer med den nyktra uppfattning, man här i landet har av samma sak, som värkat avhållande på deltagandet i den hela verlden omfattande Gevaert-tävlingen. Dessutom lida vi ju av en viss blygsam obenägenhet att vilja trängas bland allverldens stor-fotografer och berömda amatörer, och har detta kanske varit den mest värkande orsaken. Man behöver en viss vana och säkerhet för att ha mod att deltaga i stora verldens tävlingar och kamp om hedersplatser, och detta mod saknas tydligen. Och dock hava vi exempel på, att finnarna icke skämma ut sig, när de äro med. Detta visades tydligt nog vid olympiska spelen i Stockholm. Varför skulle vi icke lita väl på det fotografiska området kunna hävda vår plats? Men det är nog nödvändigt, att vi först öva oss hemma, så att vi få större självförtroende och mera tillförsikt angående våra arbetens duglighet. Av denna orsak hava vi beslutit att föranstalta en

Fotografisk tävlan under år 1913 endast för i Finland bosatta amatörer och fackfotografer. Tävlingen omfattar tre avdelningar: I. För Fackfotografer, vilka deltaga med porträtt- och figurbilder. Negativerna skola vara tagna med engelska Imperial-plåtar, och kopiorna vara utförda å Gevaert-Mattpapper I. Bildstorlek från visit till 18×24. Bildantal 6. II. För amatörer, som deltaga med landskaps-, porträtt- eller genrebilder utförda med hjälp av Imperial-plåtar och Gevaert-papper av vilken sort som hälst. Bildstorlek från 4,5×6 till 24×30. Bildantal 6. III. Nybörjare bland amatörer, vilka deltaga med landskapsbilder utförda å Imperial-plåtar och Gevaerts Relor- eller Ridax-papper eller -postkort. Bildstorleken från 4,5×6 till 9×14. Bildantal 4. Bilder utförda med annat material än Imperial-plåtar och Gevaert-papper få icke deltaga i denna tävlan. Bilderna måste vara uppsatta å kartong eller s.k. undergrundspapper. Särskilt avseende fästes vid, att detta arbete utföres smakfullt och snyggt. Till utdelning finnas följande pris:

Bland Fackfotografer: 2 första pris à Fmk 100:- Fmk 200:- 4 andra pris à Fmk 50:- 200:- 4 tredje pris à Fmk 25:- 100:- 5 fjärde pris à Fmk 10:- 50:-

Bland Amatörer: 2 första pris à Fmk 100:- Fmk 200:- 4 andra pris à Fmk 50:- 200:- 4 tredje pris à Fmk 25:- 100:- 5 fjärde pris à Fmk 10:- 50:-

Bland Nybörjade: 4 första pris à Fmk 25:- Fmk 100:- 5 andra pris à Fmk 10:- 50:-

Dessutom tilldelas den i konstnärligt avseende bäst uppfattade och tekniskt bäst utförda bildserien 1 hederspris Fmk 250:- Summa 40 pris Fmk 1.500:-

Hederspriset kan tilldelas yrkesman eller amatör, och få bilderna vara kopierade på vilket Gevaert-papper som hälst. Ingen tävlande kan tilldelas mera än ett pris! Bilderna skola förses med ”motto”. Tillika skall å varje bild antecknas hurudan plåtsort och hurudant papper, som kommit till användning. (Imperial-plåtar finnas av följande sorter: Ordinary, Sovereign, Special Rapid, Special Sensitiv, Flash- Light, Non-Filter, Ortho S.R., Ortho S.S. Gevaert-papper äro följande: Relor, Celloidin, Gevaert-Matt, Gravure, Platina, Ridax och Orthobrom.) Färdigtryckta etiketter, vilka endast behöva ifyllas, fås för detta ändamål på begäran från Nyblins Magasin i Helsingfors. I skildt kuvert, som bör förseglas, och å vilket angives bildernas motto samt i vilken serie, de tävla, sändes jämte bilderna en följesedel, å vilken antecknas bildernas motto, vilken plåtsort och vilken sort paper, som använts, hos vilken handlande i Finland plåtar och papper äro köpta ävensom den tävlandes för- och tillnamn samt adress. Kuvert och följesedelsblankett fås samtidigt med etiketterna. Tävlingsbilderna, som till alla delar måste vara utförda av den tävlande själv eller, hvad fackfotograf angår, i hans egen affär av fast anstälda medarbetare under år 1913, inlämnas till Nyblins Magasin, Fabiansg. 16, Helsingfors senast den 1:sta December 1913.

Vi hoppas, att prisjuryn skall kunna hava sitt arbete slutfört i så god tid, att prisut delningen kan ske före årets utgång. Prisjuryn har fria händer att icke utdela alla förefintliga pris (t.ex. ifall för få tävlande deltaga, eller bildserier eventuelt icke anses värda pris). Prisjuryn har i så fall rättighet att överföra pris till andra serier, som möjligen äro bättre representerade eller att reservera det återstående beloppet till ny tävlan, som då bör försiggå under år 1914. Sedan tävlingen försiggåt, komma samtliga bilder att utställas, men de tävlandes namn komma icke att utsättas å andra bildkollektioner än de, som erhållit pris. Likaså komma de prisbelönades namn att bekantgöras i tidningsprässen. Helsingfors i oktober 1912. A.B. Finska Fotografiska Magasinet f.d. Daniel Nyblin Helsingfors.


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors möte å C.F. Nybergs restaurant tisdagen den 3 December 1912. Närvarande voro herrar Aspelin, Englund, Frentz, Garoff, Hollertz, Jakobsson, Larsson, Lilius, Lönnqvist, Nummelin, D. Nyblin, G. Nyblin, Nybom, Peder, Rosenberg, Salvén, Schohin, Tallgren, Tobiesen, Timiriasew, Uggla, B. Wasastjerna, L. Wasastjerna, Westphal, Wetterstrand, Åström samt undertecknad Hackman.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden meddelade att styrelsen till medlemmar i klubben antagit herrar doktor Otto Westphal och redaktör A. Lilius.

§ 3 Upplästes protokollet fördt vid prisnämndens sammanträde den 3 December 1912. Enligt detta hade till klubbens motivtäflan (motiv ”fiske”) ingen bild inlämnats. Till porträttäflan (mansporträtt) hade inkommit tre bilder. Priset tillerkändes märket ”P.P.”. Till täflan för bilder i gummi-, pigment- eller oljetryck hade inlämnats endast en kollektion, omfattande tvänne bilder. Prisnämnden ansåg sig icke nu böra bedöma denna kollektion, utan föreslog uppskjutande af dess publicerande och bedömande till nästa täflingstermin, som skulle fastställas. Härom förenade sig klubben samt bestämde täflingsterminen på herr D. Nyblins förslag till nästa april-mötet. Härvid begagnade sig Herr D. Nyblin af tillfället uppläsa ett af honom författadt inlägg angående klubbens täflingar i allmänhet. Diskussionen härom uppskjöts till längre fram på kvällen.

§ 4 Vid brytning af namnsedlarna befanns märket ”P.P.” tillhöra herr E. Nummelin, som därmed eröfrade den af herrar B. Wasastjerna och A. Nybom stiftade porträttpokalen. Den nya af herr A. Nybom donerade ”Kodakpokalen” skulle numera omedelbart efterträda den eröfrade porträttpokalen, så att porträttäflingarna utan afbrott kunde fortsättas på samma sätt och under samma villkor som hittills, och beslöt klubben att vid nästa januari-mötet täfling skulle ske om kvinnoporträtt.

§ 5 Klubben beslöt hålla nästa mötet tisdagen den 14 januari.

§ 6 Upptogs till diskussion herr D. Nyblins inlägg, i vilket han framhåller klubbens bristande lifaktighet, främst förskylld genom medlemmarnas för ringa deltagande i klubbens täflingar. Herr Nyblin föreslog att omedelbart insättande af en komitté, som toge till sin uppgift undersöka orsakerna till denna allmänna afhållsamhet från täflingarna, jämte försöka afhjälpa den. Efter kortare diskussion och omröstning beslöt klubben omfatta herr Nyblins förslag och insatte för ovannämnda ändamål en komitté bestående af herr D. Nyblin, vilken egde sammankalla ledamötena, och herrar E.Nummelin och B. Åström, jämte såsom suppleanter herrar Hj. Peder och B. Tallgren.

§ 7 Delgaf ordföranden att ny termin för monteringstäflan enligt styrelsens beslut utsatts till kommande januarimötet.

§ 8 Herr redaktör A. Lilius förevisade en intressant och anslående serie skioptikonbilder från sina färder i Canada.

§ 9 På grund af för tillfälle rådande ringa intresse för deltagande beslöt klubben uppskjuta klubbaftonen till januari-månad.

§ 10 Gemensam soupé intogs, varpå skioptikonbilder förevisades.

In fidem Victor Hackman


Protokoll, fördt vid sammanträde af medlemmarna i Fotografiamatörklubbens i Helsingfors prisnämnd den 3 december 1912. Närvarande härvid Herrar Eric Ehrström, Walter Jakobsson och Björn Wasastjerna.

Till klubbens motivtäflan (motiv: Fiske) hade ingen bild inlämnats. Till porträttäflan, som denna gång gälde mansporträtt, hade inlämnats tre bilder under följande motton: ”1-”, ”Farbror R.” och ”P.P.”, och hvilka prisnämnden utlät sig som följer: ”1-” har nog sina fotografisk-tekniska förtjänster, men uppställningen verkar död, emedan uppstäld för rörelse, men tagen i ett stilla ögonblick. En man, som sjunger, men icke sjunger, en man, som spelar, men icke spelar. ”Farbror R”. Mjukt och vackert arbete; karaktären synes väl träffad. Men det starkt siluettartade, som icke konsekvent genomfört, trasar sönder bilden. ”P.P.” Angenäm i valörer; vackert arbetad; väl belyst; minmomentet väl träffadt och karaktäristiskt. Monteringen smakfull och god i valör. Priset tillerkändes märket P.P.

In fidem Björn Wasastjerna


Våra täflingar. Då Fotografiamatörklubbens stadgar utarbetades, gick som en röd tråd genom det hela, att klubbens ändamål skulle vara att främja fotografin. Detta skulle ske genom sammankomster af för fotografier intresserade personer, främst klubbens medlemmar, genom föredrag och diskussion af fotografiska frågor, genom undervisningskurser för nybörjare, genom sammanarbete af längre hunna amatörer för studiena af nyheter, genom utställningar och täflingar etc. Det kan icke nekas, att klubben under sin långa lefnad bjudit till att förvärkliga detta program, men att den – i likhet men andra föreningar – ibland haft större i bland mindre framgång. Ibland har hufvudintresset riktats åt ett ibland åt annat håll, och det har lyckats att få till stånd flera utställningar, att för att upprycka medlemmarna till flitigare arbete, anordna täflingar med längre eller kortare mellanrum, och dessa ha tidigare kunnat fröjda sig åt många deltagare. Likaså har klubben under ett par år utgifvit en egen tidskrift. Men med föredrag, referater och diskussioner i fotografiska ämnen har det hela varit klart beställt. Orsaken till det senare är här som i så många andra föreningar att söka däri, att arbetsbördan fördelats på endast få skuldror. De flesta medlemmar ha velat vara endast åhörare, och de ha ej ens ansett det som sin medlemsskyldighet mot klubben att meddela sina erfarenheter och rön, utan hafva till och med ängstligt sökt dölja sina arbetsmetoder och de förbättringar, de tro sig hafva funnit. Att detta är på tok och ingalunda bidrager till fotografins utveckling utan tvärt om motarbetar klubbens syften är klart utan vidare utläggningar. Och, har någon då och då haft något att meddela, så har detta sällan skett öppet och offentligt utan man och man emellan. Det har varit den falska blygsamheten, som här gjort sig gällande. Man har antagligen fruktat ”kritik”, som det med förkärlek kallats, när någon sökt att få ett välbehöfligt meningsutbyte igång till fromma för klubbens syften och till nytta för alla. Under senaste tid har klubben isynnerhet arbetat för täflingar, och dessa ha slutligen blifvit så talrika, att de – enligt mitt förmenande – förfela sitt syftemål: att höja fotografin. I stället för att täflingarna borde vara en sporre för klubbens samtliga medlemmar till ökadt arbete för framåtskridande och för att småningom utveckla allas tekniska kunnighet och smak, ha de synbarligen blifvit ett fåtals privilegium, på så sätt nämligen, att de öfriga frukta sin underlägsenhet och därför anse det lönlöst att ens försöka deltaga och det vore dock säkerligen de i täflingarna icke deltagande, som främst vore i behof af utveckling. Också detta är ett utslag af falsk blygsamhet, ty den, som icke själf deltager i täflingarna, utvecklas icke utan står och stampar på samma ställe. Vill man framåt, så får man icke skämmas för sitt arbete. Man kan misslyckas en gång – ja tio – men till slut skall man segra, om man bjuder till, och då är täflingarnas ändamål uppnådt, man har lärt sig under tiden. Det vore nog af behöfvet påkalladt att något medel skulle påfinnas att på de nu icke deltagande att vara med i täflingarna. Möjligen vore det skäl att tillsätta en kommitte för saken dryftande. Det syns mig ock, att bland dem som nu vanligen täfla, har yppat sig en falsk uppfattning af det syftemål täflingarna borde ha, nämligen, att utveckla klubbens samtliga medlemmar, och att de gjort saken till en personlig ambitionsfråga, där hufvudsaken är att inhösta pris. Detta har i många fall gjort dem blinda för andras förtjänst, och de kunna icke de annat, än att deras egna arbeten altid äro de bästa. Att de, såväl när de eröfra pris, som när de icke erhålla något, häraf borde inhämta lärdom och få fingervisningar för framtida arbete, synes de icke vilja förstå. Att äfven våra bästa täflare sakna själfkritik framgår tydligt nog af den ojämnhet deras täflingsarbeten uppvisar. En utmärkt och någon eller några mindre goda – ja ibland rent af underhaltiga – bilder i samma kollektion, hör till regeln. Sådant skulle undvikas, om de togo lärdom af täflingarna och studerade bilderna med juryns utlåtande för ögonen och jämförde sina egna bilder med andras och sina egna sins emellan. Slutligen några ord om hvad en täflan är eller bör vara. En täflan bör vare en ädel strid om den främsta platsen, en strid utan småaktighet och avundsjuka, en strid med blanka vapen och utan smutsiga tankar angående juryns opartiskhet. Täflan; redan i ordet inneligger ett begrepp, som förutsätter flera: Med sig själf kan ingen täfla, ty det vore ju som pojken, hvilken sökte att taga fast sig själf genom att springa omkring ett träd. Altså utan flera deltagare ingen täflan. Visserligen kan en person för framstående alster belönas, men detta är icke täflan. Men det är i en täflan icke nog att två eller flera deltaga; juryn måste dessutom för sig uppställa minimifordringar, hvilka de deltagande bilderna måste uppfylla, ty annars kunde de, snart sagt, sämsta arbeten få pris bara därför, att ännu sämre äro med. Af denna orsak måste juryn ha fria händer att utdela eller icke utdela pris. Detta har praktiserats, men bör stipuleras. Dessutom borde, för att täflingar måtte blifva till värklig nytta för fotografins utveckling enligt klubbens program, ett minsta antal deltagare i hvarje täfling fastställas. Om antalet deltagande icke fyller bestämningen, böra bilderna als icke framläggas för klubben utan reserveras för en lämpligare täflan. Däremot borde den nu gällande bestämmelsen, att bild, som deltagit i täflan men icke blifvit prisbelönt, kan deltaga i ny täflan, strykas. Har täflan försiggått, böra de i denna deltagande bilderna icke mera kunna deltaga i ny täflan inom klubben, ty det har visat sig, att samma bilder deltagit i täflan efter täflan i trots af, att de ren af juryn blifvit offentligt kritiserade och fel påkallade, utan att den täflande ens försökt att afhjälpa bristerna. Ännu en skef uppfattning, som en del täflande tycks hysa, vill jag påpeka. Har en täflan utlysts med ett minimiantal bilder för hvarje täflande, t.ex. 3, så insända många ett större antal bilder säkerligen emedan den förutsättningen, att mängden skall göra det, om alla bilderna äro jämngoda. Men 3 jämngoda bilder stå ovilkorligen högre än 3 lika goda bilder plus en eller flera dåliga, ty den senare har ett minus i sin dåliga bild. Ett sådant insändande af flera bilder är nödigt, när bland bildena finnas äfven dåliga, bevisar brist på själfkritisk och själfständig uppfattning, hvilket den värkligt framstående icke bider af. Själf den mindre framstående kan få en del goda bilder, men det gäller att kunna skilja agnarna från hvetet. Jag mins en täflan från klubbens barndom, då deltagandet var mycket lifligt, men där bildantalet icke var föreskrifvit. Det fanns en täflande med en bild, och denna var utmärkt efter hvad men den tiden kunde fordra, och det funnos täflande med många lika goda bilder som denna ena, men som dessutom skickat några dåliga bilder i sina kollektioner. Den ena bilden fick första priset, den neddrogs icke af några dåliga. Daniel Nyblin


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors möte å Nybergs restaurant tisdagen den 14 januari 1913. Närvarande voro herrar Brotherus, Englund, Engström, Garoff, Gordie, Hollertz, Jakobsson, Larsson, Ljunggren, Nummelin, D. Nyblin, G. Nyblin, Nybom, Peder, Rosenberg, Schohin, Tallgren, Tengén, Timiriasew, L.Wasastjerna, Wetterstrand, Åström samt undertecknad Hackman. På grund af ordföranden herr B. Wasastjernas frånvaro tjänstegjorde såsom ordförande herr E. Nummelin.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Upplästes prisjuryns vid dess sammanträde den 13 jan. förda protokoll, ur vilket framgick att till Porträttäflan (kvinnoporträtt) tre bilder, till Monteringstäflan en bild, och till Skioptikontäflan inga bilder hade inlämnats. Af de inlämnade bilderna ansåg juryn ingen förtjäna prisbelönas.

§ 3 På grund af att i skioptikontäflan ingen deltagit, föreslog t.f. ordföranden i uppdrag af herr Bj. Wasastjerna att klubben ville överväga huruvida det icke vore af behofvet påkalladt antingen minska antalet bilder i serien eller fördela 12 bilder på tvenne skilda serier, för att härigenom underlätta täflingens villkor. Efter häraf framkallad diskussion enades klubben om att minska bildantalet i serien till sex, och att utse nästkommande marsmötet till nästa täflingstermin, varvid täflingen egde försiggå enligt för öfrigt samma regler som förut.

§ 4 För monteringstäflans vidkommande ville herr Englund hava villkoren närmare preciserade för att få faststäldt, huruvida huvudvigten lades på själva uppklistringen eller på för övrigt ådagalagd god smak i monteringssättet (kartongens yttre m.m.). Herr D. Nyblin upplyste om att han tänkt sig täflingens ändamål vara att folk skulle lära sig att klistra och att därför afseende borde fästas främst vid själva uppklistringen. Härpå anmodade klubben herr W. Jakobsson, såsom varande medlem i prisjuryn, att för denna ytterligare framhålla täflingens ändamål enligt den af herr Nyblin uttalade synpunkten. Nästa täflan bestämdes att försiggå vid nästkommande majmötet.

§ 5 Kungjorde herr Tallgren att klubbaftonen skulle försiggå lördagen den 18 januari kl. 9 e.m. i klubbens nuvarande lokal. Afgiften bestämdes pro person till 5 Fmk.

§ 6 Delgaf t.f. ordföranden att Herr Hollertz godhetsfullt till klubbens bibliotek donerat ett illustreradt värk med titeln ”Min jakt med kamera” af Paul Rosenius. Boken förevisades för klubben, som med tacksamhet emottog gåfvan.

§ 7 Herr Wetterstrand höll föredrag om olika fotografiska papper, deras egenskaper och praktiska användbarhet. – I anslutning till föredraget förevisade herr Nybom en serie bilder åstadkomna på framkallningspapper (”Kodurapapper”) enligt olika förfaringssätt, samt redogjorde för bildernas framställning.

§ 8 Meddelade t.f. ordföranden att styrelsen till nya medlemmar i klubben antagit herrar referendariesekreteraren J.Savonius och med. kand. Sven Brotherus.

§ 9 Herr D. Nyblin gaf ett kritiserande referat om i en uppsats beskrifna speciella papperssorter särskilt afsedda för konstnärliga fotografier.

§ 10 Herr F. Englund förfrågade sig huruvida icke genom styrelsens försorg en undervisningskurs i platinatryck kunde fås till stånd. Häraf föranleddes en långvarig diskussion, vilken utmynnade däri att klubben gaf åt styrelsen i uppdrag överväga om möjligheten att anställa fotografiska undervisningskurser i allmänhet, icke endast i platinatryck.

§ 11 Gemensam supé intogs, varpå skioptikonbilder förevisades.

In fidem Victor Hackman


År 1913 den 13 januari sammanträdde prisjuryn vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors för bedömande af de till januarimötet inlemnade bilderna; närvarande härvid Herrar Eric Ehrström och Björn Wasastjerna; Herr Walter Jakobsson hade förklarat sig jäfvig att denna gång deltaga i bedömandet.

§ 1 Täflan omfattade denna gång porträttäflan (Kodakpokalen), monteringstäflan samt täflan med skioptikonbilder. Till porträttäflan hade inlämnats tre bilder märkta E, Fru W och P och till monteringstäflan en bild signerad X. Till skioptikontäflan hade ingen serie inlämnats.

§ 2 Porträttäflan: ”E”. Bilden alldeles för dimmig utan att vara mjuk, detaljfattig, intresselös? ”Fru W”. Förtjänstfullt arbete, men de båda ljuskällorna äro nästan lika starka och komma för mycket från rakt motsatt håll, så att skuggorna i mitten blifva alldeles för svarta och bilden derigenom ytterst orolig. Ändamålet med den dubbla belysningen torde dock böra vara att genom den svagare ljuskällan något belysa och detaljera skuggpartierna, hvilket i detta fall ej ernåtts. ”P”. Bilden synes visa, att upphofsmannen icke ännu kan behandla artificiellt ljus för fotografering. Juryn ansåg ingen af de inlämnade bilderna böra prisbelönas.

§ 3 Monteringstäflan: ”X”. Bilden visar att den täflande förstått uppgiften. Ehuru färgen är behaglig, förlorar dock bilden som är skuggrik, på att kartongens valör för mycket sammanfaller med skuggornas medeldjup. Dessutom är kartongens struktur för grof, för att utan öfvergång användas för en bild med så många fina detaljer. Bildens ”artistiska” plasering på kartongen motiverad. Juryn ansåg pris ej böra utdelas.

In fidem Björn Wasastjerna


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors möte å Nybergs restaurant tisdagen den 4 februari 1913. Närvarande voro herrar Andersén, Englund, Hollertz, Jakobsson, Larsson, Lönnqvist, Nummelin, D. Nyblin, Rosenberg, Savonius, Schohin, Tengén, Timiriasew, B. Wasastjerna, Wetterstrand, Åström samt undertecknad Hackman.

§ 1 Föregående mötets protokoll justrades.

§ 2 Anmälde ordföranden att den på mötet den 5 november 1912 insatta nöjeskommittén på grund af senaste klubbaftonens ovanligt ringa frekvens förklarat sig icke längre vilja åtaga sig arrangerandet af klubbaftnar.

§ 3 Delgaf ordföranden att klubben fått emottaga prof på Ut o kolorpapper jämte Lumiéres kalender ”Agenda”. Dessa föremål förevisades liksom även en af herr D. Nyblin inlämnad ”Gevaerts handbok”.

§ 4 Ordföranden meddelade att från Fotografiklubben i Tammerfors en skrifvelse anlänt, vari nästa ”interurbana ”täflan utlyses till den 5 maj d.å. Täflan försiggår i tvänne grupper: a) med motivet ”Damporträtt” och b) med motivet ”Vinterbild”. Bilderna böra vara insända till Tammerfors-klubb senast den 22 april.

§ 5 Upplästes protokollet fördt vid prisjuryns sammanträde den 2 februari 1913: Till motivtäflingen med motivet ”Oväderstämning” hade inkommit tvenne bilder, som fyllde de uppställda vilkoren. Af dessa erhöllo märket ”Snöstorm” och märket ”2 Nov. 1912” vardera fyra (4) point. Den tredje bilden med märket ”Oväder ” erhöll en (1) point. Dessutom hade inlämnats ytterligare tre bilder, vilka dock icke uppfyllde vilkoren och därför lämnades utom täflan. Till porträttäflan (Mansporträtt) hade inlämnats endast en bild, med märket ”Min vän”. Denna bild tilldelades pris.

§ 6 Prisjuryn för täflingen emellan klubbarna i landets städer hade samma dag, 2 febr., haft sitt möte. Dess protokoll, som upplästes, utvisade att till gruppen med motivet ”Skogsinteriör” sju bilder inlämnats, av vilka en icke motsvarade de uppställda vilkoren. Juryn tilldelade märket ”Mot hösten” ett andra pris. Till gruppen med motivet ”På sjön” hade inkommit endast en bild, med märket ”Nära hemmet”, som erhöll ett första pris. Herr D. Nyblin uttryckte sitt beklagande över att ingen medlem af Helsingfors-klubb deltagit i denna täfling.

§ 7 Ordföranden väckte i uppdrag af herr E. Nummelin förslag om att vid den pågående porträttäflingen om Kodakpokalen och likaså hädanefter vid täflingar inom klubben, i vilka upprepade pristagningar uppställts som vilkor, namnsedlarna icke omedelbart fingo brytas, utan skulle förfaras sålunda, att den täflande, som tredje gången tilldelats pris, vore skyldig, så snart han därom fått kännedom, själf anmäla detta för klubben, varigenom anonymitet under täflingens gång skulle bavaras. Klubben beslöt bifalla till detta förslag.

§ 8 Med afseende å att tidskriften ”Photo-gazette” saligen avsomnat, dryftades frågan, på vilken annan fransk tidskrift i stället av klubben kunde prenumereras. Styrelsen åtog sig göra efterforskningar angående förefintliga franska fotografiska tidskrifter.

§ 9 Då herr B. Åström afsade sig medlemskapen i kommittén för lifaktighetens höjande, invaldes i stället på herr E.Nummelins förslag herr F. Englund.

§ 10 Skioptikonbilder förevisades, varefter gemensam supé intogs.

In fidem Victor Hackman


Den 2 februari 1913 sammanträdde Fotografiamatörklubbens i Helsingfors prisjury för bedömande af de till februarimötet inlemnade bilderna. Närvarande härvid Herrar Eric Ehrström och undertecknad Wasastjerna.

Täflan omfattade denna gång motivtäflan, motiv: ovädersstämning, samt porträttäflan, motiv mansporträtt. Till den förra täflan hade inlämnats tre bilder med märkena: ”2 nov. 1912”, ”Oväder” och ”Snöstorm” samt till den senare täflan en bild under motto ”Min Vän”. ”Snöstorm” är en mycket god bild, men återger oväderstämningen svagare än ”2 nov. 1912”. Den sistnämnda åter ger starkare oväderstämning, men är den förra underlägsen såsom fotografi. ”Snöstorm” är derjemte väl monterad. Hvardera bilden tilldelades 4 points. ”Oväder” ett svagt verk tilldelades en point.

Till porträttäflan hade såsom ofvan nämnts inlemnats endast en bild, ”Min Vän”, hvilken omständighet uteslöt all konkurrens, all jämförelse, men då mot den inlemnade bilden icke kunde göras några graverande anmärkningar, tilldelades densamma pris.

In fidem Björn Wasastjerna


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors möte å C.F. Nybergs restaurant tisdagen den 4 mars 1913. Närvarande voro herrar Andersén, Englund, Hollertz, Jakobsson, Larsson, Lönnqvist, D. Nyblin, Nummelin, Rosenberg, Timiriasew, B. Wasastjerna, L. Wasastjerna, Wetterstrand, Åström samt undertecknad Hackman.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden meddelade att styrelsen till nya medlemmar i klubben antagitjernvägstjänstemannen herr H. Willberg och fotografen herr R. Nyblin.

§ 3 Upplästes protokollet fördt vid prisjuryns möte den 4 mars 1913: Till Motivtäflan med motivet ”porträtt” hade inlämnats en bild, med motto ”Det var katten”. Bilden erhöll tre (3) point. Till Porträttäflan (Damporträtt) hade inkommit tre bilder, bland vilka märken ”Porträtt” och ”Studio” ansågs vara nästan jämngoda. Priset tilldelades dock märket ”Porträtt”.

§ 4 Ett exemplar af ”Imperial-handbok” överlämnades åt klubben af herr D. Nyblin.

§ 5 Efter uppläsning af ett utlåtande, gifvet af kommittén för lifaktighetens höjande på dess möte den 27 febr. 1913, skred klubben till granskning af de i detta utlåtande framstälda förslagen till åtgärder för åstadkommande af ett lifligare deltagande i täflingarna. Därvid beslöt klubben bifalla till kommitténs förstas förslag om minskning af täflingarnas antal och enades om sådant förfarande att såväl motivtäflingarna som porträttäflingarna finge försiggå vardera kategorin endast tre gånger årligen, dock skulle de redan beslutna och nu pågående täflingarna oförkortade få fortgå och afslutas. Tillika beslöt klubben på Herr D. Nyblins iniativ, att endast ett pris bör utsättas för varje täfling, och priset eröfras med ett enda täflingstillfälle. Angående kommitténs andra förslag om täflingar i på förhand bestämda fotografiska förfaranden, ansåg klubben att sådant bestämmande på förhand nog vore önskligt vid vissa tillfällen, dock icke nödvändigt vid alla täflingar. Därefter godkändes det tredje förslaget, att juniortäflingar, vid vilka bedömandet hade att ske mindre strängt än vanligt, skulle anordnas jämsides med klubbens öfviga täflingar, vilka i motsats till de förstnämnda anses såsom seniortäflingar. Härvid bestämdes att varje klubbmedlem, som icke ännu erhållit pris i seniortäfling, vore berättigad deltaga i juniortäflingarna. Eröfrande af pris i seniorklass skulle däremot omedelbart betinga uteslutandet ur juniorklassen. På grund af framskriden tid på dygnet afbröts diskussionen, och ärendets fortsatta behandling bordlades till nästa mötet.

§ 6 Gemensam supé intogs, varefter silhouettfotografier togos af ett antal medlemmar, och skioptikonbilder förevisades.

In fidem Victor Hackman


År 1913 den 4 mars sammanträdde Fotografiamatörklubbens i Helsingfors prisjury. Närvarande härvid herrar Eric Ehrström, Walter Jakobsson och Björn Wasastjerna.

Till klubbens motivtäflan, motiv: Porträtt, hade inlämnats en bild med motto: ”Det var katten” och till porträttäflan, Damporträtt, tre bilder märkta: ”Flitig”, ”Studio” och ”Porträtt”. ”Det var katten”. Bilden är bra, men tilldelas endast tre points, emedan bildens verkan förderfvas genom öfre delen deraf hvilken bort vara borta för att undvika konkurrens med hufvudsaken d.v.s. figurerna. ”Flitig”. Ytterligt kärd, då skuggorna tunga, detaljlösa, och dagrarna hopflytande. Banal uppställning. Figuren illa inkomponerad i bildfältet. ”Porträtt” och ”Studio”. Två sällsynt goda fotografier. Såväl till komposition som tekniskt utförande och montering förstklassiga bilder. Under sådana omständigheter måste bestämmandet af priset baseras på smakhänsyn. Priset tilldelades mottot ”Porträtt”.

In fidem Björn Wasastjerna


Undertecknad, som af klubben fått i uppdrag att utreda orsakerna till det ringa deltagandet i klubbens täflingar och möjligen föreslå några åtgärder för afhjälpandet af detta missförhållande, anse den fåtaliga anslutning täflingarna erhållit bero på 1. Bristande intresse bland medlemmarna 2. Täflingarnas stora antal 3. Dessutom har prisjuryns fordringar ökats snabbare än medlemmarnas skicklighet, hvilket måhända i någon mån verkat afskräckande. För att få till stånd ett lifligare deltagande i täflingarna föreslå vi 1. Inskränkning af täflingarnas antal 2. Täflingar i på förhand bestämda fotografiska förfaranden 3. Juniortäflingar 4. Samarbete mellan klubbmedlemmarna i arbetsgrupper 5. Utarbetande af bättre pris än förut, eventuellt täflingar med penningspris 1 á 2 ggr i året 6. Utgifvande af ”stipendier” för utexperimenterande af nya fotografiska förfaranden

Helsingfors 27/2 1913 Daniel Nyblin Fritz Englund Hjalmar Peder E. Nummelin


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors möte å C.F. Nybergs restaurant tisdagen den 1 april 1913. Närvarande voro herrar Andersén, Brotherus, Ehrström, Englund, Faltin, Frentz, Hollertz, Jakobsson, Larsson, Leibowitsch, Lönnqvist, D. Nyblin, Nummelin, Peder, Rosenberg, Schohin, Tallgren, Tengén, Timiriasew, B. Wasastjerna, L. Wasastjerna, Wetterstrand, Åström samt underteckand Hackman.

§ 1 Herr D. Nyblin kommenterade med kritiserande ord de bilder, som från Finland hade insänts till årets Gevaert-täfling och som nu vid mötet funnos utstälda till klubbens påseende.

§ 2 Herr E. Nummelin uppläste en i tidskriften ”Svenska fotografen” ingående artikel af Ernst Florman behandlande prisbedömningen vid Gevaert-täflingen.

§ 3 Meddelade ordföranden att Fotografiamatörklubben i Wasa utlyst hösttäflan klubbarna i landet emellan, varvid såsom motiv uppstälts ”Stilleben” och ”Arbetare i värksamhet”. Bilderna böra vara inlämnade senast den 15 september 1913.

§ 4 Upplästes prisjuryns den 31 mars d.ä. gifna utlåtande om mötets täflingar: Till ”Pigmenttäflan” hade inlämnats endast en samling bilder (af en enda täflande). På grund af täflingens stadgar kunde täflan därför denna gång icke försiggå, utan uppskjöts. Till porträttäflan (mansporträtt) hade inkommit tvenne bilder, vilka dock icke ansågs förtjäna pris. Till motivtäflan med motivet ”vinterlandskap” hade inlämnats sex bilder, och tilldelades dem följande antal points: ”Vintermorgon” 3, ”Rimfrost” 5, ”Våren kommer” 5, ”Sol och snö” 3, ”April” 1 och ”Snö” 1. I utfärdstäflan deltogo sex bilder, bland vilka märket ”Vinter” tilldelades priset. Vid brytning af namsedeln befans detta märke tillhöra herr I. Timiriasew, som omedelbart fick emottaga pokalen.

§ 5 De i Skioptikontäflan deltagande bilderna förevisades medels skioptikonapparaten af herr E. Ehrström. Antalet var sju serier med sex bilder i varje. Första priset tilldelades herr B. Wasastjerna för en serie alpina bilder, andra priset herr I. Timiriasew för en bildserie från Salmis och tredje priset herr B. Åström för en serie bilder tagna i månljus.

§ 6 Herr D. Nyblin demonstrerade praktiskt tillvägagåendet vid platinalaveringar.

§ 7 Herr B. Åström gaf förklarande ord till hans prisbelönta månljusbilder samtidigt förevisande dem.

§ 8 Efter den gemensamma supén förevisades skioptikonbilder från Tirolen af herr B. Wasastjerna.

In fidem Victor Hackman


Den 31 mars 1913 sammanträdde prisnämnden vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors för bedömande af de till aprilmötet inlemnade täflingsbilderna. Närvarande härvid Herrar Eric Ehrström, Walter Jakobsson och Björn Wasastjerna.

Till porträttäflan med motiv mansporträtt hade inlemnats endast tvänne bilder, märkta Villy och Bildnis. Villy har ingenting af intresse; verkar snarast såsom en tråkig yrkesfotografi från en landsortsstad. Idén med ”Bildnis” är icke illa, men fotografen har ej beherskat belysningen i ansiktet med den påföljd att skuggan der blifvit alldeles för stark. Dessutom vidlådes bilden af särskilda mindre fel. Juryn har blifvit van att af klubbens medlemmar se bättre bilder och har derför ansett något pris i denna täflan ej böra utdelas.

Motivtäflan; motiv vinterlandskap. Till denna täflan hade inlemnats 6 bilder och tilldelades dem följande antal points. Vintermorgon 3, Rimfrost 5, Våren kommer 5, Sol och snö 3, April 1, och Snö 1. Bilden Rimfrost är liten, men tillika ett litet, fint konstverk. Våren kommer ger ej mycket efter sistnämnda bild, men hade sannolikt vunnit på att de högsta dagrarna i snön tagits bättre ut. Vintermorgonen samt Sol och snö hafva hvardera sina förtjenster, men verka för mycket oroliga i kompositionen.

Utfärdstäflan. De till denna täflan inlemnade 6 bilderna hafva alla sina förtjenster. Motivet ”Vinter” tilldelades priset med afseende å det intressanta motivet samt det utmärkta luftperspektivet.

In fidem Björn Wasastjerna


Protokoll fördt vid F.A.K.s möte den 6/5 1913. Närvarande voro Herrar: B. Wasastjerna, Leibowitsch, Andersén, Larsson, Englund, Wetterstrand, Hollertz, L. Wasastjerna, Brotherus, Lönnqvist, Tallgren, Frentz, Rosenberg, D.Nyblin, Schohin, v. Tobiesen, Mellenius, Timiriasew, Fagerroos, Nybom, samt undertecknad Nummelin, som i sekreterarens frånvaro förde protokollet.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Besölts på förslag av prisdomarna att utdela ett extra 3dje pris i skioptikontävlingen.

§ 3 Avkunnades utslag i tävlingarna. Intet pris utdelades i stereoskoptävlingen.

§ 4 Bestämdes motiv för följande års motivtävlingar och blevo dessa: På sjön, I skogen, samt Djurbild.

§ 5 Bestämdes motiv för nästa interurbana tävling ”En glad tös” och ”Rinnande vatten”, samt faststäldes inlämningsdagen till den 27 januari.

§ 6 Beslöts att fortsätta porträttävlingarna enligt pointsystemet med en av Herr A. Nybom skänkt pokal som pris.

§ 7 Kodakpokalen tillföll efter 3 segrar herr Andersén.

§ 8 Uppdrogs åt styrelsen att framställa vårutfärd.

§ 9 Diskuterades reglerna för årstävlingen och bestämdes att tävlingen bör försiggå mellan kollektioner om presiseradt 3 bilder utförda i fritt förfaringssätt.

§ 10 Avslöts mötet men gemensam supé.

E. Nummelin t.f.


Den 5 maj 1913 sammanträdde prisjuryn för Fotografiamatörklubben i Helsingfors. Närvarande härvid Herrar Eric Ehrström och Björn Wasastjerna.

Täflingarna omfattade denna gång stereoskoptäflan, porträttäflan, motivtäflan och monteringstäflan. Till stereoskoptäflan hade inga bilder inlämnats. Till porträttäflan, motiv: qvinnoporträtt, hade inlemnats två bilder under mottona studiehufvud och damporträtt. Juryn tillerkände priset åt damporträtt. Till motivtäflan, omfattande genrebild med fritt motiv, hade inlemnats 4 bilder, af hvilka likväl en, benämnd storm, var en landskapsbild och således icke kunde komma under bedömande. Af de öfriga tillerkändes tyghandlaren 1 point, ansignette 2 points och asphalt 3 points. Sedan sålunda täflan egt rum och de af klubben uppställda motiven, brötos namnsedlarna och befanns Herr G.Lönnqvist (tre täflingar) med 11 points hafva nått högsta antalet points. Närmaste antalet 10 points (tre täflingar) hade nåtts af Herr G.A. Wetterstrand. Till monteringstäflan hade inlämnats tre bilder, men då numera bestämts att afseende främst borde fästas vid sjelfva uppklistringen, ansåg sig juryn icke kunna gifva något utlåtande om dessa bilder.

In fidem Björn Wasastjerna


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte å C. F. Nybergs kafé, tisdagen den 16 september 1913. Närvarande voro herrar: Andersén, Englund, Frentz, Hollertz, Jakobsson, Lönngvist, Nummelin, Rosenberg, Schohin, Tallgren, Timiriasew, Wetterstrand, D. Nyblin, Rangvald Nyblin, B. Wasastjerna, B. Åström, samt såsom gäst veterinären Åström. Som ordförande fungerade i början af mötet ing. E. Nummelin. Protokollet fördes af undertecknad Larsson.

§ 1 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna samt hoppades att klubben skulle hafva nöjet se resultatet af sommarens ifriga ”knäppande” vid de till hvarje möte utlysta täflingarna.

§ 2 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 3 Upplästes prisjuryns protokoll öfver den af Tammerforsklubben arrangerade s.k. interurbana täflingen. Bilderna från denna täflan förevisades.

§ 4 Upplästes prisjuryns protokoll öfver täflingarna vid septembermötet. Till täflan om stereoskopkameran hade inga bilder inlämnats. Till täflan om utfärdspokalen hade inlämnats tre (3) kollektioner och tilldelade juryn pokalen på ett år framåt, åt med. kand. Hj. Peder.

§ 5 Upptogs till diskussion frågan om en tilltänkt höstutfärd samt beslöts, att i händelse af gynnsam vederlek, företaga utfärden med bantåg till Borgå söndagen den 21 sept. Meddelande om mötet skulle ingå i Hbl. för den 20 sept.

§ 6 Beslöts att årsmötet skulle försiggå den 21 okt.

§ 7 Herr D. Nyblin anhöll att klubben ville utse 3 jurymän till den af A.B. Finska Fotografiska Magasinet arrangerade s.k. Gevaert-täflan. Efter en kortare diskussion beslöts bordlägga frågan samt uppdrogs åt styrelsen att till novembermötet förbereda densamma.

§ 8 Mötet afslutades med gemensam supé.

In fidem Olof Larsson


Protokoll fördt vid sammanträde af Fotografiamatörklubbens i Helsingfors Prisjury den 17 september 1913. Närvarande härvid Herrar Eric Ehrström och Björn Wasastjerna.

§ 1 Till täflan om klubbens stereoskopkamera hade inga bilder inlemnats.

§ 2 Till utfärdstäflan hade tre kollektioner inlemnats, märkta Ideå, September och Iidensalmi. Bilderna i alla tre serierna äro genomgående goda. Dock har juryn funnit, att kollektionen Iidensalmi står framom de andra i flere afseenden. Uti samtliga kollektioner finnes någon afbildning af karaktärshuset på Sjundby gård. Af dessa är dock bilden i kollektionen Iidensalmi den bäst komponerade, om man betraktar bilderna såsom återgifvande ett arkitektoriskt verk. Vidare märkas i kollektionen Iidensalmi två särskildt goda belysningseffekter, vi kunna kalla dem allén och bron. Vidare finnes der en genrebild med väl afvägd placering af skuggor och dagrar och slutligen en väl funnen idyllisk landskapsbild. Priset tillerkännes motto Iidensalmi.

In fidem Björn Wasastjerna


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors årsmöte å Nybergs restaurant tisdagen den 21 Oktober 1913. Närvarande voro herrar Andersén, Brotherus, Carlson, Ehrström, Englund, Engström, Faltin, Frentz, Gordie, Hollertz, Jakobsson, Larsson, Leibowitsch, Lönnqvist, Nummelin, D. Nyblin, Peder, Rosenberg, Schohin, Spjut, Tallgren, Tengén, Thobiessen, Timiriasew, B. Wasastjerna, L. Wasastjerna, Westerlund, Wetterstrand, Åström samt undertecknad Hackman. Som ordförande tjänstegjorde under största delen av mötet herr E. Nummelin, vid slutet ordinarie ordföranden herr B. Wasastjerna.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Prisen för aprilmötets skioptikontävlan utdelades i form av pokaler åt pristagarena.

§ 3 Upplästes prisjuryns protokoll över årstävlan. 9 kollektioner, à 3 bilder varje, hade inlämnats till tävlan. Av dessa tillerkändes I priset åt märket ”L´hiver”, herr G. A. Wetterstrand II priset åt märket ”Studio”, herr C. Andersén III priset åt märket ”Eira”, herr Hj. Peder Av kollektionen ”L´hiver” voro tvänne bilder angivna såsom tävlande om ”motsols”-pokalen, men ansågs icke fylla det i reglerna angivna vilkoret att vara figurbilder.

§ 4 Upplästes årsberättelsen samt skattmästarens redogörelse.

§ 5 T.g. ordföranden uppläste revisorernas utlåtande.

§ 6 Décharge beviljades åt styrelsen.

§ 7 På revisorernas förslag tillerkändes Schulténska diplomet herr B. Tallgren.

§ 8 Medlemsavgiften fastställdes åter till Fmk 10:- Beslöts att möteslokalen och mötesdagarna skulle förbliva desamma som hittills. Förslag till budget för det kommande året upplästes och godkändes. Programmet för det kommande arbetsåret fastställdes, omfattande som hittills tävlingar, utfärder, föredrag, referat och förevisning av skioptikonbilder. Överlämnades åt den blivande styrelsen att eventuellt efter gottfinnande öka programmet.

§ 9 Tillsattes en kommitté för utarbetande av förslag om sättet för firande av klubbens 25 års-jubileum. Sådant förslag skulle inlämnas till klubben senast vid kommande decembermötet. Till medlemmar i denna kommitté utsågos med aclamation herrar D. Nyblin, Schohin, Engström och Spjut, av vilka den sistnämnde egde sammankalla kommittén.

§ 10 Beslöts prenumerera på samma tidskrifter som under föregående arbetsåret, men styrelsen skulle icke förmenas att ytterligare taga en tidskrift till, ifall den så önskade. Till medlemmar i referatkommittén utsågos herrar Ehrström, Peder och Wetterstrand. Till dessa herrar skulle klubbens tidskrifter direkte adresseras i den fördelning referatkommittén i samråd med bibliotekarien skulle bestämma.

§ 11 Vid nyval av styrelse för nästkommande arbetsår invaldes herrar B. Tallgren med 20 röster Hj. Peder med 19 röster G. Frentz med 18 röster A. Mellenius med 16 röster L. Wasastjerna med 9 röster Närmast i röstetal voro herrar O. Larsson med 8 röster E. Nummelin med 7 röster G.A. Wetterstrand med 5 röster Dessutom erhöll ett större antal medlemmar stänkröster.

Till medlemmar i allmänna prisjuryn för det kommande året invaldes herrar D. Nyblin med 13 röster E. Ehrström med 11 röster B. Wasastjerna med 10 röster E. Englund med 6 röster, den sistnämde såsom suppleant. Stänkröster tillföllo dessutom ett större antal klubbmedlemmar. Till revisorer utsågos med aclamation de samma som föregående året, nämligen herrar F. Englund och H.Rosenberg. Dessutom utsågs till revisorssuppleant herr O. Larsson.

§ 12 Ordföranden meddelade att herr A. Nybom till klubben godhetsfullt donerat ett i 12 häften utkommande arbete ”Farbenphotographie”, av vilka 11 häften redan förelåg och förevisades för klubben, som med tacksamhet emottog donationen.

§ 13 Gemensam supé intogs, varefter färgfotografier, förfärdigade av herr Schohin, förevisades i skioptikon.

In fidem Viktor Hackman


År 1913 den 17 oktober sammanträdde Fotografiamatörklubbens i Helsingfors prisjury för bedömande af de till årsmötet inlemnade täflingsbilderna. Närvarande härvid Herrar Eric Ehrström, Walter Jakobsson och Björn Wasastjerna.

Till denna täflan hade inom utsatt tid inlemnats 9 kollektioner märkta Luna, Berg, Dimma, Oktober, Eira, Sudio, L´hiver, Oktober 1913 och Ecus. Af den sista kollektionens bilder äro två angifna såsom täflande om motsolspokalen. Af de inlemnade kollektionerna har juryn ansett följande tre kollektioner böra erhålla pris, nemligen: L´hiver, Sudio och Eira. ”L´hiver” utmärker sig genom sitt mjuka, gravyrartade utförande samt genom sin konstnärliga uppfattning, hvilken framlyser i nästan lika hög grad i samtliga bilder. ”Sudio” visar en charmant och mångsidig teknik samt mångfald i motiven. ”Eira” är en ojemn kollektion. En bild, gossen i sängen, utmärker sig väl beräknad belysning samt godt och smakfullt utförande, men de två andra bilderna draga ned kollektionens medelnivå. Pris tilldelas sålunda: motto L´hiver första pris, motto Sudio andra pris och motto Eira tredje pris. De två bilder, hvilka angifvits såsom täflande som motsolspokaler, fylla icke det i reglerna angifna vilkoret att vara figurbilder.

In fidem Björn Wasastjerna


Årsberättelsen över Fotografiamatörklubbens i Helsingfors värksamhet under dess 25:te arbetsår (1912-1913) vid årsmötet den 21 oktober 1913.

Under det tilländalupna arbetsåret hava i klubben intagits 8 medlemmar mot 5 under föregående år, samt avgått 6 mot 4 föregående år. Medlemsantalet, som vid senaste årsmötet var 67, är sålunda numera 69. Under det gångna året har klubben 9 gånger sammanträdt, och hava i medeltal deltagit 22 personer. Högsta antalet deltagande har varit 30 och lägsta antalet 17 personer. Mötena hava hållits å C. F. Nybergs restaurant. Bibliotekets volymantal har ökats med 3 volymer och utgör numera 284. Antalet boklån har varit 27. Följande tidskrifter hava varit prenumerade av klubben: Photographische Rundschau und Mitteilungen, Svenska fotografen och Das Atelier des Photographen. Dessutom har klubben gratis fått emottaga Dansk Fotografisk Tidskrift. Därjämte har Svensk fotografisk tidskrift tillställts klubben i ersättning för en under föregående året prenumererad, men utebliven årgång. Av sällskapliga nöjen hava av klubben tillställts en klubbafton i januari och trenne utfärder, nämligen en vinterutfärd till Helsingfors utkanter, en sommarutfärd till Sjundby gård och en höstutfärd till Borgå. Föredrag hava hållits tvänne, det ena av herr G.A. Wetterstrand om olika fotografiska papper, deras egenskaper och användbarhet, det andra av herr D. Nyblin om det praktiska tillvägagående vid platinalaveringar. Referat hava lämnats fyra, tre av herr D. Nyblin och ett av herr E. Nummelin. Referaten hänförde sig till olika uppsatser i utländska fotografiska tidskrifter. Skioptikonbilder hava förevisats vid de flesta möten. Särskilt må framhållas en serie bilder från en resa till Canada, med förklarande ord förevisade av herr A. Lilius. Tävlingar hava under det förflutna arbetsåret varit utlysta i 9 kategorier. Dessa voro årstäflan, porträttäflan, utfärdstäflan, interurbana täflan, täflan om klubbens stereoskopkamera och täflan för bilder i gummi-, pigment-, eller oljetryck. Dessutom hade särskilt pris varit utsatt för den i konstnärligt afseende bästa, ute, motsols tagna bilden bland de i årstäflan deltagande bilderna. Årstäflan vid senaste årsmötet hade att uppvisa en frekvens av 7 kollektioner och 32 enskilda bilder, tillsammans 86 bilder. Det särskilda priset för ”figurbild motsols” utdelades därvid icke. I porträttäflan har under årets lopp antalet tävlande bilder varit 23, mot 50 föregående året, fördelade på 8 täflingstillfällen, således utgörande ca. 3 bilder för gången, mot ca. 6 föregående året. Motsvarande antalet bilder var för motivtävlan, som pågått 6 gånger, 15, således i medeltal 2 à 3 bilder. Skioptikontävlan hade att påräkna vid första gången inga bilder, vid andra gången 7 serier à 6 bilder. Motivtävlan uppvisade 5 bilder och 1 kollektion, fördelade på 3 tillfällen. Utfärdstävlan pågick tvänne gånger, frekvensen var 6 enskilda bilder och 3 kollektioner. I den ävenledes tvänne gånger utlysta täflan städerna i landet emellan (”interurbana tävlan”) var deltagandet från klubbarnas sida första gången lika med noll, andra gången något livligare, och pris erövrades även av klubbmedlem. Ett fullständigt negativt resultat för deltagandets vidkommande uppvisade tävlan om klubbens stereoskopkamera, som tvänne gånger utlysts. Tävlan för bilder i gummi-, pigment- eller oljetryck pågick likaså tvänne gånger, varvid vardera gången deltog 1 kollektion. Priset i denna tävlan blev icke utdelat. Ur dessa data framgår att deltagandet i tävlingarna under det tilländagångna arbetsåret stått under matthetens tecken, om också någon gång ett friskare uppsving i deltagandet var att skönjas. Denna brist på intresse har icke undgått väcka uppmärksamhet bland klubbens medlemmar, och särskilt har herr D. Nyblin höjt sin röst för vidtagande av åtgärder, som möjligen kunde bota intresselösheten. Det utsågs även inom klubben en kommitté för ”lifaktighetens höjande”, på vilkens iniativ klubben beslöt 1) minska antalet tävlingar 2) vid varje tävling utdela endast ett pris, som skulle erövras med ett enda tävlingstillfälle. 3) införa särskild juniorklass vid tävlingarna. Med särskilt erkännande och tack må ännu omnämnas att herr A. Nybom i stället för den erövrade ”Kodakpokalen” ytterligare donerat en pokal såsom pris vid porträttävlingarna. Klubbens finansiella ställning framgår av den här bifogade av skattmästaren uppgjorda tablå, som utvisar en nettobehållning av Fmk 894:66.

Styrelsen.


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors månadsmöte å Restaurant C.F. Nyberg tisdagen den 4 nov. 1913. Närvarande voro hrr: Nummelin, Mellenius, Timiriasew, Lönnqvist, D. Nyblin, Andersén, Brotherus, Tallgren, Leibowitsch, Hollertz, Wetterstrand, Faltin, Hackman, Rosenberg, Englund, Larsson och undertecknad, Peder.

Då ordinarie ordf. häradshöfding L. Wasastjerna var förhindrad att närvara leddes förhandlingar af herr B. Tallgren.

§ 1 Årsmötets protokoll justerades.

§ 2 T.f. ordföranden meddelade att den nya styrelsen konstituerat sig, hvarvid de olika funktionerna fördelats på följande sätt: Ordförande herr Lars Wasastjerna Sekreterare herr Hj. Peder Kassör herr G. Frentz Bibliotekarie herr A. Mellenius Materialförvaltare herr Bruno Tallgren

§ 3 Stor prisutdelning hvarvid för högsta poängtal under senaste års motivtäflingar I priset tilldelades herr Gunnar Lönnqvist II priset tilldelades herr G.A. Wetterstrand Båda prisen utgjordes av pokaler. Dessutom öfverlämnades utfärdspokalen, pokalerna och diplomen från hösttäflan och diplomen från senaste interurbana täfling åt respektive pristagare.

§ 4 Till porträttäflan, (denna gång mansporträtt) hade blott tvenne bilder inlemnats, men hade juryn icke tillerkänt någondera bilder priset.

§ 5 Herr D. Nyblin hade vid septembermötet anhållit att klubben ville utse 3 medlemmar till juryn för de af A.B. Finska Fotografiska magasinet arrangerade Gevaerttäflan och valde klubben nu herrar B. Wasastjerna, Eric Ehrström och W. Jakobsson till medlemmar i denne jury.

§ 6 Herr D. Nyblin väckte förslag om att klubben till diskussion skulle upptag de principer enligt hvilka pris vid täflingar skola utdelas emedan tidigare klander uttalats för alltför stor stränghet vid bedömningen, men ansåg klubben skäl för att upptaga frågan till behandling icke föreligga.

§ 7 Öfverste Timiriasew förevisade skioptikonbilder från Kaukasien och efter supén visade herr B. Tallgren nya skioptikonbilder från olika delar af Finland.

In fidem Hjalmar Peder


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors Prisjurys sammanträde den 3dje nov 1913. Tävlingen omfattar ”Mansporträtt”.

§ 1 Till juryns bedömande hade inkommit endast 2ne täflingsbilder: I. ”Väinö”, porträtt af en yngre man. Format 10,5×14,5. Mot ställningen är inte något väsentligt att anmärka, men belysningen är totalt förfelat i det att hufvudljuset streifar vänstra sidan af ansiktet och gör denna detaljlös och platt. Reflexljuset, som användts, är så starkt och så illa anbragt, att ansiktet saknar hvarje relief och alla nyanser och detaljer. Från teknisk synpunkt är bilden underhaltig. II. ”75 år”, porträtt af en äldre man, läsande i en bok. Formatet 10,5×12. Ställningen är mycket bra, och linjerna väl afvägda. Belysningen är också bra, i synnerhet är fonden väl belyst och bidrager mycket att höja bildens relief och luftperspektiv. Fonden är emellertid för orolig, och dess figuration å det mest belysta stället är för påträngande och leder uppmärksamheten från det egentliga motivet, porträttet. Boken är för stor och dominerande och ger intryck af en foliant från sextonhundratalet, hvilken dåligt harmonierar med den moderna dräkten och tapeten. Modellens uttryck och hållning äro mycket bra, och denna bild skulle säkerligen förtjänat pris, om den icke, utan de nämnda felen förstörts genom ett tekniskt felgrepp, som vanställt hufvudets form: Pannans hvälfning på ljussidan, som bort vara det mest framträdande partiet, har tillplattats, så att den bildar en plan, tillbakaträdande yta. Samma misshandel har äfven skägget undergått.

§ 2 Juryn beslöt utan meningsskiljaktighet att icke utdela något pris.

Helsingfors den 3e oktober 1913. Otto E. Ehrström Daniel Nyblin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte å restaurant C.F. Nyberg tisdagen den 2 december 1913. Närvarande voro hrr:Andersén, Brotherus, Englund, Frentz, Garoff, Hollertz, Larsson, Leibowitsch, Lönnqvist, Nummelin, D. Nyblin, G. Nyblin, Savonius, Schohin, Tallgren, Timiriasew, B. Wasastjerna, L. Wasastjerna, Wetterstrand och undertecknad Peder.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Den af hrr D. Nyblin, Ehrström och Spjut bestående kommitté, som fått i uppdrag att inkomma med förslag till firande af klubbens 25-års jubileum ansåg att klubben endast skulle föranstalta en festsupé, till hvilken artisten Waenerberg, hvilken är en af stiftarena och de tidigare varande ordförandena skulle inbjudas. Utom kortare tal skulle vid festen exekveras sång, musikkupletter och dans. Undertecknad föreslog att klubben i samband men sin jubileumsfest skulle anordna en offentlig utställning och äfven herr Englund ansåg att klubben såsom en ideell förening borde begå sitt jubileum på ett mera ideellt sätt, men var dock liksom äfven herr Nyblin skeptisk ifråga om resultatet af en utställning, som troligen skulle få för några deltagare. Herr Larsson föreslog en utställning på kortare tid af förut prisbelönade bilder. Flere talare ansågo tiden för knapp för en offentlig utställning men föreslogo en utställning vid själfva festen af tidigare prisbelönade bilder, hvilken skulle åskådliggöra klubbens utveckling. Klubben beslöt uppskjuta frågan till nästa möte och uppdrogs åt styrelsen att taga under öfvervägande de förslag som under diskussionen framställts.

§ 3 Ordf. meddelade om en skrifvelse från Photographische Gesellschaft zu Riga med uppmaning till klubben att inträda som medlem i Die Verband Deutscher Amatör-Photographer in Berlin. Frågan bordlades tills ett tidigare anländt berf anträffas.

§ 4 Till motivtävlan (På sjön) hade inlämnats 5 bilder. Juryn hade tilldelats mottot ”N:o 7” 5 poäng, ”på sjön” 1 poäng, samt ”Ensignette”, ”Dimma” och ”Sommarkväll” 2 poäng. Efter en diskussion angående den nu tilländalupna poängberäkningen 1-5, som af juryn icke ansågs medgifva tillräckligt spelrum, beslöt klubben upptaga frågan, då den nästa gång anordnar liknande täflingar.

§ 5 Herr D. Nyblin hade haft vänligheten vid mötet utställa ett större antal bilder från den tyska Gevaerttäflan.

§ 6 Efter supén ett ovanligt kort och stilla samkväm.

In fidem Hj. Peder


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors prisjurys sammanträde den 1 dec. 1913. Jurymedlemmar, Herr Otto Ehrström var af bortresa hindrad att deltaga i juryns arbete.

Decembertäflingen omfattar motivet ”På sjön”. Följande 5 bilder vore inlämnade: I. ”På sjön”, 16×21 cm. Tvänne fiskare i båt utläggande en rysja. Figurerna är ställda så, att den ena ser ut att sitta på den andras hufvud, hvilket ju nog är en konst, men dock icke vittnar om konstnärlig uppfattning, hvilken ej häller gär sig gällande i bildens utförande i onaturliga färger. II. ”Dimma”, 9×12 cm. Tvänne båtar förankrade i en hamn. Såsom dimmbild kan den ju gå an, men ”på sjön” kan man knappast kalla motivet. III. ”Sommarkväll”, 9×12 cm, är en tilltalande Bild, men ”sommarkväll” värkar den ej, därtill är den för svart i skuggorna. Förtöjd, som skutan tycks vara, är det föga berättigat att kalla motivet ”på sjön”. IV. ”Ensignette”, 10×15. Motivet är skäligen intresselöst, ljuseffekter saknas, alt är grått i grått. V. ”N:o 7”, 16×17 cm, är en mycket bra bild. Belysningen och luftperspektivet är utmärkta. Hvad som emellertid med skäl kan anmärkas är, att båten är stäld för mycket mitt i bildfältet. En stor fördel framför de medtäflande har denna bild däri, att den faktiskt värkar ”på sjön”.

Juryn tilldelade mottot ”N:o 7” fyra poäng, ”På sjön” en poäng samt ”Ensignette”, ”Dimma” och ”Sommarkväll” enhvar två poäng.

Det vore fördelaktigt om juryn skulle berättigas att äfven tilldela bråkdelar af poänger, ty domen skulle då blifva rättvisare. Likaså kan det ifrågasättas, om det är välbetänkt, att hvarje bild skall tilldelas poäng. Helsingfors den 1a dec. 1913. Daniel Nyblin Björn Wasastjerna


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Hfors möte tisdagen den 20 jan. 1914 i rest. C.F. Nyberg. Närvarande hrr L. Wasastjerna, Frentz, Englund, Timiriasew, Larsson, Nummelin, Rönnberg, D. Nyblin, G. Nyblin, Tallgren, Westerlund, Hollertz, v. Tobiesen, Wetterstrand, Schohin, Hackman, Westphal, Lönnqvist, Mehring och undertecknad.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Styrelsen som tagit under ompröfvning de förslag som vid föreg. möte framställdes att klubbens 25-års jubileum skulle firas på följ. sätt: Festsupé, en kortare historik öfver klubbens öde, hvilken styrelsen hoppades herr D. Nyblin ville vara vänlig att hålla, utställning vid festen dels af gamla och förut prisbelönta bilder dels nya, skioptikonbilder både autochrome och vanliga bilder och event. musik och sång. De närmare arrangemangen uppdrogs åt en festkommitté bestående af hrr Tallgren, Larsson, Frentz och Rosenberg med herr Björn Wasastjerna som ordf. För möjliga utgifter anslogs högst 200 mark. Efter omröstning beslöt klubben med överväldigande majoritet fira sitt jubileum utan damer. Herr Englund föreslog att klubben skulle anordna en särskild jubileumstävlan hvilket vann varmt understöd. Efter en liflig diskussion i hvilken hrr Englund, Nummelin, D. Nyblin, Wetterstrand, Tallgren och underteckand yttrade sig beslöt klubben föranstalta en sådan tävlan och bestämdes för densamma följande regler: Täflan är fullkomligt fri, ej anonym, äfven tidigarer prisbelönade bilder få deltaga. Bedömningen sker bildvis. Men var deltagare berättigad att insända flere bilder. Vid täflan utdelas ett första, andra och tredje pris bestående af pokaler för inalles ca 180 mk. En och samma person få icke tilldelas flere än ett pris. Inlämningstid och prisjury bestämes senare, likaså bordlades ett förslag om att särskilda jubileumsdiplom skulle tilldelas hvarje deltagare. För att utröna hur stort deltagandet skulle blifva i en utställning nästa höst föreslog styrelsen en profteckning och till att agitera för utställningen valdes öfverste Timiriasew och underteckand.

§ 3 I anledning af skrifvelse från Riga fotografiförening fick styrelsen i uppdrag att taga närmare reda på frågan.

§ 4 I partielltävlan till hvilken inlämnats 3 bilder tilldelas priset mottot ”Januari”.

§ 5 Förevisades en hel mängd autochrombilder af hrr Nybom och Schohin i behagligt större format än förut tack vare en ny ledning för starkare ström, hvilken herr Nybom haft vänligheten på egen bekostnad låta installeras.

§ 6 Efter supén förevisade hrr Nybom ett flertal autochrombilder och vanliga bilder af ”gladare natur” och Westphal en mängd bilder af person och händelser från tyska befrielsekriget 1813.

In fidem Hj. Peder


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte å restaurant C.F. Nyberg tisdagen den 3 februari 1914. Närvarande voro hrr: Brotherus, Englund, Frentz, Hackman, Larsson, Lönnqvist, Nummelin, D.Nyblin, Rosenberg, Schohin, Timiriasew, B. Wasastjerna, Wetterstrand och undertecknad Peder.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Till den af Wasa Amatörfotografklubb hösten 1913 utlysta interurbana täflan med motivet ”arbete” hade blott en bild inkommit; denna som vid mötet förevisades hade tillerkänts ett II:dra pris och var inlämnad af hr O. Strandell, Tammerfors. Till den af Fotografiamatörklubben i Helsingfors anordnade interurbana täflingen hade inkommit 9 bilder med motivet ”rinnande vatten” och 2 bilder med motivet ”en glad tös”. I den förra afdelningen tilldelades öfverste I. Timiriasew ett I:sta och ett III:dje pris samt hrr Fritz Englund, Carl Andersén och Hj. Peder enhvar ett III:dje pris, i den senare afdelningen erhöll hr Fritz Englund ett II:dra pris.

§ 3 Till klubbens motivtäflan (djurbild) hade inlämnats 12 bilder hvilka af juryn tillerkänts följande poängtal: Mottot ”Misse” 4, ”Svanar” 3, ”Djur II”, ”Solo”, ”Fix”, ”Hästar”, ”Heinola” och ”Valp” enhvar 2 poäng samt ”Föl i hage”, ”Ensam”, ”Djur I” och ”Lycklig familj” enhvar 1 poäng.

§ 4 Mötet afslutades med supé och samkväm.

In fidem Hj. Peder


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i H:fors månadsmöte den 3 mars 1914 å restaurant C.F. Nyberg. Närvarande voro hrr Lars Wasastjerna, Björn Wasastjerna, Larsson, Nummelin, D. Nyblin, Gordie, Savonius, Lönnqvist, Hollertz, Hackman, Nybom, Mellenius, Englund, Brotherus, Timiriasew, v. Tobiesen, Westerlund, Wetterstrand och undertecknad.

§ 1 Föreg. mötes protokoll justerades.

§ 2 Med anledning af att en för styrelsen obekant person, som icke enligt praxis af någon medlem rekommenderats, anhållit om att blifva antagen som medlem i klubben begärde styrelsen klubbens uttalande. Mötet ansåg att en främmande person väl kan antagas som medlem, då han ifall han senare visar sig ovärdig kan ur klubben uteslutas.

§ 3 Ordf. meddelade att för en eventuell utställning tillsvidare tecknat sig 10 personer med åtminstone 59 bilder. Frågan bordlades.

§ 4 Till porträttäflan (mansporträtt) hade inlämnats blott 1 bild, hvilken ej af juryn ansågs förtjäna pris.

§ 5 Framhållande det olämpliga i att nyckeln till klubbens biblioteksskåp förvaras i restaurant C.F. Nyberg, hvarigenom någon kontroll öfver boklånen ej kan åstadkommas förklarade bibliotekarie sig villig att någon gång i veckan hålla biblioteket öppet och dessutom äfven på andra tider utlämna böcker på särskild anhållan. Efter diskussion beslöt klubben antaga bibliotekariens förslag.

§ 6 Herr D. Nyblin förevisade bilder tagna vid en ny pankromatisk Imperialplåt och kopierad på ett nytt Gevaertpapper ”Arthos”. En amerikansk representant för firman Ansco demonstrerade vid mötet utförligt behandlingen af Cykos pappret.

§ 7 Efter förhandlingarna supé och samkväm.

In fidem Hj. Peder


Till Fotografiamatörklubbens i Helsingfors täflan vid marsmötet 1913, motiv ”Mansporträtt”, har endast en bild inlämnats. Efter omröstning besöt juryn att icke tilldela bilden pris. Juryn finner att modellens ställning är bra och uttrycket naturligt. Porträttlikheten är utmärkt, men belysningen är flat, så att detaljer saknas så väl i dager som skuggpartier. Den entoniga, mörka fonden värkar ofördelaktigt. Luftperspektivet saknas. Helsingfors den 3/3 1914. Björn Wasastjerna Daniel Nyblin Eric Ehrström


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte den 7 april 1914 å restaurant C.F. Nyberg. Närvarande voro hrr: Brotherus, Englund, Fagerroos, Frentz, Garoff, Larsson, Leibowitsch, Lönnqvist, Mellenius, Nummelin, D. Nyblin, Nybom, Rosenberg, Tallgren, Timiriasew, Björn Wasastjerna, Lars Wasastjerna, Wetterstrand och undertecknad Peder.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Till prisjury för jubileumstäflan utsågs klubbens ordinarie jury med dr. Wetterstrand som suppleant.

§ 3 Ordf. uppläste en skrifvelse från Fotografiklubben i Tammerfors, i hvilken denna inbjuder till deltagande i en interurban täflan med motiven: sportbild och gubbstudie. Täflingsbilderna böra insändas senast den 15 maj.

§ 4 Till aprilmötet hade utlysts täflan om stereoskopkameran och motivtäflan (i skogen). Till den förra hade inga bilder inlämnats, i den senare deltogo 14 bilder, som tilldelats poäng (se prisjuryns protokoll).

§ 5 Herr D. Nyblin, assisterad af herr Lönnqvist, demonstrerade utförligt kopiering på gasljuspapper. Herr Rosenberg förevisade en s.k. Bildsichtkamera.

§ 6 Klubben beslöt inbjuda artisten Waenerberg och herr D. Nyblin som hedersgäster till sin jubileumsfest. Äfven f.d. medlemmar skulle uppmanas att deltaga.

§ 7 Mötet afslutades med supé och samkväm.

In fidem Hjalmar Peder


Fotografiamatörklubbens i Helsingfors prisjury sammanträdde den 23 april 1914 för bedömande af de till jubileumstäflan inlämnade bilderna. Närvarande voro de ordinarie medlemmarna herrar Björn Wasastjerna, Eric Ehrström och Daniel Nyblin, men, då dessa funno uppgiften mycket kräfvande, tillkallades också suppleanten Herr G.A. Wetterstrand. Till täflingen hade inlämnats 48 bilder af 11 täflande. Juryn fann att en stor del af bilderna voro mycket framstående och värda alt beröm. Efter en mycket långvarig och ingående granskning beslöt juryn enhälligt att utdela de till förfogande stående 3dje prisen åt följande bilder: ”Vinter” af Gunnar Lönnqvist ”Decembernatt” af densamma samt ”Pariti från Södra Hamnen” af Gustaf Frentz. Enligt täflingsreglerna äro prisen tre och bestå af pokaler jämte klubbens diplom. Juryn beklagar, att flera pris ej funnos att utdela, ty många andra bilder voro äfven värda pris. Helsingfors som ofvan. Eric Ehrström Björn Wasastjerna G.A. Wetterstrand Daniel Nyblin suppleant


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Restaurant C.F. Nyberg den 5 Maj 1914. Närvarande dervid Herrar Lars Wasastjerna, ordförande, N. Leibowitsch, Björn Wasastjerna, Bruno Tallgren, Dan. Nyblin, Andersén, Larsson, Lönnqvist, Fr. Englund, Timiriasew, Hollertz, Nybom, G.A.Wetterstrand, Fr. Tobiesen, samt underteckand A. Mellenius.

§ 1 Enär klubbens sekreterare, Herr Hj. Peder, anmält sig förhindrad att öfvervara mötet, uppdrogs åt undertecknad Mellenius att föra protokollet.

§ 2 Beslöts att klubben någon helgdag mellan den 17 och 24 Maj skulle anordna en utfärd med ångbåt, förslagsvis till Medvästö i Westra Skärgården – Ett af Herr Nybom tidigare skänkt belopp af Fmk 100:- i och för anordnande af en utfärd i fotografiskt syfte ställdes af donatorn godhetsfullt till klubbens förfogade, att för denna utfärd användas hvilket gåfva af klubben mottogs med tacksamhet. Af klubbens styrelse uppdrogs att vidtaga de närmare anordningarna i och för utfärden.

§ 3 Såsom motiv för den s.k. Interurbana täflan föreslog styrelsen: 1) Blomstudie 2) Gatubild Detta förslag godkändes af klubben.

§ 4 Såsom motiv för motivtäflingarna under nästkommande år hade styrelsen föreslagit 1) Blixtljusbild, 2) Landskap med moln, samt 3) Fiske. Herr B. Wasastjerna anmärkte att ordet ”blixtljusbild” ej angaf sjelfva motivet och måste på den grund ses olämplig och hvad motivet ”Fiske” beträffar, hade detta redan tidigare varit föremål för täflan men hade några bilder ej då inlämnats. Efter en kortare diskussion i saken beslöt klubben att i stället för ”Blixtljusbild”, sätta ”Genrebild” och fastställdes motiven för nästa års motivtäflingar sålunda till: 1) Genrebild, 2) Landaskap med moln 3) Fiske. I sammanhang härmed bestämdes, att pointtalet vid bedömandet af bilderna skulle höjas från 5 till 10.

§ 5 Till täflan om den s.k. Pigmentpokalen hade af en täflande inlemnats tvenne bilder, hvilka dock sedermera återtagits. Trots det ringa intresse klubbens medlemmar egnat denna täflan beslöts att täflan om pokalen fortsättningsvis såsom hittills skulle försiggå vid Majmötet. För att i någon mån höja intresset för det s.k. pigmentförfarandet, hvilket med rätta måste anses som en bland de intressanttaste kopieringsmetoderna, beslöt klubben, på förslag af Herr Dan. Nyblin, uttala som ett önskningsmål, att styrelsen under nästkommande vår villa anordna en kurs i pigmenttryck.

§ 6 Enär till den årligen återkommande täflan om klubbens stereoskopkamera icke plägat inlämnas några bilder, beslöt klubben, på förslag af Herrar Dan. Nyblin och B. Wasastjerna, att nämnda kamera finge utlottas bland klubbens medlemmar vid något möte nästkommande höst. Herr Larsson föreslog, att den s.k. stereoskoptäflan, som hittills rönt så föga intresse, ej vidare skulle upptagas på programmet, utan att klubben i dess ställe skulle föranstalta täflingar med skioptikonbilder. Efter häraf framkallad diskussion beslöt klubben, att med godkännande af detta förslag, årligen vid aprilmötet, anordna en täflan med skioptikonbilder, hvarvid minst 6 bilder, som i afseende å motiv borde hafva ett visst sammanhang med hvarandra, skulle inlemnas. Vid dessa täflingar skulle 2ne pris utdelas, om antalet täflande serier icke uppginge till 10, men 3 pris för den händelse antalet utgjorde 10 eller mera. I öfrigt godkändes tidigare regler angående skioptikontäflan. Beträffande öfriga täflingar belsöts, att dessa under det kommande året skulle försiggå såsom förut.

§ 7 Till den af klubben påtänkta jubileumsutställningen hade preliminärt anmälts 85 bilder med en väggyta af 37 m2. I anseende till den ringa anslutningen enades man om, att frågan om en jubileumsutställning skulle bordläggas till nästa möte, då frågan om ett eventuelt anordnande af en allmän fotografisk utställning nästkommande vår skulle upptagas till behandling.

§ 8 Mötet afslutades med gemensam supé och förevisande af skioptikonbilder.

In fidem A. Mellenius


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens ordinarie möte å Restaurant C.F. Nyberg tisdagen den 15 september 1914. Närvarande Herrar L. Wasastjerna, B. Wasastjerna, Englund, Larsson, Nyblin, Andersén, Wetterstrand, Mellenius, Timiriasew, Holmström, Frentz och Tallgren.

§ 1 Tidigare mötesprotokoll upplästes och justerades.

§ 2 Ordföranden meddelade att resultatet af motivtävlingen, på grund af sekreterarens frånvaro kunde afkunnas först vid nästföljande möte, beroende därpå att denne innehade de därför behofliga namnsedlarna.

§ 3 Till medlemmar i juryn för de interurbana täflingarna, nästinkommande februari, utsåg klubben de nuvarande jurymännen: Herrar D. Nyblin, B. Wasastjerna, E. Ehrström samt till suppleant, herr Wetterstrand.

§ 4 Till dag för årsmötets hållande utsågs tisdagen den 13 oktober.

§ 5 Ordföranden meddelade att ingen bild inlämnats till täflan om utfärdspokalen, hvarför beslöts låta pokalen kvarstanna hos dess hittillsvarande innehafvare, herr Peder.

§ 6 Vid senaste möte beslutna utlottandet af stereoskopkameran beslöts uppskjutas till årsmötet.

§ 7 Bordlagda frågan beträffande fotografiutställningen instundande vår beslöts hänskjutas till den blifvande styrelsen som skulle äga att i tid bereda frågan och upptaga densamma till behandling inför klubben.

§ 8 Efter det gemensamma supén intagits förevisade herr Tallgren ett halftannat hundratal af honom förfärdigade skioptikonbilder.

Enligt uppdrag Bruno Tallgren


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors årsmöte den 13 oktober 1914 å C.F. Nyberg Café. Närvarande herrar Lars och Björn Wasastjerna, Frentz, Timiriasew, Englund, Nyblin, Leibowitsch, Andersén, Mellenius, Schohin, Lönnqvist, Hollertz, Rosenberg, Jakobsson, Larsson, Nummelin, Westerlund, Nybom, Wetterstrand och Tallgren.

§ 1 Tidigare mötes protokoll upplästes och förklarases justeradt.

§ 2 Ordföranden uppläste årsberättelsen.

§ 3 Sedan kassören uppläst sin kassatablå, af revisorerna granskad och godkänd beviljades den afgående styrelsen decharge. Samtidigt meddelade revisorerna att orsak ej förefanns att för det förflutna året tilldela någon medlem den Schulténska medaljen.

§ 4 Budgetförslaget af styrelsen för arbetsåret 1914-1915 upplästes och godkändes.

§ 5 Programmet för det kommande arbetsåret omfattande täflingar, utfärder osv i enlighet med tidigare års godkändes. Likaså godkändes förslaget rörande anordnandet af en kurs under instundande år för föreningens medlemmar uti pigmenttryck.

§ 6 Åt den blifvande bestyrelsen uppdrogs att prenumerera på af föreningen hittills prenumererade tidskrifter.

§ 7 Till medlemmar i referatkommittén utsågs herrar Wetterstrand, Nummelin och Jakobsson.

§ 8 Prisjuryns vid årstäflan resultat upplästes. Tvänne 1sta pris utdelades, det ena åt märket ”1914” det andra åt märket ”Stelo”. Vid brytandet af namnsedlarna befanns att respektive prisvinnare voro herrar Fritz Englund och J.W.Mattila. Beträffande tilldelandet af pris åt den sistnämnde beslöts uppskjuta tills full klarhet vunnits rörande hans amatörskap.

§ 9 Emedan oklarhet uti de speciella stadgarna för motsolspokalen förefanns, beslöts uppdraga åt herr Fritz Englund att af pokalens donator införskaffa nödiga kompletterande uppgifter hvilka vid nästföljande möte borde föreligga på det att ny täflan måtte kunna utlysas.

§ 10 Meddelades resultatet af motivtäflingen. Ett första pris med poängtalet 10 tilldelades herr Lönnqvist, ett andra pris med poängtalet 9 gafs åt herr Peder.

§ 11 Beträffande mötesdag och möteslokal beslöt föreningen vidhålla vid det tidigare.

§ 12 Genom förrättadt val utsågs till medlemmar i den kommande styrelsen herrar Tallgren med 10, Frentz och Larsson med 8, Nummelin med 7 samt Jakobsson med 6 röster.

§ 13 Sedan gemensam supé intagits förevisades skioptikonbilder af herrar Tallgren och Jakobsson.

Enligt uppdrag Bruno Tallgren


Årsberättelse öfver Fotografiamatörklubbens i Helsingfors verksamhet under dess tjogosjette arbetsår (1913-1914), afgifven till årsmötet den 13 oktober 1914.

Under det tilländagångna året har i klubben intagits en ny medlem emot 8 under närmast föregående år samt från densamma afgått 10 emot 6 medlemmar föregående år. Medlemsantalet, som vid senaset årsmöte var 69, är för närvarande 59, af hvilka en hedersledamot. Klubben har under det gångna året sammanträdt 9 gånger. Högsta antalet närvarande har varit 31 och lägsta antalet 12, samt medeltalet 19 deltagande. Mötena hafva såsom förut hållits å C.F. Nybergs restaurant. Bibliotekets volymantal har ökats med 5, däribland F. Schmidt´s Farbenphotographie, skänkt af herr A. Nybom, samt utgör för närvarande 292. Följande tidskrifter hafva varit prenumererade: Photographische Rundschau und Mitteilungen, Svenska Fotografen och Das Atelier des Photographen, denna sistnämnda skänkt af herrar Schohin och Engström, hvarjämte klubben gratis fått emottaga Dansk Fotografisk Tidskrift och en rysk fotografisk tidskrift. Den 21 maj hade klubben med ekonomiskt understöd af herrar Nybom, Daniel Nyblin och Schohin, anordnat en vårutfärd till Medvästö, i hvilken deltogo 13 personer. Någon höstutfärd har under året ej kunnat företagas. En representant för firman Ansco Ltd i Amerika har demonstrerat behandlingen af Cyko-papper, herr D. Nyblin åter, biträdd af herr G. Lönnqvist, kopiering på gasljuspapper. Några referat hafva under året ej förekommit. Skioptikonbilder hafva förevisats vid de flesta möten, däribland äfven autochrombilder, dels utländska, förevisade af herr Nybom, dels inhemska, tagna af herr Schohin. Den 25 april firade klubben sin 25-åriga tillvaro med en enkel festlighet, hvarvid klubben af artisten T. Waenerberg, hvilken såsom af klubbens stiftare inbjudits, fick emottaga en fotografi från klubbens första tider. I samband med festen hade anordnats en jubileumstäflan, hvari två pris tillerkändes herr Gunnar Lönnqvist och ett herr Gustav Frentz samt i hvilken deltagandet var så lifligt, att prisjuryn fann sig föranlåten beklaga att ej flere pris funnos att utdela, då äfven många andra bilder hade varit värda pris. Förutom nämnda jubileumstäflan hafva täflingar under året varit utlysta i sju kategorier, nämligen årstäflan, täflan om utfärdspokalen, porträttäflingar, motivtäflingar, interurban täflan, stereoskoptäflan och täflan i pigmenttryck. I årstäflan deltogo 9 kollektioner om 3 bilder hvarje. I porträttäflan har deltagandet varit ovanligt litet, i det att vid tre täflingstillfällen sammanlagdt endast 6 bilder inlämnats, af hvilka blott en tilldelats pris. I motivtäflingarna, hvilka likaledes försiggått tre gånger, har deltagandet däremot varit lifligt, i det att sammanlagdt 31 bilder till desamma inlämnats. Till den af klubben anordnade s.k. interurbana täflan hade inlämnats sammanlagdt 11 bilder, som tilldelades 6 pris, ett första, ett andra och fyra tredje pris. Till de under året utlysta täflingarna om utfärdspokalen och stereoskopkameran hafva några bilder ej inkommit, och till täflan om den s.k. pigmentpokalen blott en kollektion. Med anledning af det ringa deltagandet i sistnämnda täfling beslöt klubben vid sitt majmöte uttala såsom en önskningsmål att dess styrelse måtte i lämplig tid nästkommande vår anordna en kurs i pigmenttryck. Klubbens inkomster och utgifter under det gångna verksamhetsåret samt dess ekonomiska ställning vid årets utgång framgår af bilagda af skattemästaren uppgjorda tablå, utvisande en behållning af Fmk 1.050:64 förutom den Schulténska donationen. Helsingfors den 13 oktober 1914. Lars Wasastjerna Bruno Tallgren Gustav Frentz A. Mellenius


Till Fotografiamatörklubbens i Helsingfors årstäflan 1914, i hvilken deltaga kollektioner om 3ne bilder, hade inlämnats följande:

Motto: ”1914” Landskapsbilder ”Stelo” 2ne landskap och 1 figurbild ”Jupiter” Vyer ”Allmän kungörelse. Alla kämpar i rörelse.” Figurbilder ”Rustikana” 2ne genrebilder och 1 vy. ”Gesli” Vyer ”Fiskars” Vyer ”Familjelif” Genrebilder ”Sommarnöje” Landskapsbilder ”Julferie” Vintervyer ”Nancy …” Vyer ”Anita” 2 vyer och 1 genrebild ”Getter” Djurstudier ”Faderittan” Landskap ”Diverse” 2 vyer och 1 genrebild ”Gwen” Vyer ”I naturens sköte” Figurbilder ”Solstråle” 1 figurbild ”motsols” ”15 år” 5 vintervyer ”Norden” 6 vyer och figurbilder Dessutom hade inkommit 4 kollektioner under följande motto: ”Nota bene”, ”Kriget”, ”N:o 13” och ”A.B.C.”, hvilka icke kunde medtagas i täflingen, emedan de inlämnats för sent. Juryn bestående af Hrr. Björn Wasastjerna, Eric Ehrström och Daniel Nyblin, beslöt enhälligt tilldela märkena ”1914” och ”Stelo” hvardera ett första pris. Andra och tredje pris utdelades icke. Helsingfors den 12e oktober 1914. Björn Wasastjerna Eric Ehrström Daniel Nyblin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å C.F. Nybergs Café tisdagen den 3 november 1914 kl. ½8 e.m. Närvarande: herrar Andersén, Brotherus, Englund, Gordie, Hackman, Jakobsson, Leibowitsch, Lönnqvist, Maurin, Mellenius, Nummelin, D. Nyblin, Nybom, Peder, Rosenberg, Schohin, Savonius, Tallgren, Timiriasew, L. Wasastjerna, Westerlund samt undertecknad Larsson.

§ 1 Årsmötets protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden, herr Tallgren, meddelade att de vid årsmötet valda medlemmarna i styrelsen fördelat de olika funktionerna sigemellan på följande sätt: Ordförande, Bruno Tallgren; sekreterare, Olof Larsson, kassör, Gustav Frentz; bibliotekarie, W. Jakobsson; samt materialförvaltare, Eric Nummelin.

§ 3 Herr Nybom hade till ordföranden öfverlemnat en pokal, kallad ”Kodak Portrait Pokal 1914”, att utdelas som pris vid klubbens täflingar i porträttfotografi. Efter det ordföranden framfört klubbens tacksägelse till donatorn, beslöt klubben, att styrelsen jämte donatorn skulle bestämma antalet täflingar samt täflingsvillkoren m.m.

§ 4 Vid mötet utdelades af ordföranden följande pris vunna af klubbens medlemmar under klubbåret 1913/1914 i nedannämnda olika täflingar: I motivtäflan: herr G. Lönnqvist I pris bestående af diplom jämte en silfverpokal. i årstäflan: herr Fritz Englund I pris bestående af diplom jämte en silfverpokal. i årstäflan: herr Hj. Peder II pris bestående af diplom jämte en silfverpokal. i den s.k. interurbana täflan: öfverste I. Timiriasew ett I och ett III, herr Fritz Englund ett II och ett III, herr Andersén och Dr Peder hvardera ett III pris bestående af diplomer.

§ 5 Emedan vid årstäflan förekommit olika åsikter om täflingsreglerna för den s.k. motivpokalen, meddelade herr Englund, som fått i uppdrag att höra sig för hos donatorn om tolkningen af reglerna, att meningen varit att täflan om motsolspokalen bör [ej] försiggå vid årsmötet men skildt för sig.

§ 6 Upptogs till diskussion frågan om artisten Mattila, som vid årstäflan tilldelats pris för sina bilder, bör anses som amatör eller yrkesfotograf. Sedan herr Nybom anmält att han från säkert håll erhållit vetskap om att herr Mattila mot kontant ersättning tagit fotografier beslöt klubben, att herr Mattila enligt täflingsreglerna ej kan tilldelas något pris och öfverlämnade klubben åt sin styrelse att per bref underrätta herr Mattila därom. I samband med denna fråga diskutterades denna gång åter lifligt om amatörer och yrkesmän, hvilket resulterade sig i att styrelsen erhöll i uppdrag att framdeles åter upptaga frågan till ny behandling efter det densamma först grundligt ”genomtuggat” den segslitna frågan.

§ 7 Meddelades att styrelsen till ny medlem antagit herr Hj. Maurin, anmäld af herr Nybom.

§ 8 Upplästes prisjuryns protokoll, uppsatt vid prisbedömandet af till dagens täflan inlämnade täflingsbilder i täflan om damporträtt. Prisjuryn utdelade ej något pris.

§ 9 Bilderna till den af klubben senast arrangerade s.k. interurbana täflan hade nu återkommit och utdelades vid mötet åt resp. täflande.

§ 10 Herr D. Nyblin meddelade, att hos honom förfrågats hvar man kan utfå de bilder, som af icke klubbmedlemmar insändts till årstäflan. På anhållan af ordföranden, tillät herr Nyblin, att bilderna få inlämnas till Finska Fotografiska Magasinet för att af resp. täflande därifrån afhämtas.

§ 11 Herr Nybom underrättade, att några amatörer, 8 till antalet, hade inlämnat sina album till honom för att kritiseras och hade han i anledning häraf uppmanat amatörerna ifråga att inträda som medlemmar i klubben. I samband med denna anmälan beslöt klubben anmoda sina medlemmar att ifrigt agitera för erhållande af nya medlemmar.

§ 12 Vid mötet skulle, enligt af klubben tidigare fattat beslut, utlottas klubbens stereoskopkamera, men beslöt klubben att uppskjuta frågan om utlottningen, emedan de flesta af de denna gång närvarande på det bestämdaste protesterade emot utlottningen.

§ 13 Herr Nybom erbjöd åt klubbmedlemmarna till pröfning ett parti fraisonpapper, som han har på lager i sin affär. Utdelningen skulle ske vid nästa möte och lofvade herr Nybom då närmare demonstrera kopieringen af pappret ifråga.

§ 14 På undertecknades förslag om silhuettfotografering af klubbens medlemmar erhöll styrelse i uppdrag att framkomma med förslag i frågan, eventuellt om täflingar i själfporträttering.

§ 15 På förslag af herr Englund, lifligt understödd äfven af andra medlemmar, erhöll styrelsen i uppdrag att så vidt möjligt vid hvarje möte arrangera diskussioner i fotografiska frågor. Herr D. Nyblin föreslog äfven att för hvarje möte skulle utses en skild referent. Detta förslag blef dock ej understödt.

§ 16 Efter intagen supé förevisades autochrombilder af herr Schohin samt några skioptikonbilder af herrar Nybom och Leibowitsch.

Enligt uppdrag Olof Larsson


Protokoll fördt vid prisnämndens för Porträtt-täflan i november 1914 sammanträde den 3 november 1914.

Till täflan hade inlämnats endast tvänne täflande bilder märkta med motto ”Mimosa” och ”G”. De båda bilderna äro tekniskt tämligen svaga och den med motto ”Mimosa” märkta ännu därtill är bruten midt på fotografin samt båda äro jämväl konstnärligt mycket litet framstående (motto ”Mimosa” dock väsentligen öfverlägsen den andra) har det synts prisnämnden omöjligt att i denna täflan utdela något pris. Helsingfors den 3 november 1914. Nils Wasastjerna Alfred Nybom W. Schohin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 1 dec. 1914 å Restaurant D.F. Nyberg. Närvarande, herrar Englund, Leibowitsch, Rosenberg, Schohin, Timiriasew, Lönnqvist, Frentz, Nummelin, D. Nyblin, Nybom, Savonius, Tallgren, Hollertz, Garoff, Andersén, Brotherus, Holmström, Maurin, Wetterstrand, och Fagerroos.

§ 1 Emedan ordinarie sekreteraren var frånvarande utsågs ingeniör E. Nummelin att föra protokoll.

§ 2 Föregående mötes protokoll upplästes och förklarades justeradt.

§ 3 Ordf. egnade några ord åt avlidne klubbmedlemmen, prokuristen John Cavéns minne, hvilket äfven af klubben hedrades genom uppstigning.

§ 4 Prisjuryns för december motivtäflan, Genrebild upplästes. Till täflan hade inlemnats 5 bilder och tillerkändes mottot ”Asphalt” 10 points, mottot ”Brom” 8 points, samt mottona ”På uppköp” och ”Solsken” hvardera 3 points äfvensom mottot ”Genrebild” 1 points.

§ 5 Herr Nybom meddelade att ogynnsamma naturförhållanden invärkat förhindrande på hans plan att vid mötet demonstrera ”Freson-pappret”.

§ 6 Ordföranden uppläste en längre uppsats om kvinnans ställning på fotografområdet i Tyskland, hvilket gaf anledning till intressanta meddelanden af herrar Nyblin och Nybom.

§ 7 Herr Nyblin meddelade sig vilja vid nästa möte demonstrera Ozobromtrycket, redogöra för densamma och förevisa resultatet af detta.

§ 8 Efter intagen gemensam supé förevisades ett 100 tal nya skioptikonbilder tagna af herr Tallgren under en turistresa i det inre af landet.

Ex officio E. Nummelin


Till motivtävlingen i december med motiv Genrebild hade inlämnats 5 bilder, av dessa tillerkändes av prisnämnden mottot ”Asfalt” 10 points; mottot ”Brom” 8 points; mottona ”På uppköp” och ”Solsken” vartdera 3 points; samt mottot ”Genrebild” 1 points.

Helsingfors den 30/11 1914. Alfred Nybom G.A. Wetterstrand W.Schohin


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte å D.F Nybergs Café tisdagen den 12 januari 1915. Närvarande: herrar Andersén, Brotherus, Englund, Gordie, Leibowitsch, Lönnqvist, Nummelin, D.Nyblin, Peder, Rosenberg, Björn och Lars Wasastjerna, Tallgren, Timiriasew, Schohin samt undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden önskade alla Godt Nytt År med förhoppning att det ingångna året måtte sluta bättre än det föregående.

§ 3 Till följd af sjukdomsfall i prisjuryn kunde resultatet af motivtäflan ej delgifvas mötet denna gång utan skulle uppläsningen af prisjuryns protokoll uppskjutas till februarimötet.

§ 4 Ordföranden påminde om den s.k. interurbana samt motivtäflan vid nästa möte.

§ 5 På grund af nuvarande oroliga förhållanden beslöt klubben uppskjuta den påtänkta stora utställningen till bättre tider.

§ 6 Beslöts inhibera en föreslagen vinterutfärd.

§ 7 Styrelsen erhöll i uppdrag att försöka få tidningarna att intaga kortare mötesreferat.

§ 8 Herr D. Nyblin meddelade om förhöjda priser å fotografiska kemikalier, plåtar, kopieringspapper m.m.

§ 9 Herr G. Lönnqvist demonstrerade förfaringssättet vid ozobromtryck.

§ 10 Efter intagen supé förevisades ett större antal nya skioptikonbilder förnämligast från Helsingfors af herr Tallgren.

In fidem Olof Larsson


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å C.F. Nybergs Café tisdagen den 2 februari 1915. Närvarande herrar Andersén, Brotherus, Englund, Frentz, Gordie, Johansson, Maurin, Mellenius, D. Nyblin, Nybom, Peder, Schohin, Tallgren, Timiriasew, Tobiesen samt undertecknad Larsson.

§ 1 Januarimötets protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden uppläste täflingsreglerna för den af herr Nybom vid novembermötet skänkta s.k. ”Kodak Portrait Pokalen 1914”. Sedan herr Nybom senare äfven infann sig vid mötet justerades dessa regler ytterligare och skulle till hvarje klubbmedlem tillsändas 1 ex. af reglerna ifråga.

§ 3 Herr D. Nyblin uppläste prisjuryns protokoll för den s.k. interurbana täflan och framgick däraf att till täflan inlämnats under motivet ”Blomsterstudie” 5 bilder samt under motivet ”Gatubild” en bild. I anseende till bildernas (dåliga utförande), kunde prisjuryn på grund af i protokollet närmare framställda synpunkter icke utdela något pris.

§ 4 Protokollet från den andra täflan för dagen, ”Landskap med moln”, hade af prisjuryn icke tillsändts ordföranden, hvarföre resultatet ej kunde delgifvas mötet denna gång.

§ 5 Upptogs till diskussion frågan om åstadkommande af kurs i pigmentförfarande, ozobromtryck, bromoljetryck m.m. under instundande mars eller april månader. Sedan de flesta talarena uttalat sig för denna kurs, beslöt klubben att styrelsen skulle taga närmare reda på möjligheterna för åstadkommande af en sådan kurs, antalet deltagande, hvarvid äfven icke klubbmedlemmar kunde ifrågakomma, lokal, lärare, tillgången på erforderliga kemikalier, papper m.m.

§ 6 Ordföranden meddelade att vid marsmötet kommer att täflas om porträttpokalen med motivet ”Damporträtt”.

§ 7 Ordföranden meddelade att styrelsen till ny medlem antagit herr Walerian Johansson samt önskade honom välkommen i klubben.

§ 8 Herr D. Nyblin förevisade ett parti dyrbara penslar samt några färgtuber, behöfliga vid oljepigmentförfarandet.

§ 9 Under mötets lopp förevisades af herr Maurin med en af herr Nybom till mötet insänd särskild apparat några serier vackra stereoskopiska färgfotografier.

§ 10 Mötet afslutades med supé hvarefter herr Nybom förevisade skioptikonbilder af barn.

In fidem Olof Larsson


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotell Kämp tisdagen den 2 mars 1915. Närvarande: herrar Andersén, Englund, Frentz, Gordie, Hackman, Hollertz, Holmström, Johansson, Lönnqvist, Maurin, Mellenius, Nummelin, D. Nyblin, Nybom, Rosenberg, Schohin, Timiriasew, Wetterstrand, samt undertecknad Larsson.

§ 1 Emedan ordinarie ordföranden genom sjukdom var förhindrad att närvara vid mötet, fungerade ing. Nummelin som ordförande.

§ 2 Till följd af att klubbens möteslokal å C.F. Nybergs Café tillsvidare icke är tillgänglig, hade lokal för marsmötet anskaffats å Hotel Kämp.

§ 3 Februarimötets protokoll justerades.

§ 4 Beträffande den påtänkta kursen i pigmentförfarandet, kunde vid mötet icke meddelas några närmare upplysningar om möjligheten att få den till stånd.

§ 5 Beslöts att klubben skulle företaga en vinterutfärd till Fölisön och lofvade öfverste Timiriasew taga närmare reda på hos vederbörandes myndighet om möjligheten att få ”knäppa” å ön.

§ 6 T.f. ordföranden meddelade att vid nästa möte skulle täflas i motivtäflan med motivet ”Fiske” samt i skioptikontäflan med serier om 6 st plåtar hvilka alla skulle hafva ett visst sammanhang och icke förut förevisats.

§ 7 Antecknades i protokollet att prisjuryn icke aflämnat något protokoll öfver bedömandet af dagens täflan ”Damporträtt”.

§ 8 Efter intagen supé förevisades af herr G. Lönnqvist ett antal skioptikonbilder.

In fidem Olof Larsson


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotell Kämp tisdagen den 13 april 1915. Närvarande: herrar Andersén, Brotherus, Englund, Hackman, Holletz, Johansson, Holmström, Lönnqvist, Mellenius, Nummelin, D. Nyblin, Rosenberg, Schohin, Sundlöf, Tallgren, Wetterstrand, samt undertecknad Larsson.

§ 1 Marsmötets protokoll justerades.

§ 2 Dr Wetterstrand uppläste prisjuryns protokoll. Till täflan om motivet ”Fiske” hade inlämnats 2nne bilder och tilldelade juryn mottot No 1 ”Sommarfiske” 5 points samt mottot No 2 ”Winterfiske” 3 points.

§ 3 Enligt af styrelsen uppgjort förslag beslöt klubben under instundande arbetsår föranstalta följande täflingar: vid septembermötet täflan om utfärdspokalen samt en s.k. juniortäflan för sådana klubbmedlemmar, som i tidigare täflingar icke erhållit pris. I denna täflan få de täflande själf välja motiven, bildstorleken och förfaringsättet; vid oktobermötet årstäflan äfvensom täflan om den s.k. motsolspokalen; vid novembermötet porträtt-täflan i barnporträtt; vid december motivtäflan med höstmotiv; vid januarimötet täflan i porträtt; vid februarimötet motivtäflan med motivet Julbild; vid marsmötet motivtäflan med motivet ljuseffekter på snö; äfvensom täflan med skioptikonbilder samt vid majmötet täflan om den s.k. pigmentpokalen.

§ 4 Ordföranden meddelade att i vinterutfärden som Palmsöndagen [gjorts] till Fölisön deltagit 5 personer.

§ 5 Upptogs till diskussion frågan om placeringen af klubbens biblioteksskåp och beslöt klubben, att skåpet tillsvidare, åtminstone till hösten, skulle få stå å sin gamla plats.

§ 6 Ordföranden meddelade att herrar Björn & Lars Wasastjerna vid detta möte lofvat demonstrera 5 á 6 år gamla plåtar, som de först nyligen framkallat, men att de hvardera i afton voro förhindrade att närvara. I samband härmed upplyste herr D. Nyblin, att man erhållit relativt goda bilder med ett parti Ilfordplåtar som legat på lager undangömda i 17 år.

§ 7 Ordföranden uppläste en skrifvelse från Fotografiklubben i Tammerfors, hvari densamma anmäler om en s.k. interurban täflan i oktober 1915 med följande tvänne motiv: ”Rodd” och ”Sommaridyll”. Täflingsbilderna böra senast den 22 instundande oktober vara insända till Fotografiklubben i Tammerfors, ekonom, Handlanden Axel Engström i Tammerfors.

§ 8 Wasa Amatör Fotografklubb hade per bref anhållit om ett exemplar af täflingsregler för den s.k. interurbana täflingarna samt tillika anmält sig villig att i höst föranstalta en täflan. Åt ordföranden och sekreteraren uppdrogs att besvara brefvet.

§ 9 Den mångomtalade kursen i pigmentförfarande kunde icke fås i stånd denna vår, hvarför frågan bordlades till septembermötet.

§ 10 Dr Wetterstrand uppläste andra delen af prisjuryns protokoll. Till skioptikontäflan hade inlämnats 11 kollektioner med 6 bilder hvar. Juryn beslöt enhälligt att tilldela mottot ”Balzano” I Pris, mottot ”Vår vackra hufvudstad” II Pris och mottot ”Yrsnö och mist” III Pris. Samtliga täflande bilder förevisades med skioptikonapparat. Dessutom förevisade herr Andersén några vackra bilder utom täflan.

§ 11 Mötet afslöts med gemensam supé.

In fidem Olof Larsson


Protokoll fördt vid Prisjuryns sammanträde måndagen den 12 april 1915. § 1. Till den s.k. Motivtävlingen omfattande motivet ”Fiske” hade inlämnats tvänne bilder: No 1. Motto ”Sommarfiske”. Motivet tämligen ointressant. Bilden lider för öfrigt av ett synnerligen störande fel, nämligen den tomma båten, vilken avlänkar uppmärksamheten och gör bilden orolig. Vattnet värkar tämligen starkt uppförbacke. Bilden i sin helhet utan kraft. Bilden tilldelas 5 p. av 10. No 2. Motto ”Wintermete”. I stort sedt värkar bilden ss. en svart fläck på ett jämt, vitt botten. Figuren och den därtill hörande skärmen ligga alltför centralt. Mycket mera detaljer i snön önskvärda. Bilden tilldelas 3 points av 10.

Till ”Skioptikontävlingen” hade inlämnats 11 kollektioner med 6 bilder var. No I. Motto ”Balzano”. Genomgående goda, synnerligen omsorgsfullt och konstnärligt valda motiv. Det tekniska utförande oklanderligt. No II. Motto ”X”. Ehuru tekniskt relativt goda värkar bildserien täml. enformig och renons på konstnärligt valda motiv. No III. Motto ”Yrsnö & mist”. Skada att serien är så ojämn. Jämte mycket goda bilder finnes där andra synnerligen svaga. Även dessa tekniskt väl utförda. No IV. Motto ”Solsken”. I samtliga bilder soliga, väl motsvarande mottot. I val af motiv har den tävlande ej lyckats finna intressanta sådana undantagen ett, som är synnerligen lyckadt. No V. Motto ”Wintersnöstudier”. Erbjuder intet av intresse. No VI. Motto ”H:fors omnejd”. Om denna serie samma utlåtande som föregående. No VII. Motto ”Vår vackra huvudstad”. Motiven valda med omsorg och smak, i synnerhet anslå ett par av bilderna genom sin mjukhet. No VIII. Motto ”Genre No I”. Bilderna medelmåttiga, täml. intresselösa. No IX. Motto ”Genre No II”. Bilderna med undantag av 1 erbjuda föga intresse. No X. Motto ”Kriget No I”. Bilderna medelmåttiga, blacka, utan kraft. Monteringen lämnar mycket övrigt att önska. No XI. Motto ”Kriget No II”. För denn serie gäller detsamma som för föregående. Juryn beslöt enhälligt att tilldela motto ”Balzano” (B. Wasastjerna) I Pris, mottot ”Vår vackra hufvudstad (I. Timiriasew) II Pris och mottot ”Yrsnö & mist” (G. Lönnqvist) III Pris. Helsingfors den 12 april 1915. G.A. Wetterstrand W. Schohin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 4 maj 1915. Närvarande: herrar Andersén, Englund, Frentz, Holletz, Jakobsson, Johansson, Lönnqvist, Mellenius, Nummelin, D. Nyblin, Nybom, Rosenberg, Schohin, Timiriasew, Björn, Lars och Nils Wasastjerna, Wetterstrand, Willberg, samt undertecknad Larsson, äfvensom såsom gäster: Baron C. Munck, Bergsintendent Solitander och Herr A. Molander.

§ 1 I ordinarie ordförandens frånvaro leddes mötet af ing. E. Nummelin.

§ 2 April mötets protokoll justerades.

§ 3 Baron C. Munck höll ett föredrag belyst af ett antal olikartade skioptikonbilder från sina resor. Denna gång förnämligast från det inre af Japan (Nikko). Baronen refererade äfven närmare ett antal bilder.

§ 4 Ordföranden uppläste prisjuryns (här bilagda) protokoll öfver dagens täflan. Till täflan hade inlämnats ändast fem bilder (bör vara 10) hvarföre täflan uppskjöts till instundande december möte.

§ 5 Klubben beslöt minska antalet deltagare i täflan om den s.k. pigmentpokalen till tre.

§ 6 Af förekommen anledning beslöt klubben inhibera den sedvanliga vårutfärden samt i samband härmed täflan om utfärdspokalen vid septembermötet.

§ 7 Klubben beslöt för sin del arrangera en s.k. interurban täflan vid majmötet 1916 med motiven ”Dekorativt träd” och ”Rumsinteriör”. Bilderna inlämnas till Finska Fotografiska Magasinet, Fabiansg. 16, här., senast den 24 april 1916 kl. 6 e.m.

§ 8 Herr Lars Wasastjerna demonstrerade några plåtar, som framkallats flera år efter exponeringen och hade plåtarna bibehållits ganska bra.

§ 9 Efter intagen supé förevisades några skioptikonbilder från den af klubben senast arrangerade skioptikontäflan.

In fidem Olof Larsson


Porträttäflan vid majmötet 1915.

Till täflan hade inlämnats fem bilde försedda med följande motton: FAK, Maj, Prokuristen, [stjärna] och Qvinol av vilka endast de tvänne senare icke kunna betraktas som porträtt. Då enligt tävlingsreglerna minst 10 bilder måste inlämnas för att tävlingen skall äga rum och således programmets bindande föreskrifter icke fyllas får prisnämnden hemställa att tävlingen måtte uppskjutas till något möte inkommande höst. Helsingfors den 4 maj 1915. Nils Wasastjerna Alfred Nybom


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 14 september 1915. Närvarande: herrar Nybom, Wetterstrand, Nyblin, Englund, Maurin, Schohin, Holmström, Lönnqvist, Rosenberg, Tallgren, Timiriasew samt undertecknad Frentz.

§ 1 I ordinarie sekreterarens frånvaro sköttes sekreterskapet af undertecknad.

§ 2 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 3 Ordföranden meddelade att till den täflan som utlysts för icke prisbelönade amatörer, ingen bild inlämnats.

§ 4 Ordföranden tillfrågade klubben huruvida densamma önskade invälja ny medlem i styrelsen, istället för ing. Eric Nummelin som bortflyttat från orten. Mötet ansåg att herr Nummelin borde inlämna skriftlig anmälan, hvilken vid årsmötet skulle upptagas till pröfning.

§ 5 Efter intagen supé förevisades skioptikonbilder af herr Lönnqvist.

In fidem Gustav Frentz


[ en maskinskriven stensil inbunden bland protokollen:

Fotografiamatörklubben i Helsingfors anordnar under instundande klubbår [1916] följande täflingar: 1) Vid septembermötet (den 14) en s.k. juniortäflan för sådana klubbmedlemmar, som i tidigare täflingar icke erhållit pris. Fritt val af bildmotiv, storlek, förfaringssätt m.m. Första priset utgöres af pokal jämte diplom, andra och tredje prisen diplomer. 2) Vid oktober (års) mötet (den 19) årstäflan, hvarom skärskildt program medföljer, äfvensom täflan om den s.k. motsolspokalen. För motsolspokalen gälla följande regler: Pokalen vinnes af den klubbmedlem, som vid årsmötet (Obs! Under skild täflan) utställer den i konstnärligt afseende bästa, ute, motsols tagna figurbilden. Bildstorleken minst 17×23 cm. 3) Vid novembermötet: porträttäflan med motivet ”Barnporträtt”. 4) Vid decembermötet: motivtäflan med motivet ”Höstmotiv”, äfvensom täflan om (Kodak Portrait Pokalen 1914) enligt följande regler: I) Till täflan om denna pokal äro samtliga i klubben inskrifna medlemmar berättigade. II) Täflan sker med enskilda bilder med motivet ”porträtt”, och är hvarje täflande berättigad att till densamma inlämna bögst 2 bilder, enhvar försedd med skildt motto och åtföljd af en på samma sätt märkt, sluten namnsedel. III) Täflan eger rum såframt 10 bilder inlämnats, och spelar bildens storlek ingen roll. IV) Bilderna böra senast inlämnas lördagen kl. 6 e.m. före det möte, då täflingen är utlyst att hållas, uti Bögelunds Fotografiska Magasin, här. V) Pokalen tillfaller med full eganderätt den, som vid täflan tilldelats priset, och bedömmas bilderna af den af Amatörklubben för året tillsatta prisjury. 5) Vid januarimötet: porträttäflan med motivet ”Porträtt”. 6) Vid februarimötet: motivtäflan med motivet ”Julbild”. 7) Vid marsmötet porträttäflan med motivet ”Porträtt”. 8) Vid aprilmötet: motivtäflan med motivet ”Ljuseffekter på snö”, äfvensom täflan med skioptikonbilder till hvilken klubbmedlem kan inlämna en eller flere serier om minst sex bilder hvarje, hvilka i afseende å motiv böra hafva ett visst sammanhang med hvardera och icke få vara förut förevisade å klubben. I denna täflan utdelas två pris, om antalet täflande serier icke uppgår till 10, men tre pris i händelse antalet utgör minst tio. 9) Vid majmötet: täflan om pigmentpokalen enligt nedanangifna regler: I) Valet af bildmotiv fritt. Alla vid tiden för täflan i klubben inskrifna medlemmar få deltaga. II) För att täflan skall kunna försiggå böra tre (3) deltagare vara anmälda. III) Bilderna böra vara utförda i gummi-, pigment- eller oljetryck och till storlek minst 12×17 cm, och fästes största afseende vid bildernas konstnärliga värde. IV) Bilderna, hvilka deltagit i klubbens tidigare motivtäflingar få, under sistangifna förutsättning, i denna täflan deltaga. V) Hvarje täflande bör inlämna minst 2nne bilder. VI) Täflan är icke anonym och sker prisbedömandet sålunda, att hvarje vid mötet närvarande medlem har en röst. Har vid bedömandet lika röstetal tillfallit flere bilder, sker omröstning. Om ej därom skildt nämndts inlämnas bilderna till ofvanuppräknade täflingar senast lördagen kl. 6 e.m. före resp. möte uti Finska Fotografiska Magasinet, Fabiansgatan 16, här. Täflingsbilderna uti motivtäflingarna tilldelas vid prisbedömandet poäng från 1 till 10 och öppnas namnsedlarna i slutet af klubbåret, hvarvid den person, som har det sammanslagna högsta poängtalet erhåller klubbens diplom jämte en pokal. Fotografiklubben i Tammerfors anordnar i oktober 1915 en täflan emellan amatör klubbarna i landet med följande tvenne motiv: ”Rodd” och ”Sommaridyll”. Täflingsbilderna böra senast den 22 instundande oktober vara insända till Fotografiklubbens i Tammerfors ekonom, Handlanden Axel Engström. Prisjuryn består af Arkitekten B. Federley, Apothekerskan Werna Borg och Fotografen Sigrud Rasmussen med Fil.Mag. Filip G. Jansom såsom suppleant. Wasa Amatör Fotografklubb anordnar äfven i början af instundande vårtermin en s.k. interurban täflan, hvarom närmare upplysningar inväntas. Fotografiamatörklubben i Helsingfors beslöt vid majmötet för sin del anordna vårterminens 2dra interurbana täflan, hvarvid bildmotivet äro ”Dekorativt träd” och ”Rumsinteriör”. Bilderna inlämnas till Finska Fotografiska Magasinet, Fabiansgatan 16, här senast den 24 april kl. 6 e.m. Prisjuryn består af Protokollsekreteraren Björn Wasastjerna, Artisten Eric Ehrström och Fotografen Daniel Nyblin. Helsingfors i Juni 1915 Styrelsen ]


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors årsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 19 oktober 1915. Närvarande herrar: Brotherus, Englund, Engström, Frentz, Gordie, Hollertz, Jakobsson, Lönnqvist, Maurin, Mellenius, Nyblin, Rosenberg, Schohin, Spjut, Tallgren, Timiriasew, Lars Wasastjerna, Wetterstrand, Åström och undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden uppläste den af klubbens styrelse till årsmötet afgifna årsberättelsen öfver klubbens 27de arbetsår. Några anmärkningar mot berättelsen gjordes icke.

§ 3 Skattmästaren uppläste en af honom uppgjord tablå öfver klubbens ekonomi, utvisande den 19/10-1915 en behållning, stor Fmk 1.326:43 förutom den Schulténska depositionen, som lyder på Fmk 500:-.

§ 4 Seda styrelsen utträdt och ånyo blifvit inkallad meddelade herr Nyblin å klubbens vägnar att den afgående styrelsen beviljats decharge och meddelade revisorerna att deras utlåtande öfver granskningen af räkenskaperna fanns antecknad i kassaboken.

§ 5 Skattmästaren uppläste ett förslag till klubbens inkomst och utgiftsstat för arbetsåret 1915/1916 samt meddelade ordföranden i samband härmed, att styrelsen tänkt sig klubbens verksamhet under det instundande arbetsåret fortgå på samma sätt som hittills. Herr Nyblin uppmanade såväl styrelsen som andra klubbmedlemmar att lifligt agitera för medlemsantalets ökande.

§ 6 Revisorerna meddelade att de icke ansågs någon enskild klubbmedlem under det förgångna året hafva i så motto utmärkt sig, att honom kunde tilldelas den s.k. Schulténska medaljen.

§ 7 Klubben beslöt tillsvidare prenumerera ändast på Svenska Fotografen. Beträffande prenumerationen på franska, engelska eller tyska tidskrifter, beslöt klubben att därmed tillsvidare skulle anslå.

§ 8 Efter en kortare diskussion om nyttan af en referatkommitté, beslöt klubben dock bibehålla en sådan och blefvo i densamma valda herrar Jakobsson, D. Nyblin och Wetterstrand.

§ 9 Ordföranden uppläste prisjuryns protokoll. Till årstäflan hade inlämnats 12 kollektioner. Efter det namnsedlarna öppnats befanns att ett I pris tilldelats mottot ”Ros”, herr Fritz Englund. II pris tilldelats mottot ”Chrysantem”, herr Fritz Englund III pris tilldelats mottot ”Iris”, J.E. Nissi från Wasa IV pris tilldelats mottot ”No 13”, herr I. Timiriasew V pris tilldelats mottot ”Ritratto”, herr Thorild Bröderman. Till täflan om den s.k. motsolspokalen hade ingått endast en bild försedd med mottot ”Kokett” och ansåg prisjuryn densamma fylla de anspråk som kunna uppställas för erhållande af pris. Pokalen befanns tillfalla herr Fritz Englund.

§ 10 Medlemsafgiften bestämdes till Fmk 10:-

§ 11 Mötesdagen skulle äfven blifva densamma som hittills, näml. första tisdagen i hvarje månad.

§ 12 Beträffande möteslokal beslöt klubben, att den afgående styrelsen till novembermötet skulle höra efter om lämplig sådan kunde fås å någon annan restauration eller föreningslokal i staden. Härvid torde äfven beaktas, att klubbens bibliotek skulle få plats i möteslokalen äfvensom att maten icke skulle ställa sig alltför dyr.

§ 13 På förslag af herr Fritz Englund beslöt klubben, att nya styrelsen skulle uppgöra en förteckning öfver klubbens inventarie samt härvid erhålla behöfliga uppgifter och upplysningar såväl af den afgående styrelsen som öfriga klubbmedlemmarna.

§ 14 Ordföranden meddelade, att styrelsen till nya medlemmar i klubben godkännt ingeniörerna Ernst Löthner och Bengt Weckman.

§ 15 Genom med slutna sedlar förrättade val utsågos följande personer i den nya styrelsen, näml. Herr Fritz Englund med 10 röster, Karl Hollerz med 7, Ivar Gordie med 7, W. Schohin med 6 och Björn Wasastjerna med 5 röster. Herrar Brotherus, Jakobsson, Mellenius och Wetterstrand erhöllo 4 röster enhvar. Dessutom tillföllo stänkröster herrar Frentz, Larsson, Lönnqvist, Rosenberg, Timiriasew och Åström. 4 valsedlar kasserades.

§ 16 Till revisorer valdes herrar Rosenberg och Tallgren.

§ 17 Till prisjuryn blefvo valda herrar G. Engström, H. Rosenberg och Nils Wasastjerna med Dr Wetterstrand som suppleant.

§ 18 Herr D. Nyblin demonstrerade ett nytt sätt att använda toilettpapper, näml. vid förfärdigandet af oljebrombilder.

§ 19 Mötet afslöts med en gemensam supé.

In fidem Olof Larsson


Årsberättelse över Fotografiamatörklubbens i Helsingfors verksamhet under dess tjugosjunde arbetsår 1914-1915, afgifven till årsmötet den 19 oktober 1915.

Under det tilländagångna arbetsåret har i klubben intagits tvenne nya medlemmar, mot en under närmast föregående år samt från densamma afgått tio, eller samma antal som föregående år. Medlemsantalet, som vid senaste årsmöte var 59, är förnärvarande 50 hvaraf en hedersledamot. Klubben har under det gångna året sammanträdt 8 gånger. Högsta antalet närvarande har varit 22, lägsta antalet 12 samt medeltalet 18 deltagare mot 19 föregående år. Mötena hafva intill marsmötet hållits å C.F. Nybergs Restaurant, från och med sagda möte å Hotel Kämp. Bibliotekets volymantal har icke undergått någon förändring och utgör för närvarande 300 volymer. Följande tidskrifter hafva varit prenumererade Camera Almanack, Svenska Fotografen samt Das Atelier des Photographen, hvarjämte klubben gratis fått emottaga en rysk fotografisk tidskrift, samt Dansk Fotograf. Tidskrift. Då fotografering i det fria, till följd af kriget nästan omöjliggjorts i Helsingfors med omnejd, såg sig klubbens styrelse tvungen inställa den sedvanliga vårutfärden men föranstaltades en utfärd till Fölisön, och egde denna rum palmsöndagen. I utfärden, som gynnades af det grannaste väder, deltog tyvärr blott 5 medlemmar. Under arbetsåret har herr G. Lönnqvist demonstrerat förfarandet vid ozobromtryck, herr D. Nyblin har förevisat penslar och färger, herr Maurin har förevisat ett stort antal magnifika färgfotografier i en af herr Nybom införskrifven sinnrik apparat, herr Lars Wasastjerna har demonstrerat ett antal plåtar framkallade 5 till 6 år efter exponeringen, hvilket försök utfallit förvånansvärt lyckligt. Baron C. Munck har under året hållit ett föredrag om sina resor i Japan, belyst af talrika skioptikonbilder. Några referat hafva under året ej förekommit. Skioptikonbilder hafva förevisats vid de flesta möten. Bilderna hafva tagits och förevisats af herrar Tallgren, Lönnqvist, Nybom och Andersén. Herr Schohin har förevisat ett antal af honom tagna, utomordentligt vällyckade autochrombilder. Herr Nybom har haft vänligheten till klubben öfverlämna en ny pokal, ”Kodak Portrait Pokal” benämnd, att utgifvas som pris vid Klubbens täfling i porträttfotografi. För täflan om denna pokal har utarbetats särskilda stadgar, som tillställas klubbmedlemmarna. Under året har inalles 8 täflingar varit utlysta, nämligen årstäflan, täflan om utfärdspokalen, porträttäflingar, motivtäflingar, interurban täflan, skoptikontäflan, täflan i pigmenttryck, samt en s.k. juniortäflan för sådana klubbmedlemmar, som i tidigare täflingar icke erhållit pris. I årstäflan deltogo 20 kollektioner. I porträttäflan har deltagande varit ovanligt litet i det att vid täflingestillfällena endast 7 bilder sammanlagt inlämnats, af hvilka ingen erhållit pris. Täflan om utfärdspokalen inhiberades af redan anförda skäl. Till den under året utlysta juniortäflingen inlämnades icke någon bild medan åter i Interurbana täflan 6 bilder deltogo af hvilka dock ingen ansågs förtjena pris. Likaså har deltagandet i motivtäflingarna varit matt medan åter skioptikontäflingen väckt medlemmarnas intersse. I densamma deltogo 11 kollektioner om 6 bilder hvar, och utdelades 3 pris. Klubbens inkomster och utgifter under det gångna verksamhetsåret samt dess ekonomiska ställning vid årets utgång framgår af bilagda, af skattmästaren uppgjorda tablå, utvisande en behållning af Fmk 126:43 förutom den Schulténska donationen, stor Fmk 500:-. Helsingfors den 19 oktober 1915. Bruno Tallgren Gustav Frentz Olof Larsson W. Jakobsson


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotell Kämp tisdagen den 2 november 1915. Närvarande: herrar Bröderman, Frentz, Gordie, Hollertz, Lönnqvist, Mellenius, D. Nyblin, Rosenberg, Schohin, Tallgren, Timiriasew, Björn Wasastjerna, Wetterstrand, Åström och undertecknad Larsson.

§ 1 Ordföranden i den afgående styrelsen meddelade, att han sammankallat såväl den gamla som den nyvalda styrelsen till möte i och för öfverlåtande af handlingar m.m., men att herrar Englund, Schohin och B. Wasastjerna anmält att de icke kunna åtaga sig ledamotskapet i styrelsen. På grund häraf anhöll herr Tallgren, att klubben ville utse ordförande och sekreterare för detta möte och uppdrogs åt de förra innehafvarena af dessa poster, att ännu under nu pågående mötet utöfva sina resp. funktioner.

§ 2 Till nya medlemmar i styrelsen i stället för de i föregående paragraf nämnda, valdes herrar Carlson, Garoff och Löthner.

§ 3 Årsmötets protokoll justerades.

§ 4 Ordföranden meddelade, att styrelsen till ny medlem antagit operasångaren Thorild Bröderman.

§ 5 Herr Frentz meddelade, att en af klubbens första medlemmar, ingeniör Rosenbröijer, bortflyttat från Hfors och anmält, att han ej vidare kan deltaga i klubbens arbete. I anledning häraf beslöt klubben att i skrifvelse vända sig till ing. Rosenbröijer och beklaga hans bortflyttning samt tillika nämna om hans tidigare stora förtjänster för klubbarbetet och kalla honom till ständig medlem utan att derföre behöfva erlägga någon skild årsafgift.

§ 6 Klubben beslöt, att bibliotekarien bör vara ständig medlem i referatkomittén för att sagda komitté härigenom lättare kunde tillhandagås med nödig litteratur. Stadgar för bibliotekarien skola utarbetas af den nya styrelsen.

§ 7 Ordföranden utdelade de pris, som af klubbmedlemmar eröfrats under föregående klubbår och utgjordes dessa förutom dem som äro nämnda i årsmötets protokoll för årstäflan af priser i skioptikontäflan och motivtäflingarna, samtliga bestående af mindre silfverpokaler. I skioptikontäflan vanns I priset af herr B. Wasastjerna, IIdra af herr I. Timiriasew och IIIdje af herr G. Lönnqvist. Pokalen för motivtäflingarna tillföll herr G. Lönnqvist, som hade det sammanlagt största pointantalet.

§ 8 Herr D. Nyblin lofvade till februarimötet utarbeta en kortfattad beskrifning öfver Amundsens och Scotts sydpolarexpeditioner och tillika förevisa ett antal skioptikonbilder af fotografier, tagna under sagda expedition.

§ 9 Mötet afslöts med gemensam supé.

In fidem Olof Larsson


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotell Kämp tisdagen den 7 december 1915. Närvarande: herrar Bröderman, Carlson, Englund, Hollertz, Jakobsson, Larsson, Lönnqvist, Nyblin, Rosenberg, Tallgren, Timiriasew, Schohin, Wetterstrand samt undertecknad Garoff.

§ 1 Ordföranden meddelade att den nya styrelsens medlemmar fördelat de olika funktionerna emellan sig på följande sätt: Ordförande häradshöfding Carlson, sekreterare ing. Garoff, kassör herr Hollertz, bibliotekarie ing. Löthner, samt materialförvaltare guvernör Gordie.

§ 2 Föregående mötes protokoll justerades och förändrades därvid stiliseringen i § 5 och 8 sålunda att i § 5 utelemnades ”utan att derföre behöfva erlägga någon årsafgift” och i § 8 utelämnades ordet ”kortfattad”.

§ 3 Prisjuryns protokoll upplästes af herr Rosenberg. Till motivtäflingen hade inlämnats 9 bilder och tilldelades dessa följande antal points. [se protokollet] Till täflan om Kodakpokalen hade ej inlämnats tillräckligt antal bilder.

§ 4 Styrelsen fick i uppdrag att flytta biblioteket och hålla nyare litteratur lätt tillgänglig. För den skull skulle anskaffandet af nytt bokskåp påskyndas. Mötet beslöt att anslaget för skåpet finge öfverskridas.

§ 5 Herr Nyblin höll ett referat ur Svenska Fotografen öfver användandet af gulskifvor och färgfiltrar.

§ 6 Härefter åts supé.

§ 7 Efter supén förevisade herr Tallgren ett 70-tal skioptionbilder.

In fidem Sergej Garoff


Protokoll fördt vid Fotgrafiamatörklubbens i Helsingfors prisnämnds sammanträde den 6 december 1915.

§ 1 Till bedömande förelåg 9 bilder försädda med mottona: Bäck, Höst, Eken, Hagasund, Höstslask, Mulet, Kajsa, Höstsol och [en cirkel].

§ 2 Mottot: Kajsa tilldelades 1 point Höstsol och Bäck tilldelades 3 points Eken och Mulet tilldelades 4 points Höst och Höstslask tilldelades 5 points

[en cirkel]

tilldelades 6 points Hagasund tilldelades 7 points En allmän åsigt var att de inlämnade bilderna voro genomgående skrala. Helsingfors den 6 december 1915. Nils Wasastjerna G. Engström Harald Rosenberg


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte tisdagen den 11 januari 1916 å Hotel Kämp. Närvarande: herrar Brotherus, Bröderman, Carlson, Gordie, Hollertz, Frentz, Larsson, Leibowitsch, Lönnqvist, Löthner, Nyblin, Peder, B. Wasastjerna, L. Wasastjerna, Timiriasew, Wetterstrand samt undertecknad Garoff.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Som ny medlem antogs banktjänstemannen Alf af Forselles.

§ 3 § 6 i protokollet för november mötet förklarades, och var meningen med densamma att regler för utlåningen ur biblioteket skulle utarbetas.

§ 4 Anslaget för nytt bokskåp för Fotografiamatörklubbens bibliotek höjdes till tre hundra (300:-) Fmk. Styrelsen fick i uppdrag att afgöra hurudant skåp som skulle inköpas.

§ 5 Täflan om Kodak pokalen uppsköts till maj mötet.

§ 6 Till motivtäflan hade icke inlämnats några bilder.

§ 7 Ordföranden uppläste ett bref ifrån Fotografiamatörklubben i Tammerfors med en förfrågan om Kristinestads Fotografiamatörklubb finge ansluta sig till klubbarnas gemensamma täflingar och när Fotografiamatörklubben i Helsingfors ansåg att Fotografiamatörklubben i Kristinestad lämpligast kunde utlysa en täflan. Klubben beslöt besvara förfrågan om anslutningen jakande och samtidigt föreslå att Fotografiamatörklubben i Kristinestad skulle utlysa täflan våren 1917.

§ 8 För klubben förevisades bilder från senaste, klubbarnas gemensamma täflan som hållits i Tammerfors. Klubben beslöt att i bref till Fotografiamatörklubben i Tammerfors påpeka att en af de prisbelönade bilderna var försedd med glas, hvilket är i strid med täflingsreglerna.

§ 9 Herr Nyblin höll ett referat ur Svenska Fotografen öfver en artikel ”Inledningsanförande till Bildkritik” af Thure Sellman. Referatet illustrerades af ett antal fotografier och skioptikonbilder.

§ 10 Efter herr Nyblins referat afåts en gemensam supé.

§ 11 Härpå höll herr Tallgren ett med skioptikonbilder illustrerat föredrag öfver en resa i Spreewald, hvarpå herrar Carlson och Leibowitsch förevisade ett antal skioptikonbilder.

In fidem Sergej Garoff


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 1 februari 1916 å Hotel Kämp. Närvarande: herrar Brotherus, Carlson, Engström, Grentz, Gordie, Hollertz, Johansson, Jonasson, Larsson, Levon, Löthner, Lönnqvist, Maurin, Mellenius, Nyblin, Peder, Rosenberg, Schohin, Savonius, Spjut, Tallgren, Timiriasew, von Tobiesen, samt undertecknad Garoff.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Som nya medlemmar antogos herrar Oskar (?) Levin och Felix Jonasson.

§ 3 Ordföranden meddelade att nytt biblioteksskåp inköpts för Fmk 300:-

§ 4 Ing. Löthner uppläste biblioteksstadgar från år 1896 och gjorde med dem som grund förslag till nya stadgar för biblioteket, hvilket förslag med små förändringar godkändes. De nya stadgarna lyda: ”Ordningsregler för Fotografiamatörklubbens i Helsingfors bibliotek” § I. Fotografiamatörklubbens bibliotek, som vårdas af en inom styrelsen utsedd bibliotekarie, är tillgängligt under klubbens möten då böcker, tidskrifter och bilder kunna åt klubbmedlemmar utlånas. Not.) Tillträde till biblioteket kan äfven beredas medlem af klubben under andra tider än under pågående möte efter därom gjord anmälan till bibliotekarien. § II. Längsta utlåningstiden är en månad. Under maj månad lånade arbeten behöfva dock ej återlämnas förrän nästföljande september månad. Hvarje lån bör undertecknas i en för ändamålet framlagd journal. § III. Förkommer lånadt gods, eller uppstår skada därå genom låntagarens förvållande äger denna ersätta skadan enligt styrelsens bestämmande. § IV. Försummar låntagare att inom bestämd tid återställa lånadt gods, vare han skyldig att för hvarje lån till klubbens kassa erlägga en plikt af 25 penni per utöfver tiden löpande vecka. Har det lånade ej återställts inom tre månader efter förfallotiden ankommer det åt bestyrelsens pröfning huruvida den försumlige skall anses berättigad till vidare lån ur klubbens bibliotek eller ej.

§ 5 Ett förslag att utfärda medlemskort åt samtliga klubbens medlemmar uppsköts tillsvidare på grund af dyrtiden.

§ 6 Till motivtäflan, motif ”Julbild”, hade inlämnats 1 bild med motto ”Ungkarl Jul”. Prisjuryn tilldelade densamma 4 points.

§ 7 Herr Daniel Nyblin påbörjade ett med talrika skioptikonbilder illustrerat synnerligen intressant referat öfver kaptenerna Amundssens och Scotts sydpolsexpeditioner.

In fidem Sergej GaroffProtokoll fördt vid F.A.K.:s prisnämnds sammanträde den 1 februari.

Till bedömande hade inlämnats en bild hörande till motivet ”Julbild”. Juryn enades om att tilldela fotografin 4 (fyra) points. Helsingfors 1 februari 1916. Nils Wasastjerna Harald Rosenberg G. Engström


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 1 mars 1916 å Hotel Kämp. Närvarande: herrar Brotherus, Carlson, Frentz, Hollertz, Larsson, Lönnqvist, Nyblin, Peder, Rosenberg, Savonius, Schohin, Tallgren, Timiriasew, von Tobiesen, Wetterstrand, samt undertecknad Garoff.

§ 1 Protokollet från föregående möte justerades.

§ 2 Öfverste Timiriasew skänkte till klubben en kollektion om 120 bilder att af klubben utlottas till förmån för Finska Röda Korset.

§ 3 Till motivtäflan hade inga bilder inlämnats.

§ 4 Herr Nyblin fortsatte sitt vid föregående möte påbörjade referat öfver kapten Scotts och kapten Amundsens sydpols expeditioner. Referatet som var mycket intressant illustrerades med ett stort antal skioptikonbilder.

In fidem Sergej Garoff


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 4 april 1916 å Hotel Kämp. Närvarande: herrar Brotherus, Bröderman, Carlson, Engström, Frentz, Gordie, Hollertz, Holmström, Johansson, Larsson, Leibowitsch, Lönnqvist, Löthner, Maurin, Mellenius, Nyblin, Peder, Rosenberg, Savonius, Schohin, Tallgren, Timiriasew, B. Wasastjerna, Westerlund, Wetterstrand samt undertecknad Garoff.

§ 1 Protokollet för föregående möte justerades.

§ 2 Prisjuryns protokoll upplästes. Till skioptikontäflan hade inlämnats 6 kollektioner. Första priset tilldelades mottot ”Finska vyer” herr Gunnar Lönnqvist, och andra priset mottot ”Vinter” öfverste I. Timiriasew. Till motivtäflan med motif ljuseffekter på snö hade inlämnats 9 bilder. Prisjuryn tilldelade dem följande antal points. Mottot ”Mot solen” 8 p. ”Klippor” 7 p. ”Landsvägen”, ”Solsken” och ”Drifvor i sol” 6 p. ”Snö” och ”Skidspår” 5 p. samt ”Wintersol” och ”Potatiskällare” 3 p.

§ 3 På grud af att artisten Ehrström afgått från klubben invaldes doktor Wetterstrand i prisjuryn för klubbens interurbana täflan.

§ 4 Herr Tallgren höll ett med talrika skioptikonbilder illustrerat föredrag om sevärdigheter i Finland.

§ 5 Ingeniör Löthner höll ett föredrag om stadsplanerings- och kajarbetena på Bus- och Sandholmarna. Föredraget illustrerades af skioptikonbilder.

In fidem Sergej Garoff


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors prisnämndens sammanträde den 4 april 1916.

§ 1 Till skioptikontäflan hade inlämnats 6 kollektioner med respektive motton: ”Höst” 7 bilder, form. 8,3×8,3 ”Vinter” 8 bilder, 8,3×8,3 ”Vår” 7 bilder, 8,3×8,3 ”Sommar” a) 9 bilder, 8,3×8,3 ”Friska vyer” 6 bilder och form. 9×12 ”Sommar” b) 6 bilder och form. 9×12

§ 2 Juryn beslöt enhälligt tilldela I priset åt mottot ”Finska vyer”, II priset åt mottot ”Vinter”.

§ 3 Till månadstäflan: ”Ljusefekter på snö” hade inlämnats 9 bilder med mottona: Wintersol, Landsvägen, Klippor, Snö, Skidspår, Potatiskällare, Solsken, Mot solen, och Drifvor i sol.

§ 4 Juryn tilldelade mottot ”Mot solen” 8p., ”Klippor” 7p., ”Landsvägen”, ”Solsken” o. ”Drifvor i sol” 6p., ”Snö” och ”Skidspår” 5 p., samt ”Wintersol” och ”Potatiskällare” 3 p.

Helsingfors den 4 april 1916. G. Engström Harald Rosenberg Nils Wasastjerna


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 2 maj 1916. Närvarande: herrar Carlson, Englund, Fagerroos, Gordie, Hollertz, Jonasson, Jakobsson, Lönnqvist, Maurin, Mellenius, Nyblin, Peder, Rosenberg, Schohin, Tallgren, Timiriasew, B. Wasastjerna, Wetterstrand, samt undertecknad Garoff.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Fotografiamatörklubben i Helsingfors beslöt föreslå att kommande säsongs interurbana täflingar skulle ordnas så att Fotografiamatörklubben i Tammerfors skulle anordna täflan i oktober 1916, Fotografiamatörklubben i Wasa i januari 1917, samt Fotografiamatörklubben i Kristinestad i maj 1917.

§ 3 Fotografiamatörklubben beslöt att under instundande klubbår anordna följande täflingar: 1) Vid septembermötet täflan med utfärdsbilder. 2) Vid oktobermötet (årsmötet) årstäflan. 3) Vid novembermötet täflan om pigmentpokalen. 4) Vid decembermötet motivtäflan med motif ”Spegling i vatten”. 5) Vid januarimötet täflan om ”Kodak Portrait Pokal”. 6) Vid februarimötet motivtäflan med motif ”Arbete”. 7) Vid marsmötet Skioptikontäflan. 8) Vid aprilmötet motivtäflan med motif ”Nattbild i det fria”.

§ 4 Bilderna böra inlämnas senast lördag kl 6 e.m. före resp. möte uti Finska Fotografiska Magsinet utom bilderna för ”Kodak Portrait Pokal” hvilka böra inlämnas uti Bögelunds Fotografiska Magasin.

§ 5 Årstäflan försiggår enligt följande regler: 1) Täflan är öppen för alla i Finland bosatta amatörer, hvarmed förstås personer, som af konstnärliga skäl eller för sitt nöjes skull syssla med fotografi utan att därför göra sig en förvärfskälla. 2) Täflan eger rum endast med kollektioner bestående af 3 bilder. Hvarje täflande kan inlämna en eller flere kollektioner. Val af formatet och utföringssätt i öfrigt ankommer på den täflande. 3) Hvarje kollektion bör förses med motto och åtföljas af ett på samma sätt märkt slutet kuvert, innehållande den täflandes namn och adress. Om täflande inlämnar flere kollektioner, bör hvarje kollektion förses med skildt motto. 4) Första och andra priset bestå af diplom jämte pokal, tredje priset af diplom, och är juryn berättigad att utveckla flere lika höga pris.

§ 6 Täflan om pigmentpokalen och täflan om Kodak Portrait Pokalen försiggå enligt tidigare fastställda regler.

§ 7 Klubben beslöt företa en utfärd till Sjundeå söndagen den 28 maj 1916 ifall tillstånd kunde erhålls.

§ 8 Till interurbana täflan hade inlämnats 4 bilder. Mottot ”Den gamla eken” tilldelades 1 andra pris. Vid öppnandet af namnsedel befanns fotografen vara öfverste I. Timiriasew.

§ 10 Herr Lönnqvist höll en mycket intressant demonstration öfver tillverkningen af oljebrombilder.

In fidem Sergej Garoff


Protokoll fördt vid Prisjuryns för Interurbana Täflingar sammanträde den 1sta maj 1916.

§ 1 Till täflingen vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors möte den 2dra maj 1916, hvilken omfattar ”Rumsinteriör” samt ”Dekorativt träd” hade inlämnats endast följande 4 bilder: ”Ett skämt”, ”Winter”, ”Silfvergran” och ”Den gamla eken”.

§ 2 Motto ”Ett skämt” återger tvänne afbarkade trädstammar i en nässlehop bakom ett plank. Juryn fann mottot passande, men bilden icke värd något pris, ty äfven i tekniskt afseende fyller bilden icke ens ett anspråkslöst mått.

§ 3 Motto ”Winter”. En grupp af snö och isklädda, unga granar. Juryn ansåg motivet utslitet och saknade orginalitet, hvarför bilden ej tilldelades pris.

§ 4 Motto ”Silfvergran”. Motivet framgår af mottot. Juryn tror, att trädet säkerligen genom sin silfverfärg värkat nog så dekorativt på sin plats i naturen, men å bilden värkar det endast rimfrost. Juryn fann bilden icke förtjänt af pris.

§ 5 Motto ”Den gamla eken”, ett par knotiga ekstammar i en backsluttning betäckt med fallet löf. Juryn fann bilden äga både förtjänster och fel och tilldelade den därför ett 2dra pris.

Juryn vill tillika uttala sitt djupa beklagande öfver det ringa deltagande, som kommit denna täflan (som så många andra) till del, ty visserligen ha 4 bilder deltagit i täflingen, men dessa voro alla utförda och inlämnade af samma person! Man få hoppas på ”bättre lycka nästa gång!” Daniel Nyblin G.A. Wetterstrand Björn Wasastjerna


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 12 september 1916 å Hotell Kämp. Närvarande: herrar Carlson, Englund, Gordie, Hackman, Leibowitsch, Lönnqvist, Peder, Rosenberg, Schohin, Tallgren, Timiriasew, Wetterstrand samt undertecknad Garoff.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden uppläste en skrifvelse från Fotografiamatörklubben i Odessa hvari Fotografiamatörklubben i Helsingfors inbjöds deltag i en af nämnda förening arrangerad fotografisk utställning den 17 november 1916 ”rysk tid”. Fotografiamatörklubben beslöt deltaga i nämnda utställning och genom cirkulär uppmana medlemmarna att inlämna bilder för granskning. Bilderna skola inlämnas senast lördagen den 14 oktober 1916 kl 6 e.m. uti Finska Fotografiska Magasinet. Klubbens prisjury utväljer sedan de bästa inlämnade bilderna. Vid extra möte den 20 oktober 1916 förevisas alla inlämnade bilder och prisjuryn meddelar hvilka den valt att sändas till utställningen i Odessa.

§ 3 På grund af att prisjuryn icke kunnat sammanträda och att många medlemmar icke haft reda på reglerna för täflan om utfärdspokalen uppsköts denna täflan till årsmötet den 10 oktober 1916.

§ 4 Diskussion uppstod om prisjuryns meddelande att den icke kunnat sammanträda. Herr Englund sade att brister funnits i prisjuryns handhafvande af sina uppgifter sådana som det att juryn icke haft reda på sig hvad täflingsreglerna vidkomma. Herr Rosenberg svarade å prisjuryns vägnar att densamma haft reda på täflingsreglerna. Härtill svarade herr Englund att har icke menat detta år utan en lång följd af år. Underteckand framhöll att täflingsreglerna ingått i klubbens cirkulär. Herr Lönnqvist påpekade att reglerna för utfärdspokalen icke ingått i cirkulär, vartill undertecknad svarade att jag icke kunnat finna reglerna för utfärdspokalen, men att jag ytterligare skulle söka desamma och utsända dem i cirkulärform till klubbens medlemmar.

§ 5 Sammanträdet afslöts med en gemensam supé.

In fidem Sergej Garoff


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors årsmöte tisdagen den 10 oktober 1916 å Hotel Kämp. Närvarande: herrar Brotherus, Carlson, Englund, Engström, Faltin, Gordie, Hollertz, Larsson, Lönnqvist, Löthner, Rosenberg, Schohin, Timiriasew, Wetterstrand, Åström samt undertecknad Garoff.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Sekreteraren uppläste den af klubbens styrelse afgifna årsberättelsen öfver klubbens 28de verksamhetsår.

§ 3 Skattmästaren uppläste en tablå öfver klubbens ekonomi utvisande den 10/10 1916 en behållning stor Fmk 1.098:51 förutom den Schulténska depositionen stor Fmk 500:-

§ 4 Revisorerna meddelde att de granskat räkenskaperna och att dessa befunnit sig i ordning.

§ 5 Sedan styrelsen utträdt och blifvit inkallad meddelade herr Engström å klubbens vägnar att den afgående styrelsen beviljats decharge.

§ 6 Skattmästaren uppläste ett förslag till klubbens inkomster och utgifter under året 1916/1917.

§ 7 Klubben beslöt prenumerera på Svenska Fotografen och i den mån det är möjligt bör den nya styrelsen prenumerera äfven på andra tidskrifter.

§ 8 Klubben tillsatte ingen referatkommitte då det inte finnes någonting att referera.

§ 9 Prisjuryns protokoll upplästes. I täflan om utfärdspokalen var antalet deltagare för litet. I årstäflan deltogo 6 kollektioner och tilldelades motto ”Knips” af herr Englund 1 första pris samt motto ”Natur” öfverste Timiriasew 1 andra pris.

§ 10 Medlemsafgiften bestämdes till Fmk 10:-

§ 11 Mötesdagen och möteslokalen bibehållos.

§ 12 Fotografiamatörklubben i Odessa hade sändt en skrifvelse hvari meddelades, att Fotografiamatörklubbens i Helsingfors anmälan om deltagande i Odessa utställningen emottagits, att inlämningsdagen af bilderna uppskjutits till den 1.11. 1916 ”rysk tid” samt att fotografiklubben i Odessa önskade en fotografi af Fotografiamatörklubbens i Helsingfors styrelse.

§ 13 I anledning af den i § 12 nämnda skrifvelse beslöt klubben att säda den önskade fotografin, och att prisjuryn har rätt att emottaga någon dag försenade bilder.

§ 14 Val förrättades med slutna sedlar. I den nya styrelsen blefvo invalda herrar Savonius med 13 röster, Hollertz med 12 röster, Carlson och Brotherus med 11 röster hvardera samt Gordie med 8 röster.

§ 15 Till revisorer valdes herrar Engström och Tallgren.

§ 16 I prisjuryn invaldes herrar: Engström, Nils Wasastjerna och Tallgren med herr Schohin som suppleant.

§ 17 Namnsedlarna för motiftäflingar bröts och tilldelades öfverste Timiriasew 1 pris för 15 points.

§ 18 Mötet afslöts med gemensam supé.

In fidem Sergej Garoff


Årsberättelse öfver Fotografiamatörklubbens i Helsingfors verksamhet under dess tjugoåttonde arbetsår 1915-1916 afgifven till årsmötet den 10 oktober 1916.

Under det tilländagångna arbetsåret har i klubben intagits 6 nya medlemmar mot 2 föregående år samt från densamma afgått 1 mot 10 föregående år. Medlemsantalet som vid senaste årskiftet var 50 är för närvarande 55 hvaraf en hedersledamot och en ständig medlem. Klubben har under det gångna året sammnträdt 9 gånger. Högsta antalet närvarande har varit 26, lägsta 13 samt medeltalet 18,2 deltagare mot 18 föregående år. Mötena hafva hållits å Hotel Kämp. Bibliotekets volymantal har icke undergått någon förändring och utgör för närvarande 300 volymer. Svenska Fotografer är den ända tidskriften som varit prenumererad. För biblioteket har anskaffats ett nytt bokskåp. Klubben föranstaltade den 28 maj en vårutfärd till Sjundeå. Uti densamma deltogo 12 medlemmar. Herr Nyblin har under arbetsåret hållit ett par referat ur Svenska fotografen, och ett synnerligen intressant med talrika skioptikonbilder illustreradt referat öfver Scotts och Amundsens Sydpolsexpeditioner. Herr Tallgren har hållit med ett skioptikonbilder illustreradt föredrag om en resa i Spreewald, samt ett äfvenså med skioptikonbilder illustreradt föredrag om sevärdheter i Finland. Ingeniör Löthner har hållit ett föredrag som belystes med skioptikonbilder om stadsplanerings och kajarbetena å Bus- och Sandholmarna. Herr Lönnqvist har hållit en demonstration om tillverkningen af oljebrombilder. Skioptikonbilder har förevisats vid flere möten. Bilderna hafva tagits och förevisats af herrar Tallgren, Carlson och Leibowitsch. Öfverste Timiriasew har skänkt till klubben en större kollektion bilder för att af klubben försäljas till förmån för Finska Röda Korset. Under året har inalles 7 täflingar varit utlysta nämligen årstäflan, täflan om utfärds pokalen, täflan om Kodak Portrait Pokalen, motiftäflingar, interurbana täflan, skioptikontäflan samt täflan i pigmenttryck. I årstäflan deltogo 12 kollektioner. Täflan om utfärdspokalen är uppskjuten till årsmötet. Till täflan om Kodak Portrait Pokal hade icke inlämnats tillräkligt antal bilder. Deltagandet i motiftäflingarna har varit ringa i det att till två af desamma inga bilder inlämnats. I interurbana täflan deltogo 4 bilder och utdelades 1 andra pris åt öfverste Timiriasew. I skioptikon täflan deltogo 6 kollektioner om 6 bilder hvarje samt utdelades 2 pris. Till täflan om pigmentpokalen hade inga bilder inlämnats. Klubbens inkomster och utgifter under det gångna verksamhetsåret samt dess ekonomiska ställning vid årets slut framgår af bifogade af skattmästaren uppgjorda tablå, utvisande en behållning af Fmk 1.098:51 förutom den Schulténska donationen, stor Fmk 500:-. Helsingfors den 10 oktober 1916. Ernst Carlson Sergej Garoff Karl Hollertz Ivar Gordie


Protokoll fört vid Prisjuryns sammanträde den 9 okt. 1916 i och för bedömande av insända bilder till den s.k. årstävlingen.

§ 1 Inlämnade voro 6 kollektioner: I. Motto ”Landskap” (1) Visar en amatörs första försök. Motiven utan ngt intresse, utförandet och monteringen ytterst skrala (se kartongen på snölandskapet). II. Motto ”Landskap” (2) Endast en av bilderna anslående. De övriga oroliga, spec. det splittrade trädet. III. Motto ”Foto”. Vinterbilden utmärkt. Skärgårdsbilden tämligen ordinär och den tredje alldeles för orolig. IV Motto ”Försök”. Ett av försöken mycket bra. Bilden av svanarna för mörkt kopierad, värkar hård. Stadsvyn ointressant. V Motto ”Natur”. En rätt god kollektion, som tyvärr dock neddrages av den intresselösa skogsinteriören. Vinterbilden förträfflig, önskvärdt hade dock varit detaljer i stammarna. Den tredje en god bild. VI Motto ”Knips”. En anslående kollektion, tyvärr dock ej jämn i det att molnstudien står betydligt efter, värkar något suddig. Skogsvägen synnerligen lyckad såväl stämningen som luftperspektivet samt det tekniska utförandet. Hamnvyn förträfflig (obs. värkan av roddaren i förgrunden). Juryn beslöt enhälligt tilldela motto ”Knips” första priset och ”Natur” andra priset.

§ 2 Till tävlan om utfärdspokalen hade inlämnats endast tvänne kollektioner, varför ett bedömande ej kom till stånd.

Helsingfors d. 9 okt. 1916 G.A. Wetterstrand Harald Rosenberg G. Engström


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors sammanträde tisdagen den 7 november 1916 å Hotel Kämp. Närvarande: herrar Carlson, Englund, Faltin, Gordie, Hollertz, Jonasson, Lönnqvist, Rosenberg, Savonius, Schohin, Tallgren, Timiriasew och undertecknad Brotherus.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden meddelade, att vid styrelsesammanträde rollerna fördelats sålunda, att hr Carlson kvarstod som ordförande, hr Hollertz blev skattmästare, hr Gordie materialförvaltare, hr Savonius bibliotekarie samt undertecknad sekreterare.

§ 3 Härefter vidtog prisutdelning i motivtävlan, skioptikontävlan, årstävlan samt interurbana tävlan. I motivtävlan tilldelades överste Timiriasew första pris. Herr Lönnqvist erhöll första pris skioptikontävlan, överste Timiriasew andra pris. I årstävlan erhöll hr Fritz Englund första pris, överste Timiriasew andra pris. Slutligen tillerkändes överste Timiriasew andra pris i interurbana tävlan.

§ 4 Vid tävlan om pigmentpokalen erhöll vid omröstning en av hr. Lönnqvist gjord bild största antal röster (5 röster), hvarför hr. Lönnqvist tillerkändes pokalen.

§ 5 Undertecknad höll ett föredrag om ögats byggnad och funktioner jämförda med fotografiapparatens.

§ 6 Revisorerna föreslogo, att den Schulténska medaljen skulle tilldelas hr. Gunnar Lönnqvist.

§ 7 På förslag av överste Timiriasew beslöts att klubben i brev skulle anhålla om utklipp ur ryska tidningar av uttalanden, som röra de av klubben till Odessautställningen sända bilderna. Överste Timiriasew åtog sig godhetsfullt brevskrivningen.

§ 8 Härefter vidtog bortauktionering av en del av de överste Timiriasew skänkta bilderna. Auktionsförrättare var hr Tallgren, som med känd förmåga fullgjorde uppdraget. Auktionen inbragte en summa av 14 fmk 86 penni, hvilken summa tillfaller Finska Röda Korset.

§ 9 Efter mötet avåts en splendid supé.

In fidem Sven Brotherus


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors sammanträde tisdagen den 5 december 1916 å Hotel Kämp. Närvarande herrar: Bröderman, Carlson, Engström, Gordie, Hollertz, Johansson, Lönnqvist, Martin, Maurin, Rinne, Savonius, Schohin, Timiriasew, Wetterstrand, samt undertecknad Brotherus.

§ 1 Protokoll från föregående möte justerades.

§ 2 Ordföranden meddelade, att till nya medlemmar antagits Dr Juhani Rinne samt affärsmannen Vilhelm Martin.

§ 3 Ordföranden meddelade, att förfrågan gjorts huruvida klubben önskade en katalog över de i Odessautställningen deltagande bilderna. Klubben beslöt att icke beställa dylik katalog.

§ 4 Prisjuryns protokoll över motivtäflan ”Spegling i vatten” upplästes hvarjemte bilderna demonstrerades. Märkena ”Sjundeå” och ”Reflex” tilldelades 2 points, ”Kastelholm”, ”Vårutfärden 1916” samt ”Sommarkväll” 4 points. Märket ”Lugn” erhöll 5 points, ”Sjundby gård” 6 points och ”Aftonstämning” 8 points. Märket ”Stiltje” erhöll 9 points.

§ 5 Herr Lönnqvist demonstrerade några med vattenånga behandlade bromsilfverbilder. Genom detta förfaringssätt erhålla bilderna mera djup. Härefter vidtog silhouettfotografering av några klubbmedlemmar.

§ 6 Sedan supé avätits visades skioptikonbilder.

Im fidem Sven Brotherus


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors prisjurys sammanträde tisdagen den 5 dec. 1916. Närvarande herrar Engström, Schohin och Tallgren.

§ 1 Till motivtävlan ”Spegling i vatten” hade inlämnats 9 bilder med följande motton: ”Kastelholm”, ”Lugn”, ”Sommarkväll”, ”Stiltje”, ”Reflex”, Vårutfärden 1916″, ”Aftonstämning”, ”Sjundby gård” och ”Sjundeå”.

§ 2 Vid granskning av bilderna enades juryn om att tilldela märket ”Sjundeå” 2 points samt märket ”Reflex” likaså 2 points emedan dessa bilder ur konstnärlig synpunkt förfalla ointressanta, den förra därtill ytterst hård och den senare emedan molnens reflexer å vattenytan saknar motsvarighet å den å bilden synliga delen av himlen. Mottona ”Kastelholm”, ”Vårutfärden 1916” samt ”Sommarkväll” tilldelades enhvar 4 points emedan det förefalla som om respektive fotograf fattat som sin uppgift att genom speglingsbild i vattenytan noggrannast möjligt söka återge respektive landskapsbild. Samma uppfattning återge bilderna märkta ”Sjundby gård”, ”Lugn” och ”Aftonstämning” men äro dessa av högre konstnärligt värde synnerligen den sistnämnda af dessa, som tilldelats 8 points, medan märket ”Lugn” erhöll 5 och mottot ”Sjundby gård” 6 points. I märket ”Stiltje” framträder däremot en tydlig önskan hos fotografen att återge karaktäristika i en vattenspegling och ansåg sig juryn därför kunna tilldela densamma 9 points.

W. Schohin Bruno Tallgren G. EngströmProtokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors sammanträde tisdagen den 9 januari 1917 å Hotel Kämp. Närvarande herrar Carlson, Englund, Engström, Hollertz, Johansson, Larsson, Leibowitsch, Lönnqvist, Martin, Maurin, Mellenius, Nummelin, Nybom, Rinne, Savonius, Schohin, Timiriasew, Tobiesen, Wetterstrand samt undertecknad Brotherus.

§ 1 Protokollet från föregående möte justerades.

§ 2 Ordföranden meddelade att till ny medlem antagits kontoristen C.J.M. af Forselles.

§ 3 Herr Lönnqvist demonstrerade några av honom tagna silhouettfotografier av några klubbmedlemmar.

§ 4 Herr Leibowitsch förevisade ett antal skioptikonbilder.

§ 5 Seda supé avåtits blevo ett antal av de av överste Timiriasew skänkta bilderna bortauktionerade. Auktionen inbrakte en summa av Fmk 46:-

In fidem Sven Brotherus


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 6 februari 1917 å Hotel Kämp. Närvarande herrar: Carlson, Englund, Forselles, Gordie, Hollertz, Johansson, Larsson, Lebowitsch, Lönnqvist, Martin, Mellenius, Rinne, Rosenberg, Savonius, Schohin, Tallgren, Timiriasew, Tobiesen, herr Hällsten från Wasa samt undertecknad Brotherus.

§ 1 Protokollet från föregående möte justerades.

§ 2 Herr Lönnqvist föreslog en sänkning av antalet bilder för tävlan om Kodak porträttpokalen. Beslöts att styrelsen skulle vända sig till herr Nybom med en förfrågan huruvida en dylik sänkning av bildantalet kunde försiggå.

§ 3 Ordföranden meddelade, att till klubbarnas gemensamma tävlan inlämnats endast en bild under mottot ”Djurstudie”. Bilden, som tilldelats ett IIdra pris och var gjord av herr Mikael Ingman i Wasa, förevisades.

§ 4 Meddelades att en del av stansen till Schulténska medaljen blivit förstörd. Eventuella åtgärder i anledning härav överlämnades åt styrelsen.

§ 5 Prisjuryns protokoll över motivtävlan, mottot ”Arbete” upplästes. Signaturen ”Torsk” erhöll 9 points, ”Skördefolk” 8 p., ”Esbo” 7 p., ”Arbete” 6 p., ”Skog” 5 p., ”Fisk” 4 p., och ”Skämt” 3 p.

§ 6 Frågan om en vinterutfärd upptogs, men uppsköts till följande möte.

§ 7 Härefter förevisades autochrombilder av herr Schohin samt skioptikonbilder av Tallgren.

§ 8 Herr Lönnqvist utförde silhuettfotografering av ett antal klubbmedlemmar.

§ 9 Efter supén vidtog bortauktioneringen av en del av de bilder, vilka skänkts av herr Timiriasew. Auktionen inbrakte Fmk 43:65. Hela summan, som under auktionerna erhållits, utgör Fmk 104:51 och har överlämnats till Finska Röda Korset.

Im fidem Sven Brotherus


Protokoll fördt vid, den av Fotografiamatörklubben i Helsingfors för år 1917 tillsatta prisjurys sammanträde å Hotel Kämp, tisdagen den 6 febr. 1917 kl. ½ 7 e.m. Närvarande undertecknade Schohin och Tallgren.

§ 1 Till månadstävlan med motivet arbete hade inom behörig tid inlämnats 7 bilder märkta ”Torsk”, ”Skördefolk”, ”Esbo”, ”Arbete”, ”Skog”, ”Fisk”, samt ”Skämt”, och gällde det alltså att tilldela dessa points efter förtjänst.

§ 2 Märket ”Torsk” tilldelades, alldenstund den av samtliga bilder bäst avbildade hvad tävlingsmotivet åsyftade, 9 points. ”Skördefolk”, en förtjänstfullt tagen och väl utförd bild, uti vilken landskapet spelade en något för dominerande roll erhöll 8 points. Bilden, märkt ”Esbo” var en vältagen, vacker bild uti vilken landskapet dock var huvudsaken den erhöll 7 points. I bilden ”Arbete”, som tillerkänts 6 points var miljön för orolig; med 5 points belönades ”Skog”, 4 points ansågs bilden ”Fisk” böra erhålla och 3 points tillföll bilden signerad ”Skämt”. Helsingfors den 6 febr. 1917 Bruno Tallgren W. Schohin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 6 mars 1917 å Hotel Kämp. Närvarande herrar Carlson, af Forselles, Frentz, Hackman, Holmström, Hollertz, Jonasson, Larsson, Lönnqvist, Martin, Rinne, Savonius, Schohin, Tallgren, Timiriasew, Wetterstrand, samt undertecknad Brotherus.

§ 1 Protokollet från föregående möte justerades.

§ 2 Ordföranden meddelade, att tävlingsreglerna för Kodak porträttpokalen av herr Nybom förändrats på följande sätt: Tävlan om pokalen försiggår tre gånger. Vid varje tävlan böra minst 2 deltagare finnas. Den av de tävlande, som erhållit högsta poängantalet, får pokalen. Den första tävlan skulle försiggå vid majmötet.

§ 3 Ordföranden meddelade, att den försvunna hälften av stansen till den Schulténska medaljen ånyo blivit funnen. Styrelsen hade hos guldsmed Fagerroos anhållit om att få för klubbens räkning inköpa stansen, men hade denna anhållan avslagits. Vidare meddelades, att medaljen blivit överlämnad åt herr Lönnqvist.

§ 4 Ordföranden meddelade, att en herr Archangelsky i Samara anhållit om att få finska postkortvyer sig tillsända i utbyte mot ryska. Meddelandet föranledde intet uttalande.

§ 5 Prisjuryns protokoll över skioptikontävlan upplästes. I tävlan hade deltagit 6 kollektioner. Första priset tillerkändes herr Gunnar Lönnqvist för kollektionen ”Finska vyer”, andra priset herr I. Timiriasew för kollektionen ”Snö”, tredje priset herr F. Jonasson för kollektionen ”Småstadsbilder”.

§ 6 Frågan om en vinterutfärd upptogs, men fick förfalla.

§ 7 Härefter förevisades skioptikonbilder, varefter supé avåts.

In fidem Sven Brotherus


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 3 april 1917 å Hotel Kämp. Närvarande herrar Bröderman, Carlson, Englund, Frentz, Hollertz, Larsson, Lönnqvist, Schohin, Tallgren, Timiriasew, Tobiesen, B. Wasastjerna, Wetterstrand, Åström samt undertecknad Brotherus.

§ 1 Protokollet från föregående möte justerades.

§ 2 Ordföranden förevisade en till den av Wasa Fotografiklubb med mottot ”Rökare” utlysta interurbana tävlan. Bilden hade tilldelats ett 3dje pris och var utförd av herr Gunnar Laukkonen i Wasa.

§ 3 Härefter upplästes prisjuryns protokoll för motivtäflan ”Nattbild i det fria”. Bilden ”Höstnatt” tilldelades 9 points, bilderna ”Nattstämning”, ”Vinternatt”, ”Månsken I” och ”Månsken II” var och en 5 points.

§ 4 Herr Lönnqvist utförde åter silhouettfotografering av några klubbmedlemmar.

§ 5 Efter mötet avåts supé.

In fidem Sven Brotherus


Protokoll fördt vid den av Fotografiamatörklubben i Helsingfors för år 1917 tillsatta prisjuryns sammanträde å Hotel Kämp, tisdagen den 3 april 1917 kl. 7 e.m. Närvarande herrar Schohin och underteckand Tallgren.

§ 1 Till motivtävlan ”nattbild i det fria” hade inom stadgad tid inlämnats 5 bilder märkta ”Vinternatt”, ”Höstnatt”, ”Nattstämning”, ”Månsken I” samt, ”Månsken II”.

§ 2 Främst av samtliga bilder, och den som bäst återger nattstämning, är bilden ”Höstnatt” och tilldelades densamma 8 points. Bidlerna ”Nattstämning” och ”Vinternatt” återge utmärkt väl själfva ljuskällan utan störande ljusgårdar, men förefalla bilderna flacka och saknande djup. (Tidigare sedda som ljusbilder voro dessa bilder intresseväckande och vackra). Desamma tillföllo 5 points enhvar. Beträffande bilderna ”Månsken I” och ”Månsken II” måste framhållas, att desamma tagna vid månsken som de äro visserligen äro ovanligt väl utexponerade samt som sådana intressanta men återge ej den nattstämning som denna motivtävlan önskar återgifven. Desamma tilldelades äfven 5 points enhvar. W. Schohin Bruno Tallgren


Protokoll fört vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 8 maj 1917 å Hotel Kämp. Närvarande herrar Bröderman, Carlson, Engström, Faltin, C. af Forselles, Frentz, Gordie, Hackman, Hollertz, Holmström, Laurin, Leibowitsch, Lönnqvist, Mellenius, Nyblin, Rinne, Rosenberg, Savonius, Schohin, Timiriasew, Nils Wasastjerna, Wetterstrand samt undertecknad Brotherus.

§ 1 Protokollet från föregående möte justerades.

§ 2 Klubben beslöt föreslå att de interurbana tävlingarna under instundande saison skulle ordnas sålunda, att Fotografiamatörklubben i Helsingfors skulle anordna tävlan i oktober 1917, Fotografiklubben i Tammerfors i januari 1918 samt Wasa Amatörfotografklubb i maj 1918.

§ 3 Klubben beslöt att under instundande klubbår anordna följande tävlingar: Vid septembermötet tävlan om Kodak Portraitpokalen. Tävlingsreglerna äro, såsom tidigare omnämnts, följande: 1) Till tävlan om pokalen äro samtliga i klubben inskrivna medlemmar betättigade. 2) Tävlan sker med enskilda bilder med motiv ”portrait” och är varje tävlande berättigad att till varje tävlan inlämna högst 2 bilder, envar försedd med motto och förseglad namnsedel. Bildens storlek spelar ingen roll. 3) Tävlan eger rum vid tvenne särskilt utlysta möten, och för vid varje möte minst tvenne personer deltaga i tävlan. 4) Bilderna böra inlämnas senast lördag k. 6 före respektive möte i Bögelunds Fotografiska Magasin. 5) Pokalen tillfaller med full eganderätt den, som vid tävlan tilldelats priset. Den person, som erhållit högsta pointtalet, får priset. Vid oktobermötet årstävlan enligt skilda regler samt den av klubben anordnad interurbana tävlan med motiven ”Genrebild” och ”Motsolslandskap”. Vid novembermötet motivtävlan med motivet ”Byktvätt”. Vid decembermötet den andra tävlan om ”Kodak Portrait” pokalen. Vid januarimötet skioptikontävlan. Vid februarimötet motivtävlan med motivet ”Storm”. Vid marsmötet den tredje tävlan om ”Kodak Portrait” pokalen. Vid aprilmötet motivtävlan med motivet ”Fiske”.

§ 4 Herr Lönnqvist redogjorde för ”hikrografien”, en ny amerikansk metod för framställning av färgfotografier. Herr Nyblin underkastade metoden en kritik och uttalade som sin åsikt att metoden icke skulle finna praktisk användning.

§ 5 Dr. Hackman förevisade en serie intressanta skioptikonbilder från Mexiko.

§ 6 Efter mötet intogs gemensam supé.

In fidem Sven Brotherus


Protokoll fört vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors årsmöte tisdagen den 9 oktober 1917 å Hotel Kämp. Närvarande herrar Börderman, Carlson, Englund, Engström, C. af Forselles, Gordie, Johansson, Larsson, Savonius, Schohin, Tallgren, Timiriasew, L. Wasastjerna, Wetterstrand samt undertecknad Brotherus.

§ 1 Protokollet från föregående möte justerades.

§ 2 Ordföranden meddelade att det redan annonserade septembermötet blivit inhiberat på grund av ett misstag vid beställningen av lokal för mötet. Den till septembermötet utlysta tävlan om Kodak Portrait pokalen skulle i stället ske på årsmötet.

§ 3 Sekreteraren uppläste årsberättelsen över klubbens tjugonde verksamhetsår.

§ 4 Skattmästaren framlade en tablå över klubbens ekonomi utvisande den 9-X-17 en behållning stor Fmk 1.771:75 inklusive den Schulténska donationen Fmk 500:-

§ 5 Revisorerna meddelade att de granskat räkenskaperna och att dessa befunnit sig i ordning.

§ 6 Sedan styrelsen utträtt och efter en stund ånyo inkallats meddelade herr L. Wasastjerna å klubbens vägnar att den avgående styrelsen beviljats decharge.

§ 7 Skattmästaren framlade ett förslag till inkomst- och utgiftsstat för året 1917-1918. Förslaget godkändes av klubben.

§ 8 Klubben beslöt, att en eventuell prenumeration på tidskrifter skulle överlämnas åt den nya styrelsen.

§ 9 Till referatkommitén valdes herrar Lönnqvist och Wetterstrand.

§ 10 Härefter upplästes prisjuryns protokoll över de till årstävlan, den av klubben utlysta interurbana tävlan med motiven ”Motsolslandskap” och ”Genrebild” samt tävlan om Kodak Portrait pokalen inlämnade bilderna till årstävlan hade en kollektion om 3 bilder märkt ”Inga” inlämnats. Denna tilldelades 2dra pris och var gjord av hr Mikael Ingman i Wasa. Till den interurbana tävlan hade 6 bilder inlämnats, två med motivet ”Genrebild” och 4 med motivet ”Motsolslandskap”. Av de förra tilldelades en märkt ”Josef” ett andra pris, av de senare en märkt ”Sol” likaså ett andra pris. De övriga ansågs icke värda pris. Vid tävlan om Kodak Portrait pokalen tilldelades märket ”Försök” 5 p. samt ”Puppsen” 8 p.

§ 11 Medlemsavgiften fastställdes till Fmk 10:-

§ 12 Klubben beslöt att möteslokalen skulle bibehållas. Blev så frågan om mötesdagen. Herr Wetterstrand konstaterade, att klubbens liv småningom alltmera höll på att avtyna. Något borde göras för att ruffa upp klubben. Föreslog att möten borde anordnas varann månad. Herr Savonius frågade på vad det berodde att mötena under tidigare perioder vore livligare. Herr Gordie trodde icke att glesare möten vore botemedlet för det svalnade intresset. Föreslog att klubbens äldre medlemmar borde arbeta mera. Herr Engström föreslog likaså att mötena skulle hållas varann månad. Herr Englund höll på att styrelsen skulle sammankalla möten endast då verkligt gott program kan åstadkommas. Herr Gordie föreslog att i sistnämnda fall möten dock minst varann månad skulle försiggå. Detta förslag understöddes av herr Wetterstrand, som tillika påpekade att den tidigare på mötena brukliga bildkritiken icke får falla i glömska. – Efter diskussionen beslöt klubben, att styrelsen skulle avgöra när sammanträde bör äga rum, dock bör klubben sammanträda minst varann månad. Respektive tävlingar skulle eventuellt uppskjutas till nästkommande möte.

§ 13 Val av styrelse förrättades med slutna sedlar. Invalda blevo: herrar Englund och Wetterstrand med 13 röster vardera, herr Tallgren 11 röster, herr C. af Forselles 10 röster, samt herr Brotherus 5 röster. Närmast i röstetal voro herrar Schohin och Larsson med 4 röster, Hollertz och Engström med 3 röster, herr Bröderman med 2 röster samt herrar L. Wasastjerna och Tallqvist (?) 1 röst vardera.

§ 14 Till revisorer valdes herrar Larsson och Schohin.

§ 15 Till prisjuryn valdes herrar Engström, Schohin och B. Wasastjerna med herr Hackman som suppleant.

§ 16 Namnsedlarna till motivtävlingarna bröts och tilldelades herr G. Lönnqvist första pris för 24 points.

§ 17 Ordföranden meddelade, att till klubben anlänt en skrivelse från Wasa Amatörfotografklubb i vilken meddelades att klubben kommer att, såsom det har blivit föreslaget, anordna en interurban tävlan i maj 1918. Vidare meddelades i skrivelsen att klubbarna i Kotka och Kristinestad upphört med sin verksamhet. – I en skrivelse från Fotografiklubben i Tammerfors anhölls, att nämnda klubb finge uppskjuta sin interurbana tävlan till mars 1918. Denna anhållan godkändes av mötet.

§ 18 Mötet avslutades med en gemensam supé.

In fidem Sven Brotherus


Årsberättelse över Fotografiamatörklubbens i Helsingfors verksamhet under dess tjugonionde arbetsår 1916-1917 avgiven till årsmötet den 9 oktober 1917.

Under det tilländagångna arbetsåret har i klubben intagits 3 nya medlemmar. Ingen medlem har avgått från klubben. Medlemsantalet, som vid senaste årsskifte var 55 är nu 58 varav en hedersledamot och en ständig medlem. Klubben har under det gångna året sammanträtt 8 gånger. Högsta antalet närvarande har varit 23, lägsta 13 samt medeltalet 17,4 mot 18,2 föregående år. Mötena har hållits på Hotel Kämp. Bibliotekets volymantal har icke undergått någon förändring och utgör för närvarande 300 volymer. Ingen tidskrift har blivit abonnerad. Herr G. Lönnqvist har hållit ett föredrag över hikrografin samt en demonstration av med vattenånga behandlade bromsilfverbilder. Därjämte har han utfört silhuettfotografering av klubbens medlemmar. Herr S. Brotherus har hållit ett föredrag om ögats byggnad och funktioner. Skioptikonbilder har under flere möten förevisats av herrar Leibowitsch, Tallgren, och Hackman samt autochromebilder av Schohin. De av överste Timiriasew föregående år skänkta bilderna har under några möten blivit bortauktionerade. Auktionerna inbrakte tillsammans Fmk 104:51, vilken summa blivit överlämnad till finska Röda Korset. Till den av Fotografiamatörklubben i Odessa anordnade utställningar har särskilda medlemmar (7) insänt tillsammans 23 stycken bilder. Under året har inalles 4 tävlingar varit utlysta nämligen årstävlan, tävlan om Kodak Portrait pokalen, motivtävlan, samt skioptikontävlan. I årstävlan deltogo 6 kollektioner, till tävlan om Kodak Portrait pokalen hade icke tillräckligt antal bilder inlämnats. Tävlan uppsköts därför och reglerna ändrades. Till motivtävlan har inalles 21 bilder blivit inlämnade nämligen till den första 9, till den andra 7 och den tredje 5. I skioptikontävlan deltogo 6 kollektioner om 6 bilder per kollektion. 3 pris utdelades. Den Schulténska medaljen har tilldelats herr Gunnar Lönnqvist. Klubbens inkomster och utgifter under det gångna verksamhetsåret samt dess ekonomiska ställning framgår av bifogade av skattmästaren uppgjorda tablå, utvisande en behållning av Fmk 1.771:75 inklusive den Schulténska donationen stor Fmk 500:- Helsingfors den 9 oktober 1917. Ernst Carlson Savonius Sven Brotherus Leibowitsch


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 4 december 1917 å Hotel Kämp. Närvarande herrar Bröderman, Carlson, Englund, Faltin, af Forselles, Frentz, Garoff, Gordie, Hackman, Hollertz, Holmström, Johansson, Larsson, Leibowitsch, Lönnqvist, Maurin, Mellenius, Nyblin, Rinne, Rosenberg, Savonius, Schohin, Timiriasew, B. Wasastjerna, L. Wasastjerna, N. Wasastjerna, Wetterstrand samt undertecknad Brotherus.

§ 1 Protokollet från föregående möte justerades.

§ 2 Herr Wetterstrand meddelade, att den nya styrelsen fördelat rollerna sålunda, att herr Wetterstrand blev ordförande, herr C. af Forselles kassör, herr Englund bibliotekarie, herr Tallgren materialförvaltare samt undertecknad sekreterare.

§ 3 Ordföranden meddelade, att styrelsen beslutat att för instundande klubbår prenumerera på ”Nordisk Tidskrift för Fotografi” samt ”Amatörfotografen”.

§ 4 Ordföranden bragte frågan om huruvida nyligen komna, lösa tidskriftshäften skulle utlånas eller icke till diskussion. Herr Nyblin föreslog, att ifrågavarande häften nödvändigt böra utlånas för en kortare tid. Föreslog, att häftena skulle tillhandahållas i Nyblins Fotografiska Magasin till påseende och utlåning. Lånetiden skulle bli högst en vecka. Detta förslag godkändes efter en kortare diskussion. Därjämte föreslog herr B. Wasastjerna att bibliotekarien på mötena i korthet skulle referera de ankomna häftenas innehåll. Detta förslag vann understöd och godkändes av klubben.

§ 5 Prisjuryns protokoll över bilder inlämnade till motivtävlan, motiv ”Byktvätt”, samt till den andra tävlan om Kodak Portrait pokalen upplästes. Till den förra hade inlämnats tvänne bilder. Motto ”Sommaren 1917” tilldelades 3 points, motto ”Byke” 6 points. Till den senare tävlan hade likaså tvänne bilder inlämnats. Motto ”Prokuristen” tilldelades 8 p., motto ”Kisse” 6 p.

§ 6 Prisen för skioptikontävlan, motivtävlan samt årstävlan utdelades.

§ 7 Ordföranden herr Wetterstrand höll ett föredrag om olika slag av papper, särskilt framhållande att bilder gjorda på en del gasljuspapper genom behandlig med framkallningslösningar av olika utspädning samt genom olika lång exponeringstid kunna tilldelas olika toner.

§ 8 Herr Englund demonstrerade en av honom framställd förstoringsapparat.

§ 9 Herr Wetterstrand förevisade ett antal skioptikonbilder.

§ 10 Några av en klubbmedlem upphämtade fotografier underkastades kritik.

§ 11 Efter mötet avåts gemensam supé.

In fidem Sven Brotherus


Utlåtande af Fotografiamatörklubbens i Helsingfors prisjury, bestående af Herrar Engström, W.Schohin och Björn Wasastjerna, till klubbens sammanträde den 4 december 1917.

Till motivtäflingen, motiv byke, hade inkommit tvänne bilder märkta ”Sommaren 1917” och ”Byke”. Motto ”Sommaren 1917”. Det qvadratiska formatet är för flertalet bilder olyckligt. Så äfven här. Härtill kommer ytterligare att hufvudföremålet, den bykande qvinnan, är förlagd alldeles i midten af bilden. Bilden verkar ointressant. Bilden tilldelades 3 points. Motto ”Byke”. Denna bild synes juryn betydligt bättre. Dock kan äfven mot densamma göras anmärkningar. Stället för fotograferingen är ej illa valdt, men kameran hade bort vara plaserad på annat ställe, så att bykerskan icke kommit så långt åt vänster hvarigenom hennes ställning äfven blifvit mindre oskön. Monteringen och det tekniska utförandet tilltalande. Bilden tilldelades 6 points.

Porträttäflan om Kodak pokalen. Till denna täflan hade äfven inlemnats två bilder med motto ”Prokuristen” och ”Kisse”. Motto ”Prokuristen”. En god bild. Svårigheten att få fram detaljer i skuggorna lyckligt öfvervunnen. Något störande äro de ljusa fläckar i öfre kanten af bilden, hvarigenom koncentreringen i bilden något nedsättes. Det tekniska utförandet synes vara bra, ehuru det är svårt att bedöma, då bilden är täckt av glas, hvilket vid täflingar lämpligen borde undvikas. Bilden erhöll 8 points. Motto ”Kisse”. Maneret vackert, men ställningen icke lyckligt vald, då ansigtet setts för mycket nedifrån. Dessutom kan anmärkas, att de fördelar, som det använda förfarandet erbjuder icke af fotografen fullt utnyttjats, då bilden öfver hufvud saknar skuggor och dagrar och der sådana finnes, dessa äro olyckligt placerade. Bilden tilldelades 6 points.


Protokoll fört vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 17 september 1918 å Hotel Kämp. Närvarande herrar Carlson, Englund, af Forselles, Garoff, Hollertz, Larsson, Lönnqvist, Schohin, B.Wasastjerna, N. Wasastjerna, Wetterstrand samt undertecknad Brotherus.

§ 1 Protokollet från föregående möte justerades.

§ 2 Prisjuryns protokoll över bilder inlämnade till skioptikontävlan, tävlade om Kodak Portrait pokalen ävensom motivtävlan ”Storm” upplästes. – Till skioptikontävlan hade inlämnats 4 kollektioner om 6 bilder. Första pris tilldelades motto ”Skördearbete”, andra pris motto ”Sommar”. Av tvänne om Kodak Portrait pokalen tävlande bilder erhöll motto ”Friluftsporträtt” 9 poäng, motto ”Mirre” 7 p. Till motivtävlan hade inlämnats en bild ”Snöstorm”, vilken tilldelades 6 p.

§ 3 Frågan om tävlingarna för instundande klubbår upptogs. Herr Lönnqvist föreslog att motivtävlingarna då de väckt så litet intresse borde indragas. Mot detta förslag opponerade sig dock herrar Wetterstrand, B. Wasastjerna o.a., vilka ansågo att dessa tävlingar dock borde försiggå, men att motiven borde tagas så vida som möjligt. Efter diskussion enades klubben om motiverna ”Sommarlandskap” i decmber, ”Figurbild” i februari samt ”Vinterlandskap” i april. – Skioptikontävlan bestämdes till mars. – Beträffande de interurbana tävlingarna beslöts att klubben skulle föreslå att klubbarna i Wasa och Tammerfors skulle så fort som möjligt anordna tävlan, Helsingforsklubben däremot först i vår.

§ 4 Herr Englund föreslog, att klubben i vår skulle anordna en utställning. Detta förslag understöddes av herr B.Wasastjerna, varefter beslöts, att styrelen skulle vidtaga förberedande åtgärder.

§ 5 Några av ett par klubbmedlemmar upphämtade bilder underkastades kritik.

In fidem Sven Brotherus


Prisjuryns protokoll. Till prisjuryn har inlämnats för bedömande följande täflingsarbeten: 1. Till skioptikon täflan 4 kollektioner à 6 bilder hvarje försedda med motto: ”Sommar”, ”Sommarnöje”, ”Skördearbete” och ”Finska vyer”. 2. Till täflan om ”Kodak Portrait Pokal” har inlämnats två bilder med motto: ”Friluftsporträtt” och ”Mirre”. 3. Till motivtäflan ”Storm” – en bild med motto ”Snöstorm”. För ofvanstående täflingsbilder har juryn tilldelat följande pris och poäng: Skioptikonkollektionen försedd med motto ”Skördearbete” erhöll första priset, kollektionen motto ”Sommar” – andra priset. Tvänne bilder tävlande om ”Kodak Portrait Pokal” erhöllo: motto ”Friluftsporträtt” – 9 poäng, motto ”Mirre” – 7 poäng. Motivbilden motto ”Snöstorm” erhöll 6 poäng. Helsingfors den 16de September 1918. Amatörklubbens prisjuryn för detta år: Björn Wasastjerna W. Schohin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors årsmöte tisdagen den 22 oktober 1918 å Hotel Kämp. Närvarande herrar Allenius, Bröderman, Carlson, Englund, Forselles, Frentz, Gordie, Hollertz, Johansson, Larsson, Leibowitsch, Lönnqvist, Maurin, Piirinen, Rosenberg, Schohin, Tallgren, Timiriasew, Tengén, B. Wasastjerna, Wetterstrand samt undertecknad Brotherus.

§ 1 Protokollet från föregående möte justerades.

§ 2 Ordföranden meddelade att följande nya medlemmar intagits: herrar E. Allenius, ingeniör V. Donner, Torvald och Ragnar Nyblin, E. Piirinen samt Arne Tengén.

§ 3 Årsberättelsen över klubbens trettionde verksamhetsår 1917-18 upplästes av sekreteraren.

§ 4 Kassören uppläste en tablå över klubbens inkomster och utgifter under år 1917-18. Revisorerna meddelade, att de av dem granskade räkenskaperna befunnits vara i ordning.

§ 5 Sedan styrelsen avlägsnat sig och om stund ånyo inträtt meddelade herr Gordie att den beviljats decharge, varefter herr G. avtackade styrelsen för trägen verksamhet.

§ 6 Revisorerna meddelade, att den Schulténska medaljen detta år icke komme att utdelas.

§ 7 Beslöts att prenumeration av tidskrifter skulle överlämnas åt den nya styrelsen.

§ 8 Valet av referatkommitté uppsköts tillsvidare.

§ 9 Prisjuryns protokoll över årstävlan upplästes. Till tävlan hade inlämnats 11 kollektioner om 3 bilder. Följande pris utdelades: I pris kollektionen ”Metol” hr Fritz Englund, II pris koll. ”Terpsichore” hr Englund, ”Tenax” hr Englund, ”L” hr V. Richter, Fennia. III pris ”Sommarsol” hr Englund, ”*” hr Englund, ”Molnstämning” Albin Lindström, ingeniör Kuusankoski, ”Sommar” samma person, ”Blommor” hr Brotherus.

§ 10 Namnsedlarna till motivtävlan och tävlan om Kodak Portrait pokalen bröts. I pris i den förra tävlan erövrades av hr G. Lönnqvist, i den senare av samma person, vilken sålunda erövrat pokalen. Likaså bröts namnsedlarna till skioptikontävlan, varvid befanns att såväl I och II priset erövrats av hr G. Lönnqvist.

§ 11 Ordföranden uppläste en skrivelse från Wasa Amatörfotografklubb i vilken meddelades, att klubben komme att anställa en interurban tävlan med motiven ”Porträtt” och ”Rumsinteriör”. Bilderna skulle senast den 31 dec. inlämnas i H&H Schaumans Fotografiska Affär.

§ 12 På kassörens förslag beslöts att medlemsavgiften skulle höjas till Fmk 15:-

§ 13 Beslöts att möteslokalen tillsvidare skulle bibehållas. Mötesdagen skulle bli första tisdagen i varje månad.

§ 14 Vidtog så nyval av styrelse. Herrar Wetterstrand, Englund och Tallgren sade sig icke vidare kunna kvarstå. Valda blevo herrar Forselles och Brotherus med 15 röster, herr Schohin med 14 röster, herr Tenger med 9 röster samt Englund med 9 röster. Närmast i röstetal var herr Larsson med 7 röster. Sränkröste tillföllo herrar Donner (4), Tallgren och B. Wasastjerna (2), samt Frentz, Rinne o. Gordie (1). Då herr Englund tidigare uttryckligen avsagt sig inträde i hans ställe herr Larsson.

§ 15 Till revisorer utsågos herrr Tallgren och Rosenberg, till prisjury herrar Hackman, B. Wasastjerna och Schohin med hr Rosenberg som suppleant.

§ 16 Härefter förevisades de till skioptikontävlan inlämnade bilderna ävensom en del andra skioptikonbilder.

§ 17 Efter mötet avåts gemensam supé.

In fidem Sven Brotherus


Årsberättelse över Fotografiamatörklubbens i Helsingfors verksamhet under dess trettionde arbetsår 1917-1918 avgiven till årsmötet den 22 oktober 1918.

Under det tilländagångna arbetsåret har i klubben intagits 3 nya medlemmar. Då 5 medlemmar anmält sin avgång ur klubben är medlemsantalet numera 56, varav en hedersmedlem och en ständig medlem. På grund av de svåra politiska förhållandena har klubben sammanträtt endast tre gånger, nämligen till årsmöte i oktober ävensom i december och september månad. Antalet närvarande var vid årsmötet 15, vid decembermötet 28 samt vid septembermötet 12, sålunda i medeltal 18,3 mot 17,4 föregående år. Mötena ha hållits på Hotel Kämp. Bibliotekets volymantal har icke undergått någon förändring och utgör för närvarande 300 volymer. Tidskrifterna ”Nordisk Tidskrift för Fotografi” samt ”Amatörfotografen” ha blivit abonnerade. Herr Wetterstrand har hållit ett föredrag om toning av framkallningspapper genom variationer av exponeringen och framkallningen. Herr Englund har demonstrerat en förstoringsapparat. Därjämte har bildkritik förekommit under mötena. Skioptikonbilder har förevisats av hr Wetterstrand vid decembermötet. Under året ha inalles 5 tävlingar varit utlysta nämligen årstävlan, tävlan om Kodak Portrait pokalen, motivtävaln, interurbana tävlan samt skioptikontävlan. I årstävlan deltog endast en kollektion. Till de tre serierna av tävla om Kodak Portrait pokalen har varje gång inlämnats två bilder. Endast tvänne motivtävlingar ha egt rum. Till den första inlämnades två bilder, till den andra en. Till den interurbana tävlan inlämnades 5 bilder. Till skioptikontävlan slutligen inlämnades 4 kollektioner om 6 bilder. Klubbens inkomster och utgifter under det gångna verksamhetsåret samt dess ekonomiska ställning framgår av bifogade av skattmästaren uppgjorda tablå, utvisande en behållning av Fmk 2.042:76 inklusive den Schulténska donationen stor Fmk 500:- Helsingfors den 22 oktober 1918. Fritz Englund G.A. Wetterstrand Carl af Forselles Bruno Tallgren Sven Brotherus


Prisjuryprotokoll för bedömande af bilder hvilka inlämnats till Amatörklubbens årstäflan har prisjuryn emottagit 11 kollektioner om 3 bilder hvarje försedda med följande motto eller signatur: 1. ”Sommar” 2. ”Molnstämning” 3. ”Blommor” 4. ”Terpsichore” 5. ”Tenax” 6. ”Sommarsol” 7. * (oändlighetstecken) 8. L (monogram C.R.) 9. ”Metol” 10. W.W.W. 11. (stjärna av två trianglar) Enligt prisjuryns beslut blevo följande kollektioner med följande pris belönta: 1ta pris. Kol. ”Metol”. 2dra pris. Kol. ”Tenax”, ”Terpsichore” och L (monogam C.R.). 3dje pris. Kol. ”Blommor”, ”Sommar”, ”Sommarsol”, ”Molnstämning” och ”*”. Helsingfors den 21ta Oktober 1918. Björn Wasastjerna W. Schohin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 5 november 1918 å Hotel Kämp. Närvarande herrar Carlson, Englund, Hollertz, Leibowitsch, Lönnqvist, Löthner, Nummelin, Nybom, Piirinen, Rinne, Rosenberg, Schohin, Tengén, B. Wasastjerna, Wetterstrand samt undertecknad Brotherus.

§ 1 Ordföranden herr Brotherus meddelade, att styrelsen beslutit fördela rollerna sålunda, att Brotherus blev ordförande, herr Larsson sekreterare, herr Forselles kassör, herr Schohin materialförvaltare samt herr Tengén bibliotekarie. Samtidigt meddeldes, att sekreteraren för tillfället var bortrest.

§ 2 Protokollet för föregående möte justerades.

§ 3 Ordföranden meddelde, att styrelsen beslutit prenumerera på tidskrifterna Amatörfotografen, Nordisk Tidskrift för Fotografi samt Kamerakunst (Wien).

§ 4 Härefter vidtog utdelning av priser för årstävlan, motivtävlan, skioptikontävlan, interurbana tävlan samt tävlan om Kodak Portrait pokalen.

§ 5 Ordföranden uppläste en skrivelse från Fotografiklubben i Tammerfors i vilken meddeldes, att klubben i februari skulle anordna en interurban tävlan med motiven a) från frihetskriget, b) från livsmedelsnöden. Bilderna skulle inlämnas senast den 10 februari till handlanden Axel Engström, Tammerfors.

§ 6 Klubben beslöt anordna en interurban tävlan i maj med motiven ”Stilleben” och ”Snöbild”.

§ 7 Frågan om huruvida damer eventuellt skulle kunna intagas som medlemmar i klubben upptogs. Herr Nummelin tyckte att detta förslag var mycket bra. Man kunde ju eventuellt anordna pristävlingar för damer. Herrar Englund, Leibowitsch och Tengén understödde förslaget. Klubben beslöt uttala, att intet hinder föreligger för damers intagande i klubben, varjämte medlemmarna uppmanades bland sina dambekanta agitera för saken.

§ 8 Ordföranden refererade Hans Smidts handbok ”Photographisches Hilfsbuch für ernste Arbeit”, vilken därjämte demonstrerades.

§ 9 Herrar B. Wasastjerna o Leibowitsch förevisade skioptikonbilder.

In fidem Sven Brotherus


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors månadsmöte å Hotell Kämp tisdagen den 3 december 1918. Närvarande herrar G. Brotherus, S. Brotherus, V. Donner, af Forselles, Hackman, Hollertz, Holmström, Johansson, Leibowitsch, Lönnqvist, Maurin, Piirinen, Schohin, Timiriasew, N. Wasastjerna, Wetterstrand samt undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden meddelde, att klubbens mångåriga medlem G. Engström aflidit och hedrades hans minne genom uppstigning. Vid begrafningstillfället hade å grafven nedlagts en krans från klubben.

§ 3 Styrelen hade till ny medlem antagit magister Georg Brotherus.

§ 4 Den nya direktionen för Hotell Kämp hade meddelat, att klubben för hvarje möte torde erlägga 50 mark för belysningen. I anledning häraf uppstod en kortare diskussion, hvarvid framgick att de flesta dock voro villiga att tillsvidare stanna kvar å Hotell Kämp och blef det äfven klubbens beslut. Saken skulle arrangeras med Direktionen.

§ 5 Dr Hackman uppläste prisjuryns protokoll för December månads motivtäflan ”Sommarlandskap” och hade olika bilderna tilldelats följande poängtal: ”December 1918”- 9; ”Junikväll” – 8; ”Ensignette” – 8; ”Åskmoln” – 7; ”?” – 6; ”Regnmoln” – 4 samt ”Aftonstämning” – 3 poäng. Dessutom kritiserade Dr Hackman ingående hvarje bild.

§ 6 Herr E. Piirinen hade tillegnat klubben en af honom författad bok ”Walokuvaaja” och framförde ordföranden klubbens tack till författaren.

§ 7 Arkitekt N. Wasastjerna meddelade, att Salon Strindberg är upptagen ända till våren, hvarföre den beramade utställningen lämpligast torde kunna försiggå å Galerie Hörhammer och uppdrogos i anledning häraf åt styrelsen att skrida till erforderliga åtgärder. För att utställningen skulle utvisa hvad klubbarnas medlemmar kunna åstadkomma, skola fotografiklubbarna i Tammerfors och Wasa äfven inbjudas att deltaga. En jury granskar alla inlämnade bilder och de icke refuserade erhålla H:fors klubbens diplom. Utförandet fritt. Såväl inramade som oinramade bilder få deltaga.

§ 8 Till bildkritik hade inlämnats 3 bilder hvilka kritiserades af flere medlemmar.

§ 9 Arkitekt N. Wasastjerna föreslog att i samband med utställningen borde utställas äfven skioptikonbilder, hvilka skulle förevisas till ex. hvarannan kväll. Förslaget godkändes.

§ 10 På grund af att klubben icke var i tillfälle att disponera öfver sitt vanliga mötesrum, kunde några skioptikonbilder icke förevisas.

§ 11 Efter mötet afåts gemensam supé nere i restaurangen af de flesta mötes deltagarena.

Im fidem Olof Larsson


Prisjuryprotokoll. För bedömande af bilder hvilka inlämnats till Amatörklubben för Decembermötets motivtäflan ”Sommarlandskap” har prisjuryn emottagit sju (7) bilder försedda med följande motto eller signatur: ”Junikväll”, ”Aftonstämning”, ”Regnmoln”, ”Åskmoln”, ”Ensignette”, ”December 1918” och ”?” [frågetecken]. Enligt prisjuryns beslut tilldelades täflingsbilderna följande poängtal: ”December 1918” nio (9) poäng ”Junikväll” åtta (8) poäng ”Ensignette” åtta (8) poäng ”Åskmoln” sju (7) poäng ”?” sex (6) poäng ”Regnmoln” fyra (4 ) poäng ”Aftonstämning” tre (3) poäng Helsingfors den 3 December 1918. Björn Wasastjerna Victor Hackman W. Schohin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotell Kämp, tisdagen den 21 januari 1919. Närvarande herrar G. Brotherus, S. Brotherus, V. Donner, af Forselles, Hollertz, Johansson, Lönnqvist, Maurin, Piirinen, Rosenberg, Schohin, Tengén, Timiriasew, Åström samt undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Meddelades att klubben får hålla sina möten å Hotell Kämp på samma villkor som förut.

§ 3 Beslöt att styrelsen skulle gå i författning om att utställning i vår blir arrangerad å Galerie Hörhammer.

§ 4 Ordföranden meddelade om Wasaklubbens jubileumstäflan. Klubben beslöt utom täflan utställa en gemensam kollektion. Medlemmarna skulle underrättas genom cirkulär.

§ 5 Herr Lönnqvist förevisade ett antal krigsbilder (skioptikon) från Helsingfors, tagna af honom själf samt Herrar Rosenberg och Wasenius. Dessutom förevisade Herr Schohin ett antal äldre skioptikonbilder från klubbens samlingar.

§ 6 Mötet afslutades med gemensam supé.

In fidem Olof Larsson


[ ett brev från Wasa Amatör Fotografklubb inbunden bland protokollen

Wasa den 20 december 1918.

S. H. T. Då Wasa Amatörfotografklubb nu kan se tillbaka på en 25-årig verksamhet, har klubben beslutit att i samband med sin 25-års fest, den 1 mars 1919, anordna en fotografisk utställning, avsedd att giva en bild av klubbens verksamhet under de förgångna åren. Med utställningen avses därjämte att belysa amatörfotografins i allmänhet framåtskridande och nutida ståndpunkt och då klubben därför hoppas att för densamma vinna så allmän deltagande som möjligt, har utställningen förbundits med en fotografisk pristäflan mellan amatörer i landet. Festen jämte utställningens öppnande försiggår lördagen den 1 mars 1919 kl. ½ 8 e.m. i Stadshusets museisal i Wasa, hvarefter utställningen öppenhålles för allmänheten 2 – 9 mars. Motseende ett välvilligt intresse för saken även hos Eder, har klubben härmed äran att inbjuda Eder till deltagande. För utställningen gäller följande regler: Utställaren är berättigad att insända ett obegränsat antal bilder, äldre eller nya, oavsett om de äro förut prisbelönade eller ej, utom eller inom täflan. För tävlan äger deltagare att själv utvälja en kollektion, omfattande fem (5) av honom själv i fotografiskt avseende utförda bilder. I tävlan deltagande bilder böra vara försedda med motto och åtföljas av sluten namnasedel, upptagande den tävlandes naman och adress. Övriga bilder böra vara försedda med utställarens namn och adress. Samtliga bilder återsändas efter utställningen slut till resp. klubbar eller ägare. Anmälan om deltagande jämte uppgifter om bildantal och beräknad väggyta bör ske senast den 15 februari, varefter bilderna senast den 22 februari insändas till klubbens ekonom, Handlanden J.E. Nissi, Hovrättsesplanaden 4, Wasa. I tävlan utdelas följande pris: Ett Hederspris: ”Wasa Amatörfotografklubbs Jubileumspokal” av silver jämte klubbens jetong i silver & emalj. Ett I pris: Silvercigarretetui & klubbens jetong i silver & emalj. Ett II pris: Silverpokal & klubbens jetong i silver & emalj. Ett III pris: ½ ds. Silverskedar & klubbens jetong i silver & emalj. Ett IV pris: Klubbens jetong i silver & emalj jämte diplom. Ett V pris: Klubbens jetong i silver & emalj jämte diplom. Ett VI pris: Klubbens jetong i silver & emalj jämte diplom. Till ordförande i prisjuryn har klubben inkallat Direktör Daniel Nyblin i Helsingfors samt till medlemmar v. Häradshöfding Axel Tammelander i Tammerfors, Arkitekten A.M. Stenfors, Lektorn O.J. Danielson och Handlanden H. Schauman i Wasa med Disponent Uddström och Arkitekt Schoultz i Wasa som suppleanter.

Å WASA AMATÖRFOTOGRAFKLUBBS vägnar: Mikael Ingman Sekreterare Ordförande P. Richter ]


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 4 februari 1919. Närevarande Herrar S. Brotherus, Bröderman, V. Donner, af Forselles, Hollertz, Lönnqvist, Maurin, Piirinen, Rinne, Rosenberg, Schohin, Tengén, Wetterstrand, Åström samt undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Till ny medlem hade styrelsen antagit fru Ingeborg Tengén.

§ 3 Wasa Amatörfotografklubb hade i bref meddelat, att Herr Nyblin, som utsetts till prisdomare i klubbens jubileumstäflan, på grund af sjukdom icke kunnat emottaga uppdraget, och anhöll Wasaklubben därför att Fotografiamatörklubben i Helsingfors ville utse ny prisdomare i stället för Herr Nyblin. Till prisdomare utsågs Herr Nils Wasastjerna eller om denna var förhindrad, protokollsekreteraren Björn Wasastjerna.

§ 4 Beslöts, att klubbens ordinarie prisjury granskar de bilder som af klubben sändes till jubileumstäflan i Wasa.

§ 5 Ordföranden meddelade att Galerie Hörhammer önskar veta 2 veckor före utställningens början huru många rum som behöfves för utställningen och beslöt klubben att detta skulle iakttagas vid utsändandet af cirkulär om utställningen.

§ 6 Ordföranden uppläste ett förslag till cirkulär om utställningen, hvilket var af följande lydelse: S. H. F. För att giva en bild av Fotografiamatörklubbens i Helsingfors verksamhet under senaste tid har klubben beslutit anordna en fotografisk utställning den 27 april 1919. Klubbens samtliga medlemmar äro berättigade att deltaga i utställningen. Därjämte inbjudas klubbarna i Tammerfors och Wasa att antingen i sin helhet eller genom enskilda medlemmar deltaga. Utställningen öppnar söndagen den 27 april och fortgår till och med den 4 maj 1919. Utställningslokal blir Galeri Hörhammer i Helsingfors. I samband med utställningen kommer förevisning av skioptikon- och event. även autochromebilder att äga rum på tider, som framdeles bestämmas. Utställare är berättigade att insända ett obegränsat antal äldre eller nyare bilder, oberoende av om de förut äro prisbelönade eller icke. De kunna vara såväl inramade som oinramade och böra förses med utställarens namn och adress. Dessutom bör utställare ange huru stor väggyta han önskar för sina bilder. Samtliga bilder böra senast den 12 april 1919 kl. 12 p.d. insändas till AB Finska Fotografiska Magasinet Helsingfors. De till utställningen insända bilderna granskas av prisjuryn, som har rättighet att utesluta underhaltiga bilder, dock blir denna utgallring mycket liberal. Varje utställare erhåller ett särskilt utställningsdiplom. Vid utställningen utdelas 4 pris åt de bästa bilderna. Prisen bestå av pokaler av olika storlek samt klubbens vanliga diplom. Prisjuryn är berättigad att utdela flere pris av samma valör. Bedömandet sker kollektivt. Därjämte uppmanas de i utställningen deltagande personerna att godhetsfullt insända intressanta skioptikon- och autochromebilder i och för förevisning. Samtliga bilder skola så fort sig göra låter återsändas till resp. ägare. Prisjuryn består av följande medlemmar: Fil.dr. Herr Viktor Hackman, Fotograferna Herr Rangvald och Thorvald Nyblin, Protokollsekreterar Herr Björn Wasastjerna samt med.och kir.dr. Herr G.A. Wetterstrand. Suppleanter: Herr Ingeniör Eric Nummelin samt Fotografen Herr Harald Rosenberg. Å Fotografiamatörklubbens i Helsingfors vägnar Sven Brotherus Olof Larsson Ordförande Sekreterare

Cirkuläret godkändes av klubben.

§ 7 Prisjuryns protokoll för februari månads motivtäflan ”figurbild” upplästes af Dr Hackman. Till täflan hade inlämnats 5 bilder och hade desamma tilldelats följande poängtal: ”Lisa” – 9; ”Schlechte Zeiten” – 8; ”Bilderboken” – 5; ”Sommar” – 4; samt ”Byke” – 3 poäng. Härefter kritiserades varje bild af dr Hackman.

§ 8 Herr G. Lönnqvist höll ett föredrag om färgkänsliga plåtars företräden framför de vanliga samt demonstrerade tvänne bilder för att åskådliggöra resultatet.

§ 9 Till bildkritik hade inlämnats 10 bilder.

§ 10 Mötet afslutades med gemensam supé.

In fidem Olof Larsson


Prisjurysprotokoll För bedömande af bilder hvilka inlämnats till Amatörklubben för Februari mötets motivtäflan ”Figurbild” har prisjuryn emottagit fem (5) bilder försedda med följande motto: ”Bilderboken”, ”Byke”, ”Sommar”, ”Schlechte Zeiten” och ”Lisa”. Englit prisjuryns beslut tilldelades täflingsbilderna följande poängtal: ”Lisa” nio (9) poäng ”Schlechte Zeitung” åtta (8) poäng ”Bilderboken” fem (5) poäng ”Byke” tre (3) poäng ”Sommar” fyra (4) poäng Helsingfors den 4 Februari 1919. Victor Hackman W. Schohin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotell Kämp, tisdagen den 4 mars 1919. Närvarande Herrar Allenius, G. Brotherus, S. Brotherus, Bröderman, Garoff, Hackman, Hollertz, Johansson, Leibowitsch, Lönnqvist, Piirinen, Schohin, Tengén, Timiriasew samt undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden meddelade, att hvarken arkitekt Nils Wasastjerna eller protokollsekreterar Björn Wasastjerna kunnat åtaga sig uppdraget att fungera som prisdomare vid Wasaklubbens jubileumstäflan och hade Wasaklubben äfven underrättats om sakförhållandet.

§ 3 Till nya medlemmar hade styrelsen invalt magister R.M. Lindelöf samt fru Helmi Lindelöf.

§ 4 På därom gjord framställning beslöt klubben företaga en vinterutfärd till Munksnäs, söndagen den 16 mars, hvarom närmare skulle delgifvas medlemmarna per post.

§ 5 Dr V. Hackman uppläste prisjuryns protokoll för mars månads skioptikontäflan. Till täflan hade inlämnats endast en kollektion, försedd med mottot ”Snö” och hade densamma af prisjuryn tilldelats första priset. Bilderna förevisades och kritiserades af Dr Hackman.

§ 6 Dr S. Brotherus höll ett föredrag demonstrerat med skioptikonbilder om porträttfotografins utveckling.

§ 7 Herr Schohin förevisade ett antal äldre skioptikonbilder ur klubbens egna samlingar samt Herr Leibowitsch några bilder från Skyddskårsparaden.

§ 8 Mötet afslutades med gemensam supé.

In fidem Olof Larsson


Prisjuryprotokoll Till Fotografiamatörklubbens skioptikontäflan har inlämnats en kollektion om sex bilder (format 9×12) försedda med motto ”Snö” och hvilka i afseende å motiv hafva ett visst sammanhang med hvardera och hvilka icke hafva varit förut förevisade i klubben (se täflingsregler). Enligt prisnämndens beslut har kollektionen tilldelats första priset. Helsingfors den 3 Mars 1919. Victor Hackman W. Schohin Björn Wasastjerna


[ ur Wasabladet, Söndagen 23.3.1919

Wasa Amatörfotografklubb samlades i går kväll till en enkel 25:årsfest i stadshusets museisal. Programmet upptog en historik över klubbens verksamhet av lektor R. Ingman, ett intressant föredrag om amatörfotografins uppgift och betydelse av … G. Lundwall, skioptikonbilder m.m. Huvudnumret var den jubileumstävlingen, för vilken redogöres på annat håll i dagens blad. Av de 14 utställarna blevo följande prisbelönade: Hederspris hr. Fritz Englund, Helsingfors, 114,8 poäng 1 pr. hr. W. Schohin, Helsingfors, 96,5 p. 2 pr. hr Eine Lundwall, Wasa, 92,6 p. 3 pr. hr Oskar Grandell, Tammerfors, 84,2 p. 4 pr. hr William Lomer, Tammerfors, 82,8 p. 5 pr. lektor W. Ingman, Wasa, 78,2 p. 6 pr. hrr A. Tengén och I. Timiriasew, Helsingfors, vardera 76 poäng. Den i samband med jubileet anordnade allmänna fotografiutställningen är tillgänglig för allmänheten fr.o.m. i dag kl. 12-4 varje dag.


En vacker fotografiutställning öppnas i dag kl. 12 i stadshusets museisal. Utställningen anordnas av Wasa Amatörfotografklubb med anledning av klubbens 25-års jubileum och omfattar cirka 400 fotografier av olika storlek och kvalitet och med de mest omväxlande motiv. I sin helhet ger den intressanta utställningen en god föreställning om fotograferingskonstens höga nivå bland våra amatörfotografer. Utställarna representera alla olika delar av landet; de flesta äro dock från Wasa, Tammerfors och Helsingfors. Särskild uppmärksamhet tilldrager sig kollektionen av tävlingsbilder, som deltaga i föreningens jubileumstävlan. Det är kollektioner om 5 bilder i varje som tävla om jubileumspokalen och 6 andra pris. Verkliga mästerverk äro de fotografier – liknande etsningar – som insänts av märket ”25-års jubileum”. Ett utomordentligt fint arbete presteras även av märket ”Autochrom”, som utställer ett antal prov på fotografering i naturliga färger. ]


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 1 april 1919. Närvarande Herrar S. Brotherus, Dahlberg, V. Donner, Englund, af Forselles, Frentz, Hollertz, Jakobsson, Leibowitsch, Lindelöf, Lönnqvist, Rinne, Rosenberg, Schohin, Timiriasew och undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Meddelades att 7 medlemmar deltagit i vinterutfärden och beslöt klubben på förslag af ingenör Jakobsson, att alla deltagare skulle insända sina bilder till utfärdstäflan vid majmötet, hvarom styrelsen skulle meddela per cirkulär.

§ 3 Ordföranden meddelde, att styrelsen till nya medlemmar invalt artisten Eric Wasström, expeditören G.V. Fältmars, Herrar Hjalmar Thilman, John Lönnqvist, Sigfrid Lönnqvist och Erik Dahlberg.

§ 4 Upplästes tvänne artiklar om Wasa Amatörfotografklubbs jubileumsutställning, intagna i Wasabladet N268 för den 23 mars 1919. Af utställarena hade följande medlemar från klubben i Helsingfors blifvit prisbelönade: Hr Fritz Englund med Hederspris, 114,8 poäng; Hr W. Schohin med I pris, 96 poäng; Herrar A. Tengén och I. Timiriasew, hvardera med ett VI pris, 76 poäng. Beslöts att insända referat om saken till tidningarna.

§ 5 På grund af herr Hörhammers polemik i tidningarna i den s.k. Wiik-affären framställdes frågan huruvida det vore skadligt för klubben att föranstalta sin utställning i Galerie Hörhammer. Uppdrogs åt styrelsen, efter en kortare diskussion, att höra sig för om andra lämpliga lokaler kunna erhållas och rekommenderades bl.a. Vetenskapliga föreningarnas sal och Villan Hagasund.

§ 6 Herr W. Schohin uppläste prisjuryns protokoll för april månads pristäflan. Till täflan hade inlämnats 4 bilder af hvilka mottot ”Motsols” erhöll 8, ”Is” 7, ”Spår” 7 och ”Snö” 6 poäng. Herr Schohin kritiserade dessutom hvarje bild.

§ 7 Wasaklubben hade insändt till påseende en täflingsbild jämte prisjuryns protokoll från den af sagda klubb utlysta s.k. interurbana täflan.

§ 8 Herr Leibowitsch föevisade ett antal skioptikonbilder.

§ 9 Mötet afslutades med gemensam supé.

In fidem Olof Larsson


Prisjurynsprotokoll För bedömande af bilder hvilka inlämnats till Amatörklubben för April mötets motiftäflan ”Winterbild” har prisjuryn emottagit fyra (4) bilder föresdda med följande motto: ”Snö”, ”Is”, ”Motsols”, och ”Spår”. Enligt prisjuryns beslut tilldelades täflingsbilderna följande poängtal: Snö sex (6) poäng Is sju (7) poäng Spår sju (7) poäng Motsols åtta (8) poäng Helsingfors den 1 April 1919. Björn Wasastjerna W. Schohin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 6 maj 1919. Närvarande Herrar S. Brotherus, Englund, af Forselles, Fältmars, Nummelin, Schohin, Tengén, Björn Wasastjerna, Wetterstrand och undertecknad Larsson.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden tillkännagaf, att styrelsen slutligen beslutat föranstalta utställningen å Galerie Hörhammer.

§ 3 Herr B. Wasastjerna uppläste prisjuryns protokoll för den s.k. interurbana täflan, till hvilken hade inlämnats ändast en bild, försedd med mottot ”Alperna”. Densamma hade tilldelats ett III:dje pris och befanns tillhöra herr Oskar Strandell från Tammerfors.

§ 4 Till utfärdstäflan hade likaså inlämnats en bild, hvilken tilldelats III:dje pris. Herr B. Wasastjerna kritiserade ingående såväl denna som den för interurbana täflan afsedda bilden.

§ 5 Efter en kortare diskussion beslöt klubben en kurs i bromoljetryck så snart de därtill behöfliga färgerna blifva tillgängliga.

§ 6 För instundande klubbår beslöt sig klubben tillsvidare ändast för följande täflingar: Septembermötet täflan med bilder från det gamla Sveaborg. Oktober årstäflan Februari växter i det fria Mars skioptikontäflan April stadsinteriör. Dessutom fick styrelsen i uppdrag att föranstalta en täflan i bromoljetryck.

§ 7 Mötet afslutades med sedvanlig gemensam supé.

In fidem Olof Larsson[ Hufvudstadsbladet Torsdag 22.5.1919

Fotografiutställningen i Galleri Hörhammer.

År ha gått sedan Fotografiamatörklubben i Helsingfors senast anordnade en fotografiutställning och den som nu pågår är på sätt och vis att betrakta som en försöksballong, som en förberedelse till vad som komma skall. De förhållanden under vilket landets amatörfotografer arbetade senaste åren ha sannerligen icke varit gynnsamma. Materialurvalet har varit knappt och varorna ha icke varit sådana man önskat (detta har emellertid icke berott på handlandena på området, vilka gjort allt vad på dem ankommit för förbättrandet av situationen). Fotografiamatörklubben beslöt anordnandet av utställningen trots alla de svårigheter man visste skulle möta och klubben är att lyckönska till resultatet. Denna utställning är icke synnerligen omfattande, vare sig i avseende å utställarnas antal, men kvaliteten uppväger det som brister i kvantitet. Vid jämförelse med tidigare utställningar framträder här den konstnärliga halten hos bilderna på ett mycket fördelaktigt sätt, genomsnittsnivån är i detta avseende betydligt högre och många besökare skall säkert kunna draga värdefulla lärdomar av de utställda fotografierna, börjande med vanliga bromsilverbilder hela skalan igenom ända till färgfotografierna, och ur motiv-synpunkt sett börjande med stilleben och slutande med konstnärliga figur- och porträttfotografier. Det är att hoppas att den unga generationen, som sysslar med att i största allmänhet ”knäppa bilder”, genom besök på utställningen skall finna att man vid fotografering icke blott bör tänka på att åstadkomma en bild, utan en bild med stämning och liv, en bild där allt som syns befinner sig på den rätta platsen och har den rätta belysningen eller med andra ord en bild som verkar komponerad och beräknad. Utställningen är förtjänt av intresserad uppmärksamhet, Nils W. ]


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 16 September 1919. Närvarande, Herrar Dahlberg, Johansson, Leibowitsch, Maurin, Nummelin, Piirinen, Rinne, Rosenberg, Schohin, Tengén, Timiriasew, B. Wasastjerna, Wetterstrand samt undertecknad Larsson. Emedan ordföranden, Dr Brotherus, bortflyttat från orten, tjänstegjorde herr af Forselles som ordförande.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden meddelde, att styrelsen till ny medlem invalt protokollsekreteraren R. Lundqvist.

§ 3 För klubben förevisades en tysk prislista å fotografiska tillbehör och plåtar. På grund af den alltför stora prisskillnaden å s.k. plåtar, anmodades ordföranden att vända sig till våra fotografiska affärer med förfrågan huruvida dessa icke kunde bevilja klubbmedlemmarna rabatt å köpta varor.

§ 4 Styrelsen uppmanade klubbmedlemmarna att till novembermötet inlämna bilder, tagna å den s.k. Sveaborgsfärden.

§ 5 Meddelades, att någon kurs i bromoljetryck icke kunnat föranstaltas på grund af brist på papper.

§ 6 Beslöts att hålla årsmötet den 21 Oktober.

§ 7 Herrar Leibowitsch och Schohin förevisade skioptikonbilder.

§ 8 Efter mötet afåts gemensam supé.

In fidem Olof Larsson


Protokoll fört vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors årsmöte tisdagen den 21 oktober 1919 å Hotel Kämp. Närvarande herrar G. Brotherus, S. Brotherus, Carlson, Dahlberg, Donner, Englund, Forselles, Gordie, Hollertz, Leibowitsch, Lundqvist, Lönnqvist, Martin, Maurin, Rinne, Rosenberg, Schohin, Tengén, Thielman, Tobiesen, Timiriasew, B. Wasastjerna, Westphal, Wetterstrand. Som ordförande fungerade såsom tidigare herr af Forselles. Enär ordinarie sekreteraren var frånvarande fördes protokollet av herr S. Brotherus.

§ 1 Protokollet från föregående möte justerades.

§ 2 Sekreteraren uppläste årsberättelsen över klubbens verksamhet under det gångna klubbåret. Ordföranden meddelade att styrelsen till medlem i klubben invalt Herr Ragnar Nyblin.

§ 3 Skattmästaren redogjorde för klubbens inkomst och utgiftsstat under arbetsåret 1918-1919. Behållningen utgjorde Fmk 1.409:01 inklusive den Schuténska depositionen Fmk 500:-

§ 4 Efter det styrelsen varit en stund frånvarande meddelade hr Wetterstrand att den beviljats decharge.

§ 5 På förslag av revisorerna beslöt klubben tilldela herr Sven Brotherus den Schulténska medaljen.

§ 6 Klubben beslöt att under det kommande klubbåret prenumerera på följande tidskrifter Photogr. Rundscahu u. Mitteilungen, Amatörfotografen samt Nordisk Tidskrift för Fotografi.

§ 7 På förslag av skattmästaren höjdes årsavgiften till Fmk 20:-

§ 8 Som mötessal beslöt klubben bibehålla den tidigare, Hotel Kämp. Mötesdagarna diskuterades icke.

§ 9 Förrättades så val av ny styrelse. Herrar Brotherus och Larsson sade sig icke vidare kunna kvarstå. Valda blevo: herr Schohin 22 röster, herr Rinne 21 röster, herr af Forselles 19, herr Dahlberg 16 samt herr Tengén 14 röster. Vidare erhöll herr Westphal 7, herr Wetterstrand 5, herr Donner 4, herrar Carlson och Timiriasew 2 röster samt herrar B. Wasastjerna, Leibowitsch och Tobiesen 1 röst.

§ 10 Till revisorer återvaldes herrar Rosenberg och Tallgren.

§ 11 Vid val om prisjury beslöt klubben återvälja herrar Schohin, B. Wasastjerna och Hackman. Till suppleant valdes herrar Rosenberg och Wetterstrand.

§ 12 Beslöts att styrelsen vid behov skulle utse referanter.

§ 13 Prisjuryns protokoll över årstävlan upplästes. Till tävlan hade inlämnats 10 kollektioner om 3 bilder. Av dessa tilldelades motto ”Argent” I pris, motto (månskära) II pris samt motto ”Mot ljus” III pris. Vid brytning av namnsedlarna befanns I priset hava tillfallit herr Fritz Englund, II priset samma person samt III priset bergsingeniör Rufolf Lorentz, Wiborg.

§ 14 Upplästes en skrivelse från Wasa Amatörfotografklubb. Klubben utlyste en interurban tävlan med motiven ”Barnporträtt” och ”Hantverkare i arbete”. Bilderna till denna tävlan skulle senast den 31 dec. 1919 inlämnas till handlanden Y.E. Nissi, Wasa.

§ 15 Styrelsen hade vid senaste styrelsesammanträde brutit namnsedlarna till motivtävlingarna. Härvid befanns, att herr Fritz Englund erhållit 24 p., herr Sven Brotherus 20 p., herr G. Lönnqvist 12 p. samt herr Tengén 9 p. Priset tillföll sålunda herr Englund och utdelades vid mötet. – Vid klubbens skioptikontävlan befanns herr Sven Brotherus hava erhållit I pris samt vid vårutfärdstävlan herr Sven Brotherus III pris.

§ 16 Vid den av klubben i maj anordnade utställningen tilldelades herrar Fritz Englund, W. Schohin samt G. Lönnqvist I pris, herrar G. Frentz, V. Donner II pris, herrar V. Jakobsson och Åström III pris. Prisen utdelades vid mötet.

§ 17 Herr Westphal höll ett synnerligen intressant och väl utfört föredrag om sina resor i Skandinavien och Tyskland under krigsåren. Föredragaren lovade framdeles förevisa fotografier event. skioptikonbilder från Tyskland.

§18 Efter mötet avåts en gemensam supé.

In fidem Sven Brotherus


Årsberättelse öfver Fotografiamatörklubbens i Helsingfors verksamhet under dess trettiondeförsta arbetsår (1918-1919), afgifven till årsmötet den 21 Oktober 1919.

Medlemsantalet utgjorde vid början af detta verksamhetsår 56. Under året hafva 17 nya medlemmar invalts i klubben. Emedan 4 medlemmar afgått och 1 aflidit, utgör medlemsantalet vid årsmötet 68, hvaraf en hedersledamot, en ständig medlem och tvänne damer. Klubben har under det förflutna klubbåret sammanträdt å Hotel Kämp regelbundet inalles 9 gånger. Högsta antalet närvarande har varit 22 (vid årsmötet), lägsta 13 (vid Majmötet) samt medeltalet 16,3 emot 18,3 föregående år. Bibliotekets volymtal utgjorde vid början af klubbåret 300. Styrelsen har inköpt följande böcker: Photografisches Praktikum af Ludwig David, Praktische Rezeptsammlung af Hans Spörl och Verbesserung mangelhafter Negatives af Dr G. Hauberrisse. Dessutom har tillkommit genom prenumeration: Nordisk tidskrift för fotografi samt Photografische Rundschau und Mitteilungen. Herr G. Lönnqvist har hållit ett föredrag om färgkänsliga plåtars företräden framför de vanliga plåtarna, och doktor Sven Brotherus om porträttfotografins utveckling. Dr Sven Brotherus har refererat och demonstretar Hans Schmidts handbok Photografische Hilfsbuch für erste Arbeit. Bildkritik har förekommit ändast å februarimötet därvid för kritik framlagts 10 bilder. Skioptikonbilder hafva förevisats å alla andra möten utom vid December-, Februari- och Majmötena. Vid årsmötet förevisades bilder af herr G. Lönnqvist, vid novembermötet af hrr Björn Wasastjerna och Leibowitsch, vid januarimötet krigsbilder af hrr G. Lönnqvist, H. Rosenberg och Wasenius, vid marsmötet bilder från skyddskårsparaden af herr Leibowitsch samt gamla bilder från klubbens egna samlingar af herr W. Schohin, vid aprilmötet bilder af herr Leibowitsch samt vid septembermötet bilder af herrar Leibowitsch och Schohin. Vid klubbåret hafva följande täflingar varit utlysta, nämligen: årstäflan, motivtäflan, utfärdstäflan, interurbana täflan samt skioptikontäflan. I årstäflan deltogo 11 kollektioner om 3 bilder och tilldelades därvid ett första pris åt herr F. Englund, tre andra pris, hvaraf 2 åt herr Fritz Englund och ett åt herr V. Richter, samt 5 tredje pris hvaraf 2 åt herr F. Englund, 2 åt herr Lindström och en åt Dr S. Brotherus. Motivtäflingar hafva förekommit 3 ggr, nämligen vid Decembermötet med 7 bilder, vid Februarimötet med 5 bilder samt vid Aprilmötet med 4 bilder. Af deltagarna i motivtäflingarna har herr Fritz Englund tilldelats 24 poäng, Dr S. Brotherus 20 poäng, herr G. Lönnqvist 12 poäng, samt herr Arne Tengén 9 poäng och har priset i dessa täflingar således vunnits af herr Fritz Englund. I utfärdstäflan deltog ändast en bild, som tilldelades IIIdje pris och befanns hafva tillfallit Dr S.Brotherus. I interurbana täflan deltog likaså ändast en bild, insänd af herr Oskar Strandell från Tammerfors och tilldelades bilden ifråga ett IIIdje pris. I skioptikontäflan deltog ändast Dr S. Brotherus med en kollektion om 6 bilder och erhöll densamma första priset. Dessutom hafva några klubbmedlemmar deltagit i Wasa amatörfotografklubbs jubileumsutställning och erhöllo därvid pris herrar Fritz Englund, W. Schohin, I. Timiriasew och A. Tengén. Klubben föranstaltade emellan den 15 och 25 Maj en utställning å Galerie Hörhammer och erhöll densamma ett vackert omdöme i tidningarna. Antalet utställare var 16; af dem tre från Wasa. Alla deltagare erhöllo klubbens diplom. Dessutom utdelades sju pris hvaraf 3 första pris åt herrar Fritz Englund, W. Schohin och G. Lönnqvist, två II pris åt herrar G. Frentz och V. Donner samt två III pris åt herrar W. Jakobsson och B. Åström. Utställningen besöktes af 441 personer. Inkomsterna utgjorde Fmk 441:- och utgifterna Fmk 948:85, alltså en deficit på Fmk 507:85. Uti en föranstaltad vinterutfärd till Munksnäs deltogo ändast 7 personer, däremot var deltagarenas antal i vårutfärden till Sveaborg mycket stort. Beträffande klubbens inventarier, har ingen förändring skett under klubbåret. Klubbens inkomster och utgifter under det gångna verksamhetsåret samt dess eko nomiska ställnig framgår af bilagda af skattmästaren uppgjorda tablå, utvisande en behållning af Fmk 1.419:01, inklusive den Schulténska depositionen å Fmk 500:- Helsingfors den 21 Oktober 1919. W. Schohin Olof Larsson Carl af Forselles


Prisjuryns protokoll Till Amatörklubbens årstävlan har inlemnats 10 bildkollektioner bestående enligt program af 3 bilder hvarje och försedda med följande motto: 1. – ”13de November 1919” 2. – ”Hyllning” 3. – ”Argent” 4. – (månskära) 5. – ”Savolaks” 6. – ”Motljus” 7. – ”Liebhaberei” 8. – ”Rediviva” 9. – ”Landskap” 10. – ”1919”

Prisjuryn tillerkände I:ta priset åt kollektionen motto ”Argent” II:a priset åt kollektionen motto (månskära) III:e priset åt kollektionen motto ”Motljus” Helsigfors den 18de Oktober 1919. Harald Rosenberg Björn Wasastjerna W. Schohin


Protokoll förd vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp den 4 nov. 1919. Närvarande voro herrar af Forselles, Frentz, Englund, Fältmars, Hackman, Larsson, Leibowitsch, Lönnqvist, Maurin, Piirinen, Rinne, Rosenberg, Timiriasew och B. Wasastjerna. Som ordförande fungerade Dr J. Rinne. Protokollet fördes av underteckand Dahlberg.

§ 1 Ordföranden meddelade om den nya styrelsens konstituering. Enligt styrelsens beslut har till ordföranden utsetts Dr J. Rinne, till skattmästare herr C. af Forselles, till materialförvaltare herr W. Schohin, till bibliotekarie A. Tengén och till sekreterare, undertecknad Dahlberg.

§ 2 Protokollet från årsmötet upplästes, och godkändes detsamma efter en kortare diskussion.

§ 3 Herr Leibowitsch upptog frågan om prisutdelningen vid årstävlan. Något beslut i saken fattades inte, utan uppsköts frågan på ordförandens förslag till ett senare möte, på det styrelsen skulle bli i tillfälle inhämta prisjuryns förklaring i saken.

§ 4 Klubben beslöt att till medlem invälja jägarlöjtnanten Rainer Ahonius, Kuopio.

§ 5 Dr Hackman uppläste prisjuryns protokoll över motivtävlan för november ”Sommarlandskap utan vatten”. Till tävlan hade inlämnats 7 bilder, vilka erhöllo följande poängtal: motto ”Amatör” 8 p., motto ”Bromolja” 8 p., motto ”Novus” 7 p., motto ? (frågetecken) 6 p., motto ”Sommarlandskap” 3 p., motto ”Åskmoln” 2 p. och motto ”Björkar” 2 p.

§ 6 Till utfärdstävlan (Sveaborgstävlan) hade inlämnats en bild med motto ”Bastion” och tvänne bilder med motto ”Sveas borg”. Priset tillerkändes av prisjuryn mottot ”Bastion”. Vid brytning av det åtföljande kuvertet befanns, att bilden inlämnats av herr G.V. Fältmars.

§ 7 Herr Rosenberg bad få framhålla att antalet av de inlämnade tävlingsbilderna till Sveaborgstävlan var skral, om man tager i betraktande det antal kameror som arbetade vid tillfället ifråga. Enligt herr R:s åsikt hade många fler tävlande bort anmäla sig.

§ 8 Frågan om en höstutfärd diskuterades. Beslöts att anordna en sådan utfärd till Fölisön söndagen den 16 november, med samling vid Gamla Studenthuset precis kl. 10 fm.

§ 9 Herr Maurin förevisade ett antal vällyckade skioptikonbilder från Jämtland.

§ 10 Vid mötet silhuettfotograferades 4 av klubbens medlemmar.

§ 11 Efter mötet avåts enligt traditionen gemensam supé, vartill denna gång dock endast 8 medlemmar anmälde sig.

Im fidem Erik Dahlberg


Protokoll fört vid Prisjuryns för Fotografiamatörklubben i Helsingfors möte den 3 Nov. 1919.

§ 1 Till motivtävlan med motivet ”Landskap utan vatten” hade inlämnats 7 bilder. De av prisjuryn dem tillerkända poängtalen voro följande: ”Amatör” 8 poäng ”Bromolja” 8 poäng ”Novus” 7 poäng ”?” 6 poäng ”Sommarlandskap” 3 poäng ”Åskmoln” 2 poäng ”Björkar” 2 poäng

§ 2 Till utfärdstävlan (utfärden till Sveaborg) hade inkommit en bild med mottot ”Bastion” och tvänne bilder med motto ”Sveas borg”. Priset tillerkändes motto ”Bastion”. Helsingfors, 3 Nov. 1919. Victor Hackman Björn Wasastjerna


Fotografiamatörklubbens protokoll från den 2/12 1919. Närvarande Rinne, Timiriasew, Dr H. Lindberg, Fältmars, Lönnqvist, Leibowitsch, Tengén, af Forselles, Schohin, Englund, Hollertz, Piirinen, S. Brotherus, Hackman, Wetterstrand, Alenius, Nummelin, B. Wasastjerna samt undertecknad Larsson, som på grund af den ord. sekreterarens iråkade sjukdom förde protokollet.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden uppläste prisjuryns förklaring i den af Herr Leibowitsch väckta frågan om prisutdelningen vid årstäflan. Frågan uppsköts tillsvidare.

§ 3 Meddelades att styrelsen beslutit verkställa inventering af klubbens tillhörigheter samt upprätta inventarieförteckning.

§ 4 På förslag af ordföranden beslöts åter taga till användning ett tidigare förfarande beträffande frågor och svar och skulle medlemmarna uppmärksamgöras på sakförhållandet.

§ 5 Herr W. Schohin förklarade förfaringssättet vid förfärdigandet af bromoljebilder och demonstrerade några bilder.

§ 6 Åt Herr Englund öfverlämnades tvänne pokaler jämte diplom från årstäflan.

§ 7 Dr Harald Lindberg höll ett mycket intressant föredrag belyst med skioptikonbilder om fossila växter i Finland.

§ 8 Meddelades att till Klubbens utfärd till Fölisön den 16 sistlidne november deltagare infunnit sig. Fotografier togos i olika delar av holmen även på Friluftsmuseets område, varefter thé intogs i museiföreståndarens tjänstelokal. I sammanhang härmed förevisade Herr G. Lönnqvist ett antal skioptikonbilder från klubbens senaste utfärd till Fölisön.

§ 9 Efter mötet afåts gemensam supé.

Im fidem: Olof Larsson

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors

© AFK 1889-2020

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors