Tävlingsregler

Tävlingsregler för AFK

Dessa regler gäller från och med tävlingsåret 2014-2015 tills vidare.

Några definitioner

I AFK tävlar vi med påsiktsbilder i svartvitt eller färg, samt med diabilder som kan vara antingen svartvita eller i färg. En påsiktsbild kan vara en traditionell fotoförstoring, en digital utskrift eller en laserkopia. Om inte annat bestämts för en tävling kan påsiktsbilden vara egenhändigt eller kommersiellt framställd.

Grundtonerna i de svartvita bilderna är vitt, grått och svart. En tonad kopia räknas också till den svartvita gruppen. Toningen kan vara traditionellt eller digitalt gjord.

I vissa tävlingar kan styrelsen med särskilt omnämnande begränsa deltagandet till omanipulerade bilder. En bild anses vara manipulerad, om bildelement har lagts till eller tagits bort eller om det har gjorts byte av färg i bilden. I diabildstävlingar anses också sandwich-montage och reprofotografi av en kopia vara manipulation, medan beskärning av diabilden inte är det.

Allmänna tävlingsregler

I tävlingarna får man i regel delta med enskilda bilder. Undantag utgör eventuella reportage- och kollektionstävlingar. Tävlingsbilderna får inte tidigare ha segrat, tagit poäng eller fått hedersomnämnande i AFK:s interna tävlingar.

Bildernas teknik är fri om inte annat angetts. Tävlingsbildernas original kan vara analogt eller digitalt. Den slutliga bilden kan framställas egenhändigt eller beställas kommersiellt, dock så att framställning och efterbehandling som tillför bilden ett avsevärt tekniskt eller konstnärligt värde måste vara egenhändigt gjorda. Alla former av traditionell och digital bildbehandling och framställning är tillåtna.

I tävlingar för påsiktsbilder får bidragens storlek inte överskrida 50 × 40 cm. Bidragets storlek räknas från arkets eller passepartoutens yttre kanter. Bildytans storlek på arket eller i passepartouten är inte begränsad. Påsiktsbilder får inte vara monterade under glas eller på annat sätt vara monterade så att bildens vikt ökas avsevärt. I diatävlingar skall bilderna monteras i 50 × 50 mm ramar med tjocklek 3 mm. Vid avvikande ramformat skall fotografen tillhandahålla lämplig projektor. Diaramarna märks med en punkt i nedre vänstra hörnet, då bilden betraktas rättvänd.

Fotografens namn, och bildens eventuella namn, ska finnas antecknat på baksidan av påsiktsbilden, ifall fotografen inte deltar i mötet där tävlingen hålls. Fotografen bör undvika att markera sitt namn på påsiktsbildens framsida för att eftersträva så anonym bedömning som möjligt. Bildens namn får inte markeras synligt på bildens framsida. Ifall en påsiktsbild är av sådan karaktär att den kan tolkas som antingen svartvit eller färgbild, skall fotografen försäkra sig om att den ställs upp i rätt klass antingen genom att instruera tävlingssekreteraren muntligen, eller genom anteckning på bildens baksida.

Inlämning av tävlingsbilder kan ske vid mötets början eller på förhand till tävlingssekreteraren.

AFK:s arkiv har rätt att på begäran antingen erhålla eller eventuellt låta göra en arkivbeständig kopia av en tävlande bild i enlighet med vad som sägs i arkivreglerna. Upphovsrätten kvarstår hos fotografen.

Månadens bild

Månadens bild är en tävling i flera avsnitt vars avsikt är att stimulera tankeverksamheten och inspirera till aktivt fotograferande. Tävlingen omspänner ett tävlingsår och omfattar flera deltävlingar. Totalsegraren blir Årets fotograf och får en inteckning i vandringspriset "Årets fotograf i AFK". Tävlingarna kan vara motivtävlingar eller tävlingar med fritt motiv. Styrelsen fastställer antalet deltävlingar under tävlingsåret, besluter om motiv för deltävlingarna och utser domare för deltävlingarna.

I Månadens bild tävlas med påsiktsbilder i två deltävlingar per månadsmöte: svartvitt och färg. För att alla medlemmar skall ha möjlighet att delta är alla tekniker och framställningssätt tillåtna.

Man får delta med högst 2 bilder per månadsmöte. Bilderna kan vara i färg, svartvita eller en av vardera.

En deltävling kan enligt styrelsens beslut begränsas till enbart bilder framställda av fotografen själv.

Styrelsen kan också inkludera deltävlingar med omanipulerade diabilder eller projicerade digibilder i tävlingsprogrammet.

Vid bedömningen fästs uppmärksamhet vid tolkningen av motivet och det tekniska utförandet. Domaren väljer de i rangordning 3 bästa bilderna i varje deltävling och utdelar högst 2 hedersomnämnanden per deltävling. Placeringarna I-III ges poängen 4, 3, 2 och hedersomnämnande 1 poäng.

För att en deltävling ska räknas med i Månadens bild krävs att minst 6 bidrag ställts upp i deltävlingen ifråga. Ifall antalet bidrag understiger 6 kan deltävlingen trots allt ordnas på vanligt sätt och resultaten rapporteras, men inga poäng räknas med i Månadens bild.

I Månadens bild (dock ej i tävlingar där projicerade bilder ingår) utförs en separat bildbedömning genom sluten omröstning, där varje mötesdeltagare har en röst, som ges åt deltagarens favoritbild bland samtliga tävlingsbilder. Den bild som fått flest deltagarröster får ett extra hedersomnämnande och därmed 1 poäng i månadstävlingen. Om publikomröstingens första plats delas av flera bilder får samtliga ett hedersomnämnande och ett poäng. Publikomröstningen skall ske före och offentliggöras efter domarens bedömning.

Vid tävlingsårets slut sammanräknas poängen och den bästa poängsamlaren erhåller titeln Årets fotograf, en inteckning i vandringspriset "Årets fotograf i AFK" och presenterar sig och sin fotografering vid ett lämpligt månadsmöte. Ifall två eller flera fotografer har lika många poäng vid tävlingsårets slut, avgörs tävlingen till förmån för den fotograf som tagit flest förstaplaceringar. Ifall även förstaplaceringarna står jämt, jämförs antalet andraplaceringar osv.

I övrigt gäller de allmänna tävlingsreglerna.

Vårutfärdstävlingen

Bilder som tagits under utfärden deltar. Tävlingsgrupperna är diabilder och påsiktsbilder. Man får delta med högst 3 bilder per grupp. Domaren utser den bästa bilden i varje grupp samt den totala segraren vars namn ingraveras i vårutfärdspokalen. Domaren kan dessutom utdela hedersomnämnanden. Ifall bidraget är ett montage, måste bildens samtliga element vara tagna under vårutfärden. Manipulering av diabilder är tillåten, förutom reprofotografi.

I övrigt gäller de allmänna tävlingsreglerna.

Höstutflyktstävlingen

Här deltar endast påsiktsbilder i fri framställning och teknik. Antalet tävlingsbidrag bestäms från tävling till tävling. Man tävlar om en inteckning i vandringspriset "Utflykten" som ges åt bästa bild. Pokalen tillfaller permanent den fotograf som får sin fjärde inteckning i samma pokal. Specialpris kan också utdelas enligt regler som uppgörs för varje tävling.

I övrigt gäller de allmänna tävlingsreglerna.

Traditionstävlingen

I traditionstävlingen tävlar påsikts- eller projicerade bilder tagna med traditionell analog teknik. Bilderna kan vara egenhändigt framställda traditionella mörkrumsbilder, butikskopior av filmnegativ eller diapositiv, bilder i ädelförfaranden, projicerade diapositiv eller digitalt utskrivna bilder från filmnegativ eller diapositiv. Vid digital bildbehandling får man inte utföra manipulering enligt definitionen i de allmänna tävlingsreglerna. All form av mörkrumsmanipulation är tillåten. Varje fotograf får ställa upp med högst 3 bilder.

I övrigt gäller de allmänna tävlingsreglerna.

Övriga tävlingar

Förutom nämnda återkommande tävlingar kan styrelsen besluta om andra tävlingsformer.

Om inte annat nämns gäller de allmänna tävlingsreglerna.