Protokoll 1889-1899I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn, Dess Senat för Finland

resolution i anledning af en utaf Redaktören Friherre Hugo af Schultén för egen del samt såsom ombud för Stadskamreraren Teodor Holmberg, Geologen J.J. Sederholm och Artisten Thorsten Waenerberg till Kejserliga Senaten ingifven skrift, deri bemälde personer i underdånighet anhållit om tillstånd att bilda en fotografi-amatörklubb i Helsingfors, med syfte att söka väcka intresse för fotografikonsten och verka för dess spridning inom landet, samt om fastställelse af ett skriften bilagdt förslag till stadgar för sagda klubb, sålydande:

”Stadgar för Fotografi-amatörklubben i Helsingfors.

§ 1 Klubben, stiftad för att söka väcka intresse för fotografikonsten och verka för dess spridning inom vårt land, har närmast till syftemål:
att för dess medlemmar i möjligaste måtto underlätta utöfvandet af fotografikonsten;
att befordra utbyte af rön och erfarenheter på fotografins område medlemmarna emellan;
att anställa gemensamma utflykter i fotografiskt ändamål till natursköna eller annars märkvärdiga delar af landet;
att anordna offentliga expositioner af fotografiska afbildningar, utförda af klubbens medlemmar;
samt att dem emellan förmedla utbytet af dylika alster.

§ 2 Klubbens angelägenheter handhafvas närmast af en bestyrelse, bestående af fem personer, hvilka å klubbens årsmöte utses genom val med slutna sedlar. Bestyrelsen väljer inom sig ordförande, sekreterare och skattmästare.

§ 3 Bestyrelsen har sitt säte i Helsingfors och sammanträder på kallelse af ordföranden eller den honom företräder, så ofta behofvet sådant påkallar. Fattadt beslut anses giltigt, då minst tre medlemmar deri deltagit. Vid uppstående olika meningar gäller enkel röstpluralitet, eller vid lika röstetal på skilda meningar, den mening ordföranden biträder.

§ 4 Klubbens årsmöte försiggår i Oktober månad, då bestyrelsen eger framlägga program för klubbens verksamhet under påföljande år. Under tiden mellan årsmötena sammankallas klubben af bestyrelsen, då denna finner sådant lämpligt, eller då anhållan derom framställes af minst tio medlammar.

§ 5 Vid klubbens allmänna sammankomster ledas förhandlingarna af ordföranden eller, då denne är hindrad, af annan för tillfället dertill utsedd person. Uppstå olika meningar, gäller vid omröstningen enkel röstpluralitet. Är röstetalet för hvardera meningen lika, har ordföranden votum decisivum.

§ 6 Ledamotsafgiften utgår med det belopp, som af årsmötet för hvarje gång bestämmes.

§ 7 De influtna ledamotsafgifterna samt klubbens öfriga penningmedel förvaltas af skattmästaren, som eger att derför till årsmötet afgifva redovisning. Räkenskapsåret räknas från ett årsmöte till ett annat.

§ 8 Beslut om ändring af dessa stadgar får fattas endast på årsmöte, och bör, för att sådan ändring skall vara giltig, stadfästelse derå utverkas af Kejserliga Senaten för Finland.


Gifven uti Kejserliga Senaten för Finland och Dess Ekonomie Departement, i
Helsingfors, den 11 April 1889.

Kejserliga Senaten har låtit denna underdåniga ansökning med dertill hörande handlingar Sig föredragas och finner godt icke allenast tillåta bildandet af ifrågavarande klubb, utan äfven gilla och till efterrättelse fastställa ofvanintagna för samma klubb förslagna stadgar. Det alle, som vederbör, till underdånig efterrättelse länder.

I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn, Dess Senat för Finland:

(underskrifter och sigill)

No 381/277. S.D. 70/149. Ki.E. 1889.
Resolution å Friherre H. af Schulténs mfls unda ansökning om fastställelse å
stadgar för Fotografi-amatörklubben i Helsingfors.


År 1889, den 23 februari kl. 6 e. m. sammanträdde å Kleinehs hotel i Helsingfors, ett antal af 26 personer, hvilka på grund af i tidningarna införd annons om bildandet af en Fotograf-amatör klubb i sådant syfte sig infunnit.

§ 1 Sedan Friherre H. af Schulten som förklarade sig utfärdat kallelsen till mötet, utsetts att leda förhandlingarna och undertecknad anmodats föra protokollet, framställde ordföranden till de närvarandes afgörande huruvida en fotograf-amatör klubbs bildande vore önskvärd hvarom samtliga närvarande enades.

§ 2 Ett af ordföranden uppsatt förslag till stadgar genomgicks och blef i princip godkändt med det af herr Sederholm gjorda tillägg att bland klubbens syftemål skulle angifvas ”utbyte af rön och erfarenheter medlemmarna emellan på
fotografins område.”

§ 3 Uppdrags åt Dr R. Hausen, Mag. J. Sederholm och underskrifvare att till klubbens nästa möte, som skulle sammankallas för val af bestyrelse och antagande af stadgar, inkomma med definitivt förslag till dylika.

§ 4 På den för anteckning af medlemmar framlagda lista antecknade sig 26 personer, hvarjemte en skriftligen anmält sig som ledamot.

Mötet upplöstes kl. 8 e. m.

In fidem
Teodor Holmberg


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens möte den 6 mars 1889, hvarvid närvaro 20 medlemmar.

§ 1 Till att leda förhandlingarna utsågs Friherre H. af Schultén och undertecknad anmodades att föra protokollet.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och justerades.

§ 3 Den på föregående möte tillsatta komitén hade inkommit med definitivt förslag till stadgar för klubben, hvilket upplästes af Dr R. Hausen hvarefter klubben skred till specialdiskussion af detsamma.
Det förslagna namnet, Fotografiamatörklubben i Helsingfors, antogs efter en kortare diskussion angående företrädet mellan namnen fotograf-amatör och fotografi-amatör.
§§ 1 och 2 af komiténs förslag antogs oförändrade.
§ 3 Senare punkten erhöll följande förändrade lydelse: under tiden mellan årsmötena sammankallas klubben af bestyrelsen, då denna anser lämpligt eller då anhållan därom framstälts af minst 10 medlemmar af klubben.
§ 4 fick följande lydelse: årsafgiften utgår med det belopp, som för hvarje gång bestämmes på årsmötet.
§ 5 erhöll på förslag af ordföranden följande tillägg: Räkenskapsåret räknas från ett årsmöte till ett annat.
Till § 6 fogades efter en kortare diskussion följande tillägg: Ändring af dessa stadgar får ega rum endast på årsmötet.

§ 4 Årsafgiften för innevarande år bestämdes till 5 mark.

§ 5 Klubben uttalade som sin önskan, att den blifvande bestyrelsen så snart som möjligt skulle inkomma med program för klubbens verksamhet under det innevarande året.

§ 6 Klubben delagfs innehållet af ett från Förste Sekreteraren i svenska Fotografiamatör-föreningen Herr G. Tore-Ericsson till Friherre H. af Schultén riktadt bref, däri jämte en broderlig helsning till den nybildade finska föreningen
uttalades hopp om samarbete mellan de svenska och finska för samma mål arbetande föreningarna. Tillika stäldes i utsikt en inbjudning till den utställning, hvilken svenska fotografiamatörföreningen är sinnad att i höst föranstalta.
Därjämte öfversändes 2 exx af stadgarna. Klubben beslöt att uppdraga åt sin blifvande ordförande och sekreterare att aflåta en svarskrifvelse med klubbens tacksägelse för helsningen.

§ 7 Beslöts att bestyrelsen skulle erhålla i uppdrag att, sedan ordalydelsen af de vid mötet beslutna ändringarna och tilläggen i förslaget till stadgar blifvit definitivt redigerade, om så ansågs vara af nöden inlemna dem till öfverhetlig stadfästelse.

§8
Skreds till val af bestyrelse, hvartill utsågos Friherre H. af Schultén, Intendenten Th. Waenerberg, Statsarkivarien R Hausen, Stadskamreraren T. Holmberg och undertecknad.
Då emellertid Dr Hausen på grund af sin strängt upptagna tid afsade sig uppdraget, inträdde Fotografen D. Nyblin, som närmast i röstetal, i bestyrelsen.

Enligt uppdrag
J.J. Sederholm


Protokoll fört vid Fotografiamatörklubbens möte den 16 maj 1889, hvarvid närvaro 20 medlemmar.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och justerades.

§ 2 Den på senaste möte valda bestyrelsen hade sig emellan till ordförande utsett Frih. H. af Schultén, till skattmästare Intendenten Th. Waenerberg och till sekreterare undertecknad, hvilket meddelades klubben.

§ 3 Ordföranden redogjorde bestyrelsens åtgärdande för att vinna öfverhetlig stadfästelse af stadgarna, i hvilken bestyrelsen i sådant ändamål nödgats införa en mindre ändring.

§ 4 Fotografen D. Nyblin höll ett föredrag om fotografins utveckling sedan dess första upptäckt för 50 år sedan genom Niepec och Daguerre ända till våra dagar. För det intressanta föredraget uttalade ordföranden å klubbens vägnar dess tacksägelse.

§ 5 Beslöts att de kataloger och tidskrifter, som genom enskilda medlemmars försorg anskaffats för klubbens räkning, skulle tillhandahållas medlemmarna till utlåning i Herr Nyblins försäljningslokal, sedan denne förklarat sin beredvillighet att stå klubben till tjänst härmed. Utlåningstiden ansågs lämpligast blifva 4 till 5 dagar.

§ 6 Uppdrogo åt styrelsen att träffa definitivt aftal med Fotografen Ståhlberg angående framkallande och kopierande af klubbmedlemmarnas plåtar.

§ 7 Beslöts att en utfärd skulle företagas till Edesviken om möjligt nästföljande söndag kl. ½8 f.m.

§ 8 Herr Holmberg föreslog att tiden för sammankallandet af det första mötet på hösten skulle fixeras till midten af september, hvilket klubben biföll.

Enligt uppdrag
J.J. Sederholm


År 1889, den 24 September kl ½8 e.m. sammanträdde å Enqvists kafé Fotografiamatörklubben i Helsingfors. Närvarande härvid ordföranden, Baron H.af Schultén samt herrar Waenerberg, Enholm, Rosenbröjer, Nyblin,
Blagovertschencky, Olin, Gallén, Nyström, Jokinen, Lemercier, Ståhlberg, Snellman och undertecknad, som i sekreterarens frånvaro förde protokollet.

§ 1 Ordföranden föredrog ett af bestyrelsen uppgjort förslag att i klubbens atelier i Brunnsparken föranstalta en preliminär expocition af medlemmarnas arbeten samt att för granskning af de inlemnade fotografierna tillsätta en jury, hvilken derjemte ägda afgöra huruvida en för allmänheten tillgänglig utställning sedermera borde
föranstaltas. De till expocitionen inlemnade arbetena skulle delas i tre kategorier 1:a sådana der amatören fullgjort alla fotografiska arbeten, 2:a sådana der utställaren utfört endast expocitionen och negativprocessen och 3:e sådana der amatörfotografen endast exponerat bilden, men de öfriga arbeten gjorts af en fackfotograf. Efter en kortare diskussion blef bestyrelsens förslag till alla delar godkändt.

§ 2 Till jurymän, att jemte bestyrelsen granska de till expocitionen inlemnade arbetena, valdes herrar Ståhlberg, Hamfeldt, Lemercier och Olin.

§ 3 Beslöts att annons skulle utfärdas derom att för expocitionen afsedda arbeten skulle inlmnas till klubbens skattmästare, herr T. Waenerberg å Ateneum alla dagar mellan 1-2, före den 23 nästkommande Oktober, hvarefter expocitionen oförtöfvadt skulle anordnas och kungörelse om dess öppnande genom bestyrelsens försorg utfärdas.

§ 4 På förslag af herr Lemercier beslöts att expocitionen skulle omfatta äfven andra till amatörfotografien hörande articklar såsom apparater etc.

§ 5 Årsmötet bestämdes att hållas i slutet af instundande oktober månad på dag, som bestyrelsen ägde bestämma och skulle till nämnde tillfälle söka åstadkommas förevisningar af experimenter inom fotografins område.

§ 6 Ordföranden anmälde att bestyrelsen lyckats på två års arrendefritt, endast mot remonteringsskyldighet, upphyra en atelier i Brunnsparken, som emellertid någon kostnadsuppgift angående den å atelieren nedlagda remont nu ej förelåg lemnades frågan tillsvidare beroende.

§ 7 Vid diskussion af ett förslag att till atelieren anskaffa nödiga utensilier och kemikalier stannade klubben vid det beslut att dermed skulle anstå till nästa vår, då atelieren i hvarje fall, såsom ej försedd med värmeapparater, icke kunde komma att användas under vintermånaderna.

§ 8 Bestyrelsen förslag att klubben genom frivilliga gåfvor af medlemmarna skulle söka hopbringa en fotografisamling. Frågan lemnades beroende till årsmötet.

Mötet upplöstes kl. 8,45 e.m.

In fidem
Teodor Holmberg


År 1889, den 30 oktober kl. 8 e.m. sammanträdde i Ryska gymnasiets lokal Fotografiamatörklubben till årsmöte, hvarvid närvaro ordföranden Baron H. af Schultén samt circa 20 klubbmedlemmar. Protollet fördes i sekreterarens frånvaro af undertecknad.

§ 1 Protokollen från den 16 Maj och 24 September upplästes till justering.

§ 2 Årsberättelsen föredrogs af ordföranden och var af följande lydelse (sign.årsberättelse)

§ 3 Skattmästarens räkenskaper för det förgångna redogörelseåret framlades och granskades af herrar Granholm och Rosenbröjer, utan att gifva anledning till anmärkning.

§ 4 Den i årsberättelsen berörda frågan om anskaffande af en egen, hela året om användbar atelier för klubben, lemnades efter en kortare diskussion, tillsvidare beroende.

§ 5 Årsafgiften för det ingående året fixerades till åtta mark för hvarje medlem.

§ 6 Åt den blifvande styrelsen beslöt klubben öfverlemna det förslagna utgifvandet af ett album i fotografi äfvensom genomförandet i öfrigt af det uppställda årsprogrammet.

§ 7 Klubben biträdde förslaget att söka genom frivilliga gåfvor hopbringa en samling af fotografier, utförda af klubbens medlemmar.

§ 8 Räkningen öfver remont af klubbens atelier i Brunnsparken, slutande å 218,- godkändes till utbetalning.

§ 9 Till medlemmar i bestyrelsen för nästingående år valdes med slutna sedlar: Baron H. af Schultén /14 r./, herr T. Holmberg /13 r./, herr D. Nyblin /12 r./, herrar Lemercier och Ch. Hamfeldt /hvard. 6 r./

§ 10
Sedan förhandlingarna afslutats förevisade herr Blagovochschensky en vid undervisnigen å gymnasiet begagnad laterna magica samt herr Nyblin den fotografiska förstoringsmetoden med magnesiumljus och herr Ståhlberg
fotograferade klubbmedlemmarne en grupp vid magnesiumljus, för hvilka alla intressanta experiment ordförande uttryckte klubbens tacksamhet.

Mötet upplöstes kl. 11.40.m. e.m

In fidem
Teodor Holmberg


Bestyrelsens för Fotografiamatörklubbens årsberättelse d. 30 okt. 1889.

Enligt stadgarna åligger det bestyrelsen att till årsmötet inkomma med program för klubbens verksamhet under det kommande året. Innan bestyrelsen fullgör detta åliggande, anhålles hvar att få återkalla i minnet de viktigaste händelserna under klubbens första lefnads år.
Den 23 februari egde det första förberedande sammanträdet rum å Kleinehs hotell, hvarvid de tillstädeskomna 26 personerna enhälligt förenade sig om önskvärdheten af en fotografiamatörklubbs bildande. Vid samma tillfälle utsågs en komité bestående af herr R. Hausen, J. Sederholm och Th. Holmberg för att utarbeta förslag till stadgar. Detta förslag framlades vid klubbens konstituerande möte den 6 mars och blef med några smärre ändringar antaget. Dessa stadgar blefo d. 11 april öfverhetligen stadfästa och har sedermera blifvit trykta och utdelade till klubbens
medlemmar.
Vid mötet d. 6 mars valde klubben till medlemmar i bestyrelsen herr H. af Schultén, Th. Vaenerberg, Th. Holmberg, J. Sederholm och D. Nyblin, hvilka sedermera inom sig utsågo till ordförande Schultén, till skattmästare Vaenerberg och till sekreterare Sederholm.
Årsafgiften har under innevarande år varit 5 mark.
Från Svenska fotografiamatörföreningen ingick en hälsning, hvilken blifvit besvarad. Vid mötet den 16 maj höll fotografen D. Nyblin ett föredrag om fotografins utveckling sedan dess första uppfinnande för 50 år sedan. Vid samma tillfälle var en utställning anordnad bestående af omk. 300 amatörfotogram.
Den 16 och 30 maj företogos tvenne utfärder, den ena till Edesviken, den andra till östra skärgården, hvarvid besök gjordes på Rönnholmen och Hamnholmen. I hvardera utfärden deltog endast ett fåtal klubbmedlemmar.
Med fotografen K E. Ståhlberg har klubben ingått aftal om kopiering af medlemmarnas plåtar (anonserade för visitkortsformat 30 p., kabinett 50 p. och royal 75 p.; jämte framkallning dubbla priset för första exemplaret). Antalet medlemmar i klubben uppgår f.n. till 48, af hvilka anno dato 25 inbetalt sin årsafgift.
Klubbens utgifter har uppgått till 98 mk. 45 penni, hvaraf inemot hälften kommer på organisationskostnader. Under förutsättning af att samtliga medlemmars afgifter inflyta, skulle således klubbens kassa visa en behållning af omk. 140 mark. Denna behållning är emellertid snara skenbar än värklig, i ty att räkningen för iståndsättandet af klubbens atelier i Brunnsparken, uppgående till 218 mark, ännu icke är likviderad. Såsom bestyrelsen sedan vid klubbens möte den 26 september hade äran framhålla, ansåg han sig böra på eget försorg, då tillfälle yppade sig att
erhålla en atelier, ingå med stadens drättselkammare det aftal att klubben under två år skulle bytesfritt disponera öfver Brunnsparksateliern mot skyldighet att på egen bekostnad iståndsätta den samma. Bestyrelsen ansåg sig så mycket hällre kunna vedervåga denna affär, som hero visste det var hos många af klubbens medlemmar
ett lifligt önskningsmål att få till stånd en egen atelier. Reparationsarbetena på ateliern blefo emellertid afslutade först så sent på hösten, att den i följt af den inträdda kalla väderleken tillsvidare egentligen icke kunnat begagnas. Men nästa vår och sommar står ateliern till klubbmedlemmarnas förfogande. Ehuru bestyrelsen nogsamt inser att frågan om en egen atelier genom nämda åtgärd endast vunnit en provisorisk lösning, håller bestyrelsen emellertid före att saken är för klubbens framtida värksamhet af så stor betydelse, att för dess vidare utveckling inga ansträngningar böra sparas. Bestyrelsen har därför att få föreslå att klubben måtte främst på sitt program för det kommande året ställa atelierfrågan samt taga under allvarligt öfvervägande hurudedes medel skola kunna erhållas till sakens realiserande. I detta afseende vill bestyrelsen förslagsvis nämna utgifvande till julen 1890 af ett album med fotografier efter af klubbens medlemmar utförda fotogrammer, äfvensom ett höjande af årsafgiften till exempelvis 8 mark. Beträffande utgifterna torde dessa möjligen kunna i någon mån reduseras, ifall klubben besluter att hålla sina möten i den lokal, som begagnas i kväll, och hvilken står till afgiftfri disposition så nära som på kostnaden för belysningen. Äfven kunde kanske någon besparing vinnas om möterna sammankallades per bref i stället för genom annons i tidningarna, hvilket sätt dock har den olägenheten att personer, som önska inträda i klubben som medlemmar, icke få kännedom om tiden, då sådant lämpligast kan ske.
På programmet för nästa år bör, utom redan nämnda uppgifter, enligt bestyrelsens tanke fortfarande ställas gemensamma utfärder både till lands och sjös, hvilka på samma gång de utgöra en rekreation äro synnerligen egnade att mellan klubbens medlemmar knyta en närmare bekantskap.


År 1890 den 14 april kl. 8. e.m. sammankom å Hotel Kämp i Helsingfors Fotografiamatörklubben till möte, hvarvid närvoro ordföranden Baron H. af Schultén samt circa 12 klubbmedlemmar. Protokollet fördes af undertecknad
sekreterare.

§ 1 Protokollet för den 30 intlidna oktober upplästes till justering.

§2
Beträffande den af klubben arrenderade atelierbyggnad i Brunnsparken beslöts att hos stadsmyndigheterna utverka tillstånd att uthyra densamma för den återstående arrendetiden.

§ 3 Herr Hamfeldt meddelade att handlanden Böckerman förklarat sig villig att i sitt under uppförande varande hus vid Esplanadgatan inreda atelier för klubbens räkning emot en årlig hyressumma af 200 mark, men enär klubben ansåg inredning, betjening etc för en dylik atelier kräfva större tillgångar än dem klubben för närvarande disponerade, kunde anbudet tillsvidare inte till åtgärd föranleda.

§ 4 Med anledning af en från Juristföreningen ingången skrifvelse med anhållan om åtgärd från klubbens sida för att göra fotografier från olika delar landet tillgängliga för allmänheten, utspann sig en diskussion, som utmynnade i följande beslut:
Klubben anordnar till hösten en pristäflan i landskapsfotografi mellan medlemmarna och bestyrelsen anmodas till ett kommande möte uppgöra program för densamma.
Klubbens tidigare beslut om utgifvande af ett album i fototypi skulle bestyrelsen bemyndigas sätta i verkställighet.
Om dessa beslut skulle skrifvelse aflåtas till Juristföreningen med förfrågan därjemte huruvida föreningen vore benägen förbinda sig att inköpa något bestämdt antal af i albumet ingående vyer samt om densamma ville anslå några medel för utsändande af en stipendiat i ock för upptagande af vyer från särskilda delar af landet.

§ 5 Herr Jokinen hade till klubben insändt en inbjudning till deltagande i en amatörfotografisk utställning i Frankfurt am Main, hvilken klubben emellertid icke kunde beakta, då klubben tillsvidare icke ägde någon samling fotografier.

§ 6 Beslöts att vid lämpligt tillfälle på våren företaga en gemensam utfärd, hvarom bestyrelsen ägde utfärda annons.

§ 7 För att befodra lifaktigheten inom klubben föreslogs af Hr Nyblin & undertecknad att klubbens sammankomster skulle hållas minst en gång i månaden, tillsvidare å dag som bestyrelsen ägde utlysa, hvilket förslag af klubben enhälligt antogs.

In fidem
Teodor Holmberg


År 1890 den – Maj sammanträdde å Alphyddan Fotografiamatörklubben i Helsingfors, hvarvid närvaro herrar Rosenbröjer, Blagovestschevsky, Lemercier, Hintze, Enholm, Hamfeldt, Bremer, Ehrstedt, Granholm och undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Enär ordföranden Baron af Schultén, upplystes vara hindrad att öfvervara mötet valdes till ordförande vid sammanträdet assessor Granholm.

§ 2 Upplästes ett af underskrifvare uppgjordt förslag till bestämmelser vid af amatörklubben arrangerade täflingar, hvilket förslag i hufvudsak godkändes.

§ 3 Då derefter skreds till diskussion angående de särskilda punkterna i förslaget blefvo punkterna 1, 3, 4, 7, 8 godkända i oförändrat skick, beträffande punkt 2 bestämdes att yrkesfotografer ej ägde i täflingar deltaga, hvarjemte vid täflingen instundande höst äfven amatörer utanför klubben skulle äga taga del mot erläggande af en afgift af Fmk 5,-

§ 4 Angående de förslagna prisen beslöts att dersamma alla skulle utgöra af diplom och skulle klubben för sitt album inlösa negativerna till de prisbelönade arbetena med mk 50 för det med 1:sta, mk 30 för det med 2:dra och mk 20 för det med 3:dje priset belönade.

§ 5 Granskningsjuryn skulle utgöras af fem inom klubben valda personer hvarjemte bestämdes samma personer kunde vid täflan erhålla flere pris äfven som att täflande ej behöfde inlemna flere fotografier till täflingen. Mot sistnämnde beslut reserverade sig herr Bremer, som ansåg att ett antal af 3 eller 5 kopior af hvarje täflande borde till täflingen aflemnas.

§ 6 Fotografier af mindre dimensioner än 9×12 centimeter borde täfla i grupp om minst 6 stycken.
Sedan bestyrelsen erhållit i uppdrag att till hösten utlysa pristäflan upplöstes mötet.

In fidem
Teodor Holmberg


1. Alla de till täflan inlemnade arbeten böra såväl beträffande negativ som positiv processen vara utförda af den täflande amatören.
2. Täflan är öppen endast för klubbens medlemmar, där ej i något särskildt fall annorlunda beslutats.
3. Sedan de täflande arbeten inom viss utsatt tid inlemnats, försedda med den täflandes märke eller motto men ej med utsatt namn samt snyggt uppfodrade på papp, granskas de af prisjuryn, som bland desamma utgallrar de bästa, hvilka kunna blifva föremål för prisbelöning.
4. Sedan juryns utslag fallit bestämmes genom sluten omröstning mell. närv. medlemmar vid klubbens nästa möte, i hvilken ordning prisen skola mellan de af juryn godkända täflingsarbeten fördelas, sålunda att hvarje medlem röstar för tre af de enl. hans åsigt förtjenstfullaste arbeten hvarefter det arbetet som erhållit de flesta rösterna erh. 1sta det dernäst 2dra och det dernäst 3. priset. Utfalla rösterna lika äger prisjuryn afgöranderätt.
5. Första priset består i klubbens prismedalj i silfver 2:dra och 3:dje i diplom.
6. De prisbelönade kopiorna tillfalla klubben, som därjemte inköper negativplåten till pris för det med första priset belönade arbetet af mk 20, 2:dra mk 15, 3:dje mk 12.
7. De prisbelönade arbeten ingå i klubbens nästa album.
8. Där täflande önskar af sina till klubben afyttrade priser erhålla aftryck kan han sådana bekomma emot öfverenskommelse med bestyrelsen.
9. Granskningsjuryn utgöres af 4 personer, däri äfven bestyrelsemedlemmar kunna inväljas och väljas på årsmötet för det ingående året.


År 1890 den 30 September kl. 8. em sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till möte å Kaisaniemi värdshus, hvarvid närvoro 18 klubbens medlemmar.

§ 1 Protokoll för den – maj justerades.

§ 2 Ordföranden anmälde att mötet var sammankalladt hufvudsakligen för utseende af jury till och för granskningen af de till klubbens pristäflan inlämnade arbeten. Valet som förrättades med slutna sedlar utföll sålunda att till jurymän utsågos
Baron H. af Schultén 14 r.
Fotograf D. Nyblin 14 r.
Fotograf Ståhlberg 12 r.
Arkitekt Th. Waenerberg 8 r.
Acessor Th. Granholm 5 r.

§ 3 Årsmötet bestämdes att hållas Lördag d. 11 oktober, till hvilken tid juryn borde vara färdig med granskningen.

§ 4 Dr Th. Hausen hade till klubben hemställt om åtgärd derhän att fotografiska vyer från Finland skulle till försäljning öfversändas till en handlande med dylika artiklar i Paris, men fann klubben icke något skäl till åtgörande i saken, som mera ansågs ligga inom Turistföreningens gebit.

§ 5 Ordf. upplyste att klubbens medlem herr Lemercier erbjuder sig att förmedla beställningar af såväl apparater som hvarjehanda fotografiska utensilier från Pariserfirmor i denna branche.

In fidem
Teodor Holmberg


År 1890 den 12 Oktober kl ½8 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till årsmöte å öfre Operakafeet, hvarvid närvaro ordföranden, Baron H. af Schultén samt ca 20 klubbmedlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet med att lemna några uppgifter beträffande den ökade importen af fotografiska apparater och utensilier under det senaste året och framhöll att klubben torde hafva att tillräkna sig en icke obetydlig del i det stegrade intresset för fotografikonsten.

§ 2 Sedan årsberättelsen af undertecknad, sekreterare, upplästs framlades skattemästarens redovisning och räkenskaper för sistlidet år, hvilka granskades af herrar Granholm och Carlander utan att föranleda till anmärkning.

§ 3 Beträffande sedan klubbens program för det ingående året föreslog bestyrelsen att det samma skulle bestå i månatliga sammankomster, möjligen någon gemensam utfärd samt en pristäflan nästkommande höst.

§ 4 Vid derefter uppkommen diskussion om ytterligare bestämningar för den förslagna pristäflingen enades klubben om följande regler, som därvid skulle tillämpas:
Till pristäflan böro minst fem högst tio arbeten af hvarje täflande inlemnas;
Inlemningstiden bestämmes till medio af oktober månad och prisutdelningen sker å årsmötet i slutet af samma månad.
Täflan försiggår i tvänne kategorier: I omfattande bilder af minst 12 x 16½ centimeters storlek och II der af mindre dimensioner;
I hvardera kategorin utdelas tvenne pris och anslår klubben för inkommande år en summa af 150 mk till detsamma sålunda fördelat:
I Första pris: diplom och 60 mk kontant
Andra pris: diplom och 40 mk kontant
Tredje pris: diplom
II Första pris: diplom och 30 mk kontant
Andra pris: diplom och 20 mk kontant
Tredje pris: diplom
Af de med penningpris belönade arbeten äger klubben utbekomma en plåt af hvarje pristagare; till de med hederspris utmärkta fotografierna erhåller klubben kopieringsrätt. Årsmötet bestämmer hvilka negativer klubben bör infordra af pristagarene.

§ 5 Årsafgiften för det ingående året bestämdes efter omröstning till åtta /8/ mark.

§ 6 Ett af herr Th Hamfelt väckt förslag om anskaffande för klubbens räkning af en laterna magica lemnade i betraktande af klubbens begränsade tillgångar beroende till framtiden.

§ 7 Fotografiamatörklubben i Tokio, Japan, hade genom en sin medlem, som tillfälligtvis vistats härstädes, föreslagit utbyte af fotografier och beslöts att skattmästaren skulle förmedla försändningarna och uppmanade klubbmedlemmarna att i ifrågavarande afseende till direktionen inlemna tvenne aftryck enhvar då vid
utbytet inlemnaren erhåller den ena af de i byte sända fotografierna, hvaremot den andra tillfälle klubbens samling.

§ 8 Företogs val af bestyrelse för nästkommande år och utföll detta sålunda:
Herr H. af Schultén 15 r.
Herr T. Holmberg 13 r.
Herr Th Waenerberg 12 r.
Herr D. Nyblin 13 r.
Herr Ch. Hamfeldt 12 r.

§ 9 Att justera detta protokoll utsågos herrar H. Hintze och J. Sederholm.

§ 10
Skreds så till prisfördelning mellan de till täflan inlemnade nu utställda arbetena och utföllo efter omröstning prisen på följande sätt:
1 priset. 10 r. signaturen ”Alpha”, hvilken saknade namnsedel.
2 priset. 10 r. signaturen ”Marimes” utställare Herr Harry Hintze
3 priset. 13 r. signaturen ”Dona lucis” exponerat herr N Blagovetchansky

§ 11
Vid derpå företagen omröstning om hvilka negativer till de prisbelönade arbeten skulle af klubben inlösas beslöts att af signaturen ”Alpha” inköpa ”vy af en bruksbyggnad”, af Herr Hintze ”Vettaskytt” och af herr Blagovetchansky ”Parti af en fors”.

§ 12
Efter omröstningens slut anmärkte herr Waenerberg att han ansåg den nu till inlösen bestämda fotografin af sign. Alpha ytterst olämplig för klubbens album, förslag att klubben borde besluta sig för en annan af vyerna, ”utsigt af en
landtgård” som emellertid detta förslag af särskilda personer motsades beslöt klubben på förslag af herr Melander att söka förvärfva sig eganderätten till hvardera af de ifrågakomna negativerna. Reservation anmäldes af herr Sederholm & undertecknad som ansågo att af klubben fattat beslut icke genast genom ett motbeslut böra ändras.

§ 13
Ordförande anmärkte att det från flere håll uttalats en önskan att en för allmänheten tillgänglig exposition af tillbudsstående arbeten borde anordnas af klubben och framställde huruvida det nu var skäl att söka åstadkomma en sådan. Då särskilda talare framhålla att det torde vara tvifvelaktigt huruvida nu en tillräckligt rikhaltig
utställning kunde hopbringas, beslöt klubben att lemna saken tillsvidare beroende.

In fidem
Teodor Holmberg

Protokollet justeradt. Helsingfors den 22 Oktober 1890.
Harry Hintze J.J. Sederholm


Det andra året af Fotografklubbens tillvaro har tyvärr icke att anteckna någon vigtigare tilldragelse i klubbens verksamhet än den pristäflan, hvari klubben idag komma att fälla sitt domslut. Att intresset för klubben och amatörfotografin emellertid är stadt i tillväxt bevisar icke blott af ökningen i klubbens medlemsantal
och det jemförelsevis lifliga intresse, hvarsmed den af klubben anordnade täflingen omfattats men äfven af den omständighet att en af ortens fotografer kunnat härstädes etablera en försäljning af fotografiska apparater och utensilier, där amatörfotografer tillhandahåller alla till branchen hörande artiklar.
– Klubben har under det förflutna året endast tre gånger varit samlad till möte, men torde för framtiden större lifaktighet vara att emotse, då klubben den 14 april fattat beslut att tillsvidare anordna sammankomster en gång i månaden. Skulle klubben lyckas erhålla en något så när centralt belägen samlingslokal, där såväl tidskrifter som
klubbens samlingar kunde vara tillgängliga, vore detta tvifelsutan till stor gagn för sammanhålligheten inom klubben.
– Den af staden arrenderade atelierbyggnad i Brunnsparken hade ej visat sig användbar hvadan klubben beslöt uthyra densamma för den återstående arrendetiden, dock torde tillsvidare ej någon hyresgäld kommit
klubbens kassa till godo.
– Vid senaste årsmöte, den 30 oktober 1889, beslöts utgifvandet af ett album i fototypi, hvilket beslut sedermera vid möten i april och maj månader innevarande år upprepades och ställdes i samband med den anordnade
pristäflingen. Emellertid torde klubbens nog begränsade tillgångar icke medgifva planens realiserande under detta år, utan tillsvidare få anslå, intill dess klubben förvärfvat sig reproduktionsrätt till ett antal lämpliga fotografier. Under året har genom benägna gåfvor af några intresserade medlemmar grunden blifvit lagd till en samling af amatörfotografier, hvilken bestyrelsen hoppas skall genom samtliga klubbmedlemmars benägna medverkan anseenligt ökas.
– Som en amatörfotograferna särskilt drabbade motighet under det förgångna året torde slutligen böra nämnas den ansenligt förhöjda tullsatsen å torrplåtar, en omständighet som tvifvelsutan i icke ringa grad inskränker utbredningen af fotografins vackra konst.


År 1890 den 15 November kl ½8 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till möte å No 35 i Societetshuset och närvaro vid sammanträdet ordföranden, Baron H. af Schultén samt circa 12 klubbmedlemmar.

§ 1 Anmältes att bestyrelsen inom sig till ordförande utsett Baron H. af Schultén, till skattmästare kontorist Charles Hamfeldt samt till sekreterare underskrifven, stadskamrerare.

§ 2 Till de nu närvarande pristagarena vid klubbens täfvlan utdelades prisen, neml. till herr Harry Hintze andra priset diplom och tretio mk kontant samt till herr Nikolai Blagovestschensky tredje priset diplom och 20 mk.

§ 3 Upptogs så till behandling bordlagda ärendet om utgifvandet af klubbens första pris och beslöt klubben efter en längre diskussion, hvarvid äfven ett af fru Forsten till ordföranden ställdt bref å saken upplästes, efter omröstning med 8 röster mot 5 att till fru Forsten utdela ett första pris, hvilket dock efter ytterligare omröstning och med afseende däri att hennes amatörskap kunde anses tvifelaktigt bestämdes att utgå endast som penningspris, fmk 50, icke med diplom.

§ 4 För att för framtida täflingar fastställa en princip upptogs till behandling frågan om hvilka personer, som vore att som fotografiamatör betrakta och hvilka icke och utmynnade diskussionen i saken i Det uttalande att person som i större skala och för vinnings skull idkar försäljning af sina arbeten eller försäljer sådana i öppen bod icke kan som amatörfotograf betraktas, där försäljningen ej sker för välgörande ändamål. Emellertid ansåg klubben frågan, därom af icke brådskande natur tillsvidare böra lemnas beroende och skulle upplysningar angående praxis inom andra amatörföreningar emellertid införskaffas.

§ 5 Klubbens skattmästare meddelade att han vid anställd förfrågan erfarit att klubben i Frivilliga brandkårens hus kunde mot en årshyra af 200 a 250 mk erhålla lämplig samlingslokal en gång i veckan i ett större för ändamålet fullt tillräckligt rum. I sammanhang härmed upplyste hr Blagovestschensky att klubben i ryska gymnasiet vore i tillfälle disponera lokal, mot endast belysningskostnad och vaktmästararvode. Klubben uppdrogo åt bestyrelsen att taga förslagen under ompröfvning.

§ 6 Likaså beslöt klubben att till bestyrelsens vidare behandling hänskjuta ett af dr Öhman i Lovisa skriftligen uppkastadt förslag att för klubbens räkning inköpa en satineringsmachin.

§ 7 Herr Daniel Nyblin öfverlemnade till klubbens samling ett antal af 19 st. fint utförda fotografiska vyer för hvilken gåfva ordföranden uttryckte klubbens tacksamhet.

§ 8 Vidlåg så en intresserad fotografisk börs, hvarvid öfver 100 fotografiska vyer utbyttes.

In fidem
Teodor Holmberg


År 1891 den 13 Februari kl. ½8 em sammanträdde i Frivilliga brandkårens hus Fotografiamatörklubben i Helsingfors till möte, hvartill omkring tio medlemmar infunnit sig. Enär ordföranden var hindrad at öfvervara mötet leddes förhandlingarna af underskrifven, klubbens sekreterare.

§ 1 Upplästes ett af Fru Forsten å Turpa bruk till undertecknad ställdt bref, däri hon enär klubben icke tillerkänt henne diplom vid pristäflingen senaste höst, afsäger sig det henne tilldelade penningspris. Skrifvelsen ansågs ej böra till vidare åtgärd föranleda.

§ 2 Till klubben hade ankommit tvenne inbjudningar till deltagande i expositioner af amatörfotografarbeten, den ena utfärdad af kejs. ryska tekniska föreningen till en utställning i St Petersburg d. 17 mars g. k., den andra af amatörfotografernas förening i New York, Bostons Camera klubb och fotografföreningen i Filadelphia, hvilka föranstalta årsexposition i New York den 5:te Juni. Klubben beslöt uppmana medlemmarna att, om möjligt, deltaga i dessa expositioner.

§ 3 Enär det rum klubben till sammanträde erhållit befunno i hög grad olämpligt och konser i byggnaden samtidigt pågick, beslöts att uppskjuta det föredrag herr Nyblin utlaserat att hålla, till nästkommande torsdag, till hvilken dag mötet i detta afseende ajournerades.

In fidem
Teodor Holmberg


År 1891 den 19 Februari kl. ½8 e.m. sammanträdde å Hotel Kämp Fotografiamatörklubben i Helsingfors, hvarvid omkring 15 klubbmedlemmar tillstädeskommo.

§ 1 Mötet öppnades af Fotografen D Nyblin med ett intressant föredrag om isokromatiska eller färgkänsliga plåtar. Efter föredragets slut anhöll föredragaren att till klubbens samlingar få öfverlemna de till belysande af detsamma använda negativer och afdrag.

§ 2 Föreslogs att med görligaste företa … en utfärd i fotografiskt syfte, och erhöll skattmästaren i uppdrag att vid lämpligt tillfälle utsända circulär med angifvande af tid och samlingsplats.

§ 3 Upplästes en af tobakshandlarefirman Andrejanoff & Löfström i Tavastehus gjord skriftlig förfrågan angående fotografiska afbildningar. Skrifvelsen ansågs ej böra till åtgärd föranleda.

§ 4 Enär klubben ansåg lokalerna i brandkårshuset för sammanträden olämpliga beslöts att tillsvidare icke vidta åtgärd för anskaffande af egen klubblokal, utan för hvarje möte upphyra lokal helst i Hotel Kämp.

§ 5 Meddelades att bestyrelsen för klubbens räkning prenumererat på Fotografisk tidskrifts praktupplaga och beslöt klubben på förslag af Ingeniör Rosenbröjer att ytterligare anskaffa Photografische Mittheilungen för innevarande år.

§ 6 Undertecknads förslag att klubbmötena skulle hållas omkring den 15 i hvarje månad godkändes och ägde skattmästaren för tillfället anskaffa lokal och utsända circulär med angifvande af dag och plats för mötet.

§ 7 Medlemmarna uppmanades att till nästa klubbmöte inhemta minst 2 ex. fotografier för att i afseende å utbyte sändas till amatörklubben i Tokio i Japan.

§ 8 Det af Dr Öhman tidigare väckta förslaget att inköpa en satinermaskin, ansågs tillsvidare böra förfalla.

In fidem
Teodor Holmberg


År 1891 den Mars sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till möte å Hotel Kämp, hvarvid 9 medlemmar tillstädeskommo. I ordförandens frånvaro leddes förhandlingarna af undertecknad, klubbens sekreterare.

§ 1 Upplästes de på gjorda förfrågningar angående sättet att fixera amatörskapet från tvenne klubbar i London ingångna svar. Mötet ansåg sig emellertid icke nu, då så få medlemmar voro tillstädes böra upptaga den ännu hvilande frågan om amatörskapet till definitivt afgörande.

§ 2 Till den fotografisamling klubben beslutat sända till Japan överlemnades nu af fröken Gratschoff 4, af Dr Lundström 9 och af herr Hintze 2 st aftryck, dem skattmästaren omhändertog.

§ 3 Ett af herr Hamfeldt väckt förslag att klubben skulle bekosta kopiering af bättre plåtar, för att sedan distribuera aftrycken bland klubbmedlemmarna, bordlades tillsvidare.

In fidem
Teodor Holmberg


År 1891 den 15 juli sammanträdde å Hotel Kämp Fotografiamatörklubben i Helsingfors, därvid ett fåtal medlemmar infunnit sig. I sekreterarens frånvaro fördes protokollet af underskrifven.

§ 1 Till ordförande vid mötet valdes, enär klubbens ordförande, Baron H. af Schultén af sjukdom var hindrad att närvara, herr D. Nyblin.

§ 2 Beträffande den vid senaste årsmöte beslutna pristäflan beslöts att den samma skulle utlysas genom annonser i tre af hufvudstadens tidningar. Kostnaderna härför beräknades till ca 60 fmk.

§ 3 Ordförandens förslag att vid täflingen uttrycket amatör skulle tolkas så, att hvar och en som sjelf betraktade sig som amatör skulle vara berättigad i täflingen deltaga, blef efter omröstning antaget.

§ 4 Utom klubben stående amatörer skulle för deltagande i täflan i likhet med föregående år erlägga en afgift af 5 fmk.

In fidem
Charles Hamfeldt


År 1891 den 27 juli sammanträdde å Hotel Kämp Fotografiamatörklubben i Helsingfors, dervid ett fåtal medlemmar tillstädeskommo.

§ 1 Till leda mötets förhandlingar utsågs herr D. Nyblin hvarjemte undertecknad anmodades föra protokollet då sekreteraren af sjukdom var hindrad att närvara.

§ 2 Herr Nyblin delgaf klubben den sorgliga underrättelse att dess ordförande, Baron Hugo af Schultén föregående dag aflidit. Klubben beslöt enhälligt att till tecken af sin lifliga sorg öfver dess grundläggares oväntade och tidiga frånfälle låta genom herrar Nyblin och Hintze nedlägga en krans försedd med band och lämplig inskription på grafven.

In fidem
Charles Hamfeldt


År 1891 den 29 September kl. ½8 e.m. sammanträdde å Hotel Kämp Fotografiamatörklubben i Helsingfors, hvarvid ca 15 medlemmar tillstädeskommo.

§ 1 Till mötets ordförande valdes Artisten Torsten Waenerberg, som öppnade sammanträdet med att egna några varma minnesord åt klubbens nyss hädangågne ordförande, Baron Hugo af Schultén, hvars minne de närvarande hedrade genom att resa sig från sina platser.

§ 2 Vid derpå anställdt val af en ledamot i bestyrelsen i stället för Baron af Schultén utsågs dertill med 11 röster kontorsskrifvaren Harry Hintze.

§3
Då derefter frågan om utseendet af jury för klubbens förestående pristäflan till behandling upptogs, framställdes i saken flere särskilda förslag och stadnade klubben efter omröstning vid beslutet att juryn skulle bestå af fem personer, hvilka egde definitivt bestämma angående prisen, men borde till klubben aflemna ett motiveradt utlåtande angående prisfördelningen. För den händelse någon af jurymännen kunde blifva jäfvig skulle tre suppleanter utses. Valet, som förrättades med slutna sedlar utföll sålunda att till prisnämnd valdes herrar D. Nyblin 14 r., K.J.Ståhlberg 13 r., W. Toppelius 12 r., T. Waenerberg 11 r. och N.Blagovestschensky 10 r., den sistnämnde efter lottning med herr C. Hamfeldt, som erhållit samma röstetal. Till suppleanter valdes herrar Charles Hamfeldt 10 r., C.Riis 9, och undertecknad Holmberg med 9 röster.

§ 4 Herr Nyblin meddelade att en amatör som önskade förblifva okänd, lofvat till pristäflingen förära ett extra pris att till delas den bäste till täflingen inlemnade momentfotografi. Priset skulle emellertid enligt gifvarens önskan utdelas af
klubben, icke af juryn.

§ 5 Ett af herr Hamfeldt väckt förslag att klubben skulle söka utgifva en egen tidskrift bordlades efter någon diskussion och uppdrogs åt förslagsställaren och herr Ståhlberg att till årsmötet inkomma med fullständigt förslag härutinnan.

§ 6 För att anskaffa medel till inköp af en laterna magica ville Cr Hamfeldt vidare föreslå anställande af en soirée mot entré. Förslaget som af en del medlemmar motsades vann äfven understöd och uppdrogs åt en festbestyrelse, till hvilken med acclamation invaldes fröken Gratschoff samt herrar Hamfeldt, Brehmer, Ståhlberg och Toppelius att, om möjligt, söka på tid som festbestyrelsen ägde bestämma, åstadkomma en soirée.

Mötet afslöts kl. 10,15 e.m.

In fidem
Teodor Holmberg


År 1891 den 31 Oktober kl. 8 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till årsmöte å Hotel Kämp, hvarvid närvaro 18 personer. Till ordförande utsågs för tillfället Herr Th. Waenerberg, hvarjemte protokollet i följd af sekreterarens råkade sjukdom fördes af undertecknad.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet med uppläsande af årsberättelsen hvarefter skattemästaren afgaf redovisning för senaste år. Mot räkenskaperna, som dervidgranskades af Herrar Carlander och Enholm, gjordes endast den anmärkning att indrifningen af medlemsafgifterna har skett skäligen långsamt, i följd hvaraf en ganska stor restlängd i obetalda afgifter uppstått.

§ 2 I enlighet med bestyrelsens förslag, som delgafs mötet af ordföranden, beslöt föreningen att framdeles sammanträda första tisdagen i hvarje månad samt förena mötena i December och April med en fotografisk börs, dervid medlemmarna blefve i tillfälle att tillbyta sig fotografier.

§ 3 Mötet enades om en friställan under nästkommande år med de förändrade bestämmelser i förutgällande täflingsregler att förutan tre diplomer i hvardera kategorin första diplomet i större kategorin skulle åtföljas af en fotografiapparat till a 200 marks värde. Derjemte beslöts att antalet inlemnade fotografier skulle blifva 12 för enhvar täflande.

§ 4 Frågan om en tillärnad tidskrift refererades af Herr Ståhlberg, som dervid meddelade att tryckningskostnaden för en dylik afsedd att utkomma en gång i månaden i 8 sidigt 4° format, komme att belöpa sig till circa 400 mk per år.
Ordföranden meddelade mötet i sammanhang härmed en från redaktionen för fotografisk tidskrift i Stockholm anländ skrifvelse deri redaktionen erbjuder nämnda tidskrift till klubbens organ mot att klubben förbinder sig att för hvarje medlem prenumera ett exemplar af densamma till ett nedsatt pris af 4 kronor per exemplar.
– Då likväl Hr Ståhlberg förklarade sig i hvarje händelse sjelf ämna utgifva en tidskrift den han erbjöd till klubbens organ på vilkor som skulle öfverenskommas sedan profvnummer hunnit utgifvas beslöt mötet afböja det af
fotografisk tidskrift i Stockholm gjorda anbudet samt tillika låta frågan om utgifvande af en egen tidskrift i klubbens namn förfalla.

§ 5 Ett af Herr Ch. Hamfeldt väckt förslag om förändring af klubbens namn ”Fotografiamatörklubben” till ”Fotografiklubben” förföll med afgjord minorité.

§ 6 Laterna magica frågan som hvilat sedan senaste årsmöte upptogs åter till behandling. Hr Hamfeldt förfrågade sig nämligen hos mötet huruvida föreningen, i händelse några medlemmar skulle besluta sig för inköp af en laterna magica till c 800 fmks värde villig genom årliga afbetalningar af 200 mk slutligen blifva egare af densamma. I anseende till klubbens begränsade tillgångar ansågs anbudet icke böra föranleda till någon åtgärd.

§ 7 Ordföranden meddelade att Xylografen Otto Behrens, som i April 1890 af klubben hyrt en fotografiatelier i Brunnsparken emot en hyressumma af 200 mark, icke kunnat förmås att till dato inbetala mer än 55 mark, hvarför altså 145 mark ännu resterade. Behrens var enligt uppgift så pass oförmögen att betala, att mötet ansåg det icke löna mödan att lagligen utsöka beloppet. B. hade visserligen skriftligen förbundit sig att genom arbete till klubbmedlemmarna intjena summan men då mötet ansåg det ganska tvifvelaktigt huruvida han skulle uppfylla detta sitt löfte beslöts efter omröstning att helt och hållet afskrifva skulden.

§ 8 Årsafgiften för år 1892 bestämdes efter omröstning till tio (10) mark.

§ 9 Angående bedömmandet af de två innevarande årstäflan inlemnade momentfotografier beslöts att detta skulle ske nästa månadsmöte af klubben i dess helhet, dervid äfven det af enskild person skänkta fotografialbum skulle utdelas.
Mot detta beslut reserverade sig hr Brehmer, som yrkade på att bedömmandet skulle ske vid extra möte, så att utgifvandet af detta pris, liksom klubbens egna för ordinarie täflan, skulle ske vid klubbens soirée den 7 nästkommande November.

§ 10
Herr Hamfeldts förslog att klubben skulle tillsätta en person som hade till uppgift att underlätta utbyte af fotografier emellan medlemmarna. Mötet ansåg de i detta afseende anordnade fotografiska börsarna tillfyllestgörande, hvarför förslaget såsom ounderstödt förföll.

§ 11
Herr Ståhlberg framlade festbestyrelsens program för fotografiska soireen den 7 nästkommande November, deri bland annat förekom fotografering med magnesiumljus under aftonens lopp.

§ 12
Företogs val af bestyrelse för instundande år och utföll detta sålunda:
Herr Harry Hintze 14. röster
Herr Ch. Hamfeldt 13. röster
Herr D. Nyblin 12. röster
Herr Th. Waenerberg 11. röster
Herr Th. Holmberg 6. röster
Herr Brehmer erhöll samma antal röster som Hr Holmberg, men emedan han afsade sig ett möjligt ledamotskap i bestyrelsen inträdde Hr H. såsom direktionsmedlem.

§ 13
Hr Hamfeldt föreslog att föreningen skulle anordna kurser i fotografi för medlemmarna. Förslaget bordlades.

§ 14
Att justera detta protokoll utsågos Herrar K.E. Ståhlberg och Alfr. Rosenbröijer.

In fidem
Harry Hintze
Protokollet granskats och justerats af
Alfred Rosenbröijer K. E. Ståhlberg


Bestyrelsen för Fotografiamatörklubben årsberättelse den 31 oktober 1891.

Fotografiamatörklubben afslutar i dag det tredje året af sin verksamhet. Ehuru de omedelbara resultaterna af densamma icke höra till dem, som genast falla i ögonen, torde den dock icke varit så alldeles betydelselös. Ty utan tvifvel har intresset för fotografikonsten på sednaste tider varit i jemt stigande; vårt på natursköna nejder
så rika land genomströfvas numera af talrika fotografiamatörer, hvilka ofta med framgång, någon gång tillockmed med öfverraskande skicklighet upptaga vyer, hvilka, spridda i hemmen, fröjda vänner och bekanta, och då de någongång falla i händerna på fremlingar, bidraga till att hos dessa framkalla en rättvis beundran för de ”tusen sjöars land”. Det är väl icke så alldeles orätt att tillskrifva fotografiamatörklubben åtminstone någon del af förtjensten härutaf.
Ett talande bevis på att antalet personer, som sysla med fotografering, betydligt ökats är bland annat det faktum att i hufvudstaden redan en andra affär för försäljning af fotografiska apparater och utensilier etablerats och att i den närmaste framtiden dessas antal torde komma att ökas till fyra. Också har antalet medlemmar i klubben ökats under året.
För att uppmuntra till fortsatt sträfvan att fullkomma sig i fotograferingskonsten har klubben äfven i år utlyst en täflan, hvilken man med kännedom om det ovanligt talrika deltagandet vid föregående täflan kan antaga att skola vinna stor anslutning. Att intresset för dessa täflingar är stort framgår äfven deraf att en amatör, som önskar förblifva okänd, till klubben förärat ett extra pris att tilldelas den bästa till täflingen inlemnade momentfotografi.
Bestyrelsen har äfven detta år varit betänkt på att söka anskaffa en egen lokal åt klubben, der dess tidskrifter, album och annan tillhörighet kunde ligga fram och der tillfälle kunde gifvas klubbens medlemmar att oftare samlas för att utbyta tankar och erfarenheter, men förslaget har återigen strandat på grund af klubbens begränsade tillgångar.
Af samma anledning hafva äfven förslagen om inköp af en satineringsmaskin och en lanterna magica tillsvidare måstat förfalla.
Klubben har under året sammanträdt sju gånger, hvarigenom beslutet att söka åstadkomma ett möte hvarje månad i det närmaste fullföljts. Vid ett af dessa möten fägnade herr D. Nyblin medlemmarna med ett intressant föredrag om
isokromatiska eller färgkänsliga plåtar. Dessutom har en utfärd i fotografiskt syfte anordnats.
Från tvenne utländska sällskap har klubben ihågkommits med en inbjudning att deltaga i fotografiska utställningar, nemligen af kejs. ryska tekniska föreningen i Petersburg och amatörfotografernas förening i New York. Till Tokio i Japan hafva afsändts 15 st. fotografier i och för utbyte med amatörer derstädes.
Då den tid af två år, under hvilken staden till klubben afgiftsfritt öfverlemnat fotografiska ateliern i Brunnsparken, numera utgått, har densamma åter ställts till drätselkammarens förfogande. De 218 mark, som klubben använde på dess iståndsättande, hoppades bestyrelsen få ersatta genom att hyra ut den till privat person, men denne har befunnits oförmögen att erlägga någon hyra.
Bestyrelsen har under året prenumererat på fotografisk tidskrifts i Stockholm praktupplaga och Potografische Mittheilungen.
Bland gåfvor till klubbens samlingar äro att märka af herr D. Nyblin: 19 st. fint utförda fotografiska vyer samt de vid herr Nyblins föredrag den 19de februari använda negativer och afdrag.
En smärtsam förlust led fotografiamatörklubben i det att dess grundläggare och förste ordförande baron Hugo af Schultén den 27de Juli afled. Vid ett med anledning häraf sammankalladt extra möte beslöts enhälligt att på hans graf nedlägga en krans med band och lämplig inskription och uppdrogs åt herrar Nyblin och Hintze att utföra uppdraget. Vid första samanträdet på hösten egnades af den för tillfället valde ordföranden innan diskussionens början några varma ord af saknad och tacksamhet till den aflidne, hvarvid de närvarande hedrade hans minne
genom att resa sig från sina platser.


Fotografiamatörklubbens årsmöte d. 31. Oktober 1891
1) Val af ordförande för mötet.
2) Årsberättelsen
3) Redovisning af skattemästaren. Väljes 2 personer att genast granska densamma.
4) Bestämning af ledamotsafgifter för nästkommande år. Föreslås till mk 10,-
5) Bestyrelsens program för nästa år:
I Möten 1ste tisdagen i hvarje månad (med undantag af nästkomm. Novemb. då mötet utlyses då prisjuryn afslutat sitt arbete). Mötena i December och April förenas med en fotografisk börs, där medlemmarna äro i tillfälle att tillbyta sig fotografier.
II Att vid klubbens pristäflan 1892 tre pris, bestående af diplom utdelas, det första derjemte åtföljdt af en fotografisk apparat till värde af omkr. 200 mark. hvarocken bör inlämna 12 st.
III En eller tvenne utflykter i fotografiskt syfte på våren 1892.
6) Bordlagda förslaget om utgifvandet af egen tidskrift. 1 bref i saken fr. Sthlm
7) Herr Hamfeldts förslag om anställande af en person, som förmedlar utbytet af fotografier medlemmarna emellan.
8) Herr Hamfeldt d:o om ändring af klubbens namn.
9) Frågas om klubben vore villig betala 200 mk i 4 år i händelse ett bolag bildades i och för inköp af en lanterna magica om 800 mk.
10) Val af bestyrelse. Val af 2 juster. män för protokollet.
11) Föredrag af herr Nyblin.


Protokoll fört vid Fotografiamatörklubbens prisjurys samanträde den 3 Nov. 1891: Närvarande vore Herr Blagoveschtschnsky, Riis, Toppelius, Ståhlberg och Nyblin.

Af 11 täflande hade inlämnats 12 kollektioner fotografier, hvaraf 6 till 1ste och 6 till 2dra kategorien.

De i 1ste kategorien täflande vore:

Märket ”13” med 12 negativer 18×24 ctm, af hvilka 4 äro Eastman films, 3 eosinsilfverplåtar och de öfriga 5 antagligen Lumiere plåtar. Samt 26 positiva bilder, deraf 3 kopierade på albuminpapper, 10 på aristo-, 6 på platina-, och 6 på bromsilfverpapper, jemte en förstoring 50×70 ctm på bromsilfverp.
Märket ”Aplanat” med 12 negativer 13×18 (1 eosinsilfver- och resten Ilfordplåtar) och 12 positiva bilder hvaraf 9 kopierade på klorsilfvergelatinpapper, 2 på platinapapper och 1 på klorsilversiden.
Märket ”S.A.K.” med 7 negativer 12×16,5 på Obernetterplåtar och 7 positiva bilder, alla på albuminpapper.
Märket ”1ste Maj” med 7 negativa och 7 positiva bilder (Ilfordplåtar och albuminpapper).
Märket ”Tor” med 9 plåtar och 9 aftryck (Lumiereplåtar, albuminpapper).
Märket ”Mure” 9 negativa och 12 positiva bilder, deraf 7 på klorsilfvergelatinpapper och 5 på platinapapper.

I 2dra kategorin täflade:

Märket ”Peregrinus” som insändt 6 negativer 9×12 ctm och 8 aftryck, 6 på aristopapper och 2 på klorsilfversiden.
Märket ”12årig” med 10 negativer 9×12 (Lumiere) och 10 bilder på aristopapper.
Märket ”Mereus” 10 negativa och 10 positiva bilder på albuminpapper.
Märket ”Progrès” 8 plåtar och 8 aftryck (Menekhovenplåtar, aristopapper).
Märket ”1ste Maj” med 12 positiva och lika många negativa bilder tagna med Stierns Geheimcamera.
Märket ”Mikado” med 12 bilder på aristopapper och 12 negativer tagna med Stirns Geheimcamera.

I 1ste kategorin tillerkändes märket ”Aplanat” 1ste priset enhälligt på grund af bildernas såväl fotografiska som artistiska förtjenster.
”S.A.K.” erhöll 2dra priset, också enhälligt. De negativa bilderna vore genomsnittligt goda, de positiva lämnade något öfrigt att önska.
3e priset tillföll märket ”13”. Såväl från artistisk som teknisk synpunkt kunde berättigade anmärkningar göras, dock ansåg juryn förtjensterna öfvervägande.

I 2dra kategorin gafs 1ste priset enhälligt åt märket ”Peregrinus”. Både de negativa och de positiva bilderna vore mycket väl utförda.
2a priset tilldelades ”12åring” af hvoro 10 bilder 6 vore goda, 4 derimot underhaltiga.
3e priset tillföll ”Mikado” för 12 med Stierns Geheimecamera tagan bilder, af hvilka några vore goda, andre mindre goda.

Då namnsedlarna öppnades befanns
märket ”Aplanat” vara Herr Harry Hintze
märket ”S.A.K” vara S. A. Keinänen
märket ”13” vara Öfverste A Jasikoff
märket ”Peregrinus” vara Herr C. A. v. Weissenberg
märket ”12åring” vara Skoleleven Harry Federley
märket ”Mikado” vara Herr Harald Wasastjerna

Efter inlämningstidens utgång, eller den 3e Nov., ankom från Göteborg till täflan en kolektion af 5 bilder märkta ”Rollo”. Juryn beklagar på det högsta att dessa bilder kommo för sent för att deltaga i täflan, då deras förtjenster äro så stora, att de säkerligen kunnat erhålla pris.
Hos juryn uppstod tvifvel om huruvida märket ”13” vore berättigadt att deltaga i täflan då nämligen 26 bilder vore inlämnade. Men som samtliga bilder vore utförda endast efter de inlämnade 12 negativerna fast kopierade på olika papper ansåg juryn att märket ”13” ej borde utelämnas.

Charles Riis K E Ståhlberg Daniel Nyblin


[ Hufvudstadsbladet Lördagen den 7.11.1891

Lördagen den 7 november anställer Fotografiska Klubben en Soirée i Brandkårshuset kl. 8 e.m.

Program:
1. Ouverture
2. Prisutdelning
3. Vals
4. Francaise
5. Salongfotografering vid magnesium ljus. Korten förfärdigas och exponeras under aftonens lopp.
6. Polka
7. Deklamation af herr Lindfors
8. Mazurka
9. Jänka
10. Francaise
11. Vals

Exposition af amatörfotografier.
Gratis utlottning af ett antal prisbelönta fotografier.
Biljetter à 2 mk säljas hos herrar fotografer Ståhlberg och Nyblin samt genom klubbmedlemmarna. ][ Hufvudstadsbladet Måndagen den 9.11.1891

Diverse.
Meddelas att alla de vid Fotografiska Klubbens Soirée af tvenne amatörer och en fotograf vid magnesiumljus tagna gruppbilderna, hvilka af förekommen anledning icke kunde exponeras samma afton, äro i förhållande till omständigheterna väl lyckade och komma af intresserade från och med Onsdagen den 11 November
beses å K.E. Ståhlbergs kontor Alexandersg. 17. ]


[ Cameran Nr 1, 1892

Fotografiamatörklubbens soiré den 7 sistlidne nov. [1891] var besökt af närmare tvåhundra personer. Utställningen, omfattande flera hundra amatörfotografier, ådrog sig de närvarandes största uppmärksamhet. Likaså gratis-utlottningen af inemot hundra fotografier efter pristagarenas plåtar. Magnesiumfotograferingen lyckades efter omständigheterna väl, ehuru bilderna icke kunde exponeras samma afton, som ämnadt var, emedan plåtarna tarfvade en grundlig retusch. Salongen belystes vid tillfället med tio, tillsamman bundna blixtpatroner, som voro högt
upphängda framom festskaran. Ehuru soiréen i ekonomiskt afseende icke lämnade något tillfredsställande resultat, torde den likväl i sin mån ha bidragit till att höja intresset för fotografikonsten i landet. ]


År 1891 den 1 December kl. 7½ e.m. sammanträdde å Hotel Kämp Fotografiamatörklubben i Helsingfors. Närvarande omkr. 15 klubbmedlemmar.

§ 1 Amäldes att klubbens bestyrelse inom sig utsett till ordförande Artisten Th. Waenerberg, till sekreterare underskrifven Holmberg samt till skattmästare, sedan herr Hamfeldt undanbedt sig uppdraget, kontorsskrifvaren Harry Hintze.

§ 2 Den af klubben för senaste täflan tillsatta prisjuryns betänkande upplästes utan att föranleda till någon anmärkning samt bifogades protokollet.

§ 3 Ordföranden Waenerberg, anmärkte att till senaste täflan insändts fotografier från Göteborg, hvilka dock ankommit efter den fixerade inlemningstidens utgång och derför ej kunnat i täflingen deltaga. I anledning heraf hade inom bestyrelsen uttalas den åsikt att klubbens årstäflingar åtminstonen tillsvidare icke borde vara internationella, utan begränsas inom landet, sålunda att endast inom Finland bosatta personer ägde i täflingarna deltaga. Efter någon diskussion antogs enhälligt denna af bestyrelsen förslagna begränsning.

§ 4 Fotograf Ståhlberg anmälte å soiréebestyrelsens vägnar att någon redovisning öfver soiréen icke var upprättad, men att den förlust man förutsåg densamma skola lemna, enskildt komme att betäckas. Ordföranden, understödd af herrar Nyblin, Hintze och undertecknad påpekade att då soiréen var tillställd af klubben, den möjliga förlust den komme att lemna, sjelffallet borde drabba klubben och att redovisning i hvarje fall borde föreligga klubben, hvilket hr Ståhlberg förklarade sig skola göra så snart alla soiréen rörande räkningar inkommit.

§ 5 Den fotografiska tidskrift, ”Cameran”, hvilken hr Ståhlberg från nästkommande års början ernade utgifva och hvars profnummer allaredan utlemnats, förklarade hr Ståhlberg sig erbjuda till organ för klubben mot endera ett årligt bidrag från klubbens kassa af 200 fmark ener att klubben för samtliga sina medlemmar prenumenerade på tidskriften till nedsatt pris af 4 fmk för årgång. Under den i anledning häraf uppkomna diskussionen framhölls att klubbens ekonomi för närvarande icke tilläte en dylik utgift samt att den nytta klubben kunde hafva vore nog ringa, särskildt då man ännu icke kunde bedöma huru tidskriften komme att redigeras. Efter omröstning beslöts att tillsvidare icke antaga tidskriften ”Camera” till organ för klubben.

§ 6 Ett af hr Hamfeldt väckt förslag om anordnande af en undervisningskurs i fotografi för amatörer hade bestyrelsen förehaft till ompröfning och föreslog nu att klubben ville bemyndiga bestyrelsen öfverenskomma med ngn yrkesfotograf att på våren, då belysningsförhållande vore bättre, anordna en dylik kurs för 6 á 8 amatörer.
Ersättningen åt föreslogs till approximeradt till 100 mk, hvarjemte hvarje elev, skulle till klubben för kursen erlägga Mk 25. Förslaget antogs enhälligt.

§ 7 Från turistföreningens sida hade privatum gjorts en förfrågan om klubben på något sätt kunde bidraga till kompletterande af den utställning af fotografier nämde förening torde komma att arrangera i den lokal föreningen hade för afsigt att upphyra. Klubben ansåg sig ej kunna tillgöra något i saken, men där turistföreningen ville öfverenskomma med klubbens enskilda medlemmar om kopiering af deras plåtar hade klubben icke deremot att anmärka.

§ 8 Genom votering med slutna sedlar tillföll det af en amatör till pris för den bästa momentfotografi skänkta pris, ett elegant album för vyer, No 5 af de täflande bilderna sedan förnyad votering mellan Nors 5 och 10 som erhållit lika röstetal, försiggått. Pristagaren befanns vara Öfverste Jasikoff.

In fidem
Teodor Holmberg


[ Cameran Nr 1, 1892

Fotografiamatörklubbens sammanträde … den 1. dec. 1891… Alla de till pristävlingen den 1 nov. inlämnade fotografierna voro vid mötet utstälda å skärmar, ögonblicksbilderna, 19 till antalet, i skild grupp. Det gälde nu att utvälja den bästa momentfotografin, som skulle erhålla extra priset, det förut omtalade eleganta albumet. Vid företagen omröstning tillföll ingeniör Jasikoffs ”affyrning af en kanon å Sveaborg” (18×24 cm) lika många röster som ingeniör Weissenbergs ”torgvy från Moskva” (9×12). Vid ny omröstning mellan dessa två segrade hr Jasikoff. ]


[ Cameran Nr 1, 1892

Förbjudet fotografi.
Redaktionen hade för afsigt att låta ingeniör Jasikoffs ”affyring af en kanon å Sveaborg” följa som konstbilaga med detta häfte; ägaren till bilden hade redan gifvit sitt benägna samtycke härtill, då förbud mot densammas reproducering emanerade från högre ort. All afbildning af fästningsverket är nemligen förbjuden.]


År 1892 den 12 Januari kl. 7½ e.m. sammanträdde å Hotel Kämp Fotografiamatör klubben i Helsingfors, dervid ordföranden samt 12 klubbmedlemmar tillträdeskommo.

§ 1 Af förekommen anledning fann undertecknad sig föranlåten att hos klubben framställa om justering af mötesprotokollen och besluta att de vid sammanträdena tillkomna protokoll skulle justeras genom uppläsning vid ett följande möte, samt att årsmötens protokoll, på sätt härintill varit vanligt, justeras af tvenne särskildt å årsmötet för detta ändamål utsedda justeringsmän.

§ 2 Protokollet för sammanträdet den 1 December upplästes och godkändes.

§ 3 Den af bestyrelsen för klubbens soirée d. 7 Nov. 1891 sin aflemnade redovisning, utvisade en förlust af 65 mk 96 penni, granskades på klubbens anmodan af herrar Gallén och Enholm och beslöts, sedan den samma befunnits riktig, till soirébestyrelsen utanordna dess tillgodohafvande, förenämnde 65 mk 96 penni.

§ 4 Anmältes att klubben från England fått emottaga ett circulär med uppmaning till insamling af medel till en hedersgåfva åt bromsilfvergelatinplåtarnes uppfinnare, Dr R.L. Maddox. På bestyrelsens förslag beslöts att den lista för anteckning af bidrag, som för ändamålet upprättats, skulle framläggas vid mötet samt sedan circulera bland nu ej närvarande klubbmedlemmar.

§ 5 För det nu ingående kalenderåret beslöt klubben rekvirera tidskrifterna:
Photografische Mittheilungen, Fotografisk tidskrift, Cameran och efter omröstning den af hr Hamfeldt föreslagna amerikanska tidskriften Sun and Shade.

§ 6 Af firman I. Tilgmann härstädes hade klubben som gåfva fått emottaga ett antal aftryck i fototypi, utförda efter vid senaste täflan prisbelönade plåtar. Klubben beslöt att i aflåtande skrifvelse tacka firman Tilgmann för den värdefulla gåfvan.

§ 7 Bestyrelsens förslag att framlägga anteckningslistor för hugade deltagare i de tillernade kurserna i fotografi, som antagligen kunde påbegynnas i medie af Mars månad, antogs och bestämdes att dylika anteckningslistor skulle framläggas i fotografen D. Nyblins kontor samt hos innehafvaren af Helsingfors expressbyrå, herr Uno Gallén, samt att annons härom i sinom tid skulle utfärdas.

§ 8 Det redan förut framställda, men tidigare af ekonomiska skäl lemnade förslaget om utgifvande af en årsbok, upptogs nu ånyo, men då ett af firman Tilgmann uppgjordt kostnadsförslag för en upplaga af ca 500 exx. slutade med en summa af 1200 fmk, ansåg klubben sig icke äga medel att realisera densamma.

In fidem
Teodor Holmberg


År 1892 d. 2 febr. kl. 7½ e.m. sammanträdde å Hotel Kämp Fotografiamatörklubben i Helsingfors. Närvarande 17 medlemmar.

§ 1 Protokollet för d. 12 förlidna Januari justerades.

§ 2 Meddelades att å klubbens utsända lista för bidrag till en hedersgåfva år Dr Maddox influtit 91 mark, hvilka skulle afsändas till centralkomiten i London.

§ 3 Innehafvaren af firman ”Gösta Sundmans litografiska atelier” herr Arvidsson hade erbjudit sig att i fototypi reproducera någon i klubbens ägo befintlig plåt och gratis ställa ett antal aftryck till klubbens disposition. Anbudet emottogs med tacksamhet.

§ 4 Ordföranden meddelade att föreningen af dess fordne ordförande, Baron Hugo af Schultens arfvingar fått som gåfva emottaga en den aflidna tillhörig förstoringsapparat, för hvilken gåfva föreningen beslöt att skriftligen uttrycka sin tacksamhet. Apparaten skulle tillsvidare hos fotografen Nyblin och uthyras åt medlemmar i klubben mot en afgift af en mark pr vecka.

§ 5 Lemercier föreslog att den i föregående omnämnde till klubben donerade apparat skulle å foderalet förses med inskription, utvisande att densamma förärats till minne af klubbens grundläggare och förste ordförande Baron Hugo af Schultén. Förslaget vann enhälligt understöd och uppdrogs åt bestyrelsen att verkställa detsamma.

In fidem
Teodor Holmberg


Tisdagen den 1 Mars 1892 sammanträdde Fotografiamatörklubben till möte å Hotel Kämp, hvarvid närvoro ordf. hr Waenerberg och följande medlemmar herrar Blagovestchensky, Catani, Ehrstet, Enholm, Enqvist, Hamfeldt, Hintze, C. Holmberg, Th. Holmberg, Lindgren, Nordmann, Nyblin, Rosenbröjer, Saxelin, Ståhlberg och Tilgmann.

§ 1 Protokollet från mötet den 2 februari justerades.

§ 2 Upplästes en skrifvelse från hr Ch. Hamfeldt, däri denne på grund af bristande tid afsade sig medlemskapet i bestyrelsen.

§ 3 Upplästes en skrifvelse från sekreteraren i Maddox-kommitén med erkännande af att han emottagit klubbens insamlade bidrag.

§ 4 Med anledning af emottagen inbjudning till, deltagande i fotografiamatörutställningen i Paris beslöts att därom, införa annons och bede hugade utställare af fotografier inom denna vecka anmäla sig hos bestyrelsens ordförande.

§5
Antecknades att klubben fått emottaga tvänne broshyrer nämligen ett nummer af Photografhische Rundschau registreradt för klubbens räkning och Rapport generale de la Commission generale de congres internationales de Photographie. Herr Hamfelt väckte förslaget, att klubben borde förskaffa sig ett exemplar af den illustrerade katalog, som antagligen komme att utgifvas öfver fotografiutställningen i Paris. Frågan lämnades tillsvidare beroende.

§6
Ordförande uppläste ett i Fotografisk tidskrifts februari häfte ingående bemötande af hr K. E. Ståhlberg jämte ett af klubbens bestyrelse i anledning häraf inlämnadt skriftligt, protokollet bilagt, svar samt anhållan om entledigande.
Herr Ing. Holmberg, understödd af herr Ehrstedt, föreslog med anledning af det upplästa ett förtroendevotum för bestyrelsen samt anhöll, att denna fortsättningsvis skulle fungera. Häremot uttalade sig herrar Nyblin, Th. Holmberg, och Hintze samt ordförande, hvilka enstämmigt förklarade sig ej vilja kvarstå inom en bestyrelse, hvars värksamhet blifvit så illa tydd och som fått emottaga så svåra beskyllningar.
Tillika anmälde herrar Waenerberg och Th. Holmberg sin önskan, att genast få afträda från ordförande- och sekreterarebefattningarna.

§ 7 Efter en stunds paus fortsatte diskussionen sedan till ordförande vid mötet utsetts herr W.Enqvist och till sekreterare undertecknad T. Nordmann.

§ 8 Herr Hamfelt uppläste följande här bilagda skrifvelse, hvilka föranledde opposition af hr Waenerbert och Nyblin. Herr Ståhlberg anhöll att den gamla bestyrelsen måtte kvarstå. Herr C. Holmberg föreslog att hr Ståhlberg skulle bedja bestyrelsen om ursäkt. Efter det ytterligare flere repliker växlats, hvarvid resp. talare sökte träda hvarandras personligheter för när afslöts diskussionen.

§ 9 Till medlemmar i den nya bestyrelsen utsågos genom val med slutna sedlar herrar C.E. Holmberg, E. Tilgmann, C.F.Enholm, H. Catani och W. Enqvist.

§ 10
Mötete upplöstes efter det ordförande tackat den afgångna bestyrelsen för dess värksamhet i klubbens tjenst.

In fidem
T. Nordmann


Till Fotografiamatörklubben i Helsingfors.

I följd af den beklagliga splittring, som på senaste tid uppstått inom klubben och hvilken föranledt mig att till föregående möte genom klubbens sekreterare inlämna en anhållan om mitt entledigande från medlemskapet i bestyrelsen, ber jag att till förklaring af mitt handlingsätt och min uppfattning af sakläget få anföra följande.
Klubben hade tänkt utge en tidning, som skulle arbeta för dess intressen och till medlemmarnas nytta och nöje, hvarför tvänne personer utsågos att inkomma med kostnadsförslag till detta företag. Kostnaderna ansågos likväl öfverstiga klubbens resurser och det var sjelffallet, att det hade blifvit svårt, att finna någon som ville åtaga sig ansvaret och det myckna arbetet att redigera bladet. Den ena af de af klubben utsedda personerna hr Ståhlberg beslöt då att, med uppoffring af såväl tid som penningar, i sitt eget namn och på sin egen bekostnad utge ett fackblad, som tillika skulle arbeta för klubbens intressen. Då hr Ståhlberg vid senaste årsmöte erbjöd den tilltänkta tidskriften åt klubben till organ, och därvid af ordföranden tillspordes, på hvilka vilkor han vore villig att lämna densamma som organ åt klubben, förklarade han, att han icke ville ställa några hindrande vilkor för dess antagande, enär han i hvarje fall komme att utgifva tidskriften, utan vore villig att lämna den gratis, i händelse klubben icke ansåg sig kunna i ekonomiskt afseende understödja företaget. Tillika lofvade han med anledning af ett från Sverige gjort
anbud lämna tidskriften till nedsatt prenumerationspris åt klubben, i fall den ansåg att prenumerera den samma för alla klubbmedlemmar, och föreslog att man skulle öfverenskomma därom, sedan profvnummer utkommit. Detta i sanning behjärtansvärda anbud emottogs äfven af klubbens ordförande med yttrandet, att klubben borde vara tacksam för ett sådant anbud. Då därpå ingen opponerade sig hvarken mot hr Ståhlbergs anbud eller förslag, ej häller mot ordförandens å klubbens vägnar uttalade tacksamhet, kom så väl undertecknad som flertalet vid mötet närvarande till den uppfattning, att anbudet antogs och att vilkoren skulle bestämmas senare.
Vi veta att detta beslut vid ett senare möte upphäfvdes, men hvarför, jo, emedan bestyrelsen från första början varit nästan ense om att opponera sig mot hr Ståhlbergs tidnings företag. Hvarför har bestyrelsen gjort detta. Det är det som jag, och jag tror de flesta klubbmedlemmar, önska få veta. – Det hade tidigare ofta anförts, hvilken nytta klubben kunde ha af ett eget organ, och huru önskligt det vore, att ett sådant komme till stånd. Det var endast fråga om redaktören och jag tror mig våga påstå, att om t.ex någon af bestyrelsen hade börjat företaget, skulle saken icke möts med motstånd. Jag för min del har ogillat bestyrelsens hållning i denna fråga, emedan jag anser att bestyrelsen som är utsedd att närmast handhafva klubbens angelägenheter icke varit berättigad att motsätta sig en af klubbens egna medlemmars försök att begynna verka för klubbens intressen och har ansett bestyrelsens tillvägagående så mycket mindre lämpligt, som detta varit ett direkt sätt att framhålla en splittring i en klubb, där hvarje grand intresse, man bara kan uppsnappa, bör tillvaratages för nående af det mål klubben förelagt sig. Denna ledsamma fråga hade emellertid glömts, om ej en af medlemmarna i bestyrelsen på ett mindre lämpligt sätt börjat en polemik mot ”Camerans” utgifvare i ett utländsk fackblad. Herr Ståhlberg har däremot i ”Cameran” visat sig i alla afseenden
moderat.
Då jag altså ej kan gilla bestyrelsens tillvägagående i denna fråga, i det jag anser detsamma strida emot klubbens bestämmelse, har jag anhållit att få afgå från bestyrelsen och har härmed velat motivera orsaken till mitt handlingsätt.
Helsingfors den 1 Mars 1892.
Charles Hamfeldt


(se ett ”bemötande” af K.E. Ståhlberg i fot. tidskrift i Stockholm no 45.)

Med andedning af detta i flere afseenden märkliga aktstycke anhåller Fotografiamatörklubbens i Helsingfors bestyrelse att få anföra följande:
Herr K.E. Ståhlberg har funnit för godt att i ett främmande lands pressorgan och således inför en allmänhet, som icke kan känna förhållandena hos oss, ej heller bedömma uppgifternas riktighet, framdraga episoder ur klubbens lif och verksamhet, som blott angå och kunna hafva intresse för klubbens egna medlemmar.
Men hvad värre är, han har framställt förhållandena i en heltockhållet falsk dager. Hans skrifvelse måste derföre tyvärr tolkas som ett afsigtligt försök att inför den svenska allmänheten göra Fotografiamatörklubbens i Helsingfors misstänkt för sjelfrådighet, hersklystnad och tyranni. Annorlunda kan man icke förstå hans påstående att, ”ehuru flertalet klubbmedlemmar, som voro närvarande vid mötet, ansågo Cameran hafva blifvit antagen till klubbens organ, saken dock af de ”styrande” (hvilket väl skall betyda bestyrelsen) vid följande möte, såsom han uttrycker sig ”arrangerades” så, att den icke blef antagen.”
Och denna insama insinuation tänker herr Ståhlberg verkligen skall blifva trodd af någon! Om flertalet medlemmar verkligen voro för att antaga herr Ståhlbergs förslag, der saken afgjordes, och vidhöllo sin mening? Det var väl just flertalet, som vid detta möte afgjorde förslagets öde. Har kanske icke alltid vid omröstningar inom klubben, likasom i andra föreningar, majoritetens åsigt blifvit den gällande?
Det är mera än djerft att påstå motsatsen om en förening, hvars mötesprotokoller justeras.

Ingenting vore heller lättare än att genom ett enkelt utdrag ur just samma protokoll, som af herr Ståhlberg sjelf och herr Rosenbröijer justerats och rättats, gendrifva herr Ståhlbergs påståenden, men det kan icke falla bestyrelsen in att, vore det också för att inför Sveriges fotografiamatörer rentvå sig från herr Ståhlbergs smutskastning, följa honom på den väg, han behagat inslå och hvilken af hvarje rättänkande måste ogillas.
Herr Ståhlberg har lyckats för sina åsigter finna medhåll hos elfva klubbmedlemmar, bland dem tillockmed en bestyrelsemedlem och samme person, som jemte herr Ståhlberg justerade årsmötets protokoll. Bestyrelsen missunnar icke desse medlemmar den tvifvelaktiga äran att hafva inför den svenska allmänheten fått framlägga sin oriktiga ”uppfattning”, men beklagar att de funnit detta sätt lämpligt. Det kan nemligen ingalunda lända klubben till någon heder att så många af dess medlemmar af den svenska tidskriftens redaktion måste göras uppmärksamma på det ”förkastliga” i en sådan slags polemik.
Då emellertid af ofvan framhållna fakta framgår att det förtroende medlemmarna emellan, som är så oundgängligt för trefnaden inom klubben och för framgången samt att densammas sträfvanden, är rubbadt, samt att den bestyrelse, klubben valt och redan tvenne gånger omvalt, icke mera kan räkna på ett enigt samarbete med medlemmarna, återstår för densamma intet annat än att i sin helhet afgå och lemna omsorgen om klubbens förkofran i andra händer.
Bestyrelsen anhålles derföre att klubben ville utse en ny bestyrelse, som efter verkstäld revision och inventering, hvartill den afgående bestyrelsen är beredd när som helst, eger öfvertaga klubbens kassa ock öfriga tillhörigheter.

Helsingfors d. 1 mars 1892.
Torsten Waenerberg
Teodor Holmberg
Harry Hintze
Daniel Nyblin


Styrelsen för Fotografi Amatör klubben sammanträdde Thorsdagen den 10 Mars 1892 kl.8 em. Närvarande samtliga styrelse medlemmar.

§ 1 Styrelsen konstituerade sig och utsåg till ordf. W. Enqvist till skattmästare E.Tilgmann samt till sekreterare undertecknad C.E. Holmberg.

§ 2 Sekreteraren anmälte att bref afgått till Hr Gabriel Rolland, sekreterare vid den i år föranstaltade internationella fotografiska expositionen i Paris, meddelande att endast en medlem af klubben Harry Hintze anmält sig sinnad deltaga i expositionen samt också redan afsänt 15 fotografiska vyer till utställning.

§ 3 Beslöts att annonsera om undervisningskurserna i fotografi af föreningen beslutna vid månadsmötet den 1 Dec 1891 (§ 6 i protokollet) skulle införas i Nya Pressen, Hufvudstadsbaldet och Päivälehti. Kurserna skulle vidtaga efter den 25 Mars, då anmälningstiden skulle utgå. Ledare för kursen hade Fotografen D. Nyblin välvilligt åtagit sig att blifva.

§ 4 Styrelsen beslöt att Söndagen den 20 Mars kl. 10 f.m. ordna en gemensam utflykt till Högholmen. Annons härom skulle införas i stadens tidningar.

§ 5 Skattmästaren anmälte att han af förra kassören Hr Harry Hintze öfvertagit föreningens kassa och räkenskaper den 3 Mars 1892.
Kassans ställning visade summa behållning Fmk 396,05.

§ 6 Protokollet justerades. Ordf. förklarade mötet upplöst.


[ Cameran Nr 4, 1892

En fotografisk utfärd till Högholmen hade den nya bestyrelsen för Fotografiamatör klubben föranstaltat söndagen den 20 mars [1892]. Denna bestyrelses första åtgärd gynnades af härligt väder, och kunde fröjda sig åt ett talrikt deltagande. Ett hundratal plåtar torde därvid ha blifvit tagna och bilderna komma att exponeras vid första klubbmöte. – Efter utfärden samlades deltagarna å Alphyddan i Djurgården, där en animerad middag intogs. ]
Tisdagen den 5 April 1892 sammanträdde Fotografiamatörklubben till ordinarie månadsmöte å Catanis Café, hvarvid närvoro Hrr: Enqvist, Tilgman, Enholm, Hintze, Ståhlberg, Jäderholm, Nordmann, Saxelin, D. Nyblin, R.Nyblin, Hamfeldt, Catani, Sjöholm, Rosenbröjer, Widenius och Holmberg.

§ 1 Protokollet från mötet den 1 Mars upplästes och justerades.

§ 2 Meddelades, att klubbens nyvalda styrelse inom sig utsett till Ordförande Hr. W.Enqvist, till skattmästare Hr. E.Tilgman samt till sekreterare C.E. Holmberg.
Ordförande meddelade vidare, att den afgående skattmästaren redan öfverlämnat kassan, hvilket befann sig i ett utmärkt skick. Klubbens öfriga egendom, tidskrifter etc., hade ännu icke öfverlämnats åt sekreteraren, hvarför ordf. anhöll att de personer hvilka i sin ego hade af klubbens tillhörigheter, vid lämpligt tillfälle ville öfverlämna desamma åt sekreteraren.

§ 3 Ordf. meddelade, att svar afgått till sekreteraren för den blifvande internationella fotografiska utställningen i Paris af innehåll att på grund af den korta tid som stod klubben till buds, endast en af klubbens medlemmar, amatören Harry Hintze, varit i stånd att antaga erbjudningen till deltagande i utställningen, samt att Hr Hintze också redan afsändt till Paris 15 st. fotografiska vyer.

§ 4 Anmältes, att de fotografiska undervisningskurser hvilka klubben beslutat föranstalta skulle begynna den 15 April. Herav för öfvrigt anordnandet af dessa kurser anginge, skulle därom öfverenskommelse träffas emellan hr D. Nyblin och deltagarena.

§ 5 Meddelades att exkursion, som af klubben tillstälts söndagen den 20 Mars, varit talrikt besökt. Om resultatet vittnade fördelaktigt de talrika vyer, som vid mötet voro utstälda. På grund af det lyckade resultatet och för att åstadkomma en närmare sammanslutning af klubbens medlemmar föreslogs att under denna vår föranstalta ännu en utfärd och med tacksamhet antaga ett af hr. Jäderholm gjordt anbud att för utfärder ställa en ångbåt till klubbens disposition. Med anledning häraf beslöt klubben att en festlig utfärd skulle arrangeras i början af Maj månad
och att för vidtagandet af de härför nödiga åtgärderna styrelsen skulle komplettera sig med Hrr: Jäderholm, Hintze och Hamfeldt.

§ 6 Ordföranden förklarade mötet upplöst efter att hafva anmodat Hr. D. Nyblin att hålla det på mötets program stående föredraget: ”Om fabrikation af films”. Hr Nyblin redogjorde därpå i ett med intresse åhördt andragande för ett af honom gjordt besök vid Eastman & co fabriker i London.


Fotografiamatörklubben sammanträdde till ordinarie månadsmöte tisdagen den 3dje Maj 1892 å Catanis kafé. Närvarande voro Hrr. Enkvist, Enholm, H Catani, D Nyblin, R Nyblin, Rosenbröijer, Jäderholm, Blogovatseky, Hintze, Saxelin, Sederholm, Widenius, Gallén, Holmberg.

§ 1 Protokollet från den 5 April upplästes och justerades.

§ 2 Med anledning af förslaget om utfärd under Maj månad, föreslog Ordföranden, då väderleken ej medgåfve en utfärd såsom beslutet under början af Maj, utfärden borde uppskjutas och till discussion upptagas frågan om almänna bestämning för utfärden. Mötet beslöt, att lämpligaste tiden vore Christihimmelsfärds dag och att östra skärgården vore den för fotografiska vyer mest passande och öfverlämnade för öfrigt åtgärders vidtagande till den för utfärdens arangerade tillsatta komitén.

§ 3 Bestyrelsen bemyndigades att i händelse, såsom enligt en notis i tidningarna vore att motse, förfrågan om klubbens ändamål o.s.v. skulle från Guvernören inkomma, besvara förfrågningen.

§ 4 Herr D. Nyblin anmälde att i den af klubben anordnade lärokurser i fotografi endast deltagit 2 personer. Herr Nyblin föreslog dock, att kurserna borde anordnas i framtiden, om ett tillräckligt antal deltagare anmälde sig. Klubben beslöt att åtminstone 4 deltagare borde anmäla sig för att en kurs skulle anordnas och antog klubben med tacksamhet Herr Nyblins anbud att fortsättningsvis fungera som lärare. Annons om en ny kurs som ännu i vår skulle försökas få till stånd skulle införas i dagens tidningar.

§ 5 Herr Nyblin lämnade ett meddelande om rhodinalframkallningar, samt förevisade flera nyare fotografiska apparater samt förärade till klubbens samlingar en mängd med dessa apparater tagna vyer.

§ 6 Meddelades, att till ordf. från herr Ståhlberg ankommit ett cirkulär från internationella bytesbyrån för fotografier.

§ 7 Ordföranden förklarade mötet upplöst.


[Cameran Nr 6, 1892

Fotografiamatörklubbens beramade utfärd skedde den 26 maj [1892] under det härligaste väder med tjugo deltagare. Med ångslupen ”Uranus” afreste man från Södra Hamnen till ingeniör Jäderholms villa i Jollas och därifrån till Möholmen och Sibboviken. Man täflade om att skaffa sig minnen från färden genom flitigt ”knäppande” med apparaterna. Bilderna af de många vackra motiven komma att utställas vid klubbens nästa möte. ]


Fotografiamatör klubben sammanträdde till ordinarie månadsmöte den 9 Juni kl. 8 e.m. 1892.

§ 1 Då foreningens Ordförande icke var närvarande, utsågs ingeniör H. Catani att leda förhandlingarna.

§ 2 Protokollet från mötet den 3 Maj upplästes och justerades.

§ 3 Ordföranden hemstälde, om icke till de medlemmar hvilka bidragit till, att den utfärd, som af klubben företogs Christihimmelsfärds dag, blef så lyckat, som den i själfva värket blef, isynnerhet herr Jäderholm, hvilken ställt ångbåt till klubbens förfogande, Herr Lindenvall, hvilken förärat till utfärden ett fat godt gammalt öl, och föröfrigt till den komite, som klubben nedsatt för utfärdens arangerande. Mötet förenade sig enhälligt härom.

§ 4 Herr Nyblin anmälte, att fröken Favorin, som af misstag inbetalt sin afgift Fmk 8 såsom medlem af fotografiamatör klubben protesterade emot att hon någonsin tillhört föreningen och återfordrade sin afgift. Mötet beslöt att till fröken Favorin återbetala Fmk 8.

§ 5 Frågan väckets om att härdanefter person, som önskade blifva medlem af klubben skulle för ett möte anmälas af en medlem af klubben eller personligen hvilken och blef mötets beslut.

§ 6 Beslöts att nästa möte skulle ega rum lördagen den 10 September.

§ 7 Herr Enholm anmälte att för utdelandet af pris för de bästa vid senaste utfärd tagna fotografierna inom klubben hopsamlats en summa af 36 Fmk. Mötet beslöt att för denna summa uppköpa 2 pris i värde stående till hvarandra i förhållande af 1:2, samt i afton bestämma till hvilka af de exponerade fotografier prisen skulle utdelas genom allmän omröstning.

§ 8 Herr Ståhlberg anmälte, att han af en resande agent för firman Eastman & Co erhållit för föreningens räkning en föräring af 4 album med fotografiska vyer samt ett helt dussin uppklistrade vyer. Beslöts att öfverföra de senast nämnda vyerna samt ett exemplar af albumet till föreningens samlingar, samt bland de närvarande af föreningens medlemmar utlåtta de öfriga tre albumen hvilket värkstäldes.
Klubben beslöt vidare, att genom Herr Ståhlberg till firman Eastman uttala klubbens tack.

§ 9 Ordföranden förklarade mötet upplöst.


[ Cameran Nr 7, 1892

Vid Fotografiamatörklubbens månadssammanträde den 7 juni [1892] var ett stort antal fotografier från klubbens senaste utfärd framlagt till påseende. Då tvänne smärre pris skulle utdelas, numrerades samtliga af amatörer under utfärden tagna bilder, och befans vid omröstningen ett tjugotal bilder ha blifvit uppmärksammade.
De flesta rösterna erhöll hr. Harry Hintzes i junuarihäftet [Cameran Nr 6] ingångna gruppbild, hvarefter i största röstetal kom hr. C.Fr. Enholm med ett landskapsmotiv. ]


[ Cameran Nr 8, 1892

Medlemsantalet i de nordiska fotografiföreningarna är enligt Fotografisk Tidskrifts Årsbok 1892 följande:
Fotografiska Föreningen i Stockholm 103
Göteborgs Fotografi-Amatör-Förening 28
Upsala Fotografi-Förening 62
Zinketsare-Klubben i Stockholm 16
Amatör-Fotografen i Kristiania 70
Det fotografiske Selskab i Christiania 22
Dansk fotografisk Forening 302
Fotografiamatörklubben i Helsingfors 75 ]


Fotografiamatörklubben sammanträdde till månadsmöte den 27 Sept. 1892 kl 8 e.m. å Catanis Café. Närvarande voro: Hrr Schoultz, Hamfeldt, D. Nyblin, R.Nyblin, E. Tilgman, E. Enholm, H. Hintze, Jäderholm, H. Catani och Holmberg.

§ 1 I ordf. frånvaro utsågs Ing H. Catani att leda förhandlingarna.

§ 2 Protokollet från den 9 Juni upplästes och justerades.

§ 3 Sekreteraren uppläste en skrifvelse från Charles Hamfeldt, hvari föreslogs att föreningen skulle inskrifva sig såsom medlem i Welt Fotografi Verein, hvarjämte ett antal cirkulär från denna förening kringdelades. På förslag af hr Hintze bordlades denna fråga till nästa möte, på det att klubbmedlemmarna skulle kunna sätta sig in i klubbens ändamål och sträfvanden samt hvilka fördelar föreningen erbjuder sina medlemmar.

§ 4 Beslöts att fotografier, hvilka deltaga i den af klubben foranstaltade pristäflan (besluten vid klubbens möte den 31 Oktober 1892.) böra vara inlämnade före den 15 November kl 12 på dagen å fotografen Nyblins kontor. I god tid skulle om täflingen annonseras i stadens tidningar (Nödvändigt i Cameran)

§ 5 För uppköpandet af de pris hvilka enligt §7 i protokollet den 9 Juni skulle utdelas utsågs Hrr E. Tilgman, Hamfeldt och Jäderholm. Enligt omröstning efter senaste möte tilldelades 1sta priset Hr Hintze 2dra priset Hr Enholm.

§ 6 Såsom dag för nästa möte, hvilket tillika skulle vara årsmöte fixerades nästkommande 15 Oktober.

§ 7 Genom E. Tilgman ett festalbum, som gåfva till föreningen.

§ 8 Ordföranden förklarade mötet upplöst.


Bestyrelsen för Fotografiamatörklubben samanträdde den 11 Okt 1892.
Närvarande E. Tilgmann, G.E. Enholm, H. Catani, C.E. Holmberg samt adj. ledamot H Hintze.

§ 1 Förteckningen öfver klubbens medlemmar genomgicks och beslöts att följande medlemmar hvilka beaktadt anfrodran icke betalt sin årsafgift för 1891-92 skulle föreslås att utstrykas från klubben N Bauer, Brehmer, Björkman, Grefveberg, Kraemer, A. v. Reitz Frans Wasastjerna, Karl Granit, K Nyström Z. Usko = 5

Följande afgår enligt anmälan, eller hvilka ej påträffats; Brehmer A. Forsten, Kaptemke, Blaise A, R Hamfelt, Horn Paul, Jokinen, Kihlman A S, Kleineh O.Lübeck V. Nyström Z. Usko, Nassokin A, Öhman G, Olin Alfr. Selén Aug. A. W Strömberg. = 12

Klubbens medlemmar är således 78.

In fidem
C.E. Holmberg


1892 den 15 Oktober klockan åtta trettio minuter eftermiddagen sammanträdde Fotografiamatörklubben till årsmöte å Catanis kafé.
Närvarande voro Herrar T Waenerberg, D Nyblin, K.E. Ståhlberg, L. Weckström, H. Catani, H. Jäderholm, Harry Hintze, Ch. Hamfeldt, R. Nyblin, A. Widenius, C.O. Saxelin, K.A. Saxelin, E.Tilgmann, S. Ehrstedt, H.Wasastjerna, T.Holmberg, N. Blagantschensky, C.F. Enholm samt undertecknad C.E. Holmberg, som förde
protokollet.

§ 1 Till ordförande för mötet utsågs med acklamation T. Waenerberg.

§ 2 Till revisorer af den afgående bestyrelsens räkenskaper utsågos herrar C. Ehrstedt och C.O. Saxelin.

§ 3 Sekreteraren uppläste årsberättelsen samt bestyrelsens program för klubbens värksamhet under följande år: Det af styrelsen uppgjorda programmet vann klubbens godkännande och beslöt klubben med anledning däraf:

§ 4 1: Angående pristäflan för följande år beslöts att de inlämnade fotografierna skulle täfla i tre grupper, två liksom förr andrengrupp omfattande reproduktioner och förstoringar. Det beslöts vidare att 3ne diplomer skulle utdelas i 1sta och 2dra gruppen samt två i trädje, hvarjemte i alla grupper de första prisen skulle åtföljas af lämpliga presenter till resp. etthundrasjuttiofem och femtio marks värde. Tiden för täflan skulle blifva densamma som för täflan innevarande år nämligen den 15 November 1893.
2: Undervisningskurser skulle såsom under detta år anordnas.
3: Beslöts att klubben med tacksamhet skulle antaga det af Herr Catani gjorda anbudet att få förvara sina tidskrifter och fotografier uti ett skåp, i det inre rummet af deras lokal, tidskrifterna skulle där stå till medlemmarnas disposition till begagnande å stället samt äfven till hemlånande, efter anteckning å en tillhandhållen bok.
4: Gemensamma utfärder skulle af klubben äfven under följande år liksom förr anordnas.
5: Börs, vid hvilken medlemmarna sinsemellan skulle byta fotografier, skulle i December 1892 och April 1893 anordnas.
6: Slutligen beslöts att klubben skulle anordna en också för allmänheten tillgänglig exposition af fotografier, vid hvilken äfven apparater och fotografiska utensilier få utställas både af amatörer och fotografiska handlanden.

§ 5 Beslöts att klubben skulle för följande år rekvirera följande tidskrifter:
Photographische Mittheilungen
Fotografisk tidskrift
Cameran
Sun and Shade
Photographishe Correspondenz
Pariser Photograph

§ 6 Årsafgiften för klubbens medlemmar följande år bestämdes till tio mark.

§ 7 Bordlagda frågan om föreningens inträdande i Photographische Weltverein upptogs till behandling och beslöts att klubben skulle inträda i densamma.

§ 8 Ordföranden anmälde att af en anonym insändare följande skrifvelse anländt adresserad till klubben: Anhålles att bilagda Fmk etthundra öfverlämnas till fotografiamatörklubbens kassa och användes i den allmänns rörelsen. Ordföranden uttalar klubbens tack till den okände gifvaren.

§ 9 Skattmästarens redovisning upplästes och beslöt klubben, efter det bestyrelsen afträdt, bevilja densamma full décharge.

§ 10
Vid det val, som med slutna sedlar företogs, utsågs följande personer till klubbens styrelse, nämligen: Herrar Harry Hintze, E. Tilgmann, H. Catani, H. Jäderholm samt C.E. Holmberg.

§ 11
Utdelningen af de pris, som vid ett föregående möte tillerkänts Herrar Harry Hintze och C.F. Jäderholm försiggick.

§ 12
Till justerare af årsmötets protokoll utsågos Herrar D. Nyblin och Th. Holmberg.

§ 13
Till nya medlemmar af klubben antogs Herrar Kontorist Staudinger och Ingeniören Andersin.

§ 14
Ordföranden förklarade mötet upplöst.

Protokollet granskadt och justeradt af
Daniel Nyblin Charles Enholm


Program för årsmötet
1. Val af ordförande, sekreterare för tillfället
2. Uppläsandet af årsberättelsen
3. Skattmästarens redovisning
4. Bestyrelsens program för nästföljande år
5. Pristäflan för följande år
6. Årsafgift för följande 10 mk
7. Revisorer för detta års räkenskaper / Saxelin Ehrstedt
Decharge för den afgående bestyrelen
8. Matrikel med fotografi
9. Weltverein


Bestyrelsens program för 1893

1. Pristäflan
2. Undervisningskurser
3. Lokal hos Catani, skåp
4. Utfärden
5. Börs i December och i April
6. Exposition utan pristäflan
7. Förslag till årsafgift 10 mk
8. Tidskrifter föreslåsÅrsberättelse afgifven till Fotografiamatörklubben i Helsingfors årsmöte den 15 Okt. 1892.

Enligt §4 af klubbens stadgar eger styrelsen uppgöra och för årsmötet framlägga ett program för klubbens värksamhet under nästföljande år. Innan vi fullgöra detta bedja vi dock att få återkalla i minnet de viktigaste
tilldragelser och företeelser inom vårt klubblif under det nu tilländagångna fjärde året af dess tillvaro.
Medlemmarna i den vid senaste årsmöte valda bestyrelsen Herrar T. Waenerberg, Harry Hintze, Ch. Hamfeldt, D.Nyblin och Th. Holmberg, hvilka med intresse och framgång ledt klubbens görande och låtande, flere af desamme sedan klubbens stiftelse, ansågo sig tyvärr vid mötet den 1sta Mars på grund af en beklaglig omständighet böra afgå från sina förtroende poster trots klubbens önskan att de måtte kvarstå och uttalade fulla förtroende. Nytt val af bestyrelse måste därför vid mötet ofvannämnda dag förrättas.
Då ett antal af 5 personer anförda å listan öfver klubbens medlemmar icke trots anfordran erlagt årsafgifter, samt andra 11 medlemmar för bestyrelsen yttrat sin önskan att afgå från klubben eller icke påträffats har bestyrelsen vidtagit åtgärder att låta trycka en ny förteckning öfver medlemmarna, där dessa personer uteslutits. Enligt denna förteckning stiger, trots detta, antalet af klubbens medlemmar nu till …
I samband härmed förtjenar kanske anföras att numera, enligt klubbens beslut, personer, hvilka önska inträda i klubben skola personligen eller genom en klubbmedlem anmälas för ett månadsmöte icke såsom förr för en styrelsemedlem.
Några gemensamma stordåd och för klubbens utdelning utveckling betydelsefulla värk hafva vi icke att registrera. En större sammanslutning emellan klubbens medlemmar och ett allt mera spridt intresse för klubbens mål kan dock skönjas. Detta senare framgår af att detta möte är det nionde sedan senaste årsmöte, då under föregående år klubben var samlad sju gånger samt under de två första åren af sin tillvaro endast resp. 3. och 4. gånger. Orsaken till detta större antal möten står väl delvis att söka i det beslut klubben fattade vid senaste årsmöte, att få vidt möjligt söka sammanträda en gång i månaden. Intresset röjes dock af att dessa möten varit välbesökta, af i medeltal 15 medlemmar hvarje – att vid nästan hvarje möte fotografier tagna af medlemmarna varit exponerade samt att mången
fotografisk fråga varit under debatt.
Klubben har under året föranstaltat tvenne utfärder för gemensamt utöfvande af fotografering, hvilka utfärder, den ena företagen den 20 mars till Högholmen och Djurgården, den andra den 26 maj till östra skärgården och Sibbo viken, vunno stor anslutning och om deras resultat vittnade fördelaktigt de vid två följande möten exponerade fotografiska vyer.
Vid den pristäflan klubben senaste hösten ordnade deltogo 11 täflande med 12 kollektioner fotografier. Pristagare blefvo Herr Harry Hintze, S.A. Keinänen samt A. Jasikoff i första kategorin, samt Hrr C.A. v. Weissenberg, Harry Federley samt Harald Wasastjerna i den andra kategorin i indelningen i kategorier var enligt bildstorleken.
Vid samma täflan utdelades ett af en enskild klubbmedlem föräradt extra pris bestående af ett praktfullt album, för den bästa momentfotografi och tillföll detta pris öfverste A. Jasikoff.
Slutligen belönades också de två bästa vid klubbens senaste utfärd tagna fotografierna med pris, hvilka tillföllo Herrar Harry Hintze och C.F. Enholm.
Under det förflutna året har klubben ordnat en undervisningskurs i fotografi, hvilken vidtog den 15 April. Denna kurs, vid hvilken fotografen D. Nyblin meddelade undervisning besöktes visserligen endast af två personer, dock beslöt klubben att yttermera under året anordna en kurs, hvilken dock af tillfälliga hinder (reparation af hr Nyblins atelier) icke kunde fås till stånd.
Vid klubbens möten hafva två föredrag hållits af Daniel Nyblin, det ena behandlade fabrikation af films vid Eastman Cnis fabriker i London det andra om Rhodinalframkallning.
Den 7 November 1891 anordnade klubben en soirée i Brandkårshusets salong, vid hvilken en exposition af amatörfotografier var föranstaltad samt gruppfotografering med magnesiumljus företogs. Soiréen var dock tyvärr fåtaligt besökt och lämnade en förlust af sextiofem mark nittiosex penni.
Förslag har varit å bane att klubben skulle utgifva en årsbok, bland annat innehållande af medlemmarna tagna fotografier utförda i fototypi. Då det införskaffande kostnadsförslag för en upplaga af 500 exemplar, steg ända till 1200 mark ansåg sig klubben icke ega medel att realisera förslaget.
Klubben har för år 1892 rekvirerat följande tidskrifter:
Photografische Mittheilungen
Fotografisk tidskrift
Cameran, samt
Sun and Shade
hvarjämte klubben genom en enskild persons generositet haft nöjet att kunna hålla Photografische Rundschau.
Jämte en mängd cirkulär, broschyrer och prospekt, hvilka klubben fått sig tillsända, har klubben erhållit följande föräringar:
1. Af Baron H. af Schulténs arfvingar: En förstoringsapparat, hvilken numera är placerad hos fotografen D. Nyblin, och hvilken enligt klubbens beslut, för en afgift af en mark per vecka, står till medlemmarnas disposition.
2. Af Herr E. Tilgman: Ett antal fototypier af vid klubbens täflan prisbelönade fotografier.
3. Af densamme. Ett festalbum utgifvet till boktryckerikonstens 250 års jubileum af firman Tilgman.
4. Af Eastman & Co Album och vyer utgörande prof på med Kodak tagna fotografier.
Klubben erhöll också sistlidne vår inbjudan att deltaga i den internationella fotografiamatörexpositionen, som var anordnad i Paris detta år. På grund af den knappa tid som stod till buds för inlämnandet af bilder till expositionen kunde endast en af klubbens medlemmar deltaga i denna utställning. Enligt i dessa dagar anländ underrättelse har klubbens representant vid detta tillfälle, herr Harry Hintze med framgång uppträdt, i det att vid täflingen hans ditsända finska vyer tillerkänts bronsmedalj jemte diplom.


Protokoll fördt vid Fotografiklubbens sammanträde den 1 november 1892.

Närvarande förutom bestyrelsen i dess helhet herrar D. & R. Nyblin, O. Saxelin, Ch. Hanfeldt, K.E. Ståhlberg, C.F. Enholm, N. Blagoveschtschensky, F. Sjöblom, A. Widenius och A. Boman.

§ 1 Mötet delgafs att klubbens bestyrelse inom sig utsatt herr C.E. Hamberg till ordförande hr Harry Hintze till sekreterare samt herr E. Tilgmann till kassör.

§ 2 Efter kortare diskussion enades de närvarande om att till prisjury vid klubbens täflan den 15 innevarande november invälja sju personer jemte två suppleanter och utsågos genom val med slutna sedlar herrar Ch. Riis, N.Blagoveschtschensky, K.E. Ståhlberg, Th. Waenerberg, E. Tilgmann, H. Catani och R. Nyblin till medlemmar i sagda jury samt herrar K. Tilgmann och F. Granholm till suppleanter.
Herr D. Nyblin hade derförinnan anhållit att icke blifva vald till prisdomare.

§ 3 Till medlemmar i kommitén för klubbens utställning under nästkommande december månad utsågos med acclamation herrar Th. Waenerberg, D. Nyblin, C.F.Enholm och E. Tilgmann hvilken komite till nästa möte skulle inkomma meddetaljeradt förslag i saken.

§ 4 Herr D. Nyblin anhöll på uppdrag af ”Föreningen för Finlands geografi” att klubbens medlemmar ville ställa sina fotografiska plåtar till nämnde sällskaps förfogande i och för kopiering och enades mötet i allo om önskvärdhet af
företagets realiserande.

§ 5 Herr D. Nyblin framhöll att största delen af klubbens medlemmar icke på långt när visa det intresse för klubbens sträfvander och ändamål som önskvärt vore. Sålunda exempelvis besökes föreningens möten af endast ett fåtal medlemmar, oaktadt det för de flesta borde vara af vigt att vid dessa sammankomma för att utbyta åsigter och sålunda inhemta nya rön i fotografiska angelägenheter. Möjligen kunde orsaken bland annat sökas i det förhållande att jemförelsevis få föredrag hållits vid dessa möten, att endast ett ringa antal fotografiska frågor underkastats diskussion äfvensom att medlemmarna icke tillbörligen observerat annonserna om sammanträden. Föreslog önskvärdheten af föredragshållande om möjligt vid hvarje möte samt medlemmarnas sammankallande åtminstone emellanåt medels kringsända tillkännagifvanden om mötesdagarna. Beslöts efter en stunds diskussion frågornas öfverlemnande till bestyrelsens afgörande.

§ 6 Ett saklikt, med stort intresse afhördt föredrag om kodakapparaterna, deras konstruktion och användning hölls af fotografen D. Nyblin, som derjemte förevisade de flesta i handeln tillgängliga apparater af detta slag.

In fidem protocolli
Harry Hintze


År 1892 den 18 November sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till extra möte å Catanis café. Närvarande voro herrar C.E. Hamberg, E. Tilgmann, H.Jäderholm, H. Catani, Harry Hintze, N.Blagoveschtschensky, D. & R. Nyblin, C.F. Enholm, K.E. Ståhlberg, P. Nordmann och K. Tilgmann.

§ 1 Ordföranden delgaf att bestyrelsen, på anhållan af utställningskomitén, sammankallat medlemmarna för att diskutera det af nämnde komité framlagda program.

§ 2 Protokollet från mötet den 1 dennes upplästes och godkändes.

§ 3 Komitens förslag att förlägga utställningen till en lokal i Passagen godkändes hvarjemte utställningsdagarna bestämdes till 4, 5 och 6 nästkommande december.

§ 4 Mötet enades om att hvarje klubbmedlem äfvensom deltagare i klubbens pristäflan skulle ega fritt tillträde till utställningen, hvaremot andra personer skulle betala en inträdesafgift af femtio penni.

§ 5 Öfriga utställningen rörande detaljfrågor öfverlemnades till komiténs afgörande.

§ 6 Med anledning af utställningen bestämdes att nästa möte skulle ega rum lördagen den 3 nästkommande december eller aftonen före första utställningsdagen.

§ 7 Herr K.E. Ståhlberg lofvade vid nästkommande möte hålla ett föredrag.

In fidem
Harry Hintze


Protokoll fördt vid den af Fotografiamatörklubben i och för bedömande af till täflan inlemnade amatörfotografier tillsatta prisnämndens sammanträde den 25te november 1892. Närvarande voro herrar N. Blagovesctschensky, H.Catani, R.Nyblin, Ch. Riis, K. Ståhlberg, E. Tilgmann samt undertecknad Th. Waenerberg, som anmodades föra protokollet, äfvensom suppleanterna Fl. Granholm och K.Tilgmann.

§ I
Till ordförande utsågs assessor Fl. Granholm.

§ II
Till täflan i IIdra kategorin, omfattande bilder af mindre än 12×16 storlek, hade anmält sig märkena: ”Junior”, ”3222” och ”Galning”. Då de af ”Junior” inlemnade fotografierna ansågos alldeles afgjordt öfverträffa medtäflarenas såväl hvad godt arbete som smak vid valet af motiver beträffar, beslöts med acclamation, enhälligt att tilldela märket ”Junior” Ista priset. IIdra priset tilldelades märket ”3222”.
Deremot ansågs icke IIIdje priset böra utdelas.

§ III
Till täflan i Ista kategorin, omfattande bilder af minst 12×16 c.m. storlek, hade följande tio märken anmält sig, nemligen: ”Ris”, ”Qui vivra, verra”, ”Ljus och skugga”, ”Derogy”, ”Waasalainen”, ”Experiment”, ”Nordbo”, ”Galning”, ”M-K” och ”Tolf-12”. Innan man skred till afgörande om priset beslöts, på förslag af herr E. Tilgmann, att omrösta med slutna sedlar. Resultatet af omröstningen utföll sålunda att Ista priset tilldelades märket ”Ris” med fyra röster. Två röster tillföllo märket ”Ljus och skugga” samt en röst märket ”Qui vivra, verra”. IIdra priset tillföll märket ”Qui vivra, verra” med fyra röster, hvaremot tre röster tillföllo märket ”Ljus och skugga”. IIIdje priset tilldelades enhälligt märket ”Ljus och skugga”.

§ IV
Vid namnsedlarnas öppnande befanns märket ”Junior” representera herr Harry Hintze och märket ”3222” herrar Frithjoff Strandell och Otto F. Holm i Åbo samfäldt. Det med ”Ris” betecknade kuvertet innehöll namnet Carl Fr. Enholm, det med ”Qui vivra, verra” namnet Harry Hintze och det med ”Ljus och skugga” namnet D.A. Jasikoff.

Enligt uppdrag:
Thorsten Waenerberg
Protokollet justeradt:
N. Blagovetchensky
Hugo F. Catani
K.E. Ståhlberg
K Tilgmann
Ernst Tilgmann
Flor Granholm
Charles Riis


År 1892 den 3 december kl. 7 e.m. samlades Fotografiamatörklubbens medlemmar till ett trettiotal i Centralpassagen för att närvara vid öppnandet af klubbens fotografiska utställning derstädes. Ordf. ing. C.E. Holmberg framhöll härvid i ett kortare andragande betydelsen af denna utställning, hvilken vore att anse såsom
den första anmärkningsvärda af de få utställningar klubben hittils anordnat. Förutom att dessa expositioner afsågo att sporra medlemmarna till fortsatt utveckling hade desamma äfven till mål att bibringa allmänheten kunskap om hvad som verkligen erkändes som goda fotografier. I den nuöppnade utställningen deltogo 24 personer med öfver 400 fotografier. 13 af kollektionerna hafva deltagit i klubbens pristäflan, hvars resultat ordföranden härefter delgaf medlemmarna. I första kategori täflade 10 personer, af hvilka 4 klubbmedlemmar. Af dessa tilldelades
1sta priset märket ”Ris”, Herr C.F. Enholm.
2dra priset ”Qui vivra, verra”, Herr Harry Hintze
3dje priset ”Ljus och skugga”, Öfverste D.A. Jasikoff
I andra kategorin:
1sta priset Herr Harry Hintze (märket Junior).
2dra priset Nr 3222 Arkitekterna Otto F. Holm och F. Strandell (samfäldt).
Samtliga priser utgjordes af klubbens diplomer hvarjemte första diplomet i första kategorin åtföljdes af en fotografiapparat af en 200 marks värde.
Efter det medlemmarna ännu en stund tagit utställningen i närmare ögnasigte aftågade desse kl. ½9 till Societetshuset hvarest öfrigt nämnda möte försiggick.
Närvarande herrar C.E. Holmberg, H. Jäderholm, H. Catani, E. Tilgmann, Harry Hintze, Lindervald, C.O. Saxelin, Wasastjerna, hr och fru Florin, Boman, Enholm, Weckström, Ståhlberg, Rosenbröjer, Granholm, Andersin, Chydenius, Riis, Ehrstedt, Blagoveschtschensky, K & H Tilgmann, Nyblin, Uschanoff, Sjöblom, Wuorio, Widenius, Inberg och Ljungqvist.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Ordf. uppläste prisjuryns protokoll samt utdelade klubbens prisdiplom.

§ 3 Ing. K.E. Ståhlberg redogjorde i ett intressant föredrag om konstruktionen af olika laterna magica apparater äfvensom om sättet att förfärdiga diapositiv, hvarefter följde en med synnerligt intresse åtsedd förevisning af ett fyratiotal laterna magica bilder, bland dessa en stor del diapositiv efter vid täflingen prisbelönade fotografier
äfvensom ett synnerligen lyckadt porträtt af klubbens fordne ordförande och stiftare baron Hugo af Schultén. Efter slutad förevisning, hvilken belönades med lifliga applåder, hembar ordf. föreningens tack till hr Ståhlberg.

§ 4 På uppdrag af turistföreningens sekreterare hr Hausén, anhöll ordf. att utställare vid klubbens pristäflan ville till turistföreningen insända flere eller färre fotografier eller också endast negativ i och för kopiering, emedan nämnde förening ärnade, i afsigt att göra vårt land kändt för utländska turister bland annat till Paris insända fotografier af natursköna trakter. Mötet enades om önskvärdheten af att medlemmarna ville efterkomma denna anhållan.

§ 5 Hr. D. Nyblin förnyade sin med ett föregående möte gjorda anhållan att medlemmarna ville ställa sina negativ i och för kopiering till ”Föreningens för Finlands Geografi” förfogande.

§ 6 På grund af instundande helg beslöt mötet uppskjuta nästa sammanträde till den 10 nästkommande Januari.

§ 7 Fototypier, skänkta till klubben af undertecknad utdelades till samtliga medlemmar.

§ 8 Vid den härefter försiggångna ”fotografiska börsen” byttes inemot ett hundratal fotografier.

§ 9 Till nya medlemmar anmäldes och antogos herrar N. Wasastjerna, Uno Donner, G. Kruskopf, A. Chydenius, E.Andersin och J.F. Ljungqvist.

In fidem
Harry Hintze


[ Ur Nya Pressen Tisdagen 6.12. 1892

Fotografiamatörklubbens utställning i Centralpassagen är i dag öppen från kl. 11 till 2 och från 5 till 8. Entré 50 pi. Obs! Sista dagen!

Fotografiamatörklubbens utställning i Centralpassagen, hvilken öppnades i Söndags kl. 4 e.m., har varit mycket väl besökt, hvilket den ock förtjänar, ty de utstälda fotografierna öfver 400 till antalet – äro synnerligen väl utförda. De vid klubbens täflan prisbelönade bilderna stå öfver alt beröm, men äfven öfriga utställares arbeten äro väl värda att ses. Utom de prisbelönade fotografierna böra i främsta rummet nämnas de af hrr Jäderholm, Tilgmann, C.Lundström och J.A. Palmén utförda.
Fotograferna hrr Nyblin och Ståhlberg ha dessutom hvarsin stora utställning af fotografiapparater och alla möjliga tillbehör för fotografi, och är man här i tillfälle att se alt det nyaste och bästa inom detta område.
Utställningen är öppen ännu i dag från kl. 11-2 och 5-8. ]


[ Cameran Nr 12, 1892

Hvad pristagarnes bilder öfverhufvudtaget vidkommer, voro de mycket goda, eller för at mäta dem efter nu bruklig måttstock fullt lika goda som yrkesfotografernas. Första pristagaren hr Enholm har, tack vare sin outtröttlighet som amatör, lyckats åstadkomma ett dussin alldeles förträffliga små landskapsvyer i 13×18 cm storlek. Ännu några dagar före pristäflingen var hr E. ute med sin kamera, ifrigt afbildande den ”första snön” både i staden och i dess omgifningar. I tekniskt afseende äro hr E:s bilder mycket jämna och goda, tonen fraiche och vacker i skärt blåviolett. Stämningen, den viktigaste faktorn uti en tafla, är i de flesta bilder så väl återgifven som det gärna är möjligt i fotografi.
Hr Hintze tävlade med 10 stycken vackra landskap 13×18 cm, valda med fin urskiljning och behandlade med artistisk precision. Därjämte förekommo tvänne stora porträtt i 30×40 cm format. Hr H:s bilder ha föregående åren karaktäriserats genom ytterlig skarphet i minsta detalj öfver hela bilden. I år synes hr H hafva arbetat efter en annan metod: plåten genomexponerad från den starkaste dager till den djupaste skugga. Detta har vid flere motiv emellertid gått på bekostnad af stämningen och friskheten. Så är vattnet t.ex. i ”Qvarnforsen” en enformig massa
och träden något oskarpa. – Hr H:s momentbilder i den mindre kategorin äro däremot superba och hvarje bild talar om den vane amatören. – Vid kopieringen, som värkstälts i sista minuten, har hr H haft otur, i det tonen utfallit något gul. H:s täflingsbilder kopierade på ett vackrare papper med briljantare ton skulle betydligt vinna i utseende.
Hr Jasikoffs bilder voro såväl i tekniskt som konstnärligt afseende särdeles anmärkningsvärda. Bland dem förekommo flere anslående, stämningsfulla taflor, så förträffligt utförda att man icke sett maken till bilder inom klubben. Orsaken till att dessa bilder icke mer anslogo hrr prisdomare torde kunna sökas däri, att man
vid prisens bestämmande icke var i tillfälle att tillräckligt studera de täflandes bilder samt att bland hr J:s bilder förekommo några, som ansågos underhaltiga. De flesta af hr J:s bilder voro i 18×24 cm format samt kopierade på platinapapper.
I likhet med föregående år hade Fotografiamatörklubben beslutit föranstalta en offentlig utställning af amatörfotografier gjorda af klubbens medlemmar, dock med afseende till den allmänna nöden i landet icke i förening med någonslags festlighet.
Utställningen, som försiggick i en butikslokal i Centralpassagen, var i kvantitativt afseende jämförelsevis liten, ty inalles voro endast c. 360 fotografier utstälda, med de till pristäflingen inlämnade bilderna inberäknade. Altså icke mera än förra året.
Däremot var utställningen på ett smakfullt och trefligt sätta arrangerad af herrarne Enholm, Nyblin, Tilgmann och Waennerberg. Till ytterligare prydnad hade hrne Nyblin och Ståhlberg uppstält hvar sin utställning af fotografiska artiklar.
Lördagen den 3 december kl. 7 e.m. öppnades utställningen i klubbens närvaro af dess ordförande, ingeniör C.E. Holmberg, som i varma ordalag tolkade de känslor af tillfredställelse utställningen borde framkalla hos hvarje medlem af klubben.
Bland utställarne må vi nämna professor J.A. Palmén med ett tjugotal vackra landskap och panoramabilder från skärgården, doktor C. Lundström med samma antal goda vinterbilder, forsar, sommarlandskap m.m.; hr Ernst Tilgmann utstälde ett trettiotal väl utförda H:fors bilder och en förstoring 40×50 cm af Murtaja, ingeniör Jäderholm 25 goda kodakbilder 13×18 cm. Dessutom funnos bilder af hr A. Widenius, A. Boman, Karl Nyström, Lars Wasastjerna, Dr Nordman, C.O.Saxelin, m.fl. utom alla till pristäflingen inlämnade.
Utställningen som var öppen under tre dagars tid emot 50 pennis entré, omfattades dock icke af den stora allmänheten med synnerligen stort intresse. Ett par hundra fotografivänner hade emellertid hittat in till klubbens första publika utställning och gingo därifrån särdeles belåtna öfver hvad de hade fått se. Dessutom hade utdelats fribiljetter till samtliga medlemmar af klubben. ]


År 1893 den 10 Januari sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till möte i Catanis kafé. Närvarande herrar Holmberg, Catani, Jäderholm, E. Tilgmann, Hintze, Fagerros, Ståhlberg, Nyblin, Granholm, C.O. Saxelin, Ljungqvist, Enholm, Rosenbröjer & Widenius.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och justerades.

§ 2 Utställningskomitens berättelse och redogörelse för utställningen i Centralpassagen den 4, 5 och 6 sistvikne december delgafs mötet hvilket enades om komitens föslag att kostnaden för 6 st skärmar jemte tyg och häftstift, såsom varande användbara äfven för framtida utställningar, med Fmk 101:94 skulle påföras klubbens konto. I
följd häraf kunde utställningen, hvilken var besökt af ca 700 personer deraf hälften betalande, påvisa en behållning af Fmk 21:75.

§ 3 Mötet uttalade sin tack för komitens medlemmar hvarjemte beslöts uppdaga åt hrr E. Tilgmann och C.F. Enholm att å klubbens vägnar tacka hrr Wuorio, Lagerlin & Knief för visadt tillmötesgående.

§ 4 Med anledning af att en klubbmedlem förärat tio mark såsom bidrag till prenumeration af ”Photogr. Rundschau” beslöts att för innevarande år prenumerera på sagda tidskrift.

§ 5 Klubbens kassör hr E. Tilgmann förfrågade sig hos mötet huru förfaras skulle med personer, hvilka ehuru de efter senaste årsmöte besökt klubbens sammanträden likväl vägra betala faststäld årsafgift, uppgifvande sig ämna afgå från föreningen.
Mötet erkände enhälligt oegentligheten i detta förfarande samt ansåg att nämnda personer, uppmärksamgjorda härå godvilligt skulle erlägga medlemsafgift för innevarande år.

§ 6 Fotografen D. Nyblin föredrog härefter i ett sakrikt, intressant andragande den fotografiska negativprocessen samt inbjöd klubbens medlemmar att tisdagen den 24 Januari kl 8 eft. middag i ateliern bese tillredningen af emulsion samt gjutningen af brukliga bromsilfvergelatinplåtar. Föredraget liksom äfven den vänliga inbjudningen belönades med lifliga applåder.

In fidem
Harry Hintze


Rapport från Fotografiamatörklubbens utställningskomitte.

Genom handlanden Tallbergs tillmötesgående lyckades komitéen erhålla utställningslokal i en butik i centralpassagen mot en hyra af endast 40 mark.
Lokalen dekorerades med växter och flaggor, de senare välvilligt ställda till komitéens disposition af hrr Widenius, Sjöblom och Enholm. Likaledes hade från Societetshuset af hr Knief lånats en större soffa. Lokalens fönster täcktes med dekorativa skyltar, och i lokalen inleddes elektriskt ljus. Samtliga dekorationskostnader stiga till Fmk 96,75.
6 st skärmar beklädda med tyg för fotografiernas uppställande stego till en kostnad af 101mk 94pi, heftstift köptes för 10 mk 50 pi, men då såväl heftstift som skärmar äro för klubben nödvändiga inventarier, hvilka äfven för framtiden komma att göra klubben nytta, anhåller komitéen att dessa kostnader (Fmk 112,44) bestridas af
klubben.
Utställningens utgifter och inkomster framgå i dess helhet af hoslagda räkning.
Genom utsända cirkulär lyckades komitéen väcka så stort intresse för utställningen, att omkring 200 fotografier måste refuseras i brist på utrymme.
Utställningen omfattade cirka 375 större och mindre fotografier utställda af följande 20 utställare: Friherre J.E. Palmén, Dr. Lundström, E. Tilgmann, C.F.Enholm, H. Hintze, C.O. Saxelin, H. Jäderholm, Öfverste Jasikoff, L.Wasastjerna, A. Widenius, K. Nyström, förutom 13 deltagare i pristäflan.
Dessutom hade fotograferna D. Nyblin och K.E. Ståhlberg utställdt hvar sin kolektion fotografiapparater etc.
Utställningen var besökt af cirka 700 personer af hvilka hälften betalade.

Helsingfors i December 1892.
Fotografiamatörklubbens utställningskomitée
Daniel Nyblin
Ernst Tilgmann
Carl Fr. Enholm


År 1893 den 7 februari sammanträdde Fotografiamatörklubbens medlemmar till månadsmöte å Catanis café. Närvarande herrar Holmberg, E. Tilgmann, Jäderholm, Catani, Hintze, Widenius, Enholm, Ljungqvist, Donner, Kruskoff, Gallén, Nyblin, Saxelin, Rosenbröijer, Schantz, Staudinger och Granholm.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Ordf. ingeniör Holmberg redogjorde för uppkomsten och framställandet af s.k. combinationsfotografier samt förevisade fototypier efter dylika af nuvarande engelska ministären, bestående af 16 personer. Derjemte hade fotografen D. Nyblin haft vänligheten fotografera klubbens samtliga fem bestyrelsemedlemmar samt efter
fotografierna sammanstäldt en combinationsfotografi, hvilken yttermera tydliggjorde föredraget.

§ 3 Herr D. Nyblin föredrog fortsättningen af föredraget om de fotografiska negativ processerna, dervid berörande exponeringen, framkallningen med samtliga brukliga framkallare, försvagning samt förstärkning af negativer. För att åskådliggöra kraften och verkan af olika slag af framkallare förevisade herr N. ett stort antal för ändamålet framkallade plåtar. Det sakrika föredraget åhördes af medlemmarna med största intresse.

In fidem
Harry Hintze


År 1893 den 7 Mars kl. ½8 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben å Catanis kafé hvarvid närvaro herrar Holmberg, Catani, E. Tilgmann, Rosenbröijer, Nyblin, Blagovetchensky, Saxelin, Ljungqvist och undertecknad.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Ordf. meddelade att klubben numera vore inskrifven som medlem i ”Welt Photographie Verein” i Belgien.

§ 3 Såsom nya medlemmar anmäldes och antogs studeranden K. Uschanoff, U. Staudiger, K.V. Hällberg, Axel Winqvist, G. Berndtson, H.O. Gesellius, Georg Wahl, Kotka.

§ 4 På förslag af bestyrelsen beslöt mötet att följande fotografiska arbeten skulle inköpas, nämligen:
Handbuch der Photographie af J. Eder
Anleitung zur Herstellung von Momentphotograpferein af J. Eder
Recepte und Tabellern für Photographie af d:o
Jahrbuch für Photographie 1892 & 1893 af d:o
Anleitung zur Photographie af Pizzighelb
äfven på förslag af hr D. Nyblin
Die Photographische Messkunst af F. Schiffner

§ 5 Bestyrelsens förslag angående anordnandet af en fotografisk undervisningskurs i början af nästkommande april månad utsågos efter en kortare diskussion angående kursafgiftens storlek. Den samma bestämdes till 15 mark för klubbmedlem och 25 mk för andra personer. Anmälningstiden faststäldes till utgången af mars månad och skulle anteckningslistor framläggas hos hr D. Nyblin och Catanis kafé.

§ 6 En af bestyrelsen förslagen fotografisk excursion till Borgå lördagen den 25 innevarande mars godkändes.

§ 7 Undertecknad föreslog om autocopistens användande för fotografiskt ändamål samt förevisade apparaten och tryckningsmetoden.

§ 8 Hr D. Nyblin beskref konstruktionen hos Wogels photometer samt Varneckes sensitometer, hvilka förevisades, hvarefter han öfvergick till frågan om känsligheten hos plåtar af följande fabrikat: Edward, Ilford, Lumiére & Apollo. Af de förevisade negativen utmärkte sig i synnerhet Edwards genom synnerlig detaljrikedom oaktadt plåten var tagen under snöfall med ganska hastigt verkande momentlock. Förevisade härefter ett objektiv från firman Ross i London, hvilket enligt hvad de med detsamma tagna plåtar utvisade, utmärkte sig såsom synnerligen ljusstarkt.

In fidem
Harry Hintze


År 1893 den 4 April kl. ½8 eft.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors å Catanis café hvarvid närvaro herrar J.E. Holmberg, Jäderholm, H. Catani, E. Tilgmann, Nyblin, Rosenbröijer, Forslund, Johansson, Andersin, Boman, Ljungqvist samt underteckand.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Ordföranden beklagade det ringa intresse medlemmarna visade för den tillärnade utfärden till Borgå, hvilket i följd deraf inhiberades samt yttrade med anledning deraf följande:
”Sedan fotografiamatörklubben senaste gång sammanträdde skulle den af klubbens bestyrelse föreslagna och af klubben vid ett möte enhälligt beslutna fotografiska excursion till Borgå hafa egt rum. Hvar och en af oss vet dock att denna utfärd af brist på deltagare icke kom till stånd. Förutom tre bestyrelsemedlemmar hade endast två af klubbens 75 medlemmar infunnit sig till bangården vid den bestämnda tiden. Genom flitigt annonserande och genom att tillställa hvar och en af medlemmarna ett tryckt circulär hade dock utfärden blifvit bekantgjord och hade klubben derför haft utgifter. Jag ber att till protokollet få yttra ett djupt beklagande öfver den håglöshet och brist på intresse för klubbens sträfvande som detta ådagalägger. Det är svårt för klubbens styrelse att vid för litet bistånd af klubbens
medlemmar med framgång egna sig åt klubbens angelägenheter. Tron på att det lönar sig att arbeta för klubbens intresse går förlorad då om fotografisk excursion är en så ytterligt likgiltig sak för klubbens medlemmar.

§ 3 Såsom nya medlemmar anmäldes och antogos herrar G.A. Sahlberg, G. Sittkoff, A. Böök, H. Berghell, F.F.Forslund och O. Johansson.

§ 4 Meddelades att till den af klubben anordnade fotografiska kursen anmält sig fjorton deltagare hvilka genom föreningens sekreterare skulle underrättas om tiden för kursens vidtagande.

§ 5 En tillämnad fotografisk börs vid mötet kom icke till stånd emedan fotografier
saknades.

§ 6 Hr Catani föreslog att en ny fotografisk utfärd skulle anordnas till stadens närhet; frågan bordlades.

§ 7 Hr Catani uppmanade medlemmarna att vid detta liksom vid följande möten meddela vunna fotografiska rön och nyheter.

§ 8 Hr E. Tilgmann förfrågade sig hos mötet angående hållbarheten hos färgkänsliga plåtar, hvarvid han nämnde att dylika af firman Schüler & Günthers tillverkning efter ungefär ett års förlopp visat stark slöjbildning. Hr Nyblin framtog härvid de erfarenheter han i detta afseende vunnit samt framhöll att färgkänsliga plåtar af Edwards i London fabrikat efter ca 1½ års förlopp visat sig arbeta utmärkt.

§ 9 Hr Catani framdrog frågan om Sandell plåtens användbarhet. Densamma afser, som bekant, att förekomma uppkomsten af ljusgårdar och solarisation samt tillverkas sålunda att två eller tre känslighet gjutas på glasplåten. Undertecknad beskref härvid de resultat man vunnit med nämnde plåt samt redogjorde för egna rön i detta afseende. Förevisade derjemte flere negativ å dylika samt vanliga plåtar, hvaraf framgick Sandell plåtens företräde vid fotografering af interiörer mot ljusa fönster, af glänsande metallföremål, o. dyl. Undertecknad förevisade härefter
fotografier på Herzheims ”Excelsior” papper och Kallityp papper samt redogjorde i kort drag användningen af dessa papperssorter.

In fidem
Harry Hintze


Fotografiamatörklubben sammanträdde till möte å Catanis café tisdagen den 2 maj kl. ½8 eft.m. [1893] Närvarande herrar A.&C.O. Saxelin, Blagovetschensky, Granholm, Ljungqvist, Donner, Rosenbröijer, Boman, Enholm, Ehrstedt, Timgren, Chydenius, Johansson, Schoultz, Wasastjerna, Andersin, Bergman, Widenius,
Fagerroos, K. Tilgmann, Wasastjerna, Staudiger, Gustavsson, Nyblin, Gallén, Forslund, Holmberg, Catani, E.Tilgmann, Jäderholm och undertecknad.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Herr D. Nyblin meddelade att den af klubben anordnade fotografiska undervisningskursen ännu fortgick under lifligt deltagande.

§ 3 Undertecknad delgaf mötesdeltagarna ”Tidnings för Idrott” i Stockholm inbjudning till deltagande i en af nämde tidning anordnad fotografisk pristäflan samt uppmanade medlemmarna att hörsamma densamma, hvarjemte cirkulär angående täflingsvilkoren utdelades.

§ 4 Herr E. Tilgmann föredrog härefter i ett intressant andagande heliografiprocessen samt förevisade härvid förutan de positiva och negativa bilderna äfven de etsade koppartryckplåtarna. Föredraget vann lifligt bifall.

§ 5 Till nya medlemmar anmäldes och antogos herrar Ivar Timgren, K.V. Bergman, H. Lojander och W. Gustafsson.

§ 6 Utdelning af ett i tryck utkommet häfte innehållande D. Nyblins föredrag om negativprocesserna utdelades till medlemmarna.

§ 7 Ljustryck, åstadkomna medels antreapistin, förevisades af undertecknad; likaså ett antal fotografier af engelska kappseglingsyachter äfvensom en apparat för anbringande af skrift å negativ.

§ 8 Herr C.O. Saxelin förevisade Hesekiels spegelmagasinkamera för 20 plåtar af 9x12cms storlek äfvensom Hesekiels blixtlampa och Schirmo benzinlampa.

§ 9 Frågan om utfärd, bordlagd från föregående möte, upptogs till behandling, men bordlades ånyo, efter en kortare diskussion till nästa möte.

§ 10
Undertecknad redogjorde för ”Reproduktioner samt framkallning af reproduktionsplåtar” samt framlade prof å plåtar framkallade med olika framkallare.

§ 11
Nästa sammanträde, det sista före hösten, bestämdes att försiggå tisdagen den 30 maj.

§ 12
Till sist togo några bland medlemmarna fotografier vid magnesiumljus med tillhjelp af den vid mötet förevisade Hesekiels blixtlampa.

In fidem
Harry Hintze


Protokollet, fördt vid Fotografiamatörklubbens sammanträde å Alphyddan den 30 Maj 1893. Närvarande herrar Enholm, Nyblin, Forslund, Schoultz, Blagovetschensky, Widenius, Rosenbröijer, Johansson, Andersin och
undertecknad.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Frågan om utfärd, bordlagd från ett föregående möte, upptogs till behandling. Beslöts utse en komité för anordnande af en kortare utfärd till skärgården den 18 juni och invaldes till komitémedlemmar herrar Enholm och Widenius.

§ 3 Till ny medlem anmäldes och antogs kontoristen Hj. Österlund.

§ 4 I sammanhang med nästa möte hvilket bestämdes att ega rum den 26 nästkommande september, beslöts anordna en fotografisk börs.

In fidem
Harry Hintze


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors sammanträde å Catanis café tisdagen den 26 september 1893. Närvarande: herrar Holmberg, H. Catani, J.Catani, Johansson, Saxelin, Enholm, Gallén, Kruskopf, Andersén, Jäderholm, Ehrstedt, Englund, Fagerros, Lojander, Rosenbröijer, Ljungqvist, Weckström, K.Tilgmann, E. Tilgmann, Nyblin, Wuorio, Lindfors, Lindewall, Boman, Inberg och underteckand.

§ 1 Efter det ordföranden helsat de närvarande välkomna till detta första möte under höstsäsongen, upplästes och godkändes protokollet från föregående möte.

§ 2 Delgafs medlemmarna Welt Photographie Vereins inbjudning till deltagande i den af nämnde förening föranstaltade fotografiska sessionen i Genf under augusti månad, hvarjemte framlades den af samma förening tillsända publikationen:
Annaire Generale de la Photographie 1893.

§ 3 Ordf. meddelade att i den af föreningen under mars och april föranstaltade fotografiska undervisningskursen deltagit 14 personer samtliga klubbmedlemmar samt frambar föreningens tack till kursens nitiska lärare, fotografen D.Nyblin.

§ 4 De närvarande uppmärksamgjordes å de förestående fotografiska täflingarna, nämligen föreningens egen, hvartill anmälningstiden utgick den 15 nästkommande november samt de af ”Tidning för Idrott” i Stockholm och tidningen ”Cameran” härstädes föranstaltade täflingarna, i hvilka inlemningstiden var fixerad till den 15 oktober.

§ 5 Såsom nya medlemmar anmäldes och antogos herrar John Englund och Albert Lindfors.

§ 6 Ordföranden, ingeniör Holmberg beskref i intressanta drag sin till verldsutställningen i Chicago innevarande år företagna resa samt derstädes anordnade fotografiska utställningen hvilken sistnämnda likväl hvad beträffar
anordningarna, lemnade mycket öfrigt att önska. Amatören tillerkändes derstädes för en afgift af tio mark per dag rättighet att fotografera under utställningstiden.

§ 7 Dr. Lojander förevisade ett antal mikrofotografier samt beskref tillvägagåendet vid dessas framställande, hvarjemte medlemmarna voro i tillfälle att bese en dervid använd mikrofotografisk apparat.

§ 8 Herr D. Nyblin refererade i humoristiska ordalag minnen från en fotografisk excersion till Imatra förlidne sommar samt hade vänligheten härvid förära föreningen tjugotvå stycken utmärkta vyer från denna trakt.

§ 9 Årsmötet bestämdes att försiggå lördagen den 14 oktober.

§ 10
Mötesdeltagarena delgafs att den af föreningen anordnade fotografiska utfärden till Löparö egt rum den 18 sistlidne juni samt räknat sju deltagare. Vyer, tagna under denna excursion voro äfven vid mötet utstälda.

§ 11
På uppdrag af Prof. Palmén frambar fotografen D. Nyblin till medlemmarna sin tack för lemnade fotografier till föreningen för Finlands geografi.

§ 12
Uttalades önskvärdheten af att på programmet för ett följande möte upptaga endast en fotografisk börs.

§ 13
Utdelades till de närvarande af herrar E. Tilgmann och H. Hintze skänkta fototypier efter fotografi, föreställande sauna och lava i Ryska Karelen tagen senaste sommar af hr Hintze under en färd i dessa trakter.

§ 14
I sammanhang med mötet var anordnad en fotografisk utställning. Ett stort antal fotografier exponerades af herrar Nyblin, Holmberg, Hintze, Saxelin och Sittkoff.
Främst ådago sig uppmärksamhet hr Nyblins konstnärligt utförda fotografier af en ”imatravåg”, i storleken 18×24 samt förstoringar af desamma på bromsilfverpapper i storleken 75×100.

In fidem protocolli
Harry Hintze


År 1893 den 14 oktober kl. 8 eft.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till årsmöte å Catanis café. Närvarande: herrar Granholm, Jäderholm, Ehrstedt, Johansson, Ljungqvist, Lojander, Timgren, Rosenbröijer, Holmberg, Fagerroos, Nyblin, Enholm, Forslund, H. Catani, Wagner, E. Tilgmann, Inberg, Saxelin C.O., J. Catani och undertecknad.

§ 1 Till ordförande vid mötet utsågs med acclamation Assessor F. Granholm.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Till revisorer för klubbens räkenskaper för det tilländalupna året utsågos herrar Timgren och Ehrstedt.

§ 4 Sekreteraren uppläste årsberättelsen samt bestyrelsens program för klubbens verksamhet under nästkommande år.

§ 5 Ledamotsafgiften för år 1893/94 bestämdes till tio (10) mark.

§ 6 För biblioteket anslog mötet under inkommande år en ungefärlig summa af tvåhundra mark, hvari äfven inbegripes kostnaden för böckernas inbindning.

§ 7 Klubbens sammanträden bestämdes att såsom hittils ega rum, så vidt möjligt första tisdagen i hvarje månad, med undantag af sommarmånaderna.

§ 8 Mötet beslöt under instundande julferie anordna en undervisningskurs i fotografi för skolelever mot en afgift af fem mark för person, hvarvid enligt bestyrelsens bepröfvande lämpliga premier skulle utdelas till de flitigaste och mest läraktiga af eleverna.

§ 9 På förslag af bestyrelsen uppsköts afgörandet om en pristäfling under nästa år till ett följande möte, sedan resultatet af klubbens inom kort försiggående täfling blifvit kändt.

§ 10
Frågan om anordnandet af en fotografisk utställning bordlades till decembermötets afgörande.

§ 11
Herrar Ehrstedt och Timgren hvilka genomgått kassörens räkenskaper för föregående år och dervid befunnit desamma vara i behörigt skick förordade beviljande af decharge åt den afgående bestyrelsen.

§ 12
Fotografiska excursioner ansåg mötet böra anordnas såsom förut, eller åtminstone en under vintermånaderna och en under vårsommaren.

§ 13
En fotografisk börs bestämdes att ega rum vid nästkommande Januarimöte och senare under året enligt bestyrelsens bestämmande.

§ 14
Ett förslag att anordna s.k. klubbaftnar förföll, emedan mötet ansåg desamma öfverflödiga.

§ 15
Efter det bestyrelsen afträdt enades de närvarande om beviljande af decharge för densamma för förvaltningen af klubbens räkenskaper.

§ 16
Till justerare af årsmötets protokoll utsågos herrar Enholm och Johansson.

§ 17
Som nya medlemmar anmäldes och antogos fotografen Wagner och kemigrafen Schmidtbaner.

§ 18
Till bestyrelsemedlemmar för nästa år utsågos genom val med slutna sedlar herrar C.E. Holmberg, Harry Hintze, Ernst Tilgmann, H. Catani och H. Jäderholm.

§ 19
Mötet enades om önskvärdheten af att klubbmedlemmarna vid hvarje möte ville utställa fotografier, hvilka helst dagen före mötet borde tillställas sekreteraren.

§ 20
Herr D. Nyblin redogjorde härefter i ett intressant föredrag om fotografering på trä för xylografiskt ändamål.

§ 21
Vid mötet voro exponerade fyratio utmärkta ljustryck i storleken 18×24 efter plåtar tagna af hr Wagner med motiv från aflidne konungen visaf Bayern slott Herren-Chimsee. Derjemte utstälde undertecknad ett trettiotal fotografier från finsk och ryska Karelen, tagna under en resa i dessa trakter senaste sommar.

In fidem protocolli
Harry Hintze

Justeradt: Otto Johansson Charles Enholm


Årsberättelse afgifven till Fotografiamatörklubbens i Helsingfors årsmöte den 14 oktober 1893.

Fotografiamatörklubbens i Helsingfors femte verksamhetsår är med denna dag afslutadt och eger dess bestyrelse förty i enlighet med bestämmelsen i 4 § af klubbens stadgar framlägga program för inkommande år.
Derförinnan vill dock bestyrelsen återkalla i minnet de vigtigaste tilldragelserna i klubbens lif under det tilländalupna året 1892/1893 samt såvidt möjligt jemföra dessa med föreningens verksamhet under de tidigare åren af dess tillvaro för att sålunda kunna besvara den fråga, som enhvar klubbmedlem sjelffallet måste göra sig, nämligen; har föreningen under senaste år med framgång fortgått på den bana den engång inslagit?
Föreningens sammanträden, hvilka framför allt afse att bland medlemmarna höja intresset för fotografikonsten samt verka för dess spridning, hafva år för år ökats i antal. Under 1889 sammanträdde föreningen 3 gånger, under 1890 likaså 3 gånger, 1890/91 7 gånger, 1891/92 8 gånger samt under senaste klubbår 10 gånger. I medeltal besöktes hvarje klubbens möte under första året af 18 personer, andra året af 14, tredje af 10, fjärde af 15, samt femte af 18 personer hvilket utvisar att antalet besökande, som under de första åren var i nedåtgående åter företer ett lifligt
stigande.
Föredrag i fotografiska ämnen utgöra en vigtig häfstång för befrämjandet af klubbens syftemål och likväl hafva under de fyra första åren af föreningens existens endast ett eller annat föredrag årligen hållits. Det nu tilländalupna året kan i nyssnämnda afseende framvisa ett glänsande framsteg, ty föreningsmedlemmar hafva härunder varit å tillfälle att afhöra icke färre än 13 föredrag. Dessutom hafva klubbens möten illustrerats af en mängd förevisningar af fotografiska apparater och tillbehör, laterna magica bilder, tryckprocesser, äfvensom af en mängd fotogram
tagna såväl af klubbens egna medlemmar som af framstående utländska mästare. – Största antal föredrag har hållits af fotografen Daniel Nyblin, som dervid behandlade följande ämnen. Kodakapparater; de fotografiska negativprocesserna (tvänne föredrag) känsligheten hos olika plåtsorter samt en fotogr. excursion till Imatra; öfriga föredrag hafva hållits af följande herrar medlemmar: K.E. Ståhlberg om förfärdigande af diapositiv, C.E. Holmberg om kombinationsfotografier samt om fotografiska utställningen i Chicago, Harry Hintze om autocopistens
användande för åstadkommande af ljustryck, om reproduktioner och framkallning af reproduktionsplåtar samt om användningen af Sandell plåten, Ernst Tilgmann om heliografiprocessen äfvensom hr H. Lojander om mikrofotografi. Derjemte hade hr Nyblin vänligheten att för medlemmarna af föreningen i sin atelier demonstrera beredningen af bromsilfveremulsionen samt gjutningen af densamma å glasplåtarna, hvilken praktiska öfning följdes med lifligt intresse.
Af särskild vigt är att anteckna den fotografiska undervisningskurs, som klubben föranstaltat förlidne Mars månad under ledning af fotografen Daniel Nyblin. Kursen räknade icke färre än 14 deltagare, samtliga föreningsmedlemmar, hvilket utvisar att intresset för fotografikonsten är i stigande, ty såsom bekant deltog i föregående års kurs endast tvenne personer.
Klubbens bibliotek, som under föregående år varit i alla afseende minimalt, har under senaste klubbår undergått en väsentlig och värdefull tillökning, ity att förutom sju olika tidskrifter för det löpande året, tio volymer fotografisk litteratur tillkommit, hvaribland må nämnas Eders framstående Handbuch der Photograpie.
Såsom medlem i ”Welt Photographie Verein” har klubben derjemte erhållit nämnde förenings första publikation Annuaire Generale de la Photographie 1893.
-Biblioteket är som kändt inrymdt i ett skåp i Catanis café, hvilket skåp herr Catani haft vänligheten ställa till föreningens disposition. Af anteckningarna i klubbens utlåningsbok framgår att biblioteket under sistlidne år varit besökt af ett femtiotal personer, hvarvid ca 40 boklån utgifvits. Häraf framgår mer än väl den nytta och det nöje biblioteket bereder medlemmarna i vår förening.
På sitt program har klubben engång för alla uppstält fotografiska excursioner, hvarför äfven tvänne dylika under året varit förberedda; den första till Borgå den 25 Mars måste likväl af brist på deltagare inhiberas och vill bestyrelsen uttala sitt lifliga beklagande öfver att medlemmarna så föga intressera sig för gemensamma utfärder, så mycket mer som äfven den andra excursionen till Löparö, hvilken eger rum den 18 juni rönte föga deltagande.
De med tvenne af klubbens möten förenade fotografiska börserna hafva icke heller rönt det intresse, som man trott sig kunna påräkna. Endast ett hundratal bilder torde härvid blifvit bytta. Bestyrelsen får derför uppmana samtliga klubbens amatörer att framdels lifligare än hittils deltaga i dessa börsar, ty nyttan och nödvändigheten af ett flitigt utbyte af fotografier mellan medlemmarna ligger för öppen dag.
Föreningens pristäflan senaste höst var icke utan betydelse för fotografikonstens utveckling hos oss, ty de utstälda fotogrammen visade mer än väl hvilket anmärkningsvärt framsteg våra amatörer gjordt sedan senaste år. Antalet deltagare i täflan uppgick till 10 i första kategorin och 3 i andra, mot 11 täflande vid föregående års pristäfling.
I sammanhang med denna täflan anordnade föreningen en större offentlig utställning af amatörfotografier och fotografiapparater samt utensilier, hvilken utställning måste beteknas såsom i allo lyckad, alldenstund 24 amatörer med ca 400 fotografier dervid vore representerade. Äfven kunde utställningen glädja sig öfver besök af inemot 700 personer, hvaraf ungefär hälften icke klubbmedlemmar.
Föreningens fotografiska samlingar hafva under året ökats med ett sextiotal bilder deraf 30 stycken utgörande prisbelönta arbeten, från Camerans täfling 1892 skänkta af ingeniör K.E. Ståhlberg och 22 st. vackra Imatra vyer skänkta af fotografen D. Nyblin.
Förutom dessa gåfvor har klubben blifvit ihågkommen med böcker och fototypier af herrar Barsokewitsch, Ernst Tilgmann och Harry Hintze äfvensom med det betydliga pekuniära bidraget af 100 mark af en klubbens gynnare. Derjemte vill bestyrelsen äfven framföra föreningens tack till firman F. Tilgmann, hvilken utan ringaste ersättning verkstält åtskilliga af klubbens tryckarbeten.
Från utlandet har klubben haft nöjet emottaga inbjudning till deltagande 1:a i den af Tidning för Idrott föranstaltade fotografiska täflan, hvartill inlemningstiden utgår den 15 i denna månad och 2:a i den af Welt Photographic Verein i Genf under augusti månad föranstaltade fotografiska sessionen i samband med en internationell fotografisk utställning. Tyvärr kom inbjudningen bestyrelsen så sent tillhanda, att något deltagande i sjelfva utställningen icke var möjligt.
Herr Nyblins tidigare omnämnda föredrag om ”Negativprocesserna”, hvilka sedermera ingingo i tidskriften ”Teknikern”, har bestyrelsen i separat aftryck låtit utdela till föreningsmedlemmarna för att sålunda sprida kännedomen om dessa lärorika föredrag.
Att fotografikonsten mer och mer vinner terräng i vårt land bevisas bl.a. deraf att, enligt en tidningsuppgift, en fotografisk förening är under bildande i Wasa, eller måhända redan bildats, ehuru den icke tills dato hunnit gifva något lifstecken ifrån sig. Följande sifferuppgifter tydliggöra än ytterligare hvilken fart fotografica tagit hos oss under de senaste åren. Af fotografiska apparater och tillbehör importerades under år
1883 26 kg
1884 165 kg
1885 537 kg
1886 238 kg
1887 559 kg
1888 851 kg
1889 1437 kg
1890 7383 kg
1891 6934 kg
1892 7440 kg
motsvarende i värde under år 1891 – 43.720 mk samt år 1892 – 56.198 mk.
Den anmärkningsvärda skilnaden emellan 1889 och 1890 års import är hufvudsakligen att sökas i det förhållande att importen af fotografiska torrplåtar, hvilka före 1890 tullbehandlats såsom kemiskt preparat men sedermera hänförts till fotografiska tillbehör, icke tidigare observerats under sistnämnda rubrik. Fördelade på de olika productionsländerna, ställe sig importen af nämnda apparater och tillbehör exempelvis under år 1891 sålunda, att från Ryssland importerats för ett värde af 731 mk, öfver Ryssl. (utländska) för 2.753 mk fr. Sverige o. Norge s.
5.496 mk, fr Danmark s. 720 mk, fr. Tyskland s. 16.573 mk, fr. England s. 13.207 mk, fr. Holland o. Belgien s. 4.200 mk, fr. Frankrike s. 40 mk sålunda utvisande att Tyskland och England lemnar oss största kontingenten af fotografiska artiklar.
Ofvanstående facta torde vara tillfylles för att med ledning af dessa jakande besvara den i början af berättelsen framkastade frågan om klubben gått framåt under sistlidne år. Likväl är det en oafvislig nödvändighet för samtliga medlemmar att, såvidt möjligt, mera aktivt än hittils understöda bestyrelsen i dess bemödanden för föreningens bästa, ty endast sålunda kan det gemensamma arbetet blifva fruktbringande för klubben i allmänhet och dess medlemmar i synnerhet. Under året har en fotografisk pristäflan blivit utlyst af föreningen och vill bestyrelsen härmed uppmana medlemmarna till talrikt deltagande. Anmälningstiden utgår som bekant den 15 nästkommande november.
Hvad kassaställningen hvidkommer får bestyrelsen meddela att behållningen för senaste år utgör 384:38 pi eller ungefär sjuttio mark mer än under föregående år, oaktadt föreningen fått vidkännas ganska betydande kostnader för pristäflingen, biblioteket och dess fotografiska utställningen. I utestående medlemsafgifter torde ytterligare kunna indrifvas ungefär 120 mk.
Innan bestyrelsen går att framlägga program för nästkommande år och dermed nedlägger sitt mandat för nu tilländalupna valperiod, kan densamma icke underlåta att till Herr D. Nyblin framföra klubbens tack för den välvilja och det tillmötesgående han nu såsom äfven tillförene visat föreningen, ty med sin erfarenhet på det fotografiska området har han städse bisprungit den nu afgående bestyrelsen när behofvet så påkallat.
Bestyrelsen.


År 1893 den 7 november kl. 8 eft.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben till möte å Catanis café, närvarande herrar Nyblin, Fagerroos, Ljungqvist, Lojander och undertecknad.

§ 1 Med anledning af ordförandens bortavaro utsågs hr Daniel Nyblin att leda förhandlingarna.

§ 2 Mötet delgafs att bestyrelsen inom sig utsett herr C.E. Holmberg till ordförande, herr Harry Hintze till sekreterare och herr Ernst Tilgmann till kassör.

§ 3 Skredt till val af prisjury för klubbens förestående fotografiska pristäflan, hvarvid genom val med slutna sedlar utsågos herrar Fl. Granholm, D. Nyblin, Harry Hintze, H. Catani och E. Tilgmann till ordinarie ledamöter och herrar M. Wagner och A. Rosenbröijer till suppleanter.

§ 4 Till ny medlem föreslogs och antogs artisten F. Maexmontan.

§ 5 Vid mötet voro utstälda fotografier från Åland af herrar H. Hintze och G. Sittkoff äfvensom några japanesiska amatörbilder, utstälda af hr Lojander.

§ 6 Prot. från föreg. möte upplästes och godkändes.

In fidem protocolli
Harry Hintze


År 1893 den 5 december kl. 8 eft.m. sammanträdde Fotografi Amatörklubben till möte å Catanis café. Närvarande herrar Holmberg, Lindfors, Ljungqvist, Nyblin, Wagner, Wuorio, Fagerroos, E. Tilgmann, H. Catani samt undertecknad.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Prisjuryns protokoll af den 1 dennes delgafs mötet. Enligt detsamma framgick att endast fyra kollektioner bilder blifvit inlemnade till täflingen hvarjemte tre af dessa icke uppfyllde de i täflingsstadgarna upptagna bestämmelserna. På denna grund beslöt äfven juryn enhälligt att icke utdela något pris samt anhöll om klubbens godkännande af detta beslut. Sedan mötet uttalat sitt beklagande öfver det ringa intresse medlemmarna visa dessa täflingar godkändes prisnämndens tillvägagående.

§ 3 Sedan lämpligheten af anordnandet af en täfling under nästkommande höst diskuterats af de närvarande enades mötet om att utse en komite, bestående af herrar Nyblin, Ljungqvist och Fagerroos, hvilken finge i uppdrag att till ett följande möte inkomma med förslag i saken.

§ 4 Med anledning af instundande helg beslöts att nästa sammanträde skulle äga rum den 16 Jan 1894.

§ 5 Såsom gåfva till biblioteket anmäldes och mottogs med tacksamhet ”Vogels Praktisches Taschenbuch der Photograpie”.

§ 6 En till föreningen anländ inbjudning till deltagande i en internationel fotografisk utställning i Milano nästkommande år föranledde icke till någon åtgärd från klubbens sida.

§ 7 Frågan om anordnande af en offentlig fotografisk utställning bordlades till något sammanträde under våren.

In fidem protocolli
Harry Hintze


År 1893 den 1 dec kl. 8 e.m. sammanträdde hos fotografen D. Nyblin den af Fotografiamatörklubben utsedda prisjuryn för att granska de till föreningens pristäflan inlemnade fotografier.
Närvarande: herrar D. Nyblin, H. Hintze, H. Catani, E. Tilgmann och M. Wagner.
Till ordförande vid mötet utsågos med acclamation herr D. Nyblin samt till protokollist herr Ernst Tilgmann.

§ 1 Till klubbens täflan hafva inom den föreskrifna tiden den 15 nov. inlemnats två kollektioner bilder, af hvilka likväl den ena innehöll 14 fotografier. Efter täflingstidens utgång tillkom ytterligare 2 kollektioner. Af samtliga dessa voro tre att hänföras till 1sta och en till 2dra kategorin. Tvänne af deltagarna voro utom klubben stående, hvarför dessa i sådant afseende bilagdt 5 mark enhvar.

§ 2 Då tvenne af de täflande sålunda icke uppfyllt de i klubbens täflingsstadgar upptagna bestämmelser, anse sig undertecknade prisdomare icke kunna utdela något af de af föreningen för denna täflan utfästade priser af hvilken orsak äfven samtliga täflandes namnasedlar lemnas obrutna. Derjemte beslöts att återställa täflingsafgifterna till resp. deltagare.

§ 3 Prisdomarenämnden anhåller slutligen på ofvanstående grunder att förenigen ville godkänna detta nämndens tillvägagående.

§ 4 Beslöts anse protokollet justeradt.

Helsingfors den 1 december 1893.
Daniel Nyblin Harry Hintze
M. Wagner Hugo F. Catani
Ernst Tilgmann


År 1894 den 16 Januari kl 8. e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till ordinarie månadsmöte å Catanis café. Närvarande herrar Holmberg, E. Tilgmann, Lojander, Lindevald, C.O. Saxelin, Schoultz, Nyblin, Fagerroos, Catani, Palmén, Wagner, Johansson, Staudinger, Forslund, Jäderholm och undertecknad.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Herr Nyblin meddelade att den af Fotografiamatörklubben anordnade fotografiska undervisningskursen för skolelever numera vare afslutad. Densamma vidtog den 30 sistlidne december samt räknade 11 deltagare, hvilka i allmänhet gjort anmärkningsvärda framsteg under kursens fortgång. Sålunda hade exempelvis en deltagare, hr Järnefelt sjelf förfärdigat sig en handkamera.

§ 3 Sedan ordföranden tackat hr Nyblin för den osparda möda och synnerliga intresse han i egenskap af kursens ledare ådalagt, utdelades till de flitigaste och mest läroaktiga af eleverna trenne premier, bestående af tvänne fotografiska
planschverk, Berliner Tiergartenalbum, samt ett album för uppklistring af fotografier. De tvänne förstnämnda tillföllo skoleleverna R. Vogt och F.V. Järnefelt samt det sistnämnda W. Gestrin. Samtliga elever varo inbjudna att närvara
vid mötet.

§ 4 Herr D. Nyblin föredrog om kollodiets användning för beredande af s.k. aristo- eller kollodiumpapper samt redogjorde för de brukligaste tonbaden, dervid äfven berörande framkallningen af svagt kopierade bilder å detta papper.

§ 5 Professor Palmén framhöll betydelsen af den fotografiska samling Sällskapet för Finlands Geografi för närvarande håller på att hopbringa samt betonade önskvärdheten af att herrar amatörer ville tillställa sällskapet fotografier för detta ändamål. Äfven dr Lojander anhöll att klubbens medlemmar ville ihågkomma Geografiska föreningen med fotogram.

§ 6 Vid den härefter försiggångna fotografiska börsen byttes några tiotal bilder, hvarjemte flere af dessa af tvänne klubbens medlemmar tillstäldes Sälsk. för Finlands Geografi. – 20 bilder från Camerans pristäflan förärades till klubbens
samlingar.

§ 7 Till ny medlem anmäldes och antogs handlanden M. Gestrin.

§ 8 Nästa möte bestämdes, med anledning af fastlagstisdagens infallande på den sedvanliga mötesdagen, till onsdagen den 7 nästkommande februari.

In fidem
Harry Hintze


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens direktionsmöte den 14 Januari 1894.
Närvarande samtliga ledamöter samt Fotografen D. Nyblin, som ledt den fotografiska undervisningskursen för skolelever, hvilken klubben anordnat under julferien.

§ 1 I kursen hafva deltagit följande elever mellan 13 – 17 år.
S. Nikolajeff 6
M. Schaumann 6
R. Nyblin 8
R. Huber 6
W. Tesleff 8
W. Järnefelt 9,5
W. Gestrin 9
A. v. Julin 8+
R. Vogt 10
A. Nybom 9
E. Palander 9-

§ 2 Beslöts utdela tre premier: tvänne ”Thiergarten album” och ett amatöralbum åt R.Vogt, W. Järnefelt och W. Gestrin. För ändamålet anslogs ett belopp af 55 mark.

§ 3 Beslöts utdela premierna vid klubbens ordinarie sammanträde den 16 Januari.

In fidem
Harry Hintze


År 1894 den 7 februari kl. 8 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben till möte å Catanis café. Närvarande: herrar Holmberg, Lojander, Nyblin, Schoultz, Rosenbröijer, Andersin, Jäderholm, Ljungqvist, Englund, E. Tilgmann, Catani, Kruskopf, Gestrin, Inberg, Staudinger, Enholm, Saxelin och undertecknad.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Hr Catani föreslog att föreningen skulle inköpa ett stereoskop. Frågan bordlades efter en kortare diskussion till nästa möte.

§ 3 En af Ingeniör A. v. Weissenberg tagen och klubben tillsänd stereoskopbild föreställande stubbsprängning medels stubbrytarkanon förevisades.

§ 4 Ingeniör C.E. Holmberg föredrog härefter om fotogrammetri eller fotografins användning för framställandet af situationsplan och kartor, hvilket förfarande under senaste tider vunnit vidsträckt utbredning. Talaren angaf de matematiska grunder, på hvilka detta förfaringssätt är baseradt samt redogjorde för de fotogrammetriska
theodoliter, hvilka vid affattning af landssträckor kommit till användning.
Föredraget, hvilket belystes af en mängd afbildningar af de använda instrumenten och de genom dessa metoder framstälda kartor, belönades med välförtjänta applåder.

§ 5 Dr Lojander refererade prof. Hellmanns nyligen utkomna arbete ”Schneekrystalle”, samt framhöll, efter att hafva redogjort för forskningens gång sedan 1855 på detta område, fotografins stora förtjenst vid klargörandet af snökristallernas morfologi, specielt genom dr Neuhauss och kand. G. Nordenskjölds mikrofotografiska
arbeten.

In fidem
Harry Hintze

Justerat den 6 mars 1894
C.E. Holmberg


Protokollet fördt vid Fotografiamatörklubbens sammanträde den 6 Mars 1894 kl. 8 em. å Catanis café. Närvarande: herrar Nyblin, Tilgmann, C.O. Saxelin, Wuorio, Kruskoff, Andersin, Ingberg, Jäderholm, Ljungqvist, Rosenbröijer, A. Saxelin, Fagerroos, Lojander, Wagner, Holmberg, Sjöblom & undertecknad.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Hr Nyblin föredrog om stereoskopapparater och bilder samt förevisade apparater af olika slag.

§ 3 Beslöts anslå en summa af 30 mark för uppköp af tvänne stereoskop.

§ 4 Föredrogs en inbjudning till deltagande i en af Ryska tekniska sällskapet i St.Petersburg anordnad utställning. Mötet ansåg inbjudningen icke böra föranleda till någon åtgärd från klubbens sida, men uppmanade enskilda medlemmar att utställa.

§ 5 Undertecknad förevisade fotografier å kornplatinapapper samt å ljuskänsliga brefkort samt beskref tillvägagåendet vid desammas framställande.

In fidem
Harry Hintze


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens sammanträde den 3 april 1894 kl 8 eft.m å Catanis café. Närvarande: herrar Nyblin, Holmberg, Wagner, Ljungqvist, Saxelin, Boman, Rosenbröijer, Englund, Widenius, Lojander, Fagerroos & undertecknad.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Frågan om en pristäfling och utställning företogs till behandling, dervid ett betänkande, afgifvet af en för ändamålet nedsatt komité, upplästes. Beslöts anordna en täflan för skolelever under 17 år samt för äldre amatörer under instundande höst. Bestämmandet angående de närmare detaljerna samt anordnandet af en i sammanhang med täflingen stående utställning öfverlemnades åt en komité bestående af herrar profes. Palmén, C.F. Enholm, Harry Hintze, A. Boman,Widenius, H. Rosenbröijer, Englund och C.O. Saxelin.

§ 3 Herr Nyblin föredrog om anbringande af skrift å fotografiska negativ, hvarvid han redogjorde för en af honom utarbetad metod för framställande af svart skrift å den positiva bilden. Föredragaren förevisade härvid ett antal fotografier föreställande vinterbilder från Imatra, samtliga försedda med svart skrift, hvilken samling 13 st hr
Nyblin hade vänligheten öfverlemna föreningen.

§ 4 Herr C.E. Holmberg föredrog om duplexfotografiers framställande hvarjemte han förevisade några prof å dylika.

§ 5 Såsom prof å silhuettfotografier förelåg en af hr Nyblin i hans atelier tagen bild.

§ 6 Herr C.O. Saxelin förevisade af honom sjelf tillverkade framkallningsskålar af papp äfvensom fotografier å Export-celloidin papper af H. Hennings i Dresden tillverkning, tonade i borax guldbad.

§ 7 Hr Nyblin framstälde följande diskussionsfråga till nästa möte: Möjliggör anbringandet af momentslutare tätt framför plåten inträngande af större ljusmängd än om momentslutare vore anbringad framför eller intill objektivet.

§ 8 Beslöts att nästa möte skulle äga rum fredagen den 4 Maj.

In fidem
Harry Hintze


Förslag till anordnande af fotografisk täfling mellan amatörer samt exposition af fotografier 1894.

Undertecknade af Fotografiamatörklubben i Helsingfors utreda att framkomma med förslag angående den under detta år ifrågasatta täfling och utställning af fotografier sammanträdde till öfverläggning den 28de Mars och utmynnade diskussionen i följande uttalanden och förslag:
Emedan de täflingar klubben tidigare anställdt tyvärr visat att intresset för dessa blifvit allt mindre och mindre, så att den senaste täflan helt och hållet måste inställas i brist på tillräckligt deltagande, torde orsaken till detta beklagliga
förhållande få sökas uti de principer efter hvilka dessa täflingar anordnats. Såsom bekannt har vid de första af dessa täflingar ett minimiantal bilder och vid de 2a senaste ett bestämt antal (12) bilder varit fixerade. Det vill emellertid egnas som om dessa bestämmelser skulle afhållit mången från deltagande, och oaktat det för bedömandet af en amatörs skicklighet är nödvändigt att juryn har ett större antal bilder till jämförande, vilja vi dock föreslå att denna princip försöksvis skulle vid årets täflan frångås. Då klubben i år bekostat en undervisningskurs för skolelever,
finna vi det vara på sin plats att anordna en skild täflan för skolelever under 17 år, men att vid denna täflan bestämningen om ett fixt antal bilder borde bibehållas. För att gifva täflingarna större anseende borde i sammanband med dem en större utställning af fotografier anordnas, och hafva vi ansett att en sådan skulle kunna åstadkommas om klubben till denna exposition inbjöde sådanna korporationer till deltagande hvilka för vetenskapligt ändamål samlat större kollektioner fotografier.
Frågan om inbjudandet af yrkesfotografer till deltagande har vi ansett att för denna gång bör förfalla. Såsom lokal för expositionen torde lämpligast sökas någon större för sådant ändamål afsedd lokal. Kostnaderna skulle betäckas genom en mindre inträdesafgift. Första utställningsdagen skulle enligt vår tanke endast inbjudna gäster hafva tillträde, och kunde denna ”fernisagedag” möjligtvis ställas i samband med en festlighet.
Med anledning af ofvanstående vilja vi föreslå:
I. Att Fotografiamatörklubben i Helsingfors medio Oktober 1894 anställer en täflan mellan i Finland bosatta fotografiamatörer och att denna täflan anordnas i 2ne
kategorier:
I Kategorin för skolelever under 17 år, antalet bilder 10, utan begränsning af formatet.
II Kategorin för amatörer öfver 17 år, antal bilder obegränsadt, bilderna kunna vara utförda i hvilket format som helst.

I första kategorien utdelas 3ne pris till värden af 75, 50 och 25 mark jämte klubbens diplom.
I andra kategorien utdelas 5 pris bestående af hedersjetoner (kostnad högst 50 mk).
I andra kategorien utdelas priserna ej för den bästa kollektion bilder utan för den i tekniskt och artistiskt afseende bästa fotografi i de olika kollektionerna, dock kan samma kollektion ej erhålla mera än ett pris. Samma person vare dock oförhindrad att deltaga med flera kollektioner ifall hvar och en af dessa innehåller minst 10 bilder. Man kan dock äfven deltaga i täflan med endast en bild.
De i täflingen deltagande bilderna kunna vara af hvilket slag som helst: porträtter, interiörer, landskap, genrebilder, tid- och ögonblicksbilder, förstoringar, tekniska- och vetenskapliga bilder etc.

II. Att klubben i sammanhang med täflingen anordnar en utställning i största möjliga skala, i hvilken i främsta rummet de täflande bilderna deltaga. Dessutom inbjuds landets samtliga fotografiamatörer samt ”Föreningen för Finlands geografi”, ”Geografiska föreningen”, ”Turistföreningen” och möjligen andra föreningar.
Utställningen anordnas om möjligt i Ateneums stora sal.
Att på 1sta utställningsdagen en fästlighet med föredrag, förevisning af lanterna magika bilder etc anordnas.
För realiserandet af detta program, i fall det af klubben antagas, och för dets ytterligare utarbetande i detalj föreslås att en komité med vidsträckta fullmakter tillsättas. För att ej riskera klubbens tillgångar bör klubben söka att få en
garantifound tecknad.

Helsingfors den 28e Mars 1894.
Daniel Nyblin H. Fagerroos Jakob Ljungqvist


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens sammanträde å Catanis café den 4 Maj 1894 kl 8 e.m. Närvarande: herrar Catani, Nyblin, Jäderholm, Inberg, Johansson, Rosenbröijer, Widenius, Ljungqvist, Holmberg, J. Catani och
undertecknad.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Beslöts anordna en utfärd till Degerö andra dag i pingst, måndagen den 14 Maj, emedan klubbmedlemmar blifvit inbjudna att gästa hr Enholms hem derstädes. Inbjudningen framfördes af ordföranden och undertecknad på uppdrag af hr Enholm. Utsågs till festbestyrelse herrar Widenius & Johansson.

§ 3 Hr Nyblins diskussionsfråga om belysningstiden vid användningen af olika momentslutare bordlades.

§ 4 Vid mötet voro fotografier från Alexandersstodens aftäckning utstälda af herrar Nyblin, Hintze och Rosenbröijer.

§ 5 Nästa möte bestämdes äga rum den 27 maj.

In fidem
Harry Hintze


Fotografiamatörklubbens möte d. 27 Maj 1894.
Närvarande herrar Nyblin, Tilgmann, Ljungqvist, Rosenbröijer, Johanson, Widenius och Hintze.

§ 1 Till ordförande utsågs herr H. Hintze och till protokollist herr Ernst Tilgmann.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 En inbjudan till deltagande i fotografisk utställning i Amsterdam föredrogos, men föranledde icke till någon åtgärd från klubbens sida.

§ 4 Herr D. Nyblin framhöll i anledning af den beramade utfärden att ehuru Herr Enholm inbjudit klubben att gästa honom å hans villa, infann han sig icke till utsatt tid å mötesplatsen och kunde en utfärd således icke ega rum.
De få deltagare, hvilka infunnit sig företogo en färd till Högholmen.

§ 5 Herr D. Nyblin höll ett intressant föredrag om olika framkallningar.

§ 6 Fotografier från klubbens utfärd till Högholmen framlades af herrar Widenius och Johansson & Saxelin.

§ 7 Cirkulär öfver klubbens stora höstutställning och pristäflan har utsändts till samtliga klubbmedlemmar och andra för saken intresserade personer.

§ 8 Beslöts att nästa möte skulle äga rum den 18 September detta år.

In fidem
Ernst Tilgmann


År 1894 den 18 september sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till ordinarie månadsmöte å Catanis café. Närvarande: herrar Holmberg, Catani, E.Tilgmann, Jäderholm, Fagerroos, Nyblin, Widenius, Wagner, Ljungqvist, Schoultz, Johansson, Lojander, Rosenbröijer och undertecknad.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Till prisdomare vid klubbens täfling den 15 nästkommande oktober utsågos herrar D. Nyblin, Harry Hintze, E.Tilgmann, Fl. Granholm och M. Wagner samt till dessas suppleanter herrar C. Lindström och A. Rosenbröijer.

§ 3 Såsom ny medlem anmäldes och antogs medicinie kand. Valter Parviainen.

§ 4 Årsmötet bestämdes att äga rum tisdagen den 23 oktober.

§ 5 Till komplettering af utställningskomitén invaldes till ledamöter herrar Nyblin, Ljungqvist och Schoultz.

§ 6 En af medlemmarna förfrågade sig hos mötet om sättet att inkopiera moln å fotografier. Frågan besvarades af herr Nyblin, som dervid beskref tillvägagåendet vid framställandet af molnnegativ samt kopieringen af desamma.

§ 7 Dr Lojander förevisade några reproduktioner af mikrofotogram föreställande snökristaller.

§ 8 Ordföranden föreslog att en komité skulle tillsättas, hvilken vid hvarje möte ägde referera det hufvudsakliga innehållet af de af klubben regvirerade utländska fotografiska tidskrifterna. Följande herrar medlemmar åtogo sig referatet: hr D.Nyblin af ”Das Atelier des Photographen” och ”Photographische Chronik”, hr Holmberg af ”American Amateur Photographer”, hr Rosenbröijer af Photographische Mitteilungen, hr Wagner af Photographische Correspondenz, hr Harry Hintze af Phot. Rundschau och hr Ljungqvist af Fotografisk tidskrift.

In fidem protocolli
Harry Hintze


År 1894 den 23 Oktober sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till årsmöte å Catanis café. Närvarande: herrar Holmberg, Tilgmann E, Lojander, Wuorio, Johansson, Widenius, Ljungqvist, Wagner, Schoultz, Jäderholm, Inberg, Nyblin, Ahlstedt, Schmidt, Rosenbröijer, Ehrstedt, Fagerroos, C.O. Saxelin, A.Saxelin & undertecknad.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Till nya medlemmar anmäldes och antogos herrar Fr. Ahlstedt och Sven R:son Schmidt.

§ 3 Till revisor för klubbens räkenskaper för det tilländalupna året utsågos herrar Widenius & Johansson.

§ 4 Undertecknad, sekreterare uppläste årsberättelsen samt bestyrelsens program för klubbens verksamhet under nästkommande år.

§ 5 Ledamotsafgiften för år 1894/95 bestämdes till tio mark.

§ 6 För biblioteket anslog mötet arn summa af tvåhundra mark.

§ 7 Klubbens sammanträden bestämdes att såsom hittils ega rum, så vidt möjligt första tisdagen i hvarje månad, med undantag af sommarmånaderna.

§ 8 Mötet beslöt att under nästkommande år anordna en fotografisk pristäflan, de närmare detaljerna och prisreglerna skulle bestämmas vid ett följande möte.

§ 9 De närvarande enades om nödvändigheten af fotografiska ”börsar” och utställningar vid hvarje möte hvarför den kommande bestyrelsen egde att såvidt möjligt anordna dylika.

§ 10
Frågan om anordnande af en offentlig utställning under år 1895 lemnades på förslag af bestyrelsen beroende tillsvidare.

§ 11
Fotografiska excursioner skulle enligt bestyrelsens bepröfvande anställas under nästa år.

§ 12
Frågan om föranstaltande af fotografiska undervisningskurser under nästkommande vår bordlades.

§ 13
Sedan bestyrelsen afträdt och revisorerna herrar Widenius och Johansson efter verkstäld revision befunnit kassörens räkenskaper för föregående år i behörigt skick enades mötet om beviljande af decharge åt den afgående bestyrelsen.

§ 14
Till justerare af årsmötets protokoll utsågos herrar Ehrstedt och Lojander.

§ 15
Prisjuryns protokoll upplästes hvarefter i enlighet med juryns beslut priserna utdelades sålunda att i första kategorin tilldelades

Fröken Fanny Wigelius 2dra priset
Hr Hj. Holm 3dje priset

i andra kategorin:
Herr C.O. Saxelin 1sta priset
” Otto Johansson 2dra priset
” Ivar Schoultz 3dje priset
” R. Lorentz 4de priset
” C.O. Saxelin 5te priset

Efter det bestyrelsemedlemmarna, herrar Holmberg, Hintze, Jäderholm och Tilgmann afsagt sig ett möjligt återval skreds till val af medlemmar i bestyrelsen för år 1894/95.
Valet utfall sålunda:
Herr Harry Hintze 13 röster
” E. Tilgmann 12 röster
” I. Schoultz 11 röster
” H. Catani 10 röster
” H. Jäderholm 8 röster
herrar Widenius, Lundström & Rosenbröijer enhvar 7 röster.
Då emellertid herrar Hintze, Tilgmann och Jäderholm fortfarande vidhöllo sin afsägelse beslöt mötet att följande herrar skulle inträda i bestyrelsen, nämligen:
Ivar Schoultz
H. Catani
A. Widenius
C. Lundström &
A. Rosenbröijer.

§ 17
Herr Nyblin höll härefter ett intressant föredrag om fotografi i naturliga färger.

§ 18
Vid mötet voro utstälda samtliga i klubbens senaste täfling deltagande bilder.

In fidem protocolli
Harry Hintze

Justerat: I. Ehrstdt Hugo Lojander


Årsberättelse
afgifven till Fotografiamatörklubbens i Helsingfors årsmöte den 23 Oktober 1894.

Icke med samma känslor som för ett år sedan kan klubben i dag blicka tillbaka på det tilländagångna 6te året af sin verksamhet, såsom på ett, det der står öfver sina föregångare i dådkraft och lifslust, ty detta år har i nästan alla afseenden visat en tendens att gå tillbaka.
I direkt proportion till det intresse, med hvilket klubbens föreningslänk: det fotografiska konstens utöfning, omfattas, måste man väl anse att antalet deltagare i månadsmötena står. I medeltal hafva 12 personer besökt hvarje af de möten, som i allt 9 stycken, under 1893-94 afhållits. Under nästföregående år var medeltalet 18; således 50% mera. Det ligger kanske närmast till hands, att se orsaken till detta ögonskenliga tillbakagående i den ekonomiska kris – för att begagna ett väl utslitet uttryck – vårt land genomgått, men troligen råkar man närmare målet om man i
allhärskarinnan modet söker upphofvet till ett begynnande omslag: Det var helt enkelt, åtminstone för flertalet, modernt att fotografera. Detta skall dock icke vara sagdt för att komma oss att se framtiden an med missmod; sammanträden kunna vara qvalitativt och qvantitativt väl besökta och mängden gör det icke alltid. Bland de egentliga lifstecken, hvilke en förening sådan som vår kan afgifva, äro tviflesutan föredrag att räkna bland de främsta. Sådana hafva under året hållits af tvenne föredragare (närmast föreg. år 6) herrar Holmberg och Nyblin. Den förres föredrag: Om fotogrammetri eller fotografins användning för framställandet af situationsplaner och kartor. – Om duplexfotografier, den sednares: Om kollodiets användning för beredning af s.k. aristo- eller kollodiumpapper – Om sammansättningen af de brukligaste tonfixerbaden – Om stereoskopapparater och -bilder – Om anbringandet af skrift å negativ – Om olika framkallningar. Summa 7 föredrag mot 13 under nästföregående år.
I den tacksägelse till ofvannämnda herrar, som bestyrelsen härmed i klubbens namn tillåter sig uttala, vågar densamma äfven inflika en förhoppning om ett liknande tillmötesgående för framtiden och på samma gång rikta en enträgen uppmaning till de herrar medlemmar, ”som hafva ordet i sin makt” att något mera än hittils kultivera nyssantydda verksamhetsfält.

Vid klubbens möten hafva fotografier varit utstälda af herrar Nyblin, Hintze, Sittkoff, Lojander, Rosenbröijer, Widenius, Saxelin och Johansson.

Programenligt anordandes äfven detta år en undervisningskurs i fotografi med vår intresserade medlem fotografen Daniel Nyblin som lärare. Denna kurs, som afsedd för skolungdom – 5 marks afgift per person – afhöllo under julferierna 1893-94 räknade 11 deltagare, hvilka samtliga af sin lärare vitsordades såsom intresserade och läraktiga. Premier till ett antal af tre tilldelades eleverna Vogt, Järnefelt och Gestrin, hvilka jemte sina kamrater på klubbens inbjudan bivistade månadsmötet i Januari.

En beslutad utfärd annandag pingst till Degerö med middag, hvartill en medlem inbjudit klubben, gick om intet af orsak att inbjudaren icke infann sig på mötesplatsen. I stället företogo några af de narrade medlemmarna en tripp till
Högholmen.

Bibliotheket har under året besökts af ett trettiotal medlemmar och hafva ca 50 boklån utgifvits. Som gåfva har bibliotheket fått emottaga: Vogels practisches Taschenbuch der Photographie, ett tjugotal fotografier från Camerans pristäflan 1894 äfvensom ett tiotal bilder af hr Nyblin.
Af tidskrifter hafva hållits:
Das Atelier des Photographen
Photographische Chronik
Photographische Mitteilungen
Photographische Correspondenz
Photographisch Rundschau
Photographisch Wochenblatt
Fotografisk tidskrift
Paris Photographe
American Amateur Photographer
Sun and Shade
Bilioteket har under året tillökts med åtta band fotografisk litteratur.

Samma beklagande som bestyrelsen för ett år sedan på tal om de fotografiska börsena under nästföregående, måste uttalas, lämpar sig nu att upprepa: intresset stadigt nedåt. En – säger en – fotografisk börs, hvarvid högst ett par tiotal fotografier circulerade, afhölls efter Januarimötets slut.

Klubbens pristäflan, hvartill inlemningstiden utgick den 15 Nov. 1893 visade – äfven den – ett mer än sorgligt resultat. Af de 4 kollektioner – 3 till första 1 till andra kategorin – som inlemnats, anlände en för sent och en innehöll 14 bider. Juryn, som bestod af Herrar Daniel Nyblin, Harry Hintze, Ernst Tilgmann, H. Catani och M. Wagner, beslöt at ej utdela något pris.

Den 15 Oktober detta år utgick inlemningstiden för en andra täflan till hvilken 19 kollektioner bilder insändts. Af dessa täflade 2 i första och 17 i andra kategorin.
Juryn bestod af D. Nyblin, E. Tilgmann, M. Wagner, A. Rosenbröijer och C.Lundström. Enligt prisdomarenas bestämmande utdelades icke första priset i I kat.
Andra priset tilldelades Fröken F. Wegelius samt tredje hr H Holm. I andra kategorin erhöll hr C.O. Saxelin första, hr O. Johansson 2dra, hr I. Schoultz 3dje, hr R. Lorentz 4de och hr C.O. Saxelin femte priset.
I de fotografiska utställningar, som under året har ägt rum och till hvilka klubben emottagit inbjudning nemligen i Milano, St. Petersburg och Amsterdam har densamma icke varit i tillfälle taga del i ej heller har någon af dess medlemmar vetreligen derstädes inom amatörafdelningen utstält några fotografiska alster.

Bland anmärkningsvärda tilldragelser på fotografins område må nämnas att i Wiborg en Fotografiamatörförening nyligen uppstått. Då dertill kommer en dylik under föregående år i Wasa stiftad förening samt vår egen klubb, räknar för närvarande vårt land sålunda tre fotografiska föreningar.

Enligt kassörens redovisning öfver klubbens tillgångar utgör behållningen vid utgången af detta redogörelseår Fmk 231:91. Dervid bör dock bemärkas att bland utgiftsposterna äfven förekommer en på 200 mark, eller kostnaden för en fotografiapparat, hvilken utgjorde pris vid klubbens täflan under året 1892. Dertill torde åtskilliga medlemsafgifter för det tilländalupna året ännu kunna indrifvas.
Bestyrelsen vill slutligen framföra sin tack till alla de medlemmar som på ett eller annat sätt bisprungit densamma och vill bland dessa särskildt framhålla fotografen Daniel Nyblin hvars outtröttliga nit och intresse för föreningens framgång borde utgöra en lysande förebild för andra klubbmedlemmar.
Äfven till klubbens kassör står föreningen i tacksamhetsskuld, ty genom hans tillgörande tryckarbeten afgiftsfritt blifvit utförda å firman F. Tilgmanns tryckeri.
Bestyrelsen har härvid fullgjort sitt värf, huru, tillkommer icke denna att afgöra. Då nu val af nya ledamöter i föreningens direktion förestår, hoppas den nu afgående bestyrelsen att de alltigenom friska krafter, som under instundande verksamhetsår komma att leda föreningen, städse måtte hafva till ögnamärke klubbens bästa,
klubbens framgång.
Bestyrelsen.


Protokoll
fördt vid Fotografiamatörklubbens prisnämnds sammanträde den 17e Oktober 1894. Närvarande vore: Hr E.Lundström, A. Rosenbröijer, M. Wagner, Ernst Tilgmann och undertecknad, som förde protokollet. Till ordf. valdes Dr. E.Lundström.

§ 1 Till täflan i 1sta kategorien, omfattande amatörere under 17 år, hade inlämnats endast 2ne kollektioner bilder:
”Våga, vinna; -tappa kan man altid”. 10 st 12×16 ctm
2a ”S.m.a.” 10 st. 9×12 ctm.
Till 2dra kategorien hade insändts 17 kollektioner, af hvilka emellertid 2ne saknade namnsedlar och därför måste lämnas utom täflingen. De 15 öfriga vore:
1 ”För saken skuld”. 6 st. 9×12 ctm
2 ”A-3” 13 st. 8 st 12×16, 4 st 13×18 och 1 st 9×12 ctm
3 ”Li-Hung-Tschang” 6 st. 13×18 ctm
4 ”13” 13 st. 9×12 ctm
5 ”Avea” 7 st. 4 st 9×12 och 3 st 12×16 ctm
6 ”Karmen” 5 st. 9×12 ctm
7 ”Hexan” 12 st 13×18 ctm
8 ”Platina Tonbad” 15 st. 13×18 ctm
9 ”Inkognitus” 3 st. 13×18 ctm
10 ”Odo” 8 st. 4 st 9×12 och 4 st 13×18 ctm
11 ”Iduna” 11 st. 9×12 ctm
12 ”Aino” 10 st. 13×18 ctm
13 ”Sulku” 6 st. 13×18 ctm
14 ”Z” 1 st. 13×18 ctm
15 ”Anastigmat” 10 st 13×18 ctm

De 2ne utan namnsedel inlämnade kollektionerna vore
1 ”19e seklet” 20 st. 9×12 ctm
2 ”L.W” 10 st 12×16 ctm

Summa till täflan inkomna bilder: 176.

§ 2 ”Iduna” hade inlämnat 10 st bilder såsom en kollektion, samt 1 st att täfla ensam. Prisnämnden ansåg emellertid att detta stred mot täflingsreglerna, hvarför alla 11 bilderna räknades såsom en kollektion.

§ 3 I första kategorin kunde 1sta priset ej utdelas. 2dra priset tilldelades ”Våga vinna; – tappa kan man altid” = Fröken Fanny Wigelius i Åbo. 3e priset gafs åt ”S.m.a.” = Hjalmar Holm, H.fors. I andra kategorin tilldelades 1sta priset ”Hexan” = Herr C.O. Saxelin i T.hus för ”Andskytte”, 2dra priset ”Odo” = Herr Otto Johansson för ett landskap, 3de priset ”Aina” = Herr Ivar Schoultz för ”På mete”, 4e priset ”Z” = Herr Rudolf Lorentz för ett strömparti, 5te priset ”Platina tonbad” = Herr C.O.Saxelin för ”Andskytte”.

In fidem
Daniel Nyblin


Cirkulär
Fotografiamatörklubben i Helsingfors anställer under instundande Oktober månad en pristäflan i tvänne kategorier för i Finland bosatta amatörfotografer enligt följande regler:

1sta kategorin
Täflan öppen för amatörfotografer under 17 år; antal bilder 10, oberoende af storleken.
Tvenne pris, bestående af jetoner och klubbens diplom, utdelas, hvarjemte prisnämnden, ifall af behaf ytterligare utdelar högst tre diplom. De med jetoner belönade bilderna tillfalla Fotografiamatörklubben, hvilken dessutom tillkommer rätt att offentligen utställa samtliga i täflingen deltagande bilder, med bevarande af utställarens anonymitet i händelse kollektionen icke blifvit prisbelönad.

2dra kategorin
Täflan öppen för amatörfotografer öfver 17 år; bildernas antal och format obegränsadt.
Fem priser, bestående af jetoner och klubbens diplom, utdelas hvarjemte prisnämnden ifall af behaf ytterligare utdelar högst tre diplom. I denna kategori prisbelönas icke kollektionen i dess helhet utan den i artistiskt och tekniskt afseende bästa fotografin i de olika kollektionerna. Samma person kan med flere kollektioner deltaga i täflingen, i händelse hvar och en af dessa innehåller minst tio bilder. Eljes är den täflande berättigad, att inlemna endast en bild. Den prisbelönade bilden tillfaller Fotografiamatörklubben, hvilken äger rätt att under de i föregående kategori upptagna bestämmelser utställa de i täflingen deltagande bilderna.

Allmänna bestämmelser
De täflande bilderna, hvilka till alla delar böra vara utförda af den täflande sjelf, inlemnas uppfodrade på kartong samt försedda med samma pseydonym eller motto, som anbringas å motsvarande förseglade namnsedel. Derjemte bör i omslaget antecknas i hvilken kategori bilderna täfla. De i täflingen deltagande fotografierna, hvilka inlemnas till herr Daniel Nyblins kontor inom den 15 Oktober 1894, kunna vara af hvilket slag som helst, såsom porträtter, interiörer, landskap, genre – tid- och ögonblicksbilder, förstoringar, tekniska och vetenskapliga bilder.

Den för Fotografiamatörklubbens täfling tillsatta komitén anhåller härmed att samtliga för fotografikonsten intresserade personer ville verka för ett talrikt deltagande i täflingen samt beder att få fästa amatörfotografers uppmärksamhet dervid att deltagande i täflingen är afgiftsfritt äfvensom att den täflande icke behöfver vara medlem af någon fotografisk förening.
Efter täflingen har Fotografiamatörklubben för afsigt att anordna en större offentlig fotografisk utställning, dervid främst de i täflingen deltagande bilderna skola exponeras. Dessutom hoppas komitén att flertalet af klubbens medlemmar äfvensom utom föreningen stående amatörfotografer ville till utställningen insända fotografiska alster, för att utställningen sålunda kunde få den utsträckning att den gåfve en någorlunda fullständig bild af fotografikonstens ståndpunkt hos oss.

På täfling- och utställningskomiténs vägnar:
Harry Hintze


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens månadsmöte å Catanis café den 6 Novem. 1894. Närvarande varo Herrar Schultz, Rosenbröijer, Nyblin, Holmberg, Saxelin, Jäderholm, Ahlstedt, Inberg, Hintze, Ljungqvist, Schmidt och undertecknad som protokollist.

§ 1 Enär bestyrelsen ej ännu konstituerat sig leddes förhandlingarna af Hr Schultz.

§ 2 Protokollet från årsmötet upplästes.

§ 3 Sekreteraren i utställningskomitén Hr Hintze uppläste ett cirkulär från komiten till Finlands fotografiamatörer om klubbens utställning hvilken skulle öppnas den 9 December 1894.

§ 4 För mest framstående kollektionerna å utställningen skulle utdelas klubbens hedersdiplom.

§ 5 Till nya medlemmar i klubben anmältes Herrar J.K. Lindstedt, W. Ahlfors och Magister W. Schmausser fr. Tavastehus och General Galindo.

§ 6 Hr Nyblin refererade tidskriften Atelier des Photographen. Hr Holmberg refererade American Amateur Photographer no 10. Herr Rosenbröijer refererade Photographische Mitteilungen. Hr Hintze refererade Rundschau. Hr Ljungqvist refererade Fotografisk Tidskrift och anledde samtlige referat till en liflig diskussion.

§ 7 Beslöts att nästa möte skulle äga rum den 8 Dec.

In fidem
A. Widenius


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens månadsmöte å hotel Kämp 80 den 8 Dec. 1894. Närvarande voro Herrar Holmberg, Wagner, Schmidt, Ljungqvist, Lojander, Ehrstedt, Johansson, Saxelin, Hintze, Schoultz, Rosenbröijer, Ahlfors, Jäderholm, Nyblin, Ahlstedt, Maexmontan, Staudinger, Gustafson, Stadius, Schmausser samt undertecknad.

§ I
Till ordförande vid mötet utsågs Ingeniör Holmberg.

§ II
Protokollet från sednaste möte upplästes och justerades.

§ III
I anledning att Ingeniör Catani afsagt sig medlemskap i bestyrelsen utsågs i stället för honom genom val Häradshöfding Boman som erhöll 8 röster, närmast i röstetalet vore Herr Holmberg med 4 röster Herr Hintze 3 Herr Lojander 2, och Herr Jäderholm med 1 röst.

§ IV
Utställningskomiten meddelade genom Herr Hintze att då endast 11 utställare af 13 anmälda insändt inalles ca. 130 bilder och dessa till en stor del af sådan beskaffenhet att de icke ansågs kunna ådagalägga fotografikonstens nuvarande ståndpunkt lemnade komiten derför till klubbens beslutande huruvida offentlig utställning skulle arrangeras. Samtliga till utställningen inlemnade bilder voro exponerade vid mötet.

§ V
Med anledning af föregående beslöt klubben med omröstning att icke hålla någon offentlig utställning men för uppmuntrandet af intresset hos utställarena skulle dock utdelas för de bästa insända collektioner klubbens hedersdiplomer hvilka skulle utdelas af en prisnämnd bestående af 5 personer. Till dessa utsågs Herrar Ahlstedt,
Maexmontan, Hintze, Rosenbröijer och Schmidt.

§ VI
För klubben meddelades den intressanta nyheten att Artisten Herr Maexmontan utarbetat klubben gratis en ny treflig diplom hvilken Herr Tilgmann lika välvilligt åtagit sig att trycka gratis.

§ VII
Klubben beslöt i anledning att klubben nu ägde en diplom utdela till alla medlemmar denna diplom och skulle sådan äfven utdelas härefter alla de nya medlemmar som intages i klubben.

§ VIII
Herrar Nyblin, Ljungqvist och Wagner, refererade tidskrifterna Photogr. Chronik, Fotogr. Tidskrift och Photogr. Correspondens och meddelade Hr Nyblin att den mycket berömda fotografen Luckard i Wien aflidit och i anledning deraf förklarade Hr Nyblin om den aflidnes atelier & sätt att fotografera.

§ XI
Till ny medlem anmältes Referendariesekreterar A. Stadius.

§ X
Klubben beslöt att enär Welt Photogr. Verein till hvilken klubben äfven hör, icke låtit höra af sig på långa tider att icke vidare höra till denna förening i fall den ej snart skulle insända sin tidskrift. Widare föreslogs att klubben ej skulle vidare prenumerera Paris Photographie och Photogr. Wochenblatt samt Photografische Rundschau utan i stället för dem skulle prenumeras på Syddeutsche fotografenzeitung och Fotografie News.

§ XI
Herr Saxelin fr. Tavastehus förevisade en af honom konstruerad mycket enkel magnesium lampa hvilken äfven afprofvades.

§ XII
Nästa möte skulle äga rum den 8 Januari 1895.

In fidem
A. Widenius


Protokoll
fördt vid prisnämndens sammanträde i och för bedömmande af de till Fotografiamatörklubbens utställning den 9 December 1894 inlämnade fotografierna.

§ 1 Tillstädeskommo Hrr Ahlstedt, Hintze, Rosenbröijer och Scmidt af hvilka Hr Ahlstedt fungerade som ordförande och Rosenbröijer som protokollist.

§ 2 Af de tillsammans 28 kollektioner fotografier, som insändts af amatörer till den af Fotografiamatörklubben i Hfors afsedda utställningen den 9 December 1894 hafva nedannämnda 7 kollektioner af prisnämnden ansetts böra erhålla belöning i form af klubbens hedersdiplom och det i följande ordning:
1a af C.O. Saxelin, för konstnärligt valda och tekniskt väl utförda bilder.
2a af Dr F. Westerlund, för konstnärligt valda och skäligen väl utförda bilder.
3e af A. Stadius, för några väl valda och utförda bilder.
4e af K. Modéen, för några väl valda motiv dervid dock det tekniska utförandet lemnar något öfrigt att önska.
5e af H. Hackman, för några valda landskapsmotiv, väl utförda figurstycken lida af stel gruppering, men äro tekniskt väl utförda.
6e af C. Lundstöm, för några väl utförda interiörer.
7e Uno Finnilä, Wasa.
Herr Lojander tilldelas hedersdiplom, utan jemförelse med föregående, för en kollektion väl utförda, vetenskapliga microfotografier.

§ 3 Ett referat af prisnämndens utslag skulle inlemnas till de fyra större dagliga tidningarna i Hfors (som äfven verkstäldes genom Rosenbröijer på följande dag.)

In fidem protokolli
Alfred Rosenbröijer


År 1894 den 18 December kl 8 e.m. sammanträdde på kallelse å Catanis kafé (kinesiska rummet) bestyrelsen för Fotografiamatörklubben i Helsingfors.
Tillstädes kommo bestyrelsens samtliga medlemmar: nämligen Doktorn Lundström, Ingeniörerna A. Rosenbröijer och I. Schantz, Vicehäradshöfding A.Boman och Kontorist A. Widenius.

§ 1 Sedan mötet öppnats af Herr Widenius med uppmaning till bestyrelsen att inom sig välja funktionärer för klubben, utsågos till ordförande för densamma Ingeniör Rosenbröijer, till sekreterare Wicehäradshöfding Boman och till skattmästare Kontorist Widenius.

§ 2 Bestyrelsen beslöt härå att för klubbens räkning för nästa år skulle prenumereras på följande tidskrifter: nämligen.
Syddeutsche Photografenzeitung, Photografische mitteilungen, Photografische korrespondenz, Fotografisk tidskrift, Das Atelier des fotografen, Fotografie News, och Sun & Shade.

§ 3 På framställning af Ordföranden beslöt bestyrelsen vidare att till Arkitekten F.Maexmontan skulle, såsom en tacksamhetsåtgärd för det han kostnadsfritt uppgjort ritning till klubbens prisdiplom, öfverlämnas klubbens medlemskort för fyra år framåt.

§ 4 Sedan såsom program för nästa ordinarie klubbmöte föreslagits föredrag af Fotografen Wagner och Herr Schmitt samt referat af tidskrifter afslöts mötet.

Arnold Boman


År 1895 den 8 Januari sammanträdde å Catanis kafé Fotografiamatörklubben. Närvarande voro Herrar Rosenbröijer, Hintze, Wagner, Tilgman, Widenius, Granholm, Jäderholm, Schmidt, Schoultz, Saxelin, Ahlstedt, Wasastjerna, Maexmontan, Lojander, Ahlfors och undertecknad Boman.

§ 1 Protokollet för den 8 December 1894 upplästes och justerades.

§ 2 Ordföranden anmälte att tidskriften Fotografische Rundschaus icke hade blifvit af bestyrelsen föreslagen till prenumeration emedan kassans tillgångar icke hade ansetts tillåta sådant.

§ 3 Ordföranden uppläste protokollet som förts vid prisnämndens sammanträde i och för bedömandet af de till fotografiklubbens utställning den 9 December 1894 inlämnade fotografier, hvartill klubben hade ingenting att erinera.

§ 4 Refererades af Ordföranden December häftena Nris ett och två af ”fotografische mitteilungen”.

§ 5 Föreslogs att bestyrelsen skulle vid sitt nästa sammanträde upptaga till behandling frågan om ordnandet af en fotografisk börs, samt sedermera om resultatet häraf vid nästa ordinarie sammanträde tillkännagifva.

§ 6 Herr Schmidt föredrog om diapositivplåtar och deras framkallande i olika färgnyanser.

§ 7 Ordföranden framstälde ett sätt att vid böcker då det är dålig naturlig belysning, kopiera plåtar å bromsilfverpapper vid ljussken från stearinljus eller petroleumlampa.

§ 8 Till ny medlem i Klubben anmäldes Herr O. Roos.

§ 9 Herr Wagner utlofvade ett föredrag till nästa ordinarie möte.

In fidem
Arnold Boman


År 1895 den 1 Februari sammanträdde å Catanis kafé bestyrelsen för Fotografiamatörklubben. Närvarande voro Herrar Rosenbröijer, Lundström, Schultz, Widenius och Boman.

§ 1 Ordföranden föredrog ett till honom ankommet bref af följande lydelse

”Till Fotografiamatörklubben i Helsingfors. I enlighet med vår framlidne broder Hugo af Schulténs i lifvet uttalade önskan öfverlämna vi härmed af hans qvarlåtenskap en summa stor femhundra finska mark till Fotografiamatörklubben i Helsingfors.
Helsingfors den 15 Januari 1895
Otto af Schultén M.W. af Schultén Aug af Schultén Arvid af Schultén”

och beslöt bestyrelsen med anledning häraf att med tacksamhet för Fotografiamatörklubbens räkning emottaga den frikostiga gåfvan och att till klubbens afgörande skulle hänskjutas frågan, hvartill medlen skulle användas.

§ 2 Ordföranden föreslog i sammanhang med föregående, såsom enligt hans tanke lämplig användning af medlen, att summan skulle förräntas såsom en stående grundfond och att räntan skulle användas att såsom ett pris i form af en jetton hvart annat år utgifvas åt den amatörfotograf, som till klubben inlämnat den bästa fotografi; hvilket förslag bestyrelsen godkände, och skulle detsamma föreläggas klubben vid dess nästa möte.

§ 3 Beslöts att annons om ordinarie klubbmötena skulle införas uti Nya Pressen och Hufvudstadsbladet endast samma dag mötena hölles.

§ 4 Beslöts att annonseras skulle om fotografisk börs vid nästa möte.

§ 5 I sammanhang med föregående föreslog Ordföranden att vid nästa möte skulle väckas förslag att klubbens medlemmar framledes skulle så mycket som möjligt medhämta af sina arbeten såväl positiver som negativer för att gemensamt vid mötena beses och granskas utan vidare anspråk på deras större eller mindre godhet.

§ 6 Wid klubbmötet skulle tagas reda på, huru det kom sig att till klubben ankommit dubbla exemplar af ”Fotografische korrespondenz” och ”Das atelier des fotografer”.

In fidem
Arnold Boman


År 1895 den 7 Februari sammanträdde Fotografiamatörklubben å Catanis kafé.
Närvarande voro Herrar Rosenbröijer, Schoultz, Hintze, Tilgman, Widenius, Fagerroos, Saxelin, Schmidt, Ahlstedt, Nyblin, Stadius, Engström, Johansson, och undertecknad Boman.

§ 1 Protokollet för den 8 Januari upplästes och justerades.

§ 2 Ordföranden uppläste en till Fotografiamatörklubbens i Helsingfors bestyrelse ankommen skrifvelse af följande lydelse:
”Till Fotografiamatörklubben i Helsingfors. I enlighet med vår framlidne broder Hugo af Schulténs i lifvet uttalade önskan öfverlämna vi härmed af hans qvarlåtenskap en summa stor femhundra finska mark till Fotografiamatörklubben i Helsingfors.
Helsingfors den 15 Januari 1895.
Otto af Schultén M.W. af Schultén Aug af Schultén Arvid af Schultén”
Och beslöt klubben med anledning häraf att med tacksamhet emottaga den frikostiga gåfva från dess bortgångne stiftare och varme främjare samt dess förste ordförande, hvarjämte åt bestyrelsen uppdrogs att skriftligen uttala klubbens erkänsla till gifvarena.

§ 3 Sedan ordföranden yrkat på bordläggning, men härutinnan icke blifvit understödd upptogs till behandling frågan, huru klubben skulle använda de nu erhållna medlen och beslöts enhälligt att kapitalet skulle förräntas såsom en stående fond och endast räntan därå användas såsom uppmuntran till fotografikonstens höjande inom klubben.

§ 4 Wid framstäld fråga, undra hvilken form förberörda uppmuntran skulle ske, framstäldes inom klubben tvänne förslag gående ut på det ena att klubben skulle till den årligen upplupna räntan tillskjuta så mycket medel att man kunde erhålla tvänne pris benämnda ”Hugo af Schulténs pris”, hvilka i form af jettoner skulle tilldelas den eller de medlemmar, hvilka under det tilländalupna året vid klubbens möten näst gjort sig förtjänta af uppmuntran dels genom utställning af fotografier dels genom hållande af föredrag och referat af tidskrifter samt förevisning och
demonstrering af fotografiska apparater och tillbehör, det andra förslaget åter att af de upplupna räntorna endast ett pris under för öfrigt enahanda form och benämning som de förenämnda skulle tilldelas såsom ett hederspris den klubbmedlem, som i ofvannämndt afseende gjort sig mäst förtjänt däraf.
Vid skedd omröstning om nämnda förslag uttalade sig flertalet klubbmedlemmar för det senare förslaget, och blef således klubbens beslut, att af de å kapitalet årligen upplupna räntorna skulle bildas ett pris, benämnd ”Hugo af Schulténs pris”, hvilket i form af en jetton skulle vid klubbens årsmöten såsom ett hederspris tilldelas den af klubbens medlemmar, som under det förgågna året ifrigast värkat för klubbens sträfvanden och intressen genom utställning af fotografier, föredrag, referat af tidskrifter m. m.

§ 5 Beslöts vidare att åt klubbens bestyrelse skulle öfverlämnas att afgöra, åt hvem ifrågavarande pris för hvarje gång skulle tilldelas och ansåg klubben dit möjligt att redan detta år utdela det ”Hugo af Schulténska priset”.

§ 6 Herr Hintze anmälde såsom nya medlemmar Herrar Herman Alfred Engström och Oskar Sohlström och af Herr Nyblin anmäldes Herr Alarik Uggla.

§ 7 Till referenter utsågos, för Syddeutschen fotografenzeitung Herr J. Schoultz och för Fotografie News Herr Schmidt.

§ 8 Föreslogs af Herr Nyblin att tidskriften ”Fotografische Rundschau” skulle regvireras till klubben, hvarvid Herr Hintze godhetsfullt erbjöd sig att lämna ett exemplar af sagda tidskrift till klubben och antog klubben med tacksamhet den
erbjudna gåfvan.

§ 9 Herr Nyblin refererade Januari och Februari i häftena af das Atelier des fotografien m.fl.

§ 10
Herrar Schoultz och Stadius förevisade några fotografier.

ex officio
Arnold Boman


År 1895 den 5 Mars sammanträdde å Catanis kafé Fotografiamatörklubben.
Närvarande voro Herrar Rosenbröijer, Hintze, Wilenius, Engström, Roos, Schmidt, Nyblin, Ahlfors, Maexmontan, Johansson, Ljungqvist, Saxelin, Ahlstedt, Lojander, Wahlbäck och undertecknad Boman.

§ 1 Protokollet för den 7 Februari upplästes och justerades.

§ 2 Såsom nya medlemmar anmäldes af Herr Schmidt Herr Nils Wasastjerna och af Herr Nyblin, Literatören Wahlbäck.

§ 3 Ordföranden meddelade att han till friherrarne af Schultén öfverstyrt en skriftlig, af klubbens bestyrelse undertecknad tacksägelse, för den genom dem klubben tillstälda gåfvan samt tillika meddelat, huru klubben beslutit att använda densamma.

§ 4 Refererades följande tidskrifter nämligen: Februarihäftet No1 af ”Photografisk mitteilungen” af Herr Rosenbröijer, Januari, Februari och Mars häftena af Photografische Rundschau af Herr Hintze, ”Das Atelier des Photografen” jämte ”Photografishe Cronik” häftena 6, 7 och 9, af Herr Nyblin, som därjämte i ordinarie referentens frånvaro refererade Januari och Februari häftena af ”Photografische korrespondenz” ; Januari häftet af Photografie News, af Herr Schmidt, samt Fotografisk tidskrift af Herr Ljungqvist.

§ 5 Herr Hintze förevisade ett slags kopierpapper kalladt idealpapper jämte ett slags platina salt för toning af sagda papper; och Her Schmidt förevisade ett par nya franska objektiv.

§ 6 På förslag af Herr Hintze beslöt klubben att lika som senaste år fortsättningsvis hålla tidskriften ”Photografische vochenblatt” hvarjämte klubben med tacksamte emottog af Herr Hintze skänkta ”American Amatör Photografer” för år 1895.

§ 6 Beslöt klubben att en medlemsförteckning skulle tryckas.

§ 7 På framställning af Herr Widenius beslöt klubben att en fotografisk utflykt skulle företagas den 31 Mars till någon lämplig plats utom staden, hvarjämte åt Herrar Nyblin, Schmidt och Engström uppdrogs att vidtaga all nödiga anordningarna för denna utflykt.

§ 8 Undertecknad uppmanade de klubbmedlemmar, hvilka till äfventyrs ännu hade utlånade af 1894 års tidskrifter, att återlämna desamma på det att tidskrifterna blefne kompletta i och för inbindning af desamma; i sammanhang hvarmed klubben på framställning af undertecknad, uppdrog åt bestyrelsen att vidtaga åtgärd om erhållande af ett endamålsenligare bokskåp än det klubben för närvarande disponerar öfver.

§ 9 Herr Hintze utstälde ett 70 tal fotografier tagna i särskilda trakter af landet.

In fidem
Arnold Boman


Till Friherrarne af Schultén
Högvälkomna Herrar
Sedan I, i enlighet med Edra bortgågna broder Hugo af Schulténs i lifvet yttrade önskan till Fotografiamatörklubben i Helsingfors öfverlemnat en summa, stor femhundra f. mark, får klubbens bestyrelse, enligt uppdrag, äran härmed frambära dess tacksägelse till gifvarene äfvensom underrätta, att klubben, i och för hugfästande af dess stiftares och förste ordförandes samt varme främjares minne, beslutat att af det fonderade kapitalets ränta ett pris, benämnas ”Hugo af Schulténs pris” skall bildas, hvilket, i form af en jeton, hvarje år tilldelas den af väl utförda fotografier, föredrag, referat o. dyl. ifrigast verkat för framgången af klubbens sträfvanden.
Helsingfors den 7 Februari 1895

Alfred Rosenbröijer
C. Lundström v. Schoultz
Widenius Boman
L.S.


År 1895 den 2 April sammanträdde å Catanis kafé Fotografiamatörklubben.
Närvarande voro Herrar Rosenbröijer, Hintze, Ahlstedt, Schultz, Roos, Enström, Ljungqvist, Schmidt, Wahlbäck, Nyblin, Grönvik, Johansson, Saxelin, Widenius, Stadius, Tilgman och undertecknad Boman.

§ 1 Protokollet för den 5 Mars upplästes och justerades.

§ 2 Refererades följande tidskrifter nämligen: Marshäftena af Photografische mitteilungen af Herr Rosenbröijer, Photografie News för den 8 Mars af Herr Schmidt, Das atelier des Photografen No 3 af Herr Nyblin och Photografische Cronic Nris 11 och 13 af Herr Nyblin.

§ 3 Herr Hintze förevisade en praktisk växelsäck äfvensom några å preparerade porslinsplåtar kopierade bilder.

§ 4 Den under § 8 af protokollet för den 23 Oktober 1894 till ett följande möte bordlagda frågan om anordnandet af en fotografisk pristäflan under innevarande år beslöt klubben uppskjuta till mötet den 7 Maj, likaså under § 10 af samma protokoll tills vidare beroende lämnade frågan om anordnandet af en offentlig utställning under detta år.

§ 5 I anledning af under § 12 af ofvannämnda protokoll för den 23 Oktober bordlagda ärendet om föranstaltande af fotografiska undervisningskurser under innevarande år beslöt klubben att en sådan undervisningskurs återigen skulle anordnas däri alla för saken intresserade personer ägde deltaga, hvarjämte till lärare vid densamma antogs Fotografen Ljungqvist emot ett arvode af 100 mark och bestämdes kursafgiften för deltagarena till 15 mark då klubben skulle bekosta de kemikalier som härunder skulle åtgå. Tiden för kursens vidtagande bestämdes till den 22 April och skulle densamma fortgå under par tre veckor efter behaf från klockan 7 till 9 på morgnarna.

§ 6 Såsom nya medlemmar anmälde Herr Hintze Apotekaren Grönvik och Häradshöfding August Jusélius.

§ 7 Nästa möte skulle äga rum den 7 Maj.

§ 8 Beslöts att ett pris skulle utdelas för den bästa af de under Fotografiamatörklubbens utfärd den 31 Mars tagna fotografier, hvilket pris öfverlämnades åt den för utfärden tillsatta komitén att bestämma.

In fidem
Arnold Boman


År 1895 den 7 Maj sammanträdde å Catanis kafé Fotografiamatörklubben.
Närvarande voro Herrar Rosenbröijer, Nyblin, Hintze, Engström, Roos, Grönvik, Saxelin, Schmidt, Johansson, Ljungqvist, Jäderholm, Wagner, Wahlbäck, Jusélius, Schoultz, Stadius, Widenius, Ahlfors, Ahlstedt och undertecknad Boman.

§ 1 Protokollet för den 2 April upplästes och justerades.

§ 2 Upptogs till behandling till detta möte uppskjutna frågan om bestämmandet af de närmare detaljerna och prisreglerna vid den af klubben å dess möte den 23 Oktober 1894 under § 8 af protokollet beslutna fotografiska pristäflan under innevarande år och beslöts härvid att uti denna täflan, som skulle äga rum den 15 Nästkommande
Oktober skulle få deltaga samtlige i Finland bosatte amatörfotografer afgiftsfritt, häre inberäknadt äfven kostnaderna för returnering af de till täflan insända fotografierna; Täflan skulle ske uti tvänne grupper eller kategorier nämligen, den ena omfattande direkta tagna bilder den andra förstoringar. Inom första kategorin skulle utdelas fem pris, bestående af jettoner och klubbens diplom, och borde hvarje täflande inlämna fem bilder. Inom andra kategorin skulle utdelas tre pris, bestående af diplom och finge antalet bilder hvarmed hvarje täflande deltog vara obegränsadt.
I sammanhang härmed anhöll fotografen Daniel Nyblin att få såsom ett extra pris för den bästa i täflingen deltagande förstoring, förära en Lancaster förstoringsapparat, hvilken gåfva med tacksamhet af klubben emottogs.
Widare bestämndes såsom villkor för rättigheten att deltaga i täflan, att klubben skulle äga rätt att i fall den sådant önskar reproducera de prisbelönta bilderna.
Utfärdande af cirkulär härom samt införande af annonser i tidningarna m.m. öfverlämnades åt klubbens bestyrelse.

§ 3 Upptogs till behandling från mötet den 23 Oktober 1894 under § 10 af protokollet tillsvidare beroende lämnade frågan om anordnande af en offentlig utställning, och beslöt klubben att en sådan skulle föranstaltas i sammanhang med årsmötet i Oktober månad och skulle samtliga amatörfotografer i landet vid den samma äga utställa obegränsadt antal fotografier. De närmare detaljerna vid anordnandet af utställningen öfverlämnades åt
bestyrelsen.

§ 4 Med anledning af att Fotografiska föreningen en i Stockholm tillsändt klubben dess senaste pubblikation ”Meddelanden 1894”, beslöts att härför framställa klubbens tack till nämnda förening.

§ 5 Herr S. R:son Schmidt meddelade att han på grund af ett från Paris ankommet cirkulär emottog bidrag i och för uppresande af en ärestod åt, fotografis fader Daguerre, uti hans födelseort Bry sur Marne.

§ 6 Herr Nyblin föredrog om ett sätt att fotografera flera personer uti en och samma bild, en såkallad kombinationsbild.

§ 7 Herr Schmidt refererade ur ”Photograpie News” en japansk Fotografiamatörklubbs möte i Tokio.

§ 8 Meddelades att uti den af klubben anordnade fotografiska undervisningskursen deltagit 26 elever och att kursen ännu kommer att pågå någon tid.

§ 9 Såsom nya medlemmar anmäldes af Herr Schmidt Herrar Gösta Branders, Erik Sundström och A. Nikiforoff.

§ 10
Herr Hintze fäste klubbens uppmärksamhet på det af Nyländska afdelningen utfärdade uppropet till amatörfotografer att medvärka till åstadkommandet af en större illustrerad publikation; behandlande landskapet Nyland i historiskt, geografiskt och etnografiskt hänseende och uppmanade klubbmedlemmarna att insända härför lämpliga fotografier.

§ 11
Herr Hintze refererade Aprilhäftet af Photografische Rundschau och förevisade bilder kopierade å så kalladt idealpapper.

§ 12
Herr Schmdt förevisade den nyaste pariser stereoskopapparat och en Photo… handapparat i form af en kikare för plåtar 9×12.

§ 13
Beslöts att nästa ordinarie månadsmöte skulle äga rum den 24 nästkommande September.

in fidem
Arnold Boman


År 1895 den 24 September sammanträdde å Catanis kafé Fotografiamatörklubben.
Närvarande voro Herrar Rosenbröijer, Nyblin, Hintze, Ljungqvist, Stadius, Widenius, Brander, Roos, Johansson, Enholm, Schmidt, Engström, Wahlbäck, Wagner, Tilgman, Gallén, Lundström och undertecknad Boman.
Såsom gäst hade klubben äran att vid mötet närvarande se fotografen Svante Lagergren från Hangö.

§ 1 Protokollet för den 7 Maj upplästes och godkändes.

§ 2 Skreds till val af prisnämnd för bedömande af de fotografier, hvilka komma att inlämnas till pristäflan innevarande år, hvarvid härtill utsågos Herrar Hintze, Nyblin, Schmidt, Ahlstedt och Ljungqvist samt till deras suppleanter Herrar Fr.Maexmontan och E. Tilgman och uppdrogs åt sagda prisnämnd anordnandet af klubbens i sammanhang med årsmötet föranstaltande fotografiska utställning.

§ 3 Beslöts att klubbens årsmöte skulle äga rum den 24 nästkommande Oktober.

§ 4 En såkallad kombifotografiapparat demonstrerades af Herr Gallén och ett franskt teleobjektiv för fotografering på långa afstånd förevisades af Herr Schmidt.

§ 5 Ordföranden refererade September häftena Nris 1 och 2 af Photografische Mitteilungen. Herr Hintze refererade Juni – September häftena af Photografische Rundschau och Herr Nyblin refererade delvis 6te häftet af ”das Atelier des Photografen”.

§ 6 Herr Hintze utställde ett femtiotal intressanta fotografier äfvensom några vackra fotografier kopierade på opalplåtar.

in fidem
Arnold Boman


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens årsmötet den 24 Oktober 1895 å Catanis kafé. Närvarande voro ett trettiotal medlemmar.

§ 1 Protokollet från mötet den 24 September upplästes och godkändes.

§ 2 Till ordförande för mötet utsågs Herr Granholm och undertecknad anmodades föra protokollet.

§ 3 Undertecknad sekreterare uppläste årsberättelsen samt bestyrelsens program för klubbens värksamhet under nästkommande år.

§ 4 Till revisorer för klubbens räkenskaper för det tilländalupna året utsågos Herrar Johansson och Branders.

§ 5 Prisjuryns protokoll upplästes hvarefter i enlighet med juryns beslut priserna utdelades sålunda att i gruppen A tilldelades
Herr Nils Wasastjerna 1a priset
Herr C.O. Saxelin 2a ”
Herr Nils Wasastjerna 3e ”
Herr C.F. Enholm 4e ”
Herr W. Gestrin 5e ”

i gruppen B tilldelades
Herr O. Johansson 1a priset

§ 6 Beslöts att utgifvandet af ”Hugo af Schulténs pris” skulle uppskjutas till nästa år.

§ 7 Sedan bestyrelsen afträdt och revisorerna Herrar Johansson och Branders efter värkstäld granskning funnit kassörens räkenskaper från det förflutna året i behörigt skick enades mötet om att bevilja decharge åt den afgående bestyrelsen.

§ 8 Bestyrelsens förslag, att klubben borde träffa aftal med någon atelierinnehafvare om tillåtelse för klubben att vid dess månadsmöten begagna sig af densamma emot skälig ersättning, beslöt klubben att icke skulle föranleda till någon vidare åtgärd för närvarande.

§ 9 Beslöts att äfven under nästa värksamhetsår fotografiska undervisningskurser skulle anordnas.

§ 10
Bestyrelsens förslag, att klubben skulle försöka träffa aftal med personer, som handla med fotografiska utensilier, att klubbmedlemmar erhölle en viss efter omständigheterna lämpad rabatt på sådana förnödenheter, föranledde ej heller till någon åtgärd.

§ 11
Uttalades önskningsmålet att klubbens medlemmar mera än härintills skulle förevisa vid mötena sina bilder och plåtar samt referera sina rön och iakttagelser.

§ 12
Uttalades likaså önskningsmålet att utfärder i fotografiskt syfte måtte föranstaltas oftare än härintills.

§ 13
Frågan om anställande af en täflan samt offentlig exposition under nästa år bordlades.

§ 14
Det ofta uttalade önskningsmålet om anställande af fotografiska börsar ansågs numera kunna lämnas åt sitt öde.

§ 15
Till biblioteket anslog mötet en summa af 150 mark utom kostnaderna för inbindning.

§ 16
Mötet beslöt att de af 1894 års tidskrifter, hvilka ännu äro oinbundna och som delvis äro inkompletta, dock finge inbindas.

§ 17
Till bestyrelse för nästa värksamhetsår herrar O. Johansson med 24, A.Rosenbröijer med 19, B. Jäderholm med 19, A. Jusélius med 19 och I. Schoultz med 16 röster.

§ 18
Ledamotsafgiften bestämdes till 10 mark.

§ 19
Till justerare af protokollet utsågos Herrar Maexmontan och Grönvik.

in fidem
Arnold Boman


Årsberättelse afgifven till Fotografiamatörklubben i Helsingfors den 24 Oktober 1895.

Fotografiamatörklubbens sjunde värksamhetsår är med denna dag tilländalupet och äger dess bestyrelse förty i enlighet med bestämmelsen i § 4 af klubbens stadgar framlägga program för inkommande värksamhets år.
Därförinnan vore det själffallet angenämnt för bestyrelsen att kunna konstatera och i minnet återhemta en mäng viktiga tilldragelser under det förflutna året. Dock finnes tyvärr icke så mycket att i detta hänseende anteckna som önskligt vore.
Främst må emellertid härutinnan omnämnas den storartadt frikostiga gåfva af 500 mark, hvarmed klubbens verdne stiftare och varme befrämjare Friherre Hugo af Schultén vid sitt dödliga frånfälle ihogkom klubben, och som var afsedd att befrämja klubbens sträfvanden och intressen, i sammanhang hvarmed må nämnas att klubben beslutit att af nämnda donation bildas en fond, hvaraf årliga räntan skall användas såsom ett hederspris benämndt ”Hugo af Schulténs pris” åt den af klubbens medlemmar som under året visat sig mäst verksam för klubbens intressen
genom hållande af goda föredrag, exponerande af bilder, refererande af tidskrifter m.m.
Till ordinarie möten under värksamhetsåret 1894-1895 har klubben sammanträdt inalles åtta gånger och hafva dessa möten varit besökta af i medeltal 17 personer.
Föredrag har hållits under året tvänne det ena af Herr S. R:son Schmidt om diapositivplåtar och deras framkallande i olika färgnyanser, det andra af Herr D.Nyblin om så kallad kombinationsfotografi.
Klubben har hållit sig med följande tidskrifter nämligen
”Syddeutsche Photografenzeitung”
”Photografische Mitteilungen”
”Photografische Korrespondenz”
”Photografische Wochenblatt”
”Fotografisk tidskrift”
”Das Atelier des Photografen”
”Photografie News”, samt
”Sun and Shade”
hvar förutom klubben fått såsom gåfva emottaga af Herr Harry Hintze ”American Amateur Photografer” och ”Photografische Rundschau” hvardera för 1895.
Biblioteket, som för öfrigt blifvit tillökt med ”Eders Jahrbuch” för 1895, har öfverhufvudtaget mera litet anlitats, dock hafva de flästa af ofvannämnda tidskrifter blifvit vid klubbens möten ganska utförligt refererade Å dessa möten, hvilka för öfrigt visat sig ganska lifaktiga och intressanta hafva då och då varit utstälda en massa vackra fotografier. Likasom under tvänne föregående år har äfven under detta år anordnats en fotografisk undervisningskurs under ledning af Fotografen Herr J. Ljungqvist, och var denna kurs besökt af 23 stycken elever.
Det har äfven å ett och annat möte höjts röster för anordnandet af fotografiska börser, men antingen nu detta är anförbart hos oss eller att intresse för saken fattats, nog af, någon sådan har icke kommit till stånd under detta år.
Af utfärder i fotografiskt syfte har klubben föranstaltat endast en och det under vårterminen innevarande år. Utflykten gälde då Djurgården och ehuru denna utflykt gestaltade sig ganska angenäm för dem som däri deltogo, hade det dock varit önskvärt att flera personer varit med om densamma.
Såsom glanspunkten uti klubbens värksamhet under året måste man dock beteckna den fotografiska täflan, som af klubben föranstaltats och af den bestyrelse, som fått sig detta arrangement ombetrott, framstår såsom följande.
(Sign. prisnämndens protokoll )

Likaså kan man med skäl anteckna såsom ett glädjande faktum och såsom en synnerlig lifaktighet bland fotografiamatörerna i landet den utställning, som från och med i morgon på klubbens föranstaltande öppnas för allmänheten härstädes, ty efter hvad det har förljudits har tillströmningen af utställningsbilder varit ganska stor.
I klubben har under året vunnit inträde 15 nya medlemmar och två hafva med döden afgått.
En förteckning upptagande klubbens samtliga medlemmar har på föranstaltan af bestyrelsen blifvit tryckt och distribuerad till respektive medlemmar, likaså en ny upplaga af klubbens stadgar.
Klubbens finanser äro enligt huvudkassaredovisningen utvisan ganska goda, ity att kassan nu har en behållning af Fmk 537:33 emot en behållning vid senaste års slut af Fmk 231:91. Till detta goda resultat har till största del bidragit inkomsten från den fotografiska undervisningskursen, hvilken nästan oafkortad kommit kassan tillgodo därigenom, att fotografen Daniel Nyblin haft vänligheten gratis ställa till klubbens disposition sitt laboratorium och sin atelier och dessutom debiterat endast en obetydlighet för den mängd kemikalier som vid kursen användts. Härför står klubben i stor tacksamhetsskuld till fotografen Nyblin och får bestyrelen å klubbens vägnar frambära till Herr Nyblin dess varma tack härför.
Äfven Herr Ljungqvist, som lett den fotografiska undervisningskurssen, är klubben tack skuldig för den osparade möda han ådagalagt därvid för en jämförelsevis ringa ersättning. Bestyrelsen frambär äfven till honom klubbens tack.
Wille man nu draga en slutsats af det ofvan anförda så torde man med skäl kunna säga att något stillestånd eller tillbakagående uti fotografikonsten bland landets amatörfotografer icke ägt rum, utan måste man snarare anse att densamma gått framåt. Detta är ju i och för sig ett mycket glädjande faktum och ägnadt att uppehålla tron på fotografins framtid äfven hos oss samt uppmana till ständigt nya ansträngningar och ett vaket intresse för densamma.

Under årets lopp har från klubben afgådt 4 medlemmar som icke inbetalt sin medlemsafgift. Dedt oaktat har klubben haft 10 betalande medlemmar mer än under föregående året. Enär 2 medlemmar som ej ännu inbetalt sin årsafgift men ej ändock afgått tillkommer och dessutom 2 under årets lopp anmälda medlemmar som ej ännu uppvarit på någodt möte och derigenom ej betaldt någon medlemsafgift, har klubben kunnat räkna 14 medlemmar mer än under föregående året.
Att äfven Fotografiklubben haft ett godt år framgår derutaf att kassan nu har en behållning af Fmk 519:38 som deremot behållningen vid sednaste årsslutet var ändast 231:91. Till detta goa resultat har till största del fotografiska kursen verkat och får bestyrelsen derför frambära sin tack till Herr Daniel Nyblin som gratis ställt sitt laboratorium och atelier till klubbens disposition för kursen och debiterat ändast ett obetydligt belopp för den mängd kemikalier som vid kursen användts.
Äfven är klubben tacksamhetsskyldig Herr Ljungqvist, såsom lärare i kursen haft mycket besvär och brådska enär elevantalet var så stort som klubben ej alls kunde påräkna. Dessutom har kassan under årets lopp haft nöjet emottaga aflidne Baron af Schulténs donation Fmk 500:- hvilket förvaras som extra förmögenhet på deposition i Nordiska Banken.


Protokoll
fördt vid Fotografiamatörklubbens Prisjurys sammanträde den 17 Okt. 1895 å Cafe Catani.
Närvarande voro Herrar Hintze, Nyblin, Ahlstedt, Ljungqvist & undertecknad.

Till täflan i grupp A hade af 11 täflande inlemnats inalles 55 bilder, af hvilka dock två kollektioner kasserades, den ena till följd af att den täflande i st. f. pseudonym utsatt namnet å cartongens baksida och den andra emedan upplysning vanns att bilderna ej voro af den täflande kopierade. Återstod således för bedömande 9 kollektioner med inalles 45 bilder.
Juryn beslöt att utdela prisen i följande ordning:
Ia pr. märket Sommar o. Winter, Hr Nils Wasastjerna
IIa pr. märket A.B.C., hr C.O. Saxelin
IIIe pr. märket Sol, hr Nils Wasastjerna
IVe pr. märket -m., hr C.F. Enholm
Ve pr. märket Amidol, hr Werner Gestrin

Till täflan i Grupp B hade af 3 täflande inlämnats inalles 25 förstoringar.
Ia pr. jemte förstoringsapparat, skänkt af Herr D. Nyblin, tilldelades Herr Otto Johansson för såväl i tekniskt utförande som i väl valda motiv, förtjensfulla 15 st förstoringar.
II & III prisen ansåg sig juryn ej kunna utdela.

In fidem
S. R:son Schmidt
secretaire
[ Ur Nils Wasastjernas dagbok:

Tisdagen d. 18 oktober [1895]

kl. 3 1/4 middagen.
Bernt Lagerstam har i dag varit här åkk sett på mina fåtågrafier. Av alla tyktes han anse Sylfiden på sten vara dän bästa åkk ville på förhand gratulera mig till första priset på fotografiklubbens tävlan, vilket jag ingalunda får. Jag kan vara glad åm jag alls får pris.
Båda bilderna av Tyra Malmström fann han utmärkta. Dåkk han ser däm huvudsakligen från artistisk synpunkt.
Män fåtågraferna jöra ikke så. ]


[ Ur Hufvudstadsbladet 25.10. 1895

Fotografiamatörklubbens utställning är från och med i dag tillgänglig för allmänheten. Expositionen är anordnad uti Studenthusets öfvre våning till vänster.
Här äro tvänne salar upplåtna för expositionen samt prydda med flaggor och växter.
Uti främre rummet äro en mängd skärmar fotografier utstälda af hrr Aug. Jusélius fr. Åbo, Skogberg fr. Dalsbruk, O.V. Tuisku, G. Engström, Onni Lönnroth, Ida v. Gericke, V. Forsberg, J.V. Såltin, H. Linden, Alfr. Stadius m.fl. fr. Helsingfors, C.O. Saxelin fr. Tavastehus, F. Hannen fr. Mustiala, d:r Westerlund fr. Forssa m.fl.
Särskildt fästes uppmärksamheten vid de färglagda fotografierna af Ivar Schoultz, H:fors, samt hr. Nils Wasastjernas vackra kollektion.
Uti inre rummet finnes en mängd intressanta fotografier utstälda af d:r C. Lundström (särskildt några interiörer), C.F. Enholm och Harry Hintze, den sist nämnde talrikast representerad å hela expositionen. Hr. Hintze exponerar äfven
bilder på kemiskt färgade plåtar. En synnerligen intressant kollektion bildade af professor A. Donner exponerade himlakroppsfotografierna. Här se vi sålunda Orion-nebulosan, hvaraf den förstorade diapositivbilden utförts å observatoriet härstädes, hvarefter ytterligare förstoring tagits af hr. D. Nyblin. Vidare ses här flere månlandskapsfotografier samt af Jupiter en 100 gångers total förstoring m.m.
Största uppmärksamheten ådrar sig emellertid de af hr. Otto Johansson här utstälda 15 förstoringarna med motiv från Helsingfors.
I allmänhet kan sägas, att expositionen bär en glädjande vittnesbörd om det intresse och den framgång, hvarmed fotografikonsten hos oss redan utöfvas äfven af utom yrket stående personer. De exponerade bilderna äro i genomsnitt ganska goda och många rätt framstående. I detta afseende må utom redan nämnda ytterligare
framhållas de af hrr Stadius exponerade bilderna. ]


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors sammanträde den 5 november 1895. Närvarande voro 14 personer, hvilket antal senare ökades med 6 á 8 personer.

§ 1 Ingeniör I Schoultz anmälde att den nyvalda styrelsen ännu icke sammanträdt för val af funktionärer, samt att förre ordföranden ingeniör Rosenbröijer afsagt sig ledamotskap i styrelsen, hvarföre herr Schoultz föreslog att en ordförande för detta möte skulle utses. Undertecknad utsågs att leda dagens förhandlingar och att tillika föra protokollet.

§ 2 Till ledamot i styrelsen i stället för ingeniör Rosenbröijer valdes herr Harry Hintze enhälligt.

§ 3 Sedan den sålunda kompletterade styrelsen sammanträdt för val af funktionärer, vid hvilket val herr Hintze utsågs till ordförande, herr Jusélius till sekreterare, samt herr Otto Johansson till kassör, intogs ordförande-platsen af herr Hintze. Med anledning af herr Jusélius´ frånvaro fortsatte undert. att föra protokollet.

§ 4 Herr S. R:son Schmidt framlade redovisning för den af klubben anordnade utställningens inkomster och utgifter. De här bifogade räkenskaperna godkändes, hvarefter ordföranden uttalade klubbens tack till utställningsbestyrelsen, speciellttill herrar Schmidt och Johansson, hvilka varit de mest värksamme vid utställningens anordnande, ävensom till fru Schmidt, som välvilligt offrat tid och möda vid utställningens öfvervakande. På förslag af herr Schoultz beslöt klubben att till fru Schmidt skulle öfverlämnas något litet minne såsom uttryck för klubbens erkänsla, och utsågos herrar Schultz och Nyblin att utföra klubbens beslut samt att till fru Schmidt framföra klubbens vänliga tack.

§ 5 Herr U. Gallén förevisade diverse fotografier, af hvilka en del voro tagna vid klubbens utfärd den 3. dennes. Likaså framlade herr Fr. Ahlstet några negativ, däribland ett taget under nämnda utfärd. Klubben beslöt att vid nästa möte utställa de under utfärden tagna fotografierna, och upplystes klubben om att flere af deltagarna i utfärden utfäst pris för de bästa bland dessa bilder.
Ordföranden tackade utfärdskomitén för de i allo lyckade anordningarna vid utfärden, och framförde särskildt klubbens tack till herr Jägerholm, som gratis upplåtit ångbåt för färden, samt till herr Enholm, som frikostigt undfägnat deltagarena med frukost och middag samt i allo uppträdt såsom en älskvärd värd.
Aftonpostens berättelse om utfärden är vidfästad protokollet.
”Fotografiamatörklubben företog i söndags kl. 9 f.m. en utfärd till skärgården i och för fotografering af höststämningsbilder. Ångbåt hade af ing. Jäderholm gratis stälts till klubbens förfogande. Färden stäldes först till Degerölandet, dit en af klubbmedlemmarna inbjudit deltagarna på frukost. Efter det denna intagits, spridde man sig öfver ön för fotografering. Vädret var det härligaste och särledes lämpligt för höststämningsstudier. Innerst i vikarna och på skogstjärnen låg isen spegelblank, nere i dälderna bredde dimman sitt silverflor, medan högre upp på
sluttningarna solen sken från molnfri himmel. Allmän hänförelse rådde öfver den härliga novemberdagen, och många voro de vyer som togos. Men himlen började fram på förmiddagen att mulna och för att äfven hinna taga några vyer från utskären, skyndade man sig ned till ångbåten, och en rundtur utåt företogs.
Försedd med rikligt byte vände man åter till Degerövillan, hvarest en animerad middag intogs. Tal höllos för arrangörerna, för fotografiamatörsporten etc. För att höja intresset för dylika sinnet uppfriskande utfärder förärades af några deltagare tre pris att utdelas för de tre bästa fotografier, som tagits under utfärden. Hemresan anträddes kl. 5, och kl. 6-tiden var man åter i hyfvudstaden med angenäma minnen från en sällsynt vacker novemberdag.” S.

§ 6 På förslag af ordföranden beslöt klubben att sammanträda första tisdagen i hvarje månad.

§ 7 Till referenter för klubbens tidskrifter utsågos:

för fotografisk tidskrift hr J. Ljungqvist
” Photogr. Mittheilungen ” Rosenbröijer
” Süddeutsche Phot. Zeitung ” S. R:son Schmidt
” Photogr. Rundschau ” H. Hintze
” Photogr. Correspondenze ” U. Gallén
” Photogr. Centralblatt ” G. Branders
” Atelier des Photographen ” D. Nyblin

§ 8 Herr C.O. Saxelin föreslog att något borde göras för utom staden bosatta medlemmar. Frågan bordlades till nästa möte.

In fidem
D. Nyblin


År 1895 den 3 december, klockan half åtta e.m. sammanträddeFotografiamatörklubben i Helsingfors uti herr D.Nyblins atelier; närvarande därvid ordföranden herr Hintze samt medlemmarna herrar Nyblin, Jäderholm, Johanson, Granholm, Engström, Gallén, Schmidt, Lojander, Grönvik, Maxmontan, Saxelin, Wasastjerna, Ahlstedt, Branders, Valbäck, Enholm och underskrifven sekreterare.
Dessutom voro tillstädes såsom intresserade herrar Westerlund, från Forssa, Caselius och Såltin, härifrån staden.

§ 1 Herr Nyblin föredrog om förstoringar å bromsilfverpapper. Det intressanta och klart framsagda föredraget, hvilket afslutades med praktiskt utförande af en förstoring medels en af föredragaren själf konstruerad förstoringsapparat, rönte ett lika välförtjänt som odeladt erkännande af åhörarena.

§ 2 Sedan klubbens medlemmar härå förflyttat sig till sin sedvanliga möteslokal, fortsattes sammanträdet, hvarvid ordföranden herr Hintze till först uttalade klubbens stora tacksamhet gentemot herr Nyblin ej mindre för det nyss hållna, lärorika föredraget, än för det uppoffrande intresse denne städse lagt i dagen för klubben och dess sträfvanden.

§ 3 Företogs till fortsatt handläggning det af herr Saxelin vid senaste sammanträde väckta, härtill bordlagda förslaget om vidtagande af lämpliga åtgärder i syfte att intressera utom denne stad bosatta amatörfotografer för klubbens angelägenheter och värksamhet. Sedan her Saxelin något närmare angifvit den riktning, hvari han ansett dessa åtgärder böra gå, meddelade ordföranden att klubbens styrelse i sådant afseende bland annat beslutit föreslå anordnande af en vandringsportfölj, hvilken, innahållande bilder tagna af klubbmedlemmar, skulle ställas på cirkulation mellanmedlemmarna icke blott härstädes utan äfven i landsorten för att tjäna såsom studiematerial.
Efter det klubben enhälligt ansett åvägabringandet af en sådan vandringsportfölj vara önskvärdt, uppläste ordföranden ett af styrelsen upprättadt förslag till regler för denna vandringsportfölj, sålydande:
Sm ”Vagabond”
Förslaget godkändes; och skulle det ankomma å styrelsen att bringa beslutet i värkställighet.

§ 4 Ordföranden meddelade vidare at styrelsen, i ändamål dels att af här boende medlemmar föranleda talrikare besök vid klubbens möten dels att intressera i landsorten bosatte amatörfotografer att inskrifva sig såsom medlemmar i klubben, beslutit hemställa att hädanefter vid hvarje möte en icke-kartonerad kopia af något framstående negativ skulle på klubbens bekostnad utdelas åt enhvar vid mötet närvarande medlem och dessutom tillsändas hvarje klubbmedlem i landsorten.
Förslaget mötte odelat bifall af de näravarande och uppdrogs åt styrelsen att, såvida klubbens tillgångar därtill förslogo, gå i författning om dess realiserande.

§ 5 Herr Saxelin hemstälde huruvida icke ombudsmän i landsorten borde för klubben utses, för att hvar på sin ort söka förskaffa nya medlemmar och i öfrigt värka till amatörfotografins fromma. Förslaget bordlades till annat sammanträde.

§ 6 Likaså bordlades till annat tillfälle ett af herr Valbäck väckt förslag om ändring af klubbens stadgar i syfte att äfven filialföreningar af klubben kunde i landsorten bildas.

§ 7 Till medlemmar i klubben intogos: medicinedoktorn F. Westerlund, vicehäradshöfvdingen A.E. Caselius och civilingeniören F.V. Såltin.

§ 8 Skreds till bedömande af de vid klubbens exkursion den 3 sistlidne november tagna bilder, och tillföllo därvid: första priset herr Hintze, andra priset herr Johansson, tredje priset herr Jäderholm samt fjärde priset herr Schmidt.

§ 9 Ordföranden hade utställt ett antal bilder, kopierade på olika slag af papper, såsom pyramidkornpapper samt platinapapper m.fl., och förevisade dessutom diapositivbilder i flere olika färger. Herr Schmidt förevisade en handkamera och ett stativ, bägge af nyaste konstruktion, inkomna från Paris.

In fidem
August Jusélius


Fotografiamatörklubbens i Helsingfors Vandringsportfölj stiftad den 3 december 1895.

§1 Fotografiamatörklubbens i Helsingfors vandringsportfölj är namnet på en samling fotografier, förfärdigade af Klubbens medlemmar samt afsedda att inom föreningen tjena som studiematerial.

§2 Hvarje i Klubben inskrifven amatörfotograf är berättigad att till vandringsportföljen inlemna en eller flera icke kartonerade fotografier, hvilka derigenom tillfalla föreningen med full äganderätt. Portföljens storlek är 33 x 48
cm.

§3 Då antalet bilder uppgår till 100 stycken kommer vandringsportföljen, hvilken årligen förnyas, att cirkulera bland medlemmarna såväl här som i landsorten, i den ordning desse anmält sig hos föreningens ordförande. Hvarje låntagare äger inom fem (5) dagar efter emottagandet frambefordra portföljen enligt anvisning af ordföranden, som omedelbart af den nya emottagaren underrättas då ombytet sker.
Till landsortsmedlem bekostar Klubben afsändningen, hvaremot honom tillkommer att franco, enligt anvisning vidare befordra eller retournera portföljen.

§4 Hvarje till samlingen inlemnade bild numreras af insändaren, som derjämte äger bifoga en förteckning, upptagande:
Amatörfotografens namn och bildens benämning samt såvidt möjligt uppgift om tiden för fotografering, exponeringstid, apparat, objektiv, plåt- och papperssort etc.

§5 För de tio (10) bästa bilderna i vandringsportföljen utdelar Klubben pris i form af diplom, det första derjemte åtföljdt af Klubbens silfvermedalj.
Bildernas bedömande sker på följande sätt:
Enhvar låntagare tillderar de, enligt hans åsigt, tio bästa bilderna ett vitsord, 1 – 10, dervid ett högre tal betecknar ett högre värde. Uppgift öfver detta bedömande samt öfver de bilder, som erhållit resp. vitsord, insändas omedelbart till Klubbens ordförande.
Efter det portföljen sålunda cirkulerat bland medlemmarna, hopsummeras af bestyrelsen samtliga, hvarje bild tilldömda tal, hvarefter prisen i enlighet härmed tilldelas de tio bilder, hvilka erhållit högsta talen. I händelse tvänne bilder erhållit samma vitsordstal, sker prisutdelningen härvid enligt bestyrelsens bepröfvande.

§6 Samtliga till vandringsportföljen inlemnade fotografier deltaga i täflan, ifall icke insändaren genom tillägg å förteckningen af orden ”täflar icke” utesluter bilderna från täflan.

Bestyrelsen


År 1896 den 14 januari, tisdag, klockan half åtta e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors uti herr Catanis café; närvarande därvid ordföranden herr Hintze samt herrar Jäderholm, Johansson, Stadius, Gallén,
Nyblin, Maxmontan, Saxelin, Branders, Ljungqvist, Valbäck, Roos, Sundström, Ahlstedt, Schmidt, Wasastjerna, Caselius, Schoultz, Boman, Enqvist, och Videnius och underskrifven sekreterare.
Dessutom närvoro löjtnanten G.A. Nummelin och ingeniören E.F. Winter.

§ 1 Justerades protokollet för mötet den 3 december sistlidna år.

§ 2 Ordföranden meddelade att klubbens bestyrelse beslutit för det löpande året prenumenera på följande tidskrifter, nämligen: Fotografisk tidskrift, Photographische Correspondenz, Atelier des Photographen, Phot. Mittheilungen,
Phot. Rundschau och The Photogrphic Times.

§ 3 Till nya medlemmar i klubben antogos löjtnanten Nummelin och ingeniören Winter, från Helsingfors, fabrikanten Alexander Wallenius, från Tavastehus, och ingeniören M. Troup, från Wiborg.

§ 4 Ordföranden meddelade att sedan sisthållna möte ett sålydande cirkulär blifvit af bestyrelsen uppsatt och till olika orter distribueradt: Sm ”Lockfågel”

§ 5 Företogs till vidare behandling det vid klubbens sammanträde den 3 december 1895 bordlagda förslaget om anställande af ombudsmän i landsorten.
På bestyrelsens tillstyrkan beslöt klubben utan meningsolikhet att ombudsmän för klubben skulle i landsorten anställas i syfte att värka för klubbens fromma; och uttalades önskvärdheten af att de i sådant syfte ville åtaga sig att ombesörja anskaffande af nya medlemmar och indrifva medlemsafgifter, att tillse om vandringsportföljens cirkulerande och värkställa utdelning af bilder samt att till bestyrelsen inberätta om fotografikonstens användning och spridning å orten.
I sammanhang härmed beslöts att till ombudsmän skulle antagas:
tullförvaltaren W. Enqvist i Kristinestad,
doktorn F.W. Westerlund i Forssa,
handlanden C.O. Saxelin i Tavastehus,
provisorn A. Engström i Tammerfors,
handlanden A. Widenius i Björneborg,
stationsinspektorn H. Ridderstad i Jakobstad, samt
ingeniören M. Troup i Wiborg.
Jämte det herrar Enqvist, Saxelin och Videnius, förklarade sig villiga att mottaga nämnda uppdrag, skulle skriftlig förfrågan i antydt syfte till de öfriga aflåtas. Tillika öfverlämnades åt bestyrelsen att framdeles utse flere ombudsmän, i fall behof af dem på andra orter gjorde sig gällande.

§6
Det vid sammanträdet den 3 nästvikne december väckta förslaget om bildande af filialföreningar i landsorten skulle jämlikt bestyrelsens tillstyrkan lämnas tills vidare beroende.

§ 7 Beslöts att nya förteckningar ej mindre öfver klubbens medlemmar än öfver klubbens bibliotek borde upprättas och till tryck befordras. I sammanhang härmed antogos nedanstående regler för begagnande och utlåning af böcker och tidskrifter tillhöriga klubbens bibliotek: Sm ”X”
Till bibliotekarie antogs härå med acklamation herr Schmidt.

§ 8 Ordföranden meddelade att från redaktören för Fotografisk tidskrift herr Albin Roosval anländt en välgångsönskan till klubben med anledning af det nya årets ingång; och skulle ordföranden till herr Roosval frambära klubbens tacksägelse för den visade uppmärksamheten.

§ 9 Vidare meddelade ordförande att en internationell fotografisk utställning i Berlin komme att anordnas från början af september till början af oktober innevarande år, hvari altså äfven hugade amatörer från detta land egde deltaga.

§ 10
Ordföranden herr Hintze refererade uppsatser ur senast utkomna häfen af Photog. Rundschau; och herr Nyblin redogjorde för tillverkningen af s.k. rotations eller kilometerfotografier.

§ 11
Herr Nyblin anmälte att den minnesskänk, bestående af ett album som jämlikt klubbens beslut skulle tilldelas fru Schmidt för hennes benägne biträde vid arrangerandet och öfvervakandet af klubbens utställning sistlidna höst, numera blifvit till fru Schmidt öfverlämnad och att fru Schmidt anmodat herr Nyblin att för klubben uttala hennes tacksamhet för gåfvan.

§ 12
Herr Nyblin höll ett med intresse åhördt föredrag om åstadkommandet af bilder för skioptikon. Föredraget afslutades med förevisning af ett stort antal bilder, af hvilka en del blifvit af föredragaren kolorerade.
Slutligen antecknades att premiebilder under sammanträdet blifvit till samtliga närvarande utdelade.

In fidem
August Jusélius


Till Finlands amatörfotografer!

Då Fotografiamatörklubben i Helsingfors stiftare, numera aflidne Friherre Hugo af Schltén i tiden samlade omkring sig fotografikonstens idkare och vänner i hufvudstaden för bildande af nämnda förening, gjorde han detta under den
förutsättning att amatörfotograferna genom koncentrering af krafterna lättare kunde ernå en större insigt och skicklighet samt derefter i vidare kretsar sprida kännedomen härom. Detta skedde år 1889. Fotografiamatörklubben har sedan dess icke utan framgång arbetat för fotografikonstens höjdande och spridning såväl bland dess egna medlemmar som bland utom klubben stående personer genom utställningar, täflingar, undervisningskurser, exckursioner, referat och praktiska demonstrationer vid sammanträden m.m. Dock har man i allmänhet hittills saknat ett lifligare samband emellan föreningens medlemmar här i staden och de jämförelsevis få medlemmarna i landsorten. Visserligen hafva dessa då och då träffats vid klubbmöten och der utbytt åsigter i fotografiska angelägenheter, men det stora flertalet af landsortsmedlemmarna hafva merendels icke haft tid och
tillfälle att infinna sig vid dessa möten och sålunda haft föga nytta af sitt medlemsskap.
För att derför i någon mon göra föreningens verksamhet fruktbringande äfven för dessa senare och möjligen derigenom söka åstadkomma ett fastare samband och lifligare anslutning till klubben af för saken intresserade, men ännu utom densamma stående amatörfotografer, har Fotografiamatörklubben vid dess möte den 3 innevarande december beslutat att stifta en VANDRINGSPORTFÖLJ, innehållande bidrag af medlemmarna samt afsedd att, såsom namnet antyder, cirkulera bland dessa. Det främsta ändamålet med denna vandringsportfölj är att dess innehåll, såsom utgörande en samling mönsterfotografier, skulle tjena medlemmarna till studiematerial. För att yttermera sporra till inlemnande af bilder har klubben derjemte i samband med portföljen anordnat en pristäflan, dervid hvarje låntagare äger rösträtt.
Enligt samma klubbmötets beslut kommer dessutom framledes åt hvarje vid föreningens sammanträde närvarande medlem äfvensom åt samtliga landsortsmedlemmar, oberoende om de närvara vid mötet eller icke, att gratis utdelas en fotografi, efter af medlem förfärdigadt framstående negativ.
Fotografiamatörklubbens bestyrelse får derför uppmana:
1) samtliga landets amatörfotografer, hvilka ännu icke tillhöra klubben, att genom ifyllande och insändande af vidstående anmälningssedel, jemte närslutande af medlemsafgiften, inträda i klubben.
2) enhvar medlem att genom insändande så snart som möjligt af icke kartonerade fotografier för vandringsportföljen bidraga till realiserandet af ändamålet med densamma, i hvilket afseende närslutes en blankett, afsedd att af insändaren ifyllas.
Bestyrelsen.


REGLER
för begagnande och utlåning af böcker och tidskrifter, tillhöriga Fotografiklubbens i Helsingfors bibliotek,
antagna vid Klubbens möte den 14 jan. 1896.

§1 Fotografiamatörklubbens bibliotek, som vårdas af en därtill utsedd bibliotekarie, är tillgängligt för klubbens medlemmar tills vidare alla tider på dagen.
Biblioteket är f.n. inrymdt i Catanis café; och eger i landsorten bosatt klubbmedlem, som önskar boklån, i sådant afseende vända sig till bibliotekarien hr S. R:son Schmidt, adr. Helsingfors, hvilken benäget ombesörjer tillsändningen.
Porto för fram- och återbefordran af det lånade erlägges af rekvirenten.

§2 Besökare af biblioteket eger i en för ändamålet framlagd bok anteckna sitt namn samt, om boklån sker, jämväl namnen på de lånade böckerna och dagen för utlåningen.

§3 Flera än tre band få icke på en gång af samma person såsom lån innehafvas; och må utlåningstiden för hvarje band ej öfverstiga en månad. Under maj månad lånade arbeten behöfva dock ej återställas förrän inom utgången af nästföljande september.
Äskar någon att lånfå ett större antal arbeten eller på längre tid, än ofvan sagts, tillkommer det bestyrelsen att därom afgöra.

§4 Åt klubbmedlem inom staden utlånas såväl inbundna arbeten som lösa häften af tidskrifter.
Åt medlem utom staden eger utlåning rum endast af inbundna arbeten. Dock kan klubbens bestyrelse, på särskild anhållan, undantagsvis medgifva att jämväl oinbundna arbeten eller häften af tidskrift må utlånas af medlem, bosatt utom staden.

§5 Förekommer bok eller tidskrift eller uppstår skada därå genom låntagares förvållande, vare denne pliktig att enligt bestyrelsens bestämmande ersätta skadan.

§6 Försummar låntagare att inom bestämd tid återställa bok eller tidskrift, vare skyldig att därefter till klubbens kassa erlägga en plikt af 25 penni i veckan för hvarje lånat band eller häfte.
Har det lånade ej återstälts inom tre månader efter förfallotiden, ankomme å bestyrelsens pröfning huruvida den försumlige skall anses berättigad till vidare lån ur klubbens bibliotek eller ej.

§7 Öfverträder klubbmedlem eljes hvad här ofvan sagts, eger bestyrelsen jämväl pröfva huruvida rättighet att anlita biblioteket må vidare stå homom öppen eller icke.


[ Ur Nils Wasastjernas dagbok:

14.1. 1896
Fåtågrafiklubben möte på kvällen. Kom hem kl ½ 2. Utdelades fotografier för första gången. Jag lyckades få en månskensbild (solsken) tagen av Hintze. Särdeles vacker. ]


År 1896 den 4 februari, tisdag, klockan half åtta på aftonen sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors uti herr Catanis café; närvarande därvid ordföranden herr Hintze samt herrar Schoultz, Jäderholm, Johansson, Granholm, Nyblin, D., Galindo, Ahlstedt, Sundgren, Gallén, Fagerroos, Catani, Grönvik, Roos, Schmidt, Maexmontan, Winter, Boman, Valbäck, Wasastjerna, N och ?, Saxelin, Chydenius, Rosenbröijer, Lojander, Branders, Caselius, Såltin och Tilgmann, samt underskrifven sekreterare. (möjl. ett par andra hvilkas namn jag ej
känner.)
Dessutom tillstädesvoro: apotekaren Johan Jusélius, från Björneborg, fotografen Thorvald Nyblin, och ingeniören W. Thesleff, från Helsingfors.

§ 1 Protokollet för föregående möte upplästes till justering.

§ 2 Följande personer intogos till medlemmar i klubben, nämligen: handlanden M. Dahlström, och vicekonsuln J. Dalberg, från Åbo, stationsinspektorn H. Ridderstad, från Jakobstad, teknikern F.V. Linderos, från Kymmene,
vicehäradshöfdingen L. Hjelmman, från St Michel, löjtnanterne A.F. von Willebrandt och G.L. Schönberg, från Kuopio, apotekaren J. Jusélius, från Björneborg, telegraftjänstemannen Bülow Frischke, från Nystad, ingeniör W.
Thesleff, fotografen Th. Nyblin, t.f. vågmästaren J. Liljeros, och herrar S. Strindberg, Gustaf Engström och J.A. Collin, från Helsingfors.
Tillika anmältes att handlanden Dahlström förklarat sig villig att vara klubbens ombudsman i Åbo.

§ 3 Ordföranden meddelade att de vid klubbens senaste möte antagna regler för anlitande af klubbens bibliotek samt förteckning öfver biblioteket blifvit till tryck befordrade; och utdelades dessa nu bland klubbens medlemmar.

§ 4 På förslag af ordföranden beslöts att matrikel öfver klubbens medlemmar skulle upprättas; och uppdrogos åt klubbens kassör herr Johansson att gå i författning om matrikelns anskaffande.

§ 5 Herr D. Nyblin höll ett med intresse åhördt föredrag om fotografering medels s.k. x-strålar enligt den af prof. Röntgen uppfunna metod.

§ 6 Med anledning af klubbens vid sisthållna årsmöte fattade beslut om anordnande under instundande vår af undervisningskurser i fotografi för nybegynnare, hemstälde ordföranden huruvida icke klubbens styrelse kunde bemyndigas med full frihet att vidtaga de åtgärder, som för undervisningens anordnande blefve af nöden.
Ordförandens hemställan bifölls enhälligt af mötet.

§ 7 Herr Tilgmann beskref om metoden att åstadkomma s.k. kromolitografi och förevisade tillika ett antal aftryck, åskådliggörande förfarandets gång i dess olika skeden.
Herr D. Nyblin föredrog om sättet att retuschera negativ samt beledsagade föredraget med praktiskt utförande af sådan retuschering.
Slutligen förevisade herrar Lojander och D. Nyblin projektionsbilder af snökristaller, fotograferade efter naturen af herr Lojander.
Såsom premiebilder utdelades kopior efter negativ af herrar Hintze och Saxelin.
(kanske någon annan?)

In fidem
August Jusélius


[ Ur Nya Pressen 6.2. 1896

Fotografiamatörklubben sammanträdde den 4 dennes å café Catani. …tillkännagafs att handl. M. Dahlström åtagit sig att blifva klubbens ombudsman i Åbo och stat. insp. Ridderstad i Jakobstad.
Bland medlemmarna utdelades därpå trykta förteckningar på klubbens bokförråd samt regler för utlåning från biblioteket.
Åt bestyrelsen uppdrogs vidare att upprätta en matrikel öfver klubbens medlemmar.
Då endast en medlem tils vidare insändt bilder för intagning i klubbens vandringsportfölj, uppmanade ordf. medlemmarne till lifligare intresse för portföljen samt att jämväl mera än hittils insända plåtar till kopiering.
Efter det en mängd fotografier utdelats bland de närvarande mötesdeltagarne, höll fotografen Daniel Nyblin ett intressant och sakrikt föredrag om professor Röntgens upptäkt samt de s.k. x-strålarna. Tal. redogjorde för det nyaste, som angående upptäkten skrifvits i den fotografiska litteraturen, illustrerade sitt föredrag dels med
planscher från senast utkomna fotografiska tidskrifter, dels med teckningar, gjorda af föredragaren själf. Tal. hyste emellertid tils vidare tvifvel angående den nytta läkarvetenskapen påstods komma att hafva af den gjorda upptäkten specielt med hänsyn till den ofantligt långa tid, som skulle utgå till det nya ljusets användande i läkarekonstens tjänst. De uti universitets fysikaliska kabinett gjorda experimenten med det nya ljuset hade hittils misslyckats, emedan de rör, som härvid användts, icke varit lämpliga för dessa röns anställande. Bättre rör hade dock rekvirerats från
utlandet, hvarför tal. hoppades att möjligen redan vid klubbens nästa möte kunna uppvisa fotografier, tagna hos oss med det nya ljuset.
Efter det klubben uppdragit åt sin bestyrelse att vidtaga mått och steg för anordnande af undervisningskurser för fotografiamatörer, förevisade litografen Ernst Tilgmann alla de många olika skeden af den litografiska proceduren vid reproduceringen i färgtryck af G. Berndtsons bekanta och af firman F. Tilgmann i färgtryck utgifna tafla ”Vid toaletten”. Förevisningen var synnerligen tydligt åskådliggjord af bilder föreställande hvarje olika skede i proceduren, vid hvilken icke mindre än sexton olika färgtryck blifva af nöden.
Härefter handledde fotografen D. Nyblin klubbmedlemmarne uti negativretouschering sålunda, att tal. inför sitt auditorium själf retouscherade en till mötet upphämtad landskapsplåt.
Härefter förevisade apotekaren dr. Hugo Lojander och fotografen D. Nyblin med skioptikon en mängd intressanta fotografier af snökristaller.
Vid klubbens nästa sammanträde hafva medlemmarne att emotse tvänne intressanta föredrag, det ena af hr Torvald Nyblin, en broder till Daniel Nyblin, hvilken efter en längre tids vistelse i Nordamerika nyligen återkommit hit samt kommer att föredraga om fotografiförstoringar, sådana de utföras i Amerika. Det andra föredraget utlofvades af general Galindo och hr D. Nyblin gemensamt och komme att behandla s.k. andefotografier. ]


År 1896 den 3dje Mars, Tisdag, klockan half åtta e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till ordinarie möte uti Café Catani; närvarande dervid ordföranden Herr Hintze samt hrr Jäderholm, Johansson,
Schoultz, Sjöblom, Ahlstedt, Topelius, Roos, Liljeroos, Saxelin, Winter, Lojander, Sundström, Wagner, Enholm, Strindberg, Maexmontan, Granholm, Thesleff, Grönvik, D. Nyblin, Th. Nyblin, Branders, Caselius, Såltin, Wahlbeck, Stadius, Wasastjerna, Nummelin och underskrifven som i anledning af sekreterarens, Herr
Jusélius, frånvaro anmodades att föra protokollet.
Dessutom bevistades mötet af Herr A. Müllerer representant för en större fotografisk firma i Schmiedeberg i Erzgebinge.

§ 1 Protokollet från föreg. möte upplästes och justerades.

§ 2 Ordföranden meddelade att Herr Schmidts förevisning af skioptikonbilder från Fransmännens fälttåg på Madagascar måste uppskjutas till nästa möte emedan bilderna hvilka skulle anlända från Paris blifvit fördröjda på vägen.

§ 3 Till nya medlemmar anmältes och antogos hrr Birger Bützow o Birger Wallund, Uleåborg, F. Hirn, A.W. Wendelin o Alfr. Nybom, Helsingfors äfvensom hr K.R.Pettersson, Uleåborg.

§ 4 Vid mötet utdelades fotografier efter negativ af hrr Saxelin o Hintze.

§ 5 Herr Schoultz förevisade af honom färglagda fotografier samt hade vänligheten inbjuda de medlemmar som intresserade sig för dylika fotografier att besöka honom om Söndag kl. 11 f.m. då han lofvade åskådliggöra tillvägagångssättet vid kolorering.

§ 6 Ordförande uppmanade de närvarande att flitigare insända bilder till vandringsportföljen.

§ 7 Herr Schmidt meddelade i egenskap af bibliothekarie att fjolårets tidskrifter alla voro komplett inbundna. Herr Schmidt föreslog att klubben skulle anskaffa ett nytt bokskåp och beslöts att anskaffa ett dylikt för ett pris af c:a 75mk.

§ 8 Herr Schmidt föreslog att frågan om anskaffande åt klubben af ett skioptikon borde tagas under behandling samt framlemnade en priskurant öfver nyare sortens skioptikors från en af de förnämnsta firmor i denna bransch i Amerika. Frågan bordlades till nästa möte och anmodades herr Schmidt att då framkomma med kostnadsförslag etc.

§ 9 Herr D. Nyblin höll ett intressant referat om fotografering med s.k. Craakerska rör enl. Prof. Röntgens metod samt förevisade fotografier tagna härstädes af honom.

§ 10
Herr Eric Sundström förevisade en af honom uppfunnen retuscheringsmaskin hvilken tillvann sig de närvarandes synnerliga erkännande.

§ 11
Herr Schmidt förevisade en Zeiss Satz-anastigmat som f.n. anses vara det bästa objektiv som hittils fabricerats, äfvensom några andra fotografiska nyheter.

§ 12
Herr Johansson föreslog att klubben skulle företaga en utfärd för fotografering af vinterbilder och beslöts att en sådan skulle företagas Söndagen den 15 Mars till Fölisön samt tillsattes för arrangerande af den samma en utfärdskomité af hrr Johansson och Schmidt.

§ 13
Herr Th. Nyblin föredrog om det amerikanska sättet att retuschera förstoringar samt förtydliggjorde föredraget med att utföra en dylik förstoring.

§ 14
Vid mötet fans utstälda fotografier af hrr Hintze och Schmidt.

In fidem
Sven R:son Schmidt


[ Ur Nils Wasastjernas dagbok:

3.3. 1896
… åkte därifrån till fåtågrafiklubbens möte som var mycket talrikt besökt, män inte var någå vidare intressant. Den av Sundström konstruerade retuscheringsapparaten, som går med ånga, var det mäst intresse väkkande. Kom
hem lite över 12. ]


År 1896 den 7 april, tisdag, klockan ½8 på aftonen sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors uti herr D.Nyblins atelier; närvarande därvid: ordföranden herr Hintze samt herrar Schoultz, Johansson, Jäderholm,
Ahlstedt, Saxelin, Nyblin, D. och Th, Catani, Nybom, Kruskopf, Gallén, Ljungqvist, Sundström, Roos, Branders, Ehrstedt, Liljeroos och undertecknad, som tillika förde protokollet.
Dessutom närvoro: tandläkaren O. Vestphal och studeranden Hj. Holm.

§ 1 Herr D. Nyblin föredrog om de senaste erfarenhetsrönen i fråga om fotografering med x-strålar samt utförde i sammanhang därmed med tillhjälp af dessa strålar en negativ bild af diverse olika föremål hvilken utföll särdeles väl. Å klubbens vägnar tackade herr Hintze herr Nyblin för den intressanta och lärorika demonstrationen.

§ 2 Sedan klubben härå förfogat sig till sin vanliga möteslokal i herr Catanis café, justerades det vid senaste möte förda protokollet.

§ 3 Till nya medlemmar i klubben intogos: herrar Vestphat och Holm samt handlanden Richard Askegren, från Helsingfors, byggmästaren F.V. Lönn, från Jyväskylä, ingeniör Karl Meijer, från Forssa, provincialläkaren A. Achrén, från Nykarleby, apotekaren Frans Löfhjelm, från Gla Karleby, handlanden Emil Axelin, samt
kontoristerna Erik Tötterman och Otto Vendelin, från Kristinestad.
Till ombudsman i Jyväskylä föreslogs herr Lönn, hvilket förslag godkändes, och skulle skrifvelse därom till herr Lönn aflåtas.

§ 4 Ordföranden uttalade ett beklagande däröfver att icke flere än sju medlemmar af klubben deltagit i utfärden den 15 sistlidne mars, och hoppades ordföranden att klubben framdeles skulle visa större intresse för dessa lika nyttiga som nöjsamma företag.

§ 5 Ordföranden meddelade att herr Troupp i Wiborg och herr Haglund i Uleåborg antagit kallelsen att vara ombudsmän för klubben.

§ 6 Utdelades premiebilder, af storlek 18 x 24 cm., efter negativ, tagna af herrar Schmidt och Såltin.

§ 7 Bibliotekarien anmälte att ett bokskåp för klubbens behof blifvit inköpt för ett pris af 100 mark, hvilken åtgärd af klubben godkändes.

§ 8 På förslag af klubbens styrelse beslöts: att en fotografisk undervisningskurs för nybegynnare skulle anordnas; att afgiften för kursen, som skulle vidtaga den 20 april, borde utgöra 15 mark och för skolelever 5 mark; att behöfliga kemikalier skulle bekostas af klubben; att undervisningen skulle meddelas af herr D. Nyblin, som förklarat sig därtill villig, mot en godtgörelse af 100 mark hvartill kommer 25 mark såsom ersättning för kemikalier; samt att klubbens bibliotek skulle under kursens fortgång stå till elevernas förfogande.
Undervisningstimmarna komma att ega rum på eftermiddagarna; och uppdrogs åt bestyrelsen att om kursen annonsera.

§ 9 Herr Schmidt, som vid senaste möte anmodats att aflämna förslag jämte kostnadsuppgift rörande inköp af ett skioptikon för klubbens räkning, meddelade att en god apparat af amerikansk tillverkning (benämnd ”Criterion electirc lantern”, modell B) kunde erhållas för ett pris af 600 mark, utgörande det nettopris, som af rekvirenten själf erlades och hvilket klubben finge afbörda sig inom 2 á 3 år.
I enlighet med bestyrelsen tillstyrkan beslöts att ett skioptikon af nyssnämnd konstruktion och på uppgifna vilkor skulle inköpas, och uppdrogs åt bestyrelsen att gå i författning därom.

§ 10
I enlighet med ett uttalande vid senaste årsmöte och på förslag af bestyrelsen beslöts: att en fotografisk pristäflan skulle anordnas instundande höst; att täflan, hvilken afgiftsfritt stode öppen för i Finland bostatta amatörfotografer, skulle omfatta tre katogorier:
1a direkt tagna bilder; minimiantal inlämnade bilder fem, samt fem pris i form af diplom, af hvilka de tre första skulle åtföljas af jettoner;
2a förstoringar; minimiantal bilder tre och tre prisdiplom af hvilka två med jettoner; samt
3e skioptikonbilder; minsta antal bilder fem och två diplom, af hvilka det ena med jetton;
att af de prisbelönade bilderna fem i första kategorin, tre i andra och fem i den tredje skulle tillfalla klubben, enligt prisjuryns val;
att klubben tillkomme rätt att offentligen exponera de i täflingen deltagande bilderna samt, ifall så önskades, äfven reproducera de prisbelönade bilderna; samt
att bilderna, hvilka borde inlämnas senast den 15. oktober till herr D. Nyblins kontor, borde åtföljas af förseglad namnsedel, försedd med samma påskrift eller pseydonym, som borde finnas å enhvar af bilderna.

§ 11
Beslöts att ett exemplar af hvarje utaf de vid klubbens möten utdelade premiebilderna skulle införlivas med klubbens samlingar.

§ 12
Från ombudsmannen i Wiborg, herr Troupp hade ingått skriftlig förfrågan: 1a huruvida medlemmarna i en landsort, då deras antal uppginge till tjugofem, egde rätt att på klubbens bekostnad hyra åt sig lokal för medlemmarnas sammanträden därstädes; och
2a hvilka bidrag från klubbens sida möjligen vore att påräkna för anordnande af en stående fotografiportfölj vid Imatra.
I anledning häraf beslöts på bestyrelsens framställning att, då medlemmarnas antal i en landsort uppginge till minst tjugo, ända till 20% af där inflytande årsafgifter finge, emot ombudsmannens redovisning, af klubbmedlemmarna å orten användas till befordrande af klubbens ändamål; men att frågan om inrättande af en protfölj vid Imatra ej skulle till någon åtgärd föranleda, enär realiserandet däraf stode utom klubbens egentliga värksamhetsområde.
Svarsskrift härom skulle till ombudsmannen i Wiborg aflåtas.

§ 13
Ordföranden herr Hintze refererade frågan om begreppet amatörskap på fotografi konstens område. Det sakrika och uttömmande referatet utmynnade i följande kläm: att amatör vore den person, som utan att däraf göra sig någon förtjänst (för själfkostnadspris) af intresse, för nöjes skull, för vetenskapligt eller konstnärligt ändamål sysselsätter sig med fotografi.
Efter en stunds diskussion antog mötet enhälligt denna definition, hvilken altså komme att lända till efterrättelse vid klubbens täflingar framdeles.

§ 14
Ordföranden tackade herr Nyblin för att han gratis låtit klubben införa en annons i herr Nyblins nya priskurant.

§ 15
Herr Schmidt förevisade medels skioptikon en serie bilder af fransmännens krigståg på Madagaskar samt ett antal förtjänstfullt utförda bilder från Helsingfors och dess omnäjd, tagna af herr Johansson.

§ 16
Vid mötet funnos utstälda bilder, tagna vid klubbens senaste utfärd den 15 mars af herrar Hintze, Schmidt, Johansson, Roos och undertecknad.

In fidem:
August Jusélius


År 1896 den 5 maj, tisdag, klockan ½8 på aftonen, sammanträdde
Fotografiamatörklubben i Helsingfors uti herr Catanis kafé; närvarande därvid ordföranden herr Hintze samt herrar Schoultz, Johansson, Jäderholm, Theslef, Stadius, Saxelin, Caselius, Kajander, Rosenbröijer, Ahlstedt, Grönvik, Schmidt, Vestphal, Ljungqvist, Nyblin D. och Th., Branders, Valbäck, Askergren, Lundström, Wagner, Strindberg, Roos och Collin samt undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Justerades protokollet för klubbens möte den 7 april.
I sammanhang härmed meddelade herr D. Nyblin att han kort efter senaste sammanträde fått emottaga en anonym skrifvelse, undertecknad ”amatörer”, däri de, under ogillande af klubbens vid sagda sammanträde fattade beslut om inköp af ett skioptikon, påbördat herr Nyblin att hafva i egennyttig afsikt främjat detta klubbens beslut, och hemstälde herr Nyblin huruvida icke frågan om inköpet af nämnda apparat kunde upptagas ånyo, så att skrifvelsens undertecknare blefve i tillfälle att offentligen framlägga sina betänkligheter i saken.
Sedan ingen af de närvarande, på ordförandens därom framstälda förfrågan, förmält sig vidkännas innnehållet af den i ytterst kränkande ordalag affattade skrifvelsen, beslöts enhälligt att densamma, hvilken sålunda påtagligen icke
härrörde från någon nuvarande medlem i klubben, ej skulle till någon som hälst åtgärd föranleda.

§ 2 Till nya medlemmar i klubben anmältes och intogos: tandläkaren C. Haack , från Helsingfors, och kamreren Ch. U. Nordlund, från Kristinestad.

§ 3 Ordföranden gaf tillkänna att till den af klubben annonserade undervisningskursen för nybegynnare i fotografi inom anmälningstidens utgång antecknat sig endast 4 á 5 personer, uppenbarligen af orsak att en här i staden bosatt yrkesfotograf söktöfverbjuda klubben i afseende å prisbillighet och utlofvade förmåner; och emedan det af klubben åsyftade ändamålet, eller beredande af tillfälle för blifvande amatörer att så billigt som möjligt inhämta grunderna i fotografering, sålunda i alla fall blefve uppnådt, hade bestyrelsen, för att icke åsamka klubben ekonomisk förlust, beslutit inhibera den tilltänkta kursen.
På ordförandens framställning beslöt klubben godkänna denna bestyrelsens åtgärd.

§ 4 Ordföranden meddelade att från Fotografiamatörklubben i Wasa ingått förfrågan huruvida icke härvarande klubb vore villig att till klubben i Wasa öfversända konsept till föredrag, referat m.m., för att vid därvarande möte uppläsas.
I anledning häraf uttalades den mening att det icke ankommer å klubben att härom besluta, utan vore det föredragande, som sådant ville, obetaget att i antydt afseende tillmötesgå klubbens i Wasa åstundan.
I samband härmed framstälde herr Lojander huruvida det icke vore skäl för klubben att söka åstadkomma ett eget organ för publicering af förhandlingar, referat och föredrag m.m. dylikt, som anginge klubbens värksamhet; och upplyste herr Lojander tillika att, som dessa klubbens publikationer infördes i tidskriften ”Teknikern”, 130 stycken exemplar öfvertryck af klubbens publikationer kunde erhållas häftevis tre gånger om året till följande pris: för häften i helt ark 149 mk 70 penni, i halft ark 116 mk 10 penni, och fjärdedels ark 101 mk 40 penni, alt inklusive papper, omslag och häftning.
Efter någon stunds öfverläggning enade sig mötet om herr Lojanders förslag; och uppdrogs åt klubbens bestyrelse att med utgifvarene af ”Teknikern” närmare öfverenskomma om förslagets realiserande.
Herr Lojander förklarade sig jämväl villig att besörja om publikationernas införande, under förbehåll att nödigt material stäldes till hans disposition.

§ 5 Bestämdes att bilder, afsedda för klubbens vandringsportfölj, borde inlämnas senast den 15 instundande oktober.

§ 6 Utdelades premiebilder efter negativ, tagna af herrar Jäderholm, Johansson och Hintze.

§ 7 Ordföranden herr Hintze uppläste ett referat ”om fotografering af blixten”, sammanstäldt efter en uppsats i häftet no 3 af tidskriften Photographische Rundschau för 1896.

§ 8 Herr Rosenbröijer föredrog om sättet att kopiera å pigmentpapper.

§ 9 Antecknades att tryckta exemplar af klubbens medlemsförteckning för 1896, ett föredrag af herr D. Nyblin ”om X-strålar” samt herr D. Nyblins priskurant för 1896-97 å fotografiska artiklar utdelades bland klubbens medlemmar.

§ 10
Herr D. Nyblin höll ett fritt föredrag om de senaste framstegen i konsten att fotografera i färger.

§ 11
Undertecknad förevisade några bilder, tagna med en Zeiss´ satsanastigmat no 5, hvarvid användts såväl hvardera af de enkla linserna för sig som bägge linserren kombinerade.

§ 12
Beslöts att en utfärd skulle af klubben anordnas under instundande pingsthälg; och tillsattes för sådant ändamål en komité, bestående af herrar Schmidt, Askergren och Westphal, hvilka egde träffa nödiga anstalter för företagets framgång.

In fidem:
August Jusélius


Herr Daniel Nyblin

Hindrade att närvara vid fotografiamatörklubbens senaste möte, få vi härmed bringa till Eder kännedom, att vi anse det beslutna inköpet af en Skioptikon (för klubben) såsom i allo laglöst och onödigt. Att Ni uppfostrat ett amatörsällskap och nu på omvägar vill skaffa Eder ersättning för Edert ”oegennyttiga” arbete i klubbens tjänst framlyser tämligen tydligt, ty det ifrågasatta skioptikonet borde väl – menskligt att dömma – bli till föga nytta för andra än Er själf.
På grund häraf protestera vi mot ett dylikt lättsinnigt förfarande med klubbens, för ett bättre ändmål nödiga medel.

Amatörer.
9 April 96

lögnaktigt!


År 1896 den 19 september, lördag, kl. åtta på aftonen sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors uti herr Catanis café; närvarande därvid:
herrar Jusélius, Johansson, Jäderholm, Schoultz, Nyblin D. och Th., Valbäck, Roos, Strindberg, Thesleff, Holm, Sundström, Nybom, Lojander, Rosenbröijer, Tilgman, Collin, Branders, Ehrstedt och undertecknad.

§ 1 I anseende till ordföranden herr Hintzes frånvaro å utrikes ort, öppnades mötet af sekreteraren hofrättsassessorn Jusélius, hvilken jämväl utsågs att leda förhandlingarna vid detta möte. Underskrifven förde enligt anmodan protokollet.

§ 2 T.f. ordföranden hälsade mötets deltagarena välkomna och uttalade den förhoppning att enhvar af klubbens medlemmar under den till ändagångna sommaren, hvilken varit särskildt lämplig för utöfvande af fotografins sköna konst, samlat ett så rikhaltigt fotografiskt material som möjligt. Tillika uppmanade ordf. klubbens medlemmar att icke allenast vid mötena uppvisa resultaten af deras värksamhet under sommaren, utan ock därmed ihågkomma klubbens vandringsportfölj.

§ 3 Justerades protokollet för klubbens möte den 5 nästvikne maj.

§ 4 Herr Lojander anmärkte att åtgärd ännu icke vidtagits för värkställighet af klubbens den 5 sistlidne maj, jämlikt §:4 af protokollet fattade beslut om publikation af klubbens förhandlingar, referat och föredrag m.m. Mötet uttalade
den förhoppningen att klubbens styrelse utan dröjsmål skulle ställa sig i förbindelse med redaktionen för tidskrifen Teknikern i afseende å värkställighet af sagda mötes beslut.

§ 5 Företogs val af prisnämnd för bedömande af de till klubbens snartinstundande pristäflan inkommande bilder; och utsågos därvid till ledamöter i nämden: herrar D.Nyblin, Ahlstedt, Hintze, Maexmontan och Jäderholm samt till desses suppleanter: herrar Schoultz och Grönvik.

§ 6 Upptogs till öfverläggning frågan huruvida icke en offentlig fotografisk utställning äfven detta år borde af klubben anordnas.
I enlighet med bestyrelsens tillstyrkan beslöts: att en sådan utställning skulle föranstaltas i början af november månad (förslagsvis den 6, 7 och 8 november); samt att utställningsföremålen borde vara inlämnade senast den 31 oktober.
Åt klubbens bestyrelse uppdrogs att i öfverensstämmelse härmed och de bestämningar, hvilka för tidigare utställningar varit gällande, affatta och låta kringsända cirkulär; hvarhos utsågs en värkställighetskomité, bestående af herrar Maexmontan, Schoultz och undertecknad Schmidt, hvilka egde anskaffa ändamålsenlig lokal samt vidtaga nödiga åtgärder för utställningens anordnande.

§ 7 Underskrifven meddelade att den af klubben bestälda skioptikonapparaten inväntades från Amerika i slutet af denna månad; och uppmanade undert. förty klubbmedlemmarna att flitigt sysselsätta sig med tillvärkning af lanternplåtar för denna apparat.

§ 8 Herr Johansson föredrog om tillvägagåendet vid tillvärkning af lanternbilder.

§ 9 Herr Nyblin anhöll att få såsom en uppmuntran till klubbens pristäflan under nästinstundande oktober åt klubben öfverlämna en stereoskopkamera, hvilken skulle såsom en extra belöning tilldelas förste pristagaren inom tredje kategorin: lanternbilder.
Gåfvan emottogs med liflig tacksamhet af klubben.

§ 10
Underskrifven förevisade därpå medelst en elektrisk förstoringsapparat 25 st. af herr Johansson förfärdigade lanternbilder, äfvensom några fotografiska nyheter.
Vid mötet funnos utstälda fotografier, tagna af herr Jäderholm.

In fidem:
Sven R:son Schmidt


År 1896 den 16 oktober, fredag, klockan åtta e.m. sammanträdde Fotografiamatör klubben i Helsingfors till årsmöte i öfre Operakafeet; närvarande därvid herrar Hintze, Johansson, Jäderholm, Schoultz, Saxelin, Catani, H., Nyblin, D. och Th., Hirn, Sundström, Collin, Schmidt, Vestphal, Lojander, Boman, Granholm, Rosenbröijer, Roos, Tilgman K. och E., Vagner, Thesleff, Florin, Wasastjerna, N., Galindo, Stadius, Askergren, Engström, G., Nybom, Strindberg och underteckand m.fl.; inalles omkring 40 personer.

§ 1 Mötet öppnades af bestyrelsens ordförande herr Hintze, hvilken anhöll att till klubben få frambära sin uppriktigaste tacksamhet för den vänlighet klubben bevisat honom och hans hustru på deras bröllopsdag den 25 förlidne augusti; och försäkrade ordf. att den honom förärade gåfvan, (en gyllene kråsnål i form af ett objektiv) städse af honom skulle bevaras såsom ett kärt minne af klubben.

§ 2 Till ordförande för årsmötet utsågs med acklamation hofrådet Granholm.

§ 3 Att revidera klubbens räkenskaper för det tilländagångna redogörelseåret valdes: herrar Ernst Tilgmann och Saxelin.

§ 4 Underskrifven uppläste en sålydande:

Årsberättelse, af Fotografiamatörklubbens i Helsingfors bestyrelse afgifven till
klubbens årsmöte den 16 oktober 1896.

Det åttonde året af Fotografiamatörklubbens värksamhet är med denna dag tilländalupet. Innan klubbens bestyrelse nedlägger sitt mandat, vill bestyrelsen kasta en om ock flyktig återblick på klubbens värksamhet under sagda år.
Bestyrelsen anser sig därvid med glädje kunna konstatera att en större lifaktighet inom klubben och ett ökadt intresse för dess sträfvanden gjort sig förnimbart.
Under året hafva nämligen ej mindre än 40 nya medlemmar tillkommit, bland dem ett stort antal uti landsorten, och klubbens sammanträden, hvilka såsom tillförene hållits engång i månaden, sommarmånaderna undantagna, hafva i medeltal besökta af 25 medlemmar (minsta antalet 17 och högsta antalet 34). Hela medlemsantalet uppgår f.n. till ca 100. Till detta goda resultat hafva utom det i allmänhet stegrade intresset för fotografikonsten, enligt bestyrelsens tanke bidragit klubbens den 3 dec. 1895 fattade beslut att för hvarje möte utdela s.k. premiebilder icke allenast åt alla medlemmar i landsorten utan ock åt de härvarande medlemmar; hvilka bivista sammanträdena, samt stiftandet af den så benämnda vandringsportföljen, innehållande fotografier, förfärdigande af klubbens medlemmar samt afsedda att inom klubben tjäna såsom studiematerial. Denna portfölj, angående hvilken särskildt tryckt cirkulär blifvit af bestyrelsen kringsändt, har sedan ett tillräckligt antal bilder numera efter sommarens skörd hunnit samlas, torde det ej töfva många dagar innan portföljen kommer att anträda sin skiftesrika färd ut i världen. – Genom ett särskildt, till utom klubben stående amatörfotografer riktadt cirkulär har bestyrelsen direkt hänvändt sig dem med uppmaning att ansluta sig till klubben.
Detta cirkulär torde också i sin mån hafva bidragit till ökande af ledamotsfrekvensen.
För att i landsorten värka för amatörfotografins befrämjande hafva särskilda ombudsmän för klubben blifvit anstälda å följande orter, nämligen: i Åbo, Wiborg, Björneborg, Tavastehus, Tammerfors, Kristinestad, Jakobstad, Jyväskylä och Forssa. Ombudsmansplatsen i Jakobstad är dock för närvarande ledig, sedan förre innehafvaren aflyttat från orten. – Till desse ombudsmäns uppgifter höra, utom anskaffande af nya medlemmar och indrifvande af ledamotsafgifter, att tillse om vandringsportföljens cirkulation, värkställa utdelning af premiebilder samt att till
bestyrelsen inberätta om fotografikonstens användande och spridning å orten m.m.
Under året har klubben prenumererat på följande tidskrifter, nämligen:
Fotografisk tidskrift,
Photographische Correspondenz,
Atelier des Photographen,
Photographische Mittheilungen,
Photogr. Rundschau och
The Photographic Times.
Efter förut öflig sed hafva särskilda referanter för de olika tidskrifterna äfven under året varit utsedda. Bestyrelsen kan dock ej undlåta att påpeka det faktum att, på några få undantag när, resp. referanter synts betrakta sitt uppdrag såsom en sinekur. Oafsedt de nu nämnda tidskrifterna har klubbens bibliotek blifvit tillökadt med omkring 20 nya arbeten, däribland särskilda handböcker i fotografi, de flesta på franska språket, för hvilka klubben står i tacksamhetsskuld till herr statsrådet A.Stadius. Äfven herr D. Nyblin har ihågkommit biblioteket med några föräringar.
Med afseende å bibliotekets tillväxt och då en fördelning af bestyrelsens funktioner på flera händer synts önskvärd, beslöts vid innevarande års början att särskilja vården om biblioteket från sekreterarebefattningen; och utsågs till bibliotekarie herr Sven R:son Schmidt. Därjämte har under året en ny förteckning öfver klubbens bibliotek samt regler för begagnande och utlåning af böcker och tidskrifter blifvit af bestyrelsen uppgjorda och till tryck befordrade; hvarhos behofvet af ökadt utrymme för biblioteket nödvändiggjort anskaffande af ett nytt
bokskåp, hvilket åsamkat klubben en utgift af 100 mark.
En ny medlemsförteckning har äfven blifvit tryckt samt beslut fattats om inrättande af en särskild martikel öfver klubbens medlemmar.
Såsom ny lifsyttring af klubben är vidare att anteckna att under året tvenne gemensamma utflykter i fotografiskt syfte företagits, nämligen den 3 nov. 1895 till Degerö, den 15 mars 1896 till Fölisön och Granö samt den 26 maj till Högholmen.
Tyvärr har dock antalet deltagare i dessa utfärder, särskildt de två sistnämnda varit mindre än önskligt, men det är att hoppas det sådant berott af tillfälliga orsaker och att intresset för dylika nyttiga och nöjsamma exkursioner framdeles åter varder stegradt.
Föredrag hafva under årets lopp hållits af följande personer: hr D. Nyblin: om förstoringar å bromsilfverpapper, om åstadkommande af bilder för skioptikon, om fotografering medelst X-strålar, om sättet att fotografera i färger, samt om negativ retusch; hr H. Hintze: om begreppet amatörskap på fotografins område samt om fotografering af blixter; hr A. Rosenbröijer: om kopiering å pigmentpapper; hr Th. Nyblin: om sättet att retuschera förstoringar; hr E. Tilgmann: om metoden att åstadkomma kromlitografi; hr O. Johansson: om förfärdigande af lanternbilder;
hvarhos hr I. Schoultz meddelat anvisningar om metoden att kolorera fotografier.
Omnämnas må äfven att en af klubbens medlemmar uppträdt såsom uppfinnare på fotografi-teknikens område, i det herr E. Lundström konstruerat en praktisk retuscheringsapparat att drifvas med särskild motor.
Enligt det vid föregående årsmötet faststälda program hade bestyrelsen äfven för innevarande år vidtagit åtgärd om anordnande af en undervisningskurs för nybegynnare i fotografi. Till ledare för kursen lyckades bestyrelsen tillförsäkra sig herr D. Nyblins benägna bistånd. Men i följd af omständigheter, dem bestyrelsen hälst låter bli att vidröra och hvilka för de flesta medlemmar torde vara tillfylles kända, blef denna kurs med klubbens begifvande i anseende till de anmälda aspiranternas fåtal inhiberad. Huruvida hugade aspiranter sedermera lyckats hos
klubbens konkurrant erhålla den af honom erbjudna prisbilliare undervisningen har bestyrelsen sig ej med visshet bekant, men har det dock förljudits att någon sådan undervisning icke häller kommit till stånd. Det passerade ådagalägger emellertid evident arten af den konkurrens, för hvilken klubben i dess lofliga sträfvanden blifvit utsatt, och må i framtiden utgöra ett memento för de undervisningssökande.
Den utställning, som omedelbart efter senaste årsmöte hölls och hvarvid omkring 600 bilder voro utstälda, ådagar sig en anmärkningsvärd uppmärksamhet af den stora allmänheten, i ty att utställningen, som fortgick tre dagar, var besökt af inemot 700 betalande personer. Denna uppmuntrande omständighet i förening med en från flera håll uttalad önskan att en utställning äfven denna höst borde anordnas, har gjort att klubben den 19 sistlidne september beslutit att en dylik utställning äfven skulle utlysas till början af november och har en särskild bestyrelse för
ändamålet blifvit tillsatt.
I går utgick tiden för inlämnandet af bilder till klubbens pristäflan 1896, till hvilken inlämnats inalles 15 kollektioner bilder. Af dessa täflade 11 i första kategorin, 3 i andra och 1 i tredje kategorin. Huru dessa bilder bilifvit bedömda kommer klubben att inhämta ur prisjuryns protokoll, hvilket senare skall förläggas mötet.
Slutligen må här erineras om att klubben beslutit inköpa ett scioptikon af amerikansk tillvärkning för elektriskt ljus. Bestyrelsen hoppas att klubbmedlemmarna ännu i dag skola försättas i tillfälle att närmare bedöma nykomlingens ”ljus- och skuggsidor”. – Vidare har beslut fattats om publicering i tryck af föredrag, referat, förhandlingar vid klubbens möten och andra uppsatser rörande fotografikonsten; och har doktor H. Lojander godhetsfullt åtagit sig att besörja publikationen, af hvilken första häftet inom kort torde komma att lämna prässen. Framgången af detta företag är dock själffallet beroende däraf att tillräckligt material ställes till hr Lojanders förfogande, hvarföre bestyrelen tillåter sig rikta en vänlig uppmaning till klubbens medlemmar att hvar i sin stad söka ”draga ett strå till stacken” och därigenom möjliggöra publikationens framtida existens.
Klubbens finansiella ställning framgår af en utaf kassören uppgjord öfversikt, hvilken åtföljes berättelsen.
Ytterst får bestyrelsen betyga sin tacksamhet för alla dem som genom föredrag, referat, förevisning af bilder eller på annat sätt bidragit till utfyllande af programmet vid klubbens sammankomster och därigenom väsentligen underlättat
bestyrelsens uppgift och åligganden.
Helsingfors den 16 oktober 1896.
Bestyrelsen.


I sammanhang härmed föredrog kassaförvaltaren en tablå öfver klubbens kassaställning, hvilken finnes bilagd detta protokoll.

§ 5 Härå genomgicks bestyrelsens förslag till program för klubben under nästa värksamhetsår; och beslöts i enlighet därmed:
a) att klubbens sammanträden alt framgent skulle ega rum, så vidt möjligt, första tisdagen i hvarje månad, med undantag af sommarmånaderna;
b) att premiebilder fortfarande skulle för hvarje möte utdelas såsom härförinnan;
c) att jämväl en undervisningskurs för nybörjare i fotografi skulle under året anordnas; och egde bestyrelsens framdeles inkomma med närmare förslag i sådant syfte;
d) att excursioner i fotografiskt syfte borde företagas;
e) att utställningar vid mötena af klubbmedlemmars bilder och plåtar skulle så allmänt som möjligt ega rum;
f) att en fotografisk pristäflan äfven skulle föranstaltas samt de närmare detaljerna och täflingsreglerna framdeles bestämmas; och
g) att frågan om anordnande af en offentlig utställning år 1897 skulle lämnas tills vidare beroende.
Bestyrelsens ordförande tillkännagaf i samband härmed att bestyrelen lyckats med innehafvaren af operakaféet uppgöra aftal om den nu använda lokalens upplåtande för klubbens möten under nästa klubbår; hvilket meddelande hälsades medtillfredsställelse, enär den förra lokalen visat sig icke erbjuda tillräckligt utrymme för den talrika anslutning, som klubbens möten numera tillvunnit sig.

§ 6 Ledamotsårsafgiften bestämdes till enahanda belopp som förr eller tio mark.

§ 7 För klubbens bibliotek anslogs ett belopp af 150 mark förutom nödiga inbindningskostnader.

§ 8 Herr Lojander lämnade några upplysninar angående klubbens tilltänkta tryckta publikationer; och uppdrogs åt bestyrelsen att i samråd med herr Lojander träffa vidare nödiga detaljbestämmelser i sådant syfte.

§ 9 Sedan bestyrelsen afträdt, anmälte revisorerna herrar E. Tilgmann och Saxelin att klubbens räkenskaper för år 1895 – 96 blifvit granskade och riktiga befunna; hvarefter den afgående bestyrelsen beviljades full ansvarsfrihet för handhafvandet af klubbens angelägenheter under sagda år.

§ 10
Prisnämndens protokoll upplästes; hvarpå i enlighet med juryns beslut utdelades:
i första kategorin:
II priset åt herr F.R. Löjhjelm,
III priset åt herr I. Schoultz,
IV priset åt herr R. Lorentz,
V priset åt herr Otto Finnilä;

i andra kategorin:
II priset åt herr O. Johansson,
III priset åt herr G. Engström;

i tredje kategorin:
I priset åt herr O. Johansson, hvilken jämväl erhöll det af herr D. Nyblin utfästa extra priset: en stereoscopcamera.

§ 11
Friherre H. af Schulténs pris tilldelades enligt bestyrelsens enhälliga beslut åt herr D. Nyblin.

§ 12
Till nya medlemmar i klubben anmältes och intogos: studerandena J.V. Söderholm, Eugén Montell, Karl Björkman, A.J. Englund och Emil Salvesen, från Helsingfors, ingeniören Frans Edelheim, från Lahtis, kontorschefen Hj. Lindén och kontoristen Leop. Arvidsson, äfven från Helsingfors.

§ 13
Utdelades premiebilder efter negativ af herrar Hintze och Johansson.

§ 14
Anstäldes val af medlemmar i klubbens bestyrelse för år 1896 – 97, hvarvid, efter det herr Hintze och underskrifven undanbedt sig eventuellt återval, till bestyrelsemedlemmar utsågos:
herrar O. Johansson och I. Schoultz, hvardera med 23 röster; herrar H. Jäderholm och S. R:son Schmidt hvardera med 21 röster samt herr Hintze med 17 röster.

§ 15
Justeringen af detta protokoll uppdrogos åt herrar Rosenbröijer och Boman.

§ 16
Herr Schmidt förevisade medelst klubbens nyanlända skioptikonapparat en mängd lanternbilder, förfärdigade af herr Johansson.
Den nya apparaten visade sig enligt de närvarandes enstämmiga omdöme vara af utmärkt beskaffenhet.
Vid mötet funnos utstälda samtliga i årets pristäflan deltagande bilder.

In fidem:
August Jusélius


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens prisjurys sammanträde den 15 Oktober 1896.

§ 1 Närvarande vore herr Harry Hintze, Aug. Grönvik, Hj. Jäderholm, Fr. Ahlstedt, som valdes till ordförande, samt undertecknad, Nyblin, som förde protokollet.

§ 2 Till täflingen hade inlämnats:

a. 11 kolektioner i 1ste kategorin
1. Dubbel-Anastigmat. (7 st 18×24 + 2 st 12×16)
2. Couleur. (16 st 13×18, alla färglagda)
3. X. (13 st 13×18)
4. S.F.U. (6 st 9×12)
5. Y. (så betäcknad af juryn) (10 st 13×18)
6. ”Alla barn i början” (7 st 13×18)
7. M.M. (10 st 13×18)
8. ”ZI” (af juryn betäcknadt med ”I”) (6 st 13×18)
9. ”Z” (2 st 9×12 + 3 st 13×18)
10. G.A.F. (4 st 13×18 + 1 st visitformat)
11. E.J. Räsänen ( st ) hvilken kolektion måste af juryn från täflingen uteslutas emedan bilderna vore försedda med den täflandes namn.

b. 3ne kolektioner i 2ne kategorier nämligen:
1. Rapid (7st 33×38)
2. Amatör (6 st 33×38)
3. J.E.L. ( st ), hvilka äfven måste från täflingen uteslutas, dels emedan orginalplåtarna, enligt anteckning å bilderna, vore retuscherade af yrkesfotograf, dels emedan bland bilderna funnos sådana hvars orginal vore utförda af annan
person än den täflande sjelf.

c. I 3ne kategorier fanns endast en täflande nämligen märket ”Åke” med 25 st lanternbilder.

§ 3 Beslöts enhälligt att 1ste priset såväl i 1ta som 2a kategorierna icke skulle utdelas.

§ 4 I 1ta kategorien tillföll 2a priset Dubbel-Anastigmat, som visade sig vara Herr F.R.Löfhjelm, 3e priset tildelades ”Couleur” till hvilket märke ej fanns någon namnsedel. Dessutom tillerkändes ”Z”, Herr Rudolf Lorentz och ”S.F.U” Herr Otto Finnilä hvardera klubbens diplom.
I 2a kategorin togs 2a priset af ”Rapid” Herr Otto Johansson samt 3e priset af ”Amatör” Herr G. Engström.
I 3e kategorin tillerkändes den enda täflanden ”Åke” 1sta priset samt det af Herr Nyblin till utdelning inom denna kategori gifna extrapriset bestående af en stereoscopkamera. Vid namnsedelns öppnande visade sig ”Åke” vara Herr Otto Johansson.

§ 5 Juryn beklagade att täflanden i 2a kategorin ”J.E.L” missuppfattat täflingsreglerna, ty de inlämnade bilderna försvarade väl sin plats bland de täflande bilderna.

Helsingfors som ofvan

In fidem
Daniel Nyblin


Protokoll fördt vid bestyrelsen för Fotografiamatörklubben i Helsingfors möte den 29 okt. 1896. Närvarande: Hintze, Jäderholm, Schoultz, Schmidt och Johansson äfvensom Dr Lojander, som anmodats närvara.

§ 1 Företogs val af funktionärer inom styrelsen och valdes härvid
till ordförande Herr Harry Hintze
till sekreterare Herr Otto Johansson
till kassör Herr Herm. Jäderholm
till bibliotekarie Herr Sven R:son Schmidt

§ 2 Dr Lojander förevisade ett förslag till omslag för klubbens meddelande, som endera dagen vore att förvänta i tryck; godkändes.

§ 3 Priset för en helsidig annons i meddelandet godkändes till Fmk 10:-, halfsida till 6:-
.

§ 4 Herrar Schoultz och Schmidt inberättade, att utställningskomitén beslutat sig för att anordna den till 6, 7 & 8 Nov. beslutna utställningen i Brandkårshuset. Komitén hade lyckats erhålla gymnastiksalen och ett bredvidliggande rum för ändamålet.
Tillika meddelades, att beslut fattats om att i det mindre rummet föranstalta skioptikonförevisning mot skild entrée.
Inträdesafgiften bestämdes till 50 pni för fullvuxna och 25 pni för barn; enahanda belopp skulle erläggas för inträde till skioptikonförevisningen.

§ 5 Beslöts, att vid nästa möte föreslå klubben, att öfverenskomma med någon yrkesfotograf att mot visst belopp -t.ex. 50 pni – förfärdiga för klubbens räkning lanternplåtar af medlemmars negativ, som för ändamålet skulle insändas till
klubben.

§ 6 Enär klubbens medlemsantal i landsorten redan uppgår till 30 och klubben har att hvarje år i bref anhålla om insändande af årsafgifter, föreslogs af afgångne kassören att klubben, såväl för att underlätta kassörens arbete som för att nedbringa klubbens kostnader, skulle låta trycka krafbrefven å brefkort, då portot genast nedsattes till hälften. Antogs.

§ 7 Omsorg om sändning af utdelningsbilder till landsorten åtog sig välvilligt herr Schoultz.

In fidem
Otto Johansson


År 1896 den 3 Nov. , tisdag, klockan ½8 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till ordinarie möte uti Operakällaren; närvarende därvid herrar Schoultz, Schmidt, Rosenbröijer, Grönvik, A. Jusélius,
John Jusélius, Valbäck, Lojander, D. Nyblin, Saxelin, Sjöblom, Askergren, Collin, Maexmontan, Arvidsson, Haack, Nybom, Galindo, Hirn, Strindberg, Salveson och undertecknad.
Ordet leddes af Ing. Rosenbröijer, emedan herr Hintze af sjuklighet var förhindrad att närvara.

§ 1 Ordföranden meddelade mötet att val af funktionärer inom bestyrelsen försiggått och att därvid blifvit valda till ordförande herr Harry Hintze
till sekreterare herr Otto Johansson
till kassör herr Herm. Jäderholm
till bibliotekarie herr R:son Schmidt

§ 2 Bestyrelsens föreslag, att låta på klubbens bekostnad hos yrkesfotograf förfärdiga lanternbilder af medlemmars negativ, godkändes.
Herr Schmidt meddelade i samband härmed att ett öfverskott, stort Fmk 50:-, finnes från insamlingen till herr Hintzes bröllopsgåfva, föreslog att summan skulle anslås för inköp af lanternbilder. Under diskussionen härom meddelade herr Nyblin, att han åtog sig att förfärdiga 100 st laternabilder, hvilka af honom gratis skulle
ställas till klubbens disposition, ansåg bestyrelsens föreslagna ersättning – 50 pni – för låg, trodde ej att någon yrkesfotograf skulle åtaga sig att för sagda pris tillvärka laternabilder.
På grund af herr Nyblins godhetsfulla löfte – hvarigenom klubben att börja med erhöllo 100 st laternaplåtar – beslöts att icke anslå berörda 50 mark för förslagna ändamålet, utan skulle summan öfverlämnas till klubben utan någonslags förbehåll.
Ett af herr F. Sjöblom framstäldt förslag, att använda de medel, som förhyrande af skioptikon komma att inbringa för samma ändamål, som det herr Schmidt förslog, förföll likaså.
Ordföranden frambar till herr Nyblin klubbens tack för välvilliga gåfvan.

§ 3 Herr Schmidt meddelade, att utställningskomitén beslutat hyra gymnastiksalen och ett bredvidliggande mindre rum i Brandkårshuset för utställningen den 6, 7 och 8 Nov., samt att herrar Tilgmann utlofvat att för utställningen erforderligt tryck
gratis. Likaså hade Gasvärket haft vänligheten erbjuda lån af erfordeliga lampor jämte uppsättning på enahanda förmånliga vilkor, hvarför mötet anhöll att genom komitén få framföra sin tack.
Af herr Strindberg hade komitén dessutom erhållit löfte om att få utställa 15 st fotografier, tagna af herr S. broder [Nils Strindberg] under Andrées expedition till Danskön denna sommar.

§ 4 Till referenter för året valdes:
för Fhotographie Times Herr T. Nyblin
för Photographische Correspondenz Herr H. Lojander
för Das Atelier des Photographen Herr D. Nyblin
för Photographische Mittheilung & Rundschau Herr Rosenbröijer
för Fotografisk Tidskrift Herr Schmidt

§ 5 Upptogs till diskussion uthyrandet af klubbens skioptikon, till följd af att Herr D.Nyblin ansåg det pris (Fmk 25:-), som bestyrelsen bestämt i hyra, vara för högt.
Beslöts, att klubben skulle få uthyra apparaten till ett bestämdt maximipris af Fmk 25:-, hvilket pris likväl finge med bestyrelsens begifvande sänkas eller alldeles falla bort om sådant af bestyrelsen i någont enskildt fall ansågs nödigt; dock skulle apparaten i hvarje händelse icke få utlämnas utan att någon af bestyrelsen utsadd person medföljde, som vore förtrogen med dess skötsel. Bestyrelsen ägde rätt att neka utlämnande om sådant befunnos nödigt.

§ 6 På förslag af herr D. Nyblin beslöts att från årsberättelsen för det gångna året, hvilken komme att ingå i klubbens tryckta meddelanden, skulle bortlämnas den del däri, som motiverade inhiberandet af klubbens under året annonserade undervisningskurs.

Följde så förevisning af skioptikonbilder.

In fidem
Otto Johansson


[ Ur Hufvudstadsbladet Fredagen 6.11. 1896

Fotografiamatörklubbens utställning öppnas i dag kl. 12 i Brandkårshusets gymnastiksal. Salen är rikt dekorerad med växter och fondväggen prydes af klubbens monogram i guld och rödt, omgifvet af standarder och sköldar.
Midtelpartiet af salen upptages af en amfiteatralisk utställning, framvisande alt det modernaste, som fotografikonsten har att bjuda på af apparater och utensilier. För att öfvergå till expositionens hufvudföremål, de utstälda bilderna, förtjäna att framhållas de i fonden upphängda förstoringarna, hvilka tyda på en långt driven teknisk färdighet hos sina framställare.
Under förstoringarna äro utstälda en kollektion fotografier i färger från en landsbygd i Nyland samt en samling fotografier, utförda på konvexa glas, något alldeles nytt för vårt land.
Till vänster i fonden befinner sig en kollektion af ett hundratal fotografier, tagna i Turkestan och Centralasien af magister E. Stenroos, hvilka utom sitt värde som fotografier äga ett stort etnografiskt intresse.
På en skärm finnas samlade fotografier från expeditionen till ryska Karelen och Hvita hafvet.
En annan skärm upptages af mikrofotogram öfver växtdelar och andra naturföremål, utförda af dr Hugo Lojander.
Från Andrées expedition finnas 15 vyer, tagna af doktor Nils Strindberg och stälda till expositionens förfogande af den sist nämndes här bosatte broder, fabrikanten S. Strindberg.
Slutligen är att nämna ett stort antal fotografier, utstälda af fotografiamatörklubbens medlemmar.
De utstälda numrens antal överstiger 700. Expositionen hålles öppen i fredag, lördag och söndag från kl. 12-10 e.m.
Uti ett särskildt rum förevisas från kl. 5 e.m. alla utställningsdagar scioptikonbilder, framstälda med klubbens nyligen i Amerika inköpta apparat. ]


År 1896 den 1 Decbr, tisdag, kl. ½8 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till ordinarie möte uti Hotel Kämp; närvarande härvid ordföranden herr Hintze, samt herrar Schoultz, Schmidt, Caselius, Lojander, Maexmontan, Thesleff, Haartman, Arvidsson, Englund, Såltin, Toppelius, Ahlstedt, Nybom, Askergren,
T. Nyblin, Grönvik, Liljeros, Roos, Saxelin, Säderholm, Hirn, Collin, Salvesen,Stadius, Hedman, Strindberg, Jäderholm och undertecknad.

§ 1 Klubbens tryckta meddelande, som till mötet utkommit från trycket, utdelades åt de närvarande och beslöts att detsamma skulle tillsändas några utländska redaktioner af fotografiska tidskrifter.

§ 2 Följande nya medlemmar anmäldes och intogos:
Herr Edv. v. Haartman
Herr Harald Hedman
Herr K.C. Stenroos
Herr A.K.M. Levander
Herr Emil Rundman

§ 3 Ordföranden meddelade, att klubbens vandringsportfölj f.nv. monterades och torde blifva färdig till nästa möte, föreslog att låta portföljen en vecka ligga tillgänglig å Catanis Café till ben. påseende, hvarefter den skulle sändas till landsorten. Antogs.

§ 4 Utställningskomitén meddelade, att någon fullständig redovisning till detta möte icke kunnat erhållas. Cirka 130 mark torde likväl komitén att förlusten af utställningen kommo att blifva.

§ 5 Distribueringen af klubbens meddelanden till medlemmarna åtog sig välvilligt herr Schoultz.

§ 6 Ordförandens förslag, att vid hvarje möte skulle utses 3 personer som ägde att hafva omsorg om utdelningsbilderna för följande möte, antogs. Följande herrar utsågos att ombesörja negativ för kopiering af utdelningsbilder till nästa möte:
Statsrådet herr A. Stadius
Kaptenen herr Wald. Toppelius
och herr E. v. Haartman.

§ 7 Ordföranden meddelade att Schmidts Compendium utkommit i svensk öfversättning.

§ 8 Herr T. Nyblin föreslog ett sätt att taga porträttstudier i vanligt rum. Dessutom förevisade herr N. en amerikansk retuscheringsmachin äfvensom sättet att arbeta med sådan.

§ 9 Herr Schmidt förevisade diverse nyheter på fotografins område bl.a. pyramidkornpapper sköljapparater för positivprosess, nya handkameror m.m. m.m.
Dessutom refererade herr Schmidt några artiklar ur Fotogr. Tidskrift.

§ 10
Herr Schoultz förevisade några bilder från Sibirien, tagna af herr S. broder.

§ 11
Ordföranden meddelade att herrar Tilgman välvilligt lemnat trycket till omslaget för klubbens meddelanden gratis hvarför klubben frambar sitt tack.

§ 12
På grund af ett af herr Schmidt framstäldt förslag, beslöts att klubben nästa söndag skulle arrangera en utfärd för fotografering af höststämningsbilder. För att vidtaga förberedelser härför valdes en komité af 5 personer nämligen herrar Askergren, Arvidson, Hedman, Jäderholm och Såltin.

§ 13
Nästa möte beslöts att hållas den 2dra tisdagen i Januari (den 12).

§ 14
Utdelades premiebilder efter negativ tagna af herrar Hintze, Jäderholm och Johansson.

§ 15
Herr Schmidt förevisade med klubbens skioptikon-apparat en mängd bilder från olika trakter af vårt land.

In fidem
Otto Johansson


År 1897 den 12 Januari, Tisdag kl ½8 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till ordinarie möte, närvarande dervid voro hrr Lojander, D & Th.Nyblin, Strindberg, Schoultz, Johansson, Schmidt, Jäderholm, Hedman, Askergren, Valbäck, Rundman, Stenroos, Levander, Björkman, Ljungqvist, Arvidsson, Ahlstedt, Thesleff, Grönvik, Casselius, Saxelin, Granholm, Kruskopf.

§ 1 Med anledning af ord. Hr Hintzes frånvaro öppnades mötet af sekr. hr Johanssen som äfven utsågs att leda förhandlingarna vid detta möte.

§ 2 Upplästes protokoll från föregående tvenne möten som justerades.

§ 3 Till nya medlemmar anmäldes och antogos hrr F.A.V. Hjertzell, W. Hartelin, H.Nyblin, F. Engström, och A.W. Forsblom alla från Helsingfors.

§ 4 Klubbens vandringsportfölj No 1 fans vid mötet till påseende. Sekreteraren ålades underrätta ombudsmännen i landsorten att portföljen nu kunde regvireras.

§ 5 Utdelades premiebilder efter negativ af hrr Hintze, Schoultz och Jäderholm.

§ 6 Herr C.O. Saxelin framvisade några lyckade interiörer från sednaste utställningen.

§ 7 Herr Askegren redogjorde för klubbens utfärd den 10 Januari till Fredriksberg, som hade varit i allo angenäm. I utfärden hade tyvärr deltagit endast 6 personer i anledning hvaraf hr Schmidt uttalade sitt beklagande öfver att klubbens medl. ej inse den stora nytta till framåtskridande i fotografiens sköna konst en sådan utfärd medför.

§ 8 Bibliotekarien framlade några nya läroböcker i fotografi som inköpt för klubbens bibliothek.

§ 9 Fotografen hr Daniel Nyblin höll ett intressant och sakrikt föredrag om fotografering af förfalskade aktstycken samt om upptäckande af brott genom fotografin. Hr N. framvisade därjämte några plåtar tagna af läskpapperet i en
kopiebok hvarigenom kunde bevisas att siffror i registret hade utraderats.

§ 10
Såsom gäst vid mötet närvar docenten dr R. Hult.

§ 11
Mötet afslöts med skioptikonförevisning af plåtar tagna af Hr S. Strindberg.

In fidem
Sv. R:son Schmidt


År 1897, Tisdagen den 2 Februari kl ½8 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till ordinarie möte å Hotel Kämp, närvarande vid mötet voro Ordföranden. D. Nyblin, T. Nyblin, H. Nyblin, Maexmontan,
Grönvik, Holm, Arvidsson, Ahlstedt, Rosenbröijer, Saxelin, Collin, Hirn, Rundman, Jäderholm, Engström, Askergren, Schmidt, Wasastjerna, Stadius, Valbäck, Roos, Branders, Nybom, H. Hedman och underteckand.

§ 1 Till nya medlemmar anmäldes & intogos hr Frans Stockmann och Olof Hedman.

§ 2 Utdelades premiebilder efter negativ tagna af Hintze och Schoultz.

§ 3 Ordf. uppläste en skrifvelse fr. red. af N. Pr. och Hbl. med anhållan att klubben framdeles sjelf skulle referera sina möten och insända dessa ref. till sagda tidningar som dessutom förbehöllo sig rätt att förkorta referaten om sådant befunnes nödigt. Frågan föranledde icke till vidare åtgärd.

§ 4 Herr Hintze förevisade några fotografier tagna om natten under månsken samt redogjorde för tillgången härvid.

§ 5 Herr Saxelin höll ett längre sakrikt föredrag om framkallning af plåtar, hvilkas exponeringstid är obekant.

§ 6 Herr D. Nyblin lofvade att till nästa möte hålla ett föredrag om koltryck och gummitryck.

§ 7 Af herr Schmidt föreslogs, att klubben skulle lägga sig till med ett nyligen uppfunnet kinematoskop, som lämpade sig att anbringas å klubbens skioptikon, så att densamma härigenom förvandlades till en fullständig kinematograf. Apparaten komme på cirka 200 mark och bildderier erhöllos f.n.v. till 50 Rmk. Frågan bordlades tillsvidare.

§ 8 Ing Rosenbröijer föreslog att klubben skulle söka erhålla en permanent lokal för sina möten. Frågan har tidigare varit före, men har förfallit emedan klubben icke ansett sig kunna ikläda sig kostnaden härför. Beslöts att utse tvänne personer som ägde att inkomma med närmare detaljer i frågan och utsågos härtill herrar Rosenbröijer och D.Nyblin.
Cirka 300 mk ansågs klubben kunna anslå för frågan. Enär förhyrande af lokal måste ske före det klubben sammanträder nästa gång, beslöts att bestyrelsen förstärkt med hrr Nyblin och Rosenbröijer finge rätt att definitivt besluta i frågan.

§ 9 Herr T. Nyblin föredrog om tillverkning af laternaplåtar och härtill lämpliga negativ.

§ 10
Herrar Maexmontan och Engström utlofvade till nästa möte hvarsitt föredrag.

§ 11
Herr N. Wasastjerna upptog till diskussion frågan om det tekniska eller det konstnärligas företräde inom amatörfotografin. Frågan föranlädde till en synnerligen liflig diskussion och sedan cirka 25 personer yttrat sig i ämnet fick diskussionen utgöra svar på frågan.

In fidem
Otto Johansson


År 1897 den 2 Mars, tisdag klockan ½8 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till ordinarie månadsmöte uti Hotel Kämp; närvarande härvid hrr Jäderholm, Schoultz, Johansson, Nybom, Strindberg,
Ahlstedt, Hedman, Sundström, Engström, Stenroos, Rundman, D & H Nyblin, Rosenbröijer, Saxelin, Söderholm, Maexmontan, Roos, Thesleff, Hirn, Collin, Grönvik & undertecknad.

§ 1 Emedan ordf. herr Hintze icke var närvarande öppnades mötet af sekr. herr Johansson, som jämväl utsågs att leda förhandlingarna vid detta möte.

§ 2 Justerades protokollen från föregående tvänne möten.

§ 3 Från ombudsmannen i T:fors herr Engström hade ingått en skrifvelse hvari han underrättade, att amatörer i T:fors sammanslutit sig till en förening, kallad Amatörfotograferna i Tammerfors och att förslag till stadgar blifvit utarbetade, som ginge ut på, att föreningen skulle blifva en filial för Fotografiamatörklubben i Helsingfors. Frågan föranledde icke till någon diskussion emedan klubbens stadgar icke tillåta bildandet af några filialer. Beslöts att ytterligare brefligen underrätta herr Engström om, att det enda klubben under nuvarande förhållanden kunde göra,
var att bidraga med 20% af från medlemmarna i T:fors inflytande årsafgifter, såvida deras antal uppgingo till minst 20.

§ 4 Anmäldes och intogos följande medlemmar:
Kontorist Axel Adr. Brander, Tammerfors
do Verner Gestrin, do
do Z.O. Granfelt, do
do Hj. Lundborg, do
do Elis Rikala, do
Byggm. Arthur af Hällström, do
Handl. Emil Jäderholm, do
Rådman Rick. Thulé, do
Stationsinsp. Gust. Söderström, Tavastehus
Handlanden Ferd. Lorentz, Wiborg

§ 5 Herrar Schoultz, Rosenbröijer och Roos utsågos af mötet att hafva omsorg om utdelningsbilder till nästa möte.

§ 6 Herr Nyblin meddelade att någon uppgörelse beträffande lokalfrågan ännu icke kunnat göras, men hoppades längre fram kunna förelägga klubben definitiva förslag angående erhållandet af lokal. På ordförandens förslag beslöts att lämna hrr Nyblin och Rosenbröijer yttermera tid till utförande af på mötet den 2 Febr. åtagna uppdrag i sagda fråga.

§ 7 Herr Schmidt refererade Fotografisk Tidskrift och förevisade mötet profhäftet af ”Die Kunst in der Photographie”.

§ 8 Herr Nybom anhöll att få förära klubben Photographic News för 1897.

§ 9 Meddelades att ett deficit, stort Fmk 130:60 uppstått i inkomsterna från klubbens senaste fotografiska utställning.

§ 10
På förslag af herr Johansson beslöts att företaga en utfärd till Sörnäs söndagen den 21 Mars. Som önsknigsmål uttalades att någon artist af klubbens medlemmar skulle deltaga i utfärden för att handleda deltagarna vid val af motiv.
Till att förbereda utfärden tillsattes en komité bestående af hrr Schmidt, Stenroos, Ahlstedt, Maexmontan och H.Hedman.

§ 11
Herrar Nyblin och Schmidt meddelade att landets yrkesfotografer vid det nyligen afslutade fotografmötet uttalat sitt erkännande till landets amatörfotografer för deras medvärkan till höjandet af fotografikonsten.

§ 12
Herr Maexmontan höll ett intressant föredrag om ”fotografiapparaten som nivelleringsinstrument”.

§ 13
Herr Engström höll ett längre med intresse åhördt föredrag om en af honom företagen fotograferingsfärd till Pitkäranta bruk.

§ 14
Herr Nyblin meddelade att Tekniska föreningen uttalat sig för ändring af nu gällande giftstadga i sådan riktning, att amatörer framdels icke blefve satta i tillfälle att använda sublimat för fotografiskt ändamål. Föredrog därpå om sättet att förstärka negativ med silfvernitrat.

§ 15
Utdelades bilder efter negativ tagna af herr Statsrådet Stadius.

§ 16
Förevisades skioptikonbilder från en mängd olika platser utomlands.

In fidem
Sv. R:son Schmidt


År 1897, den 6 April, tisdag, klockan ½8 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till ordinarie månadsmöte uti Hotel Kämp; närvarande härvid hrr Hintze, Lojander, Toppelius, Lindén, Wagner, Branders,
Ehrstedt, Kruskopf, H. Hedman, O. Hedman, Söderholm, Nybom, Collin, Rundman, Saxelin, Engström, Askergren, Rosenbröijer, Grönvik, Schmidt, Schoultz, D & T Nyblin, Strindberg, Arvidsson, Ljungqvist, Roos, Caselius, Salveson & undertecknad.

§ 1 Mötesdeltagarena samlades först i herr Nyblins atelier, hvarest herr Nyblin föredrog om tillgången vid s.k. gummitryck. Föredraget, till hvilket hörde praktisk demonstrering, åhördes med intresse af de härstädes församlade medlemmarna.
Efter ankomsten till den egentliga möteslokalen frambar ordf. klubbens tack till herr Nyblin för all den möda som af honom blifvit nedlagd för att sätta klubbmedlemmarna i tillfälle att få en inblick i tillgången vid gummitrycket.

§ 2 Justerades protokollet för den 2 Mars. Herr Nyblin anmärkte att hans i § 14 omnämnda meddelande oriktigt återgifvits. Borde heta: Frågan om försäljning af gifter, som f.n. diskuteras af kemistsamfundet, torde möjligen leda till att en ny, strängare giftstadga komme att emanera. Och då möjligen i den nya stadgan amatörfotograferna komme att utestängas från rättigheten att kunna erhålla sublimat, vore kanske skäl att nu redan tänka på ett annat förstärkningsmedel. Redogjorde härpå om sättet att förstärka med silfvernitrat.

§ 3 Herr Schmidt redogjorde för klubbens utfärd den 21 Mars. I densamma hade deltagit 10 medlemmar och skulle utfärden i öfrigt varit särdeles lyckad såvida icke vädret, som var blåsigt och utan sol otacksamt återgifvit de bilder amatörerna ville fästa på sina plåtar.
Herr Saxelin förevisade några bilder från sagda utfärd och anhöll om att få förära dessa till klubbens samling, hvilken anhållan med tacksamhet mottogs.

§ 4 På ordfs förfrågan meddelade herr Nyblin att lokal för klubbens möten hvarje första tisdag i månaden stode att erhållas från 1 Juni för en afgift af 300 mark årligen.
Lokalen, som var belägen vid Alexandersgatan 12, f.d. svenska klubbens lokal, skulle komma att disponeras gemensamt af Konstnärsgillet, den nya sångkören M.M., Alliance française och klubben.
Frågan bordlades till nästa möte. Bestyrelsen erhöll i uppdrag att jämte herr Rosenbröijer inkomma med närmare detaljerade förslag. Herr Nyblin afsade sig vidare uppdrag i denna fråga.

§ 5 Någon undervisningskurs på våren beslöt klubben icke föranstalta, emedan svårighet att erhålla lämplig lärare yppat sig och atelier för undervisningen nu icke stode att erhållas. Herr Nyblin som tidigare ledt undervisningen förklarade att han denna gång icke kunde åtaga sig uppdraget. Frågan bordlades för öfrigt till höstmötet.

§ 6 Pristäflan beslöt klubben föranstalta till hösten i likhet med föregående år. Prisen i I kat., direkttagna bilder, skulle utgöra 5, däraf de 3 första åtföljda af jetonger. I II kat. förstoringar, skulle prisen blifva 3, däraf 2 med jetonger. I III kat., laternabilder och IV kat. stereoskopbilder, skulle i hvardera kat. utdelas 2 pris, däraf ett pris med jetong.
Herr Nyblin anhöll om att som extra pris till IV kat. få i sinom tid öfverlämna ett godt stereoskop. Ordf. frambar klubbens tack för välvilliga gåfvan. Obs! extrapriset tilldelas I pristagaren.

§ 7 Frågan om anordnande af en fotografisk utställning äfven detta år beslöt mötet bordlägga till höstmötet. I samband härmed föreslagen utställning af fotografier vid klubbens årsmöte, erhöll bestyrelsen i uppdrag att arrangera om, såvida förhållandena vid tiden härför sådant medgåfvo.

§ 8 Föjande nya medlemmar anmäldes och intogos:
Agenten Oskar Lindfors
Apotekar Th. Clayhills
Kantoristen R. Freese
Fotograf Paul Fickert

§ 9 På förslag af herr Askergren belsöt klubben att föranstalta en utfärd antingen 1sta eller 2dra dag påsk. En komité bestående af 10 personer tillsattes för att närmare förbereda och arrangera utfärden. I komitén invaldes herrar D.och T. Nyblin, Engström, Ljungqvist, Aspergren, Rosenbröijer, Branders, O. Hedman, H. Hedman och Rundman.

§ 10
Ett af herr Caselius väkt förslag att arrangera ett äfven för utom klubben stående personer tillgängligt möte bordlades tillsvidare.

§ 11
Sedan utdelningsbilder för aftonen utdelats vidtogs med förevisning af skioptikonbilder.

In fidem:
Otto Johansson


Protokoll fördt vid bestyrelsens för Fotografiamatörklubben i Helsingfors möte den 27 April 1897.

§ 1 Ehuru å ena sidan önskvärt beslöt bestyrelsen likväl i betraktande af klubbens ekonomiska ställning, att icke förorda hyrande af egen lokal för klubben. En årlig afgift på 300 Fmk, som tidigare blifvit föreslagen att betalas för egen lokal, ansåg bestyrelsen vara väl hög i förhållande till den nytta lokalen under nuvarande förhållanden komme att gifva klubben då i ett som alt cirka 9 á 10 möten hållas under året.

§ 2 En komité bestående af herrar Rosenbröijer, Schoultz, Jäderholm, Schmidt och und. valdes för att förbereda en utfärd söndagen den 16 Maj. Herr Schmidt utsågs att sammankalla de komiterade.

§ 3 Redaktionsekreteraren Dr Lojander meddelade att han på grund af inkomna bidrag trodde sig kunna till den 15 Maj utgifva ett nytt tvångfritt häfte No 2.

In fidem
Otto Johansson


År 1897 den 4 Maj, tisdag, kl. ½8 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till ordinarie månadsmöte uti Hotel Kämp; närvarande härvid herr Hintze, Jäderholm, Roos, Engström, Saxelin, Caselius, D. & T. Nyblin, Ahlstedt, Rundman, Collin, Schmidt, Schoultz, Grönvik, Askergren, Sundström, Maexmontan & undertecknad.

§ 1 Mötesdeltagarena samlades i likhet med föregående möte först hos herr D. Nyblin hvarest föredrag om gummitryck hölls af herr N. Framkomna till möteslokalen, Hotel Kämp, frambar ordf. klubbens tack till herr Nyblin.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Upptogs ånyo frågan om förhyrandet af lokal. Bestyrelsen hade enhälligt afrådt. Mötets beslut blef att någon lokal icke skulle hyras.

§ 4 Ordf. redogjorde för på föregående möte beslutna utfärd, hvilken icke blef af oaktadt 10 pers. sutto i komitén för att förbereda och anordna densamma.
Meddelades därpå att bestyrelsen det oaktadt icke uppgifvit allt hopp om att kunna arrangera utfärder. En komité bestående af hrr Schoultz, Jäderholm, Schmidt, Rosenbröijer & undertecknad var tillsatt af bestyrelsen att förbereda en utfärd den 16 Maj. Herr Jäderholm meddelade att ångb. Särla kunde erhållas för utfärden.
Beslöts att söndagen den 16 Maj anordna en utfärd med ångbåt till Kopplosundet i västra skärgården.
Till komitén för anordnande af utfärden valdes herrar Schmidt, Maexmontan, Askergren, Schoultz & und.
Mötet enades om att klubben för framtiden skulle såvida kassan tillät bidraga med något fixt belopp för planerade utfärder.

§ 5 Till nya medlemmar anmäldes och anotgos:
Disponent Isak Lindqvist, Wiborg
Lektor K.S. Ahonius, H:fors

§ 6 Beslöts att öfverlämna åt bestyrelsen att ihändelse någon utfärd den 16de icke komme till stånd om sådant befunnos nödigt arrangera ett extra möte i slutet af månaden.

§ 7 Vidtogs med förevisning af kinematografbilder. Herr Schmidt förevisade därvid en ny amerikansk uppfinning för tillvärkning af acetylengas med hvilkens tillhjälp ljus erhölls till förevisningen.
Utdelades premiebilder efter negativ tagna af herr Hintze.

In fidem
Otto Johansson


År 1897 den 21 September, tisdag kl. 8 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till ordinarie månadsmöte uti Hotel Kämp; närvarande härvid ordf. herr Hintze samt förjande hrr medlemmar: Jusélius,
Schmidt, Askergren, Ridderstad, D & T. Nyblin, Mauritzon, Sundström, Holm, Caselius, Roos, Arvidsson, Jäderholm, Strindberg, Nybom, Söderholm, Branders, H. Hedman & undertecknad.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet med att hälsa de närvarande välkomna, samtidigt uttalande den förmodan att medlemmarna under sommaren flitigt exponerat och nu ägde en massa plåtar de där erhållits jämte erfarenheter som vore lämpliga att, för befrämjande af klubbens syften, meddela klubben vid dess möten.
Då det inom Fotografiamatörklubben i Helsingfors, liksom inom de flesta klubbar, visat sig vara svårt för bestyrelsen allena, att utan medvärkan af öfriga klubbmedlemmar, kunna hålla intresset vaket för de uppgifter klubben åtagit sig söka lösa, uttalade ordf. härjämte den förhoppning att medlemmarna för framtiden ville hafva vänligheten att, om möjligt på ett mera värksamt sätt, medvärka med bestyrelsen då helt säkert goda resultat vore att förvänta.
Meddelades att Vandringsportföljen No 1 återkommit från landsorten.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Meddelades att på mötet den 4 Maj beslutna utfärden försigick den 16 i samma månad och att densamma på det bästa syntes anslå de alla som deltogo i utfärden. Omkring 100 plåtar blefvo vid tillfället exponerade.

§ 4 Beslöts att icke denna höst anordna någon utställning af fotografier.

§ 5 Bestyrelsens förslag, att klubben i slutet af Febr. eller början af Mars månad skulle anordna en fotografisk undervisningskurs med gratis undervisning, antogos. Kemikalierna ägde hvarje deltagare själf bekosta.

§ 6 Meddelades att mörkt rum gratis finnes tillgängligt för amatörer hos herr D.Nyblin.

§ 7 Delgafs mötet att några landsortsmedlemmar klagat öfver att utdelningsbilderna icke motsvarat deras förväntningar.

§ 8 Sekreteraren uppläste reglerna för täflingen den 15 okt.

§ 9 Till prisjury valdes hrr D. Nyblin, Maexmontan, Ahlstedt, Rosenbröijer och Hintze; till suppleanter herr Schmidt och undertecknad.

§ 10
Tillföljd af redaktören dr Lojanders sjukdom har klubbens ”Meddelande No 2” icke tills dato kunnat utkomma.

§ 11
Herr D. Nyblin anhöll om att till klubben få öfverlämna Fmk 153.70, ett belopp som i tiden blifvit samladt inom klubben till förmån för en nödstäld fotograf. Beloppet i fråga hade emellertid icke blifvit utlämnadt, emedan fotografen, för hvilken insamlingen skedde, senare inträdt i bättre omständigheter.

§ 12
Herr D. Nyblin höll ett längre, sakrikt föredrag om stereoskopbilder.

§ 13
Tisdagen den 26 okt. bestämdes af mötet till årsmötesdag.

§ 14
För att ytterligare möjliggöra bedömande af fotografierna i vandringsportföljen beslöts att hålla portföljen tillgänglig i biblioteket till den 15 okt.

§ 15
Till nya medlemmar anmäldes och antogos:
Fotograf A.F. Forslund
do Charles Mauritzon
Friherre Magnus Stackelberg
Handl. Theodor Tammelin

Herr Schmidt refererade ur Fot. tidskrift fransmannen Chassagnes sätt att fotografera i färger äfvensom några andra i samma tidskrift förekommande artiklar.

§ 17
Utdelades premiebilder efter negativ tagna af Hintze och undertecknad.

§ 18
Herr Schmidt förevisade några nyheter bland fotografiska artiklar.

§ 19
Vidtogs med förevisning af skioptikonbilder.

In fidem
Otto Johansson


År 1897 den 26 oktober, tisdag kl. 8 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till årsmöte uti Hotel Kämp; närvarande härvid herrar: Granholm, Schoultz, Schmidt, Johansson, Jäderholm, Engström (Gust) Caselius, Roos, Tammelin, Thesleff, Collin, Söderholm, Nybom, O. Hedman, Askergren, Strindberg, Haack, Lundström, Nyblin, Saxelin, Toppelius, Stackelberg, Ahlstedt, Kruskopf, Grönvik, Lojander & Valbäck.

§ 1 Tillföljd af ordförandens frånvaro öppnades mötet af undertecknad. Till ordf. för mötet utsågs med acklamation Hofrådet Granholm.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes med den rättelse att handl. Theodor Tammmelin, som blef invald vid senaste möte, icke var upptagen bland invalda nya medlemmar.

§ 3 Till revisorer för klubbens räkenskaper för det gångna året valdes herrar Askergren och Strindberg.

§ 4 Underskrifven uppläste årsberättelsen för 1896/97, hvilken finnes intagen i klubbens tryckta ”Meddelandet No 2” och som bilägges detta protokoll.

§ 5 Upplästes bestyrelsens förslag till program för kommande år och beslöts härvid:
1° att i likhet med hvad härförinnan varit fallet utdela premiebilder åt de vid klubbens möten närvarande samt åt landsortsmedlemmarna; för införskaffande och bedömande af negativ tillsättas en tvåmanna komité i hvilken ena medlemmen tillhör bestyrelsen.
2° att vid möten förevisa skioptikonbilder. För att möjliggöra inköp af skioptikonplåtar, beslöts att bilda en ”Skioptikonfond” hvartill skulle anslås influtna skioptikonhyror. Anskaffande af bilder öfverlämnades åt bestyrelsen.
3° att föranstalta föredrag. Som en önskan härtill uttalades af mötet att de herrar artister, som äro medlemmar af klubben, ville hafva godheten föredraga om det konstnärliga inom fotografin.
4° att utse referenter för klubbens tidskrifter. I samband härmed uttalades som önskan att referenterna skulle samarbeta med hvarandra och härigenom säkerställa referat vid klubbmöten, tillika beslöts att referenterna sig emellan skulle utse en den där ägde att sammankalla referentkomitén.
Till referenter utsågos:
för Sun and Shade herr Wald. Toppelius
för Atelier des Photographen herr D. Nyblin
för Photogr. Rundschau herr Harry Hintze
för Fotografisk Tidskrift herr Sven Schmidt
för Wiener Phot. Blätter herr Fr. Ahlstedt
för Meddelande från Fotografiska
Föreningen i Danmark herr Otto Johansson
för Photogr. Mittheilungen herr Alf. Rosenbröijer
5° att enligt beslut af den 21 Sept. 1897 anordna en undervisningskurs under Mars månad. Undervisningen meddelas gratis, men ägo kursdeltagarna att själfva bekosta kemikalierna.
6° att anordna fotografiska exkursioner och utfärder, hvilka klubben i mån af tillgång skulle understödja i pekuniärt hänseende. Beslut härom har redan tidigare fattats. I samband härmed beslöts att bilda en Utfärdsfond, hvartill de Fmk 153:70 klubben erhöll på mötet den 21 Sept. skulle bilda grund. Fonden skulle sedermera årligen på förslag af bestyrelsen förstärkas ur klubbens kassa i mån af tillgång och behof.
7° att tillsvidare bordlägga frågan om utställning 1898. Bestyrelsen erhöll i uppdrag att meddela sig med yrkesfotograferna om en möjlig sammanslutning af deras och klubbens utställning längre fram.
8° att vid klubbens möten söka få till stånd utställning af fotografier och fotografiska artiklar.
9° att utgifva Vandringsportföljen No 2.
10° att anordna pristäflan. Herr D. Nyblin anhöll om att till klubbens nästa täflan få som extra pris förära varor till ett värde af Fmk 200:- att jämnt fördelas mellan de tvänne kategorier som komme att omfatta skioptikon och stereoskopbilder; dessutom kvarstår till utdelning det i år af herr N. skänkta stereoskopet som vid senaste täflan icke blef utdeladt, emedan ingen täflande anmälde sig i IV kat.
11° att klubbens möten äfven framgent skulle äga rum, såvidt möjligt, första tisdagen i hvarje månad, med undantag af sommarmånaderna. Dessutom beslöts att klubben skulle sammankallas ytterligare hvarje tredje tisdag under säsongen till s.k. referatmöten, då endast referat ur tidskrifterna skulle förekomma.

§ 6 Sedan bestyrelsen afträdt och revisorerna hrr Askergren och Strindberg anmält att klubbens räkenskaper för 1896/97 blifvit granskade och riktiga befunne, meddealdes bestyrelsen att densamma beviljades full ansvarsfrihet för handhafvandet af klubbens räkenskaper för sagda år.

§ 7 Medlemsafgiften beslöt klubben att äfven för kommande år skulle utgöra Fmk 10:-

§ 8 Anslaget för biblioteket bestämdes till Fmk 150:- förutom kostnaderna för inbindning.

§ 9 Prisjuryns protokoll, som här bifogas och hvilket äfven finnes intaget i ”Meddelanden No 2” upplästes härpå, hvarefter i enlighet med juryns beslut utdelades:
i I kategorin:
I priset åt herr Mauritz Silén för väl valda motiv, utmärkt utförande.
II priset åt herr J.W. Söderholm för goda motiv, berömligt utförande.
III priset åt herr John Dahlberg för några väl valda motiv, klanderfritt utförande.
IV priset åt fru Aline Kyrklund för tämligen goda motiv.
V priset åt herr Frithiof Strandell för i tekniskt hänseende väl utförda bilder.
i II kategorin:
III priset åt herr Emil Lindgren som uppmuntran.
inom III och IV kategorin hade ingen täflande anmält sig.

§ 10
Friherre H. av Schulténs pris tilldelades enligt bestyrelsens beslut åt klubbens ordförande herr Harry Hintze.
Med anledning af bestyrelsens förslag, understödt af flera medlemmar, beslöts att för framtiden öfverlämna bestämmande rätten åt klubben i sin helhet på årsmötet och icke vidare vidhålla beslutet att bestyrelsen allena ägde rätt att utgifva sagda pris.

§ 11
Prisutdelningen för i Vandringsportföljen ingående fotografier uppsköts till nästa möte.

§ 12
Skreds härpå till val af bestyrelse för 1897/98 och blefvo härvid valda herrar: Aug. Jusélius med 14 röster, Alfred Rosenbröijer och undertecknad med 13 röster, Fr Ahlstedt med 11 röster och Sven Strindberg med 8 röster.

Vid mötet funnos utstälda samtliga i årets pristäflan deltagande bilder.

In fidem
Otto Johansson


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors´ prisjurys sammanträde å Café Catani den 19 Okt. 1897 kl.7 e.m. Närvarande hrr Ahlstedt, Hintze, Nyblin, Rosenbröijer och såsom supleant för hr Maexmontan undertecknad.

§ 1 Till ordförande utsågs hr Ahlstedt, till sekreterare undertecknad.

§ 2 För täflan inom I kat. hade anmält sig 15 kollektioner med tillsammans 132 bilder af olika format nemligen:
utan märke 8 Visitbilder
E.E.N. 6 Cab.
Aura 4 – 13×18, 3 – 9×12, 1 – visit
A-e 12 – 13×18
utan märke 5 – 13×18
I-a 10 – 13×18, 3 – Cab, 2 – 9×12, 1 – visit
Ad libitum 7 – 13×18, 2 – 9×12
M. 8 – 9×12
K.F. 3 – 18×24, 2 – 13×18
Planum 8 – 12×16,5, 5 – 13×18, 1 – 9×12
utan märke 6 – 12×16,5, 1 – Panorama
X.Y.Z. 14 – 18×24
Bättre något än ingenting 7 – 12×16,5
1865a 2 – 18×24, 1 – 13×18, 2 – 9×12
röd ring 5 – 12×16,5, 3 – 13×18

§ 3 Prisen utföllo som följe
I Pris m. M för väl valda motiv, utmärkt utförande.
II Pris m. X.Y.Z., goda motiv, berömligt utförande.
III Pris m. Ad libitum, några väl valda motiv.
IV Pris m. A-e, temligen goda motiv.
V Pris m. O (röd ring), i tekniskt hänseende väl utförda bilder.

Vid namnsedlarnes öppnande befans
M vara hr Mauritz Silén, Biarritz, Frankrike
X.Y.Z. vara hr J.V. Söderholm, Helsingfors
Ad libitum vara hr John Dalberg, Åbo
A-e vara Fru Aline Kyrklund, Åbo
röda ringen vara hr Frithiof Strandell, Åbo

§ 4 Inom II kat. (förstoringar) täflade endast X.Y. hr hr Emil Lundegren, Järvelä med 4 Bromideförstoringar, 3 i format 31×39, 1 i form. 39×48, som till uppmuntran erhöll 3dje priset.

§ 5 Inom III – IV kat. hade, beklagligt nog, ingen täflande anmält sig.

In fidem
Sv. R:son Schmidt


[ Ur Meddelanden No 2

Årsberättelse af Fotografiamatörklubbens i Helsingfors bestyrelse, afgifven till klubbens årsmöte den 26 oktober 1897.
Klubbens nionde redogörelseår är med denna dag tilländalupet och vill bestyrelsen härmed, förrän densamma träder tillbaka, lämna en om ock kort redogörelse för klubbens värksamhet under det gångna året.
I likhet med år 1896 kan bestyrelsen med glädje konstatera att en större lifaktighet inom klubben gjort sig förnimbar. Under året hafva nämligen tillkommit inalles 31 nya medlemmar, bland dessa 11 hvilka äro bosatta i landsorten.
Samanträden hafva som tillförene hållits en gång i månaden, med undantag af sommarmånaderna, och hafva dessa i medeltal varit besökta af 24 medlemmar; minsta antalet har varit 18 och högsta antalet 30 personer. Klubbens hela
medlemsantal uppgår f.n. till 130 personer.
Den 6 nov. 1896 öppnade klubben i Brandkårshuset sin tidigare beslutna 2:dra fotografiska utställning. Densamma var öppen i tre dagar och besöktes under denna tid af omkring 900 personer. Oaktadt det rätt talrika besöket och
utställningskomiténs osparade möda, blef resultatet likväl ett ekonomiskt deficit, stort Fmk 130:60. Resultatet hade blifvit ännu sämre om icke hrr Tilgmann godhetsfullt levererat alt till utställningen behöfligt tryck gratis och Gasvärket haft vänligheten lämna erfordeliga lampor och uppsättning på enahanda förmånliga vilkor, men som redan sagdt, oaktadt alt detta gingo dock debet och kredit icke ihop, en omständighet som bevisar att med en dylik utställning förenas dryga utgifter. Bl.a. förekom vid denna utställning i ett skildt rum skioptikonförevisningar mot skild inträdesafgift och voro dessa rätt talrikt besökta.
Vid mötet den 1 dec. 1896 utdelades klubbens första tryckta ”Meddelanden”. Afsikten var att i mån af tillgång på bidrag låta detta efterföljas af andra dylika, men har bestyrelsen icke förrän till detta möte kunnat utgifva ”Meddelandet N:o 2”.
Vandringsportföljen N:o 1, som den 20 jan. d. å. anträdde sin vandring omkring i landsorten, återkom nyligen; resultatet af röstsummeringen meddelas i afton mötes deltagarena.
Frågan om att anskaffa åt klubben en förhyrd egen samlingslokal har under året afhandlats, men blef på bestyrelsens förslag beslutet att tillsvidare icke göra någonting för realiserandet af frågan, då klubben blott har behof af lokal för sina möten och af dessa endast hållas 8 á 9 om året.
Biblioteket är fortfarande inrymdt i Conditori Catanis sal, där detsamma under större delen af året är tillgängligt för medlemmarna. Omkring ett tiotal nya böcker har under året tillkommit förutom följande tidskrifter, på hvilka klubben prenumererat:
Das Atelier des Photographen,
Photogr. Correspondenz,
D:o Mittheilungen,
D:o Rundschau,
Photographic Times,
Fotografisk Tidskrift,
Laterna magica.

Referat för tidskrifterna utsåg klubben på mötet den 3 nov., men måste bestyrelsen i likhet med föregående år påpeka att, på några undantag när, några referat ur tidskrifterna icke häller detta år meddelats klubben på dess sammankomster.
Föredrag hafva under året hållits af följande medlemmar. Af herr D. Nyblin: Om fotografering af förfalskade aktstycken samt om upptäckten af brott med tillhjälp af fotografin, Om förstärkning med silfvernitrat, Om gummitryck och koltryck, Om stereoskopbilder och sättet att förfärdiga dylika; af herr T. Nyblin: Om sättet att
taga porträttstudier i vanligt rum; af herr Harry Hintze: Om fotografering under månsken; af herr Saxelin: Om framkallning af plåtar med obekant exponeringstid; af herr F. Engström: Om en fotograferingsfärd till Pitkäranta bruk. Fem gånger har klubben under året haft gemensamma utfärder, hvaraf utfärden den 16 maj med ångbåt synnerligast anslog och gaf deltagarena tillfällen till fotografering. Något öfver 100 plåtar torde vid tillfället hafva blifvit exponerade.
Premiebilder har klubben under året utdelat till hvarje mötesdeltagare äfvensom till hvarje landsortsmedlem, ehuru det icke alltid visat sig vara lätt att erhålla härtill lämpliga plåtar insända till klubben.
Någon undervisningskurs på vårsommaren har klubben detta år icke anordnat, emedan det vid tiden härför visade sig vara omöjligt att erhålla lämplig atelier för meddelande af undervisningen. På mötet den 1 sept. d. å. beslöt klubben att i slutet af febr. eller i början af mars anordna en gratis undervisnigskurs under herr D.Nyblins välvilligt utlofvade ledning. Kemikalierna, som erfordras för undervisningen, eger enhvar kursdeltagare själf bekosta.
Den 15 d:s utgick tiden för inlämnande af bilder till klubbens pristäflan för året. Inalles 16 kollektioner bilder voro inlämnade. Af dessa täflade i I kat. 15, i II kat. 1 kollektioner. För täflan i III och IV kat. voro inga bilder inlämnade. Resultatet af prisjuryns bedömande meddelas senare, då protokollet förelägges mötet.
Skioptikonapparaten, som första gången förevisades medlemmarna vid senaste årsmöte, har under året flitigt varit i bruk vid klubbens möten; dessutom har apparaten uthyrts till föreningar, soaréer för välgörande ändamål, vetenskapliga föredrag m.m.
Tvänne gånger har klubben äfven, med herr Nyblins benägna medvärkan, sats i tillfälle att på klubbmöten få se en serie kinematografbilder, hvilka med sina lifliga rörelser på skärmen synbart anslagit åskådarna.
Bland en stor del nyheter på fotografins område, som under året förevisats klubben, må nämnas en ny amerikansk apparat för tillvärkning af acetylengas. Med tillhjälp af sagda apparat försiggingo bl. a. kinematografförevisningarna.
Af under året förekommande frågor, som diskuterats på klubbens sammankomster, kan skildt nämnas den af herr Nils Wasastjerna framstälda, hvilken måhända lifligast af alla diskuterades. Frågan gälde: Hvilkendera, det tekniska eller det konstnärliga, skall vid bedömande af amatörfotografier äga företräde?
Klubbens kassaställning à dato framgår af en utaf kassören uppgjord öfversikt, hvilken närslutes denna berättelse.
Slutligen får bestyrelsen frambära sitt tack till alla dem som under året genom föredrag, referat, förevisning af bilder och plåtar eller på annat sätt bidragit till att befrämja klubbens sträfvanden och därigenom väsentligen underlättat bestyrelsens uppgift och åligganden.
Helsingfors, den 26 okt. 1897.
Bestyrelsen. ]


Protokoll fördt vid bestyrelsens för Fotografiamatörklubben i Helsingfors möte å Conditori Catani onsdagen den 3 Nov. 1897. Närv: herrar Jusélius, Ahlstedt, Strindberg och undertecknad.

§ 1 Företogs val af funktionärer för året och valdes med acklamation härvid:
till ordf. herr F. Ahlstedt
till sekreterare herr Otto Johansson
till kassör herr Sven Strindberg
till bibliotekarie herr Alfred Rosenbröijer
samt herr Aug. Jusélius utan skild funktion.

§ 2 Återsändande af de fotografier som vid årets täflan icke erhållit pris äfvensom pristagarenas uppdrogs åt undertecknad att värkställa. Herr Sven Strindberg åtog sig att för året distribuera utdelningsbilderna till
landsortsmedlemmarna.

In fidem
Otto Johansson


År 1897 den 7 December kl 8 e. m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till möte å Hotel Kämp, närvarande härvid herrar Maexmontan, Grönvik, Toppelius, Nyblin, Stackelberg, Söderholm, Saxelin, Roos, Sundström, R:son Schmidt, Johansson, Demidoff, Nybom, Holm, Strindberg. Mötet öppnades af hr Johansson, som fungerade såsom ordförande; undertecknad tjänstgjorde som protokollist.

§ 1 Upplästes, justerades och godkändes protokollet från föregående möte.

§ 2 Företogs val af tvänne medlemmar, hvaraf en borde vara styrelsemedlem, hvilkas åliggande skulle vara att anskaffa och ombesörja utdelning af premiebilder. Valda blefvo Arvidsson och Strindberg.

§ 3 Påmindes om att medlemmar borde insända bilder till vandringsportföljen No 2.

§ 4 Efter längre diskussion beslöts att alla 10 prisen för bilder i vandringsportföljen No 1 skulle utdelas.
Då Herrar Hintze, Johansson och R:son Schmidt icke uttaga sina pris på grund af afsägelse, utfärdar klubben följande diplom:
5te priset, Bild 68. Dr Carl Lundström
8de priset, Bild 54 Hofrättsassessorn A. Jusélius
9de priset, Bild 48 d:o

§ 5 Hr R:son Schmidt framförde Wasa Amatörklubbs helsning till klubben.

§ 6 Meddelades mötet en inbjudning att deltaga i en utställning nyåret 1898, hvilken inbjudan utgått från Pittsburg Amateur Photographies Society, Pittsburg.

§ 7 Invaldes följande nya medlemmar
Fotografen Axel Strandberg
Kollegieassessor N.N. Demidoff
Ingeniör Axel Illberg

§ 8 En inbjudan från Societé Photographie i Genéve, att till deras förening insända tvenne negativ, hvaraf reproduktioner skulle ingå i ett därutkommande album, beslöt mötet att antaga.

§ 9 Med 9 röster valdes Herr O. Roos till styrelseledamot.

§ 10
En kort diskussion om bibliotekets flyttande till annan lokal utspann sig, men bordlades frågan.

§ 11
Herr B. Bützow antogs såsom klubbens ombud i Uleåborg.

§ 12
Utdelades premiebilder efter negativ tagna af herrar Schoultz & Johansson.

§ 13
Meddelades mötet att klubben d. 16 november för första gången sammanträdde till s.k. referatmöte; hvarvid närvoro 13 medlemmar.
Herr Nyblin refererade en artikel ur ”Rundschau” angående framkallning af plåtar, hvilkas exponeringstid är obekant.
Herr Ahlstedt refererade ur Wiener Photograf Blätter om Konst och Fotografi.
Herr Toppelius refererade ur Foto. Tidskrift om Konsten inom Fotografien.

§ 14
Herr Nyblin föredrog om copieringspapper. Föredraget, som från fotografikonstens början till närvarande tid använda papperssorter åhördes med stort intresse.

In fidem
Sven Strindberg


År 1898 den 11 Januari, tisdag kl. ½8 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till ordinarie månadsmöte uti Hotel Kämp; närvarande härvid ordf. herr Ahlstedt samt följande hrr medlemmar: Strindberg, Nybom, Arvidsson, Saxelin, Roos, Grönvik, Jusélius, Maexmontan, Stackelberg, Tammelin, Stadius,
Ljungqvist, Engström, Hjertzell, Nyblin, Schmidt, Strandberg, Jäderholm & undertecknad.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Till nya medlemmar föreslogs och antogos Kontoristen Johan Granström & studeranden Gösta Hiort af Ornäs.
Herr Engström anmälde ytterligare till inval Fotografen K.E. Ståhlberg. I anledning häraf anmärkte herr D. Nyblin att herr Ståhlberg som tidigare tillhört klubben till följd af år 1892 uppkomna meningsskiljaktigheter med bestyrelsen, afgått ur klubben, hvarför herr Nyblin för sin del ville motsätta sig herr Ståhlbergs ånyo inval. Bestyrelsen erhöll i uppdrag att genomgå protokollen för sagda tid och till nästa möte inkomma med de upplysningar som stode att erhållas, hvarför herr Ståhlbergs inval bordlades till följande möte.

§ 3 Upplästes en till Tullstyrelsen stäld skrifvelse hvari anhölls om sänkning af tullen på fotografiska torrplåtar. Skrifvelsen inlemnades af herr R:son Schmidt, som samtidigt meddelade att Finska Fotografernas Förening vid sitt idag hållna möte beslutat underskrifva ansökan. Mötet bemyndigade bestyrelsen att å klubbens vägnar undertekna en ansökan i sådant syfte.

§ 4 Vidtogs med kritik både från konstnärlig och teknisk synpunkt af några af klubben tidigare prisbelönade fotografier. Frågan har inom klubben flera gånger man och man emellan diskuterats och ville bestyrelsen med detta försök att göra början till vägledning för ett kritiskt bedömande af fotografier.

§ 5 Utdelades premiebilder efter negativ tagna af underteknad.

§ 6 Vidtogs med förevisning af skioptikonbilder.

In fidem
Otto Johansson


År 1898 den 1 Febr. tisdag kl. ½8 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till ordinarie månadsmöte uti Hotel Kämp; närvarande därvid ordf. herr Ahlstedt samt följande herrar medlemmar: Hintze, Stadius, Toppelius, Grönvik, Maexmontan, Söderholm, Arvidsson, Roos, Hjort af Ornäs, Strindberg, Tammelin,
Sundström, Saxelin, Strandberg, Rundman, Holm, O. Hedman, Askergren, Schmidt, F. Engström, Valbäck, Schoultz & underskifven. Baron Stackelberg.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes. Herr F. Engström meddelade att han till nästa möte ämnade inlämna en skriftlig reservation af mötesbeslutet, omnämnd
i § 2.

§ 2 I enlighet med vid föregående möte fattadt beslut, redogjorde bestyrelsen enligt befintliga källor för den meningsskiljaktighet medlemmar emellan, som på grund af årsmötets beslut den 3 okt. 1891 vid tiden härför förekommit inom klubben.
Sekreteraren uppläste i sådant syfte mötesprotokollet för den 31 okt. 1891 § 4, protokollet för den 1/12 -91 § 5, protokollet för 1/3 -92 §§ 6 och 8 jämte bilagor äfvensom Tidskrifen Cameras i No 1 ingående redogörelse för mötesbeslutet den 31 okt. 1891 samt brefvet från Finland i Fotografisk Tidskrift No och bemötandet härå i samma tidskrift No .
Härpå upplästes tvänne protokollet bilagda skrifvelser, den ena insänd af herr D.Nyblin och den andra af herr Baron Stackelberg.
Uppstod sedan en längre liflig diskussion under hvilken flera talare, däribland äfven medlemmar som närvarit vid mötet den 31 okt. 1891, belyste och förklarade de divergerande åsikterna ur principiell synpunkt. Efter en som det föreföll uttömmande diskussion skreds till omröstning med slutna sedlar och röstade därvid af 25 närvarande medlemmar 15 mot och 8 för herr Ståhlbergs ånyo inval; två medlemmar afhöllo sig från omröstningen. Ett i samband härmed framstäldt förslag att för framtiden alla inval af nya medlemmar skulle ske med slutna sedlar (enkel
röstpluralitet) antogs.

§ 3 Herr Schmidt föreslog en utfärd till Gammelstaden fastlagssöndagen den 20 Febr. och beslöt mötet att tillsätta en komité bestående af hrr Toppelius, Askergren och Arvidsson att förbereda denna utfärd.
Sedan sedermera mötesförhandlingarna afslutats utdelades premiebilder efter negativ tagna af herr John Dahlberg i Åbo äfvensom förevisades af herr Schmidt en fonograf, hvilken synbarligen syntes roa och intressera de närvarande
medlemmarna.

In fidem
Otto Johansson


Fotografi-Amatörklubben i Helsingfors.

Vid klubbens möte den 11e dennes anmälde Herr Fr. Engström Fotografen Herr K.E. Ståhlberg till intagande såsom medlem i klubben. Emot Herr S.s intagande protesterade undertecknad på det bestämdaste, emedan Herr S., då han för några år sedan var medlem af klubben offentligen framkastat osanna äreröriga beskyllningar mot klubbens dåvarande styrelse.
Då emellertid åtmidstone några af de vid mötet närvarande tycktes anse mitt uppträdande i denna sak såsom uttryck af personlig antipati och ej såsom förestafvadt af omtanke för klubbens värdighet och bästa, hade jag ämnat att till närmare förklaring för dem, hvilka ej känna de händelser och förhållanden, jag asyftat, gifva en utläggning af det trassel och bråk amatörklubben hade att dras med vintern 91-92. Men sedan jag varit i tillfälle att nu läsa klubbens protokoll jämte bilagor från ifrågavarande tid samt dessutom hvad som finnes tryckt om dessa händelser i ”Fotogr. Tidskrift” 92 och i ”Cameran”, finner jag det onödigt att göra några vidare utläggningar.
Jag ber endast att få hänvisa klubben till följande protokoll och andra akter:
1mo Protokollet af den 31/10 91 § 4 (se äfven 29/9 § 5) jämfördt med ”Camerans” utläggning af samma paragraf.
2a Protokoll 1/12 91 § 5 jämfört med § 4 af den 31/10 samt Herr S. ”Bemötanden till D-d” i ”Fotogr. Tidskrift” 92 sida 39. (se äfven ”Bref från Finland” sida 14).
3m Protokoll 1/3 92 §§ 6 och 8 jämte bilagor.
Alla dessa protokoll äro skrifna i den mest moderata protokollston undvikande alt som för efterverlden kunde visa situationen i all dess nakenhet, men icke förty framgår dock otvätydigt att Herr S. i sin ifver att vilja påtvinga klubben sin tidning och i sin misslystenhet öfver, att detta ej lyckas, icke skyr att offentligen påstå att klubbens protokoll äro falska – d.v.s. icke öfverensstämmande med de fattade besluten. Som bevis för att icke ett misstag eller en missuppfattning från sekreterarens sida här föreligger utan tvärrtom, att protokollet af den 31 Okt är
riktigt och att den dåvarande styrelsens uppfattning af densamma är den enda rätta framgår tydligt af § 5 af den 1sta Dec. Vid detta möte erbjuder Herr S. sin tidskrift till organ för klubben. Hvadan detta erbjudande om ”Cameran” redan vore enhälligt antagen vid mötet den 31 Okt. ??
Följderna af Herr S. beskyllningar kunde icke blifva andra än de blefvo, då klubben icke fann den vida enklare lösningen, nämligen att utstryka Herr S. ur sin matrikel.
För min del finner jag att Herr S.s uppträdande mot klubbens dåvarande styrelse och klubben i dess helhet var af den kränkande beskaffenhet, att det – enligt min åsikt – är stridande mot klubbens värdighet att nu åter upptaga honom till medlem.
Ännu en sak ber jag för frågans belysning få framhålla:
Att Herr S. och hans vänner inom klubben varit berädda på protester mot hans intagande ånyo, framgår af anmälans förhistoria. Vid ”Finska Fotografers Förbunds” styrelsemöte i November 97 uppsläpptes den första försöksballongen i denna angelägenhet, i det att Herr Sv. R:son Schmidt föreslog Herr S. att ånyo inträda i amatörklubben. Efter supén samma afton (Herr S. var då ej mera närvarande!) fördes frågan åter till tals af Herr Fr. Engström. Jag uttalade då såsom min åsikt, att Herr S.s återinträde i klubben skulle spränga densamma. – Vid ett af
F.F.F.s senare möten uppräpade Herr Sv. Rs. S. sin uppmaning till Herr S. – Efter F.F.F.s möte den 11e dennes inbjöds Herr S. af Herr Sv. Rs. S. (el. möjligen var det Herr Engström) att omedelbart medfölja till klubbens möte samma afton. Fortsättningen är bekannt.
Då, såsom af det senast framhållna framgår, det var bekannt, om också icke af Herr S. så dock af Herr Engström, att Herr S. återinträde i klubben icke skulle kunna försiggå utan slitningar och obehag, hvarför framställdes då denna anmälan? Var det för att framtvinga dessa slitningar, eller kunna vi förutsätta, att det var af oegennyttigt intresse för klubbens sträfvanden och väl? Jag vill ej försöka att besvara dessa frågor.
Slutligen vill jag förklara att mitt uppträdande i denna sak ej är dikteradt vare sig af sympati eller antipati mot någon person utan uteslutande af hensyn till klubbens värdighet och dess fördel. Då jag ej vill utsätta mig för vidare misstydningar af mitt handlingssätt, kommer jag att afhålla mig från hvarje vidare deltagande i denna frågas afgörande.
Helsingfors 18/1 98

Daniel Nyblin


Till Fotografi-Amatörklubben i Helsingfors.

Vid sednaste klubbsammanträde vägrades t.v. en aktad medborgare, ingeniör Ståhlberg, inträde på grund af protest från en närvarande medlem, herr Nyblin, som, utan att vinna understöd, motsatte sig invalet och yttrade b. a. : sagda inval vore icke förenligt med klubbens värdighet, samt hänvisade till klubbens protokoller för åren 1891-92. Samme medlem, hvars yttrande jag ofvan siterat, fann äfven skäl förvita herr Ståhlberg, att hafva ”förfalskat” klubbens vid
ofvansagda tid förda protokoll.
Jag endast begagnar min goda rätt att med till buds stående fakta, afväga värdet af de vid mötet emot den inträdes sökande riktade påståenden, undersöka om dessa anklagelser äro grundade och af den bärvidd att inträde i klubben bör vägras.
Saken synes i korthet relaterad vara följande:
Vid klubbens årsmöte den 31 oktober 1891 förklaras herr Ståhlberg att han från 1892 års början skall utgifva en fotografisk tidskrift samt erbjuder densamma till organ för klubben. Af då närvarande 18 medlemmar synas pluraliteten eller 12 kommit till den uppfattning, att den erbjudna tidskriften antogs till klubbens organ,
men att om vilkoren skulle öfverrenskommas, efter det profnumret af tidskriften utkommit; samma uppfattning delas äfven af dåvarande sekreteraren som i ett referat af förhandlingarna yttrar att sagda tidskrift ”enhälligt antogs”.
Vid sammanträdet den 1 december med 15 närvarande medlemmar synes mötet dock hafva frångått sitt tidigare beslut och ansett, att då klubben icke hade tillgångar att pekuniärt understöda företaget, klubben t.v. borde afstå ifrån att antaga tidskriften till sitt organ. Utgifvaren, herr Ståhlberg, hade emellertid redan härförinnan förklarat, att tidskriften i alla händelser komme att utgifvas efter oförändradt program, d.v.s. utgifvaren tog af intresse för sak alla de dryga utgifningskostnaderna på eget konto och ingöt genom den periodiska facktidskriften mera lifaktighet såväl inom fotografi-amatörklubben som ock inom fackkretsar i landet, än härtills varit fallet. Man kunde väl tycka att samtliga klubbmedlemmar hade bordt finna sig nöjda härmed. Men i stället för tack till utgifvaren, som sålunda välvilligt skänkt klubben ett eget organ, drager märket herr D-d frågan till offentlig debatt utom landet och härmed är äfven en polemik färdig, där man gifver sig ut att fäkta mot väderkvarnar.
Det är något så gammalt och vanligt, att det polemiska skriftställeriet utsätter för misstydningar och sårande tillmälen, att det icke lönar mödan vidare tala derom och den omordade polemiken synes ej heller aflupit såsom undantag från regeln.
Resultatet af denna tvistesak synes emellertid haft till påföljd, icke allenast att en medlem i bestyrelsen ansåg med sin värdighet förenligt att med afseende i herr Ståhlberg vederfaren orätt, afsäga sig medlemskapet, utan äfven påvärkat den dåvarande direktionens afgång; herr Ståhlberg däremot kvarstod fortfarande såsom medlem af klubben, intills han sednare frivilligt afgick. Redan detta sakförhållande talar för att herr Ståhlberg af dåvarande klubbmedlemmar, trots den på sin tid upseendeväckande tvisten, icke ansågs ”ovärdig” tillhöra föreningen. Mindre än då vågar väl nu någon opartisk tro, att ur det anförda kunde dragas den slutföljd, att herr Ståhlbergs medlemskap vore klubben ovärdigt!
Jag behäfver knappast tillägga, att det är lika mycket min aktning för herr Nyblin, som föranledt denna min skrifvelse. Men omöjligen kan jag i hans tillvitelser se annat, än den uppenbaraste begreppsförvirring angående rätt och orätt.
Såsom en följd af förestående torde ock ändrade bestämmelser i afseende nya medlemmars inväljande i klubben vara af nåden, och tillåter jag mig därför vördsamt föreslå, att vid sammankomst kan till ny medlem af klubben inväljas den som vid mötet dertill blifvit hos sekreteraren förslagen; valet sker medelst sluten omröstning, och erfordras minst två tredjedelar af de afgifvna rösterna för att vara berättigad att ss. medlem inträda i klubben.

Helsingfors den 1 februari 1898
Magnus Stackelberg


År 1898 den 1 Mars, tisdag, kl. ½8 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till ordinarie månadsmöte uti Hotel Kämp; närvarande därvid ordf. herr Ahlstedt samt följande herrar medlemmar: Strandberg, Löhnig, Nybom, Stackelberg, Holm, Söderholm, Sundström, Rosenbröijer, Schmidt, Engström, Stadius, Hintze, Nyblin, Toppelius, Askregren, O. Hedman, Roos, W. Fohström & undertecknad.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Till nya medlemmar invaldes med slutna sedlar enhälligt:
Handlanden Werner Fohström
Kontorschefen Albert Lindroth
do Hugo Löhnig
Ingeniören Karl Andersin
Kontoristen Birger Hjertzell

§ 3 Meddelades att en skrifvelse ingått till klubben från Societé Lorrain de Photographie i Nancy med inbjudan till deltagande i fotografisk utställning; anmälningstiden utgick den 1 Mars hvarför sålunda tanke på deltagande icke kunde ifrågakomma.

§ 4 Angående beslutna undervisningskursen i Mars beslöts på förslag af herr Nyblin, som åtog sig att leda undervisningen, att kursen skulle vidtaga den 22 Mars kl. 7 e.m.

§ 5 Uppmanades medlemmarna att insända fotografier till Vandringsportfölj No 2. Något prisbedömande i likhet med föregående år skulle icke ske beträffande Vandringsportföljen No 2; i cirkuläret som komme att åtfölja portföljen skulle påpekas att bilderna blott utgjorde studiematerial.

§ 6 Herr Wald. Toppelius redogjorde för utfärden den 27 Febr. till Gammelstaden. Utfärden blef på grund af mästerskapstäflingarna i skridskoåkning uppskjuten till sagda dag. Utfärden, i hvilken tyvärr blott 7 medl. deltogo, ansågs i allo lyckad.

§ 7 Ordföranden höll efter utländsk källa ett längre med synnerligt intresse åhördt föredrag om ”amatörfotografins uppgift”.

§ 8 Utdelades premiebilder efter negativ tagna af herrar Jusélius och Roos.

In fidem
Otto Johansson


År 1898 den 5 April tisdag, kl. ½8 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till ordinarie månadsmöte uti Hotel Kämp; närvarende därvid ordf. herr Ahlstedt och följande hrr medlemmar Maexmontan, Stadius, Strandberg, F. Engström, Roos, Hjertzell, Rundman, Söderholm, Stackelberg, Nybom, Hedman,
Löhnig, Lundström, Schmidt, Hintze, Jusélius, Nyblin, Holm, Saxelin, A. Engström, Fohström, Branders & undertecknad.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Till nya medlemmar invaldes med slutna sedlar enhälligt
Kamrerskan Anna Lilius, Åbo och
Handlanden John Obel, här.

§ 3 Sekreterarens förslag att klubben skulle inköpa en apparat för mångfaldigande af skrift benämd ”Cyclostyl” godkändes; dock skulle visshet om att posten befordrar skriften med rabattporto införskaffas.

§ 4 Beslöts att arrangera en fotografisk utfärd till Gammelstaden söndagen den 17 April.
Till komitén, som tillsattes att arrangera utfärden invaldes herrar Maexmontan, Löhnig, Arvidsson och Nybom. Herr Arvidsson utsågs att sammankalla komitémedlemmarna.

§ 5 Herr Nyblin meddelade att undervisningskursen vidtog den 22 Mars. Anmälda voro inalles 26, hvaraf dock blott 17 fortsätta. Kursen är indelad i tvänne afdelningar.

§ 6 Bibliotekarien meddelade att biblioteket är defekt, uppmanade medlemmarna att återlämna bibliotekslån.

§ 7 Ordföranden uppläste ur ett Konstfysiologiskt arbete af Dr Georg Hirth kapitlet om ”Huru konstvärk vilja blifva betraktade”.

§ 8 Herr D. Nyblin berättade om ett experiment med bromsilfver framkallningspapper och utdelade profbilder häraf åt enhvar deltagare.

§ 9 Utdelades premiebilder efter negativ tagna af undertecknad.

§ 10
Förevisades af herr Schmidt flera intressanta kinematograp bildserier.

In fidem
Otto Johansson


År 1898 den 3 Maj, Tisdag, kl. 8 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till ordinarie månadsmöte uti Hotel Kämp; närvarande därvid: ordf. herr Ahlstedt samt följande herrar medlemmar: D. Nyblin, Strindberg, Askergren, Hjertzell, Schmidt, Arvidsson, Thesleff, Löhnig, Maexmontan, Sundström, Söderholm & undertecknad.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Till ny medlem invaldes enhälligt med slutna sedlar:
Senatskopisten Alfred Borgström.

§ 3 Inberättades att senast beslutna utfärden till Gammelstaden försiggått den 17 April. I utfärden deltogo 8 medl.

§ 4 Meddelades att klubben från Frankrike, staden Saint Quentin, erhållit inbjudan till en där föranstaltad fotografisk utställning.

§ 5 Herr Maexmontan föreslog att klubben under Maj månad skulle arrangera en utfärd per ångbåt till skärgården. Förslaget godkändes och beslöt mötet dessutom att klubben med högst 50 mark skulle bidraga till ångbåtshyran. Beloppet skulle tagas af de för sådant ändamål anslagna medlen.
Till komitén som ägde att arrangera utfärden utsågs herrar Maexmontan, Schmidt, Askergren, Arvidsson & undertecknad. Till ordf. i komitén valdes herr Maexmontan och erhöll komitén i uppdrag att bestämma dagen för utfärden.

§ 6 Herr Nyblin inberättade att klubbens undervisningskurs afslutades den 16 April. Cirka 20 deltagare följde med undervisningen till slutet.
Ordf. frambar klubbens tacksamhet till herr Nyblin för hans osparade möda vid meddelande af undervisning åt kursdeltagarena.

§ 7 Utdelades premiebilder efter negativ tagna af herr Nils Strindberg vid Spetsbergen 1896.

§ 8 Ordf. uppläste härpå ett föredrag om ”Konst och fotografi”.

§ 9 Vidtogs med skioptikonförevisning.

In fidem
Otto Johansson


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens styrelsemöte den 25 Maj 1898. Närv.: A. Jusélius, S. Strindberg, O.Roos & undertecknad.

§ 1 Underteckand meddelade att ordf. herr Ahlstedt i bref af den 5 Maj önskar afgå af sin ordförandepost äfvensom från klubben.
Till ordförande tillsvidare utsågs undertecknad.

§ 2 Med anledning af beslutet å årsmötet den 26 okt. 97 § 5 mom 10 beslöt bestyrelsen att anordna en pristäflan på hösten. Bilderna böra inlämnas före den 15 okt.
Cirkulär med närmare bestämningar utfärdas under Juni månad.

In fidem
Otto Johansson


År 1898 den 20 Sept., tisdag, kl. ½8 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till ordinarie månadsmöte uti Hotel Kämp; närvarande därvid herrar Sundström, Nyblin, Arvidsson, Haak, Collin, Holm, Söderholm, Johansson, Hedman, Strindberg, Höglund, Nybom. Såsom ordförande fungerade herr Otto Johansson och som protokollist undertecknad.

§ 1 Ordföranden meddelade att klubbens ordinarie ordförande afgått från sin befattning äfvensom att han utgått ur klubben, och uppläses ett bref vari han närmare motiverade orsaken härtill.

§ 2 Justerades och godkändes protokollet från föregående möte.

§ 3 Med slutna sedlar invaldes enhälligt två nya medlemmar: herr Hj. Höglund och stud. Birger Lindberg.

§ 4 Ordföranden redogjorde i korthet för den utfärd med ångbåt, som klubben företagit den 19 Maj. I utfärden deltogo 21 medlemmar och gynnades densamma i öfrigt af härligt väder med sol och lugn, särskildt lämpadt för fotografer. Rätt talrika exponeringar var en följd af de gynsamma förhållandena och torde klubben i en snar framtid blifva satt i tillfälle att vid något klubbmöte få se resultatet af ”knäppningarna”.

§ 5 Ordföranden meddelade att bestyrelsen representerats vid ett möte, som af Professor Neovius sammankallats, för utrönande om Fotografiamatörklubben jämte andra föreningar vore hugad att deltaga i Parisutställningen 1900.
Huruvida klubben skulle få deltaga i utställningen skulle få bero på om ett tillräckligt antal goda bilder kunde införskaffas. För införskaffande af bilder tillsattes en komité bestående af herrar Collin, Nybom och Söderholm, suppleanter hrr Arvidsson och Hedman. Komitén skulle vidare inhemta närmare upplysningar förknippade med utställningen och sedermera tillsammans med bestyrelsen tillställa samtliga amatörfotografer i landet ett upprop i form af cirkulär eller annors, hvari de uppmanades att insända bilder för utställningen.

§ 6 Till medlemmar i den jury, som eger att bedöma de till klubbens pristäflan i oktober inlämnade bilderna, valdes med acklamation:
Herr Herman Jäderholm
” Fr. Maexmontan
” Harry Hintze
” Aug. Jusélius
” Jakob Ljungqvist hvarjämte Herr Harry Hintze fick i uppdrag att sammankalla juryn.

§ 7 Frågan om tillsättande af redaktör för klubbens ”Meddelanden” uppsköts till ett kommande möte.

§ 8 Ordföranden uppmanade de medlemmar, som från klubbens bibliotek erhållit böcker till lån, att i och för inbindning fordersammast återställa desamma.

§ 9 Ordföranden meddelade, att den 29 okt. d.å. jämt är 10 år förflutit, sedan klubben stiftades, i anledning hvaraf han förslog, att klubbens årsmöte skulle försiggå på denna dag, samt hemstälde tillika, om icke nämnda möte borde begås med program. Under godkännande af ordförandens förslag beslöt klubben att åt styrelsen uppdraga bestämmandet af programmets innehåll.

§ 10
Utdelades premiebilder efter negativ, tagna af herr Otto Johansson.

§ 11
Förevisades skioptikonbilder hvaraf en del med motiv från klubbens utfärd den 19 Maj a.e.

In fidem:
Sven Strindberg


År 1898 den 29 okt., lördag, kl 7.30 e.m. sammanträdde Fotografiamatörklubben i Helsingfors till årsmöte uti Hotel Kämp närvarande därvid herrar Jusélius, Holm, Granholm, Demidoff, O. Hedman, Sundström, Askergren, Saxelin, G. Engström, Arvidsson, Andersin, Nybom, R:son Schmidt, Stackelberg, Hintze, Strandberg, Ljungqvist, Söderholm, F. Engström, Branders, Wasastjerna, B. Lindberg, Galindo & undertecknad.
Till ordförande vid mötet utsågs Hofrättsassessor Aug. Jusélius.

§ 1 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 2 Till revisorer för klubbens räkenskaper för det gångna året utsågos herrar J.Ljungqvist och J.W. Söderholm.

§ 3 Undertecknad uppläste en sålydande:


Årsberättelse af Fotografiamatörklubben i Helsingfors bestyrelse till klubbens
årsmöte den 29 okt. 1898.

Samtidigt som bestyrelsen går att aflägga redogörelse för klubbens 10de redogörelseår, vill densamma härjämte påpeka att en föreslagen programafton denna dag, till erinran om det föregågna decenniet på grund af knapp tid för
förberädelser, blifvit uppskjuten till längre fram. Lämpligaste tidpunkten synes blifva februari månad nästa år, enär klubben sagda månad för 10 år tillbaka höll sitt första konstituerande möte.
Under året har i klubben inträdt 15 nya medlemmar. Hela medlemsantalet uppgår f.n. till 100 personer; året förut var medlemsantalet 130. Orsaken till en sådan minskning i medlemsantalet får väl till största delen sökas däri att Cameran mera och mera skjutits åt sidan af velocipeden, den numera allena härskande.
Sammanträden hafva såsom förut hållits en gång i månaden med undantag af sommarmånaderna (Juni – Aug.) och hafva mötena i medeltal varit besökta af 19 medlemmar; högsta antalet har varit 25 och minsta antalet 13 medlemmar.
I enlighet med beslutet vid föregående årsmöte om tvänne möten i månaden, utlyste bestyrelsen till den 16 nov. i fjol ett s.k. referatmöte; till mötet infunno sig 13 medlemmar. Ett följande dylikt möte var besökt af blott 4 personer, hvarför bestyrelsen beslöt att framdeles kallelse icke skulle utgå till flera än ett möte i månaden.
Bland märkligare frågor som under året upptagits till diskussion må nämnas klubbens beslut vid mötet den 11 Jan. d. å. att i förening med Finska Fotografers Förbund ingå till Tullstyrelsen med anhållan om nedsättning af tullen för
fotografiska torrplåtar. Sagda anhållan har sedermera äfven beviljats i enlighet med ansökan.
Vid mötet den 1 februari framstäldes förslag om att vid framtida inval af nya medlemmar invalet skulle ske med slutna sedlar. Förslaget antogs och har sedan dess hvarje inval, efter föregången anmälan hos sekreteraren, skett i
öfverensstämmelse härmed.
Till utlofvade Vandringsportföljen No 2 har klubben icke lyckats erhålla bilder insända, hvarför denna tillsvidare icke heller kunnat utgifvas.
Klubbens inventarier hafva under året ökats genom inköp af en s.k. ”Cyclostyle” för mångfaldigande af skrift. De flesta af klubbens cirkulär hafva efter inköpet reproducerats å cyklostylen.
Den 22 mars vidtog klubbens undervisningskurs, till hvilken 26 personer anmält sig; 20 af dessa följde med undervisningen till slutet.
Å mötet den 20 sept. beslöt klubben att såvidt möjligt deltaga med en kollektion amatörfotografier å Parisutställningen 1900. En komité bestående af herrar Collin, Söderholm och Nybom tillsattes för att jämte bestyrelsen söka realisera beslutet. Kollektionen komme att omfatta amatörarbeten af i landet bosatta amatörfotografer oberoende af om personerna tillhöra klubben eller ej.
”Meddelandet No 3” har icke kunnat utgifvas till detta möte, dock hoppas bestyrelsen att häftet hinner utkomma till programaftonen då klubbens 10 åriga tillvaro högtidlighållas.
Biblioteket är fortsättningsvis inrymdt i Conditori Catanis sal och har under året ökats med ett tiotal nya böcker förutom följande tidskrifter; på hvilka klubben prenumererat:
Das Atelier des Photographen,
Photogr. Rundschau,
do Mittheilungen,
Wiener Photogr. Blätter,
Fotografisk Tidskrift,
Meddelanden fr Fot. för. i Danmark.
Föredrag hafva under året hållits af följande medlemmar. Af herr D. Nyblin: Om de olika, hufvudsakligaste kopieringspapper som förekommit sedan fotografins uppkomst, Om bromsilfverframkallningspapper, Om platinotypi i förening med praktisk demonstrering af tillvägagångssättet vid tillvärkning af härtill erforderligt
papper; af herr Fr. Ahlstedt: Om amatörfotografins uppgift, Om huru konstvärkvilja blifva betraktade samt Om konst och fotografi.
I samband härmed får omnämnas att klubben vid mötet den 11 januari e. sattes i tillfälle att åhöra en kritik ur såväl konstnärlig som teknisk synpunkt om en samling af klubben under olika år prisbelönade bilder.
Tre gemensamma utfärder har klubben under året föranstaltat, af hvilka utfärden den 19 Maj med ångbåt särksildt anslog deltagarena. En massa bilder torde blifvit tagna under utfärden och äga alla dessa bilder rätt att täfla med i den af Fotografiska Handels- och Fabriks Aktiebolag föranstaltade täflan där priset för den bästa bilden utgöres af en fonograf. Den prisjury som tillsattes för att bedömma bilderna har ännu icke sammanträdt och närmare bestämt vilkoren för täflan, men torde detta blifva fallet endera dagen. Resultatet meddelas framdeles.
Premiebilder hafva under året utdelats vid hvarje möte.
Skioptikonapparaten har äfven under det föregågna året flitigt varit i bruk vid klubbens möten samt har dessutom utlånats till andra klubbar.
Äfven kinematograf- och fonografförevisningar hafva förekommit vid endel klubbmöten under året.
Den 15 oktober utgick tiden för inlämnande af bilder till klubbens pristäflan för året. Denna täflan har tack vare af herr D. Nyblin visad liberalitet stoltserat med värdefulla pris, nämligen varor för finska mark 200, förutom stereoscopet, som vid täflan i fjol icke utdelades. Inalles 25 kollektioner bilder hafva blifvit inlämnade. Af dessa täflade i I kat. 15, i II kat. 4, i III kat. 2 och i IV kat. 4 kollektioner.
Resultatet af prisjuryns bedömande meddelas senare då protokollet uppläses.
Klubbens ställning à dato framgår af en af kassören uppgjord tablå, hvilken näreslutits denna berättelse.
Slutligen får bestyrelsen frambära sitt tack till alla dem som under året på ett eller annat sätt bidragit till att befrämja klubbens sträfvanden och därigenom väsentligen underlättat bestyrelsens uppgift och åligganden.
Helsingfors, den 29 okt. 1898.
Bestyrelsen.


§ 4 Upplästes bestyrelsens förslag till program för kommande år hvarvid beslöts:
1a att i likhet med föregående år utdela premiebilder åt de vid klubbens möten närvarande medlemmar äfvensom åt landsortsmedlemmarna; för införskaffande och bedömande af negativ välja en tvåmanna komité i hvilken ena medlemmen tillhör bestyrelsen.
2a att vid möten förevisa skioptikonbilder.
3e att föranstalta föredrag.
4e att utse referenter för klubbens tidskrifter, valda blefvo:
herr Fr. Maexmontan för Wiener Phot. Blätter
herr W. Toppelius för Shun and Shade
herr D. Nyblin för Atelier des Photographen
herr Harry Hintze för Phot. Rundschu
herr Sven R:son Schmidt för Fotografisk Tidskrift
och Otto Johansson för Beretninger fra Dansk Fotografisk Förening.
5e anordna undervisningskurs på våren. Kemikalierna skulle kursdeltagarena få bestrida, läraren betalas af klubben.
6e anordnas fotografiska exkursioner och utfärder.
7e att såvidt möjligt jämte Finska Fotografernas Förbund anordna en utställning under kommande år. Bestyrelsen fick i uppdrag att utreda frågan.
8e att vid klubbmötena söka få till stånd utställning af fotografier och fotografiska artiklar.
9e att anordna pristäflan.
10e att arbeta för utgifvande af Vandringsportföljen No 2.
11e att klubbens möten äfven framgent skulle äga rum, såvidt möjligt, första tisdagen i hvarje månad, med undantag af sommarmånaderna.

§ 5 Sedan bestyrelsen afträdt och revisorerna anmält att räkenskaperna för 97/98 blifvit granskade och riktiga befunna, meddelades bestyrelsen att densamma beviljades fullständig ansvarsfrihet för handhafvandet af klubbens räkenskaper för sagda år.

§ 6 Medlemsafgiften beslöt klubben att äfven det kommande året skulle utgöra Fmk 10:-.

§ 7 Biblioteksanslaget bestämdes till Fmk 150:- förutom kostnadena för inbindning.

§ 8 Upplästes prisjuryns här bilagda protokoll samt utdelades diplom och jetoner åt följande pristagare:
I kat. 2dra priset herr Viktor Kilpinen
3dje priset herr Mauritz Silén
4de priset herr W. Schohin
5te priset herr Gust. Engström
II kat. 2dra priset herr A.H. Nybom
3dje priset frih. M. Stackelberg
III kat. 1sta priset herr J.W. Söderholm
2dra priset herr A.H. Nybom
IV kat. 2dra priset herr J.W. Söderholm
3dje priset herr Dr C. Lundström

§ 9 Friherre Hugo af Schulténs prismedalj beslöt mötet att detta år skulle tilldelas herr Otto Johansson.

§ 10
Skreds till bestyrelseval med slutna sedlar, valda blefvo:
herr Harry Hintze med 19 röster
herr Otto Johansson med 19 röster
herr Aug. Jusélius med 18 röster
herr Sören Strindberg med 16 röster
Frih. M. Stackelberg med 11 röster
Men enär herr Hintze bestämdt afsade sig uppdraget och herr Maexmontan, som varande den närmaste i röstetal, icke f.n. är bosatt i staden och dessutom befarades komma att afsäga sig invalet, beslöts att invälja den därpå följande närmaste i röstetal (6 r.) herr J.W. Söderholm.

§ 11
Lokalfrågan upptogs ånyo till diskussion af Frih. Stackelberg. Mötet beslöt att öfverlämna åt den nya bestyrelsen att träda i underhandling med de personer, som disponerar den föreslagna lokalen (M.Ms lokal) i och för närmare aftal.
Vid mötet funnos utstälda samtliga i årets pristäflan deltagande bilder. Premiebilder utdelades till mötesdeltagarena och afslöts mötet med förevisning af skioptikonbilder.

In fidem:
Otto Johansson


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors prisjurys sammanträde å Conditori Catani måndagen den 24 okt. 1898 kl. 8 e.m. Närvarande herrar Jusélius, Hintze, Ljungqvist & undertecknad.

§ 1 Till ordförande utsågs herr Hintze och till protokollist undertecknad.

§ 2 Till täflan inom I kat. hade inlämnats 11 kollektioner med inalles 114 bilder, nämligen:
Märket F.M. 6 st bilder, storlek 13×18
” ” 5 st bilder, storlek kabinet
märket Az 10 st bilder, storlek 9×12
märket Asta 12 st bilder, storlek 9×12
märket Victor 18 st bilder, storlek 9×12
märket G.98 9 st bilder, storlek 9×12
märket Strix 12 st bilder, storlek 9×12
märket do 1 st bild, storlek kabinet
märket do 2 st bilder, storlek 13×18
märket Gunnar 8 st bilder, storlek 9×12
märket Penttis 8 st bilder, storlek 13×18
märket Per otium 9 st bilder, storlek 9×12
märket do 3 st bilder, storlek 13×18
märket S 5 st bilder, storlek 9×12
märket N st. 6 st bilder, storlek 9×12

I II kat. (förstoringar) täflade följande 4 kollektioner med tillsammans 19 bilder, nämligen:
Märket F.M. 5 förstoringar
märket Rapid 5 förstoringar
märket Intresserad amatörfotograf 5 förstoringar
samt märket Strix 5 förstoringar.

I III kat. (laternabilder) funnos inlämnade 2 kollektioner med tillsammans 30 bilder.
Märket W. med 20 laternaplåtar och
märket Intresserad amatörfotograf med 10 dylika plåtar.

I IV kat. (stereoskopbilder) hade inlämnats 4 kollektioner med tillsammans 51
bilder, nämligen:
Märket F.M. 10 st stereoskopbilder
märket A.F. 24 st stereoskopbilder
märket W. 12 st stereoskopbilder samt
märket Sunbeam 5 st stereoskopdiapositiv.

§ 3 Prisen utföllo, som följer
I kat.
1sta pris utdelades icke
2dra pris Victor
3dje pris S
4de pris Per otium
5te pris Strix

II kat.
1sta pris utdelades icke
2dra pris Intresserad amatörfotograf
3dje pris F.M.

IV kat.
1sta pris utdelades icke
2dra pris W.
3dje pris A.F.

§ 4 Vid namnsedlarnas öppnande befunnos Victor vara herr Victor Kilpinen, S herr Mauritz Silén, Per otium herr W.Schohin, Strix Herr G. Engström, Intresserad amatörfotograf herr A.H. Nybom, F.M. Frih. M. Stackelberg, W. herr J.W. Söderholm och A.F. Dr O. Lundström.

§ 5 Såsom af ofvanstående framgår har juryn ansett endast ett första pris kunna utdelas, nämligen i III kat. (lanternbilder). Juryn är likväl öfvertygad om att detta ogynnsamma förhållande icke utgör vittnesbörd om ett tillbakagående af skickligheten bland landets amatörfotografer, utan endast beror af tillfälliga omständigheter och måste delvis tillskrifvas de stegrade anspråk, som efter hand måste ställas på de till täfling anmälda bilderna.

In fidem:
Otto Johansson


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens möte uti Hotel Kämp tisdagen den 15 Nov. 1898 kl. ½8 e.m.; närvarande voro herrar Toppelius, Sundström, Strandberg, Hintze, Arvidsson, Nyblin, Schoultz, Hjertzell, Höglund, Schmidt, Nybom, Hall & undertecknad.

§ 1 Meddelades att val af funktionärer inom bestyrelsen försiggått och att därvid blifvid valda
till ordförande Otto Johansson
till sekreterare J.W. Söderholm
till kassör Sven Strindberg
till bibliotekarie Frih. M. Stackelberg

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Till att hafva omsorg om utdelningsbilderna under löpande året valdes Frih. M. Stackelberg och Herr L. Arvidsson.

§ 4 Till ny medlem valdes med slutna sedlar enhälligt kontoristen Jarl Hall.

§ 5 Skedde utdelning af premiebilder efter negativ tagna af herr Nils Wasastjerna äfvensom vidtogs med förevisning af skioptikonbilder. En af Fot. Handels och Fabrik Aktieb. utstäld fonograf fylde ut mellantiden med sina roande musik- och sångnummer.

In fidem
Otto Johansson


År 1898 den 6 December kl. ½8 e.m. sammanträdde å Hotel Kämp Fotografi amatörklubben i Helsingfors, hvarvid följande medlemmar tillstädeskommo:
Johansson, Strandberg, Engström, Galindo, Sundström, Grönvik, Granholm, Rosenbröijer, Schmidt, Askergren, Meyer, Hjertzell, Hall, Maexmontan, Höglund, Nyholm, Nyblin, Stadius, Hedman, Thesleff, Toppelius, Videnius, Linden, Haack och Hintze.

§ 1 Mötet öppnades och förhandlingarna leddes af ordföranden hvarjemte undertecknad anmodades föra protokollet, då sekreteraren var förhindrad att närvara.

§ 2 Protokollet för föregående mötet justerades.

§ 3 Till nya medlemmar antogos följande: Ingeniör Emil Hindersson, Handlanden Emil Rehnberg, Konsul Carl Maury, Handl. Charles Sjöstedt, Redaktör Julius Hirn och Järnvägstjänstemannen Ax Tor Federley.

§ 4 Ordförande uppläste en skrifvelse från Baraon M. Stackelberg, hvari föreslogs att föreningen, såsom i saknad af eget organ för spridandet af intresse för amatörfotografi bland sina medlemmar ville utse tre à fyra referenter, som hade till uppgift att i sammandrag utarbeta yttranden och beslut samt genom förenade krafter hopbringa kortfattade referat ur utlandets facklitteratur etc, och delgifva ifrågavarande fotografiska meddelanden allmänheten exempelvis genom tidningen Hufvudstadsbladet, som, för ändamålet vidtalad, härför upplåtit tvänne spalter en gång i månaden, samt att oberoende häraf möjligen antaga den af herr Hamnqvist i Stockholm redigerade nya fotografiska publikationen till klubbens fackorgan.
Detta uppslag gaf anledning till en längre diskussion. På förslag af herr Hintze bordlades frågan till ett kommande möte, på det att bestyrelsen härförinnan skulle kunna inhämta om den erbjudna svenska facktidskriften skulle kunna bland klubbens medlemmar vinna ett tillräckligt antal prenumeranter.

§ 5 Den från ett tidigare möte hvilande lokalfrågan återupptogs till behandling. Efter ett längre meningsutbyte för och emot beslöts att klubben skulle åtnöja sig med sin nuvarande möteslokal, då nämnvärda olägenheter ej försports.

§ 6 Redigeringen af klubbens festpublikation öfverläts till bestyrelsen.

§ 7 Bestyrelsen bemyndigades att låta iordningställa klubbens fotografisamlingar samt att anskaffa skioptikonskärmar. Vidare finge bestyrelsen aflöna en elektrisk arbetare vid tillfällen då skioptikonapparaten uthyres och tilldela gratifikation åt den arbetare, som härförinnan anlitats för densamma.

§ 8 Klubben skulle anskaffa en stereoskopkamera jämte stereoskop m.fl. nödiga inventarier hvartill medel skulle anskaffas genom att i sammanhang med tioårsmötet anordna en offentlig förevisning eller soiré. På förslag af ordföranden beslöt mötet att öfverlåta åt bestyrelsen vidtagandet af förberedande åtgärder för anordnandet af en inkomstbringande tillställning.

§ 9 Det af artisten Maexmontan välvilligt utlofvade föredraget inhiberades vid detta möte på grund af den långt framskridna tiden.

§ 10
En af herr Nyblin till ordföranden framkastad fråga om yrkesmän ägde rätt inväljas i styrelsen, besvarades med hänvisning till stadgarna och att frågan af denna art endast kunde upptagas på klubbens årsmöten.

§ 11
Efter det ordföranden härå förklarade mötet upplöst, förevisade undertecknad röntgen och skioptikonbilder hvarjämte en fonograf lät höra sina musikaliska toner.

Enligt uppdrag:
Schmidt


Protokoll fört vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte uti Hotel Kämp tisdagen den 10 Januari 1899 kl. ½8 e.m. Närvarande herrar Hintze, D.Nyblin, Rosenbröijer, Jäderholm, Schoultz, F. Engström, Strandberg, Sundström, Höglund, O. Hedman, Askergren, Sjöstedt & undertecknad.

§ 1 Upplästes föregående mötes protokoll. Herr Nyblin anmärkte härvid att § 10 icke riktigt återgaf hans fråga till mötet. Frågan gälde om principen att yrkesmän icke böra sitta i bestyrelsen, en princip, som följts i 7 års tid, borde fortfarande upprätthållas.

§ 2 Invaldes till ny medlem med slutna sedlar enhälligt herr Telegrafchef W. Bergman, Riihimäki.

§ 3 Upplästes ett från Fotografiska föreningen i Stockholm anländt bref, dateradt den 31 Dec. 1898, hvari föreningen inbjuder klubben att deltaga i en i Stockholm den 15 April – 15 Maj anordnad utställning af fotografiska alster. Cirkulär med närmare bestämningar som samtidigt ingått, utdelades vid mötet. Bestyrelsen erhöll i uppdrag att efter godtfinnande delgifva inbjudan för klubbens öfriga medlemmar.

§ 4 Herr D. Nyblin höll ett föredrag om en af honom konstruerad fotografiapparat för fotografering af kustprofiler. Apparatens konstruktion belystes närmare af en förevisad konstruktionsritning. Ordföranden frambar till Nyblin klubbens tack för det intressanta meddelandet.

§ 5 Utdelades premiebilder efter negativ tagna af herr hofrättsassessor Aug. Jusélius.

§ 6 Vidtogs med förevisning af skioptikonbilder.

In fidem
Otto Johansson


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors månadsmöte tisdagen den 7 Februari 1899. Närvarande härvid ordföranden herr Otto Johansson samt herrar Hedman, Nybom, Arvidsson, Hjertzell, Sundström, Strandberg, Engström, Ljungqvist, Höglund, Askergren, Nyblin, Thesleff, Lindén, Meyer, Hintze, Rosenbröijer, Lindberg, Strindberg, Saxelin, Stackelberg, Schmidt, Grönvik, Toppelius och Galindo.

§ 1 Upplästes och justerades protokollet från föregående möte.

§ 2 Med slutna sedlar invaldes enhälligt Magister Volmari Kanninen till medlem i klubben.

§ 3 Emedan hvärden å Hotel Kämp hvarest klubben f.n. har sina sammanträden, uttalat önskan att klubben skulle hos polisen till mötesdagarna anhålla om tillstånd att få kvarsitta öfver den reglementerade stängningstiden (kl. 1 på kvällen) och enär mötesförhandlingarna oftast draga ut på tiden, hvarigenom svårigheter uppstått för de deltagare i mötet som önskade äta aftonmåltid å stället att blifva serverade sådan, beslöt mötet att framdeles genom bestyrelsemedlem anhållan i sådant syfte skulle insändas till polisen de dagar möten annonserats.

§ 4 Herr Nyblin redogjorde i korthet för egenskaperna hos det nya i handeln förekommande bromsilfverpappret ”Velox”, hvilket prepareras efter nyare principer och erfordrar lång exponeringstid. Reklamerna för detsamma ansåg herr Nyblin vara väl amerikanska, då det tillsvidare ännu icke är tillräckligt pröfvadt, men förmodade dock herr Nyblin att pappret möjligen hade framtiden för sig.

§ 5 Sedan herr Albin Roosvall ånyo inträdt såsom redaktör för Fotografisk Tidskrift föreslogs å mötet att söka erhålla sagda tidskrift till ett reducerat pris för klubbmedlemmar. För ändamålet vore nödigt att samla ett tillräckligt stort antal prenumeranter inom klubben, och beslöts därför att de listor som varit i omlopp för prenumerationsteckning å ”Fotografiska Meddelanden” skulle på nytt cirkulera, hvarvid sedan tecknade namn kunde återtagas eller ock kvarstå såsom prenumerationer för Fotografisk Tidskrift.

§ 6 På bestyrelsens förslag frångicks det tidigare fattade beslutet att fira klubbens 10-åriga tillvaro med lotteri & dans. Mötet beslöt att i stället den 7 Mars högtidlighålla klubbens första uppnådda decennium med gemnesam supé inom klubben.

§ 7 Utdelades premiebilder efter negativ tagna af Assessor A. Jusélius.

§ 8 Vidtog förevisning af skioptikonbilder tagna af General Galindo.

§ 9 Herr C.O. Saxelin och Baron M. Stackelberg exponerade därefter några plåtar vid magnesiumljus.

In fidem:
Sven Strindberg


Protokollet fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte tisdagen den 7 Mars 1899. Närvarande härvid ordföranden herr Otto Johansson samt hrr Stackelberg, Stadius, Achrén, Jusélius, Hiort, Arvidsson, Thesleff, Granholm, Widenius, Hintze, Nyblin, Demidoff, Askergren, Saxelin, F. Engström, Sundström, Lindén, Strindberg, Strandberg, Freese, Kruskopf, Schmidt, v. Haartman, Westphal, af Schultén, Hall, C. Sjöstedt, Schoultz, Nybom, Hedman, Rundman, G.Engström, Granström, Toppelius, Ahlstedt, Rosenbröijer, Wasastjerna, Grönlund och Valbäck.

§ 1 Justerades föregående mötes protokoll.

§ 2 Till ledamot af klubben invaldes enhälligt ingeniör Anderzén.

§ 3 Ordföranden framförde klubbens tack till herr Sundström för den inballoteringsurna, som herr Sundström benägst förärat klubben.

§ 4 På förslag af herr Arvidsson beslöt mötet att den 26 Mars företaga en utfärd till Nokia öfver Tammerfors. En kommité för arrangerande af sagda utfärd tillsattes, bildad af herrar Arvidsson, Stackelberg & Nybom.

§ 5 Herr Nyblin höll ett sakrikt föredrag öfver frågan: ”Är fotografi konst?” Föredraget, som ingår i klubbens ”Meddelande No 3” åhördes med intresse.

§ 6 Sedan ordföranden förklarat förhandlingarna vid dagens möte afslutade framhöll han att klubben nära nog på dagen upplefvat sitt 10de år. Det var nämligen den 6 Mars 1889 som det första konstituerande mötet hölls å Kleinehs Hotel. Andragandet utmynnade i en välgångsskål för klubbens framtid.

§ 7 Ordföranden uppläste lyckönskningstelegram med anledning af klubbens 10 åriga tillvaro från ombudsmännen Dalberg och Bützow samt från Fotografiska föreningen i Stockholm.

§ 8 Herr Harry Hintze uppläste en af honom sammanstäld och i ”Meddelanden No 3” intagen resumé öfver klubbens tillkomst och tioåriga verksamhet.

§ 9 Det synnerligen smakfullt utstyrda jubileumshäftet ”Meddelanden No 3” utdelades bland samtliga närvarande medlemmar. Häftets redigering hade omhänderhafts af Baron M. Stackelberg.

§ 10
Vidtog gemensam supé, hvarvid assessor Jusélius i ett entusiastiskt emottagt tal redogjorde för den ädla konst, som klubben har till syfte att beskydda. Herr Hintze höjde sitt glas för minnet af klubbens noble stiftare, Hugo af Schultén och Dr Westphal talade för de närvarande medlemmarna från stiftelseåret. Den angenämaste stämning var rådande och samkvämet varade till arla morgonstund, hvarunder det ena talet aflöste det andra.

In fidem:
Sven Strindberg


[ Nya Pressen 30.3. 1899

Fotografiamatörklubben i Helsingfors hade som bekant nyligen föranstaltat en fotograferingsutfärd till Nokia bruk. I färden deltogo ett tiotal amatörer, hvilka afreste härifrån senaste fredag afton till Tammerfors, därifrån resan fortsattes med häst till bestämmelseorten. Om själfva resan är icke stort att relatera, ty järnvägspersonalen var så realistiskt påpasslig, att ej det minsta lilla missöde inträffade, ”hvaraf något kunde göras”. Äfven Nokia bruk med sin storslagna fors och vidlyftiga bruksanläggning var sig i det närmaste lik, med undantag af att själfva landskapet i sin praktfulla vinterdräkt för oss amatörer hade en ny lockelse genom att det vid en promenad kring forsen gälde att kämpa sig fram genom meterhöga snömassor. Redan länge har man velat påstå att vintern hos oss deklinerat. I år är han dock ovanligt hygglig, bjuder på köld och klaraste solsken – utan värme. Vädret var altså under utfärden mycket gynnsamt – klart solsken utan blåst, men kallt. Men trots att amatörerna stodo vid sina apparater med uppvikta pälskragar, stampande med sina snöiga fötter, kunde dock vackra och tacksamma resultat erhållas – bortåt hundra plåtar torde blifvit tagna. Här profvades plåtar af mycket olika märken och flera värdefulla rön gjordes om deras olika, mer eller mindre lämpliga beskaffenhet för ändamålet att taga vinterbilder.
Man må med alt skäl kunna önska, att dylika fotograferingsutfärder skola rätt ofta återkomma – ej för samlandet af prisbilder, ehuruväl äfven dessa i detta fall torde vara nyttiga, utan för den sporre till vinnande af förhöjd skicklighet, som dessa utfärder medföra. Många äro de öfningar, som i våra dagar bedrifvas, men icke alla äro i så hög grad förtjänta af allmän omfattning som amatörfotografi, ty detta innebär ett stort syfte, det att göra vårt land och dess kulturhistoria allmännare kända. ]


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte tisdagen den 4 April 1899. Närvarande härvid ordföranden herr Otto Johansson samt hrr Jusélius, Hintze, Rosenbröijer, Stackelberg, Nybom, Arvidsson, Lindbohm, Brüning, Strindberg, Stundtröm, Engström, Schoultz & Strandberg.

§ 1 Justerades föregående mötes protokoll.

§ 2 Till medlemmar i klubben invaldes enhälligt Studeranden Johan Brüning, Revisor Werner Lindbohm, Justitieborgmästar Werner Örn och Arkitekt Georg Johansson.

§ 3 Upptogs till diskussion ett af Assessor N.N. Demidoff vid senaste sammankomst, efter det de officiela förhandlingarna afslutats framstäldt förslag att klubben, med anledning af 10 års minnesdagen, skulle låta prägla en minnespenning, som i form af en berlock skulle bäras af medlemmarna. Mötet enades om att låta utföra en
dylik jeton och erhöll bestyrelsen i uppdrag att till nästa möte inkomma med ytterligare utredning beträffande kostnad m.m. som stå förbundna med frågan. Vid mötet förelåg 4 olika förslag till jetoner däraf ett förslag skildt utmärktes med af herr Hintzes tillagt förslag att om möjligt är ena sidan af jetonen skulle upptagas af Frih. Hugo af Schulténs bild.

§ 4 Ordföranden redogjorde för klubbens utfärd till Tammerfors och Nokia den 25 & 26 Mars. Tyvärr hade blott 6 medlemmar deltagit, men gynnades utfärden i öfrigt af härligt väder med sol och klar himmel.
Ordföranden, som under utfärden bl.a. användt den nyligen i handeln utkomna s.k. Seccor Films redogjorde för den rön han gjort beträffande densamma. En stor ljus känslighet hade konstaterats, hvarigenom öfverexponering blef en följd.
Framkallningen, som bör värkställas så, att bilden i genomsikt synes öfverframkallad, en följd af att filmen har en papperskifva sig vidhäftad, måste afbrytas tidigare och visade det sig sedermera att vanlig förstärkning med
kvicksilfverklorid icke lämpade sig, ty söndersmulades filmen i badet. Ytterligare visade det sig vara förenadt med svårighet att aflägsna pappret uppå hvilket filmen gjutits. Kunna de påpekade svårigheterna öfvervinnas, torde preparatet nog kunna påräknas framtid då som bekant glasplåtar genom sin tyngd i större eller mindre grad alltid försvårar arbetet för den resande fotografen och den tidigare filmen med celluloid-underlag som känt icke längre än sex månader anses vara ljuskänslig i tillräcklig grad.

§ 5 Utdelades programbilder efter negativ tagna af Assessor A. Jusélius.

§ 6 På mötet funnos utstälda bilder af hrr Stackelberg & Johansson tagna på utfärden till Nokia.

In fidem:
Sven Strindberg


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors möte å Hotel Kämp den 2 Maj 1899; närvarande voro: Johansson, Stackelberg, Jusélius, Demidoff, Hintze, Sundström, Lindén, Brüning, Strandberg, Engström, Lindbohm, Rosenbröijer, Saxelin, Stadius, Hedman, Arvidsson, Höglund, Hall och undertecknad.

§ 1 Justerades och godkändes föregående mötets protokoll.

§ 2 Till medlem i klubben invaldes enhälligt fotografen Oskar Peters.

§ 3 Ordföranden meddelade att klubbens undervisningskurs slutförts. I kursen hade deltagit 17 personer, hvaraf framgick att intresset för klubbens undervisningskurser fortfarande är lifligt.

§ 4 Till det tidigare af herr Demidoff gjorda förslaget om anskaffande af en jeton till minne af klubbens 10-åriga tillvaro, fogade förslagsställaren en precisering i den mån att jetonen borde erhålla form af en kasett, och beslöt mötet att antaga förslaget. På herr Hintzes förslag tillsattes en komité, bestående af bestyrelsen, herrar Toppelius, Maexmontan, Ahlstedt, och Fagerroos, hvilken egde att besluta om jetonens utstyrsel i detalj. Priset på jetonen finge ej öfverstiga Fmk 15:-

§ 5 Bestyrelsen fick i uppdrag att utfärda en anteckningslista för frivilliga bidrag, ämnade till att betäcka kostnaderna för meddelandet No 3, som ansågos ha stigit högre än klubbens tillgångar tåla vid.

§ 6 På bestyrelsens förslag beslöt mötet att anordna en utfärd med ångbåt den 21 eller 22 maj. Till den komité, som närmare hade att bestämma om utfärdens riktning m.m. valdes herrar Arvidsson, Lindbohm och Johansson.

§ 7 Då den på första styrelsemöte valda sekreteraren ej visat sig lämplig att sköta sina åligganden, beslöt mötet att uttala sitt ogillande öfver att han antagit ett uppdrag, som han ej till någon del sedan utfört.
Till sekreterare i den förres ställe valdes med 16 röster Revisor Lindbohm.

§ 8 Ordföranden uppläste två cirkulär från agenten för Parisutställningen år 1900.

§ 9 På anhållan af några medlemmar beslöt mötet att intaga följande till dagens protokoll: Vid klubbens senaste sammanträde, efter officiella mötet, ansågo närvarande medlemmar sig böra på grund af särskilda omständigheter för dagen bringa vår ärade Polismästare Ivar Gordie en hyllning i form af en blomsterpjes med följande inskription: ”Till Ivar Gordie från medlemmar af Fotografiamatörklubben i Helsingfors. För manlig ståndaktighet och rättrådighet.” Herr Hintze bad att på anmodan af Öfverstelöjtnant Gordie få uttala hans tack till de medlemmar af klubben som uppvaktat honom med i föregående omnämnda blomsterpjes.

§ 10
Utdelades premiebilder efter negativ af herr Jusélius.

§ 11
Vidtog skioptikonförevisning. Bilderna af herr Otto Johansson.

In fidem:
Sven Strindberg


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors höstmöte tisdagen den 19 september 1899 å Hotel Kämp; närvarande vid sammanträdet voro: hr ordföranden Johansson, herrar Strindberg, Rosenbröijer, Lundström, Lindén, Peters, Höglund, Saxelin, Arvidsson, Stackelberg, Hall, Strandberg, Toppelius, G. Engström, Grönvik, Hjertzell, Hintze och undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Ordföranden hälsade närvarande välkomna och konstaterade att behofvet af sammanslutning alt framgent gjort sig på ett lysande sätt förnimbart äfven hos fotografikonstens utöfvade här i landet, samt uttalade en förhoppning om att få påräkna hjälp af klubbens medlemmar i synnerhet hvad förökandet af förrådet utaf klubbens skioptikonbilder beträffar.

§ 2 Protokollet från föregående mötet justerades och godkändes.

§ 3 Till medlemmar i klubben invaldes enhälligt: studerandena Sigurd Stenius, A. Rantaniemi, magister A.H. Petander, arkitekterna D.W. Frölander, H. Gesellius, kontorschefen Frans Zetterström och ingeniör A.G. Silander.

§ 4 Ordföranden tillkännagaf att den af Friherre af Schultén till klubben förärade förstoringsapparaten återfunnits och finnes f.n. hos herr D. Nyblin.

§ 5 Ordföranden redogjorde för klubbens utfärd, som företogs med ångbåten ”Långviken” den 21 sistlidne Maj till Sibbo skärgård. Wädret hade tyvärr under hela den tid utfärden varade varit regnigt, hvarför i densamma deltagit endast 12 medlemmar, men detta oaktadt var stämningen god och flere negativ togos af de intresserade deltagarena.

§ 6 Till klubbens ombudsman i Petersburg kallades hr kontoristen Olof Hedman, hvarom honom i bref skulle meddelas underrättelse.

§ 7 I anledning af herr J.A. Collins ifrån Kotka i bref gjorda anhållan om att klubben ville låna dess skioptikon apparat till den festlighet som den 4 och 5 inst. november till förmon för tidningsmännens pensionskassa i Kotka kommer att anordnas, beslöt klubben med 12 röster att apparaten för denna gång på en kortare tid, ca 5 á 6 dagar, skulle för ifrågavarande ändamål utlånas, med full garanti att apparaten i oskade skick återställes, samt att handhafvandet af densamma anförtros en med dess skötsel fullt inkommen person.

§ 8 Ordföranden meddelade att klubbens pristäflan utsatts att försiggå i Oktober och att deltagarena ägde, såsom af de i kring sända cirkulärena framgår, innan den 14 Oktober till ordföranden insända de till täflan afsedda bilderna, hvarjämte ordf. uttalade den förhoppningen att ett lifligt deltagande å klubbmedlemmars sida skulle dervid ådagaläggas.

§ 9 Till Pariser världsutställningen år 1900 afsedda fotografier hade inom den utsatta tiden anländt en kollektion af 4 bilder, äfven dessa med ramponerade kartonger, hvarjemte ytterligare en kollektion af 10 á 12 fotografier anmälts.

§ 10
Friherre Stackelberg tillkännagaf att ett antal intresserade amatörer inom klubben beslutit att till densamma öfverlämna en prispokal af ciselerad koppar, hvartill ritningarna, uppgjorda och till klubben förärade af Arkitekten Frölander, förelåg vid mötet, hvarjämte referanten meddelade att klubbens medlem, guldsmeden Fagerroos lofvat förfärdiga pjesen för 300 mark. Ändamålet med pokalen vore enl. gifvarens mening den att densamma skulle blifva en vandringspokal emellan fotografiamatörklubbar i Finland. Pokalen skulle bära namnet af ”Fotografiamatör
klubbens i Helsingfors vandringspokal”.
Efter diskussion beslöt klubben att välja en komité, bestående af 5 personer, hvilken skulle utarbeta regler för täflan med nämnda pokal. Till denna komité valdes: herrarna Stackelberg med 12 röster, Johansson med 10 röster, Lindbohm med 9 röster, Stadius med 8 röster och Hintze med 8 röster, och ägde denna komité till klubben inkomma med förslag till regler i berördt syfte.

§ 11
Bibliotekarien friherre Stackelberg hade öfver klubbens bibliotek uppgjort en katalog, i hvilken intagits jemväl inventarieförteckning klubbens stadgar och regler, och skulle denna katalog till tryck befordras för att därefter till medlemmarna utdelas.

§ 12
För att bedöma de till klubbens pristäflan den 14 Oktober inlämnade fotografierna valdes med slutna sedlar en prisjury bestående af 5 personer, nämligen herrarna Hintze med 13 röster, Peters med 11 röster, Toppelius med 10 röster, Johansson med 10 röster och Strindberg med 8 röster; till desses suppleanter: herrarna Saxelin med 7 röster och Nyblin med 2 röster.

§ 13
Den vid föregående mötet valda komitén för anskaffande af en modelljeton i form af en kasett, förelade mötet en af guldsmeden Hj. Fagerroos förfärdigad dylik, men då denna jeton icke tillfredställde de fordringar som sattes på densamma, uppdrogos åt den förra komitén att inkomma med nytt förslag.

§ 14
Årsmötesdagen utsattes till tisdagen den 24 Oktober.

§ 15
Utdelades premiebilder efter negativ af herrar Jusélius och Stackelberg.

§ 16
Herr Peters lämnade några intressanta meddelanden om den nyligen i handeln införda ”Biokam” apparaten, med hvilken man kunde taga omkring 700 bilder i minuten och, sedan den negativa filmen afkopierats i en därtill särskildt konstruerad ram, förevisa dessa bilder på sätt som med kinematograf-apparaten är fallet.
Derefter vidtog förevisning af skioptikonbilder.

In fidem:
Werner Lindbohm


Till Agenten för Finlands deltagande i Pariser världsutställningen år 1900.

Till svar å Eder ärade skrifvelse af den 20 dennes får Bestyrelsen för fotografi-amatörklubben i Helsingfors äran meddela att, ehuru åtgärder i syfte att intressera landets amatörer för deltagande uti den utställning af fotografier som klubben varit sinnad att anordna å världsexpositionen i Paris år 1900, blifvit i god tid vidtagna, en så ringa anslutning från amatörernas sida lagts i dagen, att klubben icke ser sig i stånd att på ett värdigt sätt fullfölja sin afsigt. I följd häraf har klubben låtit frågan härom förfalla, hvarför intet hinder mötet att det för klubben reserverade utrymmet
i expositionslokalen disponeras för annat ändamål. Dat. 27/9 1899. O.J.
WLm


H Herr J.A. Collin Kotka

I anledning af H.H.s i bref gjorda anhållan att få låna klubbens skioptikon apparat till den festlighet, som i Kotka kommer att anordnas för tidningsmännens pensionskassa den 4 och 5 inst. november, beslöt klubben vid sammanträde den 19 dennes att apparaten skulle på en kortare tid för ändamålet utlånas, dock med full
garanti derom att apparaten återställes i oskadadt skick och att dess handhafvande anförtros en i dess skötsel fullt inkommen person. I sinnom tid torde H.H. i bref anhålla om densammas ditsändande.
Dat. 29 sept 1899.
WLm


H Herr Olof Hedman St Petersburg

Vid sitt den 19 dennes hållna sammanträde utsåg och kallade fotografiamatörklubben i Helsingfors H H till klubbens ombudsman i Petersburg och hoppades klubben att H H ville emottaga detta uppdrag, samt därstädes bevaka klubbens intressen, hvarom jag härmed har äran H H underrätta.
Dat 29 september 1899.
WLm


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubben i Helsingfors årsmöte, tisdagen, den 24 Oktober 1899 kl. ½8 e.m. å Hotel Kämp; hvarvid närvarande voro: hrr ordföranden Johansson, samt herrar Stackelberg, Arvidsson, Frölander, Saxelin, Engström, Strandberg, af Schultén, Rosenbröijer, Granholm, Sundström, Toppelius, Strindberg, Peters, Nybom, Hintze, Stadius, Stenius, Hjort af Ornäs, A.Widenius och undertecknad som förde protokollet.

§ 1 Protokollet från föregående mötet upplästes och godkändes.

§ 2 Till revisor för klubbens räkenskaper för det förgångna året utsågos herrarna Stadius och G. Engström.

§ 3 Ordföranden uppläste en sålydande:


Årsberättelse
af Fotografiamatörklubben i Helsingfors bestyrelse till klubbens årsmöte den 24 Oktober 1899.

Det elfte af klubbens redogörelseår har med denna dag tilländalupet, och får bestyrelsen härmed, för än densamma träder tillbaka, kasta en kort återblick på värksamheten under det föregående året.
Under året har i klubben inträdt 22 nya medlemmar; för närvarande uppgår hela medlemsantalet till 102 personer. Föregående år var medlemsantalet 100.
Sammanträden hafva såsom förut hållits en gång i månaden, med undantag af sommarmånaderna Juni – Augusti. Mötena hafva i medeltal varit besökta af 21 medlemmar; högsta antalet har varit 40, och minsta antalet 13 medlemmar.
Den 7 Mars på ordinarie månadsmöte firade klubben minnet af sin tio åriga tillvaro. Vid mötet utdelades det smakfullt utstyrda jubileumshäftet ”Meddelanden No 3”.
Ordföranden Johansson erinerade om att klubben nästan på dagen kunde fira minnet af sin stiftelse; det var nämligen den 6 Mars 1889 som det konstituerande mötet hölls å Kleinehs Hotel. Talet utmynnade i en välgångsskål för klubbens framtid. Till festen anlände lyckönskningstelegram från ombudsmän i landsorten, samt från ”Fotografiska föreningen i Stockholm”. Herr Harry Hintze uppläste därpå en af honom sammanstäld och i ”Meddelanden Nr 3” intagen resumé öfver klubbens tillkomst och tio åriga värksamhet. Minnesdagen afslutades med en gemensam supé, hvarvid Assessor Jusélius i ett med entusiasm emottaget tal erinerade om den ädla konst, som klubben har till syfte att beskydda. Herr Harry Hintze höjde sitt glas för minnet af klubbens noble stiftare, friherre Hugo af Schultén, och Doktor Westphtal talade för de närvarande medlemmar från stiftelseåret.
Klubbens inventarie hafva under året ökats genom inköp af 3 stycken utställnings skärmar.
I klubbens undervisningskurs å April månad deltogo 17 personer, af hvilka tolf följde med undervisningen till slutet.
Klubbens afsigt att deltaga i Pariser verldsutställningen år 1900 har blifvit öfvergifven på grund af för litet deltagande från medlemmarnas sida. Bestyrelse har i skrifvelse af den 27 september härom meddelat Agenten för utställningen.
Biblioteket finnes fortsättningsvis inryndt i Conditori Catani. Följande tidskrifter har klubben under året prenumererat på: ”Allgemeine Photographiche Zeitung”, ”Atelier des Photographen”, ”Beretninger fra Dansk Fotografisk Forening”, ”Correspondens”, och ”Fotografisk Tidskrift”, och ”Mitteilungen”.
Föredrag hafva under året hållits af följande medlemmar: af herr Nyblin: öfver en af honom konstruerad apparat för fotografering af kustprofiler; ”om bromsilfverpappret Velox”; öfver frågan ”Är fotografi konst?” och af herr
Johansson ”om fotografering med ”Secco films”.
Tvänne utfärder har klubben under året föranstaltat; den ena utfärden gälde Tammerfors och Nokia, den andra var en ångbåts utfärd till Sibbo viken.
Vid mötet den 4 April beslöt klubben att till minnet af tio årsdagen låta förfärdiga en minnespenning, afsedd att såsom berlock bäras i urkeden af de medlemmar som önskade lösa sig märket i fråga. Klubbens bestyrelse, förstärkt med ett par andra medlemmar, erhöll i uppdrag att inkomma med förslag beträffande form m.m. En
modelljeton har redan blifvit förevisad vid mötet den 19 september, men då densamma icke vann mötets godkännande, erhöll komitén i uppdrag at inkomma med nya förslag.
Under året har af bibliotekarien utarbetats en förteckning öfver biblioteket, i häftet har jemväl intagits inventarieförteckning, klubbens stadgar, äfvensom reglerna för boklån m.m. Klubbens fotografisamling har blifvit inbunden, likaså klubbens tidskrifter.
Det vid klubbens möte den 6 December 1898 framstälda förslaget, att klubben i samband med firandet af sin tio åriga tillvaro skulle föranstalta någon inkomst bringande nöjestillställning för erhållande af medel till anskaffande af en stereoskop kamera och ett stereoskop, måste tyvärr förfalla till följd af det vid tiden härför betrykta politiska skede vårt land inträdde i.
Vid mötet den 19 september anhöllo ett antal intresserade medlemmar att till klubben få öfverlämna en vandringspokal. Pokalen, som kommer att utföras af ciselerad koppar och den för närvarande är under arbete, är afsedd att utgöra en vandringspokal emellan fotografiamatörklubbar i Finland. Gifvarena föreslogo att mötet skulle utse en komité, hvilken ägde att utarbeta närmare förslag till täflingsregler. Pokalen skulle kallas ”Fotografiamatörklubbens i Helsingfors vandringspokal”.
Vid årsmötet den 29 Oktober 1898 invaldes till styrelsemedlemmar herrar Johansson, Jusélius, Stackelberg, Strindberg och Söderholm. På ett kort derpå hållet styrelsemöte fördelades funktionärskapet sålunda att till ordförande utsågs herr Johansson, till sekreterare herr Söderholm, till kassör herr Strindberg och till
bibliotekarie friherre Stackelberg. Den utsedda sekreteraren, som vid styrelsemötet åtog sig uppdraget, visade sig sedermera så likgiltig för klubbens arbeten att han icke vidare infann sig hvarken till klubbens eller styrelsens sammankomster. I anledning häraf hemställde styrelsen till mötet den 2 maj om att en ny styrelsemedlem måtte inväljas, hvarpå klubben med slutna sedlar i stället för förre sekreteraren valde Revisor Lindbohm, hvilken äfven godvilligt åtog sig uppdraget.
En inbjudan till klubben att deltaga i en af Fotografiska föreningen i Stockholm anordnad utställning af fotografiska alster från den 15 April till den 15 Maj har under året ingått, men anmälde sig inom den utsatta tiden inga deltagare till densamma.
Den tidigare ofta omdiskuterade lokalfrågan har äfven under det förflutna året varit föremål för diskussion, men beslöt klubben att tillsvidare åtnöja sig med den nuvarande möteslokalen.
Under året har då och då förevisats bilder tagna af medlemmar under klubbens utfärder.
Premiebilder har utdelats vid alla möten och skioptikonförevisningar har i de flesta fall afslutat klubbens mötesprogram.
Den 14 Oktober utgick tiden för inlämnandet af bilder till klubbens pristäflan för året. Inalles hade inlämnats 15 kollektioner. Af dessa täflade i Ista kategorin 9, i IIa kategorin 3, i IIIe kateg. 1 och i IV katg. 2 kollektioner. Resultatet af prisjuryns bedömande meddelas senare, då prisjuryns protokoll uppläses.
En här bilagd, af kassören utarbetad tablå utvisar klubbens kassaställning à dato.
Slutligen får bestyrelsen härmed frambära sitt varma tack till alla dem som under året på ett eller annat sätt bidragit till att befrämja klubbens sträfvanden och därigenom underlättat bestyrelsens uppgift och åligganden.
Helsingfors den 24 Oktober 1899.
Bestyrelsen.”


hvarefter tåblån öfver klubbens kassaställning genomlästes och den nyss utarbetade förteckningen öfver klubbens bibliotek utdelades.


§ 4 Upplästes Bestyrelsens förslag till program för kommande år, hvarvid beslöts:
1:o att i likhet med föregående år utdela premiebilder åt de vid klubbens möten närvarande medlemmarna, äfvensom åt landsortsmedlemmarna; för införskaffande och bedömande af negativ väljes en tvåmanna komité i hvilken ena medlemmen tillhör bestyrelsen.
2:o att vid möten förevisa skioptikonbilder.
3:o att föranstalta föredrag.
4:o Anordna undervisningskurs på våren. Hvarje kursdeltagare erlägger en afgift, hvars storlek bestyrelsen äger bestämma, men hvilken dock icke får öfverstiga trettio mark; deremot betalas kemikalierna af klubben. Åt bestyrelsen uppdrogs att öfvervaka undervisningen. I sammanhang härmed upplästes ett af herr fotografen D.Nyblin insändt meddelande beträffande fotografiamatörklubbens undervisningskurs i fotografi om våren 1899.
5:o anordna fotografiska exkursioner och utfärder.
6:o att anordna en utställning af fotografier.
7:o att vid klubbmötena få till stånd utställning af fotografier och fotografiska artiklar.
8:o att anordna pristäflan.
9:o att arbeta för utgifvandet af vandringsportfölj No 2.
10:o att klubbens möten äfven framgent skulle äga rum, såvidt möjligt, första tisdagen i hvarje månad, med undantag af sommarmånaderna.

§ 5 Till medlemmar i klubben invaldes: Handl. W. Schohin med 12 röster mot 1, Järnvägstjenstemannen A. Nassokin med 17 röster mot 1, Magister Julius Sario, kontoristen Otto Simon, Järnvägstjenstemannen G.A. Sandell, Handelsbiträdet Werner Lindroth, Filosofie kand. Hjalmar Fellman, och Winhandl. A.W. Eklund,
enhälligt.

§ 6 Medlemsafgiften beslöt klubben att äfven det kommande året skulle utgöra 10 mark.

§ 7 Biblioteksanslaget bestämdes till Fmk 150,-, förutom kostnaderna för inbindning.

§ 8 Sedan bestyrelsen afträdt och revisorerna anmält att räkenskaperna 98 – 99 blifvit granskade och riktiga befunna, meddelades bestyrelsen att densamma beviljades fullständig ansvarsfrihet för handhafvandet af klubbens räkenskaper för sagda år.

§ 9 Upplästes prisjuryns här bilagda protokoll, samt utdelades diplom och jetoner, åt följande pristagare:
1ste pris i I kateg. Herr Arthur Nassokin;
2dre pris i I kateg. Herr W. Schohin;
3e pris i I kateg. Herr baron M. Stackelberg;
4de pris i I kateg. Fru Aline Kyrklund;

I II kateg. utdelades endast 2dra priset, som tillerkändes Baronen M. Stackelberg,
I III kateg. utdelades endast 2dra priset, som tillerkändes Herr W. Schohin, och
i IV kateg. utdelades jämväl endast 2dra priset, som tillerkändes Herr Ingeniören C. Alex von Weissenberg.

§ 10
Mötet beslöt att Hugo af Schulténs pris för framtiden skulle utdelas endast i händelse klubbens bestyrelse derom enas, och i så fall för årsmötet föreslog kandidat, dervid de närvarande ägde godkänna kandidaten eller tilldela priset i fråga åt annan klubbmedlem.

§ 11
Skreds till bestyrelseval med slutna sedlar, valda blefvo:
herr Otto Johansson med 16 röster
herr Werner Lindbohm med 16 röster
friherre Magnus Stackelberg med 14 röster
herr A.V. Frölander med 10 röster
herr Sigurd Stenius med 10 röster

Se § 1 i protokollet från mötet d. 18 november 1899.

§ 12
Vidtog förevisning af skioptikonbilder.
Vid mötet funnos utstälda samtliga i årets pristäflan deltagande bilder.

In fidem:
Werner Lindbohm


Proktokoll, hållet vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors prisjurys sammanträde å Rest. Catani den 16 Okt. 1899; närvarande voro: Nyblin, Toppelius, Hintze, Peters, Johansson & undertecknad.

§ 1 Till ordförande valdes Herr Toppelius.

§ 2 Till kategori I voro inlemnade följande:
Mrkt. * 3, inramade, colorerade bilder
5, storlek 18 x 24 cm
4, storlek 12 x 16,5 cm
3, storlek 9 x 12 cm
”Appnst” 9, storlek 18 x 24 cm
D.h.d. 12, storlek 13 x 18 cm
D 9, stolek 9 x 12 cm
T… 10, storlek 13 x 18 cm
Bromide 5, storlek 13 x 18 cm
Gösta 7, storlek 13 x 18 cm
Aut vincendum aut Moriendum
12, storlek 13 x 18
Lux 1 opalplåt
5, storlek 13 x 18 cm

Till kategori II voro inlemnade:
Aut vincendum aut moriendum
7 stycken
Gösta 4 stycken
…y 3 stycken

Till kategori III voro inlemnade:
Glycin 10 stycken

Till kategori IV voro inlemnade:
Mysing 6 stycken
Stereo 50 stycken i stereoskop.

Summa 164 bilder.

§ 2 Vid prisbedömmandet inom I kategorin tillkändes Appnst 1sta priset, för väl valda motiv och utmärkt utförande.
D.h.d. 2dra priset, för väl valda motiv.
Aut vincendum Aut moriendum. 3dje priset,
T… 4de priset;
Inom kategori II ansåg juryn att endast 2dra priset borde utdelas och till erkändes detta Mrkt: Aut vincendum Aut moriendum;
Inom kategori III utdelades likadels blott 2dra priset, som tillföll Glycin.
Inom kategori IV utdelades blott 2dra priset, tillfallande Stereo.

§ 3 Vid namnsedlarnas öppnande befanns
Appnst vara Herr Arthur Nassokin
D.h.d. vara Herr W. Schohin
Aut vincendum
Aut moriendum vara Baron M. Stackelberg
T… vara Fru Aline Kyrklund
Glycin vara Herr W. Schohin
Stereo vara Ing. C. Alex. v. Weissenberg

In fidem:
Sven Strindberg


Protokoll, fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors månadsmöte å Hotel Kämp tisdagen den 14 November 1899 kl ½8 e.m., hvarvid närvaranden voro:
herrar Johansson, Rosenbröijer, Peters, Collin, Stenius, Frölander, Lindroth, Stackelberg och undertecknad, som förde protokollet.

§ 1 Protokollet från föregående mötet justerades och godkändes, förutom att § 11 skulle erhålla följande lydelse:
”Skreds till bestyrelseval med slutna sedlar, hvarvid valda blefvo:
herrarna Otto Johansson med 16 röster
Werner Lindbohm med 16 röster
friherre Magnus Stackelberg med 14 röster
herr Harry Hintze med 10 och
herr Sven Strindberg med 10 röster,
men då herrarna Hintze och Strindberg bestämdt afsade sig uppdraget, skreds till omval, hvarvid i de afgåendes ställe valdes herrarna Sigurd Stenius med 10 röster
och D.V. Frölander med 10 röster. ”

§ 2 Meddelades att val af funktionärer inom bestyrelsen försiggått och att därvid blifvit valda:
till ordförande herr Otto Johansson
till sekreterare herr Werner Lindbohm
till kassör herr Sigurd Stenius
till bibliotekarie friherre Magnus Stackelberg
till materialförvaltare herr D.V. Frölander.

§ 3 Till att hafva omsorg om utdelningsbilderna under löpande året valdes Friherre Magnus Stackelberg och Herr L.Arvidsson.

§ 4 Förevisades Röntgen apparaten för x strålar.

§ 5 Förevisades Weiss´ blixtljuslampan, hvarvid de närvarande medlemmarna vid detta sken fotograferades.

In fidem:
Werner Lindbohm


Protokoll fördt vid Fotografiamatörklubbens i Helsingfors sammanträde tisdagen den 5 December 1899 kl ½8 e.m. å Hotel Kämp, hvarvid närvarande voro: herrar Johansson, Stadius, Hintze, Kruskopf, Sundström, Collin, Frölander, Stenius, Nybom, Saxelin, Rantaniemi, Hjertzell, Hall, Linderoth, Rosenbröijer, Arvidsson och underteknad, som förde protokollet.

§ 1 Protokollet från föregående mötet justerades och godkändes.

§ 2 Till Nya medlemmar i klubben invaldes: Brandmästar Frans Sjöblom, med 10 röster mot 1, och Possessionaten Carl Bengelsdorff enhälligt.

§ 3 Återupptogs frågan om anskaffande af en jeton till minne af klubbens tio åriga tillvaro. Då den förra modelljetonen i form af en kasett, icke tillvunnit sig klubbens godkännande, hade hr arkitekten Frölander godvilligt uppgjort nya ritningar till en dylik, föreställande en irisbländare med ett solemblem på bakre sidan af jetonen, hvilka ritningar förelades mötet. Efter en kort diskussion beslöt klubben att någon bestyrelsemedlem skulle vidtala guldsmeden Fagerroos att förfärdiga en profjeton efter dessa ritningar, hvilket prof sedermera skulle föreläggas klubben.

§ 4 Ordföranden refererade frågan: ”huru bör förfaras med den odisponerade räntan å Hugo af Schulténs donation?” Räntan å nämnda donation har, såsom kändt, användts till anskaffande af ett hederspris, hvilket i form af en jeton vid klubbens årsmöten tilldelats den af klubbens medlemmar, som under det förgågna året ifrigast värkat för klubbens sträfvanden och intressen. Vid senaste årsmötet beslöt emellertid klubben att detta pris för framtiden skulle utdelas endast i händelse klubbens bestyrelse derom enas. Ifall nu priset något år icke skulle utdelas, blefve
sålunda räntan odisponerad, hvarför ordförande öfverlämnade åt klubben att i ärendet fatta beslut. Efter diskussion beslöt klubben att räntan skulle bokföras å ett nytt konto, benämndt ”Hugo af Schulténs räntefond”.

§ 5 Ordföranden tillkännagaf att klubbens skioptikonapparat, som med klubbens tillstånd varit utlånad till prässens fest i Kotka, i oskadadt skick återkommit.

§ 6 För anskaffande af en stereoskopkamera jämte stereoskop m.fl. nödiga inventarier för klubbens räkning, hade bestyrelsen åter upptagit frågan om föranstaltande af en inkomstbringande tillställning, som skulle försiggå instundande februari eller mars, hvarjemte ordföranden uppläste ett utkast till program för tillställningen. Frågan
gaf anledning till en liflig diskussion, hvarpå beslöts tillsätta en förberedande komité, bestående af bestyrelsen, förökad med så många för saken intresserade medlemmar, som bestyrelsen ansåg nödigt. Denna komité fick i uppdrag att höra sig före och försöka intressera både inom och utom klubben stående personer för företagets förvärkligande och vid klubbens möte meddela om resultatet.

§ 7 Visades bilder tagna med vykameran.

§ 8 Herr Nybom redogjorde om sina rön vid förstärkning af tunna plåtar med flere olika förstärkningar efter hvarandra. Härtill hade användts qvicksilfverchlorid, AGFA och urannitrat; efter hvarje förstärkning hade plåten sköljts och hade resultatet visat sig särdeles tillfredsställande.

§ 9 Utdelades premiebilder efter negativ af friherre Stackelberg.

§ 10
Vidtog förevisning af skioptikonbilder efter utländska negativ.

In fidem:
Werner Lindbohm

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors

© AFK 1889-2020

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors