Stadgar för Amatörfotografklubben i Helsingfors rf

Stadgar för Amatörfotografklubben i Helsingfors rf

Godkända av årsmötet 27.20.1988

Paragraf 16 ändrad på föreningsmötet 22.2.2002

Fastställda av Justitieministeriet 10.8.1990

§ 1 Föreningens namn är Amatörfotografklubben i Helsingfors rf och dess hemort är Helsingfors.

§ 2 Föreningens ändamål är att befrämja intresset för fotografi. I detta syfte arrangerar föreningen möten, exkursioner, tävlingar, utställningar och kurser, ställer fotografisk utrustning till medlemmarnas förfogande samt bedriver publikationsverksamhet. Föreningen kan ta emot gåvor och testamenterad egendom.

§ 3 Föreningens språk är svenska.

§ 4 Föreningens medlemmar är ordinarie medlemmar eller hedersmedlemmar.

§ 5 Var och en som är intresserad av fotografi kan söka medlemskap i föreningen. Nya medlemmar antas av föreningens möte på förslag av styrelsen. Den som föreningen särskilt önskar hedra kan på motiverat förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem av föreningsmötet. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift.

§ 6 Föreningens verksamhet leds och dess angelägenheter handhas av styrelsen. Denna består av ordförande och fem övriga medlemmar, vilka väljas av årsmötet för två verksamhetsår åt gången så att det årligen väljs tre styrelsemedlemmar. Styrelsen utser årligen inom sig viceordförande, sekreterare och skattmästare. Styrelsen utser dessutom tävlingssekreterare och laboratoriemästare.

§ 7 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller, vid förhinder för denne, av viceordförande och är beslutför då minst tre medlemmar, bland dem ordförande eller viceordförande, är närvarande.

§ 8 Förhandlingar vid föreningens och styrelsens möten utom vid föreningens årsmöte leds av ordförande och vid förhinder för denne av viceordförande. Om båda är förhindrade leds föreningens möte av den som mötet utser. Sekreteraren för protokoll, verkställer styrelsens beslut enligt dess anvisningar, för medlemsförteckning och uppgör förslag till årsberättelse. Skattmästaren förvaltar och redovisar föreningens penningmedel, ansvarar för inkasseringar och utbetalningar samt uppgör förslag till föreningens bokslut och budget. Tävlingssekreteraren handhar föreningens tävlings- och utställningsverksamhet. Laboratoriemästaren förvaltar föreningens laboratorium samt redovisar för laboratoriekassan och laboratoriets inventarier.

§ 9 Styrelsen skall utse en arkivarie för föreningen, vars uppgift är att omsorgsfullt förvalta föreningens fotografiska arkiv samt dokument, litteratur och annan egendom som anförtrotts arkivarien. Arkivarien skall årligen avge rapport över sin förvaltning till styrelsen. Styrelsen kan även utse medhjälpare till arkivarien. Dessutom kan styrelsen efter behov utse andra funktionärer för bestämda uppgifter som handhas i enlighet med styrelsens anvisningar. Funktionär har rätt att på kallelse av styrelsen delta i dess möten och att yttra sig där.

§ 10 Föreningen kallas till möte av styrelsen med cirkulär till medlemmarna eller annons i en svenskspråkig dagstidning med allmän spridning i Helsingforsregionen. Postningen skall ske eller annonsen införas senast sju dagar före mötet, vid kallelse till årsmötet dock senastfjorton dagar före mötet.

§ 11 Föreningens räkenskaper avslutas per den 30 april.

§ 12 Årsmötet skall hållas före utgången av juni månad.

Följande ärenden skall behandlas på årsmötet:

  1. Styrelsens årsberättelse, som innefattar förvaltningen av laboratoriet och arkivet, föredras
  2. Bokslutet och revisionsberättelsen föredras
  3. Beslut fattas om faställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
  4. Verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret föredras och fastställs
  5. Budgeten för den kommande räkenskapsperioden föredras och fastställs
  6. Medlemsavgiften for den kommande räkenskapsperioden fastställs
  7. Val av tre styrelsemedlemmar förrättas
  8. Föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret väljs bland styrelsens medlemmar
  9. Val av minst en revisor och minst en revisorssuppleant för den kommande räkenskapsperioden förrättas
  10. Eventuella övriga ärenden som har nämnts i kallelsen behandlas. Val förrättas genom sluten omröstning.

§ 13 Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden tillsammans med en annan styrelsemedlem eller av en person som styrelsen befullmäktigar till detta.

§ 14 En medlem som försummar att erlägga medlemsavgift under ett verksamhetsår kan uteslutas ur föreningen av styrelsen. En medlem kan på motiverat förslag av styrelsen uteslutas ur föreningen genom beslut med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra följande föreningsmöten.

§ 15 Beslut om ändringar av dessa stadgar skall fattas vid två på varandra med minst fjorton dagars mellanrum följande föreningsmöten, varvid beslut på det första mötet skall omfattas av två tredjedelar och på det andra av flera än hälften av de närvarande medlemmarna. Det summa gäller beslut om upplösning av föreningen.

§ 16 Om föreningen upplöses, skall dess egendom användas för ändamål som överensstämmer med föreningens syfte. Det ankommer på det sista föreningsmöte som besluter om upplösning att bestämma närmare om detta. Om de samlingar som föreningen har deponerade hos Finlands fotografiska museum överlåts i samband med upplösningen, skall Finlands fotografiska museum ha förköpsrätt till dessa.

§ 17 I övrigt iakttas gällande lagstiftning om föreningar.