Protokoll 1900-1909

Protokoll fördt på Fotografiamatörklubbens månadsmöte den 23 januari 1900 kl. ½8 e.m. å Hotel Kämp.
Närvarande: Arvidsson, Collin, Engström, Johansson (ordf.), Nybom, Saxelin, Schohin, Stackelberg, Strandberg, Sundström och undertecknad som förde protokollet.

§ 1 Öppnade ordföranden mötet och hälsade de närvarande välkomna på det nya året.

§ 2 Upplästes protokollet från föregående mötet och godkändes utan anmärkningar.

§ 3 Föreslog ordföranden till ny medlem A. Hj. Rinne, som enhälligt invaldes.

§ 4 Föreslog undertecknad att klubben skulle utse en ombudsman i Wiborg. Baron Stackelberg anmälde att han om någon tid skulle afflytta från orten till närheten af Wiborg och förklarade sig villig att åtaga sig ombudsmannaskapet i denna stad. Klubben mottog anbudet med tacksamhet.

§ 5 Anhöll baron Stackelberg att blifva befriad från medlemsskapet i klubbens styrelse på grund af det skäl, som i föreg. § uttagits. Klubben beslöt att uppskjuta invalet af ny styrelsemedlem sålänge baron Stackelberg ännu kunde kvarstå.

§ 6 Beslöt klubben att godkänna styrelsens förslag i festfrågan, hvarigenom denna t.v. uppsköts.

§ 7 Anmälde ordf. att guldsmed Fagerroos anslagit kostnaderna för jetonen enligt det af arkitekt Frölander uppgjorda förslaget till Fmk 10 eller 12 per stycke. Klubben godkände nu definitivt det af arkit. Frölander uppgjorda förslaget och uppmanade ordf., som dertill förklarat sig villig, att bringa saken i värkställighet.

§ 8 Anmälde ordföranden att till klubbens vandringsportfölj Nr 2 af linjekassör H. Ridderstad i Tammerfors inlämnats 4 bilder.

§ 9 Upptog ordf. till diskussion frågan om en utfärd på vårvintern. Frågan bordlades till nästa möte.

§ 10
Föreslog undertecknad att ett reglemente för ombudsmännen skulle utarbetas och att t.ex. styrelsen till nästa möte skulle inkomma med förslag å saken. Förslaget godkändes.

§ 11
Refererade ing. Collin frågan om en förändring af klubbens ”Meddelanden” till en periodisk tidskrift. Referenten föreslog att ”Meddelandena” framdeles skulle utgifvas som en periodisk tidskrift, utgörande ett gemensamt organ för alla dem, hvilka i Finland syssla med fotografi, med 6 häften årligen och början skulle göras redan innevarande år med tvänne dubbelhäfen. På förslag af baron Stackelberg, understödd af ordföranden, beslöt klubben att t.v. uppskjuta saken, men uppdrog åt referenten att under innevarande termin biträda af styrelsen och för saken intresserade personer utarbeta ett nytt ”Meddelande”, som skulle utgöra ett slags profnummer i ofvan antydd riktning och som skulle tillsaluhållas i bokhandeln. Skulle saken vinna understöd af allmänheten, stode det klubben fritt att i en framtid organisera saken i syfte att af ”Meddelandena” göra en periodisk tidskrift.

§ 12
Refererade ing. Collin en uppsatts i D. Atelier d Photographen rörande tillvaratagande af guld och silfveraffall i fotografitekniken, samt redogjorde för sina erfarenheter i saken. (Föredraget afsedt att ingå i nästa häfte af klubbens meddelanden.)

§ 13
Mötet afslutades kl. 10 e.m.

In fidem:
Sigurd Stenius


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte tisdagen den 6 februari 1900 kl. ½8 e.m. å Hotel Kämp. Närvarande voro: Ordföranden hr Johansson, samt herrarna Stadius, Rosenbröijer, Hintze, Stackelberg, Engström, Stenius, G. Engström, Arvidsson, Sundström, Schohin, Nybom, Brüning, Lindroth, Hjertzell, Montell och undertecknad, som förde protokoll.

§ 1 Föregående mötesprotokoll justerades och godkändes.

§ 2 Finska Cyklistförbundet, företrädd genom sin sekreterare, Herr Ernst Mesterton, anhöll att klubben vill tillåta Cyklistförbundet begagna och reproducera klubbens fotografier samt använda dess plåtar och klischéer för att därigenom bland utländska turister och turistföreningar sprida kännedom om vårt land. Klubben beslöt bifalla till Cyklistförbundets begäran, dock sålunda att endast sådana fotografier, plåtar och klischéer, som klubben disponerar, finge reproduceras och
begagnas, hvaremot sådana fotografier, som af yrkesmän blifvit klubben förärade, icke utan vederbörande yrkesmäns tillstånd finge begagnas eller reproduceras.

§ 3 Till medlem i klubben invaldes Arkitekten Torsten Montell med 11 röster mot en.

§ 4 Beslöts att föranstalta en vinterutfärd den 25 mars till trakterna af Drumsö. Affärden skulle ske kl. 9 f.m. från Sandvikstorget. I fall väderleken omöjliggör utfärden den utsatta dagen uppskjutes densamma till påföljande söndag. För att anskaffa hästar m.m. för ändamålet valdes Herr Nybom och Lindbohm.

§ 5 Om vidtagande af åtgärd till föranstaltande af sedvanlig undervisningskurs i fotografi öfverlämnades åt bestyrelsen, hvarjämte klubben beslöt, att kursen bör vidtaga i slutet af mars månad och försiggå, så vidt möjligt, i enlighet med det af Herr Nyblin tidigare skriftligen gjorda förslaget och med iakttagande jemväl hvad om afgiften för deltagarena i kursen vid senaste
årsmötet blef beslutet.

§ 6 Ett förslag till reglemente för ombudsmännen i landsorten upplästes och öfverlämnades åt bestyrelsen att närmare utarbeta och formulera detsamma i öfverensstämmelse med klubbens stadgar.

§ 7 Ordföranden meddelade att uti klubbens senaste täflan deltagit en person – hvars namn tillsvidare icke skulle bekantgöras – hvilken till största delen hos en yrkesfotograf låtit förfärdiga sina i täflan deltagande bilder, hvarför ordföranden vill om förhållandet till klubben anmäla och öfverlämna åt klubben att besluta huruvida frågan alls skulle uptagas eller lämnas derhän, och i det förra fallet, hvilka åtgärder i anledning af dylikt tillvägagående borde vidtagas? Efter en liflig diskussion beslöt klubben att utesluta personen i frånga från klubbens framtida täflingar och intaga personens namn i klubbens protokoll. Efter detta beslut meddelade ordföranden att personen i fråga är Herr A. Nassokin, som vid täflan tilldelades 1sta priset.

§ 8 Herr G. Engström förevisade intressanta fotografier tagna i Kongolandet.

§ 9 Utdelades premiebilder efter negativ af Herr Schohin.

In fidem:
Werner Lindbohm


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte, tisdagen den 6 Mars 1900 å Hotel Kämp; närvarande voro: Ordföranden hr Johansson, samt herrarna Stadius, Collin, Strindberg, Engström, Strandberg, Lindroth, Sundström, Frölander, Ljungqvist, Arvidsson, Toppelius och undertecknad, som förde protokoll.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades och godkändes.

§ 2 Till medlem i klubben invaldes herrarna: Fotografen Daniel Nyblin (återvald), Vicehäradshöfding Werner Palander, fr. Tammerfors, Handlanden A. Nyman, kontoristen Bror Felix Brenner, alla från Helsingfors, samtliga enhälligt.

§ 3 Ordföranden meddelade att Hr Nyblin anmält att han för andra göromål denna gång icke kunde åtaga sig ledningen af fotografiamatörklubbens sedvanliga undervisningskurs i fotografi, hvarför bestyrelsen fick i uppdrag att anskaffa någon annan därtill lämplig och villig person.

§ 4 Ordf. tillkännagaf att jetonen ännu icke till detta möte kunnat fås färdig.

§ 5 På begäran af Wasa fotografiamatörförening hade af klubbens lanterna plåtar utlånats till densamma.

§ 6 Herr Nyblin höll ett med intresse åhört föredrag om ”Photoskulptur”. Föredragaren redogjorde om photoskulpturens tillkomst, dess utveckling och nuvarande öde, om tillvägagåendet vid fotografikonstens tillämpning i skulpturens tjenst, om dess fördelar och nackdelar.

§ 7 På förslag af Hr Collin beslöt klubben att i lokala tidningar införa korta referat om klubbens sammankomster. Detta uppdrag öfverlämnades åt bestyrelsen, som ägde draga försorg om att dylika referat ingå i tidningarna.

§ 8 För att anskaffa undervisningsmaterial för skolor, föreningar m.fl. inrättningar, äfvensom för folkupplysningsändamål, föreslog hr Nyblin att kl. genom cirkulär vill meddela Finlands amatörfotografer till kännedom att han vill utsätta en premie för amatörer, hvilka vore villiga atttill honom öfverlämna ett urval af sina plåtar med finska vyer m.m. för att till dylika ändamål användas. Herr Ljungqvist, understödd af ordföranden, anhöll att några för detta ändamål lämpliga bilder skulle förevisas klubben. Frågan bordlades till nästa möte.

§ 9 Utdelades premiebilder efter negativer af friherre Stackelberg.

§ 10
Förevisades skioptikonbilder af Hr Nyblin.

In fidem:
Werner Lindbohm


[ lösa brev bland protokollen:


Helsingfors Januari 1899

Fotografiamatörklubben i Helsingfors kassör
Herr S. Strindberg, H.fors

Då det är min önskan att ej mera kvarstå såsom medlem i Fotografiamatörklubben, anhåller jag vördsammast att blifva struken ur Klubbens matrikel.
Högaktningsfullt
Daniel Nyblin


Helsingfors den 3/3 1900

Fotografiamatörklubben i H.fors
Styrelse, H.fors

Jag får härmed meddela, att jag är villig att vid klubbens möte förstkommande tisdag hålla ett kort föredrag om ”Fotoskulptur”. Om Styrelsen antager mitt anbud, måste för ändamålet anskaffas en svart tafla.
Tillika anhåller jag att blifva förslagen till medlem i klubben.
Högaktningsfullt
Daniel Nyblin ]


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors sammanträde tisdagen den 3 April 1900 kl. ½8 e.m. å Hotel Kämp; närvarande vid mötet voro: herrar Johansson, Stadius, Nyblin, Kruskopff, Schohin, Schultz, Peters, Sundström, Strandberg, Rosenbröijer, Ljungqvist, Saxelin, Collin, Lindroth, Stenius, Weckman och undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades och godkändes.

§ 2 Ordföranden meddelade att till klubbens undervisningskurs i fotografi, hvilken under ledning af fotografen, hr Peters skulle vidtaga den 28 sistlidna mars, endast tvänne deltagare anmält sig, hvarför frågan denna gång fått förfalla. I anledning häraf öfverlämnade ordföranden åt klubben att bestämma huruvida och när en ny kurs börde föranstaltas, eller om frågan möjligen lämnas beroende till hösten. Efter diskussion beslöts att bestyrelsen ägde gå i författning om föranstaltande af en ny kurs och att densamma skulle vidtaga i början af inst. Maj månad.

§ 3 Ordföranden uttalade sitt beklagande öfver att klubbens till den 25 sistlidne mars utsatta utfärd omfattats med så ringa intresse, då endast fem af dess medlemmar i densamma deltog. Vädret var gynsamt, stämningen god och vistelsen ute i det fria i allo angenäm. Fotografier från utfärden fans till påseende.

§ 4 Herr Nyblin höll ett innehållsrikt, med uppmärksamhet åhört föredrag om ”Relif fotografi”.

§ 5 Till vidare behandling återupptogs från föregående mötet bordlagda frågan angående anskaffande af bilder till undervisningsmaterial för skolor m.m. Herr Nyblin återhämtade sitt andragande om utfärdande till amatörfotografer i Finland af ett cirkulär, hvilket borde vara fattadt i valda, bevakande ordalag. Klubben beslöt att i antydt syfte utsända ett cirkulär och skulle bestyrelsen vidtaga åtgärd om utfärdande af detsamma. Af folkupplysningssällskapet utvalda, till
undervisningsändamål afsedda bilder, skulle af Hr Nvblin förevisas vid klubbens nästa sammanträde. Ordföranden uttalade en önskan att frågan jämväl hos klubbens medlemmar skulle vinna rikligt bistånd.

§ 6 Herr Peters föredrag ”om förfärdigande af kinematografbilder”, åhördes med intresse.

In fidem:
Werner Lindbohm


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors sammanträde tisdagen den 8 maj 1900 kl. ½8 e.m. å Hotel Kämp, närvarande voro Ordföranden, hr Johansson samt herrarna Stadius, Nyblin, Stenius, Schohin, Sundström, Hedman, R:son Schmidt, Rosenbröijer, Saxelin, Lindroth, Hall, Arvidsson, Weckman, Montell och undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades och godkändes.

§ 2 Klubbens vandringspokal och profjeton förelades mötet. Emedan pokalen ännu icke var fullt färdig underkastades densamma icke ännu denna gång närmare kritik. Om jetonen anmärktes att densamma var för tjock och klumpig, att solemblemsidan bör betecknas med svart botten, solen och strålarna hvita, med jämn yta; att lagerkransen å irissidan bör vara mera markerad och framstående och sjelfva irisbländaren mera upphöjd. Klubben öfverlämnade åt styrelsen att med
ledning af den förda diskussionen låta förfärdiga jetonen.

§ 3 Den sedvanliga vårutfärden med ångbåt utsattes att försiggå den 24 innev. maj, men i fall väderleken då omöjliggjorde utfärden, skulle dermed uppskjutas till den 27 i samma månad. Klubben beslöt öfverföra 50 mark af dess medel till förstärkande af utfärdsfonden, hvilka 50 mark finge användas till bidrag för utfärden. Till arrangörer valdes herrar Johansson, Arvidsson, Hedman, Nybom och Lindbohm.

§ 4 Herr Nyblin föredrog om ”ammonium persulfats användning såsom försvagningsmedel i fotografi”. Föredraget åhördes med uppmärksamhet och vare både intressant och lärorikt.

§ 5 Ett förslag till cirkulär med upprop till landets amatör fotografer att insända plåtar för att användas till förfärdigande af bilder för folkupplysningens m.fl. ändamål, upplästes och godkändes, hvarjämte beslöts att cirkuläret skulle i tryck befordras för att derefter kringsändas. Herr Nyblin ville åtaga sig tryckningskostnaderna för detsamma.

§ 6 Ordföranden meddelade att styrelsen icke ansett sig böra utlysa undervisningskurs i fotografi, som enligt tidigare beslut skulle vidtaga i början af maj, af orsak att utsigter icke förefans att få deltagare till densamma, emedan elever till en samtidigt anordnad gratiskurs endast några få anmält sig. Klubben godkände styrelsens förfarande.

§ 7 Kassören Stenius´ hemställan om bildande af en skild fond för klubbens ”meddelande” bordlades till september mötet.

§ 8 En af Herr Stenius framkastad fråga huruvida nämligen af afgångna klubbmedlemmar borde upptagas i protokollet, besvarades nekande, emedan klubbens stadgar icke innehåller någon föreskrift därom.

§ 9 Vidtog förevisning af skioptikonbilder.

In fidem:
Werner Lindbohm


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors styrelse möte den 13 september 1900 i närvaro af Ordf. Johansson, Stenius och undertecknad.

§ 1 Cirkulär angående klubbens täflan uppgjordes. Täflingsbilderna skola lämnas senast den 15 Okt. till Ordf. Johansson. Närmare bestämmelser framgå ur cirkuläret.

§ 2 Program till mötet den 18/9 uppsattes, och upptog detsamma: Föredrag af Hr S. Stenius om ”framkallning”, val af prisjuryn, förevisning af biokam eller skioptikon bilder; från vårmötet bordlagda frågan om ”fonden för Meddelandena”.

§ 3 Dagen för årsmötet föreslog styrelsen till den 20 inst. Oktober.

§ 4 Styrelsen beslöt detta år utdela Schulténska priset.

In fidem:
Werner Lindbohm


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors höstmöte tisdagen den 18 september 1900 kl ½8 e.m. å Hotel Kämp, hvarvid närvarande voro: Ordföranden, herr Johansson, samt herrarna Nyblin, Maexmontan, Stenius, Grönvik, Schohin, Lindroth, Arvidsson, Rosenbröijer, Hall, Sundström, Weckman och undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Mötet öppnades af ordföranden, som hälsade de närvarande välkomna, uttalande den förhoppning att en hvar med intresse skulle arbeta för klubbens bästa.

§ 2 Ordföranden tillegnade några ord aflidne Statsrådet Stadius´ minne, erinrande om den förlust klubben lidit genom den aflidnes frånfälle. Medlem i klubben sedan år 1894 hade han såsom ifrig amatör med intresse deltagit i klubbens alla sträfvanden. Statsrådet Stadii sympatiska umgängessätt, hans smak och tekniska färdighet gjorde honom allmänt aktad. – Ordföranden meddelade att han derefter att han å klubbens vägnar på den aflidnes graf nedlagt en krans af 40 marks värde. De närvarande önskade få deltaga i omkostnaderna för densamma; insamlingen ihopbragte 75 mark, af hvilket belopp öfverskottet, 35 mark, skulle tillfalla klubbens kassa. Tre stycken fotografier, hvilka den aflidne senaste vår öfverlämnade till klubbens vandringspokal, funnos till påseende.

§ 3 Protokollet från maj mötet justerades och godkännes.

§ 4 Ordföranden redogjorde om klubbens utfärd, som med ångbåten Långviken företogs till Löparön den 24 sistlidne maj. I utfärden deltogo 17 personer och gynnades densamma af vackert väder. Flere bilder togs och då stämningen var god, torde alla varit nöjda med utflykten.

§ 5 Till medlem i klubben invaldes enhälligt tulltjenstemannen Axel Rosenqvist, från Helsingfors, anmäld af herr Hintze.

§ 6 Upptogs från maj mötet bordlagda frågan angående bildandet af en fond för klubbens ”Meddelanden”. Ref. Stenius föreslog nu att med handläggning af frågan ännu borde uppskjutas och åt styrelsen lämnas i uppdrag att inkomma med förslag i saken. Därjämte föreslog ref. att de 150 mark som anslagits för biblioteket skulle föras till en skild fond under benämning:
”biblioteksfonden”, och att inbindningskostnaderna skulle inbegripas i beloppet. På herr Nyblins förslag öfverlämnade klubben åt styrelsen att inkomma med ett motiveradt förslag i frågan.

§ 7 Programmet för kvällen upptog bland annat föredrag af herr Stenius ”om framkallning”. Herr Stenius undanbad sig emellertid i följd af iråkad sjukdom denna afton det utlofvade föredraget, men lofvade framdels under mötes aftnarna hålla en serie föredrag ”om framkallning, sedd från teoretisk synpunkt”. I sammanhang härmed förklarade äfven Herr Nyblin sig villig att till förstärkande af klubbens kassa hålla en serie föredrag ”i den praktiska fotografin”, hvilka senare föredrag skulle hållas andra dagar än klubbens mötesdagar och emot inträdesafgift, som tillfaller klubbens kassa. Klubben antog med tacksamhet anbuden. Klubben enades med ordföranden därom att styrelsen jemte hr Nyblin finge närmare besluta när föredragen skulle vidtaga, om de vore tillgängliga äfven för allmänheten m.fl. därmed sammanhängande frågor.

§ 8 Ordföranden uppläste annonsen om klubbens pristäflan och uppmanade klubbens medlemmar att mangrant deltaga och jämväl intressera andra amatörer att deltaga i klubbens instundande täflan. Såsom 1sta pris i III kategorin (skioptikonbilder) hade herr Nyblin haft vänligheten utlofva en skioptikon apparat, för hvilken gåfva ordföranden till Hr Nyblin uttalade klubbens varma tack.

§ 9 Årsmötet utsattes till lördagen den 20 Oktober kl ½8 e.m.

§ 10
Till prisjuryn invaldes med slutna sedlar: herrar Hintze med 12 röster, Rosenbröijer med 11 r, Nyblin 11 r, Maexmontan 10 r och Johansson med 9 röster.

§ 11
Ordföranden meddelade att styrelsen i år beslutat utdela Schultenska priset, hvarför styrelsen nu öfverlämnade åt klubben att till årsmötet uttänka kandidat.

§ 12
I anledning af herr Nyblins förslag att söka få till stånd en fotografisk utställning i Finland, tillgänglig för såväl amatörer som yrkesfotografer, öfverlämnades åt styrelsen att förbereda frågan.

§ 13
Efter intagen supé vidtog förevisning af skioptikonbilder.

In fidem:
Werner Lindbohm


Fotografiamatörklubbens i Helsingfors styrelsemöte å Conditori Catanis tisdagen den 9 Oktober 1900; närvarande Johansson, Stenius och undertecknad.

§ 1 Ett förslag till årsberättelse för året 1899-1900 upplästes och godkändes.

§ 2 Förslag till reglemente för ombudsmännen i landsorten genomlästes och godkändes, hvarjämte beslöts att detsamma skulle i tryck befordras samtidigt med de nya upplagan af stadgarna.

§ 3 Beträffande fondfrågan ansåg styrelsen att tillsvidare icke skäl förefinnes att bilda ytterligare fonder af klubbens medel. De hittills förefintliga fonderna, nämligen: skioptikonfonden, utfärdsfonden och Hugo af Schulténs räntefond, hafva redan upptagit klubbens medel så mycket att något vidare ej finnes öfrigt för bildande af nya fonder.

§ 4 Styrelsen föreslår att herr D. Nyblin ville hålla sina utlofvade föredrag en gång i veckan; men i fall herr Nyblin af en eller annan orsak icke kunde gå in på styrelsens förslag, hvarannan vecka; att föredragen skulle vara tillgängliga äfven för allmänheten, och att inträdesafgiften skulle bestämmas till 5 mark för klubbens medlemmar och 6 mark för öfriga personer för hela föredragningsserien eller en mark för gången.

In fidem:
Werner Lindbohm


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors årsmöte den 23 Oktober 1900 kl ½8 e.m. å Hotel Kämp, hvarvid närvarande voro: ordföranden, herr Johansson, samt herrarna Galindo, Rosenbröijer, Nyblin, Hintze, Stenius, Saxelin, Peters, Arvidsson, Strandberg, Schohin, G. Engström, Schultz, Hall, Nybom, Lindroth, Brüning, Weckman, Karl Johansson, Anton Podvorsky, Ljungqvist, Höglund, Sundström, Gibhsson, Leibowitsch och undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades och godkändes.

§ 2 Till medlemmar i klubben inballoterades herrarna: Ragnar Nyblin, Karl Johansson, Anton Podvorsky och Hjalmar Höglund, anmälda af hr Nyblin; filos. mag. Waldemar Öhqvist, anmäld af herr Stenius; herr Nikolaj Leibowitsch och Viktor Spjut, anmälda af herr Engström och fotografen Kristian Gibhsson, anmäld af fotografen Strandberg, alla enhälligt, samt ryttmästaren I. Timiriasew, anmäld af herr Peters, med 10 röster emot 2.

§ 3 Herr Nyblin föredrog om ”fotografering af interiörer”, intressant och lärorikt och illustrerades med skioptikonbilder och fotografier. Föredragaren lofvade godhetsfullt vid något möte framdeles fortsätta föredraget.

§ 4 För att granska klubbens räkenskaper för det förgångna året valdes herrarna Saxelin och Weckman.

§ 5 Ordföranden uppläste en sålydande årsberättelse:

Årsberättelse
afgifven af Fotografiamatörklubben i Helsingfors bestyrelse till klubbens årsmöte tisdagen den 23 Oktober 1900.

Klubbens tolfte redogörelseår har med denna dag tilländalupit och får bestyrelsen, förän densamma träder tillbaka, kasta en återblick på klubbens värksamhet under det förgångna året.
Under året har i klubben inträdt 18 nya medlemmar; hela medlemsantalet uppgår för närvarande till 91 personer. Föregående året var antalet 102 personer.
Sammanträden hafva, såsom tillförene, hållits en gång i månaden, med undantag af sommarmånaderna juni-augusti. Mötena hafva i medeltal varit besökta af 15 medlemmar, högsta antalet har varit 21 och minsta antalet 9 medlemmar.
Till klubbens undervisningskurs i fotografi, som under ledning af herr fotografen Peters skulle vidtaga den 28 mars, hade endast tvänne deltagare anmält sig, hvarföre kursen inhiberades. Enligt klubbens beslut skulle undervisningen denna gång icke meddelas gratis, utan skulle hvarje kursdeltagare erlägga en afgift af 20 mark, hvaremot kemikalierna skulle bekostas af klubben. En senare påtänkt kurs i maj måste uppgifvas på grund af att samtidigt en gratis undervisningskurs annonserats.
Biblioteket finnes fortsättningsvis inrymdt i conditori Catanis sal, där detsamma under största delen af året varit tillgängligt för medlemmarna. Enligt utlåningsboken har under denna tid förekommit 20 boklån.
Under året har klubben prenumererat på följande tidskrifter:
Photographische Mitteilungen, Photographische Correspondenz, Das Atelier des Photographen, Allgemeine Photographer Zeitung, Beretningar från Dansk Fotografisk Förening och Fotografisk Tidskrift, hvarjämte klubben inköpt ett af Dr Frans Stoltze utgifvet arbete: Die Stellung und Beleitung in der Landschaftsphotographie. Orsaken varför klubbens bibliotek under året icke förökats med flere fotografiska arbeten är den att klubben sedan vintras varit utan bibliotekarie emedan denne afflyttade från orten. – För öfrigt har klubbens inventarier under året icke förökats.
Föredrag hafva under året hållits af följande medlemmar: af herr D. Nyblin: ”om photoskulptur”, ”om relief fotografi” och ”om ammonium persulfatets användning såsom försvagningsmedel”; af herr Collin: ”om tillvaratagande af guld och silfver affall i fotografitekniken”, och af herr Peters: ”om förfärdigande af kinematografbilder” hvarjämte herrarna Stenius och Nyblin godhetsfullt lofvat hålla en serie föredrag, den förre under mötes aftnarna: ”om fotografin, sedd från vetenskaplig synpunkt”, och den senare: ”om praktisk fotografi”, hvilka senare icke skulle hållas på klubbens mötesdagar utan på särskilda tider, som framdeles närmare komma att bestämmas, och emot inträdesafgift, som skulle tillfalla klubbens kassa.
Tvänne gemensamma utfärder har klubben under året företagit, af hvilka utfärden den 24 maj med ångbåt till Löparö synnerligast anslog och gaf deltagare tillfälle till fotografering; uti den andra utfärden den 25 mars, som gällde trakterna af Mejlans, deltog tyvärr endast några få medlemmar; det är emellertid att hoppas att detta berott på tillfälliga förhinder, och att intresset för dylika nyttiga och nöjsamma utflykter framdeles stegras.
Den till minne af klubbens tio åriga tillvaro beslutna jetonen har dels af orsak att klubben icke godkände de första projekten till densamma, dels däraf att förfärdigandet gått långsamt icke ännu hunnits fås färdigt, men hoppas styrelsen att densamma i en snar framtid står att erhållas.
Premiebilder har klubben utdelat vid tre af sina sammanträden till hvarje på mötet närvarande medlem. Orsaken till att utdelning förekommit så sällan beror på att det varit förenade med svårigheter att erhålla lämpliga plåtar.
För att i landsorten värka för amatörfotografins främjande finnos särskilda ombudsmän för klubben anstälda å följande orter nämligen: Åbo, Björneborg, Tavastehus, Tammerfors, Forssa, Uleåborg, Wiborg och Petersburg. Styrelsen har i uppdrag att utarbeta ett reglemente för våra ombudsmän i landsorten och är reglementet färdigt att till tryck befordras.
Bland nyheter på fotografins område som under året förevisats klubben må nämnas: vy kameran, biokamen och Weiss´blixtlampan, hvarjämte förstärkningsvätskan AGFA underkastats diskussion.
Till klubbens vandringsportfölj No 2 har under året inlämnats 7 bilder, af hvilka 4 af herr H. Ridderstad och 3 af herr A.Stadius. Då flera bilder under året för detta ändamål icke blifvit insända har klubben icke kunnat utgifva vandringsportföljen No 2, som afsigten varit.
Den af särskilda för saken intresserade klubbmedlemmar vid mötet den 19 september 1899 till klubben utlofvade vandringspokalen har påbörjats och förevisats klubben i halffärdigt skick, samt är fortfarande under arbete.
Fråga om utgifvandet af klubbens ”Meddelanden” såsom periodisk tidskrift har under året väckts, men har frågan på grund af klubbens ekonomiska ställning, tillsvidare icke kunnat realiseras.
Beslutet om föranstaltande af en allmän utställning af fotografier i Helsingfors, som ingick i programmet för nu tilländalupna år, har icke realiserats på grund af att frågan om en gemensam utställning för såväl yrkesfotografer som amatörer senare förelagts bestyrelsen och hoppas styrelsen att en dylik utställning under nu inkommande år kunde fås i stånd.
Korta referat om klubbens sammanträden har genom styrelsens försorg ingått i tidningarna.
Wid mötesaftnarna har då och då förevisats bilder förfärdigade af medlemmar, hvarjämte förevisning af skioptikon bilder de flesta mötesaftnar ingått i programmet.
Den 15 Oktober utgick tiden för inlämnandet af bilder till klubbens pristäflan för året. Inalles hade inlämnats nio kollektioner. Af dessa täflade i Ista kategorin 6, i III kateg. 1 och i IV kateg. 2 kollektioner. Reslutatet af prisjuryns bedömande meddelas senare, då prisjuryns protokoll uppläses.
Här bilagda af skattemästaren utarbetade tablå utvisar klubbens kassaställning å dato.
Slutligen får styrelsen härmed frambära sitt varma tack till alla dem som under året på ett eller annat sätt bidragit till att främja klubbens sträfvanden och därigenom underlättat styrelsens uppgift och åligganden.
Helsingfors, den 23 Oktober 1900.
Bestyrelsen.

hvarjämte protokollet bilagda tablå öfver klubbens kassaställning, äfvensom prisjuryns protokoll jemväl genomlästes.

§ 6 Medlemsafgiften beslöts att skulle utgå med samma belopp som härintills eller med 10 mark.

§ 7 På förslag af styrelsen beslöt klubben tilldela Hugo af Schulténs pris klubbsekreterare Werner Lindbohm.

§ 8 Till medlem i den s.k. pokalkomitén, som äger utarbeta stadgar för den till klubben förärade vandringspokalen, utsågs herr D. Nyblin, i stället för herr Stadius, som aflidit.

§ 9 Beträffande de af herr Nyblin utlofvade föredragen beslöts att herr Nyblin framdeles skulle förelägga närmare plan för densamma.

§ 10
De af skattmästaren vid ett tidigare möte väckta frågan om bildande af nya fonder blef enligt styrelsens förslag förkastad.

§ 11
Beslöts att träda i underhandling med guldsmeden Fagerroos om inköp af den stamp, med hvilken Schulténska medaljen präglas, och skulle densamma till ett pris af 100 mark inlösas, i fall det till medaljen åtgående silfrets värde jämte arbetskostnaderna för densamma icke skulle öfverstiga 5 á 6 mark.

§ 12
Ett af skattmästaren väkt förslag att annonskostnaderna för året skulle inskränkas till ett maximibelopp vann icke understöd och förkastades efter en stunds diskussion.

§ 13
I anledning af skattmästarens förslag beslöts att till klubbens utfärdsfond öfverföra 50 mark.

§ 14
Till ombudsman i Tammerfors i stället för herr Ridderstad, som afgått ur klubben, utsågs vicehäradshöfding Palander.

§ 15
Ordföranden meddelade ingeniör Collins i bref gjorda förslag att klubben nämligen borde anordna permanenta utställningar af fotografier vid sina möten och att frågan upptagits uti det förslag till program för det kommande året, som styrelsen i afton kommer att förlägga klubben.

§ 16
Ordföranden tillkännagaf att från Wasa Fotografi amatörklubb anländt cirkulär angående en därstädes anordnad pristäflan, hvilka cirkulär utdelades till de närvarande.

§ 17
För året 1900-1901 faststäldes följande program:
1:o att föranstalta föredrag;
2:o att vid möten förevisa skioptikonbilder;
3:o att anordna en undervisningskurs i fotografi på våren; kursen skulle meddelas emot afgift, hvars storlek styrelsen ägde bestämma, kemikalierna skulle bekostas af klubben. Bestyrelsen hade föreslagit gratiskurs. Herr Hintze ville att kursen för nästa år skulle inhiberas, då de af herr Nyblin utlofvade föredragen skulle ersätta en dylik kurs.
4:o att anordna fotografiska exkursioner och utfärder;
5:o att söka arbeta för anordnandet af en allmän utställning, gemensam såväl för landets yrkesmän som amatörfotografer, hvartill styrelsen fick i uppdrag att uppgöra program;
6:o att vid klubbmöten få till stånd en permanent utställning af fotografier och fotografiska artiklar, hvilka förstnämnda skulle underkastas kritik och på ett eller annat sätt prisbedömas.
Herr Nyblin, understödd af herr Schultz och Hintze föreslog att de utstälda bilderna hvarje mötesafton skulle bedömas, de bästa utstälda bilderna upptecknas. Åt de personer, hvilkas fotografier under året flesta gånger vunnit klubbens erkännande skulle tilldelas ett lämpligt pris eller ock skulle denna omständighet vid utdelning af Schulténska priset tagas i betraktande. På
förslag af hr Hintze öfverlämnades åt styrelsen att inkomma med närmare förslag i saken;
7:o att anordna pristäflan;
8:o att arbeta för utgifvandet af vandringsportföljen No 2.
9:o att arbeta för ”Meddelanden No 4”, och
10:o att klubbens möten äfven framdeles, såvidt möjligt skulle äga rum första tisdagen i hvarje månad, med undantag af sommarmånaderna.

§ 18
Sedan de utvalda revisorerna granskat klubbens räkenskaper, beviljades styrelsen decharge.

§ 19
Enligt prisjuryns utslag tilldelades de i årets täflan deltagande bilder följande pris: Första priset inom I kategorin, en silfverjeton och diplom, tillföll herr W. Schohin, andra priset, bronsjeton och diplom, herr B.E. Bützow och tredje priset, diplom, herr Karl Hjelt. Inom kateg. III utdelades icke 1sta priset; andra priset, bronsjeton och diplom, gafs åt herr Alfred Nybom. I kateg. IV tilldelades första priset, ett stereoskop jämte diplom, herr Alfred Nybom och tredje priset, diplom,
herr O. Saxelin. Samtliga täflande bildkollektioner voro vid mötet utstälda.

§ 20
Klubben beslöt att prenumera på följande tidskrifter: Photogr. Rundschau, Allgemeine Photografenzeitung, Fotografisk tidskrift och Photografische Centralblatt, af hvilken förstnämnda årgången 1899 och 1900 jämväl skulle inköpas. Därjämte lofvade herr Hintze till klubben lämna Atelier des Photographen och herr D. Nyblin till klubbens disposition ställa några årgångar af Eders jahrbuch.

§ 21
Biblioteksanslaget skulle icke under nästa år få öfverstiga 150 mark, inbindningskostnaderna i beloppet icke inberäknade.

§ 22
Ingeniör Rosenbröijer understödd af herrarna Hintze och Ljungqvist, föreslog att styrelsen framdeles till årsmötet borde inkomma med budgetsförslag, upptagande klubbens approximativa inkomster och utgifter. Efter en stunds diskussion beslöt klubben att styrelsen framdeles till årsmötet skulle inkomma med budget för det följande året.

§ 23
Klubben enades om Herr Nyblins förslag att åt styrelsen framdeles skulle lämnas större handlingsfrihet i hvarjehanda mindre frågor.

§ 24
På grund af herr Stenii förslag beslöts att revisorer för följande år skulle väljas på årsmötet och att revisorerna ägde före årsmötet granska icke allenast klubbens räkenskaper utan äfven dess inventarier och bibliotek. I samband härmed tillade herr Hintze att revisorerna till årsmötet borde inkomma med revisionsberättelse.

§ 25
Skreds till val af ny styrelse, hvilket skedde med slutna sedlar. Till densamma blefvo invalda: herrar Sigurd Stenius med 16 röster, Leopold Arvidsson med 16 röster, Werner Lindbohm med 16 röster, Otto Johansson med 14 röster och G. Engstöm med 14 röster. Af dessa afsade sig herr Johansson uppdraget. Närmast i röstetal voro herr Hintze, 6 röster, Nybom 6 röster och Rosenbröijer 4 röster, men då dessa herrar jämväl afsade sig uppdraget och de öfriga tillfallna
röster /Brüning 2 r, Peters 3 r, och Schultz 3 r/ af klubben ansågs för stänkröster, beslöts efter en liflig diskussion anställa nytt val. Omvalet, som omedelbart därpå försiggick med slutna sedlar, utföll sålunda att herr Stenius erhöll 14 röster, Lindbohm 12, Johansson 11, Arvidsson 11 och G. Engström 9 röster. Herr Johansson hade på de närvarandes anhållan före omvalet gått in på eventuelt återval.

§ 26
Vidtog förevisning af skioptikonbilder. Bilderna voro förfärdigande af herr Nybom.

In fidem:
Werner Lindbohm


Protokoll fördt vid prisjuryns för Fotografiamatörklubben i Helsingfors möte den 16 oktober 1900. Närvarande: Harry Hintze, Daniel Nyblin, Alfr. Rosenbröijer och Otto Johansson.

§ 1 Till ordföranden valdes herr Hintze och till protokollist undertecknad.

§ 2 Följande 9 kollektioner hade blifvit inlämnade:
i I kat. (direkttagna bilder)
13 st märkta Anastigmant
10 – ” – Hydrokinon
5 – ” – Intresserad
5 – ” – R. 20
5 – ” – Finland
6 – ” – Amatör

i III kat. (skioptikonbilder)
5 st märkta Piccolo samt

i IV kat. (Stereoskopbilder)
7 st märkta 1900
7 – ” – Bilder år 1900
Summa 63 bilder.

§ 3 1sta priset i I kat. erhöll enhälligt märket ”Anastigmat” för delvis utmärkta motiv och god teknik.
2dra priset tilldelades märket ”Hydrokinon” för god teknik och ett synnerligen välvaldt motiv; beslutet fattades med 4 röster mot en, som afgafs för 3dje priset.
3dje priset tillerkändes ”R. 20” för god teknik och en del anslående motiv; beslutet fattades med fyra röster mot en, som afgafs för 2dra priset.

2dra priset i III kat. erhöll märket ”Piccolo” enhälligt. 1sta pris utdelades icke.

1sta priset i IV kat. tillerkändes märket ”1900” enhälligt .
3dje priset gafs enhälligt åt märket ”Bilder år 1900”. 2dra priset utdelades icke.

§ 4 Vid namnsedlarnas öppnande befanns märket ”Anastigmat” vara herr W. Schohin, ”Hydrokinon” herr B.E. Bützow, ”R. 20” herr Karl Hjelt, ”Piccolo” herr Alfred Nybom, ”1900” herr Alfred Nybom och ”Bilder år 1900” herr O. Saxelin.

§ 5 Några bilder till kat. II hade icke blifvit inlämnade.

In fidem:
Otto Johansson


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors styrelsemöte å Conditori Catani den 26 Oktober 1900. Närvarande alla de vid årsmötet till styrelse invalda.

§ 1 Fördelades funktionärskapet emellan styrelsemedlemmarna, hvarvid till ordförande utsågs herr Otto Johansson, till sekreterare Werner Lindbohm, till skattmästare herr G. Engström, till bibliotekarie Sigurd Stenius och till materialförvaltare Leopold Arvidsson.

§ 2 Nästa klubbafton utsattes till tisdagen den 6 november kl. ½8 e.m.

§ 3 Då någon bestämmelse hitintills icke förefinnes beträffande beräknandet af röster vid inballotering af nya medlemmar till klubben, beslöt styrelsen att till klubbens afgörande göra framställning därom huruvida icke ett bestämt förhållande emellan antalet hvita och svarta kulor borde fastställas, samt i sådant afseende föreslå att en medlem vid inval, för att blifva antagen,
bör erhålla minst 5 hvita kulor mot en svart.

§ 4 Då den femte medlemmen i styrelsen härintills icke haft någon bestämd funktion, har styrelsen för att underlätta arbetsgöromålen och för vinnande af bättre ordning, beslutit för klubben föreslå att den 5te medlemmen i styrelsen härefter skulle utses till s.k. ”materialförvaltare”, och anförtros vården och underhållet af klubbens inventarier och materialier. I sådan egenskap ägde han förteckna eller bokföra inventarierna, med styrelsens eller ordförandens tillstånd utelämna och
låta värkställa nödiga reparationer å densamma, till mötes aftnar, efter tillsägelse, framlämna, samt efter mötets slut tillvarataga inventarierna. Tidskrifter och böcker däremot skulle af bibliotekarien till hvarje möte framhämtas, samt därifrån efter mötets slut bortföras.

In fidem:
Werner Lindbohm


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 6 november 1900 kl ½8 e.m., hvarvid närvarande voro: ordföranden hr Johansson, samt herrarna Engström, Stenius, Saxelin, Peters, Öhqvist, Brüning, Strandberg, Sundström, Schohin, Podvorsky, Leibowitsch, Lindroth och undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Protokollet från föregående mötet justerades och godkändes.

§ 2 Meddelades att funktionärskapet inom styrelsen fördelats sålunda att till ordförande utsetts herr O. Johansson, till sekreterare Werner Lindbohm, till skattmästare hr G. Engstöm, till bibliotekarie herr Sigrud Stenius och till materialförvaltare herr Leopold Arvidsson.

§ 3 Till medlemmar i klubben inballoterades studeranden Alexander Huuri, från Helsingfors, anmäld af hr Podvorsky och Ryttmästaren Viktor Fawre, från Willmanstrand, anmäld af herr Nybom, bägge enhälligt.

§ 4 Då någon bestämmelse hittills icke förefunnits beträffande beräknandet af röster vid inballotering af nya medlemmar till klubben, hade styrelsen vid sitt möte den 26 sistlidne Oktober beslutit till klubbens afgörande öfverlämna huruvida icke ett bestämdt förhållande emellan antalet hvita och svarta kulor borde fastställas. Efter ett kortare meningsutbyte fattade klubben beslut att en person, för att blifva antagen till medlem i klubben bör erhålla minst fem hvita kulor (ja) emot en svart (nej).

§ 5 I anledning af väckt förslag beslöt klubben anskaffa anmälningssedlar, hvilka utdelas bland klubbmedlemmar för att af desse utlämnas till den som önskar inträda såsom medlem i klubben.
Den inträdande skall underteckna anmälningssedeln, uppgifva sitt yrke och sin adress, samt med bifogade af första årets medlemsafgiften, öfverlämna anmälningssedeln till någon klubbmedlem, hvilken någon tid före klubbens sammanträde äger till styrelsen inlämna densamma. Styrelsen äger därefter pröfva de inlämnade anmälningarna och för klubben förordna de personer den anser böra till medlemmar antagas. Afstyrker styrelsen enhälligt den sökandes tillträde blefve dervid, men yppas inom styrelsen meningskiljaktighet öfverlämnas frågan till klubbens afgörande.
Anmälningssedlarna böra jämväl innehålla utdrag ur klubbens stadgar.

§ 6 Ordföranden anmälde att styrelsen, för att underlätta arbetsgöromålen och för vinnande af bättre ordning, beslutit att den femte medlemmen inom styrelsen, hvilken hittils icke haft någon bestämd funktion sig ombetrodd, härefter skulle utses till s.k. ”materialförvaltare” och anförtros vården och underhållet af klubbens inventarier och materialier.

§ 7 Beträffande frågan om inlösandet af stamparna såväl till Schulténska medaljen som till klubbens prisjetoner, hvilka, tre till antalet, skulle fås för 100 mark per stycke, ansåg klubben efter numera genom skattmästaren erhållna uppgifter, det vara fördelaktigare för densamma att icke inlösa dessa, då guldsmeden Fagerroos utlofvat att klubben framdels skulle för ett pris af 10 mark för Schulténska, 8 mark för silfver och 6 mark för brons-prisjetoner få köpa densamma.

§ 8 Ordföranden uppläste ett från herr D. Nyblin inkommet bref med förteckning öfver de af honom till klubben såsom gåfva öfverlämnade fotografiska arbeten nämligen: J.M. Eder: Jahrbuch der Photografie för åren 1891, 1892, 1893 och 1895; Tabellen 1889; Handbuch der Photographie I1 och I2; Collodium-Daguerretypie Process; Copierverfahren mit Silbersalz; Bromsilber-Gelatine Emulsion. H.W. Vogel: Lehrbuch der Photographie 1sta, 2dra och 4de delen; E. Valenta: Photographie in natürlichen Farben, och skulle bestyrelsen till herr Nyblin frambära klubbens varma tack för den värdefulla gåfvan.

§ 9 Bibliotekarien Stenius meddelade att klubben af sin ordförande, herr Johansson, erhållit ”Photographische Mitteilungen” och af herr Arvidsson ”Fotografisk Tidskrift”, bägge för år 1901.

§ 10
Vidtog förevisning af skioptikonbilder. Bilderna dels af herr Johansson dels af herr Nybom.

§ 11
Ett hälsningstelegram från Wasa fotografiamatörklubb anlände under aftonens lopp.

In fidem:
Werner Lindbohm


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte tidsagen den 4 December 1900 kl. half 8 e.m. å Hotel Kämp, hvarvid närvarande voro: herrar Johansson, Schultz, Engström, Sundström, Nybom, Schohin, Saxelin, Öhman, Weckman, Sandberg, Arvidsson, Huuri, Leibowitsch och undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades utan anmärkning.

§ 2 Tryckta anmälningssedlar, afsedda enligt ett tidigare beslut att undertecknas af den som önskar blifva medlem af klubben, fanns vid mötet och utdelades till de närvarande.

§ 3 Ordföranden meddelade att ett tacksägelsebref aflåtits till herr Nyblin i anledning af den värdefulla gåfvan af böcker, hvilka han öfverlämnat till klubbens bibliotek.

§ 4 Upptogs till granskning styrelsens förslag till regler för den utställningstäflan som under mötes aftnar kommer att föranstaltas. På förslag af hr Schultz intogs i §1 en femte kategori för kolorerade bilder. §2 undergick den ändring att till täflan inlämnade bilders antal i II och V te kateg. får vara en, i öfriga bör antalet deremot vara minst två. Enligt styrelsens förslag skulle i
hvarje kateg. inlämnas minst två bilder. Enligt §3 i förslaget skulle de täflande bilderna inlämnas en timme före mötets början, men ansåg klubben en half timme före mötets början vara tillräcklig för bildernas inlämnande. I § 4 föreslog styrelsen att resultatet af hopsummeringen af hvarje täflandes vittsord skulle delgifvas endast å maj mötet, men skulle, enligt klubbens nu fattade beslut resultatet af hopsummeringen meddelas klubben å följande möte, dock under anonymité sålunda att endast pseudonym eller motto, jämte af dessa uppnådda talen uppgifvas och namnsedlarna uppbrytes först före maj mötet hvarje år. Enligt § 7 i förslaget hade styrelsen föreslagit att alla prisbelönade bilder skulle tillfalla klubben, men beslöt klubben efter en liflig diskussion att prisbelönade bilderna i I, III och IVde kategorierna tillfalla klubben, men i de öfriga kateg. återfås af den täflande, i fall den täflande icke önskar få äfven dessa införlifvade med klubbens samlingar.

§ 5 Ordföranden uppmanade klubbmedlemmar att ihågkomma vandringsportföljen No 2 med bilder.

§ 6 Till revisor för det löpande året valdes herrarna Saxelin och Weckman, hvarjemte styrelsen ålades att fjorton dagar före årsmötet förelägga revisorerna räkenskaperna till granskning.

§ 7 Några mindre ändringar i reglerna för klubbens bibliotek och vandringsportfölj godkändes.

§ 8 Upplästes herr D. Nyblins protokollet bilagda bref. Ordföranden refererade förhållandet.

§ 9 Till komiten för utarbetande af regler för klubbens vandringspokal invaldes herr I Schultz i stället för herr Nyblin, som afsagt sig uppdraget.

§ 10
Till medlem i klubben inballoterades studeranden R.M. Lindelöf, (adr. Högbergsgatan 45) anmäld af herr Arvidsson.

In fidem:
Werner Lindbohm


Fotografiamatörklubben i Helsingfors!

Vid Klubbens senaste möte, den 23 okt., framkom Herr Peters med påståendet, att han med anledning af sitt tillvägagående vid Klubbens undervisningskurs senaste vår fått emotaga ”hugg i ryggen”!!
Då påståendet framstäldes å klubbens möte, var det ju att förmoda att illgärningsmannen eller – männen stodo att sökas bland klubbens medlemmar.
Då detta Herr Peters´ nedriga yttrande påtagligen undgick ordförandens uppmärksamhet, fann jag mig föranlåten att nära mötets slut uppfordra Herr Peters att närmare förklara hvem eller hvilka samt hvad, han med sagda påstående åsyftade.
Den enda förklaring Herr Peters afgaf var att illgärningsmannen vore undertecknad!
Att denna Herr Peters lögnaktiga tillvitelse hade åsyftad värkan är lätt förklarligt. Hugg i ryggen är hvad på svenska kallas nidingshugg!
Uti en förening där man kan utsättas för sådana utfall, stannar man icke gerna kvar. Jag är visserligen tacksam för det försvar, jag från ordförandens sida blef tilldel, men detta förändrar ingenting i sak.
Och hvad åsyftade då Herr Peters egentligen med sitt ”hugg i ryggen”? Att jag liksom många andra har klandrat honom för hans tilltag, att, oaktat han åtagit sig att vara lärare vid Klubbens undervisningskurs, samtidigt annonserade en konkurerande gratiskurs för egen räkning, är aldeles riktigt, och jag har ej heller funnit det mödan värdet att utvärka Herr Peters tillstånd
härtill, men för att uttala klander öfver en klandervärd sak till att utdela nidingshugg är ett mycket långt steg!
Herr Peters utfall tycktes fina genklang hos vissa af klubbens medlemmar. Sålunda fann sig Herr Rosenbröijer föranlåten att supplera med ett annat lika sannfärdigt påstående nämligen, att jag för någon år sedan skulle yttrat, att Herr Rosenbröijer vore ovärdig att bekläda något förtroende uppdrag inom Klubben!
Detta mitt yttrande skulle hafva fälts vid sittande möte, och ingen – icke ens Herr Rosenbröijer sjelf – skulle hafva protesterat däremot! Sic!
Herr Rosenbröijers påstående är så absurdt att det endast kan förklaras därigenom, att det yttrades klockan ½3 på morgonen; hvarför jag väl får antaga det såsom ett sämre sortens skämt.
Jag finner emellertid, att jag icke mera vill ligga i ständig fejd med denna klick för nöjet att få arbeta för klubbens syften. Därför har jag äfven utträdt ur Klubben.
När jag nu besvärar Klubben med dessa rader, är det endast för att tillbakavisa de mot mig gjorda utfallen, samt för att påpeka att jag som icke varande klubbmedlem icke heller kan deltaga i den komités arbeten, till hvilken jag vid senaste möte valdes, och att jag ej heller anser mig kunna eller vilja hålla några föreläsningar i Klubbens namn.
Att detta mitt beslut kommer att af vissa personer vantolkas, har jag fullt klart för mig, men jag vet med mig sjelf, att mitt arbete i Klubben varit oegennyttigt, och det medvetande är mig nog.
Helsingfors den 5e Nov. 1900
Daniel Nyblin


Protokoll fördt på Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie möte den 8 Januari 1901 å Hotel Kämp. Närvarande voro: Engström, Gibhson, Leibowitsch, Montell, Rosenbröijer, Schmidt, Schohin, Strandberg, Sundström samt Johansson, som ledde förhandlingarna och undertecknad Stenius, som förde protokollet.

§ 1 Öppnade ordföranden mötet, hälsade de närvarande välkomna samt önskade dem ett godt nytt århundrade.

§ 2 Upplästes föregående mötets protokoll, och godkändes det sedan klubben beslutit såsom särskilda frågor upptaga tvänne af underteckand gjorda anmärkningar, hvilka icke ansågs beröra protokollets återgifvande af föregående mötets förhandlingar.

§ 3 Anmälde ordföranden att hr Schohin till klubbens vandringsportfölj inlämnat en kollektion af 11 bilder och framförde han klubbens tack för gåfvan. Bilderna förevisades på mötet.

§ 4 Föreslog undertecknad att ifrån de på senaste möte fastställda reglerna för begagnande och utlåning af böcker, hörande till Fotografiamat. klubbens i Helsingfors bibliotek – skulle utgå den mening, som föreskref att biblioteket utom på klubbens möten skulle hållas öppet en timme hvarje vecka. Förslaget motiverades med att biblioteket senaste år frekventerats endast obetydligt och framhöll undertecknad att han för sin del icke kunde åtaga sig ofvananförda åliggande.
Förslaget bifölls.

§ 5 Frågade hr Rosenbröijer i anledning af senast nämnda förslag – huruvida biblioteket skulle framdeles hållas öppet äfven om sommaren och framhöll han att hittills har det varit föranledt med ganska stora svårigheter att erhålla litteratur från biblioteket under denna årstid, hvilken som bekant här är den egentliga fotograferingsårtiden. Styrelsen lofvade utverka att biblioteket
framdeles skulle vara tillgängligt under sommaren och skulle senare därom tillkännagifvas.

§ 6 Framställde undertecknad ett förslag till förändring af reglerna för klubbens mötesutställningar och -pristäflingar. Efter en kort diskussion beslöt klubben, då afgörandet af frågan måste anses brådskande – såvida de definitiva reglerna skulle hinna intagas bland de af klubbens handlingar, hvilka i den närmaste framtiden skulle till tryck befordras – att åt styrelsen öfverlämna granskningen af förslaget samt ålade denna att med full beslutanderätt utarbeta definitiva regler.

§ 7 Meddelade undertecknad att ett antal tidskrifter och böcker förkommit ur biblioteket och framlade en förteckning öfver dessa. (Se medf. bilaga).

§ 8 Förslog undertecknad att klubben skulle inköpa Eders Jahrbuch för 1900 eller 1901, hvilket förslag dragits för klubbens afgörande emedan arbetet måste betraktas såsom en periodisk publikation och borde likställas med en tidskrift. Klubben remitterade afgörandet till styrelsen.

§ 9 Anmälde undertecknad att det engång åt honom gifna uppdraget att utarbeta ett nytt häfte af klubbens Meddelanden nu var på väg att blifva en värklighet och uppmanades klubbmedlemmar att insända bidrag.
Tillika omnämnde undert. att han underrättat Wasa amatörfotografklubb om företaget och anhållit om dess medvärkan för framtiden vid utgifvandet af Meddelandena samt anhöll att klubben måtte befullmäktiga styrelsen att därom bringa till stånd en öfverenskommelse.

§ 10
På mötet förevisades skioptikonbilder, förfärdigade af hr Schohin.

In fidem:
Sigurd Stenius


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte tisdagen den 5 februari 1901 kl ½8 e.m. å Hotel Kämp. Närvarande voro: Ordföranden herr Johansson, samt herrarna Rosenbröijer, Saxelin, Stenius, Peters, Engström, Collin, Timiriasew, Spjut, Nybom, Schohin, Leibowitsch, Lange och undertecknad som förde protokoll.

§ 1 I anledning af dagens betydelse öppnade ordföranden aftonens förhandlingar med ett stämningsfullt tal till skalden Johan Ludvig Runebergs minne, hvilket tal på ordförandens uppmaning af de närvarande stående afhördes.

§ 2 Protokollet från föregående mötet justerades och godkännes.

§ 3 Till medlem i klubben invaldes enhälligt redaktören Hj. Lange, anmäld af hr Peters. Af klubben antagna nya anmälningssedlar användes härvid för första gången.

§ 4 De vid mötet närvarande fotograferades därefter vid magnesiumljus.

§ 5 Utlottades några enskilda dupletthäften af fotografiska tidskrifter.

§ 6 Vidtog förevisning af skioptikon bilder; bilderna förfärdigade dels af hr Johansson dels af hr Leibowitsch.

In fidem:
Werner Lindbohm


(hör till § 1 d. 5/2 1901)

Mina herrar!
Förrän jag i dag öppnar mötet för handläggning af de ärenden som tilläfventyrs föreligga, ber jag om att ett ögonblick få taga herrarnas uppmärksamhet i anspråk.
År 1804 den 5 februari föddes i en liten kuststad i Österbotten den man hvars minne vi innebyggare af detta land i dag fira öfveralt inom gränserna för vårt fosterland. I salongen såväl som i den ringaste koja i Finland torde i dag minnet af Johan Ludvig Runebergs födelse firas med sång och illuminering. Man har berättat, att sång vid hans här resta stod i år icke skulle få utföras, så sade ett rykte, ett följande åter, att sång allena utan lederskap var den enda hyllning vi finge bringa sångarkungens bild där i esplanaden med hans namn. Huru pass mycket tilltro vi böra gifva dessa rykten, må lämnas därhän, så mycket är dock sant, att i våra dagars Finland hvilken oskyldig hyllning för lefvande eller död mans minne som än förekommit, gärna af vissa vederbörande inregistrerats under benämningen ”demonstrationer” med politiska tendens.
De ärade herrar som i dag åhört sången vid Runebergsfonden veta att såväl sång som lefverop där förekommo. Mina herrar! Låtom oss enhvar resa oss upp och på detta föga ”demonstrativa” sätt hylla minnet af vår största karl.
Johan Ludvig Runeberg gaf oss ”Vårt land”, men han gaf oss icke allenast sången, denna oförgätliga sång, nej han gaf oss hvad mera än, att det förstå och älska vårt land. Det bästa: fosterlandskärleken! Hvem har mera än han lärt oss att akta den tofva, som sett oss födas, den må sedan vara belägen vid polarcirkeln, till stor del af året begrafven under is och snö eller boerns diamantfält eller landet där orangen mognar.
När någongång i tiden de blad i historien skrifvas, som behandlar dag som är torde de nogsamt komma att bära vittne om, att kärlek till fosterjorden icke är ett främmande begrepp för vårt finska folk.
”Ett guldland dock det är” – förstå vi så väl.
Till afslutning ber jag att, få recitera en strof af Korpral Buss´ tal vid Munters graf. Inga slafvar trampar kullen, der den tappre bor i mullen. Nej en ätt af gamla stammen, skydde ständigt grafven, amen.


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors sammanträde den 5 mars 1901 kl ½8 e.m. å Hotel Kämp. Närvarande voro: Ordföranden hr Johansson, samt herrarna Hintze, Strindberg, Stenius, Öhqvist, Engström, Spjut, Lindroth, Aschan, Arvidsson, Peters, Timiriasew, Sundström, Schohin, Rosenbröijer, Saxelin, Collin, Strandberg, Nybom, Galindo, Weckman och undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Protokollet från föregående mötet justerades och godkändes.

§ 2 Till medlemmar i klubben antogs hrr Apotekar K.A. Aschan, från Helsingfors, anmäld af hr Johansson, och stengravören Werner Nyholm fr. do, anmäld af herr G. Engström, bägge enhälligt.

§ 3 Klubbens ”Meddelande No 4” hade genom styrelsens försorg utkommit från tryck och utdelades till samtliga närvarande. Till icke närvarande och till landsortsmedlemmar skulle häftet öfversändas, samt jemväl blifva tillgängligt för allmänheten i stadens boklådor.

§ 4 Vinterutfärden utsattes att försiggå måndagen den 25 mars kl. 10 f.m. Deltagarna samlades å Alphyddan.

§ 5 Herr Peters redogjorde om förfaringsstättet med gummitryck. Föredraget illustrerades med gummitryckbilder hvarjämte det praktiska tillvägagåendet vid dylikt tryck åskådliggjordes.

§ 6 Undervisningskursen i fotografi beslöt klubben anordna i slutet af denna eller i början af instundande månad. Styrelsen skulle taga saken om hand.

§ 7 Förevistes kinematografbilder med en från Fotografiska handelsbolaget till klubbens disposition stäld apparat.

§ 8 Vidtog förevisning af skioptikonbilder. Bilderna förfärdigade af herrarna Galindo, Nybom och Johansson.

§ 9 Intogs gemensam supé i stora festsalen.

§ 10
Ett af herr Peters framkastadt förslag att klubben skulle utse någon af dess medlemmar för att vid möten i korthet referera nyheter m.m. ur utlandets fack litteratur, lämnades derhän, då erfarenheten visat att af dylika referat tidigare icke blifvit något utaf.

§ 11
I anledning af herr Rosenbröijer gjord förfrågan angående utlåning af böcker ur klubbens bibliotek under andra tider än de i utlåningsreglerna bestämda, öfverlämnades efter en stunds diskussion åt styrelsen att arrangera saken på bästa vis.

§ 12
Herr Spjut uttalade såsom önskningsmål att klubben ville försöka för dess medlemmar skaffa prisnedsättning å fotografiapparater och fotografiska utensilier. Sedan några fackmän uttalat sig i frågan förföll densamma.

§ 13
Ordföranden tackade å klubbens vägnar hr Stenius för det besvär denne haft med redigeringen af ”Meddelanden No 4”, hvarjämte ordföranden till herr Arvidsson frambar klubbens tack för den omsorg han ådagat och det besvär han haft vid tryckning af Meddelanden No 4 och i densamma införda planscher.

§ 14
Herr Stenius ville att klubben omedelbart skulle nöja en komité som finge i uppdrag att vidtaga åtgärder för utgifvandet af att vidtaga åtgärder för utgifvandet af Meddelandet No 5. På förslag af herr Hintze, understödd af hr Johansson, öfverlämnade klubben åt styrelsen att besluta om denna angelägenhet.

§ 15
På mötet funnos utstälda förstoringar af hr Nybom och direkt tagna bilder af herr Schohin, hvarjämte till aftonens pristäflan hade inlämnats 4 förstoringar med märket ”555” och 9 st stereoskopbilder med mottot ”Den 5 mars 1901”. De täflande bilderna prisbedömdes af de närvarande i enlighet med för dessa pristäflingar antagna regler.

In fidem:
Werner Lindbohm


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors sammanträde den 2 April 1901 kl. ½8 e.m. å Hotel Kämp. Närvarande voro: Johansson, Schmidt, Kruskopf, Aschan, Schohin, Engström, Weckman, Rosenberg, Arvidsson, Peters, Timiriasew, Öhqvist, Strandberg, Gibhson. Stenius, Nyholm, Svahn, Nybom, Leibowitsch och undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Protokollt från föregående mötet justerades och godkändes.

§ 2 Till medlemmar i klubben antogs enhälligt: Veterinär Aug. Svahn, kamreraren Julius David Seeberg, Prokuristen Emil Åström, Affärsmannen Runar Nyberg, samtliga från Helsingfors, anmälda af hr Johansson.

§ 3 På inbjudan af hr Nyblin gjorde de vid mötet närvarande ett besök i dennes elektrofotografiska atelier, den första i sitt slag i vårt land. Herr Nyblin hade vänligheten redogöra om denna sin nymodiga ateliers uppkomst, konstruktion och tillvägagåendet vid själfva fotograferingen, hvarjämte tvänne rätt lyckade bilder togos vid denna elektro-magnesium belysning. Å de närvarandens vägnar tackade ordföranden herr Nyblin för hans visade tillmötesgående emot klubben.

§ 4 Ordföranden tillkännagaf att de vid senaste möte täflande bilderna af de närvarande bedömdts sålunda att märket ”Den 5te mars 1901” i II kategorin (stereoskopbilder) erhållit 84% och märket ”555” i IV kateg. (förstoringar) 80% af högsta möjliga procenttalet.

§ 5 Utlottades några dupletthäften af fotografiska tidskrifter.

§ 6 Protokollet bilagda program för herr Nyblin den 10de April vidtagande undervisningskurs i fotografi, jämte annons om densamma, upplästes.

§ 7 Ordföranden redogjorde om klubbens vinterutfärd den 25 mars till Alphyddan. Emedan snöyra och kall vind rådde deltogo endast sju personer i densamma. Emellertid voro deltagarena nöjda med färden och flere bilder togos på Alphyddans veranda, som för tillfället inredts till atelier.

§ 8 Tillkänagaf ordföranden att omkostnaderna för utgifvandet af klubbens ”Meddelanden No 4” utgöra 383 mark 45 pi, från hvilken summa likväl afgår inkomsten af försålda häften och en i detsamma ingåenden annons.

§ 9 Förevisades skioptikonbilder, förfärdigade af Nybom, Timiriasew m.fl. Af bilderna voro några från klubbens senaste utfärd.

In fidem:
Werner Lindbohm


Program för
Fotografiamatörklubbens i Helsingfors undervisningskurs April 1901.

April 10 ds: Den fotografiska apparaten.
– ” – 1100 t. 1600: Negativprocessen omfattande: apparatens handhafvande, plåtars och films egenskaper och behandling jämte praktiska öfningar.
(Söndagen den 15de fotografering ute.)

-”- 17de t. 2300: Positivprocessen behandlande bromsilfver-, klorsilfver- och kromsyradt papper, förstoring, stereoskopi, laternbilder.
(Söndagen den 21sta öfning med utkopieringspapper hela dagen.)

Undervisningen kommer att bedrifvas rent praktiskt med endast korta, orienterade föreläsningar och själfständiga öfningar af eleverna. Untervisningstimmen är från 8 (utan kvart) till 9 f.m., men kan undervisningen äfven i några fall förläggas till eftermiddagarna, om eleverna sådant önska.
Helsingfors 27/3 1901
Daniel Nyblin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors styrelsemöte den 16 April 1901 i närvaro af Johansson, Stenius, Arvidsson och undertecknad, som förde protokoll.

§ 1 Uppbröts namnsedlarna till den vid mötet den 5 mars täflande bilderna och befans såväl märket: ”Den 5 mars 1901” som märket ”555” vara herr Alfred Nybom, som således tillkommer klubbens hederspris för år 1901 i II och IV kategorierna.

§ 2 Bibliotekarien tillkännagaf att boklån emellan klubbmöten och under sommaren erhållas efter särskild öfverenskommelse med honom (Agrikultur & handelsekonomiska laboratoriet, Riddareg 7, telef. 222) eller med ordföranden.

§ 3 Styrelsen beslöt att på mötet den 2 maj föreslå att i likhet med föreg. år i höst skulle föranstaltas en pristäflan, som omfattar V kategorier: Kontaktkopior, Stereoskopbilder, Skioptikonbilder, Förstoringar och kolorerade bilder. I hvarje kateg. skulle utdelas förutom diplom, tre pris, 1sta priset silfverjeton, 2dra priset bronsjeton och 3dje priset diplom utan jeton. I III kateg.
(skioptikonbilder) skulle med första priset, i stället för silfverjeton, utdelas en af herr Nyblin för detta ändamål förärad förstoringsapparat. Bilderna, af hvilka i I, II och III kategorierna bör inlämnas minst 5, i IV och V, 3 bilder, böra vara inlämnade innan den 15 Oktober 1901.
Prisbelönade bilderna tillfalla klubben.

§ 4 Styrelsen föreslår att klubbens vårutfärd skulle försiggå den 27 maj. Klubben deltager med 50 mark i omkostnaderna.

§ 5 Herr Alfred Nybom har i och för utrikesresa hos styrelsen anhållit om rekommendationsbref, i anledning hvaraf styrelsen beslöt att tillställa honom ett sålydande rekommendationsbref:
”Herr Alfred Nybom är medlem af Fotografiamatörklubben i Helsingfors sedan år 1896 och har sedan sitt inträde tagit en synnerligen värksam del i klubbens arbete fotografikonstens främjande genom de bilder hvilka han förfärdigat och hvilka vid flera tillfällen erhållit pris på klubbens utställningar, hvarför vi härmed få rekommendera honom såsom intresserad amatör.”

In fidem:
Werner Lindbohm


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte den 7 Maj 1901 å Hotel Kämp, hvarvid närvarande voro: Ordföranden herr Johansson samt herrarna Aschan, Arvidsson, Engström, Fagerroos, Gibhson, Höglund, Kniper, Kruskopf, Leibowitsch, Lindroth, Peters, Schohin, Saxelin, Stenius, Strandberg, Rosenbröijer, Sundström, Schultz, Timiriasew, Weckman och undertecknad, som förde protokoll.

§ 1 Protokollet från föregående mötet justerades och godkändes.

§ 2 Till medlem i klubben inballoterades: Referendariesekreteraren Arthur Knieper, anmäld af undertecknad; ingeniör Carl Malling, anmäld af hr Johansson, magister Alfr. Hackman, anmäld af herr Fagerroos, alla enhälligt.

§ 3 Ordföranden meddelade att herr Alfred Nybom vid årets mötestäflingar erhållit klubbens hederspris. Af herr Nybom uppnådda procenttalet utgör i II kateg. (stereoskopbilder) 84% och i IV kateg. (förstoringar) 80% af högsta möjliga procenttalet.

§ 4 Styrelsens vid mötet den 16 April gjorda förslag till pristäflan i höst godkändes, hvarjämte åt styrelsen öfverlämnades att vidtaga förberedande åtgärder i och för densamma.

§ 5 Klubbens ångbåtsutfärd utsattes att försiggå den 27 maj. Derpå valdes en utfärdskomité, hvartill utsågos herrarna Johansson, Arvidsson och Lindbohm.

§ 6 Upplästes herr D. Nyblins protokollet bilagda berättelse öfver klubbens undervisningskurs i fotografi. I kursen, som vidtog den 11 april och fortsattes med 10 dagars uppehåll, till den 6 maj, hade deltagit 14 personer.

§ 7 Ordföranden meddelade att klubbens bokskåp numera inflyttats i den nuvarande lokalen och att styrelsen till detsamma anskaffat ett undre skåp, afsedt till förvaring af klubbens inventarier och materialier.

§ 8 Bibliotekariens förslag att klubben skulle prenumerera på ”Die Kunst in der Photographie”, hvars prenumerations pris är 30 Reichsmark i året och utkommer i 6 häften, öfverlämnades till styrelsens afgörande; och skulle utgiften upptagas i budgetförslaget för nästa år. De af bibliotekarien hr Stenius vid mötet företedda profhäfte af arbetet skulle emellertid inlösas till klubben.

§ 9 Vidtog förevisning af skioptikonbilder.

In fidem:
Werner Lindbohm


Hör till § 6 af protok. d. 7/5 1901.

Redogörelse för Fotografiamatörklubbens i Helsingfors undervisningskurs våren 1901.

Tyvärr har denna ”kurs” arbetat under synnerligen ogynnsamma förhållanden, hvilka naturligtvis försvårat undervisningen. Så har undertecknad varit tvungen att efter endast 2ne lektioner afbryta undervisningen för att af familjeskäl företaga en utrikesresa. En del af eleverna hafva också af olika orsaker hindrats att regelbundet bevista lektionerna. Följden häraf har blifvit att några elever, hvilka ej varit i tillfälle att regelbundet följa med, nu sedan kursen är afslutad måste åtnjuta några dagars extraundervisning. Eleverna hafva emellertid alla visat ett särdeles lifligt intresse, hvarför jag vågar hoppas att de haft åtminstone någon nytta af undervisningen. Det ligger dock i sakens natur att lärdomen måste blifva tämligen ytlig, ty undervisningstiden är alldeles för kort. Emedan tiden icke velat hinna till för de nödvändigaste arbetena – oaktadt
undervisningen försiggått både för- och eftermiddag (cirka 4 timmar per dag) har jag sett mig tvungen att något förkorta det uppgjorda programmet och har jag därför utelämnat kol- och gummitryck samt stereoskopi och lanternbilder.
Kursen vidtog den 11te april kl 8 fm. men redan den 12te måste arbetet afbrytas med anledning af min förutnämnda resa. Den 22dra vidtogo lektionerna åter och hafva sedan dess pågått delvis både för- och eftermiddag intill den 6te dennes, med undantag af tisdagen den 30de april, då underteckand var hindrad att undervisa och onsdagen den 1sta maj, med anledning af dagen.
Undervisningen har försiggått på följande sätt:

11/4 1 lektion Fotografiapparaten (Föreläsning)
12/4 2 ” Negativprocessen ( d:o )
22/4 3 ” Apparatens handhafvande ( d:o )
23/4 4 ” Fotografering och framkallning (öfning af eleverna)
25/4 5 ” D:o
26/4 6 ” Förstärkning & försvagning ( d:o )
27/4 7 ” Fotografering af interiörer ( d:o )
28/4 8 ” Fotografering af landskap ( d:o )
29/4 9 ” Framkallning etc. ( d:o )
2/5 10 ” Positivprocessen (Föreläsning) samt öfning i kontaktkopiering å bromsilfvepapper.
3/5 11 ” Förstoring å bromsilfverpapper (Föreläsning)
4/5 12 ” Utkopieringsprocessen ( d:o )
5/5 13 ” Öfning å utkopieringspapper
6/5 14 ” Repetition (Föreläsning)

I kursen torde deltagit 14 elever, dock äro endast 12 upptecknade å vidfogade anteckningslista och af dessa 12 har en -Herr G. Kruskopf -als icke deltagit i undervisningen, hvarför jag vågar föreslå, att den af Herr K. inbetalade kursafgiften till honom återställes. Af eleverna komma 6 eller 7 att ännu under några dagar åtnjuta undervisning, en att kvarstanna i ”läran” under ett års tid för att utbilda sig till fackfotograf.
Jämte anteckningslistan bifogas de influtna afgifterna Fmk 180:-
För de till undervisningen använda materialerna finner jag ej skäl att debitera klubben.
H.fors 7/5 1901
Daniel Nyblin


Helsingfors den 1 April 1901
Anteckningslista för dem som önska deltaga i Fotografiamatörklubbens i Helsingfors undervisningskurs i fotografi, som, under ledning af Herr D. Nyblin vidtager den 10 innevarande April kl. 8 fm. (utan kvart) i Herr Nyblins atelier, enligt följande program:
April 10de: Den fotografiska apparaten;
April 11 till 16nde: Negativprocessen, omfattande apparatens handhafvande, plåtars och films egenskaper och behandling, jämte praktiska öfningar.
April 17de till 23: Positivprocessen, behandlande bromsilfver, klorsilfver, och kromsyradt papper, förstoring, stereoskopi, laternabilder, (Söndagen den 21sta öfning med utkopieringspapper hela dagen.)
Kursafgiften, som erlägges vid anmälan, utgör femton /15/ mark, kemikalierna deri inberäknade.

Deltagarens namn, yrke och adress.
Ines Lindbohm, fröken. Nylands batalj. off. kasern 15 bet.
G W Kruskopf, Banktjänst. Kyrkogt. 4 15 bet.
William Sippola, folkskolläraren. Eriksg. 3 15 bet.
K A Aschan, Apotekare. Glogatan 5 15 bet.
Aina Helsingius, banktjänst. Bang. 3 15 bet.
Arthur Knipen, Referendassessor. Högbersg. 21 15 bet.
Anna Ehrnroth, Fröken, Högbergs. 21 15 bet.
Elsa Holm, Fröken, Regeringsgatan 15 15 bet.
Hj. Fagerroos 15 bet.
Dr. Niemi 15 bet.
V Blåfield, senatskanslist 15 bet.
J Lojander, läkare 15 bet.
Dessutom hafva deltagit 2ne herrar Thomé samt Herr Magister Hackman och Herr Weckman
(antecknade å ”bolagets” lista).

Kassören emottagit 195 mk.
G Engström


Protokoll fördt vid Fotografiamtörklubbens i Helsingfors höstmöte den 24 September 1901 kl ½8 e.m. å Hotel Kämp. Närvarande voro: Ordföranden, herr Johansson, samt herrarna Rosenbröijer, Engström, Spjut, Timiriasew, Stenius, Peters, Weckman, Lindroth, Apelgren och undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Efter det ordföranden i ett kortare andragande hälsat de närvarande välkomna justerades protokollet från maj mötet utan anmärkning.

§ 2 Till medlem i klubben invaldes Byggmästaren Thure Apelgren, från Helsingfors, enhälligt.

§ 3 Till den prisjury, som kommer att bedöma till årets pristäflan inlämnade bilder, invaldes herrarna Rosenbröijer, Granholm, Johansson, Peters, Ljungqvist samt till suppleant herr Strindberg.

§ 4 Utlottades några enskilda duplett häften af fotografiska tidskrifter.

§ 5 Årsmötet utsattes till tisdagen den 22 Oktober.

§ 6 Ordföranden redogjorde om klubbens ångbåtsutfärd den 27 maj, som företogs till vestra skärgården. Inallo deltog i densamma 14 personer. Wädret var gynnsamt, humöret godt och vistelsen i allo angenäm. På återfärden voro deltagarene i utfärden inbjudna på en animerad middag till herr Runar Nybergs.

§ 7 En promenadtur till trakterna af Alphyddan utsattes att försiggå söndagen den 29de innev. september kl. 10 f.m.

§ 8 Genomlästes bilagda annons om klubbens pristäflan, hvartill tiden utgår den 15de inst. Oktober.

§ 9 Efter det Ordföranden förklarat ordet fritt vidtog förevisning af skioptikonbilder, hvarjemte en fonograf under aftonens lopp lät höra sina melodier.

In fidem:
Werner Lindbohm


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors styrelsemöte den 4 Oktober 1901 å Hotel Kämp. Närvarande: Johansson, Stenius, Engström, Arvidsson och undertecknad som förde protokollet.

§ 1 Företogs till öfverläggning frågan om utgifvandet i klubbens namn af en periodisk utkommande tidskrift, afsedd att blifva klubbens – och om möjligt äfven, de öfriga i Finland existerande fotografiklubbars, äfvensom enskilda såväl yrkes- som amatörfotografers organ. Tidskriften afsedd att utgifvas under öfverinseende af en redaktionskomité skulle redigeras af en utaf klubben aflönad tidningsman. För erhållande af nödiga upplysningar, eventuelt redigering af tidskriften, hade redaktör Sigurd Roos, som tidigare vidtalats om företaget, tillstädskommit. I fall tidskriften skulle utgifvas en gång i månaden, i en upplaga om 200 exemplar, omfattande hvarje ett tryckark eller 16 sidor, skulle omkostnaderna, enligt af herr Roos lämnade uppgifter ställa sig för hvarje nummer som följer:
Pappret 5:-
Tryckning och sättning 45:-
Redaktionsarvode 75:-
Summa Fmk 125:-
hvartill kommer priset för illustrationer och bilder, då sådana införes, 16 penni * cmt för autotypi och 10 penni * cmt för streckmaner. I fall redaktionsarvodet skulle emot förmodan anses för högt var herr Roos villig att ännu nedsätta detsamma. Emedan klubbens kassa är så klen att företaget i sin helhet icke kunde bekostas af dess ordinarie inkomster, skulle ekonomiskt stöd för tidskriften försöka fås genom införande i densamma af annonser och genom prenumerationsafgifter äfvensom genom frivilliga bidrag. Det relaterade skulle styrelsen förelägga klubben, som ägde närmare besluta i saken. Redaktör Roos afträdde.

§ 2 Enligt vid senaste årsmöte fattade beslut ägde styrelsen till hvarje årsmöte inkomma med budget för det kommande året, i anledning hvaraf styrelsen beslöt förelägga klubben följande förslag till budget för året 1901-1902.

(* Se närmare här bilagda specificerade budgetsförslag.)

§ 3 Vid frågan om kandidat för erhållande af Schulténska priset i år uppstod en liflig diskussion, hvarföre beslöts att afgöra meningsskiljaktigheterna genom omröstning med slutna sedlar. Härvid erhöllo herrarna Saxelin 2 röster, Engström 2 röster och herr Rosenbröijer 1 röst. Då emellertid tvänne kandidater utgingo med samma röstetal, företogs lottning, hvarvid herr Engström blef den segrande. – Då den person, som enligt fordringarna i cirkuläret om Schulténska priset, ofta är att
sökas bland styrelsemedlemar, uttalades af en del bland styrelsen den önskan att densamma i en framtid skulle befrias från denna brydsamma situation och klubben i sin helhet skulle utdela priset åt den som den anser vara förtjänt af en dylik uppmuntran.

In fidem:
Werner Lindbohm


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors årsmöte tisdagen den 22 Oktober 1901 å Hotel Kämp. Närvarande voro följande medlemmar: ordföranden herr Johansson, samt herrarna: Granholm, Schultz, Aschan, Saxelin, Spjut, Arvidsson, Peters, Timiriasew, Weckman, Engström, Sundström, Strandberg, Gibhson, Strindberg, Schohin, Lindroth, Häglund, K. Johansson, Ljungqvist, Leibowitsch, Nyholm, Svahn, Fagerroos och undertecknad, som förde
protokollet.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades utan anmärkning.

§ 2 Till medlem i klubben antogs Hofrättsauskulteranden Johan Grenman, med 11 röster emot en, Kontoristerna E. von Haartman, Ernst Mesterton och studeranden Einar Lindholm, alla enhälligt.

§ 3 Upplästes en sålydande:

”Årsberättelse af Fotografiamatörklubbens i Helsingfors styrelse afgifven till klubbens årsmöte
tisdagen den 22 Oktober 1901.

Trettonde året af klubbens tillvaro tilländagår med denna dag. Innan styrelsen nedlägger sitt mandat vill den kasta en, om ock flyktig återblick på klubbens värksamhet under det förflutna året.
Styrelsen anser sig med glädje kunna konstatera att en större lifaktighet och ett större intresse inom klubben gjort sig märkbart.
Under året hafva i klubben inträdt 23 nya medlemmar mot 18 under föregående år, afgått 14; hela medlemsantalet uppgår för närvarande till 100 personer. Föregående år var antalet 91 personer.
Sammanträden hafva, såsom tillförene, hållits en gång i månaden, med undantag af sommarmånaderna juni-augusti. Mötena hafva i medeltal varit besökta af 17 personer, högsta antalet har varit 26 och minsta 11 medlemmar.
Klubbens undervisningskurs i fotografi under ledning af herr D: Nyblin försiggick i vår. Kursen vidtog den 11 April, men måste efter endast tvänne lektioner afbrytas af orsak att herr Nyblin af familjeskäl var tvungen företaga en utrikes resa. Lektionerna vidtogs åter den 22 i samma månad och fortsattes med par dagars uppehåll till den 6 maj. I kursen, hvilken enligt klubbens beslut meddelades emot en afgift af 15 mark för hvarje deltagare, kemikalier i beloppet inberäknade,
deltogo 14 personer. Styrelsen anser sig böra nämna att herr Nyblin såväl för sitt besvär med undervisningen som för de till undervisningen använda kemikalierna icke emottagit någon ersättning, utan har kursafgifterna oafkortade tillfallit klubbens kassa.
Klubbens bibliotek har sedan den 16 April varit inrymdt i den nuvarande möteslokalen å Hotel Kämp, det detsamma öfverflyttats från Conditori Catani. Enligt utlåningsboken har antalet lån ur biblioteket under året utgjort 81, emot 20 under föregående år. Bokförteckningen i No 4 af klubbens Meddelanden upptager 155 volymer, numera uppgå dessa till ca 180. Den af förre bibliotekarien friherre Magnus Stackelberg uppgjorda företeckning öfver klubbens bibliotek utvisar att antalet böcker på årsmötet 1899 utgjorde 102. Vid årsmötet 1900 var antalet böcker 109. Vid inventeringen som efter sistnämnda möte företogs då den nuvarande bibliotekarien tillträdde sin befattning, visade det sig att, utom enstaka häften af de senaste årgångarna af särskilda tidskrifter, saknades icke mindre än 12 i företeckningen upptagna kompletta tidskriftsårgångar och 5 läroböcker. Stor del af de saknade banden har numera återfåtts, hvarjämte bibliotekarien till biblioteket anskaffat sådana tidskrifter som saknats och stått att fås.
Fortfaranden saknas från biblioteket flera såväl tidskrifter som böcker.
Under året har klubben prenumererat på följande tidskrifter, nämligen: Photogr. Rundschau, Allgemeine Photographen Zeitung och Photographische Centralblatt, hvarjämte klubben såsom gåfva fått emottaga af herr D. Nyblin: Eders Jahrbuch für Photographie för åren 1889,I, 1891, 1892, 1893 och 1895; Tabellen 1889, Handbuch der Photographie I1, och I2, Collodium-Daguerrotypie Process, Copierverfaren mit Silbersaltz, Bromsilfver-Gelatine Emulsion; H.W.Vogel: Lerbuch der Photographie, 1sta, 2dra och 4de delen; E Valenta: Photographie in naturlichen Farben; af herr Harry Hintze: Photographische Rundschau 1889, Atelier des Photographen 1901 och Photographische Chronik 1901; af herr Stenius: Photographische Correspondenz år 1901, Archiv für wissenschaftliche Photographie åren 1899 och 1900, Turistföreningens i Finland årsbok för åren 1898, 1899, 1900 och 1901; af herr Otto Johansson: Photographische Mitteilungen för år 1901; af herr Leopold Arvidsson: Fotografisk tidskrift för år 1901; af herr Albin Roosval i Stockholm: Pizzighelli – Roosval: Handledning i fotografi och Fotografisk Tidskrifts årsbok, 3dje årgången samt från Dansk Fotografisk Forening: Beretninger fra Dansk Fotografisk Forening 1901.
Klubbens inventarier hafva under året förökats med ett ekskåp afsedt till förvaringsställe för klubbens inventarier och materialier.
Föredrag har under året hållits af herr D. Nyblin ”om fotografering af interiörer” och af herr Peters: ”om gummitryck”.
Trenne gemensamma utfärder har klubben under året föranstaltat, af hvilka utfärden den 27 maj med ångbåt till vestra skärgården gynnades af det härligaste vårväder. Den andra och tredje utfärden, hvilka bägge företogos till Alphyddan och trakterna däromkring, den förre den 25 mars och den senare den 29 september voro äfven rätt angenäma, och torde flere goda bilder från dessa utfärder blifvit deltagarenes byte.
Den till minne af klubbens tio åriga tillvaro stiftade jetonen är numera färdig och står vid detta möte att fås.
För klubbens ombudsmän i landsorten har ett reglemente under året utarbetats. Detsamma innefattar dessas uppgift och åligganden. Dessutom har klubben uppgjort regler för dess vid senaste årsmöte i programmet upptagna mötes utställningar och pristäflingar, hvarjämte några ändringar i reglerna för klubbens vandringsportföljer och i reglerna för utlåning af böcker från klubbens bibliotek vidtagits.
Till klubbens vandringsportfölj har under året inlämnats 11 bilder, alla dessa af herr Schohin. Af orsak att vandringsportföljen under året icke ihågkommits med flere bilder än dessa har utgifvandet af no 2 af densamma icke kunnat ifrågakomma.
Den af en del intresserade klubbmedlemmar till klubben utlofvade vandringspokalen har tills vidare varit blott ett löfte, af orsak att initiativtagaren afflyttat från orten och medfört anteckningslistan öfver alla de som förbundit sig att i och för tankens realiserande lämna materielt bidrag. En komite för utarbetande af regler för pokalen har blifvit vald, men har densamma till följd af det sagda icke ännu sammanträdt.
Under året har klubben utgifvit ett nytt häfte: ”Meddelanden No 4”. Häftet innefattar, förutom uppsatser och nyheter på fotografins område, jemväl klubbens alla stadgar och regler, medlemsförteckning och förteckning öfver klubbens bibliotek. Fråga har blifvit väckt om att klubben under instundande år skulle utgifva en periodisk tidskrift, som skulle utkomma en gång i månaden af 1 tryckarks storlek och med en aflönad redaktör, hvilken skulle arbeta under en redaktions komite. Frågan kommer under aftonens lopp att föreläggas klubben.
Redan för en längre tid sedan har frågan varit väckt om att vid klubbens möten skulle föranstaltas utställning af fotografiska bilder för att tjäna klubbens medlemmar som studiematerial. I samband med utställningarna skulle anordnas pristäflingar. Under året har planen realiserats och, såsom tidigare nämndes, regler för dessa utställningar och pristäflingar utarbetats och finnas dessa intagna i Meddelandet No 4.
På mötet den 5 mars funnos 2ne kollektioner täflande bilder, märkta med pseudonym ”Den 5 mars 1901” och ”555”. Dessa bedömdes af de närvarande sålunda att det förra märket erhöll 84%, den senare 80% af högsta möjliga procenttal. Vid namnsedlars öppnande före maj mötet befanns märket ”Den 5 mars 1901” äfvensom märket ”555”, af hvilka den förre täflade i II kateg. (stereosk.b.), den senare i IV kateg. (förstoringar), vara herr Alfred Nybom, hvilken vid maj mötet tilldelades klubbens hedersdiplom för året.
En förändring vid inval af nya medlemmar har klubben under året vidtagit genom anskaffande af anmälningssedlar, hvilka af den sökande undertecknas. Beslut härom fattades vid mötet den 6 November sistlidet år; anmälningssedlarna användes för första gången vid mötet den 5 sistlidne februari. I sammanhang härmed kan nämnas att vid mötet förstsagda dag bestämdes att vid inval af ny medlem bör han erhålla minst 5 hvita kulor (ja) emot 1 svart (nej) för att blifva till medlem antagen. Någon bestämmelse härom hade tidigare icke förefunnits.
Korta referat om klubbens sammanträden har genom styrelsens försorg ingått i tidningarna.
Vid mötesaftnarna har tidt och ofta förevisats bilder förfärdigade af klubbmedlemmar, hvarjämte förevisning af skioptikon bilder afslutat de flesta mötes aftnar. Äfven kinematografibilder har klubben varit i tillfälle att på mötet den 5 mars förevisa med en till dess disposition stäld kinematografapparat.
På senaste årsmötet fattade klubben beslut om att styrelsen framdeles till årsmötet åloge inkomma med budget för kommande året, hvarjämte beslöts att revisorer för granskning af klubbens räkenskaper härefter jemväl komme att väljas vid årsmötet för ett kommande år och att dessa ägde före årsmötet granska icke allenast klubbens räkenskaper utan äfven dess inventarier och bibliotek samt till årsmötet inkomma med revisionsberättelse.
Tiden för inlämnande af bilder till klubbens pristäflan för året utgick den 15 Oktober. Inalles hade inlämnats 15 kollektioner. Af dessa täflade i I kateg. (kontaktkopior) 6 kollektioner, i II kateg. (stereosk.b.) 4 kollektioner, i III kateg. (förstoringar) 2 kollektioner och i IV kateg. (förstoringar) 2 kollektioner.
I fjolårets täflan delto 9 kollektioner, af dessa 6 i I kateg. (förstoringar). Resultatet af täflan meddelas senare då prisjuryns protokoll uppläses.
Klubbens kassa ställning framgår ur den af skattemästaren utarbetade kassa tablån.
Förrän styrelsen afslutar sin redogörelse för året kan densamma icke underlåta att med några ord beklaga den förlust klubben under året lidit genom att tvänne af dess äldre, intresserade medlemmar, artisterna Fredrik Ahlstedt och Fredrik Maexmontan med döden afgått. Fredrik Ahlstedt inträdde i klubben år 1894, var dess ordförande under året 1897-1898 och har genom sin artistiska talang på flerfalldigt sätt bidragit i klubbens företag.
Fredrik Maexmontan inskrefs i klubben år 1893 och har bland annat uppgjort ritningar till klubbens nuvarande prisdiplom. Såväl Ahlstedt som Maexmontan hafva ej så sällan blifvit valda till den prisjury som bedömt klubbens täflingsbilder.
Återstår för styrelsen endast att härmed frambära sitt varma tack till alla de som under året på ett eller annat sätt bidragit till att främja klubbens sträfvanden och därigenom underlättat styrelsens uppgift och åligganden.
Bestyrelsen”

hvarjämte skattmästarens protokollet bilagda kassatablå och af klubbens revisorer afgifna, protokollet jemväl bilagda revisionsberättelse genomlästes.
Efter det styrelsen på en stund aflägsnat sig och derefter inkallats förklarade herr Peters å klubbens vägnar att styrelsen beviljats full ansvarsfrihet för handhafvandet af klubbens angelägenheter under det förgångna året.

§ 4 Genomlästes styrelsens vid mötet den 4 Oktober uppgjorda, nedan upptagna budget för nästa år gående ut på följande: ….

hvilket förslag af klubben godkändes.

§ 5 För året 1901-1902 faststäldes följande program:

1) Att föranstalta föredrag;
2) att vid möten förevisa skioptikonbilder;
3) att anordna en undervisningskurs i fotografi; styrelsen lämnades rättighet att besluta i frågans närmare detaljer;
4) att anordna fotografiska exkursioner och utfärder;
5) att anordna pristäflan;
6) att klubbens möten framgent skulle, så vidt möjligt, äga rum första tisdagen i hvarje månad, med undantag af sommarmånaderna;
7) anordnande af en allmän fotografisk utställning såväl för yrkes som amatörfotografer;
8) anordnande af permanenta utställningstäflingar vid möten och
9) arbetandet för utgifvandet af vandringsportföljen No 2.

§ 6 Upptogs till diskussion frågan om utgifvandet af en periodisk tidskrift. Efter det styrelsens förslag i frågan genomlästs, beslöt klubben efter en stunds öfverläggning och kalkylering realisera tanken. Tidskriften skulle utkomma hvarje månad, äfven under sommarmånaderna; kostnaderna för hvarje nummer, skulle icke få öfverstiga 125 mark. Prenumerationsafgiften faststäldes till 6 mark såväl för medlemmar som för utom klubben stående personer. Klubben beslöt utgifva ett profhäfte, åtföljd af en prenumerationslista, hvarigenom kunde utrönas huru många prenumeranter ungefärligen kunde påräknas. Profhäftet som gratis skulle utdelas och kringsändas, skulle utgifvas i en upplaga af 500 exemplar och utkomma till den 15de inst. December. De i budgeten intagna, för publikationer afsedda 100 mark skulle få för ändamålet användas. Styrelsen lämnades i uppdrag att taga frågan om hand och vidtaga erforderliga åtgärder för profhäftets utgifvande.

§ 7 I klubbens täflan, hvartill tiden utgick den 15 Oktober, hade inlämnats 16 kollektioner, med inalles 100 bilder. Enligt protokollet bilagda prisjuryns utslag utföllo prisen på följande sätt:
i I kategorin (kontaktkopior) af täflande 6 kollektioner erhöllo:
1sta priset märket ”Ljus och skuggor”, hr W.Schohin, H:fors
2a priset märket ”Piff-paff”, herr G.A. Sandell, St Petersburg
3je priset märket ”Amidol IV”, herr W. Lindroth, H:fors
i II kategorin (stereoskopbilder) af täflande 4 kollektioner:
2 priset märket ”Halfdan”, herr B. Lundström, Åbo.
3 priset märket ”E”, herr N. Leibowitsch, H:fors.
1sta priset utdelades ej.
i IIIje kategorin (laternabilder) af täflande 4 kollektioner:
2dra priset märket ”Latern”, herr Leibowitsch, H:fors
3dje priset märket ”Kalle”, herr W. Jakobsson, H:fors
1sta priset utdelades ej.
i IVde kategorin (förstoringar) af täflande 2ne kollektioner:
1sta priset märket ”Pius”, herr R. Sahlstein, Kuopio
3dje priset märket ”Ukko”, herr W. Lindbohm, H:fors
2dra priset utdelades ej.

§ 8 På utfärden den 29 sistlidne september beslöts att hvarje deltagare i utfärden som medförde kamera, skulle till klubbens årsmöte upphämta en bild från utfärden och skulle emellan dessa anställas täflan. På mötet funnos från denna utfärd 3st direkttagna bilder (kontaktkopior), 3 st stereoskopbilder och en skioptikonbild. För att bedöma dessa bilder tillsattes en prisjury bestående af herrar Granholm, Schultz och Strandberg. Enligt prisjuryns utslag tilldelades herr Peters ett hederspris, en – 2 mk 50 pennis kamera. Emellertid erhöll hvarje deltagare i utfärden ett första pris, bestående af en gyllene eller förgyld bröstknapp.

§ 9 Till mötes täflan hade inlämnats 7 st laterna bilder, märkta ”13a”. Dessa bedömdes af 7 medlemmar och erhöllo 69% procent af högsta möjliga procenttal.

§ 10
Beträffande kandidat till erhållande af ”Schultenska priset” i år, hade inom styrelsen vid behandling af frågan å styrelsemöte den 4 Oktober olika åsikter gjort sig gällande, hvarför frågan inom styrelsen afgjordes genom omröstning, hvarvid herrarna Saxelin och Engström erhöllo 2ne röster, herr Rosenbröijer 1 röst. Vid företagen lottning blef herr Engström den segrande. Efter det ordföranden tillkännagifvit detta för klubben företogs omröstning med slutna sedlar, hvilken utföll sålunda att af 16 röstande afgafs, för hr Engström 6 röster, Rosenbröijer 5, Stenius 2, Saxelin 2 och Johansson 1 röst. Schultenska priset för i år tilldelades sålunda herr Engström.
Därjämte beslöts styrelsen för framtiden befrias från uppdraget att föreslå kandidat till erhållande af Schultenska priset och att revisorerna framdeles ägde till årsmötet föreslå kandidaten i fråga.

§ 11
Företogs val af ny styrelse. Före valet afsade sig herr Johansson eventuelt återval, hvarjämte undertecknad förklarade att han vid eventuelt återval icke vidare kunde åtaga sig sekreterarens göromål. Vid derefter företagen omröstning med slutna sedlar tillföllo rösterna på följande sätt: Lindbohm 15 röster, Engström 11 r, Aschan 10 r, Johansson 10 r, Arvidsson 8 r, Stenius 7 r, Schultz 7 r, Schohin 6 r, Strindberg 5 r, Peters 5 r, Saxelin 4 r, Kniper och Weckman bägge 1 röst. Efter valet förklarade sig herr Johansson, på uppmaning af medlemmar villig inträda i styrelsen. Styrelsen utses sålunda af herrar Aschan, Johansson, Arvidsson, Engström och Lindbohm.

§ 12
Wid mötet voro samtliga täflande bilder utstälda, hvarjemte herr Schultz utom täflan utställt 5 smakfullt kolorerade förstoringar och herr Engström 4 väl utförda förstoringar, hvarjämte några i herr Nyblins magnesium atelier tagna, mycket tilltalande bilder funnos till påseende.

§ 14
Vidtog förevisning af skioptikonbilder, hvarvid icke allenast alla vid årets och aftonens utställningstäflan deltagande bilder, utom äfven andra skioptikon bilder förevisades.

In fidem:
Werner Lindbohm


(§7 af protok.d 22/10 1901.)

Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors prisjurys sammanträde å Hotel Kämp den 18 okt. kl. 7 em. [1901]
Närvarande: Hofrådet Granholm, Ingeniör Rosenbröijer, Handl. Strindberg, Fotograf Ljunqvist, Fotograf Peters och Otto Johansson.

§ 1 Till ordförande utsågs Hofrådet Granholm och till protokollist undertecknad.

§ 2 Följande 16 kollektioner täflingsbilder hade blifvit inlämnade inom bestämd tid.
Till I kat. 5 bilder märkta Piff-paff
5 bilder märkta Anastigmat
7 bilder märkta Pius
9 bilder märkta Kalle
5 bilder märkta Amidol IV
12 bilder märkta Ljus & skuggor
Till II kat. 8 bilder märkta 1901 års täflingsbilder
5 bilder märkta E.
6 bilder märkta Ukko
6 bilder märkta Halfdan
Till III kat. 8 bilder märkta Ukko
5 bilder märkta Ilford
5 bilder märkta Latern
8 bilder märkta Kalle
Till IV kat. 3 bilder märkta Pius
3 bilder märkta Ukko

Till V kat. hade inga bilder inlämnats.

§ 3 Beslöts att utdela följande pris:
i I kat. 1sta pris åt märket Ljus & skuggor
2dra pris åt märket Piff-paff
3dje pris åt märket Amidol IV
i II kat. 2dra pris åt märket Halfdan
3dje pris åt märket E
i III kat. 2dra pris åt märket Latern
3dje pris åt märket Kalle
i IV kat. 1sta pris åt märket Pius
3dje pris åt märket Ukko

§ 4 Vid namnsedlarnas öppnande befans märket ”Ljus & skuggor” vara Herr W. Schohin, som erhöll 1sta priset för konstnärlig uppfattning och fulländad teknik. Märket ”Piff-paff” befans vara Herr G.A. Sandell, St Petersburg, som erhöll 2dra priset för goda motiv och god teknik. ”Amidol IV” befans vara Herr W. Lindroth, som erhöll 3dje priset, alla i I kat.
I II kat. befans märket ”Halfdan” vara Herr B. Lundström, Åbo, som erhöll 2dra priset för jämngodt arbete, dock böra bilderna närmas hvarandra å kartongen, medan afståndet från bildernas midtpunkt i fonden, enligt fackmäns åsikt icke bör öfverstiga 70-75 mm. Märket ”E” befans vara Herr N. Leibowitsch, som tillerkändes 3dje priset för stereoskopiskt riktiga bilder skurna mindre, god montering.
I III kat. befans märket ”Latern” vara Herr N. Leibowitsch, som erhöll 2dra priset för genomgående jämn ton och delvis goda motiv. ”Kalle” befanns vara Herr W. Jakobsson, som erhöll 3dje priset för goda motiv ehuru mindre god färgton å plåtarna.
I IV kat. befans märket ”Pius” vara Herr R. Sahlstein, Kuopio som erhöll 1sta priset för utmärkt teknik och delvis goda motiv. Märket ”Ukko” befans vara Herr W. Lindbohm, som tillerkändes 3dje priset för inlämnade 3 förstoringar af hvilka tvänne befunnos tekniskt väl utförda.

§ 5 1sta priset utdelades icke i kat. II & III ej heller II priset i kat. IV.

In fidem:
Otto Johansson


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors styrelsemöte den 30 Oktober 1901. Närvarande Aschan, Johansson, Arvidsson, Engström och undertecknad som förde protokoll.

§ 1 Fördelades funktionärskapet inom styrelsen sålunda att till ordförande utsågs herr Johansson, till sekreterare herr Aschan, till bibliotekarie underteckand Lindbohm, till skattmästare herr Engström och till materialförvaltare herr Arvidsson.

§ 2 Nästa möte utsattes till tisdagen den 5te inst. November.

§ 3 Beträffande tidskriftsfrågan beslöts, att frågan upptages till närmare diskussion och öfverläggning måndagen den 4 inst. november kl. 7 e.m., till hvilket tillfälle såsom experter ikallas herrarna Stenius, Rosenbröijer och Schohin.

In fidem:
Werner Lindbohm


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, Tisdagen den 5 November 1901, kl: 8 e.m. Närvarande voro herrar Johansson, Lindbohm, Engström, Weckman, Spjut, Schohin, Peters, Stenius, Saxelin och undertecknad.
Innan mötesförhandlingarna vidtaga, meddelade Herr Johansson å Styrelsens vägnar, att Styrelsen inom sig utsett följande funktionärer: Till ordförande Herr Otto Johansson, till sekreterare Herr K.A.Aschan, till skattmästare Herr G. Engström, till bibliotekarie Herr Werner Lindbohm och till materialförvaltare Herr L. Arvidsson. Med anledning derutaf intog Herr Johansson ordförandeplatsen och öppnade mötet, samt satte sig undertecknad till protokollet.

§ 1 Protokollet från årsmötet, Tisdagen den 22 Oktober 1901 upplästes och justerades. Beträffande § 10 i nämda protokoll enades de närvarande vid justeringen om, att anledningen vore att af den beramade tidskriften endast ett profhäfte skulle utgifvas, hvilket, så vidt möjligt, skulle gratis tillsändas alla intresserade föreningar och personer. Af de med anledning deraf ingående abonnementen kunde sedan utrönas, huru stor anslutning företaget komme att vinna, med ledning hvaraf redan den definitiva prenumerationen kunde uppgöras.

§ 2 Till nya medlemmar invaldes genom ballottering: Koll. Sekreteraren, Translatorn Arthur Dittmar; Kontoristen Lars Wiik och Kontorsföreståndaren Emil Grönlund, alla enhälligt, och skulle kallelsebref till nämda herrar utfärdas.

§ 3 Ordföranden Herr Johansson påpekade, att klubben vid årsmötet underlåtit att bestämma medlemsafgiften för innevarande verksamhetsår, hvilket derför nu borde ske. Efter försiggången diskussion beslöts att årsafgiften fortsättningsvis skulle bibehållas vid sitt förra belopp, eller 10 Fmk.

§ 4 Klubben beslöt att prenumerera på följande tidskrifter: Photografische Rundschau, Photografisches Centralblatt och Fotografisk tidskrift. Såsom gåfvor till biblioteket anmäldes för nästa år, såsom hittills: Af Herr Stenius Photografische Mittheilungen och af Herr Engström Allgemeine Photografen-Zeitung.

§ 5 Enär inom Styrelsen frågan uppstått om, huru förfaras skulle med de af klubbens medlemmar, som icke inbetalt sina årsafgifter, endel t.o.m. för flere år, uttalades vid mötet att ännu ett försök skulle göras att allvarligen kräfva de resterande afgifterna.

§ 6 Angående den tilltänkta allmänna fotografiska utställningen, hvarom protokollet för senaste årsmöte nämner, kom denna gång ej någon diskussion till stånd, utan beslöt mötet att tillsvidare bordlägga denna fråga.

§ 7 Härpå förevisades af Mag. Stenius några af honom utförda kontaktkopior, likaså af Herr Saxelin endel af honom utförda stereoskopbilder. Herr Johansson förevisade några stereoskopbilder, hvilka han utfört å glasplattor, delvis färglagda.

§ 8 Herr W. Schohin inbjöd klubben till sitt hem, der han Fredagen den 8 innevarande November ville praktiskt demonstrera förfaringssättet vid utförandet af pigmenttryck.

§ 9 Mötet afslöts med att Herr Johansson förevisade af honom utförda skioptikonbilder både af äldre och nyare datum.

In fidem:
K.A. Aschan


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, Tisdagen den 3 December 1901 kl: 8 e.m. Närvarande voro Herrar Johansson, Timiriasew, Schohin, Lindbohm, Spjut, Kniper, Wiik, Engström, Saxelin, Weckman, Grönlund, Rosenbröijer, Schmidt och undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Protokollet från föregående månadsmöte den 5 November upplästes och justerades.

§ 2 Till nya medlemmar invaldes genom ballotering: Kassör A. Mellenius med 11 röster mot 1; Handlanden Otto Brandt; Kontorist W. Schadewitz; och Herr Edmund Holm, alla de tre sistnämda enhälligt.

§ 3 Magister S. Stenius höll ett föredrag, behandlande fotografisk optik. Föredraget, som afsåg att utgöra tillika en lektion i optikens prima principia, visade hurudan ljusstyrkan hos ett objektiv ständigt är beroende af förhållandet mellan linsens brännvidd och objektivöppningens storlek.

§ 4 Med anledning af att från en fotografklubb i landsorten ingått ett förslag om att arrangera en cirkulationsförening för skioptikonplåtar landets klubbar emellan, uppstod en stunds diskussion.
Mötet beslöt att genom upprop i profhäftet af den snart utkommande publikationen uppmana hugade klubbar att anmäla, huruvida de vore intresserade för frågan. Såvida tillräckligt material vore att påräkna, skulle sedermera utarbetas regler för slikt utbyte.

§ 5 Ordföranden anmälde att Herr Schohin erhållit 2a priset vid Fotografisk tidskrifts i Stockholm försiggångna November täflan för vegetationsbilder. Prismedaljen förevisades.

§ 6 Herr Saxelin förevisade af honom förfärdigade färglagda, transparenta stereoskopbilder på albuminpapper. Slutligen förevisades skioptionbilder, af hvilka endel voro af utländskt ursprung.

§ 7 Mötet afslutades med gemensam sexa.

In fidem:
K.A. Aschan


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, Tisdagen den 7 Januari 1902 kl: 8 e.m. Närvarande voro Herrar Johansson, Lindbohm, Wiik, Schohin, Rosenbröijer, Timiriasew, Granholm, Spjut, Engström, Schadewitz, Mesterton, Arvidsson och undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Protokollet från föregående månadsmöte den 3 sistlidne December upplästes och justerades.

§ 2 Till ny medlem i klubben inballoterades enhälligt Kamrer Bernhard Blom.
Ordföranden anmälde att profnumret af ”Fotografisk allehanda” såsom kändt utkommit, och uttalade den förhoppningen att detsamma kommit alla intresserade tillhanda. Någon åtgärd för publikationens utgifvande såsom periodisk tidskrift hade likväl ännu ej vidtagits, emedan man tills dato icke lyckats att få någon att åtaga sig ansvariga redaktörskapet derför. Efter med anledning häraf uppkommen diskussion beslöt klubben överlemna åt bestyrelsen att vidtala lämplig person.

§ 3 Upplästes en längre skrifvelse från Fotografen Daniel Nyblin, insänd med anledning af de i konstnärligt hänseende synnerligen högt stående gummitrycksbilder, en af klubbens medlemmar, Herr W. Schohin, utställt. Enär skrifvelsen innehåller många behjärtansvärda uttalanden, vidfogas den detta protokoll.

§ 4 Bland de närvarande klubbmedlemmarna utlottades en mängd uti biblioteket befintliga dupplettexemplar af fotografisk literatur.

§ 5 Härpå vidtog förevisning af skioptikonbilder af hvilka endel voro alldeles nya, enkom förfärdigade för detta möte.

§ 6 Mötet afslutades med gemensam sexa och derpå följande animeradt samqväm.

In fidem:
K.A. Aschan


Fotografiamatörklubben i H.fors.

Herr Schohin har i dag haft vänligheten visa mig de bilder på gummitryckspapper, hvilka han i afton utställer vid klubbens sammanträde. Detta ger mig anledning att anhålla att på detta sätt få uttala några ord om dessa bilder.
Mina herrar, – se på dessa bilder, se och förvånas. Har någon hittills i klubben sett dylikt? Nej, ty hittills har ingen nått detta mål hos os.
Se dessa motiv, hvarje linje så väl afvägd, hvarje ton så helgjuten, intet är att tillägga, intet att taga ifrån. (Undantag härifrån bildar endast den i att öfrigt så förtjusande bilden med björkstammen i förgrunden; denna björkstammen nämligen borde haft litet mera rotfäste).
Se t.ex ”Mete” (en på stranden stående person med metspö), se, huru väl afvägd denna bild är i hvarje detalj! Mannen, som intar den högre hälften af bildytan, har en den naturligaste, otvugna hållning och värkar som en helgjuten siluett fristående mot den ljusa sommarhimlen. Till vänster bildas motvigt af en stor, ur sjön uppskjutande sten. Aflägsna denna sten och totalvärkan är förstörd! Ock, hvilket perspektiv, hvilken luft! Glittrande högsommarluft, dallrande af solljus och
värme!
Eller: Damen på stranden. Är detta inte ett litet mästarevärk, som icke ens våra främsta konstnärer behöfde skämmas för? Hennes hållning, den plats å bilden hon intar, landskapets diskreta toner, – alt gör denna bild till en tafla full och helgjuten!
Och, huru har Herr S. kunnat åstadkomma dessa hos os så ovanligt högt stående arbeten?
Naturligtvis år Herr S. själf den, som bäst kan besvara denna fråga; men tillåt ändå mig att peka på de vägar, Herr S. inslagit, kanske kan det vara till någon nytta för vårt gemensamma mål: fotografins höjande.
För åstadkommandet af konstnärliga alster – i hvilken branche det än vara må – fordras först och främst medfödda konstnärliga anlag. Sådana ha vi emellertid icke alla åtminstone icke i samma mått. Dock därför bör ingen kasta yxan i sjön. Med träget, alvarligt, kärleksfullt arbete kan man uppodla sin smak och skärpa sitt öga för naturens skönhet, – och med troget, alvarligt, kärleksfullt arbete kan man uppdrifva sin tekniska färdighet därhen, att resultaten af ens arbeten,
– om de också icke nå den högsta fulländning, dock nå nära därtill. Men då gäller det att sätta målet högt och att hafva ett vaket, lefvande intresse för att vilja åstadkomma det bästa, för att vilja återge naturens stämningar sådanna, vi se och känna dem. Man måste vänja sitt öga att se annat än endast konturer och linjer; man måste se stämningarna, luftens dallringar, ljusets underbara brytningar och färgtonernas invärkan på den nakna konturbilden. Detta är hvad Herr S. gör, däraf hans herliga bilder! Detta göra ju säkerligen många inom klubben, men min personliga åsigt är, att Herr S. häri nått högst.
Hvad tekniken angår så: bort med knäppandet! Bort med detta hufvudlösa plåtslöseri, till ingen nytta, till ingen glädje hvarken för fotografen eller någon annan! Använd aldrig en plåt, ifall motivet icke är sådant, du helst och fullt skulle önska det! Tag hällre en enda värkligen god bild än hundra medelmåttiga; – det skall ge dig mera glädje.
Lär dig att känna och förstå din apparat, och använd den endast där den kan ge ett fullgodt resultat!
Framkalla dina plåtar själf, spara ingen möda att få dem förstklassiga! Kopiera dina bilder själf och stanna icke vid endast aristopapper, blif engång trött på dess evigt blanktskinande yta!
Arbeta, profva alt, behåll det bästa!
Se på dessa Herr S. bilder, – de äro gummitryck. Knappast någon i hela landet har vågat sig på det. Men hvarför icke? Man fruktar besväret, det är så tråkigt att börja inlära något nytt, och så finnes där ingen som kan lära en. Men detta är en falsk uppfattning. Det är just det nya, som bör kultiveras – NB. om det är godt -. Ock man bör lära sig själf, ty endast på det sätt uppnår man värklig kunnighet, icke genom att idisla, hvad andra tuggat.
Gummitryck är, som vi se, ett utmärkt medel att åstadkomma konstnärligt – d.v.s. naturligt – värkande bilder. Just dess grofhet är det, som åstadkommer denna underbara luft och relief, som känneteckna dessa bilder. Dock vill jag icke härmed säga, att man bör begagna gummipapper till alla slag af fotografier. Själf det högglänsande aristopappret har sitt område, där det öfverträffar alla andra, nämligen för stereoskopbilder. Men gummitryckpapper är det af nutidens kopiepapper, som bäst egnar sig för stora bilder. Genom tidskrifternas illustrationer känna vi gummitrycket sedan länge, dock ha icke alla de bilder, vi sett, varit lika tilltalande. För mycket oskärpa och sudd, är ohjälpligen sudd och ingenting annat. Då har Herr S. vetat att hålla en lycklig medelväg, och detta måste vi högakta honom för, liksom vi böra vara honom tack skyldig, för att han blifvit en vägbrytare på vårt område här i landet.
H.fors 7/1 1902.
Daniel Nyblin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, Tisdagen den 4 Februari 1902 kl: 8 e.m. Närvarande voro Herrar Johansson, Blom, Kniper, Hackman, Weckman, Silander, Nyholm, Lindroth, Dittmar, Strandberg, Mellenius, Lange, Wiik, Engström, Lindholm, Spjut, Peters, Schohin, Holm, Rosenbröijer, Grönlund, Timiriasew och undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Protokollet från föregående månadsmöte den 7 Januari upplästes och justerades.

§ 2 Till nya medlemmar i klubben inballoterades Docenten Victor Hackman och Handlanden A. Nikiforow, hvardera enhälligt.

§ 3 Till klubben hade af Redaktör Lange inlemnats ett anbud att Fotografiamatörklubben skulle för sina publikationer få disponera öfver ett visst utrymme uti den af honom härstädes utgifna tidskriften ”Idrott”, hvari äfven en afdelning för Amatörfotografi komme att ingå, emot att klubben med halfva kostnaden skulle bidraga till tidskriftens tryckning. Under den med anledning häraf uppkomna diskussionen framhölls af flere talare att, enär detta arrangemang komme att för klubben ställa sig ekonomiskt ofördelaktigt, det icke vare skäl att klubben skulle inlåta sig på detta företag, utan hellre, såsom redan beslutits, försöka utgifva en egen publikation.
Detta omfattades äfven af samtliga närvarande, och beslöt klubben sålunda att lemna Herr Langes anbud utan afseende, och i stället omedelbart till ort som vederbör inlemna ansökan om rätt för klubben att härstädes utgifva månadsskriften ”Fotografiskt allehanda” med klubbens nuvarande sekreterare såsom ansvarig utgifvare.

§ 4 Herr Peters förärade till klubbens bibliotek årgången 1901 af The Years Photografs, för hvilken vänliga gåfva ordföranden uttalade klubbens tacksamhet.

§ 5 Sedan förslag blifvit väckt om att inom instundande Mars månad försöka arrangera en gemensam utflygt, beslöts att denna skulle ega rum Marie bebådelsedagen den 22 Mars, och skulle samlingen ske i Alphyddan sagde dag kl: 10 f.m. Att vidtaga närmare arrangement i saken utsågos Herrar Rosenbröijer, Schohin och Aschan.

§ 6 Ett af Herr Spjut framkastadt förslag att arrangera en pristäflan i fotografi för damer, lemnades tillsvidare beroende.

§ 7 Gemensam sexa intogs, hvarpå under det derpå följande samqvämet en mängd nya och älder skioptikonbilder förevisades.

In fidem:
K.A. Aschan


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, Tisdagen den 4 Mars 1902 kl: 8 e.m. Närvarande voro Herrar Johansson, Spjut, Wiik, Dittmar, Mellenius, Timiriasew, Lindbohm, Sundström, Saxelin, Nyholm, Schohin, Lindroth och undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Protokollet från senaste månadsmöte, den 4 Februari upplästes och justerades.

§ 2 På väckt fråga, huruvida inom kort en ny, tillfällig nummer af Klubbens tillärnade publikation, Fotografiskt allehanda, skulle utgifvas, innan vederbörligt tillstånd till dess regelbunda utgifvande erhållits, vidtog en kortare diskussion, hvilken resulterade deri, att frågan borde få hvila till nästa möte, enär det ej var fullt klart huru Klubbens finanser komme att gestalta sig, och
emedan det var att förutse, att tillstånd till publikationens utgifvande väl omsider borde erhållas, sedan numera ansökan derom inlemnats till vederbörlig ort.

§ 3 Med anledning af att fråga uppstått om anordnande af den sedvanliga undervisningskursen för amatörfotografer, ansågo de närvarande att denna kurs lämpligast borde vidtaga den 24 Mars.
Ordföranden upplyste om att Herr Fotografen Sundström åtagit sig att leda den nu ifrågavarande kursen. Mötet öfverlemnade i öfrigt åt Klubbens bestyrelse att ordna alla detaljer vis à vis densamma, såsom utarbetande af programmet, annonseringen, m.m.

§ 4 Enär den summa Klubben anslagit för bibliotekets kompletterande och underhåll allaredan tagits i anspråk, väcktes frågan om huruvida ytterligare extra anslag skulle utanordnas för särskilda arbetens inbindning. Mötet beslöt att omkostnaderna för bestridande af inbindningen skulle omedelbart utbetalas till så stort belopp, som behofvet påkallade, utan att dock någon bestämd summa skulle fixeras för ändamålet.

§ 5 En ifrån Herr S. Stenius till Klubben från Stockholm ingången skrifvelse upplästes af Ordföranden, hvilken skrifvelse Klubben beslöt lägga ad acta. Skrifvelsen innefattade en mängd förslag till ändring af programmet för klubbens möten, täflingar och publikationer m.m.

§ 6 Efter förhandlingarnas slut vidtog förevisning af skioptikonbilder af äldre och nyare datum, hvarpå mötet afslutades medels gemensam sexa och samqväm.

In fidem:
K.A. Aschan


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, Tisdagen den 8 April 1902 kl: 8 e.m. Närvarande voro Herrar Johansson, Wiik, Holm, Rosenbröijer, Dittmar, Peters, Lindroth, Timiriasew, Lindbohm, Mellenius, Schohin, Engström, Nikiforow, Sundström, Grönlund, Spjut, Arvidsson, Blom, Hirn, Nyholm och Undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Protokollet från föregående månadsmöte den 4 Mars lästes och justerades.

§ 2 Till ny medlem i klubben inballoterades enhälligt Fabrikanten Herman Renfors.

§ 3 Ordföranden redogjorde för klubbens senaste utfärd, Mariebebådelsedagen den 22 Mars till Alphyddan, i sammanhang hvarmed sekreterarens skriftliga relation angående samma utfärd upplästes. I utfärden hade deltagit 15 personer.

§ 4 Förevisades tvenne af Herr Saxelin medels rökfri magnesiumblandning tagna stereoskopbilder under klubbens senaste månadsmöte. Bilderna ansågs vara vällyckade.

§ 5 Till den af Klubben arrangerade undervisningskursen hade endast en deltagare anmält sig, ehuru annons derom flere gånger införts i tidningarna. Till följe häraf uppstod diskussion, huruvida anmälningstiden något skulle framskjutas, och annonsering ytterligare göras. Allmänna åsigten var emellertid, att frågan denna gång skulle få förfalla, då föga utsigt förelåg, att flere deltagare, oaktadt fortsatt annonsering skulle anmäla sig.

§ 6 Ordföranden meddelade, att resultatet af subskriptionsteckningen å ”Fotografiskt allehanda” var 98 abonnenter. Muntligen hade han fått den upplysningen å Pressöfverstyrelsen, att från dess sida intet hinder möter för dess utgifvande. Tillika gaf ordföranden en kalkyl öfver huru tidskriftens ekonomi komme att gestalta sig. Ehuru denna var ganska hotande, ansåg klubben dock, att utgifvandet borde vidtaga. Slutligen bordlades ärendet till nästa möte.

§ 7 Vidtog så en liflig diskussion angående Klubbens hösttäflan i Oktober, i hvilken Herrar Johansson, Wiik, Peters och Lindholm deltaga. Majoritetens åsigt blef slutligen, att frågan skulle få hvila, tills den kunde tagas till tals i tidskriften.

§ 8 I anledning af den bordlagda frågan om arrangerandet af en särskild täflan för frutimmer, uppstod en långvarig och liflig diskussion, uti hvilken Herrar Johansson, Lindbohm, Peters, Schohin, Wiik och Aschan deltogo. Efter omröstning beslöts med stor majoritet att någon särskild täflan för damer icke skulle arrangeras, utan skulle det stå dessa fritt att täfla gemensamt med manliga täflande. Förslagsställarens, Herr Spjuts, åsigt understöddes endast af Herrar Schohin och Wiik. I sammanhang med denna fråga föreslog Herr Lindbohm, att vid nästa täflan äfven en 6te kategori, afsedd för skolungdom, borde ifrågakomma. Detta förslag vann flerfaldigt understöd. Efter diskussion beslöts att fixera åldersgränsen i denna juniortäflan till under fyllda 17 år, och skulle täflan gälla endast kontaktkopior. Åt Bestyrelsen uppdrogs att bestämma om
prisen.

§ 9 Till Klubben förärades af Herr Sundström 9 skioptikonbilder, hvarför ordföranden uttalade klubbens tacksamhet.

§ 10
Efter intagen gemensam sexa vidtog förevisning af nya och äldre skioptikonbilder, hvarpå ett animeradt samqväm vidtog, hvilket fick en festligare prägel än vanligt tillfölje af att ordförandens namnsdag samtidigt firades af honom såsom gästfri värd. Af denna orsak fick klubben äfven emottaga besök af en välhopsjungen sångartolfva, hvilken genom sina berömvärdt utförda quartettsånger i hög grad bidrog till den animerade stämningen. Samqvämet fortgick till långt in på småtimmarna.

In fidem:
K.A. Aschan


Redogörelse angående Fotografiamatörklubbens utfärd till Alphyddan, lördagen den 22 Mars 1902.

Mariebebådelsedagens morgon grydde dyster, snötung och mörk, utan spår till förhoppning om ljusning ens längre fram på dagen, hvilket dock, om något, måste tagas med i räkningen, då det gäller en fotografisk utflygt. Ju längre det led mot den bestämda mötestimmen desto tätare blef snöfallet, och det oaktadt hade en liten, men utvald, skara med beaktandsvärd kallblodighet uppoffrat sin söndagsro och hemknutens värme och beqvämlighet för att trotsande det afskyvärda vädret vara med om utfärden. Bland dessa modiga fotografiamatörer syntes icke så alldeles få frutimmer. Kring kaffebordet, hvilket dukades i Alphyddans pianorum i öfre våningen, fylkade sig bortåt kl: 12 slutligen följande personer: Fruarna Lindbohm, Mellenius och Lange, Fröknarna Lindbohm, Törnroos och Lindberg, samt Herrarna Lindbohm, Johansson, Engström, Lange, Dittmar, Arvidsson, Schohin, Mellenius och Aschan.
En af Klubbens medlemmar, han som ifrigast yrkat på att damer skulle inbjudas att deltaga i utfärden, emedan denna derigenom komme att vinna i trefnad och behag, och hvilken alla derför säkert hade räknat på att få sammanträffa med å Alphyddan denna förmiddag, denna medlem lyste emellertid genom sin frånvaro. Herr Viktor Spjut, det var mannen, föredrog tydligen att vara på något annat ställe än på Alphyddan. Honny soit, qui mal y pense.
Rätt många knäppapparater voro, trots allt, medsläpade på utfärden, ehuru de af lättförklarliga skäl fingo rätt liten användning. En och annan gick visst från fönster till fönster och spejade efter motiv, men något sådant visade sig platt icke, endast snö, snö, snö.
Då snöfallet icke ens efter 4e kaffekoppen lättade fingo de närvarande småningom klart för sig att någon utvandring föga torde kunna blifva af, utan beslöts emellertid att lugnt blifva der man var.
Herr Engström ville emellertid knäppa sig en gruppbild af samtliga närvarande, hvilken önskan han äfven genomförde. Trots frånvaron af magnesiumljus är det att hoppas att gruppen efter den evighetslånga exponeringen dock lemnade något spår efter sig på hans plåtar.
Sedan den angenäma samvaron ytterligare pågått någon tid, önskade damerna röra på sig, hvilket icke var att undra på efter det myckna kaffedrickandet. Sedan laget engång sålunda blifvit brutet kom det sig så småningom till allmänt uppbrott, och så var den ufärden slut. På hemvägen till fots i djupaste spårsnö försökte sig undertecknad på att afdagataga ett par vägbilder med rörliga is…, men befunnos dessa bilder trots omsorgsfullaste utarbetning sedermera bestå af idel snöflingor. Weiter nix.
Helsingfors, den 24 Mars 1902.
K.A. Aschan


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, Tisdagen den 6 Maj 1902, kl 8 e.m. Närvarande varo Herrar Johansson, Arvidsson, Wiik, Sjöblom, Peters, Rehnfors, Rosenbröijer, Spjut, Sundström, Schohin, Lindbohm, Timiriasew, Hirn, Saxelin, Lindroos, Blom, Dittmar, Leibowitsch, Mellenius, Strandberg och undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Protokollet från senaste månadsmötet den 8 April upplästes och justerades.

§ 2 Som ny medlem i Klubben inballoterades Ingeniör F. Lindroos enhälligt.

§ 3 Ordföranden upplyste om att något resultat af Klubbens hos Pressöfverstyrelsen gjorda anhållan om tillstånd till tidskriftens utgifvande ännu ej afhörts. Med anledning häraf beslöts att, i händelse detta tillstånd komme att beviljas under tiden före nästa möte i September, Klubbens bestyrelse egde att vidtaga med tidskriftens utgifvande omedelbart.

§ 4 Vidare beslöts att arrangera en utfärd med ångbåt under Maj månad. Utfärden skulle ega rum Söndagen den 25 Maj. För att vidtaga alla nödiga arrangemang härför tillsattes en komitté af Herrar Arvidsson, Wiik, Dittmar och Mellenius hvilka godhetsfullt åtaga sig uppdraget.

§ 5 Förevisades ett af firman Neue Photografiche Gesellschaft i Berlin insändt prof å negativpapper, hvilka genom lämplig behandling kunde göras transparent, och sålunda direkt kopieras.

§ 6 Till protokollet antecknades att Herr Schohin till Klubbens samling haft vänligheten att förära ett 30tal skioptikonplåtar, för hvilken gåfva Ordföranden frambar Klubbens tacksamhet.

§ 7 Efter intagen gemansam sexa vidtog förevisande af nya och äldre skioptikonbilder, hvarpå ett animeradt samqväm vidtog.

In fidem:
K.A. Aschan


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 16 September 1902, kl: 8 e.m. Närvarande voro Herrar Johansson, Nikiforow, Engström, Spjut, Hartman, Arvidsson, Leibowitsch, Dittmar, Schohin, Brandt, Wiik, Lindbohm, Mellenius, Rosenbröijer, Sjöblom, Schultz, Holm, Strandberg och undertecknad som förde protokollet.

§ 1 Protokollet från senaste månadsmöte den 6 Maj upplästes och justerades.

§ 2 Ordföranden helsade medlemmarna välkomna till hvardagslifvets lugn efter den förflutna sommarens landsvistelse, hvarvid han tillika betonade, att den regniga och ruskiga sommaren varit så litet som möjligt egnad att sporra till utfövande af den ädla fotograferings konsten.

§ 3 Till dag för årsmötet bestämdes lördagen den 18 instundande oktober.

§ 4 Till prisjury för den stundande hösttäflingen valdes Herrar Nyblin, Ljungqvist, Rosenbröijer, Strindberg och Johansson; till suppleant Herr Arvidsson.

§ 5 En af Herr Mellenius författad redogörelse för klubbens vårutfärd till Sibboviken den 25 Maj 1902 upplästes till allmän belåtenhet.

§ 6 På förslag af Bestyrelsen beslöt klubben att ingå till Pressöfverstyrelsen med en höflig men bestämd påminnelse om den i Februari gjorda anhållan om att få utgifva publikationen Fotografiskt allehanda, hvarå resolution ej ännu erhållits.

§ 7 Till nya medlemmar inballoterades:
Konsul G. Sundman, enhälligt
Handlanden V. Hülphers, 14 ja mot 2 nej
Tandläkaren Emil Mellenius, enhälligt
Lyceisten Walter Jakobsson, enhälligt
Artisten A.B. Chorin, enhälligt
Kontoristen Emil Schultz, enhälligt

§ 8 Till mötet hade inlemnats inalles 7 kollektioner täflingsbilder från klubbens Maj utfärd. Den för bedömandet af dessa tillsatta juryn ansågo samtliga täflande förtjenta af pris, och fördelades dessa på följande sätt:
Ia priset tillerkändes Herr Schohin
IIa priset tillerkändes Herr Dittmar
IIIe priset tillerkändes Herr Engström
IVe priset tillerkändes Herr Lindbohm
Ve priset tillerkändes Herr Wiik
VIe priset tillerkändes Herr d:o
VIIe priset tillerkändes Herr Spjut.
Prisen bestodo af ytterst smakfulla dekorationer att bäras med eller utan band i knapphålet. Med Ia priset följde som uppmuntran klubbens billiga kamera, hvilken sålunda denna gång tillföll Herr Schohin. Äfven de deltagare i utfärden, hvilka ej utställt någonting, erhöllo hvar sitt första pris för visadt intresse och välförhållande.

§ 9 Tillkännagafs resultatet af mötestäflingarna under år 1901-1902, hvaraf framgick att:
märket ”13a” erhållit medelvitsordet 6,9;
märket Latern, Hydro erhållit medelvitsordet 6,9;
märket Jag erhållit medelvitsordet 7;
märket Nemo erhållit medelvitsordet 7,3.
Sålunda hade märket Nemo erhållit högsta procenttalet med 7,3 och befans vid namnsedelns öppnande detta vara Ryttmästaren I. Timiriasew tillfölje hvaraf honom tilldelades klubbens diplom. Denna hopsummering, som egentligen hade bordt ske vid majmötet enligt för dessa täflingar fastställdt program, har af förekommande anledning uppskjutits till detta möte.

§ 10
Mötet afslutades såsom vanligt med förevisning af skioptikonbilder och gemensam sexa, samt derefter vidtagande animeradt samqväm.

In fidem:
K.A. Aschan


Fotografamatörklubbens i Helsingfors utfärd den 25 Maj 1902.

På ordinarie månadsmötet den 6 sistlidne Maj beslöts, att Klubben någon dag i slutet af månaden skulle anordna en utfärd med ångbåt i skärgården, och bestämdes dagen för denna utfärd till söndagen den 25 Maj.
För vidtagande af de förberedande åtgärderna för utfärden valdes en nämnd bestående af Herrar A. Dittmar, Lars Wiik, L.Arvidsson och A. Mellenius.
Anskaffandet af en för ändamålet lämplig ångbåt tycktes denna gång erbjuda svårigheter, ity att ångbåten Långviken, som året förut användts för liknande ändamål, nu ej kunde erhållas och någon annan lämplig båt ej heller stod till buds. Man var sålunda tvungen förhyra den lilla ångslupen ”Uranus”, som i afseende å trefnad och beqvämlighet visserligen lemnade åtskilligt öfrigt att önska, men dock måste anlitas i brist på en bättre båt. Restaurationen hade Herr Wiik godhetsfullt lofvat åtaga sig, hvilken uppgift han äfven fyllde på ett i allo tillfredsställande sätt.
Den 25 Maj ingick solig och klar, sålunda ingifvande förhoppning om ett lifligt deltagande. Denna förhoppning slog ej heller fel, ty kl. 9 på söndag morgon, då affärden skulle ske, hade deltagare till ett antal af ett par tiotal samlats nere vid ångbåten Uranus´ landningsplats i Södra hamnen. Efter en kortare rådplägning beslöts att kursen skulle ställas österut till den natursköna Sibboviken – En tjock mist som söderut tycktes uppstiga ur hafvet, skingrades småningom af den
friska morgonbrisen och kl. ½10 f.m. lade Uranus ut med följande deltagare ombord: Herr O. Johansson, W. Lindbohm, G.Engström, W. Schohin, V. Spjut, I. Timiriasew, L. Wiik, A. Nikiforow, Freese, W. Lindroth, E. Holm, E. Mellenius, ASvahn, C.O. Saxelin, L. Arvidsson, A. Dittmar, A. Mellenius, inalles 17 personer.
Med god fart ångade vi i väg genom Hästnässund. Hunna något bortom sistnämnda holme hade den geschaftige Lasse låtit duka upp en splendid frukost i ”salongen” hvarunder både ”helan” och ”halfvan” togos med smak; sjön suger, heter det, och den känslan hade vi litet hvar, hvarföre vi äfven gjorde all heder åt anrättningarna. Just som man var i full fart med att låta maten tysta munnen, inträffade ett litet intermezzo. Uranus fick nemligen en liten bottenkänning, hvilken dock, tack vare kaptenens försigtighet att gå med sakta fart, aflöpte utan några menliga följder, hvarföre färden kunde fortsättas utan vidare äfventyr.
Här vilja vi anteckna ett af Herr O. Johansson väckt förslag af innehåll, att mellan deltagarena i utfärden skulle anställas en täflan, i hvilken en hvar finge deltaga med tre under utfärden tagna bilder, hvilka skulle inlemnas på höstmötet i September. Förslaget, som vann de närvarandes lifliga bifall, blef enhälligt antaget, hvarpå till prisdomare utsågos Herrar O. Johansson,
Rosenbröijer och A. Aschan.
Under tiden hade man kommit allt djupare in i den inre skärgården, hvilken med sin behagliga vårgrönska gjorde ett smekande intryck på ögat. Särskildt hade inloppet till Sibbo-viken med dess pittoreska stränder förmågan att locka fram fotografiapparaterna, som ända hittills legat dolda i sina höljen. Det knäpptes till höger och venster, och hvarje gång något mera tilltalande perspektiv öppnade sej för blicken, fick kaptenen lof att göra en sväng närmare åt land för att komma inom räckhåll för kamerona.
Under ifrigt fotograferande närmade vi oss slutmålet för färden och omkring kl ½1 eft.m. angjordes Kallbäcks brygga vid mynningen af Sibbo å. Ankomsten skulle naturligtvis fotograferas och utfördes detta efter alla konstens regler af Herr Schohin.
Utrustade till händer och tänder med allt hvad till fotografering hörer, anträdde man nu i spridda grupper en fotvandring till Söderkulla landtbruksinstitut, beläget några kilometer längre upp vid ån. Inom parentes sagdt var man väl utrustad i kameraväg – många voro försedda med såväl stativ – som handkamera – och på plåtar fanns det öfverflöd (enligt en approximatio beräkning 5 á 600).
Det fotografiska utbytet torde sålunda i kvantitativt afseende varit betydligt – om det kvalitativa hafva vi ej varit i tillfälle erfara något, men uttala den förhoppningen att det måtte blifva godt.
Efter ca 2 timmars vandring i skog och mark, hvarunder både vackra och fula saker fästades på den fotografiska plåten, återvände sällskapet till Kallbäck, der den ljufliga anblicken af i det gröna uppdukadt middagsbord fröjdade våra hungriga magar och lofvade riklig ersättning för de utståndna strapatserna. En tjenstvillig Sibbogubbe, som redan tidigare lemnat oss diverse handräckningar, tjenstgjorde under middagen som afknäppare vid fotografering af bordsgrupper. Gubben, som gerna äfven tog sig en ”knäppare” inombords, uppväckte stor munterhet genom sitt roliga uppträdande.
På eftermiddagen hade traktens ungdom, deribland elever vid landtbruksskolan, samlats i närheten, hvilket åter gaf tillfälle till gruppfotografering. En hurtig ”svängom” i det fria efter musik å ”munklaväder” utgjorde dagens slutnummer och ½6 tiden på eft.m. gafs signal till uppbrott.
Om återfärden är ej mycket att säga. Allt gick lyckligt och väl utan missöden. På sibbofjärden1½ timmes väg från staden anträffades en under Nyländska Jaktklubbens flagg seglande större farkost, som råkat ut för stiltje och derföre passade på tillfället och anhöll om bogsering hvilket äfven med beredvillighet lemnades, hvarpå vi i dess sällskap fortsatte resan till Helsingfors. Kl. ½9 på aftonen satte vi åter välbehållna foten i land, nöjda med vår dag.
Helsingfors den 16 Sept. 1902.
Mellenius


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors årsmöte å Hotel Kämp, lördagen den 18 Oktober 1902 kl: ½8 e.m. I mötet delaga Herrar Johansson, Arvidsson, Renfors, Lindbohm, Timiriasew, Strindberg, Nyblin, Wiik, Holm, Dittmar, Schohin, Engström, Weckman, Apelgren, Schoultz, Chorin, Podvorsky, Brandt, Stenius, Grönvik, Ljungqvist, Mesterton, Jakobsson, Leibowitsch, Lindroth, Saxelin, Spjut, Mellenius, Sundström, Blom, Nikiforow och undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Protokollet från senaste månadsmöte den 16 September upplästes och justerades.

§ 2 Sekreteraren uppläste följande, af klubbens styrelse till mötet afgifna årsberättelse, som här närslutes:


Årsberättelse afgifven af Fotografiamatörklubbens i Helsingfors styrelse till klubbens årsmöte
lördagen den 18 Oktober 1902.

Åter har ett år, det fjortonde, af klubbens tillvaro tilländalupit, och får styrelsen med anledning deraf äran att för klubbens medlemmar framlägga följande korta resumé af klubbens verksamhet under det förflutna året.
Under året hafva i klubben inträdt 22 nya medlemmar mot 23 under föregående år. Antalet af de medlemmar, klubben mistat under samma tid är större än någonsin förr, eller 29 stycken. Af dessa hafva ett mindre antal frivilligt afgått, de öfriga hafva ur klubbens rullor blifvit afförda, och anser sig styrelsen hafva varit fullt berättigad att gentemot dessa vidtaga nämnda åtgärd på följande grunder. Uti klubbens matrickel hafva nämligen flere medlemmar funnits inskrifna, hvilka redan sedan flere år slutat att till kassören inbetala sina årsafgifter, och icke ens oaktat nödigt att besvara de skrifvelser, som till dem afgått med en höflig förfrågan, huruvida de önskade i klubben vidare kvarstå eller icke. Med anledning af klubbens uttalade mening under November mötet sistlidne år (se § 5 i protokollet) hafva samtliga de ifrågavarande tredskande medlemmarna ytterligare blifvit påminda om sin skyldighet att insända de förfallna afgifterna i händelse de vidare önskade i klubben kvarstå. Men då äfven detta sista försök aflupit utan resultat, ansåg sig styrelsen berättigad att ur matrickeln afföra samtliga dessa medlemmar, hvilka sålunda tydligt visat att de med klubben intet vidare önskade hafva att beställa. Klubbens medlemsantal vid ingången af detta nya redogörelseår utgör sålunda 92 emot 99 under det förflutna året.
Klubben har såsom tillförene under året sammanträdt till månadsmöten 9 gånger, hvarvid inga sammanträden under sommarmånaderna hållits. Mötena ha i medeltal varit besökta af 18 personer, högsta antalet närvarande har varit 25 och minsta antalet 10 medlemmar.
Till den af klubbens arrangerade undervisningskursen under ledning af Herr Eric Sundström hade oaktadt flitigt annonserande, endast 1 person anmält sig, hvarför frågan om kursens hållande under året ansågs borda få förfalla.
Biblioteket har fortsättningsvis varit inrymdt uti det rum klubben disponerar öfver å Hotel Kämp. Enligt utlåningsboken har antalet lån ur biblioteket under året utgjort 139 emot 81 under det föregående. Volymantalet, som uti senaste årsberättelse angifves till 180, har numera ökats till 201 volymer. Så långt tillgångarna sådant medgifvit har klubbens bokförråd underhand blifvit inbundet, hvarförutan de särskilda volymerna numera genom bibliotekariens försorg blifvit tydligt numrerade.
Följande tidskrifter hafva af klubben till biblioteket prenumererats under året: Photografische Rundschau, Photografisches Centralblatt, Fotografisk tidskrift och die Kunst in der Photografie, hvarjemte till biblioteket följande arbeten donerats: af Herr Stenius Photografische Correspondenz; af Herr Johansson Photografische Mitteilungen; af Herr Engström Allgemeine
Photografenzeitung; af Herr Peters The Years Photografs och Beretningar fra Dansk Photografisk Forening, insänd af Redaktionen.
Likaså har klubbens samlingar ökats genom vänliga gåfvor af bilder, hvilka klubben fått emottaga af Herrar Sundström och Schohin.
Endast ett föredrag har under året hållits, och detta af Herr Stenius, behandlade fotografisk optik.
Herr Schohin har en gång hemma hos sig för hugade åskådare demonstrerat det praktiska förfarandet vid pigmenttryck. Dessutom hafva under särskilda möteskvällar förevisats: af Herr Stenius några af honom utförda kontaktkopior; af Herr Saxelin transparenta, färglagda stereoskopbilder på albuminpapper; och af Herr Johansson färglagda stereoskopbilder på glas.
Tvenne gemensamma utfärder ha af klubben foranstaltats. Den förra företogs till Alphyddan den 22 Mars, och oaktadt väderleken då var den tänkbarast ogynnsamma, deltogo deri 6 damer och 9 herrar. Den senare försiggick med ångbåt till Sibboviken den 25 Maj under deltagande af 17 medlemmar, och kvarlemnade endast angenäma minnen.
Lika litet som under föregående år har under detta någon ny vandringsportfölj kunnat utgifvas af orsak, att några ytterligare bilder till densamma icke inlemnats.
Utgifvandet af klubbens beramade periodiska tidskrift ”Fotografiskt allehanda” har icke kunnat förverkligas, enär tillstånd till dess utgifvande ännu ej beviljats af Pressöfverstyrelsen. Ett profnummer af tidskriften utkom i December månad sistlidne år, och tillsändes samtliga medlemmar i klubben och andra kända, för saken intresserade personer och föreningar. Såsom
prenumeranter derå hafva anmält sig 98 personer.
Till de af klubben arrangerade mötestäflingarna hafva bilder inlemnats under 4 särskilda märken. Den högsta vitsordsprocenten har tillfallit märket Nemo, hvilken befans vara Ryttmästaren I Timiriasew, hvilken sålunda tilldelats klubbens diplom.
Korta referat om klubbens sammanträden hafva genom styrelsens försorg ingått i tidningarna.
Vid mötesaftnarna ha, såsom sedan tidigare omnämts, särskilda bilder utförda af klubbens medlemmar förevisats, hvarjemte mötesaftnarna i regeln afslutats med förevisning af talrika skioptikonbilder af äldre och nyare datum. Dessa förevisningar ha städse omfattats af de närvarande med lifligt intresse.
Tiden för inlämnande af bilder till klubbens pristäflan för året utgick den 15 Oktober. Till denna hade inlemnats inalles 23 kollektioner, och finnas samtliga i täflan deltagande arbeten under aftonen utstälda i möteslokalen. Resultatet af täflan kommer senare under kvällens lopp att meddelas, sedan prisjuryns protokoll blifvit uppläst.
Såsom synes har det förflutna redogörelseåret icke att uppvisa några synnerligen anmärkningsvärda tilldragelser af mera i ögonen fallande intresse. Lugnt och stilla har klubben efter sin förmåga arbetat på sin uppgift att höja intresset för fotograferingens vackra konst, och är det att hoppas, att det förgångna året dock ej alldeles spårlöst dragit förbi, utan nytta för saken.
Återstår för styrelsen endast att härmed frambära sitt varma tack till alla dem, som på ett eller annat sätt under året bidragit till befrämjande af klubbens sträfvanden, och derigenom gjort det lättare för styrelsen att uppfylla sin uppgift. Helsingfors den 17 Oktober 1902.
Bestyrelsen.

hvarjemte skattmästarens, protokollet bilagda kassa tablå, och den af revisorerna afgifna, protokollet jemväl bilagda revisionsberättelsen upplästes. Efter det bestyrelsen afträdt och om en stund åter inkallats, förklarade Herr Stenius å klubbens vägnar att bestyrelsen beviljats full ansvarsfrihet för handhafvandet af klubbens angelägenheter under det förgångna året.

§ 3 Till klubben hade ingått en, protokollet här nedan bifogad, skrifvelse från Fotografen Daniel Nyblin, deri denne på vissa vilkor hos sig erbjuder klubben en egen lokal för sina möten och för förvaring af dess bibliotek och samlingar. Enär det gjorda anbudet af samtliga närvarande ansågs för klubben synnerligen förmånligt, antogs detsamma enhälligt, och kunde lokalen disponeras af klubben redan från och med nästa månadsmöte. Åt bestyrelsen uppdrogs att med Herr Nyblin
uppgöra kontrakt för ett år framåt.

§ 4 Det af klubbens styrelse uppgjorda förslaget till budget för det kommande året upplästes, och var af följande lydelse: ….
Budgetförslaget godkändes enhälligt.

§ 5 Medlemsafgift för kommande år bestämdes till 10 Finska mark.

§ 6 Enligt de af Herr Nyblin utfästa vilkoren förbinder han sig att, i händelse klubben för sin räkning vill förhyra den af honom erbjudna lokalen, för klubbens räkning pernumerera på 5 särskilda tidskrifter efter klubbens eget val. Vid härpå föranstaltad diskussion för att utröna, hvilka tidskrifter vara önskvärda, enade mötet sig om följande fyra: Photografische Mitteilungen;
Photografische Rundschau; Photografische Correspondenz; och Fotografisk tidskrift. Den eventuela femte kunde mötet ej nu ena sig om, utan uppdrog åt styrelsen att derom besluta.

§ 7 Efter det Ordföranden tillkännagifvit att till kandidat för erhållande af ”Schulténska priset” föreslagits Herr Saxelin, företogs omröstning härom med slutna sedlar. Som resultat af denna omröstning framgick att Herr Saxelin tillerkändes priset i fråga, hvarpå prismedaljen vid mötet till honom offentligen öfverlemnades.

§ 8 Såsom sitt program för det kommande året fastställde klubben fjolårets program oförändradt. Derjemte beslöts att mötesdagarna såsom hittills, skulle blifva första tisdagen i hvarje månad utom sommarmånaderna, då inga möten skulle hållas.

§ 9 Vidtog så uppläsandet af protokollet afgifvet af den prisjury, som af klubben tillsatts för bedömandet af de till den allmänna hösttäflan inlemnade bilderna. Ifrågavarande protokoll närslutes här i orginal. Enligt detta hade till täflan inlämnats in summa 140 bilder under 23 särskilda märken. Sedan mötet fått del af prisjuryns utlåtande försiggick prisutdelningen, och utföll denna på följande sätt:
Inom I kategorin: 1sta priset Herr W. Iwanoff, H:fors
2a priset Herr LarsWiik, H:fors
Extra priset Herr H. Ridderstad, T:fors
Inom II kategorin: 1a priset Herr O. Saxelin, Tavastehus
2a priset Herr N. Leibowitsch, H:fors
Inom III kategorin: 1a priset Herr Uno Finnilä, Wasa
2a priset utdelades icke.
Inom IV kategorin: 1a priset Herr W. Jakobsson, H:fors
2a priset Herr Lars Wiik, H:fors
Inom V kategorin: 1a priset utdelades icke.
2a priset Herr Lars Wiik, H:fors
I ungdomstäflan: 1a priset Herr Runar Sahlstein, Kuopio
2a priset utdelades icke.

§ 10
Företogs val af ny styrelse. Härförinnan meddelade sekreteraren att han på grund af bristande tid såg sig tvungen att afsäga sig eventuelt återval. Vid derefter företagen omröstning med slutna sedlar utföllo rösterna på följande sätt: Herr Johansson 22; Engström 22; Arvidsson 22; Lindbohm 21; Dittmar 18; Mellenius 10; Wiik 2; samt Herrar Stenius, Saxelin, Schohin.
Leibowitsch, Blom, Strindberg, Timiriasew och Brandt enhvar 1 röst. Styrelsen utgöres sålunda under det kommande året af Herrar Johansson, Engström, Arvidsson, Lindbohm och Dittmar.

§ 11
Till revisorer utsågom enhälligt Herrar Strindberg och Mellenius, och till suppleant Herr Blom.

§ 12
Ordföranden meddelade att till klubbens samlingar donerats en kollektion af 12 större och 2 mindre bilder från Kaukasus af Direktör S R:son Schmidt. (återtogos sedermera af R:son Schmidt)

§ 13
Till täflan vid mötet hade inlemnats en ask med 10 skioptikonbilder under märke Latern. För att möjliggöra dessas bedömande förevisades de medels laterna, och tilldelades de derpå vitsord af 14 närvarande. Medeltalet af de afgifna rösterna utgjorde jemt 6.

§ 14
Efter intagen gemensam sexa af de talrikt närvarande medlemmarna vidtog förevisning af skioptikonbilder, hvarvid samtliga i täflan deltagande och äfven andra bilder exponerades. Under mötesqvällen funnos äfven samtliga uti årets täflan deltagande bilder utställda, och ådraga de sig ett lifligt intresse bland samtliga närvarande mötesdeltagare. Årsmötet fortgick derpå till långt inpå småtimmarna under animerad, kamratlik samvaro.

In fidem:
K.A. Aschan


Undertecknade, som reviderat Fotografiamatörklubbens i Helsingfors tillhörigheter och kassaräkning för året 1901-02, ha att meddela:
det klubbens depositioner och medel äro behörigen placrade,
att inkomster och utgifter öfverstämma med kassaverificaten,
att inventarier finnas enligt inventarielistan och
att böcker och tidskrifter öfverensstämma med biblioteksförteckningen.
På grund af ofvan afgifna berättelse föreslå vi styrelsen till erhållande af ansvarsfrihet för det förgångna året.
Helsingfors den 18 Oktober 1902.
Anders Weckman Sven Strindberg


Protokoll
fördt vid Fotografiamatörklubbens Prisjurys möte Torsdagen den 16 Oktober 1902.

§ 1 Till ordförande utsågs Herr Rosenbröijer och till protokollist undertecknad.

§ 2 Följande kollektioner äro inlemnade:
i kat. I Kontaktkopior
Märke ”2 secc porträttsstudie i rum” 5 bilder
” ”Esbo 1901” 6 bilder
” * 6 bilder
” ”Paradioxibenzol” 5 bilder
” ”Kain” 7 bilder
” ”Bättre något än intet” 8 bilder
” ”Albert” 6 bilder
i kat. II Stereoskopbilder följande:
Märke ”Datura” 5 bilder
” ”8 b” 8 bilder
i kat. III Förstoringar följande:
Märke ”Höst och vår” 6 bilder
” ”Abel” 3 bilder
i kat. IV Laterna bilder följande:
Märke ”Ton” 6 bilder
” ”S” 5 bilder
” ”I sista minuten” 9 bilder
” ”Dirum” 9 bilder
” ”Lisa” 8 bilder
” ”Nagu 1902” 5 bilder
” ”Aitolahti” 5 bilder
” ”Ljus” 9 bilder
” ”Fram” 5 bilder
kat. Va Pigmentbilder
Märke ”Försöka duger” 3 bilder

Ungdomstäflan
Märke ”Anno 1902” 6 bilder
” ”14 år” 5 bilder

§ 3 1sta pris i I kat. tillerkändes märket *
2dra priset i d:o ”Bättre något än intet”
ett extra pris tilldelades dessutom märket ”2 secc. porträttstudie i rum”
Kollektionen (porträttbilder) beslöt prisnämnden att, då svårigheter vid bedömandet i jämförelse med landskapsbilder uppstod, densamma tilldelas ett extra pris med jeton.
1sta pris i Kat. II tillerkändes märket 8 b.
2dra priset i d:o Datura
1sta priset i Kat. III tillerkändes märket Abel
2dra pristet utdelades icke.
1sta priset i Kat. IV tillerkändes märket Lisa
2dra priset i d:o I sista minuten
1sta priset i Kat. Va utdelades icke.
2dra priset i Kat Va tillerkändes märket Försöka duger
i Ungdomstäflan 1sta priset märket Anno 1902.

§ 4 Vid namnsedlarnes öppnande befanns märket * i Kat. I vara Herr W. Ivanoff H:fors. och märket Bättre något än intet Herr Lars Wiik. Extra priset tillföll Herr H. Ridderstad T:fors.
i Kat. II märket 8 b. Herr C. Saxelin T:hus. märket Datura Herr N. Leibowitsch H:fors.
I Kat. III Abel, Herr Uno Finnilä Wasa.
i Kat. IV märket Lisa, Herr W. Jakobsson H:fors, märket I sista minuten, Herr Lars Wiik H:fors.
i Kat. Va märket Försöka duger, Herr Lars Wiik, H:fors.

Ungdomstäflan
märket Anno 1902, Herr Runar Sahlstein, Kuopio, andra priset utdelades icke.
In fidem:
L. Arvidsson


Helsingfors 16/10 1902.
Fotografiamatörklubben i Helsingfors.

Då det är mig bekant, att Klubben sedan årtal varit i behof af egen lokal, och då jag innehar en – enligt min åsikt – för ändamålet passande våning, tillåter jag mig härmed att erbjuda denna åt Klubben.
Lokalen är belägen 2tr upp vid Fabiansg. 31 och består af 4 rum, af hvilka ett 5 x 5 meter stort kan af Klubben disponeras såsom bibliotek, läse- och mötesrum, och kan detta vara tillgängligt för Klubbens medlemmar alla hvardagar från 9 f.m. till 7 a 8 e.m. Vid Klubbens månadsmöten och annors, när sådant önskas, upplåts hela lokalen till förfogande dock kan sådant ske endast efter kl. 7 e.m. Ett af rummen är 9 x 5 meter och torde altså vara tillräckligt rymligt. Rummen äro möblerade och försedda med elektriskt ljus. Biblioteksrummet möbleras med 2ne långa bord och tillräckligt antal stolar – samt om så önskas – ett skåp för förvaring af fluidum spirituoso med tillbehör.
Jag har tänkt mig, att Klubben i hyra för lokalen betalar hälften af medlemsafgifterna. Värme, belysning, städning och uppassning vid månadsmötena inberäknadt. 5 st fotografiska tidskrifter efter Klubbens eget val hållas i biblioteket och blifva dessa (inbundna) Klubbens egendom.
Af förekommen anledning måste jag begära svar måndagen den 20e dennes.
Högaktningsfullt
Daniel Nyblin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å klubbens lokal, Fabiansgatan 31, tisdagen den 4 november 1902 kl. 7:30 e.m.
Närvarande voro: herrar Johansson, Kniper, Wiik, Spjut, Sjöblom, Timiriasew, Aschan, Schohin, Mellenius, Brandt, Lindholm, Engström, Arvidsson, Lindbohm, Leibowitsch, Blom, Podvorsky, Schoultz, Holm, Renfors, Nyholm, Schultz, Chorin, v. Haartman och undertecknad, som förde protokollet.

Innan mötesförhandlingarna vidtogo meddelade herr Johansson, att å Styrelsemötet den 24de Oktober Styrelsen inom sig utsett herr Otto Johansson till ordförande, herr Arthur Dittmar till sekreterare, herr G. Engström till skattmästare, herr Werner Lindbohm till bibliotekarie och herr L. Arvidsson till materialförvaltare, hvarför herr Johansson intog ordförandeplatsen och öppnade mötet med att välkomna de närvarande medlemmarna i klubbens nya lokal.

§ 1 Protokollet från årsmötet, den 18de Oktober upplästes och godkändes.

§ 2 Till medlemmar i klubben inballoterades prokuristen John Karén, handlanden Ernst Bilkenroth och medicine kandidaten Georg von Wendt, alla enhälligt samt kontoristen Sergej Nikolajeff med 14 röster mot 1.

§ 3 Ordföranden uppläste ett från herr Arthur Lehmann i Maffra, Australien, till klubben stäldt bref, uti hvilket anhölls, i och för uppgörande af statistik, om uppgift öfver klubbens medlemsantal samt medlemsantalet af deltagare i klubbens utfärder, och beslöt klubben att genom ordföranden lämna de begärda uppgifterna.

§ 4 Wasa amatörfotografiklubbs inbjudan till amatörfotografer i Helsingfors att deltaga i en allmän täflan i Wasa delgafs och utdelades till nämnda inbjudan bilagda täflingsregler.

§ 5 Sedan förslag blifvit väckt att arrangera en gemensam höstutfärd, beslöts att denna skulle ega rum antingen den 9de eller den 16de November och utsågos herrar Wiik, Mellenius och Blom att vidtaga nödiga arrangement för densamma, och skulle dagen för utfärden kungöras genom annons dagen förut.

§ 6 Herr D. Nyblin förevisade några vid konstljus tagna intressanta bilder, å hvilka äfven ljuskällan var synlig och hade vänligheten att i sin atelier närmare visa tillgången vid sådan fotografering samt utlofva ett pris bestående af fotografiska artiklar till ett värde af 50 mark för den bästa bild, tagen på ofvan nämnda sätt, som skulle inlämnas vid mötet i januari.

§ 7 Herr D. Nyblin förevisade därpå några skioptikonbilder, gjorda efter teckningar af en utaf Sveriges förnämsta artister.

In fidem:
Arthur Dittmar


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å klubbens lokal, Fabiansgatan No 31, tisdagen den 2 december 1902 kl. 7,30 e.m.
Närvarande voro: Ordföranden herr Johansson samt herrar Nyblin, Blom, Brandt, Holm, Podvorsky, Leibowitsch, Lindroth, Mellenius, Wiik, Engström, Saxelin, Jakobsson, Timiriasew, Lindbohm, Schohin, Aschan, Hülppers, Spjut, Stenius och undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Protokollet från föregående månadsmöte, den 4 november upplästes och justerades.

§ 2 Till nya medlemmar i klubben inballoterades provisorn R. Strandman och vinhandlaren W. Ahlfors, hvardera enhälligt.

§ 3 Ordföranden meddelade att han tillsändt herr Lehmann i Maffra de begärda statistiska uppgifterna.

§ 4 Ordföranden redogjorde för en i allo lyckad utfärd, som klubben företagit den 16de november till Kervo, uti hvilken utfärd 12 klubbmedlemmar deltagit.

§ 5 Meddelades att Wasa amatörfotografiklubb tilldelat herr L. Wiik första priset och herr A. Mellenius andra priset för af dem å Wasa amatörfotografiklubbs allmänna täflan utstälda bilder.

§ 6 På förslag af herr Aschan beslöts att en prisjury skulle utses för bedömande af de bilder som komma att insändas till den af herr D. Nyblin utlysta täflan och utsågs till denna jury herrar Nyblin, Johansson och Rosenbröijer samt Strindberg som suppleant.

§ 7 Herr D. Nyblin föredrog om fotografering af siluetter och förevisade i sin atelier tvänne experiment häruti.

In fidem:
Arthur Dittmar


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 13 Januari 1903 å klubbens lokal Fabinasgatan 31 kl. 7.30 e.m. Närvarande voro herrar Johansson, Jakobsson, Nyblin, Timiriasew, Schohin, Stenius, Lindbohm, Rosenbröijer, Lindroth, Svahn, Aschan, Leibowitsch, Dittmar, Arvidsson, Spjut, Schoultz, Podvorsky, Ahlfors, Apelgren, Nyman, Engström, Mellenius och undertecknad som förde protokollet.

§ 1 Protokollet från föregående månadsmöte den 2 December 1902 upplästes och justerades.

§ 2 Herr Nyblin demonstrerade färgning af bromsilfverbilder genom utblekning i qvicksilfver och toning i sulfit, rhodanammonium eller guldbad; och åhördes hans andragande med stort intresse.

§ 3 Ordföranden meddelade, att styrelsen beslutat åstadkomma en klubbafton och faststält dagen till nästkommande tisdag den 20 ds.

§ 4 Ordföranden upplyste mötet om att rättighet erhållits till utgifvande af tidskriften.

§ 5 Då klubben sedan länge tänkt arrangera en fotografisk utställning i större omfång än de årligen återkommande hösttäflingarna, och herr Nyblin dessutom på mötet föreslog anordnandet af en sådan omfattande såväl amatör som fackfotografi under Fotografiamatörklubbens egid; enades man om att försöka åstadkomma en sådan utställning. Platsen bestämdes till Ateneum och tidpunkten till början af september detta år. – För ändamålet tillsattes en komité af herrar Nyblin, Johansson och Schohin och bemyndigades komité att omedelbart skrida till verket.
Herr Nyblin uppläste ett förslag till indelande af utställningen i kategorier och tillsättande af prisjury. Efter en liflig diskussion, hvarvid bl.a. afhandlades prisbedömningen, enades man om att en sådan skulle ske och gafs komitén full handlingsfrihet på basis af herr Nyblins förslag som i stora drag vor:
inledande i 4 kategorier nemligen
Kat I för yrkesfotografer
med följande sektioner a) porträtt
b) landskap
c) förstoringar
d) reproduktioner
e) fotografiskt tryck
Kat II för amatörer
Kat III för alla (i allmänhet konstfotografi)
Kat IV Vetenskaplig fotografi

§ 6 Till magnesiumbildstäflan i dag hade inlämnats inalles 11 kollektioner, hvilka prisjuryn omedelbart bedömde och tilldelades priset herr Timiriasew.

§ 7 Herr Nyblin utfäste ett pris af 50 mark i varor för den bästa snövädersbild som inlämnas till Marsmötet.

§ 8 Ordföranden frambar klubbens tack till herr Nyblin för allt besvär han gjort sig till klubbens nytta och nöje, hvarefter mötet vid kl. 11 tiden upplöstes.

Lars Wiik


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 3 februari 1903 å klubbens lokal, Fabiansgatan No 31 kl. 7.30 e.m.
Närvarande voro: Ordföranden, herr Johansson samt herrar Arvidsson, Rosenbröijer, Granholm, Saxelin, Spjut, Grönholm, Blom, Podvorsky, Mellenius, Lindbohm, Wiik, Lindroth, Nyblin, Nyholm, Timiriasew, Brandt, Leibowitsch, Schohin, Engström, Kniper, Jakobsson och v.Haartman samt undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Protokollet från föregående månadsmöte, den 13 januari, upplästes och justerades, hvarvid D.Nyblin föreslog att den af honom till marsmötet utlysta täflan skulle utsträckas till vinterbilder i allmänhet och icke endast till snöväderbilder, som vid föregående möte bestämts, hvilket förslag äfven af klubben godkändes.

§ 2 Till nya medlemmar i klubben inballoterades Döfstumläraren Fritz Hirn, öfverrevisorn A. Hambom, Banktjänstemannen Fredrik Lagerlund, Karamellfabrikanten Hugo Westerlund och Typografen Wäinö Forsström alla enhälligt.

§ 3 Herr D. Nyblin demonstrerade metoden att framkalla plåtar vid dagsljus genom att begjuta desamma med coxinlösning. Förfarandet ansåg herr Nyblin likväl af flere skäl opraktiskt, hvarför han ansåg det vara föga troligt att detsamma komme att användas annat än i nödfall, då absolut intet mörkrum funnes att tillgå.

§ 4 Efter föredraget anhöll ordföranden att till Nyblin få framföra klubbens erkänsla för det stora intresse herr Nyblin visat klubben och för det besvär han gjort sig för klubbens nytta och nöje.

§ 5 Ordföranden meddelade att klubbens anhållan till Finlands fotografiamatörklubbar att insända förslag till en påtänkt cirkulationsförening för skioptikonplåtar endast beaktats af Fotografiklubben i Tammerfors, som insändt förslag till stagdgar för en sådan förening, hvarför klubben beslöt att tillsvidare icke fastställa några stadgar för föreningen, men likväl söka att med klubben i Tammerfors komma till utbyte af skioptikonplåtar, hvilka vid byte skulle medföljas af reversal och kvitto. Skrifvelse härom skulle aflåtas klubben i Tammerfors.

§ 6 Efter mötet vidtog ett angenämt samkväm, hvarvid till trefnaden mycket bidrog en af herr O.Brandt välvilligt medhafven grammophon.

In fidem:
Arthur Dittmar


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie sammanträdde den 3 mars 1903 i lokalen, Fabiansgatan 31 kl. 7,30 e.m.
Närvarande voro: ordföranden herr Johansson samt herrar Aschan, Rosenbröijer, Mellenius, Schohin, Granholm, Spjut, Holm, Lindbohm, D. Nyblin, Engström, Wiik, Hambom, Forsström, Jakobsson, R. Nyblin, Podvorsky, Sundman, Timiriasew och Dittmar.

§ 1 Upplästes och justerades protokollet från föregående möte.

§ 2 Till nya medlemmar i klubben inballoterades polyteknikern Aarno Brunberg och polyteknikern Alfred Runeberg enhälligt.

§ 3 Meddelades att Fotografiklubben i Tammerfors ingått på klubbens förslag om utbyte af skioptikonplåtar.

§ 4 Delgafs mötet att ”Fotografiskt Allehanda” intagits i postvärkets tidningstaxa, supplement No 3 och betingade sig ett pris af Fmk 6,82. då prenumeration sker genom posten.

§ 5 Upplästes en skrifvelse från Finska Fotografernas Förbund, skrifvelsen, hvilken utgjorde svar på klubbens bref af den 14 februari, lades till handlingarna.

§ 6 På grund af vid mötet af herr Nyblin framstäld önskan, understödd af flera medlemmar att framskjuta anmälningstiden för utställningen i september till längsta möjliga, beslöt klubben efter diskussion att förlänga densamma till senast 1 augusti.

§ 7 Till täflan om det af herr Nyblin utfästa priset – varor för Fmk 50:- med motiv ”snöväderbild”, hade inlämnats endast en kollektion; på grund häraf uppsköts denna täflan till längre fram.

§ 8 En ny täflan med motiv ”vårbild” beslöt mötet på inbjudan af herr Nyblin att utlysa till maj mötet d.å. Äfven för denna täflan hade herr Nyblin vänligheten erbjuda klubben som pris varor till ett belopp af Fmk 50:-

§ 9 På förslag af herr Nyblin beslöt klubben anordna en undervisningskurs för kol- och gummitryck under april månad. Herr Nyblins samtidigt gifna löfte att godhetsfullt åtaga sig handledningen af kursen emottogs med tacksamhet af mötet.

§ 10
Herr Wiik förevisade en fotometer för kol- & gummitryck. Apparaten, hvilken herr Wiik konstruerat, vann deltagarenas erkännande såsom praktisk och lofvade herr Wiik att i en artikel beskrifva densamma i Fotografiskt Allehanda No 4.

Justeradt: Alfred Rosenbröijer K.A. Aschan


Helsingfors den 28 februari 1903.

Till Fotografiamatörklubben Här.
I anledning af Eder af skrifvelse af den 14 dennes, be vi först och främst såsom förklaring få framhålla, att vi ingalunda ogerna sett, att Eder klubb tagit initiativet till föranstaltande af en fotografisk utställning härstädes, ej häller hafva vi någon anledning att anmärka emot Eder sätt att annonsera densamma. Wi hade endast önskat att Ni hade bjudit vårt förbund till
föranstaltande af en gemensam utställning, såsom bruket är annorstädes i dylika fall.
Eder skrifvelse föranledde emellertid styrelsen att för årsmötet föreslå, att Finska Fotografernas Förbund skulle vända sig till Eder af klubb med förfrågan huruvida sammarbete i utställningsfrågan vore alldeles omöjligt, men då Herr D. Nyblin, såsom kommisarie för Eder utställning förklarade en sådan hemställan blifva utan åsyftadt resultat förföll förslaget.
Beklagligt är ju i hvarje fall att de båda i samma syfte arbetande föreningarna icke kunna samarbeta, men orsaken härtill är ju lika väl bekant å ömse sidor.
Högaktningsfullt
Eric Sundström
Sekreterare i Finska Fotografernas Förbund.


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte i lokalen den 7 April 1903 kl. 8 e.m. Närvarande voro: ordföranden herr Johansson, samt herrar Rosenbröijer, Nyblin, Schohin, Hirn, Brandt, Engström, Wiik, Blom, Timiriasew, Spjut, Jakobsson, Aschan, Forsström, Podvorsky, Lindbohm, Mesterton, Schultz, Runeberg, Kniper, Hambom, samt undertecknad som förde protokollet.

§ 1 Ordföranden meddelade att sekreteraren lemnat landet, och uppläste ut af ordf. sammansatt protokoll öfver föregående möte som justerades och undertecknades af Herrar Rosenbröijer och Aschan.

§ 2 På förslag af ordföranden godkände mötet att sekreterarbefattningen till årets slut handhafves af materialförvaltaren.

§ 3 Ett förslag af ordföranden att i tryck utskrifva, som bilaga till ”Fotografiskt Allehanda”, ett af honom utarbetadt tyskt-svenskt lexikon i fotografisk terminologi beslöt mötet godkänna, och hänsköts ärendet till bestyrelsen, som ägde gå i författning om dess tryckning på af ordföranden föreslaget sätt.

§ 4 Herr Nyblin höll ett med intresse åhördt föredrag om toning af platinabilder.

§ 5 Herr Wiik föredrog om framkallning af bilder på utkopieringspapper.

In fidem:
L. Arvidsson


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 5 Maj 1903 uti lokalen, Fabiansgatan 31. Närvaranden voro: Ordföranden Herr Johansson, samt Herrar: Aschan, Rosenbröijer, Hirn, Lindbohm, Brüning, Wiik, Mellenius, Saxelin, Spjut, Podvorsky, Leibowitsch, Strandberg, Timiriasew, Nyblin, Hambom, Forsström, Schohin, Engström, Jakobsson, Brunberg samt undertecknad som förde protokollet.

§ 1 Föregående mötesprotokoll upplästes och justerades.

§ 2 Herr Nyblin föredrog om sätt att anbringa text å negativ.

§ 3 Herr Nyblins förslag om anordnandet af en kurs i gummi- och pigment-tryck antogs; dagen för kursens vidtagande bestämdes till den 8 Maj 1903.

§ 4 Beträffande bekostandet af kemikalier, papper m.m. för såväl gummi- som pigment tryck uppstod liflig diskussion; efter slutlig omröstning beslöts att kursafgiften för deltagarna i ett för allt skulle utgöra Fmk 20:- och skulle klubben då bestå alla omkostnader för kursen.

§ 5 Prisdomare för dagens täflan utsåg mötet Herrar Schohin, Jakobsson och Strandberg.

§ 6 I likhet med föregående år beslöts att anordna en gemensam utfärd med ångbåt; dagen utsattes till den 29 Maj. I utfärdskomitén invaldes Herrar Mellenius, Engström och Podvorsky.

§ 7 Till dagens pristäflan hade inlämnats 7 kollektioner; priset tillerkändes Herr L. Wiik för en af honom förfärdigad bild.

§ 8 Herr Wiik höll ett föredrag om konstnärlig fotografi, hvilket åhördes med stort intresse, och beslöt mötet att med Herr Wiiks begifvande låta trycka detsamma i först utkommande nummer af Fotografiskt Allehanda.

§ 9 Herr Nyblin bad att få meddela mötes deltagarna att en stor fotografisk utställning för närvarande pågår i St. Petersburg.

§ 10
Ordföranden afslöt detta sista möte för denna termin med en uppmaning till medlemmarna att under sommaren med intresse arbeta för den kommande utställningen i höst.

In fidem:
L. Arvidsson


[ Ur Fotografisk Allehanda, Häfte 6, juni 1903

Undervisning i kol- och gummitryck.
Fredagen den 8 maj kl. ½8 e.m. vidtog den af Fotografiamatörklubben i Helsingfors anordnade undervisningskursen i kol- och gummitryck. Kursen, i hvilken deltogo 11 personer, alla tillhörande klubben, fortgick med några dagars uppehåll till 24 maj. Början gjordes med koltrycket, hvilket till först i stora drag förklarades af herr Nyblin i en föreläsning. Sedermera
vidtogo de praktiska öfningarna, där enhvar deltagare sattes i tillfälle att genomgå alla till trycket hörande detaljer, såsom sensibilisering, exponering, framkallning, enkel öfverföring och dubbel öfverföring å papper och glas m.m. Efter koltrycket, som afslutades med en repetitionsafton, där alla detaljer ånyo genomgingos och skriftligen upptecknades, vidtogs med gummitrycket. Detta hos oss ännu föga kända tryck genomgicks ytterst noggrant. Att äfven intresset för inhämtande af
kännedom om tillvägagångssättet vid denna metod för fotografi var stort, bevisar det talrika deltagandet och de af en viss stolthet vittnande skämtsamma yttranden, som en och annan deltagare då och då läto undfalla sig, om någonting vid processen t.ex. beredningen af pappret eller färgen o.s.v. under lektionen utföll till belåtenhet. Intressantast var att se de tvänne söndagarna då herr Nyblin med känd beredvillighet hade upplåtit sin atelier för kursdeltagarena i och för experiment. Från tidigt på morgonen till sent på eftermiddagen arbetades i kopierings- och framkallningsrummen med en ifver som var beundransvärd. Flera än 4 à 5 tryck medhunnos icke, men det är vackert så. Man säger att vissa amatörer i utlandet taga ända till 12 tryck, hvilket ju icke behöfver betviflas, men om bilden faktiskt vinner i proportion med trycken återstår att se.
Många rätt goda bilder utfördes och är att hoppas att metoden vinner anslutning hos oss. Någon massproduktion af gummitrycksbilder behöfver icke befaras, därtill är gummitrycket för mycket omständigt, fordrar mycket precision, godt öga och god smak; utföres det emellertid med smak och noggrannhet kan man tack vare färger och erforderliga tryck erhålla bilder med stor konstnärlig värkan. ]


[ Utdrag ur Fotografisk Allehanda, Häfte 6, juni 1903

Något om konstnärlighet i fotografi.
Mina herrar! Detta maj möte är det sista före sommarsäsongen, då vi draga ut hvar åt sitt håll, för att med tillhjälp af en glasbit, en låda, och en ljuskänslig plåt försöka så godt sig göra låter efterapa den evigt härliga naturen.
Inann vi skiljas, känner jag mig manad, att till Eder rikta några ord, som jag flerfaldiga gånger sagt till mig själf: ”bättra dig, vänd om, du är, när alt går omkring, en stympare, en stor fuskare”. – Alla knäppa vi bilder i dussinvis mer eller mindre lyckade. Flertalet av oss dock öfvervägande lyckade bilder, lyckade åtminstone i tekniskt hänseende, men vi skola minnas att för oss amatörer spelar det tekniska utförandet en underordnad roll jämfördt med det konstnärliga.
Konst och fotografi äro ämnen, som länge och utförligt afhandlats i den fotografiska literaturen och inom föreningar, men frågan har så tillspetsat sig och åsikterna varit så delade, att man hälst tager en omväg då det gäller att besvara frågan ”är fotografin konst?” – Man kan konstatera, att det gifves fotografier i hvilka alt är vackert och korrekt afbildadt, men som ej kunna väcka ett lifligare intresse och andra, som vid första ögonkastet väcka uppmärksamhet, på hvilka ögat med
nöje hvilar och man utropar ”detta är det riktiga, så ser naturen ut”.
Huru kommer man sig till att göra konstnärliga bilder? Svaret synes enkelt nog, jag ser naturen och sedan bringar jag den genom min fotografiska teknik till pappers såsom målaren gör. Att se eller finna motivet är det första och det svåraste; att ur omgifningen skära ut just den bit, som egnar sig att afbilda och ej endast se med ögat utan äfven med själen och uppfatta tingens karaktäristiska egenskaper. Detta gäller ej endast med de gamla bekanta stämningarna och motiven, de kunna delvis inläras, men finn nya!
Jag vill i största korthet beskrifva huru jag kom mig till att fotografera. Ett års tid gick jag med handkamera och knäpte ideligen. Esplanadgatan, Runeberg, de skeppsbrutna, Alexandersstoden, alla fingo passera revy, sedan fortsatte jag med båtar, hästar, grupper o.s.v. utflykter i det gröna, segelfärder m.m. Först sedan jag blifvit medlem af denna klubb och var i tillfälle att i våra tidskrifter se reproduktioner af hvad fotografer värkligen kunna åstadkomma, kom jag till insikt om att fotografin äfven kan hafva en högre uppgift, ett mål likstäldt med målarens, bildhuggarens, att afbilda det sköna. Jag drog mig ofta till minnes då jag vandrade i skog och mark att det eller det motivet hade jag sett afbildadt i Mitteilungen, Rundschau eller någon annan tidskrift och småningom har mitt öga blifvit tränadt att, om också i ringa grad, uppfatta naturen,
att kunna se. – Detta endast för att bevisa, att en person utan några som hälst konstnärliga förutsättningar med god vilja och öfning kan utbilda sin smak, och lycklig den som af naturen eger den gudagnista, som kallas konstnärsblick.
Det inträffar ofta, att då man sökt och funnit ett godt motiv och fotograferat det, så kommer en bild i dagen, som ej på långt när motsvarar ens förväntningar. Först och främst sakna vi färgerna och färgvalörerna äro dessutom falska, horisonten, som vi så tydligt såg med ögat försvinner i ett intet, förgrunden är svart, molnen felas och perspektivet är förändradt. Det som tedde sig så poetiskt, ser nu så nyktert och obetydligt ut. Hvad målaren sett och naturtroget återgifvit på duken, det har vårt vidvinkliga objektiv och vår plåt förstört. Detta sätt duger icke. – Stundom händer ock att vi alldeles oväntadt arbeta oss till en konstnärlig bild, man har under eller öfver exponerat, kopierat för mörkt eller det framkommer t.ex. under framkallningen af en gummitryckskopia en bild, som är helt annorlunda än hvad vi väntat, men som i alla händelser ger uttryck för en viss stämning. Mången bild, som af konstkritici och liebhabers har framstälts som ett lyckadt resultat af fotografens sträfvanden, har tillkommit på detta sätt, genom ett misstag.
Att alltid endast förlita sig på slumpen är naturligtvis förkastligt, men vi skola kombinera dessa metoder dock så, att seendet och sökandet af motiv städse står i främsta planet. Motiv bjudas ej på bricka, de måste ofta länge sökas. Mången går ut en söndag och föresätter sig att ej återvända förr än alla plåtar äro exponerade och kommer sedan hem med en massa negativ, af hvilka knapt ett enda har ett motiv af högre lyftning. Vi fotografer kunna gärna förändra det gamla ordstäfvet ”bättre en fågel i hand, än tio i skogen” till ”bättre en värkligt god bild än 10 medelmåttiga”.
Hafva vi en gång funnit ett godt motiv, så böra vi noggrant studera det och ej gifva tapt förr än vi gjort en bild, som i möjligast måtto afbildar skapelsen sådan den är. Hafva vi af motivet tagit två eller tre plåtar, men ännu på den tredje finner något, som tål ändring, så taga vi den fjärde eller femte plåten eller flera, till dess vi äro nöjda med vårt arbete. Det är en falsk sparsamhet, att spara på plåtar och lämna ett motiv om man en gång ser att däraf kan göras något godt.
Knapt en enda plåt kommer färdig ur sköljbadet, nej, därefter tillgripa vi alla förefintliga medel att fullända den s.s. förstärkning, partiell försvagning, mattlack, pensel och färger för att riktigställa färgvalörerna, förmörka eller klara skuggorna i akt och mening att åstadkomma en helgjuten bild. Det synes mig, som om gummitrycket isynnerhet ägnar sig för sådana manuella ingrepp, som göra att bilden får en fin struktur, ett konstnärligt utseende, då vi vid detta förfarande mer än annars kunna använda pensel och gummitrycket därigenom får smak af målning.
Som jag tidigare nämndt är min åsikt, att konstnärlighet delvis kan inläras, delvis genom att studera bilder, delvis genom specialvärk, hvilka jag anser ej skulle skada att hafva i vårt bibliotek. Vi hafva en massa tidskrifter, hvilka till största delen behandla tekniska saker. Vi kunna i 5, 6 tidskrifter få läsa samma metoder och samma recept och äro dessutom i tillfälle att man och men emellan och af erfarna fotografer erhålla dessa recept, men specialvärk, där konstnärligheten afhandlas, torde vi hafva ganska få. Bland sådana värk kunna nämnas Raphaels ”Künstlerische Photographie”, Vogels ”Handbuch der Photographie del IV”, ”Photografische Kunstlehre” och A.Horsley Hinton ”Künstlerische Landschafts-Photographie” af hvilka de 2 senaste finnas i biblioteket, men sällan torde vara utp på lån.
I den sistnämnda säger författaren i sin inledning ”Jag må på förhand bedja, att efterföljande handledning i konstnärliga kompositioner måtte uppfattas som undervisning åt en nybegynnare i främmande språk, hvilken då han är i stånd att flytande tala språket, icke mera behöfver den”.
Och man måste vara fullkomligt ense med författaren däruti, att då man traskat ut barnskorna på konstens knaggliga stråt, något band ej bör, ej får läggas på hvar enskilda individs uppfattning. I alla fall förtjäna dessa böcker att läsas och till och med mycket långt gångna fotografer skola nog hafva ett och annat att lära deraf.
Då jag skref detta upprop gjorde jag det med tanke på den utställning som i höst anordnas af Fotografiamatörklubben. Där skola vi så mangrant som möjligt råkas i broderlig täflan och bli bedömda icke endast af kamrater, som tillförene, utan af den stora allmänheten, af fotografer, af konstnärer och af konstkritici. Vi skola ut på den spända linan. Hvad skola vi kunna prestera?
Vi få ej, mina herrar, lysa med vår frånvaro på den utställning vår egen klubb arrangerar. Vi skola visa den yrkesfotograf, som sade att en yrkesfotograf ej har något att lära af en amatör, att hans yttrande kanske var något förhastadt. Vi skola visa den stora allmänheten, att Fotografiamatörklubben i H:fors lefver och arbetar. Vi skola visa yrkeskonstnärerna att fotograin
”de sköna konsternas unga styfdotter” har vuxit till sig och lefver och blomstrar äfven i vårt kalla klimat.
Mina herrar, jag hoppas vi träffas mangrant i höst. ]


[ Utdrag ur Fotografisk Allehanda, Häfte 6, juni 1903

Fotografisk utfärd.
Af Fotografiamatörklubben i Helsingfors anordnade utfärden med ångbåt till västra skärgården försiggick Kristi himmelsfärdsdagen den 21 maj. I utfärden deltogo 18 personer. Ångbåten ”Sandels” som förhyrts för ändamålet hade utfärdskomitén omdöpt till ”Fotograf”, hvilket i stora bokstäfver fanns angifvet å ångbåtens sidor. Kl. 9,45 på morgonen kastades förtöjningarna loss och under tonerna av finska rytteriets marsch gled båten ut ur hamnen. Affärden skulle
egentligen ske kl. 9 men berodde uppehållet på att ytterligare en medlem väntades, som emellertid icke kom, hvarför vi fingo begifva oss af utan såväl medlemmen som en jämte honom väntad viktig korg.
Af en medhafd grammofon exekverades den ena glada musiknummern efter den andra, under det båten i den vackra, solklara morgonen passerade sund och vikar på väg till målet för utfärden. Deltagarena, som å den bekväma båten lägrat sig litet här och där, lyssnade än till någon sprittande vals eller något högstämdt tenorsolo, som grammofontratten sände ut, än diskuterades fotografi, hvarvid medtagna positiv granskades och kritiserades med förståsigpåare blick och min. Första rasten skedde vid Munkholmen invid Svinö sund. På denna holme landstego flertalet med delvis tvänne kameror. Kort därpå vidtog en ifrig fotografering af såväl sjö- som landskapsbilder. Intet skonades, båten, deltagare, ja, till och med en liten tax ”Mirza” fick stå modell, det hjälpte icke. När så allt å denna plats var ”knäpt”, intogs landgången och båtens stäf
vändes mot inloppet till Esbo viken. Vid Pentala landstego ”kameraligisterna”, som man skämtsamt stundom önskar kalla oss amatörer, åter och efter att en stund låtit grammofonen konsertera ombord å ångaren, hvarvid åhörarena sutto å bänkar och bord å land, bröt en afdelning jämte vägvisare upp för att begifva sig till ett några stenkast från stranden beläget
skogsträsk, hvarstädes vackra vyer, enligt å stället lämnad uppgift, stodo att erhållas. Himmeln, som till större delen varit betäkt med hvita strömoln – en synnerligen idealisk sådan för fotografer – började under vistelsen å Pentala ändra utseende. Den ena mörka molntappen efter den andra uppsteg och orsakade att kort därpå ett ljumt regn började falla.
Till att börja med värkade detta lilla uppehåll med fotograferingen icke vidare nedstämmande, men då senare molnen mer och mer fingo samma mörka utseende och ett jämnt regn började falla, hördes enstaka yttranden om tillräckligheten af redan erhållen nederbörd fällas. Skildt gaf tecknaren af dessa rader akt på tvänne med kamera försedda deltagare, som fått sikte på ett sällsynt stort och vackert formadt enträ, hvilket var afsedt att blifva objekt för nästa fotografering, att deras väntan under en större tall blef för lång, hvarför hvardera slutligen, tydligen missnöjda begåfvo sig ombord, utan att hafva blifvit satta i tillfälle att föreviga enen. Stygga Pentala.
Från Pentala ångade ”Fotograf” sedmera till Bobäck, hvarstädes landstigning skedde. Vid ankomsten var åter uppehållsväder, men hade exkursionsdeltagarena knappast hunnit landstiga förrän ett sakta regn började falla. Detta blef emellertid icke långvarigt och lyckligtvis äfven det sista för dagen. På Bobäck spridde sig grupper i olika riktningar och ett intensivt exponerande blef lösen. Hvad allt resultatet blef af det som under färden ”togs” vet man tillsvidare icke, nej,
storartadt hemlighetsfullt skedde ”knäppningarna” och så ske äfven framkallningarna och vidare manipuleringar. Som sagdt, man vet intet om hvad som erhållits den 21 maj. Undertecknad, som icke kan klandra denna hemlighetsfullhet, är för sin del öfvertygad om att vi alla nog ännu blifva i tillfälle att se och beundra bilder från utfärden – nämligen å klubbens stora fotografiska utställning i september.
Kl. 4 åto lustfararena middag ombord på båten, som låg förtöjd vid Bobäcks ångbåtsbrygga. Efter det ännu några grupper och ”afskedsbilden” blifvit tagna lade ”Fotograf” ut vid 5 tiden med hufvudstaden som mål. Under färden intogs kaffe med ”avec” och dryftades mången fråga tills båten omkring kl. 7 på kvällen lade till vid kajen i södra hamnen.
Glada och med öfvertygelse om att en fotografiskt nyttig samt hälsa och sinne stärkande dag blifvit upplefvad, ledstego deltagarena i utfärden. Efter ett erkänsamt tack till utfärdskomitén för anordningarna under utfärden togs afsked och kort därpå voro medlemmarna spridda här och där i staden. ]


[ Utdrag ur Fotografisk Allehanda, Häfte 7, juli 1903

Anbringande af text å negativ.

För ett antal år sedan, då jag hade infört äfven landskapsfotografering såsom en branch i min affär, fann jag det nödigt att söka åstadkomma text på mina landskapsplåtar, detta hufvudsakligast för att skydda bilderna mot obehörig kopiering. De metoder jag tidigare sett användas för anbringande af text å negativ tilltalade mig icke. Den ena metoden var helt enkelt
att för hand skrifva texten på plåten med tusch. Detta var naturligtvis synnerligen besvärligt och dyrt och gaf sällan prydligt resultat, ty texten måste ju präntas bakfram för att blifva rättvänd å kopian. Den andra metoden bestod uti att låta trycka texten på en silkespappersremsa och fästa den på plåten, så att texten kopierade med å bilden. Öfverförandet eller fästandet å plåten utfördes på två olika sätt, endera så att pappersremsan med texten med tillhjälp af tunn gummi- (arabicum)lösning fästes utanpå skiktet i nedersta kanten af plåten, eller ock så, att man först skrapade bort skiktet vid den nedre randen af bilden och fäste pappersremsan direkt på glaset. I det förra fallet bildades en ljusare rand i nedre kanten af bilden (på grund af pappersremsan), och i denna ljusare rand syntes texten i hvita bokstäfver. I det senare fallet fick bilden nedtill en så godt som kolsvart rand och i denna stod texten hvit. Båda dessa metoder torde ännu vara mycket använda, åtminstone förekomma de ofta på norska landskapsbilder.
Då hvarken den ljusa eller den mörka randen under bilden tilltalade mig, gälde det altså att finna någonting annat, någonting bättre, och detta lyckades också efter åtskilliga experiment. Metoden grundar sig på det litografiska öfverföringssättet af boktryck till stentryck och utföres på följande sätt:
Å vanligt litografiskt öfverföringspapper låter man den önskade texten tryckas med fet färg (öfverföringsfärg) d.v.s. sådan som användas af litografer för öfverföring af boktryck på sten. Man bör därför icke låta detta arbete utföras af en boktryckare, ty dessa använda endast mager färg. Öfverföringstrycket lägges därefter mellan fuktigt (icke vått) filterpapper, hvarest det får ligga tills det känns klibbigt. I detta tillstånd anbringas det mot plåtens skiktsida, täckes med ett stycke filterpapper och gnides fast. Plåten bör därpå få torka ett par, tre minuter – men icke längre, ty om pappret får torka fullständigt, så följer trycket med, när pappret aflägsnas från plåten. Sedermera fuktas öfverföringspappret å baksidan med en våt pensel hvarefter man för en knifsudd under papprets ena hörn, och sålunda försiktigt aflägsnar pappret från plåten. Skriften stannar då kvar på skiktet, och endast pappret kommer bort. Texten står nu tydlig och skarp å negativet, men är något för genomskinlig för att kopiera helt hvitt. För att få trycket tätare, låter man först plåten fullständigt torka (den blifver nämligen något fuktig af öfverföringspappret) hvarefter man öfverfar skriften med en bomullssudd, som är doppad i broncepulver. Broncen fastnar då i färgen och gör denna helt ogenomskinlig. Skriften skadas på intet sätt af att plåten
efteråt fernissas. ]


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors extra möte den 5 September 1903 kl.½8 e.m. å Alphyddan.
Närvarande: ett trettiotal deltagare, däraf ett tiotal medlemmar från landsortsklubbar. (omkring 35 personer)

§ 1 Mötet, som hölls med anledning af Fotografiska utställningens öppnande den 6 Sept. öppnades af ordföranden med en välkomsthälsning till de närvarande såväl inbjudna som medlemmar.

§ 2 Herr Nyblin höll ett sakrikt och lärorikt föredrag om den moderna riktningen inom fotografin, som åhördes under spändt intresse.

§ 3 Herr Wiik refererade frågan om lämpligaste plåtsorten och framkallare som bör komma till användning vid fotografering af figurer, porträtt, landskap, interiörer m.m. i olika belysningar och stämningar för att ernå bästa resultatet. Efter en synnerligen liflig diskussion, deri ett tiotal olika yttrande framfördes, än i en än i en annan riktning, afbröts diskussionen, hvari som resultat får antecknas att någon bestämd hvare sig plåtsort eller framkallare icke skildt kan framhållas, utan måste dessa enhvar af i hvarje enskildt fall rätta sig efter förhållandena, beroende på den tid – eller momentexponering kommer till användning. Dock framgick af det yttrande att isynnerhet vid längre exponering färgkänsliga eller s.k. isolarplåtar äro att rekommendera.

§ 4 Herr Johansson refererade frågan: Är en fotografisk tidskrift i Finland af behofvet påkallad? Frågan besvarades jakande.
Härpå anhöll Herr Ulf Engström från Tammerfors om ordet och uppläste en skrifvelse som utmynnade i att Klubbarna i Finland gemensamt skulle årligen utgifva en större illustrerad publikation.
Mötet ansåg dock intresset för fotografin hos den stora allmänheten tillsvidare vara för ringa för att kunna påräkna ett godt ekonomiskt resultat.
På förslag af Herr Johansson beslöts att prenumerationsutgiften för tidskriften skulle för nästa år höjas till Fmk 10:- och uttalades den förhoppningen att hvar och en i sin stad skulle verka för spridningen af Fotografiskt Allehanda. För att uträkna huruhvida tidskriften skall kunna fortbestå, beslöts att utsända listor för prenumeration till landets fotografiska föreningar och
amatörer.

In fidem:
L. Arvidsson


Protokoll fördt vid Första allmänna fotografiska utställningens i Finland 1903 prisjurys sammankomster lördagen den 5te och söndagen den 6te September 1903.

På grund af val voro närvarande:
Apotekaren Fredrik Borg, Tammerfors
Provisor Alf. Engström, Tammerfors
Artisten A. Federley, Helsingfors
Kontorschefen Otto Johansson, Helsingfors
Fotografen G Lojander, Tammerfors
Direktören Ernst Tilgmann, Helsingfors
Ingenjören C.A. von Weissenberg, Wiborg

§ 1 Till ordförande utsågs herr Otto Johansson och till sekreterare underteckand Alf. Engström.

§ 2 Sedan juryn flera gånger genomgått utställningen och dess medlemmar varit i tillfälle yttra sig angående de olika utställarnas förtjenster, beslöt juryn enhälligt tilldela:

Första priset:
No 1 Arvidsson. G. litografisk anstalt, Helsingfors
För ljustryck.
No 2 Tilgmann. F. kemigrafisk anstalt, Helsingfors
No 10 Nyblin, Thorwald fotograf, Wiborg
För goda porträtt i gummi och pigmenttryck.
No 14 Nybom, Alfred München
För konstnärligt valda motiv, väl utförda gummitryck och god montering.
No 17 Schohin, W. handlande, Helsingfors
För välvalda motiv och godt utförande i gummi och pigmenttryck.
No 25 Tammelander, Axel v. häradshöfding, Tammerfors
För välvalda motiv och godt utförande.
No 33 Jahn, Carl gravör Helsingfors
För välvalda motiv och godt utförande.

Andra priset:
No 7 Dyrendahl, C.H. fotografi atelier Helsingfors, (föreståndare:
Georg Nyblin, fotograf). För direkt tagna stora mansporträtt.
No 15 Nyblin, Thorwald fotograf Wiborg
För orginelt valda motiv och omsorgsfullt
utförda gummitryck.
No 16 Jakobsson, V. Helsingfors
För goda arbeten i pigment- och gummitryck.
No 18 Wiik, Lars Helsingfors
För goda landskaps diapositiv.
No 40 v. Wendt med.kand. Helsingfors
För interiörer.
No 58 Ivanoff Helsingfors
För diapositiv med goda motiv.
No 59 Timiriasew, I. Ryttmästare Helsingfors
För delvis väl utförda diapositiv.

Tredje priset:
No 6 Roos, Ina fotograf Kristinestad
No 8 Ovesen, Ernst fotograf Helsingfors
No 18 Wiik, Lars Helsingfors
No 19 Schalin, W. Nykarleby
No 21 Dieterichs kapten Helsingfors
No 22 Ivanoff & Schohin Helsingfors
No 23 Brakel, Rolf handlande Tammerfors
No 32 Lindbohm, W. Helsingfors
No 35 Rosenberg, H. Helsingfors
No 37 Heikel, Ester Helsingfors
No 43 Lundström, B. Åbo
No 16 Jakobsson, V. Helsingfors
För skioptikon plåtar.
No 31 Örnhjelm, Georg provisor Wiborg
För stereoskop bilder.

Heders omnämnande:
No 29 Pikoff, E. Wiborg

§ 3 Utom täflan voro utstälda:
Nyblin, Daniel porträttatelier Helsingfors
Nyblin, Daniel förstoringsatelier Helsingfors
Nyblin, Daniel fotograf Helsingfors
Engström, Alf provisor Tammerfors
v. Weissenberg, C.A. ingenjör Wiborg
Historiska museet Helsingfors
Fornminnes föreningen Helsingfors
Barnbördshuset Helsingfors
Clopatt, A. läkare Helsingfors
v. Willebrand, R. läkare Helsingfors
v. Wendt, G. läkare Helsingfors
Enckell, G. Riihimäki

Helsingfors den 7 September 1903
Enligt uppdrag:
Alf. Engström


Den 1:a Allmänna Fotografiska Utställningen I Finland

Utställare:
1. Arvidsson, G., Litogr. atelier, H:fors
2. Tilgmann, F., Kemigrafisk anstalt, H:fors
3. Lindqvist, Otto, Fotograf, Kristina
4. Nyblin, F.H., Fotograf (innehafvare N. Pautow), Nystad
5. Olsson, Augusta, Fotograf, Nystad
6. Roos, Ina, Fotograf, Kristinestad
7. Dyrendahl, C.P., Fotograf (Georg Nyblin fot.), H:fors
8. Ovesen, Ernst, Fotograf, H:fors
9. Nyblin, Daniel, Porträttatelier (utom täflan), H:fors
10. Nyblin, Thorwald, Porträttatelier, Viborg
11. Nyblin, Thorwald, Förstoringsatelier, Viborg
12. Nyblin, Daniel, Förstoringsatelier (utom täflan), H:fors
13. Nyblin, Daniel, Fotograf (utom täflan), H:fors
14. Nybom, Alfred, Fotograf, München
15. Nyblin, Thorwald, Fotograf, Viborg
16. Jakobsson, W., H:fors
17. Schohin, W., H:fors
18. Wiik, Lars, H:fors
19. Schalin, W., Nykarleby
20. Schoultz, Ivar, H:fors
21. Dieterichs, Kapten, H:fors
22. Ivanoff & Schohin, H:fors
23. Brakel, R., T:fors
24. Engström, Alf, T:fors
25. Tammelander, A., T:fors
26. Clayhills, Th., T:fors
27. Saxbäck, P., Viborg
28. v. Weissenberg, C. (utom täflan), Viborg
29. Pikoff, E., Viborg
30. Tammela, G., Viborg
31. Örnhjelm, G., Viborg
32. Lindbohm, W., H:fors
33. Jahn, Carl, H:fors
34. Engström, G., H:fors
35. Rosenberg, H., H:fors
36. Berglund, R., H:fors
37. Heikel, Ester, H:fors
38. Forström, W., H:fors
39. Ljapunoff, Löjtnant, H:fors
40. v. Wendt, G., H:fors
41. Homen, A., Viborg
42. Lönnbäck, J., H:fors
43. Lundström, B., Åbo
44. Hackstedt, J., Salmis
45. Nikiforow, A., H:fors
46. Järvinen, K., Juankoski
47. Calamnius, V., Suomussalmi
48. Nordling, Ingeborg, Mariehamn
49. Syversen, E.B., Viborg
50. Ahtiluoto, J., Alavus
51. Harlin, J., Åbo
52. Niemistö, A., Kauhajoki
53. Gustafsson, A., Sorsakoski
54. Myréen, B & O, Punkalaitio
55. Historiska Museet & Fornminnesföreningen, H:fors
56. Barnbördshuset, H:fors
57. Clopott, A., H:fors
58. Ivanoff, H:fors
59. Timiriasew, I., H:fors
60. v. Willebrand, R., H:fors
61. Enckell, G., Riihimäki


[ Hufvudstadsbladet Lördagen 5.9. 1903

Första Allmänna utställningen i Finland såsom den af Fotografiamatörklubben i Helsingfors anordnade expositionen officiellt nämnes, öppnades med s.k. ”fixage” i dag kl. 3 e.m. uti Ateneums stora expositionssal.
I går, då vi genom vänligt tillmötesgående af utställningskommissarien, herr Daniel Nyblin blefvo i tillfälle att taga expositionen i betraktande, var densamma ännu långt ifrån färdig, men vi fingo i alla fall en god öfverblick af utställningsartiklarna och lämna på grund däraf läsaren följande kortfattade redogörelse.
Strax till höger om ingångsdörren är på en skärm anbragt en kollektion intressanta fotografier från dr Clopatts Röntgen-institut härstädes. Som vis-àvis till denna kollektion presenteras å skärmen på vänstra sidan om stora ingången en rikhaltig samling fotografier, utstälda af Historiska museet och sålunda naturligtvis af historiskt intresse. Låta vi blicken följa
expositionssalens redan i går af artiklar fullt upptagna väggar möta främst till vänster fotografiska reproduktionsalster, utställda i vackra och rikhaltiga kollektioner af litografifirmorna Gustaf Arvidsson och F. Tilgmann. Här ses bl.a. de kända reproduktionerna af Albert Edelfelts och andra konstverk. – Hr. Arvidsson utställer bl.a. en bild af den i Djurgården mördade fru Aulmans gräsligt sargade öfverkropp.
Följer så på den östra kortväggen fackfotografernas porträttutställning. Här exponera, ofta med synnerligen förträffliga bilder, fotografer från Kristina socken och Uleåborg – då katalogen ännu ej var utkommen fingo vi tillsvidare icke reda på de exponerades namn. Vidare utställa här fru Augusta Olsson från Nystad, Ina Roos från Kristinestad med en treflig kollektion vyer från Sydösterbottens bygder; C.D. Dyrendahl, Helsingfors, utmärkta bilder, Ernest Ovesen, Helsingfors, en grupp moderna, mjukt tagna bilder, Daniel Nyblin, Helsingfors, bilder i förträfflig belysning af Edelfelt, Sibelius, Robert Stigell med familj m.fl. konstnärer och skriftställare, Torvald Nyblin, Viborg, porträtt af bl.a. musikern Järnefelt med fru, Valter Hoving, kommerserådet Hackman m.fl. i gummitryck och magnesiumljus.
Så följa bilder från D. Nyblins förstoringsatelier med bl.a. porträtt af professorskan Krogius, grefvinnan Armfelt m.fl.
Nästan hela fondväggen af expositionssalen är upplåten för den konstnärliga fotografi afdelningen, som frapperar genom sina på ljus och färgnyanser rika bilder, för hvilkas åstadkommande det stundom erfordrats icke mindre än 15 skilda kopieringar eller tryck. Bland hr Daniel Nyblins bidrag till denna afdelning öfverraskar en landskapsbild genom sitt mästerliga
återgifvande af naturen och äfven naturstämningen. Herr A. Nybom, som utomlands studerat fotografi, har till afdelningen sändt ett dussin högst beaktansvärda taflor i rika färgnyanser. Äfven hr. Thorvald Nyblin utställer i denna afdelning lyckade bilder samt amatörerna, herrar W.Jakobsson och W. Schohin, 15 bilder, Lars Wiik, 8 bilder, J. Schalin, Nykarleby, 18 stycken, samt Ivar Schoultz, Helsingfors, 10 färglagda fotografier.
På västra kortväggen vidtager slutligen amatörfotografernas särskilda afdelning, i hvilken främst möta hr Dietrichs med 18 bilder, alla tagna efter naturen, herrar Ivanoff och Schohin med 6 gummitryck, herrar Brokil, Alf Engström, vice häradshöfding Alex Tammelander och apotekaren Clayhills, alla från Tammerfors; utställa särskilda kollektioner; vidare herrar v. Weissenberg och Pihoff från Wiborg, provisor Georg Örnhjelm och revisor Werner Lindbohm, hvilken sistnämnde
utställer två savolaxtyper m.m. Gravören Carl Jahn, Helsingfors, exponerar ett femtiotal välgjorda mindre bilder i en kollektion, hr. Gustaf Engström två porträttförstoringar, tre landskap m.m. Vidare utställa i denna afdelning hrr Ragnar Berglund, Ljupanoff, Arne Homén, Wiborg, student J. Lönnbeck, Helsingfors, hr John Hackstedt, Salmis och Juhani Ahtiluoto bilder från olika delar af landet; likaså fröken Ester Heikel, Helsingfors, Jenny Harlin och Ingeborg Nygrén,
Mariehamn. Den sistnämndas trefligt ordnade kollektion visar oss vyer från Mariehamn med Badhusbärget m.m. och Åland med Lemströms kanal, Lemböte ruiner, målaren Victor Westerholms atelier, Tomtebo m.fl. Slutligen hör till afdelningen äfven en kollektion diapositivbilder, utstälda af ryttmästare Ivan Timiriasew.
Af ett särskildt intresse specielt för medicinare torde vara de af d:r Georg von Wendt exponerade mikrofotografierna, afsedda att framställa nyttan af fotografins användande uti fysiologins tjänst. Dessa mikrofotografiska diapositivbilder framställa bl.a. nervtrådsförloppet i ryggmärgen hos en katt, hvarvid en 800 gångers förstoring ägt rum. För att åstadkomma diapositivbilder af en nervcell hade d:r v. Wendt nödgats förstora 2.500 gånger, o.s.v. D:r v. Wendt exponerade
dessutom äfven Röntgenbilder m.m. Utställaren hade för åstadkommande af dessa mikrofotografiska bilder konstruerat en skild apparat, som därvid kommit till användning.
Såsom af denna korta exposé framgår kommer denna första allmänna utställning på fotografins område i vårt land att erbjuda äfven den stora allmänheten icke ringa intresse. Denna exposition skall tydligare än något annat visa huru fotografin utvecklats och huru denna konst småningom kommer till användning på alt flere områden, ja huru densamma mäktigt bidrager till forskningens framgång inom flere vetenskapsgrenar. ]


[ Hufvudstadsbladet Söndagen 6.9. 1903

Första allmänna fotografiska utställningen i Finland.
I går kl. 3 e.m. ägde den förut omnämnda ”fixagen” rum. Utställningen presenterades såsom fullt färdig för ett stort antal inbjudna vänner och intresserade af fotograferingskonsten. De inbjudna hade äfven rätt talrikt infunnit sig och togo med synbart intresse den rikhaltiga och omväxlande expositionen i särskådande. Tyvärr hade den redan ordnade expositionen något rubbats därigenom att utställningsbestyrelsen sett sig tvungen att på order aflägsna ett ringa antal bilder från hrr Lilius & Hertzbergs, Gust. Arvidsons och F. Tilgmanns kollektioner.
Efter vårt besök å utställningen i förgår hade tillkommit tvenne kollektioner, den ena exponerade af litografifirman Lilius & Hertzberg, den andra kommen från Barnbördshuset och utstäld af professor G. Heinricius. Den sistnämnda kollektionen utgöres af en samling vetenskapliga fotografier.
Utställare, som af oss icke tidigare nämnts, äro Otto Lindqvist, yrkesfotograf från Kristina, F.H.Nyblin, d:o från Vasa, P.Saxbäck, amatör från Viborg, G. Tammela, d:o från d:o, H. Rosenberg, amatör från Helsingfors, W. Forström, d:o från d:o, B. Lundström, d:o från Åbo, A. Nikiforow, d:o från Helsingfors, K. Järvinen, d:o från Juankoski, E.B. Syversen, d:o från Viborg, A. Niemistö, d:o från Kauhajoki, A. Gustafsson, d:o från Sorsakoski, B. & O. Myréen, d:o från Punkalaitio, Fornminnesföreningen från Helsingfors, R. v. Willebrand, amatör från Helsingfors, samt G. Enckell, d:o från Riihimäki.
Prisdomare arbetade ifrigt i går på både förmiddagen och efter ”fixagen”, men hunno ännu icke slutföra sitt arbetsdryga uppdrag.
I anledning af expositionen sammanträdde Fotografiklubben i Helsingfors till extra möte i går afton å Alphyddan. Till densamma voro inviterade såväl amatörer som medlemmar af amatörföreningar i landsorten, hvilka med anledning af utställningen voro inresta till Helsingfors. Vid mötet höll hr Daniel Nyblin ett synnerligen intressant, af skioptikonbilder
belyst föredrag om den moderna riktningen inom fotografin. Vidare refererade klubbens ordförande, kontorschefen Otto Johansson frågan om den af klubben utgifna fotografiska tidskriftens framtid. Slutligen höll hr Lars Wiik ett med intresse åhördt föredrag ”om plåtar och framkallning”. Mötet afslöts med gemensam supé.
Utställningen är i dag tillgänglig för allmänheten från kl. 12 till 4 e.m. ]


[ Hufvudstadsbladet Torsdagen 10.9. 1903

Till prisdomarne i första allmänna fotografiska utställningen i Finland.
Med anledning af Eder utslag hvad beträffar prisens fördelning beder undertecknad få anföra följande: Det är ju som hvar man vet mycket svårt att bedöma andras arbete. Mången gång kan man ju misstaga sig och få äfven ofta orättvist uppbära klander för det sätt, på hvilket man löst sin uppgift.
Så mycket större skäl då att vid detta bedömande vara så samvetsgrann som möjligt. Hvad nu beträffar yrkesfotografernas utställning har af dessa herr Torwald Nyblin erhållit 1:sta pris, firman C.P. Dyrendahl 2:dra pris, frök. Roos 3:dje pris samt äfven underteckand bevärdigats med detta storartade erkännande. Det faktum, att firman C.P. Dyrendahls utställning anses bättre än min, är ju helt enkelt löjligt. Det är icke min mening att här inlåta mig på en kritik af en kollegas utställning. Jag kan dock icke underlåta att för medlemmen af juryn, fru Lojander, få framhålla att i firman Dyhrendahls utställning den midtersta af de öfversta bilderna är betydligt öfverexponerad och i följd däraf kraftlös och flau. Hvad beträffar kabinettporträtten äro ju flere så krithårda, att man tror sig hafva fotograferade gipsbilder framför sig. Då jag antager, att äfven de öfriga medlemmarna af juryn, som deltagit i bedömandet af C.P. Dyhrendahls utställning, hafva haft ett ord med i laget, får jag fråga dem: Hvad tycks om ett så dråpligt konstverk som damporträttet, där modellen inne i en salong stödjer sin hand mot en af oskalad björk gjord trädgårdssoffa; är det icke konstnärligt!? Dessa äro de mest i ögonfallande brister i nämnda
firmas utställning, hvilka jag trotsar herrar jurymän att finna i min kollektion af utställningsbilder. Då af ofvandstående framgår att prisnämnden ej dömt riktigt, af hvilken orsak vet jag icke får jag härmed framställa följande förslag: ”Att firman C.P. Dyhrendahls och min utställning i det skick de nu befinna sig underställas en jury, bestående af nordens skickligaste
fotografer: herrar Alfred J:son Dahlof, Ernest Florman och Herman Hamqvist i Stockholm. Kan hända dessas utlåtanden komme att låta anorlunda. Undertecknad åtager sig kostnaderna.
Ernst Ovesen, fotograf
Helsingfors ]


[ Ur Fotografisk Allehanda, Häfte 9, september 1903

Utställningen 1903.
Den 5:te september öppnades i Ateneum den första allmänna fotografiska utställningen i landet med en offentlig ”fixage”, som termen numera lyder. Talrika inbjudna hade hörsammat kallelsen och tyktes med stort intresse taga den i många afseenden intressanta utställningen i särskådande. Detta var ju också helt naturligt, ty denna utställning bjuder på någonting för oss alldeles nytt: den nya riktningen. Så godt som hela den långa fondväggen i stora expositionssalen har denna
”inkräktat” och gör sig bred och lysande med fordran på uppmärksamhet, och detta icke utan skäl, ty dessa bilder äro någonting annat, någonting för mera än det man dagligdags är van att beteckna med namnet fotografier.
I utställningen deltaga 57 utställare med bortåt 70 olika bildkollektioner. Af dessa hafva 25 tilldelats pris. Till höger och vänster om ingångsdörren äro skärmar uppstälda å hvilka vetenskapliga bilder äro utstälda. Dr Clopatts röntgeninstitut är här representeradt med ett tiotal större och mindre väl utförda röntgenfotografier. Historiska museet och Fornminnesföreningen hafva tillsammans utstält en större intressant samling kyrkointeriörer och fotografier efter andra
fornminnen, samt dessutom ett trettiotal steninskrifter tagna i Mongoliet af Dr Heikel. Dessa senare bilder äro särdeles väl utförda, isynnerhet när man tager med i räkningen de stora svårigheter, som äro förenade med fotografering af sådana föremål. Bilderna vore därför välförtjenta af ett pris, men för de vetenskapliga bilderna voro tyvärr inga pris beräknade, då man ej hade trott sig kompetent att bedöma desamma, men från rent teknisk synpunkt skulle man dock kunna bedömma dem. På en skärm till höger längre fram på golfvet har Barnbördshuset i H:fors utstält tvänne tablåer med mikrofotografier. Också dessa stå i rent tekniskt afseende öfver alt beröm. Äfven Dr G. v. Wendt har här några mikro- och röntgenfotografier, hvilka äro mycket väl utförda.
Till vänster om ingången hafva de fotografiska tryckalstren fått plats. Här finna vi lyckade autotypier, heliogravyrer och trefärgstryck från Lilius & Hertzberg, goda ljustryck från G. Arvidson (I:a pris) samt utmärkta heliogravyrer, trefärgstryck och autotypier från F. Tilgmann (I:a pris). I synnerhet äro flera af Tilgmanns heliogravyrer öfverdådigt bra. Särskildt fäster man sig vid ”Landshöfdingen” efter Edelfelts tafla samt ett par trefärgstryck. Den Tillgmannska kollektionen är både stor och synnerligen gedigen.
Kortväggen till vänster upptages af yrkesfotograferna. Till först har man Otto Lindqvist från Kristina och F.H. Nyblin från Wasa samt Augusta Olsson från Nystad. Om deras bilder är ej mycket att säga, de äro vanliga porträttbilder, men utan lyftning och stil. Kommer så Ina Roos från Kristinestad, som har utstält en del värkligen utmärkta allmogebilder samt blomsterfotografier. Några af bilderna äro emellertid mindre lyckade, specielt är detta fallet med en stor bild ”bondbröllopsmåltid”, hvilken genom retuschering har förlorat i friskhet. Fröken Roos har tilldelats ett 3:e pris.
De nästa i ordningen äro firman C.P. Dyrendahl (fotograf G. Nyblin) och Ernst Ovesen, utställningens sorgebarn (i pluralis) och tvistefrön. Tvisten skola vi här icke inlåta oss på, den har utagerats i H:bldt. Dyrendahl har utstält fyra stora bilder samt tvänne tablåer med bilder i kabinetformat. Två af de stora bilderna – äro utan gensägelse utmärkta. Ställningarna äro
naturliga och fulla af lif, utan affektion, och det tekniska utförandet är utmärkt. Därbredvid hänger porträttet af en gammal dam (½ nat. storl.) också detta fullt af lif och naturlighet, men för hårdt i belysning, hvilket betydligt skadar totalintrycket. Den fjärde stora bilden – en ung dam i halffigur – är däremot för entonig och grå. Ställningen är osökt och naturlig. Af firmans öfriga bilder (kab. format) äro några bättre andra sämre, men ett genomgående drag hos dem alla är, att de äro något hårda i utförandet. Firman tillerkändes ett 2:dra pris för sina stora mansporträtt. – Ovesens utställning är det för mig svårare att uttala mig om, ty huru lindrig min kritik än kommer att utfalla, finnas dock de, som komma att kalla den partisk. Hvad det tekniska angår äro dessa bilder lika ojämna som Dyrendahls. Några äro hårda andra gråa och entoniga. Den snygga kartongeringen jämte ramar och glas kunna icke dölja dessa tekniska brister. 2:ne af bilderna äro utmärkta (ett porträtt af en äldre herre och en kantelespelare), likaså är en bröstbild af en ung dam rätt förtjänstfull. Märkligt nog äro dessa tre bilder upphängda på det minst i ögonenfallande platsen, nämligen nederst. Ännu ett par tre af bilderna äro rätt bra, men så finnas där några med total förfelade ställningar, andra fel att förtiga. Herr Ovesen tilldelades ett 3:e pris, hvilket han
emellertid med förakt tillbakavisade. Sat sapienti!
Herr Thorwald Nyblin (Viborg) har i porträttafdelningen fem stora bilder i gummitryck samt 2:ne tablåer med pigmenttryck (format 18×24). Alla hans bilder äro konstnärligt väl uppfattade. Ställningar, belysning och arrangement äro bland det bästa man får se ifråga om fotografiska bilder, och det tekniska utförandet är alt beröm värdt. Herr Th. N. tilldelades ett I:sta pris, hvilket han väl var förtjänt af. Så mycket mera förvånas man när man straxt invid ser de af samma utställare utförda förstoringarna på bormsilfverpapper. Äfven här är visserligen ställningen bra, men det tekniska utförandet – d.v.s. specielt retuscheringen är skral, hvilket man ej kunnat vänta af den person, som har äran af att tillförst hafva infört den amerikanska retuscheringssättet hos oss. Härefter vidtager den s.k. konstnärliga afdelningen. Herr Alfred Nybom, som just afslutat sin
lärotid hos fotografen Traut i München, uppträder med icke mindre än 12 stora gummitryck, däribland utställningens största bild. Alla dessa bilder ge ett friskt och angenämt intryck och det I:sta pris juryn tilldelat densamma är väl förtjänt. I mitt tycke något för granna i färgerna hafva porträtterna dock alla naturliga, osökta ställningar och en ovanlig liffullhet. Bildernas tyska ursprung framgår icke endast af de stiliga ramarna utan arangementen i det hela påminna om deras tyska förebilder. I tekniskt afseende äro en del af bilderna bra, men andra behäftade med fel. Så äro t.ex. de öfverst hängande bilderna behäftade med fläckar, hvars ursprung är felaktig preparering af pappret och delvis äfven ligger i felaktig framkallning. I fråga om gummitryck kan man ju visserligen med suveränt förakt för gamla traditioner säga: jag har så velat. Men då
fläckarna ingalunda bidraga till att förhöja effekten, så måste de räknas som fel.
Herr Thorwald Nyblin upprtäder äfven i denna afdelning med 6 st. större gummitryck, af hvilka två – en gubbe med pipa och en gammal gumma – äro utmärkta, i synnerhet den senare. ”Mor vid sitt barns bädd” är för hård i tonerna men annars väl uppfattad. Af de i öfra raden hängande bilderna är den ena störande fläckig och de båda andra af mindre värde. Herr N. tilldelades för dessa bilder ett 2:dra pris.
Bland amatörernas bilder möter oss tillförst Herr V. Jakobssons (H:fors): ett större gummitryck – en skuta i månsken – utmärkt väl utfördt, med fin ton och stämning. Dessutom ett större pigmenttryck (månskenslandskap) och 2:ne mindre d:o samt 2 utmärkta bromsilfverförstoringar. Herr J:s bilder äro bland det bästa som finnas på utställningen. Han fick ett 2:dra pris.
Herr W. Schohin är sedan gammalt känd som en af de bästa, om icke den bästa, af våra amatörer. Det var därför att vänta, att hans utställningsbilder skulle vara framstående, och han bedrager oss ej. Hans bilder äro ej särdeles stora (från kabinett till 24×30) men de äro i alla afseenden förstklassiga och de hafva äfven erhållit sitt själfskrifna I:sta pris. Isynnerhet hans gumma och pojke på ängen är någonting af värklig konst. Förresten äro bilderna alla så bra, att det är svårt att utpeka någon, som står framom de andra. Lars Wiik har fått ett 3:dje pris. Hans tvänne bilder Högmod går för fall äro särdeles lyckade, medan hans gummitryck i flera färger (landskap) äro för granna och värka därigenom något onaturligt. Herr W.Schalin (Nykarleby) har utstält endel pigmentbilder i litet format. Hans motiv och anordningar röjer särdeles goda anlag, särskildt tycks han hafva godt öga för figurbilder. De porträtt han utstält äro i fullkomligt modern stil och väl värda det 3:dje pris han erhållit. Tyvärr har han monterat sina bilder på altför granna och mångfärgade papper, hvilket till stor del förtar värkan av de värkligt goda bilderna. Herr Ivar Schoultz (H:fors) har 10 bilde i rätt stort format och bland dessa flera mycket tilltalande motiv, men de äro alla färglagda, och detta förtager den goda värkan, dessa bilder säkerligen annars skulle göra. Kapten Dietrichs´ utställning är mycket tilltalande, visande ett godt öga och en rutinerad hand. Bland de bästa äro hans ”nunna” och ett herrporträtt, dock äro de genomsnittligt bra allesamman. De tilldelades 3:dje pris. ”Amatörbolaget” Ivanoff och Schohin hafva äfven erhållit ett 3:dje pris för sex vällyckade gummitryck i hvilka Herr Schohins säkra hand tydligen
röjer sig. Motiverna däremot (af Ivanoff) äro mindre förtjänstfulla. Herr R. Brakel (T:fors) har en stämningsfull bromsilfverförstoring (3:dje pris) samt trenne mindre bilder. Herr A.Tammelander (T:fors) utställer en stor kollektion för det mesta utmärkta bilder. Motiven äro genomsnittligt utmärkta och utförandet godt. Ett större vinterlandskap (bromsilfver) är särdeles stämningsfullt och tilltalande. Ledsamt nog äro bilderna så godt som alla uppsatta på mörk kartong och inramade i enkla naturfärgade ekramar. Följden häraf är, att de värka som griffeltaflor, och detta förtar en stor del af den goda värkan bilderna annars skulle utöfva. Juryn har det oaktadt tilldelat Herr T. ett I:sta pris, hvilket ju tyder på, att juryn ej låtit bortblanda sig af mindre viktiga bisaker. Och dock är inramningen en mycket viktig sak, ty en dålig inramning kan mycket väl förtaga bildernas värkan. Härpå är Herr P. Saxbäcks (Viborg) utställning ett slående bevis, ty här är ramen hufvudsak och bilderna försvinnande bisak och dock äro bilderna mycket goda. Herr T. Clayhills´ utställning är äfven ett bevis på detta, ty äfven här slå ramarna bilderna ihjäl. Herr Alf Engström och C. v. Weissenberg stå – såsom jurymän – utom täflan,
medan Herr E. Pikoff (Viborg) har erhållit Berömligt omnämnande.
Herrar G. Tammela och G. Öhrnhjelm hafva hvardera utstält en tablå med vyer i kabinetsformat. Bilderna äro i hvardera samlingen genomgående goda, utan att dock hafva några särskildt framstående förtjänster eller fel. Herr Öhrnhjelm har dock för å annat ställe i salongen utstälda stereoskopbilder erhållit ett 3:dje pris. – Tvänne bromsilfverförstoringar en bondgubbe och en d:o gumma af Herr W. Lindbohm äro duktiga arbeten, men tyvärr äro de bruna ramarna så litet passande till bilderna som möjligt. Hade dessa bilder varit försedda med en neutral omgifning (en passepartoutkartong el. dylikt) så hade de gjort sig mycket mera gällande än nu är fallet. De hafva af juryn tillerkännts ett 3:dje pris. Herr G. Engström har en för rikhaltig utställning. De båda stora porträtten och likaså panoramavyn kunde saklöst varit utelämnade, och totalintrycket hade blifvit vida bättre.
Detsamma är fallet med Herr C. Jahns stora tablå; bilderna äro genomsnittligt utmärkta (erhållit I:sta pris) isynnerhet äro motiven mycket väl valda, men det är för många bilder i ramen, så att totalintrycket blir att kollektionen är sammangyttrad – das ist zu viel des Guten – och det hade varit lyckligare om ett mindre antal bilder fått bereda mera ut sig på det disponibla utrymmet. -H. Rosenberg och Ester Heikel hafva vardera erhållit ett 3:dje pris. Deras bilder äro smånätta och tilltalande och vittna om god smak. Till en framtida utställning vågar man förutspå duktiga arbeten från deras händer.
Detsamma torde kunna sägas om W. Forström, B. Lundström (3:dje pris), A. Gustafsson samt om I. Timiriasews bilder å papper. Den senare har erhållit ett andra pris för särdeles goda diapositiv.
Herr V. Calaminius´ (Suomensalmi) ödemarksbilder äro ledsamt nog dåligt kopierade. Jag har varit i tillfälle att se samma bilder kopierade på annat sätt, och då vore de snartsagt utmärkta. Herr A. Nikiforows utställning lider af för stor enformighet. Det hela rör sig kring en tallstam. Stamträd äro ju mycket intressanta, men fem stycken på ett bräde är dock något för mycket. Annars äro bilderna als icke illa utförda – tvärtom. Herr G. v. Wendt har erhållit ett 2:dra pris för några små täcka kyrkointeriörer och d:o ruiner. Bilderna äro mycket tilltalande, men nog sätter jag Herr v. W:s redan nämnda vetenskapliga bilder vida högre.
Bildserierna N:o 36, 39, 41, 48 och 51 äro ordinära amatörbilder, och N:o 42, 44, 46 och 54 äro rätt skrala, medan 49, 50 och 52 äro rent underhaltiga. En del af dessa bilder borde varit refuserade, men den åsikt gjorde sig gällande inom utställningskomitén att intet borde refuseras denna gång. Bland diapositiv går att nämna 4 st. goda skioptikonbilder af V.Jakobsson för hvilka han erhållit ett 3:dje pris. Herr Ivanoffs fönsterbild (2:dra pris) äro särdeles väl utförda, bättre äro dock de redan nämnda af Timiriasew (2:dra pris). Slutligen har äfven Herr v. Wendt några vetenskapliga bilder utförda såsom diapositiv och särdeles goda.
Totalintrycket af utställningen är mycket godt, och torde den komma att ge impulser, hvilka sträcka sina värkningar långt in i framtiden.
Daniel Nyblin ]


Protokoll fördt vid Fotogr. Amatörkl. ordinarie månadsmöte Tisdagen den 22 Sept. 1903 i lokalen. Närvarande: Ordföranden Herr Johansson samt Herrar Aschan, Rosenbröijer, Hirn, Nyblin, Engström, Nikiforow, Jakobsson, Holm, Podvorsky, Spjut, Timiriasew, Nybom, Lindbohm, Leibowitsch, Wiik, Runeberg, Brunberg, v. Wendt, Schohin, Ragnar Nyblin, samt undertecknad som förde protokollet.

§ 1 Föregående ordinarie äfvensom extra mötes protokoll upplästes och justerades.

§ 2 Följande personer invaldes enhälligt till medlemmar: Kontorist Fritz Englund, Ing. Robert Vogt.

§ 3 Beslöts att till hvarje af prisdomarena tillställa en skriftlig tacksägelse för det maktpåliggande och svåra arbete de utfördt.

§ 4 Herr Nyblin redogjorde för utställningens ekonomiska resultat, och torde en netto behållning af c:a 400 mark uppstå.

§ 5 Herr Nyblin föreslog att en fond skulle bildas af dessa medel för säkerställandet af följande utställningars event. förluster, men på förslag af ordföranden beslöts att det belopp som kvarstod som vinst skulle tillfalla klubbens kassa utan vilkor.

§ 6 Ordföranden meddelade att en räkning anländt från guldsmed Fagerroos för en pokal som i tiden skänkts af Baron M.Stackelberg m.fl. men att nämnda Baron bortflyttadt fr. orten medtagande listan för teckningen af bidrag till pokalen. Ordf. föreslog att medel till betäckandet af denna räkning skulle anskaffas genom kringsändandet af en lista för teckning af frivilliga bidrag. På förslag af Herr Aschan skulle en utlottning af bilder skänkta af medlemmar föranstaltas för att sålunda äfven bidraga till insamlingen.

§ 7 Dagen för årsmötet bestämdes till lördagen den 24 Oktober.

§ 8 Ordföranden meddelade att den beslutna ångbåtsutfärden försiggått under gynnsamma väderleksförhållanden till vestra skärgården med ångb. Sandels f.t. omdöpt till Fotograf; och ansågs särdeles lyckad. Klubben hade bidragit med mk 50:- till ångbåtshyran.

§ 9 Ett af artisten Federley utfördt förslag till diplom utstäldes och beslöts att med en mindre förändring antaga förslaget till tryckning.

§ 10
Ordföranden tackade utställningens kommissarie Herr Nyblin för den osparade möda och det arbete Herr Nyblin nedlagt vid denna utställning.

§ 11
Ordföranden frågade mötet huruvida det kan anses lämpligt att i betraktande af att Fotografernas Förbund redan annonserat en utställning för nästkommande höst, äfven klubben nästa år skulle föranstalta en andra utställning. Herr Nyblin meddelade att lokal för nästa år redan af honom var förhyrd, och framhöll att så vidt inga svårare hinder mellankomma årligen en utställning af amatörklubben borde föranstaltas. I princip uttalades enhälligt den åsigten att en utställning borde hållas i nästa höst. På Herr Nyblins förslag beslöts att omedelbart utsända cirkulär om mötets beslut att äfven nästa år en utställning af klubben skall föranstaltas.

§ 12
Till kommitén för utställningen utsågos: till Kommisarie Herr Otto Johansson samt till medlemmar Herrar Lindbohm och Schohin.

§ 13
Genom Herr Podvorsky inlemnades till kassören redogörelse för kursen i gummi och pigmenttryck. I kursen hafva deltagit 10 personer, utgifterna stego till mk 74:50 och då Herr Nyblin godhetsfullt gratis åtagit sig läraretjänsten, uppstod således en tillgång af mk 125:50 som således tillföll klubbens kassa.

§ 14
Herr Nybom utstälde ett tjugotal porträtt och interiörer förfärdigade af honom under sin lärotid hos fotografen Traut i München, samt redogjorde för de metoder han användt för åstadkommande af pigment och gummitryck, särskildt med hänseende till de af honom på senaste utställning exponerade gummitrycken.

In fidem:
L. Arvidsson


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens årsmöte den 24 Oktober 1903 å Hotel Kämp.
Närvarande: Ordföranden Herr Johansson, samt herrar Engström, Lindbohm, Nyblin, Kniper, Blom, Brandt, Wiik, Saxelin, Sjöstedt, Spjut, Schohin, Podvorsky, Holm, R. Nyblin, Mellenius, Jakobsson, Timiriasew, Runeberg, Lindroth, Tuisku, Leibowitsch, Ahlfors, Vogt, Nyholm, samt undertecknad som förde protokollet.

§ 1 Föregående mötesprotokoll upplästes och justerades.

§ 2 Följande personer invaldes till medlemmar: W. Ivanoff, gymnasilärare, O.V. Tuisku, redaktör.

§ 3 Ordföranden uppläste följande årsberättelse afgifven af styrelsen äfvensom kassarapport som af revisorerna genomgåtts och befunnits öfverensstämma med verifikaten.

Årsberättelse
afgifven af Fotografiamatörklubbens i Helsingfors bestyrelse till klubbens årsmöte lördagen den 24 oktober 1903.

Det af klubbens redogörelseår har med i dag tilländalupit och får bestyrelsen härmed, förrän densamma träder tillbaka, kasta en kort återblick på värksamheten under det förgångna året.
Under året hafva i klubben inträdt 15 nya medlemmar mot 22 under föregående år. Antalet afgångna medlemmar är 17. F.n. räknar klubben 90 medlemmar.
Inbegripet årsmötet har klubben under året sammanträdt 10 gånger. Mötena hafva i likhet med föregående år försiggått första tisdagen i hvarje månad med undantag af juni – augusti då inga möten hållits. Ett extra möte hade klubben med anledning af utställningen anordnat å Alphyddan den 5 september. Till detta möte voro inbjudna landets amatörklubbar och utställare vid årets allmänna fotografiska utställning. Mötena hafva i medeltal varit besökta af 22 medlemmar, högsta antalet närvarande har varit 35 och minsta antalet 20 medlemmar.
Till möteslokal har användts det hos herr Nyblin för klubbens sammankomster förhyrda rum, beläget vid Fabiansgatan 31.
En undervisningskurs i pigment- och gummitryck hade klubben anordnat den 8 Maj. Kursen leddes af herr Daniel Nyblin och deltogo i undervisningen 10 klubbmedlemmar. Biblioteket har sedan mötet den 13 januari d.å. varit inrymdt i det af Klubben disponerade rummet vid Fabiansgatan 31. Boklån har erhållits alla dagar från kl. 8 fm. till 7 em. å samma ställe.
Enligt utlåningsboken har antalet boklån under året utgjort 162 mot 139 under föregående år. Volymantalet som uti senaste årsberättelsen angifves till 210, har numera ökats till 215 volymer.
Följande tidskrifter har genom herr Nyblins försorg och i enlighet med uppgörelsen vid förhyrandet af lokal hållits tillgängliga för klubbmedlemmarna: Das Atelier des Photographen, Photographische Centralblatt, Fotografisk Tidskrift, Photographische Correspondenz, Photographische Mitteilungen.
Inalles 7 föredrag hafva hållits under klubbåret, däraf af herr Daniel Nyblin följande 6: Om silhuetter, Färgning af bromsilfverbilder, Framkallning vid dagsljus, Toning af platina bilder, Om sätt att anbringa text å negativ och Om den moderna riktningen inom fotografin. Herr Lars Wiik höll den 5 maj ett föredrag om Konstnärlighet i fotografi.
Utfärder har klubben anordnat den 16 november till Kervo i hvilken 12 medlemmar deltogo och 21 maj till Bobäck med ångbåten Sandels hvilken för dagen omdöpts till Fotograf. I denna senare utfärd deltogo 18 personer.
Ej heller detta år har klubben kunnat utgifva vandringsportföljen No 2 af orsak att inga bilder inlämnats till klubben för ändamålet.
Klubbens tidskrift Fotografiskt Allehanda för hvilken tillstånd för utgifvande erhölls i början på året 1903, har utgifvits hvarje månad. Början gjordes med ett dubbelhäfte, hvilket utkom i februari. Beträffande det ekonomiska resultatet af utgifvandet lämnar härbilagda af kassören utarbetade tablå närmare uppgifter, så mycket kan dock i detta sammanhang nämnas att
bestyrelsen fått frångå beslutet att till en öfversättare, som äfven skulle läsa korrektur o.s.v. betala mk 50:- per häfte, emedan inkomsterna icke skulle hunnit till för detta. Genom bestyrelsens försorg har dock tidskriften likväl utkommit utan annan kostnad än tryckningen af densamma. Så som saken nu står blir det svårt att fortsätta med utgifvandet, hvarför klubben på mötet den 5 september å Alphyddan beslöt att höja priset till Fmk 10:- per årgång för 1904. Genom denna
förhöjning hoppas klubben kunna aflöna en redaktör, hvilken ägde att ombesörja öfversättningar och korrekturläsning m.m. Denna s.k. redaktör skulle dock i alt rätta sig efter bestyrelsens anvisningar, så att tidskriften fortsättningsvis skulle vara en klubbens egen organ.
Enligt programmet för året skred klubben den 6 september till att förvärkliga idén om en allmän finsk fotografisk utställning. Vid mötet den 13 januari tillsattes en komité bestående af herrar Nyblin, Johansson och Schohin. Komitén bemyndigades af mötet att skrida till föranstaltande af den 1sta allmänna fotografiska utställningen i Finland. Sedan till kommissarie utsetts herr Nyblin bestämdes att utställningen skulle hållas i Ateneum i Helsingfors i början af september månad och hållas öppen omkring 2 veckor. Alla detaljer beträffande utställningen ägde komitén att utarbeta och utan klubbens särskilda hörande realisera.
Sedan sålunda ett definitivt beslut i frågan fattats skred komitén till sitt arbete hvilket resulterade i att utställningen öppnades den 6 september kl. 12 f.m. Föregående dag hade klubben inbjudit till s.k. fixage ett par hundra personer, däri inbegripna utställarena. Denna första utställning, som ännu torde lefva i färskt minne hos enhvar klubbmedlem, utföll i allo lyckad. Samtliga väggar i utställningslokalen voro fylda med bilder. Dessutom funnos ännu några fristående skärmar uppstälda å golfvet äfven dessa fylda med utställningsbilder.
Af prisjuryns protokoll som vidfogats september mötets protokoll framgår att af 57 utställare erhöll 28 pris däraf sju 1sta, sju 2dra och tretton 3dje priset. En erhöll dessutom hedersomnämnande. Tretton utställare deltogo icke i pristäflan.
I prisjuryn, som valdes af utställarena, sutto följande 7 personer: Apotekaren Fredrik Borg, Tammerfors, Provisor Alf. Engström, Tammerfors, Artisten A. Federley, Helsingfors, Kontorschefen Otto Johansson, Helsingfors, Fotografen Gustin Lojander, Tammerfors, Direktören Ernst Tilgmann, Helsingfors, Ingeniören C.A. v. Weissenberg, Wiborg. Till
ordförande valde prisjuryn herr Johansson och till sekreterare herr Engström.
Som ett intermezzo må omnämnas herr Oveséns refuserande af honom tilldeladt 3dje pris. Samma dag prislapparna upphängdes aflägsnades från hans grupp prislappen, bestyrelsens förmodan är att detta skedde tillföljd af direkte inskridande af herr O. En utställningslokal borde vara fredad från ohägn, men syntes denna regel icke varit känd för personen i fråga. Detta lilla intermezzo kommenteradt äfven i pressen (Hbl.), är dock ett intet mot alt det buller och bråk
utställare på Helsingborgs utställningen, ungefär samtidigt satte i scen i Sverige. Där haglade det må man säga af refuserade pris och missnöjda uttalanden.
Hvad den ekonomiska sidan af saken vidkommer, lämnar utställningen något öfver 500 marks öfverskott, ett vackert resultat, hvilket onekligen visar att utställningen uppbars af en större allmänhet, då man betänker, att inträdespriset den senare veckan var blott 25 pni person. Utställningen, som varade från den 6 till 20 september, var besökt af 2.990
betalande personer. Kassörens kassarapport upptager närmare både utgifter och inkomster. Det allmänna omdömet, såvidt det är bestyrelsen bekant är i stort sedt synnerligen förmånligt, hvilket onekeligen bör mana klubben att för framtiden söka arrangera årliga utställningar af ungefärligen samma utsträckning.
Under mötesaftnarna hafva ett flertal gånger förevisats bilder förfärdigade af medlemmar. Den 4 november förevisade bl.a. herr Nyblin s.k. konstljusbilder å hvilka ljuskällan fans inom bildområdet. Samma mötesafton demonstrerade dessutom herr N. sättet att erhålla dylika bilder.
Med Tammerfors fotografiklubb har klubben under året ingått öfverenskommelse om utbyte af skioptikonbilder.
Några s.k. mötestäflingar hafva icke under klubbåret förekommit, men har i det stället herr Nyblin tvänne gånger förärat klubben 50 mark som pris för täflingsbilder, hvarvid motiv varit bestämdt. Den första gången, med motiv magnesiumbild, erhölls priset af Ryttmästar Timiriasew. Andra gången erhölls priset af herr Lars Wiik, motivet var då vårbild.
Skioptikonbilder hafva blott förevisats vid mötet den 4 november och har bestyrelsen trott sig handlat i klubbens intresse, att icke trötta deltagarena, då detta år i stället så många sakrika och intressanta föredrag med praktiska demonstreringar förekommit.
Klubbens kassaställning framgår af den af kassören utarbetade kassatablån, hvilken här närslutes.
Som synes har det femtonde af klubbens redogörelseår att uppvisa flera allvarliga sträfvanden att föra fotografin framåt i vårt land och vill bestyrelsen hoppas att på nu inslagna väg ytterligare måtte arbetas fotografin och klubben till fromma.
Slutligen ber bestyrelsen, att till alla dem, som i ett som annat hänseende bidragit till underlättande af styrelsens arbete hvarigenom klubbens sträfvanden befrämjats få frambära sitt varma tack.
Helsingfors den 24 Oktober 1903.
Bestyrelsen

§ 4 Ordföranden uppläste slutredogörelsen af herr D. Nyblin för utställningens resultat som utvisade en netto behållning af mk 566:12.

§ 5 Bestyrelsen beviljades decharge.

§ 6 Beslöts att kontraktet med herr Nyblin om lokalen skulle förnyas på ett år.

§ 7 Som kandidater till den Schulténska medaljen föreslogo revisorerna herrar Johansson och Schohin. Genom omröstning tillföll medaljen herr Schohin.

§ 8 På styrelsens förslag faststäldes följande program; att föranstalta:
En utställning för klubbens medlemmar.
Hållande af föredrag.
Undervisning af fotografi på våren.
Fotografiska utfärder och exkursioner.

§ 9 Ordföranden meddelade att komitén för den andra allmänna utställningen sammanträdt och denna beslöt att till detta möte framlägga frågan å nyo samt föreslog att denna utställning icke skulle föranstaltas af klubben då den skulle sammanfalla med den som Fotografernas Förbund redan tidigare planeradt. Ändamålet vore ju i så fall redan vunnet, och beslöt mötet med
aklamation att då meningen icke varit att arrangera en konkurerande utställning, frågan finge förfalla tillsvidare. Deremot skulle nog en mindre utställning inom Helsingfors föranstaltas för klubbens medlemmar, hvilket äfven ingår i programmet för kommande år.

§ 10
Medlemsafgiften fastställdes till mk 10:- äfven för det kommande året.

§ 11
Det af styrelsen uppgjorda förslaget till budget godkändes af mötet och hade följande lydelse: …

§ 12
Mötet beslöt att fortsättningsvis prenumerera på följande tidskrifter:
Photografische Mitteilungen, Photografische Rundschau, Photografische Correspondenz och Fotografisk Tidskrift. Såsom önskvärd nämdes ”Die Kunst in der Photografi”. Herr Schohin utlåfvade en tidskrift som i samråd med bestyrelsen skulle bestämmas.

§ 13
Vid derpå skedda val af bestyrelsen utsågos herrar: Engström med 22 röster, Johansson med 18, Mellenius med 17, Lindbohm med 14 och Arvidsson med 10, af 24 röstande. Till revisorer valdes: herrar Schohin och Blom. Till suppleant utsågs herr Podvorsky.

§ 14
Herr Leibowitsch uppläste en skrifvelse från herr Ståhlberg som härmed bofogas. Skrifvelsen föranledde icke till någon åtgärd.

In fidem:
L. Arvidsson


Undertecknad utsedda att revidera Fotografiamatörklubbens tillhörigheter och kassaställning för redogörelseåret 1902 – 1903, få efter slutförd värf meddela:
att klubbens medel och depositioner äro behörigen placerade, samt
att inkomster och utgifter öfverensstämma med kassaverifikaterna, hvarför vi föreslå styrelsen till erhållande af ansvarsfrihet för det gångna året.
Helsingfors den 24 Oktober 1903
A. Mellenius Bernhard Blom


Till Fotografiamatörklubben i Helsingfors.
Då det kommit till min kännedom, att ordföranden vid Fotografiamatörklubbens möte den 22 sistlidne September skulle ha tolkat det faktum, att jag återsändt inbjudningskortet till utställningsfixagen, såsom en skymf mot klubben, ber jag få meddela, att denna tolkning är alldeles falsk. Bland de personer, som haft sig inbjudningskortens utfärdande ombetrodt, finnas sådana, som inom klubben skymfat mig, och man må ingalunda begära, att jag från dessa herrar, icke ens i klubbens namn, skall emottaga personliga inbjudningar, som jag säkert vet, äro utsända endast för att yttermera såra mig. Som kändt är jag f.d. medlem af klubben, dit införd af dess stiftare aflidne Baron Schultén. Min värda kollega ville emellertid, af orsaker, som jag icke kan fatta, alltid vanställa mina göranden och låtanden och förklarade idkeligen mig fiendtligt stämd mot klubben, hvilka ständiga trakasserier slutligen föranledde mig att afgå från klubben.
För några år sedan tog sig emellertid en person friheten att ånyo anmäla mig till medlem utan att därtill vara bemyndigad af mig. Min värda kollega tog detta återigen så illa upp, att han utan vidare förklarade mig ovärdig att ånyo blifva medlem af klubben. Enligt mitt förmenande skulle höfligheten mot en f.d. medlem dock ha fordrat att nedsätta en hedersdomstol för att pröfva saken och icke tillåta mina antagonister att funktionera som domare i egen sak.
För resten är jag icke den enda fackman som beskylles för afvoghet mot klubben och amatörerna. Därom har bland annat Fotografiskt Allehanda redan hunnit bära tydliga vittnesmål! Ändamålet hälgar väl medlen! – Det torde dock icke ligga i klubbens eget intresse att amatörerna uppretas emot fackfotograferna och tvärtom och, i stort sedt, icke ens gagna dem, som finna sådant med sina fördelar förenligt. Och de ledare af klubben, som icke tillse, att alla vederfares rättvisa och
noga öfvervaka, att klubben opartiskt arbetar mot sitt höga mål, hedra ingalunda klubbens stiftares ädla minne.

Högaktningsfullt
K.E. Ståhlberg
Helsingfors den 22 Oktober 1903.[ Ur Fotografisk Allehanda, Häfte 10, 1903

Utställning af fotografier.
En större del af de fotografier, som voro utstälda å den I:sta allmänna fotografiska utställningen detta år under den s.k. konstnärliga afdelningen, hafva varit utstälda i Tammerfors från den 4 oktober till den 11. ]


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte, tisdagen den 10 November 1903, kl ½8 eft.m., å lokalen, Fabinsg. 31.
Närvarande voro: Herrar Johansson, Engström, Lindbohm, Wiik, Schohin, Timiriasew, Leibowitsch, Hirn, Podvorsky, Nikiforow, Brunberg, Arvidsson, Runeberg, Blom, Jakobsson, R.Nyblin, samt undetecknad, som förde protokollet.

§ 1 Herr Johansson meddelade, att Styrelsen å möte den 9 Novemb. 1903, vid fördelning af de olika funktionerna dess ledamöter emellan, utsett:
till Ordförande Herr O. Johansson
till Skattmästare Herr G. Engström
till Bibliotekarie Herr W. Lindbohm
till Materialförvaltare Herr L. Arvidsson
till Sekreterare Herr A. Mellenius

§ 2 Protokollet från årsmötet den 24 Oktober 1903 upplästes och justerades.

§ 3 Till medlemmar i klubben invaldes enhälligt: Fil. kand. Feliks Hornborg, Fil. mag. M. Lindelöf och Handlanden P.J.Bögelund.

§ 4 Frågan om anställande af en utfärd under December månad, för fotografering af ”den första snön”, öfverlemnades till Styrelsen, som finge vidtaga de närmare arrangementen för densamma.

§ 5 Herr D. Nyblin höll ett föredrag om ”de perspektiviska förteckningarna”. Föredraget, som illustrerades af skioptikonbilder, åhördes af de närvarande med lifligt intresse.

In fidem:
A. Mellenius


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 1sta Dec. 1903, kl ½8 eft.m. å lokalen Fabiansgatan 31.
Närvarande: Herrar Johansson, R. Nyblin, Brunberg, Forsström, Holm, Leibowitsch, Schohin, Jakobsson, Arvidsson, D.Nyblin, Strandberg, Engström, Podvorsky, Wiik, Lindbohm, Ivanoff, Nikiforow, Mellenius.

§ 1 Protokollet från föregående mötet den 10 November upplästes och justerades.

§ 2 Ordföranden redogjorde för en af klubben den 29 sistlidne November företagen utfärd, hvari fem klubbmedlemmar deltagit, och hvarvid flere rätt lyckade bilder tagits.

§ 3 Herr Wiik erinerade om att Herr Nyblin å ett af klubbens tidigare möten haft vänligheten ställa till klubbens disposition ett belopp af Fmk 50:- i varor, att användas som pris vid klubbens täflingar; hvilken gåfva ännu ej tagits i anspråk. I anledning deraf beslöts, att inom klubben anordna en täflan, hvartill bilder med motiv ”snövädersstämning” skulle inlemnas å klubbens
månadsmöte i Februari 1904.
Dessutom beslöts, att anordna en annan täflan – äfven den inom klubben -, hvarvid motivet till bilden bestämdes till ”julstämning”, och skulle bilderna till denna täflan inlemnas å klubbens månadsmöte nästkommande Januari månad. Tre pris i form af medaljer komme att utdelas, hvarjemte första pristagarens namn skulle ingraveras å en till klubben tidigare skänkt liten kamera, som sålunda komme att, utgöra ett s.k. vandringspris. Äfven namnen å tidigare innehafvare af nämnda kamera skulle anbringas å densamma.

§ 4 Förevisades ett antal (ca 50) af Herr Ivanoff utförda skioptikonbilder. Bilderna, af hvilka de flesta voro väl lyckade, mottogos med bifall.

In fidem:
A. Mellenius


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 12te Januari 1904 kl. ½8 eftm. å lokalen Fabiansgatan 31.
Närvarande dervid voro Herrar Johansson, Lindbohm, Engström, Nikiforow, Wiik, Schohin, Holm, Jakobsson, Brunberg, Timiriasew, Podvorsky, Lindroth, Aschan, Hirn, Brandt, Forssell, Mellenius.

§ 1 Protokollet från mötet den 1 December 1903 upplästes och justerades.

§ 2 Inballoterades följande nya medlemmar: Ingeniör K.G. Forssell, enhälligt; Häradshöfding Michael Baer, enhälligt; Handlanden Rafael Edlund, 14 ja 1 nej; Stationsvaktmästaren Emil Hammar, enhälligt.

§ 3 Då den af klubben utgifna publikationen Fotografiskt Allehanda i och med December häftet numera afslutat sin första årgång, hemställde Ordföranden till mötets bedömande, huruvida tidskriften kunde anses hafva fyllt ett verkligt behof och det på grund deraf vore önskligt, att densamma fortsättningsvis skulle utgifvas. Såsom af räkenskaperna framginge, hade tidskriften i ekonomiskt afseende lemnat ett jemförelsevis godt resultat hvadan man vore frestad hysa den förhoppningen, att dess ekonomi under ett följande år, med hänsyn till den förhöjda prenumerationsafgiften, komme att gestalta sig än mer tillfredställande, förutsatt nemligen, att man kunde påräkna samma antal prenumeranter som förut. Hvad sjelfva redigerandet af tidskriften beträffade, hade detta maktpåliggande arbete hittills hufvudsakligen utförts af Ordföranden, som dock sade sig, på grund af sin kringskurna tid, icke kunna för framtiden åtaga sig det betungande uppdraget.
Sedan mötet uttalat som sin åsigt, att en periodiskt utkommande publikation vore ett bland de kraftigaste medel för väckandet af intresse för och spridandet af kunskap om den fotografiska konsten, beslöts, att utgifva ett profhäfte af ”Fotografiskt Allehanda”, för Januari månad, hvilket häfte, för utrönande af huru många prenumeranter vore att påräkna för 1904, skulle mot postförskott tillsändas alla gamla och de å prenumerationslistorna inkomna nya abonnenterna.
Att redigera detta profhäfte utsågs Herrar Johansson, Lindbohm och Wiik.
Sedan sålunda kännedom om prenumerantsiffran för 1904 vunnits, skulle frågan om anställandet af en aflönad redaktör upptagas på ett följande möte.

§ 4 Till bedömande af de till dagens möte inlemnade täflingsbilderna utsågs en jury, bestående af Herrar Johansson, Aschan och Schohin.

§ 5 Till dagens pristäflan (med motiv ”Julstämning”) hade af tvenne täflande inlemnats 3 kollektioner om tillsammans 4 bilder. Bland dessa tilldelades första priset märket Kasper, Herr Jakobsson, samt 2dra och 3dje priset Herr Lars Wiik.

§ 6 Förevisades ett antal skioptikonbilder hvarefter mötet afslutades.

In fidem:
A. Mellenius


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens ordinarie månadsmöte den 2 Februari 1904, kl. ½8 eft. å lokalen, Fabiansgatan 31. Närvarande Herrar Johansson, Lindbohm, Engström, Lindroth, Strandman, Hammar, Nikiforow, Jakobsson, Holm, Schohin, Ivanoff, Brunberg, Podvorsky, Forssell, Runeberg, Hirn, Englund, Wiik och Mellenius.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och justerades.

§ 2 Till bedömande af de till dagens pristäflan inlemnade bilderna utsågs en jury, bestående af Herrar Hirn, Schohin och Strandberg.

§ 3 Till dagens pristäflan (för bilder med motiv: snöväderstämning) hade af tvenne täflande inlemnats 3 kollektioner om inalles 5 bilder, hvarvid priset, varor för Fmk 50, skänkta af Herr D. Nyblin, tillerkändes Herr W. Jakobsson för en vällyckad bromsilfverförstoring.

§ 4 Frågan om prenumeration å tvenne tidskrifter för klubbens bibliotek, af hvilka Herr D. Nyblin på grund af hyreskontrakt förbundit sig att bekosta den ena (förutom fyra å årsmötet den 24 Okt. 1903 allaredan bestämda) samt Herr W. Schohin å samma möte haft vänligheten utlofva den andra, hänskjuts till Styrelsen, som i samråd med nämnda Herrar finge bestämma tidskrifterna i fråga. Såsom önskvärd nämndes ”Die Kunst in der Photografi”.

§ 5 Förevisades några af Herr W. Schohin till aftonens möte förfärdigade intressanta och välgjorda skioptikonbilder, hvilka Herr Schohin hade vänligheten förära Klubben. För den värdefulla tillökningen af klubbens samlingar uttalade ordföranden klubbens tack.

In fidem:
A. Mellenius


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte tisdagen den 1 Mars 1904 kl. ½8 eft.m. å lokalen Fabiansgatan 31; närvarande dervid Herrar Johansson, Hirn, Timiriasew, Rosenbröijer, Lindbohm, Englund, Hambom, Jakobsson, Brunberg, Voigt, L. Wiik, Nikiforow, Podvorsky, Spjut, Engström, Lindelöf, Lindroth, D. Nyblin, Kniper samt underteckand som förde protokollet.

§ 1 Föregående mötets protokoll upplästes och justerades.

§ 2 Som nya medlemmar i klubben inballoterades Herrar Karl Wiik och D. Nyblin, hvardera enhälligt.

§ 3 Ordföranden meddelade, att sedan man efter erhållen kännedom om prenumerantsiffran för ”Fotografiskt Allehanda” för innevarande år gjort en approximativ beräkning af inkomster och utgifter för nämnda tidskrift, man därvid kommit till den öfvertygelsen, att det icke stötte på svårigheter i ekonomiskt afseende att för tidskriftens redigerande anställa en aflönad person. I anledning häraf beslöt mötet att till redaktör för Fotografiskt Allehanda antaga Herr Karl Wiik mot ett arvode af Fmk 50:- p. häfte.

§ 4 På förslag af Ordföranden beslöts, att söndagen den 20 innevarande Mars anordna en utfärd till Åggelby; för vidtagande af de förberedande åtgärderna i och för utfärden utstågs en komité, bestående af Herrar L. Wiik, A. Podvorsky och W.Jakobsson.

§ 5 I enlighet med af Styrelsen gjordt förslag beslöts, att till nästkommande månadsmöte anordna en täflan, hvarvid tvenne pris komme att utdelas. Prisen skulle utgöras af fotografiska artiklar, till uppköp hvaraf mötet anslog en summa af Fmk 20:-. Motivet till bilden finge bero på eget val.

§ 6 Herr D. Nyblin höll ett med intresse åhördt föredrag om ”Fotografi i naturliga färger”, dervid belysande ämnet såväl uti historiskt som tekniskt synpunkt. För det intresanta och lärorika föredraget tackade Ordföranden å klubbens vägnar.

§ 7 Mötet afslutades med förevisandet af ett antal dels nya, dels gamla skioptikon bilder.

In fidem:
A. Mellenius


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte, tisdagen den 5 April 1904 kl ½8 eft. å lokalen Fabiansgatan 31; närvarande dervid Herrar Johansson, Lindbohm, Aschan, Timiriasew, Rosenbröijer, Dan. Nyblin, Hambom, L. Wiik, K. Wiik, Jakobsson, Forssell, Podvorsky, Nikiforow, Spjut, Engström, Schohin, Mellenius.

§ 1 Protokoll från föregående mötet den 1 Mars upplästes och godkändes.

§ 2 Som ny medlem inballoterades Polyteknikern Nikolaj Uschanoff, som blef enhälligt vald.

§ 3 Upplästes en från Fotografiamatörklubben i Wiborg ingången skrifvelse med inbjudning till en allmän fotografisk utställning, afsedd att hållas i Wiborg i September 1904. Anmälan om deltagande i utställningen, som är öppen både för amatör- och yrkesfotografer, bör göras senast den 1 Aug. och exponaten sändas i början af september.

§ 4 Ordföranden meddelade, att den å senaste mötet beslutna utfärden till Åggelby egt rum den 20 sistlidne Mars och vunnit liflig anslutning, i dit ej mindre än ca 20 medlemmar deltogo i densamma.

§ 5 Upplästes en till Herr Karl Wiik från tidningen ”Le Matin” anländ skrifvelse, hvari tidningen säger sig ha för afsigt att uppställa skåp med fotografier af intressanta händelser och personer och att införa afbildningar af fotografier i en särskild afdelning af tidningen. I anledning deraf uppmanar tidningen alla yrkes- och amatörfotografer, som sådant önska, att insända kopior af dylika intressanta plåtar. För en eller flera kopior af samma plåt betalas 2 Frs, om bilden utställes i skådeskåpen, 10 Frs, om den införes i tidningen.

§ 6 Från Fotografiklubben i Tammerfors hade insändts ett meddelande om att klubben den 7 April 1904 anordnar en skioptikon afton i Societetshuset i T:fors.

§ 7 Enär de af klubben tidigare anordnade utfärderna varit mycket gouterade, väcktes förslag om att äfven under denna månad föranstalta en dylik. Förslaget omfattades med lifligt intresse och enades mötet om, att klubben den 17 event. den 24 april skulle företaga en utfärd till stadens närmaste omgifningar. För vidtagande af de nödiga arrengementen, för densamma valdes en komité bestående af Herrar Lars Wiik, Jakobsson och Podvorsky.

§ 8 Herr Dan. Nyblin förevisade tvenne af honom förfärdigade gummitryck, vid hvilkas framställande det för papprets sensibilisering hittills använda kalium bichromatet ersatts af något annat salt. Då förfaringssättet emellertid ännu ej kunde anses fullt utarbetadt, ville Herr Nyblin ej ingå i några tekniska detaljer, utan lofvade framdels återkomma till saken.

§ 9 Herr L. Wiik väckte förslag om att för redigerandet af tidskriften ”Fotografiskt Allehanda” borde utses en redaktionskomité, hvars uppgift blefve att under styrelsens medverkan bestämma hvad som i tidskriften borde intagas, samt i allmänhet utöfva en öfvervakande och granskande verksamhet vid sidan af den aflönade redaktören, hvilken sålunda finge sig förelagdt de så att säga rent tekniska uppgifterna af det redaktionella arbetet.
Efter en kortare diskussion, enades mötet om att till redaktionskomité för Fotografiskt Allehanda utse Herrar Lars Wiik, Jakobsson, Schohin samt klubbens kassör Herr Engström.

§ 10
Beslöts att beställa 30 st permar till Fotogr. Allehanda 1903, hvilka för ett pris af Fmk 1 per st. skulle tillhandahållas medlemmarna. För inbindningen tillkomme Fmk 1:25 per ex.

§ 11
Till bedömande af de till dagens täflan inlemnade bilderna, utsågs en jury bestående af Herrar Rosenbröijer, Johansson och Dan. Nyblin.

§ 12
Till dagens täflan hade inlemnats 10 kollektioner. Första priset en skrivmaskin, tillerkändes Herr Jakobsson, 2dra priset Herr Spjut och 3dje priset Herr Timiriasew.

§ 13
Mötet afslutades med förevisandet af ett antal skioptikonbilder.

In fidem:
A. Mellenius


Le Matin
4 & 6 Boul. Poissonnière

Paris, le 9 Mars 1904

Monsieur,

Nous avons l´honneur de vous informer qu´apres avoir fait tous les sacrifices possibles pour
renseigner regulierement ses lecteurs de la maniere la plus exacte et la plus rapide, le Matin a
decidé de developper encore davantage le reportage photographique qui doit devenir dans un
grand quotidien, une des branches les plus importantes de l´information. Dans ce but, nous avons
installé dans l´hotel du Matin de vastes vitrines accessibles au public, pour l´exposition
permanente de photographies sur les évenements d´actualité et les personnages en vue, et nous
nous proposons de donner dans les colonnes du journal une large place a la reproduction
photographique de tous les faits – de France et de l´Etranger.
Afin de nous aider a poursuivre notre but, nous faisons appel au concours de tous les
photographes amateurs et professionnels qui voudraient bien nous envoyer le jour même (car la
rapidité d´informations s´impose aux journaux quotidiens) les épreuves des clichés d´actualités se
produisant dans leur région. Comme nous désirons contribuer dans une certaine mesure au
remboursement des charges occasionées par ces envois, il sera alloué: 2 francs par envoi d´une ou
plusieurs épreuves du meme fait et reconnues assez intéressantes pour être exposées dans nos
vitrines, et 10 francs pour chacune des épreuves reproduites dans le Matin. Chaque photographie
exposée ou reproduite, portera la mention du nom de l´auteur. Dans le cas ou les épreuves ne
pourraient être utilisées, elles seraient renvoyées par retour du courrier.
Pour faciliter leur tâche, apres une série d´envois intéressants, nous déliverons aux personnes
dont nous aurons pu apprécier les capacités, une carte de correspondant photographe les
accréditant comme correspondant et les recommandant â la bienveillance des autorités et
administrations.
Nous correspondants, en possession de leurs cartes, seront priés d´en user avec discrétion et ils
n´exigeront, en aucun cas, ce qu´en général on leur accordera avec bienveillance.
Cette carte ne sera valable que pour une année, renouvelable si le correspondant s´en est montré
digne, et s´engage moralement a nous fournir dans la mesure du possible, tous les documents
photographiques que son inilialive lui fera rechercher et ceux que nous lui indiquerons, aux
conditions stipulées plus haut, a moins d´un travail tout a fait spécial.
Tous les correspondants dont les envois leur vaudront la carte, seront priés dans un intérêt
général, de nous envoyer, au préalable, une attestation signée de deux personnes patenteés ou
notoirement connes de leur localité, nous garantissant de leur honorabilité, a moins qu´elles
n´occupent des fonctions officelles, ou soient eux-memes en vue ou connus par nous.
Avec le concours de tous les adeptes photographes qui sont légion, le Matin doit pouvoir obtenir
des résultats três intéressants dont il les remercie vivement a l´avance et qui lui permettront
d´apporter une large contribution â la vulgarisation de l´art photographique.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
L´Administrateur délégué
xxx


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte, tisdagen den 10 Maj 1904 kl. ½8 eft.m. å lokalen Fabiansg. 31.
Närvarande dervid: Ordföranden Herr Johansson samt Herrar Aschan, Timiriasew, Rosenbröijer, Hambom, K. Wiik, Lars Wiik, Hirn, Schohin, Jakobsson, Forssell, Nikiforow, Engström, Holm, Podvorsky, Kniper, Edlund, Dan. Nyblin och underteckand A. Mellenius.

§ 1 Protokollet från mötet den 5 April 1904 upplästes och justerades.

§ 2 Till nya medlemmar invaldes Bokhandlanden Hr Stenberg och Provisorn Hr B. Juslén, hvardera enhälligt.

§ 3 Med anledning af en från Fotografiamatörklubben i Wiborg ingången inbjudan att deltaga i en allmän fotografisk utställning derstädes nästkommande höst, yttrade Herr Dan. Nyblin, att klubben borde vidtaga åtgärd i syfte att bland dess medlemmar sprida kännedom om denna utställning och genom lämpliga medel utöfva påtryckning att deltaga i densamma.
En af Herr Johansson gjordt förslag, att hos Fotografiamatörklubben i Wiborg anhålla om tillsändande af ett antal circulär, för att bland klubbens medlemmar distribueras, vann mötets godkännande.

§ 4 Herr Dan. Nyblins förslag, att de af honom till mötestäflan sistlidne Januari månad utlofvade prismedaljerna skulle få utbytas mot varor från Herr Nyblins Fotografiska magasin till ett värde af Fmk 50:- godkändes med tacksamhet.

§ 5 Herr Dan. Nyblin höll ett med spänning och intresse åhördt föredrag om ”Trefärgsfotografin”. Efter en inledande historisk öfverblick af färgfotografin i allmänhet, öfvergick talaren till en ingående förklaring af den af Professor Miethe uppfunna metoden för framställande af fotografier i naturliga färger, som på grund af det dervid använda särskilda förfaringssättet fått namn af trefärgsfotografi.
I samband härmed förevisade Herr Nyblin en af honom uppgjord skiss öfver en sinnrik kombinerad slutare och vexelapparat, hvilken automatiskt verkställde den vid trefärgsfotografin komplicerade exponeringen – och ansåg talaren att en sådan apparat vore af stor nytta särskildt för amatören. För det intressanta och lärorika föredraget belönades talaren med applåder.

§ 6 Wäcktes förslag om anordnandet af en vårutfärd, hvilken i likhet med hvad fallet varit föregående år, skulle företagas med ångbåt i vår natursköna skärgård. Förslaget, som vann liflig anslutning, ledde till beslutet, att en utfärd skulle föranstaltas, och bestämdes tiden för densamma till den 29 innev. Maj, hvarjemte en utfärdskomite utsågs, till ledamöter hvaraf utsågos Herrar Lars Wiik, Jakobsson, och Podvorsky.

§ 7 Möte afslutades med förevisande af ett antal skioptikonbilder.

In fidem:
A. Mellenius


[ Ur Fotografiska Allehanda, Häfte 6, 1904

Fotografiamatörklubbens i Helsingfors vårutfärd företogs enligt klubbens beslut den 29:de maj.
Äfven detta år anlitades för ändamålet ångaren Sandels.
Utfärden gynnades af vackert väder, till stor fromma för de tvifvelsutan lyckade bilder, som togos.
En frisk nordan blåste, kanske lite för frisk. Däri låg sannolikt orsaken till, att deltagarene voro
jämförelsevis få.
Närmare kl. 10 skedde affärden från södra hamnen. Under färden gjordes små krokar åt sidorna
af farleden, för att sålunda de vackraste ställena skulle kunna tagas i skärskådande och fästas på
plåten.
Efter en å ångbåten intagen frukost uppnåddes Koplo sund, hvarvid de lustfarande hälsades med
ett gladt ”hurra” af några klubbmedlemmar, som tidigare med segelbåt framkommit till platsen.
Därstädes tillbragtes sedan en angenämen förmiddag, hvarunder exkursion kring holmen
företogs. Därjämte föranstaltades kappsegling med några segelbåtar jämte ty åtföljande
prisutdelning vid ljud af fanfarer o.s.v.
Vid middagstiden styrdes kosan mot Svinö, och på vägen dit intogs middag å däcket. Kl. 6
skedde återfärden, och därmed var den enligt enstämmiga omdömen lyckade återfärden till ända.
Den har, utom angenäma minnen, lämnat efter sig ett frö, som efter bevattning med
framkallningsvätskor etc. etc. skall bära frukter i höst. Det vill säga, mindre poetiskt uttrykt: man
beslöt att på första mötet i höst anordna täflan mellan de bästa bilder, som tagits å utfärden. ]


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 20 September 1904 kl ½8 eft.m. å lokalen Fabiansgatan 31.
Närvarande dervid: Ordföranden Herr Johansson samt Herrar Engström, Spjut, Forsell, Schohin, Juslén, Dan. Nyblin, Georg Nyblin, Walter, Lindholm, Englund, Aschan, Holm, Jakobsson, Hirn, Podvorsky, Lars Wiik, Karl Wiik, Nikiforow, Lindbohm, Timiriasew, Nybom och A. Mellenius.

§ 1 Protokoll från mötet den 10de Maj 1904 upplästes och justerades.

§ 2 Till nya medlemmar invaldes Herrar A. Walter och Georg Nyblin.

§ 3 Ordföranden erinerade om den å nästkommande årsmöte försiggående fotografiska pristäflan, hvarom annons tidigare ingått i de dagliga tidningarna och hvartill anmälningstiden utgår den 15 Okt. Vid derpå skeende val af prisjury för nämnda täflan utsågs till ledamöter af densamma Herrar Dan. Nyblin, Otto Johansson och W. Schohin. I samband härmed och med anledning deraf att från flere håll förfrågningar ingått rörande principen för bedömmandet af de till täflan inlemnade bilderna, ansåg sig Ordföranden böra vädja till mötets åsigt i denna fråga. Herr Dan. Nyblin ansåg att man åt den för ändamålet valda juryn skulle öfverlemna att bestämma huru vid prisbedömningen bör förfaras och blef äfven detta mötets beslut.

§ 4 Ordföranden anmälde, att den å vårmötet beslutna utfärden, egt rum den 29 sistlidne Maj, visserligen ej under särdeles stor anslutning af deltagare, men under i öfrigt gynsamma förhållanden. Utfärden som företogs med ångb. Sandels, hade denna gång ställts vesterut till det vackra Kopplosund.
I likhet med hvad å föregående utfärder varit fallet hade äfven å denna fattats beslut, att med bilderna tagna under utfärden föranstalta en täflan å månadsmötet i September. Till prisbelönande af dessa bilder, hade Herr Spjut haft vänligheten skänka ett belopp af Fmk 15 hvarför Ordföranden uttalade klubbens tack. Då emellertid endast en person anmält sig till
deltagande i denna täflan, beslöts att uppskjuta den samma till årsmötet i Okt.

§ 5 Bestämdes dagen för årsmötet det 16de i ordningen sedan klubbens stiftelse, till lördagen den 22 nästkommande Oktober. Åt klubbens styrelse öfverlemnades att arangera mötet efter bästa förmåga, hvarvid som önskningsmål uttalades att detsamma skulle försiggå å Hotel Kämp.

§ 6 Väcktes fråga om företagande af en höstutfärd hvarvid det af Herr L. Wiik framkastade förslaget, att ställa kosan till Fölisön enhälligt godkändes. Dagen för utfärden bestämdes till den 25te Sept. För vidtagande af nödiga förberedelser för densamma utsågs en komite bestående af Herrar Jakobsson, Podvorsky och Holm.

§ 7 Herr Nyblin anmälde, att klubben på grund af omständigheter som ej berodde af denna, från och med nästa hyresår, möjligen komme att blifva uppsagd från sin nu upphyrda lokal å Fabiansgatan 31 och uppmanade i anledning deraf klubben, att vidtaga sådana mått och steg som i anledning af en sådan eventualitet blefve nödiga.

§ 8 Herr Aschan meddelade ett enkelt sätt att vid framkallning af films förekomma den hos filmer uppträdande benägenheten att rulla sig. Dervid förfarades på följande sätt: För att få filmen att ligga rak, begagnar Herr Aschan sig af en glasskifva å hvilken filmen påfästes, med ett gummiband öfver hvardera ändan. Filmen framkallas nu som en vanlig glasplåt, och får ligga
uppspänd på glaset tills den torkat.

§ 9 Från Fotografen Fröken Inez Roos i Kristinestad hade anländt några bilder, förfärdigade å ett af Firman … tillverkadt Albuminpapper som helt nyligen utkommit i handeln. Bilderna, som utmärkte sig genom sin briljanta och angenäma ton som verkade konstnärligt i alla afseenden gåfvo Herr Nyblin anledning att i ett kortare andragande lemna en redogörelse öfver de
fotografiska pappren i allmänhet och albumin pappret i synnerhet, sådant det förekom under fotografins första tider. Talaren sade sig ha för afsigt, att göra några prof med det nya pappret hvarpå han lofvade att på ett följande möte ingående uttala sig om detsamma.

§ 10
Mötet afslutades med gemensam sexa samt derefter vidtagande animeradt samkväm.

In fidem:
A. Mellenius


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors, årsmöte lördagen den 22 Oktober 1904, kl. ½8 eft. m. å Hotel Kämp.
Närvarande dervid: Ordföranden Herr O. Johansson samt Herrar Engström, Spjut, Nikiforow, Karl Wiik, Lars Wiik, Englund, Forssell, Lindholm, Forsström, Holm, Jakobsson, Schohin, Timiriasew, Timper, Juslén, Kniper och Mellenius.

§ 1 Föregående mötes protokoll upplästes och justerades.

§ 2 Enär den ene af de å föregående årsmöte valda revisorerna ur klubben afgått och revisorssuppleanten för tillfället ej befann sig på orten, utsåg mötet Herr K.G. Forssell att jemte den andra ordinarie revisorn genomgå klubbens räkenskaper för det förgångna redovisningsåret.

§ 3 Till medlemmar i klubben invaldes Kontoristen W. Timper och Massören Mauritz Maexmontan, hvardera enhälligt.

§ 4 Ordföranden uppläste styrelsens för det förgångna året afgifna och här bilagda årsberättelse äfvensom skattmästarens likaledes bifogade kassatablå och af revisorerna afgifna revisionsberättelse.
Efter det styrelsen på en stund aflägsnat sig och derefter inkallats, förklarade Herr Lars Wiik å klubbens vägnar, att styrelsen beviljats full ansvarsfrihet för handhafvandet af klubbens angelägenheter under det förgångna året.

§ 5 Medlemsafgiften för det kommande året fastställdes till Fmk 10:-

§ 6 Ordföranden anmälde, att till den å vårutfärden beslutna täflan inlemnats 5 kollektioner bilder. Till bedömande af desamma utsågos Herrar W. Schohin och K.G. Forssell.

§ 7 På förslag till erhållande af Schulténska medaljen hade revisorerna uppsatt Herrar Lars Wiik och W. Jakobsson. Efter förtagen omröstning tillföll medaljen Herr Lars Wiik.

§ 8 Från A.B. Finska Fotografiska Magasinet, f.d. Daniel Nyblin, hade ingått en skrifvelse hvari klubben uppsades till afflyttning den 1 nästkommande Juni från sin af bolaget förhyrda möteslokal å Fabiansgatan No 31, på grund deraf, att bolaget sjelft ej disponerar lokalen längre tid än till sagda dag. Intill dess erbjöds klubben att kostnadsfritt disponera lokalen, hvarvid
klubben dock sjelf finge bekosta sina tidskrifter. Bolaget hade derjemte vänligheten till klubben återställa Fmk 169:50pi, motsvarande det af klubben för det förgångna året inbetalde hyresbeloppet, med afdrag af prenumerationskostnaderna för klubbens tidskrifter m.m.
För denna bolagets stora generositet uttalade ordföranden klubbens tack.

§ 9 Upplästes nedanstående, af styrelsen uppgjorda budgetförslag för nästa år: …

Enär förslaget blifvit uppgjort, innan Styrelsen fått del af den i föregående § nämnda skrifvelsen från A.B. Finska Fotografiska Magasinet, har det å utgiftssidan observerade hyresbeloppet beräknats efter samma grunder som föregående år, d.v.s. att utgå med medlemsafgifternes halfva belopp eller Fmk 450:-. Denna post komme nu att reduceras till ett belopp, motsvarande prenumeratinsafgiften för klubbens tidskrifter och eventuellt, lokalhyra för tvenne möten på hösten 1905.
Förslaget fastställdes med de ändringar, som betingades af här ofvan anförda omständigheter.

§ 10
För året 1904-1905 fastställdes följande program:
1:o att klubbens möten skulle, såsom hittills, försiggå första tisdagen i hvarje månad, med undantag af sommarmånaderna;
2:o att anordna en undervisningskurs i fotografi, hvarvid åt Styrelsen öfverlämnades att besluta i frågans närmare detaljer;
3:o att föranstalta föredrag;
4:o att anordna fotografiska utfärder och exkursioner;
slutligen uttalades som önskemål
5:o att klubben under det kommande året skulle föranstalta en allmän fotografisk utställning, i likhet med den, som anordnades hösten 1903. Något definitivt beslut härom ansåg mötet sig likväl ej kunna fatta ännu, utan uppskjöts afgörandet af frågan till ett följande sammanträde.

§ 11
Beslöts att prenumerera på följande tidskrifter, nemligen:
Photographische Mitteilungen
Photographische Rundschau
Photographische Correspondenz
Fotografisk Tidskrift, samt
Die Kunst in der Photographie. (För denna sistnämnda tidskrift har Herr W. Schohin vänligen lofvat deltaga med halfva prenumerationsafgiften.)
Dessutom hafva följande tidskrifter af enskilda medlemmar godhetsfullt ställts till klubbens disposition:
Das Atelier des Photographen (Hr G. Engström)
Apollo (Herr Lars Wiik)
Photo-Revue (Herr Karl Wiik)
Photographische Centralblatt (Herr Nikiforow)

§ 12
Upplästes en från Herr Dan. Nyblin ingången skrifvelse, hvari författaren föreslår:
1:o att klubben ville besluta, att ingen täflande finge i täflan om klubbens pris deltaga med mera än en kollektion bilder, utförda efter samma fotografiska metod, samt
2:o att hvarje kategorisering af täflingsbilderna skulle slopas, men att juryn i stället skulle ega rätt att utdela flera första, andra etc. pris efter deras uppfattning af bildernas värde.
Efter en kortare diskussion beslöt klubben godkänna Herr Nyblins förslag hvad mom. 1 vidkommer. Beträffande mom. 2 öfverlämnades åt klubbens styrelse, att till November mötet inkomma med utlåtande i saken.

§ 13
Upplästes prisjuryns vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors täflan protokoll den 19 Oktober 1904.
Enligt protokollet hade till täflan inlemnats 21 kollektioner bilder af hvilka 8 i I kat. (direkt tagna bilder), 3 i II kat. (förstoringar), 6 i III kat. (diap. och skioptikonbilder), 2 i IV kat. (stereoskopbilder), och 1 i V kat. (pigmenttryck). Dessutom hade inlämnats 4 stora inramade bilder, hvilka på grund deraf, att de voro försedda med den täflandes namn, och ej, såsom täflingsreglerna föreskrifva, anonyma, måste från täflingen uteslutas. Prisbedömningen utföll som följer:
I kat. I Pris: ”Ett försök” och ”S”, Herr L. Wiik
II Pris: ”jS”, Herr J. Schalin, Åbo
III Pris: ”Torsten”, Herr T. Ström, Yxpila
II kat. I Pris: ”Ester”, Herr A. Faltin, Helsingfors
II Pris: ”Hastverk”, Herr K.G. Forssell, Helsingfors
III kat. I Pris: utdelades ej
II Pris: ”Sex”, Herr Lars Wiik, Hfors
III Pris: ”100”, Herr W. Jakobsson, Hfors
IV kat. I Pris: utdelades ej
II Pris: ”Alltid med på ett hörn”, Herr L. Wiik, Hfors
III Pris: Nodsu”, Herr B. Lindström, Åbo
Dessutom beslöt juryn, att på grund af de stora förtjenster, de bilder uppvisade, hvilka måste försedda med upphovsmannens namn, tilldela denne, – Herr W. Jakobsson, Hfors – ett hederspris i form af diplom jemte silverjeton.

§ 14
De till täflan om det af Herr V. Spjut å klubbens vårutfärd skänkta priset, ett smakfullt album, inlemnade 5 kollektioner bilder hade under aftonens lopp bedömts af den dertill utsedda juryn, hvarvid priset tilldelades Herr Lars Wiik, Hfors.

§ 15
Skreds till val af styrelsen för det kommande året. Innan valförrättningen vidtog, undanbad sig Ordföranden Herr O.Johansson eventuelt återval hvarjemte Herrar W. Lindbohm och A.Mellenius skriftligen anmälde sej vara förhindrade att vidare kvarstå i klubbens styrelse. – Vid derpå skeende val tillföllo de flesta rösterna Herrar O. Johansson, G. Engström, E.Lindholm, Lars Wiik och K.G. Forssell, hvilka sålunda, sedan Herr Johansson på enhällig uppmaning förmåtts åtaga sig uppdraget, utgöra klubbens styrelse.

§ 16
Till revisorer utsågos Herrar W. Schohin och W. Jakobsson, samt till deras suppleant Herr Edmund Holm.

§ 17
Mötet afslutades med gemensam sexa och derpåföljande animeradt samkväm.

In fidem:
A. Mellenius


Årsberättelse
afgifven af Fotografiamatörklubbens i Helsingfors bestyrelse till klubbens årsmöte lördagen 22 Oktober 1904.

Åter har ett år, det sextonde af klubben tillvaro, tilländalupit, och får bestyrelsen med anledning deraf, förän densamma träder tillbaka, kasta en kort återblick, på klubbens verksamhet, under det förflutna året.
Under året hafva i klubben inträdt 17 nya medlemmar, mot 15 under föregående år. Antalet afgångna medlemmar under samma tid är 19, hvadan medlemsantalet f.n. utgör 88. Inbegripet årsmötet har klubben under året sammanträdt 9 gånger hvarvid mötena i likhet med föregående år hållits första tisdagen i hvarje månad, med undantag af sommarmånaderna, då inga möten hållits. Mötena hafva i medeltal varit besökta af 19 medlemmar; högsta antalet har varit 26 och minsta antalet 17 medlemmar.
Till möteslokal har liksom under föregående år, användts ett hos Herr D. Nyblin för klubbens sammankomster förhyrdt rum, beläget vid Fabiansgatan 31; hvarest äfven klubbens bibliotek varit inrymdt.
Enligt utlåningsboken har antalet boklån under året utgjort 103 mot 162 under året förut. Volymantalet, som uti senaste årsberättelse angives till 215, har numera ökats till 225. Följande tidskrifter hafva, dels direkta prenumererade af klubben, dels genom Herr Nyblins försorg i enlighet med uppgörelsen vid förhyrandet af lokal, hållits tillgängliga för klubbmedlemmarna:
Photografische Mitteilungen
Photografische Rundschau
Photografische Correspondenz
Das Atelier des Photographen
Photographische Centralblatt
Fotografisk Tidskrift och
Die Kunst in der Photographie
Under klubbåret har af Herr D. Nyblin hållits trenne föredrag, nemligen: den 9 November ”Om de perspektiviska förteckningarna”, den 1 Mars ”Om fotografi i naturliga färger”, samt den 10 Maj ”Om trefärgsfotografin”.
Fyra gemensamma utfärder har af klubben föranstaltats under året. Af dessa företogs den första den 29 November till stadens omgifningar för fotografering af ”den första snön”. I följd af den mindre gemensamma väderleken var deltagandet fåtaligt. Den derpåföljde som företogs den 20 Mars till Åggelby hade att uppvisa 20 deltagare. Den 29 Maj företogs sedvanlig vårutfärd, denna gång till Kopplosund med ångbåten Sandels, med 12 deltagare ombord. Slutligen företogs en
utfärd till Fölisön den 25 September.
Å vårutfärden den 29 Maj beslöts, att med bilder tagna vid detta tillfälle anordna en täflan å höstmötet i September, hvilken täflan dock af särskilda orsaker, uppskjöts till årsmötet i dag.
Klubbens tidskrift Fotografiskt Allehanda hade med 1903 års utgång afslutat sin första årgång. Sedan frågan, huruvida tidskriften kunde anses hafva fyllt ett verkligt behof, å möte den 12 Januari besvarats obetingadt jakande, i det att den åsikten allmänt gjorde sig gällande, att en periodiskt utkommande publikation vore ett kraftigt medel för höjandet af fotografins vackra konst, beslöt klubben, att Fotografiskt Allehanda äfven under år 1904 skulle utgifvas, och har
tidskriften sålunda från 1 Januari utkommit med ett häfte månatligen. Prenumerationsafgiften som tidigare utgjorde Fmk 6:- per årgång, höjdes sedan å möte den 5 Sept. 1903 till Fmk 10. Detta hufvudsakligast för att möjliggöra anställandet af en aflönad öfversättare och korrekturläsare. Denna sin länge närda önskan kunde klubben nu se uppfylld i det att klubben å
möte den 1 Mars beslöt anställa en person för det angifna ändamålet med en aflöning af Fmk 50 per häfte. Redigerandet af tidskriften som under föregående år hufvudsakligast skötts af klubbens ordförande, öfverflyttades derjemte enligt mötes-beslut den 5 April på en tremanna komité, som i samråd med styrelsen hade sig ombetrodt det med tidskriftens utgifvande förenade redaktionella arbetet.
Hvad det ekonomiska resultatet af tidskriften beträffar framgår detsamma ur den af klubbens kassör här framlagda tablån öfver tidskriftens utgifter och inkomster.
Äfven under detta klubbår har Herr Dan. Nyblin tvenne gånger förärat klubben Fmk 50 som pris för täflingsbilder med förut bestämdt motiv. Vid den första täflingen om dessa pris, som försiggick å Januari mötet, med motiv ”Julstämning” erhölls 1sta priset af Herr Jakobsson, 2dra och 3dje priset af Herr Lars Wiik. Den andra täflan, med motiv ”Snöväderstämning” försiggick i Februari, hvarvid priset tillföll Herr Jakobsson. Slutligen hade å April mötet anordnats en täflan med bilder med motiv efter eget val, till prisbelönande hvaraf klubben anslagit ett belopp af Fmk 20. Härvid tillerkändes 1sta priset Herr Jakobsson, 2dra priset Herr Spjut och tredje priset Timiriasew.
Mötena hafva i allmänhet afslutats med förevisande af skioptikonbilder af älder och nyare datum. Sålunda ha bilder förevisats den 1 December (af Herr Ivanoff), den 12 Januari, den 2 Februari (af Herr Schohin), den 1 Mars, 5 April och 10 Maj. Dervid kan antecknas, att Herr Schohin haft vänligheten öka klubbens samlingar med ett 50 tal af honom förfärdigade skioptikonbilder.
Tiden för inlemnande af bilder till klubbens pristäflan för året utgick den 15 Oktober. Till denna hade inlemnats inalles 21 kollektioner, och finnas samtliga i täflan deltagande arbeten under aftonen utställda i mötes lokalen. Resultatet af täflan kommer senare under kvällens lopp att meddelas, sedan prisjuryns protokoll blifvit uppläst.
Klubbens kassaställning framgår ur den af skattmästaren utarbetade tablån öfver klubbens inkomster och utgifter.
Slutligen ber styrelsen till alla dem, som i ett eller annat afseende bidragit till underlättande af styrelsens arbete, hvarigenom klubbens sträfvanden befrämjats, få frambära sitt varma tack.
H:fors den 22 Oktober 1904.
Bestyrelsen.


Revisionsberättelse.
Undertecknade utsedda revisorer hafva värkställt granskningen af Fotografiamatörklubbens räkenskaper för klubbåret 1904 och funnit:
att de i bestyrelsens årsberättelse ingående uppgifterna och beloppen uti de af skattmästaren bifogade tablåerna öfverensstämma med klubbens böcker.
På grund af det ofvansagda föreslå vi att klubbens styrelse beviljas full ansvarsfrihet för sagda år.
Helsingfors, den 22 Oktober 1904.
K.G. Forssell W. Schohin


Fotografiamatörklubben i Helsingfors.
A.B. Finska Fotografiska Magasinet f.d. Daniel Nyblin ber att till Klubben få återlämna det af Klubbens kassör till bolaget inbetalta hyresbeloppet för Klubbens lokal med afdrag likväl af för Herr Nyblin till Fotografiskt Allehanda utbetald annonsafgift Fmk 64:- samt för Klubbens tidskrifter Fmk 96:50. Den återstående summan Fmk 169:50 bifogas. Emedan bolaget disponerar lokalen Fabiansgatan 31 endast till 1sta juni 1905 är det för oss icke möjligt att efter sagda tid upplåta lokalen åt Klubben. Intill dess står lokalen kostnadsfritt till Klubbens förfogande, men bör Klubben då själf bekosta sina tidskrifter.

Högaktningsfullt
A.B. Finska Fotografiska Magasinet f.d. Daniel Nyblin
C.E. Holmberg


Till Fotografiamatörklubben i Helsingfors.
Ett oskick, som insmugit sig vid Amatörklubbens täflingar är, att en och samma person deltager i samma täflingskategori med två eller flera till utförandet lika bildkollektioner.
Förkastligheten af detta tillvägagående – hvilket visserligen icke kan betecknas såsom olagligt, men så mycket mera olägligt och inhumant mot medtäflande – är påtalig, ty, då som nämnt bildernas jämbördighet är vådan att juryn icke kan skilja dem emellan, är det äfven för juryn omöjligt att eventuelt gifva den ena kollektionen pris framför den andra. Ock, om vi t.ex.
förutsätta att en framstående täflande deltager med flera kollektioner under olika motto och alla dessa äro lika och värda t.ex. första pris, huru skall juryn då förfara? Skall den på höft taga en kollektion ur högen och gifva den första pris, en annan andra pris o.s.v.?
Eller skall juryn på grund af bildernas likhet utan vidare anse alla kollektionerna såsom en och tilldela dem endast ett gemensamt pris? I senare fallet kunde juryn ju dock misstaga sig på upphofsmannens person.
Förfar juryn däremot på det förstnämda sättet, d.v.s. tilldelar samma täflande för likartade bilder flera eller alla pris, så vore detta ju en skriande orättvisa mot öfriga täflande, och detta vore äfven ett förfarande, som snart skulle göra hvarje täfling omöjlig, ty en framstående amatör kunde då roa sig med att vid alla täflingar taga alla pris. Mot detta oskick måste därför sättas en damm, ty detta fiskande i grumligt vatten gör nyttan af täflingar mycket problematisk. Jag vågar därför föreslå, att Amatörklubben ville fatta det beslut, att ingen täflande får i täflan om Klubbens pris deltaga med mera än en kollektion bilder utförda efter samma fotografiska metod. Samma person skulle sålunda icke kunna deltaga med mera än en kollektion celloidinbilder, men väl skulle han därutöfver kunna täfla med t.ex. bromsilfver, pigment, gummitryck, förstoringar, skioptikon eller stereoskopbilder et.c.
Då jag engång är inne på förslagens väg vill jag tillika föreslå, att hvarje kategorisering af täflingsbilderna skulle slopas, men att juryn i stället skulle ega rätt att utdela flera första, andra etc. pris efter dess uppfattning af bildernas värde.
Helsingfors den 21 okt. 1904.
Daniel Nyblin


Protokoll.
Prisjuryn vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors täflan 1904 Hrr Otto Johansson, W. Schohin och Daniel Nyblin sammanträdde onsdagen den 19e oktober för granskning af de till täflingen inlämnade bildkollektionerna.

§ 1 Till ordförande utsågs Herr Otto Johansson, till sekreterare undertecknad Nyblin.

§ 2 Till täflingen hade inlämnats 21 kollektioner bilder, af hvilka 8 täflande i första kategorin (direkttagna bilder), 3 i andra (förstoringar), 6 i tredje (diapositiv och skioptikonbilder), 2 i fjärde (stereoskopbilder) och 1 i femte (pigmenttryck). Dessutom hade inlämnats 4 stora inramade bilder, af hvilka tvänne vore gummitryck och tvänne koltryck. Då dessa bilder emellertid vore försedda med den täflandes namn, och ej, såsom täflingsreglerna föreskrifva, anonyma, måste de från täflingen uteslutas.

§ 3 I första kategorin deltogo följande märken:
”Ett försök” med 5
”Rolle” med 12
”Lux” med 6
”S” med 5
”Bäcken etc” med 5
”jS” med 9 och
”Torsten” med 6 bilder.
Synbarligen vore bildkollektionerna ”Ett försök” och ”S” utförda af samma hand, ty såväl vore motiven delvis desamma som ock utförandet aldeles lika, och då auktorn med berömvärd urskiljning fördelat endel goda och endel mindre goda bilder till hvardera kollektionen, och då det af dessa oraker var för juryn omöjligt att finna någon skilnad mellan ”Ett försök” och ”S”, så beslöts enhälligt att sammanslå dessa båda kollektioner och tilldela dem första pris.
Andra pris gafs ”jS”. Denna kollektion hade vunnit betydligt i värde om fyra af bilderna utelämnats.
Tredje pris erhöll märket ”Torsten”. Bilderna vore emellertid genomsnittligt något svaga.

§ 4 I andra kategorin deltogo trenne täflande:
”Ester” med 7
”Bromidium” med 2 och
”Hastvärk” med 2 bilder.
Första priset tilldelades ”Ester”, andra priset ”Hastvärk”. Tredje priset utdelades icke.

§ 5 Till tredje kategorin hade följande bilder inlämnats:
”Nemo” 7 och
”Sex” 6 st fönsterbilder, samt
”Fem blå” 5
”Prick” 5
”100” 5 och
”Diop” 6 st skioptikonbilder.
Bland dessa täflingsbilder funnos i hvarje kollektion utmärkta, men äfven dåliga bilder. Juryn anser sig emellertid icke böra framställa en detaljerad kritik. Första priset utdelades icke; andra priset erhöll märket ”Sex” och tredje priset märket ”100”.

§ 6 Stereoskopbilder (kategori IV) hade inlämnats af märkena:
”Alltid med på ett hörn” 6 st och af
”Nodsu” 12 st.
Oaktadt berättigande anmärkningar kunde göras mot hvardera dessa kollektioner tillerkändes ”Alltid med på ett hörn” andra pris och ”Nodsu” tredje pris. Första priset utdelades icke.

§ 7 I femte kategorin kunde icke något pris utgifvas.

§ 8 På grund af de stora förtjenster de bilder uppvisade, hvilka måste utelämnas från täflingen emedan de vore försedda med upphofsmannens namn, beslöt juryn enhälligt att tilldela denna – Herr W. Jakobsson, H.fors – ett hederspris i form af diplom jämte silfverjetong.

§ 9 Vid namnsedlarnas öppnande visade sig märkena:
”Ett försök” och ”S” vara Herr Lars Wiik, H.fors
”jS” Herr J. Schalin, Åbo
”Torsten” Herr T. Ström, Yxpila
”Ester” Herr A. Faltin, H.fors
”Hastvärk” Herr K.G. Forsell, H.fors
”Sex” Herr Lars Wiik, H.fors
”100” Herr W. Jakobsson, H.fors
”Alltid med på ett hörn” Herr Lars Wiik, H.fors
”Nodsu” Herr B. Lundström, Åbo.

Helsingfors den 19de okt. 1904.
Daniel Nyblin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens styrelsesammanträde måndagen den 31 Oktober 1904. Närvarande Herrar Otto Johansson, G. Engström, E. Lindholm, L. Wiik och K.G. Forssen.

§ 1 Vid fördelandet af de särskilda funktionerna inom styrelsen utsågs till ordförande Herr Otto Johansson, till kassör Herr G.Engström, till bibliotekarie Herr E. Lindholm, till materialförvaltare Herr L. Wiik samt till sekreterare undertecknad Forssell.

§ 2 Då Aktiebolaget Finska Fotografiska magasinet f.d. Daniel Nyblin, genom att till klubben återbära det för klubbens samlingslokal, med den tidigare innehafvaren af affären öfverenskomna hyresbeloppet, gratis upplåtit denna lokal åt klubben, beslöts att genom en deputation, bestående af Herrar Johansson och Engström, till ofvannämnda bolag frambära klubbens tacksägelse samt tillika då framhålla att ehuru det samma erbjudit att till hyresårets slut afgiftsfritt åt klubben upplåta den härintills begagnade samlingslokalen, klubben dock, på det att ej bolaget blefve betungadt med afgifterna för belysning, städning etc., beslutat gå i författning om anskaffande af en annan lämplig och centralt belägen lokal där densamma finge sammanträda äfvensom inrymma sitt bibliotek.

§ 3 Beslöts att klubbens nästa månadsmöte skulle försiggå tisdagen den 8 November.

In fidem:
K.G. Forssen


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 8 November 1904 kl. ½8 e.m. Närvarande: Herrar Johansson, Engström, Lindholm, Schohin, Mellenius, D. Nyblin, G. Nyblin, Jakobsson, Timiriasew, Englund, Podvorsky, L. Wiik, K. Wiik, Aschan och Forssén.

§ 1 Före de egentliga mötesförhandlingarna vidtogo meddelade Herr Johansson att Styrelsen enligt deras mötesprotokoll inom sig fördelat de särskilda funktionerna sålunda att Herr Otto Johansson fungerar såsom ordförande, G. Engström såsom skattmästare, E. Lindholm såsom bibliotekarie, L. Wiik såsom materialförvaltare, K.G. Forssen såsom sekreterare. Vidare meddelade Herr Johansson att styrelsen genom en deputation bestående af Herrar Johansson och Engström till A.B. Finska Fotografiska Magasinet f.d. Daniel Nyblin framfört klubbens tack för bolagets generositet att gratis upplåta samlingslokal åt klubben.

§ 2 Protokollet från årsmötet den 22 Oktober upplästes och framhöll Herr D. Nyblin med anledning af detsamma att klubben redan tidigare beslutat den nu ifrågasatta allmänna utställningen.
Ordföranden upplyste att detta beslut gällt en utställning under år 1904, hvilket beslut dock af särskilda orsaker fått förfalla. Då Herr Nyblins anmärkningar mot protokollet ej föranledde till någon ändring förklarades detsamma justeradt.

§ 3 Till medlem i klubben inballoterades enhälligt snörmakaren Harald Rosenberg.

§ 4 Ordföranden Herr Johansson uppmärksamgjorde klubbmedlemmarna på den inbjudning till täflan hvilken utsändts af Wasa amatörfotografiklubb om att anmälningstiden utgår den 20 November.

§ 5 Upptogs frågan om anskaffande af en ny samlingslokal för klubben och upplyste ordföranden att en sådan erbjudits afgiftsfritt å Hotel Kämp. Efter en kortare diskussion enades klubben om att med tacksamhet emottaga detta erbjudande.

§ 6 Genom ordföranden meddelade bibliotekarien att han komme att utlämna boklån hvarje måndag kl. 6-7 e.m. samt att han dessutom är villig i sådant afseende stå klubbmedlemmarna till tjänst äfven å andra tider hvarvid dock särskild öfverenskommelse bör träffas. Vid genomgående af biblioteket har bibliotekarien funnit att flere böcker äfvensom enskilda häften af tidskrifter saknas och anhöll han därför att klubbens medlemmar med första ville återställa alla lån. I sammanhang
härmed framhöll Herr D. Nyblin att enskilda häften af tidskrifter ej borde utlånas på det att klubben ej jämt och ständigt behöfde, före inbindningen, komplettera de särskilda tidskrifterna.
Klubben ansåg dock att ifrågavarande olägenhet blefve afhjälpt då bibliotekarien nu åtagit sig att å en bestämd tid utlämna lån och beslöts tillika på förslag af Herr Podvorsky att enskilda häften af tidskrifter finge utlånas på högst en veckas tid.

§ 7 Upptogs till behandling det af Herr Daniel Nyblin till årsmötet inlämnade förslaget om att en och samma person finge täfla med endast en kollektion bilder samt att all kategorisering af bilder borde bortfalla. Före det diskussionen härom vidtog påpekade Herr Daniel Nyblin att de s.k. allmänna utställningarna och täflingarna ej borde anordnas hvarje år i det han ansåg att sådana utställningar skulle omfattas med större intresse om desamma anordnades med ett längre tidsmellanrum (häri inbegreps dock ej klubbens sedvanliga täflingar).
Då första momentet af Herr Nyblins förslag redan blifvit afgjordt enl. årsmöteprotokollet 12 § behandlades nu det andra momentet af förslaget. Angående detta hade styrelsen ålagts att inkomma med yttrande och ansåg densamma att Hr Nyblins förslag hade göra skäl för sig. Efter det Hr Nyblin närmare motiverat sitt förslag beslöt klubben efter en lifligare diskussion att all kategorisering skulle bortfalla och den täflande finge inlämna endast en kollektion bilder innehållande ett obegränsadt antal, hvilka dock borde bedömas kollektionsvis.

§ 8 På förslag af Herr Lars Wiik beslöts att anordna en utfärd ”den första snön” och öfverlämnades åt klubbens sedvanliga utfärdskomité, Hrr Jakobsson, L. Wiik och Podvorsky att i och för beslutets realiserande vidtaga nödiga mått och steg.

§ 9 Efter det skioptikonbilder såväl från senaste täfling som äfven äldre sådana förevisats aflsutades mötet med en gemensam sexa med därpå följande animeradt samkväm.

In fidem:
K.G. Forssell


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 6 Dec. 1904 kl. ½8 e.m.
Närvarande: Forssell, Engström, Wiik, Lindholm, Timiriasew, Jakobsson, Rosenberg, Spjut, D. Nyblin, G. Nyblin, Schohin, Hirn, Holm, Podvorsky, Englund och Lindbohm.

På grund af ordförandens frånvaro öppnades mötet af sekreteraren Forssell och fördes protokollet af undertecknad Lindholm.

§ 1 Protokollet från klubbens senaste möte upplästes och godkändes utan anmärkning.

§ 2 Upplästes en skrifvelse från firman C.P. Goerz, hvari nämnda firma förklarar att densamma icke kommer att annonsera i klubbens tidskrift då denna utgår endast i 300 exemplar.

§ 3 Ordföranden upplyste om att man från England hos Herr D. Nyblin, anhållit om att erhålla skioptikon bilder att användas vid föredrag om Finland, men Herr Nyblin vände sig till klubben, och har styrelsen, då bland klubbens samlingar funnit endast en lämplig bild, från folkupplysningssällskapet anskaffat 34 bilder, och har genom Herr P.G. Fager klubben fått mottaga tacksägelse för dessa bilder.

§ 4 Ordföranden upplyste om att vidtagit åtgärd för att i december månads nummer af tidskriften skulle ingå en prenumerationsanmälan för kommande år och tillfrågade klubben godkände denna åtgärd. Styrelsens åtgöranden i saken godkändes och beslöts sålunda att tidskriften kommer att utgifvas äfven under kommande år.

§ 5 Efter det ordföranden uppläst ett humoristiskt referat från klubbens utfärd söndagen den 27 November upplyste Herr Wiik att utfärdskomittén fått vidkännas öfverhöfvan stora utgifter för denna utfärd enär densamma vunnit så liten anslutning. Herr D. Nyblins förslag, att vid följande utfärder en anteckningslista skulle framläggas samt att anteckning å densamma vore bindande vid fördelning af utgifterna godkändes. På förslag af Herr D. Nyblin beslöt klubben att med Fmk 10:- bidraga för täckande af omkostnaderna vid senaste utfärd.

§ 6 Herr Wiik upplyste om att han vidtagit anstalter för utsändande af en vandringsportfölj No 2 och uppmanade klubbens medlemmar att till densamma inlämna bilder.

§ 7 Herr Schohin föreslog att frågan om kategorisering af bilder åter skulle upptagas till behandling och föreslog att bilderna skulle indelas i tre kategorier: skioptikon, stereoskop och öfriga slag. – Herr D. Nyblin protesterade mot ett framkommet påstående att han skulle frångått sin åsigt om slopandet af alla kategorier; ansåg att kategorisering möjligen kunde förekomma i afseende å mer eller mindre försigkomna fotografer. Yngre fotografer nu lärlingar kunde särskiljas från äldre.
Herr Nyblin ansåg att ingen skilnad emellan yrkesfotografer och amatörer behöfde ifrågkomma då han ansåg att amatörer fullt kunde mäta sig med yrkesfotografer. Herr Wiik åter hämtade sitt tidigare förslag att intet minimi antal bilder skulle fixeras och föreslog att vid nästa täflan ett försök skulle göras utan kategorier och fixeradt antal bilder. – Herr Nyblin ansåg att om endast en bild skulle få inlämnas det vore svårt för en prisjury att bedömma emedan en ”klåpare” tillfälligtvis kunde lyckas få en god bild; anförde ett exempel om ett fall då en person inlämnat blott en bild och fått pris, emedan bilderna måste bedömmas kollektionsvis, och andra som exempelvis haft 5 goda och 5 mindre goda icke kunde få pris. Frågan föranledde en längre diskussion som resulterade i beslutet att ett försök skulle göras vid nästa täflan hvarvid all
kategorisering skulle bortfalla och intet bestämt antal bilder skulle fixeras.

§ 8 Herr D. Nyblin höll ett med intresse åhördt föredrag om brännviddens betydelse inom fotografin.

§ 9 Efter det skioptikonbilder, bl.a. från senaste utfärd förevisats, afslutades mötet med gemensam sexa.

In fidem:
Einar Lindholm


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors utfärd för fotografering af ”första snön”
den 27 November anno 1904.

I enlighet med advisbref kringsända den 26 och mundtliga telefonsamtal samma dag samlades
deltagarna på morgonen den 27 kl. 10 fm. vid Arkadiateatern. Å theaterns svala och luftiga
veranda relaterade en af de tre kommitterade det arbete kommitteen nedlagt i och för dagens
utfärd. ”Herr Lars Wiik från Helsingfors hade planlagt utfärden till Hoplaks & Sockenbacka. Herr
Walter Jakobsson äfven från Helsingfors hade sändts ut en vecka förut till de naturskönaste
ställen i närheten af ofvannämnda platser för att taga en serie bilder. Dessa bilder fördelades
sedan i form af kol-, gummi- & platinatryck den församlade utfärdskommittéen som med stöd af
bilderna bestämde marschrutten. Endast bilderna gjordes ingen annan anmärkning, än att dess
vore okartonnerade och ej heller inramade. Herr Anton Podvorsky från Helsingfors hade sist och
slutligen burit dagens tunga i form af advisering, anskaffande af hästar och åkdon, mat, vackert
väder etc.”
Sedan berättelsen granskats uttalade herr Einar Lindholm på Styrelsen, Klubben och Egna
vägnar ett hjärtligt tack till den ”gamla, beprövade utfärdskommittéen”.
Efter det alla samlats och man intagit kaffe och ett parti morgonbiljard i Arkadien anträddes
färden.
Vädret var det härligaste, temperaturen väl låg men motverkades all stelnad genom att deltagarna
nu och då togo sig en galoppad efter åkdonet. För öfrigt hade Spårvägsbolaget eftertänksamt nog
försett släden med fällar och filtar i parti.
Varo vi så framme i Hoplaks hvarvid frukost intogs å Österbergs, enligt Hoplaks förhållanden,
1sta klass Café.
Vi förbigå med tystnad ”helan” och öfriga fosterländska sånger, biffstekarna och den ur Frapin
flaska serverade bond-tutings-konjaken, och annotera att en pristäflan för den vid utfärden af
matbordet bäst tagna bilden utlystes. Ett penningepris som, om den prisbelönade önskar bibehålla
sina amatörrättigheter bör utbytas mot varor utfästes. Till att prisbedöma bilderna utsågs en
prisnämnd bestående af Herrar: Anton Podvorsky, Einar Lindholm och Lars Wiik. Resultatet
skulle kungöras på nästa ordinarie månadsmöte.
På förslag af Herr Engström beslöts, att ur klubbens kassa eller af de medlemmar som föredrogo
en varm sång som N-roff, skrufparti som Mel–us eller Hosiannah som handlanden S-t till hvilka
vi uppringt innan färden anträddes, uttaxera en afgift af minimum Fmk 10:-, ty som åtgärden
motiverades: Utfärdskommitten kunde ej anses behöfva stå en risk af ca 10:- mark per man för
hästar o.dyl. då klubbens öfriga medlemmar voro så förban. slattriga o.s.v. o.s.v.
Efter en liflig diskussion antogs förslaget med aklamation.
Att ej ”glömma bort” saken utsågs herr Engström.
Den egentliga utflykten börjades nu. I närheten af Kröckels bryggeri (hvarest Herr Müller i
förbigående sagt inbjöd på öl) funnos utmärkta motiv. Rimfrost på träd och buskar, snö i klumpar
på granarna, porlande bäckar och lutande gärdesgårdar, ja kort och godt sagdt, dagen var den
mäst lämpliga.
Man enades om, att vädre var fullt jämförligt med det på utfärden till Kervo, men det vi i Kervo
saknade fanns här i 100 tal, nemligen motiv. Ja utmärkta motiv funnos verkligen, så att till och
med Podvorsky, som vanligen endast medtager kamera för att visa den ”sista” och ”bästa”
modellen, fann sig föranlåten att förstöra 3 rullor films och en massa plåtar, och från alla håll
hördes ropen ”plåtarna äro slut”, ”Jag har endast en plåt kvar”, ”den som bara hade plåtar med
sig” o.s.v. o.s.v.
Sent omsider då det redan började skymma anträdde man återfärden under muntert glam. Den
ena undersköna sången aflöste den andra och endräkt och samförstånd var rådande inom
Fotografi Amatörklubben i Helsingfors.
Ett olyckstillbud som kunnat hafva vidtgående följder inträffade i det Herr Podvorsky gjorde en
pirouett ur släden och efter en par öfverhalningar med betänklig slagsida på nytt slöt sig till
sällskapet
”då tänkte vi, att ondt som godt”
”är fotografens lefnadslott”
”och därför säkrast är och bäst”
”att utan släde utan häst”
”på Kämp och Socis vara gäst.”

Förutom Utfärdskommitten voro deltagarna i möten undertecknade:


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens ordinarie månads möte å Hotel Kämp tisdagen den 3 Januari 1905 kl. ½8 e.m.
Närvarande: Herrar Johansson, L. Wiik, Engström, Lindholm, Forssen, Podvorsky, Timiriasew, Englund, Jakobsson, K.Wiik, Timper och Juslén.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet med en önskan om ”ett godt nytt år”.

§ 2 Föregående mötets protokoll upplästes och justerades.

§ 3 Upptogs frågan nu på hvilket sätt klubben skulle ersätta Svenska folkupplysnings sällskapet för de skioptikon plåtar, hvilka klubben erhållit af detsamma och hvilka afsänts till England att användas vid föredragen om vårt land. Då folkupplysningssällskapet var villigt mottaga andra lanternbilder i utbyte framställde ordföranden en anhållan till klubbens medlemmar att de skulle ställa goda och lämpliga negativ till klubbens disposition i och för förfärdigande af erforderligt
antal lanternplåtar.

§ 4 Mötet afslutades med förevisning af nya skioptikonbilder varefter gemensam sexa afåts.

In fidem:
K. G. Forssen


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 7 Februari 1905.
Närvarande Hrr. Engström, L. Wiik, Lindholm, Forssen, K. Wiik, Rosenberg, Jakobsson, Hambom, Podvorsky, Lindholm, Aschan, D. Nyblin, G. Nyblin, Spjut, Schohin, Holm, Lindroth, Englund, Walter och Brandt.
På grund af ordförandens frånvaro öppnades mötet af sekreteraren Forssell och fördes protokollet af underteckand.

§ 1 Föregående mötets protokoll upplästes och granskades.

§ 2 Upptogs till behandling frågan om den vid ett tidigare möte beslutna andra allmänna fotografiska utställningen instundande höst. För anordnandet af densamma utsågs en komité bestående af herrar Otto Johansson, G. Engström, W. Schohin, W.Jakobsson och E. Lindholm och ägde densamma rätt att efter eget godtfinnande anordna utställningen, dock enligt samma principer som senaste utställning.

§ 3 Herr L. Wiik uppmanade klubbens medlemmar att inlämna bilder till den nya vandrings portföljen No 2.

§ 4 Materialförvaltaren L. Wiik upplyste med anledning af en af Herr D. Nyblin gjord förfrågan, att asken för klubbens skioptikonplåtar beställts och hoppades han att till nästa möte klubbens samtliga plåtar skulle vara numrerade och registrerade.

§ 5 Mötet afslutades med förevisande af delvis nya skioptikonbilder, hvarefter gemensam sexa afåts.

In fidem:
Einar Lindholm


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens stryrelsemöte den 16 Februari 1905 kl. 8 e.m.

§ 1 Närvarande voro: ordf. Johansson, Lars Wiik, Einar Lindholm samt undertecknad som förde protokollet.

§ 2 Frågan om den tillernade allmänna Utställningen i höst skulle arrangeras genom samarbete med Finska Fotograferanasförbund, eller om klubben skulle gå samma väg som sednast att ej inbjuda någon kollektivt utan sända cirkulär med vänlig inbjudan till deltagande till alla fotografer och amatörer hvars adresser äro kända.
Efter en liflig diskussion och skedd omröstning beslöts att klubben skulle arrangera nämnda utställning under samma principer som sednast och lämnades frågan i detta skede
Utställningskomitén till efterrättelse.

G. Engström


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp den 7 Mars 1905.
Närvarande: Hrr Johansson, Engström, L. Wiik, Lindholm, Forssell, Mellenius, Jacobsson, Englund, Hirn, Podvorsky, D.Nyblin, Schohin, Timiriasew, Holm, Timper, Walter och K. Wiik.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och justerades.

§ 2 Till nya medlemmar inballoterades: Gymnastikläraren Jarl Jacobsson, Byggmästaren E. Ahlstedt, Kontoristen Arthur Faltin och Kemigrafen Karl Nordblad.

§ 3 Beslöts arrangera en vårutfärd hvilken skulle försiggå lördagen den 25 Mars till Sockenbacka station. Skulle vädret då vara olämpligt skulle utfärden uppskjutas till följande dag och uppdrogs åt klubbens traditionella utfärdskomité, förstärkt med Hrr. Mellenius och Lindholm, att anordna utfärden till hvilken bindande teckning borde vara slutförd senast tre dagar tidigare.

§ 4 Såsom medlem i utställningskomitén, anmälte ordföranden nu att komiten sammanträdt och upplästes § 2 af protokollet. Upplyste om att Ateneum stora sal är upptagen för hela återstående delen av året fr.o.m. September, men ledig från Januari 1906. Med anledning häraf föreslog Herr D. Nyblin att utställningen skulle försiggå under tiden Mars – Maj. Förslaget vann understöd och uppdrogs åt komiten att bestämma tiden för utställningen, hvilken dock ej skulle försiggå senare än i Maj månad.

§ 5 På ordförandens förslag beslöts att åt nya abonenter å Fotografiskt Allehanda, hvilka genom medlemmar i klubben skulle erhållas, gratis skulle utdelas 1903 års årgång af tidskriften. Likaså beslöts att åt närvarande medlemmar såsom premie gratis utdela 1902 års årgång, hvilken finge afhämtas från biblioteket.

§ 6 Herr Nyblin relaterade om en olyckshändelse med explosivt magnesiumpulver och framhöll att denna inträffat uteslutande på grund af ren oförsiktighet och således ej bör afhålla amatörer från användande af magnesiumpulver.

§ 7 Herr Schohin beskref en apparat för bestämmande af hastigheten hos momenttillslutare.

§ 8 Herr Jacobsson beskref om förfarandet vid tillvärkande af skioptikon bilder, hvilka ses stereoskopiskt (Pezon).

§ 9 Herr Hirn demonstrerade ett af honom konstrueradt och användt hopslagbart och transportabelt mörkrum.

§ 10
Sedan ett antal skioptikonbilder förevisats afslutades mötet med gemensam sexa.

In fidem:
K.G. Forssell


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens ordinarie månadsmöte tisdagen den 4 April 1905 å Hotel Kämp.
Närvarande: Hrr Johansson, Lindholm, L. Wiik, Engström, Jacobsson, Schohin, Rosenbröijer, v.Wendt, Nikiforow, Spjut, K. Wiik, Mellenius, Podvorsky, Englund, Lindbohm, Holm, Timper, Timiriasew och undertecknad Forssell.

§ 1 Föregående mötes protokoll upplästes och justerades.

§ 2 Ordföranden relaterade i korthet om den utfärd klubben den 25 Mars företagit till Sockenbacka station.

§ 3 Diskuterades om en lärokurs för amatörer. Mötet enades om att en kurs för nybörjare skulle anordnas och beslöts att söka s.s. lärare engagera någon mera försigkommen klubbmedlem. Afgiften bestämdes till Fmk 10:-. Uppdrogs åt styrelsen att vidtaga närmare åtgärder i saken.

§ 4 Diskuterades om klubbens sedvanliga oktober täflan, öppen för alla landets amatörer, och beslöts att utsända inbjudningscirkulär i och för denna täflan. Vid prisbelöningen skulle pris af tre skilda värden utdelas, dock sålunda att flere första, andra o.s.v. pris kunde utdelas hvarvid det första priset skulle åtföljas af jeton.

§ 5 På grund af Fotogr. Rundschau o. Fotogr. Centralblatt sammanslagits till en tidskrift uppdrogs åt styrelsen att vidtaga sådan åtgärd att klubben skulle erhålla denna tidskrift. Herr Podvorsky meddelade att klubben af honom för nästa år erhåller Fotografisk tidskrift.

§ 6 Herr Schohin demonstrerade den af honom vid senaste möte omnämnda apparaten för bestämmande af hastigheten hos momentslutare. Klubben enades om att anskaffa en liknande apparat hvilken klubbmedlemmarna vid förefallande behof kunde få använda. Vidare beskref Hrr. Schohin arbetsförfarandet vid Hochheimers gummitryckpapper.

§ 7 Doktor von Wendt höll ett med intresse åhördt föredrag om den bärgsbestigning han företagit å Monte-Rosa. Föredraget belystes med en mängd lyckade skioptikonbilder. Efter det ordföranden till Dr. v. Wendt framfördt klubbens tack afslutades mötet.

In fidem:
K.G. Forssell


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens styrelse sammanträde tisdagen den 11 April 1905 kl.½8 e.m.
Närvarande: Hrr Johansson, Lindbohm, Wiik och Forssell.

§ 1 Uppsattes bilagda förslag till cirkulär för inbjudning till klubbens täflan vid årsmötet.

§ 2 Beträffande klubbens undervisningskurs för nybörjare meddelade ordföranden att A.B. Daniel Nyblins atelier icke kan erhållas före juni månad hvarför beslöts att styrelsen skulle söka erhålla någon annan atelier och uppdrogos åt undertecknad att söka anskaffa lämplig atelier hvarest undervisningskurser kunde anordnas.

In fidem:
K.G. Forssell


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 9 Maj 1905 kl. 8 e.m.
Närvarande: Hrr Johansson, Lindholm, Engström, Wiik, Forssell, Spjut, Podvorsky, Schohin, D. Nyblin, Timiriasew, Englund, Nikiforow, K. Wiik, Forsström, W. Jakobsson, J. Jacobsson, Lindroth, Mellenius, Rosenberg, Timper, Juslén, Aschan samt såsom inbjudne gäster Doktor ? och fotografen Törslöv.

§ 1 För att tillmötesgå de inbjudne gästerna beslöts att senare upptaga till behandling de löpande ärendena och anmoda Herr D.Nyblin att genast afhålla ett utlofvat föredrag om tre färgs fotografin, fotografi i naturliga färger. Föredraget belystes med några bilder hvilka förevisades af en lärare från ryska gymnasiet.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes utan anmärkning.

§ 3 Ordföranden framförde klubbens tack till Herr Nyblin.

§ 4 Till ny medlem inballoterades Apotekaren Ernst Domander från Mäntyharju.

§ 5 Ordföranden meddelade att den undervisningskurs hvilken klubben beslutat anordna icke kunnat börjas af orsak att ingen lämplig lärare kunnat engageras tidigare än från Juni månad. Då klubben ansåg denna tidpunkt för sen beslöts låta denna fråga vara beroende af framtiden.

§ 6 Ordföranden meddelade att styrelsen i och för vårutfärden intagit förberedande åtgärder bl.a. underhandlat med rederiet för ång. Nyländska Skärgården hvilken mot en afgift af Mk 125:- kunder erhållas. Ordföranden föreslog att utfärden skulle företagas till Pörtö söndagen den 28 Maj kl. 9 f.m. och enades klubben härom samt valde till s.k. utfärdskomité Hrr Engström, Podvorsky och underteckand Forssell. Herr Spjut hade vänligheten erbjuda ett pris i värde uppgående till Fmk5:- för den bästa under utfärden tagna bild, samt af Herr Engström för enahanda ändamålet ett pris å 5:-.

§ 7 Efter en kortare diskussion enades klubben om att flytta sitt bibliotek till den af Finska A.B. Fotogr. mag. D. Nyblin erbjudna lokalen.

§ 8 Mötet afslutades efter det några skioptikonbilder förevisats.

In fidem:
K.G. Forssell


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 12 Sept. kl. ½8 e.m. [1905] Närvarande: Johansson, Engström, Forsell, Juslén, G. Nyblin, D. Nyblin, Spjut, Timiriasew, Mellenius, Hartelin, Rosenberg, Podvorsky, Englund, K. Wiik, Schohin, Lindbohm och Holm.

§ 1 Efter det ordföranden hälsat medlemmarna välkomna till det första mötet efter sommaren, upplästes och justerades protokollet från den 9 Maj.

§ 2 Ordföranden meddelade att Herr Nikiforow under utfärden den 28 Maj utom de tvänne pris som utlofvats af Herrar Spjut och Engström lofvat ett ytterligare pris till den privata täflan som skulle försiggå mellan bilder tagna af deltagarena i nämnda utfärd.

§ 3 Till nya medlemmar inballoterades Fotografen Arthur Laurent fr. Tammerfors och Farmaceuten Axel Byman fr. Helsingfors.

§ 4 Ordföranden erinrade om klubbens sedvanliga hösttäflan och uppläste det cirkulär som blifvit utsändt med anledning af denna täflan. Till prisjury för bedömmande af bilderna utsågos herrar Otto Johansson, D. Nyblin och W. Schohin. Årsmötet bestämdes att försiggå å Hotel Kämp lördagen den 21 Oktober.

§ 5 Ordföranden relaterade i korthet om vårutfärden den 28 Maj. I och för bedömning af bilderna vid den ofvannämnda privata täflan utsågs Herrar G. Nyblin, B. Juslén och Englund.

§ 6 Beslöts att anordna en höstutfärd söndagen den 1 Oktober.

§ 7 Ordföranden meddelade att klubben nu mottagit en beställd apparat för mätande af hastigheten hos momentslutare samt att denna utlånas åt klubbmedlemmar.

§ 8 Herr Podvorsky demonstrerade en ny s.k. Lucipereapparat 9×12 samt en ny sort i handeln utkomna planfilmer, hvilka i likhet med kodakfilmer kunna utbytas vid dagsljus.

§ 9 Prisjuryn meddelade resultatet af den privata täflan och tilldelades: för regnvädersbilder I priset varor för 5 mk, mottot ”Wellington” som befans vara Hr. Rosenberg, samt: för solskensbilder I priset varor för 5 mk, T (Herr Timiriasew), II priset en flaska med ”något drickbart” mottot ”Hydro”, Hr. Rosenberg.

§ 10
Med anledning af resultatet af täflan önskade Hrr D. Nyblin få erfara huruvida och sedan när yrkesfotografer äro berättigade att deltaga i klubbens täflingar och meddelade ordföranden med anledning häraf att ifrågavarande täflan var af privat natur ehuru prisbedömningen öfverlämnades åt klubben.

§ 11
Herr Engström meddelade att då få bilder inlämnats till klubbens vandringsportfölj No 2 och anmodade klubbmedlemmarna att fortast möjligt öka de inlämnade bildernas antal.

In fidem:
K.G. Forssell


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens årsmöte å Hotel Kämp lördagen den 21 Oktober 1905 kl. ½8 e.m. Närvarande Herrar: Johansson, Engström, Lindholm, Forssell, Schohin, W.Jakobsson, Timper, K. Wiik, Timiriasew, Holm, Spjut, Rosenberg, D. Nyblin, Faltin, Englund, Rosenbröijer, Juslén, Granholm, Lindroth, Aschan, Podvorsky, Salvén, Lindbohm.

§ 1 Föregående mötesprotokoll upplästes och justerades.

§ 2 Till nya medlemmar inballoterades Kontorist Nikolai Salvén, Fotograf Karl Klein och Markis H. de Prado.

§ 3 Ordföranden uppläste styrelsens för det gågna året årsberättelse äfvensom skattmästarens kassatablå och den af revisorerna afgifvna bärettelsen. Efter det styrelsen, för en stund afträdt och därefter inkallats, förklarade Herr Aschan å klubbens vägnar att styrelsen beviljats ansvarsfrihet.

§ 4 Medlemsafgiften för det kommande året fastställdes till Fmk 10:-

§ 5 På förslag till erhållande af den s.k. Schultenska medaljen, hvilket förslag enligt klubbens beslut bör uppgöras af revisorerna, uppförde af Hr Schohin Herr W. Jakobsson. Herr Jakobsson som den andre revisorn föreslog åter Herr Fritz Hirn. På förslag af särskilda klubbmedlemmar uppfördes s.s. kandidater Herrar Timiriasew och Podvorsky. Värkstäld omröstning utföll så att medaljen tilldelades Herr W. Jakobsson.

§ 6 Upplästes följande af styrelsen uppgjorda budgetförslag för kommande år…

Med anledning häraf föreslog Herr Aschan att annonskostnaderna skulle nedbringas på så sätt att klubbmedlemmarna skulle sammankallas till möte genom att hvarje medlem skulle tillsändas ett kallelsekort. Efter det ordföranden genom en tillfällig kalkyl påvisat att kostnaderna genom ett sådant förfarande ej kunde nedbringas, godkändes klubbens budget oförändrad.

§ 7 För året 1905 – 1906 faststäldes följande program
1) att klubbens möten skulle såsom hittills försiggå första tisdagen i hvarje månad, med undantag af sommarmånaderna.
2) anordnande af en undervisningskurs för mera försigkomna amatörer.
3) att föranstalta föredrag.
4) att realisera det tidigare fattade beslutet om anordnande af den andra allmänna finska fotografiska utställningen.

§ 8 Beslöts att prenumerera på följande tidskrifter:

Photographischen Mitteilungen
Photographische Rundschau
Photographische Correspondenz
Fotografisk Tidskrift
Die Kunst in der Photographie

uti vilken sistnämnda tidskrifts prenumerations afgift Herr W. Schohin lofvade bidraga med halfva kostnaden. Herr G.Engström erbjöd sig dessutom erlägga prenumerationsafgiften för Das Atelier des Photographen.

§ 9 Upplästes prisjuryns protokoll af den 16 Okt. 1905. Enligt densamma hade till täflan inlämnats 22 bildkollektioner. Prisbedömningen utföll sålunda att:
I pris tilldelades: märket ”Jag” Herr W. Jakobsson och märket ”Pigment” Herr N. Leibowitsch.
II pris tilldelades märket ”Fram”, Herr I. Timiriasew.
III priset tillföll: märket ”Fotosyntes”, Herr Konni Bergman, märket ”Björn”, Herr John Dalberg, märket ”Lux II”, Herr Karl E. Hirn.
Hedersomnämnande hade tilldelats följande personer Herr Torsten Ström, Fröken Hjördis Lind, Herr F. Omar-Ertman och Herr Fr. Englund.

§ 10
Skreds till val af styrelse för det kommande året. Innan valförättningen vidtog undanbad sig ordföranden Herr O. Johansson eventuellt återval, äfven så Herr G. Engström. Vid härefter företaget val tillföll de flästa rösterna Herrar K.G. Forssell, G.Engström, Einar Lindbohm, Walter Jakobsson och W. Schohin, hvilka sålunda utgöra klubbens styrelse för året 1905 – 1906. Till revisorer utsågos med aklamation Herrar Fr. Englund och W. Timiriasew.

§ 11
Mötet afslutades med gemensam sexa och därpå följande samkväm.

In fidem:
K.G. Forssell


Årsberättelse
angifven af Fotografiamatörklubbens i Helsingfors styrelse till klubbens årsmöte lördagen den 21 Oktober 1905.

Med i dag har klubbens sjuttonde värksamhetsår gått till ända och får styrelsen med anledning
däraf, innan densamma träder tillbaka, kasta ett kort återblick på klubbens värksamhet det nu
tilländalupna året.
Under året hafva i klubben inträdt 10 nya medlemmar mot 17 under föregående år. Antalet
afgångna medlemmar under samma tid är 19, hvarför medlemsantalet för närvarande utgör 79.
Att så många medlemmar under detta år afgått är beroende därpå att styrelsen beslutat ur
matrikeln afföra flere medlemmar, hvilka under flera års tid ej erlagt medlemsafgiften och deras
vistelseort är obekant.
Inbegripet årsmötet har klubben under året sammanträdt 9 gånger, såsom förut i regel den första
tisdagen i hvarje månad, med undantag af sommarmånaderna, under hvilka inga möten hållits.
Mötena hafva i medeltal varit besökta af 17 medlemmar – högsta antalet 22, lägsta antalet 12
medlemmar.
Till möteslokal har använts ett par rum, hvilka välvilligt för ändamålet upplåtits å Hotel Kämp.
Biblioteket åter har till den 1 Juni varit inrymdt uti den förra lokalen, men efter denna tid uti ett
rum, upplåtet af Akt. Bol. Finska Fotografiska Magasinet i deras lokal Fabiansgatan No 16.
Boklånens antal hafva under året varit 67 mot 103 under föregående år. Volymantalet, som
senaste år utgjorde 225 band, har ökats till 227. I och för utlåning från klubbens bibliotek har den
förändring vidtagits att lån af bibliotekarien utlämnas hvarje måndag kl. 6 – 7 e.m. samt dessutom
på tider som vid hvarje särskildt kan öfverenskommas med bibliotekarien.
Under året har klubben prenumererat på följande tidskrifter:
Photografische Mitteilungen
Photografische Rundschau
Photografische Correspondenz
Fotografisk Tidskrift och
Die Kunst in der Photographi
uti hvilken sistnämnda tidskrifts prenumerationskostnader Herr W. Schohin deltagit med hälften.
Dessutom hafva af klubbmedlemmarna följande tidskrifter ställts till medlemmarnas förfogande:
Das Atelier des Photographen, Apollo, och Photo-Revue. Af dessa har Das Atelier des
Photographen öfverlämnats till klubben af Herr G. Engström, hvilken äfven erlagt
prenumerationskostnaden för densamma.
Under året hafva tre föredrag hållits, nämligen den 16 December af Herr D. Nyblin om
”brännviddens betydelse”, den 4 April af Dr. G. von Wendt om hans bestigning af Mont Rose och
den 9 Maj af Herr D. Nyblin om ”fotografi i naturliga färger”. Dessutom hafva smärre
andraganden gjorts af Herrar D. Nyblin, W. Schohin, W. Jakobsson m.fl.
Klubben har under året företagit 4 utfärder i fotografiskt syfte, nämligen söndagen den 27
November för fotografering af ”den första snön”, den 25 Mars till Sockenbacka station samt den
28 Maj den sedvanliga vårutfärden med af klubben förhyrd ångbåt (Nyländska Skärgården) till
Pörtö och Löparö, och slutligen en höstutfärd till Djurgården.
Klubbens vandringsportfölj No 2 har under året utgifvits.
Klubbens organ Fotografiskt Allehanda har i likhet med föregående år utgifvits i medlet af hvarje
månad och har prenumerationspriset som förut varit Fmk 10:- Hvad det ekonomiska resultatet af
tidskriften vidkommer, framgår detsamma ur den af klubbens kassör framlagda tablån öfver
tidskriftens inkomster och utgifter.
Ett af Herr D. Nyblin framstäldt förslag om att en och samma person till klubbens täflingar finge
inlämna endast en kollektion bilder samt att all s.k. kategorisering skulle bortfalla och de
inlämnade bilderna bedömmas kollektionsvis, har å klubbens möten behandlats med det resultat
att en sådan bedömning första gången skulle iakttagas vid klubbens nu försiggångna täflan.
Till komitté medlemmar för den beslutna andra fotografiska utställningen, hvilken skall anordnas
våren 1906, hafva utsetts Herrar Otto Johansson, G. Engström, W. Schohin, W. Jakobsson och
Einar Lindholm.
Den af klubben beslutna lärokursen måste inhiberas på grund af att lämplig lärare ej kunde
engageras.
Bland de klubbmedlemmar, hvilka deltogo uti klubbens vårutfärd den 28 Maj anordnades en
privat pristäflan till hvilken pris skänktes af Herrar W. Spjut, G. Engström och A. Nikiforow
och blef klubben anmodad att utse prisjury för bedömande af de inlämnade
bilderna. Af prisjuryn bedömdes de inlämnade bilderna sålunda att inom kategorin:
regnvädersbilder första och enda priset tilldelades Herr H. Rosenberg; inom kategorin:
solskensbilder åter tillföll första priset Herr I. Timiriasew och det andra priset Herr H. Rosenberg.
Klubbens möten hafva i allmänhet afslutats med förevisning af skioptikonbilder af äldre och
nyare datum.
Tiden för inlämnandet af bilder till klubbens pristäflan för året utgick den 15 Oktober och har till
densamma inlämnats inalles 22 kollektioner. Resultatet af denna täflan kommer senare under
kvällens lopp att meddelas då prisjuryns protokoll uppläses.
Klubbens kassaställning framgår ur den af klubbens kassör utarbetade redovisningen öfver
klubbens inkomster och utgifter.
Till sist har styrelsen att få frambära sitt varma tack till alla dem som i ett eller annat afseende
bidragit till befrämjandet af klubbens sträfvanden och därigenom äfven underlättat styrelsens
uppgift och åliggande.


Revisionsberättelse för år 1905.

Underteckande utsedda vid årsmötet 1904 att värkställa granskning af fotografiamatörklubbens
räkenskaper för klubbåret 1905 har funnit, att de i bestyrelsens årsberättelse ingående uppgifterna
och beloppen uti de af skattmästaren bifogade tablåerna öfverensstämma med klubbens böcker.
På grund häraf föreslå vi att klubbens styrelse beviljas full ansvarsfrihet för sagda år.
Helsingfors 20 okt. 1905.
W. Schohin W. Jakobsson


Protokoll, fördt vid Prisjuryns för Fotografiamatörklubbens i Helsingfors pristäflan den 15 okt. 1905.

§ 1 Följande bildkollektioner hade inlämnats till täflan:
märke F 1:9 11 st. kartonerade bilder
Str 4 st. kartonerade bilder
Pax 16 st. kartonerade bilder
Björn 8 st. bilder (6 kartonerade, 2 inramade)
Amatör 1904 50 st. kartonerade bilder
Jag 6 st. kartonerade bilder
Exelsior 28 st. kartonerade bilder
3 st. bilder å glas
4 st. diapositiv
Sommar och vinter 6 st. kartonerade bilder
Viola 6 st. kartonerade bilder
Fotosyntes 12 st. kartonerade bilder
Hafvet 1 st. kartonerad bild
Lyra 9 st. okartonerade bilder
Lux 3 st. okartonerade bilder
Flora 9 st. okartonerade bilder
Amidol 7 st. kartonerade bilder
Turist 4 st. kartonerade bilder
6 st. okartonerade bilder
Spitzbube 10 st. kartonerade bilder
1832 5 st. kartonerade bilder
Pigment 5 st. inramade bilder under glas
Fram 10 st. stora kartonger med bilder
1 st. stor kartong med diapositiv
Lux II 20 st. skioptikonbilder
”8” 8 st. skioptikonbilder

Således inalles 22 bildkollektioner.

§ 2 Efter värkstäld granskning beslöt juryn tilldela märket
Jag 1sta priset
Pigment 1sta priset
Fram 2dra priset
Fotosyntes 3dje priset
Björn 3dje priset
Lux II 3dje priset

Märkena Str, Pax, F 1:9 och Viola erhöllo hedersomnämnande.

§ 3 Vid namnsedlarnas öppnande befanns märket
Jag vara herr W. Jakobsson
Pigment vara herr Nikolai Leibowitsch
Fram vara herr I. Timiriasew
Fotosyntes vara herr Konni Bergman
Björn vara herr John Dahlberg
Lux II vara herr Karl E. Hirn

Hedersomnämnande fingo herr Torsten Ström, fröken Hjördis Lindh, F. Omar-Ertman och Fritz Englund.
Som ett glädjande faktum vill juryn omnämna att i genomskärning flertalet af inlämnade bildkollektioner voro bättre än mången täflan tidigare haft att uppvisa. Dock funnos äfven tyvärr insända bilder, som måste klandras, insända som de voro okartonerade och oskurna samt dåligt kopierade och tonade. Deras antal voro denna gång större än härförut vid klubbens täflingar varit fallet. Måhända är klubbens beslut att slopa kategorisering äfvensom friheten med bildantalet orsak till att dessa för täflan mindre lämpliga bilder så rikhaltigt ingingo.

Helsingfors, den 16 oktober 1905.
Otto Johansson W. Schohin Daniel Nyblin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 21 November [1905] kl. ½8 e.m.
Närvarande: Herrar Engström, Lindholm, Schohin, Jakobsson, Forssen, Mellenius, Spjut, Salvén, Podvorsky, Timiriasew, Holm, Englund, Rosenberg, Hülphers, Juslen, Lindholm, Johansson.

§ 1 Före det mötesförhandlingarna vidtogo meddelade ordföranden Herr G. Engström att styrelsen innom sig fördelat de olika funktionerna sålunda att Herr G. Engström fungerar som ordförande, Herr K.G. Forssell som sekreterare, Herr E. Lindholm som skattmästare, Herr W. Jakobsson som bibliotekarie och Herr W. Schohin som materialförvaltare.

§ 2 Ordföranden framhöll att månadsmötet ej kunnat tidigare sammankallas dels på grund af inträffad ”storstrejk” dels tillföljd att den för klubbens möten använda lokalen ej kunnat erhållas.

§ 3 Ordföranden meddelade att justering af föregående mötesprotokoll ej kunde företagas på grund af att sekreteraren ej kunnat erhålla för protokollets slutliga redigerande erforderliga handlingar.

§ 4 Till ny medlem inballoterades ingeniör J.W. Jansson.

§ 5 Upptogs frågan om utgifvande af Fotografiskt Allehanda under instundande kalenderår. Efter det ordföranden upplyst att tidskriften lämnat så dåligt resultat att densamma för kommande år antaglingen skulle lämna ett deficit på o. 800 mark, enades klubben sedan frågan lifligt diskuterades, om att icke utgifva tidskriften under kommande år. Dock beslöt klubben att icke helt och hållet slopa tidskriften utan i mån af tillgång utgifva några tvångfria häften samt till julen 1906 ett rikt illustreradt häfte som skulle tillsaluhållas i bokhandeln.

§ 6 Beslöts företaga en utfärd till Dickursby söndagen den 3 Dec. och tillsattes för ändamålet en komité bestående af Herrar Holm, Englund, Rosenberg med Herr Spjut som supleant.

§ 7 På styrelsens förslag beslöts att framdeles annonsera om klubbens möten endast samma dag mötet försiggår.

§ 8 Ett af Herr Hülphers gjordt förslag om premiering af utom klubben stående amatörers bilder samt anordnande af fotografiska exkursioner till hvilka sådana amatörer skulle inbjudas bordlades till framtida möte.

§ 9 Efter det att antal intressanta skioptikonbilder förvisats af Herr W. Jakobsson afslutades mötet med gemensam sexa.

In fidem:
K.G. Federley


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 5 December 1905 kl. ½8 e.m.
Närvarande: Herrar Engström, Lindholm, Jakobsson, Schohin, Forsell, Rosenbröijer, Englund, D. Nyblin, Holm, K. Wiik, Jansson, Rosenberg och Spjut.

§ 1 Föregående mötes protokoll justerades.

§ 2 Ordföranden meddelade att den utfärd som bestämts försiggå den 3 Dec. på grund af otjänlig väderlek ej kunnat företagas.

§ 3 Ordföranden föreslog att den beslutna andra finska fotografiska utställningen skulle försiggå hösten 1906. Efter en liflig diskussion beslöts att den tillsatta komiten till yrkes- och amatörfotografer skulle utsända en förfrågan för att erfara huru stor anslutning kunde påräknas vid en sådan utställning. Svar borde ingå inom Januari månad.

§ 4 Ordföranden upplyste att klubben numera innehar en pokal afsedd att utgöra ett vandringspris och meddelade i korta drag huru denna pokal uppkommit. Efter diskussion beslöt klubben att pokalen skulle utgöra en vandringspokal emellan landets amatörklubbar och öfverlämnades år styrelsen att uppgöra förslag till stadgar för pokalen.

§ 5 Efter det Herr W. Jakobsson förevisat en mängd intressanta skioptikonbilder afslutades mötet med gemensam sexa.

In fidem:
K.G. Forsell


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors styrelse sammanträde måndagen den 8 Januari 1906.
Närvarande: Ordföranden G. Engström samt Herrar W. Schohin och W. Jakobsson, samt undertecknad Forssell.

§ 1 För klubbens vandringspokal uppgjordes följande förslag till stadgar:

– §1. Pokalen, stiftad af Fotografiamatörklubben i Helsingfors, är afsedd att, för befrämjande af fotografikonsten, utgöra en vandringspokal emellan legaliserade fotografiamatörklubbar i landet.
– §2. Om pokalen täflas årligen och bör den klubb som innehar pokalen senast inom Maj månad utlysa täflan, hvilken försiggår på bestämd dag inom påföljande November månad.
– §3. Den utmanande klubben bör, då utlysning till täflan sker, tillika bestämma de täflande bildernas natur eller art (kontaktkopior, förstoringar, gummitryck eller diapositiv o.s.v.).
– §4. De täflande bilderna, till antalet 5, böra vara insända eller å postanstalt inlämnade till den utmanande klubbens, för ändamålet tillsatta prisnämnd, senast den i utmaningsskriften utsatta dagen.
– §5. Bilderna bedömmas kollektionsvis af en prisjury hvilken sammansättes sålunda att den klubb, som innehar pokalen, inom sig utser 5 ojäfviga prisdomare och äger hvarje täflande klubb att, om den så för godt finner, utse en representant i och för bevakande af dess intressen.
– §6. Åt segrande klubb öfverlämnas pokalen för ett år framåt och ingraveras i pokalen dess namn samt årtal då densamma tillerkänts pokalen på bekostnad af den klubb som senast innehaft pokalen. Skulle utlyst täflan, af brist på deltagande, icke kunna försiggå, bevaras pokalen fortfarande af den klubb som f.t. innehar densamma och äger denna klubb att under kommande år utlyfa en ny täflan.
– §7. Skulle klubb hvilken innehar pokalen upplösas äger densamma öfverlämna pokalen till Fotografiamatörklubben i Helsingfors hvilken då utlyser kommande täflan.

In fidem:
K.G. Forsell


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 9 Januari 1906 kl. 8 e.m. hvarvid närvaro herrar Engström, Hülpers, Johansson, Timper, Schohin, Salvén, Rosenberg, Timiriasew, Jansson, Jakobsson, Englund och L. Wiik.

Ordföranden öppnade mötet med en hälsning till medlemmarna tillönska klubben ett lyckosamt 1906.

§ 1 Emedan sekreteraren af i § 5 nämnda orsak ej infunnit sig till mötet utsågs undertecknad, att föra dagens protokoll.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och justerades.

§ 3 Till medlem inballoterades handlanden Emil Jäderholm enhälligt.

§ 4 Stadgarna för klubbens vandringspokal faststäldes enligt bilagd formulering och beslöts, att med första befordra dessa till tryck och tillställa dem jämte täflingsinbjudan landsortsklubbarna.

§ 5 Upplästes af sekreteraren herr K.G. Forsell inlämnad skrift hvari herr F. afsäger sig sin funktion inom klubben och beslöts, att med beklagande bevilja herr Fs. anhållan samtidigt som man enades om, att någon anmärkning mot herr F. från de närvarandes sida ej gjorts utan ansåg man, att F. oklanderligt skött sitt sekreterarskap. Herr Forssells skrift lades till dagens handlingar.

§ 6 Beslöts att på nästkommande möte välja en t.f. sekreterare.

§ 7 Styrelsen fick i uppdrag, att hos Fotografisk Tidskrift i Stockholm göra förfrågan om hvad prenumeration å denna tidskrift skulle kosta i händelse minst 20 abonnenter inom klubben kunde anskaffas.

Sedan mötets officiella del afslutats, fortsattes samvaron under liflig diskussion om fotografiska objektivs brännvidd till långt in på småtimmarna.

In fidem:
Lars Wik
t.f. sekreterare


Till Fotografiamatörklubben i Helsingfors.

Såsom många torde hafva sig bekant har om mig satts i omlopp ett rykte hvarigenom mitt
anseende såsom en i politiskt afseende ärbar medborgare nedsatts till den grad att en fläck kan
komma att vidlåda mitt namn under långa år och menligt invärka på hela min existens. – Utan att
här vilja inlåta mig i några som hälst förklaringar i det ena eller andra afsendet, d.v.s. angående
det berättigade eller oberättigade i detta rykte, vill jag endast framhålla att det inom klubben
finnos personer, hvilka icke blott hysa dubier om mig såsom en i politiskt afsende redbar, ärlig
och pålitlig som af vårt land, utan äfven sådana, hvilka, enligt hvad jag fått mig bekant, gifvit
direkt näring åt det om mig utspridda ryktet samt dessutom, om de icke direkt motarbetat mig, så
dock vägrat bistå mig med upplysningar de där för mig varit af nöden vid mina bemödanden att
utleta upphofvet och upphofsmannen till ofvannämnda rykte, från hvilket jag naturligtvis på alt
sätt ville söka rentvå mig i den mån sådant var möjligt.
Då jag i möjligast största mån vill undgå ett sådant mot mig inslaget förfarande, hvilket jag måste
beteckna såsom ett ”mullvards arbete” (låt också vara att det skett af obetänksamhet eller bona
fide) och då det framgår att jag ej fullt och helt åtnjuter alla klubbmedlemmars förtroende, ser jag
mig föranlåten afsäga mig det förtroendemandat mig tilldelats i klubben och öfverlämnar därför
åt densamma att utse en ny styrelsemedlem i mitt ställe i det jag tillika afsäger mig medlemsskap
i klubben.
Sist och slutligen vill jag framföra mitt varma tack till de ärade klubbmedlemmar, hvilka visat
mig sitt förtroende och hvilka, öfverseende mina brister, sett den goda viljan i mitt ringa arbete
för klubben.
Helsigfors, den 7 Januari 1906
K.G. Forssell


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 6te febr 1906. Närvarande voro herrar: Engström, Schohin, Lindholm, Timiriasew, Jansson, Rosenbröijer, Wiik, Wendt, Salvén o. Jakobsson.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades och godkändes.

§ 2 Som ny medlem inballoterades enhälligt Studeranden Olof Larsson.

§ 3 Mötet beslöt att styrelsen inom sig själf skulle utse en person till sekreterare för den återstående delen af året. Till t.f. sekreterare utsågs undertecknad (W. Jakobsson).

§ 4 Som svar på klubbens förfrågan hos redaktionen för Fotografisk Tidskrift, huruvida en sänkning af prenumerationspriset vore möjlig, i den händelse att ett större antal abonement gjordes, hade från redaktionen för Fotografisk Tidskrift anländt ett meddelande, att tidskriften skulle fås till ett pris af 5 kr + 1 kr till postporto, i den händelse att minst 20 abonement gjordes. I anledning häraf utsattes en anteckningslista för dem, som önska prenumerera å Fotografisk Tidskrift för 1906.

§ 5 I och för arrangerandet af en vinterutfärd tillsattes en ny komité bestående af herrar Wiik, Podvorsky o. undertecknad, och erhöll komiten rätt att bestämma tiden för densamma.

§ 6 Styrelsen meddelade, att utställningslokalen Ateneum är upptagen under instundande september, så att för den skull den tillärnade utställningen ej kan försiggå där. I anledning häraf enades mötet om att uppskjuta utställningen.

§ 7 Beslöts att vandringspokalen skulle förses med ett inre metallbotten.

§ 8 Ordföranden företedde en räkning från Hotel Kämp uppgående till 96 mk 30 pi för installering af ledning till No 80. Styrelsen fick i uppdrag, att arrangera om saken och försöka pruta bort en del af den enligt mötets åsigt rätt högt tilltagna summan.

§ 9 Angående de tillärnade kurserna i pigment och gummi beslöt mötet att kurserna skulle vidtaga i början af mars och skulle en antekningslista framläggas i Finska Fotografiska A.B. Kursafgiften bestämdes till Fmk 10:-

§ 10
Herr W. Schohin förevisade en serie goda skioptikonbilder hvarefter undertecknad höll ett föredrag om objektivens egenskaper.

W. Jakobsson
T.f. sekreterare


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors månadsmöte den 6.3. 1906. Närvarande voro herrar: Engström, Lindholm, Johansson, Aschan, Schohin, Mellenius, Jansson, Timiriasew, Larsson, Engblom, Rosenberg och Jakobsson.

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades och godkändes.

§ 2 Ordföranden meddelade att direktören för Hotel Kämp nedprutat räkningen för installering af elektrisk ledning till No 80 till 45 Fmk.

§ 3 Mötet beslöt, att kurserna i pigment- och gummitryck skulle vidtaga den 17 mars.

§ 4 Ett af styrelsen framlagt förslag om arrangerandet af s.k. skioptikonaftnar upptogs därpå till diskussion. Efter en längre diskussion enades mötet om herr Aschans förslag, att klubben skulle vända sig till någon af stadens biografteatrar med förfrågan, huruvida de mot en lämplig afgift per vecka vore villiga att hyra skioptikonbilder af klubben.

§ 5 Herr Aschan demonstrerade en apparat, med hvilken de af ett radiumpreparat utsända strålarna tydligt kunde iakttagas.

§ 6 Efter supén förevisades skioptikonbilder af underteknad, hvarefter mötet fortsattes in på småtimmarna.

W. Jakobsson
T.f. sekreterare


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 3.4. 1906. Närvarande voro herrar: Engström, Lindholm, Rosenberg, Jansson, Larsson, Englund, Mellenius, Spjut, Holm, Karén, Podvorsky, Aschan, Wiik, Rosenbröijer, Granholm, Nikiforow och und.

§ 1 Protokollet från föregående [möte] upplästes och godkändes.

§ 2 I enlighet med styrelsens förslag utlystes mötestäflan till maj mötet. Täflingen skulle omfatta vårstämningsbilder och skulle tre pris utdelas bestående af fotografiska artiklar.

§ 3 Ordföranden meddelade att kurserna i pigment och gummi vidtagit och att hugade deltagare ännu kunde anmäla sig.

§ 4 Efter supén förevisades skioptikonbilder hvarefter samkvämet fortsattes in på småtimmarna.

W. Jakobsson
T.f.


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 8.5. 1906. Närvarande voro herrar: Engström, Lindholm, Mellenius, Schohin, Englund, Podvorsky, Timiriasew, Rosenberg, D. Nyblin, G. Nyblin, Jansson, Larsson, Salvén och underteknad (Jakobsson).

§ 1 Föregående mötets protokoll justerades och godkändes.

§ 2 Ordföranden delgaf att kurserna uti pigment och gummi numera afslutats, samt att i kursen deltagit sju personer, af hvilka sex stycken tillhörde klubben. Därpå tackade ordföranden lärarna för deras besvär. [Schohin och Jakobsson]

§ 3 Mötet beslöt att å vandringspokalen, som numera erhållit ett inre botten, låta ingravera Fotografiamatörklubbens i Helsingfors´ vandringspokal. Anmälningstiden utgår den 15 oktober, och böra täflingsbilderna vara inlämnade senast den 15
nov. till klubben eller å närmaste postanstalt. Enligt herr D. Nyblins förslag enades mötet om att utse prisjurymän å årsmötet.

§ 4 Från Fotografisk Tidskrift hade anländt en skrifvelse, att klubben skulle insända referat öfver sina möten. Mötet ansåg att styrelsen efter eget godtfinnande kunde afgöra om den ansåg mötesförhandlingarna värda att insändas. Årsberättelsen borde dock ständigt delgifvas redaktionen för Fotografisk Tidskrift.

§ 5 Till mötestäflingen hade ej inlämnats några bilder, hvarför de pris, som skänkts af några medlemmar, skulle stå till höstmötet, då täflan om bilder tagna å vårutfärden eger rum. I täflingen skulle alla utan undantag få deltaga.

§ 6 Vårutfärden skulle företagas den 24 maj till Hirsala med ångbåten Nyländska skärgården. Till utfärden skulle deltagarena få inbjuda vänner och bekanta, som sympatiserade med klubben. Till utfärdskommiten valdes herrar Engström, Johansson, Podvorsky, Rosenberg o. Jakobsson.

§ 7 För att på ett lämpligt sätt använda de återstående exemplaren af Fotografiskt Allehanda beslöt mötet, att tidskriften skulle tillhandahållas amatörer för ett pris af 1 mk per årgång.

§ 8 Herr Nyblin delgaf att det i Berlin upprättats ett kontor för reproducering och byte af fotografier. För att nyttiggöra många bilder kunde amatörerna inlämna bilder till reproduktion, och skulle premierna för bilderna då tillfalla klubben. Det skulle då arrangeras så att bilderna först skulle underkastas kritik, innan de skulle sändas till förläggarn. Herr Nyblin åtog sig att korrespondera med företagets upphovsman och sedan meddela klubben huru saken står.

§ 9 På förslag af herr Nyblin upptogs frågan om utställningen, och enades mötet om att arrangera den andra allmänna fotografiska utställningen hösten 1907. Till utställningskomiten valdes herrar D. Nyblin, Schohin, Engström o. Jakobsson. Kommiten egde handla efter eget godtfinnande till hösten.

In fidem:
W. Jakobsson


[ Ur Fotografisk tidskrift, nr 259, juli 1906:

En första rangs atelier i Berlin.

Jag befann mig en dag i och för uppköp i det kända affärshuset Wertheim i Berlin. Jag hade
vandrat genom åtskilliga afdelningar i det väldiga etablissementet, då jag med ens stod midt i en
utställning af konstnärliga fotografier. Hvad som särskildt väckte mitt intresse var, att de
exponerade alstren voro utgångna från firmans nyaste afdelning – Photographisches Kunst Atelier
Wertheim – som jag visste hade grundats och stod under ledning af en ung svensk, ingeniören
Ernst Sandau. Utställningen verkade i sin helhet synnerligen förnäm, man såg här endast gummi-
och pigmenttryck i lugna, varma färgtoner, de förra i rent förvånande format, allt utfördt med
fulländad teknik och konstnärlig smak. Och med glädje saknade man den annars nästan
oundgängliga tyska svulstigheten. Det var mest porträtt af bemärkta personligheter inom Berlins
litterära, konstnärliga och förnäma värld.
Under studiet af bilderna ökades min lust att göra ett besök i själfva atelierlokalen, helst som
ingeniör Sandau redan var mig bekant. Efter ett misslyckadt försök att på egen hand hitta genast
vägen till konstateliern – jag hamnade i firmans billighetsatelier – nådde jag ändtligen med
ledning af tillfrågade biträdens anvisningar (som inom parentes sagdt äro mycket sväfvande i
detta etablissement) i en undangömd vrå af terummet en hiss, som förde mig direkt till målet.
Konstateliern är nämligen ej belägen i det egentliga affärshuset vid Leipzigerstrasse utan i ett
elegant privathus vid Vossstrasse (Berlins diplomatgata), hvilket för något år sedan inköpts af
millionärerna Wertheim. Den egentliga uppgången till atelieren är därför från sistnämnda gata.
Hisskonduktören öppnade dörren och jag befann mig i ett ljust och trefligt möbleradt
mottagningsrum, förekommande mottagen af en sympatisk dam. Jag lämnade mitt kort.
-Träffas herr Sandau? – Herr Sandau är för tillfället upptagen af en sittning. Ett ögonblick, och
han är här.
Därmed anvisades jag taga plats i salongen, det egentliga mottagningsrummet, elegant men på
samma gång intimt inredd i svensk ”herrgårdsstil”. Några smärre konstverk prydde väggarna, ett
större bord med stolar midt på golfvet, på bordet några etsningar och gravyrer i smakfulla
portföljer och en vas med friska, doftande blommor. Af fotografier ej ett spår här.
Snart tryckte jag Sandaus hand, och sedan vi en stund i det hemtrefliga rummet uppfriskat gamla
gemensamma minnen, gjorde jag med S. som ciceron en ”upptäcktsfärd” genom lokalerna.
För att börja med atelieren, så skiljer den sig högst betydligt från gängse fotografiglashus;
densamma är inredd mera i stil med artist-atelierer. Ljus erhålles dels genom ett mycket stort
sidofönster, tämligen högt beläget, och dels genom ett platt glastak. Gardinarrangemanget var
mycket praktiskt, så att man lätt kunde insläppa, dämpa eller alldeles afstänga dagern snart sagdt
hvar som helst. Det erbjöds härigenom möjligheter till ett antal olika belysningsanordningar,
”men”, betonade Sandau, ”vi undvika här i regel speciella belysningseffekter, utan lägga desto
mera an på en lugn men dock verkningsfull belysning – vi sträfva efter luft, atmosfär i våra bilder,
ty äfven i ett interiörporträtt skall densamma vara förnimbar”. I ett hörn af det rymliga rummet
och skymdt af ett dämpadt grönt sammetsdraperi på en transportabel mässingsställning stodo
några målade fonder – dessa användes dock sällan och då på kundens begäran, men äro inga
vanliga, mot perspektivlagar och sundt förnuft stridande ”målningar” utan i stället enligt
konstnärliga principer målade bakgrunder. Som sagdt, det naturliga draperiet användes i
allmänhet och för öfrigt får rummet själft bilda miljön till modellen. En stilfull möbel
fullständigar atelierens inredning. Det hela ger så litet som möjligt intryck af ”fotografiatelier”,
och endast den något i skymundan placerade kameran skvallrar om, att man är hos en fotograf.
I omedelbar anslutning till atelierrummet har föreståndaren ett litet privatkontor eller skrifrum.
Från densamma leder en dörr direkt ut till det första mottagningsrummet. Härintill är en liten
förtjusande inredd klädloge belägen. Det är nämligen ofta som kunderna – naturligtvis mest de
kvinnliga – få ”uppoffra” sig och byta toiletter för att framstå så fördelaktigt som möjligt på
fotografien. Dessutom har vid denna atelier införts systemet med särskild ”Sprechstunde”, d.v.s.
kunden infinner sig först någon dag före själfva sittningen i och för träffande af närmare
öfverenskommelser för fotograferingen rörande klädsel, bildstorlek etc., och under en stunds
konversation gör fotografen-operatören härvid sina studier af modellen i fråga.
Detta kan för en oinvigd och äfven för flertalet af våra fotografer förefalla egendomligt,
”gemacht” och i hvarje fall onödigt omständigt. Men jag tror, att mycket talar för denna metods
allmännare användning. Det är ju obegärligt och otänkbart, att en fotograf i allmänhet skall på
några få minuter kunna göra tillräckligt noggranna iakttagelser på en för honom främmande
person, så att säga på några ögonblick fånga en människas karakteristik, då konstnären, hvars
öga dock vanligen är betydligt mer tränadt, ofta behöfver dagar och veckor därtill. I
fotografipraktiken har också sedan gammalt tillämpats den visserligen enkla men föga lyckliga
metoden att behandla modellen efter ett visst schema, och där det ej gått frivilligt att tvinga in
föremålet i den ”rätta posen”, har det skett med mer eller mindre, i alla händelser för föremålet
kännbart våld. Det är nog nödvändigt för fotografen att i viss mån ”lämpa” sin modell efter
rådande förhållanden, men detta får aldrig ske brutalt och påfallande, den verksamhet måste vara
för modellen omärklig, ja, det skall egentligen vara så, att hela proceduren är öfver, när föremålet
tror den först skall börja. Häri ligger enligt min mening det svåraste, men samtidigt det viktigaste
momentet i den moderna porträttfotografien.
Från ateliern bege vi oss till de egentliga arbetsrummen. Sandau anmärker, att ett och annat ännu
ej är som det skall vara i fråga om inredningen och att lokaliteterna ej äro så rymliga, som han
önskat. Jag finner dock att desamma, i jämförelse med hvad man i allmänhet undfägnas med hos
fotografer, tillfredsställa de högsta fordringar, utmärkande sig framför allt för praktiska, om
också kanske kostsamma anordningar. I torrplåtsmörkrummet, mycket rymligt, stiftar jag
bekantskap med Sandaus medarbetare, den svensk-finskfödde unge fotografen Nybom, en
sympatisk personlighet. Denne är just i färd med att framkalla ett pappersnegativ i det lilla nätta
formatet 100 x 150 cm, men det går som ett lekverk, tack vare en sinnrik konstruktion af
framkallningsskålen. Densamma är nämligen försedd med hel glasbotten och fyra axeltappar,
som hvila å två par rörliga häfarmar, hvarigenom skålen kan bekvämt hållas i jämn, gungande
rörelse i alla riktningar. Under glasbotten finnes ett antal elektriska glödlampor, som utsända
rubinrödt ljus, och vid denna belysning bedömes framkallningens gång. När densamma är
afslutad, aftappas fort framkallningsvätskan medels en kran i ena hörnet och genom en öppning i
motsatta kanten af skålen inströmmar rent vatten. Efter verkställd sköljning öfverflyttas negativet
till fixeringsskålen, som är af samma konstruktion och storlek som framkallningsskålen. Huru
praktisk denna anordning är, kan åtminstone hvar och en fatta, som arbetat med stora format,
plåtar eller papper. Mörkrummet är för öfrigt försedt med brukliga arrangemang för framkallning
etc. af plåtar i mindre format, äfvensom för förstoring.
Så beses öfriga arbetsrum, ett för pigment- och gummitryck, ett för retusch (hvilken inom
parentes sagdt är inskränkt till det absolut nödvändigaste), ett för bildernas montering och diverse
andra arbeten, en rymlig kopieringsatelier m.m.
Personalen utgöres utom af hrr Sandau och Nybom endast af några få personer; i olikhet mot
hvad annars är bruket, råder här ingen sträng specialisering, så att t.ex. ett biträde endast
retuscherar, ett annat endast kopierar o.s.v., utan en och samma person utför allt arbete från det
negativet oretuscheradt sättes i hans hand och tills kopian är godkänd.
All fotografering utföres omväxlande af Sandau och Nybom. För öfrigt användas endast pigment-
och kombinationsgummitrycks-metoderna, och i hufvudsak förekomma blott tre bildstorlekar,
den minsta ungefär kabinettsformat. Några på förhand på millimetern uppgjorda format existera
emellertid ej, utan sker bildens beskärning, montering m.m. i öferensstämmelse med de estetiska
fordringarna. På monteringen och inramningen af fotografierna lägges stor vikt; vid monteringen
tillämpas en särskild metod, hvarigenom den annars brukliga våta klistringen undvikes. Mellan
den torra kopian och kartongpapperet lägges en tunn hinna af något bindämne, det hela placeras i
en press, liknande bokbindarens förgyllarpress, och under cirka 80° värme (eller så mycket
pigmentbilden tål) pressas bild och kartong tillsammans. Genom detta förfarande håller sig
kartongen plan, äfven om den är tunn.
Det är tydligt, att priset på fotografierna under sådana förhållanden måste ställa sig högt, mycket
högt, i synnerhet jämfördt med de spottpris, som annars äro gängse i Berlin. Ingen bild göres i
Wertheims konstatelier under 20 mark, och de meterstora gummitrycken kosta ända till 500
mark. Det skall naturligtvis vara i en världsstad som Berlin, som något sådant skall kunna gå,
och firman Wertheim är all aktning värd, för att den icke skytt några kostnader för att söka
förverkliga ingeniör Sandaus länge närda idé. Det skulle för öfrigt åtminstone af Tysklands
fotografer kunna betraktas som en lämplig försoningsgärd för ödesdigra förhållanden, i hvilka en
stor del af dem försatts genom ”Warenhaus”-fotografiens uppträngande på marknaden, hvilken
firman Wertheim – om jag icke missminner mig – var den första att införa. Kunde så den nya
atelieren och dess event. efterföljare åstadkomma, att publikens smak och fordringar samt i
samband därmed förändrade värdesättning af fotografikonsten bringades därhän, att det
fotografisk-mekaniska machverket, de själlösa dussinbilderna, trängdes ur sin förgrundposition
och ersattes af arbeten, som bära vittne om intelligens och konstförstånd, så har den fyllt en stor
mission.
Med de tankar lämnade jag den i flera afseenden intressanta och orginella fotografiska
konstateliern och trädde ut i världsvimlet igen, på den af majsol och pulserande lif fyllda
Leipzigerstrasse.
Gunnar Malmberg. ]


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte den 12.9. 1906. Närvarande voro herrar: Engström, Schohin, Rosenberg, Larsson, Jansson, Nyblin, Podvorsky, Englund, Salvén och und. [W. Jakobsson]

§ 1 Ordföranden öppnade mötet med ett hälsningstal, där klubbens medlemmar hälsades välkomna efter sommarens nöjen.

§ 2 Föregående mötets protokoll justerades och godkändes.

§ 3 Ordföranden delgaf att styrelsen uppvaktadt herr D. Nyblin å hans femtioårsdag, och å Fotografiamatörklubbens vägnar öfverräkt åt herr Nyblin en blomstergardinier såsom ett ringa tack för all den uppoffring och vänskap herr Nyblin visat Fotografiamatörklubben i Helsingfors. Mötet godkände till fullo styrelsens handlingssätt.

§ 4 Tiden för årsmötet bestämdes till den 20 okt. I sammanhang med årsmötet skulle en fotografisk pristäflan anordnas enligt samma program som hösten 1905. Till prisjury utsågos herrar Engström, Schohin och D. Nyblin.

§ 5 Sorgligt nog haden den till mötet utlysta täflingen omfattande bilder tagna på vårutfärden, ej gå af stapeln, emedan täflingsbilderna hade uteblifvit. Mötet enades om att uppskjuta täflingen till novembermötet.

§ 6 Söndagen den andra september hade en utfärd arrangerats till Borgå. I utfärden deltogo tre personer, hvilka i fulla drag njöto af den i allo lyckade utfärden.

§ 7 Mötet uppskjöt tillsvidare frågan om arrangerandet af en höstutfärd.

§ 8 Ordföranden delgaf mötet det af utställningskomiten utsända cirkuläret om arrangerandet af den andra allmänna fotografiska utställningen i Finland.

§ 9 Ordföranden meddelade mötet att herr D. Nyblin sammankallat till ett privat möte några Helsingfors fotografer hvarvid frågan om deltagandet i den tillärnade utställningen diskuterats.

§ 10
Herr Podvorsky förevisade en mängd med oljefärg väl kolorerade fotografier.

§ 11
Mötet afslutade med ett annimeradt samkväm, som fortsattes alt långt in på småtimmarna.

In fidem:
W. Jakobsson
T.f. sekr.


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors, årsmöte lördagen den 20 Oktober 1906 kl. ½8 e.m. å Hotel Kämp.
Närvarande dervid: ordföranden herr G. Engström samt herrar Lindholm, Schohin, D. Nyblin, Lars Wiik, G. Nyblin, Lindbohm, Englund, Podvorsky, Rosenberg, Jansson, Timiriasew, Timper, Granholm, Larsson, Salvén, Holm, Spjut, Aschan, Karl Wiik och undertecknad Jakobsson.

§ 1 Föregående mötesprotokoll upplästes och justerades.

§ 2 Ordföranden uppläste styrelsens för det förgångna året afgifna och här bilagda årsberättelse äfvensom skattmästarens likaledes bifogade kassatablå.
Efter det styrelsen på en stund aflägsnat sig och derefter inkallats, förklarade herr Aschan å klubbens vägnar att styrelsen beviljats full ansvarsfrihet för handhafvandet af klubbens angelägenheter under det förgångna året.

§ 3 Ordföranden uppläste prisjuryns protokoll af den 15 oktober. Enligt detsamma hade inlämnats 18 bildkollektioner till täflan. Prisbedömningen utföll sålunda: att något 1sta pris utdelades icke, 2dra pris tilldelades märket ”Labor” Herr I. Timiriasew, ”+ – 0” Herr W. Jakobsson och ”Iris” Herr Fritz Englund, 3dje pris märket ”Stimmung” Herr Eric Nummelin. Hedersomnämnande fingo fröken Ester Heikel, fru Ida v. Gericke samt Herr N. Leibowitsch och Aarne Tengén.
Framträdde så Herr D. Nyblin och framförde uti ett längre på sak gående andragande prisjuryns uppfattning om de inlämnade bilderna, motiveringarna hvarför något 1sta pris ej kunde utdelas och i öfrigt en hälsosam och lärorik kritik öfver samtliga utställda kollektioner, påvisande hvilka fel och förtjänster dessa enligt prisjuryns åsigt hade, hvad som bort utställas och hvad som hade kunnat utelämnas.
Herr Nyblin framhöll tillika att framtiden borde en bestämning intagas uti reglerna för klubbens täflingar att pappersbilder under glas ej borde få förekomma ty de försvårar juryns arbete, ja rent af omöjligör bedömandet af dylika kollektioner. Denna gång hade äfven en dylik kollektion ingått.

§ 4 Medlemsafgiften för det kommande året faststäldes till Fmk 10:-

§ 5 På förslag till erhållande af det s.k. Schulténska priset hade af revisorerna uppfördts Herr I.Timiriasew. På ordförandens fråga om någon hade en motkandidat, yttrade Herr Aschan det man kunde tänka det medlemmarna hade möjligen någon annan men af finkänslighet ej ville framkomma med den hvarför det vore bäst att skrida till omröstning. Vid derpå företagen
röstning med slutna sedlar tillföll samtliga röster Herr I. Timiriasew som sålunda tillerkändes Schulténska priset hvilket bör tillfalla den som under året mäst värkadt för klubbens sträfvanden genom hållande af föredrag, utställande af vällyckade bilder eller på annat sätt visat intresse för klubbens framgång.

§ 6 Upplästes följande af styrelsen uppgjorda budget förslag för kommande år: …

Förslaget godkändes oförändrat.

§ 7 För klubbåret 1906-1907 faststäldes följande program:
1) att klubbens möten skulle försiggå första lördagen i hvarje månad, med undantag af sommarmånaderna.
2) att anordna en kurs i moderna kopieringsmetoder för uti fotografi litet mera försigkomna personer.
3) att föranstalta föredrag.
4) att anordna fotografiska utfärder och exkursioner.
5) att realisera det tidigare fattade beslutet om anordnande af den andra allmänna finska fotografiska utställningen.

§ 8 Beslöts att prenumerera på följande tidskrifter:

Photographische Mitteilungen
Photographische Rundschau
Photographische Correspondentz
Fotografisk Tidskrift
Die Kunst in der Photographie
Das Atelier des Photographen
Uti prenumerationskostnaderna lofvade Herr Schohin fortsättningsvis deltaga med hälften af priset för ”Die Kunst”, Herr Engström med priset för Das Atelier des Photographen samt Herr Podvorsky för Fotografisk Tidskrift.

§ 9 Skreds till val af styrelse för det kommande året och tillföllo de flästa rösterna Herrar Engström 15, Jakobsson 15, Schohin 14, Lindholm 15 och Englund 11. Till revisorer utsågos med aklamation Herrar Lars Wiik och W. Timper, suppleant Herr V. Spjut.

§ 10
Mötet afslutades med gemensam sexa samt förevisning af skioptikonbilder förfärdigade af Herrar Jakobsson och Rosenberg, och derpå följande samkväm till långt in på småtimmarna.

t.f. sekr.
W. Jakobsson


Årsberättelse
afgifven af Fotograrfiamatörklubbens i Helsingfors styrelse till klubbens årsmöte lördagen den 20 okt. 1906.

Med i dag har klubbens adertonde värksamhetsår gått tillända och får styrelsen med anledning
däraf, innan densamma träder tillbaka, kasta en kort återblick på klubbens värksamhet under det
nu tilländalupna året.
Under året hafva i klubben inträdt 6 nya medlemmar mot 10 under föregående år. Antalet
afgångna medlemmar under samma tid är 24, hvarför medlemsantalet för närvarande utgör 61.
Att så många medlemmar under året afgått är beroende därpå att styrelsen fortgått på den tidigare
inslagna vägen att ur matrikeln afföra de medlemmar hvilka hafva flera årsafgifter obetalda och
hvars vistelseort är obekant.
Inbegripet årsmötet har klubben under året sammanträdt 9 gånger, såsom förut i regel den första
tisdagen i hvarje månad med undantag af månaderna Januari – Augusti, då inga möten hållits.
Mötena hafva i medeltal varit besökta af 14 medlemmar; högsta antalet närvarande har varit 24,
och minsta antalet 10 medlemmar.
Till möteslokal har användts samma lokal som föregående klubbår nämligen 2ne rum hvilka
välvilligt för ändamålet upplåtits å Hotel Kämp. Biblioteket har åter varit inrymt som förut uti
klubbens skåp uppstält uti ett af Finska Fotografiska Magasinet välvilligt upplåtet rum i dess
lokal vid Fabiansgatan 16.
Boklånens antal hafva under året varit 82 mot 67 år 1905, 103 år 1904, och 162 år 1903, hvilket
skulle tyda på att läslusten skulle vara i nedåtgående bland klubbens medlemmar, och ändå torde
biblioteket vara nog såväl placerat och tillgängligt som någonsin tidigare enär betjäningen å
stället godvilligt lofvadt biträda vid boklånens utlämnande och anteknande äfven på andra tider
än de, å hvilka bibliotekarien åtagit sig att utgifva dylika.
Volymantalet som sednaste år utgjorde 207 band, har ökats till 216.
Under året har klubben prenumererat på följande tidskrifter:
Photographische Mitteilungen
Photographische Rundschau
Photographische Correspondenz
Fotografisk Tidskrift
Die Kunst in der Photographie
Uti prenumerationskostnaderna har Herr W. Schohin deltagit med hälften af priset för Die Kunst
in der Photographie. Herr A. Nikiforow har erlagt priset för Rundschau och Herr Engström för
Atelier des Photographen.
Under året har föredrag hållits af Herr Jakobsson om objektivens olika egenskaper samt smärre
andraganden af såväl honom som andra intresserade för fotografikonsten.
Klubben har under året företagit 3 utfärder af hvilka den sedvanliga vårutfärden med af klubben
förhyrd ångbåt, och denna gång till Hirsalö, hade att uppvisa den största anslutning och torde
lämnat det största utbytet vad lyckade negativ beträffar.
Klubbens organ, ”Fotografiskt Allehanda”, nedlades fr.o.m. detta år, enl. beslut fattat å klubbens
möte i November förlidet år, på grund af de skäl, dåvarande styrelsen framhöll, näml. att enl.
beräkning tidskriften år 1906 komme att åsamka klubben en förlust på c.a. 800 mark, dock skulle
i mon af tillgång på material om möjligt utges Meddelanden och till Julen 1906 ett större
nummer illustrerat hvartill annonser skulle upptagas för betäckning af tryckningskostnader.
Den 2dra allmänna Finska Fotografiska utställningen besluten att försigå på våren detta år måste
inhiberas, samma var fallet på hösten, enär lämplig lokal ej kunde erhållas och har den härför
nedsatta kommitén med anledning häraf gått i författning om att arrangera den omordade
utställningen hösten 1907 ifall nödigt understöd i form af utställare kan påräknas hvilket
kommitén försökt utröna genom utsändande af sitt första cirkulär.
Under året har klubben anordnat en kurs i pigment o. gummi, uti kursen deltogo sju personer af
hvilka en ej tillhörde klubben, som lärare fungerade välvilligt Herrar Schohin och Jakobsson.
Klubben har kommit i besittning af den beryktade vandringspokalen och har benämningen
Fotografiamatörklubbens i Helsingfors Vandringspokal samt stadgar uppgjorts och antagits för
densamma. En för täflan utlyst att försiggå i November hvartill anmälan utgick den 15de dennes
har ej någon anmälan från klubb inkommit.
Som någon ersättning för klubbens eget organ har styrelsen vid förfrågan hos A/B Fotografisk
Tidskrift lyckat erhålla 20 ex. till ett reduseradt pris å 6 kr. hvilka hugade klubbmedlemmar
abonnerat.
Bland märkligare händelser inom klubbens lif är att anteckna det sekretereren afgick i början af
klubbåret.
På klubbens aktade medlem, Herr Daniel Nyblins 50 års dag uppvaktade klubbens styrelse honom
å klubbens vägnar med en jardiniär jämte en skrift der ett tack uttalades för hvad jubileraren varit
för klubben.
Klubbens möten hafva i allmänhet afslutats med förevisning af skioptikon bilder de flesta
förfärdigade af Herr Jakobsson.
Tiden för inlämnande af bilder till klubbens pristäflan för året utgick den 15 oktober och har till
densamma inlämnats inalles 18 kollektioner. Resultatet af denna täflan kommer senare under
kvällens lopp att meddelas då prisjuryns protokoll uppläses.
Klubbens kassaställning framgår ur den af klubbens skattmästare tablån öfver klubbens inkomster
och utgifter.
Till sist ber styrelsen att få frambära sitt varma tack till alla dem som i ett eller annat afseende
bidragit till befrämjandet af klubbens sträfvanden och härigenom äfven underlättadt styrelsens
uppgift och åligganden.
Bestyrelsen.


Protokoll
fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors prisjurys sammanträde den 15 okt. 1906 kl. 8 e.m. Närvarande voro Herrar Engström, Schohin o. Daniel Nyblin.

§ 1 Inom den utsatta tiden hade följande bildkollektioner inlämnats till täflan:
Märke
”Försöka duger” 8 kartonerade bilder
”Piruette” 7 okartonerade bilder
”Revontulet” 9 kartonerade bilder
”Patrik” 1 kartong med 3 bilder
”Labor” 5 stora kartonger
”Labor” utom täflan 5 stora kartonger
”Kol” 2 i ram under glas
”Stimmung” 6 kartonerade
”Karhi” 3 kartonerade
”Könni” 12 kartonerade
”Provo” 5 kartonerade
”Dürhkoop” 1 kartonerad
”Pyrola” 1 stor kartong.
”+ – 0” 9 kartonerade
”G.b” 1 större kartong
”G.b” 1 diapositiv
”Iris” 12 kartonerade
”Taxbyskap” 9 kartonerade
”Marion” 7 kartonerade
”TA” 4 kartonerade
Således inalles 18 bildkollektioner.

§ 2 Efter värkstäld granskning beslöt juryn tilldela märket:
”Labor” 2dra priset
”+ – 0” 2dra priset
”Iris” 2dra priset
märket ”Stimmung” 3dje priset.
Märkena Pyrola, G.b, Kol, TA erhöll hedersomnämnande.

Vid namnsedlarnas öppnande befans märket
”Labor” vara herr I. Timiriasew
”+ – 0” vara herr W. Jakobsson
”Iris” vara herr Fritz Englund
”Stimmung” vara herr Eric Nummelin
Hedersomnämnande fingo fröken Ester Heikel, fru Ida v. Gericke samt herrar N. Leibowitsch, Aarne Tengén.


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte å Hotel Kämp fredagen den 9 november 1906 kl. 7:30 e.m. Närvarande: G. Nyblin, Timiriasew, Johansson, Jansson, Lindholm, Podvorsky, Holm, Mellenius, Rosenberg, Sovelius och undertecknad Englund.

§ 1 Herr G. Engström meddelade att Styrelsen inom sig fördelat de olika funktionerna sålunda att
Engström fungerar såsom ordförande
Lindholm fungerar såsom skattmästare
Jakobsson fungerar såsom bibliotekarie
Schohin fungerar såsom materialförvaltare
Englund fungerar såsom sekreterare.

Vidare delgaf Herr Engström att vid årsmötet fattade beslut att månadsmötena skulle försiggå första lördagen i månaden icke kunde realiseras enär lokalen sagda dag ej var disponibel. På grung af detta meddelande enades att mötena s.s. förut skulle försiggå på tisdagen.

§ 2 Årsmötets protokoll upplästes och justerades.

§ 3 Som ny medlem inballoterades enhälligt Herr N. Sovelius.

§ 4 Herr D. Nyblin meddelade att utställningssalen i Ateneum är disponibel i slutet af augusti – början af september 1907. Därjemte delgaf Herr Nyblin att den för utställningen 1907 tillsatta interimskomiten utsändt ca 500 exemplar af komitens cirkulär och svarspostkort. Endast 81 svar hade tills dato ingått, näml. från 28 yrkesmän, 48 amatörer, samt från en tidningsredaktör i Ryssland och från 4 personer som icke namngifvit sig. Dessutom hade såväl Amatörklubben i
Tammerfors som Klubben i Wiborg uttalat enhälligt sig för utställningen.
I de inlupna svaren uttalas, sånär som af 2 yrkesmän, för utställningens hållande.
Beträffande prisutdelning vid utställningen hade sådan tillstyrkts af 13 yrkesfotografer och 22 amatörer samt afstyrkts af 13 yrkesmän och 26 amatörer. Amatörklubben i Tammerfors hade föreslagit tillsättande af en jury som hade att granska de insända bilderna samt refusera de underhaltiga.

§ 5 Enär de med utställningen sammanhängande frågorna, isynnerhet hvad prisutdelningen vidkom, sålunda vore svåra att på basis af de inlupna svaren afgöras vid mötet, enades mötet efter en liflig diskussion att tillsätta en utställningskomite, hvilken fortast möjligt skulle vidtaga med sitt arbete och till december mötet inkomma med ett utarbetat förslag. Med aklamation invaldes i denna komite Herrar D. Nyblin, Klein, Ljungqvist, Johansson, Engström, Schohin och Jakobsson.
Komiten tilldelades öppen fullmakt att vidtaga nödiga åtgärder för planens realiserande på bästa sätt, och skulle komiten tillskrifva af Herr Nyblin namngifna personer såväl i hufvudstaden som landsorten, med anhållan att dessa godhetsfullt ville åtaga sig att hvar i sin stad arbeta för utställningen.

§ 6 Herr D. Nyblin höll ett med intresse åhört föredrag om olika färgers invärkan på den fotografiska plåten. Denna invärkan som troddes härleda från afdustning utstrålning illustrerades af ett flertal plåtar och pappersbilder förfärdigade af Herr Fr. Hirn, hvars tacknämliga och tidsödade experiment gifvit anledning till föredraget.

§ 7 Att bedöma de till dagens möte inlämnade täflingsbilderna från vårutfärden, utsågos Herrar Hirn, Johansson och G. Nyblin. Juryns utslag utföll sålunda att:
1sta priset tilldelades Herr Timiriasew
2dra priset tilldelades Herr Jakobsson
3dje priset tilldelades Herr Schohin.
Prisen, för ändamålet anskaffade af några intresserade medlemmar, utgjordes af fotografiska artiklar.

§ 8 Såväl före som efter soupén förevisades skioptikonbilder bland hvilka en del nya, förfärdigade af Herr Schohin.
Mötet afslutades med ett animerat samkväm.


Till Fotografiamatörklubben i Helsingfors.

Beklagade att klubbens möte förlagts till idag, istället för att uppskjutas till längre fram, får jag
meddela att av denna orsak föredraget icke kan hållas, emedan Herr Hirn är bosatt i Esbo och för
ändamålet kommer till staden i morgon. Av samma orsak kan undertecknad ej häller mundtligen
vedergöra för interims utställningskomiténs hittills vidtagna åtgärder. Jag ber därför att skriftligt
få meddela klubben följande:
”Utställningen 1907.
Den komité Fotografiamatörklubben i Helsingfors tillsatt för att söka åstadkomma en fotografisk
utställning under slutet av augusti och början av september nästa år har utsänt mera än 400
exemplar av det i senaste nummer av dessa Meddelanden (Av vilka här bifogas ett exemplar.)
kända. Men oaktadt att å framkerade postkort färdigtryckta svar medsändes, hava endast 81 svar
tills dato inlupit. Av dessa äro 28 från yrkesfotografer och 48 från amatörer samt 1 från en
redaktör av en i Ryssland utkommande fotografisk tidskrift. Slutligen hava 4 personer ansett, att
denna fråga borde afgöras genom hemlig omröstning, ty de hava återsänt svarskorten,
tillstyrkande utställningens avhållande, men underlåtit att pränta sina namn inunder. Dessutom
har Amatörklubben i Tammerfors enhälligt uttalat sig för utställningen och likaså Wiborgs
Klubben.
I de inlupna svaren hava 2:ne yrkesfotografer uttalat sig mot utställningen den ena med
anmärkning: Int bär det sig för fattig fan. Alla öfriga svar tillstyrka utställningens hållande. Vad
prisutdelning vid utställningen angår tillstyrkas sådan av 13 yrkesfotografer och 22 amatörer,
men avstyrkes av 13 andra yrkesmän och 26 amatörer. Prisfrågan kan altså bliva kitsig nog att
avgöra, men torde kunnas klaras på det sätt, att t.ex. alla få diplom som utvisa att de deltagit,
samt att deras arbeten, som sådant önska, dessutom bedömas av en prisjury och tilldelas pris efter
förtjänst. Amatörklubben i Tammerfors föreslår en jury, som skulle bedöma bilderna innan de
emottagas till utställningen, och avvisa de, som vore altför underhaltiga. Man skulle altså få en
fördömelsejury och en bedömelsejury; men förslaget är pricipielt riktigt och bör, enligt min åsigt,
antagas.”

På förslag av undertecknad, att amatörklubberna i T:fors, Wiborg och Wasa envar skulle utse ett
par medlemmar i den deffinitiva utställningskomitén, har amatörklubben i Wiborg utsett Herrar
Arkitekten Edv. Mieleh och Banktjenstemannen B. Becker. I T:fors-klubben torde valet ännu icke
skett, och från Wasa-klubben har ännu intet svar ingått. Men då sagda klubb har möte först i
slutet av denna månad, torde svar icke kunna väntas förrän i december. Vår klubb bör idag, välja
definitivt utställningskomité och bör denna bestå av minst 7 personer. Bland dessa nödvändigtvis
Otto Johansson! Dessutom böra, enligt min uppfattning, följande utom klubben stående personer
inväljas i komitén och av klubben skriftligt anmodas att mottaga detta val:
Fotografen C. Klein H:fors
Handlanden P.J. Bögelund H:fors
Fotografen A. Strandberg, Åbo
Fotografen Ossian Berggren, Åbo
Fotografen Arthur Laurent, T:fors
Fotografen Ida Nyman, T:fors
Fotografen Thorvald Nyblin, Wiborg
Fotografen J. Grönroos, Wasa
Fotografen T. Suomela, Uleåborg
samt Herr Knut Tilgmann, H:fors
och Herr Leo Arvidsson, H:fors,
hvilka alla äro bland de yrkesmän som tillstyrkt utställningens anordnande med undantag av Herr
Grönroos i Wasa, som als icke reagerat, men då han är Wasa-klubbens ombud, torde man kunna
förutsätta att han är intresserad. Likaså borde Herr V. Barsokevitsch i Kuopio väljas i trots av att
han privatum avböjt deltagande i komiténs arbeten. Någon av de valda (hälst Herr Otto
Johansson) bör åläggas att snarast möjligt sammankalla komitén för arbetets vidare bedrivande.
Det har lyckats undertecknad att anskaffa Ateneums stora sal för expositionen. Den står till
Klubbens rådighet under slutet av augusti och början av september nästa år.
H.fors 9/11 1906.
Daniel Nyblin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, Tisdagen den 4 December 1906. Närvarande Herrar G. Nyblin, Jakobsson, Jansson, Schohin, D. Nyblin, Sovelius, J. Hirn, F. Hirn, Timiriasew, Lindholm, Engström, Bögelund, Larsson samt undertecknad Englund.

§ 1 Föregående mötets protokoll upplästes och justerades.

§ 2 Ordföranden uppläste vid utställningskomitens senaste möte tillkomna protokoll och meddelade att af särskilda orsaker något programförslag för utställningen ej nu kunde föreläggas mötet. På grund häraf anmodade mötet ordföranden att till utställningskomiten frambära anhållan att komiten skulle påskynda arbetet.

§ 3 Till ny medlem inballoterades enhälligt Kapten W. Narbut.

§ 4 Ordföranden uppläste en skrifvelse från firman Finska Fotografiska Magasinet, deri firman anhåller att korta referat från klubbens möten skulle lämnas i och för publicering i de ”Meddelanden” firman ifråga månadtligen utsänder. Mötet enades om att denna anhållan skulle bifallas och egde sekreteraren lämna omnämnda referat.

§ 5 Herr W. Jakobsson demonstrerade ett nytt Pigmentförfarande s.k. ”ozobromie” och förevisade några medels detta förfarande förfärdigade bilder.

§ 6 Efter intagen gemensam soupé förevisades skioptikon bilder hvarefter mötet afslutades med ett animerat samkväm.

In fidem
Fritz Englund


A.B. Finska Fotografiska Magasinet
f.d. Daniel Nyblin

Fotografiamatörklubben i Helsingfors.

Härigenom taga vi oss friheten meddela Klubben, att vi börjat utgiva en fotografisk tidskrift
benämd ”Nyblins Magasin” och ”Nyblinin Tietolipas”, av vilken hittills 2ne häften – för
månaderna september, oktober och november – utkommit, vilka här bifogas.
Tidskriften kommer att utgifvas en gång i månaden i tvångsfria häften på svenska och finska
språken, samt att – åtminstonen tillsvidare – utdelas gratis åt alla i Finland bosatta
fotografiamatörer och fackfotografer, som önska att erhålla densamma.
”Nyblins Magasin” kommer att behandla endast fotografiska ämnen, samt sådana som hava något
samband med fotografi, såsom utdrag av de vid de fotografiska föreningarnas i landet
sammanträden förda protokollen, ävensom andra meddelanden från dessa föreningar, om sådant
önskas, och ifrågavarande manuskript tillsändas redaktionen. Svenska manuskript översättas
genom redaktionens försorg till finska och finska till svenska.
Fotografiklubben i Tammerfors och Fotografiamatörklubben i Wiborg tillsända oss utdrag av sina
protokoller och meddelanden från sina sammanträden, och våga vi anhålla att
Fotografiamatörklubben i Helsingfors benäget ville göra sammaledes. Tillika våga vi uttala den
förhoppning att Klubbens medlemmar även ville hava godheten meddela sina erfarenheter och
rön på det fotografiska området, vilka vi med nöje skola införa i tidskriften. Sådana meddelanden
erhålla vi redan från klubben i Wiborg, och äro dylika utlovade även från Tammerfors. Slutligen
vilja vi påpeka, att alla frågor angående fotografi av oss efter bästa förmåga besvaras, och anhålla
vi, att frågor i förekommande fall insändas till tidskriften.
Då till vår kännedom kommit, att Amatörklubben umgås med tanken att ånyo utgiva en egen
tidskrift, vilja vi icke erbjuda vår tidskrift till klubborgan.
Helsingfors den 1sta dec. 1906.
Högaktningsfullt
Finska Fotografiska Magasinet
f.d. Daniel Nyblin
gm
Daniel Nyblin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte i Hotel Kämp tisdagen den 8 januari 1907.
Närvarande Herrar: Engström, Lindholm, Sovelius, G. Nyblin, Narbut, L. Wiik, Holm, Rosenbröijer, Larsson, D. Nyblin, Jansson, Johansson, Lindbohm, Jakobsson, Timiriasew, och undertecknad Englund.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och justerades.

§ 2 Ordföranden uppläste ett af utställnings komiten uppgjort förslag till program för utställningen, hvilket förslag med en mindre ändring godkändes. Därjämte upplästes klubbens skrifvelse till Finska Fotograferanas Förbund, med inbjudan till samarbete för utställningen samt F.F.F.s svar deri klubbens inbjudan afböjes.

§ 3 På grund af Her L. Wiiks vid diskussionen om den för utställare af Fotografiska apparater förslagna afgiften, framkastade förmodande fann Herr D. Nyblin sig föranlåten uttala en bestämd protest mot den uppfattning att han – Nyblin – af egoistiska skäl förordade den, enligt Herr Wiiks uppfattning, väl höga afgiften.

§ 4 På förslag af Herr D. Nyblin beslöts efter en liflig diskussion att inbjuda några utländska fotografer, såväl amatörer som yrkesmän att – utom täflan – utställa arbeten å utställningen i höst. Någon afgift för utställningsyta skulle härvidlag ej ifrågakomma. Herr Johanssons förslag att utställningskomiten till nästa möte skulle inkomma med förslag till hvilka denna inbjudan skulle sändas, godkändes.

§ 5 Herr D. Nyblin höll ett med intresse åhört föredrag om oljefärgstryck. Herr N. framhöll att metoden som uppfunnits redan för femtio år tillbaka, tills dato ej vunnit någon större användning men uttalade Hr. N. den uppfattning att då oljetrycket nu upptagits ur glömskan det skulle vinna många vänner, hvarjämte Hr. N. hoppades att redan vid utställningen i höst, bilder förfärdigade enligt denna metod skulle bli synliga.
Hr. N. lofvade att i ett följande häfte af Finska Fotografiska Mag. ”Meddelanden” beskrifva tillvägagåendet vid oljefärgstrycket.

§ 6 Efter intagen Soupé förevisade Hr. Jakobsson skioptikonbilder, hvarefter mötet afslutades med ett animerat samkväm.

In fidem
Fritz Englund


[ ett löst brev bland protokollen

Helsingfors den 27.dec. 1906
Fotografiamatörklubben i Helsingfors

Till svar å ärade skrifvelse af den 15de dennes får jag härmed meddela att styrelsen för Finska
Fotografernas Förbund ansett sig böra afböja Eder vänliga inbjudan att deltaga i föranstaltande af
ifrågavarande utställning.
Högaktningsfullt
Eric Sundström ]


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotell Kämp tisdagen den 12 februari 1907. Närvarande voro Herrar Schohin, G. Nyblin, Holm, Lindholm, Sovelius, Jansson, Timiriasew, Mellenius, D. Nyblin, Spjut, Engström, Salven, Johansson, Aschan och underteckand Englund.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och justerades.

§ 2 Till nya medlemmar i klubben inballoterades enhälligt Herrar Rangvald Nyblin och Hj. Levan.

§ 3 Ordföranden meddelade att artist Thome anhållit att klubben skulle öfverlåta dispositionsrätten af utställningslokalen i Ateneum för en af unga artister påtänkt utställning och anhöll ordföranden på grund af denna anhållan att mötet ville i saken yttra sig. Herr D. Nyblin framhöll att då han funnit intresset inom klubben mycket lamt för utställningen, det väl vore bäst bifalla till förenämda anhållan och låta frågan om den tilltänkta utställningen förfalla. I sammanhang härmed ville Herr Nyblin dock påpeka att det troligen vore sista gången Ateneum kunde klubben disponeras.
Herr Aschan förordade på det varmaste arrangerandet af utställningen men föreslog att ett extra möte med det snaraste skulle sammankallas för att definitivt afgöra frågan.
Beslöts att i enlighet med Herr Aschans förslag sammankalla medlemmarna till extra möte tisdagen den 19 februari.

§ 4 Herr D. Nyblin meddelade att Herr F. Hirn fortsatt med de vid ett tidigare möte omnämnda försöken om olika färgers invärkan på den fotografiska plåten och förevisade Herr Nyblin en plåt som i två månader legat tillsamman med en glasskifva hvarå olika färger, såväl olje- som akvarellfärg, påstrukits. Som sin uppfattning framhöll Herr Nyblin att icke färgen utan den deri förefintliga oljan påvärkat plåten.

§ 5 Efter intagen soupe förevisade Herr Schohin skioptikon bilder från Schlüsselburg och af personer som derstädes suttit inburade.
Mötet afslutades med ett animerat samkväm.

In fidem
Fritz Englund


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors extra möte tisdagen den 19 februari 1907. Närvarande voro Herrar G. Nyblin, Larsson, Jansson, Timiriasew, R. Nyblin, Levan, Sovelius, Faltin, D. Nyblin, Jakobsson, Engström, Lindbohm, Schohin, Rosenberg, Johansson och underteckand.

§ 1 Ordföranden meddelade att extramötet sammankallats i enlighet med vid senaste ordinarie möte fattade beslut, för att dryfta utställningsfrågan hvilken vid senaste möte kommit i ett nytt skede och förelåg det för mötet att nu besluta om den ofta omdebatterade utställningen skulle föranstaltas eller ej. Därjämte meddelade ordföranden att enligt till honom lämnad uppgift den af artisten till i höst påtänkta utställningen icke komme att arrangeras utan att frågan härom förfallit.
Efter en liflig disskussion beslöts enhälligt att utställningen, trots alla spöken, skulle arrangeras och enades de vid mötet närvarande medlemmarna i utställningskomiten att under de närmaste dagarna sammankomma och vidtaga energiska åtgärder för utställningen.

§ 2 I enlighet med Herr D. Nyblins förslag beslöts att en kurs i gummi och pigmenttryck skulle anordnas under senare hälften af inkommande mars månad och åtogo sig Herrar Nyblin, Schohin och Jakobsson att handhafva undervisningen, hvarjämte utställningskomiten förklarade sig villig vidtaga nödiga åtgärder för beslutets realiserande.
Herr Jakobssons förslag att i samband med undervisningskursen, men något tidigare, åt de i kursen deltagande undervisning skulle lämnas i förfärdigande af förstorade diapositiv och negativ, godkändes.

§ 3 Beslöts att söndagen den 24 februari arangera en utfärd i hvilken alla intresserade amatörer skulle inbjudas deltaga. Klubbmedlemmarna skulle tillhandagå deltagare med råd vid fotograferingen. Annons härom skulle ingå i fredagens och lördagens tidning, hvarjämte medlemmarna medels kallelselappar skulle till utfärden uppbådas.

§ 4 Efter intagen soupé förevisades skioptikonbilder, förfärdigade af Herr Timiriasew.

In fidem
Fritz Englund


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, Tisdagen den 5 Mars 1907. Närvarande voro: Herrar Jansson, Larsson, Sovelius, Mellenius, Lindholm, Johansson, D. Nyblin, L. Wiik, G.Nyblin, Engström, Schohin, Jakobsson, Rosenberg och underteckand Englund.

§ 1 Protokollet från såväl senaste månadsmöte som extramötet upplästes och justerades.

§ 2 Ordföranden meddelade att den vid extra mötet beslutna utfärden försiggått och att 12 personer, hvaraf 10 klubbmedlemmar deri deltagit. Målet för utfärden hade varit Sockebacka.

§ 3 Beslöts att den tidigare beslutna kursen i pigment- gummitryck etc. skulle vidtaga den 17 Mars hvarom utställningskomiten medels annonsering skulle uppmärksamgöra hugade deltagare. Därjämte skulle anteckningslistor framläggas i de Fotografiska affärerna. Kursafgiften bestämdes till Fmk 10:- för icke medlemmar, hvaremot afgiften för medlemmarna skulle beräknas efter kostnaderna i materialier etc.

§ 4 Herr D. Nyblin meddelade att han i en Fotografisk tidskrift funnit det N.P.G. utsändt i marknaden ett nytt koltryckspapper på så sätt preparerat att kopieringen kunde försiggå på enahanda sätt som med vanligt bromsilfverpapper.

§ 5 Efter gemensamt intagen soupé förevisades skioptikonbilder.

In fidem
Fritz Englund


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 9 april 1907.
Närvarande voro Herrar Engström, Lindholm, Mellenius, Jakobsson, Rönnberg, Sovelius, Faltin, D. Nyblin, Jansson, Schohin, Stenius (efter invalet) samt undertecknad.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och justerades.

§ 2 Till nya medlemmar inballoterades enhälligt Herrar Per Stenius och John Petterson.

§ 3 Ordföranden meddelade att kursen i pigment- och gummitryck försiggått samt att deri deltagit 25 personer hvaraf 10 medlemmar och frambar ordföranden klubbens tack till lärarena Herrar Nyblin, Schohin och Jakobsson. Det ekonomiska resultatet af kursen kunde ej uppgifvas då uppgift öfver kostnaderna i materialier m.m. ännu ej erhållits. Hr Nyblin beklagade att han, på grund af bristande tid, ej varit i tillfälle att lifligare deltaga i undervisningen.

§ 4 Beslöts att Söndagen den 14 April anordna en utfärd till Vanda och utsogos Herrar Jakobsson och Rosenberg att vidtaga nödiga arangemang.

§ 5 På iniative af Hr. Johansson föreslog ordföranden att, i och för ökande af klubbens förråd af skioptikonplåtar, intresserade medlemmar skulle sammankomma för att förfärdiga dylika plåtar. Sedan Hr. Nyblin meddelat att han för ändamålet ville upplåta nödigt mörkrum, enades en del af de närvarande att sammankomma tisdagen den 17 april.

§ 6 Mötet afslutades med soupé.

In fidem
Fritz Englund


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, tisdagen den 7 maj 1907. Närvarande voro Herrar Engström, Schohin, Karen, Salven, Jansson, Sovelius, Lindbohm, D. Nyblin, Timiriasew, Spjut, Stenius, Rosenbröijer, Aschan, Rosenberg, Mellenius, Johansson, Leibowitsch, R. Nyblin, Levan och underteckand Lindholm.

§ 1 Föregående mötesprotokoll upplästes och justerades.

§ 2 Utställningskommiten meddelade resultatet af utsända uppmaningar till deltagande i utställning, hvaraf framgick att ca 70 svar hade ingått på ca 1.100 utsända cirkulär. Herr Nyblin framhöll att ett flertal af de anmälda voro obekanta namn, medan deremot många kända saknades och uttalade dubier om utställningens resultat. Förslaget att ytterligare annonsera lämnades till komitens för utställningen, afgörande.

§ 3 Ordföranden meddelade att kostnaderna för undervisningskursen i gummi- & pigmenttryck stigit till mk 161:80. Icke medlemmar hade erlagt i afgift Fmk 10:- samt klubbmedlemmar Fmk 1:50. I kostnaderna för kursen ingick priset för de 110 skioptikonplåtar hvilka enligt beslut vid senaste möte förfärdigats af klubbmedlemmar, för ökande af klubbens förråd af dylika plåtar.

§ 4 Beslöts att vårutfärden skulle företagas med ångbåt den 26/5 event. den 2 juni och valdes till utfärdskomite Herrar Engström, Jakobsson och Jansson och enades att utfärden denna gång skulle företagas till östra skärgården.

§ 5 Under kvällens lopp utstäldes och demonstrerades apparater och bromsilfverförstoringar från Kodak Ltd C:o, hvarjämte en representant för nämnda firma demonstrerade framkallning af rullfilms och bromsilfverbilder i härför afsedda apparater.

§ 6 Mötet afslöts med sedvanlig soupé efterföljd af ett animerat samkväm under hvilket de nya skioptikonplåtarna förevisades äfvensom en bild enligt ozobromie förfarandet.

Einar Lindholm
t.f.


[ Nyblins Magasin, April-Maj 1907

Fotografiamatörklubben i Vasa har under ledning av masören Herr Leibowitsch föranstaltat en
undervisningskurs i fotografi för amatörer. I kursen deltogo ett sjuttiotal elever. Så storartat har
deltagandet i fotografikurser i Helsingfors aldrig varit, men det är ju en känd sak, att landsorten
ofta är betydligt vaknare än hufvudstaden. ]


[ Nyblins Magasin, Juni 1907

Fotografiamatörklubbens i Helsingfors utfärd till östra skärgården försiggick, som beramat var,
den 26 maj med ångbåten ”Venus”. Tyvärr var fader Pluvius icke häller nu vidare bevågen, ty
från det båten vidpass kl. ½11 f.m. lade ut tills återkomsten kl. 5 e.m. regnade det utan upphåll
hela tiden. Den lilla skara av inalles 7 deltagare, som vid tiden för avfärden samlats, lät sig dock
icke förskräckas, utan med glatt mod kastades förtöjningarna loss, och färden vidtog till vackra
trakter och ljusare, gladare ”vyer” – som allmänt troddes. I förbigående må nämnas, att klubben
de senare åren ständigt haft regn och ”dåligt väder”. En skämtare, som deltog i färden, föreslog,
att klubben borde ställa sig i kontakt med landets jordbrukare, och hädanefter, så snart torcka
vara rådande, mot skälig avgift annonsera utfärd, ty det sloge nog icke fel, att regn ovilkorligen
då inträffade. Dock, vanan är halva naturen, och ehuru ”utsikterna” voro dåliga, vidtog å Degerö,
det första landningsstället, ett ivrigt fotograferande för det mesta under paraply. Sedermera
upptäcktes en veranda å en villa, vilken enligt allas åsigt synnerligen lämpade sig för
atelierbilder. Den ena gruppen efter den andra togs, och cirka 2 timmar senare landstego
utfärdsmedlemmarna å Villinge, där strandpartier och skogsvägar avknäpptes. Från Villinge
stäldes kosan direkt till staden, dit ”Venus”, som redan nämt, anlände kl. 5 på kvällen.
O-o. ]


[ Nyblins Magasin, Juli 1907

Lumières fotografier i färger.

Åter har satts en milstolpe – nej, en tiomilsstolpe – på fotografins utvecklings väg, en milstolpe
där vägen måste svänga sig och inslå ny riktning. Huru ofta hava vi icke under de senaste 20 åren
fått höra, att nu äro vi där, nu är fotografin i naturliga färger uppfunnen? Men för varje gång har
det visat sig, att man misstagit sig på milstolpens siffra, altjämt vore många mil kvar.
Trefärgsfotografin har, i de olika utvecklingsstader särskilda foskare gifvit densamma,
tillryggalagt mil efter mil på dem mödosamma vägen. Sedan mera än 60 år har man sökt att lösa
problemet att åstadkomma fotografier icke endast i svart och vitt utan återgivande naturens alla
färger. De första årtiondenas experiment med klorsilver förde emellertid in i en återvändsgränd
och måste slutligen uppgivas. Så utpekade Dr. Zenker 1867 en ny kurs för uppnående av målet
genom interferensfärger, men till en början följde ingen den kursen. Genom Professor Vogels
upptäckt (1872) att det fotografiska materialiet, jod- och bromsilver, genom färgning kunde göras
känsligt för ljusets skilda färgstrålar, och hans senare arbeten för utnyttjandet av denna upptäckt,
lades grunden till trefärgsfotografin, som sedan dess genomgått en storartad utveckling och
uppnått vackra praktiska resultat i form af trefärgstryck och trefärgsprojektion. För denna senare
art av fotografier i naturliga färger har man i främsta rummet att tacka Prof. Miethes framstående
arbeten, och har tills nu de resultat, vilka Miethe uppnått, varit de främsta på detta område.
För cirka 20 år sedan inslog Prof. Lippmann i Paris den av Zenker utpekade vägen och lyckades
också utarbeta en teoretiskt fullt rätt och i praktiken även utförbar metod att åstadkomma
fotografiska bilder i färger genom ljusstrålarnas interferens. Jag sade ”i praktiken utförbar”, men
detta måste förstås med ”moderation”; ty – visserligen kunde Lipppmann och ännu några andra
vetenskapsmän framställa en del interferensfotografier, men metodens vanskligheter och
resultatens osäkerhet göra, att denna metod aldrig kan blifva praktiskt användbar på samma sätt
som fotografin i svart och vitt.
Vi skola icke uppehålla oss vid flera av de olika försök i skilda riktningar, som gjorts för att lösa
problemet om fotografi i naturliga färger, vi veta alla, att dessa gång på gång utmynnat i mera
eller mindre braskande tidningsnotiser, att nu var målet uppnått, vilket sedermera visat sig icke
vara fallet. Detta har värkat, att fackmannen mottagit alla sådana underrättelser i dagprässen, ja
även i fackorganerna, med stort misstroende, och underteckand måste medgiva, att han mottog
den första underrättelsen om, att bröderna Lumière nu skulle lyckats utarbeta en praktiskt
användbar metod för åstadkommandet av bilder i naturliga färger, med stor skeptism, så mycket
mera, som metoden redan i tre-fyra år varit bebådad för att icke säga utpuffad, och dess
grundprinciper vore kända och redan i andra händer hade visat sig opraktiska.
Den nu av bröderna Lumière till praktisk användbarhet utarbetade metoden att på fotografisk väg
åstadkomma bilder i naturliga färger är baserad på trefärgsfotografins teori, nämligen att genom
olikfärgade ljusfilter utestänga ljusstrålar av andra färger från att invärka på den fotografiska
plåten. Men medan trefärgsfotografien, sådana vi hittills känna den, utför detta på tre olika plåtar
genom 3:ne skilda exponeringar, vilka 3:ne bilder sedan genom tryck, (trefärgstryck) kopiering (i
pigmenttryck) eller projektion (Miethes metod) lagras över varandra, och härigenom – det vill
säga genom att de tre grundfärgerna rött, grönt och violet sålunda blandas – åstadkomma bilder i
alla (eller nästan alla) färgtoner, åstadkommas bilderna genom Lumières metod vid en enda
exponering på samma plåt. Härigenom vinnas icke endast en mera praktisk metod för arbetets
utförande, utan blir även resultatet bättre, d.v.s. färgerna utfalla naturligare, ty vilkorligheten vid
val av färger för framställandet av den positiva bilden bortfaller (vilket förövrigt även är fallet vid
Miethes projektionsmetod), ty samma färgfilter, som användas för åstadkommandet av den
negativa bilden, användas även för att giva den positiva bilden färg.
Teorin för denna metod utarbetades redan för längre tid sedan (om jag icke missminner mig för
cirka 15 år sedan) av Prof. Joly i Dublin. Också då gick som en stormflod genom världen, att nu
var alt klart, men saken stannade då i stöpet. Joly fotograferade genom ett färgfilter bestående av
fina linjer i gult, blått och rött, som vore så fina att ett tiotal rymdes på en millimeter. Detta
färgfilter lades i kontakt med den fotografiska plåten, och bilden togs genom filtret. Härigenom
åstadkoms en negativ bild, som i fina linjer återgav de olika färgstrålarnas olika valörer i svart.
Från denna negativplåt togs en positiv glasbild genom kontaktkopiering. Denna positivbild
sammafördes med det vid fotograferingen använda ljusfiltret och sammanpressades så, att
linjerna i bilden sammanföllo med motsvarande linjer i filtret (vilket ganska lätt åstadkomms
genom att jämka plåtarna mot varandra). När man då betraktade bilden i genomsikt, visade den
sig i naturliga färger, ty den svarta fotografin hindrade i större eller mindre grad ljuset att falla
genom, och då ljuset ju färgades av de olikafärgade linjerna i filtret, sågs bilden i blandade färger
av större eller mindre klarhet på samma sätt, som vi se färgerna i naturen.
Jolys metod blev aldrig praktisk utförbar, ty det visade sig omöjligt att åstadkomma färgfilter med
tillräckligt fina linjer. De bilder Joly åstadkom vore, trots linjernas finhet, dock så grova att
totalintrycket häraf stördes.
Det är nu denna metod, som bröderna Lumière genom flerårigt arbete förändrat och förbättrat, så
att den nu torde vara praktisk användbar och kan utföras av envar, som är kunnig i fotografi.
Herrarna Lumière (antagligen med bistånd av deras mångåriga medarbetare Seyewetz) hava
övergivit Jolys linjesystem och utföra sitt ljusfilter i form av fina olikfärgade punkter, vilka bestå
av färgat stärkelsemjöl. Stärkelsen krossas mycket fin och färgas, endel grön, endel röd och endel
blåviolett. Dessa olikafärgade stärkelsekorn sammanblandas sedermera i ungefär följande
förhållande: 2 delar grönt, 1 del rött och 1 del blått. Stärkelsekornen äro så små att cirka 8,000
rymmas på en kvadratmillimeter, altså 800,000 på en kvadratcentimeter eller omkring 80
miljoner på en plåt 9×12! Huru detta åstadkommes och huru denna färgade stärkelseblandning
utbrädes å plåtar så, att aldrig två eller flera korn täcka varandra, är naturligtvis en fabrikations
hemlighet. Nog av, stärkelseblandningen utbrädas och fästes å glasplåtar och bildar då ett
trefärgat ljusfilter, d.v.s. varje stärkelsekorn bildar ett litet ljusfilter för sig i sin färg. Men då de
tre olika färgerna äro lagrade sida vid sida och äro så små, att de endast genom mycket stark
förstoring kunna urskiljas, så bildar glasskivan praktiskt taget ett trefärgat filter av lika
beskaffenhet och lika utseende över hela ytan. Å denna färgskikt anbringes den ljuskänsliga
emulsionen, vilken icke lär innehålla gelatin utan kollodium såsom bindmedel. Emulsionen är
ortochromatisk d.v.s. känslig för ljus av alla färger. Dessa plåtar tillvärkas under namn av
Autochromplåtar av firman Lumière i Lyon och skola redan vara tillgängliga i handel, varför vi
eftertelegraferat några prov. (Vi hava emellertid fått back, ännu har saken icke framskridit så
långt att plåten kunna säljas åt vem som hälst.)
Dessa plåtar användas, enligt oss tillhandakomna beskrivning, på följande sätt: …
… Många tycker väl, att det är många svängar i denna långdans, men utförandet tager mycket
mindre tid i anspråk än genomläsandet av beskrivningen. Det hela är utfört på cirka 1/4 timme,
altså icke just längre tid än man använder för att framkalla en vanlig bromsilverplåt. För oss
gamla fotografer, som sysslat med s.k. våta plåtar, höres metoden als icke besvärlig ut, och den är
det säkerligen icke häller.
Huru färgerna i bilden kunna framträda i sina riktiga nyanser och valörer är teoretiskt nog så
enkelt. När bilden tages passera ljusstrålarna genom det av röda, gröna och violetta stärkelsekorn
bildade ljusfiltret. Vart och ett av dessa korn absorberar alla färgstrålar utom dem, som hava
kornets egen färg, vilka obehindrat passera. Under ett rött korn värka altså endast röda, under ett
grönt endast gröna och under ett blåviolett endast blåvioletta strålar. Blandningsfärger passera
genom de korn, av vilka dess färg är sammansatt. Endast de strålar, som gå genom ljusfiltrets
olika färgkorn värka på den ljuskänsliga hinnan. Altså under ett rött korn svärtas plåten av endast
röda strålar o.s.v. Följden härav är, att om plåten fixeras straxt efter den första framkallningen,
och man då ser genom den, så ser man en negativbild i komplementär färger, ty där t.ex. det
gröna ljuset värkat, äro de motsvarande gröna kornen täckta av den svarta bromsilverbilden och
kunna icke ses men väl de komplementära röd och violetta. I en sådan negativbild synes därför
skogen röd och himmeln orange o.s.v.
När man däremot, i stället för att fixera bilden efter den första framkallningen, tvärtom i etsbadet
upplöser den negativa bilden, varigenom det av ljuset oberörda bromsilveret kommer att kvarstå,
så bildar detta en fullkomligt motsvarande positiv bild. När denna framkallas (2:dra
framkallningen med amidol) så täcker denna alla komplemitärfärgerna, och bilden ses i naturliga
färger d.v.s. de färger, som från början åstadkommo den negativa bilden.
Ännu tillsvidare kan man med en exponering erhålla endast en positivbild, d.v.s. bilden kan icke
mångfaldigas genom kopiering. I detta afseende är metoden altså lik den äldsta av alla
fotografiska förfaranden: Daguerretypin.
Men länge skall det säkerligen icke räcka, innan även mångfaldigandet av de tagna bilderna kan
utföras, ty, enligt min uppfattning, kan detta ske redan nu med det material, som förefinnes. Jag
vill emellertid icke nu här utlägga, huru detta bör kunna möjliggöras, utan kommer att först
därom meddela mig med Herrar Lumière.
Helsingfors 5/7 1907
Daniel Nyblin ]


[ Nyblins Magasin, Augusti 1907

… Numera hava vi erhållit autochromplåtar och varit i tillfälle att prova desamma. Resultatet av
de första försöken här hos oss hava kunnat ses på utställningen. Herr Leibowitsch har å Atelier
Apollo tagit några autochrombilder: ett par blomsterjardinierer, ett stilleben av vinflaskor och
frukt, ett porträtt och någon eller några vyer. Herr W. Jakobsson har tagit några vyer under olika
belysningsförhållanden samt ett par porträtt.
Och resultatet? Ja detta är tillsvidare icke fullt tillfredsställande. Saken tycks icke på långt när
vara lika lätt och enkel som uppgivits. De tagna bilderna framträda ju alla i färger, men mera
eller mindre långt från de naturliga. Orsakerna härtill äro påtagligen flera. Först gäller det, att
den gulskiva, som användes vid exponeringen, måste hava den riktiga färgen och tätheten. De
skivor vi havt till vårt förfogande hava icke varit från Lumière, varför det ju är möjligt, att de icke
äro riktigt färgade. Är skivan för ljus, så bliva de blå-violetta strålarna förhärskande, och alla
färgtoner gå mera eller mindre i blått. En vy har tagits med en ljusgul skiva, och alt grönt i
densamma blev blåviolett. I allmänhet är den blåa färgen förherskande på alla de bilder Herr
Jakobsson tagit. Detta kan bero dels av orättfärgad gulskiva, dels av för kort exponering. Ju
kortare exponeringstiden är, desto mera förskjutas färgerna åt båda ändarna av spektrum, d.v.s.
båda de blåvioletta och de röda färgerna framträda mera än i verkligheter, medan de gröna och
isynnerhet alla blandfärger i brunt och grått framträda sämre, ja de senare bliva alla violetta.
Gråa färger har det ännu als icke lyckats oss att återgiva, och anser jag orsaken härtill vara för
kort exponering.
Exponering ja, – åhå, du tunga verld, sade kärringen. – De exponeringstider, som uppgivas från
Frankrike, stämma als icke för vårt väderstreck. Vi hava med objektiv F:4.5 exponerat porträtt
1½ minut och ändå fått för kort tid! Det är annat än uppgiftens 20 sekunder. Vid landskap klarar
man sig lättare, 3 à 4 sekunder i gott solsken torde hinna till. Exponeringstiden är den absolut
viktigaste. Har man fått den rätt, så går alt som en dans, d.v.s. en mycket försiktig dans, ty
plåtarna äro ännu ömtåligare och måste behandlas ännu försiktigare än de gamla, våta
kollodiumplåtarna. Vi hava tagit endast några få plåtar, och då är det ju omöjligt att säga
någonting, om huru autochromplåtarna skola gestalta sig i praktiken, men jag måste medgiva, att
jag redan börjar frukta, att de icke bliva lika epokgörande, som jag först inbillade mig. När vi
gjort några flera försök och samlat mera erfarenhet, skola vi återkomma till saken.
D.N. ]


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i H:fors extra möte den 20 aug. 1907 å Hotel Kämp. Närvarande voro herrar: Engström, Schohin, D. Nyblin, Timiriasew, Rosenberg, Sovelius, R. Nyblin, G. Nyblin, Larsson och Jakobsson.

§ 1 Mötet, som sammankallats för att välja en del af prisjuryn till den stundande utställningen utståg efter en liflig diskussion följande kandidater.
Herrar Gallén med Gephard, Walsow och Federley som suppleanter.
Herr fotograf Joh. Thorsö och till suppleant herr Barsokewitsch från Kuopio.
Till att bedöma den grafiska konsten utsågs herr Siegel med herr Öflund som suppleant.
Till prisjuryn invaldes dessutom Herrar Mellenius och Hintze med herr W. Lindholm som suppleant.

W. Jakobsson
T.f. sekreterare


[ tryckta programblad och inbjudan, vardera inbunda med protokollen, samt tryckt deltagarlista
instucken mellan protokollen:

Fotografiamatörklubben i Helsingfors föranstaltar i senare hälften af Augusti månad 1907 en
andra allmän fotografisk utställning uti Ateneums stora sal i Helsingfors, enligt följande
PROGRAM

Utställningen omfattar alla slags fotografiska arbeten, indelas i följande 4 afdelningar:
1. Amatörarbeten, d.v.s. alla slags fotografier utförda af personer, som icke
använda fotografin som inkomstkälla.
2. Arbeten utförda af fackfotografer, omfattande såväl porträtt som
förstoringar, landskapsbilder, reproduktioner etc.
3. Fotografiska tryckalster, såsom ljustryck, autotypi, heliogravyr,
trefärgstryck m.m.
4. Fotografier utförda för vetenskapligt, tekniskt eller annat dylikt ändamål.
I samband med denna utställning af fotografiska alster utställas dessutom i Finland utgifven
fotografisk litteratur, samt fotografiska apparater och materialier, hvilka tillvärkats i Finland eller
tillsaluhållas af här bofasta handelsfirmor.
De olika afdelningarna uppställas, så vidt möjligt i skilda grupper, dock eger utställnings
komitén rätt att frångå denna begränsning om utställningens totalintryck kan vinna härpå.
För utställning af apparater etc. kan upplåtas endast golfyta och ega respektiv utställare själfva
ombesörja utställningsföremålens uppställande.
De utstälda fotografiska alstren underkastas prisbedömande, dock obetaget för en hvar att ställa
sina arbeten utom täflan. Anmälan härom bör ske vid utställningsföremålens inlämnande.
Vetenskapliga bilder utställas icke prisjuryns bedömande ej heller fotografisk litteratur och
apparater etc.
Till prisjuryn inväljes af Fotografiamatörklubben i Helsingfors, en artist, en yrkesfotograf, en
representant för grafisk konst och två amatörfotografer; dessutom anmodas fotografi
amatörklubbarna i Tammerfors, Wiborg och Wasa att enhvar utse tvenne jurymedlemmar.
Utställande yrkesmän ega ytterligare utse två personer för komplettering af juryn.
Juryn sammanträder för utställningsföremålens bedömande, före utställningens öppnande.
Enhvar utställare får sig tilldelat ett diplom, som bevis på att han deltagit i utställningen;
pristagare erhålla dessutom medalj, motsvarande 1:sta, 2:dra och 3:dje pris.
Utställningsytorna, som börja ca 3/4 meter öfver golvet äro 2 meter höga och upplåtas åt
yrkesfotografer och tryckanstalter pr löpande meter à 10 mark, dock kan utställare icke erhålla
mer än 3 löpande meter (= 6 * meter).
Amatörer erhålla utställningsplats pr * meter à 5 mark.
För utställandet af apparater etc. upplåtes golfyta à 25 mark pr * meter; utställaren får icke
upptaga mer än högst 6 * meter (d.v.s. 2 x 3 * meter).
Utställningen hålles öppen för allmänheten mot entré i 15 dagar från slutet af Augusti.
Utställarna erhålla fritt tillträde.

Utställningskomitén

Otto Johansson G. Engström W. Jakobsson
ordförande sekreterare utställningskommissarie

W. Schohin Daniel Nyblin


S. H. T.

Härjämte har Fotografiamatörklubben i Helsingfors äran tillsända Eder inbjudan och program för

2:dra allmänna fotografiska utställningen

som anordnas af Fotografiamatörklubben i Helsingfors, och i hvilken deltaga Fotografiklubben i
Tammerfors, Fotografiamatörklubbarna i Wiborg och Wasa samt fackfotografer.
Utställningen kommer att försiggå i slutet af augusti och början af september månad detta år uti
Ateneums stora utställningssal.
Det torde kunna fastslås att utställningar onekeligen kraftigt bidraga till fotografins
framåtskridande, ty man kommer därvid i tillfälle att jämföra sina egna bilder med andras och
sålunda förkofra sig och erhålla nya idéer, som för framtida arbeten blifva en till stor nytta.
Läroböcker och fotografisk litteratur äro icke ensamt tillfyllest för den, som vill sträfva framåt
och höja sig öfver vanlig nivå. Såväl amatörer som yrkesmän, de där icke endast nöja sig med
anspråkslös fotografering utan söka att erhålla det bästa, böra icke försumma detta tillfälle att
vara med och offentligen utställa sina alster och sålunda visa hvad man kan och förmår
åstadkomma med sin kamera.
Det är för detta ändamål alls icke nödvändigt att fylla hela väggar i utställningssalen, några få,
goda bilder äro nog, ty en liten kollektion kan vinna lika mycket erkännande som en stor och
äfven den, som icke erhåller något pris, har dock ära och nytta af att deltaga i utställningen, ty
redan det, att bilderna mottagas för utställningen är ett erkännande af deras förtjänster, och
hvarje utställare erhåller diplom, som bevis på att han deltagit i utställningen.
Finlands amatörföreningar arbeta särskildt för att deras medlemmar så mangrant som möjligt
skola deltaga i utställningen, och anordna därföre gemansamma fotograferingsutfärder för
samlande af utställningsmaterial. Likaså anordna de undervisningskurser i moderna
kopieringsmetoder etc. etc.
Enhvar, som ämnar deltaga i utställningen, bör så fort som möjligt och senast inom utgången af
april månad till Fotografiamatörklubben i Helsingfors insända bilagda preliminära
anmälningssedel behörigen undertecknad. Denna anmälan är icke bindande, hvarför ej heller den
önskade utställningsytan böhöfver angifvas, den afser endast att utröna huru många deltagare
utställningen har att påräkna. Definitiv anmälan behöfver inlämnas först i medio af juli månad,
och skola vi då tillsända Eder formulär för densamma.
Helsingfors i mars 1907.
Utställningskomitén.


ANDRA ALLMÄNNA FOTOGRAFISKA UTSTÄLLNINGEN I FINLAND 1907.

Inbjudna skandinaviska Fotografer & amatörer.

Bagge, Nils (utom täflan). Stockholm
Flodin, Ferd. fotograf. Stockholm
Hertzberg, Joh. fotograf. Stockholm
Malmberg, Gunnar, (utom täflan). Stockholm
Beyer, Hugo Stockholm
Reinan, C., fotograf. Köpenhamn
Elfelt, fotograf Köpenhamn
Laurberg, Julie, fotograf Köpenhamn
Riise, Ferd., fotograf Köpenhamn
Ranheimstaeter, O. , Christiansund, Norge

Utställare:
Arvidsson, G. Litogr. atelier, H:fors
1. Schohin, W., H:fors
2. Jakobsson, W., H:fors
3. Englund, Fritz H:fors
4. Timiriasew, I., H:fors
5. Leibowitsch, Nicolai H:fors
6. Rosenberg,H., fotograf H:fors
7. Sovelius, N., H:fors
8. Laitela, J., H:fors
9. Hoffman, W., H:fors
10. Atelier Nyblin H:fors
(Rangvall Nyblin fot.)
11. Dyrendahl, C.P., H:fors
(Georg Nyblin, fot.)
12. Roos, Ina, fotograf H:fors
13. Tammelander, Axel T:fors
14. Sommers, Th., T:fors
15. Clayhills, Th., T:fors
16. Wedel-Jensen, Adolf T:fors
17. Borg, Fredrik T:fors
18. Bojarinoff, N.D., Wiborg
19. Lyytinen, Evert, Kivijärvi
20. Dufva, Wilh., fotograf Uleåborg
21. Czarnecki, Sig., Kuusamo
22. Lindqvist, Otto, fotograf Voikka
23. Suomela, Fabian, ” Uleåborg
24. Jaatinen, J. E., Orivesi
25. Lindegren, Emil, Kärkölä
26. Ilkka, M., Ikalis
27. Holopainen, Sigfrid, Uleåborg
28. Stolle, Fredr., H:fors
29. Ina Liljeqvist & C:o, fotograf Uleåborg
30. Cederholm, Hanna, H:fors
31. Ylén, J.H., Fredrikshamn
32. Gerike, Ida von, H:fors
33. Kesti, H.J., Uleåborg
34. Paavola, Väinö, Orivesi
35. Häggström, Rafsö ]


Den 31 Augusti 1907 kl. 10 f.m. sammanträdde i Ateneums stora sal prisjuryn för Andra Allmänna Fotografiska Utställningen i Finland i.o. för prisbedömning af de till utställningen inlämnade bilderna.
Närvarande dervid voro: Herrar Fotografen W. Barsokewitsch (fr. Kuopio), Handlanden A. Wedel-Jensen (fr. Tammerfors), Artisten Wäinö Blomstedt, Kemigrafen K. Nordblad äfvensom Herrar W. Lindbohm och A. Mellenius, de bägge sistnämnde i egenskap af amatörer. (Herr H.Hintze, som af utställningskomiten äfven utsetts till medlem af prisjuryn, kunde på grund af bristande tid ej närvara vid juryns sammanträde.)

§ 1 Till ordförande utsåg juryn Herr Fotografen W. Barsokewitsch och till sekreterare Herr A. Mellenius.

§ 2 Wid den derpåskeende prisbedömningen af de utställda bilderna beslöt juryn tillerkänna

Första priset
åt följande utställare:
Herr Hugo Beijer Stockholm
Herr Fotografen C. Reinau Köpenhamn
Herr Fotografen Ferd. Riis Köpenhamn
Herr W. Schohin Helsingfors
Herr W. Jakobsson Helsingfors

Andra priset
åt följande utställare:
Herr Fotografen Ferd. Flodin Stockholm
Herr Fotografen Joh. Hertzberg Stockholm
Herr Julie Laurberg Köpenhamn
G.P. Dyrendahl (Georg Nyblin fot.) Helsingfors
Atelier Nyblin A.B. (Rangvall Nyblin fot.) Helsingfors
Herr Ryttmästar I. Timiriasew Helsingfors
Herr G. Arvidssons Lith. Atelier Helsingfors

Tredje priset
åt följande utställare:
Herr Fotografen Elfelt Köpenhamn
Herr Fotografen H. Rosenberg Helsingfors
Herr N. Leibowitsch Helsingfors
Herr Fredrik Borg Tammerfors

Samt slutligen

Hedersomnämnande
af nedanstående utställares arbeten:
Herr Fritz Englund Helsingfors
Fröken Ina Roos Helsingfors
Herr Th. Clayhills Tammerfors
Herr Sigfrid Holopainen Uleåborg
Herr O. Rahnheimsaeter Christiansand, Norge

§ 3 Bland utom täflan stående utställare anser juryn sig böra anteckna Herr Gunnar Malmberg,
Stockholm, hvars utmärkta landskapsbilder väl kunna anses jemngoda med de bästa,
utställningen i den vägen hafva att uppvisa, äfvensom Finska Fotografiska Magasinet (f.d. Daniel
Nyblin), den enda utställare af fotografiska artiklar, hvars rikhaltiga och smakfullt anordnade
kollektion af fotografiska utensilier och apparater tillvann juryns odelade erkännande.

Ort och tid som ofvan.
In fidem:
A. Mellenius


[ Hufvudstadsbladet Söndagen 1.9. 1907

Årets konstsäsong öppnas i dag på ett lika intressant som lofvärdt vis af Fotografiamatörklubben
i Helsingfors med den utställning, som klubben anordnat uppe i expositionssalen å Ateneum. Den
vederbörliga vernissagen eller ”fixagen”, som denna högtidliga ceremoni på fotospråket bör
benämnas – gick i går middagstiden af stapeln, celebrerad af ett antal inbjudna: fotografer och
amatörer af olika slag och båda könen.
Utställningen är smakfullt och öfverskådligt anordnad. På väggarna äro de enskilda utställarnes
arbeten upphängda, sammanförda i enhetliga kollektioner, på golfvet ett par skärmar för
ljusbilder och andra föremål, som ej fått plats samt i midten af salen en imponerande pyramid,
uppbyggd af AB Fotografiska Magasinet och bestående af det embarras derichesse af tillbehör,
som bildar det vidlyftiga tekniska underlaget åt fotografins petiga och utvecklade konst.
Solen, som vid våra vernissager annars pläger lysa med sin frånvaro, var igår för unders skull
med och gaf det hela den önskliga tonen och ”fixagen” – som det f.ö. vätteligen tillkommer denna
ljusets konst framom alla andra.
En blick i salen öfver de utställda arbetena är tillfyllest där att fastslå, att fotograferingskonsten
hos oss är stadd i en snabb utveckling. Det dilettantiskt ”bildtagandet” är ett länge sedan
öfvervunnet stadium för de utställande. Det konstnärliga sträfvandet har alltmer trädt i
förgrunden med nya medel, vägar och synpunkter. Fotografikonsten vill bli konst till karaktär och
värdighet och nöjer sig icke mera med den rang som varit tillmätt åt det gamla ”konterfejandet”.
Där finnes också på utställningen en hel del ”fotografier”, hvilka stå förbluffande nära den gräns,
som dragits, drages och sannolikt alltid kommer att dragas mellan fotografering och konst,
mellan den fotografiska plåtens och den mänskliga hjärnans intryck, de där äga all tänkbar
skärpa i naturåtergifvandet förenad med en frapperande känslighet i greppet om stämningen och
det lifgifvande konstnärliga intrycket. Där finnas fotografiska naturstudier och porträtt, hvilka
man nästan kunde taga för handmålade akvareller, pasteller eller svartkritteckningar af någon
utmärkt impressionistisk konstnär – och detta borde ju alltid vara ett kriterium för deras
konstnärlighet såväl i allmän som i tillämpad bemärkelse.
Af stort intresse är, att här på ett ställe få se hela den under de sista åren genomlupna
utvecklingsskalan representerad, nerifrån begynnande med de aflägsna landsortsfotografernas
ännu mer eller mindre okonstnärliga, traditionsbundna och ointressanta lösningar af de
uppställda problemen – och upptill slutande med hufvudstadens konstnärligt kännande och
förfarna fotografers djärfva och uppfinningsrika utnyttjande af fotografiteknikens alla
tillbudsstående medel och metoder. En synnerligen innehållsrik och sevärd utveckling!
Utställningen omfattar fotografier efter naturen, porträtt, interiörer m.m. samt förstoringar,
reproduktioner enligt alla tänkbara metoder; den allra nyaste: ”färgfotografin” icke utesluten.
Det hela i tekniska hänseende en profkarta, hvars alla finesser knappast ens fackmannen
fullkomligt behärskar. En hastig rundtur omkring salen fäster i minnet ”momentbilder” bl.a. af
herr Jakobssons med I pris belönade kollektion: ypperliga landskaps- och figur”taflor” –
sannskyldiga konstverk. Atelier Nyblin (II pr.) är representerad genom ett antal skickligt utförda
landskaps- och figurbilder; hr Timiriasew (II pr.) genom en rik samling små minutiöst utförda
bilder; hr Schohin (I pr.) genom ett antal särdeles fint och lefvande återgifna motiv. Andra vackra
och sevärda arbeten utställas af hr Rosenberg (III pr.), Dyrendahl (II pr.), Leibowitsch (III pr.),
Borg (III pr.) m.fl.
Några utländska gästers arbeten uppta salens ”hedersvägg”. Här träder emot en fotografisk konst,
som genom sin utsökta tekniska finhet och raffinerande konstnärliga kvalitet i många punkter
värkar nästan fullkomlig. Jag nämner svensken Bugges magnifika, i sin diskreta stämning
lefvande och dallrande landskapsmotiv, hans landsman Flodins utmärkta porträtt, norrmannen
Ranheimstaeters effektfulla landskap, svensken Beyers interiörer samt dansken Reinaus, Elfelts,
Laurbergs och Riises vackra arbeten -intet nämndt och intet glömt.
Till sist en mention åt hrr Jakobsson, Leibowitsch och Rosenberg för deras intressanta
högaktuella färgfotografier – Lumiérska ljusbilder – det nyaste af allt det vackra, som
utställningen har att bjuda på.
Amatör. ]


[ Nyblins Magasin, September 1907

Utställningen.

I dag öppnades utställningen.
Trots alla motigheter, trots alt mullvardsarbete för att omintetgöra densamma, har den dock
kommit tillstånd, och vad mera är, den kan trygt betecknas som vällyckad.
Utställarnas antal är tyvärr litet, endast 34 inhemska samt 10 skandinaviska amatörer och
fotografer. Orsaken till detta ringa deltagande måste obetingat tillskrivas den ringa energi
utställningskommittén ådagalagt, samt det så mycket mera energiska motarbetandet från deras
sida, som skrivit fotografins bakåtskridande på sin fana. Men vad gör det, utställningen är där,
och den är bra!
Jobbet med att få den i ordning kunde tåla sitt eget kapitel, det var rent av, som själva hin onde
hade satt sig på tvärn. Så gott som alla utställningsbilder inkommo i sista ögonblicket, långt
efter den faststälda inlämningsterminens slut. Ingeniör Jakobsson, som hade fått på sin lott det
otaksamma görat att vara utställningskommisarie, slet värre med att sätta upp skärmar och
bekläda väggarna med duk o.s.v. och detta ännu till utan utsikt att få någonting att hänga på dem.
Men tillslut kommo bilderna ändå. Dock, huru mycket flere skulle det icke kunnat vara, om alla,
som anmält sig, också hade sänt bilder, för att nu icke tala om alla dem, i vars intresse det lägat
att deltaga, men som icke ens hade anmält sig, därför att – nå Schwam drüber! Vi få hoppas, att
deltagandet specielt från yrkesfotografernas sida blir så mycket livligare – ”nästa gång”. ”Nästa
gång” är visserligen en skälm, sägas det, men kanske är han bättre än sitt rykte, fast hittills har
han endast fört stora ord i munnen.
I utställningen deltaga endast åtta inhemska yrkesfotografer, men hela sju skandinaviska (av 10
utställare) nämligen Ferd. Flodin och John Hertzberg från Stockholm, C. Reinau, Elfelt, Julie
Laurberg och Ferd. Riise från Köpenhamn samt O. Ranheimsæter från Christiansund i Norge.
När vi jämföra de bilder, som dessa skandinaver skickat, med de bilder, våra egna fackfotografer
utstält, så är det en skilnad som natt och dag, vad den konstnärliga uppfattningen angår. Ett
undantag härifrån visa Herrar Ragnvald Nyblin (Atelier Nyblin AB) och Harald Rosenberg samt
Fröken Ina Roos (Hagasundsgatan 2), men i i tekniskt avseende kunna deras bilder icke mäta sig
med det stora flertalet av de skandinaviska.
När man inträder i utställningssalen, har man mitt framför ingångsdörren en större skärm,
fullbesatt av värkligt goda ljustrycks bilder från G. Arvidssons Litografiska Anstalt i H:fors.
Denna bildkollektion har erhållit ett 2:dra pris, vilket den väl förtjenar. Till vänster om dörren
möta oss tillförst bilder av Pastor Lindegren (förstoringar å bromsilver) Otto Lindqvist (fotograf i
Voikka) samt fotograferna Dufva, Liljeqvist och Suomela, alla från Uleåborg. Bilderna äro för det
mesta i litet format och vanliga s.k. atelierbilder, det vill säga sådana bilder, de flesta
yrkesfotografer äro tvungna att alldaglig leverera sin heterogna kundkrets. Intet försök har gjorts
att åstadkomma någonting mera konstnärligt, men bilderna äro alla just sådana, som publiken
vill hava dem, och i tekniskt avseende äro de, specielt Suomelas och Liljeqvists, väl utförda, om
de också icke kunna tävla med de skandinaviska fotografernas raffinerade teknik, men det är att
märka, att det är skandinaviens allra bästa fackfotografer, vilka vi hava äran att se som våra
gäster.
I hörnet på kortväggen har Fröken Ina Roos bilder fått plats. Här märker man en konstnärlig
strävan, en strävan att komma bort från den triviala alldagsfotografin. I synnerhet är en interiör
från en bondstuga, där en gumma pysslar med ett i en vagga liggande barn, värt alt erkännande.
Frk. Roos tilldelades också hedersomnämnande. Där bredvid har Herr Harald Rosenberg, vår
enda ”flygande” fotograf, som huvudsakligast sysslar med fotografering för tidskrifter och
tidningar, utstält några bilder. Bland dem fäster man sig främst vid ett självporträtt i stort format
(50×60) utfört i gummitryck, samt ett d:o landskap. Man ser att Herr Rosenberg har det riktiga
greppet, så han är nog förtjent av det 3:dje pris han erhöll. Så hava vi Herr Georg Nyblin (firma
C.P. Dyrendahl). Om hans bilder säger jag ingenting, ty affären är min. Han fick emellertid ett
2:dra pris.
Ingeniör Dr. F. Stolle utställer 2:ne vällyckade bromsilverförstoringar samt 3:ne små (13×18)
heliogravyrer. Här måste juryn hava blundat, ty dessa heliogravyrer äro icke endast de enda, som
någonsin exponerats hos oss av en icke-fackman, de äro dessutom bra, så här hade nog ett pris
varit på sin plats. Herr Th. Sommers från T:fors har en större utställning av dels direkt efter
naturen tagna bilder dels reproduktioner i olika format. Tyvärr är också utförandet tämligen
olika, vilket väl gjorde, att han av juryn blev förbigången. Emellertid kan jag icke underlåta att
påpeka en aldeles utmärkt interiör från Tammerfors nya kyrka utförd på gulfärgat papper i fina,
mjuka toner närmast liknande en arkitektonisk ritning.
Så kommer en av våra främsta, Ryttmästare Timiriasew. Han utställer en stor tablå på 2×2 meter
fullsatt med en massa utmärkta bilder i format 13×18. Jag skulle vilja anmärka mot denna tablå,
att bilderna äro för många, och då de dessutom äro monterade på kartong av många olika färger,
så blir totalintrycket ganska oroligt. Några av bilderna äro häller icke i nivå med, vad man är van
att se från ”Timis” hand, – dock tillhöra denna samling det bästa, som finns på utställningen.
Herr Timiriasew erhöll ett andra pris.
Herr W. Schohin, som sedan gammalt är känd som vår bästa eller åtminstone en av våra bästa
amatörer, har här bredvid sin kollektion bestående av de läkraste småtavlor, man kan tänka sig.
Bilderna äro utförda endel i gummitryck andra i koltryck. Alla äro mycket bra, men jag vågar
mig inte ens på en beskrivning än mindre en kritik. – Dock, han har där en tavla, ett värkligt
konstvärk, två nakna pojkar, den ena utdragande en sticka från den andras fot. Dessa linjer, dessa
toner, alt är fullkomligt, harmoniskt och helt. – Som sagt, det är ett konstvärk, som skulle
försvara sin plats på vilken salon som hälst. Dessutom har han en flicka med ett barn i famnen av
ungefär samma kvalität. Herr Schohins första pris är egentligen för lågt, det borde läggas ett
pluss därtill.
Herr Leibowitsch, också en av våra bästa, har en samling, som tyvärr är något ojämn vad
utförandet angår. Emellertid är det min personliga uppfattning, att han blivit något styvmoderligt
behandlad vid prisutdelningen. Visserligen måste medgivas, att Timiriasews bilder äro ännu
bättre, men ändå är, tycker jag, ett tredje pris något lågt. Se t.ex. hans 100 åriga gubbe, den är
absolut något av det bästa på hela utställningen. Juryn borde haft flera grader att välja på.
Sen kommer hela långväggen i salen, upptagen av skandinaverna, som givits hedersplatsen, så
som sig bör. Dem hoppar jag över tills vidare och fortsätter på den andra kortväggen.
Här hava vi Jakobsson med en stor samling stora bilder dels i gummitryck dels i pigment.
Bilderna äro hållna i mörka toner, men charmanta. Han har en regnvädersbild från Esplanaden;
man rent av hör hur det plaskar under fötterna på de promenerande! Hans vy från södra hamnen,
där isen just håller på att lägga sig, är en fullkomlig tavla, likaså hans insjölandskap. Hans
dominospelare är full av liv, mörk och dyster visserligen, men så måste den vara för att återge
stämningen i en nedrökt och smutsig skäppsruff. Han fick ett väl förtjänt 1:sta pris.
Därinvid är Rangvald Nyblins (firma Atelier Nyblin, Aktibolag) utställning. Hans bilder hava i
utförandet någon likhet med Ingeniör Jakobssons, men äro ännu mörkare hållna, vilket är ett fel.
Samlingen hade vunnit på, att några bilder utelämnats, – men jag vill icke ingå på någon varken
berömmande tadlande kritik, ty pojken är min brorson, och – ”ni förstår mig väl”, står det i visan.
Han fick ett 2:dra pris.
Herr Axel Tammelander från T:fors har en större kollektion i ljusa toner hållna större och mindre
bilder. En del äro alt för ljusa, vilket är synnerlig skada.
Herr Fritz Englund, H:fors, utställer några goda bilder, i synnerhet äro hans små landskap
förtjusande. Juryn tilldelade honom hedersomnämnande.
Herr A. Wedel-Jensen, som nu är bosatt i Tammerfors, men som tidigare bott i Hamburg, har
riktat utställningen med några porträtt etc., som tydligen visa varest han trampat sina barnskor
som amatörfotograf. Hamburger-amatörerna äro kända för sitt mästerskap och Herr Wedel-Jensen
har icke vansläktats. Han hade säkerligen erövrat ett första pris, om han icke i egenskap av
prisdomare stått utom tävlan.
Tammerfors-klubbens ordförande, Herr Th. Clayhills utställer endel landskapsbilder etc, för vilka
också han erhöll hedersomnämnande. Fyra bilder av blombuketter borde hällst icke varit
medtagna, de förringa samlingens värde.
Herr Sig. Holopainen fr. Uleåborg har en tablå med vällyckade vyer från en Nordkapsresa.
Utförandet är jämt och gott, och erhöll han för sina bilder ett hedersomnämnande.
Herr Fr. Borg, T:fors, har tilldelats ett 3:dje pris, om vilket meningarna kunna vara delade. Av
hans fyra bilder (bromsilverförstoringar) är ett ”Vid fiskvaken” aldeles utmärkt vad motivet
angår, och även hans ”Notfiske” är ett gott motiv, men den tredje bilden, ”Vid stockbommen”, är
ytterst trivial, och den fjerde, ”Segelbåt”, är helt enkelt underhaltig så väl till motiv som
utförande. Vill man jämföra Herr Borgs bilder med Herr Leibowitsch, som också erhöllo 3:dje
pris, så måste man åter beklaga, att juryn icke havt mera än fyra prisgrader att utdela.
Herrar Laitela och Czarnecki och Fröken Ida von Gericke hava rätt goda landskapsbilder, men
medan de förra monterat sina bilder smakfullt och bra, har Fröken Gericke gjort motsatsen.
Mången fäster tyvärr alt för litet avseende vid bildens utstyrsel, men detta är dock en mycket
viktig sak, – fullt lika viktig som det öfriga tekniska arbetet.
Fröken H. Cederholm har många rätt goda bilder, men fordrar ännu utveckling vad
positivprocesserna angår.
Och så till skandinaverna!
Längst till vänster på fondväggen möter oss en brokig samling från Herr Ranheimsæter, fotogr. i
Christiansund i Norge. Ja, vad skall jag vidare säga? Jag sade ju redan ”brokig samling”. Detta är
den oroligaste och ojämnaste kollektion på hela utställningen. Först och främst aldeles för många
bilder på det trånga utrymmet (upphängningskommittén, till vilken undertecknad hörde,
funderade starkt på att utelämna hälften, men vi ansågo oss bundna av den uppställning Herr R.
själv å en fotografi faststält). En del av bilderna t.ex. en ångare i storm och ett hamnparti äro
värkligen bra, men andra – hm. En s.k. byst och tvänne imitationer av gipsmedaljonger efter
levande model kunde saklöst varit utelämnade (nu intaga de mittpartiet av samlingen), flera av
porträtterna likaså. Att juryn tilldelade Herr R. ett hedersomnämnande var mera, än vad jag
skulle gjort.
Närmast intill hava vi Herr Nils Bagges från Stockholm bilder. Herr B. har satt sina bilder utom
tävlan, vilket var synd. Hans snölandskap är synnerligen vackert, en aftonstämning likaså.
Mindre lyckad finner jag en vy i dimma från inloppet till Stockholm. Vad denna fattas är
någonting – en båt eller vad som hälst – i förgrunden, som kunnat genom sin kraft visa, att det är
svag dimma över vyn.
Herr fotogr. Ferd. Flodin, Stockh. tilldelades ett andra pris. Han utställer 3:ne utmärkta
platinabilder i kabinettformat, av vilka äro framkallade med pensel samt ett mycket gott, förstorat
barnporträtt ävensom en vy från Gripsholm. Men dessutom har han en rätt trivial grupp av en
dam med 2:ne barn.
Herr Joh. Hertzberg, fot. Stockh., utställer några värkligen goda porträtter och en aftonstämning,
som förefaller mig något tung i tonen, samt en badande flicka. Reflexen i vattnet är emellertid å
denna senare bild för mörk och tung, så att det hela på litet afstånd värkar, som stode flickan på
en spetsig sten eller en pidestal. Herr H. tillerkändes ett andra pris.
Herr Hugo Beyer, Stockh., har sänt en utmärkt interiör från något gammalt slott eller möjligen en
kyrka samt 2:ne d:o exteriörer ävensom en skärgårdsvy. Denna senare finner jag mindre
vällyckad än hans övriga bilder, men även den är bra. Herr B. erhöll också ett första pris.
Herr C. Reinau, fotograf i Köpenhamn fick ett första pris. Han utställer 3:ne utmärkt goda
porträtter. Desutom har han en interiör från en mörk värkstad. Denna gör sig i kompositionen
mindre väl, ty den värkar som 2:ne skilda tavlor. Den ena sidan bildar ett helt för sig, den andra
likaså. Men annars är också denna bild synnerligen bra.
Fotografen Elfelt fr. Köpenhamn har utstält ett par hundar, som saklöst kunnat vara borta, samt
dessutom en badande kvinna med rakt utsträkta armar (en bild, som jag rakt icke förstår), en
lutspelerska och en grupp av en herre och en pojke vid ett fönster. Denna senare bild, synes mig
nog bra, men figurerna äro uppstälda styva och stela som mannekiner. Ett porträtt av en
violonsellspelare tycker jag egentligen mest om. Herr E. erhöll ett 3:de pris, men synes mig dock
detta något lågt.
Fru Julie Laurberg, också dansk, tilldelades ett 2:dra pris. Det är i synnerhet en exteriör i stort
format, och en interiör som skilt tilldraga sig uppmärksamheten; ett kostymporträtt finner jag
mindre bra.
Herr Ferd. Riise, Köpenhamn, utställer 2:ne värkligt konstnärligt uppfattade och utförda
landskapsbilder samt en interiör från ett fähus. Denna senare tilltalar mig mindre. Herr R. fick ett
välförtjent 1:sta pris.
Slutligen hava vi Herr G. Malmberg fr. Stockholm, som har stäldt sina bilder utom tävlan. Han
exponerar enlandsväg med stafage, en vintervy och en skogsinteriör, alla bra, samt en
aftonstämning från Venedig, – denna däremot, i mitt tycke, mindre bra.
Alla dessa bilder skulle nog hava förtjenat en mera ingående beskrivning, och ett utförligare
påpekande av deras många förtjenster, men utrymmet tillåter det ej.
Vi här i Finland måste vara synnerligen tacksamma mot de inbjudna skandinaverna för deras
välvilja att sända sina bilder till vår utställning, ty vi hava mycket att lära av dem. Visserligen
kunna vi nu med fägnad anteckna, att några av våra egna amatörer stå fullt ut lika högt i
konstnärlig uppfattning och teknisk färdighet, men för det stora flertalet av oss finnes synnerligen
mycket att taga efter, icke minst för fackfotograferna vad porträtt angår.
Efter senaste utställning blev det ett mindre angenämnt hallå på grund av prisutdelningen.
Egendomligt nog adresserades ovettet närmast till mig, som als icke tillhörde juryn. Det kommer
väl att gå på samma sätt nu, kan jag tänka, ty när är människan nöjd? Emellertid vill jag påpeka,
att jag icke häller nu tillhör prisjuryn och icke ens i alla delar gillar dess domslut. Men i stort
taget är jag fullt enig med den, och jag anser, att den utfört sitt svåra värv på ett värkligt
tillfredsställande sätt och härför förtjenar alla utställares erkänsla. En utmärkt sammansättning
hade det ock lyckats att giva juryn, – härom kan icke råda två meningar, – och dess kompetens
och opartiskhet kan icke betvivlas. Den bestod av följande herrar: Artisten Väinö Blomstedt,
Kemigrafen Karl Nordblad, Fotografen V. Barsokevitsch, samt amatörena Revisor W. Lindbohm,
Handlanden A. Wendel-Jensen och Kamreren A. Mellenius, till vilka jag för min del, som
tillhörande utställnings-kommittén, ber att få framföra min bästa tacksägelse.
H:fors 1:sta sept. 1907
Daniel Nyblin


P.S.
En utställare har senare tillkommit, och det en utställare av rang. Herr C. Lütcherath från
Stavanger hade utlovat bilder till utställningen, men de kommo icke till öppningsdagen. Då
utställningskommittén ej häller hade fått någon underrättelse om bildernas avsändande, så måste
vi tro, att de skulle utebliva. Men de kommo, och det lyckades att bereda dem en värdig plats,
visserligen icke tillsammans med de andra skandinavernas bilder, utan på en fristående skärm
mitt i salen. Det var synd, att de kommo för sent att deltaga i juryns granskning, ty de skulle
säkerligen erhållit ett första pris. Jag hoppas emellertid att det skall lyckas utställningskommittén
att arrangera så, att de erhålla ett extrapris med guldmedalj, ty det äro dessa bilder värda.
Bilderna, vilka äro en hel massa i format 13×18 och 18×24, röja en hög konstnärlig smak och ett
fullkomligt behärskande av tekniken. Bland dessa bilder äro flera värkliga konstvärk. Att
närmare beskriva några av dem förbjuda mig tid och utrymme. ]


[ Uusi Suometar, Söndag 1.9.1907

Toinen yleinen valokuvausnäyttely Suomessa,
avattiin täällä eilen … Ateneumin suuressa salissa. …erityistä huomiota vetävät puoleensa
Lumièren värivalokuvat, [autochrom] jotka luonnollisin värein kuvaavat kukkia, hedelmiä,
maisemia, ihmisiä y.m. ]


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 10 sept. 1907. Närvarande hrr Engström, Johansson, D. Nyblin, G. Nyblin, Ragnar Nyblin, Larsson, Rosenberg, Schohin, Sovelius, Jakobsson, Timiriasew och undert. Lindholm.

§ 1 Protokollet från ordinarie mötet den 7 maj och extra mötet den 20 aug. upplästes och godkändes, utan anmärkningar, jemväl utställningskomiténs val af medlemmar i juryn på grund af afsägelser m.m. bland de på extra mötet uppstälda kandidaterna.

§ 2 Föredrogs en af en yrkesfotograf bland utställarena till utställningskomitén insänd skrifvelse, hvari denne beklagar sig öfver att juryn, tvärtemot de i de utsända cirkulären upptagna bestämmelserna, skulle bedömt yrkes- och amatörfotografers arbeten jämsides. I anledning häraf beslöt mötet att i sitt namn i dagspressen införa ett bemötande häraf.

§ 3 Ifrågasattes huruvida klubbens vanliga täflan vid årsmötet i oktober skulle hållas då klubben så nyligen hållit sin stora utställning. Beslöts att täflan på grund häraf skulle framskjutas till majmötet 1908 och uttalades som önskningsmål att täflingsbilderna skulle blifva tillgängliga till beskådande för en större allmänhet mot en måttlig afgift.

§ 4 Dagen för årsmötet bestämdes till lördagen den 19 oktober.

§ 5 Styrelsen meddelade att anmälningstiden för täflan om vandringspokalen har på grund af mellankomna hinder blifvit framskjuten till utgången af september månad.

§ 6 Meddelades att en kollektion utställningsbilder försenats på grund af orsaker, som icke berodde på utställaren samt att utställningskomitén, då juryn redan åtskilts förrän bilderna anländt, tilldelat denna utställare ett extra pris, motsvarande första pris. Detta komiténs förfarande godkändes af klubben.
Mötet afslöts med sedvanlig sexa, efterföljd af samkväm hvarvid skioptikonbilder förevisades.

Einar Lindholm
t.f.


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors årsmöte tisdagen den 19 Oktober 1907. Närvarande voro: Herrar Engström, Lindholm, G. Nyblin, Timper, Lindbohm, Timiriasew, Faltin, Sovelius, Johansson, L. Wiik, Larsson, Rangvald Nyblin, Leibowitsch, Levan, D. Nyblin, Ragnar Nyblin, Schohin, Holm, Mellenius, Rosenberg och undertecknad Englund.

§ 1 Protokoll från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Såsom nya medlemmar inballoterades Ryttmästar v. Tobiesen och Veterinär Åström, enhälligt.

§ 3 Ordföranden uppläste styrelsens årsberättelse samt af skattmästaren uppgjord tablån öfver klubbens inkomster och utgifter, utvisande ett saldo af Fmk 190:69 pi i tillgångar.

§ 4 Prisjuryns för senaste utställning, protokoll upplästes, hvarefter ordföranden utdelade, till de vid mötet närvarande pristagarena dem tilldömda pris. Herr D. Nyblin föreslog att ienlighet med gammal sed ett fyrfaldigt hurra! skulle höjas för pristagarena och anhöll att för sin egen del speciellt få tacka Herr Schohin för de utmärkta bilder Herr Schohin vid utställningen exponerat.

§ 5 Efter det de närvarande styrelse medlemmar på en stund afträdt och åter inkallats, meddelade Johansson att styrelsen beviljats decharge för det tilländalupna räkenskapsåret.

§ 6 Schulténska prismedaljen beslöt klubben att i år, ienlighet med revisorernas förslag, tilldela undertecknad Englund.

§ 7 Enades att medlemsafgiften skulle bibehållas vid samma som under föregående år näml. Fmk
10:-

§ 8 Styrelsen här bilagda förslag till budget godkändes och enades mötet att föröfrigt samma program som för senaste år skulle följas, näml: föranstaltande af föredrag, utfärder och en kurs i fotografi. Därjämte beslöts att klubbens månadsmöten skulle s.s. tidigare försiggå den 1sta tisdagen i månaden.
Vidare enades mötet om att samma tidskrifter som härintills skulle prenumeras samt dertill en amerikansk.

§ 9 Ordföranden meddelade att inom styrelsen väckts frågan om anskaffande af en stereoskops kamera för klubbens räkning och hemstälde till mötet huruvida det ansåg förslaget böra realiseras, och enades mötet om att kameran skulle anskaffas att utdelas som pris för de bästa med densamma tagna bilder. Närmare beslut om regler för täflan om kameran uppskjöts till nästa möte.

§ 10
Herr D. Nyblin föreslog att klubben skulle deltaga i den fotografiska utställning som 1908 komme att försiggå i Dresden och föreslog att en komité genast skulle tillsättas för att vidtaga nödiga åtgärder. Mötets beslut blef att vid nästa möte upptaga frågan.

§ 11
Skreds så till val af ny styrelse hvarvid följande personer erhöllo här angifna antal röster:
Herr Otto Johansson 10 röster
Herr G. Engström 12 röster
Herr E. Lindholm 10 röster
Herr W. Schohin 9 röster
Herr F. Englund 13 röster
Herr W. Jakobsson 14 röster
Herr Timiriasew 4 röster
Herr Lindbohm 3 röster
samt Herrar R. Nyblin, Levan, Sovelius, Wiik och Rosenberg, 1 röst hvarje. Då Herr Lindholm afsagt sig återval blefvo till styrelse ledamöter valda Herrar Johansson, Jakobsson, Engström, Schohin och Englund. Till revisorer utsågos Herrar Timper och L. Wiik med Timiriasew som suppleant.

§ 12
Att bedöma de till dagens möte inlämnade bilderna från senaste vårutfärd utsågos Herrar Otto Johansson och G. Nyblin, hvilka tilldelade 1sta priset åt Herr I. Timiriasew.

§ 13
Herr D. Nyblin demonstrerade den Lumier´ska färgfotografin samt förevisade ett flertal bilder af hvilka en del, enligt Herr Nyblins metod reproducerats såväl i förstorad som förminskad skala.

§ 14
Efter förevisning af skioptikonbilder afslutades mötet med gemensam soupe och ett animeradt
samkväm.

In fidem
Fritz Engström


Årsberättelse,
afgifven till Fotografiamatörklubbens i Helsingfors årsmöte tisdagen den 19 Oktober 1907.

Med denna dag har klubbens nittonde värksamhetsår tilländalupit. I enlighet med häfdvunnen
sed får styrelsen, innan desamma träder tillbaka, lämna en kort resumé öfver klubbens
värksamhet under det gångna året.
I klubben har under året inträdt 7 nya medlemmar mot 6 under föregående år samt afgått 11.
Medlemsantalet är sålunda för närvarande 57 mot 61 vid senaste årsmöte.
Inbegripet årsmötet har klubben under året sammanträdt 11 gånger och har vid mötena i medeltal
närvarit 14 medlemmar, högsta antalet närvarande medlemmar har varit 20 och lägsta antalet 10.
Till möteslokalen har i likhet med föregående år användts tvänne rum å Hotel Kämp. Biblioteket
åter har varit inrymt hos Finska Fotografiska Magasinet som välvilligt upplåtit plats för
ändamålet. Under året har antalet boklån uppgått till 95 mot 82 under föregående år. Volym
antalet har ökats från 216 till 229 band, hvaraf 2ne band donerats till biblioteket af Herr Schohin.
Därjämte har ett hundratal skioptikon bilder under året tillkommit.
Klubben har under året prenumerat å följande tidskrifter: Fotografisk Tidskrift, Phot.
Mitteilungen, Phot. Rundschau, Atelier des Photografen, samt Die Kunst in der Photografi,
hvarutöfver klubben af Finska Fotografiska Magasinet fått emottaga publikationen Nyblins
Magasin. I prenumerationsafgifter har Herr Schohin deltagit med hälften af priset för Die Kunst
in der Photografi och herr Engström med prenumerationspriset för Atelier des Photografen.
Föredrag har under året hållits af Herr D. Nyblin om olika färgämnens invärkan på den
fotografiska plåten, hvilka föredrag författas af herr F. Hirn; samt af Herr Jakobsson om
ozobromie förfarandet.
Trenne utfärder har under året företagits af hvilka vårutfärden denna gång, troligen på grund af
otjänligt väder hade ett fåtal deltagare.
Under året har klubben föranstaltat en kurs i pigment- & gummitryck hvari deltogo 25 personer
af hvilka 10 voro medlemmar i klubben, såsom lärare fungerade Herrar D. Nyblin, Schohin och
Jakobsson.
Såsom ett evenement för året kan antecknas att afsedt all skepticism och motighet af flere slag,
den 2dra allmänna fotografiska utställningen i Finland, på klubbens föranstaltande gått af
stapeln. Utställningen som medels sedvanlig fixage öppnades den 31 Augusti och hölls
tillgänglig för allmänheten t.o.m. den 22 September, deltogo 46 utställare hvaraf 35 inhemska
och 11 utlänningar och besöktes utställningen af 3576 betalande personer.
Ehuru räkenskaperna för utställningen ännu ej kunnat afslutas vill dock styrelsen framföra att ett
öfverskott klubben till godo af ca Fmk 800:- torde kunna påräknas.
Beträffande prisutdelningen lämnar här bilagda protokoll från prisjuryns sammanträden närmare
uppgifter.
Såvidt styrelsen har kunnat finna kan utställningen betecknas som i allo lyckad och torde hvad
helhets intrycket vidkommer i en ej alltför liten grad, härtill bidragit de bildkollektioner som
utställare från Sverige, Norge och Danmark hitsändt. I sammanhang härmed böra de utställda
färgfotografierna få sitt omnämnande i synnerhet då i betraktande tages den korta tid, för
färgfotografin erforderligt plåtmaterial varit tillgänglig och anser sig styrelsen böra frambära ett
tack till de klubbmedlemmar hvilka satt klubben i tillfälle att redan vid denna utställning kunna
framvisa fotografier i naturliga färger.
Någon täflan om klubbens vandringspokal har ej heller i år kunnat ske, enär till den utlysta tiden
någon anmälan till täflan ej ingått.
I enlighet med klubbens vid senaset september möte fattade beslut är de sedvanliga täflan vid
årsmötet uppskjuten till majmötet.
Klubbens kassa ställning framgår ur den af skattmästaren uppgjorda och här bifogade tablån
öfver klubbens inkomster och utgifter.
Såsom af här gjorda korta uttalanden framgår visar det nu tilländalupna året att klubbens vackra
mål att föra fotografin framåt i vårt land råkat i glömska och vågar styrelsen uttala den
förhoppning att klubben med allvar och intresse måtte allt framgent arbeta för detta mål.
Slutligen ber styrelsen att på det varmaste få tacka alla dem – ingen nämnd och ingen glömd –
som bidragit till befrämjande af klubbens intressen och sträfvande och härigenom underlättat
styrelsens uppgift och åligganden.

Bestyrelsen.


[ett brev inbundet bland protokollen:

Biblioteket omfattar för närvarande 230 band och har under
året ökats med 14 inbundna volymer
+ 5 st. album innehållande bilder från klubbens tidigare år.
W. Jakobsson


Amerikanska tidskrifter:
Photo Era en gång i månaden 16:-
Photographie Times Bulletin en gång i mån 12:- Rmk
Photographi news 8:- Rmk

Engelska:
Photography en gång i veckan 18:-
Praktical photographer en gång i mån 16:-

Franska:
Bulletin de la Societe francoise photografique hvar annan månad
Pris 18:20 Rmk

Dessa torde utgöra de bästa i Amerika, England och Frankrike
utkommande fotografiska
tidskrifter.

B.B.
Om du ville vara vänlig och lämna dessa uppgifter åt Englund
före mötets öppnande. Bestyrelsen
sammanträder kl. 7 å Kämp om lördag.
Walter. ]


Wid Styrelsens för Fotografiamatörklubben i Helsingfors sammanträde Onsdagen den 6 November 1907 enades att fördela de olika funktionerna sålunda:
Ordförande: Herr Otto Johansson
Skattmästare: Herr G. Engström
Sekreterare: Herr Fritz Englund
Bibliotekarie: W. Jakobsson
Materialförvaltare: W. Schohin

In fidem
Fritz Englund


[ Nyblins Magasin, Oktober 1907

Korrespondens.

Vad de Lumièrska färgfotografierna angår, så måste jag säga, att några riktigt dåliga bilder har
jag ej med bästa vilja i verlden kunnat få. Jag har bara ”knäppt” människor icke landskap eller
dylikt.
Metoden är lätt, trevlig, säker och bravo på alt sätt. Jag är alvarsamt överförtjust, – talar och
drömmer bara om färgfotografier! Skada att man ej kan mångfaldiga dem.
Imperial N.F.-plåtarna äro det allra bästa, som hittills uppfunnits i plåtväg! Bara jag får slut på
vårt nuvarande plåtlager, kommer jag att arbeta uteslutande med N.F.
Kuopio 6/10 1907.
V. Barsokevitsch. ]


[ Ur Valokuvauksen vuosikirja 1982 / Uusasiallinen Vilho Setälä

Suomalaisessa Yhteiskoulussa…toimi useita harrastuskerhoja ja luonnollisesti myös
valokuvauskerho. Kerhomme puitteissa järjestimme kaksi valokuvanäyttelyä, josta toinen
pidettiin meillä kotona Kaivopuistossa. Osallistuja oli kymmenkunta. Arvostelutuomarina toimi
Fotografiamatörklubbenin jäseniä ja mukana oli Daniel Nyblin. Osallistuin näyttelyyn äidistäni
ottamalla valokuvalla, minkä olin kuvannut samana vuonna ja mistä yhä olen ylpeä. Toinen kuva
oli lypsykuva, joka oli otettu lehmän takapuolelta, lypsäjä etualalla. Suhteellisen
lyhytpolttovälisellä objektiivilla kuvattu kuva liioitteli perspektiiviä mikä oli myös vastoin kaikkia
”hyvän kuvan sääntöjä”. Tämä kuva oli vastoin ajan valokuvakäsityksiä, eivätkä tuomarit
noteeranneet kuvaani. Sen sijaan yleisöäänestyksessä se sai ensimmäisen sijan.

…Heikki Aho, insinööri, oli koulutoverini ja osallistui jo kotonamme vuonna 1907 pidettyyn
valokuvanäyttelyyn… ]


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte Tisdagen den 12 November 1907, hvarvid voro närvarande: Herrar Johansson, Engström, G. Nyblin, Larsson, Salven, Holm, Lindholm, Timiriasew, Leibowitsch, R. Nyblin, Levan, Lindbohm, Schohin, D.Nyblin, F. Hirn, J. Hirn, v. Tobiesen, Faltin, Jakobsson, Åström, Rosenberg, och undertecknad Englund.

§ 1 Herr Johansson meddelade att den nyvalda styrelsen fördelat funktionerna inom sig sålunda att
Herr Otto Johansson fungerar som ordförande
Herr G. Engström fungerar som skattmästare
Herr Fritz Englund fungerar som sekreterare
Herr W. Jakobsson fungerar som bibliotekare
Herr W. Schohin fungerar som materialförvaltare
och förklarade Herr Johansson sålunda, i egenskap af ordförande mötet öppnadt sedan han därförinnan riktat några ord till de församlade, dervid anhållande att det bistånd han tidigare åtnjutit äfven nu då han åter intager ordförande platsen, måtte komma honom till del.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Ordföranden meddelade att de vid dagens möte utställda bilderna voro förfärdigade af elever vid finska samskolan här, hvilka elever sig emellan anordnar en utställning eller täflan samt att klubben på Herr D. Nyblins anhållan satts i tillfälle bese desamma. Därjämte hade utställarena anhållit att klubben efter granskning af bilderna ville uttala, hvem af utställarena, en af Herr Nyblin skänkt kamera, bör som första pris tillfalla. Att bedöma ifrågavarande bilder tillsattes en jury bestående af Herrar Schohin, Jakobsson och Engström, hvilka enades att kameran skulle tillfalla eleven Aarne Könönen.

§ 4 Enär någon täflan om klubbens vandringspokal, ej heller i år kunnat försiggå på grund af att något svar på klubbens i antydt riktning gjorda inbjudan från landsortsklubbar icke ingått, hade styrelsen enats att för mötet hemställa huruvida det ej vore lämpligast att under dessa förhållanden, klubben på något sätt skulle använda pokalen och ville styrelsen för sin del föreslå
att den utställare som vid klubbens sedvanliga årstäflingar tillerkänts högsta utmärkelsen skulle få sitt namn å pokalen inristadt, såsom en ytterligare utmärkelse.
Herr D. Nyblin föreslog att pokalen, för att alla vidare omsorger för densamma skulle försvinna, borde tillfalla 1sta pristagaren vid klubbens årstäflan.
Herr Lindbohm å sin sida ansåg att pokalen skulle öfverlämnas till en vandringspokal mellan stadens skolor, för att på detta sätt hos de unga möjligen väcka större intresse för fotografin.
Efter omröstning enades mötet att omfatta styrelsens förslag.

§ 5 Ordföranden uppläste styrelsens här bilagda förslag till stadgar för täflings-stereoskop-kameran, hvilka godkändes med den ändring att täflan skulle ske vid September mötet.

§ 6 Från Dansk Fotografisk Förening hade till klubben ankommit en skrifvelse med förfrågan huruvida F.A.K. i H:fors vore villig som medlem inträda i förstnämnda förening mot att den Danska föreningen blefve medlem i F.A.K. i H:fors. Mötet enades om att med tacksamhet emottaga anbudet och skulle styrelsen härom delgifva föreningen i Danmark.

§ 7 Afhandlades frågan om klubbens deltagande i utställningen i Dresden år 1909 och blef mötets beslut att klubben bör deltaga i sagda utställning. För att vidtaga nödiga åtgärder tillsattes en tremanna komite hvari invaldes Herrar Jakobsson, Schohin och D. Nyblin.

§ 8 Till mötet hade inlämnats fyra teckningar för ett påtänkt klubbmärke, men beslöts att lämna frågan tillsvidare beroende.

§ 9 Herr Jakobsson höll ett med intresse åhört föredrag om fotografering med autochromplåtar, hvarjämte Herr Nyblin i samband härmed meddelade att förutom Lumiere´s äfven tvänne andra personer, en i Amerika och en i Paris, tillvärka plåtar för fotografering i naturliga färger samt beskref i stora drag tillvärkningssättet af de olika fabrikanter.

§ 10
På förslag af Herr D. Nyblin enades mötet att åt eleverna vid finska Samskolan, skulle tilldelas ett diplom för visat intresse för Fotografin.

§ 11
Herrar Nyblin och Jakobsson förevisade medelst en för ändamålet anskaffad projektionsapparat, bilder i naturliga färger, hvilken förevisning följdes med lifligt intresse.

§ 12
Efter intagandet af gemensam soupe afslöts mötet med ett animeradt samkväm.

In fidem
Fritz Engström


Regler för Fotografiamatörklubbens i Helsingfors täflings-stereoskop-kamera, anskaffad för att
höja intresset inom klubben för stereoskop-bilder.

§ 1 Kameran utlånas afgiftfritt på en tid af en vecka till klubbmedlemmar bosatta i Helsingfors eller
omnäjd; dock eger materialförvaltaren som har att förvara kameran, att i enstaka fall utsträcka
utlåningstiden ända till två veckor.

§ 2 Öfver utlåningarna bör materialförvaltaren föra bok, hvari låntagaren själf bör anteckan sitt namn
som erkännande att han emottagit kameran till låns. Därjämte åligger det materialförvaltaren
efterse att utlåningstiden icke öfverskrides, samt att tillse det skador som åsamkats kameran
under utlåningstiden ersättas af låntagaren.

§ 3 Täflan om kameran försiggå vid klubbens möte i September hvarje år och bör den täflande
inlämna minst fem /5/ bilder tagna med täflingskameran och till alla delar förfärdigade af den
täflande själf.

§ 4 Till täflan som är anomym får samma person inlämna endast en bildkollektion och tillfalla
samtliga bilder klubben, oberoende af prisbedömandet. Till hvarje täflan bör den täflande
inlämna nya bilder.

§ 5 Kameran tillfaller med fullständig äganderätt den, som först för sina bilder tre /3/ gånger
tilldelats 1sta pris.


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, Tisdagen den 3 December 1907. Närvarande voro Herrar Johansson, Engström, Lindholm, Larsson, Faltin, Leibowitsch, D.Nyblin, v. Tobiesen, Åström, Schohin, Rosenberg, Timiriasew, G. Nyblin och undertecknad Englund.

§ 1 Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

§ 2 Ordföranden meddelade att i enlighet med klubbens vid senaste möte fattade beslut, styrelsen tillskrifvit Danska Fotografisk Förening att dess förslag till medlemskap i F.A.K. tacksamt godkänts samt att styrelsen inbjudit Dansk Fotografisk Förening deltaga i klubbens årstäflan i maj.

§ 3 Sedan ordföranden uppläst de i slutlig redigering föreliggande reglerna för stereoskop-täflings- kameran, beslöts att reglerna skulle utskrifvas i några exemplar af hvilka ett exemplar alltid skulle åtfölja kameran.

§ 4 På grund af styrelsens förslag beslöts att inval af nya medlemmar skulle ombetros åt styrelsen och det hittils gällande inballoteringssättet sålunda upphäfvas. Styrelsen hade sålunda att sig emellan afgöra huruvida anmäld person intages i klubben eller ej samt om intagandet af nya medlemmar, vid klubbens ordinarie möte anmäla.

§ 5 På förslag af Herr D. Nyblin enades att försök skulle göras för att förmå enskilda medlemmar att vid klubbens möten förevisa af dem förfärdigade skioptikon bilder. För att möjligen sporra intresset för förfärdigande och förevisande af dylika bilder beslöts att för de under klubbåret förevisade bästa bilderna skulle utdelas diplom. Att bedöma bilderna tillsattes en komite hvari invaldes som ordinarie medlemmar Herrar Schohin, Johansson och Rosenberg samt till suppleanter Herrar Engström, G. Nyblin, Englund och Leibowitsch.

§ 6 Beslöts att vid lämpligt tillfälle arangera en utfärd och lämnades åt sekreteraren i uppdrag att medelst annons härom närmare uppmärksamgöra medlemmar.

§ 7 Beträffande undervisningskursen enades att härom närmare skulle beslutas vid nästa möte.

§ 8 Herr D. Nyblin meddelade att han från Fotografiklubben i Wien emottagit en skrifvelse med anhållan att sagde klubb skulle sättas i tillfälle bese och som illustrationsmaterial få använda, af de vid den 2dra Fotografiska utställningen i Finland utstälda förnämnsta bilderna och hade Herrar Schohin, Timiriasew och Jakobsson, tillmötesgående denna anhållan, till klubben i Wien afsändt ett antal af i frågavarande bilder.

§ 9 Mötet afslutades med sedvanlig soupé.

In fidem
Fritz Englund


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, Tisdagen den 7 januari 1908, hvarvid voro närvarande Herrar Johansson, Schohin, L.Wiik, Timiriasew, Holm, Larsson, Jakobsson, Faltin, Rosenberg, Englund & Engström.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Ordföranden meddelade att styrelsen till nya medlemmar intagit Herrar Alb. Gebhard och Emil
Holm.

§ 3 Från Dansk Fotografisk Förening hade inkommit en skrifvelse deri föreningen meddelade att F.A.K. inregistrerats som medlem i sagde förening.

§ 4 Då dagens möte var fåtaligt besökt enades att till februari mötet uppskjuta frågan om anordnande af undervisningskurs.

§ 5 Ordföranden meddelade att den vid December mötet beslutna utfärden ej kunnat försiggå på grund af otjänlig väderlek.

§ 6 Herr Jakobsson demonstrerade en af honom konstruerad rökfångare för magnesiumljus fotografering.

§ 7 Mötet afslutades med sedvanlig soupé.

In fidem
Fritz Englund


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, Tisdagen den 4 Februari 1908. Närvaranden voro: Herrar Johansson, Engström, v. Tobiesen, Mellenius, D. Nyblin, Lindbohm, Timiriasew, Faltin, F.Hirn, Jakobsson, Larsson, Rosenberg, G. Nyblin, Englund.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Ordföranden meddelade att klubbens stereoskop-kamera numera anlänt och förevisades densamma för de närvarande medlemmarna.

§ 3 Efter ingående diskussion enades att klubben skulle anordna en undervisningskurs för mera försigkomna amatörer och komme undervisningen att omfatta Gummi- och Pigmenttryck samt färgfotografi. Kursen skulle vidtaga den 15 Mars med undervisning i förfärdigandet af förstorade negativ. Undervisningen i positiv processen skulle vidtaga den 5 April och åtogo sig välvilligt Herr G. Nyblin att undervisa i färgfotografi, Herr W. Schohin i pigmenttryck samt W. Jakobsson i gummitryck, varjämte en del närvarande medlemmar vid förfrågan förklarade sig villiga efter tid och tillfälle lämna sin hjälp.
Kursafgiften bestämdes till Fmk 10:- för icke medlem och skulle lista för deltagare utsättas å Finska Fotografiska Magasinet, samt annons om kursen genom styrelsens försorg, införas den 9 mars.

§ 4 Beslöts att vid klubbens tävlan i maj prisbedömandet skulle ske utan kategorisering. Dock skulle arbeten av skolungdom prisbedömas skilt för sig. Prisjuryn utses vid mars mötet.

§ 5 Beslöts att prenumerera på Amerikanska tidskriften Photho – Era.

§ 6 Herr D. Nyblin meddelade att från förlagsfirman Söderströms & C:o, Borgå, gjorts anhållan att av klubbmedlemmarna erhålla bilder för reproducering i ett under utgivande varande arbete, om vilket arbete Herr Nyblin lovade införskaffa vidare utredning. En del medlemmar förklarade sig vara villiga lämna bilder.

§ 7 Herr Johansson höll ett med intresse åhört föredrag om stereoskop fotografering och tillvärkning av bilderna och demonstrerade en av honom tillvärkad apparat för reglering av delbildernas avstånd.

§ 8 Mötet avslutades med sedvanlig soupé och ett animerat samkväm.

In fidem
Fritz Englund


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, Tisdagen den 3 Mars 1908 varvid voro närvarande Herrar v. Tobiesen, Johansson, Schohin, Faltin, D. Nyblin, Lindholm, G. Nyblin, Timiriasew, Åström, Rosenberg, R. Nyblin, Wetterstrand och undertecknad Englund.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Ordföranden meddelade att styrelsen som ny medlem intagit Doktor G.A. Wetterstrand.

§ 3 Herr Daniel Nyblin överlämnade till klubben Finska Fotografisak Magasinets nyss utkomna priskurant för år 1908 samt senast utkomna häfte av ”Nyblins Magasin” för vilka ordföranden uttala klubbens tack.

§ 4 Att bedöma de till klubbens tävlan i Maj inlämnade bilderna utsågs Herrar Otto Johansson, Daniel Nyblin och A. Mellenius samt till suppleant Herr Einar Lindholm.

§ 5 Herr Rosenberg förevisade några av honom tagna färgfotografier, samt Herr Schohin stereoskopbilder, tagna med klubbens nya kamera och meddelade derjämte att kameran till dato hos en medlem varit utlånad.

§ 6 Mötet avslutades med ett animerat samkväm & soupé.

In fidem
Fritz Englund


Protokoll fört vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å nedre Kämp, Tisdagen den 7 April 1908. Närvarande voro följande medlemmar: Herrar Aschan, Jakobsson, Johansson, Faltin, G. Nyblin, D. Nyblin, Åström, Engström, Timper, Lindbohm, Schohin, Timiriasew, Mellenius, Spjut, Rosenberg och Englund.

§ 1 Sedan föregående mötets protokoll upplästs och godkänts meddelade ordföranden att styrelsen medelst till medlemmarna riktat cirkulär uppmärksamgjort dessa på klubbens stereoskopkamera.

§ 2 Vidare meddelade ordföranden att styrelsen vid för någon dag sedan hållet sammanträde enats om följande önskningsmål:
1:o att klubbens möten skulle börja precis kl. 8
2:o att den sedvanliga soupé listan skulle finnas framlagd hos tambur vaktmästaren och ej s.s. härintills under mötesförhandlingarna framläggas, varjämte soupén icke borde serveras för kl. 11 till vilken tid mötesförhandlingarna kunde anses bliva avslutade.
3:o att fotohandlandena vid klubbens möten skulle omnämna och förevisa i marknaden inkomna nyheter
4:o att de till majtävlan inlämnade bilderna skulle om möjligt utställas

§ 3 Ordföranden meddelade att styrelsen som nya medlemmar intagit Herrar Edv. Hall och Hakon Lindholm.

§ 4 Enades att Fredagen den 17 april arrangera en utfärd och skulle genom styrelsens försorg, härom medels annons medlemmarna uppmärksamgöras.

§ 5 Till mötets besvarande hade inlämnats anonymt 5 st frågesedlar och besvarades de deri gjorda frågorna genom diskussion.

§ 6 I § 2 under punkt 3 angivna önskningsmål gav Herr Nyblin anledning meddela att enligt honom tillhandakomna uppgifter stereoskopfotografering med ett objektiv medels en spegel inrättning möjliggjordes och hade Herr Nyblin allaredan till prov beställt en apparat för dylik fotografering.
Bland nyheter omnämnde Herr Nyblin även en inrättning för åstadkommande av mjuka bilder, samt ett sätt att kunna förevisa skioptikonbilder stereoskopiskt.

§ 7 Styrelsen i § 2 och punkt 4 omnämnda önskningsmål beträffande utställande av tävlingsbilderna överlämnades till styrelsens arrangerande.

§ 8 Till dagens möte inlämnade premiebild, en av Herr Jakobsson förfärdigad större bild i gummitryck, tillföll Herr Schohin.

§ 9 Mötet avslutades med en gemensam soupé.

In fidem
Fritz Englund


Premiebilder utlovades:
till Maj mötet av Schohin; till September mötet av Engström och till Oktober mötet av Lindbohm.


Protokoll fört vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp Tisdagen den 19 Maj 1908. Närvarande voro följande medlemmar: Herrar Schohin, Spjut, D. Nyblin, Th. Nyblin, Fr. Hirn, Jakobsson, Johansson, G.Nyblin, Mellenius, Wetterstrand, Timiriasew, Engström, Lindbohm och Englund.

§ 1 På grund av ordförandens heshet fördes ordet av Herr G. Engström.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Till ny medlem hade styrelsen intagit Herr Bruno Tallgren, Helsingfors, vilket för mötet delgavs.

§ 4 Ordföranden uppläste prisjuryns, för klubbens majtävlan, protokoll som här bilägges. Till tävlan hade inalles inlämnats 21 bildkollektioner, och voro dessa vid mötet utställda. Därjämte hade Fru Ida Gericke inlämnat, att för mötet förevisa, en kollektion fotografier av uniformer från år 1808.

§ 5 Beslöts att Torsdagen den 28 maj anordna klubbens sedvanliga vårutfärd och enades att utfärden skulle ske vestvart med någon av de mindre ångsluparna. Åt herrar Engström och Jakobsson uppdrogs att vidta nödiga arrangemang.

§ 6 September mötet utsattes till den 15 i sagde månad och beslöts att till den vid detta möte försiggående tävlan i stereoskop fotografier, tagna med klubbens kamera, bilderna böra vara inlämnade senast den 8 September kl. 5 e.m. till Herr Otto Johansson. Att bedöma till sagda tävlan inkommande bilder utsågos Herrar Johansson, D. Nyblin och Schohin.

§ 7 Herr Nyblin redogjorde för i handeln förekommande fotometer, varjämte Herr Jakobsson demonstrerade en dylik av fransk tillvärkning.

§ 8 Dagens premiebild, kombinations gummitryck av W. Schohin tillföll Herr Spjut.

§ 9 Ordföranden meddelade att den av klubben anordnade undervisningskursen försiggått och framförde till Herrar Schohin, D.Nyblin och Jakobsson, vilka fungerat som lärare, klubbens tack härför.

§ 10
Meddelades att Herr Schohin till klubbens bibliotek förärat ett fotografiskt arbete, behandlande fotografering av djur i det fria etc.

§ 11
Dr. Wetterstrand hemställde för mötet huruvida ej någon av medlemmarna kunde lämna upplysningar om huru amatören bör lämpligast retuschera sina plåtar. På grund härav redogjorde Herr D. Nyblin i stora drag förfarandet vid retuschering men ville dock för sin del ha framfört att amatören bör i allmänhet undvika retusch.

§ 12
Mötet avslutades med sedvanlig soupé.

In fidem
Fritz Englund


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors prisjurys möte å Hotel Kämp den 19 maj 1908 kl. 5 e.m. Närvarande: herrar Daniel Nyblin, A. Mellenius & undertecknad såsom valda jurymän. Herr Thorvald Nyblin deltog i bedömandet såsom suppleant.

§ 1 Till ”Ungdomstäflan” hade inom utsatt tid inlämnats inalles 9 kollektioner, nämligen märket:
Fulman 10 st bilder
H. L.-08. 5 st bilder
Kantro 11 st bilder
Erik 5 st bilder
E. R. 5 st bilder
? 5 st bilder
Brovnie 7 st bilder
Kurre 5 st bilder
Velox 7 st bilder

§ 2 Till Amatörtäflan hade inlämnats inalles 12 kollektioner, nämligen märket:
Nybörjare 7 st bilder
Ett försök 5 st bilder
Per A-a 6 st bilder
Fox 7 st bilder
Maj 6 st bilder
Regina 6 st bilder
Rusticus 5 st bilder
* 12 st bilder
13 21 st bilder
Patent 5 st bilder
Dolly 24 st bilder inom samma ram
Autochrom 7 st diapositiv

§ 3 Beslöts att i ”Ungdomstäflan” tilldela märket:
Erik 1sta pris
H. L.-08. 2dra pris
Fulman 3dje pris

§ 4 I amatörtäflan tilldelades märket:
Autochrom 1sta pris
Patent 1sta pris
Rusticus 1sta pris
Maj 2dra pris
Regina 2dra pris
13 3dje pris
* 3dje pris

§ 5 Vid namnsedlarnas brytande befanns i ungdomstäflan
Erik vara Pauli Björk
H.L.-08. vara Hakon Lindholm
Fulman vara Aarne Könönen

§ 6 Vid brytning af namnsedlarna för amatörtäflan befanns
Autochrom vara Wladimir Schohin
Patent vara Eric Nummelin
Rusticus vara Karl Sundlöf
Maj vara Einar Lindholm
Regina vara Eino Lundvall
13 vara I. Timiriasew
* vara Fritz Englund

§ 7 Dessutom inlämnades 7 st bilder, format 6 x 9 i ett konvolut. Å en af bilderna fanns antecknadt:
Anhållas vördnadsfullt om att fotografierna återsändes till L. Segerstråle, Borgå. På grund af anteckningen deltogo bilderna icke i täflan.

In fidem
Otto Johansson


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors ordinarie månadsmöte å Hotel Kämp, Tisdagen den 15 September 1908. Närvarande voro: Herrar Engström, Åström, D. Nyblin, Schohin, Timiriasew, G. Nyblin, Lindholm, Wetterstrand, Tallgren, Larsson, Rosenberg och undertecknad Englund.

§ 1 På grund av att Herr Johansson av sjukdom var förhindrad, fördes ordet av Herr Engström, som hälsade medlemmarna välkomna efter sommarkampanjen. Därjämte frambar Herr Engström en hälsning till klubben från Herr Johansson.

§ 2 Protokollet från Maj mötet upplästes och godkändes.

§ 3 Herr D. Nyblin kritiserade de till klubbens stereotävlan inlämnade bilderna, varefter prisjuryns här bilagda protokoll upplästes och ur vilket framgick att juryn tillerkänt 1sta priset märkt ”Första försöket”. Vid namnsedelns öppnande befanns detta motto tillhöra Herr H Rosenberg, vilken sålunda vid denna första tävlan om stereo kameran erhållit utmärkelsen.

§ 4 På grund av att prisbestämmelsen i tävlingsreglerna om kameran giva anledning till misstydningar beslöts att till nästa tävlan denna punkt skulle omredigeras sålunda, att det deraf tydligen framgick att härvid endast tävlades om ett pris, kameran.

§ 5 Beslöts att styrelsen, i och för nödig kontroll, skulle vara skyldig öppna samtliga till denna tävling inlämnade namnsedlar.

§ 6 På förslag av styrelsen beslöts att klubbens årsmöte skulle försiggå den 24 Oktober. Att bedöma de till tävlan vid årsmötet inkommande bildkollektionerna utsågos, efter det Herr D. Nyblin framhållit att de personer som tidigare fungerat som jurymän icke borde återväljas, Herrar Wetterstrand, Engström och Lindholm.

§ 7 Dagens premiebild av Engström tillföll Herr D. Nyblin.

§ 8 Herr D. Nyblin meddela om vissa detaljer om utställningen i Dresden samt framhöll att anmälningstiden för utlänningar framskjutits till den 1sta November innevarande år.

§ 9 Herr D. Nyblin höll ett andragande om s.k. molnbländare, härtill föranledd derav att ett fabrik nyligen utsänt i marknaden en ny modell.

§ 10
Mötet avslutades med sedvanlig, gemensam soupé.

In fidem
Fritz Englund


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors prisjurys möte den 11 September 1908. Närvarande voro Herrar W. Schohin, D. Nyblin och Georg Nyblin, den sistnämda i stället för Herr Otto Johansson som på grund av sjukdom var förhindrad närvara. Protokollet fördes av undertecknad Englund.

§ 1 Prisjuryn som utsets vid maj mötet hade sammankommit för bedömande av bilder inlämnade till tävlan om klubbens stereo kamera och hade till tävlan inom utsatt tid inlämnats följande kollektioner.
motto: Amatör 5 bilder
Cromo-Stereo 5 bilder
Alethar 6 bilder
Första försöket 5 bilder

§ 2 Beslöts att tilldela 1sta priset märket ”Första försöket”.

In fidem
Fritz Englund


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors årsmöte å Hotel Kämp Lördagen den 24 Oktober 1908. Närvarande voro Herrar Engström, Schohin, Timiriasew, F. Hirn, Jansson, Larsson, Timper, Wetterstrand, Lindbohm, Wiik, v. Tobiesen, Mellenius, Spjut, Lindholm, Faltin, Rosenberg, Aschan, Åström, Tallgren, Sundqvist, Leibowitsch och undertecknad Englund.

§ 1 På grund av ordinarie ordföranden Herr Johanssons sjuklighet fördes ordet av Herr Engström.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och justerades.

§ 3 Ordföranden meddelade att styrelsen som nya medlemmar intagit Herrar Ingeniör Erik Nummelin, Ingeniör Heikki Huttunen, Studeranden Hjalmar Sundqvist och Kontoristen Gustaf Frentz.

§ 4 Ordföranden uppläste styrelsens årsberättelse, och skattmästarens redogörelse över klubbens inkomster och utgifter under det tilländalupna redogörelse året.

§ 5 Beslöts att under det kommande året samma program för klubbens värksamhet som härintills skulle följas d.v.s. föranstaltande av föredrag, anordnande av utfärder och tävlingar samt om så finnes nödigt och tillräckligt antal deltagare anmäla sig, en undervisningskurs i fotografi.
Årsavgiften bestämdes till Fmk 10:- och godkändes styrelsens förslag till budget, för nästkommande redogörelseår. Klubbens månadsmöte skulle som härintills försiggå första helgfria tisdag i varje månad, förutom sommarmånaderna.

§ 6 Från Aktiebolaget Finska Fotografiska Magasinet hade styrelsen emottagit ett skriftligt meddelande som upplästes och vari föreslogs att klubben skulle till sitt organ antaga den av sagda firma utgivna publikationen ”Nyblins Magasin” samt åt varje klubbmedlem prenumerera ett exemplar mot en avgift av Fmk 5:- pr exemplar & år. Skrivelsen gav anledning till en livlig
diskussion varav framgick att samtliga närvarande voro ense om det önskvärda i att publikationen fortfarande skulle utkomma, varföre i händelse så vore möjligt klubben borde lämna understöd. Då emellertid klubbens tillgångar ej tilläto att enligt förslagsställarene hälften av medlemsavgiften skulle för publikationen utgå och en höjning av medlemsavgiften till Fmk 15:- icke var tänkbar föreslogs från styrelsens sida att ett bidrag av Fmk 100:- skulle överlämnas till bolaget, i händelse detta bidrag och de prenumerationsavgifter som dessutom vore att från klubbmedlemmarna påräkna, kunde underlätta publikationens utgivande. Vidkommande förslaget att klubbens till sitt organ skulle antaga publikationen ifråga enades i
enlighet med Herr Aschans förslag, att klubben skulle godkänna förslaget i händelse utgivarene vore villiga ändra titeln å publikationen ifråga. Detta klubbens beslut åtog sig Herr Aschan att till publikationens utgifvare framföra.

§ 7 Efter det styrelsen på en stund avlägsnat sig och åter inkallats meddelade Herr Aschan att decharge beviljats styrelsen för handhavandet av klubbens angelägenheter under det nu tilländalupna räkenskapsåret.

§ 8 Prisjuryns för dagens tävlan, protokoll upplästes och framgick derav att juryn tilldelat 1sta priset för bilder inlämnade av Herr Fritz Englund, andra pris för bilder inlämnade av Herrar E. Nummelin och I. Timiriasew samt 3dje pris för bilder inlämnade av Herr G. Frentz, och utdelade ordföranden åt pristagarena diplom. Därjämte komme 1sta och andra prisen att åtföljas av jeton vilken senare skulle tillsändas pristagarena.

§ 9 Enär revisorena som hade att föreslå kandidat för erhållande av Schulténska prismedaljen icke funnit att någon medlem framom annan utmärkt sig i arbetet för klubbens syftemål, enades att nu icke utdela sagde pris.

§ 10
Upplästes en från Herrar V. Spjut och G. Engström ingången skrivelse vari meddelades att förenämnde herrar till klubben önska förära en s.k. ”utfärdspokal” med tanke på att härigenom möjligen kunne stegra intresset för klubbens sedvanliga vårutfärder. Om pokalen som vid mötet redan förefanns skulle enligt av iniativtagarena uppgjorda regler, deltagarena i dessa utfärder tävla. Erbjudandet emottogs med tacksamhet och godkändes de av donatorerna uppgjorda tävlingsreglerna. För undvikande av missuppfattningar skulle i protokollet intagas att endast medlemmar i klubben egde rätt att om pokalen tävla.

§ 11
Genom Herr Nyblin hade meddelande ingått att Finska Samskolans elever komma att den 3dje instundande November, anordna en fotografisk utställning i skolans lokal Georgsgatan 24, samt att det skulle glädja utställarena om klubbens medlemmar ville komma och bese deras arbeten.

§ 12
Upplästes från Wasa Amatörfotografklubb ingången cirkulär skrivelse med det meddelande att sagde klubb i början av december föranstaltar allmän fotograf. pristävlan bland amatör-fotografer, enligt skrivelsen åtföljande tävlingsregler.

§ 13
Dagens premiebild, en av Herr Lindbohm förfärdigad bromsilver förstoring tillföll Herr Engström.

§ 14
Vid val av ny styrelse tillföll nedanuppgivna antal röster följande personer näml:
Herr W. Schohin 16, Herr G. Engström 16, Herr Fritz Englund 14, Herr E. Lindholm 9, Herr W. Timper 6, Herr H.Rosenberg 6, Herr Wetterstrand och Spjut vardera 4, Herrar Aschan, Timiriasew och Faltin 3, Herrar Johansson och Nummelin 2, samt Herrar Nyblin och Lindbohm vardera en röst.

§ 15
Efter det gemensam soupé intagits förevisade Herr Schohin medelst en för ändamålet anskaffad skioptikon apparat, av honom förfärdigade och synnerligen vällyckade autochrombilder, vilka väckte samtliga närvarandes odelade beundran.

In fidem
Fritz Englund


ÅRSBERÄTTELSE
avgiven till Fotografiamatörklubbens i Helsingfors årsmöte, Lördagen den 24 Oktober 1908.

Innan nuvarande styrelsen nedlägger sitt mandat, tillkommer det den att, i enlighet med
vedertaget bruk, lämna vid årsmötet – nu det tjugonde – en kort resumé över klubbens
värksamhet under det gångna året.
Till först anser sig styrelsen dock böra till beaktande, här framhålla det glädjande faktum att
intresset för vår vackra konst varit så pass stort att klubben kunnat bestå de nu tilländalupna
tvänne decennierna. Detta hade ingalunda varit fallet derest intresse för vårt ”bildmakeri”
saknats. Visserligen ge de senaste årens protokoll tydligen tillkänna att av klubbens medlemmar
endast ett fåtal, genom att bevista mötena och deltaga i av klubben arangerade tävlingar, givit sitt
intresse för vår sak tillkänna. Styrelsen vågar dock uttala den fasta förhoppning att klubbens mål
allt framdeles skall av medlemmarna omfattas med intresse och allvar, så att vi då tillfälle dertill
gives oss, kunna framvisa att i vårt land arbete även för denna kulturgren nedlagts och vi med
heder bestå i tävlan med de stora kulturländerna.
Vidkommande klubbens inre angelägenheter är här så att framhålla:
Under året har i klubben inträtt 9 nya medlemmar, mot 7 under föregående år samt avgått 7 mot
11 föregående år. Medlemsantalet är sålunda 59 mot 57 vid senaste årsmöte.
Inbegripet årsmötet har klubben under det gångna året sammanträtt 9 gånger och har vid mötena
i medeltal närvarit 13 medlemmar. Högsta antalet närvarande har varit 22 och lägsta antalet 11
medlemmar. I sammanhang härmed är att påpeka det under året Dansk Fotografisk Förening
ingått som medlem i klubben och vår klubb i sin tur blivit medlem i förstnämnda förening.
Till möteslokal har i likhet med föregående år använts tvänne rum å Hotel Kämp. Biblioteket har
fortsättningsvis varit inrymt å Finska Fotografiska Aktiebolagets lokal, som härför välvilligt
avlåtit erforderlig plats.
Under året har antalet boklån uppgått till 48 mot 95 under det förra räkenskapsåret, samt volym
antalet från 229 band ökats till 268, varav ett band donerats av Herr Schohin. Klubben har under
året prenumererat på följande tidskrifter: Photo. Mitteilungen, Atelier des Photografen, Photo.
Rundschau, Die Kunst in der Photografi, Fotografisk Tidskrift, samt Photo Era. Därjämte har
klubben av Dansk Fotografisk Förening fått emottaga dess publikation Dansk Fotografisk
Tidskrift, samt av A.B. Finska Fotografiska Magasinet publikationen Nyblins Magasin, och
vidare Photo Sport från Wien.
I prenumerationsavgifter har Herr Schonin deltagit med hälften av priset för Die Kunst och Herr
Engström med prenumerationspriset å Atelier des Photografen.
Föredrag har under året hållits av Herr D. Nyblin om fotografering i naturliga färger samt om
retusch, av Herr Johansson om stereo fotografering samt av Herr Jakobsson om autochrom
förfarandet. Därjämte har Herr D. Nyblin vid olika möten lämnat meddelanden och uppgifter om
i marknaden inkomna nyheter.
Endast tvänne utfärder har under året företagits, av vilka klubbens sedvanliga vårutfärd, som
denna gång företogs till västra delen av skärgården, kan anses ha varit i allo lyckad och till
deltagarenas belåtenhet.
En undervisningskurs i gummi- och pigmenttryck har under året föranstaltats, vari 8 personer
deltogo, av vilka 4 medlemmar. Som lärare fungerade Herrar D. Nyblin, W. Schohin och W.
Jakobsson.
Klubbens kassa ställning framgår ur den av skattmästaren uppgjorda och här bilagda tablån,
framvisande en skuld av Fmk 60:55.
Vidare bör omnämnas att klubben, för att höja intresset för stereoskopbilder, anskaffat en stereo
kamera om vilken medlemmarna ega rätt att tävla, enligt särskilda regler. Tävlan om kameran
försiggår vid klubbens möte i September månad varje år och tillfaller kameran som pris den, som
tre gånger inkommit med de bästa bilderna.
Till klubbens sedvanliga årstävlan har denna gång inlämnats endast 5 bildkollektioner och
kommer prisjuryns protokoll att vid detta möte senare delgivas.
Till alla dem som på ett eller annat sätt bidragit till befrämjande av klubbens intressen och
härigenom underlättat styrelsens åliggande ber styrelsen att härmed få frambära sitt uppriktiga
tack.
Klubbens tjugonde årsdag ger styrelsen anledning att i detta sammanhang till sist få frambringa
ett
Länge leve Fotografiamatörklubben i Helsingfors!
under förhoppning att detta skall finna genklang hos såväl de närvarande som frånvarande
medlemmarna.
Styrelsen.


Fotografisk Pristäflan
Fotografi Amatörklubben i Helsingfors

anordnar i Oktober en fotografisk pristäflan enlingt följande program:
Täflan är öppen för alla i Finland bosatta amatörer hvarmed förstås de personer som utan att
deraf göra sig någon förtjänst, af intresse, för sitt nöje eller för vetenskapliga och konstnärliga
ändamål sysselsätta sig med fotografi.
Enhvar täflande bör inlämna minst fem bilder, kartonerade och till alla delar förfärdigade af den
täflande själf. Kollektionen får omfatta bilder utförda enligt alla kända fotografiska metoder.
Hvarje kollektion bör förses med pseudonym och åtföljas af namnsedel försedd med samma
pseudonym som kollektionen samt upptaga den täflandens namn och adress. Täflande eger ej rätt
att inlämna flere än en bildkollektion och bedömas bilderna kollektionsvis af en jury vald af
klubben.
Prisen bestå af diplom jemte jeton motsvarande 1:sta, 2:dra och 3:je pris och är prisjuryn
berättigad att utdela flere lika höga pris.
Bilderna bör vara inlämnade senast den 19 Oktober kl. 5 e.m. till klubbens ordförande Herr Otto
Johansson Boulevardsgatan 40.
Styrelsen.


Protokoll, fördt vid den af Fotografiamatörklubben i Helsingfors för bedömande af de till Klubbens årsmöte inlemande täflingsbilderna utsedda prisjurys sammanträde den 21 Oktober 1908; dervid närvarande Herrar Gustaf Engström, Dr G. A. Wetterstrand samt undertecknad A. Mellenius, som utsågs att föra protokollet.

§ 1 Till täflingen hade inom utsatt tid inlemnats fem kollektioner bilder, nämlingen:
Sign. ”1908” 8 bilder
”Alise” 5 bilder
”Ljus” 10 bilder
”Maude” 5 bilder
”Liebhaber” 8 bilder
af hvilka alla, så när som på de af sign. ”Ljus” inlemnade, framställda i koltryck.

§ 2 Vid prisbedömandet af bilderna, som skett kollektionsvis och hvarvid såväl motivet som det tekniska utförandet äfvensom bildernas yttre utstyrsel tagits i betraktande, har juryn ansett sig böra tilldela
de med sign. ”1908” försedda bilderna Ista priset
”Alise” IIdra priset
”Ljus” IIdra priset
”Maude” IIIdje priset

§ 3 Vid namnsedlarnas öppnande befanns den med signaturen
”1908” försedda bildkollektionen hafva inlemnats af Herr Fritz Englund;
”Alise” af Herr Eric Nummelin
”Ljus” af Herr I. Timiriasew
”Maude” af Herr Gustaf Frentz

Helsingfors den 21 Oktober 1908
G. Engström G. A. Wetterstrand


Till Fotogr.amatörklubben i Helsingfors.

Underteckande har med tanke på att om möjligt få intresset stegrat för klubbens vår-utfärder
beslutit förära klubben en täflings eller s.k. ”utfärdspokal”. Om pokalen skulle täflas årligen vid
September mötet med bilder tagna vid klubbens vårutfärd, enl. närslutna förslag till regler, ifall
åtföljande pokal, eller frågan öfverhufvud, godkännes af klubben.

Helsingfors den 24 Okt. 1908
G. Engström Viktor Spjut


Täfligs-regler
för Fotografiamatörklubbens i Helsingfors utfärdspokal, stiftad af 2ne intresserade medlemmar för att
öka intresset och få det möjligast största deltagande uti de af klubben arrangerade vårutfärderna.

§ 1 Om pokalen täflas årligen vid September mötet med bilder tagna vid klubbens vårutfärd.

§ 2 Till täflan som är anonym och öppen för uti vårutfärden deltagande klubbmedlemmar insändas
till klubbens ordförande senast dagen före september mötet minst tre st. pappersbilder, till format
och utförande efter den täflandes eget val, okartonerade eller så att de lätt kunna afskiljas från
kartongen, försedda med signatur eller motto samt åtföljande förseglad namnsedel.

§ 3 För att kunna betraktas som täflan böra minst 3 kollektioner deltaga och sker prisbedömandet af
en jury bestående af tre personer hvilka väljas vid September mötet och bör en af juryns
medlemmar hafva deltagit uti utfärden hvars bilder skola bedömas.

§ 4 Den segrande får sitt namn ingraverat å pokalen hvilken med full ägande rätt tillfaller den som 3
år å rad eller den som först i ordningen 5 gånger för sina bilder erhållit högsta poäng.

§ 5 Samtliga till täflan inlämnade bilder tillfalla klubben och införas uti klubbens utfärdsalbum.

Styrelsen
i samråd med stiftarena af pokalen.


Helsingfors den 23/10 1908.

B. B. !
Finska Samskolans elever – d.v.s. de fotograferande – anordna en foto. utställning i skolans lokal,
Georgsgatan 24, den 3de november och ha bedt mig meddela amatörklubben, att det skulle glädja
dem, om klubbens medlemmar ville komma och bese deras arbeten.
Jag tycker det är lämpligare att Styrelsen framför detta, – därför dessa rader.

Morjens,
Daniel N.Fotografiska Pristäflingar.
Wasa Amatörfotograf Klubb föranstaltar i samband med årsmötet i början af december d. å. en
allmän fotograf. pristäflan
bland amatör-fotografer inom landet äfvensom
täflan om klubbens vandringssköld

Angående bestämmelserna till dessa täflingar hänvisas till hosgående täflingsregler, hvarjämte
underrättas, att bildkollektionerna böra inlämnas före utgången af november månad till
Fotografen J. Grönroos, härstädes.
Wasa, i okt. 1908.
Wasa Amatörfotograf Klubb


Helsingfors den 17/10 1908

Fotografiamatörklubben i Helsingfors Styrelse.
H:fors

Av hoslagda prenumerationsinbjudan å fotogr. tidskriften ”Nyblins Magasin” ses, att tidskriften
ej mera kan utdelas gratis, emedan härför erbjuderliga medel saknas.
Om det anses, att denna tidskrift är till sådan nytta för fotografin i landet att den bör uppehållas,
våga vi anhålla, att Styrelsen tage under övervägande huru Klubben härtill kan bidraga.
Vårt förslag är, att Klubben skulle antaga tidskriften till sitt organ på följande vilkor:
I I tidskriften intagas gratis referat från Klubbens möten samt alla andra meddelanden rörande
Klubben ävensom uppsatser i fotografiska ämnen, vilka Klubben eller någon dess medlem önskar
införda.
II Klubben prenumererar ett exemplar av tidskriften år varje dess medlem mot en avgift av 5 mk
per år.

Ifall Styrelsen finner saken beaktansvärd anhålles, att frågan förelägges klubben vid instundande
årsmöte.
Högaktningsfullt
A.B. Finska Fotografiska Magasinet f.d. Daniel Nyblin
Daniel Nyblin


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 3 november 1908. Närvarande voro Hrr Englund, Engström, Timiriasew, Schohin, Wetterstrand, Tallgren, Larson, G. Nyblin, D. Nyblin, Lindbohm, Timper, Hj. Sundqvist, Leibowitsch och undert. Lindholm.

§ 1 Meddelades att styrelsen inom sig fördelat de olika funktionerna sålunda: ordförande Hr Englund, sekreterare hr Lindholm, skattmästare hr Engström, bibliotekarie hr Timper och materialförvaltare hr Schohin.

§ 2 Årsmötets protokoll upplästes och justerades.

§ 3 Till nya medlemmar hade styrelsen intagit: Protokollssekreteraren Björn Wasastjerna, Kontoristen Nils Wasastjerna, Doktor A. von Kraemer och Tryckeriföreståndaren Artur Brandstake.

§ 4 Till revisorer för löpande klubbårs räkenskaper valdes hrr Lindbohm och Lars Wiik, till suppleant hr Larson.

§ 5 Det vid föregående möte meddelade förslaget från utgifvarena af publikationen ”Nyblins Magasin” gaf ånyo anledning till en långvarig och liflig diskussion, hvilken föranledde hr D. Nyblin att å utgifvarens vägnar återtaga nämda förslag, på grund hvaraf vidare diskussion i frågan förföll.

§ 6 Beslöts att för kommande år prenumerera följ. tidskrifter:
Das Atelier des Photographen
Die Kunst in der Photographie
Photographische Rundschau
Photographische Mitteilungen
Fotografisk Tidskrift
Af dessa förband sig hr Engström att erlägga prenumerationsafgiften för Atelier d. Phot., hr Lindholm för Phot. Mitteil. och hr Schohin halfva afgiften för Kunst in d. Phot.

§ 7 Beslöts att anskaffa ett eget klubbmärke, utfördt i silfver och emalj, framställande klubbnamnets initialer F.A.K.

§ 8 Beslöts att förfärdiga skioptikonbilder för ökande af klubbens samling af sådana, och anmälde sig några medlemmar villiga härtill.

§ 9 Anmäldes att hr Lindholm skänkt till klubben en dagsljus-förstoringsapparat för utlåning bland medlemmarna.

§ 10
Frågan om anordnande af en gemensam utfärd uppsköts till december mötet.
Vid mötet demonstrerade hr D. Nyblin ett antal filmnegativ tagna under samma förhållanden dels å Kodak- dels å Edwards-films och tydligen utvisade de senares företräden framför de förra. Ett antal moderna stereo-apparater och profver å modärna kartongpapper förevisades äfven af hr Nyblin.
Till samtliga vid mötet närvarande medlemmar utdelades premiebilder, utförda dels af hr Timiriasew dels af hr Lindholm.
Mötet afslutades med gemensam sexa och efterföljande samkväm.

In fidem
Einar Lindholm


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 1 december 1908. Närvarande voro hrr Englund, Engström, Wetterstrand, Faltin, Kraemer, Lindbohm, Nybom, Rosenberg, Fritz Hirn, Timiriasew, Schohin, Leibowitsch, Åström och undertecknad Lindholm.

§ 1 Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

§ 2 Ordf. meddelade att styrelsen, utom vid föreg. möte nämda tidskrifter, ytterligare prenumerat på ”Nyblins Magasin”, hvarå prenumerationsanmälan sedan senaste möte utsändts. – Profnummer å amerikanska tidskrifter hade ännu icke ankommit.

§ 3 Beställda utkast till klubbmärke hade ännu icke blifvit färdiga.

§ 4 Frågan om anordnande af gemensam utfärd uppsköts ånyo på grund af rådande otjänliga väderlek.

§ 5 Beslöts att klubbens dagsljus-förstoringsapparat äfven skulle få utlånas till icke klubbmedlemmar, hvarvid reglerna för stereoskop-kamerans utlånande i tillämpliga delar skulle gälla. Utlåningstiden bestämdes till en vecka.

§ 6 Ordf. uppläste en i ”Nyblins Magasin” intagen uppsats rörande boklånen från klubbens bibliotek, i hvilken uppsats påvisades att lånens antal under de senaste åren betydligt nedgått.

§ 7 Ordf. påminde om ett tidigare mötes beslut, att premiera de bästa under ett klubbår af medlemmar vid mötena förevisade skioptikonbilder och uppmanade medlemmarna att förevisa sina bilder vid mötena. Hrr Rosenberg och Leibowitsch anmälde att de medhade bilder till förevisning och valdes till jury för bildernas bedömande denna gång hrr Schohin, Lindbohm och Nybom. På grund af att skioptikonapparaten icke funktionerade tillfredsställande uppsköts likv. uppvisandet
till något senare möte.

§ 8 Ordf. uttalade klubbens tack till hr Nybom hvilken vid mötet utstält ett flertal af honom utförda gummitryck i stort format.

§ 9 Hr Nybom demonstrerade en metod för uppförstoring af bilder medels särskildt härför preparerade folier.

§ 10
Det vid senaste möte framstälda förslaget om anordnande af en pristäflan, hvarvid vid bildernas bedömande afseende hufvudsakligen skulle fästas vid bildmotivets val, upptogs till förnyad diskussion men bordlades till nästa möte på grund af bristande intresse för frågan hos de närvarande medlemmarna.

§ 11
Anmäldes att hr Lindholm till klubbens bibliotek skänkt ett exemplar ”Die Farbenphotographie” och ett häfte ”Weibliche Aktstudien”.
Premiebilder utförda af hr Timiriasew utlottades bland de närvarande medlemmarna. Efter det gemensamma sexa intagits afslutades mötet med sedvanlig samkväm.

In fidem
Einar Lindholm


[ Nyblins Magasin, December 1908

Fotografiamatörklubbens bibliotek.

I protokollsutdraget från Fotografiamatörklubbens senaste årsmöte hava vi fäst oss vid, vad där
säges om boklånen från klubbens bibliotek. Det är just inga glada betraktelser man kan göra på
grund av de anförda siffrorna.
268 band gedigen, fotografisk literatur, med möda och dryga uppoffringar från klubbens sida
sammanskrapade under bortåt 20 år, under vilken tid minst 150 mark årligen använts till
bilbliotekets ökande. Med inbindning och bokskåp måste denna boksamling värderas till minst
3,500 mark. Ränta på kapitalet är 175 mark per år. Lägges härtill senaste års utgift för
bibliotekets ökande med 150 mk utgör detta tillsammans 325 Fmk.
Denna summa har dessa 48 boklån kostat klubben under året, d.v.s. mera än 6 mark 75 penni för
varje utlåning !!
Det är sorligt att klubbens ansträngningar för att höja amatörfotografin skall bära så dålig frukt.
Vi hava roat oss – om det nu skall kunna kallas ett nöje – med att genom utlåningsjournalen helt
från klubbåret 1902-1903 och funnit följande siffror: 1902-03 utgåvos etthundratjugotvå, 1903-04
nittio två, 1904-05 sextio fyra, 1905-06 åttio ett, 1906-07 nittio sex och 1907-08 fyratioåtta lån!
På dessa sex år hava endast 41 personer lånat böcker ur biblioteket, och av dessa hava endast 8
visat något större intresse. Sålunda har en 76, en 59, en 49, en 42, en 39, en 29 och två vardera
27 lån. Under det senaste året hava endast 13 personer uttagit boklån, av dessa en 10, en 9, en 7
och en 6 gånger o.s.v. Det är likväl att märka att en stor del av dessa lån varit endast enskilda
tidskriftshäften.
Av klubbens 73 registrerade läroböcker hava 41 under dessa sex år als icke utlånats, och många
av dem har säkerligen aldrig varit öppnade. På samma sätt med tidskrifterna.
Med dessa siffror för ögonen måste man ovilkorligen fråga sig: Har detta bibliotek fyllt det med
detsamma avsedda ändamålet, och har den nytta, det gjort, ens närmelsevis motsvarat de dryga
kostnaderna?
Är det någon idé att fortsätta detta slöseri med klubbens medel till nytta och nöje för endast ett
ringa fåtal av klubbens egna medlemmar och till als intet gagn för fotografins höjande i
allmänhet, vilket ju dock är klubbens huvudändamål?
Red. ]


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 12 januari 1909. Närvarande voro hrr Englund, Engström, Larson, Frentz, Lindbohm, Wetterstrand, Sundqvist, v. Kraemer, Nybom, Timiriasew, Holm, Schohin, Tallgren, Rosenberg och undert. Lindholm.

§ 1 Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes utan anmärkningar.

§ 2 Meddelades att bestälda profnummer å amerikanska fotografiska tidskrifter ännu icke ankommit.

§ 3 Förelåg ett 20-tal utkast till klubbmärke, bland hvilka det med No3 betecknade efter omröstning utvaldes och skulle märket utföras af guldsmeden Hj. Fagerroos i förgyldt silfver och röd emalj i något mindre format än den föreliggande teckningen. Priset skulle blifva 3 à 4 mk pr styck.

§ 4 Frågan om anställande af en gemensam utfärd uppsköts ytterligare till februari mötet.

§ 5 Upplästes ett från Turistföreningen i Finland till klubben anländt cirkulär, innehållande förfrågan huruvida klubben ville deltaga i en internationell turistutställning i London instundande sommar.
Styrelsen hade i anledning häraf sammanträdt, men då af cirkuläret framgick att ett pekuniärt bidrag äfven erfordrades, hade styrelsen, på grund af klubbens ringa ekonomiska resurser, gifvit ett nekande svar. Privatum hade emellertid senare erfarits att ett pekuniärt bidrag icke för klubbens vidkommande vore nödvändigt och beslöts i anledning häraf att göra närmare
förfrågningar hos Turistföreningens styrelse angående hvilka slag af bilder önskades m.m. Ett flertal medlemmar förklarade sig äfven vid mötet villiga att lämna bilder till utställningen.

§ 6 Den vid föregående möte bordlagda frågan om anställande af pristäflan bland klubbmedlemmarna, hvarvid vid prisbedömningen afseende hufvudsakligen skulle fästas vid konstnärligt val af bildmotiv, upptogs till behandling och beslöts att anställa sådan täflan enligt följande regler:
1. Täflingen sker i en serie af 5 särskilda täflingar.
2. Vid hvarje af dessa täflingar utdelas ett pris, bestående af fotografiska artiklar till ett värde af 20 mk, skänkta för ändamålet af A.B. Finska Fotografiska Magasinet f.d. Daniel Nyblin.
3. De 5 pristagarne vid dessa täflingar täfla sedermera sinsemellan med sina prisbelönta bilder om ett af hr Alfred Nybom skänkt pris, utgörande fotografiska artiklar till 100 mks värde.
4. Täflingarna äro anonyma och får hvarje täflande inlämna endast en bild till hvarje täflan.
5. Täfling eger rum endast ifall 6 täflande till den bestämda dagen inlämnat bilder. I motsatt fall framskjutes täflingen till senare datum.
6. Till prisjury för samtliga täflingar utses 3 personer med en suppleant. Som önskningsmål uttalades att hvardera prisdonatorerna ville åtaga sig att tillhöra juryn.
Bilderna vid den 1sta täflingen skulle utgöras af: ”vinterbilder”. För de följande täflingarna skulle arten af bildmotiv framdeles för hvarje gång bestämmas.

§ 7 Hr Nybom förevisade ett stort antal reproduktioner i fotogravyr af konstnärliga fotografiporträtt.
Hr Lindholm hade till biblioteket skänkt ett häfte Fotografiska Konstblad, utgifvet af Fotografisk Tidskrift.
Vid mötet utlottades en större premiebild skänkt af hr Nybom, hvilken vanns af hr v. Kraemer, samt ett antal mindre bilder skänkta af hr Timiriasew.
Hr Nybom utlofvade äfven till nästa möte en premiebild.
Mötet afslöts med gemensam sexa och efterföljande semkväm, under hvilket ett stort antal skioptikonbilder, utförda af hr Rosenberg, förvisades.

In fidem
Einar Lindholm


[ ett cirkulär sändt till klubben och ett svarsbrev sänt till Turistföreningen, inbundna bland protokollen

Turistföreningen i Finland Bestyrelse.
Helsingfors den 10 December 1908.

Till Fotografiamatörklubben
Sedan fråga väckts om att Finland skulle blifva representeradt vid en internationell
turistutställning i London sommaren 1909 har frågan dryftats vid ett för ändamålet
sammankallsdt möte å Societetshuset härstädes den 6 innevarande december. Mötet, som
öfvervars af representanter för Statsjärnvägarna och Finska Ångfartygs Aktiebolaget samt
Turistföreningen i Finland och turistbolaget Finlandia, beslöt att åtgärder borde vidtagas för
möjliggörande af Finlands deltagande vid sagda utställning och öfverlämnades de förberedande
åtgärderna för frågans realiserande åt Turistföreningen. Kostnaderna för Finlands vidkommande
beräknades till omkring 30,000 mark, ensam den åt Finland erbjudna utställningslokalen i
Olympia palatset erfordrar en kostnad af 500 £. Då ett eventuellt understöd från statens sida icke
ansågs kunna bilfva så stort, att alla utgifter därmed finges betäckta, beslöts att till Öfverstyrelsen
för väg- och vattenbyggnaderna, Lotsöfverstyrelsen, Järnvägsstyrelsen, ångbåtsbolag samt
särskilda för turistströmmens ledande till Finland intresserade sällskap och föreningar, privata
bolag och affärsföretag ingå med förfrågan, huruvida dessa önskade blifva representerade vid
utställningen och med hvilka belopp de eventuellt vore villiga att bidraga för planens
realiserande.
I sådant afseende och med hänsyn till att enligt ingångna meddelanden anmälningstiden för
deltagandet i utställningen snart utgår (meddelandet lyder: anmälningen bör ske så fort som
möjligt) har Turistföreningens bestyrelse äran anhålla att Ni benäget ville så fort sig göra låta till
Bestyrelsen inkomma med upplysningar om huruvida Ni önskar blifva representerad vid sagda
utställnig, och hvilket minimibelopp Ni anser Eder kunna för Edert vidkommande garantera för
ändamålet.


Theodor Homén

14 December 08

Till Turistföreningen i Finland Bestyrelse.
Härstädes.

Till svar å Eder cirkulärskrifvelse af den 10 ds ha vi härmed äran meddela att
Fotografiamatörklubben, i anseende till sina ringa ekonomiska resurser, tyvärr icke ser sig i stånd
att deltaga i ifrågavarande utställnig.
Högaktningsfullt
Fotografiamatörklubben i Helsingfors
Einar Lindholm
Sekreterare. ]


[ Nyblins Magasin, 1909

Till Utställningen i Dresden
har genom Finska Fotografiska Magasinets bemedling avsänts följande antal fotografier:
Herr överste I. Timiriasew 2 tablåer med ett tjugotal bilder.
Herr Fritz Englund 3 bilder i koltryck.
Herr Eric Nummelin 4 bilder i koltryck.
Herr Karl Sundlöf 1 bild i koltryck.
Herr Gustav Frentz 4 bilder i koltryck.
Herr W. Schohin 4 bilder i koltryck, 4 bilder i gummitryck.
Fotografen H. Rosenberg 1 bild i gummitryck.
– ” – Ragvald Nyblin 3 bilder i gummitryck.
– ” – D. Nyblin 4 bilder i gummitryck.
– ” – Th. Nyblin 5 bilder i gummitryck.
– ” – Georg Nyblin 5 bilder av celloidin.
– ” – Ina Roos 3 bilder av celloidin.
Dessutom skickar Herr W. Jakobsson, som för tillfället vistas i Berlin, 6 bilder, dels kol- dels
gummitryck. Från Wiborg och Wasa torde också bilder utställas.
Då de flesta av nämnda bilder voro i stort format, komma de att upptaga ett respektabelt
utrymme. Likaså måste man medge, att bilderna genomsnittligen vore av det bästa, vi kunna
prestera, så man vågar hoppas, att Finland icke skall skämma ut sig.
Red. ]


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 2 februari 1909. Närvarande voro hrr Englund, Engström, Faltin, Åström, Lindbohm, Wetterstrand, Larson, Frentz, Schohin, Timiriasew, Lundqvist, Tallgren, Rosenberg, Nybom och undertecknad Lindholm.

§ 1 Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes utan anmärkningar.

§ 2 Beslöts att tillsvidare lämna frågan om dispositionen af det af hr Nybom vid senaste möte skänkta täflingspriset beroende.

§ 3 Inlämningstiden för bilder till 1sta motivtäflan utsträcktes till den 23 februari. Till prisdomare skulle styrelsen vidtala tvenne af följ. medlemmar: hrr Fritz Hirn, Björn Wasastjerna, Nils Wasastjerna, A. v. Kraemer. Tredje prisdomare blir hr Nybom. Hr Nyblin hade icke åtagit sig att blifva prisdomare.

§ 4 Till påseende förelågo profhäfte å tvenne amerikanska fotografiska tidskrifter, men ansågos desamma icke lämpliga, hvarför frågan om prenumeration å någon amerikansk tidskrift fick förfalla.

§ 5 Meddelades att bestäldt profexemplar till klubbmärke ännu icke erhållits.

§ 6 Från Turistföreningens styrelse hade erhållits meddelande om att utom vanliga bilder äfven stereo- och skioptikonbilder mottagas till turistutställningen i London. Medlemmarna uppmanades af till marsmötet medtaga lämpliga bilder hvarjemte skulle utvälja dylika. Af dessa bilder skulle sedan vid mötet utgallras ett antal bilder, hvilka gemensamt skulle öfverstyras till
Turistföreningen, som ombestyr deras afsändande till London.

§ 7 Meddelades att bilder önskades för illustrering af en artikelserie om Finland i en amerikansk tidskrift. På marsmötet skulle bland de upphämtade bilderna äfven utväljas för detta ändamål lämpliga bilder.

§ 8 Beslöts att företaga gemensam utfärd söndagen den 7 febr. till holmarna i östra skärgården.

§ 9 Från en nybildad fotografisk förening i Borgå hade ingått förfrågan huruvida denna förening kunde bilfva medlem i Fotografiamatörklubben och från klubbens bibliotek erhålla boklån.
Beslöts att antaga föreningen som medlem utan afgift, emot att F.A.K. blir medlem i Borgåföreningen. – Endast inbundna exemplar af klubbens böcker och tidskrifter skulle emellertid kunna erhållas till låns.

§ 10
Hr Ivar Aminoff i Wiborg hade tillsändt klubben ett exemplar af en af honom uppstäld exponeringstabell för fotografering i rum.

§ 11
Hr Nybom förevisade ett flertal af de nyaste modellerna af Krügener-kameror.
Bland de vid mötet närvarande medlemmarna utlottades en af hr Nybom skänkt större bild som vanns af hr Tallgren, samt ett antal minder bilder skänkta af hr Engstöm.
Efter det gemensam sexa intagits vidtog sedvanligt samkväm, hvarunder ett antal af hr Lindbohm till klubbens samling skänkta skioptikonbilder förevisades.

In fidem
Einar Lindholm


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 2 mars 1909. Närvarande voro hrr Englund, Engström, Larsson, Frentz, Schohin, Tallgren, Åström, Faltin, Timiriasew, Fritz Hirn, Daniel Nyblin, Åberg, Nummelin, Lindbohm, Nybom, Wetterstrand, Rosenberg och undert. Lindholm.

§ 1 Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

§ 2 Till ny medlem hade styrelsen intagit löjtnant E. Åberg.

§ 3 Profexemplar å klubbmärke förelåg till påseende och beslöts att klubben skulle beställa 25 exx. af detsamma.

§ 4 Meddelades att tidskriften ”Helsingin Kaiku” föranstaltar en fotografisk pristäflan öppen för amatörer. Motivet är: folklifsbilder; bilderna till antalet minst 3, skola vara kartonerade och insändas före 1 juni. Fem pris utdelas, 1sta priset utgöres af en pokal, öfviga pris af årgångar af tidskriften. Prisbelönade bilder intagas i tidskriften. Prisjuryn utgöres af hrr Alex Federley, Daniel Nyblin och W. Schohin.

§ 5 I den af klubben arrangerade utfärden den 7 febr. deltogo endast 4 medlemmar.

§ 6 Från Società Fotografica Italiana hade klubben emottagit subskriptionslista å ett illustreradt praktvärk som kommer att utgifvas och hvaraf vinsten utdelas bland de iföljd af jordbäfvningar i södra Italien nödlidande.

§ 7 Till den 1sta täflingen i serien af klubbens motivtäflingar hade inlämnats 6 bilder. Prisjuryn, bestående af hrr Fritz Hirn, A.Nybom och Nils Wasastjerna, hade tillerkänt priset den af hr Einar Lindholm under märket ”Mulen dag” inlämnade bilden.
Till motiv för nästa täflan bestämdes ånyo: ”vinterbild” och för maj-täflan: vårstämning. Bilderna till den förra skola inlämnas inom mars månad och till den senare inom 28 april.

§ 8 Vid mötet voro utstälda ett 20-tal utmärkta bilder med motiv från Schweiz, förstorade å Gevaerts-Orthobrompapper af hr Björn Wasastjerna.

§ 9 Beslöts att bilder, som af medlemmarna inlämnas för afsändande till turistutställningen i London, vid aprilmötet skola uppsättas å skärmar i.o.f. utgallring af lämpliga bilder.

§ 10
Vid mötet utlottades en af hr Schohin skänkt premiebild, hvilken vanns af hr Timiriasew, äfvensom 1 bild skänkt af hr Lindholm och 2 af hr Timiriasew.
Efter det sexan intagits vidtog sedvanligt samkväm, hvarvid skioptikonbilder ur klubbens förråd förevisades.

In fidem
Einar Lindholm


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 7 april 1909. Närvarande voro hrr Englund, Engström, Frentz, Larsson, Schohin, Nummelin, Faltin, Wetterstrand, Timiriasew, v.Kraemer, v. Tobiesen, Holm, Nybom, Mellenius, Lindbohm, Aschan, Tallgren, Lundqvist, D. Nyblin, G. Nyblin, Fritz Hirn, Hackman, Timper, Nils Wasastjerna och undert. Lindholm.

Före förhandlingarnas öppnande uttalade sig ordföranden några minnesord i anledning af en af klubbens medlemmars, Otto Johanssons nyligen timade frånfälle, framhållande det intresse och den energi han under en lång följd af år utvecklat till nytta för fotografikonstens utbredning och särskildt för Fotografiamatörklubben i Helsingfors bl.a. i egenskap af dess ordförande. Å klubbens vägnar hade styrelsen å hans graf nedlagt en krans med följ. inskription: ”En sista hälsning till vår mångårige ordförande Otto Johansson. – Tack för värdefullt inlägg i arbetet för fotografins höjande! – Fotografiamatörklubben i Helsingfors.”

§ 1 Marsmötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 2 Meddelades att något deltagande i Turistutställningen i London för Finlands vidkommande icke eger rum, hvarför alla åtgöranden i sådant afseende från klubbens sida förfalla.

§ 3 Som ämne för klubbens ”motivtäflan” i September bestämdes ”figurbild i det fria” och i oktober ”arkitektur”. – Med hr Nyboms samtycke beslöts att det af honom skänkta priset äfven skulle fördelas i 5 särskilda pris à 20 marks värde och skulle täflan om dessa försiggå under nästa klubbår. Motiven för dessa täflingar skulle bestämmas vid septembermötet. Beslöts att en kopia af prisbelönade bilder skulle tillfalla klubben.

§ 4 Beslöts att för klubbens räkning inköpa Otto Johanssons sterbhus tillhöriga:
1st konstljus-förstoringsapparat för 50 mark
1st skärm till d:o för 1 mark
samt ett antal skioptikonbilder för 20 mark

§ 5 Till klubben 2dra motivtäflan hade inlämnats 6 bilder. Bland dessa hade prisjuryn tilldelat priset den af hr Fritz Englund under signaturen ”Motiv” inlämande bilden. (Prisjuryns protokoll bifogas.)
Efter mötesförhandlingarnas afslutande tillsalubjöds Otto Johanssons sterbhus tillhöriga ramar och andra fotografiska utensilier och försåldes desamma genom auktion bland de vid mötet närvarande klubbmedlemmarna.
Mötet afslutades med gemensam sexa och efterföljande samkväm.

In fidem
Einar Lindholm


Till täflingen hade inkommit 6 bilder märkta med följande motton: Snö i skogen, -15°, Rimfrost, Winter, Novus. Denna dag ha undertecknade granskat de inlämnade bilderna och därvid kommit till följande uppfattning:
1) De med mottona ”Rimfrost”, ”Winter” och ”Novus” hänfördes till den ”lägre kategorin” främst på grund af att resp. motiv icke synas uppfylla de anspråk, som ur konstnärlig synpunkt böra ställas på bilder värda pris.
2) De med motton ”Motiv”, ”Snö i skogen” och ”-15°” hänfördes till den högre kategorin.
3) Motto ”-15°”. Motivet icke illa, men förgrunden för ointressant och bilden såsom helhet tämligen tråkig. Motto ”Snö i skogen”. Såväl motiv som stämning bra, förgrunden synnerligen vacker, men bakgrunden tyvärr orolig till följd af de starkt markerade detaljerna i träden. Motto ”Motiv”. Motiv och utförande bra om ock icke någon särskild stämningseffekt ernåtts.
4) På grund af ofvanstående ha undertecknade ansett mottot ”Motiv” böra erhålla pris ehuru väl mottot ”Snö i skogen” i vissa afseenden måste anses öfverlägsen. Vi ha stannat vid denna uppfattning främst på grund af ofvansagda anmärkning angående bakgrunden i sistsagda bild.

Helsingfors den 6 april 1909.
D. F. Hirn Alfr. Nybom Nils Wasastjerna


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 4 maj 1909. Närvarande voro hrr Englund, Engström, D. Nyblin, G. Nyblin, Spjut, Schohin, Timiriasew, Åström, v. Kraemer, Nybom, Tallgren, Nummelin, Frentz, Sundqvist, Wetterstrand, Rosenberg och undert. Lindholm, samt som gäst ingeniör Mehring.

§ 1 April mötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 2 Beslöts att företaga den sedvanliga vårutfärden med ångbåt den 20 maj. Åt styrelsen uppdrogs att vidtaga nödiga åtgärder.

§ 3 Till den 3dje motivtäflan hade inlämnats endast 2 bildkollektioner, hvarför täflan icke denna gång kommit till stånd enär minimiantalet deltagare är faststäldt till 6. Motivet ”vårstämning” fick därför förfalla och priset tillföll klubben, hvilken i stället i november anordnar en ny täflan med motiv ”finska folklifsbilder”. Till pris vid denna täflan utlofvades ytterligare af hr Engström fotografiska artiklar till 20 mks värde och af hr Englund till 10 mks värde. Åt styrelsen uppdrogs att fastställa de olika prisens belopp. Till denna täflan skulle äfven utom klubben stående amatörer få rätt att deltaga.

§ 4 Som regel för framtiden faststäldes, att pris, som af en eller annan orsak icke kunnat utdelas, skola tillfalla klubben, som eger använda densamma vid ny täflan.

§ 5 Dagen för september mötet faststäldes till 21 sept. och för årsmötet 16 oktober. Bilder till täflan om stereokameran skola inlämnas senast den 18 sept. likaså äfven bilder till september -motivtäflan ”figurbild i det fria”. Till täflan om utfärdspokalen skola bilderna enl. pokal-reglerna inlämnas dagen före sept. mötet eller 20 sept. Bilderna till oktober motivtäflan ”arkitekturbild” samt till s.k. årsmötestäflan inlämnas senast den 11 okt.

§ 6 Som ämne för de följande motivtäflingarna bestämdes:
i decmber: djurbild
i jan. 1910: porträtt i rum
i febr. d:o: marinbild
i mars d:o: arbetare i yrkesutöfning

§ 7 Föreslagen utfärd till Borgå uppsköts till hösten.
Efter mötesförhandlingarnas slut förevisades ett stort antal vackra autochrombilder medels skioptikonapparat. Bilderna voro utförda af hr. Schohin.
En af hr Schohin skänkt autochrombild utlottades och vanns af hr Mehring.
Mötet afslöts med sexa och samkväm.

In fidem
Einar Lindholm


[ två cirkulär inbundna med protokollen:

S.H.T.

Fotografiamatörklubben i Helsingfors föranstaltar sedvanlig vårutfärd med ångbåt den 20 innev.
Maj (Kristihim.f. torsdag). Närmare meddelas genom annons i Hufvudstadsbladet tisdagen den
18 Maj. I utfärden deltagande klubbmedlemmar ega rätt att täfla om klubbens utfärdspokal.
Reglerna för denna täflan följa nedan. Därjämte uppmärksamgöras hrr medlemmar på täflan om
klubbens täflings-stereoskop-kamera, till hvilken täflan, i enlighet med gällande och till
medlemmarna tidigare utsända regler, den täflande bör inlämna minst 5 bilder, hvilka dock ej
böhöfva vara tagna med täflingskameran. Vidare få vi framhålla klubbens motivtäflingar.
För att bereda medlemmar god tid för urval af lämpliga bildmotiv, äro motiven för de närmast
följande 7 täflingar nu redan bestämda:
för täflan i September figurbild i det fria,
Oktober arkitekturbild,
November folklifsbild,
December djurbild,
Januari 1910: porträtt i rum,
Februari sjöstycke,
Mars arbetare i yrkesutöfning.
I täflan i Nobember ega äfven icke klubbmedlemmar rätt att deltaga och äro för densamma
särskilda pris utsatta. Närmare härom meddelas senare i skildt cirkulär.
I öfrigt gälla för dessa täflingar tidigare meddelade regler.
Bilderna för ofvan angifna täflan om stereo-kameran och för September-motivtäflan böra
inlämnas senast den 18 September kl. 6 e.m. till klubbens ordförande Herr Fritz Englund, adr.
Lotsgatan N:o 9, parading. från gården.
Helsingfors i Maj 1909.
Styrelsen.


Täflings-regler
för Fotografiamatörklubbens i Helsingfors utfärdspokal, stiftad af 2:ne intresserade medlemmar
för att öka intresset för och få det möjligast största anslutning till de af klubben arrangerade
vårutfärderna.

§ 1 Om pokalen täflas årligen vid September mötet med bilder tagna vid klubbens vårutfärd.

§ 2 Till täflan, som är anonym och öppen för uti vårutfärden deltagande klubbmedlemmar, insändas
till klubbens ordförande senast dagen för september mötet minst tre st. pappersbilder, till format
och utförande efter den täflandes eget val, okartonerade eller så att de lätt kunna afskiljas från
kartongen, försedda med signatur eller motto samt åtföljda af förseglad namnsedel.

§ 3 För att täflan skall kunna försiggå böra minst 3 kollektioner inlämnas och sker prisbedömandet
af en jury bestående af tre personer hvilka väljas vid September mötet och bör en af juryns
medlemmar hafva deltagit uti den utfärd från hvilken bilderna, som skola täfla, äro tagna.

§ 4 Den segrade får sitt namn ingraveradt å pokalen, hvilken med full äganderätt tillfaller den som
först i ordningen 5 gånger för sina bilder erhållit högsta poäng.

§ 5 Samtliga till täflan inlämnade bilder tillfalla klubben och införas uti klubbens utfärdsalbum.
Styrelsen i samråd med stiftarena af pokalen.

Fotografiska Pristäflingar.
Fotografi Amatörklubben i Helsingfors anordnar:

1:o, i Oktober a.c. en pristäflan enligt följande program:
a) Täflan är öppen för alla i Finland bosatta amatörer, hvarmed förstås de personer som utan att
deraf göra sig någon förtjänst, af intresse, för sitt nöje eller för vetenskapliga och konstnärliga
ändamål sysselsätta sig med fotografi.
b) Enhvar täflande bör inlämna minst fem bilder, kartonerade och till alla delar förfärdigade af
den täflande själf. Kollektionen får omfatta bilder i format och utförande enligt den täflandes eget
val.
c) Hvarje kollektion bör förses med pseudonym och åtföljas af namnsedel försedd med samma
pseudonym som kollektionen samt upptaga den täflandes namn och adress. Täflanden eger ej rätt
att inlämna flere än en bildkollektion och bedömes bilderna kollektionsvis af en jury vald af
klubben.
d) Prisen bestå: 1:sta och 2:dra priset af diplom jemte jeton samt 3:dje priset af diplom och är
juryn berättigad att utdela flere lika höga pris.
Bilderna böra vara inlämnade senast den 11 Oktober k. 6 e.m. till klubbens ordförande Herr Fritz
Englund, Lotsgatan 9, Helsingfors.

2:o, i November en pristäflan med finska folklifsbilder som motiv. Endast en bild bör inlämnas
till denna täflan.
Samtliga bilder som deltaga i täflan, tillfalla klubben.
Priser bestå af fotografiska artiklar efter pristagarens eget val:
1:sta priset till ett värde af Fmk 25:-
2:dra Fmk 20:-
3:je Fmk 15:-
4:de Fmk 10:-
Föröfrigt gälla för denna täflan ofvanstående i punkt. a, b och c angifna bestämmelser, i
tillämpliga delar.
Bilderna böra inlämnas senast den 1:sta November a. c. kl. 6 e.m. till Herr Fritz Englund, under
ofvan angifna adress.
Helsingfors i Juni 1909.
Styrelsen. ]


[ —> Mötesprotokollen 9/1909 – 10/1911 saknas]


[ Nyblins Magasin, November 1909:

Fotografiamatörklubben i Helsingfors sammanträdde till årsmöte å Hotel Kämp lördagen den 16
okt. 1909. Enligt den av styrelsen avgivna årsberättelsen över klubbens verksamhet under dess
21:sta utgör medlemsantalet för närvarande 60. – Volymantalet i klubbens bibliotek uppgår till
273.
För utlåning bland medlemmarna har klubben anskaffat en konstljus-förstoringsapparat, varjemte
en dagsljus-förstoringsapparat skänkts av en klubbmedlem för samma ändamål. För höjande av
intresset för klubbens sedvanliga vårutfärder ha tvänne medlemmar skänkt en prydlig pokal,
varom de i nämnda utfärd deltagande medlemmarna ega rätt att tävla.
Klubben har under året prenumerat följ. tidskrifter: Das Atelier des Photographen,
Photographische Mitteilungen, Photographische Rundschau, varjemte klubben gratis fått
emottaga Nyblins Magasin, Dansk Fotografisk Tidsskrift och Photo-Sport.
Vid mötena ha utstälts bilder, demonstrerats nyheter på det fotografiska området och förevisats
skioptikonbilder varjemte premiebilder utlottats.
Tvenne gemensamma utfärder ha under året företagits.
Till klubbens årstävlan ha inlämnats 10 bildkollektioner och följ. pris utdelats:
I:sta pris Gustav Frentz och Oskar Behr.
II:dra pris Einar Lindholm.
III:de pris Fritz Englund, Eric Nummelin och I. Timiriasew.
Schulténs medalj tilldelades detta år hr Einar Lindholm.
Till klubbens styrelse för inst. år valdes: hr Eric Nummelin, Gustav Frentz, Hjalmar Sundqvist,
Olof Larsson och G.A. Wetterstrand. Medlemsavgiften faststäldes till Fmk 10:-, liksom förut.
Åt styrelsen uppdrogs att bestämma programmet för året. Som önskningsmål uttalades att en
undervisningskurs skulle anordnas.
Sekr. ]

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors

© AFK 1889-2020

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors