Labbregler

Labbregler

Allmänt

AFK:s labb får användas av klubbens alla medlemmar med tillräckliga kunskaper. Den erforderliga kunskapsnivån erhålls genom AFK:s kurser, eller om medlemmen tidigare arbetat med motsvarande utrustning, genom instruktion av labbmästaren ( ) eller av denne utsedd person.

Labbet är indelat i två mörkrum samt ett torrt utrymme för efterbehandling av bilder. I labbets torra utrymme finns ett bibliotek med fotolitteratur till medlemmarnas förfogande. Endast en del av böckerna får utlånas. Anteckna lånena i lånehäftet!

WC finns i korridoren utanför labbet, kom ihåg att ta med nycklarna!

Labbavgifter

Medlemmarna erlägger antingen en engångsavgift per mörkrumsbesök eller en årsavgift för användningen av labbet. Labbabonnenterna erbjuds i mån av utrymme en hylla i labbet för personligt material. Abonnenterna har också rätt att till självkostnadspris erhålla nycklar till labbet. Andra kan hyra nycklarna till årspris. Nycklarna skall returneras vid avslutat labbabbonemang, varvid man får ersatt kostnaderna för dem. Se också avgifter!

Materialförsäljning och telefonsamtal

AFK säljer material till medlemspris i labbet. Kom ihåg att hälla upp kemikalierna på labbets våtsida! Meddela labbmästaren om kemikalierna håller på att ta slut.

Vid användning av labbet samt vid inköp av material skall en anteckning göras i dagboken. Kom också ihåg att betala eventuella inköp och telefonsamtal till kassan!

Hantering av fotokemikalier

Det finns insamlingskärl för fix och framkallare/stopp i labbet. Speciellt fixet är det skäl att samla upp för återvinning. Framkallare och stoppbad hälls i gemensamt insamlingskärl. Meddela labbmästaren om kärlen behöver tömmas.

Vid användning av övriga skadliga kemikalier skall labbmästaren tillfrågas först. Häll inte övriga kemikalier i kärlen för fix, stopp och framkallare!

Övriga rutinåtgärder

En förutsättning för trivsel i labbet är att alla städar efter sig. Alla använda kärl skall tvättas av (inte en snabb avsköljning) och läggas på tork.

För att inga apparater skall lämnas på i onödan skall man slå av huvudströmbrytaren nära dörren då labbet lämnas tomt. I skåpet vid diskbänken finns en ventilationsöppning, som bör stängas då man lämnar labbet.

Underhåll och sanktioner

Om någonting i labbet går sönder skall labbmästaren informeras. Den som av vårdslöshet eller missbruk förorsakat skada är skyldig att sätta i skick eller låta reparera skadan.

Vid brott mot labbreglerna kan styrelsen besluta att medlemmen fråntas rätten att använda labbet för en viss tid. Vid grova förseelser kan klubbens månadsmöte utesluta en medlem i enlighet med klubbens stadgar.